Hotărârea nr. 230/2020

230/25.06.2020 Privind prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timişoara şi SC DYNA PMD INVEST SRL
Hotararea Consiliului Local 230/25.06.2020
Privind prelungirea, prin act adiţional, a Contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timişoara şi SC DYNA PMD INVEST SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre, nr.CT 2020- 001518/02.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT 2020- 001518 din data de 02.06.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 12.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT 2020-001518/02.06.2020;
Având în vedere adresa CT 2020-001518 prin care SC DYNA PMD INVEST SRL a solicitat în scris prelungirea acestui contract cu o perioadă de 24 de ani;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 108, lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art.306, art.129, alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) , lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se prelungeşte durata concesiunii iniţiale din Contractul de concesiune nr.1/1995 cu încă 24 de ani, respectiv cu diferenţa rămasă până la 49, pentru terenul prevăzut în CF nr. 421358 Timişoara , situat in Timisoara, Str. Liviu Rebreanu, nr.159, in suprafata de 7218 mp, inscris in C.F. nr. 421358 Timisoara, (CF vechi : 106597), nr. topo 14169/3/1/1, proprietatea Municipiului Timişoara- domeniu public, (HG 1016/29.09.2005).
Art. 2: Se modifică cap. II -Obiectul contractului-din Contractul de concesiune nr. 1/1995, art.1, suprafaţa de la 7521 mp la suprafaţa de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timişoara -domeniu public, conform CF nr 421358 Timişoara.

Art.3: Se aprobă încheierea Actului adiţional.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est- Biroul Clădiri Terenuri I Est şi Direcţia Economică-Evidenţa Patrimoniului , din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC DYNA PMD INVEST SRL
- Direcţiei Fiscală a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT 2020- 001518 /02.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea, prin act adițional, a contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timișoara și SC DYNA PMD INVEST SRL

Activitatea SC DYNA PMD INVEST SRL,conform Cod Caen 9311-activități ale bazelor sportive , vizează administrarea complexului sportiv BAZA HELIOS , care cuprinde :trei terenuri de tenis, un teren de fotbal pe material sintetic și două terenuri de squash pe care societatea, în 13 ani de când a preluat concesiunea , a reușit să crească gradul de ocupare a terenurilor.

În baza HCL nr. 2/24.01.1995, între autoritatea locală și SC ELBA SA a intervenit contractul de concesiune nr. 1/01.07.1995 având ca obiect cedarea și luarea în concesiune fără licitație a terenului înscris în CF 19266 , în suprafață de 23.679 mp, cu nr. topo 14169/3/1, 8640/4, 8577/3, 8577/4 , situat în Timișoara , str. Rebreanu , pe o perioadă de 25 de ani .

Prin actul adițional nr. 1/95, se modifică cap VI -valabilitatea contractului - art. 12 astfel :”la expirarea termenului, contractul se poate prelungi cu acordul ambelor părți”

Prin actul adițional nr. 1/01.11.1999, în conformitate cu HCLMT nr. 145/01.06.1999, se modifică cap. II- obiectul contractului , după cum urmează: “Cap. II- Obiectul contractului este cedarea șî prelurea în concesiune fără licitație a terenului înscris în CF nr. 19266 în suprafață de 7521 mp cu nr. top 14169/3/1/1 situat în B-dul Iosif Bulbuca (fost Liviu Rebreanu) ”

Prin actul adițional nr. 2/10.07.2007 încheiat în baza contractului de vânzare -cumpărare nr. 716/22.05.2007, se modifică cap. I- părțile contractante din contractul de concesiune 1/01.07.1995, calitatea de concesionar fiindu-i atribuită SC DYNA PMD INVEST SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1621/2002, CUI 14934455 și reprezentată prin dl. Deutsch Petru Martin, aceasta preluând toate drepturile și obligațiile ce decurg din contractual de concesiune nr. 1/01.07.1995.

