Hotărârea nr. 238/2020

238/25.06.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiul Timişoara şi Asociaţia „Călător prin România"
Hotararea Consiliului Local 238/25.06.2020
privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiul Timişoara şi Asociaţia „Călător prin România"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-12863/ 15.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 12864/ 15.06.2020- al Biroului de Promovare Culturală şi Turistică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 12864/ 15.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Legii 422/2001 şi ale Ordinului Ministerului Culturii şi Cultelor 2237/2004;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) şi e), alin. (7), lit. d) alin. (9), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Timisoara şi Asociaţia "Călător prin România", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timisoara să semneze Protocolul prevazut la art.1.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul de promovare culturală şi turistică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarulului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Biroului de Promovare Culturală şi Turistică;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroul managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI


ASOCIAȚIA “CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA”

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR,

ROBU Nicolae


PREȘEDINTE si Fondator,

TĂNASCU Constantin-Iulian

Nr................../.

PROTOCOL DE COLABORARE

Părțile:

ASOCIAȚIA “CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA”, cu sediul în București, str. Piscului, nr.20, bl. 40, sector 4, identificată cu GIF 39467037, reprezentată de TĂNAȘCU CONSTANTIN IULIAN, în calitate de Președinte și Fondator

Și

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, județul Timiș, reprezentat prin ROBU NICOLAE, în calitate de Primar, au convenit următoarele:

Art. 1 Acordul de parteneriat

Prin semnarea prezentului acord de parteneriat, părțile își exprimă acordul privind asocierea în vederea realizării unor proiecte comune de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Timișoara.

Art. 2 Obiectul

 • 2.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea interinstituțională în următoarele direcții:

- realizarea și montarea plăcuțelor turistice digitale care conțin cod Q.R, urmând a fi amplasate pe obiectivele turistice și monumentele de patrimoniu, stabilite de către părți;

 • - cooperarea și colaborarea în vederea organizării unor evenimente care promovează conservarea tradițiilor și culturii locale și naționale;

 • - organizarea și desfășurarea de activități sociale și educaționale;

 • - promovarea și dezvoltarea zonei geografice și a turismului local;

 • - stimularea curiozității și dezvoltarea interesului locuitorilor din zonă și din împrejurimi;

 • - organizarea și susținerea de manifestări expoziționale de turism pe plan local și regional;

 • - crearea unor trasee turistice, tematice sau istorice;

 • - elaborarea dc propuneri privind dezvoltarea turismului;

 • - realizarea unor obiecte și materiale video în scopul promovării tradițiilor locale.

De asemenea, proiectul constă în realizarea unei platforme digitale care poate fi accesată urmând link-ul https://travellerinromania.com/ , unde turiștii români sau străini pot intra în contact cu istoria și legendele obiectivelor turistice, pot cunoaște portul popular și gastronomia tradițională din România. Informațiile vor fi disponibile pe platforma digitală în limbile: română, engleză, franceză, spaniolă, chineză, urmând si germana, araba si rusă.

Turiștii vor putea accesa platforma scanând un cod de tip Q.R. (Quick Response), care va fi amplasat pe plăcuțele turistice speciale și vor putea citi informații despre obiectivele turistice, portul popular și gastronomia din zona Timișoara. Plăcuțele turistice cu respectivele coduri vor fi montate la vedere, în zona obiectivelor turistice, în așa fel încât să nu afecteze structura sau fațadele clădirilor.

 • 2.2 Grupul țintă:

S instituții locale, regionale și naționale;

S elevi din învățământul preuniversitar;

•S cadre didactice din unitățile școlare;

S personalul auxiliar al instituțiilor;

membrii comunității;

J asociații și ONG-uri.

Art.3 Principiile de bună practică ale Acordului de parteneriat

 • 3.1 Părțile contribuie la realizarea scopului proiectului și își asumă rolul lor aferent proiectului, așa cum este definit la articolul 5 din prezentul contract.

 • 3.2 Părțile se consultă în mod regulat și se informează reciproc asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • 3.3 Părțile implementează activitățile din proiect, cu respectarea standardelor profesionale și de etică în vigoare.

Art.4 Durata Acordului de parteneriat

Prezentul Acord de parteneriat își produce efectele de la momentul semnării lui până la finalizarea agendei evenimentelor prilejuite de titlul ‘“Timișoara Capitală Europeană a Culturii”, cu posibilitate de prelungire în urma analizei modului de îndeplinire a obiectivelor parteneriatului.

