Hotărârea nr. 217/2020

217/04.06.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30" jud. Timis
Hotararea Consiliului Local 217/04.06.2020
Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30" jud. Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-9617/30.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9617/30.04.2020 al Biroului de Constructii Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-9617/03.04.2020;
Având în vedere adresa Directiei Economice nr. SC2020-9617/30.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. 11/16.04.2020 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Programul de Dezvoltare 2020-investitii, cap.65.02.04 Invatamant secundar inferior;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.b) si d), alin. (4), lit. d) si e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) si alin. (3) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza DALI pentru obiectivul "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30" jud. Timis.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici a investitiei faza DALI pentru obiectivul"Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30" jud. Timis-conform Anexei 1 la prezenta hotarare,

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei faza DALI pentru obiectivul "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe. Lazar nr. 22-30" jud. Timis-conform Anexei 2 la prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul de Constructii Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Scoli, Spitale, Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

lHEBj românia

:.^.=.=;= JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

-f BIROUL CONSTRUCȚII - INSTALAȚII

NR/ DATA

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:    /    .2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 2230” jud. Timiș,

D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș, întocmit de S.C. BAU PROIECT S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de

11.379.908,86 lei inclusiv TVA

din care valoarea totala a investitiei C+M:

8.992.830,00 lei inclusiv TVA;

Durata totala de implementare a proiectului este de 18 luni .

a. Capacitati (in unitati fizice si valorice):Situatia propusa

-Bilant teritorial -S teren=15045 mp (conform C.F.)

-S construita ci =1251,60 mp

-S desfasurata ci =4104,80 mp

-S construita totala =3078,51 mp

-S desfasurata totala = 6801,32mp

-P.O.T. = 40,35%

-C.U.T. = 0,4520

-Indicatori principali ai constructiilor:

Regim de inaltime Dp+P+2E

-Inaltime minima la atic: 11,15m

Șef birou Construcții Instalații                                Consilier

Constantin PASCU                                 Florentin CIUREA

Redactat C.F.

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22

30” jud. Timis

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis prin care se propune realizarea investitiei si aprobarea devizului general in valoare de 11.379.908,86 lei (TVA inclus) .

Facem urmatoarele precizari:

Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastucturii privind asigurarea medicala reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei, pe acest considerent municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea si amenajarea unor spatii destinate pentru educatie

Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.258/31.12.2019 cu operatorul economic S.C. BAU PROIECT S.R.L., avand ca obiect realizarea documentatiei pentru “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis.

Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30. Amplasamentul se găsește în intravilan, intr-o zona cu functiunea de institutii si servicii publice. Teren cu construcții, în suprafață de 15045 mp.

Cladirea studiata este o cladire tip, destinata pentru invatamant iar in momemntul de fata este utilizat de Liceul Lenau clasele V-VIII si in continuare va fi utilizata pentru spatiu de invatamant, dorindu-se doar reabilitarea lor

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a cladirii de pe teren din punct de vedere al sigurantei si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrarilor de interventie va avea ca efect imediat, deteriorarea iremediabila a cladirii atat in interior cat si in exterior.

Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea obiectivului la o imagine normala, eliminarea riscului de incidente urmare a degradarilor si neconformităților aparute în exploatare, redarea acestuia invatamantului.

De-a lugul timpului s-au realizat diverse interventii superficiale, lucrari punctuale pentru functionalizarea activitatii de invatamant cat si diverse reparatii asupra caracteristicilor arhitecturale si de instalatii ale imobilului. In prezent se poate observa diverse degradari pornind de la nivelul superior, precum si in spatiile interioare ale cladirii cu influente asupra starii instalatilor.

In momentul de fata cladirea este utilizata ca scoala, dar datorita timpului au aparut o serie de degradari:

-tencuiala exterioara este dezlipita local de suport si cazuta la baza aticului si la braul orizontal de la cota 0,00

-tencuiala exterioara este dezlipita local si in camp,

-paziile de tabla sunt ruginite si neetanse,

-armaturile din otel beton(in proportie de 55%) de la grinzile planseului peste subsol sunt dezvelite si afectate de rugina,

-trotuarul perimetral este denivelat, descompletat si neetas,

-izolația hidrofuga la acoperis este neetansa,

-treptele exterioare din beton armat sunt degradate.

Cauzele degradarilor sunt:

-vechimea cladirii,

-infiltratii de apa,

-instalatii sanitare si termice neetanse,

-invelitoare bituminoasa neetansa.

Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea cladirii in stare optima de exploatare, urmarind urmatoarele:

-reabilitarea intregii cladiri, mentionate in tema de proiectare,

-refacerea in intregime a instalatiilor sanitare, termice si electrice,

-realizarea de instalatii de telefonie, internet, wireless, retea pentru conexiuni fixe la statiile de lucru, supraveghere video interior si exterior,

-adaptarea constructiei la normele ISU in vigoare,

-adaptarea constructiei la cerinta de siguranta in exploatare,

-optimizarea cladirii din punct de vedere al eficientei energetice.

Lucrarile de reabilitare cuprind:

-refacerea completa a finisajelor interioare si exterioare,

-refacerea completa a instalatiilor,

-realizarea izolarii termice a cladirii pentru cresterea eficientei energetice,

-asanarea subsolului tehnic.

Lucrari interioare

-se vor demola pereti usori, nestructurali de compartimentare din grupele sanitare,

-se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice,

-se inlocuiesc instalatiile electrice,

-se prevede izolarea termica la planseul peste ultimul nivel din vata bazaltica rigida(infoliata) de 25 cm. Grosime,

-se va amenaja grupuri sanitare pe sexe pe fiecare nivel,

-toti peretii noi de compartimentare se vor realiza din gipscarton-dublu strat cu fonoizolatie vata bazaltica,

-se va realiza tavan fals, doar partial, de gipscarton la toate nivelele pentru mascarea traseelor de instalatii,

-se vor reface complet finisajele interioare.

Lucrari exterioare:

-se va realiza izolarea termica a cladirii prin termosistem 10 cm.,

-se reface trotuarul din jurul cladirii, noul trotuar va fi cu panta spre exterior,

-se refac treptele exterioare,

-se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata,

-se inlocuieste tamplaria exterioara(ferestre si usi) cu termopan,

-se va amenaja o parcare in incinta din dale prefabricate,

-se va amenaja spatiul verde din incinta.

Cladirea este compusa din 3 corpuri de cladire, fiecare cu acces separat. Corpul de legatura are doua accese, unul fiind cu acces direct pe casa de scara. Cladirea are doua case de scara, fiind suficiente pentru cerinta functionala.

A fost avizat cu nr.11/16.04.2020 in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis, fiind conditionat de corelarea documentatiei in conformitate cu conditiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei si concluziile auditoriului energetic.

Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea DALI aferent obiectivului de “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion

Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis, conform proiect nr.2901/2020, intocmit de S.C. BAU PROIECT S.R.L., TIMIȘOARA, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consililui local.

SEF BIROU, CONSTANTIN PASCU

CONSILIER,

FLORENTIN CIUREA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22

30” jud. Timis

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis prin care se propune realizarea investitiei si aprobarea devizului general in valoare de 11.379.908,86 lei (TVA inclus) .

Facem urmatoarele precizari:

Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastucturii privind asigurarea medicala reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei, pe acest considerent municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea si amenajarea unor spatii destinate pentru educatie

Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.258/31.12.2019 cu operatorul economic S.C. BAU PROIECT S.R.L., avand ca obiect realizarea documentatiei pentru “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis.

Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30. Amplasamentul se găsește în intravilan, intr-o zona cu functiunea de institutii si servicii publice. Teren cu construcții, în suprafață de 15045 mp.

Cladirea studiata este o cladire tip, destinata pentru invatamant iar in momemntul de fata este utilizat de Liceul Lenau clasele V-VIII si in continuare va fi utilizata pentru spatiu de invatamant, dorindu-se doar reabilitarea lor

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a cladirii de pe teren din punct de vedere al sigurantei si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrarilor de interventie va avea ca efect imediat, deteriorarea iremediabila a cladirii atat in interior cat si in exterior.

Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea obiectivului la o imagine normala, eliminarea riscului de incidente urmare a degradarilor si neconformităților aparute în exploatare, redarea acestuia invatamantului.

De-a lugul timpului s-au realizat diverse interventii superficiale, lucrari punctuale pentru functionalizarea activitatii de invatamant cat si diverse reparatii asupra caracteristicilor arhitecturale si de instalatii ale imobilului. In prezent se poate observa diverse degradari pornind de la nivelul superior, precum si in spatiile interioare ale cladirii cu influente asupra starii instalatilor.

In momentul de fata cladirea este utilizata ca scoala, dar datorita timpului au aparut o serie de degradari:

-tencuiala exterioara este dezlipita local de suport si cazuta la baza aticului si la braul orizontal de la cota 0,00

-tencuiala exterioara este dezlipita local si in camp,

-paziile de tabla sunt ruginite si neetanse,

-armaturile din otel beton(in proportie de 55%) de la grinzile planseului peste subsol sunt dezvelite si afectate de rugina,

-trotuarul perimetral este denivelat, descompletat si neetas,

-izolația hidrofuga la acoperis este neetansa,

-treptele exterioare din beton armat sunt degradate.

Cauzele degradarilor sunt:

-vechimea cladirii,

-infiltratii de apa,

-instalatii sanitare si termice neetanse,

-invelitoare bituminoasa neetansa.

Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea cladirii in stare optima de exploatare, urmarind urmatoarele:

-reabilitarea intregii cladiri, mentionate in tema de proiectare,

-refacerea in intregime a instalatiilor sanitare, termice si electrice,

-realizarea de instalatii de telefonie, internet, wireless, retea pentru conexiuni fixe la statiile de lucru, supraveghere video interior si exterior,

-adaptarea constructiei la normele ISU in vigoare,

-adaptarea constructiei la cerinta de siguranta in exploatare,

-optimizarea cladirii din punct de vedere al eficientei energetice.

Lucrarile de reabilitare cuprind:

-refacerea completa a finisajelor interioare si exterioare,

-refacerea completa a instalatiilor,

-realizarea izolarii termice a cladirii pentru cresterea eficientei energetice,

-asanarea subsolului tehnic.

Lucrari interioare

-se vor demola pereti usori, nestructurali de compartimentare din grupele sanitare,

-se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice,

-se inlocuiesc instalatiile electrice,

-se prevede izolarea termica la planseul peste ultimul nivel din vata bazaltica rigida(infoliata) de 25 cm. Grosime,

-se va amenaja grupuri sanitare pe sexe pe fiecare nivel,

-toti peretii noi de compartimentare se vor realiza din gipscarton-dublu strat cu fonoizolatie vata bazaltica,

-se va realiza tavan fals, doar partial, de gipscarton la toate nivelele pentru mascarea traseelor de instalatii,

-se vor reface complet finisajele interioare.

Lucrari exterioare:

-se va realiza izolarea termica a cladirii prin termosistem 10 cm.,

-se reface trotuarul din jurul cladirii, noul trotuar va fi cu panta spre exterior,

-se refac treptele exterioare,

-se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata,

-se inlocuieste tamplaria exterioara(ferestre si usi) cu termopan,

-se va amenaja o parcare in incinta din dale prefabricate,

-se va amenaja spatiul verde din incinta.

