Hotărârea nr. 221/2020

221/04.06.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SPATIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4, la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis
Hotararea Consiliului Local 221/04.06.2020
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SPATIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4, la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020 - 11919/02.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. sc2020 - 11919/02.06.2020 al Compartimenului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 02.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 11919/02.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand in vedere solicitarile înregistrate cu nr.SC2020-11330,11329,11331/25.05.2020, primite de la coproprietarii IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA, prin imputernicit av. Vintila Eugen, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a urmatoarelor : Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara, str Brediceanu nr 4, jud. Timis, CF 410686-C1-U16, nr. top. 240/XVIII, la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp. ; Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara, str Brediceanu nr. 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr. top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp ; Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp.
Avand in vedere adeverintele DJC Timis inregistrate cu nr. 1223,1224,1234/16.04.2020, imobilul situat in Timisoara, str Brediceanu, nr. 4, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60, Lista monumentelor Istorice-2015.DJCTimis conform art. 4 alin. 4 si art. 26 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, transfera dreptul de preemtiune al statului catre autoritatile publice locale.
Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata şi actualizata şi cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015;
În conformitate cu art 129 alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Municipiul Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. SPATIU COM. 2, la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4, la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Monumente si Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului
- Domnului IRIMESCU ALEXANDRU si doamnei IRIMESCU ILEANA LAVINIA, prin imputernicit av. Vintila Eugen;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SPATIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4 , la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timișoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat cu nr SC2020-.......................................................................... și Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de instrainare a urmatoarelor apartamente : Ap. SPATIU COM 2, situat in Timișoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp , Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp , Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp , si în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , modificata si completata si a HCL nr 67/2008, modificata si completata ;

Avand in vedere solicitarile înregistrate cu nr.SC2020-11330,11329,11331/25.05.2020 , primite de la coproprietarii IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA , prin imputernicit av. Vintila Eugen , prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a urmatoarelor : Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp ,Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp , Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp .

Imobilul situat in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, conform adeverintelor DJCTimis inregistrate cu nr 1223,1224,1234/16.04.2020 , este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60, Lista monumentelor Istorice-2015.

In conformitate cu extrasul C.F. nr 410686-C1-U16 la A.Partea I. Descrierea imobilului nr top 240/XVIII la rubrica Observatii/Referinte figureaza “ spatiu comercial 2 la subsol compus din incapere si magazine cu 7,31% pc , 38/515 mp teren in proprietate “ iar conform releveului depus de catre petent suprafata utila este de 39,18 mp , certificat de ing. Rosca Tarcea Daniel.

In conformitate cu extrasul CF nr. 410686-C1-U17 la A.Partea I. Descrierea imobilului nr top 240/XIX , la rubrica Observatii/Referinte figureaza “ spatiu comercial 3 la subsol compus din incapere cu 1,96% pc , 10/515 mp teren in proprietate “ iar conform releveului depus de catre petent suprafata utila este de 23,90 mp , certificat de ing. Rosca Tarcea Daniel.

In conformitate cu extrasul CF nr. 410686-C1-U18 la A.Partea I. Descrierea imobilului nr top 240/XX , la rubrica Observatii/Referinte figureaza “ spatiu comercial 4 la subsol compus din incapere , hol, magazie cu 3,24% pc , 7/515 mp teren in proprietate “ iar conform releveului depus de catre petent suprafata utila este de 86,48 mp , certificat de ing. Rosca Tarcea Daniel.

La solicitarea noastra, Direcția de Urbanism isi exprima punctul sau de vedere referitor la starea fizica la strada a imobilului in cauza , iar DCTDD I EST , Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, ne comunica faptul ca „ imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara, adrese care constituie anexa la prezentul raport de specialitate.

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ;

Ca urmare a situației prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca prezentul proiect de hotărâre , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA

Cod FO53- 01,Ver.2


REFERAT de APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SpAtIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3, la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4 , la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timișoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis

Avand in vedere solicitările înregistrate cu nr.SC2020-11330,11329,11331/25.05.2020 , primite de la coproprietarii IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA , prin imputernicit av. Vintila Eugen , prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a urmatoarelor :

Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp ;

Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp ;

Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp .

Imobilul situat in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, conform adeverintelor DJCTimis inregistrate cu nr 1223,1224,1234/16.04.2020 , este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095,poz 60, Lista monumentelor Istorice-2015. DJCTimis conform art 4 alin 4 si art 26 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , transfera dreptul de preemtiune al statului catre autoritatile publice locale.

