Hotărârea nr. 232/2020

232/25.06.2020 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14
Hotararea Consiliului Local 232/25.06.2020
privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-11942/02.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-11942/02.06.2020 al Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-11942/02.06.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.06.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-11942/02.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14 cu nr 127/25.05.2020 , înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2020-11499/27.05.2020;
Având în vedere Adresa 306/25.05.2020 a Societăţii Cooperativa "Igiena" Timişoara;
Având în vedere Contractul de închiriere nr.693/16.12.2013 a fost încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile art.20, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată;
În conformitate cu art.129 alin.(2), lit. d) şi alin. (7), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, alin.(1) şi alin.(3) lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea în aceleaşi condiţii a Contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.635/16.12.2013 pentru imobilul situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416Timişoara, provenit din CF vechi nr.420747 în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14, pe o perioadă de 2 (doi) ani începând cu data de 01.07.2020 până la data de 30.06.2022.

Art.2: Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02A.03.01 "Învăţământ Preşcolar " titlul II "Bunuri şi servicii" art.20.30.04 "Chirii" şi se vor achita în lei la cursul de referinţă al BNR de la data plăţii.

Art.3: Se aprobă actul adiţional conform Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara în calitate de ordonator principal de credite, Directorul Direcţiei Economice, Serviciul Juridic şi Serviciul Şcoli -Spitale şi Baze Sportive să avizeze contractul de închiriere.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Biroul Finanţare Şcoli, Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Directiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri Terenuri otări Diverse II VEST;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Gradinitei cu Program Prelungit nr. 14;
- Societăţii Cooperativa Igiena Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa la HCL nr.................

ACT ADIȚIONAL NR.

La contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013 Încheiat azi

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE

  • 1. SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA , cu sediul în mun. Timișoara, str. Vadul Călugăreni, nr.

5, jud. Timiș, tel........................, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș, sub nr............,

având codul de înregistrare fiscală RO..................., cont curent nr....................deschis la BCR Timișoara,

reprezentată prin președinte ........................și șef birou contabilitate........................., în calitate de

LOCATOR sau PROPRIETAR ȘI

  • 2. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, cu sediul in mun. Timișoara , str. Al.

Odobescu nr. 56 A, telefon ............................., e-mail .....................având codul de înregistrare fiscală

..............., cont curent nr............................deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentată prin director .........................., în calitate de LOCATAR sau CHIRIAȘ, și Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D.Loga nr. 1 300030 Timișoara, reprezentat de prof. univ. dr.ing. Nicolae Robu, Primar în calitate de ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Având în vedere HCL nr.......................părțile de comun acord au convenit modificare contractului de

închiriere nr. 693/16.12.2013, după cum urmează:

ART. 1 Art. 4 din contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013 se modifică, astfel:

” Art. 1 Locatorul închiriază, iar locatarul ia cu chirie imobilul situat în Municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56A, în suprafață de 1035,00 mp , înscris în CF nr.438416 Timișoara provenit din CF vechi nr.420747, nr. cadastral 438416- C1”.

„ Art. 4 Durata contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013 se prelungește pe 2(doi) ani începând cu data de 01.07.2020 până la data de 30.06.2022 „

ART.2 Celelalte clauze din contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013 rămân nemodificate.

ART.3 Prezentul act adițional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale câte un exemplar pentru fiecare parte, și reprezintă voința părților.

LOCATOR                                LOCATAR(CHIRIAȘ)

Societatea Cooperativă Igiena                                  Gradinița cu program prelungit nr. 14

Președinte                                                        Director :

Șef birou contabilitate

AVIZAT

Municipiul Timișoara -Ordonator de credite Reprezentat prin Primar -

Viceprimar,

Direcția Economică prin Director Economic

Șef Serviciul Școli-Spitale

Serviciul Juridic

ROMĂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL ȘCOLI-SPITALE SI BAZE SPORTIVE

NR.SC2020-11942/02.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în Municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 Timișoara în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit

nr.14

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. SC2020-11942/02.06.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în Municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 Timișoara în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.14

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.1 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, autoritățile administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea.

Conform art.129 alin. (2) lit. d) alin 7 lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local în exercitarea atribuților ce îi revin asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația.

Grădinița cu Program Prelungit nr.14 este unitate de învățământ de stat cu personalitate juridică și funcționează cu contract de închiriere în clădirea situată în Timișoara, str.Odobescu nr. 56A, înscrisă în CF nr.438416 Timișoara, provenit din CF vechi nr.420747, nr. cadastral 438416- C1, cu suprafața totală de 1035 mp, aflată în proprietatea Societății Cooperativa „Igiena”Timișoara. Terenul construit și neconstruit aferent construcției, în suprafață de 3920,00 mp se află în proprietatea statului.