Cladirea este compusa din 3 corpuri de cladire, fiecare cu acces separat. Corpul de legatura are doua accese, unul fiind cu acces direct pe casa de scara. Cladirea are doua case de scara, fiind suficiente pentru cerinta functionala.

A fost avizat cu nr.11/16.04.2020 in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis, fiind conditionat de corelarea documentatiei in conformitate cu conditiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei si concluziile auditoriului energetic.

Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea DALI aferent obiectivului de “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion

Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis, conform proiect nr.2901/2020, intocmit de S.C. BAU PROIECT S.R.L., TIMIȘOARA, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consililui local.

SEF BIROU, CONSTANTIN PASCU

CONSILIER,

FLORENTIN CIUREA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind

Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 2230” jud. Timis,

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.258/31.12.2019 cu operatorul economic S.C. BAU PROIECT S.R.L., avand ca obiect realizarea documentatiei pentru “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis.

Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30. Amplasamentul se găsește în intravilan, intr-o zona cu functiunea de institutii si servicii publice. Teren cu construcții, în suprafață de 15045 mp.

Cladirea studiata este o cladire tip, destinata pentru invatamant iar in momemntul de fata este utilizat de Liceul Lenau clasele V-VIII si in continuare va fi utilizata pentru spatiu de invatamant, dorindu-se doar reabilitarea lor

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a cladirii de pe teren din punct de vedere al sigurantei si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrarilor de interventie va avea ca efect   imediat, deteriorarea

iremediabila a cladirii atat in interior cat si in exterior.

Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea cladirii in stare optima de exploatare, urmarind urmatoarele:

-reabilitarea intregii cladiri, mentionate in tema de proiectare,

-refacerea in intregime a instalatiilor sanitare, termice si electrice,

-realizarea de instalatii de telefonie, internet, wireless, retea pentru conexiuni fixe la statiile de lucru, supraveghere video interior si exterior,

-adaptarea constructiei la normele ISU in vigoare,

-adaptarea constructiei la cerinta de siguranta in exploatare,

-optimizarea cladirii din punct de vedere al eficientei energetice.

Lucrarile de reabilitare cuprind:

-refacerea completa a finisajelor interioare si exterioare,

-refacerea completa a instalatiilor,

-realizarea izolarii termice a cladirii pentru cresterea eficientei energetice,

-asanarea subsolului tehnic.

Lucrari interioare

-se vor demola pereti usori, nestructurali de compartimentare din grupele sanitare,

-se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice,

-se inlocuiesc instalatiile electrice,

-se prevede izolarea termica la planseul peste ultimul nivel din vata bazaltica rigida(infoliata) de 25 cm. Grosime,

-se va amenaja grupuri sanitare pe sexe pe fiecare nivel,

-toti peretii noi de compartimentare se vor realiza din gipscarton-dublu strat cu fonoizolatie vata bazaltica,

-se va realiza tavan fals, doar partial, de gipscarton la toate nivelele pentru mascarea traseelor de instalatii,

-se vor reface complet finisajele interioare.

Lucrari exterioare:

-se va realiza izolarea termica a cladirii prin termosistem 10 cm.,

-se reface trotuarul din jurul cladirii, noul trotuar va fi cu panta spre exterior,

-se refac treptele exterioare,

-se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata,

-se inlocuieste tamplaria exterioara(ferestre si usi) cu termopan,

-se va amenaja o parcare in incinta din dale prefabricate,

-se va amenaja spatiul verde din incinta.

Cladirea este compusa din 3 corpuri de cladire, fiecare cu acces separat. Corpul de legatura are doua accese, unul fiind cu acces direct pe casa de scara. Cladirea are doua case de scara, fiind suficiente pentru cerinta functionala.

 • 3. Alte informații

Costurile pentru realizarea investitieiconform Devizului General sunt următoarele:

Valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de

11.379.908,86 lei inclusiv TVA

din care valoarea totala a investitiei C+M:

8.992.830,00 lei inclusiv TVA;

Durata totala de implementare a proiectului este de 18 luni

 • 4. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotarare privind fazei DALI pentru obiectivul “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud.

Timis,

PRIMAR

NICOLAE ROBU

ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

ȘEF BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII CONSTANTIN PASCU

CONSILIER, FLORENTIN CIUREA


SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTĂRI

BAU PROIECT

str. I. Nemoianu nr.6ATIMISOARA: nr. J735/355 din 30.01.1992

cui. R1802G22 cont : RO11RNCB024904929842000 1 - BCR Timiș

tel,fax: 0256-201953: 0744-532642: 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau@mail.dnttm.rc: bau@rdstm.ro

FOAIE DE CAPĂT

Denumire lucrare:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU)

TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30

Proiect numărul:

Faza:

Amplasament:

Titularul investiției:

Beneficiarul investiției:

Ordonator de credite:

Elaboratorul doc. :

Director, ing. STERN TOMA


2901/2020


EXPERTIZA TEHNICA


Municipiul TIMIȘOARA, județul TIMIȘ str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC BAU PROIECT SRL Timișoara

Str. losif Nemoianu nr. 6a


Voi.


MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI

SE ATESTĂ DpMNUL/BeAMNA

.C.RASQVAM..,..1....C.QRU£.U...^

născutZâ' în anul ......ASjtVti..... luna QSJ3QM_ ziua

în -eff^fcomunay r - - _QDV _Q 5 3UK>.-. A RĂI?________________

de profesie----______________________

DIRECTOR GENERAL

o -a 4

în baza certificatului nr. •              r-g•uv-rț~ — ——-A&L

1) Pentru calitatea de. BKPeRTTEHHAC.....................

^Jn'dJme^ilT^

dk ASBXLt. ftCJW. ASW            .ClMUC A^.-r_________

3) Pentru următoarele cerințe                 ȘL__ȘTA_&LCijAT&_CĂ.^:'7_.


Valabilfvezi verso)

Prezentul certificat a fost eliberat în baza legii nr.10/1995


SERIA C NR. 1509


Prezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 în 5 ani


LEGITIMAȚIEPROIECT.


SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTĂRI

BAU PROIECT

str. I. Nemoianu nr.6ATIMIȘOARA: nr.J/35/355 din 30.01.1992

cui. R1802622 cont : RO11RNCB0249049298420 001 - BCR Timiș

tel,fax: 0256-201953; 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau@mail.dnttm.ro; bau@rdstm.ro

BORDEROU

 • 1)  Foaie de capat si semnaturi

 • 2)  Copie după actul de atestare si legitimație

 • 3)  Borderou

 • 4)  Raport Sintetic - Corp C1-a

 • 5)  Expertiza tehnica - Corp C1-a

 • 6) Anexa la expertiza - Corp C1-a

 • 7)  Raport Sintetic - Corp C1-b

 • 8)  Expertiza tehnica - Corp C1-b

 • 9) Anexa la expertiza - Corp C1-b

 • 10) Raport Sintetic - Corp C1-c

 • 11) Expertiza tehnica - Corp C1-c

 • 12) Anexa la expertiza - Corp C1-c

 • 13) Fotografii


EVALUARE SEISMICA

RAPORT SINTETIC

Denumirea lucrării:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30

Scopul expertizei:

Reabilitare clădire scoală - Corp Cl-a

Data expertizei:

Februarie 2020

Expert tehnic

Crașovan Cornel

Legitimație

1509

Adresa:

municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș

Categoria de importanta (HG 766/1997):

C

Clasa de importanta si expunere la cutremur (PI00-1):

II

Anul construirii:

1975

Funcțiunea clădirii:

Clădire Scoală

înălțimea supraterana totala (m):

11,15

Număr de niveluri:

Sp+P+2E

Suprafața construita (mp):

644,03

Suprafața desfășurată (mp):

2576,12

Sistemul structural:

Zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

Componente nestructurale:

Ziduri ușoare de compartimentare

Acțiunea seismica (probabilitatea de depășire in 50 ani):

ULS

Verificarea la Starea Limita Ultima:

Metodologia de evaluare folosita (PI 00-3):

1

2

3

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismica, R1:

85

Gradul de afectare structurala, R2:

80

Gradul de asigurare structurala seismica, R3:

94

Clasa de risc seismica in care a fost încadrată construcția, Rs:

I

II

III

IV

Descrierea clasei de risc seismic

în clasa de risc seismic RS III, intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Verificarea la Starea Limita de Serviciu

Nu este cazul

Concluzii:

Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

Necesitatea lucrărilor de intervenție

Da

Nu

Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție, Rs:

I

II

III

IV

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Nr. 1414 / a / 02.2020

Obiectul prezentei expertize tehnice îl constituie corp clădire școală-£fee^lCtfc,ei^ municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș.         //<j / P 4

Beneficiar: Municipiul Timișoara.


Motivul expertizei tehnice este următorul:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30


 • 1. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL PRIVIND CONSTRUCȚIA

Clădirea școlii este alcătuită din trei corpuri, separate prin rost antiseismic.

 • a) Data execuției clădirii - 1975

 • b) Numărul de niveluri - Sp+P+2E

 • c) Forma si dimensiunile in plan: formă dreptunghiulară, cu dimensiunile generale de 57,40 m x 11,22 m

 • d) Forma și dimensiunile în elevație: clădirea păstrează regularitatea pe verticală, înălțimea minima la atic este de 11,15 m.

 • e) Tipul structurii: zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

 • f) Natura elementelor pentru zidărie și modul de zidire: cărămidă eficientă cu mortar de ciment la rosturi

 • g) Tipul si materialele planșeului: planșeu din beton cu centuri din beton armat

 • h) Tipul si materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă

 • i) Natura terenului de fundare: praf argilos nisipos

 • j) Tipul si materialele de fundare: tip continue din beton

 • k) Tipul și materialele finisajelor și decorațiilor exterioare: tencuială și zugrăveală exterioară

 • 2. DOCUMENTE CE STAU LA BAZA INFORMAȚIILOR GENERALE PREZENTATE MAI SUS

 • a) Vizualizarea clădirii de către expert;

 • b) Planuri relevee;

 • c) Sondaj de dezvelire la fundații;

 • d) Studiu geotehnic.

 • 3. DATE PRIVIND STAREA FIZICĂ A CLĂDIRII

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local de suport și căzută la baza aticului și la brâul orizontal de la cota ±0,00;

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local și în câmp;

 • -  Paziile de tablă sunt ruginite și neetanșe;

 • -  Armăturile din oțel beton (în proporție de cca 55%) de la grinzile planșeului peste subsol sunt dezvelite și afectate de rugină;

 • -  Trotuarul perimetral este denivelat, descompletat și neetanș;

 • -  Izolația hidrofugă la acoperiș este neetanșă;

 • -  Treptele exterioare din beton armat sunt degradate.

 • 4. DOCUMENTE NORMATIVE DE BAZA

 • -  Clasa de importanta a clădirii este II, conform PI00/2013, iar categoria de importanță este C, conform HG 766/1997

 • -  Clădirea este amplasata in zona seismica cu ag=0,20g. Timp de colț Tc=0.7sec.

