Hotărârea nr. 226/2020

226/25.06.2020 Privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara, str. Herculane, nr. 139
Hotararea Consiliului Local 226/25.06.2020
Privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara, str. Herculane, nr. 139


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a priectului de hotarare, nr. SC2020 -13136/17.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13136/17.06.2020, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est - Biroul Clădiri-Terenuri I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-13136/17.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-13136/17.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa nr. CT2014-001796 din 16.04.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către Dima Elisabeta;
Având în vedere adresa cu nr. SJ2020-7335/31.01.2020, Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 1778/21.02.2018, pronunţată de Judecătoria Timişoara, definitivă in snur cu Decizia Civilă nr. 186/A din 15.02.2019, a Tribunalului Timiş si Decizia Civila nr. 621/07.11.2019 a Curtii de Apel Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (2) şi art. 196, alin, (1), lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de prevederile Sentinţei Civile nr. 1778/21.02.2018, pronunţată de Judecătoria Timişoara, definitivă in snur cu Decizia Civilă nr. 186/A din 15.02.2019, a Tribunalului Timiş si Decizia Civila nr. 621/07.11.2019 a Curtii de Apel Timisoara.

Art. 2: Se aprobă vânzarea terenului situat în Timişoara, str. Herculane nr.139, înscris în C.F. nr. 408440-Timişoara (conversie a C.F. nr. 142619), nr. top.1527/635-637/a, în suprafaţă de 348 m.p., la preţul total de 238728,00 lei+TVA rezultat din Raportul de evaluare Anexa 1şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare, conform modelului Anexa 2, la prezenta hotărâre.

Art. 3: Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către Dima Elisabeta.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est, Seviciul Juric şi Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
-Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Dima Elisabeta;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexă X


la

2.5,o£. 2010


CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPÂRARE nr,

în conformitate cu prevederile Codului Civil și a Sentinței Civile nr............................................

rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.....................................se încheie prezentul contract.

  • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

1. Municipiul Timișoara, ca reprezentant al proprietarului Statul Român, cu sediul în Timișoara, B-dul C.D.Loga nr.l, având cod de identificare fiscală nr. 14756536, prin D-nul Primar Nicolae Robu, în calitate de vânzător, pe de o parte,

si

2................................... fiica/fiul lui .......... și ............ născut(ă) la data de

................. în ................. jud.  .................. CNP ...................................., domiciliat(ă) în Timișoara, str........................ nr.....jud. Timiș, posesor a C.I./BI seria

......nr..,............/............  emisă de Mun. Timișoara, cetățean român, care declară că este căsătorit(ă) cu .............................................., CNP ......  , în calitate de

cumpărător pe de altă parte.

  • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subscrisul vânzător, în calitate de proprietar asupra suprafeței de.........m.p. teren, vinde

către ..................................... căsătorit cu ................................ suprafața de ........ m.p. teren

intravilan, respectiv cota de ............. părți teren, cu categoria de folosință ........  ,

situat în Timișoara, str.............................., nr..... jud. Timiș, cu nr. top/ nr. cadastral

, în suprafață totală de..........mp înscris în C.F. nr.................. Timișoara

(C.F. vechi nr............... Timișoara) și consimte ca dreptul de proprietate asupra cotei de

................. parte teren mai sus descris să se înscrie în cartea funciară în favoarea cumpărătorului de mai sus.

Eu, cumpărătorul(ea) declar că, sunt proprietarul unei construcții reprezentând casă de locuit dobândită conform prevederilor Legii nr, 112/1995, prin contractul de vânzare-cumpărare nr............................, situată în Timișoara, str.....................................nr........jud. Timiș, iar

- terenul ce face obiectul prezentului act, în fapt este teren învecinat casei, pe care l-am folosit de o perioadă îndelungată de timp, fiind situat la aceeași adresă.

  • III. PREȚUL CONTRACTULUI

Prețul stabilit de noi părțile contractante este de.................... lei, sumă pe care vânzătorul

recunoaște că a primit-o în întregime de la cumpărător, înaintea semnării prezentului act, iar eu cumpărătorul declar că am achitat-o în mod real, conform chitanței pentru creanțele bugetelor locale seria...........nr................din data de...................

Subsemnatul cumpărător înțeleg să cumpăr de la susnumitul vânzător imobilul mai sus arătat la prețul și în condițiile prevăzute în prezentul contract cu al cărui conținut mă declar de acord.

Subscrisul vânzător recunosc că am primit de la cumpărător în întregime prețul mai sus descris, înaintea semnării prezentului act.