Contractul de închiriere nr.693/16.12.2013 a fost încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013 cu o chirie de 3100 euro/lună, echivalent în lei la cursul B.N.R. de la data plății și a fost prelungit în aceleași condiții prin actul adițional nr. 209/2014, actul adițional nr.197/2015, actul adițional nr.294/2016, actul adițional nr. 484/2017, actul adițional nr.507 /2018 și actul adițional nr 573/2019, care a prelungit valabilitatea contractului până la data de 30 iunie 2020.

Prin adresa nr. 127/25.05.2020 înregistrată la instituția noastra sub nr.SC2020-11499/27.05.2020, conducerea Gradiniței cu Program Prelungit nr.14 a solicitat sprijinul pentru prelungirea contractului de închiriere nr.693/16.12.2013, încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013.

Prin adresa nr.306/25.05.2020, Societatea Cooperativa „Igiena” Timișoara și-a exprimat acordul de prelungire a contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013 pentru desfășurarea activității Gădiniței cu Program Prelungit nr. 14, pe o perioadă de doi ani.

Având în vedere că în prezent municipalitatea nu dispune de un alt spațiu în proximitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 14, se impune prelungirea contractului de închiriere, prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani cu aceiași chirie de 3100 euro/lună, echivalent în lei la cursul B.N.R. de la data plății și în aceleași condiții, începând din data de 01.07.2020. până în data de 30.06.2022.

Contractul de închiriere se va încheia, între proprietarul imobilului și Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 în calitate de chiriaș și va fi avizat de Municipiul Timișoara prin Primar în calitate de ordonator principal de credite.

Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02A.03.01 “Învățământ Preșcolar ” titlul II "Bunuri și servicii" art.20.30.04 "Chirii" și se vor achita în lei la cursul de referință al BNR de la data plății.

Față de cele mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în Municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 Timișoara în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.14 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

SEF SERVICIU Anca Lăudatu

CONSILIER, Ioana Ciucur


F_; IOți  ROMÂNIA

.^ = ='- = JUDEȚUL TIMIȘ

PRIMAR

-NR.SC2020-11942/02.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în Municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 Timișoara în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.14

  • 1. Descrierea situației actuale

Grădinița cu Program Prelungit nr.14, este unitate de învățământ de stat cu personalitate juridică și funcționează cu contract de închiriere în clădirea, situată în Timișoara, str.Odobescu nr. 56A, înscrisă în CF nr.438416 Timișoara provenit din CF vechi nr.420747, nr. cadastral 438416- C1, în suprafață totală de 1035,00 mp, aflată în proprietatea Societății Cooperativa „Igiena”Timișoara. Terenul construit și neconstruit aferent construcției, în suprafață de 3920,00 mp se află în proprietatea statului.

Contractul de închiriere nr.693/16.12.2013 a fost încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013 cu o chirie de 3100 euro/lună, echivalent în lei la cursul B.N.R. de la data plății și a fost prelungit în aceleași condiții prin actul adițional nr. 209/2014, actul adițional nr.197/2015, actul adițional nr.294/2016 actul adițional nr. 484/2017 act adițional nr.507 /2018 și actul adițional nr 573/2019 care a prelungit valabilitatea contractului până la data de 30 iunie 2020.

Prin adresa nr. 127/25.05.2020 înregistrată la instituția noastra sub nr.SC2020-11499/27.05.2020, conducerea Gradiniței cu Program Prelungit nr.14 a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.693/16.12.2013, încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013.

Prin adresa nr.306/25.05.2020, Societatea Cooperativa „Igiena” Timișoara și-a exprimat acordul de prelungire a contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013, pentru desfășurarea activității Gădiniței cu Program Prelungit nr. 14, pe o perioadă de doi ani.

Având în vedere că în prezent municipalitatea nu dispune de un alt spațiu în proximitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 14, și având în vedere că autoritatea administrației publice locale asigură, în condițiile legii, buna desfășurare a învățământului preuniversitar în localitățile în care acestea își exercită autoritatea, conform prevederilor art. 20, alin.1 din Legea educației naționale nr.1/2011 se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani și în aceleași condiții pentru imobilul situat în municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416, începând din data de 01.07.2020.

Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02A.03.01 “Învățământ Preșcolar ” titlul II "Bunuri și servicii" art.20.30.04 "Chirii" și se vor achita în lei la cursul de referință al BNR de la data plății.

