Hotărârea nr. 219/2020

219/04.06.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara
Hotararea Consiliului Local 219/04.06.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 37/21.06.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 13/30.03.2020;
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit până la 12.06.2020, Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 2/10.02.2020, Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş nr. 3354/10.10.2018, precum si Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 104/18.09.2019 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara, având ca beneficiar pe SC BARUM TECHNIK SRL, întocmit conform proiectului nr. 06/2018, realizat de proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire şi in conformitate cu Avizul Arhitectului Şef cu nr. 13/30.03.2020:
- Regim de construire: maxim P+1E;
- Funcţiune propusă: depozitare, birouri şi functiuni complementare;
- Înălţime maximă: Hmax=8,30 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=29,20%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=0.31;
-Spaţii verzi: minim 20% conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 104/18.09.2019;
- Retrageri faţă de aliniament, faţă de limitele laterale şi limita posterioară conform planşei A05 - ,,Plan Reglementări urbanistice conf. PUG aprobat şi PUZ - uri aprobate".
- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Circulaţii şi servituţi: conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005398/17.10.2019;
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcţiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor şi vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staţiona exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spaţiului public;
-Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 901/14.10.2019.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara, identificat prin: CF nr. 433713 Timişoara, nr. cad. 433713 (CF vechi nr. 5082 Freidorf, nr. cad. A 1366/1/12), în suprafaţă totală de 10.000 mp, este situat în zona de sud-vest a municipiului Timisoara, fiind delimitat la sud - vest de str. Ovidiu Cotruş, la nord - vest, la nord - est şi sud - est de terenuri proprietate privată, având ca proprietar pe SC BARUM TECHNIK SRL, cu drept de uz - cu titlu gratuit, cu drept de servitute - de trecere subterană şi/ sau aeriană, continuă şi perpetuă, cu drept de servitute de trecere perpetuă cu piciorul şi/ sau cu autovehiculele, asupra terenului în suprafaţă de 816 mp, pe întreaga perioadă de existenţă a capacităţii energetice în favoarea E-DISTRIBUŢIE BANAT; conform Adresei E-DISTRIBUŢIE BANAT SA nr. 145485/22.11.2018, terenul este liber de construcţii.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. A11 - ,,Proprietăţi asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcela beneficiarului, accesul pe parcelă se va realiza din domeniul public

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruş nr. 14), Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC BARUM TECHNIK SRL;
- Proiectantului SC LEVANT PROJECT SRL, SC STUDIO UNU SRL.;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, prin care se propune construirea unei hale cu funcțiunea de depozitare, birouri și functiuni complementare, în regim de înălțime P+1E.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. SC2020-008981/16.04.2020 completata prin UR2020-005417/06.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială -depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 37/21.06.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 13/30.03.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit până la 12.06.2020, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 2/10.02.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 3354/10.10.2018, precum si Decizia de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 104/18.09.2019 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu.

Documentația Plan Urbanistic de Zonal „Zona industrială — depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, beneficiar SC BARUM TECHNIK SRL, proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna iunie 2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care au fost formulate sugestii și obiecții din partea publicului: din partea persoanei care a consultat documentația, din partea persoanei care a participat la întâlnirea cu proiectantul, cât și prin adresa înregistrată la camera 12 - Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din cadrul Primăriei municipiului Timișoara cu nr. UR2019-010495/27.06.2019. Aceste obiecții din partea publicului au făcut referire la situația existentă prezentată în documentație și specificarea clară a funcțiunii de depozitare. Conform răspunsului proiectantului inregistrat cu nr. UR2019-011352/10.07.2019 ,,zonele amenajate din vecinătate au fost identificate conform situației existente pe teren și au fost nominalizate conform HCL-urilor aprobate; funcțiunea propusă prin PUZ este de depozitare (subansambluri metalice), fără desfășurarea de activități specifice de producție”. Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019-008489/24.07.2019, si se poate începe circuitul sesizări legal de avizare.;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara.

Planul Urbanistic de Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, este elaborat de proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, proiect nr. 06/2018, la cererea SC BARUM TECHNIK SRL.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: teritoriul cuprins intre str. Ceferiștilor la nord - est, Calea Sagului la sud - est, str. Ovidiu Cotruș la sud - vest și str. Anton Bacalbașa la nord - vest.

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială -depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, identificat prin: CF nr. 433713 Timișoara, nr. cad. 433713 (CF vechi nr. 5082 Freidorf, nr. cad. A 1366/1/12), în suprafață totală de 10.000 mp, este situat în zona de sud-vest a municipiului Timisoara, fiind delimitat la sud - vest de str. Ovidiu Cotruș, la nord - vest, la nord - est și sud - est de terenuri proprietate private, având ca proprietar pe SC BARUM TECHNIK SRL, cu drept de uz - cu titlu gratuit, cu drept de servitute - de trecere subterană și/ sau aeriană, continuă și perpetuă, cu drept de servitude - de trecere perpetuă cu piciorul și/ sau cu autovehiculele, asupra terenului în suprafață de 816 mp, pe întreaga perioadă de existență a capacității energetice în favoarea E-DISTRIBUȚIE BANAT SA; conform Adresei E-DISTRIBUȚIE BANAT SA nr. 145485/22.11.2018 terenul este liber de constructii .

Planul Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, propune construirea unei hale cu funcțiunea de depozitare, birouri și functiuni complementare, în regim de înălțime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005398/17.10.2019. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-005398/17.10.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U..

Constantin Diaconovici e-mail:dezvoltareurban


Loga, nr. 1, 300030, a@primariatm.ro, inte


tel/fax +40 256 408435

rnet:www.primariatm.ro


Indicii propuși prin documentație și in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 13/30.03.2020 sunt următorii:

 • - Regim de construire: maxim P+1E;

 • - Funcțiune propusă: depozitare, birouri și functiuni complementare;

 • - Înălțime maximă: Hmax=8,30 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=29,20%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=0.31;

 • - Spații verzi: minim 20% conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 104/18.09.2019;

 • - Retrageri față de aliniament, față de limitele laterale și limita posterioară conform planșei A05 - ,,Plan Reglementări urbanistice conf. PUG aprobat și PUZ - uri aprobate”.

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Accese: accesul auto și pietonal se va realiza conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005398/17.10.2019;

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcțiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staționarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor și vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staționa exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spațiului public;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 901/14.10.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. A11 - ,,Proprietăți asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcela beneficiarului, accesul pe parcelă se va realiza din domeniul public .

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, având ca beneficiar pe SC BARUM TECHNIK SRL, întocmit conform proiectului nr. 06/2018, realizat de proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire și in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 13/30.03.2020:

 • - Regim de construire: maxim P+1E;

 • - Funcțiune propusă: depozitare, birouri și functiuni complementare;

 • - Înălțime maximă: Hmax=8,30 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=29,20%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=0.31;

 • - Spații verzi: minim 20% conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 104/18.09.2019;

 • - Retrageri față de aliniament, față de limitele laterale și limita posterioară conform planșei A05 - ,,Plan Reglementări urbanistice conf. PUG aprobat și PUZ - uri aprobate”.

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Accese: accesul auto și pietonal se va realiza conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005398/17.10.2019;

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcțiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staționarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol

  Constantin Diaconovici Log e-mail:dezvoltareurbana@p


a, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256

408435 iatm.ro


rimariatm.ro, internet:www.primar

pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor și vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staționa exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spațiului public;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 901/14.10.2019.

 • 3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială -depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, identificat prin: CF nr. 433713 Timișoara, nr. cad. 433713 (CF vechi nr. 5082 Freidorf, nr. cad. A 1366/1/12), în suprafață totală de 10.000 mp, este situat în zona de sud-vest a municipiului Timisoara, fiind delimitat la sud - vest de str. Ovidiu Cotruș, la nord - vest, la nord - est și sud - est de terenuri proprietate private, având ca proprietar pe SC BARUM TECHNIK SRL, cu drept de uz - cu titlu gratuit, cu drept de servitute - de trecere subterană și/ sau aeriană, continuă și perpetuă, cu drept de servitude - de trecere perpetuă cu piciorul și/ sau cu autovehiculele, asupra terenului în suprafață de 816 mp, pe întreaga perioadă de existență a capacității energetice în favoarea E-DISTRIBUȚIE BANAT; conform Adresei E-DISTRIBUȚIE BANAT SA nr. 145485/22.11.2018 terenul este liber de construcții .

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. A11 - ,,Proprietăți asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcela beneficiarului, accesul pe parcelă se va realiza din domeniul public;

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, elaborat de proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inte

tel/fax +40 256 408435

rnet:www.primariatm.ro


STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, proiect nr. 06/2018, la cererea SC BARUM TECHNIK SRL, pentru a fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT ȘEF, Emilian Sorin CIURARIU

ȘEF SERVICIU GABRIELA BORCSI

CONSILIER

Liliana IOVAN

Red/dact - L.I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str.

Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului SC BARUM TECHNIK SRL, înregistrată cu nr. SC2020-008981/16.04.2020 completata prin UR2020-005417/06.05.2020, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, documentație elaborată de proiectantul general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, proiect nr. 06/2018, după obținerea Certificatului de urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit până la 12.06.2020.

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială -depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, identificat prin: CF nr. 433713 Timișoara, nr. cad. 433713 (CF vechi nr. 5082 Freidorf, nr. cad. A 1366/1/12), în suprafață totală de 10.000 mp, este situat în zona de sud-vest a municipiului Timisoara, fiind delimitat la sud - vest de str. Ovidiu Cotruș, la nord - vest, la nord - est și sud - est de terenuri proprietate private, având ca proprietar pe SC BARUM TECHNIK SRL, cu drept de uz - cu titlu gratuit, cu drept de servitute - de trecere subterană și/ sau aeriană, continuă și perpetuă, cu drept de servitude - de trecere perpetuă cu piciorul și/ sau cu autovehiculele, asupra terenului în suprafață de 816 mp, pe întreaga perioadă de existență a capacității energetice în favoarea E-DISTRIBUȚIE BANAT SA ; conform Adresei E-DISTRIBUȚIE BANAT SA nr. 145485/22.11.2018 terenul este liber de constructii.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin Planul Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, se propune construirea unei hale cu funcțiunea de depozitare, birouri și functiuni complementare, în regim de înălțime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005398/17.10.2019.

 • 3. Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată. pentru documentatia Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială -depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit până la 12.06.2020, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 2/10.02.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 3354/10.10.2018, precum si Decizia de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 104/18.09.2019 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                      Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-008981;UR2020-005417/08.05.2020


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 12.05.2020

AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951 /10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială - depozitare” str. Vasile Georgevici nr. 2 (fostă str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, beneficiar fiind societatea Barum Technik SRL, proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, proiect nr. 06/2018, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ „Zonă industrială -depozitare” str. Vasile Georgevici nr. 2 (fostă str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea^supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 37/21.06.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 13/30.03.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat în sistem informatic integrat ANCPI, la data de 24.04.2020, anexat documentației, aferent terenului reglementat prin documentație, în suprafață totală de 64698 mp, rezultă următoarea situație juridică:

Cartea funciară nr. 433713 Timișoara nr. cadastral 433713, referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 10000 mp, categorie de folosință „arabil”, este proprietatea societății Barum Technik SRL. Sunt intabulate următoarele drepturi în favoarea E-Distribuție Banat SA:

 • - Dreptul de uz, cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 816 mp pe întreaga durată de existență a capacității energetice;

 • - Dreptul de servitute de trecere subterană și/sau aeriana continuă și perpetuă asupra terenului în suprafață de 816 mp pe întreaga durată de existență a capacității energetice;

 • - Dreptul de servitute de trecere perpetuă cu piciorul și/sau cu autovehicule asupra terenului în suprafață de 816 mp pe întreaga durată de existență a capacității energetice

Prin adresa nr. 145485/22.11.2018 E-DISTRIBUȚIE BANAT SA comunică Primăriei Municipiului Timișoara și proprietarului imobilului terminarea execuției lucrărilor effectuate pe acest teren și solicit modificarea în PUG a zonei sus amintite “din zona specială energetic și în zonă liberă pentru construcție”

Prin adresa nr. SC2019-26351/25.10.2019 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că, pe rolul instanțelor judecătorești, nu figurează litigii, în curs de soluționare, cu privire la imobilul ce face obiectul prezentei documentații, înscrise în cele două cărți funciare mai sus menționate, iar prin adresa nr. CT2020-006471/11.10.2020 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001 și OUG nr. 94/2000. Potrivit adresei nr. DO2019-002030/14.10.20219 se menționează faptul că parcela cu nr. cad. 433713 a făcut obiectul legilor fondului funciar, fiind atribuită cu titlu de proprietate persoanei îndreptățite .

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată -

 • " (1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

 • ( 2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz.”

coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil "în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului )roprietate se face cu extrasul de carte funciară”,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor native,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, umentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”),

Se avizează raportul de specialitate nr. SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020 privind aprobarea nului Urbanistic Zonal „Zonă industrial - depozitare" str. Vasile Georgevici nr. 2 (fostă str. Ovidiu Cotruș nr. 14), ișoara,, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra imobilelor.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului anistic Zonal „ Zonă industrială - depozitare” str. Vasile Georgevici nr. 2 (fostă str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara iu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul ninistrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta ;umentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, T etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de naliza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana ȘEITAN

Cod FO53-13,Ver.l

LEVANT PROJECT

PUZ - ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE

jud. Timiș, Timișoara, str. Vasile Georgevici nr2, (fosta str Ovidiu Cotruș nr. 14)

LEVANT PROJECT

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect       :

PUZ - ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE

Nr. proiect           :

6/2018

Faza               :

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL

Beneficiar           :

SC.BARUM TECHNIK SRL

CUI : 6203055

str.Ovidiu Cotrus, nr.14,Timișoara

Amplasament     :

jud.Timis, mun.Timisoara, str. Vasile Georgevici nr.2,

(fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14)

CF 433713, NR.TOP 433713

CF vechi 5082 Freidorf, nr cadastral vechi A 1366/I/12

Proiectant general :

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate:

S.C. STUDIO UNU S.R.L.

arh. ALIDEIA CATINCA T. SUCIU

Proiectant edilitare :

S.C. HAL PRO S.R.L.

Ing. ALIN COSA

Proiectant drumuri:

S.C. LONGHERSIN S.R.L.

dr. ing. HERMAN CRISTIAN

Data elaborării      :

APRILIE 2020

LEVANT PROJECT

FOAIE DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general :           S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate     :      S.C. STUDIO UNU S.R.L.

arh. ALIDEIA CATINCA T. SUCIU


Echipare edilitară:


S.C. HAL PRO S.R.L. ing. ALIN COȘA

Proiectant drumuri:               S.C. LONGHERSIN S.R.L.

dr. ing. HERMAN CRISTIAN

LEVANT PROJECT

BORDEROU GENERAL

 • A. PIESE SCRISE

Foaie de capat

Foaie de responsabilități

Borderou general

Memoriu general

 • 1. Introducere

  • 1.1. Date de recunoastere a documentatiei

  • 1.2. Obiectul lucrarii

  • 1.3. Surse documentare

 • 2. Stadiul actual al dezvoltarii

  • 2.1. Evoluția zonei

  • 2.2. Încadrare în localitate

  • 2.3. Elemente ale cadrului natural

  • 2.4. Circulația

  • 2.5. Ocuparea terenurilor

  • 2.6. Echiparea edilitară

  • 2.7. Probleme de mediu

  • 2.8. Opțiuni ale populației

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistica

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

  • 3.2. Prevederi PUG și Aviz de oportunitate

  • 3.3. Valorificarea cadrului natural

  • 3.4. Modernizarea circulatiei

  • 3.5. Zonificarea funcționala - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

  • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

  • 3.7. Protectia mediului

 • 4. Concluzii

 • 5. Anexe :  Extras CF nr.433713

Certificat de urbanism nr.2399/13.06.2018 Plan de situatie - anexa la C.U.

Aviz de oportunitate nr. 37 din 21.06.2018

LEVANT PROJECT

Regulament Local de Urbanism

 • 1. Dispozitii generale

  • 1.1. Rolul Regulamentul;ui Local de Urbanism

  • 1.2. Baza legala a elaborarii

  • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

  • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

 • 2. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

  • 2.1. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

  • 2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

  • 2.3. Protecția față de poluare și alte riscuri

  • 2.4. Asigurarea echipării edilitare

  • 2.5. Asigurarea compatibilitătii funcțiunilor

  • 2.6. Procentul de ocupare a terenului

 • 3. Zonificare functionala

  • 3.1. Obiective si modalitati de operare

  • 3.2. Utilizari permise

  • 3.3. Utilizari permise cu conditii

  • 3.4. Utilizari interzise

 • 4. Prevederile regulamentului local de urbanism la nivel de zone si subzone funcționale - condiții de amplasare si retrageri minime obligatorii

  • 4.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

  • 4.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  • 4.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

  • 4.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile trenurilor si ale constructiilor

 • 5. Concluzii - masuri in continuare

LEVANT PROJECT

 • B. PIESE DESENATE

TOPOGRAFIE

 • 1. Ridicare topo vizata OCPI

ARHITECTURĂ

 • 1. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU                                          pl. nr.

 • 2. PLAN INCADRARE IN PUG                                          pl. nr.

 • 3. PLAN SITUATIE EXISTENT                                            pl. nr.

 • 4. PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE CONF PUG NEAPROBAT         pl. nr.

 • 5. PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE CONF PUG APROBAT SI

PUZ-URI APROBATE                                                  pl. nr. A05

 • 6. PLAN MOBILARE CONF PUG NEAPROBAT                          pl. nr. A06

 • 7. PLAN MOBILARE CONF PUG APROBAT SI

PUZ-URI APROBATE                                                  pl. nr.

 • 8. PUZ-URI APROBATE IN ZONA                                       pl. nr.

 • 9. STUDIU CVARTAL CONF PUG APROBAT                            pl. nr.

 • 10. STUDIU CVARTAL CONF PUG NEAPROBAT                        pl. nr.

 • 11. PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR                             pl. nr.

 • 12. RANDARI VOLUMETRICE 1                                          pl. nr.

 • 13. RANDARI VOLUMETRICE 2                                        pl. nr.

LEVANT PROJECT

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumire proiect   :

Nr. proiect           :

PUZ - ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE 6/2018

Faza               :

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL

Beneficiar           :

SC.BARUM TECHNIK SRL

CUI : 6203055

Str. Ovidiu Cotruș, NR.14,Timișoara

Amplasament     :

jud.Timis, mun.Timisoara, str. Vasile Georgevici nr 2

(fosta str.Ovidiu Cotruș nr 14)

CF 433713, NR.TOP 433713

CF vechi 5082 Freidorf, nr cadastral vechi A 1366/I/12

Proiectant general :

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L. arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate:    S.C. STUDIO UNU S.R.L.

arh. ALIDEIA CATINCA T. SUCIU

 • 1.2. Obiectul lucrării

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr.2399 din 13.06.2018, emis de Primaria Municipiului Timisoara.

Obiectul prezentului proiect il constituie realizarea unui Plan Urbanistic Zonal -P.U.Z. pentru dezvoltarea unei investitii private, construire hala depozit P+1 si imprejmuire, semnalistica pe fatada si organizare de santier, conform Avizului de oportunitate nr.37 din 21.06.2018.

Zona care face obiectul prezentei documentatii este amplasata in intravilanul mun. Timisoara, in partea de sud-vest, in cartierul Freidorf, terenul studiat avand o suprafata de 10.000mp, identificat prin CF nr.433713, în proprietatea S.C. BARUM TECHNIK S.R.L., intabulare drept de uz - cu titlu gratuit, intabulare drept de servitute - de trecere subterana si/sau aeriana, continua si perpetua, respectiv intabulare drept de servitute - de trecere perpetua cu piciorul si/sau cu autovehiculele, pe intreaga existenta a capacitatii energetice, asupra terenului in suprafata de 816mp, in favoarea E-Distributie Banat SA, conform CF anexat.

Folosinta actuala - teren arabil intravilan. Destinatie conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017 - Zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr.2625/15.09.2017 - sit arheologic.

LEVANT PROJECT

Planul Urbanistic Zonal stabileste amplasamentul ce urmeaza a fi edificat si incadrarea lui intr-o solutie de ansamblu pe intreaga zona, corelat cu cerintele economice actuale, cu modelarea arhitecturala, urbanistica si functionala a zonei potrivit exigentelor programului arhitectural. In functie de optiune proprietarilor, cu acordul administratiei locale se considera necesara rezolvarea in cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal - a urmatoarelor obiective principale:

 • - zonificare/organizare functionala pntru noua functiune a parcelei - hala

industriala

 • - asigurarea constructiei si amenajarilor necesare noii functiuni

 • - organizarea circulatiilor carosabile in cadrul zonei si a legaturilor acestora cu

caile de comunicatii existente

 • - organizarea infrastructurii tehnico - edilitare

 • - stabilirea procentului maxim de ocupare a terenului.