Prezentul Acord de parteneriat poate fi modificat doar prin act adițional semnat și ștampilat de ambele părți, orice altă formă fiind nulă.

Prezentul Acord de parteneriat poate înceta prin acordul scris al părților.

Art. 5 Obligațiile partenerilor

 • 5.1 ASOCIAȚIA "CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA" are următoarele obligații:

A să informeze mass-media despre proiect;

A să realizeze design-ul, soft-ul Q.R, platforma, construcția și montarea plăcuțelor turistice, astfel cum au fost stabilite prin acordul părților;

A să obțină acordurile, avizele și autorizațiile necesare conform prevederilor legale pentru construcția și montarea plăcuțelor turistice pe obiectivele turistice și monumentele de patrimoniu, dacă este cazul;

A să suporte toate costurile necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, precum și cele pentru construcția și montarea plăcuțelor turistice;

A informațiile ce vor fi postate pe platforma digitală https://travellerinromania.com/, precum și elementele de pe plăcuțele turistice se vor stabili de comun acord cu reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara;

A să respecte regulamentul de organizare a activităților;

A să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta imaginea proiectului;

 • 5.2 MUNICIPIUL TIMIȘOARA are următoarele obligații:

A să participe, prin angajați! Primăriei Municipiului Timișoara, la activitățile inițiate în cadrul proiectului;

A să informeze mass-media despre proiect.

Art. 6 Confidențialitatea

6.1 Părțile convin să păstreze în stricta confidențialitate informațiile primite și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații, cu excepția informațiilor publice.

 • 6.2 Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a~și îndeplini obligațiile din prezentul acord de parteneriat și în orice alte scopuri necesare bunei desfășurări a activității acestora.

Art. 7 Notificări

 • 7.1 Orice comunicare între părți în legătură cu prezentul acord de parteneriat se va face în scris.

 • 7.2 Orice document scris trebuie înregistrat, atât la transmitere cât și la primire.

Art. 8 Litigii

 • (1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord de parteneriat se vor soluționa pe cale amiabilă.

 • (2) în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 9 Prevederi finale

 • 9.1. Prezentul acord de parteneriat reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală între acestea, anterioară încheierii sale.

 • 9.2. Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți, la data executării prezentului acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna și executa prezentul acord de parteneriat.

 • 9.3. Prezentul acord de parteneriat a fost întocmit și semnat în 2 (două) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeași valoare legală.

  MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR, ROBU NICOLAE


ASOCIAȚIA “CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA”

BUCUREȘTI

PREȘEDINTE, TĂNAȘCU CONSTANTIN-IULIAN

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL DE PROMOVARE CULTURALĂ

ȘI TURISTICĂ

Nr. SC2020- 12864/ 15.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și Asociația „Călător prin România”

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de Hotărâre nr. SC2020-12863 / 15.06.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și Asociația "Călător prin România” în vederea montării de plăcuțe având cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara

propunem colaborarea cu Asociația "Călător prin România” în vederea montării de plăcuțe având cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara, conform Protocolului de colaborare anexat.

Timișoara, oraș renumit pentru patrimoniul său cultural, are numeroase clădiri de patrimoniu dintre care multe dintre acestea sunt totodată atracții turistice. Informații referitoare la istoria acestor clădiri, specificații arhitecturale, precum și localizarea lor sunt expuse în hărți, pliante și broșuri de informare și promovare turistică, materiale distribuite în cadrul Biroului Promovare Turistică și Culturală și în cadrul târgurilor de turism.

Totuși, pentru a avea căi cât mai diverse de promovare turistică, în mai multe orașe din țară și din străinătate se utilizează coduri Q.R. Codul Q.R. (Quick Response) este un cod matrice, asemenea codurilor de bare, cod ce poate fi scanat din orice direcție și din orice unghi, realizat pe plăcuțe montate pe clădiri sau în imediata apropiere a acestora. Codurile fac trimitere la o platformă online, ce conține obiectivele turistice, cu detaliile aferente.

Pe de altă parte, conform Legii 422/2001 și a Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor 2237/2004 primăriile au obligația să instaleze plăcuțe cu semnul de monument istoric, pe clădirile care fac parte din patrimoniul orașului. În momentul de față în Timișoara nu sunt instalate astfel de plăcuțe, care să evidențieze clădirile monument istoric din oraș.

