Hotărârea nr. 231/2020

231/25.06.2020 Privind modificarea art.1 şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.73/28.02.2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1
Hotararea Consiliului Local 231/25.06.2020
Privind modificarea art.1 şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.73/28.02.2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020- 11730 /28.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 11730/28.05.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de evaluare comunicat de către Biroul Evidenţă Patrimoniu înregistrat cu nr. CT2019 - 6109 din data de 27.05.2020 efectuat de catre SC "FIDOX" SRL;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 29.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020- 11730/28.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Procesul verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 25.06.2020;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Dan Diaconu - viceprimar al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2) , lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative;
În temeiul art.196 alin. (1), lit.a) şi art.139 alin.(1) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art.1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.73/28.02.2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1.

Art.2. Se aprobă reactualizarea redevenţei, care a fost stabilită prin raportul de evaluare comunicat de către Biroul Evidenţă Patrimoniu înregistrat cu nr. CT2019-6109 din data de 27.05.2020, respectiv 5.952 lei/an, respectiv 496 lei/lună şi a fost efectuat de catre SC "FIDOX" SRL.

Art.3: Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timişoara, str. Canal Bega, nr. 1, format din 10 încăperi, în suprafaţă totală de 80,92 mp., pe o perioadă de 7ani şi 6 luni, până la data de 17.05.2027.

Art.4: Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuei şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE II VEST

SC2020- 11730 /28.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea art.2 din HCL nr.73/28.02.2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timișoara, str.

Canal Bega, nr. 1

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005778/13.09.2019, Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, titular al Cabinetului Medical Astra, solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004, pentru spațiul format din 10 încăperi, în suprafață totală de 80,92 mp, situat în Timișoara, str. Canal Bega nr.1. Această cerere a fost supusă dezbaterii Consiliul Local al Municipiului Timișoara, care, prin Hotărârea nr. 73/28.02.2020, a aprobat prelungirea contractului pe o perioadă de 3 (trei) ani și a aprobat reactualizarea valorii redevenței lunare la suma de 294,42 euro/luna, conform raportului de evaluare efectuat de catre SC „FIDOX” SRL.

Imobilul teren este situat în Timișoara, str. Canal Bega, nr.1, inregistrat CF 402564-C1 Timișoara, Nr. Topografic 26009, iar imobilul clădire este extratabular, fiind inregistrat in Fisa Mijlocului Fix, nr. De inventar nr.18585, al Municipiului Timisoara, identificat prin CF vechi nr.2159 Timisoara, nr. cadastral top: 1690/b/1/a/1/177/b.

În ședința din data de 29.10.2019 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință proprietatea Municipiului Timișoara, precum și în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.176/11.04.2019, a propus promovarea unui HCL privind prelungirea contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004, având în vedere oportunintatea continuării actului medical cu actualizarea redevenței, prin reevaluarea acestuia printr-un raport de evaluare efectuat de către un expert autorizat ANEVAR.

Având în vedere eroarea din raportul de evaluare comunicat de catre Biroul Evidenta Patrimoniu înregistrat cu nr.SC2019-029667/20.11.2019, efectuat de catre SC „FIDOX” SRL, prin care s-a reactualizat valoarea redevenței la suma de 294,42 euro/luna, pentru toată clădirea P+E,

Față de faptul că obiectul supus evaluării este suprafața concesionată de 80,92 mp, conform contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004,și nu întreaga suprafață a imobilului din care face parte suprafața concesionată, s-a dispus îndreptarea erorii din raportul de evaluare, astfel încât, prin raportul de evaluare comunicat de către Biroul Evidență Patrimoniu înregistrat cu nr. CT2019-6109 din data de 27.05.2020, se stabilește reactualizarea valorii redevenței la suma de 5.952 lei/an, respectiv 496 lei/lună.

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020- 11730 /28.05.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.73/28.02.2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timișoara, str. Canal Bega, nr. 1.

Față de cele precizate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.73/28.02.2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timișoara, str. Canal Bega, nr. 1, în ceea ce privește reactualizarea valorii redevenței, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR

MIHAIBONCEA

CONSILIER, RUSĂNESCU - HARMATI EDINA

Cod FO 53-01,ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE II VEST

SC2020- 11730 /28.05.2020

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea art.2 din HCL nr.73/28.02.2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Astra Dr.

SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timișoara, str. Canal Bega, nr. 1

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-005778/13.09.2019, Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, titular al Cabinetului Medical Astra, solicită prelungirea contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004, pentru spațiul format din 10 încăperi, în suprafață totală de 80,92 mp, situat în Timișoara, str. Canal Bega nr.1. Această cerere a fost supusă dezbaterii Consiliul Local al Municipiului Timișoara, care, prin Hotărârea nr. 73/28.02.2020, a aprobat prelungirea contractului pe o perioadă de 3 (trei) ani și a aprobat reactualizarea valorii redevenței lunare la suma de 294,42 euro/luna, conform raportului de evaluare efectuat de catre SC „FIDOX” SRL.

Având în vedere eroarea din raportul de evaluare comunicat de catre Biroul Evidenta Patrimoniu înregistrat cu nr.SC2019-029667/20.11.2019, efectuat de catre SC „FIDOX” SRL, prin care s-a reactualizat valoarea redevenței la suma de 294,42 euro/luna, pentru toată clădirea P+E,

Față de faptul că obiectul supus evaluării este suprafața concesionată de 80,92 mp, conform contractului de concesiune nr. 9/17.11.2004,și nu întreaga suprafață a imobilului din care face parte suprafața concesionată, s-a dispus îndreptarea erorii din raportul de evaluare, astfel încât, prin raportul de evaluare comunicat de către Biroul Evidență Patrimoniu înregistrat cu nr. CT2019-6109 din data de 27.05.2020, se stabilește reactualizarea valorii redevenței la suma de 5.952 lei/an, respectiv 496 lei/lună.

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.73/28.02.2020 privind prelungirea contractului de concesiune nr.9/17.11.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical Astra Dr. SCHAUPPE LUDWIG STEFAN, situat în Timișoara, str. Canal Bega, nr. 1

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR,

BONCEA MIHAI