Hotărârea nr. 227/2020

227/25.06.2020 Privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor
Hotararea Consiliului Local 227/25.06.2020
Privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-10249/08.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10249/08.05.2020 al Directiei de Cladiri -Terenuri si Dotari Diverse I EST -Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Primariei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-10249/08.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 - privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local-modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2020- pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 867/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
În temeiul prevederilor Legii 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 privind aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 354/2011 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 65/21.02.2017- privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2016, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2017 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Avănd în vedere amendamentele formulate de dl. consilier Lorenzo Barabas şi de dl. Primar Nicolae Robu în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local, din data de 25.06.2020;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 25.06.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi art. 297, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019-privind Codul admninistrativ;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 139, alin (1) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019-privind Codul admninistrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiu de fundamentare şi oportunitate a deciziei de concesionare privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă tarifele privind serviciile de înhumare, funerare si de curatenie care se vor percepe în Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor cuprinse în Anexa la Studiu de fundamentare şi oportunitate a deciziei de concesionare privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei şi Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara- Lotul 1, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirului uman- Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara- Lotul 2, conform Anexei 4 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă Regulamentul de serviciu la contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii a cimitirelor umane aparţinând Municipiului Timişoara, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă modelul de contract de concesiune conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST- Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa nr. 5 la HCL nr.___/

Cu amendamente

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL GARAJE, CIMITIRE, CoȘeRIT și

SPAȚII UTILITARE

Nr. SC2020-10248/08.05.2020

REGULAMENT DE SERVICIU

la contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii a cimitirelor umane aparținând Municipiului Timișoara, respectiv:

Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament se aplică cimitirelor publice umane: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, aparținând Municipiului Timișoara.

Art. 2. În termenii prezentului Regulament:

 • 2.1 Terenurile având destinația de cimitir, prevăzute în prezentul regulament, fac parte din domeniul public al municipiului Timișoara și sunt administrate de Consiliul local al Municipiului Timisoara, prin Direcția, Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST, Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, cu sediul în Bv. C.D. Loga Nr.1, numit în continuare “administratorul cimitirului”.

 • 2.2 Prin cimitir, în accepțiunea prezentului regulament, se înțelege locul special amenajat și dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate, păstrării urnelor în nișe sau în locul de înhumare, cu respectarea normelor de igienă și sănătate publică stabilite prin lege.

 • 2.3 Terenurile aparținând cimitirelor pot fi concesionate exclusiv pentru înhumarea persoanelor decedate. Fac excepție suprafețele destinate salubrizării, punctele de lucru ale administrației cimitirelor și cele care constituie infrastructura cimitirului.

 • 2.4 Operatorii economici cărora le-a fost atribuit contractul de concesiune de servicii, au calitatea de concesionari, fiind denumiți prestatori de servicii.

 • 2.5 Titularul de loc pe veci este persoana care a dobândit un loc de veci atribuit gratuit, iar concesionarul de loc de veci este persoana care a concesionat/reconcesionat un loc de veci în cimitirele menționate mai sus, aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 2.6 Operele comemorative de război sunt edificiile, monumentele de artă, plăcile și altarele comemorative, troițele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcții ori lucrări, astfel cum sunt definite aceste opere la Art. 5 din Legea nr. 379/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. Prezentul regulament respectă:

 • - Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare

 • - HG 741/2016 privind aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare.

-- Ordinul Ministerului Justiției nr. 1.134/C/2000 și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 255/2000-pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA, AMENAJAREA, ÎNTREȚINEREA ȘI FUNCȚIONAREA CIMITIRELOR

Art. 4. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare în cimitirele unde proprietar este Municipiul Timișoara, are următoarele obligații :

a - să asigure corectitudinea concesionărilor și a atribuirii locurilor de înhumare și ținerea evidenței înhumărilor în registrul de evidență înhumări; Registrele de evidență și arhivă existente la cimitire până la această dată vor fi preluate de administratorul de cimitir.

b - întocmirea planului cu organizarea cimitirului;

c -atenționarea Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est de execuția oricăror construcții funerare în situația în care se constată o încălcare a prezentului Regulament și dacă se constată lipsa autorizației de construire/ permisului de lucru ;

d - inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită și urmărirea întreținerii lor ;

e - marcarea parcelelor, rândurilor și locurilor de înhumare ;

f -urmărirea și verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor și celelalte condiții stipulate în permisul de lucru sau autorizația de construire și înștiințarea Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est în cazul încălcării legislației în vigoare;

g - inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere sub îndrumarea Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare;

h - urmărirea exploatării și funcționării în parametrii normali a utilităților în cimitire (energie electrică, apă-canal etc. );

i - urmărirea stării de curățenie în perimetrul cimitirului și luarea măsurilor pentru menținerea acesteia;

j - marcarea locului pentru săparea gropii, fiind de față aparținătorii locului de înhumare și reprezentantul societății, verificarea realizării săpăturii gropii pentru înhumare cu respectarea dimensiunilor, urmărirea executării în condiții corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum și verificarea modului în care se închide și se profilează mormîntul;

k - afișarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcționare și administrare a cimitirelor și urmărirea respectării întocmai a acestuia;

l - ținerea evidenței înhumărilor personalităților importante;

m -să asigure servicii de relații cu publicul și informarea vizitatorilor.

Art. 5. Cimitirele vor fi delimitate de împrejmuiri cu garduri materiale de construcții cu respectarea reglementărilor privind arhitectura zonei în care sunt amplasate.

Art. 6. Proprietarul cimitirului are următoarele obligații:

 • 1-să elaboreze regulamentul de organizare și funcționare a cimitirului;

 • 2- să stabilească regulile privind prestarea serviciilor de înhumare și de incinerare, precum și regulile privind prestarea altor servicii de către operatori economici sau de persoane fizice autorizate;

 • 3- realizarea infrastructurii și a zonelor verzi din interiorul cimitirului, parcelarea, împrejmuirea și dotarea acestuia;

 • 4- să întrețină și mențină în funcțiune cimitirul, să asigure efectuarea și păstrarea curățeniei, întreținerea drumurilor și a aleilor, deszăpezirea acestora, întreținerea zonelor verzi, colectarea și transportul gunoaielor, obligație care poate fi îndeplinită pe bază de contract și de un operator economic (prestator de servicii);

 • 5- să asigure paza și ordinea în perimetrul cimitirului, întreținerea împrejmuirilor și a mijloacelor fixe, obligație care poate fi îndeplinită pe bază de contract și de un operator economic.

Art. 7. Proprietarul cimitirului prin Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est este obligat:

-să monitorizeze activitățile care se desfășoară în perimetrul cimitirelor;

-să asigure corectitudinea concesionărilor și a atribuirii locurilor de înhumare;

-să întocmească, să păstreze, registrele de evidență și arhivă; Registrele de evidență și arhivă existente la cimitire până la această dată vor fi preluate de administratorul de cimitir;

-să asigure servicii de relații cu publicul și informarea vizitatorilor.

Art. 8. Zonele verzi și aleile cimitirelor au o suprafață inițial stabilită, ce nu poate fi micșorată pentru crearea de noi locuri de înhumare.

Art. 9. Terenurile aparținând cimitirelor nu vor putea fi atribuite în folosință decât pentru înhumarea persoanelor decedate. În cimitire pe lângă aceste terenuri mai sunt mijloacele fixe existente în cimitire adică sedii administrative, capele-case funerare, precum și zonele verzi și aleile din incinta cimitirelor;

 • (1) Terenul aparținând cimitirelor se împarte în parcele, rânduri și morminte. Locurile de înhumare cu lucrări funerare au dimensiunile de 2,50 m x 1,30 m pentru un loc de înhumare simplu, intervalele dintre locurile de înhumare sunt de maxim 0,20 m ( trotuar comun, după cum permite configurația terenului) necesare pentru circulație și îngrijirea locului.

 • (2) Pentru două locuri de înhumare cu lucrare funerară dimensiunile sunt de 2,50 m x 2,30 m.

 • (3) Pentru trei locuri de înhumare cu lucrare funerară dimensiunile sunt 2,50m x 3,30 m.

 • (4) Pentru patru locuri de înhumare cu lucrare funerară dimensiunile sunt 2,50 m x 4,30 m.

 • (5) Aceste dimensiuni sunt valabile în situația în care se execută lucrări funerare. Lucrările funerare sunt cu grindă și fără grindă, care vor avea dimensiunile maxime din anexele 1-5 ale prezentului regulament.

 • (6) Dacă terenul nu permite se pot executa lucrări funerare de 2, 3 sau 4 locuri fără grindă, lățimea terenului pe care se construiește fiind cu 0,15 m mai îngust(sau multiplu de 0,15 m funcție de câte locuri se construiesc).

 • (7) Suprafața atribuită pentru un loc de veci în vederea executării unei lucrări funerare este de 3,25 mp(2,50 m x 1,30 m).

 • (8) Locurile de înhumare de pământ, care nu au executate lucrări funerare trebuie să fie de următoarele dimensiuni: lungime de 2,40 m și lățime de 1,20 m. Pe aceste locuri de veci nu se pot executa ulterior lucrări funerare.

 • (9) Adâncimea gropii pentru toate situațiile enumerate mai sus va fi de 2 m, în locurile de înhumare neamenajate cu cripte.

Art. 10. Titularii dreptului de folosință a locului de înhumare și concesionarii de loc de veci au obligația de amenajare și întreținere a acestor locuri și a lucrărilor funerare existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.

Art. 11. În situația în care titularii dreptului de folosință a locului de înhumare nu au posibilitatea întreținerii acestor locuri, datorită faptului că domiciliază în altă localitate sau nu le permite vârsta sau sănătatea, la solicitarea lor această întreținere va putea fi făcută de către persoane fizice sau juridice agreate de aceștia, având obligația să anunțe administratorul cimitirului despre identitatea acestora. Răspunderea privind starea de curățenie și îngrijire a mormintelor este a titularilor de loc pe veci sau a concesionarilor de loc de veci.

Art. 12. Accesul în cimitire pentru vizitatori este gratuit și se face conform orarului de funcționare aprobat.

Porțile de acces pot fi folosite și în cazul accesului autovehiculelor cu specific pompe funebre, autovehiculelor și utilajelor necesare salubrizării cimitirelor.

Circulația în cimitire se face numai pe alei și între morminte, fiind interzisă călcarea mormintelor/monumentelor.

Art. 13. Vizitarea locurilor de veci în cimitire este permisă zilnic :

 • - 01 apr. - 15 nov. între orele 08.00 - 20.00 ;

 • - 16 nov. - 31 mar. între orele 08.00 - 17.00.

Art. 14. Orarul de vizitare va fi afișat la fiecare intrare de cimitir. Personalul de pază are obligația să invite publicul să părăsească cimitirul, la închiderea programului de vizitare.

Art. 15. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare verifică anual starea de fapt a mormintelor, urmând ca Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est să hotărască asupra dreptului de folosință în funcție de starea de întreținere. În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt părăsite sau menținute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă dreptul de folosință nu a expirat, concesionarii locului de veci își vor pierde dreptul de folosință asupra locului respectiv după o notificare prealabilă făcută de aceasta.

Excepție de la prevederile de mai sus fac operele comemorative de război, mormintele funerare din patrimoniul național, monumentele istorice și operele de artă, mormintele personalităților marcante, precum și mormintele atribuite gratuit conform legii. Obligația de întreținere a acestor morminte revine proprietarului cimitirului sau obligația este transmisă prin contract unui prestator de servicii, cu excepția cazurilor în care aparținătorii solicită în scris preluarea acestor obligații.

Art. 16. În cazul în care dreptul de folosință a locurilor de înhumare a încetat și este retras după o înștiințare în scris și pe aceste locuri există lucrări funerare, concesionarul locurilor de înhumare trebuie să elibereze terenul prin demolarea construcției. În caz contrar lucrările funerare sunt preluate de Municipiul Timișoara prin Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est.

Art. 17. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, are obligația să anunțe situațiile prevăzute la art. 15 și art. 16 și în cazul locurilor de veci a căror concesiune a expirat printr-o înștiințare în scris a concesionarilor dreptului de folosință.

Art. 18. Depozitarea gunoaielor și a deșeurilor se face selectiv și este permisă numai în locurile special amenajate ( pubele, platforme, deponee, containere sau coșuri de gunoi ) păstrându-se curățenia și ordinea acestora, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

Realizarea și întreținerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor și deșeurilor revine proprietarului cimitirului sau obligația este transmisă prin contract unui prestator de servicii. Deșeurile rezultate în urma activităților specifice de curățenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislației.

CAPITOLUL III- ÎNMORMÂNTAREA, ÎNHUMAREA, DESHUMAREA, ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ A LOCURILOR DE ÎNHUMARE

Art. 19. Înmormântarea poate fi religioasă sau laică, precedată sau nu de incinerare.

Art. 20. Locul și modalitatea înmormântării vor fi conforme voinței exprimate în timpul vieții de persoana decedată, iar în cazul când nu și-a exprimat dorința, acestea se hotărăsc de persoana, familia sau de autoritatea care se îngrijește de înmormântare. Locul înmormântării se stabilește în funcție de locurile existente în cimitirele menționate la art. 1.

Art. 21. Cu privire la înmormântare, sunt obligate să dispună următoarele persoane:

 • -  persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare;

 • -   persoana stabilită prin testamentul defunctului;

 • -   în lipsa testamentului, soțul/soția persoanei decedate, care a trăit în aceași locuință cu persoana decedată în ultima parte a vieții;

 • -   altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV -lea inclusiv.

Dacă nu există nici o persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea sau persoana obligată se găsește într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația, primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia a avut loc decesul dispune cu privire la înmormântare.

Art. 22. Locurile de înhumare din cimitirele publice ale cărui proprietar este Municipiul Timișoara se atribuie în cazul persoanelor decedate care au avut ultimul domiciliu în Timișoara și sunt atribuite în folosință pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii dreptului de folosință pentru aceeași perioadă, prin act de concesiune încheiat între Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est și concesionarul locului de veci. În cazul atribuirii cu înhumare a unui loc de veci, concesionarul locului de veci respectiv, este persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare, conform Articol 25 din prezentul Regulament. Sunt exceptate de la acestea, persoanele care beneficiază de atribuirea gratuită a locurilor de înhumare pe veci la cerere, conform legii. Într-un loc de veci existent concesionat/reconcesionat anterior, se înhumează un decedat numai cu acordul scris al concesionarului locului de veci.

Art. 23. Contravaloarea concesiunii locurilor de înhumare, precum și taxa pentru alte activități desfășurate pe teritoriul cimitirului se stabilesc de proprietarul cimitirului. Tariful pentru întreținerea cimitirului și a locurilor de veci nu poate fi modificat pe parcursul concesionării, decât în funcție de rata inflației sau dacă modificările legislative impun cheltuieli suplimentare.

Tariful pentru concesionarea locurilor de veci și pentru alte activități desfășurate în cimitir, se propune de către Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est și se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 24. Locurile de înhumare, se acordă de către Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est. Nota de verificare în vederea concesionării/reconcesionării locului de veci este eliberată la cimitir. Această notă de verificare trebuie să cuprindă: identificarea locului de veci, numele/prenumele concesionarului locului de veci, numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, data ultimei concesionări a locului de veci, perioada de concesiune a locului de veci. Nota de verificare trebuie să fie datată și semnată de persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir.

În cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces, pe nota de verificare se va mai trece la numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, specificația Înhumare+Loc și la numele/prenumele concesionarului locului de veci va fi trecută persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare, conform Articol 21 din prezentul Regulament. Locul de veci se achită înainte de înhumare.

Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, răspunde de modul și locul unde a fost înhumată fiecare persoană în cimitir în perioada în care a eliberat note de verificare.

Dacă nu există nici o persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea (persoanele decedate fără aparținători sau fără identitate) sau persoana obligată se găsește într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația, în cazul când decesul a survenit în raza Municipiului Timișoara, decedatul va fi înhumat în locul indicat de Municipiului Timișoara, Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est și primarul unității administrativ-teritoriale dispune cu privire la înmormântare.

În cazul înhumării fătului născut mort se aplică prevederile Legii 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare și HG 741/2016, în măsura în care nu există prevederi legale contrare.

Art. 25. Persoanele care se regăsesc la Articolul 21, sunt concesionari ai locului de veci. Înhumarea unei persoane într-un loc de veci se face numai cu acordul concesionarului locului de veci respectiv, iar în cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces acordul și răspunderea este a persoanei desemnate din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare.

Dacă lângă un loc de veci atribuit în folosință există un teren liber sau loc de veci neîngrijit, părăsit sau a cărei concesiune a expirat, titularul locului de veci poate solicita terenul sau locul de veci respectiv. Acesta se poate atribui în folosință numai cu aprobarea Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est, cu condiția ca pe locurile de veci să se execute o împrejmuire funerară de două locuri.

Art. 26. La expirarea termenului de folosință a locului de înhumare, concesionarul locului are drept de preemțiune, iar în caz de deces al acestuia, are drept de preemțiune moștenitorul legal sau după caz testamentar.

Art. 27. Beneficiarilor legilor: 341/2004, 44/1994, 303/2007, 29/2000, 118/1990, 55/1998, 189/2000, li se pot atribui locuri de înhumare gratuite pe veci la cerere. Locul de înhumare gratuit pe veci, se atribuie în funcție de terenul liber existent, cu dovada încadrării în aceste legi. Și în acest caz Municipiul Timișoara rămâne proprietarul terenului.

Personalităților marcante ale localității li se pot atribui locuri de înhumare gratuite pe veci în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara, prin Hotărârea Consiliului Local. În cazul în care unei personalități marcante, i s-a atribuit deja recunoașterea ei prin hotărâre de Consiliu Local (cetățean de onoare a orașului), aceasta are dreptul de a beneficia de loc de veci gratuit prin solicitare scrisă în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara, funcție de terenul liber existent.

Tot astfel, locurile atribuite în folosință pe bază de tarif pentru înhumarea unor personalități marcante, pot fi transformate în locuri de înhumare gratuite pe veci prin hotarârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara.

În cazurile prevăzute mai sus, obligația de întreținere a locurilor de înhumare revine proprietarului cimitirului sau obligația este transmisă prin contract unui prestator de servici, cu excepția cazurilor în care aparținătorii solicită în scris preluarea acestor obligații.

Art. 28. Atribuirea locurilor de veci persoanelor cu vârstă înaintată (peste 70 de ani) ce nu au aparținători se acordă la cerere (cu acte doveditoare: certificat naștere, carte de identitate, declarație notarială pe proprie răspundere) cu aprobarea Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est și în funcție de locurile de înhumare libere existente în cimitir.

Atribuirea locurilor de veci pentru persoane în viață poate fi acordată și în situații deosebite cum ar fi o boală gravă incurabilă (certificată de medicul de familie cu observația că boala respectivă este o boală gravă incurabilă și adeverința este necesară pentru obținerea unui loc de veci) și dovedită cu acte de medicale) cu aprobarea Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est și în funcție de locurile de înhumare libere existente în cimitir.

Art. 29. Atribuirea în folosință a locurilor de înhumare în cazul decesului, înhumarea și incinerarea persoanelor decedate se face în baza actelor doveditoare (copie certificat de deces și adeverința de înhumare), după plata tarifelor stabilite, în funcție de locurile de înhumare libere existente în cimitir.

Art. 30. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, va răspunde juridic de atribuirea locurilor de înhumare și va asigura întocmirea unui registru de evidență înhumări care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: numărul curent, ziua, luna, anul înhumării sau a așezării în nișă a urnei cu cenușă, datele de identificare a defunctului, adresa de la ultimul domiciliu, data decesului, numărul parcelei, al rândului și al locului de înhumare, numele și adresa persoanei care a comandat înhumarea și observații cu privire la tipul și lucrările locului de înhumare.

Înhumările se vor face în baza adeverinței de deces și copie a certificatului de deces. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare păstrează evidența înhumărilor și actele ce au stat la baza înhumărilor și eliberează nota de comandă pentru serviciul de înhumare.

Registrele de evidență a înhumărilor, cu documentele probatorii (adeverințele de înhumare și certificatele de deces în copie), precum și registrele de evidență a locurilor de veci, existente la cimitire până la această dată, vor fi preluate de la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, care va păstra evidența și va asigura completarea la zi a acestora.

Săpăturile și înhumările se fac de către prestatorul de servicii, care răspunde de serviciul prestat.

Săptămânal, persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, va preda Biroului Garaje, Cimitire, Coserit si Spații Utilitare, în scris, situația persoanelor înhumate în conformitate cu registrul de evidență a înhumărilor.

Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare va păstra în scris și completa și evidența înhumărilor persoanelor decedate prin boli infecțioase, inclusiv a celor decedate prin boli infecțioase cu agenți infecțioși înalt patogeni.

În cazul înhumării unei persoane decedate neidentificate, în registrul de evidență persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare va menționa și denumirea autorității care a dispus înhumarea și numărul dosarului cazului.

Este interzisă înhumarea unei persoane decedate, fără certificat de deces și adeverință de înhumare /incinerare.

Nerespectarea de către prestatorul de servicii a condițiilor privind executarea săpăturilor și înhumărilor prevăzute în Legea 102/2014 și prezentul regulament va duce la rezilierea unilaterală, de către proprietarul cimitirului, a contractului de prestări servicii.

Art. 31. Titularilor /concesionarilor locurilor de înhumare li se va retrage dreptul de folosință al locurilor de înhumare cu înștiințarea în scris a acestora, în următoarele cazuri:

 • a) titularului/concesionarului care deține un loc de înhumare liber și solicită i se atribuie un alt loc de înhumare;

 • b) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare, pe o perioadă mai mare de 2 ani, după o notificare prealabilă;

 • c) neplata taxelor locului de veci;

 • d) în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 32. Titularii dreptului de folosință, concesionarii locului de veci, au obligația să anunțe în scris despre schimbarea domiciliului, Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est.

Titularii dreptului de folosință sunt obligați să lipească cu un adeziv rezistent pe monumentul construcției funerare sau pe crucea metalică a mormântului, o placă de identificare a locului de veci de dimensiunea 10cmx5cm. Aceasta va fi confecționată din metal iar inscripția va fi în relief. Inscripția va conține identificarea locului de veci respectiv (de exemplu: parcela 15 rândul 27 mormintele 21-22-23-24) conform anexei nr. 6.

Art. 33 Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, va păstra și va actualiza permanent evidența tuturor locurilor de veci în registre speciale și într-o evidență computerizată.

Art. 34. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, este obligată ca în timpul orelor de program cu publicul să ofere informații persoanelor care se interesează despre locul de înhumare a persoanei decedate.

CAPITOLUL IV -SERVICIILE FUNERARE ÎN CIMITIRE

Art. 35. Serviciile funerare de înhumare constau în: primirea comenzii pentru înmormântare, transportul persoanei decedate, pregătirea pentru înmormântare, așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea și închiderea mormântului, exhumarea și reînhumarea, incinerarea, preluarea urnei și așezarea acesteia în nișa specială, predarea urnei.

Unele dintre serviciile funerare de mai sus, pot fi realizate și separat, iar serviciul religios oficiat de reprezentanții cultelor cu ocazia înmormântării nu se consideră prestare de servicii funerare.

Art. 36. Exhumările/deshumările și reînhumările se fac numai de către prestatorul de servicii de înhumare și în mod obligatoriu în prezența persoanei obligată să dispună cu privire la înmormântare, a concesionarului locului de veci unde se va face înhumarea și sub supravegherea persoanei desemnate din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, iar operațiunea se consemnează de aceasta, în registrul de evidență înhumări și ulterior în evidența computerizată, respectându-se normele sanitar-antiepidemice.

Art. 37. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosință a locului de veci, acesta nu se prelungește, se pierde dreptul de folosință și locul de înhumare se atribuie în caz de deces altei persoane, după 6 luni de la data expirării concesiunii locului de veci. Osemintele rezultate din deshumare se depun alături de noul înhumat. Operațiunea de deshumare oseminte este supravegheată de persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, iar operațiunea se consemnează de acesta în registrul de evidență înhumări și ulterior în evidența computerizată. Costul procesiunii de reînhumare a osemintelor se suportă de noul concesionar al locului de veci.

Art. 38. Expunerea persoanelor decedate în incinta cimitirului se realizează doar în încăperi special amenajate, destinate acestui scop, denumite săli de ceremonii funerare.

Înhumările se fac direct la locul de înhumare (mormânt) sau prin depunerea prealabilă a decedaților în sălile de ceremonii funerare.

Depunerea decedaților în sălile de ceremonii funerare se poate face numai pe baza certificatului de îmbălsămare (în cazul în care se expune decedatul cu capacul de la sicriu deschis) pentru cel mult 72 ore de la data decesului, fără nici o excepție.

Art. 39. Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite și cavouri. Gropile zidite și cavourile se execută potrivit dispozițiilor și normelor în vigoare în baza permisului de lucru și sub controlul administratorilor de cimitir. În caz de deces, dacă se solicită executarea unei gropi zidite în regim de urgență, nu este necesară eliberarea unui permis de lucru.

Art. 40. Mormintele se pot deschide în orice moment, în vederea constatării cauzelor morții cu încuvințarea procurorului sau a instanțelor judecătorești și în prezența reprezentantului acestuia. În acest caz la reînhumare este obligatorie prezența reprezentantului acestuia, iar cheltuiala cu exhumarea/reînhumarea este suportată de prestatorul de servicii.

Deshumarea se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării, numai în perioada 01 nov - 31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de direcțiile de sănătate publică județene și a Municipiului București, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare.

După 7 ani de la data decesului, osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul autorităților de sănătate publică județene, respectiv a Municipiului București.

CAPITOLUL V -PRESTATORII DE SERVICII

Art. 41. Prestarea serviciilor funerare se poate face numai în spații autorizate.

Publicitatea serviciilor funerare pe teritoriul cimitirului este interzisă cu excepția locului destinat acestui scop.

Art. 42. Pentru menținerea în funcțiune și întreținerea cimitirelor, autoritatea administrației publice locale poate încheia contract de prestări de servicii publice.

Art. 43. Prestatorul de servicii are următoarele obligații:

a - executarea în condiții corespunzătoare a înhumărilor în cimitir, a ceremoniilor funerare, precum și asigurarea conduitei și ținutei personalului angajat cum ar fi:

 • 1. săparea gropilor, respectiv deschiderea cavourilor sau a nișelor ;

 • 2. coborârea sicrielor în gropi sau cavouri ;

 • 3.  executarea lucrărilor de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea cu profesionalism;

 • 4. acoperirea gropilor, respectiv închiderea cavourilor sau nișelor ;

 • 5. menținerea în stare de întreținere a sculelor și uneltelor necesare activității în cimitire;

 • 6. purtarea de către personalul angajat a unei ținute decente în cimitir, având aceeași ținută pentru toți participanții la ceremonia de înhumare ;

 • 7. orice alte lucrări care ar fi necesare în operațiunile de înhumare, exhumare sau igiena publică a cimitirelor;

b - executarea în cimitir a tuturor săpăturilor, a săpăturii gropii pentru înhumare, respectarea dimensiunilor gropii și modului în care se închide și se profilează mormîntul;

c - răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor și lucrărilor funerare învecinate;

d - menținerea stării de curățenie în cimitire:

1 .depozitarea și colectarea gunoaielor și a deșeurilor se va face selectiv și este permisă numai în locurile special amenajate ( la deponeu dotat cu container de capacitate mare, în pubele, în containere sau în coșuri de gunoi) păstrându-se curățenia în perimetrul cimitirului;

 • 2. realizarea și întreținerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor și deșeurilor, iar deșeurile rezultate în urma activităților specifice de curățenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislației în vigoare;

 • 3. încheierea, cu un operator economic specializat, de contracte pentru evacuarea, colectarea și transportul de la deponeu a deșeurilor și gunoiului din cimitir și să amplaseze la fiecare deponeu din cimitir un container de capacitate mare;

 • 4. întreținerea gratuită a locurilor de veci/mormintelor personalităților marcante / cetățeni de onoare precum și mormintele și operele comemorative ale eroilor sau a monumentelor și operelor de artă din cimitir. Paza, întreținerea, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare prin mijloace adecvate a mormintelor și operelor comemorative ale eroilor sau ale operelor de artă din cimitir cad în sarcina concesionarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 5. realizarea unor activități de întreținere, protejare și conservare a spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, precum și a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirului uman care constau în: cosirea/tăierea ierbii, toaletarea și tăierea de arbori/arbuști cu aprobarea Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ierbicidarea și combaterea buruienilor de pe alei și spațiile verzi dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetației uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii și transportarea la deponeu.

 • 6. executarea de lucrări de plantare arbori, arbuști, flori și gazon și executarea când este cazul de lucrări de corecții și tăieri de arbori și arbuști numai cu aprobarea Direcției de Mediu a Municipiului Timișoara.

e - respectarea orarului de funcționare a cimitirelor ;

Art. 44. Prestatorului de servicii îi sunt interzise :

 • a. efectuarea săpăturilor la alte dimensiuni decât cele prevăzute în prezentul Regulament;

 • b. deschiderea mormintelor și deshumarea cadavrelor fără aprobare conform legii;

 • c. executarea unor împrejmuiri, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru;

 • d. aplicarea altor tarife în cimitire decât cele aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local;

 • e. înstrăinarea sau schimbarea locului de înhumare fără aprobare conform legii;

 • f. îndepărtarea semnelor funerare fără acceptul familiei aparținătoare, cu excepția celor care și-au pierdut dreptul de folosință;

Art. 45. Este interzis personalului angajat al prestatorului de servicii :

 • a. să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreținerea sau ornamentarea mormintelor (excepție fac magazinele de servicii si obiecte funerare din incinta cimitirelor);

 • b. să-și însușească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosință a expirat ;

 • c. să solicite familiilor sau societăților de prestare servicii funerare foloase necuvenite pentru efectuarea unor activități;

 • d. să țină vreo conversație ori să adopte o atitudine sau ținută vestimentară care să dăuneze operațiunilor funerare ce se desfășoară în incinta cimitirelor ;

 • e. să distrugă sau să degradeze mobilierul și obiectele funerare ;

 • f. să degradeze sau să rupă florile și coroanele de pe morminte ;

 • g. să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ;

 • h. să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ;

 • i. să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ;

 • j. să consume băuturi alcoolice, să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirelor.

Art. 46. Prestatorul de servicii ce prestează serviciul de pază din cimitir, răspunde de furtul sau deteriorarea construcțiilor funerare existente în cimitir, conform contractelor existente. Lucrările deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala prestatorului de servicii ce prestează serviciul de pază.

Art. 47. Persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare care înhumează decedatul în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara va achita contravaloarea serviciilor funerare, la nivelul stabilit prin hotârâre a Consiliului local al Municipiului Timișoara (săparea gropii, transportul decedaților la groapă etc.)

Art. 48. Prestatorul de servicii funerare (operatorul) trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de Legea 102/2014, H.G. 741/2016 și normele tehnice-sanitare conform legii.

Art. 49. Prestatorul de servicii va asigura toate condițiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a serviciilor încredințate prin contractul de prestări servicii.

CAPITOLUL VI - TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

Art. 50. Aducerea în România a persoanelor decedate și înmormântarea acestora în cimitirele aparținând Municipiului Timișoara, se face pe baza unui pașaport de transport mortuar și se face în baza aprobărilor de la oficiul consular al României, a autorităților de sănătate publică din țara respectivă și declarația de primire din partea administrației cimitirului în care are loc înhumarea în condițiile respectării Legii 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare și după efectuarea procedurii de îmbălsămare.

Transportul internațional al corpurilor persoanelor decedate din țară în străinătate, se face pe baza unui pașaport de transport mortuar, eliberat de instituțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în funcție de locul unde s-a produs decesul sau exhumarea și după efectuarea procedurii de îmbălsămare, având acordul autorităților din țara respectivă.

Transportul internațional al corpurilor persoanelor decedate se face în sicriu impermeabilizat, închis etanș, al cărui fund este acoperit cu un strat de 5 cm din materiale absorbante (rumeguș, turbă), îmbibate într-o soluție dezinfectantă și după efectuarea procedurii de îmbălsămare. Sicriul se depune într-o ladă de lemn, bine etanșeizată.

Art. 51. Transportul persoanelor decedate de la locul decesului și până la locul efectuării manevrelor de îngrijiri mortuare, se realizează numai de prestatorii de servicii funerare, cu autovehicule speciale de transport mortuar. Pentru transportul decedatului pot fi folosite huse mortuare.

Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării de la locul unde este defunctul păstrat, până la locul înhumării se realizează de prestatorii de servicii funerare, prezența documentelor de deces emise de autoritatea publică locală fiind obligatorie.

Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeași sau în altă localitate se face în sicrie cu capac închis, cu autovehicule special amenajate care respectă prevederile normelor sanitare și antiepidemice.

Transportul persoanelor decedate în afara localității în care s-a produs decesul se face după îmbălsămare, într-un sicriu impermeabil și închis etanș, al cărui fund este acoperit cu materiale absorbante.

Dacă persoanele decedate sunt în alte localități, la o distanță mai mare de 30 km față de localitatea unde are loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare pe lângă certificatul de deces și avizul sanitar de transport eliberat de direcția de sănătate publică teritorială, respectiv a Municipiului București.

Art. 52. Transportul persoanelor decedate ca urmare a unor boli contagioase se face pe baza certificatului eliberat de un medic specialist în medicină legală sau anatomie patologică și a adeverinței de înhumare eliberată de autoritatea administrației publice locale.

Transportul și înmormântarea persoanelor decedate ca urmare a unor boli transmisibile, carantinabile se face numai cu avizul sanitar eliberat de autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a Municipiului București și după efectuarea procedurii de îmbălsămare.

Art. 53. Transportul persoanelor decedate în aceeași localitate, în altă localitate sau în altă țară, se face cu vehicule mortuare și cu mijloace de transport special amenajate, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice. Efectuarea acestor transporturi se asigură cu respectarea dispozițiilor din convențiile internaționale în care Statul Român este parte și potrivit dispozițiilor legale în materie.

CAPITOLUL VII -ÎNFIINȚARE, DESFIINȚARE, ÎNCHIDERE ȘI DESCHIDERE CIMITIRE.

Art. 54. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare în cimitirele unde proprietar este Municipiul Timișoara, are următoarele obligații :

a - să asigure corectitudinea concesionărilor și a atribuirii locurilor de înhumare și ținerea evidenței înhumărilor în registrul de evidență înhumări. Registrele de evidență și arhivă existente la cimitire până la această dată vor fi preluate de administratorul de cimitir.

b - întocmirea planului cu organizarea cimitirului;

c -atenționarea Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est de execuția oricăror construcții funerare în situația în care se constată o încălcare a prezentului Regulament și dacă se constată lipsa autorizației de construire/ permisului de lucru ;

d - inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită și urmărirea întreținerii lor ;

e - marcarea parcelelor, rândurilor și locurilor de înhumare ;

f -urmărirea și verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor și celelalte condiții stipulate în permisul de lucru sau autorizația de construire și înștiințarea Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări DiverselEst în cazul încălcării legislației în vigoare;

g - inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere sub îndrumarea Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare;

h - urmărirea exploatării și funcționării în parametrii normali a utilităților în cimitire (energie electrică, apă-canal etc. );

i - urmărirea stării de curățenie în perimetrul cimitirului și luarea măsurilor pentru menținerea acesteia;

j - marcarea locului pentru săparea gropii, fiind de față aparținătorii locului de înhumare și reprezentantul societății, verificarea realizării săpăturii gropii pentru înhumare cu respectarea dimensiunilor, urmărirea executării în condiții corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum și verificarea modului în care se închide și se profilează mormîntul;

k - afișarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcționare și administrare a cimitirelor și urmărirea respectării întocmai a acestuia;

l - ținerea evidenței înhumărilor personalităților importante;

m - să asigure servicii de relații cu publicul și informarea vizitatorilor.

Art. 55. În cazul cimitirelor închise în care nu se mai fac înmormântări, proprietarul cimitirului este obligat să asigure în continuare, wc-uri, spații amenajate corespunzător pentru depozitarea gunoiului și spații verzi, arbuști, copaci pe marginea drumurilor și aleilor din perimetrul cimitirului.

Cimitirul închis este cimitirul în care toate locurile de veci au fost ocupate. Poate fi închisă doar o parte dintr-un cimitir. Aceasta este stabilită print-o expertiză de specialitate și se aduce la cunoștință publică prin mijloace de informare în masă.

Orice persoană care justifică un interes legitim poate contesta măsura de închidere a cimitirului la instanțele competente.

Art. 56. Pentru desființarea cimitirului este necesară obținerea autorizației de desființare, potrivit perevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 57 Desființarea și schimbarea destinației unui cimitir se fac după 30 de ani de la ultima înhumare și după strămutarea tuturor osemintelor, într-un alt cimitir în funcțiune, cu tot respectul și bunăcuvința, pentru motive temeinic justificate și cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte și al cultului respectiv.

Desființarea unui cimitir înainte de 30 de ani se face cu avizul direcției de sănătate publică județene sau al Municipiuliui București și avizul cultului respectiv.

Art. 58. Autorizația sanitară a cimitirelor se va face în baza autorizației de construire, în următoarele cazuri:

 • a.  înființarea unui cimitir;

 • b.  extinderea cimitirului existent;

 • c.  strămutarea cimitirului.

Art. 59. Autorizația sanitară a cimitirelor se eliberează de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și este valabilă atât timp cât nu intervin modificări.

Art. 60. La extinderea și redeschiderea cimitirului care a fost închis se aplică regulile stabilite pentru înființarea cimitirului.

CAPITOLUL VIII - EXECUTAREA DE CONSTRUCȚII FUNERARE ÎN CIMITIRE

Art. 61. În cimitirele aparținând Municipiului Timișoara se pot executa construcții funerare numai în baza unui permis de lucru sau autorizație de construire, de către societăți comerciale de profil care funcționează conform legii sau de persoane fizice autorizate în condițiile legii, decizia alegerii executantului lucrării rămânând la latitudinea concesionarilor de locuri de veci.

Art. 62. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare în cimitirele aparținând Municipiului Timișoara, are următoarele obligații :

a - urmărirea și monitorizarea executării construcțiilor funerare în cimitir de la începerea lucrării și până la finalizarea lor și înștiințarea Direcției Poliția Locală și Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est pentru stoparea execuției oricăror lucrări funerare în situația în care constată o încălcare a prezentului Regulament și a dispozițiilor prevăzute în autorizația de construire sau permisul de lucru;

b - luarea măsurilor și întocmirea documentelor necesare pentru repararea prejuduciilor cauzate de constructori pe cheltuiala acestora în cel mai scurt timp ;

Art. 63. Proprietarul cimitirului eliberează permisul de lucru pentru executarea de lucrări funerare (prin grija Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est) sau autorizația de construire (prin grija Direcției Urbanism), dar nu răspunde de prejudiciile cauzate de condițiile meteo nefavorabile și efectuarea defectoasă a lucrărilor funerare de către executanții acestora.

Art. 64. Prin grija Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est poate fi afișată lista societăților comerciale autorizate să execute construcții funerare în cimitirele aparținînd Municipiului Timișoara.

Art. 65. Societățile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcții funerare în cimitirele aparținând Municipiului Timișoara vor respecta prevederile prezentului regulament.

Publicitatea serviciilor funerare pe teritoriul cimitirului este interzisă cu excepția locului destinat acestui scop și stabilit de către proprietarul cimitirului.

Art. 66. Construcțiile funerare se vor executa numai pe timpul orarului: Luni-Vineri între orele 08.00 -18.00 în perioada 01 martie - 01 decembrie, și numai în baza permisului de lucru sau după caz în baza autorizației de construire, eliberată de către proprietarul cimitirului.

Nu se vor executa construcții funerare cu 7 zile inainte și cu 7 zile după, cu ocazia Sărbătorilor Pascale și de 1 noiembrie.

Societatatea comercială sau persoana fizică autorizată care execută construcții funerare în cimitir este obligată să părăsească cimitirul la expirarea programului, după aceea nici o persoană nu mai are voie să rămână și să intre în cimitir, cu excepția personalului de pază.

Art. 67. Se pot executa următoarele construcții funerare:

a - la suprafață : borduri sau împrejmuiri, capele, mausolee, monumente, obeliscuri, capace, alte lucrări de artă plastică;

b - în subteran : cripte, bolte, cavouri, gropi zidite.

Realizarea și extinderea capelelor, mausoleelor și a oricăror clădiri sau a infrastructurii cimitirului, se fac după obținerea autorizației de construire eliberate în condițiile legii. Lucrările de reparații la acestea, se fac tot cu obținerea autorizației eliberate în condițiile legii.

Nu este necesară obținerea autorizației de construire pentru executarea împrejmuirilor funerare, bordurilor, însemnelor locurilor de înhumare, obeliscurilor sau alte lucrări de artă plastică, precum și lucrărilor funerare subterane. Acestea vor respecta dimensiunile, forma și materialele descrise în permisul de lucru.

Lucrările de construcții funerare cu amenajările necesare, (respectiv: bordură, împrejmuire funerară, mormânt cu capac, de înălțime de max. 20 cm, cruce/monument funerar de înalțime max. 1,8 m.) precum și lucrările funerare subterane, se fac cu avizul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est, respectiv în baza unui permis de lucru.

În caz de deces, dacă se solicită executarea unei gropi zidite în regim de urgență, nu este necesară eliberarea unui permis de lucru.

Tariful pentru eliberarea permisului de lucru va fi aprobat de către Consiliul Local la propunerea Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est și nu poate fi modificat decât în funcție de rata inflației sau dacă modificările legislative impun cheltuieli suplimentare. Eliberarea permisului de lucru pentru executarea împrejmuirilor funerare se face după plata tarifelor și numai după primirea răspunsului favorabil la solicitarea făcută de către concesionarul de loc de veci.

Art. 68. Executarea săpăturilor pentru lucrările funerare în subteran (gropi zidite, bolte, cavouri etc.) se face de către prestatorul de servicii de înhumare. Acesta este obligat în termen de maxim 5 zile lucrătoare după achitarea contravalorii acestui serviciu să execute săpătura. În caz de deces, dacă se solicită executarea săpăturii unei gropi zidite, aceasta se face imediat.

Art. 69. Executanții lucrărilor de construcții au obligația să prezinte la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, permisul de lucru și tabelul cu personalul societății comerciale ce lucrează în cimitire.

Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare are obligația să nu permită participarea la executarea construcțiilor funerare a nici unei persoane care nu are relații juridice de muncă cu societatea executantă.

Art. 70.1 Actele necesare pentru eliberarea permisului de lucru sunt :

a - cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării (concesionarul locului de veci) și care cuprinde :

 • - numele, prenumele, adresa ;

 • - cimitirul, parcela, rândul, mormântul unde urmează să se execute lucrarea ;

 • - denumirea firmei care execută lucrarea funerară.

b - document eliberat de administratorul de cimitir din care să rezulte :

 • - numele concesionarului, decedaților (dacă este cazul);

 • - parcela, rândul, mormântul unde se execută lucrarea ;

 • - dovada achitării dreptului de folosință al fiecărui loc de înhumare.

c - copie după actul care dovedește valabilitatea dreptului de folosință al locului de înhumare respectiv;

d - copie carte de identitate (concesionarul locului de veci);

e - copie a contractului dintre beneficiarul lucrării (concesionarul locului de veci) și societatea comercială sau persoana fizică autorizată care execută lucrarea;

f - dovada din partea societatății comerciale sau persoanei fizice autorizate care execută lucrarea, că are ca obiect de activitate executarea de construcții

 • 70.2. Actele menționate mai sus se prezintă pentru verificare, avizare și aprobare. Pe baza aprobării date se emite adresa către concesionar, iar în caz favorabil permisul de lucru, care se întocmește în 3 exemplare :

 • - un exemplar societatății comerciale sau persoanei fizice autorizate care execută lucrarea;

 • - un exemplar la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir;

 • - un exemplar la dosarul Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;

 • 70.3. Permisul de lucru se eliberează numai după primirea de către concesionar a înștiințării/adresei favorabile că s-a întocmit permisul de lucru și după plata taxelor legale. Tariful permisului de lucru este funcție de suprafața locului de veci pe care se execută construcția și se aprobă prin Hotărâre de Consiliu Local.

 • 70.4. Este interzisă executarea de construcții funerare fără permis de lucru sau autorizație de construire eliberată. Construcțiile funerare executate fără permis de lucru sau autorizație de construire eliberată sau care nu respectă condițiile impuse de permisul de lucru sau autorizație de construire și din prezentul regulament, vor suporta sancțiunile și măsurile stabilite de legislație.

Art. 71. Societatea comercială sau persoană fizică autorizată care va executa o construcție funerară fără permis de lucru sau autorizație de construire eliberată, nu va mai avea dreptul de a executa construcții funerare de orice fel, în cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timișoara.