 • 1.3. Surse documentare

Pentru intocmirea documentatiei au fost luate in considerare urmatoarele:

 • - date conținute în piesele scrise și desenate ale Planului Urbanistic General

al Municipiului Timișoara:

 • - Conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL 107/2014 și HCL 131/2017, în vigoare, terenul studiat se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan, în UTR 59: - ZONĂ DE PROTECTIE LEA 110KV;

 • - Planul Urbanistic Zonal, aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL nr.

131/2017;

 • - Adresa Directiei Judetene pentru Cutura Timis nr.2625/15.09.2017;

 • - Ridicare topografică efectuata în zonă;

 • - Studiu geotehnic intocmit la cererea beneficiarului;

 • - Raportul de evaluare arheologica de teren Timisoara-Freidorf.

Pe terenurile învecinate situate pe strada Ovidiu Cotruș, s-au aprobat și parțial implementat următoarele documentației de urbanism:

 • - P.U.Z. “Sediu firmă cu hală depozitare” - Zona Freidorf, Timișoara

(HCMLT nr. 327/26.07.2005) - S.C. MAGELLAN S.R.L. Pe o suprafață de 15.000 mp se propune amplasarea sediului firmei Maggelan și a unor hale pentru depozitare.

 • - P.U.D. “Construire două hale - producție și depozitare”, Zona Freidorf,

Timișoara (HCMLT nr. 336/26.07.2005) - S.C. TOP SIDE CONSTRUCTION S.R.L. Se propune pe o suprafață de 15.000 mp dezvoltarea unei zone pentru producție și depozitare, cu amplasarea a două hale.

 • - P.U.D. “Clădire pentru birouri și spații de depozitare”, str. Ovidiu

Cotruș, zona Freidorf, Timișoara (HCMLT nr.168/18.04.2006) Documentația prevede amplasarea pe un teren cu suprafața de 8.000 mp a unei clădiri pentru birouri și a unor spații (hale) pentru depozitare.

 • - P.U.D. “Construcții industriale, depozitare, servicii”, str. Ovidiu Cotruș,

Timișoara (HCMLT nr. 536/14.11.2006) - S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. Documentația prevede dezvoltarea pe un teren cu suprafața de 20.000 mp a unei zone pentru industrie, depozitare și servicii, cu amplasarea a trei hale.

LEVANT PROJECT

 • - P.U.D. “Hale pentru depozitare - A 1355/1/5”, str. Ovidiu Cotruș, zona

Freidorf, Timișoara (HCmLt nr. 612/19.12.2006) Documentația prevede dezvoltarea pe un teren cu suprafața de 15.000 mp a unei zone pentru depozitare.

 • - P.U.D. “Construire hală depozitare - Zona Freidorf, nr. Top 545/4/1”

Timișoara (HCLMT nr. 496/20.12.2005) - S.C. FOREST TRADING 93 S.R.L.

Documentația prevede amplasarea pe un teren cu suprafața de 7.899 mp a unei hale de depozitare.

 • - P.U.D. "Construcții pentru servicii și depozitare” Timișoara drum

Centura Freidorf (HCLMT nr. 503/18.12.2007) - S.C. ALIMTEX S.R.L. Documentația pevede amplasarea pe un teren cu suprafața de 5.755 mp a unei hale de depozitare.

 • - P.U.Z. “Hale producție A 1318/1/2 extravilan Timișoara” (HCMLT nr. 5

143/24.04.2007) - S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L., S.C. CROITER’S S.R.L. Șag

Documentația prevede amplasarea pe un teren cu suprafața de 14.500 mp a două hale de producție.

 • - P.U.Z. “Construcții pentru servicii, producție și depozitare”, Zona

Freidorf, Timișoara (HCLMT nr. 494/18.12.2007) - S.C. NELSON S.R.L., S.C. TOP STEEL S.R.L. și S.C. BETA INTERNATIONAL S.R.L. Documentația prevede amplasarea pe trei parcele cu suprafața de 10.000 mp fiecare, a trei fabrici: fabrică de mobilă, fabrică de confecții metalice și fabrică de înghețată.

 • - P.U.D. “Construire Depozit Industrial”, strada Anton Kathrein, nr. 1,

Timișoara (HCLMT nr. 38/29.01.2008) - S.C. ROMKATEL S.R.L. Documentația prevede construirea pe sit a unei hale de depozitare.

 • - P.U.D. “Extindere spații de producție”, str. Ovidiu Cotruș, nr. 28,

Timișoara (HCLMT nr. 39/29.01.2008) - S.C. KATHERIN ROMÂNIA S.R.L. Documentatia prevede extinderea actualei fabrici.

 • 2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 2.1. Evoluția zonei

Studierea țesutului urban existent în zonă face posibilă observația potrivit căreia zona a evoluat dominată de locuințe individuale, cu precădere la nivel P în etapa inițială, in partea vestica. Ulterior, în perioada dezvoltărilor din anii regimului comunist, în zonă au inceput a se dezvolta unități de locuințe în regim de înălțime P+M, P+E. In partea estica a zonei s-au dezvoltat unitati industriale, in special de-al lungul caii Sagului.

Proiectul propus vine in spijinul valorificarii zonei prin reglementarea de zona indrustriala - depozitare.

 • 2.2. Încadrare în localitate

Terenul aflat in studiu se situeaza la limita intravilanului, in partea sud-vestica a municipiului Timisoara, în apropierea arterei majore de circulatie auto, Calea Sagului, in cartierul Freidorf.

La nivel de cvartal acesta este marginit in nord-est de str. Ceferistilor, la sud-est de str. Calea Sagului, la sud-vest de str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), la nord-vest de str. A. Bacalbasa, terenul studiat avand acces direct din str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus).

LEVANT PROJECT

Suprafața totală cuprinsă între limitele cadastrale este de 10 000 mp, fiind însrisă în CF 433713, nr. cad 433713 (CF vechi 5082 Freidorf nr. cadastral vechi A 1366/1/12).

Vecinătăți și limite

Terenul are o formă neregulată și prezintă ca limite definite următoarele:

 • - Sud-vest: Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus conf CF nr 433713), repectiv teren privat;

 • - Nord-vest: canal ANIF, Hcn 1352 urmat de un teren privat cu construtie tip hala industriala in regim P+1 situata la o distanta de 26.32m

 • - Nord-est: teren privat

 • - Sud-est: teren privat

Distante fata de cladirile invecinate:

 • - Sud-vest: 194,5m - hala P

 • - Nord-vest: 26,32m - hala P+1

 • - Nord-est: 281m - locuinta P

 • - Sud-est: 312,24m - cladire birouri P+1+M

Situatia juridică a terenului

Terenul studiat se afla in proprietatea S.C. BARUM TECHNIK S.R.L., CIF 6203055, intabulare drept de uz - cu titlu gratuit, intabulare drept de servitute - de trecere subterana si/sau aeriana, continua si perpetua, respectiv intabulare drept de servitute - de trecere perpetua cu piciorul si/sau cu autovehiculele, pe intreaga existenta a capacitatii energetice, asupra terenului in suprafata de 816mp, in favoarea E-Distributie Banat SA, conform CF anexat.

Terenul este traversat de o linie de inalta tensiune, care la momentul actual este ingropata, constructia propusa respectand zona de protectie impusa (18.5m).

Terenul este liber de constructii si este salubru.

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

Timișoara este așezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega. Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu, însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2-3 m.

Cartierul Freidorf, in care se afla terenul reglementat prezintă o zonă de câmpie joasă și șes,unde predomină cernoziomurile și solurile aluviale, iar pânza freatică se află la un nivel foarte ridicat, aceasta găsindu-se la o adâncime de circa 3 m.

Între terasamentul căii ferate ce duce spre Cruceni și digul canalului Bega, terenul este și în prezent foarte mlăștinos.

În anii 70 regimul comunist a dispus săparea mai multor canale de desecare în acea zonă. Acestea se întâlnesc în bazinul unei stații de pompare care pompează surplusul de apa în Canalul Bega, ce apartin in prezent de A.N.I.F Timiș. Un astfel de canal, Hcn 1352, limiteaza la nord-vest terenul studiat, conform plansei ,,Situatie existentă” anexată.

LEVANT PROJECT

Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului R0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea de îngheț este de 0,60 - 0,70 m (conform STAS 6054/77).

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Terenul este plat (cu diferente de nivel nesemnificative) și ocupat de o zonă verde neamenajată, reprezentată de vegetație spontană. Amplasamentul studiat nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

 • 2.4. Circulația

Accesul auto pe teren se face de pe drumul asfaltat Str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotruș).

Nu sunt înregistrate aspecte critice în desfășurarea circulației rutiere în dreptul amplasamentului studiat.

În general, străzile din vecinătate, inclusiv Str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotruș)- este strada de categoria a III-a cu o bandă de circulație pe sens.

Pentru a permite realizarea profilului stradal de 12 m, aprobat prin HCL 536/2006, se va ceda o suprafata de 45,00 mp, pe toata latimea parcelei reglementate, cu limita la str. Vasile Georgevici.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

  • 2.5.1 Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

In prezent, in zona studiata face parte din UTR 59, zona cu caracter nedefinit, zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 26252/15.09.2017 - sit arheologic.

Functiunile existente predominainte sunt cele ce tin de functiuni mixte si industrie/depozitare in ansambluri de cladiri cu un regim de inaltime preponderent de P+1E. Pe langa functiunea predominanta, exista si un fond de locuinte individuale cu un regim de inaltime redus ce apartin de cartierul Freidorf.

 • 2.5.2 Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

In prezent terenul este liber de constructii.

Atat la sud-vest - pe frontul opus al strazii Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus conf CF nr 433713), cat si la est si nord-est terenurile invecinate sunt libere de constructii. La vest parcela se invecineaza cu o serie de hale industriale si de depozitare cu un regim de inaltime de P+1E aflate in posesia aceluias investitor SC BARUM TECHNIK. SRL.

LEVANT PROJECT

 • 2.5.3 Asigurarea cu spatii verzi

Terenul studiat nu are spații verzi amenajate, spatiile libere fiind în prezent teren arabil. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentații, se propune asigurarea unui procent de min 20% spațiu verde compact din totalul suprafeței terenului.

 • 2.6. Echiparea edilitară

  • 2.6.1 Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii

Căi de comunicație

Amplasamentul are un front la strada de acces principala: str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus conf CF nr 433713) - Timișoara.

Rețele existente

Avizul unic nr. 901/14.10.2019 este favorabil, cu condiții:

 • 1. Telefonie

Conform aviz nr.1555 din 28.08.2019 eliberat de S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, există amplasate instalații de comunicații electronice subterane.

 • 2. Societatea de Transport Public Timișoara

Conform aviz favorabil nr. UR2019-01-3770 din 26.08.2019 eliberat de REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, pe amplasamentul studiat, STPT nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură/suprastructură de transport public.

 • 3. Alimentare cu apă și canalizare - situația existentă

Conform avizului tehnic de amplasament nr. 16958/29.08.2019 eliberat de REGIA AUTONOMĂ DE APĂ ȘI CANAL “AQUATIM”, Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, pe str. Vasile Georgevici, nr 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14), există conducte de apă potabilă din și conducte de canalizare în dreptul amplasamentului studiat.

 • 4. Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz de principiu nr.1601 din 10/09/2019 eliberat de DELGAZ GRID SA SUCURSALA TIMIȘOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, in zona supusa analizei nu exista obiective ale sistemului de distributie a gazelor naturale.

 • 5. Alimentarea cu agent termic

Conform aviz favorabil nr.UR2019-013770/28.08.2019 eliberat de S.C. “COLTERM” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, in zona amplasamentului propus exista retele aductiune apa industriala Bega.

 • 6. Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului favorabil cu condiții nr.277260820/23.08.2019, eliberat de S.C. “ENEL Distribuție BANAT” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, se condiționează utilizarea amplasamentului respectând obligatiile asumate prin contract nr 316/29.04.2017. Se va respecta zona de siguranta si protectie de 18,5m stanga-dreapta fata de axul LEA 110kV existenta in care este interzisa amplasarea oricarei constructii sau imprejmuiri.

 • 2.6.2 Principalele disfunctionalitati

Nu există disfuncționalități ale rețelei edilitare din zonă.

LEVANT PROJECT

 • 2.7. Probleme de mediu

Relația cadrul natural - cadrul construit

Terenul este ocupat de o zonă neamenajată reprezentată de vegetație mica spontană. Se va asigura un balans optim intre suprafata ocupata de constructie si suprafata rezervata spatiului verde.

Folosinta actuala: in prezent, in zona studiata face parte din UTR 59. Functiunile existente predominainte sunt cele ce tin de functiuni mixte si industrie/depozitare in ansambluri de cladiri cu un regim de inaltime preponderent de P+1E. Pe langa functiunea predominanta, exista si un fond de locuinte individuale cu un regim de inaltime redus ce apartin de cartierul Freidorf.

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona: prin realizarea planului nu vor exista riscuri pentru zona.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie:

Conform C.U. nr 2399 din 13.06.2018, eliberat de PMT, terenul reglementat este pozitionat intr-o zona “sit arheologic”, conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017.

Conform aviz Directia Judeteana pentru Cultura Timis nr 3354/10.10.2018, raportul de diagnostic arheologic, emis de Muzeul National al Banatului cu nr 3721/13.09.2017, inregistrat la DJJC Timis cu nr 3231/13.09.2017, consemneaza ca cercetarile bibliografice, cartografice a imaginilor satelitare, coroborate cu investigatiile invazive din perimetrul propus pentru construire nu au dus la identificarea unor monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheoogice in perimetrul vizat.

DJC Timis ofera avizul favorabil nr.3354/10.10.2018 cu urmatoare conditie: “in cazul descoperirii unor vestigii arheologice in timpul lucrarilor, sa se anunte autoritatile locale si DJC Timis despre aceste descoperiri, in termen de cel mult 72 de ore, conform OG nr. 43/2000 republicata privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, art 4, alin (4).

Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu e cazul.

Factori de poluare

Zona nu prezintă factori de poluare.

 • 2.8. Optiuni ale populatiei

Terenul studiat este proprietate privata.

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica facliteaza accesul populatei la luarea deciziilor in administratia publica la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzator in aceste documentatii.

Potrivit legii, propunerea de reglementare a fost supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare organizate de Municipiul Timișoara, Direcția de Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

LEVANT PROJECT

 • 3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

 • 3.1 . Concluzii ale studiilor de fundamentare

În scopul elaborării PUZ au fost obținute următoarele studii de fundamentare:

 • Certificatul  de  Urbanism nr. 2399/13.06.2018 eliberat de Primaria

Municipiului Timisoara a fost emis in baza H.C.L nr.157/2002 prelungit prin H.C.L

nr.131.2017.

 • Avizul Direcției Județene pentru Cultură Timiș nr. 3354/10.10.2018

favorabil, cu condiția ca în cazul descoperirii unor vestigii arheologice în timpul lucrărilor,

să fie anunțate autorităților în maxim 72 de ore. Conform raportului evaluării arheologice teoretice întocmit, nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat.

 • Avizul de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018 emis de Primaria Municipiului

Timisoara este favorabil si prevede:

Pct. 2. Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventale servituti:

 • - Categoria functionala existenta pe terenul beneficiarului: Conform PUG

aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - Zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform adresei Directiei Judetente pentru Cultura Timis nr. 2625/15.09.2016 - Sit Arheologic de la Timisoara Freidorf” - partial.

 • - Categoria functionala propusa pe terenul beneficiarului: Zona

Industriala - depozitare.

 • - Servituti: se vor respecta servitutile de trecere trecute in „ Propunerile

preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3 a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL nr.428/30.07.2013.

Pct.3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime)

 • - POT max - 29.20%

 • - CUT max - 0.31

 • - Regim de inaltime maxim P+1E

 • - H max - 8.30 m

 • - Suprafata minima de spatii verzi amenajate propuse 20.00%

 • - Se va respecta retragerea de min.36 m fata de str. Vasile Georgevici (str

Ovidiu Cotrus conf CF nr 433713) , retragerea de min. 2m fata de limita laterala stanga a proprietatii.

 • - Se va analiza posibilitatea prevederii functiunilor publice lipsa ori

deficitare din cvartalul ce urmeaza a fi reglementat

 • - Se va reglementa terenul beneficiarului si se va studia tot cvartalul

 • - Documentatia se va corela cu documentatiile aprobate in zona.

 • 3.2 . Prevederi PUG in vigoare și Aviz de oportunitate

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 terenul este situat în intravilan, în UTR 59 - Zonă cu caracter nedefinit. Zonă de protecție și servitute a culoarelor de utilități generatoare de riscuri tehnologice, zonă de protecție canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017 - sit arheologic.

LEVANT PROJECT

Zona este actualmente destinata preponderent utilitatilor industriale, servicilor si depozitarii, zona ce se desfasoara de-a lungul uneia din arterele majore de circulatie ale municipiului Timisoara si anume Calea Sagului.

Avizul de oportunitate nr. 37/21.06.2018 prevede:

 • - Conform PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 preungit prin HCL 131/2007,

terenul reglementat este amplasat intr-o zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal

 • - Conform adresei DJC Timis nr 2625/15.09.2016 - Sit arheologic

 • - Categoria functionala propusa pe terenul beneficiarului: zona industriala -

depozitare

 • - Se vor respecta servitutile de trecere trecute in „Propunerile preliminare ce

vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3 a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL nr.428/30.07.2013.

 • - Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime)

POT max - 29.20%

CUT max - 0.31

Regim de inaltime maxim P+1E

H max - 8.30 m

Spatii verzi conf HCL 62/2012, suprafata minima de spatii verzi amenajate propuse 17.53%

 • - Se va respecta retragerea de min.36 m fata de str. Vasile Georgevici, fosta

str. Ovidiu Cotrus, retragerea de min. 2m fata de limita laterala stanga a proprietatii.

 • - Se va reglementa terenul beneficiarului si se va studia tot cvartalul

 • - Documentatia se va corela cu documentatiile aprobate in zona

 • - Pentru a fi asugirate accesele, parcajele si utilitatile, se vor respecta

prevederile trecute in „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa 3 -a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL nr 428/30.07.2013, cu privire la profilul stradal propus pentru Ovidiu Cotrus (PTT26 - latime 26.00m). Parcarile necesare functiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului.

 • 3.3 Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantații care să pună problema menținerii acestora. Prin sistematizarea zonei se urmărește integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

Terenul care face obiectul PUZ este teren proprietate privată, liber de construcții în intravilan.

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Suprafața de spații verzi amenajate de min 2000 mp (min 20% din suprafața terenului studiat, conf Aviz ANPM nr 104/18.09.2019) va fi asigurată în cadrul parcelei.

 • 3.4 Modernizarea circulației

  Circulație auto, velo

  Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus conf CF. Nr. 433713) este asfaltată, facând astfel posibilă circulația auto.

Circulația bicicletelor este momentan nefavorabilă.

LEVANT PROJECT

Prin P.U.Z. de față se propune extinderea prospectului transversal integral al acestui drum propus pe latura estică a terenului și prezentat în planșa A04 ”Reglementări urbanistice” la o lățime de 12,00m. Acest profil este propus conform PUZ constuctii industriale - depozitare si servicii, aprobat prin HCL 536/14.11.2006. In vederea realizării acestui profil stradal, proprietarul terenului reglementat va ceda o suprafata de 45,00 mp domeniului public.

PTT PROPUS (12,00m lățime)

 • format din carosabil de 2x3,50m cu circulație în ambele sensuri;

 • Trotuar + zona verde 2x2,50m cu pantă de 1,5% spre rigolă.

In zona data spre studiu conform PUG in curs de elaborare se propun o serie de drumuri de acces noi cu profile transversale PPT 16, PPT 26 si PPT 47 cu profile transversale conf. cu Anexa 6 la PUG in curs de elaborarea - etapa 3.

Parcări

Confom avizului Comisia de circulatie sunt propuse un numar de 41 de locuri de parcare.

Lucrările rutiere la nivel de teren se vor executa dintr-o îmbrăcăminte bituminoasă pe o fundație din balast și piatră spartă. Înainte de executarea structurilor rutiere se va asigura excavarea și evacuarea stratului vegetal pe o grosime de circa 0,50m.

Semnalizarea în plan vertical și orizontal se va realiza conform STAS1848/1-2004, STAS1848/7-85.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul pantelor transversale și longitudinale spre rigolele proiectate.

Circulația pietonală

Circulația pietonală pe parcela nu este momentan accesibila, ea va putea fi ulterior amenajata.

 • 3.5 Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona reglementată este mixta: hala depozitare, birouri și funcțiuni complementare. Terenul studiat de pe Str. Vasile Georgevici, nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus, nr. 14), face parte din intravilanul Municipiului Timișoara și din teritoriul administrativ al acestuia, având ca proprietar S.C. Barum Technik S.R.L. Amplasamentul, înregistrat prin CF 433713, nr. cad 433713 (CF vechi 5082 Freidorf nr. cadastral vechi A 1366/1/12), are o suprafață de 10 000 mp, ce va fi zonificat astfel:

 • - zonă alocată halei si functiunilor complementare;

 • - zonă alocată circulației auto, pietonale și parcajelor;

 • - zonă verde.