Totodată noi, părțile, am luat la cunoștință prevederile art.1660 din Noul Cod Civil potrivit căruia prețul vânzării trebuie să fie serios și sincer determinat, iar conform art. 1665 vânzarea este anulabilă dacă prețul este fictiv ori derizoriu, față de care condiții declarăm pe propria noastră răspundere că prețul de vânzare sus arătat corespunde valorii bunului vândut, așa cum am stabilit noi, asumându-ne răspunderea în acest sens, inclusiv din punct de vedere fiscal. De asemenea, noi părțile, declarăm că am luat la cunoștință de prevederile Codului Fiscal și ale Legii pentru Prevenirea și Combaterea Evaziunii Fiscale nr.241/2005 cu modificări ulterioare, precum și ale Legii nr.656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor.

  • IV. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Dreptul de proprietate asupra terenului ce face obiectul prezentului contract se transmite cumpărătorului la momentul autentificării contractului în fața notarului public.

Cumpărătorul se obligă să achite toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, să înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară și costurile notariale.

  • V. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

Subscrisul vânzător declară că nu există nici o piedică pentru vânzare întrucât imobilul ce se vinde este în domeniul privat al municipiului Timișoara, se află în circuitul civil, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu este inalienabil, nici insesizabil, nu este în litigiu, nu este revendicat, nu are sarcini și nici interdicții, nu este constituit vreun drept real în favoarea altor persoane, nu a fost promis spre vânzare nici unei alte persoane fizice sau juridice, este în stăpânirea sa continuă și legală de la data dobândirii, potrivit încheierii de carte funciară nr.........................................

Vânzătorul declară că imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de cartea funciară pentru informare la cererea nr..................din data de..........................., eliberat de Oficiul de Cadastru

și Publicitate Imobiliară Timiș.

Subscrisul vânzător garantez pe cumpărător contra evicțiunii și a viciilor imobilului conform prevederilor art. 1695 și art. 1707 din Noul Cod Civil. A fost îndeplinită de către cumpărător obligația de verificare a stării în care se află bunul imobil la momentul predării pentru a descoperi viciile aparente, pe care vânzătorul are obligația să le remedieze de îndată, precum și eventualele vicii ascunse.

Subsemnatul(a) cumpărător(e) precizez că sunt căsătorit(ă) cu ........................................  sub regimul comunității legale și în consecință imobilul dobândit prin prezentul contract va fî stăpânit de noi ca bun comun în devălmășie și consimt la înscrierea ca atare în cartea funciară.

Subsemnatul cumpărător declar că am luat la cunoștință de situația de drept și de fapt a bunului imobil ca fiind cea arătată de vânzător și nu am descoperit vicii aparente pe care vânzătorul are obligația să le remedieze de îndată.

Subsemnatul cumpărător cumpăr, în condițiile stabilite prin acest contract, imobilul descris mai sus, pe care l-am inspectat, am luat la cunoștință că acesta este liber de sarcini și știu că este în proprietatea vânzătorului de mai sus și am cunoștință de situația de drept și de fapt a imobilului.

Subsemnatele părți declarăm că nici unul dintre noi nu se află în vreuna din situațiile de incapacitate de a vinde sau cumpăra, prevăzute în art. 1654 și 1655 din Noul Cod Civil.

Noi, părțile contractante, ne obligăm să facem înregistrările în evidențele fiscale în termenul cerut de lege, la autoritățile financiar-fiscale competente.

Noi, părțile prezentului contract, declarăm că am luat la cunoștință de prevederile Codului fiscal, potrivit cărora orice persoană care dobândește sau înstrăinează un imobil are obligația de a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în a cărei rază de competență se află imobilul, în termen de 30(treizeci) de zile de la data dobândirii sau înstrăinării.

V. CHELTUIELI

Cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract sunt suportate de cumpărător, în sarcina căruia se află și cheltuielile de înscriere în cartea funciară.

VII. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul contract prin care se transmite un drept real imobiliar, se va înscrie în cartea funciară prin grija notarului public, conform art.54 din Legea nr.7/1996.

Subsemnatele părți declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal și am înțeles cuprinsul acestuia constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi părțile de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos, fiind de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Legii nr.677/2001.

Prezentul contract este încheiat în 4(patru) exemplare originale, câte 2(două) pentru fiecare parte.

VÂNZĂTOR,                                CUMPĂRĂTOR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

reprezentat prin

PRIMAR,

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI Șl DOTĂRI DIVERSE I EST,

ȘEF SERVICIU JURIDIC,

CONSILIER JURIDIC,

AVIZAT C.F.P.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE I EST gșil BIROUL CLĂDIRI-TERENURI I EST

Nr.