În acest sens, Asociația “Călător prin România” care este o organizație non-guvernamentală culturală și se ocupă cu promovarea României din punct de vedere al istoriei și legendelor obiectivelor turistice, a gastronomiei tradiționale și al portului popular, ne-a trimis o propunere de colaborare în vederea montării unor plăcuțe cu cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara. Turistul care ajunge în dreptul obiectivului turistic scanează codul cu telefonul personal și este redirecționat spre platforma www.travellerinromania.com unde poate să citească detalii despre obiectivul respectiv în propria limbă sau într-o limbă de largă circulație. Textele în limba română sunt traduse în engleză, franceză, spaniolă și chineză.

Conform adresei primite din partea asociației plăcuțele vor fi montate la vedere, astfel încât nu vor afecta structura sau fațada obiectivului turistic. Plăcuțele cu cod Q.R. vor avea dimensiunea A4 și vor avea un geam deasupra ca protecție împotriva vandalismului. Ca și conținut, plăcuțele vor avea semnul de monument istoric, conform legii 422/2001, denumirea clădirii, codul Q.R., sigla PMT, sigla Ministerului Turismului, texte de trimitere pentru scanarea codului Q.R., în limbile română și engleză. Designul plăcuțelor, softul Q.R., platforma, construcția plăcuțelor și montajul plăcuțelor vor fi suportate de asociație. Fiecare obiectiv din sistem va avea o pagină cu informații multilingve istorice, culturale și de localizare.

Proiectul Asociației "Călător prin România" dorește să folosească noile tehnologii existente pe piață în domeniul promovării, în special în cazul promovării în mediul online. Astfel se dorește ca platforma www.travellerinromania.com să devină cea mai mare platformă turistică din România, o digitalizare a turismului din țară care va include o documentare a unui număr de aproximativ 100.000 de obiective turistice existente pe tot teritoriul României, repartizat pe zone geografice, portul popular din fiecare zona, gastronomia regională, hoteluri si pensiuni. Turiștii vor avea o platformă comună cu diferite destinații din Romania. Ministerul Turismului este partener în proiect.

Credem că este utilă și binevenită această oportunitate privind montarea plăcuțelor pe principalele monumente și obiective turistice ale Timișoarei deoarece utilizarea plăcuțelor ce conțin cod Q.R. poate să constituie o metodă atractivă de cunoaștere a patrimoniului cultural prezent în oraș, fiind o nouă formă de furnizare de informații online legate de aceste obiective. Prin prisma faptului că Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii se așteaptă ca numărul de turiști să crească și modul în care informațiile sunt puse la dispoziția acestora ar trebui să fie făcute într-un mod inovator pentru a le stârni interesul pentru cultura și obiceiurile locului. Astfel, pe lângă metodele clasice, tipărituri, aplicație și website, turiștii, dar și cetățenii orașului, vor avea posibilitatea să cunoască mai bine unele obiective turistice și monumente istorice din oraș.

În concluzie, considerăm necesară și oportună colaborarea Municipiului Timișoara cu Asociația "Călător prin România”

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării Municipiului Timișoara cu Asociația "Călător prin România" în vederea montării de plăcuțe având cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Șef Birou Promovare Culturală și Turistică, Daniela Petrișor

Întocmit, Pop Liana


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-12863 / 15.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Timișoara și Asociația „Călător prin România”

 • 1. Descrierea situației actuale

Timișoara, oraș renumit pentru patrimoniul său cultural, are numeroase clădiri de patrimoniu. Multe dintre acestea sunt totodată atracții turistice. Informații referitoare la istoria acestor clădiri, specificații arhitecturale, precum și localizarea lor sunt expuse în hărți, pliante și broșuri de informare și promovare turistică, materiale distribuite în cadrul Biroului Promovare Turistică și Culturală și în cadrul târgurilor de turism. Informații detaliate pot fi citite și de pe website-ul www.timisoara-info.ro și de pe aplicația pentru telefoane mobile Visit Timișoara.

Totuși, pentru a avea căi cât mai diverse de promovare turistică, în mai multe orașe din țară și din străinătate se utilizează coduri Q.R. Codul Q.R. (Quick Response) este un cod matrice, asemenea codurilor de bare, cod ce poate fi scanat din orice direcție și din orice unghi, realizat pe plăcuțe montate pe clădiri sau în imediata apropiere a acestora. Codurile fac trimitere la o platformă online, ce conține obiectivele turistice, cu detaliile aferente.

