Hotărârea nr. 236/2020

236/25.06.2020 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş"
Hotararea Consiliului Local 236/25.06.2020
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. SC2020-10787/18.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020- 10787 din data de 18.05.2020 al Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.06.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020 -10787/18.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa de la Direcţiei Economice nr. SC2020 - 10787/15.06.2020 prin care specifica fatul ca nu necesita aviz deoarece reprezinta aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. CTE2020-AV15/14.05.2020 a Comisiei tehnico-economice;
Având în vedere Oferta de donaţie nr. 192/07.04.2020;
Având in vedere art. 1011-1016 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;
Având in vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. 4 lit.d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) si (3) si art 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr.. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: (1)Se acceptă de către Municipiul Timisoara donatia Studiului de Fezabilitate ,, Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş" din partea SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL.
2) Cheltuielile impuse de perfectarea donaţiei vor fi suportate de către Municipiul Timisoara.

Art.2: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş",întocmit de SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL.

Art.3: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiei: "Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş", conform Anexei 1.

Art.4: Se aprobă Anexa 2 privind descrierea sumara a investitiei: "Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş", propusă şi realizată prin proiect.

Art.5: Se aprobă valoarea totala a proiectului "Modernizarea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timişoara, judeţul Timiş" in cuantum de 10.050.090,47 lei.

Art.6: Se imputerniceşte domnul Nicolae Robu - Primar al Municipiului Timisoara în vederea semnării documentelor de acceptare a donaţiei în forma autentică.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Directia Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa 1 la HCL nr.............din.............

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Denumire proiect: Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminatpublic în municipiul Timișoara, județul Timiș-faza SF

Amplasament: str.: Alexandu loan Cuza, Aleea FC Ripensia, Aries, Cluj, luliu Maniu, 3August 1919, Republicii, Revolutiei 1989, 16 Decembrie 1929, Constantin Brancoveanu, Dr. losif Bulbuca, General Ion Dragalina, Circumvalatiunii, Drubeta, Eroilor de la Tisa, Gh. Dima, Gh. Doja, Pestalozzi, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Oituz, Piata Consiliul Europei, Tudor Vladimirescu,Victor Babes, din Municipiul Timisoara, jud. Timis.

Beneficiar: Municipiul Timișoara

Valoarea totală a investiției: 10.050.090,47 lei

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 10.050.090,47 lei, din care constructii montaj (C+ M ) este de 8.833.334,30 lei.

Capacitati (in unitati fizice):

 • -  număr aparate de iluminat (AIL)                                            2248 buc

 • -   sistem de telegestiune                                                                1 buc

 • -  scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public: de la 376,88 kWh la 115,28 kWh

 • -  scăderea anuala a gazelor cu efect de seră de la 118,53 tone echivalent CO2 la 35,55 tone echivalent CO2.

Durata de realizare a investitie:

Realizarea lucrarilor va fi prevazuta pe o perioada de 7 luni.

DIRECTOR G.D.P.P.R.U , CHIȘ CULIȚĂ


ȘEF SERVICIU E.M.S.U.P., IOAN ZUBAȘCU

ȘEF BIROU REIRC., Lucian BUDA

Anexa 2 la HCL nr.............din.............

Descrierea investiției

 • 1. Date generale:

Denumire proiect: Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș-faza SF

Amplasament: str.: Alexandu loan Cuza, Aleea FC Ripensia, Aries, Cluj, luliu Maniu, 3 August 1919, Republicii, Revolutiei 1989, 16 Decembrie 1929, Constantin Brancoveanu, Dr. losif Bulbuca, General Ion Dragalina, Circumvalatiunii, Drubeta, Eroilor de la Tisa, Gh. Dima, Gh. Doja, Pestalozzi, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Oituz, Piata Consiliul Europei, Tudor Vladimirescu,Victor Babes din Municipiul Timisoara, jud. Timis.

Beneficiar: Municipiul Timișoara

 • 2. Date tehnice

 • -  număr aparate de iluminat (AIL)                                            2248 buc

 • -   sistem de telegestiune                                                                1 buc

 • -  scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public: de la 376,88 kWh la 115,28 kWh

 • -  scăderea anuala a gazelor cu efect de seră de la 118,53 tone echivalent CO2 la 35,55 tone echivalent CO2.

 • 3. Indicatori valorici

Valoarea totală a investiției (TVA inclus) = 10.050.090,47 lei, din care constructii montaj (C+ M ) este de 8.833.334,30 lei’

 • 4. Descrierea investitiei

Obiectivul menționat cuprinde un număr de 25 de străzi din Municipiul Timișoara care se vor moderniza prin montarea a 2248 aparate de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune.

