Hotărârea nr. 228/2020

228/25.06.2020 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 89/28.02.2020 privind radierea poziţiei nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 109/27.03.2012
Hotararea Consiliului Local 228/25.06.2020
Privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 89/28.02.2020 privind radierea poziţiei nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 109/27.03.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. CCT2020-5/03.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CCT2020-5/03.06.2020 al Direcţiei Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CCT2020-5/03.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Luând în considerare prevederile art. 292, alin. (1) şi alin. (3) ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b) şi c) şi alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se completează Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 89/28.02.2020 privind radierea poziţiei nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 109/27.03.2012 cu un nou articol, care va avea următorul conţinut: "art.1.1: Se aprobă radierea poziţiei nr. 4 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 361/2013, corespunzătoare poziţiei nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2012 şi revenirea la situaţia anterioară, proprietar Statul Român în folosinţa Universităţii Politehnica Timişoara asupra parcelelor situate în str. George Enescu (fostă str. Dobrogeanu Gherea) nr.1, înscrise în CF 425883 Timişoara (C.F. vechi 15833) cu nr. top. 30/1 şi suprafaţa de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 şi suprafaţa de 4500 mp."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind completarea HCLMT nr. 89/28.02.2020 privind radierea poziției nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/27.03.2012

  • 1. Descrierea situației actuale:

Prin adresa nr. CCT2020- 5 /25.02.2020 Universitatea Politehnica Timișoara a solicitat efectuarea demersurilor pentru reglementarea situației juridice a terenurilor din str. George Enescu (fostă str. Dobrogeanu Gherea) nr.1, înscrise în CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 și suprafața de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafața de 4500 mp, aflate în folosința Universității Politehnica Timișoara, fosta denumire fiind Institutul Politehnic din Timișoara. Prin HCLMT 89/2020 a fost aprobată radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr. 109/2012 la care sunt înscrise parcelele din CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 în suprafața de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 în suprafața de 4500 mp și revenirea la situația anterioară, proprietar Statul Român în folosința Universității Politehnica Timișoara, dar în CF 425928 a fost înscris provizoriu Municipiul Timișoara la Foaia de proprietate în baza HCLMT 361/2013.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Reglementarea situației juridice a parcelelor menționate mai sus este necesară în vederea înscrierii geometriei imobilelor în cartea funciară.

  • 3. Alte informații:

Prin HCLMT nr. 109/2012, respectiv HCLMT 361/2013, s-a aprobat includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara a parcelelor respective, urmând să fie atestat prin hotărâre de guvern, dar până în prezent nu a fost emisă o hotărâre, dreptul de proprietate publică fiind înscris doar provizoriu.

  • 4. Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună completarea HCLMT 89/2020 cu radierea poziției nr.4 din Anexa 1 la HCLMT 361/2013, corespunzătoare poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr. 109/2012 la care sunt înscrise parcelele din CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 în suprafața de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 în suprafața de 4500 mp și revenirea la situația anterioară, proprietar Statul Român în folosința Universității Politehnica Timișoara.

PRIMAR                                  VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                FARKAS IMRE

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

MIHAI BONCEA


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CCT2020 - 5 / 03.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind completarea HCLMTnr. 89/28.02.2020 privind radierea poziției nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/27.03.2012

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CCT2020-5/03.06.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind radierea poziției nr.4 din Anexa 1 la HCLMT 361/2013, corespunzătoare 4894 din Anexa 1 la HCLMT nr. 109/2012, facem următoarele precizări:

Universitatea Politehnica Timișoara a solicitat prin adresa nr. CCT2020 - 5 / 25.02.2020 efectuarea demersurilor pentru reglementarea situației juridice a terenurilor din str. George Enescu (fostă str. Dobrogeanu Gherea) nr.1, înscrise în CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 și suprafața de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafața de 4500 mp, aflate în folosința Universității Politehnica Timișoara, fostul Institut Politehnic din Timișoara.

Prin HCLMT nr.109/2012, respectiv HCLMT 361/2013 s-a aprobat includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara a parcelelor respective, urmând să fie atestat prin hotărâre de guvern, dar până în prezent nu a fost emisă o hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Timișoara, dreptul de proprietate publică fiind înscris doar provizoriu.

Prin HCLMT 89/2020 a fost aprobată radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/2012 la care sunt înscrise parcelele din CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 în suprafața de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 în suprafața de 4500 mp și revenirea la situația anterioară, proprietar Statul Român în folosința Universității Politehnica Timișoara, dar în CF 425928 a fost înscris provizoriu Municipiul Timișoara la Foaia de proprietate în baza HCLMT 361/2013.

Conform prevederilor Codului Administrativ, art. 292, alin.(1)” Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritățile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel”, alin.(3) ”Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.”

Reglementarea situației juridice a parcelelor menționate mai sus este necesară în vederea înscrierii geometriei imobilelor în cartea funciară, clădirile în care își desfășoară activitatea Universitatea Politehnica Timișoara fiind situate pe aceste terenuri.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind completarea HCLMT nr. 89/2020 privind radierea poziției nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/27.03.2012 cu un nou articol care va avea următorul conținut ”art.1.1: Se aprobă radierea poziției nr.4 din Anexa 1 la HCLMT 361/2013, corespunzătoare poziției nr.4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.109/2012 și revenirea la situația anterioară, proprietar Statul Român în folosința Universității Politehnica Timișoara asupra parcelelor situate în str. George Enescu (fostă str. Dobrogeanu Gherea) nr.1, înscrise în CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 și suprafața de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafața de 4500 mp.”