Se diminuează suprafața concesionată de la 7521 mp la 7218 mp, înscris cartea funciară nr. 421358 Timișoara (CF vechi : 106597),nr. topo 14169/3/1/1 , in conformitate cu act administrativ nr. CIC- 215/15.052014 emis de Municipiul Timișoara-Direcția Urbanism-SERV. B.D.U. și Act Administrativ AD-2027/20.12.2012 . conform înscrierii sub semnătură privată nr. declarație, din 05.02. 2018.

Termenul folosinței este de 25 ani, cu începere de la 01.07.1995 și până la data de 30.06.2020.

Prin cererea înregistrată la PMT sub nr. CT 2020-001518/218.05.2020, SC DYNA PMD INVEST SRL solicită aprobarea prelungirii contractului mai sus menționat șiț inând cont de prevederile :

-art. 13 din actul adițional nr. 1/1995 din contractul de concesiune nr. 1/1995:“se acceptă modificarea articolului astfel: la expirarea termenului, contractul se poateprelungi cu acordul ambelor părți”

 • - adresă Direcția Fiscală /09.06.2020, prin care ne comunică situația la zi a plăților și de unde rezultă că SC DYNA PMD INVEST SRL nu are creanțe neachitate

 • - Având în vedere că relația contractuală s-a desfășurat în bune condiții pe perioada celor 25 (douăzecișicinci) de ani, că alături de Clubul sportiv HELIOS este gazdă pentru turneele de tenis BCR Partener și turneele organizate de Federația Română de tenis, că pe toată perioada de vară , în colaborare cu Helios Bistro, organizează Scoala de Vară, că sunt gazda Cupei României la squash , precum și adresele eliberate și atașate de la Federația Română de squash, Federația Română de tenis, rezultă că proiectul societății sportiv și cultural are un puternic impact asupra comunității și are un evident caracter de utilitate publică.

 • - Art. 108, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ “Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod,ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat , local sau județean, după caz, să fie:

 • a) Dare în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din subordinea unității administrativ- teritoriale care le are în proprietate;

 • b) Concesionate

 • c) Închiriate

 • d) Date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică

 • e) Valorificate prin alte modalități revăzute prin lege”

-Art.36, alin.1, alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Concluzii:

Ca urmare acelor arătate mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe prelungirea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1/ 1995 cu încă 24(douăzecișipatru) ani, respectiv cu diferența rămasă până la 49 pentru terenul înscris în CF nr . 421358 Timisoara, (CF vechi 106597) nr. top 14169/3/1/1 , situat înTimisoara, Str. Liviu Rebreanu nr. 159 și modificarea cap. II -Obiectul contractului-din contractul de concesiune nr. 1/1995, art.1, cu referire la rectificarea suprafeței de la 7521 mp la suprafața de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timișoara -domeniul public,conform CF421328Timișoara, toate celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate .

DIRECTOR,

ȘEF BIROU,


CĂLIN N.PÎRV


EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ÎNTOCMIT,

DORINA DELIA NICOARĂ

2 21


Timișoara 2021

Capitala Europeana a CulturiiROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020- 001518/ 02.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea, prin act adițional ,a contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timișoara și SC DYNA PMD INVEST SRL

Activitatea SC DYNA PMD INVEST SRL,conform Cod Caen 9311-activități ale bazelor sportive , vizează administrarea complexului sportiv BAZA HELIOS , care cuprinde :trei terenuri de tenis, un teren de fotbal pe material sintetic și două terenuri de squash pe care societatea, în 13 ani de când a preluat concesiunea , a reușit să crească gradul de ocupare a terenurilor.

