Hotărârea nr. 220/2020

220/04.06.2020 privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"
Hotararea Consiliului Local 220/04.06.2020
privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr.SC2020 - 12163/03.06.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 12163/03.06.2020 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.06.2020 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020 - 12163/03.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020 - 12163/03.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 845 din 20.12.2018 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ".
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 129 alin.2, lit.c) şi lit.d), alin.4, lit.d) şi lit.e), alin.7 lit.m) precum şi alin.14 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1 şi alin.3 şi art 196 alin.1 lit a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Pod peste Bega - str. Jiul", întocmit de VCE Vienna Consulting Engineers SRL, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 845 din 20.12.2018 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Construire Pod peste Bega - str. Jiul ".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa HCL nr.


din


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Construire Pod peste Bega - str. Jiul

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Construire Pod peste Bega - str. Jiul”, întocmit de către VCE Vienna Consulting Engineers SRL în baza contractului de prestare de servicii nr. 227/15.07.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

Durata de execuție a lucrărilor:

18 luni


Valoare de investitie (INV)

Din care constructii montaj C+M


24.351,72408 mii lei (inclusiv TVA)

20.950,86996 mii lei (inclusiv TVA)


Cantitate UM

Lungime totală (pod + rampe + longitudinale)

118,18

ml

Racorduri stradale (inclusive rampe perpendiculare)

82,00

ml

Lungime pod

40,60

ml

Lățime pod

25,70

ml

Asigurare gabarit navigabil

4,30

ml

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF BIROU D.P.P., VASILE OLAR

CONSILIER LILIANA PÎRVU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

21 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

=_=_=r= DIRECȚIA generală drumuri, poduri, parcaje și rețele de utilități SERV. DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, AlIM. CU APĂ ’

BIROUL DRUMURI, PODURI ȘI PARCAJE

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții

„Construire Pod peste Bega-str.Jiul

Având în vedere Referatul privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiții ,, Construire Pod. peste Bega-str.Jiul”;

Facem următoarele precizări:

Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2020 obiectivul de investiții „Construire Pod peste Bega - str. Jiul”.

Municipiul Timișoara este străbătut, de la est la vest, de Canalul Bega și calea ferată. Aceste două bariere generează numeroase puncte de conflict în trafic din cauza numărului mic de treceri raportat la gradul ridicat al traficului, traversarea orașului dinspre nord spre sud și invers, în orele de vârf, fiind greoaie și necesitând timp îndelungat.

Un punct prioritar în programul de modernizare al municipiului îl constituie asigurarea legăturii în zona de nord a orașului, respectiv între strazile Jiul și Splaiul Tudor Vladimirescu peste râul Bega.

Având în vedere modernizarea pasajului CF strada Jiul - Calea Circumvalațiunii, este necesară dezvoltarea tramei stradale a municipiului prin asigurarea conectivității între malul sudic și nordic al Canalului Bega. În zona respectivă acest lucru se poate face prin realizarea unui pod ce va asigura continuitatea străzii Jiul până la Splaiul Tudor Vladimirescu, supratraversând râul Bega la cca. 200 de metri aval de Podul de Fier situat pe strada Andrei Mureșanu și la cca. 320 de metri amonte de Podul Traian creând astfel o rută alternativă și diminuând traficul rutier din centrul orașului.

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Construire Pod peste Bega -str. Jiul”, a fost întocmit de către VCE Vienna Consulting Engineers SRL în baza contractului de prestare de servicii nr. 227/15.07.2015, și aprobat prin HCLTM nr. 845/20.12.2018. Valoarea totală a investiției a fost estimată, conform devizului general la 22.734,280 mii lei (inclusiv TVA) respectiv 19.835,370 mii euro (inclusiv TVA).

Având în vedere:

  • - OUG. nr.114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, conform căreia salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la suma de 3.000 lei lunar, în cazul angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții;

  • - Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, conform căreia se modifică cota contribuției asiguratorii pentru muncă;

  • - demararea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a construcțiilor afectate de investiție (C2 - bazin de înot cu cabine, C6 - Platformă betonată pentru plajă, C8 - teren handbal cu tribune - conform Raportului de Evaluare nr.4078/2020, întocmit de Black Light) pentru care e necesară suma de 341.230 lei, conform aceluiași Raport de evaluare transmis Direcției Generale de Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin adresa Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, nr. CT2020 - 10131/11.05.2020);

este necesară actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții. Noua valoarea totală a investiției conform Devizului General este de 24.351,72408 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 5.144,00593 mii euro (inclusiv TVA).

2    04 Timișoara2021

Durata pentru execuția lucrărilor proiectate este estimată la 18 luni.

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri și Poduri.