RAPORT de SPECIALITATE,

privind vânzarea terenulului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara str. Herculane 139

Având în vedere adresa nr.CT2014-001796 din 16.04.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Dima Elisabeta , cu domiciliul în Timișoara str. Herculane nr.139 în calitate de proprietari a imobilului-construcție situat la adresa menționată, prin care solicită să ii vindem terenul excedentar construcțiilor, cumpărate inițial, în baza Legii nr.112/1995;

Având în vedere H.C.L. nr.301 din 26.06.2014, prin care s-a aprobat trecerea terenului, în suprafață de 993 m.p., din Domeniul Public al Municipiului Timisoara în proprietatea privată a municipiului Timișoara;

Având în vedere C.F. nr.408440-Timișoara, poz.B10, rezultă că, prin Ordinul nr.828 din 13.10.2014, emis de Instituția Prefectului - Timiș, cota de 67/993 mp, a fost atribuită în proprietatea numitei Dima Elisabeta ;

Conform mentiunilor din evidenta funciara din intregul teren de 993mp din curte ,suprafata de 134 mp se afla sub constructie,iar diferenta de 859mp se afla in proprietate comuna si egala a Municipiului Timisoara si a coproprietarei SZELM.

Având în vedere adresa cu nr. SJ2020-7335/31.01.2020, primită de la Serviciului Juridic din cadrul Municipiului Timișoara, prin care ne solicită punerea în executare a Sentinței Civile nr.1778/21.02.2018, pronunțată de Judecătoria Timișoara, definitivă in snur cu Decizia Civilă nr. 186/A din 15.02.2019, a Tribunalului Timiș si Decizia civila nr.621/07.11.2019 a Curtii de Apel Timisoara, privind vânzarea terenului în suprafață de 348 m.p., situat în Timișoara str. Herculane nr 139, înscris în C.F. nr.408440-Timișoara(conversie a C.F. nr.142619)nr. top.1527/635-637/a, aflat în proprietatea municipiului Timișoara și care excede construcțiilor cumpărate , în baza Legii nr.112/1995;

Având în vedere Decizia nr.30/2016 a Camerei de Conturi Timiș și Decizia civilă nr.2393 din 13.12.2018, a Curții de Apel Timișoara, prin care s-a stabilit ca, sumele rezultate din vânzarea terenurilor menționate mai sus, nu pot fi asimilate veniturilor proprii ale unități administrative teritoriale(în speță Municipiul Timișoara), ci ar trebui virate în fondul extrabugetar creat la nivelul Ministerului de Finanțe, potrivit art.13, din Legea nr.112/1995, referitor la constituirea fondului extrabugetar, după deducerea comisionului de 1%;

Având în vedere Contractul de vânzare-cumpărare - model, care constituie Anexă nr. 1, la Proiectul de hotărâre ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr.4044/2020 intocmit de SC Fidox SRL la data de 26.03.2020,și înregistrat cu nr.SC2020-008104/02.04.2020 care constituie Anexă nr.2, la Proiectul de hotărâre ;

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm, spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind vânzarea terenului situat în Timișoara str. Herculane nr 139, înscris în C.F. nr.408440-Timișoara(conversie a C.F. nr.142619), nr. top.1527/635-637/a, în suprafață de 348 m.p., la prețul total de 238728,00 lei+TVA.

DIRECTOR,                                     ȘEF BIROU,

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ                             CĂLIN PIRVA

ÎNTOCMIT GH.BUZĂRNESCU

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR.

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE , privind vânzarea terenulului aferent construcțiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara str. Herculane 139

Având în vedere adresa nr.CT2014-001796 din 16.04.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Dima Elisabeta , cu domiciliul în Timișoara str. Herculane nr.139 în calitate de proprietari a imobilului-construcție situat la adresa menționată, prin care solicită să ii vindem terenul excedentar construcțiilor, cumpărate inițial, în baza Legii nr.112/1995;

Având în vedere H.C.L. nr.301 din 26.06.2014, prin care s-a aprobat trecerea terenului, în suprafață de 993 m.p., din Domeniul Public al Municipiului Timisoara în proprietatea privată a municipiului Timișoara;

Având în vedere C.F. nr.408440-Timișoara, poz.B10, rezultă că, prin Ordinul nr.828 din 13.10.2014, emis de Instituția Prefectului - Timiș, cota de 67/993 mp, a fost atribuită în proprietatea numitei Dima Elisabeta ;

Conform mentiunilor din evidenta funciara din intregul teren de 993mp din curte ,suprafata de 134 mp se afla sub constructie,iar diferenta de 859mp se afla in proprietate comuna si egala a Municipiului Timisoara si a coproprietarei SZELM.

