Hotărârea nr. 235/2020

235/25.06.2020 privind aprobarea tarifelor unice şi a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale desfăşurată în Zona 1 a Judeţului Timiş, în baza contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor nr. 2303/08.12.2017
Hotararea Consiliului Local 235/25.06.2020
privind aprobarea tarifelor unice şi a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor municipale desfăşurată în Zona 1 a Judeţului Timiş, în baza contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor nr. 2303/08.12.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. SC2020-12955 din 15.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-12.957 din 15.06.2020 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 16.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-12.957 din 15.06.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-12.955 din 16.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 8. Alin. (3), lit. d1) şi i), art. 10 alin. 5;
Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor;
Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor art. 6 alin. (1) lit. l, k şi p, art. 8 alin. (1), art. 26 alin. (5) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Având în vedere prevederile contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din Zona de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri ADID Timiş şi operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru Zona 1 a judeţului Timiş;
Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş privind aprobarea tarifelor unice şi distincte pentru gestionarea deşeurilor prin diferenţierea pe categorii de deşeuri (reziduale şi reciclabile);
În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. 1 lit. a), coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 lit.a), ale art. 136 şi ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ;
Conform art.129 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ "Consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local";
Potrivit art.129, alin. 7 lit.n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar privind serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;HOTARASTE

Art.1: Se ia act de Hotărârea nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş transmisă prin Adresa nr. 4101 din 05.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CCM2020-37 din 12.06.2020.


Art.2: Se aprobă tarifele distincte pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor reziduale şi pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice actuale pe categorii de utilizatori pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere şi similare pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private şi persoane juridice publice-instituţii, autorităţi publice) din Zona 1 Timişoara, Judeţul Timiş, aflată în delegare prin concesiune la RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, pentru serviciul de colectare şi transport deşeuri municipale, conform Contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor nr. 2303/08.12.2017, stabilite prin Hotărârea nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş, Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3: Tarifele menţionate la art. 2 din prezenta hotărâre vor fi aplicabile după aprobarea acestora în AGA a ADID TIMIŞ ZONA 1 si semnarea actului aditional la contractul semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA nr. 2303 din 08.12.2017.

Art. 4: Se acordă mandat preşedintelui ADID Timiş să semneze actul adiţional la contractul de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor din Zona 1 nr. 2303/08.12.2017 încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărâre.


Art. 5: Se mandatează Domnul Daniel Marius Coraş - Şef Birou Salubrizare, să reprezinte interesele UAT Timişoara, în AGA a ADID Timiş - Zona 1 - Timişoara şi să voteze în conformitate cu prezenta hotărâre.


Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Preşedintele ADID Timiş.


Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Fiscală;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- ADID TIMIŞ;
- RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
- COLTERM SA;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

lHEBj românia

:.^.=.=;= JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

ADMINISTRATOR PUBLIC

BIROUL SALUBRIZARE

SC2020-12955/15.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

Descrierea situației actuale

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 200/22.04.2008 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timișoara ca membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș -ADID alături de Consiliul Județean Timiș iar prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș nr. 1/07.04.2015 s-au consemnat membrii care au aderat la asociație implicit și a Municipiului Timișoara.

În urma unei proceduri publice de achiziție organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri - ADID Timis, RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, a fost desemnat operatorul câștigător pentru prestarea serviciului de colectare și transport deșeuri în zona 1 de colectare a județului Timiș, zonă din care face parte și Municipiul Timișoara, încheindu-se în acest sens contractul de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017.

Prin adresa nr. 6103/02.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CCM2019-36 din 04.12.2019 , Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, a solicitat modificarea tarifelor pentru zona 1, astfel prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr. 635 din 23.12.2019, aceste tarife au fost modificate.

Prin adresa nr. 4101/05.06.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CCM2020-37 din 12.06.2020 , Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, a solicitat modificarea tarifelor pentru zona 1.

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 4/29.03.2020 , art. 8 alin. 1 prin care a fost prevăzut faptul că : În perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă; nu au putut fi aprobate modificări de tarife pentru activitatea de coelctare și transport a deșeurilor municipale în zona 1 de colectare a Județului Timiș.

