Hotărârea nr. 223/2020

223/19.06.2020 Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016
Hotararea Consiliului Local 223/19.06.2020
Privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a preţurilor unitare şi a cheltuielilor indirecte 5% şi a profitului 5% pentru servicii de "Întreţinere si amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă si canisitelor, tăieri de corectie, elagare si defrisare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timisoara", în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC 2020 - 12873/17.06.2020, al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2020 - 12873/15.06.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice nr. SC2020-12837/15.06.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.06.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC 2020 - 12873/15.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 471/26.09.2019;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 19.06.2020;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Dan Diaconu;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin (2) lit.c) şi d) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Caietul de sarcini şi anexele 1-4 pentru servicii de "Întreţinere şi amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor, tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori din Zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timişoara", către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexat la prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Anexa cu preţurile unitare, cantităţile maxime estimate pentru acordul cadru de 4 ani şi pentru cel mai mare contract subsecvent şi închiderea de deviz pentru Zona Centrală, către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă Cheltuielile indirecte 5% şi Profitul 5%.

Art. 4: Se aprobă Acordul cadru şi Contractul subsecvent pentru serviciile de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul public al Municipiului Timişoara, către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexate la prezenta hotărâre.

Art. 5: Tarifele, cheltuielile indirecte şi profitul vor putea fi modificate prin hotărâre a Consiliului Local după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia de Mediu şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi SC Horticultura SA.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Horticultura SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMANIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL SPATII VERZI SI

LOCURI DE JOACA

ZONA CENTRALA

PRETURI UNITARE, CANTITATI ANUALE ȘI PE 4 ANI

Nr.

crt

Denumire operație

UM

Material

Manopera

Utilaj

Transport

PREȚ UNITAR ZONA CENTRALA (media celor 3 zone)

Manopera la 1 an contract

Cantitati estimate pentru un an

Valoarea serviciilor pe un an

Manopera pe 4 ani

Cantitati estimate pentru 4 ani

Valoarea serviciilor pe 4 ani

Al

Degajarea terenului de corpuri străine

mp

Material

0,000

0,088

0,000

79.000,000

0,000

0,000

1.000.000,00

88.000,000

0,000

4.000.000,00

352.000,000

Manopera

0,079

0,000

316.000,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,009

0,000

0,000

0,00

0,000

A2

Desfundat solul la 30 cm cu hârlețul

mp

Material

0,000

0,664

0,000

19.920,000

0,000

0,000

30.000,00

19.920,000

0,000

120.000,00

79.680,000

Manopera

0,664

0,000

79.680,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

A3

Extragerea pământului de surplus

mc

Material

0,000

6,249

0,000

586,933

0,000

0,000

100,00

624,900

0,000

400,00

2.499,600

Manopera

5,869

0,000

2.347,733

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,380

0,000

0,000

0,00

0,000

A4

Mărunțit solul

mp

Material

0,000

0,437

0,000

8.366,667

0,000

0,000

20.000,00

8.746,667

0,000

80.000,00

34.986,667

Manopera

0,418

0,000

33.466,667

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,019

0,000

0,000

0,00

0,000

A5

Nivelat solul

mp

Material

0,000

0,452

0,000

9.033,333

0,000

0,000

20.000,00

9.033,333

0,000

80.000,00

36.133,333

Manopera

0,452

0,000

36.133,333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

A6

Mobilizarea mecanizată a

mp

Material

0,000

0,429

0,000

30.000,00

12.860,000

0,000

120.000,00

51.440,000

solului cu utilaj

Manopera

0,331

9.930,000

0,000

0,000

0,000

39.720,000

0,00

0,000

Utilaj

0,079

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,019

0,000

0,000

0,00

0,000

A7

Aștemere pământ vegetal

mc

Material

7,983

12,151

0,000 5.633,000 0,000 0,000

3.000,00

36.454,000

0,000

12.000,00

145.816,000

Manopera

1,878

0,000

22.532,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

2,290

0,000

0,000

0,00

0,000

A8

Aștemere turbă vegetală

mc

Material

12,412

13,292

0,000

644,333

0,000

0,000

1.000,00

13.291,667

0,000

4.000,00

53.166,667

Manopera

0,644

0,000

2.577333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,235

0,000

0,000

0,00

0,000

Bl

Săpat gropi 20x20x20 cm

buc

Material

0,000

0,512

0,000

1.535,000

0,000

0,000

3.000,00

1.535,000

0,000

12.000,00

6.140,000

Manopera

0,512

0,000

6.140,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

B2

Săpat gropi 40x40x30 cm

buc

Material

0,000

0,984

0,000

1.967,333

0,000

0,000

2.000,00

1.967,333

0,000

8.000,00

7.869,333

Manopera

0,984

0,000

7.869,333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

B3

Săpat gropi 60x60x50 cm

buc

Material

0,000

2,801

0,000 8.404,000 0,000 0,000

3.000,00

8.404,000

0,000

12.000,00

33.616,000

Manopera

2,801

0,000

33.616,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

B4

Săpat gropi 80x80x60 cm

buc

Material

0,000

6,892

0,000

13.784,667

0,000

0,000

2.000,00

13.784,667

0,000

8.000,00

55.138,667

Manopera

6,892

0,000

55.138,667

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

B5

Săpat gropi 100x100x80 cm

buc

Material

0,000

8,526

0,000

3.410,533

0,000

0,000

400,00

3.410,533

0,000

1.600,00

13.642,133

Manopera

8,526

0,000

13.642,133

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

B6

Săpat șanț pentru plantat gard viu

mc

Material

0,000

3,212

0,000

3.211,667

0,000

0,000

1.000,00

3.211,667

0,000

4.000,00

12.846,667

Manopera

3,212

0,000

12.846,667

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

B7

Plantare arbori foioși/rășinoși diverse specii

buc

Material

1,103

48,209

0,000

235.308,333

0,000

0,000

5.000,00

241.046,667

0,000

20.000,00

964.186,667

Manopera

47,062

0,000

941.233333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,045

0,000

0,000

0,00

0,000

B8

Plantare arbuști foioși/rășinoși diverse specii

buc

Material

0,000

10,087

0,000 50.210,000 0,000 0,000

5.000,00

50.433,333

0,000

20.000,00

201.733,333

Manopera

10,042

0,000

200.840,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,045

0,000

0,000

0,00

0,000

B9

Plantare gard viu

ml

Material

0,000

2,322

0,000

2.277,667

0,000

0,000

1.000,00

2.322,333

0,000

4.000,00

9.289,333

Manopera

2,278

0,000

9.110,667

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,045

0,000

0,000

0,00

0,000

B10

Plantare plante anuale

buc

Material

0,000

0,110

0,000

51.333,333

0,000

0,000

500.000,00

55.166,667

0,000

2.000.000,00

220.666,667

Manopera

0,103

0,000

205.333,333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

Bll

Plantare plante bienale

buc

Material

0,000

0,110

0,000

46.200,000

0,000

0,000

450.000,00

49.650,000

0,000

1.800.000,00

198.600,000

Manopera

0,103

0,000

184.800,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

B12

Plantare plante perene

buc

Material

0,000

0,911

0,000 9.036,667 0,000 0,000

10.000,00

9.113,333

0,000

40.000,00

36.453,333

Manopera

0,904

0,000

36.146,667

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

B13

Plantare bulbi de flori

buc

Material

0,000

0,151

0,000

36.000,000

0,000

0,000

250.000,00

37.666,667

0,000

1.000.000,00

150.666,667

Manopera

0,144

0,000

144.000,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,007

0,000

0,000

0,00

0,000

B14

Plantare mușcate

buc

Material

0,000

0,152

0,000

720,000

0,000

0,000

5.000,00

758,333

0,000

20.000,00

3.033,333

Manopera

0,144

0,000

2.880,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

B15

Montat elemente de susținere la arbori

buc

Material

20,618

23,557

0,000

14.550,000

0,000

0,000

5.000,00

117.785,000

0,000

20.000,00

471.140,000

Manopera

2,910

0,000

58.200,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,029

0,000

0,000

0,00

0,000

B16

Semănat gazon

mp

Material

0,383

1,178

0,000 6.965,000 0,000 0,000

15.000,00

17.670,000

0,000

60.000,00

70.680,000

Manopera

0,464

0,000

27.860,000

0,00

0,000

Utilaj

0,303

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,028

0,000

0,000

0,00

0,000

B17

Amenajare cu gazon brazdă

mp

Material

6,073

12,670

0,000 91.730,000 0,000

15.000,00

190.050,000

0,000

60.000,00

760.200,000

Manopera

6,115

0,000

366.920,000

0,00

0,000

Utilaj

0,443

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,039

0,000

0,000

0,000

0,00

. 0,000

B18

Hidroînsămânțare

mp

Material

0,796

1,041

0,000

377,500

0,000

0,000

2.500,00

2.603,333

0,000

10.000,00

10.413,333

Manopera

0,151

0,000

1.510,000

0,00

0,000

Utilaj

0,067

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,027

0,000

0,000

0,00

0,000

B19

Executarea scafelor in jurul arborilor și arbuștilor foioși și rășinoși

buc

Material

0,000

0^08

0,000

2.936,667

0,000

0,000

10.000,00

3.080,000

0,000

40.000,00

12.320,000

Manopera

0,294

0,000

11.746,667

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,014

0,000

0,000

0,00

0,000

CI

Plantare trandafiri

buc

Material

0,000

1,155

0,000 5.736,667 0,000 0,000

5.000,00

5.775,000

0,000

20.000,00

23.100,000

Manopera

1,147

0,000

22.946,667

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

C2

Plivit, săpălugit rabate de flori și trandafiri

mp

Material

0,000

0,158

0,000 25.670,000 0,000 0,000

170.000,00

26.803,333

0,000

680.000,00

- 107.213,333

Manopera

0,151

0,000

102.680,000

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,007

0,000

0,000

0,00

0,000

C3

Tăierea aplicată la trandafiri (tăiere lăstari sălbateci (din portaltoi) și ramuri cu flori trecute de trandafiri)

buc.

Tufa

Material

0,000

0,315

0,000

297.333333

0,000

0,000

1.000.000,00

315.333,333

0,000

4.000.000,00

1.261.333,333

Manopera

0,297

0,000

1.189.333333

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,018

0,000

0,000

0,00

0,000

C4

Protejarea trandafirilor prin mușuroire

buc

Material

0,000

0,295

0,000

10.313,333

0,000

0,000

35.000,00

10.313,333

0,000

140.000,00

41.253,333

Manopera

0,295

0,000

41.253333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

C5

Dezmușuroirea trandafirilor

buc

Material

0,000

0,889

0,000

26.413,333

0,000

0,000

35.000,00

31.115,000

0,000

140.000,00

124.460,000

Manopera

0,755

0,000

105.653,333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,134

0,000

0,000

0,00

0,000

C6

Tunderea trandafirilor și arbuștilor

buc

Material

0,000

4,091

0,000

142.928333

0,000

0,000

35.000,00

143.196,667

0,000

140.000,00

572.786,667

Manopera

4,084

0,000

571.713,333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

Dl

Aplicarea îngrășămintelor organice, chimice si foliare

mp

Material

0,038

0,085

0,000

600,000

0,000

0,000

15.000,00

1.270,000

0,000

60.000,00

5.080,000

Manopera

0,040

0,000

2.400,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,007

0,000

0,000

0,00

0,000

D2

Greblat

mp

Material

0,000

0,081

0,000

146.666,667

2.000.000,00

162.000,000

0,000

8.000.000,00

648.000,000

Manopera

0,073

0,000

586.666,667

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

D3

Rectificat margini de borduri și rabate

ml contur

Material

0,000

0,243

0,000

1.986,667

0,000

0,000

10.000,00

2.433,333

0,000

40.000,00

9.733,333

Manopera

0,199

0,000

7.946,667

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,045

0,000

0,000

0,00

0,000

D4

Udatul cu furtunul de la cisternă a arborilor și arbuștilor

buc

Material

0,120

6,743

0,000

592.666,667

0,000

0,000

500.000,00

3.371.500,000

0,000

2.000.000,00

13.486.000,000

Manopera

1,185

0,000

2.370.666,667

0,00

0,000

Utilai

5,270

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,168

0,000

0,000

0,00

0,000

D5

Udatul cu furtunul de la cisternă a gardului viu

ml

Material

0,029

0,422

0,000

147,333

0,000

0,000

2.000,00

844,000

0,000

8.000,00

3.376,000

Manopera

0,074

0,000

589,333

0,00

0,000

Utilaj

0,290

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,030

0,000

0,000

0,00

0,000

D6

Udatul cu furtunul de la cisternă a suprafețelor gazonate + rabate flori, de la cisternă