Având în vedere adresele emise de către Direcția de Urbanism, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Școli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menționat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara ;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata și actualizata și cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015 ;

Apreciem ca prezentul proiect de hotărâre indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

codFO53-03,ver 3

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-11330,11329,11331 /26.05.2020

_______________________________________________________________________________

    CĂTRE,

                                DIRECŢIA DE URBANISM

                Alăturat vă înaintăm solicitarile  înregistrate  cu nr. de mai sus, primite de la coproprietarii IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA , prin  av. Vintila Eugen Claudiu,  prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor :

Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, adeverinta DJCT nr 1223/16.04.2020, supr.utila 39,18 mp

Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, adeverinta DJCT nr 1224/16.04.2020, supr.utila 23,90 mp

Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, adeverinta DJCT nr 1234/16.04.2020, supr.utila 86,46 mp

Imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere că  biroul dumneavoastră are în sarcini utilizarea patrimoniului imobiliar, în vederea încurajării dezvoltării locale, vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

Totodată, având în vedere adresa nr.SC2013-8474 /03.04.2013, primită de la Comisia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii Publice şi Comerţ, Regii Autonome şi Societăţi Comerciale, din cadrul Consiliului Local, vă rugăm să ne transmiteţi, odată cu răspunsul la prezenta, detalii despre starea fizică a imobilului amplasare(localizare), valoare istorică etc., susţinute prin planşe, fotografii, etc.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

            Vă mulţumim pentru colaborare .

 CONSILIER,

IASNA MIHNEA

                                                                                                                                                                                                                                              Red Dact IM

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

                     SC2020-11330,11329,11331 /26.05.2020

_______________________________________________________________________________

 Catre,

                             BIROUL SCOLI  SPITALE si BAZE SPORTIVE

 

                Alăturat vă înaintăm solicitarile  înregistrate  cu nr. de mai sus, primite de la coproprietarii IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA , prin  av. Vintila Eugen Claudiu,  prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor :

Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, adeverinta DJCT nr 1223/16.04.2020, supr.utila39,18 mp

Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, adeverinta DJCT nr 1224/16.04.2020, supr.utila 23,90  mp

Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, adeverinta DJCT nr 1234/16.04.2020, supr.utila 86,46  mp

Imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.

Vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

Va multumim pentru colaborare.

 

           CONSILIER,

           IASNA MIHNEA                                                                                                                                                                                       

 

Red Dact IM

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-11330,11329,11331 /26.05.2020

______________________________________________________________________________

 

CĂTRE,

                        SERVICIUL UIP  INFRASTRUCTURA PENTRU CULTURA

 

                Alăturat vă înaintăm solicitarile  înregistrate  cu nr. de mai sus, primite de la coproprietarii IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA , prin  av. Vintila Eugen Claudiu,  prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor :

Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, adeverinta DJCT nr 1223/16.04.2020, supr.utila 39,18 mp

Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, adeverinta DJCT nr 1224/16.04.2020, supr.utila 23,90 mp

Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, adeverinta DJCT nr 1234/16.04.2020, supr.utila 86,46 mp

Imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.

Vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

Va multumim pentru colaborare.

 CONSILIER,

IASNA MIHNEA                                                                                                                                                                                      

 

Red Dact IM   

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-11330,11329,11331 /26.05.2020

____________________________________________________________________________________

 CĂTRE,

                        DCTDD  II Vest/I Est – Compartiment SAD

                             Alăturat vă înaintăm solicitarile  înregistrate  cu nr. de mai sus, primite de la coproprietarii IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA , prin  av. Vintila Eugen Claudiu,  prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor :

Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, adeverinta DJCT nr 1223/16.04.2020, supr.utila 39,18 mp

Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, adeverinta DJCT nr 1224/16.04.2020, supr. utila 23,90 mp

Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, adeverinta DJCT nr 1234/16.04.2020, supr. utila 86,46 mp

Imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.

Vă rugăm să ne transmiteţi concret dacă acest imobil   prezintă interes pentru domeniul public/privat al municipiului Timişoara si să ne comunicaţi cu celeritate, punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte dreptul de preemţiune, conform prevederilor art.4, alin.8 din Legea nr.422/2001, cu modificările şi completările ulterioare, înainte ca solicitarea respectivă să fie înaintată Consiliului Local, pentru a se pronunţa conform art.2, din H.C.L. nr.67/2008.

In cazul în care sunteţi interesaţi de achiziţionarea acestui imobil, va rugam sa ne faceti dovada disponibilului existent in Bugetul Local.

Va multumim pentru colaborare.

CONSILIER,

IASNA MIHNEA

                                                                                                                                                                                         

 

Red Dact IM

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-

__________________________________________________________________________________

 

REFERAT de APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a ap. SPATIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3,  la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4 , la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis

 

Avand in vedere solicitarile  înregistrate  cu nr.SC2020-11330,11329,11331/25.05.2020 , primite de la coproprietarii   IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA ,  prin imputernicit av. Vintila Eugen ,  prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor :

Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp ;

Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp ;

Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp .

Imobilul situat in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, conform adeverintelor DJCTimis inregistrate cu nr 1223,1224,1234/16.04.2020 , este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.  DJCTimis  conform  art 4 alin 4 si art 26 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , transfera dreptul de preemtiune al statului catre autoritatile publice locale.

Având în vedere adresele emise de către  Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că  imobilul menţionat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara ;     

În  conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata şi cu HCL nr.67/2008, modificată prin  HCL nr.362/2015 ;       

Apreciem ca  prezentul proiect de hotărâre  indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul  Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

PRIMAR                                                                                            VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                                                              FARKAS IMRE                                                          

                                                                                                                                                                                              codFO53-03,ver 3      

              

 

                                                                                                                                          

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENT MONUMENTE

SC2020-

___________________________________________________________________________________

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a ap. SPATIU COM. 2 , la pretul de vanzare de 25.000 euro, a ap. SPATIU COM. 3,  la pretul de vanzare de 18.000 euro, a ap. SPATIU COM. 4 , la pretul de vanzare de 44.000 euro, toate situate in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, jud Timis

 

 

 Având în vedere  Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat cu nr SC2020-..........................................................................          şi  Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de instrainare a urmatoarelor apartamente :  Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp , Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp , Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp , si în conformitate  cu dispoziţiile  Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , modificata si completata si a HCL nr 67/2008,  modificata si completata ;

Avand in vedere solicitarile  înregistrate  cu nr.SC2020-11330,11329,11331/25.05.2020 , primite de la coproprietarii   IRIMESCU ALEXANDRU si IRIMESCU ILEANA LAVINIA ,  prin imputernicit av. Vintila Eugen ,  prin care solicită  Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare  a urmatoarelor : Ap. SPATIU COM 2, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U16, nr top 240/XVIII , la pretul de vanzare de 25.000 euro, suprafata utila 39,18 mp ,Ap. SPATIU COM 3, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U17, nr top 240/XIX , la pretul de vanzare de 18.000 euro, suprafata utila 23,90 mp , Ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara , str Brediceanu nr 4, jud Timis, CF 410686-C1-U18, nr top 240/XX , la pretul de vanzare de 44.000 euro, suprafata utila 86,46 mp .

Imobilul situat in Timisoara, str Brediceanu, nr 4, conform adeverintelor DJCTimis inregistrate cu nr 1223,1224,1234/16.04.2020 , este inclus in Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara , Cod TM-II-s-A-06095, poz 60,  Lista monumentelor Istorice-2015.

In conformitate cu extrasul  C.F. nr 410686-C1-U16  la  A.Partea I. Descrierea imobilului  nr top  240/XVIII  la rubrica Observatii/Referinte figureaza “ spatiu comercial 2 la subsol compus din incapere si magazine cu 7,31% pc , 38/515 mp teren in proprietate “  iar conform releveului depus de catre petent suprafata utila este de 39,18 mp , certificat de ing. Rosca Tarcea Daniel.

 In conformitate cu extrasul  CF nr. 410686-C1-U17  la  A.Partea I. Descrierea imobilului   nr top 240/XIX , la rubrica Observatii/Referinte figureaza “ spatiu comercial 3 la subsol compus din incapere  cu 1,96% pc , 10/515 mp teren in proprietate “  iar conform releveului depus de catre petent suprafata utila este de 23,90 mp , certificat de ing. Rosca Tarcea Daniel.

 

In conformitate cu extrasul  CF nr. 410686-C1-U18  la  A.Partea I. Descrierea imobilului   nr top 240/XX , la rubrica Observatii/Referinte figureaza “ spatiu comercial 4 la subsol compus din incapere , hol, magazie cu 3,24% pc , 7/515 mp teren in proprietate “  iar conform releveului depus de catre petent suprafata utila este de 86,48 mp , certificat de ing. Rosca Tarcea Daniel.

 La solicitarea noastra, Direcţia de Urbanism isi exprima punctul sau  de vedere referitor la starea fizica la strada a imobilului in cauza , iar  DCTDD I EST , Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, ne comunica faptul ca „ imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara,  adrese care constituie anexa la prezentul raport de specialitate.

            În conformitate cu  prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001  privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;   

În  conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ  ;

Ca urmare a situaţiei prezentate mai sus, a  prevederilor legale cât şi a  adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul  aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca  prezentul proiect de hotărâre  , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul  Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

                         

 

 

 

CONSILIER

  IASNA MIHNEA

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Cod FO53- 01,Ver.2