Elaborat : ALBA PROIECT CONSULTING SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA G.D.P.P.R.U

serviCiul energetic și monitorizarea serviciilor de utilitate publică

BIROUL REȚELE ELECTRICE, ILUMINAT, REȚELE DE COMUNICAȚII

Nr.___________’__________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș ”

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. SC2020- .....................

al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de Hotărîre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș.

Facem următoarele precizări:

Obiectivul menționat cuprinde un număr de 25 de străzi din Municipiul Timișoara (Alexandu loan Cuza,Aleea FC Ripensia, Aries, Cluj, luliu Maniu, 3August 1919, Republicii, Revolutiei 1989, 16 Decembrie 1929, Constantin Brancoveanu, Dr. losif Bulbuca, General Ion Dragalina, Circumvalatiunii, Drubeta, Eroilor de la Tisa, Gh. Dima, Gh. Doja, Pestalozzi, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Oituz, Piata Consiliul Europei, Tudor Vladimirescu,Victor Babes) care se vor moderniza prin montarea a 2248 aparate de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune.

Principalul obiectiv este obținerea unui sistem inteligent, nou, modern, unitar, economic și ecologic, care va aduce reducerea semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică și reducerea la o parte din costurile întreținerii

Studiul de fezabilitate urmărește creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții.

Studiul de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 aferent obiectivului de investiții, Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș , a fost întocmit de către SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL și pus la dispoziția Municipiului Timișoara .

În vederea realizării investiției este necesară acceptarea de catre Municipiul Timisoara a donației Studiului de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 - „Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș” și aprobarea de către Municipiul Timișoara a Studiului de Fezabilitate mai sus mentionat.

Valoarea totală a investiției „Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara,județul Timiș” este estimată, conform devizului general al investiției, la 10.050.090,47 lei’ (inclusiv tVa), respectiv C+M - 8.833.334,30 lei (inclusiv TVA).

Durata pentru execuția lucrărilor proiectate este estimată la 7 luni.

Sursa de finanțare: Bugetul local, fonduri guvernamentale, alte fonduri

Ținând cont de prevederile:

Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;- Ordinul A.N.R.S.C. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public; - Ordinul A.N.R.S.C. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;- Ordinul A.N.R.S.C. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; Ordinul A.N.R.E./A.N.R.S.C. 5/93/2007 pentru aprobarea contractului-cadru privind folosirea infrastructurii de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public; - SR-EN 13201-1, SR-EN 13201-2, SR-EN 13201-3, SR-EN 13201-4 pentru iluminat public - CE 115/95 (standard RO: SR 13433/1999) -alte reglementări, standarde , norme, normative și prescripții naționale și europene, specifice domeniului.

Modernizarea, care conform art. 4, lit. „k” din norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public, aprobată prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 77 / 2007, se definește ca fiind ansamblul activităților de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor în sistemul de iluminat public, în vederea adaptării la cerințele și exigențele stabilite în normele legale în vigoare utilizați în programele de dezvoltare.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport propunem acceptarea de catre Municipiul Timisoara a donației Studiului de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 - „Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș” și aprobarea de către Municipiul Timișoara a Studiului de Fezabilitate mai sus menționat.

DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U, Culiță CHIȘ

ȘEF SERVICIU E.M.S.U.P., Ioan ZUBAȘCU


ȘEF BIROU B.RE.I.RC., Lucian BUDA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul

Timiș”

 • 1. Descrierea situației actuale

La lucrările de investiție care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate, sistemul de iluminat actual conține aparate echipate cu lămpi stradale și pietonale, cu vapori de sodiu, cu puteri de 70, 80,100,150,250 și 400 W. Ele au fost dimensionate pentru fiecare stradă, ținând cont de prescripțiile vechiului standard în iluminatul stradal, motiv pentru care în anumite zone, actualele prescripții în vigoare privind iluminatul public nu se respectă

Studiu de fezabilitate face referire la modernizarea sistemului de iluminat public, pe 25 strazi, care constă în montarea a 2248 aparate de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune.

Studiul de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 aferent obiectivului de investiții, Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș, a fost întocmit de către SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL și pus la dispoziția Municipiului Timișoara.

În vederea realizării investiției este necesară acceptarea de catre Municipiul Timisoara a donației Studiului de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 - „Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș” si aprobarea de către Municipiul Timișoara a Studiului de Fezabilitate mai sus mentionat.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Studiul de fezabilitate urmărește obținerea unui sistem inteligent, nou, modern, unitar, economic și ecologic, care va aduce reducerea semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică și reducerea la o parte din costurile întreținerii, creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții.

