Hotărârea nr. 237/2020

237/25.06.2020 Privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect şi a Devizului general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"
Hotararea Consiliului Local 237/25.06.2020
Privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect şi a Devizului general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiţie „Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC 2020-12493/09.06.2020 privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect şi a Devizului general aprobate prin HCL nr. 97/27.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2020-12493/09.06.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 09.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 12493/09.06.2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 255/14.12.2010 modificată şi completată, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin 4, lit. (d) din Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 şi 3 din Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTEArt.1: Se modifică Anexa 1- Indicatori de proiect şi Anexa 2 - Devizul general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97/27.03.2020, pentru investiţia: "Exproprierea şi amenajarea spaţiului verde de pe strada Verde", conform Anexelor la prezenta hotărâre.

Art.2: Celelalte articole rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, conform Procedurii Operaţionale 140 Exproprierea pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării unor obiective de interes local, Direcţia Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est şi Direcţia Generală Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa 1 la HCL nr. /


.2020


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA SF

DENUMIRE PROIECT - „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”

AMPLASAMENT - strada Verde - proprietăți private supuse exproprierii în suprafață de 11.420,178 mp

TITULARUL INVESTIȚIEI - Primăria Municipiului Timișoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI Municipiul Timișoara

NUMĂR PROIECT            21/2020

DATE TEHNICE

Teren degradat

Suprafața totală destinată intervenției: Sd = 11.420,178 mp

Suprafață gazonată = 10.095,65 mp

Număr de bănci = 17 buc

Coșuri de gunoi = 17 buc

Pergole = 12 buc

Suprafață alei = 685 mp

Suprafață platformă pentru WC = 2 mp

Suprafață fântână = 26 mp

Număr de arbori = 90 buc

Număr de arbuști = 108 buc

Suprafață plante perene = 435,528 mp

Suprafață stâncărie = 26 mp

Canisită = 150 mp

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, fără T.V.A.: 12.353.283,90 lei

Din care C+M: 1.322.873,00 lei

Valoarea exproprierii: 10.251.682,00 lei

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,                ȘEF SERVICIU S.V.L.J.,

ADRIAN BERE SEMEREDI                    DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER, DANIELA-ELENA BURTIC

SC SMART CONSULTING SRL

Proiectare, dirigentie de șantier, R.T.E. si audit energetic Cod fiscal: RO 16053001, Nr. reg. comerț: J20/75/2004 tel: 0722782277 si 0723996461

Autorizat proiectare a sistemelor si instalațiilor de limitare si stingere a incendiilor Autorizat proiectare a sistemelor si instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe Strada Verde"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

10.251.682,00

0,00

10.251.682,00

din care 1.1.c) exproprieri și despăgubiri; conform HG907/2016- Anexa 6 - Secțiunea 1

10.251.682,00

0,00

10.251.682,00

1.2

Amenajarea terenului

28.500,00

178.500,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

114.632,70

717.962,70

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

Total capitol 1

11.005.012,00

143.132,70

11.148.144,70

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Branșament electricitate (inclusiv ATR si documentatii tehnice)

5.700,00

35.700,00

2.2

Branșament apa

2.850,00

17.850,00

2.3

Racord canalizare

2.850,00

17.850,00

Total capitol 2

60.000,00

11.400,00

71.400,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.1.1. Studii de teren (geotehnic,topografic)

2.280,00

14.280,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice (Rapoarte de evaluare ANEVAR)

1.520,00

9.520,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

950,00

5.950,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

3.5

Proiectare

149.900,00

28.481,00

178.381,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

8.531,00

53.431,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.800,00

23.800,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și adetaliilor de execuție

950,00

5.950,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

15.200,00

95.200,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

3.7

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

65.000,00

12.350,00

77.350,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1.900,00

11.900,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

950,00

5.950,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

9.500,00

59.500,00

Total capitol 3

239.900,00

45.581,00

285.481,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

160.517,32

1.005.345,32

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

6.175,00

38.675,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

48.450,00

303.450,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

4.5

Dotări

14.250,00

89.250,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

Total capitol 4

1.207.328,00

229.392,32

1.436.720,32

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

35.000,00

6.650,00

41.650,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

4.750,00

29.750,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.900,00

11.900,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

18.872,24

0,00

18.872,24

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0,00

1.715,66

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0,00

8.578,29

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0,00

8.578,29

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

42.475,60

266.031,40

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

Total capitol 5

277.428,04

49.125,60

326.553,64

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

12.789.668,04

478.631,62

13.268.299,66

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1.715.658,00

325.975,02

2.041.633,02

Data:20.01.2020

Intocmit,

SC SMART CONSULTING SRL ing. Bodea Adrian Marius
Beneficiar/Investitor

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

  • 1) Devizul general este parte a studiului de fezabilitate nr.52/2020

  • 2) In preturi la data de 20.01.2020, 1 Euro =4,78 Lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC 2020-12493/09.06.2020

REFERAT APROBARE PROIECT

Privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect și a Devizului general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiție „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”

Proiectul tehnic nr. 21/2020 pentru obiectivul de investiție „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde” a fost întocmit cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investțiilor publice, în baza contractului nr. 155/02.10.2019, conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, de către prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - S.C. SMART CONSULTING S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 97/27.03.2020 s-a aprobat Studiul de fezabilitate, Devizul general și Anexa 1 indicatori de proiect, având Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice cu numărul CTE 2020-AV07/11.03.2020.