  • 2. Concluzii

Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul, situat în municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în CF nr.438416 în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.14

PRIMAR                                VICEPRIMAR

Nicolae Robu                                         Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE BAZE SPORTIVE Anca Lăudatu

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMAR

NR.SC2020-11942/02.06.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul,  situat în Municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în  CF nr.438416 Timișoara în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14

 

      1.Descrierea situaţiei actuale

     Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14, este unitate de învăţământ  de stat cu personalitate juridică și funcționează cu contract de închiriere în clădirea, situată în Timişoara, str.Odobescu nr. 56A, înscrisă în CF nr.438416 Timișoara  provenit din CF vechi nr.420747, nr. cadastral 438416- C1, în suprafaţă totală de 1035,00 mp, aflată în proprietatea Societăţii Cooperativa „Igiena”Timişoara. Terenul  construit și neconstruit aferent construcției, în suprafață de 3920,00 mp  se află în proprietatea statului.

    Contractul de închiriere nr.693/16.12.2013 a fost încheiat  în baza HCL nr.635/16.12.2013  cu o chirie de 3100 euro/lună, echivalent în lei la cursul  B.N.R. de la data plății și  a fost  prelungit  în aceleași condiții prin actul adiţional nr. 209/2014, actul adiţional nr.197/2015, actul adiţional nr.294/2016 actul adiţional nr. 484/2017   act adiţional nr.507 /2018 și actul adițional nr 573/2019 care a prelungit valabilitatea contractului până  la data de 30 iunie 2020.

Prin adresa nr. 127/25.05.2020 înregistrată la instituţia noastra sub nr.SC2020-11499/27.05.2020,  conducerea Gradiniţei cu Program Prelungit nr.14 a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.693/16.12.2013, încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013.

Prin adresa nr.306/25.05.2020, Societatea  Cooperativa „Igiena” Timişoara şi-a exprimat  acordul de prelungire a contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013, pentru desfăşurarea activităţii Gădiniţei cu Program Prelungit nr. 14, pe o perioadă  de doi ani.

     Având în vedere că în prezent municipalitatea nu dispune de un alt  spaţiu  în  proximitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 14, şi având în vedere că autoritatea administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea, conform prevederilor art. 20, alin.1 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 se impune promovarea unui proiect de hotărâre  privind prelungirea contractului de închiriere prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani și în aceleași condiții pentru imobilul  situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în  CF nr.438416, începând din  data de 01.07.2020.

     Sumele pentru plata chiriei  se vor asigura  din cap 65.02A.03.01 “Învăţământ Preşcolar ” titlul II  "Bunuri şi servicii"  art.20.30.04  "Chirii" şi se vor achita în lei  la cursul de referinţă al BNR de la data plăţii.

     2. Concluzii   

   Având în vedere cele expuse mai sus considerăm necesară şi oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul,  situat în municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în  CF nr.438416 în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14

                                                                       

 

                   PRIMAR                                                                                    VICEPRIMAR

                Nicolae Robu                                                                                    Dan Diaconu

 

 

 

ŞEF SERVICIU ŞCOLI-SPITALE BAZE SPORTIVE

Anca Lăudatu

            Cod.FO 53-01,Ver.1

 

 

 

 

 

 

 

ROMĂNIA                                                                                                                                                                                             PRIMAR                        

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

SERVICIUL  ŞCOLI-SPITALE SI  BAZE SPORTIVE                                                                                                                                                                       

NR.SC2020-11942/02.06.2020

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul,  situat în Municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în  CF nr.438416 Timișoara în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14

 

 

    Având în vedere Referatul de aprobare  cu nr. SC2020-11942/02.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul,  situat în Municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în  CF nr.438416 Timișoara în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14

   Facem următoarele precizări:

   În conformitate cu prevederile art. 20, alin.1 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.

   Conform  art.129 alin. (2) lit. d) alin 7 lit a)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local  în exercitarea  atribuţilor  ce îi revin asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia.

   Grădiniţa cu Program Prelungit nr.14 este unitate de învăţământ  de stat cu personalitate juridică și funcționează cu contract de închiriere în clădirea situată în Timişoara, str.Odobescu nr. 56A, înscrisă în CF nr.438416 Timișoara, provenit din CF vechi nr.420747, nr. cadastral 438416- C1, cu  suprafaţa  totală de 1035 mp, aflată în proprietatea Societăţii Cooperativa „Igiena”Timişoara. Terenul  construit și neconstruit aferent  construcției, în suprafață de 3920,00 mp  se află în proprietatea statului.

   Contractul de închiriere nr.693/16.12.2013 a fost încheiat  în baza HCL nr.635/16.12.2013  cu o chirie de 3100 euro/lună, echivalent în lei la cursul  B.N.R. de la data plății și a fost prelungit  în aceleași condiții prin actul adiţional nr. 209/2014, actul adiţional nr.197/2015, actul adiţional nr.294/2016, actul adiţional nr. 484/2017, actul adiţional nr.507 /2018 și actul adițional nr 573/2019, care a prelungit valabilitatea contractului până la data de 30 iunie 2020.