Având în vedere adresa cu nr. SJ2020-7335/31.01.2020, primită de la Serviciului Juridic din cadrul Municipiului Timișoara, prin care ne solicită punerea în executare a Sentinței Civile nr.1778/21.02.2018, pronunțată de Judecătoria Timișoara, definitivă in snur cu Decizia Civilă nr. 186/A din 15.02.2019, a Tribunalului Timiș si Decizia civila nr.621/07.11.2019 a Curtii de Apel Timisoara, privind vânzarea terenului în suprafață de 348 m.p., situat în Timișoara str. Herculane nr 139, înscris în C.F. nr.408440-Timișoara(conversie a C.F. nr.142619)nr. top.1527/635-637/a, aflat în proprietatea municipiului Timișoara și care excede construcțiilor cumpărate , în baza Legii nr.112/1995;

Având în vedere Decizia nr.30/2016 a Camerei de Conturi Timiș și Decizia civilă nr.2393 din 13.12.2018, a Curții de Apel Timișoara, prin care s-a stabilit ca, sumele rezultate din vânzarea terenurilor menționate mai sus, nu pot fi asimilate veniturilor proprii ale unități administrative teritoriale(în speță Municipiul Timișoara), ci ar trebui virate în fondul extrabugetar creat la nivelul Ministerului de Finanțe, potrivit art.13, din Legea nr.112/1995, referitor la constituirea fondului extrabugetar, după deducerea comisionului de 1%;

Având în vedere cele menționate mai sus, în baza prevederilor Legii nr.7/1996 - a cadastrului și publicității imobiliare, modificată și a prevederilor art.129, alin.1, alin.2 lit.c, din O.U.G. nr.57/2019 - privind Codul administrativ, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre privind vânzarea terenului menționat mai sus, conform prevederilor hotărârilor judecătorești.

PRIMAR, Nicolae Robu


VICEPRIMAR, Farkas Imre

DITRCTOR

Florin Răvășilă

MUNICIPIUL TIMIŞOARA  

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI I EST                                                             

Nr.

 

 

RAPORT de SPECIALITATE,

privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara str. Herculane 139

 

Având în vedere adresa nr.CT2014-001796 din 16.04.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către Dima Elisabeta , cu domiciliul în Timişoara str. Herculane nr.139 în calitate de proprietari a imobilului-construcție situat la adresa menţionată, prin care solicită să ii vindem terenul excedentar construcţiilor, cumpărate inițial, în baza Legii nr.112/1995;

Având în vedere H.C.L. nr.301 din 26.06.2014, prin care s-a aprobat trecerea terenului, în suprafață de 993 m.p., din Domeniul Public al Municipiului Timisoara în proprietatea privată a  municipiului Timișoara;

Având în vedere C.F. nr.408440-Timișoara, poz.B10, rezultă că, prin Ordinul nr.828 din 13.10.2014, emis de Instituția Prefectului – Timiș, cota de 67/993 mp, a fost atribuită în proprietatea numitei Dima Elisabeta  ;

Conform mentiunilor din evidenta funciara din intregul teren de 993mp din curte ,suprafata de 134 mp se afla sub constructie,iar diferenta de 859mp se afla in proprietate comuna si egala a Municipiului Timisoara si a coproprietarei SZELM.

Având în vedere adresa cu nr. SJ2020-7335/31.01.2020, primită de la Serviciului Juridic din cadrul Municipiului Timişoara, prin care ne solicită punerea în executare a Sentinţei Civile nr.1778/21.02.2018, pronunţată de Judecătoria Timişoara, definitivă in snur cu Decizia Civilă nr. 186/A din 15.02.2019, a Tribunalului Timiş si Decizia civila nr.621/07.11.2019 a Curtii de Apel Timisoara, privind vânzarea terenului în suprafață de 348 m.p., situat în Timișoara str. Herculane nr 139, înscris în C.F. nr.408440-Timișoara(conversie a C.F. nr.142619)nr. top.1527/635-637/a,  aflat în proprietatea municipiului Timișoara și care excede construcțiilor cumpărate , în baza Legii nr.112/1995;   