 • -  Legea nr. 10/1995 - Privind Calitatea in construcții

 • -  Legea nr. 50/1991 - Privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

 • -  CR 0/2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții

 • - Normativ PI00-1/2013 - Cod de proiectare seismica

 • -  Normativ P100-3/2019 - Cod de proiectare seismica partea a-III-a

Indicativ NP 112/2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

Normativ CR 6/2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidărie

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

 • 5.  INFORMAȚII PRIVIND GEOMETRIA

 • a) Poziționarea în plan a pereților structurali și dimensiunile acestora: pereții structurali sunt dispuși pe ambele direcții; de asemenea stâlpișorii din beton armat sunt dispuși uniform pe cele două direcții;

 • b) Dimensiunile pereților exteriori: 40 cm;

 • c) Dimensiunile pereților interiori: 25 cm;

 • d) Continuitatea pe verticală a pereților structurali: pereții structurali respectă continuitatea pe verticală;

 • e) Poziționarea și dimensiunile în plan și în elevație ale golurilor (uși, ferestre) și ale zonelor de perete cu grosime redusă (nișe): nu se respectă în totalitate prevederile Normativului CR 6/2013;

 • f) Poziționarea în plan și în elevație a elementelor structurale din zidărie care generează împingeri (arce, bolți, cupole) cu stabilirea tipologiei și a principalelor dimensiuni (formă, grosime), precum și a elementelor care pot prelua împingerile (contraforți, tiranți): nu exista elemente structurale care să genereze împingeri;

 • g) Poziționarea în plan și dimensiunile elementelor principale ale planșeului: planșeul este din beton armat monolit.

 • h) Pozițiile și dimensiunile elementelor de confinare (stâlpișori și centuri), ale buiandrugilor și ale tiranților: stâlpișorii din beton armat sunt amplasați la uniform pe cele două direcții, iar centurile sunt dispuse la partea superioara a pereților structurali;

 • i) Dimensiunile și geometria fundațiilor: Fundații continue din beton sub ziduri.

 • 6.  CALITATEA MATERIALELOR ÎNGLOBATE ÎN STRUCTURĂ

 • a) Tipul și materialul elementelor pentru zidărie: blocuri ceramice;

 • b) Tipul și calitatea mortarului: mortar de ciment;

 • c) Legăturile (țeserea) la intersecțiile pereților: stâlpișori din beton armat;

 • d) Calitatea execuției pereților: pereții structurali respectă verticalitatea și planeitatea.

 • 7. NIVELUL DE CUNOAȘTERE

 • -  Geometria clădirii, configurația de ansamblu și dimensiunile elementelor structurale (ziduri, planșeu din lemn, elementele șarpantei din lemn) sunt cunoscute din planurile relevee și vizualizarea de către expert.

 • -  întrucât beneficiarul nu dispune de documentația tehnică de proiectare originală și nu sunt cunoscute caracteristicile mecanice ale materialelor înglobate în structură (blocuri ceramice, beton armat, oțel beton, țiglă ceramică), nivelul de cunoaștere adoptat în prezenta expertiză, conform normativului PI00-3/2019, Tabel 4.1, este cunoașterea limitată KL1.

 • -  Valoarea factorului de încredere este CF = 1,35

Tabelul: Niveluri de cunoaștere si metodele corespunzătoare de calcul (P100-3/2019)

Nivelul cunoașterii

Geometria clădirii

Alcătuirea de detaliu

Proprietățile mecanice ale materialelor

KL1

Din proiectul de ansamblu original si verificarea vizuala prin sondaj in teren sau dintr-un releveu complet al clădirii

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) pe baza proiectării simulate în acord cu practica la data realizării clădirii și pe baza unei inspecții limitate în teren

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) valori stabilite pe baza standardelor valabile sau practicilor de construire din perioada realizării clădirii si din încercări limitate în

_____2__________________________________________________________________________________________________

teren

KL2

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și dintr-o inspecție limitată în teren sau

 • (b) dintr-o inspecție extinsă în teren

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire

sau

 • (b) din specificațiile de proiectare originale și din încercări limitate în teren

sau

 • (c) din încercări extinse în teren

KL3

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și dintr-o inspecție limitată în teren

sau

 • (b) dintr-o inspecție cuprinzătoare în teren

 • (a) din documentația tehnică

de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și din încercări limitate în teren

sau

 • (b) din încercări cuprinzătoare în teren

Factori de încredere

Valorile de proiectare ale caracteristicilor materialelor din structura existentă se stabilesc în funcție de valorile factorilor de încredere, CF.

Valorile factorilor de încredere se aleg în funcție de nivelul de cunoaștere realizat, astfel:

 • (a) Nivel de cunoaștere realizat, KL1: CF = 1,35;

 • (b) Nivel de cunoaștere realizat, KL2: CF = 1,20;

 • (c) Nivel de cunoaștere realizat, KL3: CF = 1,00.

 • 8. EVALUAREA CALITATIVĂ

în conformitate cu prevederile Normativului PI00-3/2019, pentru evaluarea seismică a clădirilor sunt prevăzute trei metodologii diferite din punct de vedere al complexității:

 • a) Metodologia de nivel 1, de complexitate scăzută;

 • b) Metodologia de nivel 2, de complexitate medie;

 • c) Metodologia de nivel 3, de complexitate ridicată.

Metodologia de nivel 1

Metodologia de nivel 1 este o metodologie simplificată care se poate aplica la clădirile aparținând claselor de importanță și expunere la cutremur III și IV, cu regularitate în plan și în elevație, având următoarele caracteristici:

 • (a)   clădiri cu structura în cadre din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,15g;

 • (b)   clădiri cu structura cu pereți din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,20g;

 • (c)   clădiri cu structura din pereți de zidărie, cu sau fără planșee rigide și rezistente la acțiuni în planul lor, în condițiile precizate în anexa D a Normativului PI00-3/2019:

 • •  clădiri din zidărie confinată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșee din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag < 0,20 g, și P+4E, în zone seismice cu ag < 0,15 g;

 • •  clădiri din zidărie nearmată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșee din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag<0,15 g;

 • • clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu ag = 0,10 g.

 • (d) clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,10 g.

Metodologia de nivel 1 poate fi utilizată și pentru evaluarea altor clădiri decât cele prevăzute mai sus, în scopul obținerii unor informații preliminare, dar rezultatele acestei evaluări nu pot fi utilizate pentru fundamentarea concluziilor, încadrarea clădirii într-o clasă de risc seismic sau stabilirea lucrărilor de intervenție.

Prin excepție de la alineatul anterior, metodologia de nivel 1 poate fi utilizată la evaluarea seismică de ansamblu a clădirilor concepute numai pentru încărcări gravitaționale, fără un sistem structural clar pentru preluarea forțelor orizontale seismice, la care necesitatea lucrărilor de intervenție este evidentă expertului tehnic care stabilește această necesitate prin concluziile expertizei. In acest caz, la proiectarea lucrărilor de intervenție se vor utiliza metode de calcul mai complexe, în acord cu prevederile codului.

Metodologia de nivel 1 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă, utilizând metode simplificate de calcul structural și verificări globale ale structurii (ale efectelor acțiunii seismice), în elementele esențiale.

Metodologia de nivel 2

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri cu orice tip de structură, aparținând oricărei clase de importanță-expunere la cutremur.

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri care îndeplinesc condițiile pentru utilizarea metodologiei de nivel 1, pentru determinarea cu precizie mai mare a susceptibilității de avariere la acțiuni seismice.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 2 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiei de nivel 1.

Metodologia de nivel 2 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural static liniar și factori de comportare.

Metodologia de nivel 3

Metodologia de nivel 3 se aplică pentru evaluarea cu un grad de încredere mai ridicat a comportării seismice.

Metodologia de nivel 3 nu poate fi aplicată pentru clădiri la care, în urma colectării datelor pentru evaluarea structurală, nivelul de cunoaștere este KL1. Nivelul de cunoaștere recomandat pentru această metodologie este KL3.

Pentru clădirile cu structura de zidărie, condiții suplimentare de aplicare a metodologiei de nivel 3 sunt date în anexa D a Normativului PI 00-3/2019.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 3 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiilor de nivel 1 și 2.

Metodologia de nivel 3 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a clădirilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă care ia în considerare în mod explicit comportarea neliniară a elementelor structurale sub acțiunea cutremurelor severe.

în conformitate cu prevederile normativului P100-3/2019, Anexa D, metodologia de evaluarea aleasă pentru clădirea în studiu este de nivel 1.

Evaluarea calitativă se face ținând seama de:

 • (a) alcătuirea clădirii;

 • (b) degradarea clădirii.

 • 8.1. Evaluarea calitativă pe baza conformării structurii și detalierea elementelor structurale și nestructurale - Indicatorul R1

Evaluarea indicatorului R1 ține seama de regimul de înălțimea al clădirii, rigiditatea planșeelor la acțiuni în plan orizontal și regularitatea geometrică și structurală.

Rezultatul evaluării calitative a gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică se cuantifică prin indicatorul Rl, unde 0 < Rl < 100. Valori maxime pentru indicatorul Ri sunt date în tabelul D.la și D.lb. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul adoptă valori pentru indicatorul Rl inferioare celor maxime. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor care respectă condițiile de alcătuire seismică din reglementările tehnice în vigoare, este 100.

Tabelul D.lb Valori maxime ale indicatorului Rl, zidărie confinată - metodologia de nivel 1

Rigiditate planșee

Regim de înălțime

Condiții de regularitate

Cu regularitate în plan și în elevație

Fără regularitate în plan sau în elevație

Fără regularitate în plan și în elevație

Rigide

<P+2E

100 (85)

100

85

>P+2E

90

85

75

Fără rigiditate semnificativă

<P+2E

85

70

60

>P+2E

70

55

35

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică

Valoarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, Rl, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, din anexa corespunzătoare tipului de material structural, în funcție de metodologia de evaluare utilizată.

Rl poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de Rl = 100 corespunde unei clădiri care îndeplinește integral toate condițiile de alcătuire.

Clasa de risc asociată indicatorului Rl se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă Rl < 30;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 30 < Rl< 60;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 60 < Rl< 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < Rl < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului Rl este: Rl=85, care corespunde clasei de risc seismic RsIII.

 • 8.2. Evaluarea calitativă a gradului de afectare structurală - Indicatorul R2

Rezultatul evaluării calitative a gradului de afectare structurală se cuantifică prin indicatorul R2.

Indicatorul R2 se determină cu relația:

R2 = Ah + Av

unde

Av punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor verticale;

Ah punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor orizontale.

0<R2<100

Valorile maxime ale punctajelor Ah și Av sunt date în tabelul D.2. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul tehnic adoptă valorile Ah și Av pentru aprecierea realistă a efectelor diferitelor tipuri de degradări asupra siguranței structurale a clădirii examinate. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor fără degradări, este 100.

Tabelul D.2 Valori maxime Ah, Av - metodologia de nivel 1

Tipul avariilor

Elemente verticale (Av)

Elemente orizontale (Ah)

Nesemnificative

70

30

Moderate

60

20

Grave

45

15

Foarte grave

25

10

Avariile caracteristice în pereții din zidărie care se iau în considerare sunt:

 • (a) Fisuri verticale în parapete, buiandrugi și arce;

 • (b) Fisuri înclinate în parapete, buiandrugi și arce;

 • (c)  Fisuri înclinate în șpaleți;

 • (d) Zdrobirea zidăriei provocată de concentrarea locală a eforturilor de compresiune, eventual cu expulzarea materialului;

 • (e) Fisuri orizontale la extremitățile șpaleților;

 • (f)  Avarii la intersecțiile pereților, cu tendință de desprindere;

 • (g) Fisuri sau crăpături verticale la legăturile dintre pereții perpendiculari;

 • (h) Expulzarea locală a zidăriei din elementele orizontale pe care reazemă planșeele.