mp

Material

0,014

0,344

0,000

40.040,000

0,000

0,000

770.000,00

264.623,333

0,000

3.080.000,00

1.058.493,333

Manopera

0,052

0,000

160.160,000

0,00

0,000

Utilaj

0,270

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

D7

Udatul cu furtunul de la cisternă a jardinierelor

buc

Material

0,014

0,360

0,000

1.166,667

0,000

0,000

20.000,00

7.206,667

0,000

80.000,00

28.826,667

Manopera

0,058

0,000

4.666,667

0,00

0,000

Utilaj

0,270

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,018

0,000

0,000

0,00

0,000

D8

Plivit buruieni din gardurile vii, din jurul arborilor și arbuștilor

mp

Material

0,000

0,243

0,000

16.773,333

0,000

0,000

80.000,00

19.440,000

0,000

320.000,00

77.760,000

Manopera

0,210

0,000

67.093,333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,033

0,000

0,000

0,00

0,000

D9

Copilitul și îndepărtatul inflorescențelor trecute din rabate

mp

Material

0,000

0,248

0,000

2.146,667

0,000

0,000

10.000,00

2.483,333

0,000

40.000,00

9.933,333

Manopera

0,215

0,000

8.586,667

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,034

0,000

0,000

0,00

0,000

D10

Aerisitul (scarificarea) gazonului

mp

Material

0,000

0,375

0,000

59.916,667

0,000

0,000

250.000,00

93.750,000

0,000

1.000.000,00

375.000,000

Manopera

0,240

0,000

239.666,667

0,00

0,000

Utilaj

0,121

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,014

0,000

0,000

0,00

0,000

DII

Conducerea și legarea lianelor și a trandafirilor cățărători

buc tulpina

Material

0,087

0,302

0,000

1.040,000

0,000

5.000,00

1.511,667

0,000

20.000,00

6.046,667

Manopera

0,208

0,000

4.160,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

D12

Operațiuni de întreținere a gardurilor vii prin indepartarea manuală a zăpezii

ml

Material

0,000

0,092

0,000

2.291,667

0,000

0,000

25.000,00

2.291,667

0,000

100.000,00

9.166,667

Manopera

0,092

0,000

9.166,667

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

D13

Operațiuni de întreținere alei in parcuri, scuaruri și locuri de joacă prin îndepărtarea zăpezii

mp

Material

0,054

0,228

0,000

3.193,333

0,000

0,000

20.000,00

4.560,000

0,000

80.000,00

18.240,000

Manopera

0,160

0,000

12.773333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,014

0,000

0,000

0,00

0,000

D14

Spart gheață de pe alei

mp

Material

0,000

0,106

0,000

1.275,000

0,000

0,000

15.000,00

1.590,000

0,000

60.000,00

6.360,000

Manopera

0,085

0,000

5.100,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,021

0,000

0,000

0,00

0,000

D15

Tundere gazon, cosit iarba și buruieni

mp

Material

0,000

0,304

0,000

2.683.333,333

0,000

0,000

10.000.000,00

3.036.666,667

0,000

40.000.000,00

12.146.666,667

Manopera

0,268

0,000

10.733.333,333

0,00

0,000

Utilaj

0,028

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

D16

Eliminarea lăstarilor aparuți din portaltoi la arbori și arbuști

buc arbore/ arbust

Material

0,000

0,226

0,000 1.980,000 0,000 0.000

10.000,00

2.256,667

0,000

40.000,00

9.026.667

Manopera

0,198

0,000

7.920,000

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,028

0,000

0,000

0.00

0,000

D17

Tundere gard viu, borduri, chenare, forme

mp

Material

0,000

0,185

0,000

22.666,667

0,000

0,000

200.000,00

37.066,667

0,000

800.000,00

148.266,667

Manopera

0,113

0,000

90.666,667

0,00

0,000

Utilaj

0,038

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,034

0,000

0,000

0,00

0,000

D18

Măturat alei și suprafețe antitraumă (tartan) in parcuri, scuaruri și locuri dejoacă <20.000 mn x 210 zile)

mp

Material

0,000

0,235

0,000

845.600,000

0,000

0,000

4.200.000,00

988.400,000

0,000

16.800.000,00

3.953.600,000

Manopera

0,201

0,000

3.382.400,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,034

0,000

0,000

0,00

0,000

D19

Curățat alei de buruieni in parcuri, scuaruri și locuri de joaca

mp

Material

0,475

0,699

0,000

4.433,333

0,000

0,000

50.000,00

34.933,333

0,000

200.000,00

139.733,333

Manopera

0,089

0,000

17.733,333

0,00

0,000

Utilaj

0,101

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,034

0,000

0,000

0,00

0,000

D20

întreținere j ardiniere

buc

Material

0,000

1,584

0,000

1.539,333

0,000

0,000

1.000,00

1.584,000

0,000

4.000,00

6.336,000

Manopera

1,539

0,000

6.157333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,045

0,000

0,000

0,00

0,000

D21

Scos flori trecute după sezon

mp

Material

0,000

0,181

0,000

23.000,00

4.163,000

0,000

92.000,00

16.652,000

Manopera

0,159

3.664,667

0,000

0,000

0,000

14.658,667

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,022

0,000

0,000

0,00

0,000

D22

Tăieri de corecție la arborii până în 4 m

buc arbore

Material

0,000

59,173

0,000

64.483,333

0,000

0,000

2.000,00

118.346,000

0,000

8.000,00

473.384,000

Manopera

32,242

0,000

257.933333

0,00

0,000

Utilaj

26,669

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,263

0,000

0,000

0,00

0,000

D23

Tăieri de corecție la arborii mai înalți de 4 m

buc arbore

Material

0,000

1.025,617

0,000

650.228,667

0,000

0,000

2.000,00

2.051.234,000

0,000

8.000,00

8.204.936,000

Manopera

325,114

0,000

2.600.914,667

0,00

0,000

Utilaj

698,377

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

2,125

0,000

0,000

0,00

0,000

D24

Tăieri de corecție la arbori efectuate de alpiniști utilitari

buc arbore

Material

0,000

87,222

0,000

5.476,600

0,000

0,000

100,00

8.722,167

0,000

400,00

34.888,667

Manopera

54,766

0,000

21.906,400

0,00

0,000

Utilaj

31,197

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

1,259

0,000

0,000

0,00

0,000

D25

Tunderea manuală, cu foarfecă, a plantelor anuale din rabate

mp

Material

0,000

0,545

0,000

10.753,333

0,000

0,000

20.000,00

10.906,667

0,000

80.000,00

43.626,667

Manopera

0,538

0,000

43.013,333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

D26

Defrișarea lăstărișului cu diametrul sub 10 cm

mp

Material

0,000

1.361

0,000

581,000

0,000

0,000

500,00

680,500

0,000

2.000,00

2.722,000

Manopera

1,162

0,000

2.324,000

0,00

0,000

Utilaj

0,165

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,034

0,000

0,000

0,00

0,000

D27

Defrișarea arborilor cu diametrul 10-30 cm

buc arbore

Material

0,000

258,201

0,000

11.897,667

0,000

0,000

200,00

51.640,133

0,000

800,00

206.560,533

Manopera

59,488

0,000

47.590,667

0,00

0,000

Utilaj

196,342

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

2,371

0,000

0,000

0,00

0,000

D28

Defrișarea arborilor cu diametrul 31-60 cm

buc arbore

Material

0,000

1.272,458

0,000

36.360,467

0,000

0,000

200,00

254.491,667

0,000

800,00

1.017.966,667

Manopera

181,802

0,000

145.441,867

0,00

0,000

Utilaj

1.087,941

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

2,715

0,000

0,000

0,00

0,000

D29

Defrișarea arborilor cu diametrul peste 60 cm

buc arbore

Material

0,000

1.567,593

0,000

39.665,133

0,000

0,000

100,00

156.759,300

0,000

400,00

627.037,200

Manopera

396,651

0,000

158.660,533

0,00

0,000

Utilaj

1.165,662

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

5,280

0,000

0,000

0,00

0,000

D30

Scoaterea rădăcinilor cu diamentrul 10-30 cm

buc rădăcină

Material

0,000

20,382

0,000

3.579,833

0,000

500,00

10.191,167

0,000

2.000,00

40.764,667

Manopera

7,160

0,000

14.319,333

0,00

0,000

Utilaj

11,819

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

1,404

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

D31

Scoaterea rădăcinilor cu diamentrul 31-60 cm

buc rădăcină

Material

0,000

36,013

0,000

3.148,500

0,000

0,000

300,00

10.804,000

0,000

1.200,00

43.216,000

Manopera

10,495

0,000

12.594,000

0,00

0,000

Utilai

21,911

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

3,608

0,000

0,000

0,00

0,000

D32

Scoaterea rădăcinilor cu diamentrul peste 60 cm

buc rădăcină

Material

0,000

56,174

0,000

1.565,467

0,000

0,000

100,00

5.617,433

0,000

400,00

22.469,733

Manopera

15,655

0,000

6.261,867

0,00

0,000

Utilaj

39,761

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,758

0,000

0,000

0,00

0,000

D33

Erbicidare

mp

Material

0,052

0,152

0,000 19.700,000 0,000 0,000

300.000,00

45.600,000

0,000

1.200.000,00

182.400,000

Manopera

0,066

0,000

78.800,000

0,00

0,000

Utilaj

0,027

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,007

0,000

0,000

0,00

0,000

D34

Combaterea bolilor și dăunătorilor la arbori, arbuști și trandafiri manual sau mecanizat cu pompa carosabilă

mp

Material

0,115

0,185

0,000

970,000

0,000

0,000

30.000,00

5.550,000

0,000

120.000,00

22.200,000

Manopera

0,032

0,000

3.880,000

0,00

0,000

Utilai

0,030

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

D35

Igienizare coșuri de gunoi din parcuri, scuaruri, locuri de joacă și canisite (calculate la 313 zile/an câte 600 coșuri de

buc

Material

0,687

2,950

0,000

416.603,000

0,000

0,000

187.800,00

554.072,600

0,000

751.200,00

2.216.290,400

Manopera

2,218

0,000

1.666.412,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,045

0,000

0,000

0,00

0,000

D36

Amenajare teren cu piatră colorată/părtură de marmură

mp

Material

7,698

9,029

0,000

1.127,667

0,000

0,000

1.000,00

9.029,000

0,000

4.000,00

36.116,000

Manopera

1,128

0,000

4.510,667

0,00

0,000

Utilaj

0,013

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,190

0,000

0,000

0,00

0,000

D37

Amenajare teren cu scoarța decorativă

mp

Material

7,985

10,683

0,000

1.102,000

0,000

0,000

1.000,00

10.683,000

0,000

4.000,00

42.732,000

Manopera

1,102

0,000

4.408,000

0,00

0,000

Utilaj

0,027

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

1,569

0,000

0,000

0,00

0,000

D38

Transplantatul mecanizat al arborilor foioși/ rășinoși

buc

Material

0,000

21,433

0,000 3.002,133 0,000 0,000

200,00

4.286,667

0,000

800,00

17.146,667

Manopera

15,011

0,000

12.008,533

0,00

0,000

Utilaj

4,886

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

1,537

0,000

0,000

0,00

0,000

D39

Transplantatul manual al arborilor foioși/ rășinoși

buc

Material

0,000

22,956

0,000

4.146,467

0,000

0,000

200,00

4.591,200

0,000

800,00

18.364,800

Manopera

20,732

0,000

16.585,867

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

2,224

0,000

0,000

0,00

___________0,000

D40

Transplantat arbuști foioși /

buc

Material

0,000

27,359

0,000

500,00

13.679,500

0,000

2.000,00

54.718,000

rășinosi cu h 80-100 cm

Manopera

26,129

13.064,333

0,000

0,000

0,000

52.257,333

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

1,230

0,000

0,000

0,00

0,000

D41

Neutralizarea gunoiului

mc

Material

73,860

78,035

0,000

2.610,833

0,000

0,000

2.500,00

195.086,667

0,000

10.000,00

780.346,667

Manopera

1,044

0,000

10.443333

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

3,130

0,000

0,000

0,00

0,000

El

A

întreținere pnn curățarea suprafețelor acoperite cu nisip sau pietriș din locurile de joaca. gropilor cu nisip.