Descrierea situației actuale :

 • 1. Contractul de concesiune nr.1/01.07.1995 a fost încheiat între Municipiul Timișoara și SC ELBA SA, având ca obiect :cedarea și preluarea în concesiune fără licitație a terenului prevăzut în CF 19266 , în suprafață de 23.679 mp, cu nr. topo 14169/3/1, 8640/4, 8577/3, 8577/4 , situat în Timișoara , str. Rebreanu , pe o perioadă de 25 de ani , în baza HCL nr. 2/24.01.1995

Prin actul adițional nr. 1/95, se modifică cap VI -valabilitatea contractului - art. 12 astfel :”la expirarea termenului, contractul se poate prelungi cu acordul ambelor părți”

 • 2. Prin actul adițional nr. 1/01.11.1999, în conformitate cu HCLMT nr. 145/01.06.1999, se modifică cap. II- obiectul contractului , după cum urmează:

“Cap. II Obiectul contractului este cedarea șî prelurea în concesiune fără licitație a terenului înscris în CF nr. 19266 în suprafață de 7521 mp cu nr. top 14169/3/1/1 situat în B-dul Iosif Bulbuca (fost Liviu Rebreanu) ”

 • 3. Prin actul adițional nr. 2/10.07.2007 încheiat în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 716/22.05.2007, se modifică cap. I- părțile contractante din contractul de concesiune 1/01.07.1995, calitatea de concesionar fiindu-i atribuită SC DYNA PMD INVEST SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1621/2002, CUI 14934455 și reprezentată prin dl. Deutsch Petru Martin, aceasta preluând toate drepturile și obligațiile ce decurg din contractual de concesiune nr. 1/01.07.1995.

 • 4. Se diminuează suprafața concesionată de la 7521 mp la 7218 mp, înscris cartea funciară nr. 421358 Timișoara (CF vechi : 106597),nr. topo 14169/3/1/1 , in conformitate cu act administrativ nr. CIC- 215/15.052014 emis de Municipiul Timișoara-Direcția Urbanism-

SERV. B.D.U. și Act Administrativ AD-2027/20.12.2012 . conform înscrierii sub semnătură privată nr. declarație, din 05.02. 2018

Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Prin cererea înregistrată la PMT sub nr. CT 2020-001518/218.05.2020, SC DYNA PMD INVEST SRL solicită aprobarea prelungirii contractului mai sus menționat.

Ținând cont de prevederie :

-art. 13 din actul adițional nr. 1/1995 din contractul de concesiune nr. 1/1995:

“se acceptă modificarea articolului astfel: la expirarea termenului, contractul sepoate prelungi cu acordul ambelor părți”

- Art. 108, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: “Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod,ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat , local sau județean, după caz, să fie:

 • a) Dare în administrarea instituțiilorpublice și regiilor autonome din subordinea unității administrativ- teritoriale care le are în proprietate;

 • b) Concesionate

 • c) Închiriate

 • d) Date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică

 • e) Valorificate prin alte modalități revăzute prin lege”

- Având în vedere că relația contractuală s-a desfășurat în bune condiții pe perioada celor 25 (douăzecișicinci) de ani, că alături de Clubul sportiv HELIOS este gazdă pentru turneele de tenis BCR Partener și turneele organizate de Federația Română de tenis, că pe toată perioada de vară , în colaborare cu Helios Bistro, organizează Scoala de Vară, că sunt gazda Cupei României la squash , precum și adresele eliberate și atașate de la Federația Română de squash, Federația Română de tenis, rezultă că proiectul societății sportiv și cultural are un puternic impact asupra comunității și are un evident caracter de utilitate publică, propunem modificarea cap. VI -valabilitatea contractului-din contractul de concesiune nr.1/01.07.1995 și prelungirea acestuia pe o perioadă de 24 ani , respectiv de la data de 01.07.2020 până la data de 30.06.2044. Propunem modificarea cap. II -Obiectul contractului-din contractul de concesiune nr. 1/1995, art.1, cu referire la rectificarea suprafeței de la 7521 mp la suprafața de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timișoara -domeniul public,conform CF421328Timișoara.

Toate celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate și se supune spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre, în conformitate cu prevederile -Art.36, alin.1, alin.3, și Art. 108, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre pentru prelungirea duratei din contractul de concesiune nr.1/1995 cu încă 24 de ani, respectiv cu diferența rămasă până la 49 pentru terenul înscris în CF nr . 421358 Timisoara, (CF vechi : 106597) nr. top 14169/3/1/1 , situat inTimisoara, Str. Liviu Rebreanu nr. 159, în suprafață de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timișoara , precum și modificarea cap. II -Obiectul contractului-din contractul de concesiune nr. 1/1995, art.1, cu referire la rectificarea suprafeței de la 7521 mp la suprafața de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timișoara -domeniul public,conform CF421328Timișoara.

Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

PRIMAR

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

DIRECTOR,

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020- 001518/ 02.06.2020                    

 

 

                                                REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

privind  prelungirea, prin act adiţional ,a contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995   încheiat intre Municipiul Timişoara şi SC DYNA PMD INVEST SRL

 

        Activitatea SC  DYNA PMD INVEST SRL,conform Cod Caen 9311-activităţi ale bazelor sportive , vizează administrarea complexului sportiv BAZA HELIOS , care cuprinde :trei terenuri de tenis, un teren de fotbal pe material sintetic şi două terenuri de squash pe care societatea, în 13 ani de când a preluat concesiunea , a reuşit să crească gradul de ocupare a terenurilor.

                                          

 

Descrierea situaţiei actuale :

1.Contractul de concesiune nr.1/01.07.1995 a fost încheiat între Municipiul Timişoara şi SC ELBA SA, având ca obiect :cedarea şi preluarea în concesiune fără licitaţie a terenului prevăzut în CF 19266 , în suprafaţă de 23.679 mp, cu nr. topo 14169/3/1, 8640/4, 8577/3, 8577/4 , situat în Timişoara , str. Rebreanu , pe o perioadă de 25 de ani , în baza HCL nr. 2/24.01.1995

   Prin actul adiţional nr. 1/95, se modifică cap VI –valabilitatea contractului -  art. 12  astfel :”la expirarea termenului, contractul se poate prelungi cu acordul ambelor părţi”

2. Prin actul adiţional nr. 1/01.11.1999, în conformitate cu HCLMT nr. 145/01.06.1999, se modifică cap. II- obiectul contractului , după cum urmează:

“Cap. II Obiectul contractului este cedarea şî prelurea în concesiune fără licitaţie a terenului înscris în CF nr. 19266 în suprafaţă de 7521 mp cu nr. top 14169/3/1/1 situat în B-dul Iosif Bulbuca (fost Liviu Rebreanu) ”

  3. Prin actul adiţional nr. 2/10.07.2007 încheiat în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 716/22.05.2007, se modifică cap. I- părţile contractante din contractul de concesiune 1/01.07.1995, calitatea de concesionar fiindu-i atribuită SC DYNA PMD INVEST SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub  nr. J35/1621/2002, CUI 14934455 şi reprezentată prin dl. Deutsch Petru Martin, aceasta preluând toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractual de concesiune nr. 1/01.07.1995.  

 

4. Se diminuează suprafaţa concesionată de la 7521 mp la 7218 mp, înscris cartea funciară nr. 421358  Timişoara (CF vechi : 106597),nr. topo 14169/3/1/1  , in conformitate cu act administrativ nr. CIC- 215/15.052014 emis de Municipiul Timişoara-Direcţia Urbanism-SERV. B.D.U. şi Act Administrativ AD-2027/20.12.2012 . conform înscrierii sub semnătură privată nr. declaraţie, din 05.02. 2018

 

                                        

 

 

     Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate:

 

        Prin cererea înregistrată la PMT sub nr. CT 2020-001518/218.05.2020, SC DYNA PMD INVEST SRL solicită aprobarea prelungirii contractului mai sus menţionat.