Caracterizarea orientativă a severității avariilor elementelor structurale verticale, pentru utilizare în tabelul D.2, este următoarea:

 • (a) avarii nesemnificative ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale foarte subțiri în rosturile de la bază;

 • - fisuri diagonale și desprinderi minore la bază.

 • (b) avarii nesemnificative ale șpaleților între goluri:

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri cu traseu discontinuu, foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale și verticale (fără deplasări);

 • - fisuri diagonale subțiri în cărămizi în < 5% din asize.

 • (c) avarii moderate ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale sau mortar desprins la bază și în apropierea acesteia cu deplasări (< 5^-6 mm) în planul de fisurare;

 • - fisuri înclinate care pornesc de la bază și se extind pe câteva rânduri de cărămidă;

 • - fisuri înclinate în zonele superioare (inclusiv prin cărămizi);

 • (d) avarii moderate ale șpaleților între goluri

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități și, uneori, și în alte rosturi apropiate de extremități;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 5+6 mm); rupere în scară cu < 5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (< 5+6 mm), cele mai multe prin cărămizi, care ajung la colțuri sau în apropierea acestora; la extremități nu se produce zdrobirea zidăriei.

 • (e) Avarii grave ale pereților structurali:

 • - fisuri în rostul orizontal, la bază, < 10+12 mm;

 • - fisuri înclinate extinse pe mai multe asize;

 • - fisuri înclinate cu deschideri <10+12 mm în partea superioară;

 • (f)  Avarii grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat și în alte rosturi orizontale apropiate de extremități;

 • - ieșirea din plan sau deplasări în plan;

 • - cărămizi zdrobite la colțuri;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 10+12 mm); rupere în scară cu >5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (> 6 mm), majoritatea prin cărămizi; câteva zone zdrobite la colțuri sau deplasări mici în lungul sau perpendicular pe planul de fisurare.

 • (g) Avarii foarte grave ale pereților structurali:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări în scară importante, cu lunecarea unor cărămizi de pe cele pe care erau zidite;

 • - secțiunea de la baza peretelui a început să se dezintegreze la extremități;

 • - deplasări laterale mari (în unele zone de margine zidăria a început să cadă).

 • (h) Avarii foarte grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări semnificative în plan sau perpendicular pe plan;

 • - zdrobirea extinsă a cărămizilor la colturi;

 • - deplasări în scară mari (cu căderea unor cărămizi de pe cele inferioare);

 • - ruperea verticală a cărămizilor în majoritatea asizelor;

 • - deplasări laterale mari, în zonele de margine zidăria a început să cadă;

 • - deplasări și rotiri importante în lungul planurilor de fisurare

Structura este considerată cu avarii grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii grave reprezintă mai mult de 20+25% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii grave reprezintă mai mult de 2025% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj. ()

Structura este considerată cu avarii foarte grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj.

La clădirile cu avarii foarte grave, care necesită intervenții imediate pentru punerea în siguranță provizorie a clădirii și interzicerea accesului tuturor persoanelor, evaluarea preliminară nu mai este necesară și se trece direct la evaluarea calitativă detaliată.

Caracterizarea orientativă a severității tipurilor de avarii prezentate în tabelul D.2, pentru elementele structurale orizontale, este următoarea:

 • (a) Avarii la planșee cu grinzi din lemn:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în tavan, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în tavan, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: separarea de perete la reazeme pentru un număr mic de grinzi;

 • - Avarii foarte grave: separarea majorității grinzilor principale de pereți la reazeme; deplasarea laterală urmată de căderea unor grinzi de pe reazeme.

 • (b) Avarii la planșee cu grinzi metalice și bolțișoare de cărămidă:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în bolțișoare, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în bolțișoare, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm în bolțișoare, paralele cu grinzile și însoțite de multe fisuri transversale;

 • - Avarii foarte grave: separarea parțială a grinzilor de zidăria boltișoarelor, zdrobirea zidăriei elementelor verticale în zonele de reazem ale grinzilor metalice, căderea boltișoarelor.

 • (c) Avarii la bolți și cupole:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii moderate: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole fără tiranți;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii foarte grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale la bolți sau cupole fără tiranți, fisuri cu deschideri mai mari ale elementelor verticale, la bază și la reazemul bolții, eventual cu zdrobirea zonei comprimate, deformații remanente importante ("coborârea" bolților sau deplasarea laterală a reazemelor).

Valoarea gradului de afectare structurală, R2, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții privind evaluarea stării de degradare a elementelor structurale dat în lista specifică din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat.

R2 poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de R2 = 100 corespunde unei clădiri neafectate de degradări seismice sau de altă natură.

Clasa de risc asociată indicatorului R2 se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R2 < 50;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 50 < R2 < 70;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 70 < R2 < 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < R2 < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R2 este: R2=80, care corespunde clasei de risc seismic Rs III.

 • 8.3. Evaluarea prin calcul - Indicatorul R3

Evaluarea efectelor acțiunii seismice de proiectare (eforturi și deformații) se face considerând structura încărcată cu forțe laterale statice echivalente (conform P 100-1), utilizând procedee simplificate de calcul pentru determinarea perioadelor proprii de vibrație, determinarea eforturilor, distribuția forțelor între elementele verticale ale structurii etc.

Se fac verificări numai la Starea Limită Ultimă.

Forța tăietoare de bază, corespunzătoare modului propriu fundamental de vibrație, pentru fiecare direcție orizontală principală considerată în calculul clădirii, se determină conform prevederilor privind metoda forțelor laterale statice echivalente din P 100-1/2013 și PI 00-3/2019.

Indicatorul R3 este calculat în anexa la prezenta expertiză.

Clasa de risc asociată indicatorului R3 (exprimat în %) se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R3 < 35%;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 35% < R3 < 65%;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 65% < R3 < 90%;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90% > R3.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R3 este: R3=94%, care corespunde clasei de risc seismic Rs IV.

 • 9. ÎNCADRAREA CLĂDIRII ÎN CLASA DE RISC SEISMIC

Normativul PI00-3/2019 definește următoarele patru clase de risc seismic:

 • (i)  Clasa de risc seismic Rs I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime;

 • (j)  Clasa de risc seismic Rs II, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;

 • (k) Clasa de risc seismic Rs III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;

 • (l)  Clasa de risc seismic Rs IV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Pe baza evaluării calitative efectuată la clădirea ce face obiectul prezentei expertize, indicatorul R1 și R2 au valorile:

R1 = 85 %

R2 = 80 %

Pe baza evaluării cantitative prin calcul, indicatorul R3 are valoare:

R3 = 94 %

Conform indicatorilor Rl, R2 și R3 stabiliți în urma evaluării calitative și cantitative clădirea se încadrează în clasa de risc seismic RS III, in care intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 • 10. MASURI DE INTERVENȚIE

A. Varianta I de intervenție (minimala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)   Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)   Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

B. Varianta II de intervenție (maximala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)   Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)   Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

 • 17)  Se tencuiesc pereții din beton de la subsol.

 • 11. CONCLUZII

 • ■   Programul beneficiarului privind REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZ AR 22-30, poate fi efectuat numai în condițiile respectării măsurilor de intervenție de la capitolul 10.

 • ■    Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

 • ■    Varianta minimala este obligatorie. Varianta maximala asigura o mai buna igienizare a subsolului. Recomandam execuția proiectului in varianta minimala.

 • ■     Prezenta expertiză va fi cuprinsă în cartea tehnica a clădirii.

 • ■    Lucrările de intervenție se vor efectua doar pe baza unui proiect tehnic de execuție.

 • ■    în proiectul tehnic de execuție proiectantul va întocmi programul de control al calității si fazele determinante.

 • ■    Lucrările de execuție se vor realiza sub supravegherea unui personal tehnic de specialitate al constructorului și beneficiarului.

 • ■     Pentru orice viciu ascuns descoperit la execuția lucrărilor de reabilitare va fi anunțat inginerul expert.

ANEXA LA EXPERTIZA TEHNICA

Nr. 1414 / a / 02.2020

 • 1. EVALUAREA CANTITATIVĂ - INDICATORUL R3

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns pentru cutremure având IMR=100 ani, conform tabel 3.1 din PI00-1/2013 este:

Tb = 0,14 sec

Tc = 0,70 sec;

Td = 3,00 sec

Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură, conform PI00-1/2013 este:

po = 2,50

Valoarea de vârf a accelerației terenului ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani conform PI00-1/2013 este:

ag = 0,20 g

Clasa de importanță și expunere la cutremur conform tabel 4.2 din P100-1/2013 este: II;

Valoarea factorului de importanță conform tabel 4.2 din PI00-1/2013 este:

7 = 1,20

Categoria de importanță, conform HG 766/1997: C

Tipul de alcătuire al construcției: zidărie din cărămidă eficientă și stâlpișori din beton armat.

Planșee din beton armat monolit.

Factorul de comportare pentru acțiuni seismice orizontale q pentru zidărie confiată cu forma regulată în plan și elevație conform PI00-3/2019, Anexa D, este:

q = 2,00


Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani


 • 2. SELECTAREA NIVELULUI HAZARDULUI SEISMIC PENTRU DIFERITE STĂRI LIMITA (Anexa A)

Nivelul de baza al hazardului seismic este cel corespunzător nivelului de performanța de siguranță a vieții din cadrul PI00-3/2019.

Pentru evaluarea construcției existente, valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este un interval mediu de recurența de 100 de ani (70% probabilitate de depășire in 50 de ani) conform tabel A.2 din PI00-3/2019.

Tabelul A.2: Intervale medii de recurență și probabilități de depășire

Intervalul mediu de recurență a valorii de vârf a accelerației terenului, IMR, (ani)

Probabilitatea de depășire a valorii de vârf a accelerației terenului în 50 de ani

30

80%

40

70%

100

40%

225

20%                   i

475

10%

 • 3. INFORMAȚII SPECIFICE PENTRU EVALUAREA SIGURANȚEI CONSTRUCȚIILOR DIN CADRE, CONFORM ANEXA D DIN P100-3/2019

 • - Perioada execuției clădirii: 1975.

 • - Numărul de niveluri: Sp+P+2E.

 • - Forma și dimensiunile în plan: formă dreptunghiulară, cu dimensiunile generale de

57,40 m x 11,22 m.

 • - Forma si dimensiunile în elevație:

9                                                                            3

o înălțimea utilă a parterului: 3,25 m

o înălțimea utilă a etajelor: 3,25 m

o înălțimea la atic: +11,15 m

 • - Grosimea pereților exteriori la parter: 40 cm.

 • - Grosimea pereților interiori la parter: 25 cm.

 • - Tipul de zidărie: pereți din cărămidă eficientă.

 • - Tipul și materialele planșeelor: beton armat monolit.

 • - Tipul și materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă.

 • - Tipul și materialele fundațiilor: tip fâșie din beton.