 • - teren cedat domeniului public pentru realizare profil stradal propus prin HCL

536/2006

In partea nordica a parcelei se propune amenajarea unei zone verzi cu o suprafata minima de 2 000mp respectiv 20% din suprafata parcelei studiate, conform Aviz ANPM nr 104/18.09.2019.

LEVANT PROJECT

BILANT TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

Depozitare si funcțiuni complementare

-

Max 29.20% - 2.920 mp

Spatii verzi

-

Min 20.20% - 2.000 mp

Circulatii rutiere si pietonale (cu drept de servitute 846 mp pt E-Distributie Banat )

-

50.35% - 5.035 mp

Teren cedat pentru realizare profil stradal propus prin HCL 536/2006

-

0.45% - 45 mp

Total

10.000 mp

100% - 10.000 mp

INDICI URBANISTICI

EXISTENT

PROPUS

POT max (procent de ocupare a terenului)

0.00 %

Max. 29.20 %

Hală depozitare, comerț și servicii

CUT max (coeficient de utilizare a terenului)

0.00

Max. 0.31

REGIM DE ÎNĂLȚIME

-

Max. P+1E HMax. 8.30 m

DREPT DE SERVITUTE conf. CF nr 433713 pentru E-Distributie Banat S.A.

816 mp -8.16%

816 mp - 8.16%

Smin SPATIU VERDE

0.00

Min. 2000mp - 20%

Accesul Auto si pietonal la suprafata cu drept de servitute de la str Vasile Georgevici se va realiza conform acceselor aprobate de Comisia de circulatie in ceea ce priveste proiectul de AC. Din Stotal teren = 10.000 mp, se va ceda 45,00 mp domeniului public in vederea realizarii profilului de drum propus si aprobat prin HCL 536/2006.

 • 3.6 Dezvoltarea echipării edilitare

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor propune următoarele lucrări cu caracter tehnico- edilitar:

 • - racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, existentă pe Strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus), cu extinderile și branșamentele aferente;

 • - branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a orașului, rețea existentă pe Strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus);

 • - alimentarea cu gaze naturale se va realiza din rețeaua de distribuție existentă în zonă;

 • - colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic de catre firmele specializate cu care beneficiarul intocmeste contract;

LEVANT PROJECT

 • - rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face posibilă branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele.

Dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

 • 3.6.1. Alimentarea cu apa

 • a) Situația existentă.

În prezent parcela reglementată nu are instalații de alimentare cu apă potabilă sau industrială. De-a lungul străzii Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), există rețea de apă potabilă avand diametrul de 355mm.

 • b) Situația propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru angajați și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-un branșament la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Timișoara existentă pe Strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus).

Branșamentul se va realiza cu conducte de polietilenă PE - ID, având diametrul de 63 mm.

Branșamentul proiectat va asigura atât consumul menajer cât și refacerea rezervei de apă de incendiu proprie a obiectivului. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 - 1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de stațiile de pompare ale municipiului.

Necesarul de apă.

Hală depozitare și birouri:

 • - nr. angajați = 6 persoane (muncitori).

 • - normă de consum = 60 l /om /zi.

 • - nr. angajați = 9 persoane (personal administrativ).

 • - normă de consum = 20 l /om /zi.

Qzimed = 1,06 x 1,30 x [(6 x 60) + (9 x 20)] /1000 = 0,74 m3 /zi = 0,012 l /s.

Qzimax = 1,3 x Qzimed = 0,96 m3 /zi = 0,016 l /s.

Qorarmax = 2,8 x Qzimax /17 = 0,158 m3 /h.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • 3.6.2. Canalizare.

 • a) Situația existentă.

În prezent terenul nu este sistematizat, are funcțiunea de teren agricol și în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială pe acest teren. De-a lungul străzii Vasile Georgevici pana in dreptul halei existente apartinand S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. există o rețea de canalizare ape uzate menajere, având diametrul de 400 mm, care

LEVANT PROJECT

conduce aceste ape spre strada Anton Bacalbasa la sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timișoara.

 • b) Situația propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

 • 1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se propune extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere existenta pe strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), pana in dreptul parcelei studiate. Aceasta extindere se va realiza cu conducte din PVC - KG avand diametrul de 400 mm.

Apele uzate menajere colectate de pe parcela studiata vor fi evacuate in extinderea de rețea de canalizare propusa pe strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), prin intermediul unui racord de canalizare nou propus, racord ce va fi realizat din PVC - KG având diametrul de 200 mm.

Conductele de canalizare vor fi poziționate obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

Quz zimed = 1 x Qzimed = 0,74 m3 /zi = 0,012 l /s.

Quz zimax = 1 x Qzimax = 0,96 m3 /zi = 0,016 l /s.

Quz orarmax = 1 x Qorar = 0,158 m3 /h.

 • 2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate, parcări, drumuri, trotuare, clădiri și zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor -separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție propus conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 68 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în HCn 1352 (situat în partea de nord-est a parcelei), prin intermediul unei guri de vărsare, conform planșelor anexate.

Debitele de calcul pentru apele pluviale.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qpluvial = m x i x ZS x 0 - unde;

m - coeficient de reducere, care ține seama de capacitatea de înmagazinare în timp a rețelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

 • i - intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 140 l /s x ha - stabilit conform STAS 9470 - 73.

S - suprafața bazinului aferent secțiunii considerate în ha;

S circulații = 0,380426 ha;

S clădiri = 0,2674 ha;

S zone verzi = 0,352174 ha.

0 - coeficient de scurgere corespunzător suprafeței S.

0 = 0,85 - pentru circulații;

0 = 0,95 - pentru clădiri;

LEVANT PROJECT

0 = 0,10 - pentru zone verzi.

În concluzie;

Qpluvial = 0,8 x 140 x [(0,380426 x 0,85) + (0,2674 x 0,95) + (0,352174 x 0,1)] = 68,61 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 180/42 = 16,28 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 68,61 x 16,28 x 60 /1.000 = 67,02 m3.

Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 68 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = (630 mmH2O /an x 10.000,00 m2) /1.000 = 6.300,00 m3 /an.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

 • 3.6.3. Alimentarea cu energie electrica.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin intermediul unor firide de distribuție alimentate de la postul de transformare existent pe terenul vecin si aflat tot in proprietatea beneficiarului comun, SC BARUM TECHNIK SRL.

 • 3.6.4. Retele de telecomunicatii

Furnizarea de servicii de telefonie/televiziune/internet pentru obiectiv se va realiza prin racordarea la rețelele de telefonie și fibră optică existente în proximitate. Datorită amplasării obiectivului există posibilități multiple de racordare la aceste servicii conform soluțiilor tehnice ce vor fi elaborate ulterior.

Interdictii

Se vor respecta zonele de protectie LEA 110 Kv de respectiv 18,5m(stanga dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor) si LEA 20Kv de respective 12,0m(stanga dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor). Cat si zona de protectie LES 110Kv de 18,5m (stanga dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor). Se interzice propunerea si construirea de constructii in zona de protectie existenta.

Se va respecta zona de protectie de 2,0m fata de partea superioara a amprizei canalului HCN1352 si se interzice executarea de cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe etc in zona de protectie mentionata.

Se va permite accesul personalului si a utilajelor specifice pentru intretinerea si repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare din zona, aflate in administrarea AIF, conform Aviz Anif nr. 314/16.10.2019 a Hcn 1352.

LEVANT PROJECT

 • 3.7 Protecția mediului

Criterii pentru determinarea efectelor semnificativ potentiale asupra mediului

 • 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

a.Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Se pune astfel în valoare potentialul zonei prin extinderea zonei industriale si de depozitare. Astfel, se aduce un aport la dezvoltarea zonei.

b.Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele care se integreaza sau care deriva din el

Planul Urbanistic Zonal stabileste amplasamentul ce urmeaza a fi edificat si incadrarea lui intr-o solutie de ansamblu pe intreaga zona, corelat cu cerintele economice actuale, cu modelarea arhitecturala, urbanistica si functionala a zonei potrivit exigentelor programului arhitectural.

Obiectul prezentului proiect il constituie realizarea unui Plan Urbanistic Zonal -P.U.Z. pentru dezvoltarea unei investitii private, construire hala depozit P+1 si imprejmuire, semnalistica pe fatada si organizare de santier, conform Avizului de oportunitate nr. 37 din 21.06.2018.

c.Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective dezvoltarii durabile

Prin propunerile studiate și prezentate se asigură înscrierea proiectului în prioritățile de amenajare și dezvoltare urbanistice.

d.Probleme de mediu relevante pentru P.U.Z.

-relatia cadru natural-cadru construit: in prezent regimul economic conform CU este: zona de cu character nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protective canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2625/15.09.2017-sit arheologic.

 • -riscuri naturale/antropice: nu e cazul.

-monumente istorice/ale naturii/zone de protectie: conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2625/15.09.2017 terenul este situat intr-o zona definita ca sit arheologic, iar conform Avizului DJC Timis nr 3354/10.10.2018, raportul de diagnostic arheologic emis de Muzeul National al Banatuluicu nr 3721/13.09.2017, inregistrat la DJC Timis cu nr 3231/13.09.2017, consemneaza ca cercetarile bibliografice, cartografice, a imaginilor satelitare, coroborate cu investigatiile invazive din perimetrul propus pentru construire, nu au dus la identificarea unor monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice in perimetrul vizat.

 • -potential turistic: nu e cazul.

 • -modificarea temporara a peisajului prin depunerile temporare de sol vegetal pe amplasament pentru realizarea fundatiilor si a sistemelor centralizate de utilitati.

d.1. Managementul deseurilor

Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din constructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate

LEVANT PROJECT

selectiv, respectand normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deseurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

d.2. Apa si canalizare

Alimentarea cu apa: de la retea.

Canalizarea menajera: Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale). Se propune extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere existenta pe strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus) pana in dreptul parcelei studiate.

Canalizarea pluviala: Apele pluviale de pe platformele betonate, parcări, drumuri, trotuare, clădiri și zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție propus conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 68 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în HCn 1352 (situat în partea de nord-est a parcelei), prin intermediul unei guri de vărsare.

d.3. Aerul

Implementarea planului nu va duce la o poluare a aerului.

d.4. Solul

Activitatea propusă in zona studiată nu reprezintă o sursă de poluare pentru sol.

d.5. Zgomotul si vibratiile

Implementarea solutiei propuse nu va duce la o poluare fonica in zona. Pe perioada de realizare a lucrarilor se va respecta programul de lucru si se vor utiliza masini si echipamente performante.

d.6. Radiații

Atât lucrarile cât și activitățile industriale propuse nu produc și nu folosesc radiatii. Din acest motiv nu este necesara implementarea de masuri de protecție împotriva radiatiilor.

e.Relevanța P.U.Z. pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Terenul reglementat se înscrie din punct de vedere al zonificării funcționale și reglementărilor propuse, în propunerile de dezvoltare urbanistica conform avizului de oportunitate nr 37/21.06.2018.

e.1. Gospodărirea subsțantelor toxice și periculoase

Activitatile proiectate sunt nepoluante și nu vor genera nici un fel de substante toxice sau periculoase, motiv pentru care nu necesita prevederea unor masuri speciale în acest scop.

e.2. Protecția calității apelor

Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru PUZ, se propune realizarea unui bransament la reteaua existenta.

LEVANT PROJECT

Se vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

e.3. Protectia calitatii aerului

In perioada de construire vor fi utilizate masini si echipamente performante.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreținerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unităților specializate autorizate.

e.4. Protectia solului

Pe perioada de realizare a planului se vor evita depozitarile necontrolate de deseuri. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreținerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unităților specializate autorizate. Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de unitati specializate autorizate.

 • 2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

 • a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Prin realizarea proiectului nu rezulta efecte negative asupra factorilor de mediu.

 • b) natura cumulativa a efectelor; Nu este cazul.

 • c) natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul.

 • d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Nu este cazul.

 • e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Nu este cazul.

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

 • - caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Nu este cazul.

 • - depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;

Nu este cazul.

 • - folosirea terenului in mod intensiv: Nu este cazul.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international: Nu este cazul.

INTERDICTII

Se va respecta amplasarea zonei verzi cu o suprafața minima de 2000 mp - 20% propusa prin plansa de reglementari, conform Aviz ANPM nr 104/18.09.2019. Se interzice realizarea de constructii (corpuri cladire si anexe) precum si inserarea cailor de circulatie rutiera in zona marcata ca fiind destinata zonelor verzi si in zona de protectie a HCN 1352.

LEVANT PROJECT

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția propusă nu afectează în vreun fel trăsăturile specifice ale zonei urbane din care face parte. Aceasta va completa pattern-ul spatiilor industriale cu funcțiuni de același fel.

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație au stat la bază obiective precum:

 • - realizarea unor imobile adaptate la necesitățile actuale ale pieței, cu

legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

 • - corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea

zonă;

 • - rezolvarea problemelor urbanistice (in principal raportarea la vecinatati)

pentru integrarea fireasca in fondul construit existent.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiată.

Întocmit,

Arh.MIRON SUTEU

LEVANT PROJECT

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL - Zonă industrială -depozitare, conform Aviz de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018

AMPLASAMENT: jud Timis, mun. Timisoara, str. Vasile Georgevici, nr 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus, nr 14), CF 433713, nr. Cad. 433713

BENEFICIAR:   S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

 • 1. DISPOZITII GENERALE

  • 1.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Acesta stabileste, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora. Regulamentul local de urbanism aferent ,,PLAN URBANISTIC ZONAL pentru ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE, cuprinde Prescripții și Reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.

Planul urbanistic zonal si Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față, la terenul cu o suprafată totală de 10 000mp, având CF 433713, NR.TOP 433713 - Timisoara situat în intravilanul municipiului Timișoara, pe str. Vasile Georgevici, nr 14 (fosta str. Ovidiu Cotrus, nr 14).

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației cu caracter general și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor din Regulamentul local de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

Domeniul de aplicare

Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale si se refera la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren aflată în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 10.000 mp, cu front la strada Vasile Georgevici (fota str. Ovidiu Cotrus), identificată prin CF 433713, Nr.Top 433713 - Timisoara teren arabil în intravilan Timișoara, proprietar S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara. Durata de valabilitate se stabileste prin hotarare a consiliului local de aprobare a acestuia in raport cu scopul elaborarii sau cu complexitatea obiectivelor de investitii generate.

LEVANT PROJECT

1.2.Baza legală a elaborării

La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru - Zonă industrială - depozitare, conform Aviz de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018 stau:

 • Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG

 • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată

 • Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată

 • Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicată

 • Codul Civil

 • Aviz de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018

 • Ordinul Ministrului Sănătătii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viata al populației

 • Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/27 iunie 1996

 • Ghid privind metodologia de elaborare si conținut cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr.176/N/16.08.2000

 • Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului

 • Ordinul Ministerului   sa na taț ii   nr 119/2014 privind normele de igiena

H.G 525/1996 privind aprobarea regulamentului General de Urbanism H.C.L. 140/2011 modif. prin H.C.L 138/2012

 • Planuri Urbanistice aprobate în zonă (PUZ, PUD)

 • PUZ Locuint e s i funct iuni complementare HCL 221/08.05.2015

 • PUZ Locuint e s i funct iuni complementare HCL 188/07.04.2015

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 • Etapa 3 P.U.G. al Municipiului Timișoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012

 • PUZ “ Constr.industriale depozitare si servicii”, aprobat prin HCL 536/14.11.2006

 • PUZ “ Hala pentru depozitare”, aprobat prin HCL 612/19.12.2006

 • PUZ “ Hale industriale si depozitare P+1E”, aprobat prin HCL 211/25.05.2010

 • PUZ “ Zona depozitare si servicii”, aprobat prin HCL 402/30.09.2008

 • PUZ “ Construire depozit industrial”, aprobat prin HCL 39,38/29.01.2008

 • PUZ “ SISTEMGAS”, aprobat prin HCL 194/21.12.2004

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcției, în limita parcelei reglementate: CF 433713, NR.TOP 433713 - Timisoara.

Limita zonei studiate este figurată în plansele anexate Planului Urbanistic Zonal și a fost reglementată prin Aviz prealabil de oportunitate nr. 37 din 21.06.2018.

Zonificarea functională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale obiectivelor ce se vor aplica.

LEVANT PROJECT

 • 1.3 . Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Zona industriala - Depozitare”, cu front la Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu), aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, identificat prin C.F. nr. 433713, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara în baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4 Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren aflată în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 10000 mp, cu front la Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), identificat prin C.F. nr. 433713.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei, cea industriala și este prezentată în plansele aferente prezentei documentatii. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor .

Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

 • 2.REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Cladirile de orice natura, drumurile, retelele edilitare, amenajarile exterioare, imprejmuirile etc se vor realiza numai in intravilanul aprobat al localitatii, in baza certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire eliberate conform prevederilor prezentului plan urbanistic zonal.

La eliberarea autorizatiei de construire urmeaza sa se verifice:

 • - dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului ;

 • - inscrierea functiunii solicitate in functiunea dominanta a zonei in care urmeaza sa se amplaseze cladirile.

 • - respectarea aliniamentelor, distantelor, regimului de inaltime, POT- ul si CUT- ul, prevazute in documentatie.

 • - respectarea executarii cladirilor si amenajarilor din materiale durabile;

 • - asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare

 • - asigurarea parcajelor necesare conform P132-93; și asigurarea platformelor de intoarcere;

Toate cladirile vor fi prevazute cu fundatii la adancimea specificata in avizului geotehnic anexă la documentația de autorizare a construcțiilor.

 • 2.1. Reguli  cu privire la păstrarea integritătii mediului și protejarea

patrimoniului natural și construit

Terenuri agricole in intravilan

Conform C.U nr.2399 din 13.06.2018, terenul ce face obiectul prezentului PUZ este situat intr-o zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati

LEVANT PROJECT

generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017 - sit arheologic.

 • 2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 cu completările și modificările ulterioare, privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • - Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.3. Protecția față de poluare și alte riscuri

Prin construirea obiectivului propus și a instalațiilor aferente, în zona reglementata nu vor exista factori ce polueaza mediului si nici alte riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată.

 • 2.4. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată de stabilirea în prealabil, prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.5. Asigurarea compatibilitătii funcțiunilor

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării compatibilității dintre destinatia constructiei și funcțiunea dominantă a zonei, ce face obiectul P.U.Z.

 • 2.6. Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului cu construcții să nu depăsească POTmax=29.20% si coeficientul de utilizare al terenului sa nu depaseasca CUTmax = 0.31 conform Aviz de oportunitate nr 37 din 21.06.2018.

3.ZONIFICARE FUNCTIONALĂ

Zonele functionale s-au stabilit conform cerintelor documentatiei si sunt puse in evidenta in plansa A02 „PLAN INCADRARE IN PUG”.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul Municipiului Timisoara si are o suprafata de 10 000 mp.

La nivelul terenului reglementat este delimitat un singur UTR, UTR 59: Zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de 28

LEVANT PROJECT

riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017 - sit arheologic.

Caracteristici

In acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor zone destinate în principal depozitării și serviciilor, în cooperare cu zone de comerț și producție nepoluantă. A cest tip de funcțiuni sunt preferate datorită poziționării în apropierea unei rute principale de trafic: DN 59 și centura ocolitoare a Timișoarei, deci cu posibilitatea accederii facile la rețeaua de transport majoră.

Proiectul propus vine în sprijinul valorifica rii zonei prin reglementarea zonei de industrie si depozitare.

Funcțiunea propusa a condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință ca zonă predominanta de depozitare, prestare servicii.

 • 3.1. Obiective si modalitati de operare

Soluția urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective:

 • - utilizarea funcțională a terenului în conformitate cu legislația în vigoare;

 • - reglementarea caracterului terenului studiat;

 • - modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

 • - realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

 • - amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

 • 3.2. Utilizari permise

 • - Depozitare piese metalice

 • - Amanajari aferente functiunii de depozitare

 • - Constructii pentru echipare tehnica

 • - Transport de structuri metalice

 • - Transport de alte utilaje

 • - Imprejmuiri in zonele ce nu sunt supuse respectarii zonelor de protectie

 • - Constructii pentru retelele tehnico-edilitare

 • - Platforme colectare deseuri menajere

 • - Parcari la sol

 • - Căi de acces carosabile și pietonale în incintă

 • - Spații verzi amenajate;

 • - Spații verzi și plantate cu rol decorativ, de recreere și de protecție;

 • 3.3. Utilizari permise cu conditii

Functiunea propusa, cea de depozitare va respecta urmatoarele conditii:

 • - să aibă posibilitatea de a asigura în parcela proprie staționarea autovehiculelor

aferente acestei funcțiuni

 • - să fie activități nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate

utilizării incintei pentru depozitare

 • - să nu fie surse de poluare fonică

 • - activitatea să se desfășoare numai în interiorul clădirii

 • - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală

 • - să se asigure locurile de parcare necesare în incintă

LEVANT PROJECT

 • 3.4. Utilizari interzise

 • - constructii cu functiunea de locuire de orice fel (individuala, insiruita, colectiva, etc)

 • - constructii cu functiune comert en-gros, cresterea animalelor de producție, depozite de deseuri

 • - construcții care adăpostesc orice activități poluante, nocive generatoare de zgomote sau imorale

 • - se interzic orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru: largirea unor strazi sau realizarea strazilor propuse

 • - se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere: depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de santier abandonate, platforme cu suprafete deteriorate, constructii degradate, terenuri lipsite de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri etc.