Dintr-o eroare de redactare a fost introdusă, în Anexa 1 indicatori de proiect, suprafața de 11.424,65 mp suprafață expropriată în loc de 11.420,178 mp suprafață expropriată, diferența este de 4,472 mp.

La Devizul general a fost introdusă o linie, la Cap. I Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, punctul 1.1 Obținerea terenului, pentru accentuare afaptului că terenul se obține în urma exproprierii conform Legii nr. 255/2010, - din care 1.1.c) exproprieri și despăgubiri: conform HG nr. 907/2016 - Anexa 6 - Secțiunea I.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază Anexa 1 indicatori de proiect modificată și Devizul general cu completarea menționată mai sus.

Menționăm că valoarea de expropriere de 10.251.682,00 lei nu este purtătoare de TVA conform prevederilor Codului Fiscal în care este stipulate faptul că tranzacțiile cu persoanele fizice nu sunt purtătoare de TVA.

Valoarea totală estimată a investiției, valoarea C+M și valoarea exproprierii rămân neschimbate, conform devizului general aprobat prin HCL nr. 97/27.03.2020: 12.789.668,04 lei (la care se adaugă TVA), din care C+M are valoarea de 1.715.658,00 lei (la care se adaugă TVA) și valoarea exproprierii de 10.251.682,00 lei (nepurtătoare de TVA);

Amenajarea realizată în urma exproprierii va mări suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor în Municipiul Timișoara, suprafața supusă exproprierii este de 11.420,178 mp.

Restul articolelor din HCL nr. 97/27.03.2020 rămân neschimbate.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operațiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru:

  • - creșterea numărului de ore petrecute în natură,

  • - creșterea numărului de practicanți de sporturi în aer liber,

  • - creșterea atractivității cartierului.

Concluzii

Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 97/27.03.2020 prin modificarea suprafeței supuse exproprierii în anexa indicatorilor tehnico - economici și completarea Devizului general - faza SF, pentru obiectivul „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE SEMEREDI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC 2020 - 12493/09.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea Anexei 1 Indicatori de proiect și a Devizului general aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiție „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului nr. SC 2020 - 12493/09.06.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 97/27.03.2020 pentru obiectivul de investiții „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”,

Facem următoarele precizări:

Dintr-o eroare de redactare a fost introdusă, în Anexa 1 indicatori de proiect, suprafața de 11.424,65 mp suprafață expropriată în loc de 11.420,178 mp suprafață expropriată, diferența este de 4,472 mp.

La Devizul general a fost introdusă o linie, la Cap. I Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, punctul 1.1 Obținerea terenului, pentru accentuare afaptului că terenul se obține în urma exproprierii conform Legii nr. 255/2010, - din care 1.1.c) exproprieri și despăgubiri: conform HG nr. 907/2016 - Anexa 6 - Secțiunea I.

Precizăm că emiterea proiectului de hotărâre are la bază Anexa 1 indicatori de proiect modificată și Devizul general cu completarea menționată mai sus.

Menționăm că valoarea de expropriere de 10.251.682,00 lei nu este purtătoare de TVA conform prevederilor Codului Fiscal în care este stipulate faptul că tranzacțiile cu persoanele fizice nu sunt purtătoare de TVA.

Valoarea totală estimată a investiției, valoarea C+M și valoarea exproprierii rămân neschimbate, conform devizului general aprobat prin HCL nr. 97/27.03.2020: 12.789.668,04 lei (la care se adaugă TVA), din care C+M are valoarea de 1.715.658,00 lei (la care se adaugă TVA) și valoarea exproprierii de 10.251.682,00 lei (nepurtătoare de TVA);

Amenajarea realizată în urma exproprierii va mări suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor în Municipiul Timișoara, suprafața supusă exproprierii este de 11.420,178 mp.

Restul articolelor din HCL nr. 97/27.03.2020 rămân neschimbate.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin intermediul acestei operațiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru:

  • - creșterea numărului de ore petrecute în natură,

  • - creșterea numărului de practicanți de sporturi în aer liber,

  • - creșterea atractivității cartierului.

Având în vedere cele menționate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 97/27.03.2020 prin modificarea suprafeței supuse exproprierii în anexa indicatorilor tehnico - economici și completarea Devizului general - faza SF, pentru obiectivul „Exproprierea și amenajarea spațiului verde de pe strada Verde”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU, ADRIAN BERE SeMEREDI

ȘEF SERVICIU S.V.L.J., DIANA MIHAELA NICA


CONSILIER, DANIELA-ELENA BURTIC

RED.; DACT.: DB

Cod FO53-01,Ver.1