Măsurile prevăzute de ordonanțele militare își încetează aplicabilitatea odată cu ieșirea din stare de urgență, fapt pentru care se poate da curs solicitării ADID TIMIS privind aprobarea modificării tarifelor aplicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 1 de colectare a Județului Timiș.                                     ;

Conform:

 • -  Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor ;

 • -  Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor;

 • -  Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • -   Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților nr Art. 6 alin. (1) lit. l, k și p, art. 8 alin. (1), art. 26 alin. (5) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • -   Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice art. 10 alin. 5 ;

 • -  Hotărârea Consiliului Județean .Timiș nr. 83 din27.05.2020 privind aprobarea modificării tarifelor de preluare a deșeurilor la depozitul de deșeuri Ghizela;

 • -  HG nr. 935/2019 privind stabilirea salariului minim brut pe țară, garantat în plată începând cu data de 01.01.2020;

 • -  Hotărârea nr. 6/05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;

 • -   În temeiul dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a), coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 lit. a), ale art. 136 și ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ.

 • -   prevederile contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport al deșeurilor din Zona 1 - nr. 2303/08.12.2017 semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 1 a județului Timiș;

În concluzie, ținând cont de modificările legislative și de propunerea ADID Timis luăm act de aceasta și propunem aprobarea tarifelor distincte, precum și majorarea tarifelor unice și a tarifelor distincte, aprobate în Hotărârea de Consiliu Local nr. 635 din 23.12.2019, practicate de RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în zona 1 a județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017 încheiat între ADID TIMIȘ și RETIM ECOLGIC SERVICE SA

PRIMAR                               ADMINISTRATOR

NICOLAE ROBU                            ROBERT KRISTOF

Cod FO53-03, Ver.3


ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI

TIMIȘ

B-dui Revoluției 1989, Nr. 17, 300034 Timișoara, România, camera P 05 Nr. 101/07.10.2009 Registrul Special Asociații $1 Fundații CIF 26171624

E-mal: adidtimis@yahoo.com:

Telefon: 0256.406.452; Fax: 0256.406.453

HOTĂRÂREA NR. 6 / 05.06.2020

A CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ

Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, întrunit în ședința din data de 05-06.2020, orele 12.00, conform convocatorului, sub conducerea reprezentantului Județului Timiș, care deține președinția AD1D Timiș-dl.Valentin Tudorică, pentru analizarea subiectelor de pe ordinea de zi în vederea luării unor decizii,

Având în vedere :

• Adresa nr. 4823/05-06.2020, înregistrată la AD1D Timiș sub nr.4080/05-06.2020, al operatorului RET1M ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 1 — Timișoara, județul Timiș, prin care operatorul a solicitat modificarea și ajustarea tarifelor unice și a tarifelor distincte rezultate pe categorii de utilizatori pentru colectare și transport deșeuri municipale pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice și instituții publice) majorate prin introducerea în tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2020 și a contribuțiilor sociale aferente, conform H.G. nr. 935/13-12.2019; a majorării valorii unitare a ticbetelor de masă acordate salariaților de la 13 lei/zi lucrătoare/salariat la 15 lei/zi lucrătoare/salariat; a modificării tarifelor aferente activității de sortare de către operatorul Stației de sortare deșeuri a Municipiului Timișoara (respectiv pentru deșeurile reciclabile din toată Zona 1 și deșeurile reziduale din zona urban și periurban)1; a modificării tarifelor pentru preluarea deșeurilor reziduale și reciclabile la DDN Gbizela, respectiv pentru deșeurile reziduale colectate din Zona 1 rural și predate operatorului stației de transfer Timișoara, potrivit H.C.J. Timiș nr. 274/16.12.2019 și H.C.J. Timiș nr. 83/27-05-2020; ajustarea elementelor de cost din structura tarifelor de salubrizare cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică, conform Contractului de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017 și a modificării elementului de cost „carburanți și lubrifîanți” din structura tarifelor prin reducerea costului specific al combustibilului de la 4,91 lei/1 exclusiv TVA la 4,39 lei/1 exclusiv TVA (prețul pieței), conform Fișelor de Fundamentare și Memoriului tehnico-economic depuse de operator prin adresa nr.4823/05-06.2020 ;

Page


 • •  Solicitările operatorului de colectare Retim Ecologic Service S.A. din perioada 18 martie 2020 - 5 iunie 2020, precum și faptul că, majorările de tarife pentru activitatea de sortare a deșeurilor în Statia de Sortare a Municipiului Timișoara încă nu au fost aprobate de către Municipiul Timișoara ;