 • 3. Concluzii

Prin urmare, în conformitate cu art. 1011-1016 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 , prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. 4 lit.d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si art. 139 alin. (1) si (3) si art 196 alin. 1 litera a) din Ordonanta de Urgenta nr.. 57/2019 privind Codul administrativ supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție - Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR G.D.P.P.R.U, CULIȚĂ CHIȘ

 

 

Anexa 2 la  HCL  nr............. din.............

 

Descrierea investitiei

 

 

1.      Date generale:

            Denumire proiect: Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș-faza SF

            Amplasament: str.: Alexandu Ioan Cuza, Aleea FC Ripensia, Aries, Cluj, Iuliu Maniu, 3 August 1919, Republicii, Revolutiei 1989, 16 Decembrie 1929, Constantin Brancoveanu, Dr. Iosif Bulbuca, General Ion Dragalina, Circumvalatiunii, Drubeta, Eroilor de la Tisa, Gh. Dima, Gh. Doja, Pestalozzi, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Oituz,  Piata Consiliul Europei, Tudor Vladimirescu,Victor Babes din Municipiul Timisoara, jud. Timis.

             Beneficiar: Municipiul Timişoara

 

2.  Date tehnice

-          număr aparate de iluminat (AIL)                                                                              2248 buc

-          sistem de telegestiune                                                                                                      1 buc

-          scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public: de la 376,88 kWh  la 115,28 kWh

-          scăderea anuala a gazelor cu efect de seră de la 118,53  tone echivalent CO2 la  35,55 tone echivalent CO2

 

3. Indicatori valorici

            Valoarea totală a investiției (TVA inclus) = 10.050.090,47 lei, din care  constructii montaj (C+ M ) este de 8.833.334,30 lei.

 

4. Descrierea investitiei

            Obiectivul menţionat cuprinde  un număr de 25 de străzi din Municipiul Timișoara  care se vor moderniza prin montarea a 2248 aparate de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune. 

 

    

Elaborat : ALBA PROIECT CONSULTING SRL

 

 

 

 

 

Anexa 1 la  HCL  nr............. din.............

 

Indicatorii tehnico-economici ai investitiei

 

 

Denumire proiect: Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș-faza SF

 

 Amplasament: str.: Alexandu Ioan Cuza, Aleea FC Ripensia, Aries, Cluj, Iuliu Maniu, 3August 1919, Republicii, Revolutiei 1989, 16 Decembrie 1929, Constantin Brancoveanu, Dr. Iosif Bulbuca, General Ion Dragalina, Circumvalatiunii, Drubeta, Eroilor de la Tisa, Gh. Dima, Gh. Doja, Pestalozzi, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Oituz,  Piata Consiliul Europei, Tudor Vladimirescu,Victor Babes, din Municipiul Timisoara, jud. Timis.

 

 

 Beneficiar: Municipiul Timişoara

 

 

Valoarea totală a investiției: 10.050.090,47 lei

            Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 10.050.090,47 lei, din care  constructii montaj (C+ M ) este de 8.833.334,30 lei.

 

Capacitati (in unitati fizice):

-          număr aparate de iluminat (AIL)                                                                              2248 buc

-          sistem de telegestiune                                                                                                      1 buc

-          scăderea consumului anual de energie primară în iluminatul public: de la 376,88 kWh  la 115,28 kWh

-          scăderea anuala a gazelor cu efect de seră de la 118,53  tone echivalent CO2 la  35,55 tone echivalent CO2

 

Durata de realizare a investitie:

            Realizarea lucrarilor va fi prevazuta pe o perioada de 7 luni.

    

 

 

   DIRECTOR G.D.P.P.R.U  ,                                                                    ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P.,            

            CHIŞ CULIŢĂ                                                                                         IOAN ZUBAȘCU        

 

 

 

                                                             

 

       ŞEF BIROU REIRC.,

            Lucian BUDA                                                  

                                                              

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                                                             

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. ________________________

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș

 

 

1.      Descrierea situației actuale

            La lucrările de investiție care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate, sistemul de iluminat actual conține aparate echipate cu lămpi stradale și pietonale, cu vapori de sodiu, cu puteri de 70, 80,100,150,250 și 400 W. Ele au fost dimensionate pentru fiecare stradă, ținând cont de prescripțiile vechiului standard în iluminatul stradal, motiv pentru care în anumite zone, actualele prescripții în vigoare privind iluminatul public nu se respectă

Studiu de fezabilitate face referire la modernizarea sistemului de iluminat public, pe 25 strazi, care constă în montarea a 2248 aparate de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune.  

Studiul de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 aferent obiectivului de investiții, Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș, a fost întocmit de către SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL și pus la dispoziția Municipiului Timișoara.