mp

Material

0,000

0,118

0,000

110,000

0,000

0,000

1.000,00

118,333

0,000

4.000,00

473333

Manopera

0,110

0,000

440,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

E2

Spălat alei, tartan și mobilier urban

mp

Material

0,405

1,468

0,000

2.390,000

0,000

0,000

10.000,00

14.676,667

0,000

40.000,00

58.706,667

Manopera

0,239

0,000

9.560,000

0,00

0,000

Utilaj

0,433

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,391

0,000

0,000

0,00

0,000

E3

Evacuare nisip/pietriș din locurile dejoacă și canisite

mc

Material

0,000

3,443

0,000

333,267

0,000

0,000

200,00

688,667

0,000

800,00

2.754,667

Manopera

1,666

0,000

1.333,067

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

1,777

0,000

0,000

0,00

0,000

E4

Completare cu nisip/ aștemere nisip sau pietriș pentru gropile cu nisip de la locurile de joacă si canisite

mc

Material

16,653

22,190

0,000 807,933

0,000

0,000

200,00

4.437,933

0,000

800,00

17.751,733

Manopera

4,040

0,000

3.231,733

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

1,497

0,000

0,000

0,00

0,000

E5

Tumare/reparare suprafață tartan turnat

mp

Material

48,224

65,547

0,000

7.268,000

0,000

0,000

500,00

32.773,667

0,000

2.000,00

131.094,667

Manopera

14,536

0,000

29.072,000

0,00

0,000

Utilaj

2,643

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,144

0,000

0,000

0,00

0,000

E6

Placare/reparare suprafață tartan - plăci

mp

Material

88,823

108,878

0,000 10.005,833 0,000 0,000

500,00

54.439,000

0,000

2.000,00

217.756,000

Manopera

20,012

0,000

40.023333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,043

0,000

0,000

0,00

0,000

E7

Reparații zidărie de cărămidă

mp

Material

22,550

31,492

0,000 1.523,067 0,000 0,000

200,00

6.298,333

0,000

800,00

25.193,333

Manopera

7,615

0,000

6.092,267

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

1,326

0,000

0,000

0,00

0,000

E8

Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. cu desfacerea fundației

ml

Material

7,099

12,677

0,000

7.014,367

0,000

1.300,00

16.479,667

0,000

5.200,00

65.918,667

Manopera

5,396

0,000

28.057,467

0,00

0,000

Utilaj

0,020

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,162

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E9

Demolare elemente de beton

mc

Material

0,000

27,810

0,000

2.347,467

0,000

0,000

100,00

2.780,967

0,000

400,00

11.123,867

Manopera

23,475

0,000

9.389,867

0,00

0,000

Utilaj

4,053

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,282

0,000

0,000

0,00

0,000

E10

îmbrăcăminte de mortar asfaltic executat la cald, în grosime de 3,0 cm, aștemere manuală/ mecanizată

mp

Material

7,778

8,596

0,000

860,000

0,000

0,000

1.500,00

12.893,500

0,000

6.000,00

51.574,000

Manopera

0,573

0,000

3.440,000

0,00

0,000

Utilaj

0,155

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,089

0,000

0,000

0,00

0,000

Eli

Amenajare alei din pavaj executat cu pavele normale pe un substrat de nisip

mp

Material

20,611

30,204

0,000 3.883,000 0,000 0,000

500,00

15.102,000

0,000

2.000,00

60.408,000

Manopera

7,766

0,000

15.532,000

0,00

0,000

Utilaj

0,095

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

1,732

0,000

0,000

0,00

0,000

E12

Trotuar din beton turnat pe loc în grosime de 8 cm pe un strat de nisip de 5cm cu rosturi la - 3 m umplute pe 5 cm cu nisip și

mp

Material

9,959

16,283

0,000 2.536,000 0,000 0,000

500,00

8.141,667

0,000

2.000,00

32.566,667

Manopera

5,072

0,000

10.144,000

0,00

0,000

Utilai

0,977

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,276

0,000

0,000

0,00

0,000

E13

Umpluturi în straturi compacte de 15 cm grosime din balast și nisip

mp

Material

2,761

7,062

0,000

1.258,500

0,000

0,000

500,00

3.531,000

0,000

2.000,00

14.124,000

Manopera

2,517

0,000

5.034,000

0,00

0,000

Utilaj

1,378

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,406

0,000

0,000

0,00

0,000

E14

Umpluturi în straturi compacte de 15 cm grosime balast stabilizat cu ciment 5 %

mp

Material

1,027

5,453

0,000

1.349,500

0,000

0,000

500,00

2.726,667

0,000

2.000,00

10.906,667

Manopera

2,699

0,000

5.398,000

0,00

0,000

Utilaj

1,378

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,350

0,000

0,000

0,00

0,000

E15

Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor în straturi de 15 cm grosime

mc după compact are

Material

0,000

2,973

0,000

639,667

0,000

0,000

500,00

1.486,333

0,000

2.000,00

5.945,333

Manopera

1,279

0,000

2.558,667

0,00

0,000

Utilaj

1,583

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,110

0,000

0,000

0,00

0,000

E16

Cofraje mixte din panouri refolosibile confecționate cu placaje de fag de tip p de 8 mm erosime si din scânduri de

mp

Material

2,379

11,102

0,000 2.578,500 0,000 0,000

300,00

3.330,600

0,000

1.200,00

13.322,400

Manopera

8,595

0,000

10.314,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,128

0,000

0,000

0,00

0,000

E17

Edificarea structurilor din beton (platforme, gropi betonate etc.)

mc

Material

106,849

161,385

0,000

1.993,633

0,000

0,000

50,00

8.069,233

0,000

200,00

32.276,933

Manopera

39,873

0,000

7.974,533

0,00

0,000

Utilaj

2,459

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

12,205

0,000

____________0,000

0,00

0,000

E18

Arderea cu lampa de benzină a lemnăriei

mp

Material

0,047

1,987

0,000 3.866,000 0,000 0,000

2.000,00

3.974,667

0,000

8.000,00

15.898,667

Manopera

1,933

0,000

15.464,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

E19

Vopsitorii pe tâmplarii de lemn cu vopsea industrială

mp

Material

4,178

11,965

0,000 58.824,000 0,000 0,000

8.000,00

95.722,667

0,000

32.000,00

382.890,667

Manopera

7,353

0,000

235.296,000

0,00

0,000

Utilaj

0,427

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,007

0,000

0,000

0,00

0,000

E20

Vopsitorii pe tâmplărie metalică cu vopsea industrial

mp

Material

3,030

10,638

0,000

57.394,667

0,000

0,000

8.000,00

85.106,667

0,000

32.000,00

340.426,667

Manopera

7,174

0,000

229.578,667

0,00

0,000

Utilaj

0,427

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,007

0,000

0,000

0,00

0,000

E21

Lăcuire

mp

Material

2,413

7,192

0,000

14.169,000

0,000

0,000

3.000,00

21.577,000

0,000

12.000,00

86.308,000

Manopera

4,723

0,000

56.676,000

0,00

0,000

Utilaj

0,043

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,014

0,000

0,000

0,00

0,000

E22

Băițuirea lemnăriei

mp

Material

1,029

3,188

0,000

4.099,000

0,000

0,000

3.000,00

9.563,000

0,000

12.000,00

38.252,000

Manopera

1,366

0,000

16.396,000

0,00

0,000

Utilaj

0,785

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,007

0,000

0,000

0,00

0,000

E23

Astereala învelitorii din scândură de rășinoase fălțuite și geluite pe o parte Ia construcții obișnuite

mp

Material

8,927

12,758

0,000

130,383

0,000

0,000

50,00

637,917

0,000

200,00

2.551,667

Manopera

2,608

0,000

521,533

0,00

0,000

Utilaj

1,154

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,070

0,000

0,000

0,00

0,000

E24

Repararea dotărilor din material lemnos (scânduri, rigle, șipci, grinzi, plăci OSB sau plăci Teeo)