Art. 72. Agenții economici care urmează să execute construcții funerare în cimitirele aparținând Municipiului Timișoara sunt obligații să execute lucrările astfel :

 • - pentru lucrările obișnuite (borduri, împrejmuiri, capace, cruci, monumente, gropi

zidite sau alte construcții subterane) în 30 zile de la data eliberării documentelor necesare construcției ( permisul de lucru ) în perioada 01 martie - 01 decembrie;         .

 • -  pentru capele, în funcție de specificația prevăzută în autorizația de construire/permisul de lucru.

Nu se vor executa construcții funerare cu 7 zile inainte și cu 7 zile după, cu ocazia Sărbătorilor Pascale și de 1 noiembrie.

Art. 73. Permisul de lucru se prelungește în condițiile în care construcția funerară nu s-a executat din motive întemeiate (alegerea pentru terminarea construcției funerare a unei alte societăți comerciale, condiții meteo nefavorabile ) în termenele de mai sus. Prelungirea permisului de lucru se face prin solicitare scrisă, aprobarea solicitării și achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru.

Art. 74. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare este obligată să verifice și să transmită respectarea termenului de execuție a construcției funerare stabilit în permisul de lucru sau autorizația de construire și să informeze în cazul în care acest termen este depășit.

Art. 75. Este interzisă orice construcție funerară în afara limitei suprafeței locului aflat în folosință. Societățile comerciale care prestează construcții funerare în cimitire, cât și persoanele fizice autorizate, au obligația respectării dimensiunilor locurilor de înhumare și sunt obligate prin construcția executată să lase acces pe trotuarele dintre împrejmuiri.

Art. 76. Împrejmuirile funerare, bordurile locurilor de înhumare, jardinierele, statuetele, coloanele, felinarele, obeliscurile, piramidele sau alte lucrări de artă plastică, nu au voie să depășească limitele locului de înhumare prevăzut la Art. 9. Dacă acestea depășesc limitele locului de înhumare, la cererea expresă a Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est, aparținătorii trebuie să și le desființeze.

Art. 77. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor și a gropilor zidite vor trebui prin grija prestatorului de servicii de înhumare, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile și rezistente, pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în așa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea și integritatea publicului.

Art. 78. Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale și alte obiecte pe mormintele vecine. Aceștia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuției lucrărilor.

Art. 79. Accesul și evacuarea în și din cimitire a materialelor cu mijloace de transport cu o capacitate mai mare de 1,5 tone este interzisă, cu excepția firmelor autorizate să evacueze gunoiul din deponeele cimitirelor.

Art. 80. Persoanelor fizice autorizate sau societăților comerciale care execută construcții funerare le este permis accesul cu autovehicule cu capacitate mai mică de 1,5 tone, care transportă materiale gata preparate sau semifabricate pentru construcții funerare sau cu utilaje folosite la construcțiile funerare, numai cu permisul de lucru eliberat contra cost de Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est care se va afla asupra lor. Acestea vor mai prezenta: copia contractului încheiat cu beneficiarul lucrării, tabelul cu personalul care execută lucrarea funerară și copii după cărțile de identitate a acestora și un document care să conțină traseul de acces spre locul de execuție a lucrării și condițiile particulare de execuție (termenele, modul de manipulare a materialelor și modul de evacuare a deșeurilor din cimitir).

Zilnic și la finalizarea lucrărilor, persoanele fizice autorizate sau societățile comerciale în cauză, vor lăsa locul curat și vor evacua din incinta cimitirului, toate resturile și deșeurile rezultate din activitatea de executare lucrări funerare (inclusiv resturile de la construcțiile anterioare-vechi).

Art. 81. Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuției lucrărilor: deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcțiilor, fără acordul scris al familiilor aparținătoare.

Art. 82. Materialele necesare pentru construcție nu vor fi aduse la locul de executare decât pe măsura nevoilor.

Art.83. Nu este permis în cimitire depozitarea materialelor de construcții, stingerea varului, cioplirea pietrelor, turnarea plăcilor și crucilor în cofraje, ci doar efectuarea de lucrări pregătitoare.

Art. 84. Resturile de orice natură rezultate din operațiile de construcție, deșeurile de orice fel se evacuează din cimitir, în fiecare zi de către constructorii lucrărilor.

Art. 85. Este interzisă montarea de bănci, de ornamente și alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre locurile de înhumare, iar cele existente care împiedică circulația și ocupă spațiul dintre mormintele vecine, vor fi desființate.

Art. 86. Este interzisă tăierea de pomi și arbori, precum și desființarea vegetației, excepție făcând arborii care periclitează siguranța lucrărilor funerare sau cei care sunt crescuți pe morminte și împiedică înhumarea decedaților în locurile de veci concesionate și numai după acordul Direcției de Mediu și a instituțiilor abilitate.

Art. 87. Construcțiile executate sunt proprietatea beneficiarului dreptului de concesiune a locurilor de veci, urmând ca la încetarea dreptului de concesiune a acestor locuri de veci, concesionarul să desființeze construcțiile și să elibereze terenul pe cheltuiala sa sau să le cedeze fără plată proprietarului cimitirului.

Art. 88. Dacă o construcție funerară prezintă o stare de degradare avansată ( care ar pune în pericol securitatea publică sau mormintele vecine etc., informare primită în scris, de la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare), se va întocmi un proces verbal de constatare, după care se va proceda la o somație adresată familiei aparținătoare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului. În situația în care familia aparținătoare (titularul/concesionarul locului de veci) nu dorește, nu poate fi găsită, titularul/concesionarul va fi înștiințat în scris și pierde dreptul de concesiune a locului de veci.

Locul de veci poate fi atribuit altui solicitant care va plăti lucrările de desființare.

Art. 89. Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât în conformitate cu Legea nr.422/2001- privind protejarea monumentelor istorice.

Art. 90. Monumentele de artă și arhitectură și operele comemorative ale eroilor și mormintele personalităților și monumentele nefunerare precum și locurile pe veci aflate în cimitirele aparținând Municipiului Timișoara sunt întreținute și îngrijite de proprietarul cimitirului sau de prestatorul de servicii, dacă este prevăzut în contractul de prestări servicii acest lucru.

CAPITOLUL IX - REGULI DE VIZITARE ÎN CIMITIR INTERDICȚII

Art. 91. Cimitirul este deschis accesului zilnic, după următorul program adus la cunoștința publicului prin afișarea în locuri vizibile, la intrarea în cimitir:

 • - 01 aprilie - 15 noiembrie- între orele 08.00 - 20.00 ;

 • - 16 noiembrie - 31 marrtie- între orele 08.00 - 17.00.

Art. 92. Orarul de vizitare va fi afișat la fiecare intrare de cimitir. Personalul de pază are obligația să invite publicul să părăsească cimitirul, la închiderea programului de vizitare. Personalul de pază va interzice intrarea persoanelor în cimitire prin alte locuri decât pe porțile de acces și în afara programului de acces.

Art. 93. Este interzis persoanelor care vizitează cimitirele aparținând Municipiului Timișoara:

 • a. ) să efectueze săpături pentru gropi zidite sau cavouri;

 • b. ) să deschidă morminte și să deshumeze cadavre;

 • c. ) să execute construcții funerare;

 • d. ) să îndepărteze semnele funerare de pe locurile de veci;

 • e. ) să comercializeze în incinta cimitirelor, orice obiect care este folosit pentru întreținerea sau ornamentarea mormintelor sau să aibă intenția să practice în cimitire comerțul;

 • f. ) să-și însușească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare;

 • g. ) să solicite familiilor sau societăților de prestare servicii funerare foloase necuvenite pentru efectuarea unor activități;

 • h. ) să țină vreo conversație ori să adopte o atitudine sau ținută vestimentară neadecvată, indecentă în incinta cimitirelor ;

 • i. ) să distrugă construcțiile și obiectele funerare;

 • j. ) să degradeze sau să rupă florile și coroanele de pe morminte;

 • k. ) să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare;

 • l. ) să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute;

 • m. ) să depoziteze pământ, resturi vegetale sau alte obiecte pe morminte;

 • n. ) să consume băuturi alcoolice sau să fie în stare de ebrietate;

 • o. ) să consume semințe;

 • p. ) să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirelor;

Art. 94. În incinta cimitirului se interzice :

 • a. ) accesul copiilor în vârstă de până la 14 ani, neînsoțiți ;

 • b. ) accesul persoanelor însoțite de câini sau alte animale domestice, care nu au lesă și

botniță dacă este cazul în condițiile legii;

 • c. ) folosirea mijloacelor de redare audio și/sau video și/sau stații de amplificare a

sunetelor de orice fel, mai puțin cele folosite pentru ceremonii.

Art. 95. Este interzis accesul în cimitire a autovehiculelor de orice fel destinate transportului de persoane și materiale, fără acordul proprietarului cimitirului. Este permis accesul în cimitire a autovehiculelor care transportă persoanele cu handicap locomotor sau cu mobilitate redusă și care dețin un certificat/card legitimație din care să rezulte această situație, precum și vehiculele care transportă corpul neînsuflețit la locul de veci. Acestea nu vor putea staționa în incinta cimitirului.

CAPITOLUL X - CONTRAVENȚII

Art. 96. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează conform legislației în vigoare și hotărârilor emise de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.97. Constituie contravenții, daca nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni și se sancționează după cum urmează, următoarele fapte:

 • 1. ) Contravenții care se aplică prestatorului de servicii funerare căruia i s-a delegat gestiunea serviciilor prin concesionare și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 lei și 2500 lei:

 • a. ) neîntreținerea în stare corespunzătoare a mijloacelor fixe (clădiri, împrejmuire cimitir, alei, copertine, fațade, acoperișurilor, etc.);

 • b. ) neîntreținerea în stare corespunzătoare a zonelor verzi aferente cimitirului, inclusiv dintre morminte;

 • c. ) nerespectarea normelor de igiena și a curățeniei în perimetrul cimitirelor, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția acestora anual și ori de câte ori este necesar;

 • d. ) nerespectarea normelor de colectare și depozitare selectivă a deșeurilor din cimitir;

 • e. ) neîntreținerea corespunzătoare și păstrarea în stare bună a containerelor din cimitire destinate colectării selective a gunoiului și resturilor vegetale;

 • f. ) neîntreținerea în permanentă a curățeniei aleilor din cimitir;

 • g. ) nerespectarea măsurilor stabilite de C.L. al Municipiului Timișoara pentru asigurarea igienei și curățeniei în municipiu;

 • h. ) neîncheierea contractelor de prestări servicii publice de salubrizare pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor, cu un operator local de servicii de salubrizare;

 • i. ) neefectuarea dezăpezirii de pe trotuare/alei și neîndepărtarea țurțurilor de pe clădirile din cimitir ori de câte ori este necesar;

 • j. ) neefectuarea în caz de polei a măsurilor obligatorii care se impun în vederea evitării alunecării, prin aplicarea de nisip sau rumeguș pe alei;

 • k. ) neefectuarea măsurilor de marcare a perimetrului expus dacă este cazul în cazul zăpezii și gheții de pe trotuare/alei și țurțurilor de pe clădirile din cimitire;

 • l. ) nerespectarea măsurilor privind împiedecarea arderii deșeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în cimitire și stingerea imediată a acestora, în cazul în care persoane necunoscute le aprind;

 • m. ) nerespectarea reglementărilor privind protecția mediului, adoptând soluții și măsuri tehnologice adecvate de reținere și neutralizare a poluanților;

 • n. ) depozitarea chiar și temporar a pământului rezultat din lucrările de săpături, pe morminte sau în alte locuri din cimitire decât în cele permise.

 • 2. ) Contravenții care se aplică prestatorului de servicii funerare căruia i s-a delegat gestiunea serviciilor prin concesionare și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 lei și 2500 lei:

 • a. ) nerespectarea măsurilor privind distrugerea buruienilor și în mod special a celor cu potențial alergen (ambrozia artemisiifolia etc.) prin scoaterea rădăcinilor, smulgere sau cosire din cimitir;

 • b. ) nerespectarea măsurilor privind depozitarea clandestină de gunoi, moloz, resturi vegetale etc. în perimetrul cimitirului.

Art. 98. Contravenții care se aplică agenților economici și persoanelor fizice:

1.) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1000 lei pentru persoane fizice și 1000 lei și 2 500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte :

 • a.) aruncarea și abandonarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare și nealimentare, aparate electrocasnice, mobilă și alte deșeuri aduse din exteriorul cimitirului, în perimetrul cimitirului sau în deponeele acestuia;

 • b. ) depozitarea clandestină de gunoi, moloz, resturi vegetale etc. în perimetrul cimitirului;

 • c. ) murdărirea aleilor de orice fel de materiale: balast, mortar, noroi, betoane, deșeuri sau

alte materiale;

 • d. ) nerespectarea programului de funcționare afișat la intrarea în cimitir;

 • e. ) pătrunderea în cimitir cu câini fără lesă, biciclete, scutere, motorete, ATV-uri și

autoturisme (altele decât cele permise);

 • f. ) consumarea de băuturi alcolice în cimitir;

 • g. ) arderea deșeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în cimitir;

 • h. ) plantarea de material dendrologic, care prin specificul său poate cauza prejudicii

asupra stării de sănătate a populației în perimetrul cimitirului, inclusiv pomi și arbuști fructiferi;

 • i. ) executarea de tăieri de corecții și defrișări arbori și arbuști, fără acordul serviciilor

de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

 • 2. ) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 lei și 1500 lei

pentru persoane fizice și cu amendă cuprinsă între 1500 lei și 2500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte :

 • a. ) deversarea și aruncarea de deșeuri din afara cimitirelor în cimitire și în deponeele

acestora;

 • b. ) aruncarea sau abandonarea de resturi vegetale, crengi și alte deșeuri rezultate din

curățirea mormintelor pe alte morminte sau în alte locuri din cimitire decât în cele permise;

 • c. ) depunerea și precolectarea deșeurilor reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă,

metal, etc.) rezultate din cimitire, în alte locuri și nu la recipientele amenajate special din incinta cimitirelor.

 • 3. ) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2000 lei și 2500 lei

atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice următoarele fapte :

 • a. ) distrugerea și deteriorarea gardului viu, a materialului dendrofloricol din incinta

cimitirelor;

 • b. ) distrugerea sau deteriorarea coșurilor, containerelor de depozitare a gunoiului sau

altor obiecte de mobilier urban din cimitire;

 • c. ) distrugerea, deteriorarea sau murdărirea mormintelor și spațiilor verzi din cimitire.

Art. 99. Contravenții care se aplică persoanelor fizice, concesionari sau titulari ai locurilor de veci

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 lei și 2500 lei, neîngrijirea și neîntreținerea locurilor de veci pe care le au în concesiune, sau care le-au fost atribuite de Municipiul Timișoara. Îngrijirea și întreținerea locurilor de veci se va realiza cel puțin prin cosirea buruienilor, vegetației ierboase și lemnoase de pe locurile respective cât și de pe trotuarele comune dintre acestea. Buruienile cu potențial alergen (ambrozia), trebuie eliminate prin scoaterea rădăcinilor.

Art. 100. Contravenții care se aplică agenților economici și persoanelor fizice autorizate care execută lucrări de construcții funerare, reparații și demolări de lucrări de construcții funerare

1.) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 lei și 2500 lei următoarele fapte :

 • a.) depozitarea chiar și temporară a pământului rezultat din lucrările de construcții pe morminte sau în alte locuri din cimitire decât în cele permise;

 • b. ) murdărirea căilor publice, aleilor din cimitire cu materiale și resturi de materiale

folosite sau rezultate din activitatea de construcții;

 • c. )    prepararea mortarelor sau betoanelor în perimetrul cimitirelor în alte locuri decât

în cele permise;

 • d. )    neîmprejmuirea cu panouri speciale de protecție a locurilor și lucrărilor de

construcție care prezintă pericol de accidentare;

 • e. ) neefectuarea lucrărilor de salubrizare la punctele de lucru din cimitire la sfârșitul

fiecărei zile de lucru;

 • f. ) neluarea măsurilor de împiedicare a producerii și răspândirii prafului;

 • g. )    executarea de lucrări funerare sau reparații la lucrările funerare fără permisul de

lucru eliberat sau nerespectând dispozițiile prevăzute în permisul de lucru și în Regulamentul de serviciu la contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii a cimitirelor umane aparținând Municipiului Timișoara, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara;

 • h. ) executarea sau reparațiile la capele fără autorizație de construire eliberată în

h.)     condițiile legii sau nerespectând dispozițiile prevăzute în autorizația de construire și în

Regulamentul de serviciu la contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii a cimitirelor umane aparținând Municipiului Timișoara, respective: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara;

Faptele menționate la Litera (g.) și (h.) pot duce la demolarea construcției executate, conform legii.

Art. 101. Căi de atac

 • a. ) În cazul în care contravenientul nu respectă obligația de a înlătura situația creată

prin săvârșirea contravenției, agentul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare somație, la care contravenientul nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenția săvârșită. La societățile comerciale și instituții, sanțiunea se aplică conducătorului acesteia sau persoanei care a avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligațiilor respective sau persoanei juridice.

 • b. ) Agentul constatator stabilește amenda în procesul-verbal de constatare a

contravenției. În afara sancțiunilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în cuprinsul aceluiași proces verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin contravenție cât și confiscarea obiectelor care au servit la săvârșirea contravenției, cu precizarea valorilor.

 • c. ) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data

încheierii procesului-verbal, ori după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 102. Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre de la Art. 96 până la Art. 100 inclusiv, se va face de către: - polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală Timișoara, salariații primăriei anume împuterniciți prin dispoziții ale Primarului, și alte persoane împuternicite de către Primar.

CAPITOLUL XI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 103. În cazul mormintelor și/sau al operelor comemorative de război sunt aplicabile prevederile Legii nr. 379/2003 și Legii nr.422/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 104. Proprietarul cimitirelor are obligația întreținerii și menținerii în funcțiune a acestuia (asigurarea pazei 24 de ore din 24, serviciile funerare, curățenia în perimetrul cimitirelor, efectuarea corecției și tăierii de arbori, întreținerea și plata utilităților etc.), obligație care poate fi îndeplinită pe bază de contract și de un operator economic, prestator de servicii. În cazul în care prestatorul de servicii nu își execută obligațiile prevăzute în contract, contractul va fi reziliat unilateral de către autoritatea contractantă, fără punere în întârziere, fără apel la instanță și dă dreptul autorității contractante de a cere despăgubiri și de a aplica sancțiuni.

Art. 105. Actele de concesionare a locurilor de înhumare eliberate de administrațiile cimitirelor până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament rămân valabile.

Art. 106. Toate persoanele fizice sau juridice, precum și toți operatorii economici care prestează o activitate în cimitirele menționate la Art. 2 din prezentul regulament, care prin natura împrejurărilor iau contact direct cu cimitirele, sunt obligate să respecte prezentul regulament de serviciu.

Colectiv de coordonare:

Președinte: Florin Răvășilă

Membrii: Otilia Sîrca

Nicolae Cacuci

Ramona Dolha

Diana Dinu

Anexa nr.1 la HCL nr. /

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL GARAJE, CIMITIRE, CoȘeRIT și

SPAȚII UTILITARE

Nr.SC2020-10244/08.05.2020

Studiu de fundamentare și oportunitate a deciziei de concesionare privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

Obiectul studiului de fundamentare și oportunitate îl reprezintă fundamentarea necesității și oportunității alegerii variantei optime de gestiune pentru prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Lipovei nr.5 și nr.7 și str. Stuparilor, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, conform Art.3, alin.1, lit. m) din O.U.G. nr.71/2002-modificată și completată prin Legea nr.10 din 09.01.2020.

Prezentul studiu a fost elaborat în vederea asigurării continuității serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii cimitirelor publice umane: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, din Municipiul Timișoara în conformitate cu prevederile din:

 • Ordonanța Guvernului nr. 71/2002- privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local- modificată și completată;

 • Legea nr. 10/2020- pentru modificarea și completarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

 • Ordonanța Guvernului nr. 57/03.07.2019 - privind Codul Administrativ;

 • Legea nr.102/2014 -privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, în vederea asigurării continuității serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timișoara;

 • H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,

 • Legea nr. 100/2016- privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • Indicii de inflație stabiliti de către Institutul Național de Statistică pentru anul 2017, 2018 și 2019, comunicați prin adresele nr. 93/12.01.2018, nr.127/09.01.2019 și nr. 141/14.01.2020.

Prezentul studiu a fost elaborat cu scopul ca în cimitirele umane situate în Calea Lipovei nr. 5 și nr.7 și str. Stuparilor din Municipiul Timișoara, operatorul economic care va presta servicii și activități necesare exploatării și întreținerii acestor cimitire să funcționeze în condiții de profitabilitate prin exercitarea unui management performant, fără să beneficieze de compensații din partea Primăriei Municipiului Timișoara sau a Consiliului Local a Municipiului Timișoara pentru realizarea acestor servicii, asigurând totodată la bugetul local o sursă financiară, prin plata unei redevențe anuale pe toată perioada contractului de prestări servicii.

La fundamentarea prezentului studiu au fost luate în considerare toate serviciile și activitățile necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Lipovei nr.5, Calea Lipovei nr.7 și str. Stuparilor, analizându-se activitățile care se prestează într-un cimitir, activități care decurg ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 102/2014- privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, în vederea asigurării continuității serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timișoara și H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciilefunerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, astfel încât să se asigure satisfacerea cerințelor cantitative și calitative, pe baza unei gestionari optime, la un nivel corespunzător a serviciilor și activităților necesare, precum și întreținerea și dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredințate pentru efectuarea respectivelor servicii și activități.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016-privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii si H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, la elaborarea prezentului studiu de fundamentare și oportunitate au fost analizate următoarele aspecte:

 • I. ) Descrierea activității pentru care se face delegarea de gestiune;

 • II. ) Motivele de ordin legislativ, social și de mediu, economic, financiar, care justifică delegarea de gestiune prin contract de concesiune, pentru prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane si identificarea si repartiția între părți a riscurilor și/sau eliminarea lor;

 • III. ) Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Lipovei nr. 5, Calea Lipovei nr.7 și str. Stuparilor;

 • IV. ) Durata estimată a contractului de concesiune;

 • I. Descrierea activității pentru care se face delegarea de gestiune

- Activități necesare realizării serviciilor funerare pentru desfășurarea ceremonialului Înhumării :

 • - primirea comenzii pentru înmormântare,

 • - transportul persoanei decedate,

 • - preluarea persoanelor decedate,

 • - pregătirea pentru înmormântare,

 • - închirierea/ pregătirea și aranjarea sălii de ceremonii funerare/casei funerare,

 • - transportul decedatului la sala de ceremonii funerare /casă funerară,

 • - așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun,

 • - deschidere și închidere cavou,

 • - ridicat și remontat capac la construcțiile funerare cu capac,

 • - înhumarea (săpat groapă, transportul decedatului de la sala de ceremonii

funerare /casă funerară la locul de veci, coborârea sicriului în mormânt, închiderea gropii, curățirea și aranjarea locului de înhumare),

 • - executarea săpăturii la o groapă zidită sau betonată, simplă sau suprapusă,

 • -  depunerea și aranjarea coroanelor de flori, amenajarea mormântului după înhumare (evacuarea surplusului de pământ și transportul coroanelor la deponeu după 40 de zile de la înhumare),

 • - exhumare / reînhumare,

 • - preluarea urnei și așezarea acesteia în nișa specială.

 • -   Organizarea, funcționarea și păstrarea evidenței persoanelor decedate și înhumate în cimitir;

 • -   Întreținerea mormintelor/monumentelor funerare din patrimoniul local, național și a personalităților marcante, a monumentelor și operele de artă;

 • -   Amenajarea și întreținerea locurilor de înhumare din cimitir;

 • -   Condițiile de executare a activităților și lucrărilor funerare;

 • -   Realizarea construcțiilor funerare și lucrări funerare;

 • -   Supravegherea lucrărilor de construcții care se efectuează, urmărind asigurarea ordinii și curățeniei la locurile din jurul construcțiilor;

 • -  Reguli privind desfășurarea activităților de înhumare, deshumare și transportul persoanei decedate;

 • -   Activități de reparații/ întreținere și reparare a instalațiilor de apă și canalizare, energie electrică;

 • -   Reparații alei și garduri împrejmuitoare, întrețineri curente ale construcțiilor aferente, construcții precum și alte bunuri mobile și imobile care constituie patrimoniul cimitirelor;

 • -   Efectuarea investițiilor din cimitire la nivelul de calitate și financiar aprobat;

 • -   Asigurarea pazei și ordinii în incinta cimitirului;

 • -  Perceperea unor tarife aprobate de Consiliul Local;

 • -   Servicii de asigurare și menținere a curățeniei;

 • -   Activități de întreținere, protejare și conservare a spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, precum și a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirului care constau în: cosirea/tăierea ierbii, toaletarea și tăierea de arbori/arbuști, ierbicidarea și combaterea buruienilor de pe alei și spațiile verzi dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetației uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii și transportarea la deponeu;

 • -  Asigurarea în incinta cimitirelor a condițiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare;

 • -  Executarea a cel puțin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale și de 1 noiembrie) a unei curățenii generale.

 • II. Motivele de ordin legislativ, social , de mediu, economic, financiar, care justifică delegarea de gestiune prin contract de concesiune, pentru prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane si identificarea si repartitia intre părti a riscurilor si/sau eliminarea lor

Delegarea de gestiune a serviciilor și activității necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara este indicată de următoarele motive de ordin legislativ, economico-financiar, social și de mediu.

 • II.1. Componența legislativă care justifică delegarea de gestiune:

- Prevederile O.G. 71/29.08.2002- privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local - modificată și completată prin Legea nr. 10/2020: art. 2 lit. “e”, art. 3 lit. “m”, art.6 alin. 3 lit. ”b”și “i”, art.10 alin. 1 lit. “b” și alin. 2, art.12, art. 13, art. 14, art. 39, art. 40.

 • 11.2. Componenta socială care justifica delegarea de gestiune:

În stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciilor și activităților descrise mai sus s-a avut în vedere faptul că oricine are dreptul la o înmormântare decentă și la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului, conform Art.2 alin.1 din Legea nr.102/2014 -privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare.

Prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara este necesară a fi efectuată 7 zile pe săptămână în vederea desfășurării serviciilor funerare și a ceremonialului înhumării, pentru care trebuiesc asigurate inclusiv condițiile igienico-sanitare si de mediu.

Astfel, prin delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Lipovei nr.5, Calea Lipovei nr. 7 și str. Stuparilor, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, se creează premisele asigurării echității si solidarității sociale care să permită satisfacerea tuturor solicitărilor cetățenilor, precum și a voinței exprimată în timpul vieții în legatură cu ritualul înmormântării de către orice persoană.

 • 11.3. Componenta de mediu care justifică delegarea de gestiune:

Având în vedere normele legislative privind protecția mediului și adaptarea continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, autoritatea administrației publice locale are responsabilități și obligații pentru a asigura un mediu sănătos pentru locuitorii Municipiului Timisoara.

Obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu subzistă indiferent de tipul de gestiune ales, fiind necesară obținerea tuturor avizelor și certificatelor pe care legislația specifică de mediu le prevede.

Diferențierea apare în ceea ce privește obligativitatea efectuării demersurilor ce se impun în acest sens.

Astfel, în cazul gestiunii directe aceste atribuții vor reveni autorității publice locale, în timp ce în cazul delegării gestiunii, aceste aspecte vor cădea în sarcina operatorului economic căruia i se va atribui contractul de concesiune, răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor în acest sens incumbând acestuia.

 • 11.4. Componenta economică, financiară care justifică delegarea de gestiune, indicatori de performanță și identificarea și repartitia între părți a riscurilor și/sau eliminarea lor

Scopul principal al atribuirii contractului de delegare de gestiune prin concesionare este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a serviciilor și activităților necesare, precum și întreținerea și dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredințate concesionarului pentru efectuarea respectivelor servicii și activități.

Indicatorii de performanță asigură evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite de către autoritatea contractantă și asumate de către concesionar pentru asigurarea unui serviciu eficient și de calitate în interesul comunității locale.

Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească concesionarul, avându-se în vedere:

 • •  continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • •  adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

 • •  satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

 • •  excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile care se vor presta;

 • •  administrarea și gestionarea activității care se va presta în interesul comunității locale;

 • •  respectarea reglementărilor specifice și a legislației cu privire la servicile și activitățile prestate;

 • •  respectarea standardelor minimale, prevăzute de normele legale în domeniu cimitirelor.

Indicatorii de performanță specifici prestării de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara se referă la:

 • •   calitatea și eficiența serviciului și a activităților prestate;

 • •  îndeplinirea prevederilor din contract și caietul de sarcini cu privire la calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • •  menținerea unor relații echitabile între autoritatea contractantă, concesionar și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • •  situația personalului: număr, structură, accidente de muncă,stare de sănătate;

 • •  starea tehnică a echipamentelor și dotărilor;

 • •  stadiul de realizare al programului de investiții;

 • •  accesul neîngrădit al autorității contractante și al autorității publice centrale și locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii modului de respectare și de îndeplinire a obligaților contractuale asumate;

 • •  calitatea și eficiența serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în caietul de sarcini;

 • •  modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar - urbană și a bunurilor de retur încredințate prin contractul de delegare a gestiunii;

 • •   stadiul de realizare a investițiilor;

 • •  modul de respectare al parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar trebuie să includă în mod obligatoriu, preluarea integrală a riscului exploatării aferent contractului de concesiune de servicii.

Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi fortuite, accidentale sau imprejurari nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea, ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute, generand efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau asteptate.

Există multe riscuri ce pot interveni in cazul prestarii de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane, multe dintre acestea fiind comune atât pentru gestiunea directa, cât și pentru gestiunea delegată.

Pentru serviciile și activitățile ce fac obiectul acestui studiu de oportunitate, categoriile de risc au fost evaluate pe baza unei funcții-scor prin utilizarea următoarelor niveluri:

o  risc nesemnificativ   - 1 punct;

o  risc scazut            - 2 puncte;

o  risc mediu            - 3 puncte;

o  risc ridicat            - 4 puncte;

o  risc semnificativ     - 5 puncte

Principalele categorii de riscuri care au fost identificate sunt urmatoarele:

 • - resurse tehnice,

 • - resurse umane;

 • - incapacitate de finanțare;

 • - finanțare indisponibilă;

 • - modificari legislative;

 • - risc de intreținere și operare;

 • - riscul nedeținerii resurselor inițiale;

 • - riscul natural ( cutremure, furtuni și alte evenimente naturale care pot provoca pagube)

  Categoria de risc

  Calificativ risc

  Scor

  Coeficient de importanta

  Scor ponderat pe categoria de risc

  Resurse tehnice

  Scazut

  2

  0,10

  0,20

  Resurse umane

  Mediu

  3

  0,10

  0,30

  Incapacitate de finantare

  Semnificativ

  5

  0,10

  0,50

  Finantare indisponibila

  Ridicat

  4

  0,10

  0,40

  Modificari legislative

  Mediu

  3

  0,10

  0,30

  Risc de intretinere si operare

  Ridicat

  4

  0,10

  0,40

  Risc nedeținerii resurselor initiale

  Scazut

  2

  0,10

  0,20

  Riscul natural

  Scazut

  2

  0,10

  0,20

  SCOR TOTAL AL RISCURILOR

  0,80

  2,50

  SCOR MEDIU PONDERAT AL RISCURILOR

  3,125

Ca urmare a identificării riscurilor care pot interveni in cazul prestarii de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane, a fost analizat fiecare dintre acestea și astfel a fost stabilit modul în care acestea pot fi gestionate în cazul în care se va face delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor.

Astfel, a fost elaborată, matricea riscurilor privind atribuirea contractului de delegare de gestiune prin concesionare a serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara situate în Calea Lipovei nr.5, Calea Lipovei nr.7 și Str. Stuparilor, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor:

Categoria de risc

Descriere

Consecinte

Eliminare

Repartitie recomandabi lă

Capacitatea de exercitare a serviciului

Resurse tehnice

Concesionarul nu deține echipamentele necesare efectuării serviciului pentru care s-a făcut delegarea de gestiune

Scăderea calității serviciilor pentru care s-a făcut delegarea de gestiune

Concendentul transferă riscul către Concesionar, care la încheierea contractului de delegare a gestiunii trebuie să aibă capacitatea tehnică cerută pentru prestarea serviciului

Concesionar

Resurse umane

Concesionarul nu deține personalul necesar efectuării serviciului pentru care s-a făcut delegarea de gestiune

Întârzieri în efectuarea serviciului și scăderea calității acestora

Concendentul transferă riscul către Concesionar, care la încheierea contractului de delegare a gestiunii trebuie să aibă personal angajat pentru prestarea serviciului

Concesionar

Finanțarea activității prestate

Incapacitate de finanțare

Concesionarul nu deține resursele financiare pentru achitarea

Nerealizarea prestațiilor asumate prin

Garantarea de către Concesionar a realizării investițiilor și a plății a

Concesionar

redevenței sau efectuarea investițiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii

contract

jumătate din suma datorată ca redevență pentru un an prin depunerea în avans (la începutul contractului înaintea emiterii ordinului de începere a serviciilor și activităților) într-un cont special a unei garanții de bună execuție care se va stabili de către concendent în contract

Finanțare indisponibilă

Concesionarul intră în insolvență/faliment și nu poate asigura resursele financiare pentru efectuarea investițiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau plata redevenței

Lipsa finanțării care duce la încetarea contractului

Plata de către concesionar a redevenței și achitarea contravalorii investițiilor din contul special constituit în acest scop, respectiv reținerea de către concendent a garanției de bună execuție care se va stabili de către concendent în contract

Concesionar

Modificări legislative

Pe parcursul contractului de delegare a gestiunii se modifică regimul de impozitare în defavoarea Concesionarului

Impact negativ asupra veniturilor Concesionarul ui

Concesionarul va analiza cu mare atenție angajamentele financiare asumate față de terți

Concesionar

Risc de operare

Risc de întreținere și operare

Nerespectarea de către concesionar a unor parametri de performanță și calitate ai serviciului, clar determinați și măsurabili, pe întreaga durată a concesiunii

Scăderea calității activităților și serviciilor prestate, precum și creșterea gradului de insatisfacție al cetățenilor față de serviciul prestat

Concendentul transferă riscul către Concesionar, care la încheierea contractului de delegare a gestiunii trebuie să aibă capacitatea tehnică și resursele umane pentru prestarea serviciului

Concesionar

Risc nedeținerii resurselor inițiale

Resursele financiare necesare încheierii contractului de delegare a gestiunii trebuie dovedite de către Concesionar în timpul derulării procedurii de achiziție

Există riscul ca să nu se încheie contractul de delegare a gestiunii

Concesionarul poate gestiona riscul prin acoperirea redevenței și a investițiilor din resurse proprii

Concesionar

Risc pentru situații neprevăzute

Riscul natural

Aparitia unor fenomene meteorologice extreme,

Există riscul de pierderi

Concesionarul poate încheia polițe de

Concesionar

(cutremure, furtuni și alte evenimente naturale) care pot provoca pagube

materiale sau chiar vieți omenești

asigurare pentru eventualele dezastre

Pentru serviciile și activitățile care fac obiectul intenției de delegare a gestiunii, enumerate la punctul I.) din prezentul studiu, au fost propuse tarifele care vor fi percepute de către concesionar în derularea contractului, tarife care sunt Anexă la prezentul studiu și vor fi aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara și vor putea fi modificate pe parcursul derulării contractului doar cu rata inflației și doar cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Având în vedere prevederile Art. 39 din O.G. nr. 71/2002, modificată și completată prin Legea nr.10/2020, s-au fundamentat tarifele pentru plata serviciilor, pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații și a obligațiilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii și au fost fundamentate luându-se în considerare tarifele aprobate prin H.C.L.M.T. nr. 65/21.02.2017- privind indexarea cu rata inflației corespunzătoare anului 2016, care au fost indexate cu rata inflației aferentă anului 2017, 2018 și 2019, așa cum a fost stabilită de către Institutul Național de Statistică. La tarifele aprobate prin H.C.L. nr.65/21.02.2017 au fost aplicați succesiv coeficienții de inflație astfel: 1,0134% pentru anul 2017, 4,06 % pentru anul 2018 și 3,8% pentru anul 2019 și ca urmare au rezultat următoarele tarife care au fost rotunjite.

Tarifele propuse vor fi următoarele:________________________________________________________

Nr. Cr t

Denumirea serviciului funerar

U.M.

Tarif unitar

(Fără TVA)

Tarif cu

TVA (19%)

1.

Săpat groapă înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/groapă

195,00

233,00

2.

Săpat groapă înhumare copil (pînă la 14 ani-inclusiv) /urnă

(inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/groapă

99,00

118,00

3.

Tarif înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

171,00

203,00

4.

Tarif înhumare copil (pînă la 14 ani-inclusiv)/urnă

(inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

86,00

103,00

5.

Depunere capelă

Lei/sicriu/zi

55,00

65,00

6.

Închiriat masă catafalc

Lei/zi

19,00

23,00

7.

Catafalcare

Lei/sicriu

55,00

65,00

8.

Ridicat și remontat capac

Lei/pisanie

98,00

116,00

9.

Deschidere-închidere cavou

Lei/cavou

424,00

504,00

10.

Tarif exhumare după 7 ani

Lei/cadavru

777,00

925,00

11.

Tarif exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de 1 an

Lei/cadavru

1609,00

1914,00

12.

Tarif de reînhumare a osemintelor după 7 ani

Lei/oseminte

161,00

191,00

13.

Tarif săpat groapă zidită simplă suprapusă

Lei/groapă

391,00

465,00

14.

Tarif săpat groapă zidită dublă suprapusă

Lei/groapă

780,00

929,00

15.

Ladă pentru depunere cadavru adult - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali

Lei/buc.

149,00

177,00

sau fără identitate

16.

Ladă pentru depunere cadavru copil (pînă la 14 ani inclusiv) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/buc.

74,00

88,00

17.

Cruce - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/buc.

29,00

34,00

18.

Plăcuță de identificare - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/buc.

14,00

17,00

19.

Transport cadavru (de la morgă la cimitir) -pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/ cadavru

33,00

38,00

20.

Tarif de reînhumare a osemintelor - în cazul înhumării persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/ oseminte

30,00

36,00

21.

Taxă salubrizare mormânt (ridicare coroane, măturat) (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deținătorului locului de veci și taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/mormânt

39,00

47,00

22.

Igienizare cavou (curățire și văruire) (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deținătorului locului de veci și taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/cavou

48,00

57,00

23.

Taxă de curățenie ocazională a locului de veci (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deținătorului locului de veci și taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/loc de veci

26,00

31,00

24.

Abonament întreținere mormânt (serviciul de întreținere a locului de veci se va presta doar la cererea scrisă a deținătorului locului de veci și taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/loc de veci/an

113,00

135,00

Având în vedere prevederile art.18 alin.2 lit. b, art.19 și art.39 alin.1, 2, 4 și 5 și art.40 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr.10/2020 și Hotărârea Guvernului nr.935/13.12.2019- pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, se vor achita de către concesionar cheltuielile curente de întreținere și exploatare a cimitirelor și în acest scop a fost necesară introducerea de tarife percepute de către acesta, pentru serviciile de curățenie și întreținere a mormintelor, care se vor încasa de la deținătorii locurilor de veci la cererea scrisă a acestora.

Deasemenea, au fost prevăzute în sarcina concesionarului, lucrări de investitii/reparații respectiv de reablitare/modernizare a infrastructurii cimitirului, luându-se în considerare faptul că infrastructura existentă și dotările (clădiri, garduri împrejmuitoare, alei, rețele de utilități, monumente, etc.) sunt învechite, uzate și necesită investiții majore care se vor realiza anual cu acordul autorității contractante.

Concesionarul va achita anual o redevență, în două tranșe anuale, redevență calculată luându-se în considerare sumele încasate de către concesionar pentru serviciile și activitățile prestate pentru serviciile de înhumare, funerare si de curatenie în cimitire, activități care fac obiectul intenției de delegare a gestiunii.

La calculul redevenței, au fost analizate numărul înhumărilor din cimitirele care fac obiectul delegării de gestiune, precum și serviciile și activitățile prestate în perioada ianuarie 2019- decembrie 2019:

 • ■  în Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor au fost efectuate 396 înhumări,

 • ■  în Cimitirul Stuparilor au fost efectuate 116 înhumări.

La stabilirea nivelului minim al redevenței, de la care se va porni licitația a fost luat în considerare și faptul că în perioada septembrie 2005-până în prezent, în cimitirele mai sus menționate investițiile au fost realizate pe cheltuiala concesionarului și în acest mod concedentul nu a mai avut cheltuieli de efectuat în acest sens, precum și faptul că s-a plătit și o redevență anuală concedentului de către concesionar, realizându-se un raport calitate/cost optimizat pentru perioada de derulare a contractului de concesiune, și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

Trebuie avut în vedere faptul că nu se pot anticipa cantitățile și prețul total al prestației, dar luându-se în considerare numărul înhumărilor din cimitirele care fac obiectul delegării de gestiune, precum și serviciile și activitățile prestate în perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019, dar și valoarea redevenței achitată în anii anteriori pentru cimitirele mai sus menționate, gestiune delegată în perioada 21 septembrie 2005 - aprilie 2020, a fost stabilit nivelul minim al redevenței de la care se va porni licitația și al investiților pentru fiecare cimitir, precum și valoarea anuală a investițiilor ce se vor realiza în fiecare cimitir, după cum urmează:

Denumirea cimitirului

Valoarea anuală minimă a redevenței de la care se va porni licitația

Valoarea anuală a investițiilor ce se vor realiza în fiecare cimitir

Lotul 1- Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor

100.000. lei fără T.V.A.

80.000 lei fără T.V.A.

Lotul 2- Cimitirul Stuparilor

70.000. lei fără T.V.A.

50.000 lei fără T.V.A.

 • III. Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara, respective Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

În conformitate cu prevederile O.G. nr.71/2002 - privind organizarea șifuncționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și Legea nr. 10/2020-pentru modificarea și completarea O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, gestiunea serviciilor publice se realizează în următoarele modalități:

o Gestiune directă

o Gestiune delegată.

Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

Caietul de sarcini și regulamentul de serviciu se elaborează și se aprobă de Consiliul Local în conformitate cu regulamentul - cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat aprobat prin hotărâre a Guvernului.

În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale, își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea , conducerea, finanțarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

 • a) compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiului local;

 • b) unul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea consiliului local.

În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau mai mulți operatori, cărora le încredințează în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat se aplică, după caz, prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cele ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile actelor normative subsecvente emise în aplicarea acestora, cu respectarea cadrului legal național și al Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat și principiului minimei atingeri aduse concurenței.

Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competentelor și atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum și dreptul și obligația de a monitoriza și de a controla:

 • a) modul de respectare și de îndeplinire de către operatori a obligațiilor contractuale asumate;

 • b) calitatea, cantitatea și eficienta serviciilor furnizate/prestate;

 • c) respectarea indicatorilor de performanta stabiliți în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare și aprobare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat;

 • e) modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a gestiunii.

În vederea elaborării prezentului studiu au fost analizate toate variantele posibile de delegare a gestiunii serviciilor si activităților descrise în prezentul studiu, analizându-se atât avantajele cât și dezavantajele fiecărei forme de delegare a gestiunii.

Alegerea formei de gestiune a acestor servicii se face prin hotărâre a Consiliului Local, și ca urmare propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local privind aprobarea delegării de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și

11

Cod FO 53-01 ver.1

întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, prin procedura de licitație deschisă, în temeiul Legii nr.100/2016, coroborat cu H.G. nr.867/2016.

Avantajele gestiunii indirecte sau delegate sunt următoarele:

 • -  Autoritatea publică locală nu mai folosește resursele proprii necesare finanțării activităților acestui serviciu și nici pentru finanțarea investițiilor necesare a fi realizate în cimitire;

 • -  Autoritatea publică locală nu mai folosește resursele proprii necesare asigurării resurselor umane și dotărilor tehnice necesare prestării serviciului (angajare de personal și asigurarea utilajelor necesare);

 • -   Transferul riscurilor către operatorul economic și gestionarea acestora de către concesionar;

 • -  Posibilitatea selectării unui operator economic care să asigure un raport optim între preț și calitatea serviciilor prestate;

 • -   Reducerea costurilor generale ale Autorității publice locale.

Având în vedere că din luna septembrie 2005 și până în prezent, în cimitirele mai sus menționate investițiile au fost realizate pe cheltuiala concesionarului și în acest mod concedentul nu a mai avut cheltuieli de efectuat în acest sens, precum și faptul că s-a plătit și o redevență anuală concedentului, realizându-se un raport calitate/cost optimizat pentru perioada de derulare a contractului de concesiune, și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract și ținând cont de gradul ridicat de ocupare a cimitirelor.