Având în vedere Decizia nr.30/2016 a Camerei de Conturi Timiș și Decizia civilă nr.2393 din 13.12.2018, a Curții de Apel Timișoara, prin care s-a stabilit ca, sumele rezultate din vânzarea terenurilor menționate mai sus, nu pot fi asimilate veniturilor proprii ale unități administrative teritoriale(în speță Municipiul Timișoara), ci ar trebui virate în fondul extrabugetar creat la nivelul Ministerului de Finanțe, potrivit art.13, din Legea nr.112/1995, referitor la constituirea fondului extrabugetar, după deducerea comisionului de 1%;

Având în vedere Contractul de vânzare-cumpărare – model, care constituie Anexă nr. 1, la Proiectul de hotărâre ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr.4044/2020 intocmit de SC Fidox SRL la data de 26.03.2020,și înregistrat cu nr.SC2020-008104/02.04.2020 care constituie Anexă nr.2, la Proiectul de hotărâre ;

 Având în vedere cele menţionate mai sus, înaintăm, spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind vânzarea terenului situat în Timișoara str. Herculane nr 139, înscris în C.F. nr.408440-Timișoara(conversie a C.F. nr.142619), nr. top.1527/635-637/a, în suprafaţă de 348 m.p., la preţul total de 238728,00 lei+TVA.

 

             DIRECTOR,                                                                                   ȘEF BIROU,

   EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                      CĂLIN PIRVA

 

                                                                                                                      ÎNTOCMIT

                                                                                                                GH.BUZĂRNESCU

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR.

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE ,

privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza Legii nr.112/1995, situat în Timişoara str. Herculane 139

 

Având în vedere adresa nr.CT2014-001796 din 16.04.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către Dima Elisabeta , cu domiciliul în Timişoara str. Herculane nr.139 în calitate de proprietari a imobilului-construcție situat la adresa menţionată, prin care solicită să ii vindem terenul excedentar construcţiilor, cumpărate inițial, în baza Legii nr.112/1995;

Având în vedere H.C.L. nr.301 din 26.06.2014, prin care s-a aprobat trecerea terenului, în suprafață de 993 m.p., din Domeniul Public al Municipiului Timisoara în proprietatea privată a  municipiului Timișoara;

Având în vedere C.F. nr.408440-Timișoara, poz.B10, rezultă că, prin Ordinul nr.828 din 13.10.2014, emis de Instituția Prefectului – Timiș, cota de 67/993 mp, a fost atribuită în proprietatea numitei Dima Elisabeta  ;

Conform mentiunilor din evidenta funciara din intregul teren de 993mp din curte ,suprafata de 134 mp se afla sub constructie,iar diferenta de 859mp se afla in proprietate comuna si egala a Municipiului Timisoara si a coproprietarei SZELM.

Având în vedere adresa cu nr. SJ2020-7335/31.01.2020, primită de la Serviciului Juridic din cadrul Municipiului Timişoara, prin care ne solicită punerea în executare a Sentinţei Civile nr.1778/21.02.2018, pronunţată de Judecătoria Timişoara, definitivă in snur cu Decizia Civilă nr. 186/A din 15.02.2019, a Tribunalului Timiş si Decizia civila nr.621/07.11.2019 a Curtii de Apel Timisoara, privind vânzarea terenului în suprafață de 348 m.p., situat în Timișoara str. Herculane nr 139, înscris în C.F. nr.408440-Timișoara(conversie a C.F. nr.142619)nr. top.1527/635-637/a,  aflat în proprietatea municipiului Timișoara și care excede construcțiilor cumpărate , în baza Legii nr.112/1995;   

Având în vedere Decizia nr.30/2016 a Camerei de Conturi Timiș și Decizia civilă nr.2393 din 13.12.2018, a Curții de Apel Timișoara, prin care s-a stabilit ca, sumele rezultate din vânzarea terenurilor menționate mai sus, nu pot fi asimilate veniturilor proprii ale unități administrative teritoriale(în speță Municipiul Timișoara), ci ar trebui virate în fondul extrabugetar creat la nivelul Ministerului de Finanțe, potrivit art.13, din Legea nr.112/1995, referitor la constituirea fondului extrabugetar, după deducerea comisionului de 1%;

            Având în vedere cele menționate mai sus, în baza prevederilor Legii nr.7/1996 -  a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată și a prevederilor art.129, alin.1, alin.2 lit.c, din O.U.G. nr.57/2019 -  privind Codul administrativ, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre privind vânzarea terenului menţionat mai sus, conform prevederilor hotărârilor judecătoreşti.

 

 

                   PRIMAR,                                                              VICEPRIMAR,

                Nicolae Robu                                                               Farkas Imre

 

                                                                                                      DITRCTOR

                                                                                                   Florin Răvășilă