m

Material

0,000

11,767

0,000

8.476,333

0,000

0,000

1.000,00

11.767,000

0,000

4.000,00

47.068,000

Manopera

8,476

0,000

33.905,333

0,00

0,000

Utilaj

3,148

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,143

0,000

0,000

0,00

0,000

E25

Montare învelitori din tabla, panouri bituminoase și șindrilă bituminoasă

mp

Material

0,000

10,131

0,000

4.548,833

0,000

0,000

500,00

5.065,333

0,000

2.000,00

20.261,333

Manopera

9,098

0,000

18.195,333

0,00

0,000

Utilaj

0,959

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,074

0,000

0,000

0,00

0,000

E26

Repararea împrejmuirilor din panouri de gard din plasă de sârmă

mp

Material

0,000

3,244

0,000

1.092,000

0,000

0,000

500,00

1.621,833

0,000

2.000,00

6.487,333

Manopera

2,184

0,000

4.368,000

0,00

0,000

Utilaj

1,045

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,014

0,000

0,000

0,00

0,000

E27

Montat împrejmuiri din

mp

Material

0,233

5,427

0,000

50,00

271,333

0,000

200,00

1.085,333

panouri bordurate/ panouri plastifiate/plasă din sânnâ împletită

Manopera

5,182

259,100

0,000

0,000

0,000

1.036,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,011

0,000

0,000

0,00

0,000

E28

Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea subansamblelor

kg

Material

0,000

0,165

0,000

6,800

0,000

0,000

50,00

8,233

0,000

200,00

32,933

Manopera

0,136

0,000

27,200

0,00

0,000

Utilaj

0,021

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

E29

Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea subansamblelor

kg

Material

0,000

0,145

0,000

5,800

0,000

0,000

50,00

7,233

0,000

200,00

28,933

Manopera

0,116

0,000

23,200

0,00

0,000

Utilaj

0,021

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,008

0,000

0,000

0,00

0,000

E30

Asamblarea prin sudură a construcțiilor metalice

kg

Material

0,000

2,481

0,000

315,300

0,000

0,000

150,00

372,100

0,000

600,00

1.488,400

Manopera

2,102

0,000

1.261,200

0,00

0,000

Utilaj

0,342

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,036

0,000

0,000

0,00

0,000

E31

Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă și țevi

kg

Material

0,000

7,112

0,000

1.191,000

0,000

0,000

250,00

1.777,917

0,000

1.000,00

7.111,667

Manopera

4,764

0,000

4.764,000

0,00

0,000

Utilaj

2,258

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,090

0,000

0,000

0,00

0,000

E32

Montat plasă împletită din sfoară (polietilenă), volieră

mp

Material

0,000

2,150

0,000

187,800

0,000

0,000

100,00

215,000

0,000

400,00

860,000

Manopera

1,878

0,000

751,200

0,00

0,000

Utilaj

0,242

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,030

0,000

0,000

0,00

0,000

E33

Podină (dulapi) din lemn de stejar cal. I, grosime 4 cm

mp

Material

54,023

54,023

0,000

0,000

0,000

0,000

500,00

27.011,333

0,000

2.000,00

108.045,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E34

Baghete din lemn de stejar cal. I, dimensiuni 3 cm x 4cm x 2m

ml

Material

2,723

2,723

0,000

0,000

0,000

0,000

500,00

1.361,500

0,000

2.000,00

5.446,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E35

Scânduri din lemn de stejar cal. I, dimensiuni 2cm x lOcm x 2m

mp

Material

37,090

37,090

0,000

0,000

0,000

0,000

500,00

18.545,167

0,000

2.000,00

74.180,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E36

Placă tego antiderapantă

mp

Material

34,080

34,080

0,000

500,00

17.039,833

0,000

2.000,00

68.159,333

1250/2500 mm cu grosimea minim 20 mm

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E37

Placă OSB 1250/2500 mm de grosime 15 mm

mp

Material

6,881

6,881

0,000

0,000

0,000

0,000

200,00

1.376,133

0,000

800,00

5.504,533

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E38

Placă OSB 1250/2500 mm de grosime 22 mm

mp

Material

11,750

11,750

0,000

0,000

0,000

0,000

200,00

2.350,000

0,000

800,00

9.400,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E39

Cherestea stejar

mc

Material

583,633

583,633

0,000

0,000

0,000

0,000

500,00

291.816,667

0,000

2.000,00

1.167.266,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E40

Balamale (porți împrejmuiri)

buc

Material

3,234

3,234

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

64,673

0,000

80,00

258,693

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E41

Balast

mc

Material

25,431

25,431

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

1.271,567

0,000

200,00

5.086,267

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E42

Balast stabilizat cu ciment

mc

Material

71,764

71,764

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

3.588,200

0,000

200,00

14.352,800

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E43

Carabine (prindere nacelă leagăn), gambeți

buc

Material

2,618

2,618

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

130,900

0,000

200,00

523,600

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E44

Capace pentru stâlpi metalici

buc

Material

1,047

1,047

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

52,350

0,000

200,00

209,400

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E45

Conexpand (6x60-80 mm; 8x60-100 mm;)

buc

Material

0,495

0,495

0,000

0,000

0,000

50,00

24,733

0,000

200,00

98,933

Manopera

0,090

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E46

Diluant

1

Material

3,841

3,841

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

192,050

0,000

200,00

768,200

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E47

Electrozi

kg

Material

5,650

5,650

0,000

0,000

0,000

0,000

60,00

338,980

0,000

240,00

1.355,920

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E48

Folie PVC construcții 0,1 mm

mp

Material

0,423

0,423

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

42,333

0,000

400,00

169,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E49

Folie PVC transparentă 0,15 -0,3 mm

mp

Material

0,617

0,617

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

61,700

0,000

400,00

246,800

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E50

Frânghie iută 24 mm

ml

Material

2,353

2,353

0,000

0,000

0,000

0,000

150,00

352,900

0,000

600,00

1.411,600

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E51

Lacăt LM“ 50 — 60 mm

buc

Material

8,096

8,096

0,000

0,000

0,000

0,000

10,00

80,963

0,000

40,00

323,853

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E52

Lanț 0 “ 4 mm; P_ 18 mm;

LE- 16 mm;

ml

Material

2,839

2,839

0,000

0,000

0,000

0,000

30,00

85,170

0,000

120,00

340,680

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E53

Material textil impermeabil copertină

mp

Material

9,793

9,793

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

489,650

0,000

200,00

1.958,600

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E54

Fier beton OB

kg

Material

1,263

1,263

0,000

0,000

0,000

0,000

300,00

379,000

0,000

1.200,00

1.516,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E55

Oțel lat

kg

Material

1,308

1,308

0,000

0,000

200,00

261,667

0,000

800,00

1.046,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E56

Panou gard bordurat gros, sârmă 4 mm

mp

Material

7,045

7,045

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

________704,467

0,000

400,00

2.817,867

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E57

Panou gard plastifiat gros, sârmă 4 mm

mp

Material

7,337

7,337

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

733,667

0,000

400,00

2.934,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E58

Placă bituminoasă 3 mm (pentru acoperiș)

mp

Material

7,318

7,318

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

365,900

0,000

200,00

1.463,600

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E59

Plasă împletită din sfoară (polietilenă), pentru terenurile de sport

mp

Material

4,228

4,228

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

84,560

0,000

80,00

338,240

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E60

Volieră

mp

Material

11,120

11,120

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

222,393

0,000

80,00

889,573

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E61

Piulițe hexagonale

ka

Material

9,217

9,217

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

921,667

0,000

400,00

3.686,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E62

Plasă de gard zincată gros, sârmă 1,8 mm, ochi 50/50

mp

Material

2,367

2,367

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

118,350

0,000

200,00

473,400

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E63

Plasă sudată 0 4-6 mm, ochi 10/10 mm 2x5m

mp

Material

2,780

2,780

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

138,983

0,000

200,00

555,933

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E64

Profil comier cu aripi egale/inegale

kg

Material

1,457

1,457

0,000

0,000

0,000

0,000

250,00

364,167

0,000

1.000,00

1.456,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E65

Rulment 1205

buc

Material

4,151

4,151

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

207,567

0,000

200,00

830,267

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E66

Rulment 32011

buc

Material

8,542

8,542

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

427,100

0,000

200,00

1.708,400

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E67

Rulment 6002

buc

Material

1,056

1,056

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

52,783

0,000

200,00

211,133

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E68

Rulment 6205 2RS

buc

Material

9,366

9,366

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

468,317

0,000

200,00

1.873,267

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E69

Rulment 6209 RSP

buc

Material

4,848

4,848

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

242,400

0,000

200,00

969,600

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E70

Sârmă moale zincată 0=1,2 mm

kg

Material

2,489

2,489

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

124,433

0,000

200,00

497,733

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E71

Șindrilă tip țiglă

mp

Material

7,594

7,594

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

759,400

0,000

400,00

3.037,600

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E72

Șurub autoforant pentru tîgla metalica 4.8 x 70 mm

buc

Material

0,191

0,191

0,000

0,000

0,000

0,000

1.500,00

287,000

0,000

6.000,00

1.148,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E73

Șurub cu cap inecat si filet de lemn (holșurub)

kg

Material

2,176

2,176

0,000

0,000

0,000

0,000

1.500,00

3.264,500

0,000

6.000,00

13.058,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E74

Șurub hexagonal

kg

Material

2,930

2,930

0,000

0,000

0,000

200,00

586,000

0,000

800,00

2.344,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E75

Șurub Torbant

kg

Material

6,196

6,196

0,000

0,000

0,000

0,000

1.000,00

6.196,333

0,000

4.000,00

24.785,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E76

Șaibe plate

kg

Material

11,009

11,009

0,000

0,000

0,000

0,000

200,00

2.201,800

0,000

800,00

8.807,200

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E77

Șaibe Grower

kg

Material

15,447

15,447

0,000

0,000

0,000

0,000

200,00

3.089,400

0,000

800,00

12.357,600

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E78

Tablă zincată gr. 0,35 mm

mp

Material

6,291

6,291

0,000

0,000

0,000

0,000

200,00

1.258,133

0,000

800,00

5.032,533

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E79

Tablă decapată 1 -2,5 mm

kg

Material

1,809

1,809

0,000

0,000

0,000

0,000

200,00

361,867

0,000

800,00

1.447,467

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E80

Tablă ondulată (pentru acoperiș) 0,5mm

mp

Material

7,454

7,454

0,000

0,000

0,000

0,000

200,00

1.490,867

0,000

800,00

5.963,467

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E81

Țeavă pătrată/ rectangulară

kg

Material

1,769

1,769

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

176,867

0,000

400,00

707,467

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E82

Țeavă rotundă pentru construcții

kg

Material

2,050

2,050

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

204,967

0,000

400,00

819,867

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E83

Vaselina

kg

Material

10,343

10,343

0,000

0,000

0,000

0,000

150,00

1.551,400

0,000

600,00

6.205,600

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E84

Zăvor

buc

Material

3,337

3,337

0,000

0,000

20,00

66,740

0,000

80,00

266,960

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E85

Folie autocolantă pentru panouri semnalizare și informare serigrafiată, full color

mp

Material

61,721

61,721

0,000

0,000

0,000

0,000

40,00

2.468,853

0,000

160,00

9.875,413

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E86

Inele metalice de prindere material textil impermeabil copertină tobogan fort

buc

Material

1,096

1,096

0,000

0,000

0,000

0,000

40,00

43,827

0,000

160,00

175,307

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

E87

Amortizor cauciuc pentru cumpănă

buc

Material

27,174

27,174

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

1.358,717

0,000

200,00

5.434,867

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

FI

întreținerea sezonieră a sistemului de irigare

buc sist irigare

Material

0,000

113,541

0,000

9.083,307

0,000

0,000

80,00

9.083,307

0,000

320,00

36.333,227

Manopera

113,541

0,000

36.333,227

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F2

întreținere calculator

(programator)