Ținând cont de prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,, Construire Pod peste Bega -str. Jiul”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U.,

CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF BIROU D.P.P., VASILE OLAR

CONSILIER, LILIANA PÎRVU


Cod FO53-01,Ver.1

2    04 Timișoara2021

Beneficiar:    MUNICIPIUL TIMIȘOARA


Devize


Executant:

Proiectant:    VCE VIENNA CONSULTING ENGINEERS SRL

Obiectivul:    CONSTRUIRE POD PESTE BEGA-STRADA JIU

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării

In lei/euro la cursul 4.734 lei/euro din data de 12/09/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

341,230.00

72,080.69

64,833.70

406,063.70

85,776.02

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

44,522.38

9,404.81

8,459.25

52,981.63

11,191.73

1.3.1

ob09 amenajare peisagistica

44,522.38

9,404.81

8,459.25

52,981.63

11,191.73

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

385,752.3

8

81,485.50

73,292.95

459,045.3

3

96,967.75

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru bransare utilitati

153,508.76

32,426.86

29,166.66

182,675.42

38,587.96

TOTAL CAPITOL 2

153,508.7 6

32,426.86

29,166.66

182,675.4

2

38,587.96

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (0.4% din 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

69,387.26

14,657.22

13,183.58

82,570.84

17,442.09

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

72,727.27

15,362.75

13,818.18

86,545.45

18,281.68

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Elaborare Studiu de fezabilitate

45,454.54

9,601.72

8,636.36

54,090.90

11,426.05

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

27,272.73

5,761.03

5,181.82

32,454.55

6,855.63

In lei/euro la cursul 4.734 lei/euro din data de 12/09/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

1

2

3

4

5

6

7

3.5.6.1

Proiectare DTAC+PT+DE+CS

27,272.73

5,761.03

5,181.82

32,454.55

6,855.63

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție (0.05% din C+M)

8,802.89

1,859.50

1,672.55

10,475.43

2,212.81

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

237,865.96

50,246.29

45,194.53

283,060.49

59,793.09

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,990.91

1,899.22

1,708.27

10,699.18

2,260.07

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

8,990.91

1,899.22

1,708.27

10,699.18

2,260.07

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

228,875.05

48,347.07

43,486.26

272,361.31

57,533.02

TOTAL CAPITOL 3

388,783.3

8

82,125.77

73,868.84

462,652.2 2

97,729.66

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

17,346,815.

30

3,664,304.0

3

3,295,894.9

1

20,642,710.

20

4,360,521.8 0

4.1.1

OBOI POD KM 0+080

8,946,912.8

7

1,889,926.6

7

1,699,913.4

4

10,646,826.

31

2,249,012.7

4

4.1.2

ob05 albie

299,589.42

63,284.63

56,921.99

356,511.41

75,308.70

4.1.3

OB02 strada si rampa T Vladimirescu

2,230,219.6

2

471,106.81

423,741.73

2,653,961.3

5

560,617.10

4.1.4

OB03 str.Nicolae Titulescu

3,857,147.5

3

814,775.57

732,858.03

4,590,005.5

7

969,582.92

4.1.5

OB04 Rampa Jiul

1,627,509.5

3

343,791.62

309,226.81

1,936,736.3

4

409,112.03

4.1.6

ob05 utilitati

385,436.32

81,418.74

73,232.90

458,669.23

96,888.30

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

17,346,81

5.30

3,664,304. 03

3,295,894.

91

20,642,71 0.20

4,360,521.

80

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

173,468.15

36,643.04

32,958.95

206,427.10

43,605.22

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (1.0% din 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

173,468.15

36,643.04

32,958.95

206,427.10

43,605.22

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

193,663.50

40,909.06

0.00

193,663.50

40,909.06

In lei/euro la cursul 4.734 lei/euro din data de 12/09/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

1

2

3

4

5

6

7

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.6% din C+M)

105,634.64

22,314.03

0.00

105,634.64

22,314.03

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

88,028.87

18,595.03

0.00

88,028.87

18,595.03

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10.0% din 1.2, 1.3.1, 1.4, 2.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.8.1, 3.8.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2, 5.1.1, 6.2.1)

1,791,636.6

3

378,461.48

340,410.96

2,132,047.5

9

450,369.16

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

2,158,768.

29

456,013.5

8

373,369.9

1

2,532,138.

20

534,883.4

4

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

60,926.65

12,870.01

11,576.06

72,502.71

15,315.32

6.2.1

PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

60,926.65

12,870.01

11,576.06

72,502.71

15,315.32

6.2.1.1

oblO probe tehnologice si teste

60,926.65

12,870.01

11,576.06

72,502.71

15,315.32

TOTAL CAPITOL 6

60,926.65

12,870.01

11,576.06

72,502.71

15,315.32

TOTAL CONSTRUIRE POD PESTE BEGA-STRADA JIU

20,494,55

4.74

4,329,225.