 • - se interzice desfășurarea activităților nespecificate in PUZ

 • - se interzice desfășurarea altor funcțiuni incompatibile cu funcțiunea de industrie

depozitare si servicii

 • 4. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE SI SUBZONE FUNCȚIONALE - CONDIȚII DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

  • 4.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

   • 4.1.1 Generalitati

Funcțiunea propusa pentru zona reglementata este cea de zona industriala -depozitare.

Terenul reglementat este pozitionat intr-o zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal, conform C.U. nr 2399/13.06.2018 si intr-o zona definita ca - sit arheologic, conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017.

 • 4.1.2 Orientarea fata de punctele cardinale

Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014.

Parcela este orientata pe directia Nord-Est - Sud-Vest cu latura lunga, ceea ce ofera o pozitionare potrivita a cladirii in ceea ce priveste iluminatul natural, respectand reglementările înreferitor la însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014.

 • 4.1.3 Retrageri zona de implant:

Zona de implant a constructiilor propuse pe parcela reglementata este definita astfel:

 • - Retragere fata de limita Nord-Vestica a parcelei, min 2,00m, ce reprezinta zona de protectie fata de partea superioara a amprizei canalului HCN1352 si se interzice

LEVANT PROJECT

executarea de cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe etc in zona de protectie mentionata.

 • - Retragere fata de 18,50 m fata de LES 110kv situat in partea Sud-Vestica a parcelei

 • - Retragere de 18,50 m fata de LES 110kv situat in partea Sud-Estica a parcelei

 • - Retragere de 18,50 m fata de LES 110kv situat in partea Nord-Estica a parcelei

Constructia pe parcela se va amplasa conform planselor „A04 Plan reglementari urbanistice conf. PUG neaprobat” si a plansei „A04 Plan reglementari urbanistice conf. PUG aprobat si PUZ-uri aprobate”.

 • 4.1.4 . Amplasarea față de drumuri publice

Construcțiile vor fi autorizate pe parcela care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

Se propune un acces auto pe latura Sudica a parcelei, in partea Sud-Vestica, acces ce se realizeaza din str. Vasile Georgevici (fosta Ovidiu Cotrus).

Acest acces deserveste si E-Distributie Banat in ceea ce priveste dreptul de servitute.

 • 4.1.5 Amplasarea fata de aliniament

Parcela construibila este de 10 000 mp si are front la Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus) de 50.54 m.

Pentru amplasarea constructiilor se pastreaza retragerea minima obligatorie de 18.50m fata de LES 110kv(LES 110kv pozitionat pe directia de circulatie a DC 1351), rezultand retragerea minima fata de aliniament de 33.41 m in punctul A si 33.45 m in punctul D.

 • 4.1.6 . Amplasarea în interiorul parcelei - amplasarea în raport cu limitele laterale ale parcelei

Zona de implant pentru amplasarea constructiilor s-a stabilit conform planselor „A04 Plan reglementari urbanistice conf. PUG neaprobat” si a plansei „A04 Plan reglementari urbanistice conf PUG aprobat si PUZ-uri aprobate”, respectând zona de protectie LEA 110Kv de 18,5m (stanga-dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor), LES 110Kv de 18,5m(stanga dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor) si zona de protectie de 2,0m a Hcn 1352 conform Ordin nr. 227/2006, astfel:

-fata de limita Nord-Vestica se respecta zona de protectie de 2,00m fata de HCN 1352;

-fata de limita Sud-Vestica se impune o distanta minima de 20.35 m fata de coltul sudic (punctul A)si o distanta minima de 19.60m fata de coltu nordic (punctiul B).

 • 4.1.7 . Amplasarea în interiorul parcelei - amplasarea în raport cu limita posterioara a parcelei

Zona de implant in raport cu limita posterioara a parcelei respecta zona minima obligatorie de 18.50m, zona de protectie fata de LES 110 KV pozitionat in partea Estica a parcelei, pe direcția Sud-Est -Nord-Vest.

LEVANT PROJECT

 • 4.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  • 4.2.1. Accese carosabile

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces carosabil pe parcela si la locurile de parcare din trama stradala, respectiv str. Vasile Georgevici (str Ovidiu Cotrus conf CF nr. 433713) proiectata conform Avizului Comisiei de Circulatie.

Pentru realizarea profilului stradal de 12,00m, propus prin PUZ aprobat prin HCL 536/2006, se va ceda domeniului public o suprafata de 45,00m, din suprafata totala a parcelei de 10.000 mp, pe toata latimea frontului stradal al parcelei.

Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile.

Poziția acceselor carosabile se va stabilită la momentul autorizării construcțiilor si nu vor fi obstrucționate prin mobilier urban, fiind păstrate libere în permanență.

Se impune drept de servitute - de trecere subterana si/ aeriana, continua si perpetua, pietonala sau auto asupra terenului in cauza, pe intreaga durata de existenta a capacitatilor energetice in favoarea E-Distributie Banat.

Accesul Auto si pietonal la suprafata cu drept de servitute de la str Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus) se va realiza conform acceselor aprobate de Comisia de circulatie in ceea ce priveste proiectul de AC.

 • 4.2.2. Accese pietonale

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării accesului pietonal la obiectivele propuse.

In sensul prezentului articol,

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în clădire.

În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se marchează cu vopsea pe suprafețele de platforme și drumuri, care trebuie să includă și gabaritele acestora.

 • 4.2.3. Staționarea autovehiculelor

Staționarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie asigurată în interiorul parcelei.

Autorizația de construire poate fi refuzată în situația imposibilității rezolvării staționării autovehicolelor necesare pentru functiunea de depozitare - zona industriala.

Suprafețele de staționare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525 /1996 republicată și a normativelor în vigoare.

Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje. Organizarea parcarilor se va realiza suprateran.

 • 4.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

  • 4.3.1. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilitătii de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în cazul realizării de soluții de echipare în sistem individual, în care beneficiarul se obligă să

LEVANT PROJECT

racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

 • - Lucră ri de apă

 • - Alimentarea cu energie termică

 • - Ret;ele de energie electrică

 • - Telecomunicații

 • - Rețele de găze năturăle

Extinderile de rețele publice său măririle de căpăcităte ă rețelelor edilităre publice se reălizeăză de către beneficiăr, părțiăl său în întregime, după căz, corelăt cu situățiă existentă în zonă lă momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare.

Lucrările de racordare și de branșare lă rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietări.

Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de retele tehnico-edilitare

Alimentarea cu apa, canalizare menajera si pluviala

In vederea bransarii/racordarii la retelele publice de apa si canalizare, se va tine cont de urmatoarele:

 • - Debitul de apa solicitat in breviarul de calcul (in faza de A.C.) va fi asigurat de la reteaua publica de apa potabia cu executia bransamentului de apa, in urma unei documentatii tehnice.

 • - Evacuarea apelor uzate menajere, se va face la canalizarea publica conform cu normativul NTPA002 cu conditia executarii legaturii la reteaua publica de canalizare si a realizarii racordului de canal, in urma unei documenatii tehnice.

Branșarea construcțiilor la rețeaua de ape uzate urbana ce se va realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecția mediului.

Se recomandă realizarea bazinelor de retenție pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spațiilor verzi și la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă, iar surplusul va fi deversat in reteaua publica de canalizare.

In zona carosabila va fi prevazut un separator de hidrocarburi.

Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețeaua publică existentă.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare (PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999).

Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale.

In zonele de protectie LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente etc, care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lura cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.

Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare.

LEVANT PROJECT

Telecomunicatii

Furnizarea de servicii de telefonie/televiziune/internet pentru obiectiv se va realiza prin racordarea la rețelele de telefonie și fibră optică existente în proximitate. Datorită amplasării obiectivului există posibilități multiple de racordare la aceste servicii conform soluțiilor tehnice ce vor fi elaborate ulterior.

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale.

Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noului obiectiv.

Rețele termice, alimentare cu gaze

Centralele și punctele termice vor fi, concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare.

Toate rețelele termice vor fi rezolvate subteran. Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

Clădirea va fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementate tehnic care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranței sau al poluării mediului

Constructia va fi amplasata cu respectarea normelor legale referitoare la distanțe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menționate în prezentul regulament

Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

 • 4.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor

  • 4.4.1 . Parcelarea

Reglementarea terenului studiat se face in baza prevederilor prezentului PUZ, in urma aprobarii acestuia prin HCL.

Ulterior, in baza unui nou PUZ se pot admite dezmembrari sau alipiri.

Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Suprafețele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituți de trecere.

 • 4.4.2 . Inaltimea constructiilor

La stabilirea înălțimii construcției se va avea în vedere:

Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

LEVANT PROJECT

Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Regimul maxim de inaltime

H maxim = P+1E

H maxim la cornișă = 8,30 m.

 • 4.4.3 Aspectul exterior al clădirilor

Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice, precum si imitațiile de materiale.

Construcțiile, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu vor trebui să intre în contradicție cu aspectul general al zonei și nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii.

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural și structuri urbane existente adiacent.

Culorile dominante pentru fațadele construcțiilor vor fi alese din paletarul de culori al „Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara”.

Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala. Fațadele spre spațiile publice se vor incadra in tesutul urban existent

Acoperirea clădirii va fi plată (acoperiși terasă sau cu pante mai mici de 10%),sau cu șarpantă, in funcție de contextul urban local. Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional. Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei.

Sunt permise culori specifice firmelor ce își desfășoară activitatea în clădirile respective.

Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.4.4 Procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului

Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului considerat.

In cazul prezentului regulament:

POT max :                   29.20%

CUT max :                    0.31

 • 4.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

  • 4.5.1. Parcaje

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate. Parcajele se vor realiza suprateran sau subteran, in functie de solutia de mobilare adoptata.

Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare.

LEVANT PROJECT

Conform avizului comisiei de circulatie nr DT2019-005398/17.10.2019, se propune amenajarea in incinta la sol a 41 de locuri de parcare.

Toate amenajarile rutiere, precum si dotarile tehnico-edilitare necesare pentru deservirea obiectivului, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

 • 4.5.2. Spații verzi și spații plantate

Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si de capacitatea constructiei conform normativelor in vigoare.

Suprafața spațiilor verzi s-a stabilit prin Avizul de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018 a fi de min 17.53% zone verzi pe parcelă, insa conform prevederilor HG nr. 525 din 2005 și ale Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările ulterioare si avizul ANPM nr. 104/18.09.2019 obtinut, suprafața minimă de spațiu verde admisă pe parcelă va fi de min 20% din suprafața acesteia.

Se interzice betonarea sau asfaltarea integrala a spatiilor neconstruite aferente clădirilor.

Amenajarea spațiilor publice, realizarea construcțiilor și a mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentații de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, eliberate conform legii nr. 50 /1991 republicată.

Se va acorda atentie reconstructiei ecologie dupa incheierea lucrarilor de constructie, constand in: plantatii de aliniament, grupuri de arbori izolati, aranjamente peisagere cu arbusti, partere florale, gazon etc.

Pot fi amplasate retele de utilitati si constructii pentru utilitati si mijloace publicitare in zona verde.

 • 4.5.3. Imprejmuiri

Daca se doreste delimitarea terenului, aceasta poate fi facuta prin amenajarea spatiului verde, borduri sau jardiniere.

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul) si porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

Soluția va fi corelată pe parcursul execuției, astfel încât imaginea rezultată să fie unitară spre incintele propuse cu spații verzi; de asemenea, se propune susținerea coerenței vizuale a acestor împrejmuiri, prin crearea unei perdele de vegetație din plante cățărătoare.

 • 4.5.4. Gestionarea deseurilor

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

LEVANT PROJECT

 • 5. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Certificatul de Urbanism care se va elibera, va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la lucrările ce vor urma avizării Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit,                                                  Verificat,

Arh.MIRON SUTEU                     Arh. Urb. ALIDEIA CATINCA

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

PUZ - ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE

jud. Timiș, Timișoara, str. Vasile Georgevici nr2, (fosta str Ovidiu Cotruș nr. 14)

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect       :

PUZ - ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE

Nr. proiect           :

6/2018

Faza               :

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL

Beneficiar           :

SC.BARUM TECHNIK SRL

CUI : 6203055

str.Ovidiu Cotrus, nr.14,Timișoara

Amplasament     :

jud.Timis, mun.Timisoara, str. Vasile Georgevici nr.2, (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14)

CF 433713, NR.TOP 433713

CF vechi 5082 Freidorf, nr cadastral vechi A 1366/I/12

Proiectant general :

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate:

S.C. STUDIO UNU S.R.L.

arh. ALIDEIA CATINCA T SUCIU

Proiectant edilitare :

S.C. HAL PRO S.R.L.

Ing. ALIN COSA

Proiectant drumuri:

S.C. LONGHERSIN S.R.L.

dr. ing. HERMAN CRISTIAN

Data elaborării      :

APRILIE 2020

FOAIE DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general :           S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate     :      S.C. STUDIO UNU S.R.L.

arh. ALIDEIA CATINCA T SUCIU


Proiectant drumuri:


S.C. LONGHERSIN S.R.L.


Echipare edilitară:

S.C. HAL PRO S.R.L. ing. ALIN COȘA

dr. ing. HERMAN CRISTIAN

BORDEROU GENERAL

A.    PIESE SCRISE

Foaie de capat

Foaie de responsabilități

Borderou general

Memoriu general

 • 1. Introducere

  • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

  • 1.2. Obiectul lucrarii

  • 1.3. Surse documentare

 • 2. Stadiul actual al dezvoltarii

  • 2.1. Evoluția zonei

„ „ ? . ’ ......

 • 2.2. încadrare in localitate

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

 • 2.4. Circulația

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

 • 2.6. Echiparea edilitară

 • 2.7. Probleme de mediu

 • 2.8. Opțiuni ale populației

 • 3. Propuneri de dezvoltare urbanistica

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

  • 3.2. Prevederi PUG și Aviz de oportunitate

  • 3.3. Valorificarea cadrului natural

  • 3.4. Modernizarea circulatiei

  • 3.5. Zonificarea functionala - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

  • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

  • 3.7. Protectia mediului

 • 4. Concluzii

 • 5. Anexe :  Extras CF nr.433713

Certificat de urbanism nr.2399/13.06.2018 Plan de situatie - anexa la C.U.

Aviz de oportunitate nr. 37 din 21.06.2018

Regulament Local de Urbanism

 • 1. Dispoziții generale

  • 1.1. Rolul Regulamentul;ui Local de Urbanism

  • 1.2. Baza legala a elaborarii

  • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

  • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

 • 2. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

  • 2.1. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

  • 2.2. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

  • 2.3. Protecția față de poluare și alte riscuri

  • 2.4. Asigurarea echipării edilitare

  • 2.5. Asigurarea compatibilitătii funcțiunilor

  • 2.6. Procentul de ocupare a terenului

 • 3. Zonificare funcționala

  • 3.1. Obiective si modalitati de operare

  • 3.2. Utilizari permise

  • 3.3. Utilizari permise cu conditii

  • 3.4. Utilizari interzise

 • 4. Prevederile regulamentului local de urbanism la nivel de zone si subzone funcționale - conditii de amplasare si retrageri minime obligatorii

  • 4.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

  • 4.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

  • 4.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

  • 4.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile trenurilor si ale constructiilor

 • 5. Concluzii - masuri in continuare

B.    PIESE DESENATE

TOPOGRAFIE

 • 1. Ridicare topo vizata OCPI

ARHITECTURĂ

 • 1. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU                                            pl. nr.

 • 2. PLAN INCADRARE IN PUG                                          pl. nr.

 • 3. PLAN SITUATIE EXISTENT                                            pl. nr.

 • 4. PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE CONF PUG NEAPROBAT         pl. nr.

 • 5. PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE CONF PUG APROBAT SI

PUZ-URI APROBATE                                                  pl. nr. A05

 • 6. PLAN MOBILARE CONF PUG NEAPROBAT                          pl. nr. A06

 • 7. PLAN MOBILARE CONF PUG APROBAT SI

PUZ-URI APROBATE                                                  pl. nr.

 • 8. PUZ-URI APROBATE IN ZONA                                        pl. nr.

 • 9. STUDIU CVARTAL CONF PUG APROBAT                            pl. nr.

 • 10. STUDIU CVARTAL CONF PUG NEAPROBAT                        pl. nr.

 • 11. PROPRIETATI ASUPRA TERENURILOR                             pl. nr.

 • 12. RANDARI VOLUMETRICE 1                                      pl. nr.

 • 13. RANDARI VOLUMETRICE 2                                     pl. nr.

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

Denumire proiect   :

Nr. proiect           :

PUZ - ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE 6/2018

Faza               :

P.U.Z. - PLAN URBANISTIC ZONAL

Beneficiar           :

SC.BARUM TECHNIK SRL

CUI : 6203055

Str. Ovidiu Cotruș, NR.14,Timișoara

Amplasament     :

jud.Timis, mun.Timisoara, str. Vasile Georgevici nr 2 (fosta str.Ovidiu Cotruș nr 14)

CF 433713, NR.TOP 433713

CF vechi 5082 Freidorf, nr cadastral vechi A 1366/I/12

Proiectant general :

S.C. LEVANT PROJECT S.R.L.

arh. MIRON SUTEU

Proiectant specialitate:    S.C. STUDIO UNU S.R.L.

arh. ALIDEIA CATINCA T SUCIU

 • 1.2. Obiectul lucrării

Lucrarea are la bază Certificatul de Urbanism nr.2399 din 13.06.2018, emis de Primaria Municipiului Timisoara.

Obiectul prezentului proiect il constituie realizarea unui Plan Urbanistic Zonal -P.U.Z. pentru dezvoltarea unei investitii private, construire hala depozit P+1 si imprejmuire, semnalistica pe fatada si organizare de santier, conform Avizului de oportunitate nr.37 din 21.06.2018.

Zona care face obiectul prezentei documentatii este amplasata in intravilanul mun. Timisoara, in partea de sud-vest, in cartierul Freidorf, terenul studiat avand o suprafata de 10.000mp, identificat prin CF nr.433713, în proprietatea S.C. BARUM TECHNIK S.R.L., intabulare drept de uz - cu titlu gratuit, intabulare drept de servitute - de trecere subterana si/sau aeriana, continua si perpetua, respectiv intabulare drept de servitute - de trecere perpetua cu piciorul si/sau cu autovehiculele, pe intreaga existenta a capacitatii energetice, asupra terenului in suprafata de 816mp, in favoarea E-Distributie Banat SA, conform CF anexat.

Folosinta actuala - teren arabil intravilan. Destinatie conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017 - Zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr.2625/15.09.2017 - sit arheologic.

Planul Urbanistic Zonal stabilește amplasamentul ce urmeaza a fi edificat si incadrarea lui intr-o solutie de ansamblu pe intreaga zona, corelat cu cerintele economice actuale, cu modelarea arhitecturala, urbanistica si functionala a zonei potrivit exigentelor programului arhitectural. In functie de optiune proprietarilor, cu acordul administratiei locale se considera necesara rezolvarea in cadrul prezentului Plan Urbanistic Zonal - a urmatoarelor obiective principale:

 • -     zonificare/organizare functionala pntru noua functiune a parcelei - hala industriala

 • -     asigurarea constructiei si amenajarilor necesare noii functiuni

 • -     organizarea circulatiilor carosabile in cadrul zonei si a legaturilor acestora cu caile de comunicatii existente

 • -     organizarea infrastructurii tehnico - edilitare

 • -     stabilirea procentului maxim de ocupare a terenului.

 • 1.3. Surse documentare

Pentru intocmirea documentatiei au fost luate in considerare urmatoarele:

 • -     date conținute în piesele scrise și desenate ale Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara:

 • - Conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL 107/2014 și HCL 131/2017, în vigoare, terenul studiat se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan, în UTR 59: - ZONĂ DE PROTECTIE LEA 110KV;

 • -     Planul Urbanistic Zonal, aprobat prin HCL 157/2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017;

 • -    Adresa Directiei Judetene pentru Cutura Timis nr.2625/15.09.2017;

 • -     Ridicare topografică efectuata în zonă;

 • -     Studiu geotehnic intocmit la cererea beneficiarului;

 • -     Raportul de evaluare arheologica de teren Timisoara-Freidorf.