Având în vedere faptul că în Cimitirul Săracilor sunt înhumate doar persoanele fără identitate sau fără aparținători legali, iar numărul acestora este foarte mic, iar în anul 2019 au fost înhumate 30 de persoane în acest cimitir și datorită faptului că Cimitirul Calea Lipovei se învecinează cu Cimitirul Săracilor, am considerat oportună comasarea celor două cimitire într-un singur lot.

Pe cale de consecință, vor fi atribuite două contracte de concesiune, prin procedura de licitație deschisă organizate în două loturi:

 • -  Lotul 1. - Contract de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timișoara - Lotul 1;

 • -  Lotul 2. - Contract de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirului uman - Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara- Lotul 2

Totodată, în conformitate cu prevederile art.19 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002-modificată și completată prin Legea nr. 10/2020, în vederea acoperirii cheltuielilor curente pentru asigurarea întreținerii cimitirului, se vor încasa de către societatea concesionară a serviciilor din cimitire, taxe pentru folosirea utilităților care sunt asigurate pentru concesionarii locurilor de veci, reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate, stabilite si aprobate prin hotărâre de Consiliului Local, acestea fiind cuprinse în Anexa de la prezentul studiu, fiind stabilite pe baza relațiilor istorice a cheltuielilor care s-au achitat pentru utilități de-a lungul timpului.

 • IV. Durata estimată a contractului de concesiune

Concesionarea se face pe o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului.

Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor:

 • -   necesitatea - asigurării continuității serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii acestor cimitire,

 • -   oportunitatea -impusă de faptul că la data de 01.09.2020 contractul încheiate anterior încetează de drept prin ajungere la termen și necesitatea asigurării continuității serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii acestor cimitire.

Astfel, în cadrul contractului de concesiune, contraprestația serviciilor este reprezentată exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fără a interveni costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.

Deasemenea, atribuirea contractului implică transferul tuturor riscurilor de operare către operatorul economic, motiv pentru care contractul este considerat contract de concesiune, urmând a fi aplicate prevederile Legii nr.100/2016 în vederea atribuirii acestuia.

Având în vedere cele arătate mai sus, recomandăm soluția optimă pentru delegarea de gestiune a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, ca fiind delegarea de gestiune prin concesionare, prin licitație deschisă.

Colectiv de coordonare:

Președinte: Florin Răvășilă

Membrii: Otilia Sîrca

Nicolae Cacuci

Ramona Dolha

Diana Dinu

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL GARAJE, CIMITIRE, CoȘeRIT și

SPAȚII UTILITARE

Nr. SC2020-10245/08.05.2020

Anexa nr.2 la HCL nr.____/_________


Anexa la Studiu de fundamentare și oportunitate a deciziei privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara

TARIFE

privind serviciile de înhumare, funerare si de curatenie în

Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor aparținând Primăriei Municipiului Timișoara

Nr. Cr t

Denumirea serviciului funerar

U.M.

Tarif unitar

(Fără TVA)

Tarif cu TVA (19%)

1.

Săpat groapă înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/groapă

195,00

233,00

2.

Săpat groapă înhumare copil (pînă la 14 ani-inclusiv) /urnă

(inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/groapă

99,00

118,00

3.

Tarif înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

171,00

203,00

4.

Tarif înhumare copil (pînă la 14 ani-inclusiv)/urnă

(inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

86,00

103,00

5.

Depunere capelă

Lei/sicriu/zi

55,00

65,00

6.

Închiriat masă catafalc

Lei/zi

19,00

23,00

7.

Catafalcare

Lei/sicriu

55,00

65,00

8.

Ridicat și remontat capac

Lei/pisanie

98,00

116,00

9.

Deschidere-închidere cavou

Lei/cavou

424,00

504,00

10.

Tarif exhumare după 7 ani

Lei/cadavru

777,00

925,00

11.

Tarif exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de 1 an

Lei/cadavru

1609,00

1914,00

12.

Tarif de reînhumare a osemintelor după 7 ani

Lei/oseminte

161,00

191,00

13.

Tarif săpat groapă zidită simplă suprapusă

Lei/groapă

391,00

465,00

14.

Tarif săpat groapă zidită dublă suprapusă

Lei/groapă

780,00

929,00

15.

Ladă pentru depunere cadavru adult - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/buc.

149,00

177,00

16.

Ladă pentru depunere cadavru copil (pînă la 14 ani inclusiv) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/buc.

74,00

88,00

17.

Cruce - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/buc.

29,00

34,00

18.

Plăcuță de identificare - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/buc.

14,00

17,00

19.

Transport cadavru (de la morgă la cimitir) -pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/ cadavru

33,00

38,00

20.

Tarif de reînhumare a osemintelor - în cazul înhumării persoanelor fără reprezentanți legali sau fără identitate

Lei/ oseminte

30,00

36,00

21.

Taxă salubrizare mormânt (ridicare coroane, măturat) (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deținătorului locului de veci și taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/mormânt

39,00

47,00

22.

Igienizare cavou (curățire și văruire) (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deținătorului locului de veci și taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/cavou

48,00

57,00

23.

Taxă de curățenie ocazională a locului de veci (serviciul se va presta doar la cererea scrisă deținătorului locului de veci și taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/loc de veci

26,00

31,00

24.

Abonament întreținere mormânt (serviciul de întreținere a locului de veci se va presta doar la cererea scrisă a deținătorului locului de veci și taxa se va încasa de către concesionar)

Lei/loc de veci/an

113,00

135,00

Colectiv de coordonare:

Președinte: Florin Răvășilă

Membrii: Otilia Sîrca

Nicolae Cacuci

Ramona Dolha

Diana Dinu

Anexa nr. 3 la HCL nr. /

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COȘERIT și

SPAȚII UTILITARE

Nr. SC2020-10246/08.05.2020

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane:

Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timișoara- Lotul 1

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a contractului de servicii având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii a cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timișoara stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative :

 • •     Ordonanța Guvernului nr. 71/2002- privind organizarea și funcționarea serviciilorpublice de administrare a domeniului public șiprivat de interes local-modificată și completată,

 •     Legea nr. 10/2020- pentru modificarea și completarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

 •     Ordonanța Guvernului nr. 57/03.07.2019 - privind Codul Administrativ.

 •      Legea nr.102/2014 -privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, în vederea asigurării continuității serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timișoara,

 • •     H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,

 •      Legea nr. 100/2016- privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

 •      H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

 •      Ordinul Ministerului Justiției nr. 1.134/C/2000 și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 255/2000-pentru aprobarea Normelorproceduraleprivind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale,

Art.3 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 102/2014- privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, H.G. nr. 741/2016 - privind aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare și Ordinului Ministerului Justiției nr. 1.134/C/2000 comun cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 255/2000- pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale și stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice având ca obiect înhumarea în cimitirele publice umane ale municipiului Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiții de eficiență și siguranță, pentru a asigura activitatea de înhumare, pază și curățenie din aceste cimitire.

Art.4. În termenii prezentului caiet de sarcini:

 • 1)     Municipiul Timișoara, are calitatea de autoritate contractantă, fiind proprietarul cimitirului.

 • 2)     Operatorul economic căruia i-a fost atribuită concesiunea are calitatea de prestator de servicii funerare care îndeplineste condițiile impuse de Legea 102/2014 și H.G. nr. 741/2016, fiind denumit în continuare concesionar.

Art.5. Reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care sunt în vigoare, trebuie respectate permanent de către concesionar pe parcursul prestării activităților și serviciilor necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timișoara.

Art.6. Prezentul Caiet de sarcini este anexă la contractul de concesiune a serviciilor având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timișoara.

CAPITOLUL II: DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE

Obiectul contractului

Art.7. Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii și activități necesare, exploatării și întreținerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timișoara, respectiv:

 • 7.1)  Serviciile și activitățile de înhumare și pregătire a ceremoniei de înmormântare din cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timișoara;

 • 7.2) Serviciile de asigurare și menținere a curățeniei și gestionarea selectivă a deșeurilor din cimitirele umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor;

 • 7.3) Serviciile de pază și ordine a cimitirelor umane : Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor;

 • 7.4) Servicii de reparații/întreținere a instalațiilor și dotărilor din cimitirele mai sus menționate;

 • 7.5) Serviciile și activitatea de înhumare a persoanelor fără reprezentanți legali sau fară identitate precum și a serviciilor funerare în acest sens, care se va realiza în Cimitirul Săracilor.

Terenul pe care sunt amplasate cimitirele aparține domeniului public al municipiului Timișoara și nu face parte din obiectul concesiunii.

Art.8. În derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

8.1 Bunuri de retur

Construcțiile precum și alte bunuri mobile și imobile situate în cimitir pe care autoritatea contractantă le predă în folosință concesionarului pe perioada contractului. Bunurile vor fi inventariate și predate în baza unui proces verbal, odată cu semnarea contractului și constituie bunuri de retur ce revin de drept autorității contractante la expirarea/încetarea contractului de prestări servicii. Acestea trebuie întreținute și reparate/înlocuite în caz de necesitate de către concesionar, pe cheltuiala acestuia, ori de câte ori este nevoie. Bunurile de retur se preiau și se utilizează de către concesionar pe perioada contractului, iar la expirarea/încetarea contractului acesta le va preda autorității contractante, pe bază de proces verbal de predare -primire.

8.2 Bunuri proprii ale concesionarului

Bunurile proprii ale concesionarului (mașini, echipamente, utilaje, scule) rămân în proprietatea acestuia după încetarea contractului.

Serviciile și activitățile de înhumare și pregătire a ceremoniei de înmormântare

Art.9. Serviciile și activitățile necesare realizării serviciilor de înhumare astfel încât ceremonialul de înmormântare, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu maximă operativitate, asigurându-se permanența serviciului în toate cele 7 zile ale săptămânii (mai puțin în zilele declarate sărbători naționale) și în condiții corespunzătoare sunt următoarele :

 • 9.1) primirea comenzii pentru înmormântare ;

 • 9.2) transportul persoanei decedate, preluarea persoanelor decedate;

 • 9.3) pregătirea pentru înmormântare :

 • 9.3.1) închirierea, pregătirea și aranjarea sălii de ceremonii funerare/casei funerare/capelei/sălii de priveghi;

 • 9.3.2)  transportul decedatului la sala de ceremonii funerare /casei funerare/capelei/sălii de priveghi, așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun;

 • 9.3.3 ) săpat groapă sau executarea săpăturii la o groapă zidită sau betonată, simplă sau suprapusă;

 • 9.3.4 ) deschidere și închidere cavou sau ridicat și remontat capac la construcțiile funerare existente în cimitir ;

 • 9.3.5) înhumarea ( transportul decedatului de la sala de ceremonii funerare /casă funerară la locul de veci, coborârea sicriului în mormânt, închiderea gropii/închidere cavou/remontat capac, curățirea și aranjarea locului de înhumare) ;

 • 9.3.6 ) depunerea și aranjarea coroanelor de flori, amenajarea mormântului după înhumare ( evacuarea surplusului de pământ și transportul coroanelor la deponeu după 40 de zile de la înhumare) ;

 • 9.3.7 ) exhumare oseminte/cadavru înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de 1(un) an ;

 • 9.3.8 ) exhumare oseminte după 7 ani ;

 • 9.3.9) reînhumarea osemintelor după 7 ani;

 • 9.3.10)  preluarea urnei cu cenușa decedatului și așezarea acesteia într-o nișă specială sau înhumarea acesteia.

Art.10. Unele dintre serviciile enumerate mai sus, pot fi realizate și separat, iar serviciul religios oficiat de reprezentanții cultelor cu ocazia înmormântării, precum și servicii funerare pentru pregătire/îmbălsămare cadavru sau pentru pregătirea serviciilor religioase nu sunt considerate servicii de înhumare.

Serviciile de asigurare și menținere a curățeniei și gestionarea selectivă a deșeurilor

Art.11. Serviciile de asigurare și menținere a curățeniei în perimetrul cimitirelor umane care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt:

 • 11.1)    Asigurarea în incinta cimitirelor a condițiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare, prin instalarea de coșuri, containere și pubele, prin întreținerea și înlocuirea acestora atunci când este cazul, prin efectuarea în permanență a curățeniei spațiilor verzi, aleilor de acces, sălilor de ceremonii funerare /caselor funerare/sălilor de priveghi, construcțiilor administrative și prin efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, ori de câte ori este necesar.

 • 11.2)  Executarea a cel puțin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale și de 1 noiembrie) a unei curățenii generale (evacuarea selectivă a tuturor deșeurilor care se generează în urma curățeniei din cimitire, a resturilor vegetale, a pământului, a deșeurilor inerte rezultate din construcții sau în urma desființării construcțiilor funerare, etc.) a mormintelor și a aleilor din perimetrul cimitirului și va întocmi la final un raport scris pe care îl va transmite autorității contractante.

 • 11.3)  Depozitarea și colectarea gunoaielor și a deșeurilor se face selectiv și este permisă numai în locurile special amenajate (la deponeele dotate cu containere de capacitate mare, în pubele, în containere sau în coșuri de gunoi) păstrându-se curățenia în perimetrul cimitirului.

 • 11.4)  Realizarea și întreținerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor și deșeurilor, iar deșeurile rezultate în urma activităților specifice de curățenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislației în vigoare.

 • 11.5)  Concesionarul este obligat să încheie cu un operator economic specializat contracte pentru evacuarea, colectarea și transportul de la deponeu a deșeurilor și gunoiului din cimitir și să amplaseze la fiecare deponeu din cimitir un container de capacitate mare.

 • 11.6)  Întreținerea gratuită a locurilor de veci/mormintelor personalităților marcante / cetățeni de onoare precum și mormintele și operele comemorative ale eroilor sau a monumentelor și operelor de artă din cimitir. Paza, întreținerea, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare prin mijloace adecvate a mormintelor și operelor comemorative ale eroilor sau ale operelor de artă din cimitir cad în sarcina concesionarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 11.7)  Activități de întreținere, protejare și conservare a spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, precum și a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirului uman care constau în: cosirea/tăierea ierbii, toaletarea și tăierea de arbori/arbuști cu aprobarea Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ierbicidarea și combaterea buruienilor de pe alei și spațiile dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetației uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii și transportarea la deponeu.

 • 11.8)  Concesionarul este obligat să execute lucrări de plantare arbori, arbuști, flori și gazon și să execute când este cazul lucrări de corecții și tăieri de arbori și arbuști numai cu aprobarea Direcției de Mediu a Municipiului Timișoara.

Art.12. Nu se vor depozita nici măcar temporar pământ, materiale de construcții și alte obiecte pe mormintele vecine și se vor lua măsurile necesare pentru ca acestea să nu se murdărească sau să se deterioreze.

Serviciile de pază și ordine a cimitirului

Art.13. Serviciul de pază și ordine a cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timișoara care face obiectul prezentului caiet de sarcini va fi prestat pe toată durata contractului de către concesionar cu personal propriu sau prin contract cu o societate specializată în servicii de pază, potrivit planului de pază care se va întocmi de către persoane autorizate pe cheltuiala concesionarului și va fi avizat de către organele de poliție.

Serviciul de pază și ordine a cimitirului va împiedica pătrunderea câinilor vagabonzi în cimitir și va interzice intrarea persoanelor cu câini, dacă aceștia nu sunt cu lesă (și botniță în cazul când sunt câini periculoși). Toate stricăciunile pricinuite de acești câini vor fi refăcute pe cheltuiala concesionarului.

Servicii de reparații/întreținere a instalațiilor și dotărilor din cimitir

Art.14. Activități de întreținere, menținere în stare de funcționare și reparare a instalațiilor de apă și canalizare, energie electrică, reparații alei și garduri împrejmuitoare, întrețineri curente ale construcțiilor aferente, construcții precum și alte bunuri mobile și imobile care constituie patrimoniul cimitirului. Întreținerea, repararea, consolidarea, și menținerea în stare de funcționare a înstalațiilor, clădirilor și dotărilor din cimitir cad în sarcina concesionarului și toate cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi suportate de către acesta.

Servicii de înhumare a persoanelor fără reprezentanți legali sau fară identitate în Cimitirul Săracilor

Art.15. Activitatea de înhumare a persoanelor fără reprezentanți legali sau fară identitate precum și a serviciilor funerare în acest sens se va realiza în Cimitirul Săracilor și se va realiza pe bază de comandă a autorității contractante și va fi prestată de către concesionar potrivit legislației în vigoare.

Art.16. Concesionarul trebuie să respecte obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor concesionate, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciilor prestate.

CAPITOLUL III : CONDIȚII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII

Riscul de exploatare

Art.17. Concesionarul dobândește dreptul de a exploata în mod direct pe riscul și răspunderea sa bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de autoritatea contractantă.

Art.18. Riscul exploatării cimitirelor publice umane care fac obiectul contractului de servicii este preluat în întregime de concesionar, fără a se limita la acestea și constă în:

CATEGORIA DE RISC

DESCRIERE

CONSECINȚE

18.1 Riscuri de finanțare

Indisponibilitatea finanțării

Concesionarul nu este capabil să asigure resursele financiare

Lipsa finanțării pentru continuarea prestării serviciilor

Finanțare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislație sau de altă natură sunt necesare finanțări suplimentare

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării

18.2 Riscuri aferente cererii și veniturilor

Concurență

Apariția pe piață a concurenților în domeniul serviciilor funerare

Venituri sub previziunile anterioare ca urmare a reducerii cererii

Schimbări majore ale inflației

Valoarea plăților efectuate în timp este afectată de inflație

Scăderea în termeni reali a veniturilor prognozate

18.3 Riscuri legislative

Schimbări legislative

Schimbare legislativă ce nu poate fi anticipată la

Creștere semnificativă în costuri si necesitatea de a

semnarea  contractului  și

care este  generală  (nu

specifică    activității)   în

aplicarea   conducând   la

costuri mărite

efectua cheltuieli pentru a răspunde schimbărilor

Riscul valorii reziduale

Riscul ca la finalizarea contractului, activele aferente să nu fie predate conform         condițiilor

prevăzute

Creșterea costului de întreținere a activelor

18.4 Riscuri naturale

Cutremure și alte evenimente naturale

Au ca rezultat costuri crescute de întreținere a activelor

Au ca rezultat distrugerea sau deteriorarea activelor existente

18.5 Riscuri referitoare la servicii prestate

Reparații necorespunzătoare la      întreținerea

activelor

Reparații necorespunzătoare la întreținerea activelor care provoacă           costuri

suplimentare

Costuri       suplimentare

necesare finalizării reparațiilor

Securitatea în cimitir

Securitatea deficitară duce la furturi/distrugeri în cimitir

Creșterea costurilor

18.6 Riscuri de operare și întreținere

Riscuri de nefurnizare parțială/ totală a utilităților

Utilitățile (transport deșeuri, curent electric, apă) nu sunt disponibile parțial/ total

Costuri și timp suplimentar necesare rezolvării situației

Risc de depășire a costurilor

Costurile de operare sunt mai mari decât cele previzionate

Costuri suplimentare

Condiții neprevăzute

Cauzează costuri mărite de întreținere pentru active

Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate

Întreținere

Întreținerea activelor nu corespunde din punct de vedere calitativ

Activele sunt predate la sfârșitul duratei contractului în condiții necorespunzătoare

Art.19. În cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea contractantă a contractului de servicii pentru nerespectarea unor parametri de performanță și calitate ai serviciului, clar determinați și măsurabili, concesionarul este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea contractantă a unei noi proceduri.

Specificații tehnice. Caracteristici

Art.20. În cimitire sunt aplicabile dispozițiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar și de mediu, iar autoritatea contractantă și concesionarul serviciilor sunt obligați să respecte legislația în vigoare în ceea ce privește organizarea și administrarea acestora.

Art.21. Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire, trebuie să îndeplinească următoarele criterii profesionale stabilite prin Legea nr.102/2014 și HG. nr.741/2016:

 • 21.1)  Concesionarul va efectua activitățile specifice după obținerea autorizației sanitare de funcționare emisă de către direcțiile de sănătate publică județene.

 • 21.2) Concesionarul trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului și înhumării, pentru protecția sănătății publice. Transportul în vederea înhumării se realizează cu capacul sicriului închis.

 • 21.3) Autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar ale societății concesionare, trebuie să dețină autorizație conform prevederilor art. 13 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. Autovehiculele special amenajate în acest scop trebuie să respecte condițiile prevăzute în anexa nr. 2 din HG nr.741/2016.

 • 21.4) Concesionarul va avea în dotare spații corespunzătoare (pot fi și în afara incintei cimitirului) destinate activităților pe care le prestează, și autovehicule special amenajate conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2 din HG nr.741/2016, astfel:

 • 21.4.1) Spațiul destinat activităților de servicii funerare (casă funerară) are o suprafață de minim 30 mp, cu o zonă de primire a clienților și spațiu de prezentare a produselor;

 • 21.4.2) Spațiul pentru prestarea activităților de îngrijiri mortuare (spălare, îmbălsămare, tanatopraxie,etc) are o suprafață minimă de 16 mp, cu următoarele dotări:

 • - sursă de apă potabilă;

 • - racord la sistemul de canalizare prevăzut obligatoriu cu filtru;

 • - agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsuflețit la o temperatură de 0-5°C;

 • - suprafețe lavabile, podea cu sifon de pardoseală și pantă de scurgere;

 • - condiții de microclimat;

 • - grup sanitar prevăzut cu duș și vestiar pentru angajați;

În cazul în care acest spațiu este situat în continuarea spațiului prevăzut la pct. 21.4.1), se asigură un circuit separat de activitatea de primire a clienților și prezentare a produselor .

 • 21.4.3)  Prestatorul serviciilor de înhumare are obligația de a încheia contract cu firme specializate pentru colectarea deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deșeurilor medicale.

 • 21.5.) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare cel puțin un autovehicul pentru transport cadavre, în proprietate sau închiriat pe durata contractului, care va îndeplini următoarele cerințe:

 • a) este inscripționat cu însemne specifice activității pentru care este utilizat;

 • b) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deservește în baza unui contract;

 • c) habitaclul pentru depozitarea trupului neînsuflețit trebuie să aibă o lungime de minimum 200 cm și o lățime de minimum 120 cm pentru autovehiculul de transport internațional și o lungime de minimum 210 cm și o lățime de minimum 90 cm pentru autovehiculul de paradă funerară;

 • d) spațiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafețe lavabile și dezinfectabile;

 • e) autovehiculul trebuie prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului și partea destinată depozitării corpului decedatului;

 • f) pentru recuperare este necesară dotarea cu o targă de recuperare și șină de ghidaj pentru targă;

 • 21.6.) Concesionarul serviciilor de înhumare și curățenie din cimitir, va avea în dotare cel puțin:

 • - 1 autovehicul carosat basculabil de capacitate mică, de maxim 1,5 tone, cu manevrabilitate ridicată (având lățimea camionetei de max. 1,75 metri și lungimea camionetei de max. 4,5 metri) necesară transportului gunoiului și deșeurilor vegetale la deponeul din cimitir în vederea asigurării curățeniei acestuia;

 • - 1 mini încărcător necesar încărcării camionetei și golirii coșurilor de gunoi din cimitir (ex. bobcat);

 • - 1 utilaj cu funcția de tocătoar pentru mărunțirea deșeurilor vegetale lemnoase în vederea respectării legislației privind colectarea deșeurilor și condițiilor privind protecția mediului;

 • - 4 utilaje multifuncționale dotate cu motor pe combustibil lichid, cu două funcții: suflantă/aspirator destinate lucrărilor de întreținere și curățare a pavelelor, aleilor pietonale, precum și pentru colectarea frunzelor și a resturilor vegetale;

 • - 4 utilaje cu funcția de motocoasă de umăr, dotate cu motor pe combustibil lichid destinate tăierii și tunderii vegetației înalte și ierbii.

 • 21.7) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare scule si unelte pentru desfășurarea în condiții optime a serviciilor de înhumare din cimitir (sapă, lopată, hârleț, funii, scânduri, unelte și scule necesare înhumării).

 • 21.8) Pentru a asigura toate condițiile necesare pentru prestarea serviciilor si activităților care decurg din prezentul caiet de sarcini, concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire trebuie să aibă angajate cu contract de muncă următoarele categorii de personal:

 • •      minim 12 muncitori necalificați (8 gropari/ manipulatori de cadavre și 4 îngrijitori curățenie);

 • •      minim 1 casier;

 • •      minim 1 șofer;

 • •      minim 6 agenți de pază sau contract de prestări servicii de pază cu firmă specializată.

Aceștia se subordonează direct societății concesionare, care răspunde de personalul angajat și de eventualele prejudicii cauzate de personalul angajat.

 • 21.9) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va depune documente care atestă faptul că are în structura sa personal angajat cu atribuții în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului și efectuarea de îngrijiri mortuare are competențele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerința de competență specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenți de marketing, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare.

 • 21.10)   Pe parcursul derulării contractului personalul angajat al concesionarului, va purta echipament curat, adecvat activității desfășurate, care va fi inscripționat doar cu numele cimitirului în care își desafășoară activitatea. Modelul echipamentului va fi aprobat de către Primar prin aparatul de specialitate al acestuia, iar fiecare angajat va avea inscripționat pe echipament un număr de ordine.

 • 21.11) Echipamentul persoanelor care vor asigura paza în cimitir va fi inscripționat distinct și va avea altă culoare decât a celorlalti angajați din cadrul cimitirului.

Norme privind cimitirele, înhumarea, exhumarea/deshumarea și reînhumarea

Art.22. Înhumările se fac numai în baza adeverinței de înhumare și certificatului de deces eliberate de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul.

Art.23. Atribuirea în folosință a locurilor de înhumare în cazul decesului, se face în baza actelor doveditoare (copie certificat de deces și adeverința de înhumare), după plata tarifelor stabilite, în funcție de terenul liber existent.

 • 23.1)  Locurile de înhumare, se acordă de către autoritatea contractantă, în baza unei note de verificare în vederea concesionării/reconcesionării locului de veci eliberată de către persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir. Această notă de verificare trebuie să cuprindă: identificarea locului de veci, numele/prenumele concesionarului locului de veci, numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, data ultimei concesionări a locului de veci, perioada de concesiune a locului de veci, iar un exemplar va fi predate concesionarului.

 • 23.2) În cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces, pe nota de verificare persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir va mai trece la numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, specificația Înhumare+Loc și la numele/prenumele concesionarului locului de veci va fi trecută persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare. Locul de veci se achită înainte de data înhumării, concesionarul serviciilor de înhumare nu înhumează dacă nu au fost achitate taxele de concesiune a locului de veci.

Este interzisă înhumarea unei persoane decedate, fără certificat de deces și adeverință de înhumare /incinerare și fără acordul autorității contractante.

Art.24. Concesionarul, răspunde de modul și locul în care a fost înhumată fiecare persoană în cimitir în perioada în care a concesionat serviciile de înhumare. Este interzis să se înstrăineze un loc de înhumare, fără demersurile legale.

Art.25. Persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare care înhumează decedatul în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara va achita contravaloarea serviciilor de înhumare obligatorii oficierii acesteia, concesionarului serviciilor de înhumare din cimitirele umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor, în funcție de locul de veci pe care îl deține, după cum urmează:

 • 25.1) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci de pământ:

 • - Săpat groapă înhumare adult /copil /urnă;

 • - Înhumare adult/copil/urnă;

 • - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc și depunerea sicriului pe aceasta);

 • - Reînhumare oseminte (se va achita doar în cazul în care se fac înhumări succesive în același loc de veci, pentru ca adâncimea gropii să fie de 2,00 m la locurile de pământ).

 • 25.2) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu construcție funerară supraterană cu capac:

-Ridicat și remontat capac;

 • - Săpat groapă înhumare adult /copil /urnă;

 • - Înhumare adult/copil/urnă;

 • - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc și depunerea sicriului pe aceasta);

 • - Reînhumare oseminte (se va achita doar în cazul în care se fac înhumări succesive în același loc de veci, pentru ca adâncimea gropii să fie de 2,00 m la locurile de pământ).

 • 25.3) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu construcție funerară subterană și supraterană cu capac (groapă zidită):

-Ridicat și remontat capac;

 • - Înhumare adult/copil/urnă;

 • - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc și depunerea sicriului pe aceasta);

 • 25.4) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu cavou:

 • - Deschidere -închidere cavou;

 • - Înhumare adult/copil/urnă;

 • - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc și depunerea sicriului pe aceasta);

Restul serviciilor stabilite și aprobate de către autoritatea contractantă se vor putea presta de către concesionar, doar la cererea scrisă a persoanei care dispune cu privire la înmormântare.

Art.26. În cazul în care persoana care dispune de înmormântare dorește înhumarea decedatului într-un loc de veci deja concesionat, trebuie să aibă acordul scris al titularului locului de veci, care trebuie să achite taxa de reconcesionare a locului de veci autorității contractante, în cazul în care acesta este expirat. Înhumarea nu poate fi făcută decât cu acordul autorității contractante.

Art.27. Dimensiunile locurilor de veci cu lucrări funerare pentru înhumare sunt următoarele:

 • - 2,50 m x 1,30 m pentru un loc de veci simplu, intervalele dintre locurile de veci sunt de 0,20 m (trotuar comun, după cum permite configurația terenului) necesare pentru circulație și îngrijirea locului;

 • - 2,50 m x 2,30 m pentru două locuri de veci ;

 • - 2,50 m x 3,30 m pentru trei locuri de veci;

 • - 2,50 m x 4,30 m pentru patru locuri de veci.

Dimensiunile locurilor de veci unde nu sunt executate lucrări funerare (locuri de veci din pamânt) trebuie să fie de 2,40 m lungime și de 1,20 m lățime și nu vor putea fi amenajate în aceste locuri lucrări funerare.

Adâncimea gropii pentru înhumare la locurile de veci neamenajate cu cripte, înhumarea se face la o adâncime de minimum 2 m.

Nu este permisă efectuarea înhumărilor în locuri de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute mai sus.

Art.28. Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la sala de ceremonii funerare/casa funerară. Depunerea decedaților la sala de ceremonii funerare /casă funerară se face pentru cel mult 72 de ore de la data decesului.

Art.29. În incinta cimitirului expunerea persoanelor decedate se realizează doar în încăperi special amenajate, destinate acestui scop, denumite săli de ceremonii funerare.

Art.30. Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite și cavouri. Gropile zidite și cavourile se execută potrivit dispozițiilor și normelor în vigoare în baza permisului de lucru și sub controlul autorității contractante.

Art.31. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor și a gropilor zidite se execută doar de societatea concesionară a serviciilor de înhumare, la tariful de săpat groapă zidită stabilit și aprobat de către autoritatea contractantă, în termen de maxim 5 zile de la plata serviciului respectiv, iar pe perioada lucrărilor locul trebuie să fie înconjurat cu bariere sau protejat cu obstacole vizibile și rezistente, pentru a se evita orice pericol de accidente. Lucrările vor fi executate în așa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea și integritatea publicului și a locurilor de veci aflate în vecinătate.

Art.32. Dreptul de folosință al locurilor de înhumare este retras doar de către autoritatea contractantă, cu înștiințarea în scris a titularilor dreptului de folosință, în următoarele cazuri:

 • a)     titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;

 • b)     în caz de neîngrijire a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare, pe o perioadă mai mare de 2 ani, după perioadă de maxim 6 luni de zile după emiterea unei notificări prealabile transmisă în scris la adresa din actul de concesiune;

 • c)     neplata taxelor pentru locurile de veci în condițiile prevăzute de regulamentul cimitirului;

 • 32.1) În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt menținute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă pe aceste locuri există lucrări funerare și dreptul de folosință nu a expirat, titularii locului de veci își vor pierde dreptul de folosință asupra locului după perioadă de maxim 6 luni de zile după emiterea unei notificări prealabile.

 • 32.2) Aceste lucrări intră în patrimoniul municipiului și vor fi desființate de autoritatea contractantă, după expirarea termenului de maxim 6 luni de zile de la data transmiterii notificării.

Art.33. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosință, dacă acesta nu se prelungește, după perioadă de maxim 6 luni de zile de la notificare a acestui fapt, se pierde dreptul de folosință. Locul de înhumare se poate atribui de către autoritatea contractantă, în cazul decesului unei persoane, iar osemintele rezultate din deshumare se reînhumează alături de noul înhumat. Operațiunea de deshumare oseminte este realizată de concesionar și supravegheată de persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, iar operațiunea se consemnează în registrul de evidență înhumări și în evidența computerizată.

Costul procesiunii de înhumare a osemintelor se suportă de noul titular al dreptului de folosință a locului de veci.

Art.34. Deshumarea se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării, numai în perioada 01 noiembrie -31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de Direcția de sănătate publică județeană, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare.

 • 34.1) Este interzisă deschiderea mormintelor și deshumarea cadavrelor fără aprobare, conform legii.

 • 34.2) Exhumările dispuse de organele de cercetare penală, în interesul soluționării cercetării penale, vor fi prestate gratuit de către concesionar, fiind scutite de orice taxe.

Art.35. După 7 ani de la data decesului, osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul Direcției de sănătate publică județeană.

Construcții funerare

Art.36. Este interzis sub orice formă, sub orice pretext, deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare, fără acordul scris al titularului locului de veci, cu excepția celor care și-au pierdut dreptul de folosință asupra locului de veci.

Art.37. Împrejmuirile funerare, bordurile locurilor de înhumare, jardinierele, statuetele, coloanele, felinarele, obeliscurile, piramidele sau alte lucrări de artă plastică, nu au voie să depășească limitele locului de înhumare prevăzut la art. 31 și se execută conform Regulamentului de administrare și funcționare a cimitirelor administrate de Primăria Municipiului Timișoara.

Este interzisă aplicarea unor obiecte funerare care depășesc limita locului de înhumare aprobat.

Art.38. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare trebuie să verifice ca efectuarea lucrărilor funerare să se execute în locurile de veci stabilite prin permisul de lucru/autorizație de construire, cu respectarea dimensiunilor, termenului de execuție și celelalte condiții stipulate în permisul de lucru sau autorizația de construire și dacă este cazul să transmită și să informeze autoritatea contractantă și organele de Poliție Locală, pentru prejudiciile cauzate de constructori, pentru a se lua măsurile legale.

Art.39. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare va informa imediat organele de Poliție Locală, de executarea unor lucrărilor funerare, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru sau capele fără autorizație de construire.

Art.40. Publicitatea serviciilor funerare pe teritoriul cimitirului este interzisă cu excepția locului destinat acestui scop.

CAPITOLUL IV : DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

DREPTURILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Art.41. Autoritatea contractantă are următoarele drepturi:

 • 41.1) să stabilească cerințele și criteriile de participare și selecție a operatorilor la procedura publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii;

 • 41.2) să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor ;

 • 41.3) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor, și să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

 • 41.4) să sancționeze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini, regulamentului de serviciu și contractului încheiat cu concesionarul.

 • 41.5) să rezilieze unilateral contractul de delegare a gestiunii serviciilor și să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestuia, dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale.

Art.42. Autoritatea contractantă încasează contravaloarea concesionărilor și reconcesionărilor locurilor de înhumare și a permiselor de lucru/autorizații de construire pentru executarea lucrărilor funerare.

OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Art.43. Autoritatea contractantă are obligația de a controla și monitoriza modul de respectare și de îndeplinire de către concesionarul serviciilor contractate a obligațiilor contractuale asumate.

Art.44. Autoritatea contractantă se obligă să inventarieze și să predea pe bază de proces-verbal bunurile care fac parte din obiectul contractului.

Art.45. Autoritatea contractantă elaborează regulamentul de organizare și funcționare a cimitirului.

Art.46. Autoritatea contractantă aprobă/respinge programele de reabilitare, extindere și modernizare precum și obiectivele noi de investiții propuse de concesionar

Art.47. Autoritatea contractantă are obligația de a controla și monitoriza :

 • - modul de respectare și de îndeplinire de către concesionar a obligațiilor contractuale;

 • - cantitatea și calitatea serviciilor prestate de către concesionar ;

 • - respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și a parametrilor de eficiență la care concesionarul s-a angajat prin contractual de delegare de gestiune;

 • - modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a gestiunii.

Art.48. Autoritatea contractantă are obligația să elibereze extrasele de pe actele de stare civilă.

Art.49. Concesionarea, reconcesionarea locurilor de veci, eliberarea permiselor de lucru și autorizațiilor de construire pentru lucrările funerare și construcțiile executate în cimitir intră în sarcina autorității contractante cu respectarea condițiilor impuse de Regulamentul de administrare și funcționare a cimitirelor aparținând Primăriei Municipiului Timișoara precum și a tarifelor aferente aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.50. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, are obligația urmăririi lucrărilor funerare executate în cimitir, după cum urmează:

 • -  anunțarea de îndată și în scris, a autorității contractante de execuția oricăror construcții funerare în situația în care se constată o încălcare a regulamentului de administrare și funcționare a cimitirelor și a dispozițiilor prevăzute în autorizația de construire sau permisul de lucru sau dacă se constată lipsa permisului de lucru/ autorizația de construire;

 • - urmărirea și verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor și celelalte condiții stipulate în permisul de lucru/autorizația de construire și înștiințarea autorității contractante în cazul încălcării legislației în vigoare.

Art.51. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, are obligația să supravegheze și să semnaleze, în scris, orice neregulă pe care o constată în incinta cimitirului sau nerespectarea clauzelor contractuale, a caietului de sarcini și regulamentului de administrare și funcționare a cimitirului.

Art.52. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, va asigura marcarea parcelelor, rândurilor și locurilor de înhumare și stabilirea corectă a locurilor de veci de pe teren cu cea din baza de date a autorității contractante prin verificarea și comunicarea locurilor de veci de pe teren autorității contractante pentru corelarea acestora cu baza de date existent. De asemenea va asigura inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere, sau a căror concesiune a expirat sub îndrumarea autorității contractante;

Art.53. (1) Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, va ține evidența tuturor înhumărilor în registre speciale și într-o evidență computerizată cu următoarele specificații:

 • - data înmormântării;

 • - datele personale ale decedatului;

 • - numărul actului de deces și adeverinței de înhumare;

 • - locul înhumării(parcela, rândul, numărul mormântului);

 • - datele personale ale persoanei care dispune cu privire la înmormântare și care a efectuat înmormântarea cu acordul concesionarului de loc de veci;

 • - numărul facturii, chitanței care dovedește achitarea tarifului serviciului funerar prestat.

(2) Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, este obligată să țină evidența săptămânală, atât în format electronic cât și pe suport de hârtie, a înhumărilor din săptămâna precedentă, cu datele cuprinse în alin.1, precum și copii ale actelor necesare înhumării prezentate de persoana care răspunde de înmormântare.

Art.54. Autoritatea contractantă va asigura de asemenea păstrarea evidenței monumentelor de artă și arhitectură deosebită, operelor comemorative ale eroilor, mormintele personalităților, și monumentele aflate în cimitire. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obținerea tuturor avizelor prevăzute de către legislația privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii intervenției.

Art.55. Autoritatea contractantă trebuie să inventarieze și să țină evidența bunurilor concesionate.

DREPTURILE CONCESIONARULUI

Art.56. Concesionarul are următoarele drepturi:

 • 56.1) să încaseze contravaloarea serviciilor și activităților prestate corespunzător cantității și calității acestora numai în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local;

 • 56.2) să propună autorității contractante indexarea anuală a prețurilor și tarifelor în funcție de rata inflației comunicată anual de către Institutul Național de Statistică.

OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI

Art.57. În vederea asigurării continue și permanente a desfășurării serviciilor și activităților funerare concesionate, concesionarul are următoarele obligații:

 • 1) să respecte clauzele contractuale și indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau conveniți prin contract și a parametrilor de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare de gestiune;

 • 2) să respecte Regulamentul de serviciu anexă la contract, tarifele stabilite și aprobate de către Consiliul Local și prevederile legale în vigoare în domeniul specific de activitate;

 • 3) să furnizeze autorității contractante informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și cu prevederile legale în vigoare;

 • 4) să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați.

Art.58. Concesionarul are obligația asigurării echipamentului de lucru și a echipamentului pentru ceremoniile funerare a personalului angajat.

Art.59. Concesionarul are obligația respectării Regulamentului de funcționare și administrare a cimitirelor, a programului de funcționare a cimitirului și urmărirea respectării întocmai a acestora.

Art.60. Concesionarul are obligația afișării în locuri vizibile a tarifelor serviciilor practicate aprobate de Consiliul Local.

Art.61. Concesionarul are obligația de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăți în tot sau în parte, obiectul concesiunii, cu excepția serviciului de pază.

Art.62. În cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea contractantă a contractului de delegare a gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea competentă a unei noi proceduri de delegare de gestiune și să predea toate bunurile de retur încredințate înclusiv clădirile care le-a ocupat în cimitir.

Art.63. Concesionarul are obligația să asigure păstrarea integrității, protejarea, administrarea și gestionarea în condiții optime a patrimoniului public încredințat, asigurarea funcționării și întreținerii dotărilor existente.

Art.64. Refacerile de construcții funerare și morminte deteriorate de persoane necunoscute sau în urma unor calamități naturale revin concesionarului.

Art.65. Concesionarul răspunde pentru nerealizarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații curente ale construcțiilor, a aleilor și gardurilor împrejmuitoare, a instalațiilor de utilitate publică din incinta cimitirului (instalații de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc), după cum urmează:

 • - zugrăveli exterioare și interioare a tuturor construcțiilor date în administrare;

 • - reparații instalații interioare a tuturor construcțiilor date în administrare ;

 • - reparații instalații exterioare din perimetrul cimitirului;

 • - reparații garduri împrejmuitoare și alei;

 • - reparatii ale clădirilor din incinta cimitirului, date în administrare.

Art.66. Concesionarul va elabora programe de dezvoltare și optimizare a serviciilor prestate și va efectua investiții de reabilitare, extindere și modernizare din fonduri proprii, în valoare de 80.000 lei/an fără T.V.A, cu aprobarea autorității contractante, și anume:

 • -  construcție de noi capele funerare/sală de priveghi/casă funerară necesare ceremonialului de înhumare ;

 • - repararea/extinderea rețelelor de utilități (retea de apă potabilă, puțuri forate pentru alimentare cu apă potabilă/menajeră, iluminat public în cimitir);

 • - refacerea gardului împrejmuitor și a porților de acces;

 • - construcție/refacere de alei și trotuare;

 • - amenajare grup sanitar pentru vizitatori (toaletă publică)

 • - refacerea/repararea portilor de acces din cimitir;

-refacerea/intretinerea monumentelor de artă si a personalitatilor marcate .

Art.67. Programul detaliat de investiții din fonduri proprii stabilit pentru fiecare an pentru Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor, va fi aprobat de către autoritatea contractantă, iar propunerile concesionarului cu privire la investițiile pe care le va realiza în anul următor vor fi depuse la sediul autorității contractante până cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an anterior realizării investiției. Programul de investiții poate fi multianual, dacă valoarea investiției depășește suma de 80.000 lei/an fără T.V.A., cu condiția efectuării anuale a investițiilor aprobate de către autoritatea contractantă și prezentare documentelor care au stat la realizarea acesteia.

Art.68. Pentru investițiile anuale concesionarul va elabora pe cheltuiala sa din sumele propuse ca investiții toate documentațiile necesare, va obține avizele și va prezenta anual, la finalizarea investiției, documentele care au stat la baza realizării acesteia, balanța de verificare analitică a imobilizărilor corporale realizate de concesionar pentru confirmarea valorică a investițiilor realizate precum și devizele și procesele verbale întocmite la terminarea lucrărilor, dar nu mai tărziu de data de 15 noiembrie a fiecărui an.

După expirarea contractului de concesiune, investițiile vor trece în propietatea autorității contractante.

Art.69. Concesionarul are obligația:

 • 1) întreținerii gratuite a monumentelor de artă și arhitectură deosebită, operelor comemorative ale eroilor, mormintele personalităților, și monumentele aflate în cimitire. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obținerea tuturor avizelor prevăzute de către legislația privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii inervenției;

 • 2)  colaborării cu reprezentanții tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerințelor legate de înhumare ale acestora;

 • 3) verificării pe teren împreună cu aparținătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii și urmărirea executării acestei operațiuni, precum și verificarea modului în care se închide și se profilează mormântul ;

 • 4) executarea în condiții corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum și asigurarea evitării deteriorării mormintelor și lucrărilor funerare învecinate;

 • 5) urmărirea stării de curățenie în perimetrul cimitirului și luarea măsurilor pentru menținerea acesteia ;

 • 6) întocmirea planului de prevenire și stingere a incendiilor și de pază a cimitirului.

Art.70. Concesionarul răspunde de personalul angajat.

Art.71. Concesionarul are obligația să achite redevența la termenele și în condițiile stabilite în contractul de concesiune.

Art.72. Concesionarul răspunde de achitarea facturilor la plata utilităților din cimitir și de la sediile pe care le folosește.