 • 4. EVALUAREA PRIN CALCUL

Evaluarea încărcărilor conform SR EN 1991-1-1:2004/2009 și CR1-1-3-2013

Evaluarea încărcărilor de proiectare la acoperiș terasă:

încărcări permanente din învelitoare bituminoasă +                 1,20 kN/m2

izolație termică BCA

încărcări permanente din placa de beton + beton de                 3,75 kN/m2

pantă + tencuială tavan

Zăpadă (indicativ CRI-1-3/2013)   0,4x 1,50=                     0,60 kN/m2

Total                                                          5,55 kN/m2

Evaluarea încărcărilor de proiectare la planșee peste parter și etaj 1: încărcări permanente: Planșeu din beton

3,00 kN/m2

1,00 kN/m2

0,80 kN/m2

4,80 kN/m2


Pardoseală + suport + tencuială

tavan

Exploatare                       0,4 x 2,00 =

Total

încărcarea verticală totala din acoperiș terasă:

Ed = 57,4 x 11,22 x 5,55 = 3574,4 kN

încărcarea verticală totala din planșeele peste parter și etaj I:

Ed = 2 x 57,4 x 11,22 x 4,80 = 6182,7 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj II:

Ed = (7 x 5,81 + 56,0) x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 37 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1940,0 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj I:

Ed = (7 x 5,81 + 58,0) x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 37 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1969,0 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la parter:

Ed = (7 x 5,81 + 62,3) x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 37 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 2032,0 kN

încărcarea verticală totala:

Edtotai = 3574,4 + 6182,7 + 6182,7 + 1940,0 + 1969,0 + 2032,0 = 21880,8 kN

Forța tăietoare de bază Fb

Fb = yi x (po x ag / q) x m x X x q 71 = 1,2 7= 1,0

q = 2,0

Sd(Ti) = ag x p (Ti)/q x r| = 0,2 x 2,5/(2,0 x 0,88) = 0,25

r| = 0,88

m = 21880,8 kN

Ti = kT x H3/4 = 0,045 x 113/4 = 0,27

P (Ti) = pov = 2,5

Tpv < T < Tev

Fb = 1,2 X (2,5 X 0,2 / 2,0) x 21880,8 x 1,0 x 0,88 = 5776,5 kN

Calculul forței tăietoare capabile pentru ansamblul clădirii

Conform PI 00-1/2019, forța tăietoare capabila pentru ansamblul clădirii (Fbcap) se calculează pe direcția in care aria de zidărie este minima.

&k = 0,10 N/mm2 (10 tf/m2) pentru zidărie cu mortar de ciment

Aztotal = 30,89 + 71,30 = 102,2 m2

oo = 2188080 / 1022000 = 2,14 daN/cm2

i           A 1>33r*

° 2. Or*


b .cap      s, min «J/n      z ,min

CFYm

Fcap= 1022000 x (1,33 x 1,0) / (1,35 x 2,75) x ^(1 + 2,14 x (1,35 x 2,75) / (2,0 x 1,0)) =

= 730858,4 daN = 7308,584 kN

Conform normativului PI00-1/2013, la preluarea forței tăietoare participa și betonul din stâlpișori.

Calculul indicatorului R3

R3 = Fcap/Fb = 730858,4 / (577650 x 1,35) = 0,94

R3 = 94%


EVALUARE SEISMICA

RAPORT SINTETIC

Denumirea lucrării:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30

Scopul expertizei:

Reabilitare clădire scoală - Corp Cl-b

Data expertizei:

Februarie 2020

Expert tehnic

Crașovan Cornel

Legitimație

1509

Adresa:

municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș

Categoria de importanta (HG 766/1997):

C

Clasa de importanta si expunere la cutremur (PI00-1):

II

Anul construirii:

1975

Funcțiunea clădirii:

Clădire Scoală

înălțimea supraterana totala (m):

11,15

Număr de niveluri:

Sp+P+2E

Suprafața construita (mp):

313,30

Suprafața desfășurată (mp):

1252,20

Sistemul structural:

Zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

Componente nestructurale:

Ziduri ușoare de compartimentare

Acțiunea seismica (probabilitatea de depășire in 50 ani):

ULS

Verificarea la Starea Limita Ultima:

Metodologia de evaluare folosita (PI00-3):

I

2

3

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismica, R1:

85

Gradul de afectare structurala, R2:

80

Gradul de asigurare structurala seismica, R3:

96

Clasa de risc seismica in care a fost încadrată construcția, Rs:

I

II

III

IV

Descrierea clasei de risc seismic

în clasa de risc seismic RS III, intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Verificarea la Starea Limita de Serviciu

Nu este cazul

Concluzii:

Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

Necesitatea lucrărilor de intervenție

Da

Nu

Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție, Rs:

I

II

III

IV

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Nr. 1414 / b / 02.2020Obiectul prezentei expertize tehnice îl constituie corp clădire școa municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș.

Beneficiar: Municipiul Timișoara.

Motivul expertizei tehnice este următorul:

REABILITARE C( LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINC TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30


 • 1. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL PRIVIND CONSTRUCȚIA

Clădirea școlii este alcătuită din trei corpuri, separate prin rost antiseismic.

 • a) Data execuției clădirii - 1975

 • b) Numărul de niveluri - Sp+P+2E

 • c) Forma si dimensiunile in plan: formă poligonală, cu dimensiunile generale de 28,22 m x 15,53 m

 • d) Forma și dimensiunile în elevație: clădirea păstrează regularitatea pe verticală, înălțimea minima la atic este de 11,15 m.

 • e) Tipul structurii: zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

 • f) Natura elementelor pentru zidărie și modul de zidire: cărămidă eficientă cu mortar de ciment la rosturi

 • g) Tipul si materialele planșeului: planșeu din beton cu centuri din beton armat

 • h) Tipul si materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă

 • i) Natura terenului de fundare: praf argilos nisipos

 • j) Tipul si materialele de fundare: tip continue din beton

 • k) Tipul și materialele finisajelor și decorațiilor exterioare: tencuială și zugrăveală exterioară

 • 2. DOCUMENTE CE STAU LA BAZA INFORMAȚIILOR GENERALE PREZENTATE MAI SUS

 • a) Vizualizarea clădirii de către expert;

 • b) Planuri relevee;

 • c) Sondaj de dezvelire la fundații;

 • d) Studiu geotehnic.

 • 3. DATE PRIVIND STAREA FIZICĂ A CLĂDIRII

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local de suport și căzută la baza aticului și la brâul orizontal de la cota ±0,00;

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local și în câmp;

 • -  Paziile de tablă sunt ruginite și neetanșe;

 • -  Armăturile din oțel beton (în proporție de cca 55%) de la grinzile planșeului peste subsol sunt dezvelite și afectate de rugină;

 • -  Trotuarul perimetral este denivelat, descompletat și neetanș;

 • -  Izolația hidrofugă la acoperiș este neetanșă;

 • -  Treptele exterioare din beton armat sunt degradate.

 • 4. DOCUMENTE NORMATIVE DE BAZA

 • -  Clasa de importanta a clădirii este II, conform PI00/2013, iar categoria de importanță este C, conform HG 766/1997

 • -  Clădirea este amplasata in zona seismica cu ag=0,20g. Timp de colț Tc=0.7sec.

 • -  Legea nr. 10/1995 - Privind Calitatea in construcții

 • -  Legea nr. 50/1991 - Privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

 • -  CR 0/2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții

 • - Normativ P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica

 • -  Normativ P100-3/2019 - Cod de proiectare seismica partea a-III-a

 • -  Indicativ NP 112/2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

 • -  Normativ CR 6/2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidărie

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

 • 5. INFORMAȚII PRIVIND GEOMETRIA

 • a) Poziționarea în plan a pereților structurali și dimensiunile acestora: pereții structurali sunt dispuși pe ambele direcții; de asemenea stâlpișorii din beton armat sunt dispuși uniform pe cele două direcții;

 • b) Dimensiunile pereților exteriori: 40 cm;

 • c) Dimensiunile pereților interiori: 25 cm;

 • d) Continuitatea pe verticală a pereților structurali: pereții structurali respectă continuitatea pe verticală;

 • e) Poziționarea și dimensiunile în plan și în elevație ale golurilor (uși, ferestre) și ale zonelor de perete cu grosime redusă (nișe): nu se respectă în totalitate prevederile Normativului CR 6/2013;

 • f) Poziționarea în plan și în elevație a elementelor structurale din zidărie care generează împingeri (arce, bolți, cupole) cu stabilirea tipologiei și a principalelor dimensiuni (formă, grosime), precum și a elementelor care pot prelua împingerile (contraforți, tiranți): nu exista elemente structurale care să genereze împingeri;

 • g) Poziționarea în plan și dimensiunile elementelor principale ale planșeului: planșeul este din beton armat monolit.

 • h) Pozițiile și dimensiunile elementelor de confinare (stâlpișori și centuri), ale buiandrugilor și ale tiranților: stâlpișorii din beton armat sunt amplasați la uniform pe cele două direcții, iar centurile sunt dispuse la partea superioara a pereților structurali;

 • i) Dimensiunile și geometria fundațiilor: Fundații continue din beton sub ziduri.

 • 6. CALITATEA MATERIALELOR ÎNGLOBATE ÎN STRUCTURA

 • a) Tipul și materialul elementelor pentru zidărie: blocuri ceramice;

 • b) Tipul și calitatea mortarului: mortar de ciment;

 • c) Legăturile (țeserea) la intersecțiile pereților: stâlpișori din beton armat;

 • d) Calitatea execuției pereților: pereții structurali respectă verticalitatea și planeitatea.

 • 7. NIVELUL DE CUNOAȘTERE

 • -  Geometria clădirii, configurația de ansamblu și dimensiunile elementelor structurale (ziduri, planșeu din lemn, elementele șarpantei din lemn) sunt cunoscute din planurile relevee și vizualizarea de către expert.

 • -  întrucât beneficiarul nu dispune de documentația tehnică de proiectare originală și nu sunt cunoscute caracteristicile mecanice ale materialelor înglobate în structură (blocuri ceramice, beton armat, oțel beton, țiglă ceramică), nivelul de cunoaștere adoptat în prezenta expertiză, conform normativului PI00-3/2019, Tabel 4.1, este cunoașterea limitată KL1.

 • -  Valoarea factorului de încredere este CF = 1,35

Tabelul: Niveluri de cunoaștere si metodele corespunzătoare de calcul (P100-3/2019)

Nivelul cunoașterii

Geometria clădirii

Alcătuirea de detaliu

Proprietățile mecanice ale materialelor

KL1

Din proiectul de ansamblu original si verificarea vizuala prin sondaj in teren sau dintr-un releveu complet al clădirii

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) pe baza proiectării simulate în acord cu practica la data realizării clădirii și pe baza unei

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) valori stabilite pe baza standardelor valabile sau practicilor de construire din perioada realizării clădirii

inspecții limitate în teren

și din încercări limitate în teren

KL2

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și dintr-o inspecție limitată în teren sau

 • (b) dintr-o inspecție extinsă în teren

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire

sau

 • (b) din specificațiile de proiectare originale și din încercări limitate în teren

sau

 • (c) din încercări extinse în teren

KL3

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și dintr-o inspecție limitată în teren

sau

 • (b) dintr-o inspecție cuprinzătoare în teren

 • (a) din documentația tehnică

de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și din încercări limitate în teren

sau

 • (b) din încercări cuprinzătoare în teren

Factori de încredere

Valorile de proiectare ale caracteristicilor materialelor din structura existentă se stabilesc în funcție de valorile factorilor de încredere, CF.

