Hotărârea nr. 23/2020

23/31.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL înscris în CF nr. 447817 în suprafaţă de 634 mp, teren intravilan destinat drumului public
Hotararea Consiliului Local 23/31.01.2020
Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL înscris în CF nr. 447817 în suprafaţă de 634 mp, teren intravilan destinat drumului public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT 2019-007800/15.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT 2019- 007800/15.01.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019-007800/17.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT 2019-007800/15.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. CT 2019-007800/11.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiul Timişoara de către SC GELCO PROD SRL, prin administrator Covăsală Paul Ovidiu prin care ne înştiinţează renunţarea dreptului de proprietate asupra imobilului -teren , situat în Timişoara, înscris în C.F. nr. 447817-Timişoara, în suprafaţă de 634 m.p, reprezentând teren destinat drumului public;
Având în vedere Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate , autentificată cu nr. 1104/29.11.2019, la Societatea Profesională Notarială NOTAVILLE, de către Notar Public Muntean Alexandra Cosmina;
În conformitate cu prevederile art. 553, alin. (2), art. 562, alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile 129, alin (2), lit. c) şi art. 296, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL, situat în Timişoara, înscris în CF nr. 447817, având număr cadastral 447817, în suprafaţă de 634 mp, reprezentând teren destinat drumului public.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului-teren, menţionat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Econimică - Biroul Evidenţa Patrimoniului şi Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est - Biroul Clădiri Terenuri I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC GELCO PROD SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020- 000171/20.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL înscris în CF nr.447817 în suprafață de 634 mp, teren intravilan destinat drumului public

Având în vedere Expunerea de motive nr.CT2019 - 007800/ 01.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de Hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului înscris în CF nr. 447817 Timișoara, în suprafață de 634mp, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL și trecerea terenului respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului

Timișoara.

Având în vedere adresa nr.CT2019-007800/11.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către SC GELCO PROD SRL, prin administrator Covăsală Paul Ovidiu, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara , înscrise în C.F. nr.447817-Timișoara, în suprafață de 634 m.p, reprezentând teren intravilan pentru drum .

Având în vedere, “Declarația de renunțare la dreptul de proprietate” autentificată sub nr.1104 din 29.11.2019, la Uniunea Națională a Notarilor Publici , Societatea Profesională Notarială NOTAVILLE, de către Notar Public Muntean Alexandra Cosmina, prin care proprietarul imobilului-teren menționat mai sus, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia.

Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini în conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.447817-Timișoara, a fost notată declarația de renunțare la dreptul de proprietate.

In baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

In conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, „proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare...”

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarațiile proprietarilor și înscrisul din cărțile funciare, rezultă că imobilele-teren mai sus menționate nu sunt grevat de alte sarcini ,destinația imobilelor-teren este, ”teren intravilan pentru drum”, în temeiul art.296, alin.2 din Codul Administrativ - privind bunurile proprietate public:

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara a terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL înscris în CF nr.447817 în suprafață de 634, teren intravilan destinat drumului public.

DIRECTOR,

ȘEF BIROU


CĂLIN N.PÎRVA


EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2019- 00007800/15.01.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL înscris în CF nr.447817 în suprafață de 634 mp, teren intravilan destinat drumului public

Descrierea situației actuale :

Având în vedere adresa nr.CT2019-007800/11.12.2019 , înregistrată la Primăria Municipiului

Timișoara de către SC GELCO PROD SRL, prin administrator Covăsală Paul Ovidiu, prin care ne înștiințează renunțarea dreptului de proprietate asupra imobilului -teren , situat în Timișoara , înscris în C.F. nr.447817-Timișoara, în suprafață de 634 m.p, reprezentând teren destinat drumului public .

Solicită trecerea acestuia din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Timișoara

Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Având în vedere, “Declarațiade renunțare la dreptul de proprietate” autentificate sub nr.1104 din 29.11.2019, la Uniunea Națională a Notarilor Publici , Societatea Profesională Notarială NOTAVILLE, de către Notar Public Muntean Alexandra Cosmina, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia.

Totodată declară că, imobilul-teren, nu sunt grevat de sarcini.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.447817 Timișoara,a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prinhotărârea consiliului local” .

Conform art.296 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 „(2) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consililui județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.”

Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC GELCO PROD SRL, prin administrator Covăsală Paul Ovidiu a înscris în CF nr.447817 în suprafață de 634 mp, teren intravilan destinat drumului public.

PRIMAR

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

Cod FO53-03,Ver.2