În vederea realizării investiţiei este necesară acceptarea de catre Municipiul Timisoara a donației Studiului de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 - ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timișsi aprobarea de către Municipiul Timișoara a Studiului de Fezabilitate mai sus mentionat.

 

2.       Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Studiul de fezabilitate urmărește obținerea unui sistem inteligent, nou, modern, unitar, economic și ecologic, care va aduce reducerea semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică și reducerea la o parte din costurile întreținerii, creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții.

 

3.      Concluzii

            Prin urmare, în conformitate cu art. 1011-1016 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 , prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. 4 lit.d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ si  art. 139 alin. (1) si (3) si art 196 alin. 1 litera a) din  Ordonanta de Urgenta nr.. 57/2019 privind Codul administrativ supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie - Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș.

 

 

 

                PRIMAR,                                                DIRECTOR G.D.P.P.R.U,

                   NICOLAE ROBU                                            CULIȚĂ CHIȘ

 

                                                                                                                       

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA G.D.P.P.R.U

SERVICIUL ENERGETIC ȘI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICĂ

BIROUL REȚELE ELECTRICE, ILUMINAT, REȚELE DE COMUNICAȚII

Nr. _____________________

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. SC2020- .....................                                                  al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de Hotărîre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii  Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș.

 

               Facem următoarele precizări:

                Obiectivul menţionat cuprinde  un număr de 25 de străzi din Municipiul Timișoara (Alexandu Ioan Cuza,Aleea FC Ripensia, Aries, Cluj, Iuliu Maniu, 3August 1919, Republicii, Revolutiei 1989, 16 Decembrie 1929, Constantin Brancoveanu, Dr. Iosif Bulbuca, General Ion Dragalina, Circumvalatiunii, Drubeta, Eroilor de la Tisa, Gh. Dima, Gh. Doja, Pestalozzi, Mihai Viteazu, Mihail Kogalniceanu, Oituz,  Piata Consiliul Europei, Tudor Vladimirescu,Victor Babes)  care se vor moderniza prin montarea a 2248 aparate de iluminat cu tehnologie LED și implementarea unui sistem inteligent de telegestiune. 

       Principalul  obiectiv este obținerea unui sistem inteligent, nou, modern, unitar, economic și ecologic, care va aduce reducerea semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică și reducerea la o parte din costurile întreținerii

                Studiul de fezabilitate urmărește creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și calității vieții.

                Studiul de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 aferent obiectivului de investiții, Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș , a fost întocmit de către SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL și pus la dispoziția Municipiului Timișoara .

                În vederea realizării investiţiei este necesară acceptarea de catre Municipiul Timisoara a donației Studiului de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 - ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timișși aprobarea de către Municipiul Timișoara a Studiului de Fezabilitate mai sus mentionat.

Valoarea totală a investiţiei ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 10.050.090,47 lei (inclusiv TVA), respectiv C+M – 8.833.334,30 lei (inclusiv TVA).

Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 7 luni.

Sursa de finanţare: Bugetul local, fonduri guvernamentale, alte fonduri

 

 

 

            Ținând cont de prevederile:

Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public;- Ordinul A.N.R.S.C. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public; - Ordinul A.N.R.S.C. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;- Ordinul A.N.R.S.C. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; Ordinul A.N.R.E./A.N.R.S.C. 5/93/2007 pentru aprobarea contractului-cadru privind folosirea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public; - SR-EN 13201-1, SR-EN 13201-2, SR-EN 13201-3, SR-EN 13201-4 pentru iluminat public - CE 115/95 (standard RO: SR 13433/1999) −alte reglementări, standarde , norme, normative şi prescripţii naţionale şi europene, specifice domeniului.

Modernizarea, care conform art. 4, lit. „k” din norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public, aprobată prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 77 / 2007, se defineşte ca fiind ansamblul activităţilor de pregătire, finanţare şi realizare a investiţiilor în sistemul de iluminat public, în vederea adaptării la cerinţele şi exigenţele stabilite în normele legale în vigoare utilizați în programele de dezvoltare.

 

Având în vedere cele expuse în prezentul raport propunem acceptarea de catre Municipiul Timisoara a donației Studiului de Fezabilitate nr. RE2020- 000613 din 20.03.2020 - ,,Modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Timișoara, județul Timiș” și aprobarea de către Municipiul Timișoara a Studiului de Fezabilitate mai sus menționat.

 

 

 

 

 

                DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U,                     ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P.,

                       Culiţă CHIŞ                                                                Ioan ZUBAȘCU

                                                                                     

 

                       

           

 

            ŞEF BIROU B.RE.I.RC.,

                 Lucian BUDA