Art.73. Lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor executa doar de către operatori autorizați pe cheltuiala concesionarului.

Art.74. Concesionarul trebuie să respecte obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a cimitirului, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului.

Art.75. Concesionarul este obligat să constituie un fond de garantare conform Legii nr. 102/2014, la nivelul contravalorii a 5 (cinci) ajutoare de înmormântare pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare .

Nivelul fondului de garantare se majorează în funcție de actualizările anuale ale cuantumului ajutorului de înmormântare și se realimentează în cazul plății de despăgubiri.

Art.76. Este interzis personalului angajat de către concesionar și care își desfășoara activitatea în cimitir :

 • să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreținerea sau ornamentarea mormintelor (excepție fac angajații de la magazinul de servicii funerare, dacă există);

 • •  să-și însușească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosință a expirat ;

 • să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite

 • să poarte o conversație indedecentă sau să adopte o atitudine sau ținută vestimentară indecentă în incinta cimitirelor pe timpul ceremoniilor de înhumare;

 • să distrugă sau să degradeze mobilierul și obiectele funerare ;

 • să degradeze sau să rupă florile și coroanele de pe morminte ;

 • să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ;

 • să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ;

 • să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ;

 • să consume alcool, să cânte sau să asculte muzică în incinta cimitirelor.

CAPITOLUL V: INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, CANTITATEA ȘI CALITATEA SERVICIILOR

Art. 77. Indicatorii de performanță asigură evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite de către autoritatea contractantă și asumate de către concesionar pentru asigurarea unui serviciu eficient și de calitate în interesul comunității locale.

Art. 78. Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească concesionarul, avându-se în vedere:

 • a. ) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b. ) adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității

locale;

 • c. ) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor

comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

 • d. ) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile care se vor

presta;

 • e. ) administrarea și gestionarea activității care se va presta în interesul

comunității locale;

 • f. ) respectarea reglementărilor specifice și a legislației cu privire la servicile și

activitățile prestate;

 • g. ) respectarea standardelor minimale, prevăzute de normele legale în domeniu

cimitirelor.

Art.79. Indicatorii de performanță specifici prestării de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timișoara se referă la:

 • a. ) calitatea și eficiență serviciului și a activităților prestate;

 • b. ) îndeplinirea prevederilor din contract și caietul de sarcini cu privire la

calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • c. ) menținerea unor relații echitabile între autoritatea contractantă, concesionar și

utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • d. ) situația personalului: număr, structură, accidente de muncă,stare de sănătate;

 • e. ) starea tehnică a echipamentelor și dotărilor;

 • f. ) stadiul de realizare a programulu de investiții;

 • g. ) accesul neîngrădit al autorității contractante și al autorității publice centrale și

locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

 • •  modului de respectare și de îndeplinire a obligaților contractuale asumate;

 • •   calității și eficienței serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în caietul de sarcini;

 • •  modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar urbană și a bunurilor de retur încredințate prin contractul de delegare a gestiunii;

 • •   stadiul de realizare a investițiilor;

 • •  modul de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

CAPITOLUL VI: TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Art.80. Durata contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timișoara, este de 5 ani de la data semnării contractului. Durata contractului a fost stabilită prin raportare la timpul estimat necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor în legătură cu exploatarea serviciilor.

CAPITOLUL VI: CLAUZE FINANCIARE

Clauze financiare

Art.81. Prestarea serviciilor de înhumare se va face pe baza solicitării celor interesați cu plata tarifelor care sunt stabilite de către autoritatea contractantă și care sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipului Timișoara. Aceste tarife vor fi modificate anual cu rata inflației. Aplicarea acestor tarife de către concesionar este obligatorie.

Art.82. Tarifele serviciilor de înhumare și activităților necesare realizării serviciilor de înhumare sunt distincte pe tipuri de servicii și activități, astfel:

 • 1) Tarif de săpat groapă pentru înhumare adult/copil fundamentate pe baza lucrărilor necesare și funcție de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, cavou, înhumare urnă);

 • 2) Tarife de înhumare fundamentate pe baza lucrărilor necesare și funcție de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, deschidere-închidere cavou, înhumare urnă);

 • 3) Tarife pentru catafalcare și folosirea sălii de ceremonii funerare / casă funerară ;

 • 4) Tarife de exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai repede de un an;

 • 5) Tarife de exhumare după 7 ani;

 • 6) Tarife de reînhumare a osemintelor după 7 ani.

Art.83. Tarifele nu pot fi modificate pe parcursul concesionării, decât în funcție de rata inflației.

Art.84. Plata utilităților (energie electrică, apă-canal) precum și plata pentru evacuarea deșeurilor/gunoiului din cimitir pentru prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii Cimitirului Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor se va face de către concesionar în baza contractelor pe care acesta este obligat să le încheie cu furnizorii.

Art.85. Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și a reparațiilor făcute de către concesionar pentru îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor asumate prin contract, cad exclusiv în seama acestuia din fonduri proprii.

Art. 86. Concesionarul va elabora programe de dezvoltare și optimizare a serviciilor prestate și va efectua investiții de reabilitare, extindere și modernizare din fonduri proprii, în valoare de 80.000 lei/an fără T.V.A pentru Lotul 1 -compus din Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor, cu aprobarea autorității contractante.

Art.87. Redevența minimă anuală de la care pornește licitația este de 100.000 lei , la care se adaugă TVA pentru Lotul 1 compus din: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor și va fi modificată anual cu rata inflației.

Plata redevenței se va face în 2 (două) rate anuale.

Art.88. În cazul neplății redevenței la termenele scadente, concesionarul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Art.89. Neplata redevenței (inclusiv a penalităților de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile și/sau neacceptarea de către concesionar a redevenței actualizate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune pact comisoriu, fără apel la instanță.

Art.90. Concesionarul va constitui în favoarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare de la încheiererea contractului, garanția de bună execuție în valoare de 100.000 lei și reprezintă o compensație pentru eventuale pierderi, deteriorări sau prejudicii aduse autorității contractante prin neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract.

CAPITOLUL VII: SANCȚIUNI

Art. 91. Pentru nerespectarea clauzelor caietului de sarcini, a regulamentului de serviciu sau în cazul constatării încălcării obligațiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale acestuia, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze contractul unilateral, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenței anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului.

Art.92. În caz de neexecutare sau de nerespectare de către concesionar a obligațiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, contractul va fi reziliat unilateral de către autoritatea contractantă, fără punere în întârziere, fără apel la instanță și dă dreptul autorității contractante de a cere despăgubiri și de a aplica sancțiuni. Concesionarul se obligă să nu atace în instanță decizia autorității contractante de reziliere unilaterală a contractului.

CAPITOLUL VIII: ALTE CLAUZE

Art.93. Concesionarului îi revine întreaga responsabilitate privind prestarea serviciilor din contract în condițiile impuse de legislația specifică în vigoare (autorizații de mediu, avize, autorizații de construire etc.)

Art.94. Încetarea prestării serviciilor de către concesionar se face în următoarele situații:

 • 1) La expirarea duratei stabilite prin contract;

 • 2) În cazul nerespectării repetate ale obligațiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale acestuia, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze contractul unilateral, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenței anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului;

 • 3) În caz de reziliere a contractului înainte de termen, până la organizarea unei noi proceduri de licitație, concesionarul este obligat să asigure continuitatea serviciului concesionat;

 • 4) Contractul este reziliat de drept în cazul în care concesionarul este declarat în faliment, insolvență sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

Art.95. Autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze unilateral contractul și să organizeze o nouă procedură dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale și dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte și să asigure atingerea într-un interval de timp prestabilit a parametrilor de calitate asumați.

CAPITOLUL IX: DISPOZIȚII FINALE

Art.96. Autoritatea contractantă prin reprezentanții săi, Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST/Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, Direcția Economică, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara și Direcția Poliția Locală, verifică și supraveghează respectarea de către concesionar a prestării activităților și serviciilor necesare exploatării și întreținerii cimitirelor publice în conformitate cu prezentul Caiet de sarcini și Regulamentul de serviciu.

Art.97. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contract.

Art.98. Prezentul Caiet de sarcini, Tarifele pentru serviciile funerare și Regulamentul de serviciu fac parte integrantă din contract.

Colectiv de coordonare:

Președinte: Florin Răvășilă

Membrii: Otilia Sîrca

Nicolae Cacuci

Ramona Dolha

Diana Dinu

Anexa nr. 4 la HCL nr. /

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COȘERIT și

SPAȚII UTILITARE

Nr. SC2020-10247/08.05.2020

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirului uman -Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara- Lotul 2

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a contractului de servicii având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii a cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative :

 • •     Ordonanța Guvernului nr. 71/2002- privind organizarea și funcționarea serviciilorpublice de administrare a domeniului public șiprivat de interes local-modificată și completată;

 • •     Legea nr. 10/2020- pentru modificarea și completarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

 •     Ordonanța Guvernului nr. 57/03.07.2019 - privind Codul Administrativ.

 •      Legea nr.102/2014 -privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, în vederea asigurării continuității serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timișoara,

 • •     H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,

 •      Legea nr. 100/2016- privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

 •      H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

 •      Ordinul Ministerului Justiției nr. 1.134/C/2000 și Ordinul Ministerului Sănătății nr. 255/2000-pentru aprobarea Normelorproceduraleprivind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale,

Art.3 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 102/2014- privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, H.G. nr. 741/2016 - privind aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare și Ordinului Ministerului Justiției nr. 1.134/C/2000 comun cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 255/2000- pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale și stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice având ca obiect înhumarea în cimitirul public uman ale municipiului Timișoara: Cimitirul Stuparilor, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiții de eficiență și siguranță, pentru a asigura activitatea de înhumare, pază și curățenie din aceste cimitire.

Art.4. În termenii prezentului caiet de sarcini:

 • 1)     Municipiul Timișoara, are calitatea de autoritate contractantă, fiind proprietarul cimitirului.

 • 2)     Operatorul economic căruia i-a fost atribuită concesiunea are calitatea de prestator de servicii funerare care îndeplineste condițiile impuse de Legea 102/2014 și H.G. nr. 741/2016, fiind denumit în continuare concesionar.

Art.5. Reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care sunt în vigoare, trebuie respectate permanent de către concesionar pe parcursul prestării activităților și serviciilor necesare exploatării și întreținerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara.

Art.6. Prezentul Caiet de sarcini este anexă la contractul de concesiune a serviciilor având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara.

CAPITOLUL II: DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE

Obiectul contractului

Art.7. Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii și activități necesare, exploatării și întreținerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara, respectiv:

 • 7.1)  Serviciile și activitățile de înhumare și pregătire a ceremoniei de înmormântare din cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara;

 • 7.2) Serviciile de asigurare și menținere a curățeniei și gestionarea selectivă a deșeurilor din cimitirul uman: Cimitirul Stuparilor;

 • 7.3) Serviciile de pază și ordine a cimitirului uman : Cimitirul Stuparilor;

 • 7.4) Servicii de reparații/întreținere a instalațiilor și dotărilor din cimitirul mai sus menționat;

Terenul pe care este amplasat Cimitirul Stuparilor aparține domeniului public al municipiului Timișoara și nu face parte din obiectul concesiunii.

Art.8. În derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

8.1 Bunuri de retur

Construcțiile precum și alte bunuri mobile și imobile situate în cimitir pe care autoritatea contractantă le predă în folosință concesionarului pe perioada contractului. Bunurile vor fi inventariate și predate în baza unui proces verbal, odată cu semnarea contractului și constituie bunuri de retur ce revin de drept autorității contractante la expirarea/încetarea contractului de prestări servicii. Acestea trebuie întreținute și reparate/înlocuite în caz de necesitate de către concesionar, pe cheltuiala acestuia, ori de câte ori este nevoie. Bunurile de retur se preiau și se utilizează de către concesionar pe perioada contractului, iar la expirarea/încetarea contractului acesta le va preda autorității contractante, pe bază de proces verbal de predare -primire.

8.2 Bunuri proprii ale concesionarului

Bunurile proprii ale concesionarului (mașini, echipamente, utilaje, scule) rămân în proprietatea acestuia după încetarea contractului.

Serviciile și activitățile de înhumare și pregătire a ceremoniei de înmormântare

Art.9. Serviciile și activitățile necesare realizării serviciilor de înhumare astfel încât ceremonialul de înmormântare, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu maximă operativitate, asigurându-se permanența serviciului în toate cele 7 zile ale săptămânii (mai puțin în zilele declarate sărbători naționale) și în condiții corespunzătoare sunt următoarele :

 • 9.1) primirea comenzii pentru înmormântare ;

 • 9.2) transportul persoanei decedate, preluarea persoanelor decedate;

 • 9.3) pregătirea pentru înmormântare :

 • 9.3.1) închirierea, pregătirea și aranjarea sălii de ceremonii funerare/casei funerare/capelei/sălii de priveghi;

 • 9.3.2)  transportul decedatului la sala de ceremonii funerare /casei funerare/capelei/sălii de priveghi, așezarea pe catafalc și organizarea ceremoniei de ultim rămas bun;

 • 9.3.3 ) săpat groapă sau executarea săpăturii la o groapă zidită sau betonată, simplă sau suprapusă;

 • 9.3.4 ) deschidere și închidere cavou sau ridicat și remontat capac la construcțiile funerare existente în cimitir ;

9.3.5) înhumarea ( transportul decedatului de la sala de ceremonii funerare /casă funerară la locul de veci, coborârea sicriului în mormânt, închiderea gropii/închidere cavou/remontat capac, curățirea și aranjarea locului de înhumare) ;

 • 9.3.6 ) depunerea și aranjarea coroanelor de flori, amenajarea mormântului după înhumare ( evacuarea surplusului de pământ și transportul coroanelor la deponeu după 40 de zile de la înhumare) ;

 • 9.3.7 ) exhumare oseminte/cadavru înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de 1(un) an ;

 • 9.3.8 ) exhumare oseminte după 7 ani ;

 • 9.3.9) reînhumarea osemintelor după 7 ani;

 • 9.3.10)  preluarea urnei cu cenușa decedatului și așezarea acesteia într-o nișă specială sau înhumarea acesteia.

Art.10. Unele dintre serviciile enumerate mai sus, pot fi realizate și separat, iar serviciul religios oficiat de reprezentanții cultelor cu ocazia înmormântării, precum și servicii funerare pentru pregătire/îmbălsămare cadavru sau pentru pregătirea serviciilor religioase nu sunt considerate servicii de înhumare.

Serviciile de asigurare și menținere a curățeniei și gestionarea selectivă a deșeurilor

Art.11. Serviciile de asigurare și menținere a curățeniei în perimetrul cimitirului uman care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt:

 • 11.1) Asigurarea în incinta cimitirului a condițiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare, prin instalarea de coșuri, containere și pubele, prin întreținerea și înlocuirea acestora atunci când este cazul, prin efectuarea în permanență a curățeniei spațiilor verzi, aleilor de acces, sălilor de ceremonii funerare /caselor funerare/sălilor de priveghi, construcțiilor administrative și prin efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, ori de câte ori este necesar.

 • 11.2)  Executarea a cel puțin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale și de 1 noiembrie) a unei curățenii generale (evacuarea selectivă a tuturor deșeurilor care se generează în urma curățeniei din cimitire, a resturilor vegetale, a pământului, a deșeurilor inerte rezultate din construcții sau în urma desființării construcțiilor funerare, etc.) a mormintelor și a aleilor din perimetrul cimitirului și va întocmi la final un raport scris pe care îl va transmite autorității contractante.

 • 11.3)  Depozitarea și colectarea gunoaielor și a deșeurilor se face selectiv și este permisă numai în locurile special amenajate (la deponeele dotate cu containere de capacitate mare, în pubele, în containere sau în coșuri de gunoi) păstrându-se curățenia în perimetrul cimitirului.

 • 11.4)  Realizarea și întreținerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor și deșeurilor, iar deșeurile rezultate în urma activităților specifice de curățenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislației în vigoare.

 • 11.5)  Concesionarul este obligat să încheie cu un operator economic specializat contracte pentru evacuarea, colectarea și transportul de la deponeu a deșeurilor și gunoiului din cimitir și să amplaseze la fiecare deponeu din cimitir un container de capacitate mare.

 • 11.6)  Întreținerea gratuită a locurilor de veci/mormintelor personalităților marcante / cetățeni de onoare precum și mormintele și operele comemorative ale eroilor sau a monumentelor și operelor de artă din cimitir. Paza, întreținerea, conservarea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare prin mijloace adecvate a mormintelor și operelor comemorative ale eroilor sau ale operelor de artă din cimitir cad în sarcina concesionarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 11.7)  Activități de întreținere, protejare și conservare a spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, precum și a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirului uman care constau în: cosirea/tăierea ierbii, toaletarea și tăierea de arbori/arbuști cu aprobarea Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, ierbicidarea și combaterea buruienilor de pe alei și spațiile dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetației uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii și transportarea la deponeu.

 • 11.8)  Concesionarul este obligat să execute lucrări de plantare arbori, arbuști, flori și gazon și să execute când este cazul lucrări de corecții și tăieri de arbori și arbuști numai cu aprobarea Direcției de Mediu a Municipiului Timișoara.

Art.12. Nu se vor depozita nici măcar temporar pământ, materiale de construcții și alte obiecte pe mormintele vecine și se vor lua măsurile necesare pentru ca acestea să nu se murdărească sau să se deterioreze.

Serviciile de pază și ordine a cimitirului

Art.13. Serviciul de pază și ordine a Cimitirului Stuparilor din Municipiul Timișoara care face obiectul prezentului caiet de sarcini va fi prestat pe toată durata contractului de către concesionar cu personal propriu sau prin contract cu o societate specializată în servicii de pază, potrivit planului de pază care se va întocmi de către persoane autorizate pe cheltuiala concesionarului și va fi avizat de către organele de poliție.

Art. 14 Serviciul de pază și ordine a cimitirului va împiedica pătrunderea câinilor vagabonzi în cimitir și va interzice intrarea persoanelor cu câini, dacă aceștia nu sunt cu lesă (și botniță în cazul când sunt câini periculoși). Toate stricăciunile pricinuite de acești câini vor fi refăcute pe cheltuiala concesionarului.

Servicii de reparații/întreținere a instalațiilor și dotărilor din cimitir

Art.15. Activități de întreținere, menținere în stare de funcționare și reparare a instalațiilor de apă și canalizare, energie electrică, reparații alei și garduri împrejmuitoare, întrețineri curente ale construcțiilor aferente, construcții precum și alte bunuri mobile și imobile care constituie patrimoniul cimitirului. Întreținerea, repararea, consolidarea, și menținerea în stare de funcționare a înstalațiilor, clădirilor și dotărilor din cimitir cad în sarcina concesionarului și toate cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi suportate de către acesta.

Art.16. Concesionarul trebuie să respecte obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor concesionate, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciilor prestate.

CAPITOLUL III : CONDIȚII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII

Riscul de exploatare

Art.17. Concesionarul dobândește dreptul de a exploata în mod direct pe riscul și răspunderea sa bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de autoritatea contractantă.

Art.18. Riscul exploatării cimitirului public uman care face obiectul contractului de servicii este preluat în întregime de concesionar, fără a se limita la acestea și constă în:

CATEGORIA DE RISC

DESCRIERE

CONSECINȚE

18.1 Riscuri de finanțare

Indisponibilitatea finanțării

Concesionarul nu este capabil să asigure resursele financiare

Lipsa finanțării pentru continuarea prestării serviciilor

Finanțare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislație sau de altă natură sunt necesare finanțări suplimentare

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării

18.2 Riscuri aferente cererii și veniturilor

Concurență

Apariția pe piață a concurenților în domeniul serviciilor funerare

Venituri sub previziunile anterioare ca urmare a reducerii cererii

Schimbări majore ale inflației

Valoarea plăților efectuate în timp este afectată de inflație

Scăderea în termeni reali a veniturilor prognozate

18.3 Riscuri legislative

Schimbări legislative

Schimbare legislativă ce nu poate fi   anticipată   la

semnarea  contractului  și

care este  generală  (nu

specifică    activității)   în

aplicarea   conducând   la

costuri mărite

Creștere semnificativă în costuri și necesitatea de a efectua cheltuieli pentru a răspunde schimbărilor

Riscul valorii reziduale

Riscul ca la finalizarea contractului, activele aferente să nu fie predate conform         condițiilor

prevăzute

Creșterea costului de întreținere a activelor

18.4 Riscuri naturale

Cutremure și alte evenimente naturale

Au ca rezultat costuri crescute de întreținere a activelor

Au ca rezultat distrugerea sau deteriorarea activelor existente

18.5 Riscuri referitoare la servicii prestate

Reparații

Reparații necorespunzătoare

Costuri       suplimentare

necorespunzătoare la      întreținerea

activelor

la întreținerea activelor care provoacă           costuri

suplimentare

necesare finalizării

reparațiilor

Securitatea în cimitir

Securitatea deficitară duce la furturi/distrugeri în cimitir

Creșterea costurilor

18.6 Riscuri de operare și întreținere

Riscuri de nefurnizare parțială/ totală a utilităților

Utilitățile (transport deșeuri, curent electric, apă) nu sunt disponibile parțial/ total

Costuri și timp suplimentar necesare rezolvării situației

Risc de depășire a costurilor

Costurile de operare sunt mai mari decât cele previzionate

Costuri suplimentare

Condiții neprevăzute

Cauzează costuri mărite de întreținere pentru active

Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate

Întreținere

Întreținerea activelor nu corespunde din punct de vedere calitativ

Activele sunt predate la sfârșitul duratei contractului în condiții necorespunzătoare

Art.19. În cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea contractantă a contractului de servicii pentru nerespectarea unor parametri de performanță și calitate ai serviciului, clar determinați și măsurabili, concesionarul este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea contractantă a unei noi proceduri.

Specificații tehnice. Caracteristici

Art.20. În cimitir sunt aplicabile dispozițiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar și de mediu, iar autoritatea contractantă și concesionarul serviciilor sunt obligați să respecte legislația în vigoare în ceea ce privește organizarea și administrarea acestora.

Art.21. Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire, trebuie să îndeplinească următoarele criterii profesionale stabilite prin Legea nr.102/2014 și HG. nr.741/2016:

 • 21.1)  Concesionarul va efectua activitățile specifice după obținerea autorizației sanitare de funcționare emisă de către direcțiile de sănătate publică județene.

 • 21.2) Concesionarul trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului și înhumării, pentru protecția sănătății publice. Transportul în vederea înhumării se realizează cu capacul sicriului închis.

 • 21.3) Autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar ale societății concesionare, trebuie să dețină autorizație conform prevederilor art. 13 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. Autovehiculele special amenajate în acest scop trebuie să respecte condițiile prevăzute în anexa nr. 2 din HG nr.741/2016.

 • 21.4)  Concesionarul va avea în dotare spații corespunzătoare (pot fi și în afara incintei cimitirului) destinate activităților pe care le prestează, și autovehicule special amenajate conform specificațiilor tehnice din anexa nr. 2 din HG nr.741/2016, astfel:

 • 21.4.1) Spațiul destinat activităților de servicii funerare (casă funerară) are o suprafață de minim 30 mp, cu o zonă de primire a clienților și spațiu de prezentare a produselor;

 • 21.4.2) Spațiul pentru prestarea activităților de îngrijiri mortuare (spălare, îmbălsămare, tanatopraxie,etc) are o suprafață minimă de 16 mp, cu următoarele dotări:

 • - sursă de apă potabilă;

 • - racord la sistemul de canalizare prevăzut obligatoriu cu filtru;

 • - agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsuflețit la o temperatură de 0-5°C;

 • - suprafețe lavabile, podea cu sifon de pardoseală și pantă de scurgere;

 • - condiții de microclimat;

 • - grup sanitar prevăzut cu duș și vestiar pentru angajați;

În cazul în care acest spațiu este situat în continuarea spațiului prevăzut la pct. 21.4.1), se asigură un circuit separat de activitatea de primire a clienților și prezentare a produselor .

 • 21.4.3) Prestatorul serviciilor de înhumare are obligația de a încheia contract cu firme specializate pentru colectarea deșeurilor menajere și a deșeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deșeurilor medicale.

 • 21.5.) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare cel puțin un autovehicul pentru transport cadavre, în proprietate sau închiriat pe durata contractului, care va îndeplini următoarele cerințe:

 • a) este inscripționat cu însemne specifice activității pentru care este utilizat;

 • b) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deservește în baza unui contract;

 • c) habitaclul pentru depozitarea trupului neînsuflețit trebuie să aibă o lungime de minimum 200 cm și o lățime de minimum 120 cm pentru autovehiculul de transport internațional și o lungime de minimum 210 cm și o lățime de minimum 90 cm pentru autovehiculul de paradă funerară;

 • d) spațiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafețe lavabile și dezinfectabile;

 • e) autovehiculul trebuie prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului și partea destinată depozitării corpului decedatului;

 • f) pentru recuperare este necesară dotarea cu o targă de recuperare și șină de ghidaj pentru targă;

 • 21.6.) Concesionarul serviciilor de înhumare și curățenie din cimitir, va avea în dotare cel puțin:

 • - 1 autovehicul carosat basculabil de capacitate mică, de maxim 1,5 tone, cu manevrabilitate ridicată (având lățimea camionetei de max. 1,75 metri și lungimea camionetei de max. 4,5 metri) necesară transportului gunoiului și deșeurilor vegetale la deponeul din cimitir în vederea asigurării curățeniei acestuia;

 • - 1 mini încărcător necesar încărcării camionetei și golirii coșurilor de gunoi din cimitir (ex. bobcat);

 • - 1 utilaj cu funcția de tocătoar pentru mărunțirea deșeurilor vegetale lemnoase în vederea respectării legislației privind colectarea deșeurilor și condițiilor privind protecția mediului;

 • - 4 utilaje multifuncționale dotate cu motor pe combustibil lichid, cu două funcții: suflantă/aspirator destinate lucrărilor de întreținere și curățare a pavelelor, aleilor pietonale, precum și pentru colectarea frunzelor și a resturilor vegetale;

 • - 4 utilaje cu funcția de motocoasă de umăr, dotate cu motor pe combustibil lichid destinate tăierii și tunderii vegetației înalte și ierbii.

 • 21.7) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare scule si unelte pentru desfășurarea în condiții optime a serviciilor de înhumare din cimitir (sapă, lopată, hârleț, funii, scânduri, unelte și scule necesare înhumării).

 • 21.8) Pentru a asigura toate condițiile necesare pentru prestarea serviciilor si activităților care decurg din prezentul caiet de sarcini, concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire trebuie să aibă angajate cu contract de muncă următoarele categorii de personal:

 • •      minim 12 muncitori necalificați (8 gropari/ manipulatori de cadavre și 4 îngrijitori curățenie);

 • •      minim 1 casier;

 • •      minim 1 șofer;

 • •      minim 6 agenți de pază sau contract de prestări servicii de pază cu firmă specializată.

Aceștia se subordonează direct societății concesionare, care răspunde de personalul angajat și de eventualele prejudicii cauzate de personalul angajat.

 • 21.9) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va depune documente care atestă faptul că are în structura sa personal angajat cu atribuții în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului și efectuarea de îngrijiri mortuare are competențele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerința de competență specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenți de marketing, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare.

 • 21.10)   Pe parcursul derulării contractului personalul angajat al concesionarului, va purta echipament curat, adecvat activității desfășurate, care va fi inscripționat doar cu numele cimitirului în care își desafășoară activitatea. Modelul echipamentului va fi aprobat de către Primar prin aparatul de specialitate al acestuia, iar fiecare angajat va avea inscripționat pe echipament un număr de ordine.

 • 21.11) Echipamentul persoanelor care vor asigura paza în cimitir va fi inscripționat distinct și va avea altă culoare decât a celorlalti angajați din cadrul cimitirului.

Norme privind cimitirele, înhumarea, exhumarea/deshumarea și reînhumarea

Art.22. Înhumările se fac numai în baza adeverinței de înhumare și certificatului de deces eliberate de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul.

Art.23. Atribuirea în folosință a locurilor de înhumare în cazul decesului, se face în baza actelor doveditoare (copie certificat de deces și adeverința de înhumare), după plata tarifelor stabilite, în funcție de terenul liber existent.

 • 23.1)  Locurile de înhumare, se acordă de către autoritatea contractantă, în baza unei note de verificare în vederea concesionării/reconcesionării locului de veci eliberată de către persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir. Această notă de verificare trebuie să cuprindă: identificarea locului de veci, numele/prenumele concesionarului locului de veci, numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, data ultimei concesionări a locului de veci, perioada de concesiune a locului de veci, iar un exemplar va fi predate concesionarului.

 • 23.2) În cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces, pe nota de verificare persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir va mai trece la numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, specificația Înhumare+Loc și la numele/prenumele concesionarului locului de veci va fi trecută persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare. Locul de veci se achită înainte de data înhumării, concesionarul serviciilor de înhumare nu înhumează dacă nu au fost achitate taxele de concesiune a locului de veci.

Este interzisă înhumarea unei persoane decedate, fără certificat de deces și adeverință de înhumare /incinerare și fără acordul autorității contractante.

Art.24. Concesionarul, răspunde de modul și locul în care a fost înhumată fiecare persoană în cimitir în perioada în care a concesionat serviciile de înhumare. Este interzis să se înstrăineze un loc de înhumare, fără demersurile legale.

Art.25. Persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare care înhumează decedatul în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara va achita contravaloarea serviciilor de înhumare obligatorii oficierii acesteia, concesionarului serviciilor de înhumare din Cimitirul Stuparilor, în funcție de locul de veci pe care îl deține, după cum urmează:

 • 25.1) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci de pământ:

 • - Săpat groapă înhumare adult /copil /urnă;

 • - Înhumare adult/copil/urnă;

 • - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc și depunerea sicriului pe aceasta);

 • - Reînhumare oseminte (se va achita doar în cazul în care se fac înhumări succesive în același loc de veci, pentru ca adâncimea gropii să fie de 2,00 m la

locurile de pământ).

 • 25.2) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu construcție funerară supraterană cu capac:

-Ridicat și remontat capac;

 • - Săpat groapă înhumare adult /copil /urnă;

 • - Înhumare adult/copil/urnă;

 • - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc și depunerea sicriului pe aceasta);

 • - Reînhumare oseminte (se va achita doar în cazul în care se fac înhumări succesive în același loc de veci, pentru ca adâncimea gropii să fie de 2,00 m la locurile de pământ).

 • 25.3) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu construcție funerară subterană și supraterană cu capac (groapă zidită):

-Ridicat și remontat capac;

 • - Înhumare adult/copil/urnă;

 • - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc și depunerea sicriului pe aceasta);

 • 25.4) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu cavou:

 • - Deschidere -închidere cavou;

 • - Înhumare adult/copil/urnă;

 • - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc și depunerea sicriului pe aceasta);

Restul serviciilor stabilite și aprobate de către autoritatea contractantă se vor putea presta de către concesionar, doar la cererea scrisă a persoanei care dispune cu privire la înmormântare.

Art.26. În cazul în care persoana care dispune de înmormântare dorește înhumarea decedatului într-un loc de veci deja concesionat, trebuie să aibă acordul scris al titularului locului de veci, care trebuie să achite taxa de reconcesionare a locului de veci autorității contractante, în cazul în care acesta este expirat. Înhumarea nu poate fi făcută decât cu acordul autorității contractante.

Art.27. Dimensiunile locurilor de veci cu lucrări funerare pentru înhumare sunt următoarele:

 • - 2,50 m x 1,30 m pentru un loc de veci simplu, intervalele dintre locurile de veci sunt de 0,20 m (trotuar comun, după cum permite configurația terenului) necesare pentru circulație și îngrijirea locului;

 • - 2,50 m x 2,30 m pentru două locuri de veci ;

 • - 2,50 m x 3,30 m pentru trei locuri de veci;

 • - 2,50 m x 4,30 m pentru patru locuri de veci.

Dimensiunile locurilor de veci unde nu sunt executate lucrări funerare (locuri de veci din pamânt) trebuie să fie de 2,40 m lungime și de 1,20 m lățime și nu vor putea fi amenajate în aceste locuri lucrări funerare.

Adâncimea gropii pentru înhumare la locurile de veci neamenajate cu cripte, înhumarea se face la o adâncime de minimum 2 m.

Nu este permisă efectuarea înhumărilor în locuri de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute mai sus.

Art.28. Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la sala de ceremonii funerare/casa funerară. Depunerea decedaților la sala de ceremonii funerare /casă funerară se face pentru cel mult 72 de ore de la data decesului.

Art.29. În incinta cimitirului expunerea persoanelor decedate se realizează doar în încăperi special amenajate, destinate acestui scop, denumite săli de ceremonii funerare.

Art.30. Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite și cavouri. Gropile zidite și cavourile se execută potrivit dispozițiilor și normelor în vigoare în baza permisului de lucru și sub controlul autorității contractante.

Art.31. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor și a gropilor zidite se execută doar de societatea concesionară a serviciilor de înhumare, la tariful de săpat groapă zidită stabilit și aprobat de către autoritatea contractantă, în termen de maxim 5 zile de la plata serviciului respectiv, iar pe perioada lucrărilor locul trebuie să fie înconjurat cu bariere sau protejat cu obstacole vizibile și rezistente, pentru a se evita orice pericol de accidente. Lucrările vor fi executate în așa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea și integritatea publicului și a locurilor de veci aflate în vecinătate.

Art.32. Dreptul de folosință al locurilor de înhumare este retras doar de către autoritatea contractantă, cu înștiințarea în scris a titularilor dreptului de folosință, în următoarele cazuri:

 • a)     titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;

 • b)     în caz de neîngrijire a locurilor de înhumare și a lucrărilor funerare, pe o perioadă mai mare de 2 ani, după perioadă de maxim 6 luni de zile după emiterea unei notificări prealabile transmisă în scris la adresa din actul de concesiune;

 • c)     neplata taxelor pentru locurile de veci în condițiile prevăzute de regulamentul cimitirului;

 • 32.1) În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt menținute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă pe aceste locuri există lucrări funerare și dreptul de folosință nu a expirat, titularii locului de veci își vor pierde dreptul de folosință asupra locului după perioadă de maxim 6 luni de zile după emiterea unei notificări prealabile.

 • 32.2) Aceste lucrări intră în patrimoniul municipiului și vor fi desființate de autoritatea contractantă, după expirarea termenului de maxim 6 luni de zile de la data transmiterii notificării.

Art.33. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosință, dacă acesta nu se prelungește, după perioadă de maxim 6 luni de zile de la notificare a acestui fapt, se pierde dreptul de folosință. Locul de înhumare se poate atribui de către autoritatea contractantă, în cazul decesului unei persoane, iar osemintele rezultate din deshumare se reînhumează alături de noul înhumat. Operațiunea de deshumare oseminte este realizată de concesionar și supravegheată de persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, iar operațiunea se consemnează în registrul de evidență înhumări și în evidența computerizată.

Costul procesiunii de înhumare a osemintelor se suportă de noul titular al dreptului de folosință a locului de veci.

Art.34. Deshumarea se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării, numai în perioada 01 noiembrie -31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat de Direcția de sănătate publică județeană, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare.

 • 34.1) Este interzisă deschiderea mormintelor și deshumarea cadavrelor fără aprobare, conform legii.

 • 34.2) Exhumările dispuse de organele de cercetare penală, în interesul soluționării cercetării penale, vor fi prestate gratuit de către concesionar, fiind scutite de orice taxe.

Art.35. După 7 ani de la data decesului, osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul Direcției de sănătate publică județeană.

Construcții funerare

Art.36. Este interzis sub orice formă, sub orice pretext, deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare, fără acordul scris al titularului locului de veci, cu excepția celor care și-au pierdut dreptul de folosință asupra locului de veci.

Art.37. Împrejmuirile funerare, bordurile locurilor de înhumare, jardinierele, statuetele, coloanele, felinarele, obeliscurile, piramidele sau alte lucrări de artă plastică, nu au voie să depășească limitele locului de înhumare prevăzut la art. 31 și se execută conform Regulamentului de administrare și funcționare a cimitirelor administrate de Primăria Municipiului Timișoara.

Este interzisă aplicarea unor obiecte funerare care depășesc limita locului de înhumare aprobat.

Art.38. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare trebuie să verifice ca efectuarea lucrărilor funerare să se execute în locurile de veci stabilite prin permisul de lucru/autorizație de construire, cu respectarea dimensiunilor, termenului de execuție și celelalte condiții stipulate în permisul de lucru sau autorizația de construire și dacă este cazul să transmită și să informeze autoritatea contractantă și organele de Poliție Locală, pentru prejudiciile cauzate de constructori, pentru a se lua măsurile legale.

Art.39. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare va informa imediat organele de Poliție Locală, de executarea unor lucrărilor funerare, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru sau capele fără autorizație de construire.

Art.40. Publicitatea serviciilor funerare pe teritoriul cimitirului este interzisă cu excepția locului destinat acestui scop.

CAPITOLUL IV : DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

DREPTURILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Art.41. Autoritatea contractantă are următoarele drepturi:

 • 41.1) să stabilească cerințele și criteriile de participare și selecție a operatorilor la procedura publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii;

 • 41.2) să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor ;

 • 41.3) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor, și să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

 • 41.4) să sancționeze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini, regulamentului de serviciu și contractului încheiat cu concesionarul.

 • 41.5) să rezilieze unilateral contractul de delegare a gestiunii serviciilor și să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestuia, dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale.

Art.42. Autoritatea contractantă încasează contravaloarea concesionărilor și reconcesionărilor locurilor de înhumare și a permiselor de lucru/autorizații de construire pentru executarea lucrărilor funerare.

OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Art.43. Autoritatea contractantă are obligația de a controla și monitoriza modul de respectare și de îndeplinire de către concesionarul serviciilor contractate a obligațiilor contractuale asumate.

Art.44. Autoritatea contractantă se obligă să inventarieze și să predea pe bază de proces-verbal bunurile care fac parte din obiectul contractului.

Art.45. Autoritatea contractantă elaborează regulamentul de organizare și funcționare a cimitirului.

Art.46. Autoritatea contractantă aprobă/respinge programele de reabilitare, extindere și modernizare precum și obiectivele noi de investiții propuse de concesionar

Art.47. Autoritatea contractantă are obligația de a controla și monitoriza :

 • - modul de respectare și de îndeplinire de către concesionar a obligațiilor contractuale;

 • - cantitatea și calitatea serviciilor prestate de către concesionar ;

 • - respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și a parametrilor de eficiență la care concesionarul s-a angajat prin contractual de delegare de gestiune;

 • - modul de administrare, exploatare, întreținere și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredințate prin contractul de delegare a gestiunii.

Art.48. Autoritatea contractantă are obligația să elibereze extrasele de pe actele de stare civilă.

Art.49. Concesionarea, reconcesionarea locurilor de veci, eliberarea permiselor de lucru și autorizațiilor de construire pentru lucrările funerare și construcțiile executate în cimitir intră în sarcina autorității contractante cu respectarea condițiilor impuse de Regulamentul de administrare și funcționare a cimitirelor aparținând Primăriei Municipiului Timișoara precum și a tarifelor aferente aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

Art.50. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, are obligația urmăririi lucrărilor funerare executate în cimitir, după cum urmează:

 • -  anunțarea de îndată și în scris, a autorității contractante de execuția oricăror construcții funerare în situația în care se constată o încălcare a regulamentului de administrare și funcționare a cimitirelor și a dispozițiilor prevăzute în autorizația de construire sau permisul de lucru sau dacă se constată lipsa permisului de lucru/ autorizația de construire;

 • - urmărirea și verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor și celelalte condiții stipulate în permisul de lucru/autorizația de construire și înștiințarea autorității contractante în cazul încălcării legislației în vigoare.

Art.51. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, are obligația să supravegheze și să semnaleze, în scris, orice neregulă pe care o constată în incinta cimitirului sau nerespectarea clauzelor contractuale, a caietului de sarcini și regulamentului de administrare și funcționare a cimitirului.

Art.52. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, va asigura marcarea parcelelor, rândurilor și locurilor de înhumare și stabilirea corectă a locurilor de veci de pe teren cu cea din baza de date a autorității contractante prin verificarea și comunicarea locurilor de veci de pe teren autorității contractante pentru corelarea acestora cu baza de date existent. De asemenea va asigura inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere, sau a căror concesiune a expirat sub îndrumarea autorității contractante;

Art.53. (1) Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, va ține evidența tuturor înhumărilor în registre speciale și într-o evidență computerizată cu următoarele specificații:

 • - data înmormântării;

 • - datele personale ale decedatului;

 • - numărul actului de deces și adeverinței de înhumare;

 • - locul înhumării(parcela, rândul, numărul mormântului);

 • - datele personale ale persoanei care dispune cu privire la înmormântare și care a efectuat înmormântarea cu acordul concesionarului de loc de veci;

 • - numărul facturii, chitanței care dovedește achitarea tarifului serviciului funerar prestat.

(2) Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare din cimitir, este obligată să țină evidența săptămânală, atât în format electronic cât și pe suport de hârtie, a înhumărilor din săptămâna precedentă, cu datele cuprinse în alin.1, precum și copii ale actelor necesare înhumării prezentate de persoana care răspunde de înmormântare.

Art.54. Autoritatea contractantă va asigura de asemenea păstrarea evidenței monumentelor de artă și arhitectură deosebită, operelor comemorative ale eroilor, mormintele personalităților, și monumentele aflate în cimitire. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obținerea tuturor avizelor prevăzute de către legislația privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii intervenției.

Art.55. Autoritatea contractantă trebuie să inventarieze și să țină evidența bunurilor concesionate.

DREPTURILE CONCESIONARULUI

Art.56. Concesionarul are următoarele drepturi:

 • 56.1) să încaseze contravaloarea serviciilor și activităților prestate corespunzător cantității și calității acestora numai în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local;

 • 56.2) să propună autorității contractante indexarea anuală a prețurilor și tarifelor în funcție de rata inflației comunicată anual de către Institutul Național de Statistică.

OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI

Art.57. În vederea asigurării continue și permanente a desfășurării serviciilor și activităților funerare concesionate, concesionarul are următoarele obligații:

 • 1) să respecte clauzele contractuale și indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau conveniți prin contract și a parametrilor de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare de gestiune;

 • 2) să respecte Regulamentul de serviciu anexă la contract, tarifele stabilite și aprobate de către Consiliul Local și prevederile legale în vigoare în domeniul specific de activitate;

 • 3) să furnizeze autorității contractante informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și cu prevederile legale în vigoare;

 • 4) să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați.

Art.58. Concesionarul are obligația asigurării echipamentului de lucru și a echipamentului pentru ceremoniile funerare a personalului angajat.

Art.59. Concesionarul are obligația respectării Regulamentului de funcționare și administrare a cimitirelor, a programului de funcționare a cimitirului și urmărirea respectării întocmai a acestora.

Art.60. Concesionarul are obligația afișării în locuri vizibile a tarifelor serviciilor practicate aprobate de Consiliul Local.

Art.61. Concesionarul are obligația de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăți în tot sau în parte, obiectul concesiunii, cu excepția serviciului de pază.

Art.62. În cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea contractantă a contractului de delegare a gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea competentă a unei noi proceduri de delegare de gestiune și să predea toate bunurile de retur încredințate înclusiv clădirile care le-a ocupat în cimitir.

Art.63. Concesionarul are obligația să asigure păstrarea integrității, protejarea, administrarea și gestionarea în condiții optime a patrimoniului public încredințat, asigurarea funcționării și întreținerii dotărilor existente.

Art.64. Refacerile de construcții funerare și morminte deteriorate de persoane necunoscute sau în urma unor calamități naturale revin concesionarului.

Art.65. Concesionarul răspunde pentru nerealizarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații curente ale construcțiilor, a aleilor și gardurilor împrejmuitoare, a instalațiilor de utilitate publică din incinta cimitirului (instalații de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc), după cum urmează:

 • - zugrăveli exterioare și interioare a tuturor construcțiilor date în administrare;

 • - reparații instalații interioare a tuturor construcțiilor date în administrare ;

 • - reparații instalații exterioare din perimetrul cimitirului;

 • - reparații garduri împrejmuitoare și alei;

 • - reparatii ale clădirilor din incinta cimitirului, date în administrare.

Art.66. Concesionarul va elabora programe de dezvoltare și optimizare a serviciilor prestate și va efectua investiții de reabilitare, extindere și modernizare din fonduri proprii, în valoare de 50.000 lei/an fără T.V.A, cu aprobarea autorității contractante, și anume:

 • -  construcție de noi capele funerare/sală de priveghi/casă funerară necesare ceremonialului de înhumare ;

 • - repararea/extinderea rețelelor de utilități (retea de apă potabilă, puțuri forate pentru alimentare cu apă potabilă/menajeră, iluminat public în cimitir);

 • - refacerea gardului împrejmuitor și a porților de acces;

 • - construcție/refacere de alei și trotuare;

 • - amenajare grup sanitar pentru vizitatori (toaletă publică)

 • - refacerea/repararea portilor de acces din cimitir;

-refacerea/intretinerea monumentelor de artă si a personalitatilor marcate .