 • •  Luând act de faptul că, tarifele unice și tarifele distincte pentru colectare și transport deșeuri municipale pentru Zona 1-Timișoara, avizate favorabil prin Hotărârea Consiliului Director AD1D Timiș nr. 4/24-03-2020, au devenit caduce,

Ținând cont de :

 • I. H.G.nr.935/13-12.2019 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

 • II. FLC.J.Timiș nr.274/16.12.2019 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.7243/13-O6.2O13 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș si Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.Â.-Societatea RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.;

HLH.C.L.Timișoara nr. 634/23-12.2019 privind modificarea tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. în Stația de sortare deșeuri a Municipiului Timișoara;

 • IV.  FLC.J.Timiș nr.83/27-05-2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.7243/13-06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș si Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.-Societatea RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.;

 • V. Contractul de delegare prin concesiune pentru colectare și transport deșeuri municipale nr. 2303/08.12.2017 pentru Zona 1-Timișoara încheiat între AD1D Timiș și operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. ;

 • VI. Prevederile OUG 74/2018 referitoare la tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 31 din 10.01.2019, pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, Ordonanței de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu ;

VIL Ordinul A.N.R.S.C. nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Vili. Documentul de poziție din 18.05-2011 privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș" semnat de membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;

IX. Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, I                                                                                                                                                          )                                        l 7

Se adoptă, cu unanimitate de voturi prezente, următoarea

Page


HOTĂRÂRE


Art 1 Se avizează favorabil tarifele unice majorate, precum și tarifele distincte rezultate pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice majorate pe categorii de utilizatori pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și reciclabile, precum și a deșeurilor similare reziduale și reciclabile pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș aflată în delegare prin concesiune la RET1M ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform Contractului de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017, astfel cum sunt menționate în Tabelul 1 de mai jos.

Tabel 1:


Tarif

Populație urban

U.M.

Tarif unic

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale

lei/persoană/lună

11,97 (TVA inclus)

Tarif

Populație urban

U.M.

Tarife distincte

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul urban

lei/persoană/lună

9,23 (TVA inclus)

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul urban

lei/persoană/lună

2,74 (TVA inclus)

Tarif

Populație rural

U.M.

Tarif unic

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale

lei/persoană/lună

4,08 (TVA inclus)

Tarif

Populație rural

U.M.

Tarife distincte

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul rural

lei/persoană/lună

3,14 (TVA inclus)

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rural

lei/persoană/lună

0,94 (TVA inclus)

Tarif

U.M.

Tarif unic


Pase


Operatori economici și instituții publice

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare

lei/tonă

341,34 + TVA

Tarif

Operatori economici și instituții publice

U.M.

Tarife distincte

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare

reziduale

lei/tonă

396,85 + TVA

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare

reciclabile

lei/tonă

238,50 + TVA

Art 2 Tarifele menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, cuprinse în Tabelul 1, se vor aplica după aprobarea acestora în AGA AD1D Timiș — Zona 1 și semnarea actului adițional la Contractul încheiat cu operatorul RET1M ECOLOGIC SERVICE S.A., nr. 2303/08.12.2017.

Art 3 Se avizează favorabil sub condiție suspensivă, conform art. 4 și urm. din prezenta hotărâre, tarifele unice majorate, precum și tarifele distincte rezultate pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale și pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile rezultate din tarifele unice majorate pe categorii de utilizatori pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și reciclabile, precum și a deșeurilor similare reziduale și reciclabile pentru utilizatorii serviciului (persoane fizice, persoane juridice private și persoane juridice publice-instituții, autorități publice) din Zona 1-Timișoara, județul Timiș aflată în delegare prin concesiune la RET1M ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru serviciul de colectare și transport deșeuri municipale, conform Contractului de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017, din Tabelul 2 de mai jos.

Tabel 2:

Tarif

Populație urban

U.M.

Tarif unic

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipal

lei/persoană/lună

12,42 (TVA inclus)

Tarif

Populație urban

U.M.

Tarife distincte

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul urban

lei/persoană/lună

9,59 (TVA inclus)

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la

lei/persoană/lună

2,83 (TVA inclus)


Page'


populație în mediul urban

Tarif

Populație rural

U.M.