Valorile factorilor de încredere se aleg în funcție de nivelul de cunoaștere realizat, astfel:

 • (a) Nivel de cunoaștere realizat, KL1: CF = 1,35;

 • (b) Nivel de cunoaștere realizat, KL2: CF = 1,20;

 • (c) Nivel de cunoaștere realizat, KL3: CF = 1,00.

 • 8. EVALUAREA CALITATIVĂ

în conformitate cu prevederile Normativului PI00-3/2019, pentru evaluarea seismică a clădirilor sunt prevăzute trei metodologii diferite din punct de vedere al complexității:

 • a) Metodologia de nivel 1, de complexitate scăzută;

 • b) Metodologia de nivel 2, de complexitate medie;

 • c) Metodologia de nivel 3, de complexitate ridicată.

Metodologia de nivel 1

Metodologia de nivel 1 este o metodologie simplificată care se poate aplica la clădirile aparținând claselor de importanță și expunere la cutremur III și IV, cu regularitate în plan și în elevație, având următoarele caracteristici:

 • (a)   clădiri cu structura în cadre din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,15g;

 • (b)   clădiri cu structura cu pereți din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,20g;

 • (c)   clădiri cu structura din pereți de zidărie, cu sau fără planșee rigide și rezistente la acțiuni în planul lor, în condițiile precizate în anexa D a Normativului PI00-3/2019:

 • •  clădiri din zidărie confinată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșcc din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag < 0,20 g, și P+4E, în zone seismice cu ag < 0,15 g;

 • •  clădiri din zidărie nearmată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșee din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag<0,15 g;

 • • clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu ag = 0,10 g.

 • (d) clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,10 g.

Metodologia de nivel 1 poate fi utilizată și pentru evaluarea altor clădiri decât cele prevăzute mai sus, în scopul obținerii unor informații preliminare, dar rezultatele acestei evaluări nu pot fi utilizate pentru fundamentarea concluziilor, încadrarea clădirii într-o clasă de risc seismic sau stabilirea lucrărilor de intervenție.

Prin excepție de la alineatul anterior, metodologia de nivel 1 poate fi utilizată la evaluarea seismică de ansamblu a clădirilor concepute numai pentru încărcări gravitaționale, fără un sistem structural clar pentru preluarea forțelor orizontale seismice, la care necesitatea lucrărilor de intervenție este evidentă expertului tehnic care stabilește această necesitate prin concluziile expertizei. în acest caz, la proiectarea lucrărilor de intervenție se vor utiliza metode de calcul mai complexe, în acord cu prevederile codului.

Metodologia de nivel 1 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă, utilizând metode simplificate de calcul structural și verificări globale ale structurii (ale efectelor acțiunii seismice), în elementele esențiale.

Metodologia de nivel 2

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri cu orice tip de structură, aparținând oricărei clase de importanță-expunere la cutremur.

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri care îndeplinesc condițiile pentru utilizarea metodologiei de nivel 1, pentru determinarea cu precizie mai mare a susceptibilității de avariere la acțiuni seismice.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 2 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiei de nivel 1.

Metodologia de nivel 2 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural static liniar și factori de comportare.

Metodologia de nivel 3

Metodologia de nivel 3 se aplică pentru evaluarea cu un grad de încredere mai ridicat a comportării seismice.

Metodologia de nivel 3 nu poate fi aplicată pentru clădiri la care, în urma colectării datelor pentru evaluarea structurală, nivelul de cunoaștere este KL1. Nivelul de cunoaștere recomandat pentru această metodologie este KL3.

Pentru clădirile cu structura de zidărie, condiții suplimentare de aplicare a metodologiei de nivel 3 sunt date în anexa D a Normativului PI00-3/2019.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 3 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiilor de nivel 1 și 2.

Metodologia de nivel 3 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a clădirilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă care ia în considerare în mod explicit comportarea neliniară a elementelor structurale sub acțiunea cutremurelor severe.

în conformitate cu prevederile normativului P100-3/2019, Anexa D, metodologia de evaluarea aleasă pentru clădirea în studiu este de nivel 1.

Evaluarea calitativă se face ținând seama de:

 • (a) alcătuirea clădirii;

 • (b) degradarea clădirii.

 • 8.1. Evaluarea calitativă pe baza conformării structurii și detalierea elementelor structurale și nestructurale - Indicatorul R1

Evaluarea indicatorului R1 ține seama de regimul de înălțimea al clădirii, rigiditatea planșeelor la acțiuni în plan orizontal și regularitatea geometrică și structurală.

Rezultatul evaluării calitative a gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică se cuantifică prin indicatorul Rl, unde 0 < Rl < 100. Valori maxime pentru indicatorul Ri sunt date în tabelul D.la și D.lb. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul adoptă valori pentru indicatorul Rl inferioare celor maxime. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor care respectă condițiile de alcătuire seismică din reglementările tehnice în vigoare, este 100.

Tabelul D.lb Valori maxime ale indicatorului Rl, zidărie confinată - metodologia de nivel 1

Rigiditate planșee

Regim de înălțime

Condiții de regularitate

Cu regularitate în plan și în elevație

Fără regularitate în plan sau în elevație

Fără regularitate în plan și în elevație

Rigide

<P+2E

100 (85)

100

85

>P+2E

90

85

75

Fără rigiditate semnificativă

<P+2E

85

70

60

> P+2E

70

55

35

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică

Valoarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, Rl, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, din anexa corespunzătoare tipului de material structural, în funcție de metodologia de evaluare utilizată.

Rl poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de Rl = 100 corespunde unei clădiri care îndeplinește integral toate condițiile de alcătuire.

Clasa de risc asociată indicatorului Rl se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă Rl < 30;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 30 < Rl< 60;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 60 < Rl< 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < Rl < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului Rl este: Rl=85, care corespunde clasei de risc seismic RsIIL

 • 8.2. Evaluarea calitativă a gradului de afectare structurală - Indicatorul R2

Rezultatul evaluării calitative a gradului de afectare structurală se cuantifică prin indicatorul R2.

Indicatorul R2 se determină cu relația:

R2 = Ah + Av

unde

Av punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor verticale;

Ah punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor orizontale.

0<R2<100

Valorile maxime ale punctajelor Ah și Av sunt date în tabelul D.2. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul tehnic adoptă valorile Ah și Av pentru aprecierea realistă a efectelor diferitelor tipuri de degradări asupra siguranței structurale a clădirii examinate. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor fără degradări, este 100.

Tabelul D.2 Valori maxime Ah, Av - metodologia de nivel 1

Tipul avariilor

Elemente verticale (Av)

Elemente orizontale (Ah)

Nesemnificative

70

30

Moderate

60

20

Grave

45

15

Foarte grave

25

10

Avariile caracteristice în pereții din zidărie care se iau în considerare sunt:

 • (a) Fisuri verticale în parapete, buiandrugi și arce;

 • (b) Fisuri înclinate în parapete, buiandrugi și arce;

 • (c) Fisuri înclinate în șpaleți;

 • (d) Zdrobirea zidăriei provocată de concentrarea locală a eforturilor de compresiune, eventual cu expulzarea materialului;

 • (e) Fisuri orizontale la extremitățile șpaleților;

 • (f)  Avarii la intersecțiile pereților, cu tendință de desprindere;

 • (g) Fisuri sau crăpături verticale la legăturile dintre pereții perpendiculari;

 • (h) Expulzarea locală a zidăriei din elementele orizontale pe care reazemă planșeele.

Caracterizarea orientativă a severității avariilor elementelor structurale verticale, pentru utilizare în tabelul D.2, este următoarea:

 • (a) avarii nesemnificative ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale foarte subțiri în rosturile de la bază;

 • - fisuri diagonale și desprinderi minore la bază.

 • (b) avarii nesemnificative ale șpaleților între goluri:

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri cu traseu discontinuu, foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale și verticale (fără deplasări);

 • - fisuri diagonale subțiri în cărămizi în < 5% din asize.

 • (c) avarii moderate ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale sau mortar desprins la bază și în apropierea acesteia cu deplasări (< 5+6 mm) în planul de fisurare;

 • - fisuri înclinate care pornesc de la bază și se extind pe câteva rânduri de cărămidă;

 • - fisuri înclinate în zonele superioare (inclusiv prin cărămizi);

 • (d) avarii moderate ale șpaleților între goluri

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități si, uneori, și în alte rosturi apropiate de extremități;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 5-^-6 mm); rupere în scară cu < 5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (< 5+6 mm), cele mai multe prin cărămizi, care ajung la colțuri sau în apropierea acestora; la extremități nu se produce zdrobirea zidăriei.

 • (e) Avarii grave ale pereților structurali:

 • - fisuri în rostul orizontal, la bază, < 10+1 2 mm;

 • - fisuri înclinate extinse pe mai multe asize;

 • - fisuri înclinate cu deschideri < 1 COI2 mm în partea superioară;

 • (f)  Avarii grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat și în alte rosturi orizontale apropiate de extremități;

 • - ieșirea din plan sau deplasări în plan;

 • - cărămizi zdrobite la colțuri;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 1CO12 mm); rupere în scară cu >5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (> 6 mm), majoritatea prin cărămizi; câteva zone zdrobite la colțuri sau deplasări mici în lungul sau perpendicular pe planul de fisurare.

 • (g) Avarii foarte grave ale pereților structurali:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări în scară importante, cu lunecarea unor cărămizi de pe cele pe care erau zidite;

 • - secțiunea de la baza peretelui a început să se dezintegreze la extremități;

 • - deplasări laterale mari (în unele zone de margine zidăria a început să cadă).

 • (h) Avarii foarte grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări semnificative în plan sau perpendicular pe plan;

 • - zdrobirea extinsă a cărămizilor la colțuri;

 • - deplasări în scară mari (cu căderea unor cărămizi de pe cele inferioare);

 • - ruperea verticală a cărămizilor în majoritatea asizelor;

 • - deplasări laterale mari, în zonele de margine zidăria a început să cadă;

 • - deplasări și rotiri importante în lungul planurilor de fisurare

Structura este considerată cu avarii grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii grave reprezintă mai mult de 20+25% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii grave reprezintă mai mult de 20+25% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj. ()

Structura este considerată cu avarii foarte grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj.

La clădirile cu avarii foarte grave, care necesită intervenții imediate pentru punerea în siguranță provizorie a clădirii și interzicerea accesului tuturor persoanelor, evaluarea preliminară nu mai este necesară și se trece direct la evaluarea calitativă detaliată.

Caracterizarea orientativă a severității tipurilor de avarii prezentate în tabelul D.2, pentru elementele structurale orizontale, este următoarea:

 • (a) Avarii la planșee cu grinzi din lemn:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în tavan, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în tavan, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: separarea de perete la reazeme pentru un număr mic de grinzi;

 • - Avarii foarte grave: separarea majorității grinzilor principale de pereți la reazeme; deplasarea laterală urmată de căderea unor grinzi de pe reazeme.