Art.67. Programul detaliat de investiții din fonduri proprii stabilit pentru fiecare an pentru Cimitirul Stuparilor, va fi aprobat de către autoritatea contractantă, iar propunerile concesionarului cu privire la investițiile pe care le va realiza în anul următor vor fi depuse la sediul autorității contractante până cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an anterior realizării investiției. Programul de investiții poate fi multianual, dacă valoarea investiției depășește suma de 50.000 lei/an fără T.V.A., cu condiția efectuării anuale a investițiilor aprobate de către autoritatea contractantă și prezentarea documentelor care au stat la realizarea acesteia.

Art.68. Pentru investițiile anuale concesionarul va elabora pe cheltuiala sa din sumele propuse ca investiții toate documentațiile necesare, va obține avizele și va prezenta anual, la finalizarea investiției, documentele care au stat la baza realizării acesteia, balanța de verificare analitică a imobilizărilor corporale realizate de concesionar pentru confirmarea valorică a investițiilor realizate precum și devizele și procesele verbale întocmite la terminarea lucrărilor, dar nu mai tărziu de data de 15 noiembrie a fiecărui an.

După expirarea contractului de concesiune, investițiile vor trece în propietatea autorității contractante.

Art.69. Concesionarul are obligația:

 • 1) întreținerii gratuite a monumentelor de artă și arhitectură deosebită, operelor comemorative ale eroilor, mormintele personalităților, și monumentele aflate în cimitir. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obținerea tuturor avizelor prevăzute de către legislația privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii inervenției;

 • 2)  colaborării cu reprezentanții tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerințelor legate de înhumare ale acestora;

 • 3) verificării pe teren împreună cu aparținătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii și urmărirea executării acestei operațiuni, precum și verificarea modului în care se închide și se profilează mormântul ;

 • 4) executarea în condiții corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum și asigurarea evitării deteriorării mormintelor și lucrărilor funerare învecinate;

 • 5) urmărirea stării de curățenie în perimetrul cimitirului și luarea măsurilor pentru menținerea acesteia ;

 • 6) întocmirea planului de prevenire și stingere a incendiilor și de pază a cimitirului.

Art.70. Concesionarul răspunde de personalul angajat.

Art.71. Concesionarul are obligația să achite redevența la termenele și în condițiile stabilite în contractul de concesiune.

Art.72. Concesionarul răspunde de achitarea facturilor la plata utilităților din cimitir și de la sediile pe care le folosește.

Art.73. Lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor executa doar de către operatori autorizați pe cheltuiala concesionarului.

Art.74. Concesionarul trebuie să respecte obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a cimitirului, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului.

Art.75. Concesionarul este obligat să constituie un fond de garantare conform Legii nr. 102/2014, la nivelul contravalorii a 5 (cinci) ajutoare de înmormântare pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de

servicii funerare .

Nivelul fondului de garantare se majorează în funcție de actualizările anuale ale cuantumului ajutorului de înmormântare și se realimentează în cazul plății de despăgubiri.

Art.76. Este interzis personalului angajat de către concesionar și care își desfășoara activitatea în cimitir :

 • să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreținerea sau ornamentarea mormintelor (excepție fac angajații de la magazinul de servicii funerare, dacă există);

 • •  să-și însușească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosință a expirat ;

 • să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite

 • să poarte o conversație indedecentă sau să adopte o atitudine sau ținută vestimentară indecentă în incinta cimitirelor pe timpul ceremoniilor de înhumare;

 • să distrugă sau să degradeze mobilierul și obiectele funerare ;

 • să degradeze sau să rupă florile și coroanele de pe morminte ;

 • să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ;

 • să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ;

 • să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ;

 • să consume alcool, să cânte sau să asculte muzică în incinta cimitirelor.

CAPITOLUL V: INDICATORI DE PERFORMANȚĂ, CANTITATEA ȘI CALITATEA SERVICIILOR

Art. 77. Indicatorii de performanță asigură evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite de către autoritatea contractantă și asumate de către concesionar pentru asigurarea unui serviciu eficient și de calitate în interesul comunității locale.

Art. 78. Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească concesionarul, avându-se în vedere:

 • a. ) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b. ) adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității

locale;

 • c. ) satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor

comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

 • d. ) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile care se vor

presta;

 • e. ) administrarea și gestionarea activității care se va presta în interesul

comunității locale;

 • f. ) respectarea reglementărilor specifice și a legislației cu privire la servicile și

activitățile prestate;

 • g. ) respectarea standardelor minimale, prevăzute de normele legale în domeniu

cimitirelor.

Art.79. Indicatorii de performanță specifici prestării de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii Cimitirului Stuparilor din Municipiul Timișoara se referă la:

 • a. ) calitatea și eficiență serviciului și a activităților prestate;

 • b. ) îndeplinirea prevederilor din contract și caietul de sarcini cu privire la

calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • c. ) menținerea unor relații echitabile între autoritatea contractantă, concesionar și

utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • d. ) situația personalului: număr, structură, accidente de muncă,stare de sănătate;

 • e. ) starea tehnică a echipamentelor și dotărilor;

 • f. ) stadiul de realizare a programulu de investiții;

 • g. ) accesul neîngrădit al autorității contractante și al autorității publice centrale și locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

 • •  modului de respectare și de îndeplinire a obligaților contractuale asumate;

 • •   calității și eficienței serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în caietul de sarcini;

 • •  modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar urbană și a bunurilor de retur încredințate prin contractul de delegare a gestiunii;

 • •   stadiul de realizare a investițiilor;

 • •  modul de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

CAPITOLUL VI: TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Art.80. Durata contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timișoara, este de 5 ani de la data semnării contractului. Durata contractului a fost stabilită prin raportare la timpul estimat necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor în legătură cu exploatarea serviciilor.

CAPITOLUL VI: CLAUZE FINANCIARE

Clauze financiare

Art.81. Prestarea serviciilor de înhumare se va face pe baza solicitării celor interesați cu plata tarifelor care sunt stabilite de către autoritatea contractantă și care sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipului Timișoara. Aceste tarife vor fi modificate anual cu rata inflației. Aplicarea acestor tarife de către concesionar este obligatorie.

Art.82. Tarifele serviciilor de înhumare și activităților necesare realizării serviciilor de înhumare sunt distincte pe tipuri de servicii și activități, astfel:

 • 1) Tarif de săpat groapă pentru înhumare adult/copil fundamentate pe baza lucrărilor necesare și funcție de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, cavou, înhumare urnă);

 • 2) Tarife de înhumare fundamentate pe baza lucrărilor necesare și funcție de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, deschidere-închidere cavou, înhumare urnă);

 • 3) Tarife pentru catafalcare și folosirea sălii de ceremonii funerare / casă funerară ;

 • 4) Tarife de exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai repede de un an;

 • 5) Tarife de exhumare după 7 ani;

 • 6) Tarife de reînhumare a osemintelor după 7 ani.

Art.83. Tarifele nu pot fi modificate pe parcursul concesionării, decât în funcție de rata inflației.

Art.84. Plata utilităților (energie electrică, apă-canal) precum și plata pentru evacuarea deșeurilor/gunoiului din cimitir pentru prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii Cimitirului Stuparilor se va face de către concesionar în baza contractelor pe care acesta este obligat să le încheie cu furnizorii.

Art.85. Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și a reparațiilor făcute de către concesionar pentru îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor asumate prin contract, cad exclusiv în seama acestuia din fonduri proprii.

Art. 86. Concesionarul va elabora programe de dezvoltare și optimizare a serviciilor prestate și va efectua investiții de reabilitare, extindere și modernizare din fonduri proprii, în valoare de 50.000 lei/an fără T.V.A pentru Lotul 2 -compus din Cimitirul Stuparilor, cu aprobarea autorității contractante.

Art.87. Redevența minimă anuală de la care pornește licitația este de 70.000 lei , la care se adaugă TVA pentru Lotul 2 compus din: Cimitirul Stuparilor și va fi modificată anual cu rata inflației.

Plata redevenței se va face în 2 (două) rate anuale.

Art.88. În cazul neplății redevenței la termenele scadente, concesionarul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Art.89. Neplata redevenței (inclusiv a penalităților de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile și/sau neacceptarea de către concesionar a redevenței actualizate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune pact comisoriu, fără apel la instanță.

Art.90. Concesionarul va constitui în favoarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare de la încheiererea contractului, garanția de bună execuție în valoare de 100.000 lei și reprezintă o compensație pentru eventuale pierderi, deteriorări sau prejudicii aduse autorității contractante prin neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract.

CAPITOLUL VII: SANCȚIUNI

Art. 91. Pentru nerespectarea clauzelor caietului de sarcini, a regulamentului de serviciu sau în cazul constatării încălcării obligațiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale acestuia, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze contractul unilateral, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenței anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului.

Art.92. În caz de neexecutare sau de nerespectare de către concesionar a obligațiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, contractul va fi reziliat unilateral de către autoritatea contractantă, fără punere în întârziere, fără apel la instanță și dă dreptul autorității contractante de a cere despăgubiri și de a aplica sancțiuni. Concesionarul se obligă să nu atace în instanță decizia autorității contractante de reziliere unilaterală a contractului.

CAPITOLUL VIII: ALTE CLAUZE

Art.93. Concesionarului îi revine întreaga responsabilitate privind prestarea serviciilor din contract în condițiile impuse de legislația specifică în vigoare (autorizații de mediu, avize, autorizații de construire etc.)

Art.94. Încetarea prestării serviciilor de către concesionar se face în următoarele situații:

 • 1) La expirarea duratei stabilite prin contract;

 • 2) În cazul nerespectării repetate ale obligațiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale acestuia, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze contractul unilateral, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenței anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului;

 • 3) În caz de reziliere a contractului înainte de termen, până la organizarea unei noi proceduri de licitație, concesionarul este obligat să asigure continuitatea serviciului concesionat;

 • 4) Contractul este reziliat de drept în cazul în care concesionarul este declarat în faliment, insolvență sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

Art.95. Autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze unilateral contractul și să organizeze o nouă procedură dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale și dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte și să asigure atingerea într-un interval de timp prestabilit a parametrilor de calitate asumați.

CAPITOLUL IX: DISPOZIȚII FINALE

Art.96. Autoritatea contractantă prin reprezentanții săi, Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I EST/Biroul Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, Direcția Economică, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara și Direcția Poliția Locală, verifică și supraveghează respectarea de către concesionar a prestării activităților și serviciilor necesare exploatării și întreținerii cimitirelor publice în conformitate cu prezentul Caiet de sarcini și Regulamentul de serviciu.

Art.97. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contract.

Art.98. Prezentul Caiet de sarcini, Tarifele pentru serviciile funerare și Regulamentul de serviciu fac parte integrantă din contract.

Colectiv de coordonare:

Președinte: Florin Răvășilă

Membrii: Otilia Sîrca

Nicolae Cacuci

Ramona Dolha

Diana Dinu

Anexa nr.6 la HCL nr./

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONTRACT DE CONCESIUNE de servicii având ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii a cimitirului uman situat pe Str.din

Municipiul Timișoara - Lotul

NR............../

Capitolul I: PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.1 Între:

A. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, prin Primar, cu sediul in Timișoara, bv. C.D. Loga nr.1, tel. 0256-408.300, fax 0256-490.635, cod fiscal.........cont nr.

RO17TREZ621502205X020362, deschis la TrezoreriaMunicipiuluiTimișoara, e, încalitate de CONCEDENT pe de o parte și

B. , cu sediul in, str., nr., tel/fax nr., adresă email:...........................înregistrată   la Oficiul   RegistruluiComerțului   sub

nr./, C.U.I., cont nr.deschis la reprezentat prin D-nul /D/na.

funcția, încalitate de CONCESIONAR, pe de altă parte.

Capitolul II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii și activități necesare exploatării si    întreținerii     cimitirului public uman

.................................situat în str.........................., în conformitate cu Caietul de sarcini si Regulamentul de Serviciu, care fac parte integrantă din prezentul contract .

Art.3 În derularea contractului de concesiune concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

 • 3.1. bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit și liber de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum și cele care au rezultat în urma investițiilor realizate;

 • 3.2. bunurile proprii care la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost folosite de către acesta pe toată durata concesiunii.

Capitolul III: DURATA CONTRACTULUI

Art.4 Durata prezentului contract este de 5 ani, începând cu data de ..........și sfârșind cu data de.........

Capitolul IV: CLAUZE FINANCIARE

PREȚUL CONCESIUNII (REDEVENȚA)

Art.5(1) Concesionarul va plăti o redevență de ......, la care se adaugă

TVA, conform ofertei financiare înregistrată cu nr...................... din data de

(2)Acestei valori i se va aplica o indexare la începutul fiecarui an calendaristic, reprezentând rata inflației, conform datelor furnizate de către Institutul Național de Statistică.

 • 5.1 Plata redevenței se face în 2 rate anuale în contul nr. .............................deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara pe numele concesionarului sau prin casieria Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara. Termenele scadente pentru plata redevenței sunt :

 • (1) Termenul scadent pentru plata primei rate a redevenței este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

 • (2) În situația în care contractul urmează a se executa după data primei scadențe, adică 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiași an;

 • (3) În situația în care contractul urmează a se executa după data celei de a doua scadențe, adică 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiași an.

 • 5.2 Plata redevenței se va efectua în baza unei facturi emisă de către concendent prin Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în formă electronică, în format pdf. conform clauzelor contractuale prevăzute la alin. (1) din prezentul articol.

 • 5.3 Factura se va comunica concesionarului prin mijloacele electronice -email, de pe adresa de email veniturinefiscale@dfmt.ro pe adresa de email validă, securizată si comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea facturii prin modalitate electronică se va efectua cu cel puțin 20 de zile înainte de împlinirea termenului scadent.

 • 5.3.1 Părțile au obligația să păstreze funcționale/valabile adresele de email pe toată durata executării contractului.

 • 5.3.2 Orice modificare sau nefuncționarea adresei de email se va comunica celeilalte părți în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienței, în acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

 • 5.3.3 Corespondența aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligațiilor de natură financiară (inclusiv extrasele de cont, fisele de client privind operatiunile aferente contractului derulate in evident proprie), se va purta pe adresele de email puse la dispoziție de părțile implicate.

 • 5.4 Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de email: veniturinefiscale@dfmt.ro primirea facturii, în 5 cinci zile de la data comunicarii.

 • 5.4.1  În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la pct.5.3, concesionarul va informa concedentul despre acest aspect în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a expirat termenul mentionat.

 • 5.4.2 În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmată de către concesionar în termenul prevăzut la pct. 5.4, factura va fi considerată comunicată și acceptată.

 • 5.5 Pe cale de excepție, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deține adresă de e-mail, fie aceasta nu este funcțională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la pct. 5.3. În acest caz, comunicarea se consider îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată sub semnatură facture emisă pe suport de hârtie.

 • 5.6 În caz de neîdeplinire de către concesionara obligației prevăzută la alin.

 • 5.3, 5.5 factura se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. 5.2, 5.3 a prezentului articol, cu toate consecințele ce decurg din acest fapt.

 • 5.7 La expirarea scadenței, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo altă formalitate.

 • 5.8 În cazul neplății redevenței la termenele scadente, având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul cod Civil concesionarul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în condițiile prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru impozitele si taxele locale.

Art.6

 • 6.1 În termen de cel mult 30 zile de la semnarea contractului, concesionarul este obligat să depună cu titlu de garanție de bună execuție suma calculată prin aplicarea procentului de 50% la valoarea anuală a redevenței ofertată.

 • 6.2 Plata garanției prevăzută la art.6 .1se efectuează prin casieria Direcției

Fiscale a Municipiului Timișoara sau în contul ................., CUI .............

deschis la Trezoreria Timișoara.

 • 6.3 Concedentul are dreptul de a executa garanția de bună execuție ori de câte ori concesionarul nu îndeplinește obligația de plată la data scadenței.

 • 6.4  În cazul neachitării redevenței sau a garanției de bună execuție în conformitate cu prevederile art. 5 și respectiv 6.3 în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenței, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

Art.7

 • 7.1 Concesionarul, în calitatea sa de prestator de servicii funerare este obligat să aibă constituit un fond de garantare la nivelul contravalorii a 5 ajutoare de înmormântare pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare, prezentând dovada în acest sens.

 • 7.2 Nivelul fondului de garantare se majorează în funcție de actualizările anuale ale cuantumului ajutorului de înmormântare.

Capitolul V: DREPTURILE PĂRȚILOR

DREPTURILE CONCESIONARULUI

Art. 8 Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și răspunderea sa, obiectul prezentului contract.

Art. 9 Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu furnizorii de utilități pentru asigurarea și valorificarea exploatării bunurilor care fac obiectul concesiunii în condițiile legii, fără a putea transfera acestora drepturile dobândite prin contractul de concesiune.

Art. 10 Concesionarul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor de înhumare prestate corespunzător cantității și calității acestora numai în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local.

Art. 11 Concesionarul are dreptul să propună autorității contractante indexarea anuală a prețurilor și tarifelor în funcție de rata inflației comunicată anual de către Institutul Național de Statistică.

DREPTURILE CONCEDENTULUI

Art. 12 Concedentul are dreptul să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor .

Art. 13 Concedentul are dreptul/obligația să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor.

Art. 14 Concedentul are dreptul să sancționeze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini, regulamentului de serviciu, prezentului contract și a indicatorilor de performanță la care s-a angajat.

Art. 15 Concedentul are dreptul să încaseze contravaloarea concesionărilor și reconcesionărilor locurilor de înhumare și a permiselor de lucru/autorizații de construire.

Capitolul VII: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI

Art. 16 Concesionarul are obligația să respecte clauzele contractuale, caietul de sarcini și indicatorii de performanță la care s-a angajat prin contract.

Art. 17 Concesionarul are obligația să respecte Regulamentul de serviciu anexă la contract, tarifele stabilite și aprobate de către Consiliul Local și prevederile legale în vigoare în domeniul specific de activitate.

Art. 18 Concesionarul are obligația să furnizeze autorității contractante informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19 Concesionarul are obligația de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăți în tot sau în parte, obiectul concesiunii, cu excepția serviciului de pază.

Art.20. În cazul rezilierii de către concedent a contractului de delegare a gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către concedent a unei noi proceduri de delegare de gestiune și să predea toate bunurile de retur .

Art.21. Concesionarul are obligația să asigure păstrarea integrității, protejarea, administrarea și gestionarea în condiții optime a patrimoniului public încredințat, asigurarea funcționării și întreținerii dotărilor existente.

Art.22. Lucrările de refacere a construcțiilor funerare și a mormintelor deteriorate de persoane necunoscute sau în urma unor calamități naturale revin concesionarului.

Art.23. Concesionarul răspunde pentru nerealizarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații curente a construcțiilor, a aleilor și gardurilor împrejmuitoare, a instalațiilor de utilitate publică din incinta cimitirului (instalații de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc) care se vor efectua la solicitarea autorității contractante.

Art.24 Concesionarul va elabora programe de dezvoltare și optimizare a serviciilor prestate și va efectua investiții de reabilitare, extindere și modernizare din fonduri proprii, în valoare de 50000 lei/an/cimitir, fără T.V.A, conform Caietului de sarcini, cu aprobarea autorității contractante.

Art.25 Programul detaliat de investiții din fonduri proprii stabilit pentru fiecare an va fi aprobat de către autoritatea contractantă , iar propunerile concesionarului cu privire la investițiile pe care le va realiza în anul următor vor fi depuse la sediul autorității contractante până cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an anterior realizării investiției. Programul de investiții poate fi multianual, dacă valoarea investiției depășește suma de 50000lei/an/cimitir fără T.V.A., pentru fiecare cimitir cu condiția efectuării anuale a investițiilor aprobate de către autoritatea contractantă și prezentarea documentelor care au stat la realizarea acesteia.

Art. 26

 • 26.1 Pentru investițiile anuale concesionarul va elabora pe cheltuiala sa din sumele propuse ca investiții toate documentațiile necesare, va obține avizele și va prezenta anual, la finalizarea investiției, documentele care au stat la baza realizării acesteia, balanța de verificare analitică a imobilizărilor corporale realizate de concesionar pentru confirmarea valorică a investițiilor realizate precum și devizele și procesele verbale întocmite la terminarea lucrărilor, dar nu mai tărziu de data de 15 noiembrie a fiecărui an.

 • 26.2 După expirarea contractului de concesiune, investițiile vor trece în proprietatea autorității contractante.

 • 26.3 Concesionarul are obligația să predea bunurile pe bază de proces verbal în termen de 5 zile de la data încetării contractului.

Art. 27 Concesionarul are obligația să întrețină gratuit monumentele de artă și arhitectură deosebită, operele comemorative ale eroilor, mormintele personalităților și monumentele aflate în cimitire. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obținerea tuturor avizelor prevăzute de către legislația privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii intervenției.

Art.28 Concesionarul are obligația să colaboreze cu reprezentanții tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerințelor legate de înhumare ale acestora.

Art. 29 Concesionarul are obligația să verifice pe teren împreună cu aparținătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii și urmărirea executării acestei operațiuni, precum și verificarea modului în care se închide și se profilează mormântul .

Art. 30 Concesionarul are obligația să asigure executarea în condiții corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum și a evitării deteriorării mormintelor și lucrărilor funerare învecinate.

Art. 31 Concesionarul are obligația să asigure starea de curățenie în perimetrul cimitirului și să ia toate măsurile necesare pentru menținerea acesteia.

Art. 32 Concesionarul are obligația să întocmească planul pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor precum și pentru paza cimitirului.

Art.33 Concesionarul răspunde de personalul angajat.

Art.34 Concesionarul are obligația să achite redevența la termenele și în condițiile stabilite în contractul de concesiune.

Art.35 Concesionarul răspunde de achitarea facturilor la plata utilităților din cimitir și a clădirilor pe care le folosește.

Art.36 Lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor executa doar de către operatori autorizați pe cheltuiala concesionarului.

Art.37 Concesionarul trebuie să respecte obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a cimitirului, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului.

OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI

Art. 38 Concedentul are obligația să asigure liberă și netulburată folosință a obiectului dat în concesiune precum și exercitarea de către concesionar a drepturilor precizate prin prezentul contract;

Art. 39 Concedentul are obligația să nu modifice în mod unilateral contractual de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de clauzele contractuale și de prevederile legale.

Art. 40 Concedentul are obligația să notifice concesionarul cu privire la apariția oricăror împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor concesionarului.

Art. 41 Concedentul are obligația să predea concesionarului, pe bază de proces verbal bunurile care fac parte din obiectul concesiunii, după semnarea contractului.

Capitolul VIII: ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 42 Prezentul contract de concesiune încetează la expirarea duratei stabilite în contract, fără nici o notificare prealabilă.

Art. 43 Prezentul contract de concesiune încetează în cazul în care interesul național sau local o impune.

Art. 44 Încetarea contractului se poate face prin rezilierea contractului de concesiune de către concedent dacă se constată încălcarea obligațiilor contractuale de către concesionar .

Art.45 Încetarea contractului se face în cazul în care concesionarul nu deține autorizațiile legale sau acestea îi sunt retrase.

Art.46 La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmeză:

 • 46.1 Bunuri de retur: concedent;

 • 46.2 Bunuri proprii: concesionarului.

Cap IX: RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.47 Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, caietul de sarcini și regulamentul de serviciu atrage răspunderea contractuală a părților .

Art.48 Neacceptarea de către concesionar a redevenței reactualizată conform art.5 conduce la rezilierea unilaterală a contractului și dă dreptul concedentului de a cere despăgubiri.

Art. 49 În cazul în care concesionarul refuză să predea pe bază de proces verbal bunurile care fac parte din obiectul concesiunii, în termen de 5 zile de la încetarea contractului, concedentul îi va aplica acestuia penalități de 5% din valoarea revenței/zi de întârziere.

Cap X: CLAUZE SPECIALE

Art.50 Pe toată durata prezentului contract bunurile care fac parte din obiectul concesiunii rămân în proprietatea concedentului.

Art.51 Este interzisă subconcesionarea obiectului prezentului contract.

Art.52

 • 52.1 Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul părților consfințit prin act adițional.

 • 52.2 Modificările vor putea surveni doar dacă prevederile prezentului contract devin discordante cu reglementările în domeniu și modifică în mod esențial echilibru contractant.

Cap XI: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.53 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 54 Părțile convin ca toate neînțelegerile rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea prezenului contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Art. 55 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînțelegerilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa înstanțelor de judecată competente.

Art. 56 Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract dacă neexecutarea sau/și executarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră așa cum este ea definită de lege.

Art. 57 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celelalte părți, în termen de 5 zile calendaristice, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor.

Cap XII: DISPOZIȚII FINALE

Art. 58 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

Art.59 Caietul de sarcini și Regulamentul de serviciu aprobate prin H.C.L.M.T./, oferta înregistrată cu nr./ sunt anexe și sunt parte integrantă a prezentului contract.

Art. 60 Prezentul contract a fost încheiat în 3(trei) exemplare, din care un exemplar revine Concendentului, un exemplar revine Concesionarului, iar celălalt exemplar va fi predat Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

CONCEDENT,

CONCESIONAR,


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Primar

Avizat,

SERVICIUL JURIDIC

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

Nr. SC2020-10249/08.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

Având în vedere Referatul de aprobare nr./ al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de Hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor.

Facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 266/28.06.2005, a aprobat concesionarea prin licitație public deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor, a activităților și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Stuparilor, încheindu-se contractual de concesiune nr.171/21.09.2005, contract prelungit prin actul adițional nr. 2/09.09.2014, contract care urmează să expire la data de 01.09.2020.

Având în vedere cele de mai sus, este necesară asigurarea continuității serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara- Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, iar oportunitatea este impusă de faptul că la data de 01.09.2020 expiră contractul încheiat anterior și necesitatea asigurării continuității acestor servicii și activități.

Precizăm că, în cadrul contractului de concesiune, contraprestația serviciilor este reprezentată exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fără a interveni costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă, iar atribuirea contractului implică transferul tuturor riscurilor de operare către operatorul economic, motiv pentru care contractul este considerat contract de concesiune, urmând a fi aplicate prevederile Legii nr.100/2016 în vederea atribuirii acestuia.

Având în vedere cele arătate mai sus, propunem aprobarea delegării de gestiune prin concesionarea prin licitație deschisă a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, a Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a caietelor de sarcini, a regulamentului de serviciu, a tarifelor cuprinse în anexa prezentului studiu și a modelului de contract de concesiune.

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr.10/2020, apreciem că proiectul de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, întrunește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR                               ȘEF BIROU

Florin Răvășilă                                            Otilia Sîrca

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr.SC2020-10249/08.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 266/28.06.2005, a aprobat concesionarea prin licitație public deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor, a activităților și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Stuparilor, încheindu-se contractual de concesiune nr.171/21.09.2005, contract prelungit prin actul adițional nr. 2/09.09.2014, contract care urmează să expire la data de 01.09.2020.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere studiul de fundamentare și oportunitate a deciziei de concesionare nr. SC2020-10244/08.05.2020 privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, al colectivului de coordonare și supervizare în vederea întocmirii studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune prin concesionare, precum și a pregătirii și planificării prestării serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timișoara situate în: Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Str. Stuparilor, în conformitate cu prevederile: Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată și completată prin Legea nr.10/2020, Legii nr.102/2014 - privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, Legii nr. 100/2016- privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în vederea asigurării continuității serviciilor și activităților necesare exploatării și întreținerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor.

 • 3. Concluzii

Propunem promovarea Proiectului de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul de hotărâre mai sus menționat.

PRIMAR                           VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                        IMRE FARKAS

DIRECTOR DCTDD I EST FLORIN RĂVĂȘILĂ

Anexa nr.6 la HCL nr.________/_______

 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                             

                                                                                                                                                                                                     

M O D E L

CONTRACT DE CONCESIUNE

de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii a cimitirului uman situat  pe Str._______________________ din Municipiul Timişoara - Lotul _____

 

                                           NR..  …………/………

 

Capitolul  I:   PĂRŢILE  CONTRACTANTE

Art.1 Între:

             A. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, prin Primar, cu sediul in Timişoara, bv. C.D. Loga nr.1, tel. 0256-408.300, fax 0256-490.635, cod fiscal ………cont nr. RO17TREZ621502205X020362, deschis la TrezoreriaMunicipiuluiTimişoara, e, încalitate de CONCEDENT pe de o parte

şi

B. ___________________­­­­, cu sediul in_________________________, str._______________, nr._____, tel/fax_________ nr.______________, adresă email:...........................înregistrată la Oficiul RegistruluiComerţului sub nr._________/_________, C.U.I._____________, cont nr.______________deschis la___________________reprezentat prin  D-nul /D/na.___________ funcţia____________, încalitate de CONCESIONAR, pe de altă parte.

 

Capitolul  II:   OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării si întreţinerii cimitirului public uman .................................situat în str.........................., în conformitate cu Caietul de sarcini si Regulamentul de Serviciu, care fac parte integrantă din prezentul contract .

Art.3 În derularea contractului de concesiune concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

3.1.  bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi liber de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor realizate;

3.2. bunurile proprii care la expirarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe toată durata concesiunii.

Capitolul  III:   DURATA CONTRACTULUI

Art.4 Durata prezentului contract este de 5 ani, începând cu data de ……….şi sfârşind cu data de ………           

Capitolul IV:   CLAUZE FINANCIARE

PREŢUL CONCESIUNII (REDEVENŢA)

          Art.5(1) Concesionarul va plăti o redevenţă de ……, la care se adaugă TVA, conform ofertei financiare înregistrată cu nr. ………………… din data de ……………….

          (2)Acestei valori i se va aplica o indexare la începutul fiecarui an calendaristic, reprezentând rata inflaţiei, conform datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică.

5.1 Plata redevenţei se face în 2 rate anuale în contul nr. ……………………….. deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara pe numele concesionarului sau prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.

Termenele scadente pentru plata redevenţei sunt :

(1) Termenul scadent pentru plata primei rate a redevenţei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

(2) În situaţia în care contractul urmează a se executa după data primei  scadenţe, adică 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiaşi an;

(3) În situaţia în care contractul urmează a se executa după data celei de a doua scadenţe, adică 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiaşi an.  

5.2 Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisă de către concendent prin Direcţia  Fiscală a Municipiului Timişoara,  în formă electronică, în format pdf. conform clauzelor contractuale prevăzute la alin. (1) din prezentul articol.

5.3 Factura se va comunica concesionarului prin mijloacele electronice - email, de pe adresa de email veniturinefiscale@dfmt.ro pe adresa de email validă, securizată si comunicată în mod oficial de către concesionar. Comunicarea  facturii prin modalitate electronică se va efectua cu cel puţin 20 de zile înainte de împlinirea  termenului scadent.

5.3.1 Părţile au obligaţia să păstreze  funcţionale/valabile  adresele de email pe toată durata executării contractului.

5.3.2 Orice modificare sau nefuncţionarea adresei de email se va comunica celeilalte părţi în cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienţei, în acest ultim  caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

5.3.3 Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară (inclusiv extrasele de cont, fisele de client privind operatiunile aferente contractului derulate in evident proprie), se va purta pe adresele de email puse la dispoziţie de părţile implicate.

5.4 Concesionarul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de email: veniturinefiscale@dfmt.ro primirea facturii, în 5 cinci zile de la data comunicarii.

5.4.1 În cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la pct.5.3, concesionarul va informa concedentul despre acest aspect în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a expirat termenul mentionat.

5.4.2 În cazul în care comunicarea facturii nu este confirmată de către concesionar în termenul prevăzut la pct. 5.4, factura va fi considerată comunicată şi acceptată.

          5.5 Pe cale de excepţie, dacă factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece concesionarul fie nu deţine adresă de e-mail, fie aceasta nu este funcţională temporar, concesionarul se obligă să se prezinte la sediul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la pct. 5.3. În acest caz, comunicarea se consider îndeplinită la data la care concesionarului i-a fost înmânată sub semnatură facture emisă pe suport de hârtie.

5.6 În caz de neîdeplinire de către concesionara obligaţiei prevăzută la alin. 5.3, 5.5 factura se consideră comunicată în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. 5.2, 5.3 a prezentului articol, cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt.

5.7 La expirarea scadenţei, concesionarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo altă formalitate.

5.8  În cazul neplăţii redevenţei la termenele scadente, având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul cod Civil concesionarul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în condiţiile prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru impozitele si taxele locale.

Art.6

6.1 În termen de cel mult 30 zile de la semnarea contractului, concesionarul este obligat să depună cu titlu de garanţie de bună execuţie suma calculată prin aplicarea procentului de 50% la valoarea anuală a redevenţei ofertată.

6.2 Plata garanţiei prevăzută la art.6 .1se efectuează prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul …………….., CUI …………. deschis la Trezoreria Timişoara.

6.3 Concedentul are dreptul de a executa garanţia de bună execuţie ori de câte ori concesionarul nu îndeplineşte obligaţia de plată la data scadenţei.

6.4  În cazul neachitării redevenţei sau a garanţiei de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. 5 și respectiv 6.3 în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

 

Art.7

7.1 Concesionarul, în calitatea sa de prestator de servicii funerare  este obligat să aibă constituit un fond de garantare la nivelul contravalorii a 5 ajutoare de înmormântare pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare, prezentând dovada în acest sens.

7.2 Nivelul fondului de garantare se majorează în funcţie de actualizările anuale ale cuantumului ajutorului de înmormântare.

 

Capitolul V:  DREPTURILE PĂRŢILOR

            DREPTURILE CONCESIONARULUI

Art. 8 Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi răspunderea sa, obiectul prezentului contract.

Art. 9 Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu furnizorii de utilităţi pentru asigurarea şi valorificarea exploatării bunurilor care fac obiectul concesiunii în condiţiile legii, fără a putea transfera acestora drepturile dobândite prin contractul de concesiune.

 

Art.  10 Concesionarul are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor de înhumare prestate corespunzător cantităţii şi calităţii acestora numai în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local.

 

Art. 11 Concesionarul are dreptul să propună autorităţii contractante indexarea anuală a preţurilor şi tarifelor în funcţie de rata inflaţiei comunicată anual de către Institutul Naţional de Statistică.

 

          DREPTURILE CONCEDENTULUI

 

Art. 12 Concedentul are dreptul să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor .

Art. 13 Concedentul are dreptul/obligaţia să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor.

Art. 14 Concedentul are dreptul să sancţioneze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini, regulamentului de serviciu, prezentului contract şi a indicatorilor de performanţă la care s-a angajat.

Art. 15 Concedentul are dreptul încaseze contravaloarea concesionărilor şi reconcesionărilor locurilor de înhumare şi a permiselor de lucru/autorizaţii de construire.

 

Capitolul VII:  OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

          OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI

Art. 16 Concesionarul are obligaţia să respecte clauzele contractuale, caietul de sarcini şi  indicatorii de performanţă la care s-a angajat prin contract.

Art. 17 Concesionarul are obligaţia să respecte Regulamentul de serviciu anexă la contract, tarifele stabilite şi aprobate de către Consiliul Local şi prevederile legale în vigoare în domeniul specific de activitate.

Art. 18 Concesionarul are obligaţia să furnizeze autorităţii contractante informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării  serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare.

Art. 19 Concesionarul are obligaţia de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăţi în tot sau în parte, obiectul concesiunii, cu excepţia serviciului de pază.

          Art.20. În cazul rezilierii de către concedent a contractului de delegare a gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către concedent a unei noi proceduri de delegare de gestiune şi să predea toate bunurile de  retur .

Art.21. Concesionarul are obligaţia să asigure păstrarea integrităţii, protejarea, administrarea şi gestionarea în condiţii optime a patrimoniului public încredinţat, asigurarea funcţionării şi întreţinerii dotărilor existente.

Art.22. Lucrările de refacere a construcţiilor funerare şi a mormintelor deteriorate de persoane necunoscute sau în urma unor calamităţi naturale revin concesionarului.

Art.23. Concesionarul răspunde pentru nerealizarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente a construcţiilor, a aleilor şi gardurilor împrejmuitoare, a instalaţiilor de utilitate publică din incinta cimitirului  (instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc) care se vor efectua la solicitarea autorităţii contractante.

Art.24 Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare din fonduri proprii, în valoare de 50000 lei/an/cimitir, fără T.V.A, conform Caietului de sarcini,  cu aprobarea autorității contractante.

Art.25 Programul detaliat de investiţii din fonduri proprii stabilit pentru fiecare an va fi aprobat de către autoritatea  contractantă , iar propunerile concesionarului cu privire la investiţiile pe care le va realiza în anul următor vor fi depuse la sediul autorităţii contractante până cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an anterior realizării investiţiei.  Programul de investiţii poate fi multianual, dacă valoarea investiţiei depăşeşte suma de 50000lei/an/cimitir fără T.V.A., pentru fiecare cimitir cu condiţia efectuării anuale a investiţiilor aprobate de către autoritatea contractantă şi prezentarea documentelor care au stat la realizarea acesteia.

Art. 26

26.1 Pentru investiţiile anuale concesionarul va elabora pe cheltuiala sa din sumele propuse ca investiţii toate documentaţiile necesare, va obţine avizele şi va prezenta anual, la finalizarea investiţiei, documentele care au stat la baza realizării acesteia,  balanţa de verificare analitică a imobilizărilor corporale realizate de concesionar pentru confirmarea valorică a investiţiilor realizate  precum şi devizele şi procesele verbale întocmite la terminarea lucrărilor, dar nu mai tărziu de data de 15 noiembrie a fiecărui an.

            26.2 După expirarea contractului de concesiune, investiţiile vor trece în proprietatea  autorităţii contractante.

            26.3 Concesionarul are obligaţia să predea bunurile pe bază de proces verbal în termen de 5 zile de la data încetării contractului.

Art. 27 Concesionarul are obligaţia să întreţină gratuit monumentele de artă şi arhitectură deosebită, operele comemorative ale eroilor, mormintele personalităţilor şi monumentele aflate în cimitire. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obţinerea tuturor avizelor prevăzute de către legislaţia privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii intervenţiei.

Art.28 Concesionarul are obligaţia să colaboreze cu reprezentanţii  tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerinţelor legate de înhumare ale acestora.

Art. 29 Concesionarul are obligaţia să verifice pe teren împreună cu aparţinătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormântul .

Art. 30 Concesionarul are obligaţia să asigure executarea în condiţii corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi a evitării deteriorării mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate.

Art. 31 Concesionarul are obligaţia asigure  starea de curăţenie în perimetrul cimitirului şi să ia toate măsurile necesare pentru menţinerea acesteia.

Art. 32 Concesionarul are obligaţia să întocmească planul pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor precum şi pentru  paza  cimitirului.

 Art.33 Concesionarul răspunde de personalul angajat.

          Art.34 Concesionarul are obligaţia să achite redevenţa la termenele şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune.

          Art.35 Concesionarul  răspunde de achitarea facturilor la plata utilităţilor din cimitir şi a clădirilor pe care le foloseşte.

Art.36  Lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor executa doar de către operatori autorizaţi pe cheltuiala concesionarului.                                                                                                                                                   

Art.37 Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a cimitirului, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului.

              

OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI

Art. 38 Concedentul are obligaţia să asigure liberă şi netulburată folosinţă a obiectului dat în concesiune precum şi exercitarea de către concesionar a drepturilor precizate prin prezentul contract;

Art. 39 Concedentul are obligaţia să nu modifice în mod unilateral contractual de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de clauzele contractuale şi de prevederile legale.

Art. 40 Concedentul are obligaţia să notifice concesionarul cu privire la apariţia oricăror împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor concesionarului.

Art. 41 Concedentul are obligaţia să predea concesionarului, pe bază de proces verbal bunurile care fac parte din obiectul concesiunii, după semnarea contractului.

 

Capitolul VIII: ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 42  Prezentul contract de concesiune încetează la expirarea duratei stabilite în contract, fără nici o notificare prealabilă.

Art. 43 Prezentul contract de concesiune încetează în cazul în care interesul naţional sau local o impune.

Art. 44 Încetarea contractului se poate face prin rezilierea contractului de concesiune de către concedent dacă se constată încălcarea obligaţiilor contractuale de către concesionar .

Art.45 Încetarea contractului se face în cazul în care concesionarul nu deţine autorizaţiile legale sau acestea îi sunt retrase.

Art.46 La încetarea din orice cauză a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmeză:

46.1 Bunuri de retur: concedent;

46.2 Bunuri proprii: concesionarului.

 

Cap IX: RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.47 Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu atrage răspunderea contractuală a părţilor .

Art.48 Neacceptarea de către concesionar a redevenţei reactualizată conform art.5 conduce la rezilierea unilaterală a contractului şi dă dreptul concedentului de a cere despăgubiri.

 Art. 49 În cazul în care concesionarul refuză să predea pe bază de proces verbal bunurile care fac parte din obiectul concesiunii, în termen de 5 zile de la încetarea contractului, concedentul îi va aplica acestuia penalităţi de 5% din valoarea revenţei/zi de întârziere.

 

Cap X: CLAUZE SPECIALE

Art.50 Pe toată durata prezentului contract bunurile care fac parte din obiectul concesiunii rămân în proprietatea concedentului.

Art.51 Este interzisă subconcesionarea obiectului prezentului contract.

Art.52

52.1 Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul părţilor consfinţit prin act adiţional.

52.2 Modificările vor putea surveni doar dacă prevederile prezentului contract devin discordante cu reglementările în domeniu şi modifică în mod esenţial echilibru contractant.

 

Cap XI: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art.53 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 54 Părţile convin ca toate neînţelegerile rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea prezenului contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Art. 55 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa înstanţelor de judecată competente.

Art. 56 Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum este ea definită de lege.

Art. 57 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celelalte părţi, în termen de 5 zile calendaristice, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor.  

Cap XII: DISPOZIŢII FINALE

Art. 58 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

          Art.59 Caietul de sarcini şi Regulamentul de serviciu aprobate prin H.C.L.M.T._________/__________, oferta înregistrată cu nr.__________/_______ sunt anexe şi sunt parte integrantă a prezentului contract.

Art. 60 Prezentul contract a fost încheiat în 3(trei) exemplare, din care un exemplar revine Concendentului, un exemplar revine Concesionarului, iar celălalt exemplar va fi predat Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.

 

 

CONCEDENT,                                                           CONCESIONAR,

  MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                   

                Primar                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Avizat,

SERVICIUL JURIDIC

    

 

                                                                                                                               

Anexa nr. 5  la HCL nr.___/_____                                                

 

MUNICIPIUL  TIMIŞOARA                                                                                                       

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE  I EST          

BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi                                           

SPAŢII UTILITARE                                                           

Nr. SC2020-10248/08.05.2020                                                      

 

 

REGULAMENT DE SERVICIU

la contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii şi

activităţi necesare  exploatării şi întreţinerii a cimitirelor umane

aparţinând  Municipiului Timişoara, respectiv:

Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor

din Municipiul Timișoara

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art. 1. Prezentul Regulament se aplică cimitirelor publice umane:  Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor, aparţinând Municipiului Timişoara.

Art. 2. În termenii prezentului Regulament:

2.1 Terenurile având destinaţia de cimitir, prevăzute în prezentul regulament, fac parte din domeniul public al municipiului Timişoara şi sunt administrate de Consiliul local al Municipiului Timisoara, prin Direcţia, Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST, Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, cu sediul în Bv. C.D. Loga Nr.1, numit în continuare “administratorul cimitirului”.

2.2 Prin cimitir, în accepţiunea prezentului regulament, se înţelege locul special amenajat şi dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate, păstrării urnelor în nişe sau în locul de înhumare, cu respectarea normelor de igienă şi sănătate publică stabilite prin lege.

2.3 Terenurile aparţinând cimitirelor pot fi concesionate exclusiv pentru înhumarea persoanelor decedate. Fac excepţie suprafeţele destinate salubrizării, punctele de lucru ale administraţiei cimitirelor şi cele care constituie infrastructura cimitirului.

2.4 Operatorii economici cărora le-a fost atribuit contractul de concesiune de servicii, au calitatea de concesionari, fiind denumiţi prestatori de servicii.

2.5 Titularul de loc pe veci este persoana care a dobândit un loc de veci atribuit gratuit, iar concesionarul de loc de veci este persoana care a concesionat/reconcesionat un loc de veci în cimitirele menţionate mai sus, aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara.

                                                            2.6 Operele comemorative de război sunt edificiile, monumentele de artă, plăcile şi altarele comemorative, troiţele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări, astfel cum sunt definite aceste opere la Art. 5 din Legea nr. 379/2003, cu modificările ulterioare.                         

            Art. 3.   Prezentul regulament respectă:

                                    - Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

- HG 741/2016 privind aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să  le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare.