Tarif unic

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipal

lei/persoană/lună

4,24 (TVA inclus)

Tarif

Populație rural

UM

Tarife distincte

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul rural

lei/persoană/lună

3,27 (TVA inclus)

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rural

lei/persoană/lună

0,96 (TVA inclus)

Tarif

Operatori economici și instituții publice

UM

Tarif unic

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similar

lei/tonă

356,94 + TVA

Tarif

Operatori economici și instituții publice

UM

Tarife distincte

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare

reziduale

lei/tonă

413,68 + TVA

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare

reciclabile

lei/tonă

251,79 + TVA

Art. 4 Tarifele prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre, cuprinse în Tabelul 2, se vor aplica după aprobarea lor în AGA AD1D Timiș — Zona 1 și încheierea unui act adițional la contractul de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din Zona 1 nr. 2303/08.12.2017 încheiat cu RET1M ECOLOGIC SERVICE S.A. Dacă până la data convocării AGA AD1D Timiș Zona 1 pentru aprobarea tarifelor pentru activitatea de colectare a deșeurilor cuprinse în Tabelul 2, tarifele aferente activității de sortare a deșeurilor derulate de către operatorul Colterm S.A., care intră în componența tarifelor de colectare menționate în Tabelul 2 nu au fost aprobate de către Municipiul Timișoara, sau publicarea ori comunicarea hotărârii de aprobare de către Municipiul Timișoara nu s-a realizat în mod conform și cu respectarea normelor legale, tarifele cuprinse în Tabelul 2 nu vor fi aprobate în mod definitiv de către AGA AD1D Timiș-Zona 1, menținându-se condiția suspensivă în legătură cu aprobarea tarifelor aferente activității de colectare.

Page


Art. 5 Până la aplicarea tarifelor aferente activității de colectare a deșeurilor cuprinse în Tabelul 2, se aplică tarifele cuprinse în Tabelul 1, dacă acestea au fost aprobate în AGA AD1D Timiș Zona 1 și s-a încheiat un act adițional. Dacă aprobarea tarifelor aferente activității de colectare a deșeurilor cuprinse în Tabelul 2 a avut loc în AGA AD1D Timiș înainte de aplicarea efectivă a tarifelor din Tabelul 1, împlinindu-se condiția suspensivă legată de aprobarea tarifelor aferente activității de sortare de către Municipiul Timișoara, astfel cum a fost formulată în articolul de mai sus, tarifele aferente activității de colectare a deșeurilor cuprinse în Tabelul 1 nu se mai aplică.

Art 6 Încheierea actului adițional pentru tarifele cuprinse în Tabelul 2 se va face doar după îndeplinirea condiției aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a tarifelor aferente activității de sortare desfășurate de operatorul COLTERM S.A. în Stația de sortare deșeuri a Municipiului Timișoara și a comunicării Hotărârii de aprobare a acestor tarife luate în considerare de AD1D Timiș ca având un cuantum de 103,76 lei/tonă pentru activitatea de sortare și 218,53 lei/tonă pentru activitatea de prelucrare în vederea valorificării energetice.

Art. 7 Tarifele menționate la art.l și art.3 din prezenta, avizate favorabil de Consiliul Director AD1D Timiș cu condițiile mai sus menționate, vor fi trimise spre aprobare U.A.T.-urilor implicate în Zona 1-Timișoara cuprinzând și condițiile mai sus prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 8 Prezenta hotărâre a fost adoptată de cei patru membri nominalizați mai jos, prezenți la ședință, din cei cinci membri care compun Consiliul Director al AD1D Timiș.

PREȘEDINTE CONSILIUL DIRECTOR AD1D TIMIȘ, JUDEȚUL TIMIȘ VALENTIN TUDOR1CĂ

MEMBRU CONSILIUL DIRECTOR, COMUNA SÂNM1HA1U ROMÂN Viorel Mărcuti f


MEMBRU CONSILIUL DIRECTOR, MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Marius Daniel Coraș


MEMBRU CONSILIUL DIRECTOR, COMUNA G1ARMATA

Virgil Bunescu

Page


1

Majorarea tarifelor aferente activității de sortare prevăzută în premisele acestui act normativ include majorarea deja aprobată prin H.C.L. a Municipiului Timișoara nr.634/23.12.2019, având în vedere, sub condiție suspensivă, și o a doua creștere, încă neaprobată de Municipiul Timișoara.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA ADMINISTRATOR PUBLIC BIROU SALUBRIZARE SC2020-12957/15.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a

activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr.SC2020 12955 din 15.02.2020, a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

Facem următoarele precizări:

În urma unei proceduri publice de achiziție organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, a fost desemnat operatorul câștigător pentru prestarea serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale în zona 1 de colectare a județului Timiș, zonă din care face parte și Municipiul Timișoara, încheindu-se în acest sens contractul de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017.

