Hotărârea nr. 224/2020

224/19.06.2020 privind declararea ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp" prin PUZ - „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană"
Hotararea Consiliului Local 224/19.06.2020
privind declararea ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp" prin PUZ - „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-13847/19.06.2020 a proiectului de hotărâre , al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-13847/19.06.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-13847/19.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere adresa proiectantului Atelierul Arhitext SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2020-729/19.06.2020;
Având in vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local;
Având in vedere prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica;
Având in vedere Hotărârea de Guvern nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. c) şi lit. d), alin. 4, lit. e), alin.7 lit. m) precum şi alin. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi alin. (3) şi art 196 alin.1 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se declară ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp" prin PUZ - "Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană" .

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIULUI   TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-13847/19.06.2020

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

 

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declararea ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp prin PUZ – „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană”

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr……................................... a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind declararea ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp prin PUZ – „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană”. Facem următoarele precizări:

Prin adresa cu numărul 01/16.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2020-729/19.06.2020, Atelierul Arhitext SRL în calitate de proiectant pentru realizarea PUZ – „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană, a solicitat întocmirea unui proiect de hotărâre prin care strada nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp în PUZ-ul mai sus amintit sa fie declarată de utilitate publică.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, prin adresa cu nr. 1669/23.04.2020, comunică faptul că este necesară declararea lucrării prevăzută prin plan ca fiind de utilitate publică aşa cum prevede Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea CLMT nr. 557/30.10.2018, şi-a dat acordul asupra realizării unei parcări subterane pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timişoara, nr. top 446217, în suprafaţă de  14817 mp,  proprietatea Municipiului Timişoara, pentru elaborare PUZ - „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană”, conform Anexei.

Prin HCLMT nr. 575/16.11.2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 557/30.10.2018 - privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara asupra  realizării unei parcări pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timişoara,  pentru elaborare PUZ - „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană”, s-a modificat şi completat art. 1 alin. (1) din Hotărârea CLMT nr. 557/30.10.2018, astfel: „Se dă acordul asupra realizării unei parcări subterane pe terenul înscris în CF nr. 446217 Timişoara, nr. top 446217, în suprafaţă de  14817 mp, CF nr. 443638 Timişoara, nr. top 443638, în suprafaţă de  3.866 mp,  proprietatea Municipiului Timişoara şi CF nr. 445486 Timişoara, nr. top 445486, în suprafaţă de  77.841 mp (parţial – numai pentru suprafaţa de teren care va fi afectat de realizarea parcării),  proprietatea Municipiului Timişoara, pentru elaborare PUZ - „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană”, conform Anexei şi a Profilelor longitudinale anexate”.

Prin PUZ-ul de mai sus se propune realizarea unei străzi, care va fi de utilitate publică, parţial subterană în suprafaţă de 964 mp, parţial supraterană în suprafaţă de 405,15 mp, care va asigura legătura între strada F. Liszt şi strada Gheorghe Dima.

            În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2002,  autorităţile administraţiei publice locale stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces şi circulaţie, staţionare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule. In acest sens, in vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de municipalitatea timişoreană în domeniul îmbunătăţirii infrastructurii şi funcţionalităţii spaţiilor publice, precum şi ridicării standardelor privind modernizarea urbanistică şi optimizarea economică a întregului cvartal studiat prin PUZ, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara are în programul de investiţii lucrări de modernizarea şi extinderea spitalului, realizarea unei străzi si a unor locuri de parcare.

Precizăm ca terenurile pe care urmeaza a se realiza investiţiile arătate mai sus  sunt situate in intravilanul localitatii. Din examinarea CF nr. 445486 Timisoara şi CF nr. 443638Timişoara rezulta ca proprietar pe terenuri este Municipiului Timisoara, domeniu public.

            Arătăm, totodată,  că Agentia pentru Protectia Mediului Timis, referitor la solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “„Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană” ne transmite ca aceasta va fi posibila numai in situatia în care se va prezenta dovada din care să reiasă că strada nou propusă constituie “utilitate publică”.