buc

Material

0,047

18,196

0,000

1.451,920

0,000

0,000

80,00

1.455,653

0,000

320,00

5.822,613

Manopera

18,149

0,000

5.807,680

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F3

înlocuirea sursei de tensiune pentru electrovane sau calculatoare

buc

Material

0,007

0304

0,000

145,333

0,000

0,000

500,00

152,000

0,000

2.000,00

608,000

Manopera

0,291

0,000

581333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,007

0,000

0,000

0,00

0,000

F4

întreținerea și înlocuirea electrovanelor

buc

Material

0,000

13350

0,000

6.671,500

0,000

0,000

500,00

6.674,833

0,000

2.000,00

26.699,333

Manopera

13,343

0,000

26.686,000

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,007

0,000

0,000

0,00

0,000

F5

întreținere senzor de ploaie

buc

Material

0,000

5,616

0,000

449,253

0,000

0,000

80,00

449,253

0,000

320,00

1.797,013

Manopera

5,616

0,000

1.797,013

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F6

întreținere aspersoare

buc

Material

0,000

4,049

0,000

2.024,500

0,000

500,00

2.024,500

0,000

2.000,00

8.098,000

Manopera

4,049

0,000

8.098,000

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F7

întreținere furtune de picurare

ml

Material

0,000

2,031

0,000

503,250

0,000

0,000

250,00

507,750

0,000

1.000,00

2.031,000

Manopera

2,013

0,000

2.013,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,018

0,000

0,000

0,00

0,000

F8

înlocuire țeava

ml

Material

4,147

7,195

0,000

1.463,500

0,000

0,000

500,00

3.597,500

0,000

2.000,00

14.390,000

Manopera

2,927

0,000

5.854,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,121

0,000

0,000

0,00

0,000

F9

întreținere pompe

buc

Material

0,467

29,872

0,000

565,053

0,000

0,000

20,00

597,447

0,000

80,00

2.389,787

Manopera

28,253

0,000

2.260,213

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

1,153

0,000

0,000

0,00

0,000

FIO

înlocuire cutie de electrovane

buc

Material

38,143

44,735

0,000

3.281,500

0,000

0,000

500,00

22.367,667

0,000

2.000,00

89.470,667

Manopera

6,563

0,000

13.126,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,030

0,000

0,000

0,00

0,000

FII

Pompă 0,8-1,5 kw/oră

buc

Material

129,494

129,494

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

2.589,887

0,000

80,00

10.359,547

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F12

Pompă 1,5-2,5 kw/oră

buc

Material

395,512

395,512

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

7.910,233

0,000

80,00

31.640,933

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F13

Pompă 2,5-4 kw/oră

buc

Material

463,273

463,273

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

9.265,467

0,000

80,00

37.061,867

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F14

Pompă 4-7 kw/oră

buc

Material

728,990

728,990

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

14.579,800

0,000

80,00

58.319,200

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F15

Pompă 7-12 kw/oră

buc

Material

859,157

859,157

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

17.183,133

0,000

80,00

68.732,533

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F16

Pompă submersibilă 2,5-4 kw/oră

buc

Material

614,370

614,370

0,000

0,000

20,00

12.287,407

0,000

80,00

49.149,627

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F17

Pompă submersibilă 4-7 kw/oră

buc

Material

729,367

729,367

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

14.587,333

0,000

80,00

58.349,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F18

Pompă submersibilă pentru ape murdare și reziduale 2,5-4 kw/oră

buc

Material

550,399

550,399

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

11.007,987

0,000

80,00

44.031,947

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F19

Pompă submersibilă pentru ape murdare și reziduale 4-7 kw/oră

buc

Material

702,141

702,141

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

14.042,827

0,000

80,00

56.171,307

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F20

Senzor de ploaie

buc

Material

43,244

43,244

0,000

0,000

0,000

0,000

80,00

3.459,547

0,000

320,00

13.838,187

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F21

Aspersoare nerotative tip spray

buc

Material

4,989

4,989

0,000 0,000 0,000 0,000

500,00

2.494,500

0,000

2.000,00

9.978,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F22

Aspersoare rotative cu rază medie de stropire

buc

Material

14,070

14,070

0,000

0,000

0,000

0,000

500,00

7.035,000

0,000

2.000,00

28.140,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F23

Aspersoare rotative cu rază mare de stropire

buc

Material

17,795

17,795

0,000

0,000

0,000

0,000

500,00

8.897,333

0,000

2.000,00

35.589,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F24

Calculator/programator cu 12 rețele

buc

Material

428,650

428,650

0,000

0,000

0,000

0,000

10,00

4.286,503

0,000

40,00

17.146,013

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F25

Calculator/programator cu 4 rețele

buc

Material

251,708

251,708

0,000

0,000

0,000

70,00

17.619,560

0,000

280,00

70.478,240

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F26

Furtun de picurare

ml

Material

1,077

1,077

0,000

0,000

0,000

0,000

1.000,00

1.076,667

0,000

4.000,00

4.306,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F27

Țeava PEHD <Ț20 mm

ml

Material

0,501

0,501

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

50,133

0,000

400,00

200,533

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F28

Țeavă PEHD Ț)25 mm

ml

Material

0,558

0,558

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

55,800

0,000

400,00

223,200

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F29

Țeava PEHD Ț,-3 2 mm

ml

Material

0,838

0,838

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

83,833

0,000

400,00

335,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F30

Țeavă PEHD $=40 mm

ml

Material

1,211

1,211

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

121,133

0,000

400,00

484,533

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F31

Țeavă PEHD $=63 mm

ml

Material

3,255

3,255

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

325,467

0,000

400,00

1.301,867

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F32

Țeavă PEHD $=75 mm

ml

Material

4,133

4,133

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

413,300

0,000

400,00

1.653,200

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F33

Țeavă PEHD $=90 mm

ml

Material

5,627

5,627

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

562,733

0,000

400,00

2.250,933

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F34

Decolmatare

mc

Material

0,293

30,311

0,000

3.318,550

0,000

0,000

150,00

4.546,700

0,000

600,00

18.186,800

Manopera

22,124

0,000

13.274,200

0,00

0,000

Utilaj

5,844

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

2,050

0,000

0,000

0,00

0,000

F35

Montaj duze aspersoare

buc

Material

0,000

3,239

0,000

1.619,500

500,00

1.619,500

0,000

2.000,00

6.478,000

Manopera

3,239

0,000

6.478,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F36

Duze van cu reglarea unghiului de dispersie

buc

Material

3,584

3,584

0,000

0,000

0,000

0,000

500,00

1.791,833

0,000

2.000,00

7.167,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F37

Duze rorative

buc

Material

17,204

17,204

0,000

0,000

0,000

0,000

500,00

8.602,000

0,000

2.000,00

34.408,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F38

Legături - cot fe !6”

buc

Material

0,556

0,556

0,000

0,000

0,000

0,000

1.000,00

556,333

0,000

4.000,00

2.225,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F39

Legături flexibile- cot fe 3/4”

buc

Material

0,556

0,556

0,000

0,000

0,000

0,000

1.000,00

556,333

0,000

4.000,00

2.225,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F40

Țeava SPXFLEX

m

Material

2,039

2,039

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

203,933

0,000

400,00

815,733

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F41

Hidrant apă

buc

Material

13,433

13,433

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

1.343,300

0,000

400,00

5.373,200

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F42

Cheie pentru hidrant apă

buc

Material

5,597

5,597

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

559,667

0,000

400,00

2.238,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

___________0,000

F43

Adaptor furtun pentru cheie hidrant apă

buc

Material

1,208

1,208

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

120,767

0,000

400,00

483,067

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F44

Coliere de fixare

buc

Material

1,101

1,101

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

110,133

0,000

400,00

440,533

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F45

Fiting

buc

Material

1,429

1,429

0,000

100,00

142,900

0,000

400,00

571,600

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F46

Racord drept

buc

Material

0,942

0,942

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

94,233

0,000

400,00

376,933

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F47

Racord cot picurare

buc

Material

0,634

0,634

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

63,400

0,000

400,00

253,600

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F48

Racord prelungire picurare

buc

Material

0,408

0,408

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

40,800

0,000

400,00

163,200

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F49

Racord teu picurare

buc

Material

0,735

0,735

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

73,500

0,000

400,00

294,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F50

Cuplă rapidă dop picurare

buc

Material

1,043

1,043

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

104,300

0,000

400,00

417,200

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F51

Filtru

buc

Material

47,583

47,583

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

4.758,333

0,000

400,00

19.033,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F52

Fiting (cot reducție) fonta mal

buc

Material

2,494

2,494

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

249,433

0,000

400,00

997,733

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F53

Fiting de conexiune

buc

Material

2,900

2,900

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

290,000

0,000

400,00

1.160,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F54

Teu cu filet interior

buc

Material

5,741

5,741

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

574,067

0,000

400,00

2.296,267

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F55

Fiting de compresiune din pehd - valrom cu două îmbinări $-40 mm

buc

Material

4,515

4,515

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

451,500

0,000

400,00

1.806,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F56

Cot compresiune 90°, $=40 mm

buc

Material

4,719

4,719

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

471,933

0,000

400,00

1.887,733

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F57

Fiting de compresiune din pehd

- valrom cu două îmbinări $=63 mm

buc

Material

9,843

9,843

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

984,267

0,000

400,00

3.937,067

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F58

Cot compresiune 90°, $=63 mm

buc

Material

9,990

9,990

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

999,000

0,000

400,00

3.996,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F59

Fiting de compresiune din pehd - valrom cu două îmbinări $=75 mm

buc

Material

11,788

11,788

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

1.178,800

0,000

400,00

4.715,200

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F60

Cot compresiune 90°, $=75 mm

buc

Material

13,021

13,021

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

1.302,100

0,000

400,00

5.208,400

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F61

Fiting de compresiune din pehd - valrom cu două îmbinări $=75 mm

buc

Material

7,282

7,282

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

728,167

0,000

400,00

2.912,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F62

Mufă compresiune 90°, $=40 mm

buc

Material

3,928

3,928

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

392,833

0,000

400,00

1.571,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F63

Mula compresiune 90°, $=63 mm

buc

Material

8,789

8,789

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

878,933.

0,000

400,00

3.515,733

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F64

Mufa compresiune 90°, $=75

buc

Material

12,008

12,008

0,000

100,00

1.200,800

0,000

400,00

4.803,200

mm

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F65

Dop de compresiune 90°, $-40 mm

buc

Material

3,145

4,078

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

407,800

0,000

400,00

1.631,200

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,933

0,000

0,000

0,00

0,000

F66

îmbinare fiting de compresiune din pehd - valrom cu două îmbinări $_40-63 x l”I/2

buc

Material

2,844

4,090

0,000

124,600

0,000

0,000

100,00

408,967

0,000

400,00

1.635,867

Manopera

1,246

0,000

498,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F67

Racord de compresiune, 40 x l’T/2

buc

Material

3,043

3,043

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

304,267

0,000

400,00

1.217,067

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F68

Racord de compresiune, $=63 x l”l/2

buc

Material

4,495

4,495

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

449,467

0,000

400,00

1.797,867

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F69

îmbinare fiting de compresiune din pehd — valrom cu două îmbinări $=75-90 x 2”

buc

Material

2,488

5,664

0,000

317,633

0,000

0,000

100,00

566,400

0,000

400,00

2.265,600

Manopera

3,176

0,000

1.270,533

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F70

Racord de compresiune, $-75 x2”

buc

Material

16,360

16,360

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

1.636,000

0,000

400,00

6.544,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F71

Racord de compresiune, $90 x2

buc

Material

10,752

10,752

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

1.075,167

0,000

400,00

4.300,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F72

îmbinare fiting de compresiune din pehd - valrom cu trei îmbinări $=40 mm

buc

Material

2,579

3,841

0,000

126,200

0,000

0,000

100,00

384,100

0,000

400,00

1.536,400

Manopera

1,262

0,000

504,800

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F73

Teu egal de compresiune, $=40 mm

buc

Material

5,756

5,756

0,000

0,000

100,00

575,633

0,000

400,00

2.302,533

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F74

îmbinare fiting de compresiune din pehd - valrom cu trei îmbinări $=75 mm

buc

Material

1,591

3,004

0,000

141,300

0,000

0,000

100,00

300,433

0,000

400,00

1.201,733

Manopera

1,413

0,000

565,200

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F75

Teu egal de compresiune, $-75 mm

buc

Material

19,525

19,525

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

1.952,467

0,000

400,00

7.809,867

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F76

îmbinare fiting de compresiune din pehd - valrom cu trei îmbinări $=40 x T’l/2

buc

Material

2,835

4,448

0,000

161,300

0,000

0,000

100,00

444,767

0,000

400,00

1.779,067

Manopera

1,613

0,000

645,200

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F77

Teu de compresiune cu derivație, $=40 x T’l/2

buc

Material

7,771

7,771

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

777,067

0,000

400,00

3.108,267

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F78

Teu de compresiune la 90° cu filet exterior (90° male tee), $=40x l”l/2

buc

Material

6,412

6,412

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

641,200

0,000

400,00

2.564,800

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F79

îmbinare fiting de compresiune din pehd - valrom cu trei îmbinări $=63 x 2”

buc

Material

2,529

6,251

0,000

372,200

0,000

0,000

100,00

625,067

0,000

400,00

2.500,267

Manopera

3,722

0,000

1.488,800

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

___________0,000

F80

Teu de compresiune cu derivație, $=75 x 2”

buc

Material

22,476

22,476

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

2.247,600

0,000

400,00

8.990,400

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F81

Piesă branșate, $=40 x 3/4”

buc

Material

3,105

4,068

0,000 96,333 0,000 0,000

100,00

406,833

0,000

400,00

1.627,333

Manopera

0,963

0,000

385,333

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F82

Piesă branșate, $=63 x 1”

buc

Material

6,080

7,508

0,000

142,800

0,000

100,00

750,800

0,000

400,00

3.003,200

Manopera

1,428

0,000

571,200

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F83

Piesă branșare, $—75 x 1”

buc

Material

7,798

10,041

0,000

224,300

0,000

0,000

100,00

1.004,100

0,000

400,00

4.016,400

Manopera

2,243

0,000

897,200

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F84

Robinet de trecere cu ventil și mufe, cu sau fără descărcare, pentru țevi de oțel, $= 1 1/2”