Consiliile locale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, conform Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 10 alin. 5, având atribuții în domeniul stabilirii, ajustării ori modificării tarifelor propuse de operator în conformitate cu Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Acest drept le este conferit și de prevederile art.6 alin.1 lit.l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare, republicată și art.8 alin.1 și 2 lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată.

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 635 din 23.12.2019 privind aprobarea tarifelor distincte precum și majorarea tarifelor unice și a tarifelor distincte, practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017;

Având în vedere :

 • -  Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor ;

 • -  Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor;

 • -  Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • -  Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 83 din27.05.2020 privind aprobarea modificării tarifelor de preluare a deșeurilor la depozitul de deșeuri Ghizela;

 • -  HCL nr. 634 din 23.12.2019 privind modificarea tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA în Stația de sortare deșeuri a Municipiului Timișoara;

 • -  HG nr. 935/2019 privind stabilirea salariului minim brut pe țară, garantat în plată începând cu data de 01.01.2020;

 • -  Având în vedere prevederile contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din zona de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017, încheiat între ADID Timiș și operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru Zona 1 a județului Timiș;

 • -  Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș privind aprobarea tarifelor unice și distincte pentru gestionarea deșeurilor prin diferențierea pe categorii de deșeuri (reziduale și reciclabile) Prezentăm următoarele aspecte:

Prin adresa nr. 4101 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADID Timiș înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CCM2020-37 din 12.06.2020 s-a solicitat modificarea tarifelor pentru zona 1, conform Hotărârii nr. 6/05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, la propunerea SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA ca urmare:

 • -  a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 83 din 27.05.2020 privind aprobarea modificării tarifelor de preluare a deșeurilor la depozitul de deșeuri Ghizela;

 • -  a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2020 și a contribuțiilor aferente,

 • -  modificării valorii unitare a tichetelor de masă acordate salariaților de la 13 lei/zi lucrătoare/salariat la 15 lei /zi lucrătoare/salariat,

 • -  modificării tarifelor de preluare a deșeurilor colectate din zona 1 a Județului Timiș de către operatorul stației de sortare deșeuri Timișoara CLT COLTERM SA, respectiv pentru deșeurile reciclabile din zona 1 și deșeurile reziduale din zona urban și periurban,

 • -  elementele de cost din structura tarifelor de salubrizare cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică, conform Contractului de delegare prin concesiune nr.2303/08.12.2017

Precizăm faptul că, în baza Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Timișoara, în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri ADID TIMIȘ Zona 1, vor fi aprobate noile tarife conform Hotărârii nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș privind aprobarea tarifelor unice și distincte pentru gestionarea deșeurilor prin diferențierea pe categorii de deșeuri (reziduale și reciclabile), anexă prezenta hotărâre, urmând a se semna actul adițional la contractul semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA nr. 2303/08.12.2017.

În concluzie, propunem aprobarea tarifelor distincte, precum și majorarea tarifelor unice și a tarifelor distincte, aprobate în Hotărârea de Consiliu Local nr. 635 din 23.12.2019, practicate de RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în zona 1 a județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017, conform Hotărârii nr. 6 din 05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș privind aprobarea tarifelor unice și distincte pentru gestionarea deșeurilor prin diferențierea pe categorii de deșeuri (reziduale și reciclabile), anexă prezenta hotărâre.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale

desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF BIROU SALUBRZARE, Coraș DANIEL


CONSILIER,

MIHAELA VATAMANU


Cod FO53-01,Ver.2

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

ADMINISTRATOR PUBLIC

BIROUL SALUBRIZARE

                        SC2020-12955/15.06.2020

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 privind aprobarea tarifelor unice și a  tarifelor distincte  practicate de către   RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș,  în baza contractului   de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

 

 

Descrierea situației actuale

 

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 200/22.04.2008 s-a aprobat acordul participării Consiliului Local al Municipiului Timişoara ca membru în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Deșeurilor Timiș -  ADID alături de Consiliul Judeţean Timiş iar prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor ADID Timiş      nr. 1/07.04.2015 s-au consemnat membrii care au aderat la asociaţie implicit şi a Municipiului Timişoara.