76

3,857,169.

34

24,351,72 4.08

5,144,005. 93

TOTAL Constructii+Montaj

17,605,77 3.08

3,719,005.

72

3,345,096.

88

20,950,86

9.96

4,425,616.

81

DirectorOfertant


ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                              

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI, PODURI, PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI

SERV. DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIM. CU APĂ

BIROUL DRUMURI, PODURI ȘI PARCAJE

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiţii

,,Construire Pod peste Bega-str.Jiul

 

 

       Având în vedere Referatul privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiţii ,, Construire Pod peste Bega-str.Jiul”;

Facem următoarele precizări:

 

       Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2020 obiectivul de investiţii ,,Construire Pod peste Bega – str. Jiul.

Municipiul Timișoara este străbătut, de la est la vest, de Canalul Bega și calea ferată. Aceste două bariere generează numeroase puncte de conflict în trafic din cauza numărului mic de treceri raportat la gradul ridicat al traficului, traversarea orașului dinspre nord spre sud și invers, în orele de vârf, fiind greoaie și necesitând timp îndelungat.

Un punct prioritar în programul de modernizare al municipiului îl constituie asigurarea legăturii în zona de nord a orașului, respectiv între strazile Jiul și Splaiul Tudor Vladimirescu peste râul Bega.

Având în vedere modernizarea pasajului CF strada Jiul - Calea Circumvalațiunii, este necesară dezvoltarea tramei stradale a municipiului prin asigurarea conectivității între malul sudic și nordic al Canalului Bega. În zona respectivă acest lucru se poate face prin realizarea unui pod ce va asigura continuitatea străzii Jiul până la Splaiul Tudor Vladimirescu, supratraversând râul Bega la cca. 200 de metri aval de Podul de Fier situat pe strada Andrei Mureșanu și la cca. 320 de metri amonte de Podul Traian creând astfel o rută alternativă și diminuând traficul rutier din centrul orașului.

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Construire Pod peste Bega –str. Jiul”, a fost întocmit de către VCE Vienna Consulting Engineers SRL în baza contractului de prestare de servicii nr. 227/15.07.2015, și aprobat prin HCLTM nr. 845/20.12.2018. Valoarea totală a investiției a fost estimată, conform devizului general  la 22.734,280 mii lei (inclusiv TVA) respectiv 19.835,370 mii euro (inclusiv TVA).

Având în vedere:

- OUG. nr.114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, conform căreia salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la suma de 3.000 lei lunar, în cazul angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții;

- Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, conform căreia se modifică cota contribuției asiguratorii pentru muncă;

- demararea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a construcțiilor afectate de investiție (C2 – bazin de înot cu cabine, C6 – Platformă betonată pentru plajă, C8 – teren handbal cu tribune – conform Raportului de Evaluare nr.4078/2020, întocmit de Black Light) pentru care e necesară suma de 341.230 lei, conform aceluiași Raport de evaluare transmis Direcţiei Generale de Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin adresa Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, nr. CT2020 – 10131/11.05.2020);

 

este necesară actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiţii. Noua valoarea totală a investiției conform Devizului General este de 24.351,72408 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 5.144,00593  mii euro (inclusiv TVA).

Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 18 luni.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.01. Drumuri și Poduri.

Ținând cont de prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,, Construire Pod peste Bega –str. Jiul, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

            DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U.,                  

            CHIŞ CULIŢĂ                                                         

 

 

 

 

 

            ŞEF BIROU D.P.P.,                                                  CONSILIER,                               

VASILE  OLAR                                                       LILIANA PÎRVU                     

 

 

 

 

 

   

                                                                                                 Cod FO53-01,Ver.1

                 

                                              

 

 

 

 

Anexa HCL  nr............. din.............

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Construire Pod peste Bega – str. Jiul

 

 

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Construire Pod peste Bega – str. Jiul”, întocmit de către VCE Vienna Consulting Engineers SRL în baza contractului de prestare de servicii nr. 227/15.07.2015 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

 

Durata de execuție a lucrărilor:                               18 luni

 

Valoare de investitie (INV)                                      24.351,72408 mii lei    (inclusiv TVA) 

Din care constructii montaj C+M                               20.950,86996 mii lei    (inclusiv TVA) 

 

                                                                                                                   Cantitate  UM

Lungime totală (pod + rampe + longitudinale)

118,18

ml

Racorduri stradale (inclusive rampe perpendiculare)

82,00 

ml

Lungime pod

40,60

ml

Lățime pod

25,70

ml

Asigurare gabarit navigabil

4,30

ml

 

 

            DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,                                     

            CHIŞ CULIŢĂ                                                  

 

 

 

                                                             

 

            ŞEF BIROU D.P.P.,                                                      CONSILIER

            VASILE OLAR                                                                LILIANA PÎRVU