Ţinând cont de prevederie :

-art. 13 din actul adiţional nr. 1/1995 din contractul de concesiune nr. 1/1995:

se acceptă modificarea articolului astfel: la expirarea termenului, contractul se poate prelungi cu acordul ambelor părţi

-         Art. 108, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod,ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat , local sau judeţean, după caz, să fie:

a)    Dare în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ- teritoriale care le are în proprietate;

b)    Concesionate

c)     Închiriate

d)    Date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică

e)     Valorificate prin alte modalităţi revăzute prin lege

  - Având în vedere că relaţia contractuală s-a desfăşurat în bune condiţii pe  perioada celor 25 (douăzecişicinci) de ani, că alături de Clubul sportiv HELIOS este gazdă pentru turneele de tenis BCR Partener şi turneele organizate de Federaţia Română de tenis, că pe toată perioada de vară , în colaborare cu Helios Bistro, organizează Scoala de Vară, că sunt gazda Cupei României la squash , precum şi adresele eliberate şi ataşate  de la Federaţia Română de squash, Federaţia Română de tenis, rezultă că proiectul societăţii sportiv şi cultural are un puternic impact asupra comunităţii şi are un evident caracter de utilitate publică,  propunem modificarea cap. VI –valabilitatea contractului-din contractul de concesiune nr.1/01.07.1995 şi  prelungirea acestuia  pe o perioadă de 24 ani , respectiv de la data de 01.07.2020 până la data de 30.06.2044.

Propunem modificarea cap. II –Obiectul contractului-din contractul de concesiune nr. 1/1995, art.1, cu referire la rectificarea suprafeţei de la 7521 mp la suprafaţa de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timişoara  -domeniul public,conform CF421328Timişoara.

 Toate celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate şi se supune spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre, în conformitate cu prevederile -Art.36, alin.1, alin.3,  şi  Art. 108, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

 

                                                                          Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre  pentru  prelungirea   duratei   din contractul de concesiune  nr.1/1995 cu încă 24 de ani, respectiv cu diferenţa rămasă până la 49 pentru terenul  înscris în CF nr . 421358 Timisoara, (CF vechi : 106597) nr. top 14169/3/1/1  , situat inTimisoara, Str. Liviu  Rebreanu nr. 159, în suprafaţă de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timişoara  , precum şi  modificarea cap. II –Obiectul contractului-din contractul de concesiune nr. 1/1995, art.1, cu referire la rectificarea suprafeţei de la 7521 mp la suprafaţa de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timişoara  -domeniul public,conform CF421328Timişoara.

       

Toate celelalte clauze contractuale rămân  neschimbate.

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR                                                                          VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                                             IMRE FARKAS

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          DIRECTOR,

                                                                                                          EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

  ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

             NR.CT 2020- 001518 /02.06.2020             

 

 

 

                                          RAPORT DE SPECIALITATE

      

la proiectul de hotărâre privind prelungirea, prin act adiţional, a contractului de concesiune nr.1 din 01.07.1995 încheiat intre Municipiul Timişoara şi SC DYNA PMD INVEST SRL

 

Activitatea SC  DYNA PMD INVEST SRL,conform Cod Caen 9311-activităţi ale bazelor sportive , vizează administrarea complexului sportiv BAZA HELIOS , care cuprinde :trei terenuri de tenis, un teren de fotbal pe material sintetic şi două terenuri de squash pe care societatea, în 13 ani de când a preluat concesiunea , a reuşit să crească gradul de ocupare a terenurilor.

 

          În baza HCL nr. 2/24.01.1995, între autoritatea locală şi SC ELBA SA a intervenit contractul de concesiune nr. 1/01.07.1995 având ca obiect cedarea şi luarea în concesiune fără licitaţie a terenului înscris în CF 19266 , în suprafaţă de 23.679 mp, cu nr. topo 14169/3/1, 8640/4, 8577/3, 8577/4 , situat în Timişoara , str. Rebreanu , pe o perioadă de 25 de ani .