În urma unei proceduri publice de achiziție organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri  - ADID Timis, RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, a fost desemnat operatorul câștigător pentru prestarea serviciului de colectare și transport deșeuri în zona 1 de colectare a județului Timiș,  zonă din care face parte și Municipiul Timișoara, încheindu-se în acest sens contractul de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017.

Prin adresa  nr. 6103/02.12.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CCM2019-36 din 04.12.2019 , Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, a solicitat modificarea tarifelor pentru   zona 1,   astfel prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr. 635 din 23.12.2019, aceste tarife au fost modificate. 

Prin adresa  nr. 4101/05.06.2020  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Timiș înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CCM2020-37 din 12.06.2020 , Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, a solicitat modificarea tarifelor pentru   zona 1.   

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 4/29.03.2020 , art. 8 alin. 1 prin care a fost prevăzut faptul că : În perioada stării de urgenţă preţurile la energie electrică şi termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate şi carburanţi nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanţe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcţie de cerere şi ofertă; nu  au putut fi aprobate modificări de tarife pentru activitatea de coelctare și transport a deșeurilor municipale în zona 1  de colectare a Județului Timiș.  

Măsurile  prevăzute de ordonanțele militare își încetează aplicabilitatea odată cu ieșirea din stare de urgență, fapt pentru care se poate da curs solicitării ADID TIMIS  privind aprobarea modificării tarifelor aplicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 1  de colectare a Județului Timiș.    ;

     

 

Conform:

-          Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor ;

-          Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor;   

-          Ordinului ANRSC nr. 109/2007  privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

-          Legii nr. 101/2006  a serviciului de salubrizare a localităților  nr  Art. 6 alin. (1) lit. l, k și p, art. 8 alin. (1), art. 26 alin. (5) din Legea serviciului de salubrizare a localităților  nr. 101/2006;

-          Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice art. 10 alin. 5 ;

-          Hotărârea Consiliului Județean .Timiș nr. 83 din27.05.2020 privind aprobarea  modificării  tarifelor de preluare a deșeurilor la depozitul de deșeuri Ghizela;

-          HG nr. 935/2019 privind stabilirea salariului minim brut pe țară, garantat în plată  începând cu data de 01.01.2020;

-          Hotărârea nr. 6/05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș;

-          În temeiul dispozițiilor art. 134 alin. 1 lit. a), coroborate cu prevederile art. 133 alin. 2 lit. a), ale art. 136    și ale art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ.

-          prevederile contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport al deșeurilor din Zona 1 – nr. 2303/08.12.2017 semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 1 a județului Timiș;

În concluzie, ținând cont de modificările legislative și de propunerea ADID Timis luăm act de aceasta și  propunem aprobarea  tarifelor distincte, precum  și majorarea tarifelor unice și a tarifelor distincte, aprobate în Hotărârea de Consiliu Local nr. 635 din 23.12.2019, practicate de RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în zona 1 a județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017 încheiat între ADID TIMIȘ și RETIM ECOLGIC SERVICE SA

 

 

                   PRIMAR                                                                                     ADMINISTRATOR

                  NICOLAE ROBU                                                                        ROBERT KRISTOF

                                

                                                                                                                                                                                Cod FO53-03, Ver.3  

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                    

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                                                                         

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                         

ADMINISTRATOR PUBLIC                                                                                                         

BIROU SALUBRIZARE                                                                            

SC2020-12957/15.06.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind aprobarea tarifelor unice și a  tarifelor distincte  practicate de către   RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș,  în baza contractului   de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

 

 

Având în vedere Referatul de Aprobare a Proiectului de Hotărâre nr.SC2020 12955 din 15.02.2020, a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre  privind aprobarea tarifelor unice și a  tarifelor distincte  practicate de către   RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș,  în baza contractului   de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017

 

Facem următoarele precizări:

În urma unei proceduri publice de achiziție organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, a fost desemnat operatorul câștigător pentru prestarea serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale în zona 1 de colectare a județului Timiș, zonă din care face parte și Municipiul Timișoara, încheindu-se în acest sens contractul de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017.  