Pe de altă parte, conform Legii 422/2001 și a Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor 2237/2004 primăriile au obligația să instaleze plăcuțe cu semnul de monument istoric, pe clădirile care fac parte din patrimoniul orașului. În momentul de față în Timișoara nu sunt instalate astfel de plăcuțe, care să evidențieze clădirile monument istoric din oraș.

Din partea Asociației “Călător prin România” care este o organizație non-guvernamentală culturală și se ocupă cu promovarea României din punct de vedere al istoriei și legendelor obiectivelor turistice, a gastronomiei tradiționale și al portului popular, am primit o propunere de colaborare în vederea montării unor plăcuțe cu cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara. Turistul care ajunge în dreptul obiectivului turistic scanează codul cu telefonul personal și este redirecționat spre platforma www.travellerinromania.com unde poate să citească detalii despre obiectivul respectiv în propria limbă sau într-o limbă de largă circulație. Textele în limba română sunt traduse în engleză, franceză, spaniolă și chineză.

În prezent la nivel național se urmărește realizarea de noi mecanisme de promovare turistică. Recenta situație privind pandemia COVID-19 a reprezentat un moment în care numeroși turiști s-au informat asupra destinațiilor turistice, în baza informațiilor din mediul online.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Proiectul asociației "Călător prin România" dorește să folosească noile tehnologii existente pe piață în domeniul promovării, în special în cazul promovării în mediul online. Astfel se dorește ca platforma www.travellerinromania.com să devină cea mai mare platformă turistică din România, o digitalizare a turismului din țară care va include o documentare a unui număr de aproximativ 100.000 de obiective turistice existente pe tot teritoriul României, repartizat pe zone geografice, portul popular din fiecare zona, gastronomia regională, hoteluri si pensiuni. Turiștii vor avea o platformă comună cu diferite destinații din Romania. Ministerul Turismului este partener în proiect.

Propunem ca aceste plăcuțe să fie montate pe principalele monumente și obiective turistice ale Timișoarei deoarece utilizarea plăcuțelor ce conțin cod Q.R. poate să constituie o metodă atractivă de cunoaștere a patrimoniului cultural prezent în oraș, fiind o nouă formă de furnizare de informații online legate de aceste obiective. Prin prisma faptului că Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii se așteaptă ca numărul de turiști să crească și modul în care informațiile sunt puse la dispoziția acestora ar trebui să fie făcute într-un mod inovator pentru a le stârni interesul pentru cultura și obiceiurile locului. Astfel, pe lângă metodele clasice, tipărituri, aplicație și website, turiștii, dar și cetățenii orașului, vor avea posibilitatea să cunoască mai bine unele obiective turistice și monumente istorice din oraș.

 • 3. Alte informații

Conform adresei primite din partea asociației plăcuțele vor fi montate la vedere, astfel încât nu vor afecta structura sau fațada obiectivului turistic. Plăcuțele cu cod Q.R. vor avea dimensiunea A4 și vor avea un geam deasupra ca protecție împotriva vandalismului. Ca și conținut, plăcuțele vor avea semnul de monument istoric, conform legii 422/2001, denumirea clădirii, codul Q.R., sigla PMT, sigla Ministerului Turismului, texte de trimitere pentru scanarea codului Q.R., în limbile română și engleză. Designul plăcuțelor, softul Q.R., platforma, construcția plăcuțelor și montajul plăcuțelor vor fi suportate de asociație. Fiecare obiectiv din sistem va avea o pagină cu informații multilingve istorice, culturale și de localizare.

Cu acest proiect de digitalizare a turismului din România, Asociația "Călător prin România" a câștigat premiul Business Elite’s “Under 30” din Europa de Est și a ajuns în semifinala proiectului „Smart Cities”. Business Elite’s “Under 30” este un premiu acordat persoanelor până în 30 de ani care sunt pe poziții de conducere în entități economice sau ONG-uri și care, prin proiectele pe care le realizează aduc un plus valoare țării din care provin.

 • 4. Concluzii

Propunem aprobarea colaborării Municipiului Timișoara cu Asociația "Călător prin România" în vederea montării de plăcuțe având cod Q.R. pe diverse obiective turistice din Municipiul Timișoara, pe baza Protocolului de Colaborare anexat.

PRIMAR

NICOLAE ROBU