Pe terenurile învecinate situate pe strada Ovidiu Cotruș, s-au aprobat și parțial implementat următoarele documentației de urbanism:

 • -    P.U.Z. “Sediu firmă cu hală depozitare” - Zona Freidorf, Timișoara (HCMLT nr. 327/26.07.2005) - S.C. MAGELLAN S.R.L. Pe o suprafață de 15.000 mp se propune amplasarea sediului firmei Maggelan și a unor hale pentru depozitare.

 • -    P.U.D. “Construire două hale - producție și depozitare”, Zona Freidorf, Timișoara (HCMLT nr. 336/26.07.2005) - S.C. TOP SIDE CONSTRUCTION S.R.L. Se propune pe o suprafață de 15.000 mp dezvoltarea unei zone pentru producție și depozitare, cu amplasarea a două hale.

 • -     P.U.D. “Clădire pentru birouri și spații de depozitare”, str. Ovidiu Cotruș, zona Freidorf, Timișoara (HCMLT nr.168/18.04.2006) Documentația prevede amplasarea pe un teren cu suprafața de 8.000 mp a unei clădiri pentru birouri și a unor spații (hale) pentru depozitare.

 • -     P.U.D. “Construcții industriale, depozitare, servicii”, str. Ovidiu Cotruș, Timișoara (HCMLT nr. 536/14.11.2006) - S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. Documentația prevede dezvoltarea pe un teren cu suprafața de 20.000 mp a unei zone pentru industrie, depozitare și servicii, cu amplasarea a trei hale.

 • -    P.U.D. “Hale pentru depozitare - A 1355/1/5”, str. Ovidiu Cotruș, zona Freidorf, Timișoara (HCMLT nr. 612/19.12.2006) Documentația prevede dezvoltarea pe un teren cu suprafața de 15.000 mp a unei zone pentru depozitare.

 • -     P.U.D. “Construire hală depozitare - Zona Freidorf, nr. Top 545/4/1”

Timișoara (HCLMT nr. 496/20.12.2005) - S.C. FOREST TRADING 93 S.R.L.

Documentația prevede amplasarea pe un teren cu suprafața de 7.899 mp a unei hale de depozitare.

 • -    P.U.D. ”Construcții pentru servicii și depozitare” Timișoara drum Centura Freidorf (HCLMT nr. 503/18.12.2007) - S.C. ALIMTEX S.R.L. Documentația pevede amplasarea pe un teren cu suprafața de 5.755 mp a unei hale de depozitare.

 • -    P.U.Z. “Hale producție A 1318/1/2 extravilan Timișoara” (HCMLT nr. 5

143/24.04.2007) - S.C. INDIMEX-CIUTA S.R.L., S.C. CROITER’S S.R.L. Șag

Documentația prevede amplasarea pe un teren cu suprafața de 14.500 mp a două hale de producție.

 • -     P.U.Z. “Construcții pentru servicii, producție și depozitare”, Zona Freidorf, Timișoara (HCLMT nr. 494/18.12.2007) - S.C. NELSON S.R.L., S.C. TOP STEEL S.R.L. și S.C. BETA INTERNATIONAL S.R.L. Documentația prevede amplasarea pe trei parcele cu suprafața de 10.000 mp fiecare, a trei fabrici: fabrică de mobilă, fabrică de confecții metalice și fabrică de înghețată.

 • -     P.U.D. “Construire Depozit Industrial”, strada Anton Kathrein, nr. 1, Timișoara (HCLMT nr. 38/29.01.2008) - S.C. ROMKATEL S.R.L. Documentația prevede construirea pe sit a unei hale de depozitare.

 • -     P.U.D. “Extindere spații de producție”, str. Ovidiu Cotruș, nr. 28, Timișoara (HCLMT nr. 39/29.01.2008) - S.C. KATHERIN ROMÂNIA S.R.L. Documentatia prevede extinderea actualei fabrici.

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

 • 2.1. Evoluția zonei

Studierea țesutului urban existent în zonă face posibilă observația potrivit căreia zona a evoluat dominată de locuințe individuale, cu precădere la nivel P în etapa inițială, in partea vestica. Ulterior, în perioada dezvoltărilor din anii regimului comunist, în zonă au inceput a se dezvolta unități de locuințe în regim de înălțime P+M, P+E. In partea estica a zonei s-au dezvoltat unitati industriale, in special de-al lungul caii Sagului.

Proiectul propus vine in spijinul valorificarii zonei prin reglementarea de zona indrustriala - depozitare.

 • 2.2. Încadrare în localitate

Terenul aflat in studiu se situeaza la limita intravilanului, in partea sud-vestica a municipiului Timisoara, în apropierea arterei majore de circulatie auto, Calea Sagului, in cartierul Freidorf.

La nivel de cvartal acesta este marginit in nord-est de str. Ceferistilor, la sud-est de str. Calea Sagului, la sud-vest de str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), la nord-vest de str. A. Bacalbasa, terenul studiat avand acces direct din str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus).

Suprafața totală cuprinsă între limitele cadastrale este de 10 000 mp, fiind însrisă în CF 433713, nr. cad 433713 (CF vechi 5082 Freidorf nr. cadastral vechi A 1366/1/12).

Vecinătăți și limite

Terenul are o formă neregulată și prezintă ca limite definite următoarele:

 • - Sud-vest: Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus conf CF nr 433713), repectiv teren privat;

 • - Nord-vest: canal ANIF, Hcn 1352 urmat de un teren privat cu construtie tip hala industriala in regim P+1 situata la o distanta de 26.32m

 • - Nord-est: teren privat

 • - Sud-est: teren privat

Distante fata de cladirile invecinate:

 • - Sud-vest: 194,5m - hala P

 • - Nord-vest: 26,32m - hala P+1

 • - Nord-est: 281m - locuinta P

 • - Sud-est: 312,24m - cladire birouri P+1 +M

Situatia juridică a terenului

Terenul studiat se afla in proprietatea S.C. BARUM TECHNIK S.R.L., CIF 6203055, intabulare drept de uz - cu titlu gratuit, intabulare drept de servitute - de trecere subterana si/sau aeriana, continua si perpetua, respectiv intabulare drept de servitute - de trecere perpetua cu piciorul si/sau cu autovehiculele, pe intreaga existenta a capacitatii energetice, asupra terenului in suprafata de 816mp, in favoarea E-Distributie Banat SA, conform CF anexat.

Terenul este traversat de o linie de inalta tensiune, care la momentul actual este ingropata, constructia propusa respectand zona de protectie impusa (18.5m).

Terenul este liber de constructii si este salubru.

 • 2.3. Elemente ale cadrului natural

Timișoara este așezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega. Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu, însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2-3 m.

Cartierul Freidorf, in care se afla terenul reglementat prezintă o zonă de câmpie joasă și șes,unde predomină cernoziomurile și solurile aluviale, iar pânza freatică se află la un nivel foarte ridicat, aceasta găsindu-se la o adâncime de circa 3 m.

Între terasamentul căii ferate ce duce spre Cruceni și digul canalului Bega, terenul este și în prezent foarte mlăștinos.

În anii 70 regimul comunist a dispus săparea mai multor canale de desecare în acea zonă. Acestea se întâlnesc în bazinul unei stații de pompare care pompează surplusul de apa în Canalul Bega, ce apartin in prezent de A.N.I.F Timiș. Un astfel de canal, Hcn 1352, limiteaza la nord-vest terenul studiat, conform plansei ,,Situatie existentă” anexată.

Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colț Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului R0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g.

Adâncimea de îngheț este de 0,60 - 0,70 m (conform STAS 6054/77).

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

Terenul este plat (cu diferente de nivel nesemnificative) și ocupat de o zonă verde neamenajată, reprezentată de vegetație spontană. Amplasamentul studiat nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

 • 2.4. Circulația

Accesul auto pe teren se face de pe drumul asfaltat Str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotruș).

Nu sunt înregistrate aspecte critice în desfășurarea circulației rutiere în dreptul amplasamentului studiat.

În general, străzile din vecinătate, inclusiv Str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotruș)- este strada de categoria a III-a cu o bandă de circulație pe sens.

Pentru a permite realizarea profilului stradal de 12 m, aprobat prin HCL 536/2006, se va ceda o suprafata de 45,00 mp, pe toata latimea parcelei reglementate, cu limita la str. Vasile Georgevici.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

 • 2.5.1 Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupa zona studiata

In prezent, in zona studiata face parte din UTR 59, zona cu caracter nedefinit, zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 26252/15.09.2017 - sit arheologic.

Functiunile existente predominainte sunt cele ce tin de functiuni mixte si industrie/depozitare in ansambluri de cladiri cu un regim de inaltime preponderent de P+1E. Pe langa functiunea predominanta, exista si un fond de locuinte individuale cu un regim de inaltime redus ce apartin de cartierul Freidorf.

 • 2.5.2 Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

In prezent terenul este liber de constructii.

Atat la sud-vest - pe frontul opus al strazii Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus conf CF nr 433713), cat si la est si nord-est terenurile invecinate sunt libere de constructii. La vest parcela se invecineaza cu o serie de hale industriale si de depozitare cu un regim de inaltime de P+1E aflate in posesia aceluias investitor SC BARUM TECHNIK. SRL.

 • 2.5.3 Asigurarea cu spatii verzi

Terenul studiat nu are spații verzi amenajate, spatiile libere fiind în prezent teren arabil. Pentru terenul ce face obiectul prezentei documentații, se propune asigurarea unui procent de min 20% spațiu verde compact din totalul suprafeței terenului.

 • 2.6. Echiparea edilitară

 • 2.6.1 Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu infrastructura localitatii

Căi de comunicație

Amplasamentul are un front la strada de acces principala: str. Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus conf CF nr 433713) - Timisoara.

Rețele existente

Avizul unic nr. 901/14.10.2019 este favorabil, cu condiții:

 • 1. Telefonie

Conform aviz nr.1555 din 28.08.2019 eliberat de S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, există amplasate instalații de comunicații electronice subterane.

 • 2. Societatea de Transport Public Timișoara

Conform aviz favorabil nr. UR2019-01-3770 din 26.08.2019 eliberat de REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, pe amplasamentul studiat, STPT nu deține gospodărie subterană de cabluri electrice sau infrastructură/suprastructură de transport public.

 • 3. Alimentare cu apă și canalizare - situația existentă

Conform avizului tehnic de amplasament nr. 16958/29.08.2019 eliberat de REGIA AUTONOMĂ DE APĂ ȘI CANAL “AQUATIM”, Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, pe str. Vasile Georgevici, nr 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus nr. 14), există conducte de apă potabilă din și conducte de canalizare în dreptul amplasamentului studiat.

 • 4. Alimentarea cu gaze naturale

Conform aviz de principiu nr.1601 din 10/09/2019 eliberat de DELGAZ GRID SA SUCURSALA TIMIȘOARA, Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, in zona supusa analizei nu exista obiective ale sistemului de distributie a gazelor naturale.

 • 5. Alimentarea cu agent termic

Conform aviz favorabil nr.UR2019-013770/28.08.2019 eliberat de S.C. “COLTERM” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, in zona amplasamentului propus exista retele aductiune apa industriala Bega.

 • 6. Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului favorabil cu condiții nr.277260820/23.08.2019, eliberat de S.C. “ENEL Distribuție BANAT” S.A., Anexă la Aviz Unic nr. 901/14.10.2019, se condiționează utilizarea amplasamentului respectând obligatiile asumate prin contract nr 316/29.04.2017. Se va respecta zona de siguranta si protectie de 18,5m stanga-dreapta fata de axul LEA 110kV existenta in care este interzisa amplasarea oricarei constructii sau imprejmuiri.

 • 2.6.2 Principalele disfunctionalitati

Nu există disfuncționalități ale rețelei edilitare din zonă.

LEVANT PROJECT

 • 2.7. Probleme de mediu

Relația cadrul natural - cadrul construit

Terenul este ocupat de o zonă neamenajată reprezentată de vegetație mica spontană. Se va asigura un balans optim intre suprafata ocupata de constructie si suprafața rezervata spațiului verde.

Folosința actuala: in prezent, in zona studiata face parte din UTR 59. Funcțiunile existente predominainte sunt cele ce tin de functiuni mixte si industrie/depozitare in ansambluri de cladiri cu un regim de inaltime preponderent de P+1E. Pe langa functiunea predominanta, exista si un fond de locuinte individuale cu un regim de inaltime redus ce apartin de cartierul Freidorf.

Riscuri naturale/antropice: nu este cazul.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona: prin realizarea planului nu vor exista riscuri pentru zona.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie:

Conform C.U. nr 2399 din 13.06.2018, eliberat de PMT, terenul reglementat este pozitionat intr-o zona “sit arheologic”, conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017.

Conform aviz Directia Judeteana pentru Cultura Timis nr 3354/10.10.2018, raportul de diagnostic arheologic, emis de Muzeul National al Banatului cu nr 3721/13.09.2017, inregistrat la DJJC Timis cu nr 3231/13.09.2017, consemneaza ca cercetarile bibliografice, cartografice a imaginilor satelitare, coroborate cu investigatiile invazive din perimetrul propus pentru construire nu au dus la identificarea unor monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheoogice in perimetrul vizat.

DJC Timis ofera avizul favorabil nr.3354/10.10.2018 cu urmatoare conditie: “in cazul descoperirii unor vestigii arheologice in timpul lucrarilor, sa se anunte autoritatile locale si DJC Timis despre aceste descoperiri, in termen de cel mult 72 de ore, conform OG nr. 43/2000 republicata privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, art 4, alin (4).

Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu e cazul.

Factori de poluare

Zona nu prezintă factori de poluare.

 • 2.8. Optiuni ale populatiei

Terenul studiat este proprietate privata.

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica facliteaza accesul populatei la luarea deciziilor in administratia publica la consultarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanismului, propunerile acestora fiind analizate si integrate corespunzator in aceste documentatii.

Potrivit legii, propunerea de reglementare a fost supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare organizate de Municipiul Timișoara, Direcția de Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

 • 3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

În scopul elaborării PUZ au fost obținute următoarei e studii de fundamentare:

 • •    Certificatul de Urbanism nr. 2399/13.06.2018 eliberat de Primaria Municipiului Timișoara a fost emis in baza H.C.L nr.157/2002 prelungit prin H.C.L nr.131.2017.

 • •    Avizul Direcției Județene pentru Cultură Timiș nr. 3354/10.10.2018 favorabil, cu condiția ca în cazul descoperirii unor vestigii arheologice în timpul lucrărilor, să fie anunțate autorităților în maxim 72 de ore. Conform raportului evaluării arheologice teoretice întocmit, nu au fost identificate monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice în perimetrul vizat.

 • •    Avizul de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018 emis de Primaria Municipiului Timisoara este favorabil si prevede:

Pct. 2. Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventale servituti:

 • -    Categoria functionala existenta pe terenul beneficiarului: Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - Zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal. Conform adresei Directiei Judetente pentru Cultura Timis nr. 2625/15.09.2016 - Sit Arheologic de la Timisoara Freidorf” - partial.

 • -    Categoria functionala propusa pe terenul beneficiarului: Zona Industriala - depozitare.

 • -     Servituti: se vor respecta servitutile de trecere trecute in „ Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3 a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL nr.428/30.07.2013.

Pct.3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime)

 • -    POT max - 29.20%

 • -     CUT max - 0.31

 • -    Regim de inaltime maxim P+1E

 • -    H max - 8.30 m

 • -    Suprafata minima de spatii verzi amenajate propuse 20.00%

 • -    Se va respecta retragerea de min.36 m fata de str. Vasile Georgevici (str Ovidiu Cotrus conf CF nr 433713) , retragerea de min. 2m fata de limita laterala stanga a proprietatii.

 • -     Se va analiza posibilitatea prevederii functiunilor publice lipsa ori deficitare din cvartalul ce urmeaza a fi reglementat

 • -    Se va reglementa terenul beneficiarului si se va studia tot cvartalul

 • -    Documentatia se va corela cu documentatiile aprobate in zona.

 • 3.2. Prevederi PUG in vigoare și Aviz de oportunitate

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 terenul este situat în intravilan, în UTR 59 - Zonă cu caracter nedefinit. Zonă de protecție și servitute a culoarelor de utilități generatoare de riscuri tehnologice, zonă de protecție canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017 - sit arheologic.

Zona este actualmente destinata preponderent utilitatilor industriale, servicilor si depozitarii, zona ce se desfasoara de-a lungul uneia din arterele majore de circulatie ale municipiului Timisoara si anume Calea Sagului.

Avizul de oportunitate nr. 37/21.06.2018 prevede:

 • -    Conform PUG aprobat prin HCL 157 din 2002 preungit prin HCL 131/2007, terenul reglementat este amplasat intr-o zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal

 • -     Conform adresei DJC Timis nr 2625/15.09.2016 - Sit arheologic

 • -     Categoria functionala propusa pe terenul beneficiarului: zona industriala -depozitare

 • -     Se vor respecta servitutile de trecere trecute in „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3 a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL nr.428/30.07.2013.

 • -     Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime)

POT max - 29.20%

CUT max - 0.31

Regim de inaltime maxim P+1E

H max - 8.30 m

Spatii verzi conf HCL 62/2012, suprafata minima de spatii verzi amenajate propuse 17.53%

 • -      Se va respecta retragerea de min.36 m fata de str. Vasile Georgevici, fosta str. Ovidiu Cotrus, retragerea de min. 2m fata de limita laterala stanga a proprietatii.

 • -      Se va reglementa terenul beneficiarului si se va studia tot cvartalul

 • -     Documentatia se va corela cu documentatiile aprobate in zona

 • -      Pentru a fi asugirate accesele, parcajele si utilitatile, se vor respecta prevederile trecute in „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa 3 -a elaborare PUG Timisoara”, aprobate prin HCL nr 428/30.07.2013, cu privire la profilul stradal propus pentru Ovidiu Cotrus (PTT26 - latime 26.00m). Parcarile necesare functiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului.

 • 3.3 Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantații care să pună problema menținerii acestora. Prin sistematizarea zonei se urmărește integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

Terenul care face obiectul PUZ este teren proprietate privată, liber de construcții în intravilan.

Terenul nu are o valoare deosebită din punct de vedere al mediului. Se va asigura un echilibru optim între suprafețele ocupate de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Suprafața de spații verzi amenajate de min 2000 mp (min 20% din suprafața terenului studiat, conf Aviz ANPM nr 104/18.09.2019) va fi asigurată în cadrul parcelei.

 • 3.4 Modernizarea circulației

Circulație auto, velo

Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus conf CF. Nr. 433713) este asfaltată, facând astfel posibilă circulația auto.

Circulația bicicletelor este momentan nefavorabilă.

Prin P.U.Z. de față se propune extinderea prospectului transversal integral al acestui drum propus pe latura estică a terenului și prezentat în planșa A04 "Reglementări urbanistice” la o lățime de 12,00m. Acest profil este propus conform PUZ constuctii industriale - depozitare si servicii, aprobat prin HCL 536/14.11.2006. In vederea realizării acestui profil stradal, proprietarul terenului reglementat va ceda o suprafata de 45,00 mp domeniului public.

PTT PROPUS (12,00m lățime)

 • •     format din carosabil de 2x3,50m cu circulație în ambele sensuri;

 • •     Trotuar + zona verde 2x2,50m cu pantă de 1,5% spre rigolă.

In zona data spre studiu conform PUG in curs de elaborare se propun o serie de drumuri de acces noi cu profile transversale PPT 16, PPT 26 si PPT 47 cu profile transversale conf. cu Anexa 6 la PUG in curs de elaborarea - etapa 3.

Parcări

Confom avizului Comisia de circulatie sunt propuse un numar de 41 de locuri de parcare.

Lucrările rutiere la nivel de teren se vor executa dintr-o îmbrăcăminte bituminoasă pe o fundație din balast și piatră spartă. Înainte de executarea structurilor rutiere se va asigura excavarea și evacuarea stratului vegetal pe o grosime de circa 0,50m.

Semnalizarea în plan vertical și orizontal se va realiza conform STAS1848/1-2004, STAS1848/7-85.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul pantelor transversale și longitudinale spre rigolele proiectate.

Circulația pietonală

Circulația pietonală pe parcela nu este momentan accesibila, ea va putea fi ulterior amenajata.

 • 3.5 Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Funcțiunea propusă pentru zona reglementată este mixta: hala depozitare, birouri și funcțiuni complementare. Terenul studiat de pe Str. Vasile Georgevici, nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus, nr. 14), face parte din intravilanul Municipiului Timișoara și din teritoriul administrativ al acestuia, având ca proprietar S.C. Barum Technik S.R.L. Amplasamentul, înregistrat prin CF 433713, nr. cad 433713 (CF vechi 5082 Freidorf nr. cadastral vechi A 1366/1/12), are o suprafață de 10 000 mp, ce va fi zonificat astfel:

 • -     zonă alocată halei si functiunilor complementare;

 • -     zonă alocată circulației auto, pietonale și parcajelor;

 • -    zonă verde.

 • -     teren cedat domeniului public pentru realizare profil stradal propus prin HCL 536/2006

In partea nordica a parcelei se propune amenajarea unei zone verzi cu o suprafata minima de 2 000mp respectiv 20% din suprafata parcelei studiate, conform Aviz ANPM nr 104/18.09.2019.