Consiliile locale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, conform Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,  art. 10 alin. 5,   având atribuţii în domeniul stabilirii, ajustării ori modificării tarifelor propuse de operator în conformitate cu  Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea   Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Acest drept le este conferit  și de prevederile art.6 alin.1 lit.l) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare, republicată şi art.8 alin.1 şi 2 lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată.

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 635 din 23.12.2019 privind aprobarea  tarifelor distincte precum și majorarea tarifelor unice și a tarifelor distincte,  practicate de cãtre RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfãșuratã în Zona 1 a Județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activitãții de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017;

Având în vedere :

-        Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor ;

-        Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor;   

-        Ordinului ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

-        Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 83 din27.05.2020 privind aprobarea  modificării  tarifelor de preluare a deșeurilor la depozitul de deșeuri Ghizela;

-        HCL nr. 634 din 23.12.2019 privind modificarea tarifelor aferente sortării deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul Companiei Locale de Termoficare  COLTERM SA în Stația de sortare deșeuri a Municipiului Timișoara;

-        HG nr. 935/2019 privind stabilirea salariului minim brut pe țară, garantat în plată  începând cu data de 01.01.2020;

-        Având în vedere prevederile contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor din zona de delegare prin concesiune nr. 2303/08.12.2017, încheiat între ADID Timiș și operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA pentru Zona 1 a județului Timiș;

-        Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 05.06.2020 a  Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Deșeuri Timiș privind aprobarea tarifelor unice și distincte  pentru gestionarea deșeurilor prin diferențierea pe categorii de deșeuri (reziduale și reciclabile) Prezentăm următoarele aspecte:

 Prin adresa nr. 4101 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADID Timiș înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CCM2020-37 din 12.06.2020 s-a solicitat modificarea tarifelor pentru   zona 1,  conform Hotărârii nr. 6/05.06.2020 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, la propunerea SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA  ca urmare:

-        a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 83 din 27.05.2020 privind aprobarea  modificării  tarifelor de preluare a deșeurilor la depozitul de deșeuri Ghizela;  

-        a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2020 și a contribuțiilor aferente,

-        modificării valorii unitare a tichetelor de masă acordate salariaților de la 13 lei/zi lucrătoare/salariat la 15 lei /zi lucrătoare/salariat,

-         modificării tarifelor de preluare a deșeurilor colectate din zona 1 a Județului Timiș de către operatorul stației de sortare deșeuri Timișoara CLT COLTERM SA, respectiv pentru deșeurile reciclabile din zona 1 și deșeurile  reziduale din zona urban și periurban,

-        elementele de cost din structura tarifelor de salubrizare cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică, conform Contractului de delegare prin concesiune nr.2303/08.12.2017,  după cum urmează:

 

 

Tarif

UM

Tarif unic

Populație urban

lei/persoană/lună

11,97 (TVA inclus)

Tarif

UM

Tarife distincte

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul urban

lei/persoană/lună

9,23 (TVA inclus)

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul urban

lei/persoană/lună

2,74 (TVA inclus)

                       Tarif

UM

Tarif unic

Populație rural

lei/persoană/lună

 

Tarif

UM

4.08 (TVA inclus)

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale de la populație în mediul rural

lei/persoană/lună

 3,14 (TVA iclus)

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reciclabile de la populație în mediul rural

lei/persoană/lună

0,94 (TVA inclus)

   Tarif

UM

Tarif unic

Operatori economici și instituții publice

 

 

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare

lei/tonă

341,34 +TVA

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reziduale

lei/tonă

396.85 + TVA

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare reciclabile

lei/tonă

238,50 +TVA

 

            Precizăm faptul că, în baza Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Timișoara ,  în AGA  a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri  ADID TIMIȘ Zona  1, vor fi aprobate  noile tarife menționate mai sus, urmând a se semna actul adițional la contractul semnat cu operatorul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA nr. 2303/08.12.2017.

 

În concluzie, propunem aprobarea tarifelor distincte, precum  și majorarea tarifelor unice și a tarifelor distincte,    aprobate în Hotărârea de Consiliu Local nr. 635 din 23.12.2019, practicate de RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în zona 1 a județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017,  îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

                          ȘEF BIROU SALUBRZARE,                                      CONSILIER,                           

                          CORAȘ DANIEL                                                        MIHAELA VATAMANU                   

 

                                                                                                                                         Cod FO53-01,Ver.2