Hotărârea nr. 22/2020

22/31.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 445989 Timişoara, nr. top. 445989, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea MAS IMOB CONS S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 22/31.01.2020
Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr. 445989 Timişoara, nr. top. 445989, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea MAS IMOB CONS S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-000012/16.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-000012/16.01.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-000012/17.01.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-000012/16.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa din partea firmei SC MAS IMOB CONS SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2020-000012 din 13.01.2020;
Având în vedere, "Declaraţia", de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 3327 din 20.12.2019, la Societatea Profesională Notarială "NOVATIO", de către Notar Public, Bulgăr Vlad-Ioan;
În conformitate cu prevederile art. 553, alin. (2) , art. 562, alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (4) şi a pct. I din Anexa nr. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ ;
În temeiul art. 139, alin. (2) şi art. 196, alin, (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 445989 Timişoara, nr. top. 445989 în suprafaţă de
150 m.p..

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului - teren menţionat la art. 1, din domeniul privat al Municipiului Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de "teren intravilan pentru drum ".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-000012/16.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în CF nr.445989 Timișoara, nr.top.445989, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea MAS IMOB CONS S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2020-000012 din 13.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către SC. MAS IMOB CONS S.R.L. prin împuternicit Koussini Samer, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara, str.I.I. de la Brad înscris în C.F. nr.445989-Timișoara, nr.top.445989 în suprafață de 150 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum .

Având în vedere, “Declarația”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3327 din 20.10.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”NOVATIO”, de către Notar Public Bulgăr Vlad-Ioan, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul Koussini Samer, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini și servituți.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.445989-Timișoara, nr.top. 445989 a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarația proprietarului și înscrisul din cărțile funciare, rezultă că, destinația imobilelor-teren este, ”teren intravilan pentru drum”, în temeiul art.286, alin.4 și a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 -privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în, C.F. nr.445989-Timișoara, în suprafață de

150 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de ”teren intravilan pentru drum”.

DIRECTOR,

ȘEF BIROU, Călin N.Pîrva


Ec.Florin Răvășilă

ÎNTOCMIT, Dumitrașcu Viorel


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-000012/16.01.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în CF nr.445989 Timișoara, nr.top.445989, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea MAS IMOB CONS S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2020-000012 din 13.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către SC. MAS IMOB CONS S.R.L. prin împuternicit Koussini Samer, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara, str.I.I. de la Brad înscris în C.F. nr.445989-Timișoara, nr.top.445989 în suprafață de 150 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum .

Având în vedere, “Declarația”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3327 din 20.10.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”NOVATIO”, de către Notar Public Bulgăr Vlad-Ioan, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul Koussini Samer, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini și servituți.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.445989-Timișoara, nr.top. 445989 a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara , teren intravilan extins-arabil, pentru drum, înscris în C.F. nr.445989, nr.top. 445989, în suprafață de 150 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren intravilan pentru drum.

PRIMAR, Nicolae Robu


VICEPRIMAR,

Farkas Imre

DIRECTOR, Florin Răvășilă