 • (b) Avarii la planșee cu grinzi metalice și bolțișoare de cărămidă:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în bolțișoare, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în bolțișoare, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm în bolțișoare, paralele cu grinzile și însoțite de multe fisuri transversale;

 • - Avarii foarte grave: separarea parțială a grinzilor de zidăria boltișoarelor, zdrobirea zidăriei elementelor verticale în zonele de reazem ale grinzilor metalice, căderea boltișoarelor.

 • (c) Avarii la bolți și cupole:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii moderate: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole fără tiranți;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii foarte grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale la bolți sau cupole fără tiranți, fisuri cu deschideri mai mari ale elementelor verticale, la bază și la reazemul bolții, eventual cu zdrobirea zonei comprimate, deformații remanente importante ("coborârea" bolților sau deplasarea laterală a reazemelor).

Valoarea gradului de afectare structurală, R2, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții privind evaluarea stării de degradare a elementelor structurale dat în lista specifică din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat.

R2 poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de R2 = 100 corespunde unei clădiri neafectate de degradări seismice sau de altă natură.

Clasa de risc asociată indicatorului R2 se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R2 < 50;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 50 < R2 < 70;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 70 < R2 < 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < R2 < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R2 este: R2=80, care corespunde clasei de risc seismic Rs III.

 • 8.3. Evaluarea prin calcul - Indicatorul R3

Evaluarea efectelor acțiunii seismice de proiectare (eforturi și deformații) se face considerând structura încărcată cu forțe laterale statice echivalente (conform P 100-1), utilizând procedee simplificate de calcul pentru determinarea perioadelor proprii de vibrație, determinarea eforturilor, distribuția forțelor între elementele verticale ale structurii etc.

Se fac verificări numai la Starea Limită Ultimă.

Forța tăietoare de bază, corespunzătoare modului propriu fundamental de vibrație, pentru fiecare direcție orizontală principală considerată în calculul clădirii, se determină conform prevederilor privind metoda forțelor laterale statice echivalente din P 100-1/2013 și PI 00-3/2019.

Indicatorul R3 este calculat în anexa la prezenta expertiză.

Clasa de risc asociată indicatorului R3 (exprimat în %) se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R3 < 35%;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 35% < R3 < 65%;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 65% < R3 < 90%;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90% > R3.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R3 este: R3=96%, care corespunde clasei de risc seismic Rs IV.

 • 9. ÎNCADRAREA CLĂDIRII ÎN CLASA DE RISC SEISMIC

Normativul PI00-3/2019 definește următoarele patru clase de risc seismic:

 • (i)  Clasa de risc seismic Rs I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime;

 • (j)  Clasa de risc seismic Rs II, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;

 • (k) Clasa de risc seismic Rs III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;

 • (l)  Clasa de risc seismic Rs IV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Pe baza evaluării calitative efectuată la clădirea ce face obiectul prezentei expertize, indicatorul R1 și R2 au valorile:

R1 = 85 %

R2 = 80 %

Pe baza evaluării cantitative prin calcul, indicatorul R3 are valoare:

R3 = 96 %

Conform indicatorilor Rl, R2 și R3 stabiliți în urma evaluării calitative și cantitative clădirea se încadrează în clasa de risc seismic RS III, in care intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 • 10. MASURI DE INTERVENȚIE

A. Varianta I de intervenție (minimala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)    Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)   Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

B. Varianta II de intervenție (maximala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)   Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)   Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

 • 17)  Se tencuiesc pereții din beton de la subsol.

 • 11. CONCLUZII

 • ■   Programul beneficiarului privind REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30, poate fi efectuat numai în condițiile respectării măsurilor de intervenție de la capitolul 10.

 • ■    Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

 • ■    Varianta minimala este obligatorie. Varianta maximala asigura o mai buna igienizare a subsolului. Recomandam execuția proiectului in varianta minimala.

  Prezenta expertiză va fi cuprinsă în cartea tehnica a clădirii.

  Lucrările de intervenție se vor efectua doar pe baza unui proiect tehnic de execuție.

  In proiectul tehnic de execuție proiectantul va întocmi programul de control al


calității si fazele determinante.

 • ■    Lucrările de execuție se vor realiza sub supravegherea unui personal tehnic de specialitate al constructorului și beneficiarului.

 • ■     Pentru orice viciu ascuns descoperit la execuția lucrărilor de reabilitare va fi anunțat inginerul expert.

  /^întocmit, sovan CornelANEXA LA EXPERTIZA TEHNICA - CORP Clb Nr. 1414/b / 02.2020

 • 1. EVALUAREA CANTITATIVĂ - INDICATORUL R3

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns pentru cutremure având IMR=100 ani, conform tabel 3.1 din PI00-1/2013 este:

Tb = 0,14 sec

Tc = 0,70 sec;

Td = 3,00 sec

Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură, conform PI00-1/2013 este:

Po = 2,50

Valoarea de vârf a accelerației terenului ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani conform PI00-1/2013 este:

ag = 0,20 g

Clasa de importanță și expunere la cutremur conform tabel 4.2 din PI00-1/2013 este: II;

Valoarea factorului de importanță conform tabel 4.2 din PI00-1/2013 este:

7 = 1,20

Categoria de importanță, conform HG 766/1997: C

Tipul de alcătuire al construcției: zidărie din cărămidă eficientă și stâlpișori din beton armat.

Planșee din beton armat monolit.

Factorul de comportare pentru acțiuni seismice orizontale q pentru zidărie confiată cu forma regulată în plan și elevație conform PI00-3/2019, Anexa D, este:

q = 2,00


Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani • 2. SELECTAREA NIVELULUI HAZARDULUI SEISMIC PENTRU DIFERITE STĂRI LIMITA (Anexa A)

Nivelul de baza al hazardului seismic este cel corespunzător nivelului de performanța de siguranță a vieții din cadrul PI00-3/2019.

Pentru evaluarea construcției existente, valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este un interval mediu de recurența de 100 de ani (70% probabilitate de depășire in 50 de ani) conform tabel A.2 din PI00-3/2019.

Tabelul A.2: Intervale medii de recurență și probabilități de depășire

Intervalul mediu de recurență a valorii de vârf a accelerației terenului, IMR, (ani)

Probabilitatea de depășire a valorii de vârf a accelerației terenului în 50 de ani î

30

80%

40

70%

I                        100

40%

225

20%

475

10%

 • 3. INFORMAȚII SPECIFICE PENTRU EVALUAREA SIGURANȚEI CONSTRUCȚIILOR DIN CADRE, CONFORM ANEXA D DIN P100-3/2019

 • - Perioada execuției clădirii: 1975.

 • - Numărul de niveluri: Sp+P+2E.

 • - Forma și dimensiunile în plan: formă poligonală, cu dimensiunile generale de 28,88 m x 15,53 m.

 • - Forma și dimensiunile în elevație:

o înălțimea utilă a parterului: 3,25 m

o înălțimea utilă a etajelor: 3,25 m

o înălțimea la atic: +11,15 m

 • - Grosimea pereților exteriori la parter: 40 cm.

 • - Grosimea pereților interiori la parter: 25 cm.

 • - Tipul de zidărie: pereți din cărămidă eficientă.

 • - Tipul și materialele planșeelor: beton armat monolit.

 • - Tipul și materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă.

 • - Tipul și materialele fundațiilor: tip fâșie din beton.

 • 4. EVALUAREA PRIN CALCUL

Evaluarea încărcărilor conform SR EN 1991-1-1:2004/2009 și CR1-1-3-2013

Evaluarea încărcărilor de proiectare la acoperiș terasă:

încărcări permanente din învelitoare bituminoasă +

izolație termică BCA

încărcări permanente din placa de beton + beton de

pantă + tencuială tavan

Zăpadă (indicativ CRI-1-3/2013)   0,4x 1,50 =

Total

Evaluarea încărcărilor de proiectare la planșee peste parter și etaj I: încărcări permanente: Planșeu din beton

Pardoseală + suport + tencuială

tavan

Exploatare                        0,4 x 2,00 =

Total

1,20 kN/m2

3,75 kN/m2

0,60 kN/m2

5,55 kN/m2


3,00 kN/m2

1,00 kN/m2

0,80 kN/m2

4,80 kN/m2


încărcarea verticală totala din acoperiș terasă:

Ed = 313,3 x 5,55 = 1738,8 kN

încărcarea verticală totala din planșeului peste etaj I:

Ed = 313,3 x 4,80 = 1503,8 kN

încărcarea verticală totala din planșeului peste parter:

Ed = 313,3 x 4,80 = 1503,8 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj II:

Ed = 65,5 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 24 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1299,2 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj I:

Ed = 65,5 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 24 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1299,2 kN

Încărcarea verticală totala din zidurile de la parter:

Ed = 61,5 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 24 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1240,6 kN

încărcarea verticală totala:

Edtotai = 1738,8 + 1503,8 + 1503,8 + 1299,2 + 1299,2 + 1240,6 = 8585,4 kN

Forța tăietoare de bază Fb

Fb = yi x (po x ag / q) x m x I x q

yi = 1,2

X= 1,0

q = 2,0

Sd(Ti) = ag x p (Ti)/q x r| = 0,2 x 2,5/(2,0 x 0,88) = 0,25

T| = 0,88

m = 8585,4 kN

Ti = kT x H3/4 = 0,045 x 113/4 = 0,27

P (Ti) = Pov = 2,5

Tpv < T < Tev

Fb = 1,2 x (2,5 x 0,2 / 2,0) x 8585,4 x 1,0 x 0,88 = 2266,5 kN

Calculul forței tăietoare capabile pentru ansamblul clădirii

Conform PI00-1/2019, forța tăietoare capabila pentru ansamblul clădirii (Fbcap) se calculează pe direcția in care aria de zidărie este minima.

2 r = 0,10 N/mm2 (10 tf/m2) pentru zidărie cu mortar de ciment

Aztotal = 18,45 + 16,8 = 35,25 m2

ao = 585840 / 352500 = 2,43daN/cm2

Fcap = 353500 x (1,33 x 1,0) / (1,35 x 2,75) x ^(1 + 2,43 x (1,35 x 2,75) / (2,0 x 1,0)) =

= 296160 daN = 2961,60 kN

Conform normativului PI00-1/2013, la preluarea forței tăietoare participa și betonul din stâlpișori.

Calculul indicatorului R3

R3 = Fcap/Fb = 296160 / (226650 x 1,35) = 0,96

R3 = 96%

itocmit, CornelEVALUARE SEISMICA

RAPORT SINTETIC

Denumirea lucrării:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30

Scopul expertizei:

Reabilitare clădire scoală - Corp Cl-c

Data expertizei:

Februarie 2020

Expert tehnic

Crașovan Cornel

Legitimație

1509

Adresa:

municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș

Categoria de importanta (HG 766/1997):

C

Clasa de importanta si expunere la cutremur (PI00-1):

II

Anul construirii:

1975

Funcțiunea clădirii:

Clădire Scoală

înălțimea supraterana totala (m):

11,15

Număr de niveluri:

Sp+P+2E

Suprafața construita (mp):

296,11

Suprafața desfășurată (mp):

1184,44

Sistemul structural:

Zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

Componente nestructurale:

Ziduri ușoare de compartimentare

Acțiunea seismica (probabilitatea de depășire in 50 ani):

ULS

Verificarea la Starea Limita Ultima:

Metodologia de evaluare folosita (PI00-3):

1

2

3

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismica, R1:

85

Gradul de afectare structurala, R2:

80

Gradul de asigurare structurala seismica, R3:

96

Clasa de risc seismica in care a fost încadrată construcția, Rs:

I

II

III

IV

Descrierea clasei de risc seismic

în clasa de risc seismic RS III, intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Verificarea la Starea Limita de Serviciu

Nu este cazul

Concluzii:

Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

Necesitatea lucrărilor de intervenție

Da

Nu

Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție, Rs:

I

II

III

IV

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ Nr. 1414 / c / 02.2020

municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș.