buc

Material

16,792

16,792

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

1.679,167

0,000

400,00

6.716,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F85

Robinet apă pvc hol-fî, $= 11/2”

buc

Material

20,844

20,844

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

2.084,433

0,000

400,00

8.337,733

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F86

Robinet de trecere cu ventil și mufe, cu sau fără descărcare, pentru țevi de oțel, $= 2”

buc

Material

30,459

30,459

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

3.045,900

0,000

400,00

12.183,600

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F87

Robinet sferic pentru apă cu racorduri interioare, $- 2”

buc

Material

30,458

30,458

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

3.045,800

0,000

400,00

12.183,200

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F88

Electrovană $=3/4”

buc

Material

31,844

31,844

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

3.184,433

0,000

400,00

12.737,733

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F89

Electrovană $=1”

buc

Material

52,496

52,496

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

5.249,567

0,000

400,00

20.998,267

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F90

Fiting de compresiune piesă de legătură $=25 mm

buc

Material

2,233

2,233

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

223,267

0,000

400,00

893,067

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F91

Fiting de compresiune piesă de legătură $=32 mm

buc

Material

2,053

2,053

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

205,267

0,000

400,00

821,067

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F92

Cot de compresiune 90°, $=25

buc

Material

1,626

1,626

0,000

100,00

162,567

0,000

400,00

650,267

mm

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F93

Cot de compresiune 90°, $=32 mm

buc

Material

2,046

2,046

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

204,633

0,000

400,00

818,533

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F94

Teu egal de compresiune, 4>25 mm

buc

Material

3,102

3,102

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

310,167

0,000

400,00

1.240,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F95

Teu egal de compresiune, <f>—32 mm

buc

Material

3,731

3,731

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

373,100

0,000

400,00

1.492,400

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F96

Mufa de compresiune, $=25 mm

buc

Material

2,222

2,222

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

222,200

0,000

400,00

888,800

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F97

Mufa de compresiune, $=32 mm

buc

Material

2,637

2,637

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

263,667

0,000

400,00

1.054,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F98

Dop de compresiune, $=25 mm

buc

Material

1,616

1,616

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

161,567

0,000

400,00

646,267

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

F99

Dop de compresiune, $=32 mm

buc

Material

1,804

1,804

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00

180,367

0,000

400,00

721,467

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G1

Arbori foioși cu circumferința 14-16 cm

buc

Material

338,833

338,833

0,000

0,000

0,000

0,000

3.000,00

1.016.499,000

0,000

12.000,00

4.065.996,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G2

Arbori foioși deosebiți cu circumferința 30 cm

buc

Material

436,401

436,401

0,000

0,000

0,000

0,000

200,00

87.280,200

0,000

800,00

349.120,800

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G3

Conifere deosebite cu înălțimea de 5 m

buc

Material

358,188

358,188

0,000

0,000

0,000

0,000

200,00

71.637,533

0,000

800,00

286.550,133

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G4

Arbuști foioși cu înălțimea 40-60 cm

buc

Material

6,932

6,932

0,000

0,000

0,000

0,000

4,000,00

27.726,667

0,000

16.000,00

110.906,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G5

Plante de apă cu înălțimea 40-60 cm

buc

Material

13,130

13,130

0,000

0,000

0,000

0,000

50,00

656,517

0,000

200,00

2.626,067

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G6

Conifere cu înălțimea de 200-

250 cm

buc

Material

37,111

37,111

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000,00

37.111,000

0,000

4.000,00

148,444,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G7

Conifere cu înălțimea de 40-60 cm

buc

Material

18,330

18,330

0,000

0,000

0,000

0,000

1.000,00

18.330,000

0,000

4.000,00

73.320,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G8

Trandafiri cu trunchi in ghiveci, 100+ cm

buc

Material

21,312

21,312

0,000

0,000

0,000

0,000

1.000,00

21.311,667

0,000

4.000,00

85,246,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G9

Trandafiri cu înălțimea h 40-60 cm

buc

Material

1,956

1,956

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000,00

9.778,333

0,000

20.000,00

39.113,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G10

Gard viu, cu înălțimea de 60-80 cm

buc

Material

1,186

1,186

0,000

0,000

0,000

0,000

50.000,00

59.300,000

0,000

200.000,00

237.200,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Gll

Flori anuale in ghiveci 0 7-8 cm

buc

Material

1,015

1,015

0,000

0,000

0,000

0,000

400.000,00

405.866,667

0,000

1.600.000,00

1.623.466,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G12

Flori bienale in ghiveci 0 7-8 cm

buc

Material

1,015

1,015

0,000

0,000

0,000

350.000,00

355.133,333

0,000

1.400.000,00

1,420.533,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G13

Flori perene in ghiveci 0 12-14 cm

buc

Material

3,458

3,458

0,000

0,000

0,000

0,000

10.000,00

34.580,000

0,000

40.000,00

138.320,000

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G14

Bulbi din diferite specii 3-5 cm

buc

Material

1,077

1,077

0,000

0,000

0,000

0,000

250.000,00

269.166,667

0,000

1.000.000,00

1.076.666,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

G15

Mușcate, in ghiveci 12 cm

buc

Material

2,969

2,969

0,000

0,000

0,000

0,000

10.000,00

29.693,333

0,000

40.000,00

118.773,333

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

HI

Bănci

buc

Material

616,300

652,300

0,000

3.600,000

0,000

0,000

100,00

65.230,000

0,000

400,00

260.920,000

Manopera

36,000

0,000

14.400,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

H2

Coș de gunoi

buc

Material

99,504

102,864

0,000

336,000

0,000

0,000

100,00

10.286,367

0,000

400,00

41.145,467

Manopera

3360

0,000

1.344,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

H3

Foișor (umbrar, pavilion)

buc

Material

874,536

891,336

0,000

336,000

0,000

0,000

20,00

17.826,720

0,000

80,00

71.306,880

Manopera

16,800

0,000

1.344,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

H4

Gard de protecție zonă verde

buc

Material

39,069

40,789

0,000

172,000

0,000

0,000

100,00

4.078,867

0,000

400,00

16.315,467

Manopera

1,720

0,000

688,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

H5

Pergole

buc

Material

165,653

167,333

0,000

33,600

0,000 0,000

20,00

3.346,667

0,000

80,00

13.386,667

Manopera

1,680

0,000

134,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

H6

Suport pentru biciclete

buc

Material

51,239

54,599

0,000 33,600 0,000 0,000

10,00

545,990

0,000

40,00

2.183,960

Manopera

3,360

0,000

134,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

H7

Jardiniere

buc

Material

72,352

74,872

0,000

504,000

200,00

14.974,333

0,000

800,00

59.897,333

Manopera

2,520

0,000

2.016,000

0,00

0,000

Utilai

0,000

_ 0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

H8

Hamac

buc

Material

149,681

156,401

0,000

134,400

0,000

0,000

20,00

3.128,027

0,000

80,00

12.512,107

Manopera

6,720

0,000

537,600

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

H9

Masă

buc

Material

59,798

64,838

0,000

50,400

0,000

0,000

10,00

648,383

0,000

40,00

2.593,533

Manopera

5,040

0,000

201,600

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

H10

Masă mică cu scaune

buc

Material

80,427

82,107

0,000

16,800

0,000

0,000

10,00

821,073

0,000

40,00

3.284,293

Manopera

1,680

0,000

67,200

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Hll

Masă mare cu scaune

buc

Material

119,542

122,902

0,000

33,600

0,000

0,000

10,00

1.229,023

0,000

40,00

4.916,093

Manopera

3,360

0,000

134,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

H12

Mese de șah

buc

Material

169,347

176,067

0,000

134,400

0,000

0,000

20,00

3.521,333

0,000

80,00

14.085,333

Manopera

6,720

0,000

537,600

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

11

Balansoar (cumpănă)

buc

Material

198,455

211,895

0,000

268,800

0,000

0,000

20,00

4.237,893

0,000

80,00

16.951,573

Manopera

13,440

0,000

1.075,200

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

12

Căsuță

buc

Material

168,296

170,816

0,000

25,200

0,000

0,000

10,00

1.708,157

0,000

40,00

6.832,627

Manopera

2,520

0,000

100,800

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

13

Complex tobogane cu 2 blaturi (suprafețe de alunecare)

buc

Material

460,226

465,266

0,000

50,400

0,000

0,000

10,00

4.652,663

0,000

40,00

18.610,653

Manopera

5,040

0,000

201,600

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

14

Complex tobogane cu 3 blaturi (suprafețe de alunecare)

buc

Material

837,275

885,275

0,000

480,000

0,000

0,000

10,00

8.852,750

0,000

40,00

35.411,000

Manopera

48,000

0,000

1.920,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

15

Complex tobogane cu 4 blaturi

buc

Material

1.107,330

1.115,730

0,000

10,00

11.157,300

0,000

40,00

44.629,200

(suprafețe de alunecare)

Manopera

8,400

84,000

0,000

0,000

0,000

336,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

16

Complex tobogane cu 5 blaturi (suprafețe de alunecare)

buc

Material

1.457,918

1.467,998

0,000

100,800

0,000

0,000

10,00

14.679,983

0,000

40,00

58.719,933

Manopera

10,080

0,000

403,200

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

17

Coș baschet mic

buc

Material

161,292

165,492

0,000 42,000 0,000 0,000

10,00

1.654,920

0,000

40,00

6.619,680

Manopera

4,200

0,000

168,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

18

Coș baschet mare

buc

Material

195,547

202,254

0,000

67,067

0,000

0,000

10,00

2.022,537

0,000

40,00

8.090,147

Manopera

6,707

0,000

268,267

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

19

Groapă de nisip

buc

Material

136,521

138,201

0,000 16,800 0,000 0,000

10,00

1.382,007

0,000

40,00

5.528,027

Manopera

1,680

0,000

67,200

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

110

Jucărie pe arc "Albinuță"

buc

Material

369,575

372,935

0,000

67,200

0,000

0,000

20,00

7.458,700

0,000

80,00

29.834,800

Manopera

3,360

0,000

268,800

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

111

Leagăn tip cuib de pasăre

buc

Material

510,305

513,665

0,000 33,600 0,000 0,000

10,00

5.136,653

0,000

40,00

20.546,613

Manopera

3,360

0,000

134,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

112

Leagăn (cu un singur punct de suspendare) echivalent cu leagăn tip Tarzan

buc

Material

360,428

365,468

0,000

50,400

0,000

0,000

10,00

3.654,683

0,000

40,00

14.618,733

Manopera

5,040

0,000

201,600

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

113

Leagăne cu 2 nacele

buc

Material

595,971

599,331

0,000 33,600 0,000 0,000

10,00

5.993,310

0,000

40,00

23.973,240

Manopera

3,360

0,000

134,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

___________0,000

114

Leagăne cu 2 șezuturi

buc

Material

486,666

491,706

0,000

50,400

0,000

10,00

4.917,060

0,000

40,00

19.668,240

Manopera

5,040

0,000

201,600

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

115

Locomotivă

buc

Material

188,827

202,267

0,000

67,200

0,000

0,000

5,00

1.011,335

0,000

20,00

4.045,340

Manopera

13,440

0,000

268,800

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

116

Masă ping-pong

buc

Material

267,572

270,932

0,000 16,800 0,000 0,000

5,00

1.354,658

0,000

20,00

5.418,633

Manopera

3,360

0,000

67,200

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

117

Porți fotbal/handbal

buc

Material

248,232

252,265

0,000

24,200

0,000

0,000

6,00

1.513,590

0,000

24,00

6.054,360

Manopera

4,033

0,000

96,800

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

118

Rotativă tip pom cu sfori cățărat

buc

Material

738,266

755,066

0,000

84,000

0,000

0,000

5,00

3.775,328

0,000

20,00

15.101,313

Manopera

16,800

0,000

336,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

119

Rotativă (manej)

buc

Material

182,667

191,067

0,000 84,000 0,000 0,000

10,00

1.910,670

0,000

40,00

7.642,680

Manopera

8,400

0,000

336,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

120

Sistem cățărat din lemn cu sfori

buc

Material

312,720

319,440

0,000

33,600

0,000

0,000

5,00

1.597,198

0,000

20,00

6.388,793

Manopera

6,720

0,000

134,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

121

Sistem cățărat metalic cu sfori

buc

Material

271,921

278,641

0,000

33,600

0,000

0,000

5,00

1.393,205

0,000

20,00

5.572,820

Manopera

6,720

0,000

134,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

122

Sistem de sărit elastic (trambulină)

buc

Material

578,267

586,667

0,000

84,000

0,000

0,000

10,00

5.866,667

0,000

40,00

23.466,667

Manopera

8,400

0,000

336,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

123

Sistem echilibristică

buc

Material

273,414

280,134

0,000

33,600

0,000

0,000

5,00

1.400,672

0,000

20,00

5.602,687

Manopera

6,720

0,000

134,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

124

Tobogan cu 1 blat pentru grupa

buc

Material

314,400

319,440

0,000

10,00

3.194,397

0,000

40,00

12.777,587

1-3 ani (suprafață de alunecare)