BILANT TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

Depozitare si functiuni complementare

-

Max 29.20% - 2.920 mp

Spatii verzi

-

Min 20.20% - 2.000 mp

Circulatii rutiere si pietonale (cu drept de servitute 846 mp pt E-Distributie Banat )

-

50.35% - 5.035 mp

Teren cedat pentru realizare profil stradal propus prin HCL 536/2006

-

0.45% - 45 mp

Total

10.000 mp

100% - 10.000 mp

INDICI URBANISTICI

EXISTENT

PROPUS

POT max (procent de ocupare a terenului)

0.00 %

Max. 29.20 %

Hală depozitare, comerț și servicii

CUT max (coeficient de utilizare a terenului)

0.00

Max. 0.31

REGIM DE ÎNĂLȚIME

-

Max. P+1E HMax. 8.30 m

DREPT DE SERVITUTE conf. CF nr 433713 pentru E-Distributie Banat S.A.

816 mp -8.16%

816 mp - 8.16%

Smin SPATIU VERDE

0.00

Min. 2000mp - 20%

Accesul Auto si pietonal la suprafața cu drept de servitute de la str Vasile Georgevici se va realiza conform acceselor aprobate de Comisia de circulatie in ceea ce priveste proiectul de AC. Din Stotal teren = 10.000 mp, se va ceda 45,00 mp domeniului public in vederea realizarii profilului de drum propus si aprobat prin HCL 536/2006.

 • 3.6 Dezvoltarea echipării edilitare

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se vor propune următoarele lucrări cu caracter tehnico- edilitar:

 • - racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, existentă pe Strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus), cu extinderile și branșamentele aferente;

 • - branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a orașului, rețea existentă pe Strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus);

 • - alimentarea cu gaze naturale se va realiza din rețeaua de distribuție existentă în zonă;

 • - colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic de catre firmele specializate cu care beneficiarul intocmeste contract;

- rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face posibilă branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele.

Dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

 • 3.6.1. Alimentarea cu apa

 • a) Situația existentă.

În prezent parcela reglementată nu are instalații de alimentare cu apă potabilă sau industrială. De-a lungul străzii Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), există rețea de apă potabilă avand diametrul de 355mm.

 • b) Situația propusă.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru angajați și pentru igienizarea spațiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-un branșament la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Timișoara existentă pe Strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus).

Branșamentul se va realiza cu conducte de polietilenă PE - ID, având diametrul de 63 mm.

Branșamentul proiectat va asigura atât consumul menajer cât și refacerea rezervei de apă de incendiu proprie a obiectivului. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 - 1,5 m în lungul străzilor conform planșelor anexate. Debitul și presiunea necesare în rețelele de distribuție așa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de stațiile de pompare ale municipiului.

Necesarul de apă.

Hală depozitare și birouri:

 • - nr. angajați = 6 persoane (muncitori).

 • - normă de consum = 60 l /om /zi.

 • - nr. angajați = 9 persoane (personal administrativ).

 • - normă de consum = 20 l /om /zi.

Qzimed = 1,06 x 1,30 x [(6 x 60) + (9 x 20)] /1000 = 0,74 m3 /zi = 0,012 l /s.

Qzimax = 1,3 x Qzimed = 0,96 m3 /zi = 0,016 l /s.

Qorarmax = 2,8 x Qzimax /17 = 0,158 m3 /h.

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuția lucrărilor de investiții. La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • 3.6.2. Canalizare.

 • a) Situația existentă.

În prezent terenul nu este sistematizat, are funcțiunea de teren agricol și în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială pe acest teren. De-a lungul străzii Vasile Georgevici pana in dreptul halei existente apartinand S.C. BARUM TECHNIK S.R.L. există o rețea de canalizare ape uzate menajere, având diametrul de 400 mm, care conduce aceste ape spre strada Anton Bacalbasa la sistemul centralizat de canalizare al municipiului Timișoara.

 • b) Situația propusă.

Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

 • 1. Canalizarea apelor uzate menajere

Se propune extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere existenta pe strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), pana in dreptul parcelei studiate. Aceasta extindere se va realiza cu conducte din PVC - KG avand diametrul de 400 mm.

Apele uzate menajere colectate de pe parcela studiata vor fi evacuate in extinderea de rețea de canalizare propusa pe strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), prin intermediul unui racord de canalizare nou propus, racord ce va fi realizat din PVC - KG având diametrul de 200 mm.

Conductele de canalizare vor fi poziționate obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm.

Debitele de calcul pentru canalizare menajeră.

Quz zimed = 1 x Qzimed = 0,74 m3 /zi = 0,012 l /s.

Quz zimax = 1 x Qzimax = 0,96 m3 /zi = 0,016 l /s.

Quz orarmax = 1 x Qorar = 0,158 m3 /h.

 • 2. Canalizarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe platformele betonate, parcări, drumuri, trotuare, clădiri și zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor -separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție propus conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 68 m3. Din acest bazi n, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în HCn 1352 (situat în partea de nord -est a parcelei), prin intermediul unei guri de vărsare, conform planșelor anexate.

Debitele de calcul pentru apele pluviale.

Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula:

Qpluvial = m x i x ZS x 0 - unde;

m - coeficient de reducere, care ține seama de capacitatea de înmagazinare în timp a rețelei de canalizare;

m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute.

i - intensitatea normală a ploii de calcul;

i = 140 l /s x ha - stabilit conform STAS 9470 - 73.

S - suprafața bazinului aferent secțiunii considerate în ha;

S circulații = 0,380426 ha;

S clădiri = 0,2674 ha;

S zone verzi = 0,352174 ha.

0 - coeficient de scurgere corespunzător suprafeței S.

0 = 0,85 - pentru circulații;

0 = 0,95 - pentru clădiri;

0 = 0,10 - pentru zone verzi.

În concluzie;

Qpluvial = 0,8 x 140 x [(0,380426 x 0,85) + (0,2674 x 0,95) + (0,352174 x 0,1)] = 68,61 l /s.

Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de:

tp = tcs + L/60 x Vi = 12 + 180/42 = 16,28 min.

Rezultă volumul de apă colectat la o ploaie:

Vcolectat = 68,61 x 16,28 x 60 /1.000 = 67,02 m3.

Se propune amplasarea unui bazin de retenție, având capacitatea de 68 m3.

Volumul de apă colectat anual este:

Vanual = (630 mmH2O /an x 10.000,00 m2) /1.000 = 6.300,00 m3 /an.

La execuție se vor respecta distanțele minime între utilități conform normelor în vigoare.

 • 3.6.3. Alimentarea cu energie electrica.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin intermediul unor firide de distribuție alimentate de la postul de transformare existent pe terenul vecin si aflat tot in proprietatea beneficiarului comun, SC BARUM TECHNIK SRL.

 • 3.6.4. Retele de telecomunicații

Furnizarea de servicii de telefonie/televiziune/internet pentru obiectiv se va realiza prin racordarea la rețelele de telefonie și fibră optică existente în proximitate. Datorită amplasării obiectivului există posibilități multiple de racordare la aceste servicii conform soluțiilor tehnice ce vor fi elaborate ulterior.

Interdictii

Se vor respecta zonele de protectie LEA 110 Kv de respectiv 18,5m(stanga dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor) si LEA 20Kv de respective 12,0m(stanga dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor). Cat si zona de protectie LES 110Kv de 18,5m (stanga dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor). Se interzice propunerea si construirea de constructii in zona de protectie existenta.

Se va respecta zona de protectie de 2,0m fata de partea superioara a amprizei canalului HCN1352 si se interzice executarea de cladiri, instalatii de orice fel, imprejmuiri, anexe etc in zona de protectie mentionata.

Se va permite accesul personalului si a utilajelor specifice pentru intretinerea si repararea lucrarilor de imbunatatiri funciare din zona, aflate in administrarea AIF, conform Aviz Anif nr. 314/16.10.2019 a Hcn 1352.

 • 3.7 Protecția mediului

Criterii pentru determinarea efectelor semnificativ potențiale asupra mediului

 • 1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

 • a. Gradul in care planul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor

Se pune astfel în valoare potentialul zonei prin extinderea zonei industriale si de depozitare. Astfel, se aduce un aport la dezvoltarea zonei.

 • b. Gradul in care Planul Urbanistic Zonal influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele care se integreaza sau care deriva din el

Planul Urbanistic Zonal stabileste amplasamentul ce urmeaza a fi edificat si incadrarea lui intr-o solutie de ansamblu pe intreaga zona, corelat cu cerintele economice actuale, cu modelarea arhitecturala, urbanistica si functionala a zonei potrivit exigentelor programului arhitectural.

Obiectul prezentului proiect il constituie realizarea unui Plan Urbanistic Zonal -P.U.Z. pentru dezvoltarea unei investitii private, construire hala depozit P+1 si imprejmuire, semnalistica pe fatada si organizare de santier, conform Avizului de oportunitate nr. 37 din 21.06.2018.

 • c. Relevanta planului pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspective dezvoltarii durabile

Prin propunerile studiate și prezentate se asigură înscrierea proiectului în prioritățile de amenajare și dezvoltare urbanistice.

 • d. Probleme de mediu relevante pentru P.U.Z.

-relatia cadru natural-cadru construit: in prezent regimul economic conform CU este: zona de cu character nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protective canal. Conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2625/15.09.2017-sit arheologic.

-riscuri naturale/antropice: nu e cazul.

-monumente istorice/ale naturii/zone de protectie: conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr. 2625/15.09.2017 terenul este situat intr-o zona definita ca sit arheologic, iar conform Avizului DJC Timis nr 3354/10.10.2018, raportul de diagnostic arheologic emis de Muzeul National al Banatuluicu nr 3721/13.09.2017, inregistrat la DJC Timis cu nr 3231/13.09.2017, consemneaza ca cercetarile bibliografice, cartografice, a imaginilor satelitare, coroborate cu investigatiile invazive din perimetrul propus pentru construire, nu au dus la identificarea unor monumente istorice, culturale, religioase sau situri arheologice in perimetrul vizat.

-potential turistic: nu e cazul.

-modificarea temporara a peisajului prin depunerile temporare de sol vegetal pe amplasament pentru realizarea fundatiilor si a sistemelor centralizate de utilitati.

d.1. Managementul deseurilor

Ca urmare a implementarii planului vor rezulta deseuri menajere de la angajati precum si deseuri rezultate din constructii in faza de realizare. Acestea vor fi colectate selectiv, respectând normele legale in vigoare. Se va tine evidenta gestiunii deșeurilor conform HG nr. 852/2002. Preluarea deșeurilor va fi facuta de unitati specializate autorizate.

d.2. Apa si canalizare

Alimentarea cu apa: de la retea.

Canalizarea menajera: Canalizarea propusă pentru PUZ - ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale). Se propune extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere existenta pe strada Vasile Georgevici (fosta str.Ovidiu Cotrus) pana in dreptul parcelei studiate.

Canalizarea pluviala: Apele pluviale de pe platformele betonate, parcări, drumuri, trotuare, clădiri și zone verzi vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi și dirijate spre un bazin de retenție propus conform planșelor anexate. Bazinul de retenție va avea un volum de 68 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreținerea spațiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitațional sau prin pompare în HCn 1352 (situat în partea de nord-est a parcelei), prin intermediul unei guri de vărsare.

d.3. Aerul

Implementarea planului nu va duce la o poluare a aerului.

d.4. Solul

Activitatea propusă in zona studiată nu reprezintă o sursă de poluare pentru sol.

d.5. Zgomotul si vibratiile

Implementarea solutiei propuse nu va duce la o poluare fonica in zona. Pe perioada de realizare a lucrarilor se va respecta programul de lucru si se vor utiliza masini si echipamente performante.

 • d. 6. Radiații

Atât lucrarile cât și activitățile industriale propuse nu produc și nu folosesc radiatii. Din acest motiv nu este necesara implementarea de masuri de protecție împotriva radiatiilor.

 • e. Relevanța P.U.Z. pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu

Terenul reglementat se înscrie din punct de vedere al zonificării funcționale și reglementărilor propuse, în propunerile de dezvoltare urbanistica conform avizului de oportunitate nr 37/21.06.2018.

e.1. Gospodărirea subsțantelor toxice și periculoase

Activitatile proiectate sunt nepoluante și nu vor genera nici un fel de substante toxice sau periculoase, motiv pentru care nu necesita prevederea unor masuri speciale în acest scop.

e.2. Protecția calității apelor

Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru PUZ, se propune realizarea unui bransament la reteaua existenta.

Se vor respecta valorile prevăzute de normativul NT PA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 și modificat prin HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

e.3. Protectia calitatii aerului

In perioada de construire vor fi utilizate masini si echipamente performante.

Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreținerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unităților specializate autorizate.

e.4. Protectia solului

Pe perioada de realizare a planului se vor evita depozitarile necontrolate de deseuri. Alimentarea cu combustibil a utilajelor, întreținerea/repararea acestora se va face doar prin intermediul unităților specializate autorizate. Deseurile vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de unitati specializate autorizate.

 • 2. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la:

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor;

Prin realizarea proiectului nu rezulta efecte negative asupra factorilor de mediu.

b) natura cumulativa a efectelor; Nu este cazul.

 • c) natura transfrontiera a efectelor;

Nu este cazul.

 • d) riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu, datorita accidentelor);

Nu este cazul.

 • e) marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate);

Nu este cazul.

 • f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

 • - caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Nu este cazul.

 • - depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;

Nu este cazul.

 • - folosirea terenului in mod intensiv: Nu este cazul.

 • g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international: Nu este cazul.

INTERDICȚII

Se va respecta amplasarea zonei verzi cu o suprafata minima de 2000 mp - 20% propusa prin plansa de reglementari, conform Aviz ANPM nr 104/18.09.2019. Se interzice realizarea de constructii (corpuri cladire si anexe) precum si inserarea cailor de circulatie rutiera in zona marcata ca fiind destinata zonelor verzi si in zona de protectie a HCN 1352.

 • 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția propusă nu afectează în vreun fel trăsăturile specifice ale zonei urbane din care face parte. Aceasta va completa pattern-ul spatiilor industriale cu funcțiuni de același fel.

La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație au stat la bază obiective precum:

 • -     realizarea unor imobile adaptate la necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în vigoare și cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului;

 • -     corelarea cu planurile urbanistice reglementate și aprobate pentru acea zonă;

 • -     rezolvarea problemelor urbanistice (in principal raportarea la vecinatati) pentru integrarea fireasca in fondul construit existent.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director, de reglementare, ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiată.

Întocmit,

Arh.MIRON SUTEU

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLAN URBANISTIC ZONAL - Zonă industrială -depozitare, conform Aviz de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018

AMPLASAMENT: jud Timis, mun. Timisoara, str. Vasile Georgevici, nr 2 (fosta str. Ovidiu Cotrus, nr 14), CF 433713, nr. Cad. 433713

BENEFICIAR:   S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

 • 1. DISPOZITII GENERALE

  • 1.1.Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice și juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale și de detaliu precum și a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. Acesta stabileste, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și amenajărilor aferente acestora. Regulamentul local de urbanism aferent ,,PLAN URBANISTIC ZONAL pentru ZONĂ INDUSTRIALĂ - DEPOZITARE, cuprinde Prescripții și Reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al P.U.Z.

Planul urbanistic zonal si Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față, la terenul cu o suprafată totală de 10 000mp, având CF 433713, NR.TOP 433713 - Timisoara situat în intravilanul municipiului Timișoara, pe str. Vasile Georgevici, nr 14 (fosta str. Ovidiu Cotrus, nr 14).

Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluția legislației cu caracter general și cu cea a legislației de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului.

Aplicarea prevederilor din Regulamentul local de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivității, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

Domeniul de aplicare

Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale si se refera la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren aflată în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 10.000 mp, cu front la strada Vasile Georgevici (fota str. Ovidiu Cotrus), identificată prin CF 433713, Nr.Top 433713 - Timisoara teren arabil în intravilan Timișoara, proprietar S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara. Durata de valabilitate se stabileste prin hotarare a consiliului local de aprobare a acestuia in raport cu scopul elaborarii sau cu complexitatea obiectivelor de investitii generate.

LEVANT PROJECT

 • 1.2.Baza legală a elaborării

La baza elaborării Regulamentul Local de Urbanism aferent PLAN URBANISTIC ZONAL pentru - Zonă industrială - depozitare, conform Aviz de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018 stau:

 • •  Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG

 • •  Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată

 • •  Legea 10/1995 privind calitatea în constructii, republicată

 • •  Legea 137/1995 privind protectia mediului, republicată

 • •  Codul Civil

 • •  Aviz de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018

 • •  Ordinul Ministrului Sănătătii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viata al populației

 • •  Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/27 iunie 1996

 • •  Ghid privind metodologia de elaborare si conținut cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000

 • •  Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului

 • •  Ordinul Ministerului   sa na taț ii   nr 119/2014 privind normele de igiena

H.G 525/1996 privind aprobarea regulamentului General de Urbanism H.C.L. 140/2011 modif. prin H.C.L 138/2012

 • •  Planuri Urbanistice aprobate în zonă (PUZ, PUD)

 • •  PUZ Locuinte si functiuni complementare HCL 221/08.05.2015

 • •  PUZ Locuinte si functiuni complementare HCL 188/07.04.2015

și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • •  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 (prelungit prin HCL nr.131/24.04.2017);

 • •  Etapa 3 P.U.G. al Municipiului Timișoara - Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) 2012

 • •  PUZ “ Constr.industriale depozitare si servicii”, aprobat prin HCL 536/14.11.2006

 • •  PUZ “ Hala pentru depozitare”, aprobat prin HCL 612/19.12.2006

 • •  PUZ “ Hale industriale si depozitare P+1E”, aprobat prin HCL 211/25.05.2010

 • •  PUZ “ Zona depozitare si servicii”, aprobat prin HCL 402/30.09.2008

 • •  PUZ “ Construire depozit industrial”, aprobat prin HCL 39,38/29.01.2008

 • •  PUZ “ SISTEMGAS”, aprobat prin HCL 194/21.12.2004

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcției, în limita parcelei reglementate: CF 433713, NR.TOP 433713 - Timisoara.

Limita zonei studiate este figurată în plansele anexate Planului Urbanistic Zonal și a fost reglementată prin Aviz prealabil de oportunitate nr. 37 din 21.06.2018.

Zonificarea functională a teritoriului s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI. Pe baza acestei zonificări s -au stabilit condițiile de amplasare și de conformare al e obiectivelor ce se vor aplica.

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Zona industriala - Depozitare”, cu front la Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu), aflat în intravilanul Municipiului Timișoara, identificat prin C.F. nr. 433713, se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timișoara în baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

1.4 Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren aflată în intravilanul Municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 10000 mp, cu front la Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus), identificat prin C.F. nr. 433713.

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei, cea industriala și este prezentată în plansele aferente prezentei documentatii. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor .

Prevederile Planului Urbanistic Zonal și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Prezentul PUZ se va reglementa în Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.

 • 2.REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Cladirile de orice natura, drumurile, retelele edilitare, amenajarile exterioare, imprejmuirile etc se vor realiza numai in intravilanul aprobat al localitatii, in baza certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire eliberate conform prevederilor prezentului plan urbanistic zonal.

La eliberarea autorizatiei de construire urmeaza sa se verifice:

 • - dreptul de proprietate al solicitantului asupra terenului ;

 • - inscrierea functiunii solicitate in functiunea dominanta a zonei in care urmeaza sa se amplaseze cladirile.

 • - respectarea aliniamentelor, distantelor, regimului de inaltime, POT- ul si CUT- ul, prevazute in documentatie.

 • - respectarea executarii cladirilor si amenajarilor din materiale durabile;

 • - asigurarea bransarii cladirilor la retelele edilitare

 • - asigurarea parcajelor necesare conform P132-93; și asigurarea platformelor de intoarcere;

Toate cladirile vor fi prevazute cu fundatii la adancimea specificata in avizului geotehnic anexă la documentația de autorizare a construcțiilor.

 • 2.1.Reguli cu privire la păstrarea integritătii mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

Terenuri agricole in intravilan

Conform C.U nr.2399 din 13.06.2018, terenul ce face obiectul prezentului PUZ este situat intr-o zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protecție canal. Conform Adresei Direcției Județene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017 - sit arheologic.

 • 2.2.Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 cu completările și modificările ulterioare, privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • - Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.3. Protecția față de poluare și alte riscuri

Prin construirea obiectivului propus și a instalațiilor aferente, în zon a reglementata nu vor exista factori ce polueaza mediului si nici alte riscuri ce pot rezulta din activitatea desfășurată.

 • 2.4. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea lucrărilor de construire poate fi condiționată de stabilirea în prealabil, prin contract a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.5. Asigurarea compatibilitătii funcțiunilor

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu conditia asigurării compatibilității dintre destinatia constructiei și funcțiunea dominantă a zonei, ce face obiectul P.U.Z.