    Prin adresa nr. 127/25.05.2020 înregistrată la instituţia noastra sub nr.SC2020-11499/27.05.2020,  conducerea Gradiniţei cu Program Prelungit nr.14 a solicitat  sprijinul pentru prelungirea contractului de închiriere nr.693/16.12.2013, încheiat în baza HCL nr.635/16.12.2013.

    Prin adresa nr.306/25.05.2020, Societatea Cooperativa „Igiena” Timişoara şi-a exprimat  acordul de prelungire a contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013 pentru desfăşurarea activităţii Gădiniţei cu Program Prelungit nr. 14, pe o perioadă  de doi ani.

   Având în vedere că în prezent municipalitatea nu dispune de un alt  spaţiu  în  proximitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 14, se impune prelungirea contractului de închiriere, prin act adițional, pe o perioadă de 2 (doi) ani cu aceiași chirie de 3100 euro/lună, echivalent în lei la cursul  B.N.R. de la data plății și în aceleași condiții, începând din  data de 01.07.2020. până în data de 30.06.2022.

  Contractul  de închiriere se va încheia,  între proprietarul imobilului  şi Grădiniţa  cu Program  Prelungit nr. 14 în calitate de chiriaş şi va fi avizat de  Municipiul Timişoara prin Primar în calitate de ordonator principal de credite. 

   Sumele pentru plata chiriei  se vor asigura  din cap 65.02A.03.01 “Învăţământ Preşcolar ” titlul II  "Bunuri şi servicii"  art.20.30.04  "Chirii" şi se vor achita în lei  la cursul de referinţă al BNR de la data plăţii.

     Faţă de cele mai sus apreciem că  proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.693/16.12.2013 pentru imobilul,  situat în Municipiul Timişoara, str. Odobescu nr. 56 A, înscris în  CF nr.438416 Timișoara în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.14 îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

 

              

                                                   

                 SEF SERVICIU                                                                    CONSILIER,

                  Anca Lăudatu                                                                       Ioana Ciucur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Cod.FO 53-01,Ver.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                                               Anexa la HCL nr.................

 

 

ACT ADIŢIONAL NR.____________

La contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013

Încheiat azi_____           

 

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA , cu sediul în mun. Timişoara, str. Vadul Călugăreni, nr. 5, jud. Timiş, tel. ......................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş, sub nr. ..........., având codul de înregistrare fiscală RO..................., cont curent nr.................... deschis la BCR Timişoara, reprezentată prin preşedinte ........................şi şef birou contabilitate........................., în calitate de LOCATOR sau PROPRIETAR ŞI

 

2. GRADINIŢA CU PROGRAM  PRELUNGIT NR. 14, cu sediul in mun. Timişoara , str. Al. Odobescu nr. 56 A, telefon ............................., e-mail .....................având codul de înregistrare fiscală ..............., cont curent nr............................deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată prin director .........................., în calitate de LOCATAR sau CHIRIAŞ, şi Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D.Loga nr. 1 300030 Timişoara, reprezentat de prof. univ. dr.ing.  Nicolae Robu, Primar în calitate de ORDONATOR  PRINCIPAL  DE  CREDITE,

 

 Având în vedere HCL  nr. ......................părțile de comun acord au convenit modificare contractului de închiriere nr. 693/16.12.2013, după cum urmează:

 

ART. 1   Art. 4 din contractul de închiriere nr. 693/16.12.2013 se modifică, astfel:

    ” Art. 1 Locatorul  închiriază, iar locatarul ia  cu chirie imobilul situat în Municipiul Timișoara, str. Odobescu nr. 56A, în suprafață de 1035,00 mp , înscris în CF nr.438416 Timișoara  provenit din CF vechi nr.420747, nr. cadastral 438416- C1”.

„  Art. 4  Durata contractului de  închiriere nr. 693/16.12.2013 se prelungeşte pe 2(doi) ani începând cu data de 01.07.2020  până la data de 30.06.2022

 

ART.2  Celelalte clauze din contractul de  închiriere nr. 693/16.12.2013 rămân nemodificate.

 

ART.3  Prezentul act adiţional  a fost  încheiat în 3 (trei) exemplare  originale  câte un exemplar pentru fiecare parte, şi reprezintă voinţa părţilor.

 

     LOCATOR                                                                              LOCATAR(CHIRIAŞ)

Societatea Cooperativă Igiena                                                   Gradiniţa cu program prelungit nr. 14

Preşedinte                                                                                    Director :

Şef birou contabilitate                       

 

AVIZAT

Municipiul Timişoara -Ordonator de credite

Reprezentat prin Primar –

 

Viceprimar,

 

Direcţia Economică prin Director Economic

 

 

Şef Serviciul Şcoli-Spitale

 

Serviciul  Juridic