Manopera

5,040

50,400

0,000

0,000

0,000

201,600

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

125

Tobogan cu 1 blat pentru grupa 4-7 ani (suprafață de alunecare)

buc

Material

651,329

657,042

0,000 57,133 0,000 0,000

10,00

6.570,420

0,000

40,00

26.281,680

Manopera

5,713

0,000

228,533

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

126

Tobogan cu 1 blat pentru grupa 7-14 ani (suprafață de alunecare)

buc

Material

1.154,542

1.160,588

0,000

60,467

0,000

0,000

10,00

11.605,883

0,000

40,00

46.423,533

Manopera

6,047

0,000

241,867

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

127

Vagoane

buc

Material

239,892

248,292

0,000 84,000 0,000 0,000

10,00

2.482,923

0,000

40,00

9.931,693

Manopera

8,400

0,000

336,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

128

Arc pentru jucărie pe arc "Albinuță"

buc

Material

148,918

148,918

0,000

0,000

0,000

0,000

10,00

1.489,183

0,000

40,00

5.956,733

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

z

Arc sistem de sărit elastic (trambulină)

buc

Material

10,575

10,575

0,000

0,000

0,000

0,000

10,00

105,747

0,000

40,00

422,987

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

130

Blat tobogan cu valuri (la care zona de alunecare prezintă 2 sau mai multe variații de pantă)

buc

Material

189,402

189,402

0,000

0,000

0,000

0,000

10,00

1.894,017

0,000

40,00

7.576,067

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

131

Blat tobogan pentru grupa 1-3 ani

buc

Material

78,840

78,840

0,000

0,000

0,000

0,000

10,00

788,403

0,000

40,00

3.153,613

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

132

Blat tobogan drept 2 m

buc

Material

106,243

106,243

0,000

0,000

0,000

0,000

15,00

1.593,640

0,000

60,00

6.374,560

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

133

Blat tobogan drept 2,5 m

buc

Material

116,002

116,002

0,000

0,000

0,000

15,00

1.740,025

0,000

60,00

6.960,100

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

134

Blat tobogan drept 3,5 m

buc

Material

129,803

129,803

0,000

0,000

0,000

0,000

10,00

1.298,033

0,000

40,00

5.192,133

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

135

Blat tobogan drept dublu 2,5 m

buc

Material

173,172

173,172

0,000

0,000

0,000

0,000

5,00

865,862

0,000

20,00

3.463,447

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilai

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

136

Blat tobogan spiral

buc

Material

340,933

340,933

0,000

0,000

0,000

0,000

5,00

1.704,667

0,000

20,00

6.818,667

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

137

Blat tobogan tubular

buc

Material

372,935

372,935

0,000

0,000

0,000

0,000

5,00

1.864,677

0,000

20,00

7.458,707

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

138

Nacelă leagăn (1-3 ani)

buc

Material

292,532

292,532

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

5.850,647

0,000

80,00

23.402,587

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

139

Nacelă leagăn tip cuib de pasăre 0 1000 mm; h 300 mm

buc

Material

417,791

417,791

0,000

0,000

0,000

0,000

10,00

4.177,913

0,000

40,00

16.711,653

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

140

Nacelă leagăn tip cuib de pasăre 0 1260 mm; h 340 mm

buc

Material

506,487

506,487

0,000 0,000 0,000 0,000

10,00

5.064,873

0,000

40,00

20.259,493

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

141

Șezut leagăn (4-14 ani)

buc

Material

124,660

124,660

0,000

0,000

0,000

0,000

20,00

2.493,200

0,000

80,00

9.972,800

Manopera

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

142

Plasă sistem de sărit elastic (trambulină)

buc

Material

579,692

582,665

0,000 44,600 0,000 0,000

15,00

8.739,975

0,000

60,00

34.959,900

Manopera

2,973

0,000

178,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

143

Joc inteligent X și O

buc

Material

342,693

347,733

0,000

50,400

10,00

3.477,333

0,000

40,00

13.909,333

Manopera

5,040

0,000

201,600

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

144

Tub trecere

buc

Material

219,454

221,680

0,000

22,267

0,000

0,000

10,00

2.216,803

0,000

40,00

8.867,213

Manopera

2,227

0,000

89,067

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

145

Mâner susținere tobogan/ jucărie pe arc (albinuță)

buc

Material

24,136

26,362

0,000 44,533 0,000 0,000

20,00

527,247

0,000

80,00

2.108,987

Manopera

2,227

0,000

178,133

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

J1

Cățărătoare simplă

buc

Material

238,948

240,628

0,000 25,200 0,000 0,000

15,00

3.609,420

0,000

60,00

14.437,680

Manopera

1,680

0,000

100,800

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

12

Săritoare cu anvelopă

buc

Material

82,893

84,246

0,000

20,300

0,000

0,000

15,00

1.263,690

0,000

60,00

5.054,760

Manopera

1,353

0,000

81,200

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

J3

Obstacol tip cu element în X

buc

Material

107,787

109,467

0,000

25,200

0,000

0,000

15,00

1.642,000

0,000

60,00

6.568,000

Manopera

1,680

0,000

100,800

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

J4

Cățărătoare tip balansoar

buc

Material

171,415

174,775

0,000

50,400

0,000

0,000

15,00

2.621,620

0,000

60,00

10.486,480

Manopera

3,360

0,000

201,600

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

__     0,000

0,00

0,000

J5

Panou informativ

buc

Material

72,259

73,266

0,000 40,267 0,000 0,000

40,00

2.930,640

0,000

160,00

11.722,560

Manopera

1,007

0,000

161,067

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

K1

Aparat de fitness pentru brațe, abdomen si spate

buc

Material

372,906

376,266

0,000 50,400 0,000 0,000

15,00

5.643,990

0,000

60,00

22.575,960

Manopera

3,360

0,000

201,600

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

K2

Aparat de fîtness pentru abdomen si talie

buc

Material

503,970

507,330

0,000

50,400

0,000

0,000

15,00

7.609,950

0,000

60,00

30.439,800

Manopera

3,360

0,000

201,600

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

K3

Aparat de fitness scara

buc

Material

565,585

567,265

0,000

15,00

8.508,975

0,000

60,00

34.035,900

Manopera

1,680

25,200

0,000

0,000

0,000

100,800

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

K4

Aparat de fitness bicicleta eliptică

buc

Material

618,413

620,933

0,000

37,800

0,000

0,000

15,00

9.313,990

0,000

60,00

37.255,960

Manopera

2,520

0,000

151,200

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

K5

Aparat de fitness pentru întindere

buc

Material

373,565

376,505

0,000

44,100

0,000

0,000

15,00

5.647,580

0,000

60,00

22.590,320

Manopera

2,940

0,000

176,400

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

K6

Aparat de gimnastică, tip inele

buc

Material

431,873

433,386

0,000

22,700

0,000

0,000

15,00

6.500,790

0,000

60,00

26.003,160

Manopera

1,513

0,000

90,800

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

K7

Aparat de fitness pentru „SKY” -pentru musculatura picioarelor

buc

Material

616,301

618,401

0,000

31,500

0,000

0,000

15,00

9.276,010

0,000

60,00

37.104,040

Manopera

2,100

0,000

126,000

0,00

0,000

Utilaj

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

Transport

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

TOTAL

7.186.463,983

16.985.538,817

28.745.855,933

67.942.155,267

PENTRU UN AN                     PENTRU 4 ANI

CAM 2,25%                                                            161.695,440

CHELTUIELI DIRECTE                                             17.147.234,256

CHELTUIELI INDIRECTE 5%                                         857.361,713

PROFIT 5%                                                            900.229,798

TOTAL FĂRĂ TVA                                             18.904.825,768

TVA 19%                                                            3.591.916,896

TOTAL CU TVA                                                 22.496.742,663

646.781,759

68.588.937,025

3.429.446,851

3.600.919,194

75.619.303,070

14.367.667,583

89.986.970,654

ROMÂNIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2020-12873/15.06.2020


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 17.06.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea caietului de sarcini cu anexele 1-4, a acordului cadru, contractului subsecvent, a prețurilor unitare și a cheltuielilor indirecte 5% și a profitului 5% pentru servicii de “întreținere și amenajare a parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor dejoacă și canisitelor, tăieri de corecție, elagare și defrișare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timișoara”, în vederea atribuirii către SC HORTICULTURA SA,

în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

Constatând din examinarea expunerii de motive și a raportului de specialitate privind aprobarea caietului de sarcini cu anexele 1-4, a acordului cadru, contractului subsecvent, a prețurilor unitare și a cheltuielilor indirecte 5% și a profitului 5% pentru servicii de “întreținere și amenajare a parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor dejoacă și canisitelor, tăieri de corecție, elagare și defrișare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timișoara”, în vederea atribuirii către SC HORTICULTURA SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016;

Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, și anume:

- în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, scopul acesteia este asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență economică și socială.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică și a organizării concursurilor de soluții sunt:

 • a) nediscriminarea;

 • b) tratamentul egal;

 • c) recunoașterea reciprocă;

 • d) transparența;

 • e) proporționalitatea;

 • f) asumarea răspunderii.

Prin excepție, art. 31 alin.l din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, stipulează că această lege nu se aplică contractelor de achiziție publică /acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Având în vedere practica în cazuri similare, este necesar să prezentați dovada că sunt îndeplinite cumulativ toate cele trei condiții prevăzute de art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv Avizul Consiliului Concurenței întrucât încredințarea directă a unui contract de servicii către operatorii economici menționați la art. 31 alin. (1) din din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, poate implica elemente de ajutor de stat, caz în care trebuie să se respecte prevederile naționale și comunitare din domeniul ajutorului de stat.

Având în vedere HCLMT nr. 471/26.09.2019 privind achiziția serviciilor pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara;

Cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, implicit a art. 14 alin.4 ”Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată si plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.”