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

MIHAI BONCEA

CONSILIER B.C.T. II VEST

DIANA ROF

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

CCT2020 - 5 / 03.06.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE  A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind completarea HCLMT nr. 89/28.02.2020 privind radierea poziției nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local  nr.109/27.03.2012

 

1. Descrierea situaţiei actuale:

            Prin adresa nr. CCT2020- 5 /25.02.2020 Universitatea Politehnica Timișoara  a solicitat efectuarea demersurilor pentru reglementarea situației juridice a terenurilor din str. George Enescu (fostă str. Dobrogeanu Gherea) nr.1, înscrise în  CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1  și suprafaţa de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafaţa de 4500 mp, aflate în folosința Universității Politehnica Timișoara, fosta denumire fiind  Institutul Politehnic din Timișoara. Prin HCLMT 89/2020 a fost aprobată radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/2012 la care sunt înscrise parcelele din CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 în suprafaţa de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 în suprafaţa de 4500 mp și revenirea la situația anterioară, proprietar Statul Român în folosința Universității Politehnica Timișoara, dar în CF 425928 a fost înscris provizoriu Municipiul Timișoara la Foaia de proprietate în baza HCLMT 361/2013.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

            Reglementarea situației juridice a parcelelor menționate mai sus este necesară în vederea înscrierii geometriei imobilelor în cartea funciară.

3. Alte informații:

            Prin HCLMT nr.109/2012, respectiv HCLMT 361/2013, s-a aprobat includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara a parcelelor respective, urmând să fie atestat prin hotărâre de guvern, dar până în prezent nu a fost emisă o hotărâre, dreptul de proprietate publică fiind înscris doar provizoriu.

4. Concluzii:

            Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună completarea HCLMT 89/2020 cu radierea poziției nr.4 din Anexa 1 la HCLMT 361/2013, corespunzătoare poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/2012 la care sunt înscrise parcelele din CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 în suprafaţa de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 în suprafaţa de 4500 mp și revenirea la situația anterioară, proprietar Statul Român în folosința Universității Politehnica Timișoara.

 

                 PRIMAR                                                                                            VICEPRIMAR

              NICOLAE ROBU                                                                                     FARKAS  IMRE

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                   DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

                                                                                                                                         MIHAI BONCEA

                                                                                                                                                                

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CCT2020 - 5 / 03.06.2020

 

                                                                                    

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind completarea HCLMTnr. 89/28.02.2020 privind radierea poziției nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local  nr.109/27.03.2012

 

              Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CCT2020-5/03.06.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind radierea poziției nr.4 din Anexa 1 la HCLMT 361/2013, corespunzătoare 4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/2012, facem următoarele precizări:

          Universitatea Politehnica Timișoara  a solicitat prin adresa nr. CCT2020 - 5 / 25.02.2020 efectuarea demersurilor pentru reglementarea situației juridice a terenurilor din str. George Enescu (fostă str. Dobrogeanu Gherea) nr.1, înscrise în  CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1  și suprafaţa de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafaţa de 4500 mp, aflate în folosința Universității Politehnica Timișoara, fostul  Institut Politehnic din Timișoara.

          Prin HCLMT nr.109/2012, respectiv HCLMT 361/2013 s-a aprobat includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Timișoara a parcelelor respective, urmând să fie atestat prin hotărâre de guvern, dar până în prezent nu a fost emisă o hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Timișoara, dreptul de proprietate publică fiind înscris doar provizoriu.

            Prin HCLMT 89/2020 a fost aprobată radierea poziției nr.4894 din Anexa 1 la HCLMT nr.109/2012 la care sunt înscrise parcelele din CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1 în suprafaţa de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 în suprafaţa de 4500 mp și revenirea la situația anterioară, proprietar Statul Român în folosința Universității Politehnica Timișoara, dar în CF 425928 a fost înscris provizoriu Municipiul Timișoara la Foaia de proprietate în baza HCLMT 361/2013.

          Conform prevederilor Codului Administrativ, art. 292, alin.(1)” Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel”, alin.(3) ”Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz.”

         

          Reglementarea situației juridice a parcelelor menționate mai sus este necesară în vederea înscrierii geometriei imobilelor în cartea funciară, clădirile în care își desfășoară activitatea Universitatea Politehnica Timișoara fiind situate pe aceste terenuri.

             În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind completarea HCLMT nr. 89/2020 privind radierea poziției nr. 4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local  nr.109/27.03.2012 cu un nou articol care va avea următorul conținut ”art.1.1: Se aprobă radierea poziției nr.4 din Anexa 1 la HCLMT 361/2013, corespunzătoare poziției nr.4894 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local  nr.109/2012 și revenirea la situația anterioarã, proprietar Statul Român în folosința Universitãții Politehnica Timișoara asupra parcelelor situate în str. George Enescu (fostã str. Dobrogeanu Gherea) nr.1,  înscrise în CF 425883 Timișoara (C.F. vechi 15833) cu nr.top. 30/1  și suprafața de 5500 mp, respectiv CF 425928 cu nr. top. 30/3 și suprafața de 4500 mp.”

          Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

 

 

 

 

     DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST                                                                             CONSILIER B.C.T. II VEST

           MIHAI BONCEA                                                                                                          DIANA ROF