  -- Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1.134/C/2000 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 255/2000-pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale

 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA, AMENAJAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI FUNCŢIONAREA  CIMITIRELOR

 

               Art. 4. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare în cimitirele unde proprietar este Municipiul Timişoara, are următoarele obligaţii :

                    a – să asigure corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de înhumare şi ţinerea evidenţei înhumărilor în registrul de evidenţă înhumări; Registrele de evidenţă şi arhivă existente la cimitire până la această dată vor fi preluate de administratorul de cimitir.

                    b – întocmirea planului cu organizarea cimitirului;

                    c –atenţionarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est de execuţia oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată o încălcare a prezentului Regulament şi dacă se constată lipsa autorizaţiei de construire/ permisului de lucru ;

                    d – inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită şi urmărirea întreţinerii lor ;

                    e – marcarea parcelelor, rândurilor şi locurilor de înhumare ;

                    f –urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiţii stipulate în permisul de lucru sau autorizaţia de construire şi înştiinţarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est în cazul încălcării legislaţiei în vigoare;

                    g – inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere sub îndrumarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare;

                    h – urmărirea exploatării şi funcţionării în parametrii normali a utilităţilor în cimitire (energie electrică, apă-canal etc. );

                    i – urmărirea stării de curăţenie în perimetrul cimitirului şi luarea măsurilor pentru menţinerea acesteia;

         j – marcarea locului pentru săparea gropii, fiind de faţă aparţinătorii locului de înhumare şi reprezentantul societăţii, verificarea realizării săpăturii gropii pentru înhumare cu  respectarea dimensiunilor, urmărirea executării în condiţii corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormîntul;

                    k – afişarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor şi urmărirea respectării întocmai a acestuia;                    

                   l – ţinerea evidenţei înhumărilor personalităţilor importante;

                   m -să asigure servicii de relaţii cu publicul şi informarea vizitatorilor.

 

             Art. 5. Cimitirele vor fi delimitate de împrejmuiri cu garduri  materiale de construcţii cu respectarea reglementărilor privind arhitectura zonei în care sunt amplasate.

             Art. 6. Proprietarul cimitirului are următoarele obligaţii:

1-să elaboreze regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului;                                                                        2-să stabilească regulile privind prestarea serviciilor de înhumare şi de incinerare, precum şi regulile privind prestarea altor servicii de către operatori economici sau de persoane fizice autorizate;

    3-realizarea infrastructurii şi a zonelor verzi din interiorul cimitirului, parcelarea, împrejmuirea şi dotarea acestuia;

                            4- întreţină şi menţină în funcţiune cimitirul, să asigure efectuarea şi păstrarea curăţeniei, întreţinerea drumurilor şi a aleilor, deszăpezirea acestora, întreţinerea zonelor verzi, colectarea şi transportul gunoaielor, obligaţie care poate fi îndeplinită pe bază de contract şi de un operator economic (prestator de servicii);

                            5-să asigure paza şi ordinea în perimetrul cimitirului, întreţinerea împrejmuirilor şi a mijloacelor fixe, obligaţie care poate fi îndeplinită pe bază de contract şi de un operator economic.

    Art. 7. Proprietarul cimitirului prin Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est este obligat:

   -să monitorizeze activităţile care se desfăşoară în perimetrul cimitirelor;

                           -să asigure corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de înhumare;

                           -să întocmească, să păstreze, registrele de evidenţă şi arhivă; Registrele de evidenţă şi arhivă existente la cimitire până la această dată vor fi preluate de administratorul de cimitir;

                           -să asigure servicii de relaţii cu publicul şi informarea vizitatorilor.                                                      

   Art. 8. Zonele verzi şi aleile cimitirelor au o suprafaţă iniţial stabilită, ce nu poate fi micşorată pentru crearea de noi locuri de înhumare.                                    

                           Art. 9. Terenurile aparţinând cimitirelor nu vor putea fi atribuite în folosinţă decât pentru înhumarea persoanelor decedate. În cimitire pe lângă aceste terenuri mai sunt mijloacele fixe existente în cimitire adică sedii administrative, capele-case funerare, precum şi zonele verzi şi aleile din incinta cimitirelor;

                          (1)Terenul aparţinând cimitirelor se împarte în parcele, rânduri şi morminte. Locurile de înhumare cu lucrări funerare au dimensiunile de 2,50 m x 1,30 m pentru un loc de înhumare simplu, intervalele dintre locurile de înhumare sunt de maxim 0,20 m ( trotuar comun, după cum permite configuraţia terenului) necesare pentru circulaţie şi îngrijirea locului.

                         (2)Pentru două locuri de înhumare cu lucrare funerară dimensiunile sunt de 2,50 m x 2,30 m.

                         (3)Pentru trei locuri de înhumare cu lucrare funerară dimensiunile sunt 2,50m x 3,30 m.

                         (4)Pentru patru locuri de înhumare cu lucrare funerară dimensiunile sunt 2,50 m x 4,30 m.

                         (5)Aceste dimensiuni sunt valabile în situaţia în care se execută lucrări funerare. Lucrările funerare sunt cu grindă şi fără grindă, care vor avea dimensiunile maxime din anexele 1-5 ale prezentului regulament.

                         (6)Dacă terenul nu permite se pot executa lucrări funerare de 2, 3 sau 4 locuri fără grindă, lăţimea terenului pe care se construieşte fiind cu 0,15 m mai îngust(sau multiplu de 0,15 m funcţie de câte locuri se construiesc).

                         (7)Suprafaţa atribuită pentru un loc de veci în vederea executării unei lucrări funerare este de 3,25 mp(2,50 m x 1,30 m).

                         (8)Locurile de înhumare de pământ, care nu au executate lucrări funerare trebuie să fie de următoarele dimensiuni: lungime de 2,40 m şi lăţime de 1,20 m. Pe aceste locuri de veci nu se pot executa ulterior lucrări funerare.

                         (9)Adâncimea gropii pentru toate situaţiile enumerate mai sus va fi de 2 m, în locurile de înhumare neamenajate cu cripte.

                        Art. 10. Titularii dreptului de folosinţă a locului de înhumare şi concesionarii de loc de veci au obligaţia de amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.

                        Art. 11. În situaţia în care titularii dreptului de folosinţă a locului de înhumare nu au posibilitatea întreţinerii acestor locuri, datorită faptului că domiciliază în altă localitate sau nu le permite vârsta sau sănătatea, la solicitarea lor această întreţinere va putea fi făcută de către                       persoane fizice sau juridice agreate de aceştia, având obligaţia să anunţe administratorul cimitirului despre identitatea acestora. Răspunderea privind starea de curăţenie şi îngrijire a mormintelor este a titularilor de loc pe veci sau a concesionarilor de loc de veci.

                         Art. 12. Accesul în cimitire pentru vizitatori este gratuit şi se face conform orarului de funcţionare aprobat.

                       Porţile de acces pot fi folosite şi în cazul accesului autovehiculelor cu specific pompe funebre, autovehiculelor şi utilajelor necesare salubrizării cimitirelor.

                       Circulaţia în cimitire se face numai pe alei şi între morminte, fiind interzisă călcarea mormintelor/monumentelor.

                       Art. 13. Vizitarea locurilor de veci în cimitire este permisă zilnic :

                        - 01 apr. – 15 nov. între orele 08.00 – 20.00 ;

                        - 16 nov. – 31 mar. între orele 08.00 – 17.00.

                       Art. 14. Orarul de vizitare va fi afişat la fiecare intrare de cimitir. Personalul de pază are obligaţia să invite publicul să părăsească cimitirul, la închiderea programului de vizitare.

                       Art. 15. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare verifică anual starea de fapt a mormintelor, urmând ca Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est să hotărască asupra dreptului de folosinţă în funcţie de starea de întreţinere. În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt părăsite sau menţinute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă dreptul de folosinţă nu a expirat, concesionarii locului de veci îşi vor pierde dreptul de folosinţă asupra locului respectiv după o notificare prealabilă făcută de aceasta.

                        Excepţie de la prevederile de mai sus fac operele comemorative de război, mormintele funerare din patrimoniul naţional, monumentele istorice şi operele de artă, mormintele personalităţilor marcante, precum şi mormintele atribuite gratuit conform legii. Obligaţia de întreţinere a acestor morminte revine proprietarului cimitirului sau obligaţia este transmisă prin contract unui prestator de servicii, cu excepţia cazurilor în care aparţinătorii solicită în scris preluarea acestor obligaţii.

                        Art. 16. În cazul în care dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare a încetat şi este retras după o înştiinţare în scris şi pe aceste locuri există lucrări funerare, concesionarul locurilor de înhumare trebuie să elibereze terenul prin demolarea construcţiei. În caz contrar lucrările funerare sunt preluate de Municipiul Timişoara prin  Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est.

                        Art. 17. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, are obligaţia să anunţe situaţiile prevăzute la art. 15 şi art. 16 şi în cazul locurilor de veci a căror concesiune a expirat printr-o înştiinţare în scris a concesionarilor dreptului de folosinţă.

                       Art. 18. Depozitarea gunoaielor şi a deşeurilor se face selectiv şi este permisă numai în locurile special amenajate ( pubele, platforme, deponee, containere sau coşuri de gunoi ) păstrându-se curăţenia şi ordinea acestora, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. 

                        Realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor şi deşeurilor revine proprietarului cimitirului sau obligaţia este transmisă prin contract unui prestator de servicii. Deşeurile rezultate în urma activităţilor specifice de curăţenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislaţiei.

                                                                                        

 

 

CAPITOLUL III– ÎNMORMÂNTAREA, ÎNHUMAREA, DESHUMAREA, ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ A LOCURILOR DE ÎNHUMARE

 

 

                          Art. 19. Înmormântarea poate fi religioasă sau laică, precedată sau nu de incinerare.

                          Art. 20. Locul şi modalitatea înmormântării vor fi conforme voinţei exprimate în timpul vieţii de persoana decedată, iar în cazul când nu şi-a exprimat dorinţa, acestea se hotărăsc de persoana, familia sau de autoritatea care se îngrijeşte de înmormântare. Locul înmormântării se stabileşte în funcţie de locurile existente în cimitirele menţionate la art. 1.       

                          Art. 21. Cu privire la înmormântare, sunt obligate să dispună următoarele persoane:

-          persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare;

-          persoana stabilită prin testamentul defunctului;

-          în lipsa testamentului, soţul/soţia persoanei decedate, care a trăit în aceaşi locuinţă cu persoana decedată în ultima parte a vieţii;

-          altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV –lea inclusiv.

                          Dacă nu există nici o persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea sau persoana obligată se găseşte într-un loc necunoscut ori nu îşi îndeplineşte obligaţia, primarul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia a avut loc decesul dispune cu privire la înmormântare.

                          Art. 22. Locurile de înhumare din cimitirele publice ale cărui proprietar este Municipiul Timişoara se atribuie în cazul persoanelor decedate care au avut ultimul domiciliu în Timişoara şi sunt atribuite în folosinţă pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii dreptului de folosinţă pentru aceeaşi perioadă,  prin act de concesiune încheiat între Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi concesionarul locului de veci. În cazul atribuirii cu înhumare a unui loc de veci, concesionarul locului de veci respectiv, este persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare, conform Articol 25 din prezentul Regulament. Sunt exceptate de la acestea, persoanele care beneficiază de atribuirea gratuită a locurilor de înhumare pe veci la cerere, conform legii. Într-un loc de veci existent concesionat/reconcesionat anterior, se înhumează un decedat numai cu acordul scris al concesionarului locului de veci.

                         Art. 23. Contravaloarea concesiunii locurilor de înhumare, precum şi taxa pentru alte activităţi desfăşurate pe teritoriul cimitirului se stabilesc de proprietarul cimitirului.  Tariful pentru întreţinerea cimitirului şi a locurilor de veci nu poate fi modificat pe parcursul concesionării, decât în funcţie de rata inflaţiei sau dacă modificările legislative impun cheltuieli suplimentare.

Tariful pentru concesionarea locurilor de veci şi pentru alte activităţi desfăşurate în cimitir, se propune de către Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi se aprobă prin  Hotărâre a  Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

                          Art. 24. Locurile de înhumare, se acordă de către Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est. Nota de verificare în vederea concesionării/reconcesionării locului de veci este eliberată la cimitir. Această notă de verificare trebuie să cuprindă: identificarea locului de veci, numele/prenumele concesionarului locului de veci, numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, data ultimei concesionări a locului de veci, perioada de concesiune a locului de veci. Nota de verificare trebuie să fie datată şi semnată de persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir.

                       În cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces, pe nota de verificare se va mai trece la numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, specificaţia Înhumare+Loc şi la numele/prenumele concesionarului locului de veci va fi trecută persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare, conform Articol 21 din prezentul Regulament. Locul de veci se achită înainte de înhumare.

                       Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, răspunde de modul şi locul unde a fost înhumată fiecare persoană în cimitir în perioada în care a eliberat note de verificare.

         Dacă nu există nici o persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea (persoanele decedate fără aparţinători sau fără identitate) sau persoana obligată se găseşte într-un loc necunoscut ori nu îşi îndeplineşte obligaţia, în cazul când decesul a survenit în raza Municipiului Timişoara, decedatul va fi înhumat în locul indicat de Municipiului Timişoara, Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi primarul unităţii administrativ-teritoriale dispune cu privire la înmormântare.

                      În cazul înhumării fătului născut mort se aplică prevederile Legii 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare şi HG 741/2016, în măsura în care nu există prevederi legale contrare.                                       

                      Art. 25. Persoanele care se regăsesc la Articolul 21, sunt concesionari ai locului de veci. Înhumarea unei persoane într-un loc de veci se face numai cu acordul concesionarului locului de veci respectiv, iar în cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces acordul şi răspunderea este a persoanei desemnate din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare.  

                     Dacă lângă un loc de veci atribuit în folosinţă există un teren liber sau loc de veci neîngrijit, părăsit sau a cărei concesiune a expirat, titularul locului de veci poate solicita terenul sau locul de veci respectiv. Acesta se poate atribui în folosinţă numai cu aprobarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, cu condiţia ca pe locurile de veci să se execute o împrejmuire funerară de două locuri.

                      Art. 26. La expirarea termenului de folosinţă a locului de înhumare, concesionarul locului are drept de preemţiune, iar în caz de deces al acestuia, are drept de preemţiune moştenitorul legal sau după caz testamentar.

                       Art. 27. Beneficiarilor legilor:  341/2004, 44/1994, 303/2007, 29/2000, 118/1990, 55/1998, 189/2000, li se pot atribui locuri de înhumare gratuite pe veci la cerere. Locul de înhumare gratuit pe veci, se atribuie în funcţie de terenul liber existent, cu dovada încadrării în aceste legi. Şi în acest caz Municipiul Timişoara rămâne proprietarul terenului.

                         Personalităţilor marcante ale localităţii li se pot atribui locuri de înhumare gratuite pe veci în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, prin Hotărârea Consiliului Local. În cazul în care unei personalităţi marcante, i s-a atribuit deja recunoaşterea ei prin hotărâre de Consiliu Local (cetăţean de onoare a oraşului), aceasta are dreptul de a beneficia de loc de veci gratuit prin solicitare scrisă în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, funcţie de terenul liber existent.

                      Tot astfel, locurile atribuite în folosinţă pe bază de tarif pentru înhumarea unor personalităţi marcante, pot fi transformate în locuri de înhumare gratuite pe veci prin hotarârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara.

                       În cazurile prevăzute mai sus, obligaţia de întreţinere a locurilor de înhumare revine proprietarului cimitirului sau obligaţia este transmisă prin contract unui prestator de servici, cu excepţia cazurilor în care aparţinătorii solicită în scris preluarea acestor obligaţii.

                       Art. 28. Atribuirea locurilor de veci persoanelor cu vârstă înaintată (peste 70 de ani) ce nu au aparţinători se acordă la cerere (cu acte doveditoare: certificat naştere, carte de identitate, declaraţie notarială pe proprie răspundere) cu aprobarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi în funcţie de locurile de înhumare libere existente în cimitir.

                       Atribuirea locurilor de veci pentru persoane în viaţă poate fi acordată şi în situaţii deosebite cum ar fi o boală gravă incurabilă (certificată de medicul de familie cu observaţia că boala respectivă este o boală gravă incurabilă şi adeverinţa este necesară pentru obţinerea unui loc de veci) şi dovedită cu acte de medicale) cu aprobarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi în funcţie de locurile de înhumare libere existente în cimitir.

                      Art. 29. Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare în cazul decesului, înhumarea şi incinerarea persoanelor decedate se face în baza actelor doveditoare (copie certificat de deces şi adeverinţa de înhumare), după plata tarifelor stabilite, în funcţie de locurile de înhumare libere existente în cimitir.

                    Art. 30. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, va răspunde juridic de atribuirea locurilor de înhumare şi va asigura întocmirea unui registru de evidenţă înhumări care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele date: numărul curent, ziua, luna, anul înhumării sau a aşezării în nişă a urnei cu cenuşă, datele de identificare a defunctului, adresa de la ultimul domiciliu, data decesului, numărul parcelei, al rândului şi al locului de înhumare, numele şi adresa persoanei care a comandat înhumarea şi observaţii cu privire la tipul şi lucrările locului de înhumare.

         Înhumările se vor face în baza adeverinţei de deces şi copie a certificatului de deces. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare păstrează evidenţa înhumărilor şi actele ce au stat la baza înhumărilor şi eliberează nota de comandă pentru serviciul de înhumare.

                     Registrele de evidenţă a înhumărilor, cu documentele probatorii (adeverinţele de înhumare şi certificatele de deces în copie), precum şi registrele de evidenţă a  locurilor de veci, existente la cimitire până la această dată, vor fi preluate de la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, care va păstra evidenţa şi va asigura completarea la zi a acestora.

         Săpăturile şi înhumările se fac de către prestatorul de servicii, care răspunde de serviciul prestat.

         Săptămânal, persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare,  va preda Biroului Garaje, Cimitire, Coserit si Spaţii Utilitare, în scris, situaţia persoanelor înhumate în conformitate cu registrul de evidenţă a înhumărilor.                        

         Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare va păstra în scris şi completa şi evidenţa înhumărilor persoanelor decedate prin boli infecţioase, inclusiv a celor decedate prin boli infecţioase cu agenţi infecţioşi înalt patogeni.

                     În cazul înhumării unei persoane decedate neidentificate, în registrul de evidenţă persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare va menţiona şi denumirea autorităţii care a dispus înhumarea şi numărul dosarului cazului.

                      Este interzisă înhumarea unei persoane decedate, fără certificat de deces şi adeverinţă de înhumare /incinerare.

                      Nerespectarea de către prestatorul de servicii a condiţiilor privind executarea săpăturilor şi înhumărilor prevăzute în Legea 102/2014 şi prezentul regulament va  duce la rezilierea  unilaterală, de către proprietarul cimitirului, a contractului de prestări servicii.

                       Art. 31. Titularilor /concesionarilor locurilor de înhumare li se va retrage dreptul de folosinţă al locurilor de înhumare cu înştiinţarea în scris a acestora, în următoarele cazuri:

a)      titularului/concesionarului care deţine un loc de înhumare liber şi solicită  i se atribuie un alt loc de înhumare;

b)      în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare, pe o perioadă mai mare de 2 ani, după o notificare prealabilă;

c)      neplata taxelor locului de veci;

d)      în cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament.

                       Art. 32. Titularii dreptului de folosinţă, concesionarii locului de veci, au obligaţia să anunţe în scris despre schimbarea domiciliului, Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est.

                        Titularii dreptului de folosinţă sunt obligaţi să lipească cu un adeziv rezistent pe monumentul construcţiei funerare sau pe crucea metalică a mormântului, o placă de identificare a locului de veci de dimensiunea 10cmx5cm. Aceasta va fi confecţionată din metal iar inscripţia va fi în relief. Inscripţia va conţine identificarea locului de veci respectiv (de exemplu: parcela 15 rândul 27 mormintele 21-22-23-24) conform anexei nr. 6.

                       Art. 33 Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, va păstra şi va actualiza permanent evidenţa tuturor locurilor de veci în registre speciale şi într-o evidenţă computerizată.

                      Art. 34. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, este obligată ca în timpul orelor de program cu publicul să ofere informaţii persoanelor care se interesează despre locul de înhumare a persoanei decedate.   

 

 

CAPITOLUL IV –SERVICIILE FUNERARE ÎN CIMITIRE

                                             

 

                     Art. 35. Serviciile funerare de înhumare constau în: primirea comenzii pentru înmormântare, transportul persoanei decedate, pregătirea pentru înmormântare, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în mormânt, deschiderea şi închiderea mormântului, exhumarea şi reînhumarea, incinerarea, preluarea urnei şi aşezarea acesteia în nişa specială, predarea urnei.

                     Unele dintre serviciile funerare de mai sus, pot fi realizate şi separat, iar serviciul religios oficiat de reprezentanţii cultelor cu ocazia înmormântării nu se consideră prestare de servicii funerare.

                     Art. 36. Exhumările/deshumările şi reînhumările se fac numai de către prestatorul de servicii de înhumare şi în mod obligatoriu în prezenţa persoanei obligată să dispună cu privire la înmormântare, a concesionarului locului de veci unde se va face înhumarea şi sub supravegherea persoanei desemnate din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, iar operaţiunea se consemnează de aceasta, în registrul de evidenţă înhumări şi ulterior în evidenţa computerizată, respectându-se normele sanitar-antiepidemice.

                     Art. 37. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosinţă a locului de veci, acesta nu se prelungeşte, se pierde dreptul de folosinţă şi locul de înhumare se atribuie în caz de deces altei persoane, după 6 luni de la data expirării concesiunii locului de veci. Osemintele rezultate din deshumare se depun alături de noul înhumat. Operaţiunea de deshumare oseminte este supravegheată de persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, iar operaţiunea se consemnează de acesta în registrul de evidenţă înhumări şi ulterior în evidenţa computerizată.

 Costul procesiunii de reînhumare a osemintelor se suportă de noul concesionar al locului de veci.

                     Art. 38. Expunerea persoanelor decedate în incinta cimitirului se realizează doar în încăperi special amenajate, destinate acestui scop, denumite săli de ceremonii funerare.

                     Înhumările se fac direct la locul de înhumare (mormânt) sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor în sălile de ceremonii funerare.

                     Depunerea decedaţilor în sălile de ceremonii funerare se poate face numai pe baza certificatului de îmbălsămare (în cazul în care se expune decedatul cu capacul de la sicriu deschis) pentru cel mult 72 ore de la data decesului, fără nici o excepţie.

                     Art. 39. Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi cavourile se execută potrivit dispoziţiilor şi normelor în vigoare în baza permisului de lucru şi sub controlul administratorilor de cimitir. În caz de deces, dacă se solicită executarea unei gropi zidite în regim de urgenţă, nu este necesară eliberarea unui permis de lucru.

                      Art. 40. Mormintele se pot deschide în orice moment, în vederea constatării cauzelor morţii cu încuvinţarea procurorului sau a instanţelor judecătoreşti şi în prezenţa reprezentantului acestuia. În acest caz  la reînhumare este obligatorie prezenţa reprezentantului acestuia, iar cheltuiala cu exhumarea/reînhumarea este suportată de prestatorul de servicii.

                      Deshumarea se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării, numai în perioada 01 nov - 31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat  de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare.

                       După 7 ani de la data decesului, osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv  a Municipiului Bucureşti.

                   

 

CAPITOLUL V –PRESTATORII DE SERVICII

 

 

                Art. 41. Prestarea serviciilor funerare se poate face numai în spaţii autorizate.

                   Publicitatea serviciilor funerare pe teritoriul cimitirului este interzisă cu excepţia locului destinat acestui scop.

                   Art. 42. Pentru menţinerea în funcţiune şi întreţinerea cimitirelor, autoritatea administraţiei publice locale poate încheia contract de prestări de servicii publice.

                    Art. 43. Prestatorul de servicii are următoarele obligaţii: 

            a - executarea în condiţii corespunzătoare a înhumărilor în cimitir, a ceremoniilor funerare, precum şi asigurarea conduitei şi ţinutei personalului angajat cum ar fi:

        1. săparea gropilor, respectiv deschiderea cavourilor sau a nişelor ;

                    2. coborârea sicrielor în gropi sau cavouri ;

                    3. executarea lucrărilor de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea cu profesionalism;

                    4. acoperirea gropilor, respectiv închiderea cavourilor sau nişelor ;

                    5. menţinerea în stare de întreţinere a sculelor şi uneltelor necesare activităţii în cimitire;

                     6. purtarea de către personalul angajat a unei ţinute decente în cimitir, având aceeaşi ţinută pentru toţi participanţii la ceremonia de înhumare ;

                    7. orice alte lucrări care ar fi necesare în operaţiunile de înhumare, exhumare sau igiena publică a cimitirelor;     

 b – executarea în cimitir a tuturor săpăturilor, a săpăturii gropii pentru înhumare, respectarea dimensiunilor gropii şi modului în care se închide şi se profilează mormîntul;

             c – răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate;

             d –  menţinerea stării de curăţenie în cimitire:

                      1.depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a deşeurilor se va face selectiv şi este permisă  numai  în locurile special amenajate ( la deponeu dotat cu container de capacitate mare, în  pubele, în containere sau în coşuri de gunoi) păstrându-se curăţenia în perimetrul cimitirului;

                                  2. realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor şi deşeurilor, iar deşeurile rezultate în urma activităţilor specifice de curăţenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

          3.încheierea, cu un operator economic specializat, de contracte pentru evacuarea, colectarea şi transportul de la deponeu a  deşeurilor şi gunoiului din cimitir şi să amplaseze la fiecare deponeu din cimitir un container de capacitate mare;

                                 4.întreţinerea gratuită a locurilor de veci/mormintelor personalităţilor marcante / cetăţeni  de onoare precum şi mormintele şi operele comemorative ale eroilor sau a monumentelor şi operelor de artă din cimitir. Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a mormintelor şi operelor comemorative ale eroilor sau ale operelor de artă din cimitir cad în sarcina concesionarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

                                  5.realizarea unor activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta  cimitirului uman care constau în: cosirea/tăierea ierbii, toaletarea şi tăierea de arbori/arbuşti cu aprobarea Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ierbicidarea şi combaterea buruienilor de pe alei şi spaţiile verzi dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetaţiei  uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii şi transportarea la deponeu.

                      6.executarea de lucrări de plantare arbori, arbuşti, flori şi gazon şi executarea când este cazul de lucrări de corecţii şi tăieri de arbori şi arbuşti numai cu aprobarea Direcţiei de Mediu a Municipiului Timişoara.                     

 e – respectarea orarului de funcţionare a cimitirelor ;       

                   Art. 44. Prestatorului de servicii îi sunt interzise :

                      a. efectuarea săpăturilor la alte dimensiuni decât cele prevăzute în prezentul Regulament;

                          b. deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare conform legii;

                     c. executarea unor împrejmuiri, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru;

                     d. aplicarea altor tarife în cimitire decât cele aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local;

                     e. înstrăinarea sau schimbarea locului de înhumare fără aprobare conform legii;

                     f. îndepărtarea semnelor funerare fără acceptul familiei aparţinătoare, cu excepţia celor care şi-au pierdut dreptul de folosinţă;

       Art. 45. Este interzis personalului angajat al prestatorului de servicii :

                     a.să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreţinerea sau ornamentarea mormintelor (excepţie fac magazinele de servicii si obiecte funerare din incinta cimitirelor);

                     b. să-şi însuşească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosinţă a expirat ;

                     c. să solicite familiilor sau societăţilor de prestare servicii funerare foloase necuvenite pentru efectuarea unor activităţi;

                     d.să ţină vreo conversaţie ori să adopte o atitudine sau ţinută vestimentară care să dăuneze operaţiunilor funerare ce se desfăşoară în incinta cimitirelor ;

                     e.să distrugă sau să degradeze mobilierul şi obiectele funerare ;

                     f. să degradeze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte ;

                     g. să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ;

                     h. să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ;

                      i. să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ;

                      j. să consume băuturi alcoolice, să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirelor.

                     Art. 46. Prestatorul de servicii ce prestează serviciul de pază din cimitir, răspunde de furtul sau deteriorarea construcţiilor funerare existente în cimitir, conform contractelor existente. Lucrările deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala prestatorului de servicii ce prestează serviciul de pază.  

                   Art. 47. Persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare care înhumează decedatul în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara va achita contravaloarea serviciilor funerare, la nivelul stabilit prin hotârâre a Consiliului local al Municipiului Timişoara (săparea gropii, transportul decedaţilor la groapă etc.)

                    Art. 48. Prestatorul de servicii funerare (operatorul) trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de  Legea 102/2014, H.G. 741/2016 şi normele tehnice-sanitare conform legii.

                    Art. 49. Prestatorul de servicii va asigura toate condiţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a serviciilor încredinţate prin contractul de prestări servicii.

                                                                      

 

 

CAPITOLUL VI – TRANSPORTUL PERSOANELOR DECEDATE

 

 

 

Art. 50. Aducerea în România a persoanelor decedate şi înmormântarea acestora în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara, se face pe baza unui paşaport de transport mortuar şi se face în baza aprobărilor de la oficiul consular al României, a autorităţilor de sănătate publică din ţara respectivă şi declaraţia de primire din partea administraţiei cimitirului în care are loc înhumarea în condiţiile respectării Legii 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare şi după efectuarea procedurii de îmbălsămare.

                   Transportul internaţional al corpurilor persoanelor decedate din ţară în străinătate, se face pe baza unui paşaport de transport mortuar, eliberat de instituţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în funcţie de locul unde s-a produs decesul sau exhumarea şi după efectuarea procedurii de îmbălsămare, având acordul autorităţilor din ţara respectivă.

        Transportul internaţional al corpurilor persoanelor decedate se face în sicriu impermeabilizat, închis etanş, al cărui fund este acoperit cu un strat de 5 cm din materiale absorbante (rumeguş, turbă), îmbibate într-o soluţie dezinfectantă şi după efectuarea procedurii de îmbălsămare. Sicriul se depune într-o ladă de lemn, bine etanşeizată.        

         Art. 51. Transportul persoanelor decedate de la locul decesului şi până la locul efectuării manevrelor de îngrijiri mortuare, se realizează numai de prestatorii de servicii funerare, cu autovehicule speciale de transport mortuar. Pentru transportul decedatului pot fi folosite huse mortuare.

         Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării de la locul unde este defunctul păstrat, până la locul înhumării se realizează de prestatorii de servicii funerare, prezenţa documentelor de deces emise de autoritatea publică locală fiind obligatorie.        

         Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi sau în altă localitate se face în sicrie cu capac închis, cu autovehicule special amenajate care respectă prevederile normelor sanitare şi antiepidemice.      

         Transportul persoanelor decedate în afara localităţii în care s-a produs decesul se face după îmbălsămare, într-un sicriu impermeabil şi închis etanş, al cărui fund este acoperit cu materiale absorbante.

         Dacă persoanele decedate sunt în alte localităţi, la o distanţă mai mare de 30 km faţă de localitatea unde are loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare pe lângă certificatul de deces şi avizul sanitar de transport eliberat de direcţia de sănătate publică teritorială, respectiv a Municipiului Bucureşti.

                     Art. 52. Transportul persoanelor decedate ca urmare a unor boli contagioase se face pe baza  certificatului eliberat de un medic specialist în medicină legală sau anatomie patologică şi a adeverinţei de înhumare eliberată de autoritatea administraţiei publice locale.

                    Transportul şi înmormântarea persoanelor decedate ca urmare a unor boli transmisibile, carantinabile se face numai cu avizul sanitar eliberat de autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti şi după efectuarea procedurii de îmbălsămare.

                     Art. 53. Transportul persoanelor decedate în aceeaşi localitate, în altă localitate sau în altă ţară, se face cu vehicule mortuare şi cu mijloace de transport special amenajate, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice. Efectuarea acestor transporturi se asigură cu respectarea dispoziţiilor din convenţiile internaţionale în care Statul Român este parte şi potrivit dispoziţiilor legale în materie.                            

                  

                   

 

CAPITOLUL VII –ÎNFIINŢARE, DESFIINŢARE, ÎNCHIDERE ŞI DESCHIDERE CIMITIRE.

 

 

                     Art. 54. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare în cimitirele unde proprietar este Municipiul Timişoara, are următoarele obligaţii :

                    a – să asigure corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de înhumare şi ţinerea evidenţei înhumărilor în registrul de evidenţă înhumări. Registrele de evidenţă şi arhivă existente la cimitire până la această dată vor fi preluate de administratorul de cimitir.

                    b – întocmirea planului cu organizarea cimitirului;

                    c –atenţionarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I    Est de execuţia oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată o încălcare a prezentului Regulament şi dacă se constată lipsa autorizaţiei de construire/ permisului de lucru ;

                    d – inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită şi urmărirea întreţinerii lor ;

                    e – marcarea parcelelor, rândurilor şi locurilor de înhumare ;

                    f –urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiţii stipulate în permisul de lucru sau autorizaţia de construire şi înştiinţarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse1Est în cazul încălcării legislaţiei în vigoare;

                    g – inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere sub îndrumarea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare;

                    h – urmărirea exploatării şi funcţionării în parametrii normali a utilităţilor în cimitire (energie electrică, apă-canal etc. );

                    i – urmărirea stării de curăţenie în perimetrul cimitirului şi luarea măsurilor pentru menţinerea acesteia;

         j – marcarea locului pentru săparea gropii, fiind de faţă aparţinătorii locului de înhumare şi reprezentantul societăţii, verificarea realizării săpăturii gropii pentru înhumare cu  respectarea dimensiunilor, urmărirea executării în condiţii corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormîntul;

                    k – afişarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor şi urmărirea respectării întocmai a acestuia;                    

                   l – ţinerea evidenţei înhumărilor personalităţilor importante;

                   m să asigure servicii de relaţii cu publicul şi informarea vizitatorilor.

                       Art. 55. În cazul cimitirelor închise în care nu se mai fac înmormântări, proprietarul cimitirului este obligat să asigure în continuare, wc-uri, spaţii amenajate corespunzător pentru depozitarea gunoiului şi spaţii verzi, arbuşti, copaci pe marginea drumurilor şi aleilor din perimetrul cimitirului.

                       Cimitirul închis este cimitirul în care toate locurile de veci au fost ocupate. Poate fi închisă doar o parte dintr-un cimitir. Aceasta este stabilită print-o expertiză de specialitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin mijloace de informare în masă.

                       Orice persoană care justifică un interes legitim poate contesta măsura de închidere a cimitirului la instanţele competente.

                       Art. 56. Pentru desfiinţarea cimitirului este necesară obţinerea autorizaţiei de desfiinţare, potrivit perevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                       Art. 57 Desfiinţarea şi schimbarea destinaţiei unui cimitir se fac după 30 de ani de la ultima înhumare şi după strămutarea tuturor osemintelor, într-un alt cimitir în funcţiune, cu tot respectul şi bunăcuvinţa, pentru motive temeinic justificate şi cu avizul Secretariatului de Stat pentru Culte şi al cultului respectiv.

                        Desfiinţarea unui cimitir înainte de 30 de ani se face cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene sau al Municipiuliui Bucureşti şi avizul cultului respectiv.

                       Art. 58. Autorizaţia sanitară a cimitirelor se va face în baza autorizaţiei de construire, în următoarele cazuri:

a.       înfiinţarea unui cimitir;

b.      extinderea cimitirului existent;

c.       strămutarea cimitirului. 

                       Art. 59. Autorizaţia sanitară a cimitirelor se eliberează de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi este valabilă atât timp cât nu intervin modificări.

                       Art. 60. La extinderea şi redeschiderea cimitirului care a fost închis se aplică regulile stabilite pentru înfiinţarea cimitirului.

 

 

 

CAPITOLUL VIII – EXECUTAREA DE CONSTRUCŢII  FUNERARE ÎN

CIMITIRE

 

 

                      Art. 61. În cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara se pot executa construcţii funerare numai în baza unui permis de lucru sau autorizaţie de construire, de către societăţi comerciale de profil care funcţionează conform legii sau de persoane fizice autorizate în condiţiile legii, decizia alegerii executantului lucrării rămânând la latitudinea concesionarilor de locuri de veci.

         Art. 62. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara, are următoarele obligaţii :

                     a – urmărirea şi monitorizarea executării construcţiilor funerare în cimitir de la începerea lucrării şi până la finalizarea lor şi înştiinţarea Direcţiei Poliţia Locală şi Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est pentru stoparea execuţiei oricăror lucrări funerare în situaţia în care constată o încălcare a prezentului Regulament şi a dispoziţiilor prevăzute în autorizaţia de construire sau permisul de lucru;

                     b – luarea măsurilor şi întocmirea documentelor necesare pentru repararea prejuduciilor cauzate de constructori  pe cheltuiala acestora în cel mai scurt timp ;

                    Art. 63. Proprietarul cimitirului eliberează permisul de lucru pentru executarea de lucrări funerare (prin grija Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est) sau autorizaţia de construire (prin grija Direcţiei Urbanism), dar nu răspunde de prejudiciile cauzate de condiţiile meteo nefavorabile şi efectuarea defectoasă a lucrărilor funerare de către executanţii acestora.

                      Art. 64. Prin grija Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est poate fi afişată lista societăţilor comerciale autorizate să execute construcţii funerare în cimitirele aparţinînd Municipiului Timişoara.

                       Art. 65. Societăţile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcţii funerare în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara vor respecta prevederile prezentului regulament.

Publicitatea serviciilor funerare pe teritoriul cimitirului este interzisă cu excepţia locului destinat acestui scop şi stabilit de către proprietarul cimitirului.

                       Art. 66. Construcţiile funerare se vor executa numai pe timpul orarului:  Luni-Sâmbătă între orele 08.00 – 20.00 în perioada 01 martie – 01 decembrie, şi numai în baza permisului de lucru sau după caz în baza autorizaţiei de construire, eliberată de către proprietarul cimitirului.

                        Nu se vor executa construcţii funerare cu 7 zile inainte şi cu 7 zile după, cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi de 1 noiembrie.

Societatatea comercială sau persoana fizică autorizată care execută construcţii funerare în cimitir este obligată să părăsească cimitirul la expirarea programului, după aceea nici o persoană nu mai are voie să rămână şi să intre în cimitir, cu excepţia personalului de pază.

                        Art. 67. Se pot executa următoarele construcţii funerare:

                         a – la suprafaţă : borduri sau împrejmuiri, capele, mausolee, monumente, obeliscuri, capace, alte lucrări de artă plastică;

                         b – în subteran : cripte, bolte, cavouri, gropi zidite.

                      Realizarea şi extinderea capelelor, mausoleelor şi a oricăror clădiri sau a infrastructurii cimitirului, se fac după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate în condiţiile legii. Lucrările de reparaţii la acestea, se fac tot cu obţinerea autorizaţiei eliberate în condiţiile legii.

                       Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire pentru executarea împrejmuirilor funerare, bordurilor, însemnelor locurilor de înhumare, obeliscurilor sau alte lucrări de artă plastică, precum şi lucrărilor funerare subterane. Acestea vor  respecta dimensiunile, forma şi materialele descrise în permisul de lucru.

Lucrările de construcţii funerare cu amenajările necesare, (respectiv: bordură, împrejmuire funerară, mormânt cu capac, de înălţime de max. 20 cm, cruce/monument funerar de înalţime max. 1,8 m.) precum şi lucrările funerare subterane, se fac cu avizul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, respectiv în baza unui permis de lucru.

În caz de deces, dacă se solicită executarea unei gropi zidite în regim de urgenţă, nu este necesară eliberarea unui permis de lucru.

Tariful pentru eliberarea permisului de lucru va fi aprobat de către Consiliul Local la propunerea Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi nu poate fi modificat decât în funcţie de rata inflaţiei sau dacă modificările legislative impun cheltuieli suplimentare. Eliberarea permisului de lucru pentru executarea împrejmuirilor funerare se face după plata tarifelor şi numai după primirea răspunsului favorabil la solicitarea făcută de către concesionarul de loc de veci.

                          Art. 68. Executarea săpăturilor pentru lucrările funerare în subteran (gropi zidite, bolte, cavouri etc.) se face de către prestatorul de servicii de înhumare. Acesta este obligat în termen de maxim 5 zile lucrătoare după achitarea contravalorii acestui serviciu să execute săpătura. În caz de deces, dacă se solicită executarea săpăturii unei gropi zidite, aceasta se face imediat.

                         Art. 69. Executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia să prezinte la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, permisul de lucru şi tabelul cu personalul societăţii comerciale ce lucrează în cimitire.

Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare are obligaţia să nu permită participarea la executarea construcţiilor funerare a nici unei persoane care nu are relaţii juridice de muncă cu societatea executantă.                                                                 

           Art. 70.1 Actele necesare pentru eliberarea permisului de lucru sunt :

                            a – cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării (concesionarul locului de veci) şi care cuprinde :

                                      - numele, prenumele, adresa ;

                                      - cimitirul, parcela, rândul, mormântul unde urmează să se execute lucrarea ;

                                      - denumirea firmei care execută lucrarea funerară.

                            b – document eliberat de administratorul de cimitir din care să rezulte :

                                      - numele concesionarului, decedaţilor (dacă este cazul);

                                      - parcela, rândul, mormântul unde se execută lucrarea ;

                                      - dovada achitării dreptului de folosinţă al fiecărui loc de înhumare.

                             c – copie după actul care dovedeşte valabilitatea dreptului de folosinţă al locului de înhumare respectiv;

                             d – copie carte de identitate (concesionarul locului de veci);

                             e – copie a contractului dintre beneficiarul lucrării (concesionarul locului de veci) şi societatea comercială sau persoana fizică autorizată care execută lucrarea;

                              f – dovada din partea societatăţii comerciale sau persoanei fizice autorizate care execută lucrarea,  că are ca obiect de activitate executarea de construcţii

                             70.2. Actele menţionate mai sus se prezintă pentru verificare, avizare şi aprobare. Pe baza aprobării date se emite adresa către concesionar, iar în caz favorabil permisul de lucru, care se întocmeşte în 3 exemplare :

                              - un exemplar societatăţii comerciale sau persoanei fizice autorizate care execută lucrarea;

                              - un exemplar la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir;

                              - un exemplar la dosarul Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;

                           70.3. Permisul de lucru se eliberează numai după primirea de către concesionar a înştiinţării/adresei favorabile că s-a întocmit permisul de lucru şi după plata taxelor legale. Tariful permisului de lucru este funcţie de suprafaţa locului de veci pe care se execută construcţia şi se aprobă prin Hotărâre de Consiliu Local.

                           70.4. Este interzisă executarea de construcţii funerare fără permis de lucru sau autorizaţie de construire eliberată. Construcţiile funerare executate fără permis de lucru sau autorizaţie de construire eliberată sau care nu respectă condiţiile impuse de permisul de lucru sau autorizaţie de construire şi din prezentul regulament, vor suporta sancţiunile şi măsurile stabilite de legislaţie.

Art. 71. Societatea comercială sau persoană fizică autorizată care va executa o construcţie funerară fără permis de lucru sau autorizaţie de construire eliberată, nu va mai avea dreptul de a executa construcţii funerare de orice fel, în cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timişoara.

             Art. 72. Agenţii economici care urmează să execute construcţii funerare în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara sunt obligaţii să execute lucrările astfel :

                              - pentru lucrările obişnuite (borduri, împrejmuiri, capace, cruci, monumente, gropi zidite sau alte construcţii subterane) în 30 zile de la data eliberării documentelor necesare construcţiei ( permisul de lucru ) în perioada 01 martie – 01 decembrie;                     .

                               - pentru capele, în funcţie de specificaţia prevăzută în autorizaţia de construire/permisul de lucru.

 Nu se vor executa construcţii funerare cu 7 zile inainte şi cu 7 zile după, cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi de 1 noiembrie.

                   Art. 73. Permisul de lucru se prelungeşte în condiţiile în care construcţia funerară nu s-a executat din motive întemeiate (alegerea pentru terminarea construcţiei funerare a unei alte societăţi comerciale, condiţii meteo nefavorabile ) în termenele de mai sus. Prelungirea permisului de lucru se face prin solicitare scrisă, aprobarea solicitării şi achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru.

                Art. 74.   Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare este obligată să verifice şi să transmită respectarea termenului de execuţie a construcţiei funerare stabilit în permisul de lucru sau autorizaţia de construire şi să informeze în cazul în care acest termen este depăşit.

                Art. 75. Este interzisă orice construcţie funerară în afara limitei suprafeţei locului aflat în folosinţă. Societăţile comerciale care prestează construcţii funerare în cimitire, cât şi persoanele fizice autorizate, au obligaţia respectării dimensiunilor locurilor de înhumare şi sunt obligate prin construcţia executată să lase acces pe trotuarele dintre împrejmuiri.