 • 2.6.Procentul de ocupare a terenului

Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului cu construcții să nu depăsească POTmax=29.20% si coeficientul de utilizare al terenului sa nu depaseasca CUTmax = 0.31 conform Aviz de oportunitate nr 37 din 21.06.2018.

 • 3.ZONIFICARE FUNCTIONALĂ

Zonele functionale s-au stabilit conform cerintelor documentatiei si sunt puse in evidenta in plansa A02 „PLAN ÎNCADRARE IN PUG”.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din intravilanul Municipiului Timisoara si are o suprafata de 10 000 mp.

La nivelul terenului reglementat este delimitat un singur UTR, UTR 59: Zona cu caracter nedefinit. Zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protecție canal. Conform Adresei Direcției Județene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017 - sit arheologic.

Caracteristici

In acest teritoriu se preconizează dezvoltarea unor zone destinate în principal depozitării și serviciilor, în cooperare cu zone de comerț și producție nepoluantă. A cest tip de funcțiuni sunt preferate datorită poziționării în apropierea unei rute principale de trafic: DN 59 și centura ocolitoare a Timișoarei, deci cu posibilitatea accederii facile la rețeaua de transport majoră.

Proiectul propus vine în sprijinul valorifica rii zonei prin reglementarea zonei de industrie si depozitare.

Funcțiunea propusa a condus la propunerea unei singure Unități Teritoriale de Referință ca zonă predominanta de depozitare, prestare servicii.

 • 3.1. Obiective si modalitati de operare

Soluția urbanistică a fost elaborată tinându-se cont de următoarele obiective:

-utilizarea funcțională a terenului în conformitate cu legislația în vigoare;

-reglementarea caracterului terenului studiat;

-modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;

-realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;

-amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

 • 3.2. Utilizari permise

 • -  Depozitare piese metalice

 • -  Amanajari aferente functiunii de depozitare

 • -  Constructii pentru echipare tehnica

 • -  Transport de structuri metalice

 • -  Transport de alte utilaje

 • -  împrejmuiri in zonele ce nu sunt supuse respectarii zonelor de protectie

 • -  Constructii pentru retelele tehnico-edilitare

 • -  Platforme colectare deseuri menajere

 • -   Parcari la sol

 • -  Căi de acces carosabile și pietonale în incintă

 • -  Spații verzi amenajate;

 • -   Spații verzi și plantate cu rol decorativ, de recreere și de protecție;

 • 3.3. Utilizari permise cu conditii

Functiunea propusa, cea de depozitare va respecta urmatoarele conditii:

 • -  să aibă posibilitatea de a asigura în parcela proprie staționarea autovehiculelor aferente acestei funcțiuni

 • -  să fie activități nepoluante, fără riscuri tehnologice, fără incomodări datorate utilizării incintei pentru depozitare

 • -  să nu fie surse de poluare fonică

 • -  activitatea să se desfășoare numai în interiorul clădirii

 • -  să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală

 • -  să se asigure locurile de parcare necesare în incintă

 • 3.4. Utilizări interzise

 • -  construcții cu funcțiunea de locuire de orice fel (individuala, insiruita, colectiva, etc)

 • -  constructii cu functiune comert en-gros, creșterea animalelor de producție, depozite de deseuri

 • -  construcții care adăpostesc orice activități poluante, nocive generatoare de zgomote sau imorale

 • -  se interzic orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru: largirea unor strazi sau realizarea strazilor propuse

 • -  se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere: depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de santier abandonate, platforme cu suprafete deteriorate, constructii degradate, terenuri lipsite de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri etc.

 • -  se interzice desfășurarea activităților nespecificate in PUZ

 • -  se interzice desfășurarea altor funcțiuni incompatibile cu funcțiunea de industrie depozitare si servicii

 • 4. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE - CONDITII DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

  • 4.1.Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

   • 4.1.1 Generalitati

Functiunea propusa pentru zona reglementata este cea de zona industriala -depozitare.

Terenul reglementat este pozitionat intr-o zona de protectie si servitute a culoarelor de utilitati generatoare de riscuri tehnologice, zona de protectie canal, conform C.U. nr 2399/13.06.2018 si intr-o zona definita ca - sit arheologic, conform Adresei Directiei Judetene pentru Cultura Timis nr 2625/15.09.2017.

 • 4.1.2 Orientarea fata de punctele cardinale

Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014.

Parcela este orientata pe directia Nord-Est - Sud-Vest cu latura lunga, ceea ce ofera o pozitionare potrivita a cladirii in ceea ce priveste iluminatul natural, respectand reglementările înreferitor la însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.119/2014.

 • 4.1.3 Retrageri zona de implant:

Zona de implant a constructiilor propuse pe parcela reglementata este definita astfel:

- Retragere fata de limita Nord-Vestica a parcelei, min 2,00m, ce reprezinta zona de protectie fata de partea superioara a amprizei canalului HCN1352 si se interzice executarea de clădiri, instalații de orice fel, Împrejmuiri, anexe etc in zona de protecție menționata.

 • - Retragere fata de 18,50 m fata de LES 110kv situat in partea Sud-Vestica a parcelei

 • - Retragere de 18,50 m fata de LES 110kv situat in partea Sud-Estica a parcelei

 • - Retragere de 18,50 m fata de LES 110kv situat in partea Nord-Estica a parcelei

Constructia pe parcela se va amplasa conform planselor „A04 Plan reglementari urbanistice conf. PUG neaprobat” si a planșei „A04 Plan reglementari urbanistice conf. PUG aprobat si PUZ-uri aprobate”.

 • 4.1.4. Amplasarea față de drumuri publice

Construcțiile vor fi autorizate pe parcela care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

Se propune un acces auto pe latura Sudica a parcelei, in partea Sud-Vestica, acces ce se realizeaza din str. Vasile Georgevici (fosta Ovidiu Cotrus).

Acest acces deserveste si E-Distributie Banat in ceea ce priveste dreptul de servitute.

4.1.5 Amplasarea fata de aliniament

Parcela construibila este de 10 000 mp si are front la Strada Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus) de 50.54 m.

Pentru amplasarea constructiilor se pastreaza retragerea minima obligatorie de 18.50m fata de LES 110kv(LES 110kv pozitionat pe directia de circulatie a DC 1351), rezultand retragerea minima fata de aliniament de 33.41 m in punctul A si 33.45 m in punctul D.

 • 4.1.6. Amplasarea în interiorul parcelei - amplasarea în raport cu limitele laterale ale parcelei

Zona de implant pentru amplasarea constructiilor s-a stabilit conform planselor „A04 Plan reglementari urbanistice conf. PUG neaprobat” si a plansei „A04 Plan reglementari urbanistice conf PUG aprobat si PUZ-uri aprobate”, respectând zona de protectie LEA 110Kv de 18,5m (stanga-dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor), lEs 110Kv de 18,5m(stanga dreapta liniei si de jur imprejurul stalpilor) si zona de protectie de 2,0m a Hcn 1352 conform Ordin nr. 227/2006, astfel:

-fata de limita Nord-Vestica se respecta zona de protectie de 2,00m fata de HCN 1352;

-fata de limita Sud-Vestica se impune o distanta minima de 20.35 m fata de coltul sudic (punctul A)si o distanta minima de 19.60m fata de coltu nordic (punctiul B).

 • 4.1.7. Amplasarea în interiorul parcelei - amplasarea în raport cu limita posterioara a parcelei

Zona de implant in raport cu limita posterioara a parcelei respecta zona minima obligatorie de 18.50m, zona de protectie fata de LES 110 KV pozitionat in partea Estica a parcelei, pe directia Sud-Est -Nord-Vest.

 • 4.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • 4.2.1. Accese carosabile

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării unui acces carosabil pe parcela si la locurile de parcare din trama stradala, respectiv str. Vasile Georgevici (str Ovidiu Cotrus conf CF nr. 433713) proiectata conform Avizului Comisiei de Circulatie.

Pentru realizarea profilului stradal de 12,00m, propus prin PUZ aprobat prin HCL 536/2006, se va ceda domeniului public o suprafata de 45,00m, din suprafata totala a parcelei de 10.000 mp, pe toata latimea frontului stradal al parcelei.

Drumul de acces va avea caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile.

Poziția acceselor carosabile se va stabilită la momentul autorizării construcțiilor si nu vor fi obstrucționate prin mobilier urban, fiind păstrate libere în permanență.

Se impune drept de servitute - de trecere subterana si/ aeriana, continua si perpetua, pietonala sau auto asupra terenului in cauza, pe intreaga durata de existenta a capacitatilor energetice in favoarea E-Distributie Banat.

Accesul Auto si pietonal la suprafata cu drept de servitute de la str Vasile Georgevici (fosta str. Ovidiu Cotrus) se va realiza conform acceselor aprobate de Comisia de circulatie in ceea ce priveste proiectul de AC.

 • 4.2.2. Accese pietonale

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării accesului pietonal la obiectivele propuse.

In sensul prezentului articol,

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale din domeniul public pe proprietatea privată, până la intrarea în clădire.

În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, alei pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

În cazul în care accesele pietonale nu sunt realizate distinct, acestea se marchează cu vopsea pe suprafețele de platforme și drumuri, care trebuie să includă și gabaritele acestora.

 • 4.2.3. Staționarea autovehiculelor

Staționarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie să fie asigurată în interiorul parcelei.

Autorizația de construire poate fi refuzată în situația imposibilității rezolvării staționării autovehicolelor necesare pentru functiunea de depozitare - zona industriala.

Suprafețele de staționare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525 /1996 republicată și a normativelor în vigoare.

Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje. Organizarea parcarilor se va realiza suprateran.

 • 4.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

 • 4.3.1. Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilitătii de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare și de energie electrică sau în cazul realizării de soluții de echipare în sistem individual, în care beneficiarul se obligă să

racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

 • - Lucra ri de apa

 • - Alimentarea cu energie termică

 • - Rețele de energie electrica

 • - Telecomunicații

 • - Rețele de gaze naturale

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, corelat cu situația existentă în zonă la momentul dezvoltării echipării hidro-edilitare.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

Se recomandă ca toate rețelele edilitare stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații să se realizeze subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de retele tehnico-edilitare

Alimentarea cu apa, canalizare menajera si pluviala

In vederea bransarii/racordarii la retelele publice de apa si canalizare, se va tine cont de urmatoarele:

 • - Debitul de apa solicitat in breviarul de calcul (in faza de A.C.) va fi asigurat de la reteaua publica de apa potabia cu executia bransamentului de apa, in urma unei documentatii tehnice.

 • - Evacuarea apelor uzate menajere, se va face la canalizarea publica conform cu normativul NTPA002 cu conditia executarii legaturii la reteaua publica de canalizare si a realizarii racordului de canal, in urma unei documenatii tehnice.

Branșarea construcțiilor la rețeaua de ape uzate urbana ce se va realiza în zonă este obligatorie. Se vor respecta normativele privind protecția mediului.

Se recomandă realizarea bazinelor de retenție pentru colectarea apelor pluviale. Apa stocată va putea fi folosită la udarea spațiilor verzi și la circuite casnice sau tehnice care nu necesită apă potabilă, iar surplusul va fi deversat in reteaua publica de canalizare.

In zona carosabila va fi prevazut un separator de hidrocarburi.

Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin branșarea la rețe aua publică existentă.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare (PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999).

Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale.

In zonele de protectie LEA nu se vor depozita materiale, pamant prevazut din sapaturi, echipamente etc, care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajele vor respecta distantele minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lura cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.

Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare.

Telecomunicații

Furnizarea de servicii de telefonie/televiziune/internet pentru obiectiv se va realiza prin racordarea la rețelele de telefonie și fibră optică existente în proximitate. Datorită amplasării obiectivului există posibilități multiple de racordare la aceste servicii conform soluțiilor tehnice ce vor fi elaborate ulterior.

Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale.

Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcției sau zonei înconjurătoare. Racordul se va asigura într-un cămin subteran, de unde se vor asigura racorduri subterane în cabluri, până la centralele noului obiectiv.

Rețele termice, alimentare cu gaze

Centralele și punctele termice vor fi, concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al zonei înconjurătoare.

Toate rețelele termice vor fi rezolvate subteran. Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran.

Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor.

Clădirea va fi echipate cu echipamente nepoluante si agrementate tehnic care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranței sau al poluării mediului

Constructia va fi amplasata cu respectarea normelor legale referitoare la distanțe aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc, chiar dacă respectivele acte normative nu sunt menționate în prezentul regulament

Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

Edificarea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra rețelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

 • 4.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale construcțiilor

 • 4.4.1. Parcelarea

Reglementarea terenului studiat se face in baza prevederilor prezentului PUZ, in urma aprobarii acestuia prin HCL.

Ulterior, in baza unui nou PUZ se pot admite dezmembrari sau alipiri.

Pentru a fi construibil, un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Suprafețele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituți de trecere.

 • 4.4.2. Inaltimea constructiilor

La stabilirea înălțimii construcției se va avea în vedere:

Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

Regimul maxim de inaltime

H maxim = P+1E

H maxim la cornișă = 8,30 m.

 • 4.4.3 Aspectul exterior al clădirilor

Sunt interzise construcțiile ce reprezintă pastișe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice, precum si imitațiile de materiale.

Construcțiile, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, nu vor trebui să intre în contradicție cu aspectul general al zonei și nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii.

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural și structuri urbane existente adiacent.

Culorile dominante pentru fațadele construcțiilor vor fi alese din paletarul de culori al „Regulamentului privind identitatea cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara”.

Fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala. Fațadele spre spațiile publice se vor incadra in tesutul urban existent

Acoperirea clădirii va fi plată (acoperiși terasă sau cu pante mai mici de 10%),sau cu șarpantă, in funcție de contextul urban local. Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional. Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei.

Sunt permise culori specifice firmelor ce își desfășoară activitatea în clădirile respective.

Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Poziția și dimensiunile lor nu vor stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.4.4 Procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului

Procentul de ocupare (P.O.T.) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare al terenului (C.U.T.) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului considerat.

In cazul prezentului regulament:

POT max :                  29.20%

CUT max :                    0.31

 • 4.5.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

  • 4.5.1. Parcaje

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate. Parcajele se vor realiza suprateran sau subteran, in functie de solutia de mobilare adoptata.

Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare.

Conform avizului comisiei de circulație nr DT2019-005398/17.10.2019, se propune amenajarea in incinta la sol a 41 de locuri de parcare.

Toate amenajarile rutiere, precum si dotarile tehnico-edilitare necesare pentru deservirea obiectivului, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

 • 4.5.2. Spații verzi și spații plantate

Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si de capacitatea constructiei conform normativelor in vigoare.

Suprafața spațiilor verzi s-a stabilit prin Avizul de Oportunitate nr. 37 din 21.06.2018 a fi de min 17.53% zone verzi pe parcelă, insa conform prevederilor HG nr. 525 din 2005 și ale Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările ulterioare si avizul ANPM nr. 104/18.09.2019 obtinut, suprafața minimă de spațiu verde admisă pe parcelă va fi de min 20% din suprafața acesteia.

Se interzice betonarea sau asfaltarea integrala a spatiilor neconstruite aferente clădirilor.

Amenajarea spațiilor publice, realizarea construcțiilor și a mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentații de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, eliberate conform legii nr. 50 /1991 republicată.

Se va acorda atentie reconstructiei ecologie dupa incheierea lucrarilor de constructie, constand in: plantatii de aliniament, grupuri de arbori izolati, aranjamente peisagere cu arbusti, partere florale, gazon etc.

Pot fi amplasate retele de utilitati si constructii pentru utilitati si mijloace publicitare in zona verde.

 • 4.5.3. Imprejmuiri

Daca se doreste delimitarea terenului, aceasta poate fi facuta prin amenajarea spatiului verde, borduri sau jardiniere.

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul) si porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

Soluția va fi corelată pe parcursul execuției, astfel încât imaginea rezultată să fie unitară spre incintele propuse cu spații verzi; de asemenea, se propune susținerea coerenței vizuale a acestor împrejmuiri, prin crearea unei perdele de v egetație din plante cățărătoare.

 • 4.5.4. Gestionarea deseurilor

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

 • 5. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiată în prezenta documentație.

Certificatul de Urbanism care se va elibera, va cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la lucrările ce vor urma avizării Planului Urbanistic Zonal și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și menținerii la zi a situației din zonă.

Întocmit,                                                     Verificat,

Arh.MIRON SUTEU                      Arh. Urb. ALIDEIA CATINCA

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC 12.05.2020

AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

„Zona industrială - depozitare", str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951 /10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială - depozitare” str. Vasile Georgevici nr. 2 (fostă str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, beneficiar fiind societatea Barum Technik SRL, proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, proiect nr. 06/2018, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ „Zonă industrială -depozitare” str. Vasile Georgevici nr. 2 (fostă str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea^supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 37/21.06.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 13/30.03.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat în sistem informatic integrat ANCPI, la data de 24.04.2020, anexat documentației, aferent terenului reglementat prin documentație, în suprafață totală de 64698 mp, rezultă următoarea situație juridică:

Cartea funciară nr. 433713 Timișoara nr. cadastral 433713, referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 10000 mp, categorie de folosință „arabil”, este proprietatea societății Barum Technik SRL. Sunt intabulate următoarele drepturi în favoarea E-Distribuție Banat SA:

 • -   Dreptul de uz, cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 816 mp pe întreaga durată de existență a capacității energetice;

 • -   Dreptul de servitute de trecere subterană și/sau aeriana continuă și perpetuă asupra terenului în suprafață de 816 mp pe întreaga durată de existență a capacității energetice;

 • -   Dreptul de servitute de trecere perpetuă cu piciorul și/sau cu autovehicule asupra terenului în suprafață de 816 mp pe întreaga durată de existență a capacității energetice

Prin adresa nr. 145485/22.11.2018 E-DISTRIBUȚIE BANAT SA comunică Primăriei Municipiului Timișoara și proprietarului imobilului terminarea execuției lucrărilor effectuate pe acest teren și solicit modificarea în PUG a zonei sus amintite “din zona specială energetic și în zonă liberă pentru construcție”

Prin adresa nr. SC2019-26351/25.10.2019 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că, pe rolul instanțelor judecătorești, nu figurează litigii, în curs de soluționare, cu privire la imobilul ce face obiectul prezentei documentații, înscrise în cele două cărți funciare mai sus menționate, iar prin adresa nr. CT2020-006471/11.10.2020 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001 și OUG nr. 94/2000. Potrivit adresei nr. DO2019-002030/14.10.20219 se menționează faptul că parcela cu nr. cad. 433713 a făcut obiectul legilor fondului funciar, fiind atribuită cu titlu de proprietate persoanei îndreptățite .

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată -

“(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

(2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după caz.”

coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil "în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului )roprietate se face cu extrasul de carte funciară”,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor native,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, umentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților”),

Se avizează raportul de specialitate nr. SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020 privind aprobarea nului Urbanistic Zonal „Zonă industrial - depozitare" str. Vasile Georgevici nr. 2 (fostă str. Ovidiu Cotruș nr. 14), ișoara,, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra imobilelor.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului anistic Zonal „ Zonă industrială - depozitare” str. Vasile Georgevici nr. 2 (fostă str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara iu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul ninistrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta ;umentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, T etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de naliza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adriana ȘEITAN

Cod FO53-13,Ver.l

tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inte

rnet:www.primariatm.ro


SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, prin care se propune construirea unei hale cu funcțiunea de depozitare, birouri și functiuni complementare, în regim de înălțime P+1E.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara și strategia de dezvoltare și renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. SC2020-008981/16.04.2020 completata prin UR2020-005417/06.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială -depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 37/21.06.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 13/30.03.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit până la 12.06.2020, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 2/10.02.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 3354/10.10.2018, precum si Decizia de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 104/18.09.2019 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu.

Documentația Plan Urbanistic de Zonal „Zona industrială — depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, beneficiar SC BARUM TECHNIK SRL, proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna iunie 2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care au fostformulate sugestii și obiecții din partea publicului: din partea persoanei care a consultat documentația, din partea persoanei care a participat la întâlnirea cu proiectantul, cât și prin adresa înregistrată la camera 12 - Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii din cadrul Primăriei municipiului Timișoara cu nr. UR2019-010495/27.06.2019. Aceste obiecții din partea publicului au făcut referire la situația existentă prezentată în documentație și specificarea clară a funcțiunii de depozitare. Conform răspunsului proiectantului inregistrat cu nr. UR2019-011352/10.07.2019 ,,zonele amenajate din vecinătate au fost identificate conform situației existente pe teren și au fost nominalizate conform HCL-urilor aprobate;funcțiuneapropusă prin PUZ este de depozitare (subansambluri metalice), fără desfășurarea de activități specifice de producție”. Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul PrimărieiMunicipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019-008489/24.07.2019, si se poate începe circuitul sesizări legal de avizare.;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 71 din HCL nr. 140/2011, modif. prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara.