         

          Prin actul adiţional nr. 1/95, se modifică cap VI –valabilitatea contractului -  art. 12  astfel :”la expirarea termenului, contractul se poate prelungi cu acordul ambelor părţi”

          Prin actul adiţional nr. 1/01.11.1999, în conformitate cu HCLMT nr. 145/01.06.1999, se modifică cap. II- obiectul contractului , după cum urmează: “Cap. II- Obiectul contractului este cedarea şî prelurea în concesiune fără licitaţie a terenului înscris în CF nr. 19266 în suprafaţă de 7521 mp cu nr. top 14169/3/1/1 situat în B-dul Iosif Bulbuca (fost Liviu Rebreanu) ” 

          Prin actul adiţional nr. 2/10.07.2007 încheiat în baza contractului de vânzare – cumpărare nr. 716/22.05.2007, se modifică cap. I- părţile contractante din contractul de concesiune 1/01.07.1995, calitatea de concesionar fiindu-i atribuită SC DYNA PMD INVEST SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub  nr. J35/1621/2002, CUI 14934455 şi reprezentată prin dl. Deutsch Petru Martin, aceasta preluând toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractual de concesiune nr. 1/01.07.1995. 

         

Se diminuează suprafaţa concesionată de la 7521 mp la 7218 mp, înscris cartea funciară nr. 421358  Timişoara (CF vechi : 106597),nr. topo 14169/3/1/1  , in conformitate cu act administrativ nr. CIC- 215/15.052014 emis de Municipiul Timişoara-Direcţia Urbanism-SERV. B.D.U. şi Act Administrativ AD-2027/20.12.2012 . conform înscrierii sub semnătură privată nr. declaraţie, din 05.02. 2018.

         Termenul folosinţei este de 25 ani, cu începere de la 01.07.1995 şi până la data de 30.06.2020.

  Prin cererea înregistrată la PMT sub nr. CT 2020-001518/218.05.2020, SC DYNA PMD INVEST SRL solicită aprobarea prelungirii contractului mai sus menţionat şiţ inând cont de prevederile :

-art. 13 din actul adiţional nr. 1/1995 din contractul de concesiune nr. 1/1995:“se acceptă modificarea articolului astfel: la expirarea termenului, contractul se poate prelungi cu acordul ambelor părţi

 - adresă  Direcţia Fiscală /09.06.2020,  prin care ne comunică  situaţia la zi a plăţilor  şi de unde rezultă că  SC DYNA PMD INVEST SRL nu are creanţe neachitate

  

- Având în vedere că relaţia contractuală s-a desfăşurat în bune condiţii pe  perioada celor 25 (douăzecişicinci) de ani, că alături de Clubul sportiv HELIOS este gazdă pentru turneele de tenis BCR Partener şi turneele organizate de Federaţia Română de tenis, că pe toată perioada de vară , în colaborare cu Helios Bistro, organizează Scoala de Vară, că sunt gazda Cupei României la squash , precum şi adresele eliberate şi ataşate  de la Federaţia Română de squash, Federaţia Română de tenis, rezultă că proiectul societăţii sportiv şi cultural are un puternic impact asupra comunităţii şi are un evident caracter de utilitate publică.

 

- Art. 108, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod,ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat , local sau judeţean, după caz, să fie:

a)    Dare în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii administrativ- teritoriale care le are în proprietate;

b)    Concesionate

c)     Închiriate

d)    Date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică

e)     Valorificate prin alte modalităţi revăzute prin lege

-Art.36, alin.1, alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

                                                               Concluzii: 

 

Ca urmare acelor arătate mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe prelungirea prin act adiţional a contractului de concesiune nr. 1/ 1995  cu încă 24(douăzecişipatru)  ani, respectiv cu diferenţa rămasă până la 49 pentru  terenul  înscris în CF nr . 421358 Timisoara, (CF vechi 106597) nr. top 14169/3/1/1  , situat  înTimisoara, Str. Liviu  Rebreanu nr. 159 şi modificarea cap. II –Obiectul contractului-din contractul de concesiune nr. 1/1995, art.1, cu referire la rectificarea suprafeţei de la 7521 mp la suprafaţa de de 7218 mp, proprietatea Municipiului Timişoara  -domeniul public,conform CF421328Timişoara,  toate celelalte clauze contractuale rămânând neschimbate .

 

 

 

      

          DIRECTOR,                                                                                               ŞEF BIROU,

         EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                       CĂLIN N.PÎRV

 

 

 

                                                                                                                                 ÎNTOCMIT,

                                                                                                                   DORINA DELIA NICOARĂ