                  Art. 76. Împrejmuirile funerare, bordurile locurilor de înhumare, jardinierele, statuetele, coloanele, felinarele, obeliscurile, piramidele sau alte lucrări de artă plastică, nu au voie să depăşească limitele locului de înhumare prevăzut la Art. 9. Dacă acestea depăşesc limitele locului de înhumare, la cererea expresă a Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, aparţinătorii trebuie să şi le desfiinţeze.

                  Art. 77. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor şi a gropilor zidite vor trebui prin grija prestatorului de servicii de înhumare, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile şi rezistente, pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului.

                    Art. 78. Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale şi alte obiecte pe mormintele vecine. Aceştia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu murdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuţiei lucrărilor.

        Art. 79. Accesul şi evacuarea în şi din cimitire a materialelor cu mijloace de transport cu o capacitate mai mare de 1,5 tone este interzisă, cu excepţia firmelor autorizate să evacueze gunoiul din deponeele cimitirelor.

                    Art. 80. Persoanelor fizice autorizate sau societăţilor comerciale care execută construcţii funerare le este permis accesul cu autovehicule cu capacitate mai mică de 1,5 tone, care transportă materiale gata preparate sau semifabricate pentru construcţii funerare sau cu utilaje folosite la construcţiile funerare, numai cu permisul de lucru eliberat contra cost de Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est care se va afla asupra lor. Acestea vor mai prezenta: copia contractului încheiat cu beneficiarul lucrării, tabelul cu personalul care execută lucrarea funerară şi copii după cărţile de identitate a acestora şi un document care să conţină traseul de acces spre locul de execuţie a lucrării şi condiţiile particulare de execuţie (termenele, modul de manipulare a materialelor şi modul de evacuare a deşeurilor din cimitir).

  Zilnic şi la finalizarea lucrărilor, persoanele fizice autorizate sau societăţile comerciale în cauză, vor lăsa locul curat şi vor evacua din incinta cimitirului, toate resturile şi deşeurile rezultate din activitatea de executare lucrări funerare (inclusiv resturile de la construcţiile anterioare-vechi).

                Art. 81. Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuţiei lucrărilor: deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcţiilor, fără acordul scris al familiilor aparţinătoare.

                 Art. 82. Materialele necesare pentru construcţie nu vor fi aduse la locul de executare decât pe măsura nevoilor.

                 Art.83. Nu este permis în cimitire depozitarea materialelor de construcţii, stingerea

varului, cioplirea pietrelor, turnarea plăcilor şi crucilor în cofraje, ci doar efectuarea de lucrări pregătitoare.

                Art. 84. Resturile de orice natură rezultate din operaţiile de construcţie, deşeurile de orice fel se evacuează din cimitir, în fiecare zi de către constructorii lucrărilor.                          

                Art. 85. Este interzisă montarea de bănci, de ornamente şi alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre locurile de înhumare, iar cele existente care împiedică circulaţia şi ocupă spaţiul dintre mormintele vecine, vor fi desfiinţate.

               Art. 86. Este interzisă tăierea de pomi şi arbori, precum şi desfiinţarea vegetaţiei, excepţie făcând arborii care periclitează siguranţa lucrărilor funerare sau cei care sunt crescuţi pe morminte şi împiedică înhumarea decedaţilor în locurile de veci concesionate şi numai după acordul Direcţiei de Mediu şi a instituţiilor abilitate.                            

                  Art. 87. Construcţiile executate sunt proprietatea beneficiarului dreptului de concesiune a locurilor de veci, urmând ca la încetarea dreptului de concesiune a acestor locuri de veci, concesionarul să desfiinţeze construcţiile şi să elibereze terenul pe cheltuiala sa sau să le cedeze fără plată proprietarului cimitirului.

       Art. 88. Dacă o construcţie funerară prezintă o stare de degradare avansată ( care ar pune în pericol securitatea publică sau mormintele vecine etc., informare primită în scris, de la persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare), se va întocmi un proces verbal de constatare, după care se va proceda la o somaţie adresată familiei aparţinătoare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului. În situaţia în care familia aparţinătoare (titularul/concesionarul locului de veci) nu doreşte, nu poate fi găsită, titularul/concesionarul va fi înştiinţat în scris şi pierde dreptul de concesiune a locului de veci.

Locul de veci poate fi atribuit altui solicitant care va plăti lucrările de desfiinţare.

                   Art. 89. Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât în conformitate cu Legea nr.422/2001- privind protejarea monumentelor istorice.

                  Art. 90. Monumentele de artă şi arhitectură şi operele comemorative ale eroilor şi mormintele personalităţilor şi monumentele nefunerare precum şi locurile pe veci aflate în cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara sunt întreţinute şi îngrijite de proprietarul cimitirului sau de prestatorul de servicii, dacă este prevăzut în contractul de prestări servicii acest lucru.

                         

 

CAPITOLUL IX – REGULI DE VIZITARE ÎN CIMITIR

INTERDICŢII

                       

            Art. 91. Cimitirul este deschis accesului zilnic, după următorul program adus la cunoştinţa publicului prin afişarea în locuri vizibile, la intrarea în cimitir:

                        - 01 aprilie – 15 noiembrie- între orele 08.00 – 20.00 ;

                        - 16 noiembrie – 31 marrtie- între orele 08.00 – 17.00.

 

Art. 92. Orarul de vizitare va fi afişat la fiecare intrare de cimitir. Personalul de pază are obligaţia să invite publicul să părăsească cimitirul, la închiderea programului de vizitare. Personalul de pază va interzice intrarea persoanelor în cimitire prin alte locuri decât pe porţile de acces şi în afara programului de acces.

           Art. 93. Este interzis persoanelor care vizitează cimitirele aparţinând Municipiului Timişoara:

                      a.) să efectueze săpături pentru gropi zidite sau cavouri;

                           b.) să deschidă  morminte şi să deshumeze cadavre;

                      c.) să execute construcţii funerare;

                      d.) să îndepărteze semnele funerare de pe locurile de veci;      

                      e.) să comercializeze în incinta cimitirelor, orice obiect care este folosit pentru întreţinerea sau ornamentarea mormintelor sau să aibă intenţia să practice în cimitire comerţul;

                      f.) să-şi însuşească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare;

                      g.) să solicite familiilor sau societăţilor de prestare servicii funerare foloase necuvenite pentru efectuarea unor activităţi;

                      h.) să ţină vreo conversaţie ori să adopte o atitudine sau ţinută vestimentară neadecvată, indecentă în incinta cimitirelor ;

                      i.) să distrugă construcţiile şi obiectele funerare;

                      j.) să degradeze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte;

                      k.) să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare;

                      l.) să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute;

                      m.) să depoziteze pământ, resturi vegetale sau alte obiecte pe morminte;

                      n.) să consume băuturi alcoolice sau să fie în stare de ebrietate;

                      o.) consume seminţe;

                      p.)  să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirelor;

Art. 94. În incinta cimitirului se interzice :

a.)    accesul copiilor în vârstă de până la 14 ani, neînsoţiţi ;

b.)     accesul persoanelor însoţite de câini sau alte animale domestice, care nu au lesă şi botniţă dacă este cazul în condiţiile legii;                       

c.)     folosirea mijloacelor de redare audio şi/sau  video şi/sau staţii de amplificare a sunetelor de orice fel, mai puţin cele folosite pentru ceremonii.

Art. 95. Este interzis accesul în cimitire a autovehiculelor de orice fel destinate transportului de persoane şi materiale, fără acordul proprietarului cimitirului. Este permis accesul în cimitire a autovehiculelor care transportă persoanele cu handicap locomotor sau cu mobilitate redusă şi care deţin un certificat/card legitimaţie din care să rezulte această situaţie, precum şi vehiculele care transportă corpul neînsufleţit la locul de veci. Acestea nu vor putea staţiona în incinta cimitirului.

                       

 

CAPITOLUL X – CONTRAVENŢII

                

Art. 96. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform legislaţiei în vigoare şi hotărârilor emise de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.97. Constituie contravenţii, daca nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează, următoarele fapte:

1.) Contravenţii care se aplică prestatorului de servicii funerare căruia i s-a delegat gestiunea serviciilor prin concesionare şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1500 lei şi 2500 lei:

a.) neîntreţinerea în stare corespunzătoare a mijloacelor fixe (clădiri, împrejmuire cimitir, alei, copertine, faţade, acoperişurilor, etc.);

b.)  neîntreţinerea în stare corespunzătoare a zonelor verzi aferente cimitirului, inclusiv dintre morminte;

c.) nerespectarea normelor de igiena şi a curăţeniei în perimetrul cimitirelor, deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia acestora anual şi ori de câte ori este necesar;

d.) nerespectarea normelor de colectare  şi depozitare selectivă a deşeurilor din cimitir;

e.) neîntreţinerea corespunzătoare şi păstrarea în stare bună a containerelor din cimitire destinate colectării selective a gunoiului şi resturilor vegetale;

f.) neîntreţinerea în permanentă a curăţeniei aleilor din cimitir;

g.) nerespectarea măsurilor stabilite de C.L. al Municipiului Timişoara pentru asigurarea igienei şi curăţeniei în municipiu;

h.) neîncheierea contractelor de prestări servicii publice de salubrizare pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor, cu un operator local de servicii de salubrizare;

i.) neefectuarea dezăpezirii de pe trotuare/alei şi neîndepărtarea ţurţurilor de pe clădirile din cimitir ori de câte ori este necesar;

j.) neefectuarea în caz de polei a măsurilor obligatorii care se impun în vederea evitării alunecării, prin aplicarea de nisip sau rumeguş pe alei;

k.) neefectuarea măsurilor de marcare a perimetrului expus dacă este cazul în cazul zăpezii şi gheţii de pe trotuare/alei şi ţurţurilor de pe clădirile din cimitire;

l.) nerespectarea măsurilor privind împiedecarea arderii deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în cimitire şi stingerea imediată a acestora, în cazul în care persoane necunoscute le aprind;

m.) nerespectarea reglementărilor privind protecţia mediului, adoptând soluţii şi măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor;

n.) depozitarea chiar şi temporar a pământului rezultat din lucrările de săpături, pe morminte sau în alte locuri din cimitire decât în cele permise.

 

2.) Contravenţii care se aplică prestatorului de servicii funerare căruia i s-a delegat gestiunea serviciilor prin concesionare şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 lei şi 2500 lei:

a.) nerespectarea măsurilor privind distrugerea buruienilor şi în mod special a celor cu potenţial alergen (ambrozia artemisiifolia etc.) prin scoaterea rădăcinilor, smulgere sau cosire din cimitir;

                        b.)  nerespectarea măsurilor privind depozitarea clandestină de gunoi, moloz, resturi vegetale etc. în perimetrul cimitirului.

                      

Art. 98. Contravenţii care se aplică agenţilor economici şi persoanelor fizice:

 

1.)    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei pentru persoane fizice şi 1000 lei şi 2 500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte :

a.)       aruncarea şi abandonarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare şi nealimentare,

                        aparate electrocasnice,  mobilă şi alte deşeuri aduse din exteriorul cimitirului, în

 perimetrul cimitirului sau în deponeele acestuia;

b.)    depozitarea clandestină de gunoi, moloz, resturi vegetale etc. în perimetrul cimitirului;

c.)     murdărirea aleilor de orice fel de materiale: balast, mortar, noroi, betoane, deşeuri sau alte materiale;

d.)    nerespectarea programului de funcţionare afişat la intrarea în cimitir;

e.)    pătrunderea în cimitir cu câini fără lesă, biciclete, scutere, motorete, ATV-uri şi autoturisme (altele decât cele permise);

f.)     consumarea de băuturi alcolice în cimitir;

g.)    arderea deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură în cimitir;

h.)    plantarea de material dendrologic, care prin specificul său poate cauza prejudicii  asupra stării de sănătate a populaţiei în perimetrul cimitirului, inclusiv pomi şi arbuşti fructiferi;

i.)     executarea de tăieri de corecţii şi defrişări arbori şi arbuşti, fără acordul serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

 

2.)    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 lei şi 1500 lei pentru persoane fizice şi cu amendă cuprinsă între 1500 lei şi 2500 lei pentru persoane juridice următoarele fapte :

a.) deversarea şi aruncarea de deşeuri din afara cimitirelor în cimitire şi în deponeele acestora;

b.)    aruncarea sau abandonarea de resturi vegetale, crengi şi alte deşeuri rezultate din curăţirea mormintelor pe alte morminte sau în alte locuri din cimitire decât în cele permise;

c.)    depunerea şi precolectarea deşeurilor reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, etc.) rezultate din cimitire, în alte locuri şi nu la recipientele amenajate special din incinta cimitirelor.

 

3.)    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2000 lei şi 2500 lei atât  pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice următoarele fapte :

a.)    distrugerea şi deteriorarea gardului viu, a materialului dendrofloricol din incinta cimitirelor;

b.)    distrugerea sau deteriorarea coşurilor, containerelor de depozitare a gunoiului sau altor obiecte de mobilier urban din cimitire;

c.)    distrugerea, deteriorarea sau murdărirea mormintelor şi spaţiilor verzi din cimitire.

                         

                          Art. 99. Contravenţii care se aplică persoanelor fizice, concesionari sau titulari ai locurilor de veci

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1500 lei şi 2500 lei, neîngrijirea şi neîntreţinerea locurilor de veci pe care le au în concesiune, sau care le-au fost atribuite de Municipiul Timişoara. Îngrijirea şi întreţinerea locurilor de veci se va realiza cel puţin prin cosirea buruienilor, vegetaţiei ierboase şi lemnoase de pe locurile respective cât şi de pe trotuarele comune dintre acestea. Buruienile cu potenţial alergen (ambrozia), trebuie eliminate prin scoaterea rădăcinilor.

            

 Art. 100. Contravenţii care se aplică agenţilor economici şi persoanelor fizice autorizate care execută lucrări de construcţii funerare, reparaţii şi demolări de lucrări de construcţii funerare

1.)    Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1500 lei şi 2500 lei următoarele fapte :

a.)  depozitarea chiar şi temporară a pământului rezultat din lucrările de construcţii pe morminte sau în alte locuri din cimitire decât în cele permise;

b.)    murdărirea căilor publice, aleilor din cimitire cu materiale şi resturi de materiale folosite sau rezultate din activitatea de construcţii;

c.)                prepararea mortarelor sau betoanelor în perimetrul cimitirelor în alte locuri decât în cele permise;

d.)                neîmprejmuirea cu panouri speciale de protecţie a locurilor şi lucrărilor de construcţie care prezintă pericol de accidentare;

e.)    neefectuarea lucrărilor de salubrizare la punctele de lucru din cimitire la sfârşitul fiecărei zile de lucru;

f.)     neluarea măsurilor de împiedicare a producerii şi răspândirii prafului;

g.)                executarea de lucrări funerare sau reparaţii la lucrările funerare fără permisul de lucru eliberat sau nerespectând dispoziţiile prevăzute în permisul de lucru şi în Regulamentul de serviciu la contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare  exploatării şi întreţinerii a cimitirelor umane aparţinând Municipiului Timişoara, respectiv: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara;

h.) executarea sau reparaţiile la capele fără autorizaţie de construire eliberată în

h.)                condiţiile legii sau nerespectând dispoziţiile prevăzute în autorizaţia de construire şi în Regulamentul de serviciu la contractele de concesiune servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare  exploatării şi întreţinerii a cimitirelor umane aparţinând Municipiului Timişoara, respective: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor și Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara;

                  

Faptele menţionate la Litera (g.) şi (h.) pot duce la demolarea construcţiei executate, conform legii.  

 

 Art. 101. Căi de atac

a.)    În cazul în care contravenientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată prin săvârşirea contravenţiei, agentul constatator poate aplica în mod repetat, după fiecare somaţie, la care contravenientul nu se conformează, o nouă amendă pentru contravenţia săvârşită. La societăţile comerciale şi instituţii, sanţiunea se aplică conducătorului acesteia sau persoanei care a avut sarcina de a urmări îndeplinirea obligaţiilor respective sau persoanei juridice.

b.)    Agentul constatator stabileşte amenda în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. În afara sancţiunilor prevăzute mai sus, organul constatator va putea stabili în cuprinsul aceluiaşi proces verbal, când va fi cazul, atât valoarea pagubei produse prin contravenţie cât şi confiscarea obiectelor care au servit la săvârşirea contravenţiei, cu precizarea valorilor.

c.)    Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal, ori după caz de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

                Art. 102. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre de la Art. 96 până la Art. 98 inclusiv, se va face de către:  - Primar, de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Timişoara, salariaţii primăriei anume împuterniciţi prin dispoziţii ale Primarului, şi alte persoane împuternicite de către Primar.

 

 

 

CAPITOLUL XI – DISPOZIŢII FINALE

 

 

                         Art. 103. În cazul mormintelor şi/sau al operelor comemorative de război sunt aplicabile prevederile Legii nr. 379/2003 şi Legii nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

                          Art. 104. Proprietarul cimitirelor are obligaţia întreţinerii şi menţinerii în funcţiune a acestuia (asigurarea pazei 24 de ore din 24, serviciile funerare, curăţenia în perimetrul cimitirelor, efectuarea corecţiei şi tăierii de arbori, întreţinerea şi plata utilităţilor etc.), obligaţie care poate fi îndeplinită pe bază de contract şi de un operator economic, prestator de servicii. În cazul în care prestatorul de servicii nu îşi execută obligaţiile prevăzute în contract, contractul va fi reziliat unilateral de către autoritatea contractantă, fără punere în întârziere, fără apel la instanţă şi dă dreptul autorităţii contractante de a cere despăgubiri şi de a aplica sancţiuni.

                          Art. 105. Actele de concesionare a locurilor de înhumare eliberate de administraţiile cimitirelor până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament rămân valabile.

                             Art. 106. Toate persoanele fizice sau juridice, precum şi  toţi operatorii economici care prestează o activitate în cimitirele menţionate la Art. 2 din prezentul regulament, care prin natura împrejurărilor iau contact direct cu cimitirele, sunt obligate să respecte prezentul regulament de serviciu.

 

 

 

 

 Colectiv de coordonare:

 

Președinte:  Florin Răvăşilă

 

 

Membrii: Otilia Sîrca

               

                 Nicolae Cacuci

 

                  Ramona Dolha

 

                 Diana Dinu

                                                                                                                                                                                               

                                                           

                                                                                 Anexa nr. 4 la HCL nr.___/_______

MUNICIPIUL  TIMIŞOARA                                                           

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE  I EST                

BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi                                     

SPAŢII UTILITARE                                                        

Nr. ­­­­­­­­SC2020-10247/08.05.2020                                 

                    

 

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirului uman -

Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara- Lotul 2

 

 

 

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.l. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a contractului de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii a cimitirului uman:  Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative :

·                     Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002- privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local- modificată și completată;

·                     Legea nr. 10/2020-  pentru modificarea și completarea  O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

·                     Ordonanţa Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ.

·                     Legea nr.102/2014 -privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în vederea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara,

·                     H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,

·                     Legea nr. 100/2016- privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,

·                     H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,

·                     Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1.134/C/2000 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 255/2000-pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale,

 

Art.3 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu  respectarea prevederilor  Legii nr. 102/2014- privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, H.G. nr. 741/2016 - privind aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să  le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare şi Ordinului Ministerului Justitiei nr. 1.134/C/2000 comun cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 255/2000- pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice având ca obiect înhumarea în cimitirul  public uman ale municipiului Timişoara: Cimitirul Stuparilor, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiţii de eficienţă şi siguranţă, pentru a asigura activitatea de înhumare, pază şi curăţenie din aceste cimitire.

Art.4. În termenii prezentului caiet de sarcini:

1)                  Municipiul Timişoara, are calitatea de autoritate contractantă, fiind proprietarul cimitirului.

2)                  Operatorul economic căruia  i-a fost atribuită concesiunea are calitatea de  prestator de servicii funerare care îndeplineste condiţiile impuse de Legea 102/2014 şi H.G. nr. 741/2016, fiind denumit în continuare concesionar.

Art.5. Reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care sunt în vigoare, trebuie respectate permanent de către concesionar pe parcursul prestării activităţilor şi serviciilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor  din Municipiul Timişoara.

Art.6.  Prezentul Caiet de sarcini este anexă la contractul de concesiune a serviciilor având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara.

 

           

CAPITOLUL II:  DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE

 

Obiectul contractului

Art.7.  Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii şi activităţi necesare, exploatării şi întreţinerii cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor din Municipiul Timişoara, respectiv:

            7.1) Serviciile şi activităţile de înhumare şi pregătire a ceremoniei de înmormântare din cimitirului uman: Cimitirul Stuparilor  din Municipiul Timişoara;

            7.2) Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei şi gestionarea selectivă a deşeurilor   din cimitirul uman: Cimitirul Stuparilor;

7.3) Serviciile de pază şi ordine a  cimitirului uman : Cimitirul Stuparilor;

7.4) Servicii de reparaţii/întreţinere a instalaţiilor şi dotărilor din cimitirul mai sus menţionat;

Terenul pe care este amplasat Cimitirul Stuparilor aparţine domeniului public al municipiului Timişoara şi nu face parte din obiectul concesiunii.

 

Art.8. În derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

8.1 Bunuri de retur  

        Construcţiile precum şi alte bunuri mobile şi imobile situate în cimitir pe care autoritatea contractantă le predă în folosinţă concesionarului pe perioada contractului. Bunurile vor fi inventariate şi predate în baza unui proces verbal, odată cu semnarea contractului şi constituie bunuri de retur ce revin de drept autorităţii contractante la expirarea/încetarea contractului de prestări servicii. Acestea trebuie întreţinute şi reparate/înlocuite în caz de necesitate de către concesionar, pe cheltuiala acestuia, ori de câte ori este nevoie. Bunurile de retur se preiau şi se utilizează de către concesionar pe perioada contractului, iar la expirarea/încetarea contractului acesta le va preda autorităţii contractante, pe bază de proces verbal de predare -primire.

 

8.2 Bunuri proprii ale concesionarului

        Bunurile proprii ale concesionarului (maşini, echipamente, utilaje, scule) rămân în proprietatea acestuia după încetarea contractului.

 

Serviciile şi activităţile de înhumare şi pregătire a ceremoniei de înmormântare

Art.9.  Serviciile şi activităţile necesare realizării serviciilor de înhumare astfel încât ceremonialul de înmormântare, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu maximă operativitate, asigurându-se permanenţa serviciului în toate cele 7 zile ale săptămânii (mai puţin în zilele declarate sărbători naţionale) şi în condiţii corespunzătoare sunt următoarele :

        9.1) primirea comenzii pentru înmormântare ;

        9.2) transportul persoanei decedate, preluarea persoanelor decedate;

        9.3) pregătirea pentru înmormântare :

                 9.3.1) închirierea, pregătirea şi aranjarea sălii de ceremonii funerare/casei funerare/capelei/sălii de priveghi;

                 9.3.2) transportul decedatului la sala de ceremonii funerare /casei funerare/capelei/sălii de priveghi, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun;          

    9.3.3 )   săpat groapă sau executarea săpăturii la o groapă zidită sau betonată,

             simplă sau suprapusă;

                9.3.4 )   deschidere şi închidere cavou sau  ridicat şi remontat capac la construcţiile funerare existente în cimitir ;

                9.3.5) înhumarea ( transportul decedatului de la sala de ceremonii funerare /casă funerară la locul de veci, coborârea sicriului în mormânt, închiderea gropii/închidere cavou/remontat capac, curăţirea şi aranjarea locului de înhumare) ;

                 9.3.6 ) depunerea şi aranjarea coroanelor de flori, amenajarea mormântului după înhumare ( evacuarea surplusului de pământ şi transportul coroanelor la deponeu după 40 de zile de la înhumare) ;

               9.3.7 )  exhumare oseminte/cadavru înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de 1(un) an ;

               9.3.8 )  exhumare oseminte după 7 ani ;

               9.3.9)   reînhumarea osemintelor după 7 ani;

              9.3.10)  preluarea urnei cu cenuşa decedatului şi aşezarea acesteia într-o nişă specială sau înhumarea acesteia.

 

Art.10. Unele dintre serviciile enumerate mai sus, pot fi realizate şi separat, iar serviciul religios oficiat de reprezentanţii cultelor cu ocazia înmormântării, precum şi servicii funerare pentru pregătire/îmbălsămare cadavru sau pentru pregătirea serviciilor religioase nu sunt considerate servicii de înhumare.

 

Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei şi gestionarea selectivă a deşeurilor

Art.11.              Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei în perimetrul cimitirului uman care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt:

11.1)   Asigurarea în incinta cimitirului a condiţiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare, prin instalarea de coşuri, containere şi pubele, prin întreţinerea şi înlocuirea acestora atunci când este cazul, prin efectuarea în permanenţă a curăţeniei spaţiilor verzi, aleilor de acces, sălilor de ceremonii funerare /caselor funerare/sălilor de priveghi, construcţiilor administrative şi prin efectuarea operaţiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, ori de câte ori este necesar.

11.2)  Executarea a cel puţin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale şi de 1 noiembrie) a unei curăţenii generale (evacuarea selectivă a tuturor deşeurilor care se generează în urma curăţeniei din cimitire, a  resturilor vegetale, a pământului, a deşeurilor inerte rezultate din construcţii sau în urma desfiinţării construcţiilor funerare, etc.) a mormintelor şi a aleilor din perimetrul cimitirului şi va întocmi la final un raport scris pe care îl va transmite autorităţii contractante.

 

11.3)    Depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a deşeurilor se face selectiv şi este permisă  numai  în locurile special amenajate (la deponeele dotate cu containere de capacitate mare, în  pubele, în containere sau în coşuri de gunoi) păstrându-se curăţenia în perimetrul cimitirului.

 

11.4)    Realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor şi deşeurilor, iar deşeurile rezultate în urma activităţilor specifice de curăţenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

11.5)    Concesionarul este obligat să încheie cu un operator economic specializat contracte pentru evacuarea, colectarea şi transportul de la deponeu a  deşeurilor şi gunoiului din cimitir şi să amplaseze la fiecare deponeu din cimitir un container de capacitate mare.

 

11.6)    Întreţinerea gratuită a locurilor de veci/mormintelor personalităţilor marcante / cetăţeni  de onoare precum şi mormintele şi operele comemorative ale eroilor sau a monumentelor şi operelor de artă din cimitir. Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a mormintelor şi operelor comemorative ale eroilor sau ale operelor de artă din cimitir cad în sarcina concesionarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

11.7)    Activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta  cimitirului uman care constau în:  cosirea/tăierea ierbii, toaletarea şi tăierea de arbori/arbuşti cu aprobarea Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ierbicidarea şi combaterea buruienilor de pe alei şi spaţiile dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetaţiei  uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii şi transportarea la deponeu.

 

11.8)    Concesionarul este obligat să execute lucrări de plantare arbori, arbuşti, flori şi gazon şi să execute când este cazul lucrări de corecţii şi tăieri de arbori şi arbuşti numai cu aprobarea Direcţiei de Mediu a Municipiului Timişoara.                           

 

Art.12. Nu se vor depozita nici măcar temporar pământ, materiale de construcţii şi alte obiecte pe mormintele vecine şi se vor lua măsurile necesare pentru ca acestea să nu se murdărească sau să se deterioreze.    

 

Serviciile de pază şi ordine a cimitirului

Art.13. Serviciul de pază şi ordine a Cimitirului Stuparilor  din Municipiul Timișoara care face obiectul prezentului caiet de sarcini va fi prestat pe toată durata contractului de către concesionar cu personal propriu sau prin contract cu o societate specializată în servicii de pază, potrivit planului de pază care se va întocmi de către persoane autorizate pe cheltuiala concesionarului şi va fi avizat de către organele de poliţie.

Art. 14 Serviciul de pază şi ordine a cimitirului va împiedica pătrunderea câinilor vagabonzi în cimitir şi va interzice intrarea persoanelor cu câini, dacă aceştia nu sunt cu lesă (şi botniţă în cazul când sunt câini periculoşi). Toate stricăciunile pricinuite de aceşti câini vor fi refăcute pe cheltuiala concesionarului.

 

Servicii de reparaţii/întreţinere a instalaţiilor şi dotărilor din cimitir

Art.15. Activităţi de întreţinere, menţinere în stare de funcţionare şi reparare a instalaţiilor de apă şi canalizare, energie electrică, reparaţii alei şi garduri împrejmuitoare, întreţineri curente ale construcţiilor aferente, construcţii precum şi alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirului. Întreţinerea, repararea, consolidarea, şi menţinerea în stare de funcţionare a înstalaţiilor, clădirilor şi dotărilor din cimitir cad în sarcina concesionarului şi toate cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi suportate de către acesta.

 

Art.16. Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea          serviciilor concesionate, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciilor prestate.

 

CAPITOLUL III : CONDIŢII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII

 

Riscul de exploatare

Art.17. Concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct pe riscul şi răspunderea sa bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de autoritatea contractantă.

Art.18. Riscul exploatării cimitirului public uman care face obiectul contractului de servicii este preluat în întregime de concesionar, fără a se limita la acestea şi constă în:

 

CATEGORIA DE RISC

DESCRIERE

CONSECINŢE

18.1 Riscuri de finanţare

Indisponibilitatea finanţării

Concesionarul nu este capabil să asigure resursele financiare

Lipsa finanţării pentru continuarea prestării serviciilor

Finanţare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislație sau de altă natură sunt necesare finanţări suplimentare

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării

18.2 Riscuri aferente cererii şi veniturilor

Concurenţă

Apariţia pe piață a concurenților în domeniul serviciilor funerare

Venituri sub previziunile anterioare ca urmare a reducerii cererii

Schimbări majore ale inflaţiei

Valoarea plăţilor efectuate în timp este afectată de inflație

Scăderea în termeni reali a veniturilor prognozate

18.3 Riscuri legislative

Schimbări legislative

Schimbare legislativă ce nu poate fi anticipată la semnarea contractului şi care este generală (nu specifică activității) în aplicarea conducând la costuri mărite

Creştere semnificativă în costuri și necesitatea de a efectua cheltuieli pentru a răspunde schimbărilor

Riscul valorii reziduale

Riscul ca la finalizarea contractului, activele aferente să nu fie predate conform condiţiilor prevăzute

Creşterea costului de întreținere a activelor

18.4 Riscuri naturale

Cutremure şi alte evenimente naturale

Au ca rezultat costuri crescute de întreţinere a activelor

Au ca rezultat distrugerea sau deteriorarea activelor existente

18.5 Riscuri referitoare la servicii prestate

Reparaţii necorespunzătoare la întreținerea activelor

Reparaţii necorespunzătoare la întreținerea activelor care provoacă costuri suplimentare

Costuri suplimentare necesare finalizării reparaţiilor

Securitatea în cimitir

Securitatea deficitară duce la furturi/distrugeri în cimitir

Creşterea costurilor

18.6 Riscuri de operare şi întreținere

Riscuri de nefurnizare parţială/ totală a utilităților

Utilităţile (transport deșeuri, curent electric, apă) nu sunt disponibile parțial/ total

Costuri şi timp suplimentar necesare rezolvării situației

Risc de depăşire a costurilor

Costurile de operare sunt mai mari decât cele previzionate

Costuri suplimentare

Condiţii neprevăzute

Cauzează costuri mărite de întreţinere pentru active

Creşteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate

Întreţinere

Întreţinerea activelor nu corespunde din punct de vedere calitativ

Activele sunt predate la sfârşitul duratei contractului în condiții  necorespunzătoare

 

Art.19. În cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea contractantă a contractului de servicii pentru  nerespectarea unor parametri de performanţă şi calitate ai serviciului, clar determinaţi şi măsurabili, concesionarul este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea contractantă a unei noi proceduri.

 

Specificaţii tehnice. Caracteristici

Art.20.  În cimitir sunt aplicabile dispoziţiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar şi de mediu, iar autoritatea contractantă şi concesionarul serviciilor sunt obligaţi să respecte legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea acestora.

Art.21.  Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire, trebuie să  îndeplinească următoarele criterii profesionale  stabilite prin  Legea nr.102/2014 şi HG. nr.741/2016:

         21.1)  Concesionarul va efectua activităţile specifice după obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene.

         21.2)  Concesionarul trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului şi

 înhumării, pentru protecţia sănătăţii publice. Transportul în vederea înhumării se realizează cu capacul sicriului închis.

         21.3) Autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar ale societăţii concesionare, trebuie să deţină autorizaţie conform prevederilor art. 13 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Autovehiculele special amenajate în acest scop trebuie să respecte condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 din HG nr.741/2016.

       21.4)  Concesionarul va avea în dotare spaţii corespunzătoare (pot fi şi în afara incintei cimitirului) destinate activităţilor pe care le prestează, şi autovehicule special amenajate conform specificaţiilor tehnice din anexa nr. 2 din HG nr.741/2016, astfel:

            21.4.1)  Spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare (casă funerară) are o

 suprafaţă de minim 30 mp, cu o zonă de primire a clienţilor şi spaţiu de prezentare a produselor;

                     21.4.2) Spaţiul pentru prestarea activităţilor de îngrijiri mortuare (spălare, îmbălsămare, tanatopraxie,etc) are o suprafaţă minimă de 16 mp, cu următoarele dotări:

          -  sursă de apă potabilă;                   

          -  racord la sistemul de canalizare prevăzut obligatoriu cu filtru;

          -  agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsufleţit la o temperatură de 0-5°C;

          -  suprafeţe lavabile, podea cu sifon de pardoseală şi pantă de scurgere;

          -  condiţii de microclimat;                  

          -  grup sanitar prevăzut cu duş şi vestiar pentru angajaţi;

În cazul în care acest spaţiu este situat în continuarea spaţiului prevăzut la pct.  21.4.1), se asigură un circuit separat de activitatea de primire a clienţilor şi prezentare a produselor .

                     21.4.3)  Prestatorul serviciilor de înhumare are obligaţia de a încheia contract cu firme specializate pentru colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deşeurilor medicale.

             21.5.)  Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare cel puţin un autovehicul pentru transport cadavre, în proprietate sau închiriat pe durata contractului, care va îndeplini următoarele cerinţe:

            a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat;                         

            b) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract;                   

              c) habitaclul pentru depozitarea trupului neînsufleţit trebuie să aibă o lungime de minimum 200 cm şi o lăţime de minimum 120 cm pentru autovehiculul de transport internaţional şi o lungime de minimum 210 cm şi o lăţime de minimum 90 cm pentru autovehiculul de paradă funerară;

             d) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafeţe lavabile şi dezinfectabile;                   

             e) autovehiculul trebuie prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului şi partea destinată depozitării corpului decedatului;                   

             f) pentru recuperare este necesară dotarea cu o targă de recuperare şi şină de ghidaj pentru targă;                   

                 21.6.) Concesionarul serviciilor de înhumare şi curăţenie din cimitir, va avea în dotare cel puţin:

               - 1 autovehicul carosat basculabil de capacitate mică, de maxim 1,5 tone, cu manevrabilitate ridicată (având lăţimea camionetei de max. 1,75 metri şi lungimea camionetei de max. 4,5 metri) necesară transportului gunoiului şi deşeurilor vegetale la deponeul din cimitir în vederea asigurării curăţeniei acestuia;

                - 1 mini încărcător necesar încărcării camionetei şi golirii coşurilor de gunoi din cimitir (ex. bobcat);

                - 1 utilaj cu funcţia de tocătoar pentru mărunţirea deşeurilor vegetale lemnoase în vederea respectării legislaţiei privind colectarea deşeurilor şi condiţiilor privind protecţia mediului;

- 4 utilaje multifuncţionale dotate cu motor pe combustibil lichid,  cu două funcţii: suflantă/aspirator destinate lucrărilor de întreţinere şi curăţare a pavelelor, aleilor pietonale, precum şi pentru colectarea frunzelor şi a resturilor vegetale;

- 4 utilaje cu funcţia de motocoasă de umăr, dotate cu motor pe combustibil lichid destinate tăierii şi tunderii vegetaţiei înalte şi ierbii.

                  21.7) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare scule si unelte pentru desfăşurarea în condiţii optime a serviciilor de înhumare din cimitir (sapă, lopată, hârleţ, funii, scânduri, unelte şi scule necesare înhumării).

                  21.8) Pentru a asigura toate condiţiile necesare pentru prestarea serviciilor si activităţilor care decurg din prezentul caiet de sarcini, concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire   trebuie să aibă angajate cu contract de muncă următoarele categorii de personal:

·                     minim 12 muncitori necalificaţi (8 gropari/ manipulatori de cadavre şi  4 îngrijitori curăţenie);

·                     minim  1 casier;

·                     minim 1 şofer;

·                     minim 6 agenţi de pază sau contract de prestări servicii de pază cu firmă specializată.

Aceştia se subordonează direct societăţii concesionare, care răspunde de personalul angajat şi de eventualele prejudicii cauzate de personalul angajat.

                    21.9) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va depune documente care atestă faptul că are în structura sa personal angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare.

         21.10) Pe parcursul derulării contractului personalul angajat al concesionarului, va purta echipament curat, adecvat activităţii desfăşurate, care va fi inscripţionat  doar cu numele cimitirului în care îşi desafăşoară activitatea. Modelul echipamentului va fi aprobat de către Primar prin aparatul de specialitate al acestuia, iar fiecare angajat va avea inscripţionat pe echipament un număr de ordine.               

     21.11) Echipamentul persoanelor care vor asigura paza în cimitir va fi inscripţionat distinct şi va avea altă culoare decât a celorlalti angajaţi din cadrul cimitirului.

 

Norme privind cimitirele, înhumarea, exhumarea/deshumarea şi reînhumarea

         

Art.22. Înhumările se fac numai în baza adeverinţei de înhumare şi certificatului de deces

eliberate de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul.

Art.23. Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare în cazul decesului, se face în baza actelor  doveditoare (copie certificat de deces şi adeverinţa de înhumare), după plata tarifelor stabilite, în funcţie de terenul liber existent.

                  23.1)  Locurile de înhumare, se acordă de către autoritatea contractantă, în baza unei note de verificare în vederea concesionării/reconcesionării locului de veci eliberată de către persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir. Această notă de verificare trebuie să cuprindă: identificarea locului de veci, numele/prenumele concesionarului locului de veci, numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, data ultimei concesionări a locului de veci, perioada de concesiune a locului de veci, iar un exemplar va fi predate concesionarului.

                 23.2)  În cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces, pe nota de verificare persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir va mai trece la numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, specificaţia Înhumare+Loc şi la numele/prenumele concesionarului locului de veci va fi trecută persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare. Locul de veci se achită înainte de data înhumării, concesionarul serviciilor de înhumare nu înhumează dacă nu au fost achitate taxele de concesiune a  locului de veci.

 Este interzisă înhumarea unei persoane decedate, fără certificat de deces şi adeverinţă de înhumare /incinerare şi fără acordul autorităţii contractante.

Art.24. Concesionarul, răspunde de modul şi locul în care a fost înhumată fiecare persoană în cimitir în perioada în care a concesionat serviciile de înhumare. Este interzis să se înstrăineze un loc de înhumare, fără demersurile legale.

Art.25. Persoana obligată să dispună cu privire la înmormântare care înhumează decedatul în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara va achita contravaloarea serviciilor de înhumare obligatorii oficierii acesteia, concesionarului serviciilor de înhumare din Cimitirul Stuparilor, în funcţie de locul de veci pe care îl deţine, după cum urmează:

               25.1) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci de pământ:

                        - Săpat groapă înhumare adult /copil /urnă;

                        - Înhumare adult/copil/urnă;

                        - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

 aceasta);

 - Reînhumare oseminte (se va achita doar în cazul în care se fac înhumări succesive în acelaşi loc de veci, pentru ca adâncimea gropii să fie de 2,00 m la locurile de pământ).

                25.2) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu construcţie funerară supraterană cu capac:

                        -Ridicat şi remontat capac;

                        - Săpat groapă înhumare adult /copil /urnă;

                        -  Înhumare adult/copil/urnă;

                        - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

 aceasta);

                       - Reînhumare oseminte (se va achita doar în cazul în care se fac înhumări succesive în acelaşi loc de veci, pentru ca adâncimea gropii să fie de 2,00 m la locurile de pământ).

                  25.3) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu construcţie funerară subterană şi supraterană cu capac (groapă zidită):

                        -Ridicat şi remontat capac;

                        - Înhumare adult/copil/urnă;

                        - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

 aceasta);

                   25.4) servicii obligatorii pentru înhumarea decedatului în loc de veci amenajat cu cavou:

                        - Deschidere –închidere cavou;

                        - Înhumare adult/copil/urnă;

                        - Catafalcare (pregatirea mesei de catafalc şi depunerea sicriului pe

 aceasta);

                        Restul serviciilor stabilite şi aprobate de către autoritatea contractantă  se vor putea presta de către concesionar, doar la cererea scrisă a persoanei care dispune cu privire la înmormântare.

 

Art.26. În cazul în care persoana care dispune de înmormântare doreşte  înhumarea decedatului într-un loc de veci deja concesionat, trebuie să aibă acordul scris al titularului locului de veci, care trebuie să achite taxa de reconcesionare a locului de veci autorităţii contractante, în cazul în care acesta este expirat. Înhumarea nu poate fi făcută decât cu acordul autorităţii contractante.     

Art.27. Dimensiunile locurilor de veci cu lucrări funerare pentru înhumare sunt următoarele:

              - 2,50 m x 1,30 m pentru un loc de veci simplu, intervalele dintre locurile de veci sunt de 0,20 m (trotuar comun, după cum permite configuraţia terenului) necesare pentru circulaţie şi îngrijirea locului;       

            - 2,50 m x 2,30 m pentru două locuri de veci ;      

            - 2,50 m x 3,30 m pentru trei locuri de veci;

            - 2,50 m x 4,30 m pentru patru locuri de veci.

            Dimensiunile locurilor de veci unde nu sunt executate lucrări funerare (locuri de veci din pamânt) trebuie să fie de 2,40 m lungime şi de 1,20 m lăţime şi nu vor putea fi amenajate în aceste locuri lucrări funerare.

            Adâncimea gropii pentru înhumare la locurile de veci neamenajate cu cripte, înhumarea se face la o adâncime de minimum 2 m.

Nu este permisă efectuarea înhumărilor în locuri de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute mai sus.

Art.28. Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaţilor la sala de ceremonii funerare/casa funerară. Depunerea decedaţilor la sala de ceremonii funerare /casă funerară se face pentru cel mult 72 de ore de la data decesului.

Art.29. În incinta cimitirului expunerea persoanelor decedate se realizează doar în încăperi special amenajate, destinate acestui scop, denumite săli de ceremonii funerare.

Art.30.            Înhumările se pot face în gropi simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi cavourile se execută potrivit dispoziţiilor şi normelor în vigoare în baza permisului de lucru şi sub controlul autorităţii contractante.

Art.31.              Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor şi a gropilor zidite se execută doar de societatea concesionară a serviciilor de înhumare, la tariful de săpat groapă zidită stabilit şi aprobat de către autoritatea contractantă, în termen de maxim 5 zile de la plata serviciului respectiv, iar pe perioada lucrărilor locul trebuie să fie înconjurat cu bariere sau protejat cu obstacole vizibile şi rezistente, pentru a se evita orice pericol de accidente. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului şi a locurilor de veci aflate în vecinătate.

Art.32. Dreptul de folosinţă al locurilor de înhumare este retras doar de către autoritatea contractantă, cu înştiinţarea în scris a titularilor dreptului de folosinţă, în următoarele cazuri:

a)                  titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;

b)                  în caz de neîngrijire a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare, pe o perioadă mai mare de 2 ani, după perioadă de  maxim 6 luni de zile după emiterea unei notificări prealabile transmisă în scris  la adresa din actul de concesiune;

c)                  neplata taxelor  pentru locurile de veci în condiţiile prevăzute de regulamentul cimitirului;

             32.1) În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt menţinute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă pe aceste locuri există lucrări funerare şi dreptul de folosinţă nu a expirat, titularii locului de veci îşi vor pierde dreptul de folosinţă asupra locului după perioadă de maxim 6 luni de zile după emiterea unei notificări prealabile.

            32.2) Aceste lucrări intră în patrimoniul municipiului şi vor fi desfiinţate de autoritatea contractantă, după expirarea termenului de maxim 6 luni de zile de la data transmiterii notificării.

Art.33.            Dacă la expirarea termenului dreptului de folosinţă, dacă acesta nu se prelungeşte, după perioadă de  maxim 6 luni de zile de la notificare a acestui fapt, se pierde dreptul de folosinţă. Locul de înhumare se poate atribui de către autoritatea contractantă,  în cazul decesului unei persoane,  iar osemintele rezultate din deshumare se reînhumează  alături de noul înhumat. Operaţiunea de deshumare oseminte este realizată  de concesionar şi supravegheată de persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, iar operaţiunea se consemnează în registrul de evidenţă înhumări şi în evidenţa computerizată.