Conform art. 129 alin. (2) lit. d) din Ordonanța nr. 57/2019 privind Codul Administrativ "Consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local”;

Potrivit art. 129, alin. 7 lit.i) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind protecția și refacerea mediului;

Având în vedere dispozițiile art. 3 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, "normele de tehnică legislativă se aplică, în mod corespunzător, și la elaborarea și adoptarea proiectelor de ordine, instrucțiuni și de alte acte normative emise de conducătorii organelor administrației publice centrale de specialitate, precum și la elaborarea și adoptarea actelor cu caracter normativ emise de autoritățile administrației publice locale”;

Potrivit art. 9 alin.l din Legea nr. 24/2000, "în cazurile prevăzute de lege, în faza de elaborare a proiectelor de acte normative inițiatorul trebuie să solicite avizul autorităților interesate în aplicarea acestora, în funcție de obiectul reglementării”.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC 2020-12873/15.06.2020, in ceea ce privește existența prevederilor legale pentru modalitatea de atribuire a contractului propus de dumneavoastră, în condițiile în care modalitatea propusă de direcția inițiatoare respectă art. 5 alin. 1 din OUG nr. 119/1999 priv' 3 controlul intern și controlul financiar preventiv, care stipulează clar că "persoanele care gestionează fonauri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o buna gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficientei în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public

Precizăm că prezentul aviz nu are ca obiect verificarea condițiilor cumulative prevăzute la art. 31 din Legea 98/2016 și nici nu confirmă îndeplinirea de către SC Horticultura SA a acestora. Dovada și asumarea încadrării societății în cerințele art.31 din L 98/2016, cade în sarcina direcției de specialitate care a generat proiectul, eventual prin intermediul instituțiilor cu atribuții în acest sens (ANAP, Consiliul Concurenței).

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice sau financiare și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.l lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

Alin Stoica

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2020- 12873/15.06.2020

Către,

DIRECȚIA DE MEDIU

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare Nr. SC2020 -12873/15.06.2020, referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini cu anexele 1-4, a acordului cadru, contractului subsecvent, a prețurilor unitare și a cheltuielilor indirecte 5% și a profitului 5% pentru servicii de “întreținere și amenajare a parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă și canisitelor, tăieri de corecție, elagare și defrișare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timișoara”, în vederea atribuirii către SC HORTICULTURA SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a caietului de sarcini.

Pe parcursul derulării activitatilor specifice, va menționez a se tine cont de articolul nr. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale.


DIRECT ,     ______

StelianaiStÂNCIU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC 2020-12873/16.06.2020

REFERAT DE APROBARE PRIVIND PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini cu anexele 1-4, a acordului cadru, contractului subsecvent, a prețurilor unitare și a cheltuielilor indirect 5% și a profitului 5% pentru servicii de “Întreținere și amenajare a parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă și canisitelor, tăieri de corecție, elagare și defrișare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timișoara, în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

 • 1.  Descrierea situației actuale

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 471/26.09.2019 privind achiziția serviciilor pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara, a aprobat achiziția serviciilor prin licitație deschisă pentru zonele I, II și III și atribuirea către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Au fost solicitate puncte de vedere privind atribuirea conform art. 31 din Legea nr. 98/2016, la ANAP și la Consiliul Concurenței, răspunsul de la Consiliul Concurenței este anexă la HCL nr. 471/26.09.2019.

Direcția de Mediu a pus în aplicare prevederile HCL nr. 471/26.09.2019, prin realizarea achizițiilor serviciilor de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor, de pe domeniul public al Municipiului Timișoara pentru zonele I, II și III, pentru zona centrală urmând a se atribui conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016, ținând cont de recomandările Consiliului Concurenței în adresa nr. 16316 din 25.03.2019.

Astfel, în urma derulării procedurii de licitație deschisă, s-au semnat acordurile cadru, cu o durată de 4 ani, pentru fiecare zonă în parte după cum urmează:

ZONA I - Asocierea SC ROGERA PREST COM SRL - lider și SC ROGERA SRL - asociat = 33.057.831,64 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 111/11.06.2020

ZONA II - Asocierea BARIERRA SYSTEM SRL - lider și SC GREEN CITY ANDLIV SRL - asociat = 51.392.202,24 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 112/11.06.2020

ZONA III - Asocierea SC ROGERA PREST COM SRL - lider și SC ROGERA SRL - asociat = 27.824.697,47 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 113/11.06.2020

În adresa de mai sus, Consiliul Concurenței menționa necesitatea realizării unei analize „care să demonstreze faptul că operatorul în cauză va presta serviciul respectiv la costuri pentru comunitate mai reduse sau cel mult egale cu cele pe care acestea le-ar fi suportat dacă autoritatea locală ar fi încredințat serviciul către o intreprindere tipică, bine gestionată și dotată corespunzător cu mijloacele adecvate, în condiții similare (tehnice, financiare etc.).”

S-au întocmit: Caietul de sarcini și anexele 1-4, Analiza ofertelor financiare pentru zonele I, II și III din Timișoara pentru stabilirea prețurilor unitare în vederea atribuirii conform art. 31 din Legea 98/2016 la SC Horticultura SA a serviciilor de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul public al Municipiului Timișoara, Anexa cu prețurile unitare, cantitățile maxime estimate pentru acordul cadru de 4 ani și pentru cel mai mare contract subsecvent și închiderea de deviz pentru zona centrală, anexă la prezenta hotărâre.

Cantitățile maxime estimate pe acordul-cadru și cel mai mare contract subsecvent au fost înmulțite cu prețurile unitare, prețuri obținute în urma împărțirii sumei celor trei oferte financiare câștigătoare.

Prețurile unitare obținute, au fost trecute în Anexa cu prețurile unitare defalcate pe cele 4 componente: Material, Manoperă, Utilaj și Transport, pentru a se putea calcula închiderea de deviz. Valorile acordului cadru și a celui mai mare contract subsecvent conțin închiderea de deviz cu: CAM = 2,25% din manoperă, Cheltuieli indirecte 5% și Profit 5%. S-au aplicat, pentru Cheltuieli indirecte și Profit, procentele utilizate de societate la acordul cadru și contractul subsecvent în derulare.

 • 3. Concluzii:

Prin urmare consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini cu anexele 1-4, a Acordului cadru, a Contractului subsecvent, a Anexei cu prețurile unitare, cantități maxime estimate pentru acordul cadru (4 ani) și pentru cel mai mare contract subsecvent și Cheltuielile indirecte 5% și Profitul 5% în vederea atribuirii către SC HORTICULTURA SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul de hotărâre mai sus menționat.

PRIMAR

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE SEMEREDI

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL SPAȚII VERZI ȘI

LOCURI DE JOACĂ

SC 2020-12873/15.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea caietului de sarcini cu anexele 1-4, a acordului cadru, contractului subsecvent, a prețurilor unitare și a cheltuielilor indirecte 5% și a profitului 5% pentru servicii de “Întreținere și amenajare a parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă și canisitelor, tăieri de corecție, elagare și defrișare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timișoara, în vederea atribuirii către SC HORTICULTURA SA,

în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC 2020 -           a Primarului Municipiului Timișoara și

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și anexele 1-4, a acordului cadru, contractului subsecvent, a Anexei cu prețurile unitare, cantități maxime estimate pentru acordul cadru (4ani) și pentru cel mai mare contract subsecvent și a cheltuielilor indirecte 5% și a profitului 5% pentru servicii de “Întreținerea și amenajarea parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă și canisitelor, tăieri de corecție, elagare și defrișare arbori din zona Centrală de pe domeniul public al municipiului Timișoara”, în vederea atribuirii către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

Facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 471/26.09.2019 privind achiziția serviciilor pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara, a aprobat atribuirea contractului din zona centrală a municipiului Timișoara, către SC Horticultura SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Prin hotărârea menționată mai sus s-a aprobat achiziția serviciilor prin licitație deschisă pentru zonele I, II și III, iar pentru Zona Centrală serviciile se atribuie în mod direct către SC Horticultura SA conform pevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ținând cont și de recomandările Consiliului Concurenței în adresa nr. 16316 din 25.03.2019.

Direcția de Mediu a pus în aplicare prevederile HCL nr. 471/26.09.2019, prin realizarea achizițiilor serviciilor de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor, de pe domeniul public al Municipiului Timișoara pentru zonele I, II și III, pentru zona centrală urmând a se atribui conform prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016, ținând cont de recomandările Consiliului Concurenței în adresa nr. 16316 din 25.03.2019.

Astfel, în urma derulării procedurii de licitație deschisă, s-au semnat acordurile cadru, cu o durată de 4 ani, pentru fiecare zonă în perte după cum urmează:

ZONA I - Asocierea SC ROGERA PREST COM SRL - lider și SC ROGERA SRL - asociat = 33.057.831,64 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 111/11.06.2020

ZONA II - Asocierea BARIERRA SYSTEM SRL - lider și SC GREEN CITY ANDLIV SRL - asociat =

51.392.202,24 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 112/11.06.2020

ZONA III - Asocierea SC ROGERA PREST COM SRL - lider și SC ROGERA SRL - asociat = 27.824.697,47 lei la care se adaugă TVA, acord cadru nr. 113/11.06.2020

În adresa de mai sus, Consiliul Concurenței menționa necesitatea realizării unei analize „care să demonstreze faptul că operatorul în cauză va presta serviciul respectiv la costuri pentru comunitate mai reduse sau cel mult egale cu cele pe care acestea le-ar fi suportat dacă autoritatea locală ar fi încredințat serviciul către o intreprindere tipică, bine gestionată și dotată corespunzător cu mijloacele adecvate, în condiții similare (tehnice, financiare etc.).”

S-au întocmit: Caietul de sarcini și anexele 1-4, Analiza ofertelor financiare pentru zonele I, II și III din Timișoara pentru stabilirea prețurilor unitare în vederea atribuirii conform art. 31 din Legea 98/2016 la SC HORTICULTURA SA a serviciilor de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul public al Municipiului Timișoara, Anexa ce conține prețurile unitare, cantitățile maxime estimate pentru acordul cadru de 4 ani și pentru cel mai mare contract subsecvent și închiderea de deviz (CAM 2,25%, Cheltuieli indirecte 5% și Profit 5%), anexă la prezenta hotărâre.

Cantitățile maxime estimate pe acordul-cadru și cel mai mare contract subsecvent au fost înmulțite cu prețurile unitare, prețuri obținute în urma împărțirii sumei celor trei oferte financiare câștigătoare.

Prețurile unitare obținute au fost trecute în Anexă defalcate pe cele 4 componente: Material, Manoperă, Utilaj și Transport, pentru a se putea calcula închiderea de deviz. Valorile acordului cadru și a contractelor subsecvente conțin închiderea de deviz: CAM = 2,25% din manoperă, s-au aplicat procentele utilizate de societate la acordul cadru și contractul subsecvent în derulare de: Cheltuieli indirecte 5% și Profit 5%.

Prin prezenta hotărâre propunem spre aprobare:

 • - Caietul de sarcini pentru serviciile de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul public al Municipiului Timișoara cu anexele 1-4;

 • - Analiza și Anexa cu prețurile unitare ce urmează a fi practicate pentru fiecare categorie de operații și activități în parte, cantitățile maxime estimate pentru un acord cadru (4 ani) și pentru cel mai mare contract subsecvent, închiderea de deviz cu: CAM 2,25%, Cheltuieli indirecte 5% și Profit 5% (procente utilizate de societate și în contractul în derulare);

 • - acordul cadru și contractul subsecvent pentru serviciile de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul public al Municipiului Timișoara.

Ținând cont de cele mai sus prezentate vă înaintăm spre analiză și aprobare:

 • - Analiza ofertelor financiare pentru zonele I, II și III din Timișoara pentru stabilirea prețurilor unitare în vederea atribuirii conform art. 31 din Legea 98/2016 la SC HORTICULTURA SA a serviciilor de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor din Zona Centrală de pe domeniul public al Municipiului Timișoara, anexă la prezenta hotărâre;

 • - Anexa cu prețurile unitare, cantitățile maxime estimate pentru acordul cadru de 4 ani și pentru cel mai mare contract subsecvent, închiderea de deviz cu: CAM 2,25%, Cheltuieli indirecte 5% și Profit 5%;

 • - Caietul de sarcini pentru serviciile de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a