            In conformitate cu prevederile art. 2 alin.1 din Legea nr. 255/2010, sunt declarate de utilitate publica lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri de interes naţional, judeţean şi local. In sensul art. 2 alin. 3 din O.G. nr.43/1997 „Fac parte integrantă din drum: ampriza şi zonele de siguranţă, suprastructura şi infrastructura drumului, podurile, podeţele, şanţurile, rigolele, viaductele, pasajele denivelate, zonele de sub pasajele rutiere, tunelurile şi alte lucrări de artă, construcţiile de apărare, protecţie şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile de parcare, oprire şi staţionare, staţiile de taxare, bretelele de acces, drumurile tehnologice amenajate pentru întreţinerea autostrăzilor, indicatoarele de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, sistemele inteligente de transport şi instalaţiile aferente, spaţiile de serviciu sau control, spaţiile cuprinse în triunghiul de vizibilitate din intersecţii, spaţiile cuprinse între autostradă şi/sau drum şi bretelele de acces, sistemele pentru protecţia mediului, terenurile şi plantaţiile din zona drumului şi perdelele de protecţie, mai puţin zonele de protecţie.”

            Legea nr. 33/1994 privinn exproprierea pentru cauza de utilitate publică la art. 6, precizează că, sunt de utilitate publică lucrările privind: prospecţiunile şi explorările geologice; extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile; instalaţii pentru producerea energiei electrice; căile de comunicaţii, deschiderea, alinierea şi lărgirea străzilor; sistemele de alimentare cu energie electrică, telecomunicaţii, gaze, termoficare, apă, canalizare; instalaţii pentru protecţia mediului; îndiguiri şi regularizări de râuri, lacuri de acumulare pentru surse de apă şi atenuarea viiturilor; derivaţii de debite pentru alimentări cu apă şi pentru devierea viiturilor; staţii hidrometeorologice, seismice şi sisteme de avertizare şi prevenire a fenomenelor naturale periculoase şi de alarmare a populaţiei, sisteme de irigaţii şi desecări; lucrări de combatere a eroziunii de adâncime; clădirile şi terenurile necesare construcţiilor de locuinţe sociale şi altor obiective sociale de învăţământ, sănătate, cultură, sport, protecţie şi asistenţă socială, precum şi de administraţie publică şi pentru autorităţile judecătoreşti; salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii; prevenirea şi înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale - cutremure, inundaţii, alunecări de terenuri; apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională.

             Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind declararea ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp prin PUZ – „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană”  îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

DIRECTOR,

 

ŞEF SERVICIU T.,

CULIŢĂ  CHIŞ

 

ADRIAN COLOJOARĂ

 

 

 

ŞEF BIROU T.S.C.,

 

ŞEF BIROU G.M.P.E.,

CRISTINA GAVRA

 

NASTASIA POP

 

ROMANIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

SC2020-13847/19.06.2020

 

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind declararea ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp prin PUZ – „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană”

 

 

1.       Descrierea situatiei actuale

            Prin PUZ - „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană”, conform Anexei şi a Profilelor longitudinale anexate”, se propune realizarea unei străzi, care va fi de utilitate publică, parţial subterană, parţial supraterană, care va asigura legătura între strada F. Liszt şi strada Gheorghe Dima.

            Astfel, in conformitate cu prevederile art.23 alin.1 lit.c din Anexa nr.1 la HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a <LLNK 12002    71130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, autoritatile administratiei publice locale vor asigura administrarea drumurilor orasenesti.

           Potrivit prevederilor art.23 alin.3 lit.g pct.8 din acelasi act normativ, activitatea de amenajare a parcarilor revine in atributiile autoritatilor publice locale.

 

  1. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin adresa cu numărul 01/16.06.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2020-729/19.06.2020, Atelierul Arhitext SRL în calitate de proiectant pentru realizarea PUZ – „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană, a solicitat întocmirea unui proiect de hotărâre prin care strada nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp în PUZ-ul mai sus amintit sa fie declarată de utilitate publică.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, prin adresa cu nr. 1669/23.04.2020, comunică faptul că este necesară declararea lucrării prevăzută prin plan ca fiind de utilitate publică aşa cum prevede Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

 

3.      Concluzii

Prin urmare, consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre privind declararea ca fiind de utilitate publică terenul din Timisoara afectat de ,,Stradă nou propusă subterană S=964 mp si supraterană 405,15 mp” prin PUZ – „Extindere şi modernizare Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara şi Parcare subterană”.

 

 

 

PRIMAR,

 

DIRECTOR GENERAL D.P.P.R.U.,

NICOLAE ROBU

 

CULIŢĂ CHIŞ