            Costul procesiunii de înhumare a osemintelor se suportă de noul titular al dreptului de folosinţă a locului de veci.

Art.34.            Deshumarea se poate face înainte de 7 ani de la data înhumării, după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumării, numai în perioada 01 noiembrie -31 martie, pe baza avizului sanitar eliberat  de Direcţia  de sănătate publică judeţeană, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare.

            34.1) Este interzisă deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare, conform legii.

             34.2) Exhumările dispuse de organele de cercetare penală, în interesul soluţionării cercetării penale, vor fi prestate gratuit de către concesionar, fiind scutite de orice taxe. 

Art.35.            După 7 ani de la data decesului, osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul Direcţiei de sănătate publică judeţeană.

                     

Construcţii  funerare

Art.36. Este interzis sub orice formă, sub orice pretext, deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare, fără acordul scris al titularului locului de veci, cu excepţia celor care şi-au pierdut dreptul de folosinţă asupra locului de veci.                                       

Art.37. Împrejmuirile funerare, bordurile locurilor de înhumare, jardinierele, statuetele, coloanele, felinarele, obeliscurile, piramidele sau alte lucrări de artă plastică, nu au voie să depăşească limitele locului de înhumare prevăzut la art. 31 şi se execută conform Regulamentului de administrare şi funcţionare a cimitirelor administrate de Primăria Municipiului Timişoara.

 Este interzisă aplicarea unor obiecte funerare care depăşesc limita locului de înhumare aprobat.

Art.38. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare trebuie să verifice ca efectuarea lucrărilor funerare să se execute în locurile de veci stabilite prin permisul de lucru/autorizaţie de construire, cu respectarea dimensiunilor, termenului de execuţie şi celelalte condiţii stipulate în permisul de lucru sau autorizaţia de construire şi dacă este cazul să transmită şi să informeze autoritatea contractantă şi organele de Poliţie Locală, pentru prejudiciile cauzate de constructori, pentru a se lua măsurile legale.

Art.39. Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare va informa imediat organele de Poliţie Locală, de executarea unor lucrărilor funerare, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru sau capele fără autorizaţie de construire.

Art.40. Publicitatea serviciilor funerare pe teritoriul cimitirului este interzisă cu excepţia locului destinat acestui scop.

       

CAPITOLUL  IV : DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

DREPTURILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

Art.41.Autoritatea contractantă are următoarele drepturi:

41.1) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedura publică organizată pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii;

            41.2) să aprobe/respingă stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor ;

41.3) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor, şi să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

41.4) să sancţioneze concesionarul în cazul în care acesta nu respectă prevederile caietului de sarcini, regulamentului de serviciu şi contractului încheiat cu concesionarul.

41.5) să rezilieze unilateral contractul de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestuia, dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale.

Art.42. Autoritatea contractantă încasează contravaloarea concesionărilor şi reconcesionărilor locurilor de înhumare şi a permiselor de lucru/autorizaţii de construire pentru executarea lucrărilor funerare.

 

OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

Art.43. Autoritatea contractantă are obligaţia de a controla şi monitoriza modul de respectare şi de îndeplinire de către concesionarul serviciilor contractate a obligaţiilor contractuale asumate.

Art.44. Autoritatea contractantă se obligă să inventarieze şi să predea pe bază de proces-verbal bunurile care fac parte din obiectul contractului.

Art.45. Autoritatea contractantă elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului.

Art.46. Autoritatea contractantă aprobă/respinge programele de reabilitare, extindere şi modernizare precum şi obiectivele noi de investiţii propuse de concesionar

Art.47.  Autoritatea contractantă are obligaţia de  a controla şi monitoriza :

-  modul de respectare şi de îndeplinire de către concesionar a obligaţiilor contractuale;

-  cantitatea şi calitatea serviciilor prestate de către concesionar ;

- respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi a parametrilor de eficienţă la care concesionarul s-a angajat prin  contractual de delegare de gestiune;

- modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau   modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredinţate prin contractul de delegare a   gestiunii.

Art.48. Autoritatea contractantă are obligaţia să elibereze extrasele de pe actele de stare civilă.       

Art.49. Concesionarea, reconcesionarea locurilor de veci, eliberarea permiselor de lucru şi autorizaţiilor de construire pentru lucrările funerare şi construcţiile executate în cimitir intră în sarcina autorităţii contractante cu respectarea condiţiilor impuse de Regulamentul de administrare şi funcţionare a cimitirelor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara precum şi a tarifelor aferente aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art.50. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, are obligaţia urmăririi lucrărilor funerare executate în cimitir, după cum urmează:

-  anunţarea  de îndată şi în scris, a  autorităţii contractante de execuţia oricăror construcţii funerare în situaţia în care se constată  o încălcare a regulamentului de administrare şi funcţionare  a cimitirelor şi a dispoziţiilor prevăzute în autorizaţia de construire sau permisul de lucru sau dacă  se constată lipsa permisului de lucru/ autorizaţia de construire;

- urmărirea şi verificarea executării lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiţii stipulate în permisul de lucru/autorizaţia de construire şi înştiinţarea autorităţii contractante în cazul încălcării legislaţiei în vigoare.

Art.51. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, are obligaţia să supravegheze şi să semnaleze, în scris, orice neregulă pe care o constată în incinta cimitirului sau nerespectarea clauzelor contractuale, a caietului de sarcini şi  regulamentului de administrare şi funcţionare  a cimitirului.

Art.52. Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, va asigura marcarea parcelelor, rândurilor şi locurilor de înhumare şi stabilirea corectă a locurilor de veci de pe teren cu cea din baza de date a autorităţii contractante prin verificarea şi comunicarea locurilor de veci de pe teren autorităţii contractante pentru corelarea acestora cu baza de date existent. De asemenea va asigura inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere, sau a căror concesiune a expirat sub îndrumarea autorităţii contractante;

Art.53. (1) Autoritatea contractantă prin persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, va ţine evidenţa tuturor înhumărilor în registre speciale şi într-o evidenţă computerizată cu următoarele specificaţii:

-  data înmormântării;

-  datele personale ale decedatului;

-  numărul actului de deces şi adeverinţei de înhumare;

-  locul înhumării(parcela, rândul, numărul mormântului);

-  datele personale ale persoanei care dispune cu privire la înmormântare şi care a efectuat înmormântarea cu acordul concesionarului de loc de veci;

-  numărul facturii, chitanţei care dovedeşte achitarea tarifului serviciului funerar prestat.

      (2) Persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir, este obligată să ţină evidenţa săptămânală, atât în format electronic cât şi pe suport de hârtie, a înhumărilor din săptămâna precedentă, cu datele cuprinse în alin.1, precum şi copii ale actelor necesare înhumării prezentate de persoana care răspunde de înmormântare.

 Art.54. Autoritatea contractantă va asigura de asemenea păstrarea  evidenţei monumentelor de artă şi arhitectură deosebită, operelor comemorative ale eroilor, mormintele personalităţilor, şi monumentele aflate în cimitire. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obţinerea tuturor avizelor prevăzute de către legislaţia privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii intervenţiei.

Art.55. Autoritatea contractantă trebuie să inventarieze şi să ţină evidenţa bunurilor concesionate.

 

DREPTURILE CONCESIONARULUI

Art.56. Concesionarul are următoarele drepturi:

56.1) să încaseze contravaloarea serviciilor şi activităţilor prestate corespunzător

cantităţii şi calităţii acestora numai în baza tarifelor aprobate de Consiliul Local;

56.2) să propună autorităţii contractante indexarea anuală a preţurilor şi tarifelor în funcţie de  rata inflaţiei comunicată anual de către Institutul Naţional de Statistică.

 

OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI

Art.57. În vederea  asigurării continue şi permanente a desfăşurării serviciilor şi  activităţilor funerare concesionate,   concesionarul  are următoarele obligaţii:

            1) să respecte clauzele contractuale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau conveniţi prin contract şi a parametrilor de eficienţă la care s-a angajat prin  contractul de delegare de gestiune;

2) să respecte Regulamentul de serviciu anexă la contract, tarifele stabilite şi

 aprobate de către Consiliul Local şi prevederile legale în vigoare în domeniul specific de

 activitate;

3) să furnizeze autorităţii contractante informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării  serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare;

            4) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi.

Art.58. Concesionarul are obligaţia asigurării echipamentului de lucru şi a echipamentului pentru ceremoniile funerare a  personalului angajat.

Art.59. Concesionarul are obligaţia respectării Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirelor, a  programului de funcţionare a cimitirului şi  urmărirea respectării întocmai a acestora.

Art.60. Concesionarul are obligaţia afişării în locuri vizibile a tarifelor serviciilor practicate aprobate de Consiliul Local.  

Art.61. Concesionarul are obligaţia de a exploata în mod direct obiectul concesiunii, fără a putea subconcesiona unei alte persoane sau societăţi în tot sau în parte, obiectul concesiunii, cu excepţia serviciului de pază.

Art.62. În cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea contractantă a contractului de delegare a gestiunii din vina exclusivă a concesionarului, acesta este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea competentă a unei noi proceduri de delegare de gestiune şi să predea toate bunurile de retur încredinţate înclusiv clădirile care le-a ocupat în cimitir.

Art.63. Concesionarul are obligaţia să asigure păstrarea integrităţii, protejarea, administrarea şi gestionarea în condiţii optime a patrimoniului public încredinţat, asigurarea funcţionării şi întreţinerii dotărilor existente.

Art.64. Refacerile  de construcţii funerare şi morminte deteriorate de persoane necunoscute sau în urma unor calamităţi naturale  revin concesionarului.

Art.65.  Concesionarul răspunde pentru nerealizarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor, a aleilor şi gardurilor împrejmuitoare, a instalaţiilor de utilitate publică din incinta cimitirului  (instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, etc), după cum urmează:

-  zugrăveli exterioare şi interioare a tuturor construcţiilor date în administrare;

-  reparaţii instalaţii interioare a tuturor construcţiilor date în administrare ;

-  reparaţii instalaţii exterioare din perimetrul cimitirului;

-  reparaţii garduri împrejmuitoare şi alei;

-  reparatii ale clădirilor din incinta cimitirului, date în administrare.

Art.66. Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare din fonduri proprii, în valoare de 50.000 lei/an fără T.V.A,  cu aprobarea autorităţii contractante, şi anume:

-  construcţie de noi  capele funerare/sală de priveghi/casă funerară  necesare ceremonialului de înhumare ;

- repararea/extinderea reţelelor de  utilităţi (retea de apă potabilă, puţuri forate pentru alimentare cu apă potabilă/menajeră, iluminat public în cimitir);

            - refacerea gardului  împrejmuitor şi a porţilor  de acces;

            - construcție/refacere  de  alei şi trotuare;

            - amenajare grup sanitar pentru vizitatori (toaletă publică)

            - refacerea/repararea portilor de acces din cimitir;

            -refacerea/intretinerea monumentelor de artă si a personalitatilor marcate .

Art.67. Programul detaliat de investiţii din fonduri proprii stabilit pentru fiecare an pentru Cimitirul Stuparilor, va fi aprobat  de către autoritatea contractantă, iar propunerile concesionarului cu privire la investiţiile pe care le va realiza în anul următor vor fi depuse la sediul autorităţii contractante până cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an anterior realizării investiţiei.  Programul de investiţii poate fi multianual, dacă valoarea investiţiei depăşeşte suma de 50.000 lei/an fără T.V.A., cu condiţia efectuării anuale a investiţiilor aprobate de către autoritatea contractantă şi prezentarea documentelor care au stat la realizarea acesteia.

Art.68.  Pentru investiţiile anuale concesionarul va elabora pe cheltuiala sa din sumele propuse ca investiţii toate documentaţiile necesare, va obţine avizele şi va prezenta anual, la finalizarea investiţiei, documentele care au stat la baza realizării acesteia,  balanţa de verificare analitică a imobilizărilor corporale realizate de concesionar pentru confirmarea valorică a investiţiilor realizate  precum şi devizele şi procesele verbale întocmite la terminarea lucrărilor, dar nu mai tărziu de data de 15 noiembrie a fiecărui an.

            După expirarea contractului de concesiune, investiţiile vor trece în propietatea autorităţii contractante.                                         

Art.69. Concesionarul are obligaţia:

            1) întreţinerii gratuite a monumentelor de artă şi arhitectură deosebită, operelor comemorative ale eroilor, mormintele personalităţilor, şi monumentele aflate în cimitir. Monumentele de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât după obţinerea tuturor avizelor prevăzute de către legislaţia privitoare la monumente, aflată în vigoare la data efectuarii inervenţiei;

             2) colaborării cu reprezentanţii  tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerinţelor legate de înhumare ale acestora;

             3) verificării pe teren împreună cu aparţinătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormântul ;

             4) executarea în condiţii corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi asigurarea evitării deteriorării mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate;

             5) urmărirea stării de curăţenie în perimetrul cimitirului şi luarea măsurilor pentru menţinerea acesteia ;

             6) întocmirea planului de prevenire şi stingere a incendiilor  şi de pază a  cimitirului.

Art.70. Concesionarul răspunde de personalul angajat.

Art.71. Concesionarul are obligaţia să achite redevenţa la termenele şi în condiţiile stabilite în contractul de concesiune.

Art.72. Concesionarul răspunde de achitarea facturilor la plata utilităţilor din cimitir şi de la sediile pe care le foloseşte.

Art.73. Lucrările de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare se vor executa doar de către operatori autorizaţi pe cheltuiala concesionarului.                                                                                                                                                  

Art.74. Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a cimitirului, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciului.

Art.75. Concesionarul este obligat să constituie un fond de garantare conform Legii nr. 102/2014, la nivelul contravalorii a 5 (cinci)  ajutoare de înmormântare pentru plata despăgubirilor datorate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a prestărilor de servicii funerare .

          Nivelul fondului de garantare se majorează în funcţie de actualizările anuale ale cuantumului ajutorului de înmormântare şi se realimentează  în cazul plăţii de despăgubiri.

Art.76. Este interzis personalului angajat de către concesionar şi care îşi desfăşoara activitatea în cimitir :

·   să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreţinerea sau ornamentarea mormintelor (excepţie fac angajaţii de la magazinul de servicii funerare, dacă există);

·     să-şi însuşească orice material sau obiect care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosinţă a expirat ;

·   să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite

·   să poarte o  conversaţie indedecentă sau  să adopte o atitudine sau ţinută vestimentară indecentă în incinta cimitirelor pe timpul ceremoniilor de înhumare;

·   să distrugă sau să degradeze mobilierul şi obiectele funerare ;

·   să degradeze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte ;

·   să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ;

·   să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ;

·   să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ;

·   să consume alcool, să cânte sau să asculte muzică în incinta cimitirelor.

                                                 

CAPITOLUL V: INDICATORI DE PERFORMANŢĂ, CANTITATEA ŞI     CALITATEA SERVICIILOR

 

Art. 77. Indicatorii de performanţă asigură evaluarea gradului de îndeplinire a

 obiectivelor stabilite de către autoritatea contractantă şi asumate de către concesionar pentru asigurarea unui serviciu eficient şi de calitate în interesul comunităţii locale.

Art. 78. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească concesionarul, avându-se în vedere:

a.)    continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b.)    adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;

c.)    satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d.)    excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile care se vor presta;

e.)    administrarea şi gestionarea activităţii care se va presta în interesul comunităţii locale;

f.)     respectarea reglementărilor specifice şi a legislaţiei cu privire la servicile şi activităţile prestate;

g.)    respectarea standardelor minimale, prevăzute de normele legale în domeniu cimitirelor.

Art.79. Indicatorii de performanţă specifici  prestării de servicii şi activităţi  necesare exploatării şi întreţinerii Cimitirului Stuparilor din Municipiul Timişoara se referă la:

a.)    calitatea şi eficienţă serviciului şi a activităţilor prestate;

b.)    îndeplinirea prevederilor din contract şi caietul de sarcini cu privire la calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

c.)    menţinerea unor relaţii echitabile între autoritatea contractantă, concesionar şi utilizator prin rezolvarea operativă  şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

d.)    situaţia personalului: număr, structură, accidente de muncă,stare de sănătate;

e.)    starea tehnică a echipamentelor şi dotărilor;

f.)     stadiul de realizare a programulu de investiţii;

g.)    accesul neîngrădit al autorităţii contractante şi al autorităţii publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:

·         modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţilor contractuale asumate;

·         calităţii şi eficienţei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii şi în caietul de sarcini;

·         modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar urbană şi a bunurilor de retur încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii;

·         stadiul de realizare a investiţiilor;

·         modul de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice.

 

CAPITOLUL VI: TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

 

Art.80. Durata contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi  necesare exploatării şi întreţinerii cimitirului uman: Cimitirul  Stuparilor din Municipiul Timişoara, este de 5 ani de la data semnării contractului. Durata contractului a fost stabilită prin raportare la timpul estimat necesar concesionarului pentru a obţine un venit minim care să permită recuperarea costurilor în legătură cu exploatarea serviciilor.

 

CAPITOLUL VI:  CLAUZE FINANCIARE

Clauze financiare

Art.81. Prestarea serviciilor de înhumare se va face pe baza solicitării celor interesaţi cu plata tarifelor care sunt stabilite de către autoritatea contractantă şi care sunt aprobate de către Consiliul Local al Municipului Timişoara. Aceste tarife vor fi modificate anual cu rata inflaţiei. Aplicarea acestor tarife de către concesionar este obligatorie.

Art.82. Tarifele serviciilor de înhumare şi activităţilor necesare realizării serviciilor de înhumare sunt distincte pe tipuri de servicii şi activităţi, astfel:

          1) Tarif de săpat groapă pentru înhumare adult/copil fundamentate pe baza lucrărilor necesare şi funcţie de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, cavou, înhumare urnă);

         2) Tarife de înhumare fundamentate pe baza lucrărilor necesare şi funcţie de tipul locului de veci (groapă, groapă zidită, deschidere-închidere cavou, înhumare urnă);

         3) Tarife pentru catafalcare şi folosirea sălii de ceremonii funerare / casă funerară ;

         4) Tarife de exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai repede de un an;

         5) Tarife de exhumare după 7 ani;

         6) Tarife de reînhumare a osemintelor după 7 ani.

Art.83.  Tarifele nu pot fi modificate pe parcursul concesionării, decât în funcţie de rata inflaţiei.

Art.84. Plata utilităţilor (energie electrică, apă-canal) precum şi plata pentru evacuarea  deşeurilor/gunoiului din cimitir pentru prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii Cimitirului Stuparilor se va face de către concesionar în baza contractelor pe care acesta este obligat să le încheie cu furnizorii.

Art.85. Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi a reparaţiilor făcute de către concesionar pentru îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor asumate prin contract, cad exclusiv în seama acestuia din fonduri proprii.

Art. 86. Concesionarul va elabora programe de dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiţii de reabilitare, extindere şi modernizare din fonduri proprii, în valoare de 50.000 lei/an fără T.V.A pentru Lotul 2 –compus din Cimitirul Stuparilor,  cu aprobarea autorităţii contractante.

Art.87. Redevenţa minimă anuală de la care porneşte licitaţia este de 70.000 lei , la care se adaugă TVA pentru Lotul 2 compus din:  Cimitirul Stuparilor şi va fi modificată anual cu rata inflaţiei.

Plata redevenţei se va face în 2 (două) rate anuale.

Art.88. În cazul neplăţii redevenţei la termenele scadente, concesionarul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.89. Neplata redevenţei (inclusiv a penalităţilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile şi/sau neacceptarea de către concesionar  a redevenţei actualizate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune pact comisoriu, fără apel la instanţă.

Art.90. Concesionarul va constitui în favoarea autorităţii contractante în termen de 5 zile lucrătoare de la încheiererea contractului, garanţia de bună execuţie în valoare de 100.000 lei şi reprezintă o compensaţie pentru eventuale pierderi, deteriorări sau prejudicii aduse autorităţii contractante prin neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.

 

CAPITOLUL VII: SANCŢIUNI

Art. 91. Pentru nerespectarea clauzelor caietului de sarcini, a regulamentului de serviciu sau în cazul constatării încălcării obligaţiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale acestuia, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze contractul unilateral, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenţei anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului.

Art.92. În caz de neexecutare sau de nerespectare de către concesionar a obligaţiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, contractul va fi reziliat unilateral de către autoritatea contractantă, fără punere în întârziere, fără apel la instanţă şi dă dreptul autorităţii contractante de a cere despăgubiri şi de a aplica sancţiuni. Concesionarul se obligă să nu atace în instanţă decizia autorităţii contractante de reziliere unilaterală a contractului.

 

CAPITOLUL VIII: ALTE CLAUZE

 

Art.93. Concesionarului îi revine întreaga responsabilitate privind prestarea serviciilor din contract în condiţiile impuse de legislaţia specifică în vigoare (autorizaţii de mediu, avize, autorizaţii de construire etc.)

Art.94. Încetarea prestării serviciilor de către concesionar se face în următoarele situaţii:

            1) La expirarea duratei stabilite prin contract;

            2) În cazul nerespectării repetate ale obligaţiilor contractuale de către concesionar sau ca urmare a constatării unor abateri ale acestuia, autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze contractul unilateral, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, egală cu contravaloarea redevenţei anuale pentru fiecare an rămas până la expirarea de facto a contractului;

            3) În caz de reziliere a contractului înainte de termen, până la organizarea unei noi proceduri de licitaţie, concesionarul este obligat să asigure continuitatea serviciului concesionat;

            4) Contractul este reziliat de drept în cazul în care concesionarul este declarat în faliment, insolvenţă sau în cazul în care i s-a anulat licenţa de operare.

Art.95. Autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze unilateral contractul şi să organizeze o nouă procedură dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligaţiilor contractuale şi dacă concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte şi să asigure atingerea într-un interval de timp prestabilit a parametrilor de calitate asumaţi.

 

CAPITOLUL IX: DISPOZIŢII FINALE

 

Art.96. Autoritatea contractantă prin reprezentanţii săi, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I EST/Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, Direcţia Economică, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara şi Direcţia Poliţia Locală, verifică şi supraveghează respectarea de către concesionar a prestării activităţilor şi serviciilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice în conformitate cu prezentul Caiet de sarcini şi Regulamentul de serviciu.

Art.97. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contract.

Art.98. Prezentul Caiet de sarcini, Tarifele pentru serviciile funerare şi Regulamentul de serviciu fac parte integrantă din contract.

 

                                                                                                                                                 Colectiv de coordonare:

 

Președinte:  Florin Răvăşilă

 

 

Membrii: Otilia Sîrca

               

                 Nicolae Cacuci

 

                  Ramona Dolha

 

                 Diana Dinu

                                                                                                                                                                                                           

                                                           

                                                                                 Anexa nr. 3 la HCL nr.___/_______

MUNICIPIUL  TIMIŞOARA                                                           

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE  I EST                

BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi                                     

SPAŢII UTILITARE                                                        

Nr. ­­­­­­­­SC2020-10246/08.05.2020                                 

                    

 

CAIET DE SARCINI

privind atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane:

Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara- Lotul 1

 

 

 

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.l. Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a contractului de servicii având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii a cimitirelor umane:  Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Art.2. Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative :

·                     Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002- privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local- modificată și completată,

·                     Legea nr. 10/2020-  pentru modificarea și completarea  O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,

·                     Ordonanţa Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ.

·                     Legea nr.102/2014 -privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, în vederea asigurării continuităţii serviciilor şi activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara,

·                     H.G. nr. 741/2016- pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare,

·                     Legea nr. 100/2016- privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,

·                     H.G. nr.867/2016- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,

·                     Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1.134/C/2000 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 255/2000-pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale,

 

Art.3 Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu  respectarea prevederilor  Legii nr. 102/2014- privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, H.G. nr. 741/2016 - privind aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să  le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare şi Ordinului Ministerului Justitiei nr. 1.134/C/2000 comun cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 255/2000- pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale şi stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice având ca obiect înhumarea în cimitirele publice umane ale municipiului Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare executării acestor servicii în condiţii de eficienţă şi siguranţă, pentru a asigura activitatea de înhumare, pază şi curăţenie din aceste cimitire.

Art.4. În termenii prezentului caiet de sarcini:

1)                  Municipiul Timişoara, are calitatea de autoritate contractantă, fiind proprietarul cimitirului.

2)                  Operatorul economic căruia  i-a fost atribuită concesiunea are calitatea de  prestator de servicii funerare care îndeplineste condiţiile impuse de Legea 102/2014 şi H.G. nr. 741/2016, fiind denumit în continuare concesionar.

Art.5. Reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care sunt în vigoare, trebuie respectate permanent de către concesionar pe parcursul prestării activităţilor şi serviciilor necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara.

Art.6.  Prezentul Caiet de sarcini este anexă la contractul de concesiune a serviciilor având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara.

 

           

CAPITOLUL II:  DATE REFERITOARE LA CONCESIUNE

 

Obiectul contractului

Art.7.  Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii şi activităţi necesare, exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara, respectiv:

            7.1) Serviciile şi activităţile de înhumare şi pregătire a ceremoniei de înmormântare din cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor din Municipiul Timişoara;

            7.2) Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei şi gestionarea selectivă a deşeurilor   din cimitirele umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor;

7.3) Serviciile de pază şi ordine a  cimitirelor umane : Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor;

7.4) Servicii de reparaţii/întreţinere a instalaţiilor şi dotărilor din cimitirele mai sus menţionate;

7.5) Serviciile şi activitatea de înhumare a persoanelor fără reprezentanţi legali sau fară identitate precum şi a serviciilor funerare în acest sens, care se va realiza în Cimitirul Săracilor.

 

Terenul pe care sunt amplasate cimitirele aparţine domeniului public al municipiului Timişoara şi nu face parte din obiectul concesiunii.

 

Art.8. În derularea contractului, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

8.1 Bunuri de retur  

        Construcţiile precum şi alte bunuri mobile şi imobile situate în cimitir pe care autoritatea contractantă le predă în folosinţă concesionarului pe perioada contractului. Bunurile vor fi inventariate şi predate în baza unui proces verbal, odată cu semnarea contractului şi constituie bunuri de retur ce revin de drept autorităţii contractante la expirarea/încetarea contractului de prestări servicii. Acestea trebuie întreţinute şi reparate/înlocuite în caz de necesitate de către concesionar, pe cheltuiala acestuia, ori de câte ori este nevoie. Bunurile de retur se preiau şi se utilizează de către concesionar pe perioada contractului, iar la expirarea/încetarea contractului acesta le va preda autorităţii contractante, pe bază de proces verbal de predare -primire.

 

8.2 Bunuri proprii ale concesionarului

        Bunurile proprii ale concesionarului (maşini, echipamente, utilaje, scule) rămân în proprietatea acestuia după încetarea contractului.

 

Serviciile şi activităţile de înhumare şi pregătire a ceremoniei de înmormântare

Art.9.  Serviciile şi activităţile necesare realizării serviciilor de înhumare astfel încât ceremonialul de înmormântare, în cazul decesului unei persoane, să fie făcut cu maximă operativitate, asigurându-se permanenţa serviciului în toate cele 7 zile ale săptămânii (mai puţin în zilele declarate sărbători naţionale) şi în condiţii corespunzătoare sunt următoarele :

        9.1) primirea comenzii pentru înmormântare ;

        9.2) transportul persoanei decedate, preluarea persoanelor decedate;

        9.3) pregătirea pentru înmormântare :

                 9.3.1) închirierea, pregătirea şi aranjarea sălii de ceremonii funerare/casei funerare/capelei/sălii de priveghi;

                 9.3.2) transportul decedatului la sala de ceremonii funerare /casei funerare/capelei/sălii de priveghi, aşezarea pe catafalc şi organizarea ceremoniei de ultim rămas bun;          

    9.3.3 )   săpat groapă sau executarea săpăturii la o groapă zidită sau betonată,

             simplă sau suprapusă;

                9.3.4 )   deschidere şi închidere cavou sau  ridicat şi remontat capac la construcţiile funerare existente în cimitir ;

                9.3.5) înhumarea ( transportul decedatului de la sala de ceremonii funerare /casă funerară la locul de veci, coborârea sicriului în mormânt, închiderea gropii/închidere cavou/remontat capac, curăţirea şi aranjarea locului de înhumare) ;

                 9.3.6 ) depunerea şi aranjarea coroanelor de flori, amenajarea mormântului după înhumare ( evacuarea surplusului de pământ şi transportul coroanelor la deponeu după 40 de zile de la înhumare) ;

               9.3.7 )  exhumare oseminte/cadavru înainte de 7 ani, dar nu mai devreme de 1(un) an ;

               9.3.8 )  exhumare oseminte după 7 ani ;

               9.3.9)   reînhumarea osemintelor după 7 ani;

              9.3.10)  preluarea urnei cu cenuşa decedatului şi aşezarea acesteia într-o nişă specială sau înhumarea acesteia.

 

Art.10. Unele dintre serviciile enumerate mai sus, pot fi realizate şi separat, iar serviciul religios oficiat de reprezentanţii cultelor cu ocazia înmormântării, precum şi servicii funerare pentru pregătire/îmbălsămare cadavru sau pentru pregătirea serviciilor religioase nu sunt considerate servicii de înhumare.

 

Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei şi gestionarea selectivă a deşeurilor

Art.11.              Serviciile de asigurare şi menţinere a curăţeniei în perimetrul cimitirelor umane care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt:

11.1)   Asigurarea în incinta cimitirelor a condiţiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare, prin instalarea de coşuri, containere şi pubele, prin întreţinerea şi înlocuirea acestora atunci când este cazul, prin efectuarea în permanenţă a curăţeniei spaţiilor verzi, aleilor de acces, sălilor de ceremonii funerare /caselor funerare/sălilor de priveghi, construcţiilor administrative şi prin efectuarea operaţiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, ori de câte ori este necesar.

11.2)  Executarea a cel puţin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale şi de 1 noiembrie) a unei curăţenii generale (evacuarea selectivă a tuturor deşeurilor care se generează în urma curăţeniei din cimitire, a  resturilor vegetale, a pământului, a deşeurilor inerte rezultate din construcţii sau în urma desfiinţării construcţiilor funerare, etc.) a mormintelor şi a aleilor din perimetrul cimitirului şi va întocmi la final un raport scris pe care îl va transmite autorităţii contractante.

 

11.3)    Depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a deşeurilor se face selectiv şi este permisă  numai  în locurile special amenajate (la deponeele dotate cu containere de capacitate mare, în  pubele, în containere sau în coşuri de gunoi) păstrându-se curăţenia în perimetrul cimitirului.

 

11.4)    Realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea selectivă a gunoaielor şi deşeurilor, iar deşeurile rezultate în urma activităţilor specifice de curăţenie se vor gestiona în mod selectiv, pe categorii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

 

11.5)    Concesionarul este obligat să încheie cu un operator economic specializat contracte pentru evacuarea, colectarea şi transportul de la deponeu a  deşeurilor şi gunoiului din cimitir şi să amplaseze la fiecare deponeu din cimitir un container de capacitate mare.

 

11.6)    Întreţinerea gratuită a locurilor de veci/mormintelor personalităţilor marcante / cetăţeni  de onoare precum şi mormintele şi operele comemorative ale eroilor sau a monumentelor şi operelor de artă din cimitir. Paza, întreţinerea, conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare prin mijloace adecvate a mormintelor şi operelor comemorative ale eroilor sau ale operelor de artă din cimitir cad în sarcina concesionarului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

11.7)    Activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta  cimitirului uman care constau în:  cosirea/tăierea ierbii, toaletarea şi tăierea de arbori/arbuşti cu aprobarea Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, ierbicidarea şi combaterea buruienilor de pe alei şi spaţiile dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetaţiei  uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii şi transportarea la deponeu.

 

11.8)    Concesionarul este obligat să execute lucrări de plantare arbori, arbuşti, flori şi gazon şi să execute când este cazul lucrări de corecţii şi tăieri de arbori şi arbuşti numai cu aprobarea Direcţiei de Mediu a Municipiului Timişoara.                           

 

Art.12. Nu se vor depozita nici măcar temporar pământ, materiale de construcţii şi alte obiecte pe mormintele vecine şi se vor lua măsurile necesare pentru ca acestea să nu se murdărească sau să se deterioreze.    

 

Serviciile de pază şi ordine a cimitirului

Art.13. Serviciul de pază şi ordine a cimitirelor umane: Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Săracilor  din Municipiul Timișoara care face obiectul prezentului caiet de sarcini va fi prestat pe toată durata contractului de către concesionar cu personal propriu sau prin contract cu o societate specializată în servicii de pază, potrivit planului de pază care se va întocmi de către persoane autorizate pe cheltuiala concesionarului şi va fi avizat de către organele de poliţie.

            Serviciul de pază şi ordine a cimitirului va împiedica pătrunderea câinilor vagabonzi în cimitir şi va interzice intrarea persoanelor cu câini, dacă aceştia nu sunt cu lesă (şi botniţă în cazul când sunt câini periculoşi). Toate stricăciunile pricinuite de aceşti câini vor fi refăcute pe cheltuiala concesionarului.

 

Servicii de reparaţii/întreţinere a instalaţiilor şi dotărilor din cimitir

Art.14. Activităţi de întreţinere, menţinere în stare de funcţionare şi reparare a instalaţiilor de apă şi canalizare, energie electrică, reparaţii alei şi garduri împrejmuitoare, întreţineri curente ale construcţiilor aferente, construcţii precum şi alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirului. Întreţinerea, repararea, consolidarea, şi menţinerea în stare de funcţionare a înstalaţiilor, clădirilor şi dotărilor din cimitir cad în sarcina concesionarului şi toate cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi suportate de către acesta.

 

Servicii de înhumare a persoanelor fără reprezentanţi legali sau fară identitate în Cimitirul Săracilor

Art.15. Activitatea de înhumare a persoanelor fără reprezentanţi legali sau fară identitate precum şi a serviciilor funerare în acest sens se va realiza în Cimitirul Săracilor și se va realiza pe bază de comandă a autorităţii contractante şi va fi prestată de către concesionar potrivit legislaţiei în vigoare.

   

Art.16. Concesionarul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea          serviciilor concesionate, precum şi cele derivate din activităţile conexe serviciilor prestate.

 

CAPITOLUL III : CONDIŢII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII

 

Riscul de exploatare

Art.17. Concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct pe riscul şi răspunderea sa bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de autoritatea contractantă.

Art.18. Riscul exploatării cimitirelor publice umane care fac obiectul contractului de servicii este preluat în întregime de concesionar, fără a se limita la acestea şi constă în:

 

CATEGORIA DE RISC

DESCRIERE

CONSECINŢE

18.1 Riscuri de finanţare

Indisponibilitatea finanţării

Concesionarul nu este capabil să asigure resursele financiare

Lipsa finanţării pentru continuarea prestării serviciilor

Finanţare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislație sau de altă natură sunt necesare finanţări suplimentare

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării

18.2 Riscuri aferente cererii şi veniturilor

Concurenţă

Apariţia pe piață a concurenților în domeniul serviciilor funerare

Venituri sub previziunile anterioare ca urmare a reducerii cererii

Schimbări majore ale inflaţiei

Valoarea plăţilor efectuate în timp este afectată de inflație

Scăderea în termeni reali a veniturilor prognozate

18.3 Riscuri legislative

Schimbări legislative

Schimbare legislativă ce nu poate fi anticipată la semnarea contractului şi care este generală (nu specifică activității) în aplicarea conducând la costuri mărite

Creştere semnificativă în costuri și necesitatea de a efectua cheltuieli pentru a răspunde schimbărilor

Riscul valorii reziduale

Riscul ca la finalizarea contractului, activele aferente să nu fie predate conform condiţiilor prevăzute

Creşterea costului de întreținere a activelor

18.4 Riscuri naturale

Cutremure şi alte evenimente naturale

Au ca rezultat costuri crescute de întreţinere a activelor

Au ca rezultat distrugerea sau deteriorarea activelor existente

18.5 Riscuri referitoare la servicii prestate

Reparaţii necorespunzătoare la întreținerea activelor

Reparaţii necorespunzătoare la întreținerea activelor care provoacă costuri suplimentare

Costuri suplimentare necesare finalizării reparaţiilor

Securitatea în cimitir

Securitatea deficitară duce la furturi/distrugeri în cimitir

Creşterea costurilor

18.6 Riscuri de operare şi întreținere

Riscuri de nefurnizare parţială/ totală a utilităților

Utilităţile (transport deșeuri, curent electric, apă) nu sunt disponibile parțial/ total

Costuri şi timp suplimentar necesare rezolvării situației

Risc de depăşire a costurilor

Costurile de operare sunt mai mari decât cele previzionate

Costuri suplimentare

Condiţii neprevăzute

Cauzează costuri mărite de întreţinere pentru active

Creşteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate

Întreţinere

Întreţinerea activelor nu corespunde din punct de vedere calitativ

Activele sunt predate la sfârşitul duratei contractului în condiții  necorespunzătoare

 

Art.19. În cazul rezilierii unilaterale de către autoritatea contractantă a contractului de servicii pentru  nerespectarea unor parametri de performanţă şi calitate ai serviciului, clar determinaţi şi măsurabili, concesionarul este obligat să asigure continuitatea obiectului concesiunii până la finalizarea de către autoritatea contractantă a unei noi proceduri.

 

Specificaţii tehnice. Caracteristici

Art.20.  În cimitire sunt aplicabile dispoziţiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar şi de mediu, iar autoritatea contractantă şi concesionarul serviciilor sunt obligaţi să respecte legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea acestora.

Art.21.  Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire, trebuie să  îndeplinească următoarele criterii profesionale  stabilite prin  Legea nr.102/2014 şi HG. nr.741/2016:

         21.1)  Concesionarul va efectua activităţile specifice după obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare emisă de către direcţiile de sănătate publică judeţene.

         21.2)  Concesionarul trebuie să respecte normele de igienă în timpul transportului şi

 înhumării, pentru protecţia sănătăţii publice. Transportul în vederea înhumării se realizează cu capacul sicriului închis.

         21.3) Autovehiculele special amenajate pentru transportul mortuar ale societăţii concesionare, trebuie să deţină autorizaţie conform prevederilor art. 13 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Autovehiculele special amenajate în acest scop trebuie să respecte condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 din HG nr.741/2016.

       21.4)  Concesionarul va avea în dotare spaţii corespunzătoare (pot fi şi în afara incintei cimitirului) destinate activităţilor pe care le prestează, şi autovehicule special amenajate conform specificaţiilor tehnice din anexa nr. 2 din HG nr.741/2016, astfel:

            21.4.1)  Spaţiul destinat activităţilor de servicii funerare (casă funerară) are o

 suprafaţă de minim 30 mp, cu o zonă de primire a clienţilor şi spaţiu de prezentare a produselor;

                     21.4.2) Spaţiul pentru prestarea activităţilor de îngrijiri mortuare (spălare, îmbălsămare, tanatopraxie,etc) are o suprafaţă minimă de 16 mp, cu următoarele dotări:

          -  sursă de apă potabilă;                   

          -  racord la sistemul de canalizare prevăzut obligatoriu cu filtru;

          -  agregat frigorific mortuar pentru păstrarea corpului neînsufleţit la o temperatură de 0-5°C;

          -  suprafeţe lavabile, podea cu sifon de pardoseală şi pantă de scurgere;

          -  condiţii de microclimat;                  

          -  grup sanitar prevăzut cu duş şi vestiar pentru angajaţi;

În cazul în care acest spaţiu este situat în continuarea spaţiului prevăzut la pct.  21.4.1), se asigură un circuit separat de activitatea de primire a clienţilor şi prezentare a produselor .

                     21.4.3)  Prestatorul serviciilor de înhumare are obligaţia de a încheia contract cu firme specializate pentru colectarea deşeurilor menajere şi a deşeurilor rezultate din activitatea de îmbălsămare/tanatopraxie, asimilabile deşeurilor medicale.

             21.5.)  Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare cel puţin un autovehicul pentru transport cadavre, în proprietate sau închiriat pe durata contractului, care va îndeplini următoarele cerinţe:

            a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat;                         

            b) este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o deserveşte în baza unui contract;                   

              c) habitaclul pentru depozitarea trupului neînsufleţit trebuie să aibă o lungime de minimum 200 cm şi o lăţime de minimum 120 cm pentru autovehiculul de transport internaţional şi o lungime de minimum 210 cm şi o lăţime de minimum 90 cm pentru autovehiculul de paradă funerară;

             d) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de suprafeţe lavabile şi dezinfectabile;                   

             e) autovehiculul trebuie prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului şi partea destinată depozitării corpului decedatului;                   

             f) pentru recuperare este necesară dotarea cu o targă de recuperare şi şină de ghidaj pentru targă;                   

                 21.6.) Concesionarul serviciilor de înhumare şi curăţenie din cimitir, va avea în dotare cel puţin:

               - 1 autovehicul carosat basculabil de capacitate mică, de maxim 1,5 tone, cu manevrabilitate ridicată (având lăţimea camionetei de max. 1,75 metri şi lungimea camionetei de max. 4,5 metri) necesară transportului gunoiului şi deşeurilor vegetale la deponeul din cimitir în vederea asigurării curăţeniei acestuia;

                - 1 mini încărcător necesar încărcării camionetei şi golirii coşurilor de gunoi din cimitir (ex. bobcat);

                - 1 utilaj cu funcţia de tocătoar pentru mărunţirea deşeurilor vegetale lemnoase în vederea respectării legislaţiei privind colectarea deşeurilor şi condiţiilor privind protecţia mediului;

- 4 utilaje multifuncţionale dotate cu motor pe combustibil lichid,  cu două funcţii: suflantă/aspirator destinate lucrărilor de întreţinere şi curăţare a pavelelor, aleilor pietonale, precum şi pentru colectarea frunzelor şi a resturilor vegetale;

- 4 utilaje cu funcţia de motocoasă de umăr, dotate cu motor pe combustibil lichid destinate tăierii şi tunderii vegetaţiei înalte şi ierbii.

                  21.7) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va avea în dotare scule si unelte pentru desfăşurarea în condiţii optime a serviciilor de înhumare din cimitir (sapă, lopată, hârleţ, funii, scânduri, unelte şi scule necesare înhumării).

                  21.8) Pentru a asigura toate condiţiile necesare pentru prestarea serviciilor si activităţilor care decurg din prezentul caiet de sarcini, concesionarul serviciilor de înhumare din cimitire   trebuie să aibă angajate cu contract de muncă următoarele categorii de personal:

·                     minim 12 muncitori necalificaţi (8 gropari/ manipulatori de cadavre şi  4 îngrijitori curăţenie);

·                     minim  1 casier;

·                     minim 1 şofer;

·                     minim 6 agenţi de pază sau contract de prestări servicii de pază cu firmă specializată.

Aceştia se subordonează direct societăţii concesionare, care răspunde de personalul angajat şi de eventualele prejudicii cauzate de personalul angajat.

                    21.9) Concesionarul serviciilor de înhumare din cimitir, va depune documente care atestă faptul că are în structura sa personal angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare, pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare, conform prezentelor norme. Se exceptează de la cerinţa de competenţă specifică persoanele care lucrează în contabilitate, agenţi de marketing, persoane care execută/decorează monumente funerare sau comercializează obiecte funerare.

         21.10) Pe parcursul derulării contractului personalul angajat al concesionarului, va purta echipament curat, adecvat activităţii desfăşurate, care va fi inscripţionat  doar cu numele cimitirului în care îşi desafăşoară activitatea. Modelul echipamentului va fi aprobat de către Primar prin aparatul de specialitate al acestuia, iar fiecare angajat va avea inscripţionat pe echipament un număr de ordine.               

     21.11) Echipamentul persoanelor care vor asigura paza în cimitir va fi inscripţionat distinct şi va avea altă culoare decât a celorlalti angajaţi din cadrul cimitirului.

 

Norme privind cimitirele, înhumarea, exhumarea/deshumarea şi reînhumarea

         

Art.22. Înhumările se fac numai în baza adeverinţei de înhumare şi certificatului de deces

eliberate de Oficiul Stării Civile care a înregistrat decesul.

Art.23. Atribuirea în folosinţă a locurilor de înhumare în cazul decesului, se face în baza actelor  doveditoare (copie certificat de deces şi adeverinţa de înhumare), după plata tarifelor stabilite, în funcţie de terenul liber existent.

                  23.1)  Locurile de înhumare, se acordă de către autoritatea contractantă, în baza unei note de verificare în vederea concesionării/reconcesionării locului de veci eliberată de către persoana desemnată din cadrul Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cimitir. Această notă de verificare trebuie să cuprindă: identificarea locului de veci, numele/prenumele concesionarului locului de veci, numele/prenumele persoanei înhumate în locul de veci, data ultimei concesionări a locului de veci, perioada de concesiune a locului de veci, iar un exemplar va fi predate concesionarului.

                 23.2)  În cazul locurilor de înhumare noi atribuite în caz de deces, pe nota de verificare persoana desemnată din cadrul