Planul Urbanistic de Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, este elaborat de proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, proiect nr. 06/2018, la cererea SC BARUM TECHNIK SRL.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: teritoriul cuprins intre str. Ceferiștilor la nord - est, Calea Sagului la sud - est, str. Ovidiu Cotruș la sud - vest și str. Anton Bacalbașa la nord - vest.

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială -depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, identificat prin: CF nr. 433713 Timișoara, nr. cad. 433713 (CF vechi nr. 5082 Freidorf, nr. cad. A 1366/1/12), în suprafață totală de 10.000 mp, este situat în zona de sud-vest a municipiului Timisoara, fiind delimitat la sud - vest de str. Ovidiu Cotruș, la nord - vest, la nord - est și sud - est de terenuri proprietate private, având ca proprietar pe SC BARUM TECHNIK SRL, cu drept de uz - cu titlu gratuit, cu drept de servitute - de trecere subterană și/ sau aeriană, continuă și perpetuă, cu drept de servitude - de trecere perpetuă cu piciorul și/ sau cu autovehiculele, asupra terenului în suprafață de 816 mp, pe întreaga perioadă de existență a capacității energetice în favoarea E-DISTRIBUȚIE BANAT SA; conform Adresei E-DISTRIBUȚIE BANAT SA nr. 145485/22.11.2018 terenul este liber de constructii .

Planul Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, propune construirea unei hale cu funcțiunea de depozitare, birouri și functiuni complementare, în regim de înălțime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005398/17.10.2019. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-005398/17.10.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U..

Constantin Diaconovici e-mail:dezvoltareurban


Loga, nr. 1, 300030,


a@primariatm.ro, inte


tel/fax +40 256 408435 rnet:www.primariatm.ro


Indicii propuși prin documentație și in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 13/30.03.2020 sunt următorii:

 • - Regim de construire: maxim P+1E;

 • - Funcțiune propusă: depozitare, birouri și functiuni complementare;

 • - Înălțime maximă: Hmax=8,30 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=29,20%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=0.31;

-Spații verzi: minim 20% conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 104/18.09.2019;

 • - Retrageri față de aliniament, față de limitele laterale și limita posterioară conform planșei A05 - ,,Plan Reglementări urbanistice conf. PUG aprobat și PUZ - uri aprobate”.

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Accese: accesul auto și pietonal se va realiza conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005398/17.10.2019;

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcțiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staționarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor și vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staționa exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spațiului public;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 901/14.10.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. A11 - ,,Proprietăți asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situației juridice a drumurilor de acces la parcela beneficiarului, accesul pe parcelă se va realiza din domeniul public .

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inte

rnet:www.primariatm.ro


Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, având ca beneficiar pe SC BARUM TECHNIK SRL, întocmit conform proiectului nr. 06/2018, realizat de proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire și in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 13/30.03.2020:

 • - Regim de construire: maxim P+1E;

 • - Funcțiune propusă: depozitare, birouri și functiuni complementare;

 • - Înălțime maximă: Hmax=8,30 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=29,20%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=0.31;

-Spații verzi: minim 20% conform Deciziei de încadrare nr. 6/21.02.2017 Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 104/18.09.2019;

 • - Retrageri față de aliniament, față de limitele laterale și limita posterioară conform planșei A05 - ,,Plan Reglementări urbanistice conf. PUG aprobat și PUZ - uri aprobate”.

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Circulații și servituți: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Accese: accesul auto și pietonal se va realiza conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005398/17.10.2019;

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare funcțiune propusă în parte la faza D.T.A.C.; pentru staționarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje la sol

  Constantin Diaconovici Log e-mail:dezvoltareurbana@p


a, nr. 1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 rimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

pe terenul beneficiarului; mijloacele de transport a mărfurilor și vehiculele de orice alt tip decât autoturismele vor staționa exclusiv pe terenul beneficiarului, în afara spațiului public;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 901/14.10.2019.

 • 3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială -depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, identificat prin: CF nr. 433713 Timișoara, nr. cad. 433713 (CF vechi nr. 5082 Freidorf, nr. cad. A 1366/1/12), în suprafață totală de 10.000 mp, este situat în zona de sud-vest a municipiului Timisoara, fiind delimitat la sud - vest de str. Ovidiu Cotruș, la nord - vest, la nord - est și sud - est de terenuri proprietate private, având ca proprietar pe SC BARUM TECHNIK SRL, cu drept de uz - cu titlu gratuit, cu drept de servitute - de trecere subterană și/ sau aeriană, continuă și perpetuă, cu drept de servitude - de trecere perpetuă cu piciorul și/ sau cu autovehiculele, asupra terenului în suprafață de 816 mp, pe întreaga perioadă de existență a capacității energetice în favoarea E-DISTRIBUȚIE BANAT; conform Adresei E-DISTRIBUȚIE BANAT SA nr. 145485/22.11.2018 terenul este liber de construcții .

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. A11 - ,,Proprietăți asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcela beneficiarului, accesul pe parcelă se va realiza din domeniul public;

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, elaborat de proiectant general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC

tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inte

rnet:www.primariatm.ro


STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, proiect nr. 06/2018, la cererea SC BARUM TECHNIK SRL, pentru a fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT ȘEF, Emilian Sorin CIURARIU

ȘEF SERVICIU GABRIELA BORCSI

CONSILIER

Liliana IOVAN

Red/dact - L.I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str.

Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarului SC BARUM TECHNIK SRL, înregistrată cu nr. SC2020-008981/16.04.2020 completata prin UR2020-005417/06.05.2020, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, documentație elaborată de proiectantul general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, proiect nr. 06/2018, după obținerea Certificatului de urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit până la 12.06.2020.

 • 1.  Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială -depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, identificat prin: CF nr. 433713 Timișoara, nr. cad. 433713 (CF vechi nr. 5082 Freidorf, nr. cad. A 1366/1/12), în suprafață totală de 10.000 mp, este situat în zona de sud-vest a municipiului Timisoara, fiind delimitat la sud - vest de str. Ovidiu Cotruș, la nord - vest, la nord - est și sud - est de terenuri proprietate private, având ca proprietar pe SC BARUM TECHNIK SRL, cu drept de uz - cu titlu gratuit, cu drept de servitute - de trecere subterană și/ sau aeriană, continuă și perpetuă, cu drept de servitude - de trecere perpetuă cu piciorul și/ sau cu autovehiculele, asupra terenului în suprafață de 816 mp, pe întreaga perioadă de existență a capacității energetice în favoarea E-DISTRIBUȚIE BANAT SA ; conform Adresei E-DIStRiBUȚIE bAnAT SA nr. 145485/22.11.2018 terenul este liber de constructii.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Prin Planul Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, se propune construirea unei hale cu funcțiunea de depozitare, birouri și functiuni complementare, în regim de înălțime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005398/17.10.2019.

 • 3.  Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată. pentru documentatia Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială -depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, a fost obținut Certificatul de Urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit până la 12.06.2020, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 2/10.02.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 3354/10.10.2018, precum si Decizia de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș nr. 104/18.09.2019 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială - depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                      Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

G-distributie

t

Banat

UZ PUBLIC

Conform Politicii de Clasificare și Tratare a Informației nr. 59/31,03,2016


E-Distrîbutie Banat S.A.,

Str. Pestalozzi nr. 3-5,

Timișoara, jud. Timiș

Tel. 0372 565 003 Fax. 0372 874 138


Către,

Primăria Municipiului Timișoara

Direcția de Urbanism

Compartiment Autorizare Conformități

PUG/PUD/PUZ

Birou Banca de Date Urbane și Cadastru

145485

Timișoara

Joi, 22 Noiembrie 2018

Spre știinta S.C.Barum Technik S.R.L. Timișoara, str.Ovidiu Cotrus nr.14, jud. Timiș

Prin prezenta va facem cunoscută terminarea execuției lucrărilor autorizate prin Autorizația de Construire nr.l 574 din 08.11.2017 - Rețele edilitare-energie electrică ~ Modificare traseu linie simplă 110 kV și schimbare din LEA în LES ~~ pe terenul situat în județul Timiș, Municipiul Timișoara, str.Ovidiu Cotrus nr.14-CF 433712, nr.Top 433713 - comunicată dvs de către finanțatorul lucrărilor și titularul Autorizației de Construire “S.C.Barum Technik S.R.L. prin Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor înregistrata sub nr UR-2018-018007 din 26.10.2018, și vă rugam a modifica în PUG a zonei din cartea funciara și nr.Top sus amintite din zona specială energetică în zonă liberă pentru construcție.

Anexăm alaturat plan prin care s-a introdus în baza de date integrate OCPI lucrarea.

Menționăm că viitoarele construcții vor respecta distanța de 18,5 m de la stîlpii de 1 lOkV noi montați și de asemenea distanța de 18,5 m din axul LEA 11 OkV d.c.Timișoara-Cetate/Musicescu-Fratelia respectând condițiile din NTE . 003/04/00.în cazul nostru, nu pot fî executate lucrări la o distanța mai mica de 5m de axul LES 1 lOkV figurat pe planul de situație anexat.


E-Ilsfiibuțitj Banat SA * Timișoara. jud Timiș, str. f’ț’Sialozzi tir 3 - S                                                                                               Pagina 1 din î

Cod unic de înregistrare 1 '1490379, nr. de crdme în registrul comerțului J35/274/O4 03 2002

Capital social subscris vărsnt 382.153 300 lei

www.cnlistributie.ro

Plan de amplasament sl delimitare a imobilului ANEXA Nr, 1,35

Scara 1:2000


Nn Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

433713

10000

mun. Timișoara, str. Ovldiu Gotrus, nr. 14,

Nr. Carie Funciara                                   Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)Q O CM

O ____££

47600#

/©/
.^CMUCÂ-POPOViCtN,, Vi fWIA-CfiMEUA 4? v%


stâlp beton electricitate-medte tensiune, Puntele ''decoorHonate^riOTil,!

12, 13, 14, 15, 16, 17, 13, 19, 20, 21,

22, 23, 24 alcătuiesc geometria pe care se Instituie dreptul de superficle si servitute de pe imobilul cu nr cad g 433713/TlmIsoara, avand o suprafața $ Ide816rnp ........ . I


CM

2

A. Date referitoare la teren

Nn parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

433713

A

10000

Teren intravilan fara împrejmuire.

Total

10000

B. Date referitoare fa construcții

Cod

Destinația

Suprafața conatruitâTa sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurala a imobilului ™ 10000 mp Suprafața din acte = 10000 mp

Inspector

ș Executant SC SALGO TOP SRL | (nume si prenume)


I Confirm executarea măsurătorilor la t&rșfâ corectitudinea ■ întocmirii documentației cadastrale sppbre^i^^t^u\T ' acesteia cu realitatea in teren tJ-' !li

AUlOiUZAKh.


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrala si ■ atribuirea numărului cadastral


i Data 05.10.2017
Semnătură si parafa ' ",

Data.............

Stampila BCPFPLAW DE ACȚIUNE

Pentru implementarea investițiilor propuse prin Pianu! UrbanisticZonai (PUZ) -"P.U.Z.- Zona industirala-depozitare"

Localitatea: Timișoara, str. Ovidiu Cotrus, nr 14, CF nr 433713 Dezvoltatori: S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Conform Avizului de Oportunitate nr. 37/21.06.2018

Nr. crt.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ,

IMPLEMENTARE INVESTIT!! PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE

Denumire obiective utilitate publica, operațiuni cadastrale si notariale

Evaluare estimative costuri

Responsabili finanțare

Etape de realizare a investițiilor si operațiunilor cadastrale/notariale (perioada preconizata)

1.

Dezmembrare parcele conform P.U.Z.

NU ESTE CAZUL

2.

Intabulare parcele

S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

3.

Trecerea in domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z.

NU ESTE CAZUL

4.

Alimentare cu apa

4T tioofâjfa/

S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

5.

Canalizare menajera

/£ 2xoo£o/C

S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

6.

Canalizare pluviala

Itf'ZooRod

S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

7.

Alimentare cu gaz

—■

NU ESTE CAZUL

------

8.

Rețea electrica

S.C. BARUM TECHNIK S.R.L

9.

Transformare LEA 110 KV in LES 110 KV

Q cfoo oo fald

S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

10.

Amenajare acces auto si pietonal pe parcela

Ooo

S.C. BARUM TECHNIK S.R.L.

Lovi

11.
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Nr. UR2019-008489/24.07.2019

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - ZONA INDUSTRIALA DEPOZITARE

Amplasament:str.Ovidiu Cotrus nr. 14, CF nr.433713, nr.cad:433713

Beneficiari: SC BARUM TECHNIK SRL

Proiectant: SC LEVANT PROJECT SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 03.06.2019 - 28.06.2019.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Urbanism, a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

 • -   AntonBacalbasa :18A,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,36A, 38, 40,42,44,44F-Proprietar Imobil ;

 • -   SC Kathrein Romania Srl Timișoara - str.Ovidiu Cotrus nr.28,

 • -  SC BLEU ELECTRIQUE ROMANIA SRL-Ovidiu Cotrus, nr.26 A ;

 • -   SC Romakatel srl-Prof.Anton Katrein, nr.1 ;

 • -   Sc Group Elecs srl-Ovidiu Cotrus 12/d ;

 • -   Sc Artmatch srl- Ovidiu cotrus-Freidorf;

 • -   Sc Barum Technik srl-str.Ovidiu Cotrus 14 ;

 • -   Sc imobiliare Italiana sa-Parc industrial Chisoda DN59 km 8+550M ;

 • -   Sc Magelan Srl Chisoda-C.Sagului -Zona Freidor;

 • -   Sc Top Side Construction srl-Ovidiu Cotrus nr.26.

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, a fost consultată de o singura persoana interesata.

La intalnirea cu proiectantul, SC LEVANT PROJECT SRL organizata in data de 18.06.2019, intre orele 14.00 - 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, la sediul PMT - Direcția Urbanism, s-a prezentat 1 singura persoana interesata, care a făcut obiecții cu privire la ,"situația exiatenta prezentata in documentație , solicita reactualiazarea planșelor, si specificarea clara a funcțiunii de depozitare”


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

S-au formulat sugestii si obiecții din partea publicului cu privire la aceasta investiție, atat din partea persoanei care a consultat documentația in perioada informării si consultării publicului, cat si prin adresa înregistrata la cam.12 -Serviciul Relationare si Consiliere Cetateni din cadrul PMT cu nr.UR2019-010495 din 27.06.2019.

La toate aceste sugestii si obiecții din partea publicului, proiectantul documentației PUZ ,, ZONA INDUSTRIALA DEPOZITARE”, str. Ovidiu Cotrus nr.14 Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu nr. UR2019- 011352/10.07.2019.

Conform acestui răspuns,” Zonele amenajate din vecinătate au fost identificate conform situației existente pe teren si au fost nominalizate conform HCL-urilor aprobate, modificările fiind vizibile in planșele anexate. Funcțiunea propusa prin PUZ-‘’Zona industriala -Depozitare” este de depozitare(subansambluri metalice) fara desfasurarea de activitati specifice de producție. Propunerea PUZ-‘’Zona industriala-depozitare” respecta normele impuse din PUG in vigoare, zonele de protecție aferente LEA, procentul minim de spațiu verde, rezultând un POT de 29,20%, regim maxim de înălțime P+1E.”,adresa anexata la documentație.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului,, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „ ZONA INDUSTRIALA DEPOZITARE "Timișoara, beneficiar SC BARUM TECHNIK SRL , proiect nr.6/2018, elaborat de SC LEVANT PROJECT SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.


Red - E.S. - 2

O 04 Timișoara 2021

I Capitală Europeană a Culturii


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

Nr. UR2019-008489/24.07.2019

RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - ZONA INDUSTRIALA DEPOZITARE

Amplasament:str.Ovidiu Cotrus nr. 14, CF nr.433713, nr.cad:433713

Beneficiari: SC BARUM TECHNIK SRL

Proiectant: SC LEVANT PROJECT SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 03.06.2019 - 28.06.2019.

în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Urbanism, a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

 • - AntonBacalbasa :18A,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,36A, 38, 40,42,44,44F-Proprietar Imobil ;

 • - SC Kathrein Romania Srl Timișoara - str.Ovidiu Cotrus nr.28,

 • - SC BLEU ELECTRIQUE ROMANIA SRL-Ovidiu Cotrus, nr.26 A ;

 • - SC Romakatel srl-Prof.Anton Katrein, nr.1 ;

 • - Sc Group Elecs srl-Ovidiu Cotrus 12/d ;

 • - Sc Artmatch srl- Ovidiu cotrus-Freidorf;

 • - Sc Barum Technik srl-str.Ovidiu Cotrus 14 ;

 • - Sc imobiliare Italiana sa-Parc industrial Chisoda DN59 km 8+550M ;

 • - Sc Magelan Srl Chisoda-C.Sagului -Zona Freidor;

 • - Sc Top Side Construction srl-Ovidiu Cotrus nr.26.

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, a fost consultată de o singura persoana interesata.

La intalnirea cu proiectantul, SC LEVANT PROJECT SRL organizata in data de 18.06.2019, intre orele 14.00 - 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, la sediul PMT - Direcția Urbanism, s-a prezentat 1 singura persoana interesata, care a făcut obiecții cu privire la ,"situația exiatenta prezentata in documentație , solicita reactualiazarea planșelor, si specificarea clara a funcțiunii de depozitare”


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

BIROU AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

S-au formulat sugestii si obiecții din partea publicului cu privire la aceasta investiție, atat din partea persoanei care a consultat documentația in perioada informării si consultării publicului, cat si prin adresa înregistrata la cam.12 -Serviciul Relationare si Consiliere Cetateni din cadrul PMT cu nr.UR2019-010495 din 27.06.2019.

La toate aceste sugestii si obiecții din partea publicului, proiectantul documentației PUZ ,, ZONA INDUSTRIALA DEPOZITARE”, str. Ovidiu Cotrus nr.14 Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu nr. UR2019- 011352/10.07.2019.

Conform acestui răspuns,” Zonele amenajate din vecinătate au fost identificate conform situației existente pe teren si au fost nominalizate conform HCL-urilor aprobate, modificările fiind vizibile in planșele anexate. Funcțiunea propusa prin PUZ-‘’Zona industriala -Depozitare” este de depozitare(subansambluri metalice) fara desfasurarea de activitati specifice de producție. Propunerea PUZ-‘’Zona industriala-depozitare” respecta normele impuse din PUG in vigoare, zonele de protecție aferente LEA, procentul minim de spațiu verde, rezultând un POT de 29,20%, regim maxim de înălțime P+1E.”,adresa anexata la documentație.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului,, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal - „ ZONA INDUSTRIALA DEPOZITARE "Timișoara, beneficiar SC BARUM TECHNIK SRL , proiect nr.6/2018, elaborat de SC LEVANT PROJECT SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.


Red - E.S. - 2

O 04 Timișoara 2021

I Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-008981; UR2020-005417/08.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială – depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timişoara

 

Proiect emis la solicitarea beneficiarului SC BARUM TECHNIK SRL, înregistrată cu nr. SC2020-008981/16.04.2020 completata prin UR2020-005417/06.05.2020, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială – depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timişoara, documentaţie elaborată de proiectantul general SC LEVANT PROJECT SRL, proiectant de specialitate SC STUDIO UNU SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Alideia Catinca T. Suciu, proiect nr. 06/2018, după obţinerea Certificatului de urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit până la 12.06.2020.

1.       Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială – depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timişoara, identificat prin: CF nr. 433713 Timişoara, nr. cad. 433713 (CF vechi nr. 5082 Freidorf, nr. cad. A 1366/1/12), în suprafaţă totală de 10.000 mp, este situat în zona de sud-vest a municipiului Timisoara, fiind delimitat la sud – vest de str. Ovidiu Cotruș, la nord – vest, la nord – est și sud – est de terenuri proprietate private, având ca proprietar pe SC BARUM TECHNIK SRL, cu drept de uz – cu titlu gratuit, cu drept de servitute – de trecere subterană și/ sau aeriană, continuă și perpetuă, cu drept de servitude – de trecere perpetuă cu piciorul și/ sau cu autovehiculele, asupra terenului în suprafață de 816 mp, pe întreaga perioadă de existență a capacității energetice în favoarea E-DISTRIBUȚIE BANAT SA ; conform Adresei E-DISTRIBUȚIE BANAT SA nr. 145485/22.11.2018 terenul este liber de constructii.

2.        Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate

Prin Planul Urbanistic Zonal „Zona industrială – depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timişoara, se propune construirea unei hale cu funcțiunea de depozitare, birouri și functiuni complementare, în regim de înălțime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005398/17.10.2019.

3.       Alte informatii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată. pentru documentatia Plan Urbanistic Zonal „Zona industrială – depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timişoara, a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 2399/13.06.2018 prelungit până la 12.06.2020, Avizul Consiliului Județean Timiș nr. 2/10.02.2020, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 3354/10.10.2018, precum si Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş nr. 104/18.09.2019 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu;

4.    Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona industrială – depozitare”, str. Vasile Georgevici nr. 2 (fosta str. Ovidiu Cotruș nr. 14), Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                                          Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

 

 

 

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune,  în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3