Beneficiar: Municipiul Timișoara.


Motivul expertizei tehnice este următorul:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOĂ^Ă LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MI TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30


 • 1. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL PRIVIND CONSTRUCȚIA

Clădirea școlii este alcătuită din trei corpuri, separate prin rost antiseismic.

 • a) Data execuției clădirii - 1975

 • b) Numărul de niveluri - Sp+P+2E

 • c) Forma si dimensiunile in plan: formă dreptunghiulară, cu dimensiunile generale de 21,38 m x 13,85 m

 • d) Forma și dimensiunile în elevație: clădirea păstrează regularitatea pe verticală, înălțimea minima la atic este de 11,15 m.

 • e) Tipul structurii: zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

 • f) Natura elementelor pentru zidărie și modul de zidire: cărămidă eficientă cu mortar de ciment la rosturi

 • g) Tipul si materialele planșeului: planșeu din beton cu centuri din beton armat

 • h) Tipul si materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă

 • i) Natura terenului de fundare: praf argilos nisipos

 • j) Tipul si materialele de fundare: tip continue din beton

 • k) Tipul și materialele finisajelor și decorațiilor exterioare: tencuială și zugrăveală exterioară

 • 2. DOCUMENTE CE STAU LA BAZA INFORMAȚIILOR GENERALE PREZENTATE MAI SUS

 • a) Vizualizarea clădirii de către expert;

 • b) Planuri relevee;

 • c) Sondaj de dezvelire la fundații;

 • d) Studiu geotehnic.

 • 3. DATE PRIVIND STAREA FIZICĂ A CLĂDIRII

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local de suport și căzută la baza aticului și la brâul orizontal de la cota ±0,00;

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local și în câmp;

 • -  Paziile de tablă sunt ruginite și neetanșe;

 • -  Armăturile din oțel beton (în proporție de cca 55%) de la grinzile planșeului peste subsol sunt dezvelite și afectate de rugină;

 • -  Trotuarul perimetral este denivelat, descompletat și neetanș;

 • -  Izolația hidrofugă la acoperiș este neetanșă;

 • -  Treptele exterioare din beton armat sunt degradate.

 • 4. DOCUMENTE NORMATIVE DE BAZA

 • -  Clasa de importanta a clădirii este II, conform PI00/2013, iar categoria de importanță este C, conform HG 766/1997

 • -  Clădirea este amplasata in zona seismica cu ag=0,20g. Timp de colț Tc=0.7sec.

 • -  Legea nr. 10/1995 - Privind Calitatea in construcții

 • -  Legea nr. 50/1991 - Privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

 • -  CR 0/2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții

 • - Normativ P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica

 • -  Normativ PI00-3/2019 - Cod de proiectare seismica partea a-III-a

  • -  Indicativ NP 112/2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

  • -  Normativ CR 6/2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidărie
 • 5. INFORMAȚII PRIVIND GEOMETRIA

 • a) Poziționarea în plan a pereților structurali și dimensiunile acestora: pereții structurali sunt dispuși pe ambele direcții; de asemenea stâlpișorii din beton armat sunt dispuși uniform pe cele două direcții;

 • b) Dimensiunile pereților exteriori: 40 cm;

 • c) Dimensiunile pereților interiori: 25 cm;

 • d) Continuitatea pe verticală a pereților structurali: pereții structurali respectă continuitatea pe verticală;

 • e) Poziționarea și dimensiunile în plan și în elevație ale golurilor (uși, ferestre) și ale zonelor de perete cu grosime redusă (nișe): nu se respectă în totalitate prevederile Normativului CR 6/2013;

 • f) Poziționarea în plan și în elevație a elementelor structurale din zidărie care generează împingeri (arce, bolți, cupole) cu stabilirea tipologiei și a principalelor dimensiuni (formă, grosime), precum și a elementelor care pot prelua împingerile (contraforți, tiranți): nu exista elemente structurale care să genereze împingeri;

 • g) Poziționarea în plan și dimensiunile elementelor principale ale planșeului: planșeul este din beton armat monolit.

 • h) Pozițiile și dimensiunile elementelor de confinare (stâlpișori și centuri), ale buiandrugilor și ale tiranților: stâlpișorii din beton armat sunt amplasați la uniform pe cele două direcții, iar centurile sunt dispuse la partea superioara a pereților structurali;

 • i) Dimensiunile și geometria fundațiilor: Fundații continue din beton sub ziduri.

 • 6.  CALITATEA MATERIALELOR ÎNGLOBATE ÎN STRUCTURĂ

 • a) Tipul și materialul elementelor pentru zidărie: blocuri ceramice;

 • b) Tipul și calitatea mortarului: mortar de ciment;

 • c) Legăturile (țeserea) la intersecțiile pereților: stâlpișori din beton armat;

 • d) Calitatea execuției pereților: pereții structurali respectă verticalitatea și planeitatea.

 • 7.  NIVELUL DE CUNOAȘTERE

 • -  Geometria clădirii, configurația de ansamblu și dimensiunile elementelor structurale (ziduri, planșeu din lemn, elementele șarpantei din lemn) sunt cunoscute din planurile relevee și vizualizarea de către expert.

 • -  întrucât beneficiarul nu dispune de documentația tehnică de proiectare originală și nu sunt cunoscute caracteristicile mecanice ale materialelor înglobate în structură (blocuri ceramice, beton armat, oțel beton, țiglă ceramică), nivelul de cunoaștere adoptat în prezenta expertiză, conform normativului PI00-3/2019, Tabel 4.1, este cunoașterea limitată KL1.

 • -  Valoarea factorului de încredere este CF = 1,35

Tabelul: Niveluri de cunoaștere si metodele corespunzătoare de calcul (P100-3/2019)

Nivelul cunoașterii

Geometria clădirii

Alcătuirea de detaliu

Proprietățile mecanice ale materialelor

KL1

Din proiectul de ansamblu original si verificarea vizuala prin sondaj in teren sau dintr-un releveu complet al clădirii

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) pe baza proiectării simulate în acord cu practica la data realizării clădirii și pe baza unei inspecții limitate în teren

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) valori stabilite pe baza standardelor valabile sau practicilor de construire din perioada realizării clădirii si din încercări limitate în

teren

KL2

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și dintr-o inspecție limitată în teren sau

 • (b) dintr-o inspecție extinsă în teren

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire

sau

 • (b) din specificațiile de proiectare originale și din încercări limitate în teren

sau

 • (c) din încercări extinse în teren

KL3

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și dintr-o inspecție limitată în teren

sau

 • (b) dintr-o inspecție cuprinzătoare în teren

 • (a) din documentația tehnică

de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și din încercări limitate în teren

sau

 • (b) din încercări cuprinzătoare în teren

Factori de încredere

Valorile de proiectare ale caracteristicilor materialelor din structura existentă se stabilesc în funcție de valorile factorilor de încredere, CF.

Valorile factorilor de încredere se aleg în funcție de nivelul de cunoaștere realizat, astfel:

 • (a) Nivel de cunoaștere realizat, KL1: CF = 1,35;

 • (b) Nivel de cunoaștere realizat, KL2: CF = 1,20;

 • (c) Nivel de cunoaștere realizat, KL3: CF = 1,00.

 • 8. EVALUAREA CALITATIVĂ

în conformitate cu prevederile Normativului PI00-3/2019, pentru evaluarea seismică a clădirilor sunt prevăzute trei metodologii diferite din punct de vedere al complexității:

 • a) Metodologia de nivel 1, de complexitate scăzută;

 • b) Metodologia de nivel 2, de complexitate medie;

 • c) Metodologia de nivel 3, de complexitate ridicată.

Metodologia de nivel 1

Metodologia de nivel 1 este o metodologie simplificată care se poate aplica la clădirile aparținând claselor de importanță și expunere la cutremur III și IV, cu regularitate în plan și în elevație, având următoarele caracteristici:

 • (a)   clădiri cu structura în cadre din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,15g;

 • (b)   clădiri cu structura cu pereți din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,20g;

 • (c)   clădiri cu structura din pereți de zidărie, cu sau fără planșee rigide și rezistente la acțiuni în planul lor, în condițiile precizate în anexa D a Normativului PI00-3/2019:

 • •  clădiri din zidărie confinată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșee din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag < 0,20 g, și P+4E, în zone seismice cu ag < 0,15 g;

 • •  clădiri din zidărie nearmată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșee din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag<0,15 g;

 • • clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu ag = 0,10 g.

 • (d) clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,10 g.

Metodologia de nivel 1 poate fi utilizată și pentru evaluarea altor clădiri decât cele prevăzute mai sus, în scopul obținerii unor informații preliminare, dar rezultatele acestei evaluări nu pot fi utilizate pentru fundamentarea concluziilor, încadrarea clădirii într-o clasă de risc seismic sau stabilirea lucrărilor de intervenție.

Prin excepție de la alineatul anterior, metodologia de nivel 1 poate fi utilizată la evaluarea seismică de ansamblu a clădirilor concepute numai pentru încărcări gravitaționale, fără un sistem structural clar pentru preluarea forțelor orizontale seismice, la care necesitatea lucrărilor de intervenție este evidentă expertului tehnic care stabilește această necesitate prin concluziile expertizei. în acest caz, la proiectarea lucrărilor de intervenție se vor utiliza metode de calcul mai complexe, în acord cu prevederile codului.

Metodologia de nivel 1 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă, utilizând metode simplificate de calcul structural și verificări globale ale structurii (ale efectelor acțiunii seismice), în elementele esențiale.

Metodologia de nivel 2

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri cu orice tip de structură, aparținând oricărei clase de importanță-expunere la cutremur.

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri care îndeplinesc condițiile pentru utilizarea metodologiei de nivel 1, pentru determinarea cu precizie mai mare a susceptibilității de avariere la acțiuni seismice.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 2 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiei de nivel 1.

Metodologia de nivel 2 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural static liniar și factori de comportare.

Metodologia de nivel 3

Metodologia de nivel 3 se aplică pentru evaluarea cu un grad de încredere mai ridicat a comportării seismice.

Metodologia de nivel 3 nu poate fi aplicată pentru clădiri la care, în urma colectării datelor pentru evaluarea structurală, nivelul de cunoaștere este KL1. Nivelul de cunoaștere recomandat pentru această metodologie este KL3.

Pentru clădirile cu structura de zidărie, condiții suplimentare de aplicare a metodologiei de nivel 3 sunt date în anexa D a Normativului PI00-3/2019.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 3 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiilor de nivel 1 și 2.

Metodologia de nivel 3 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a clădirilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă care ia în considerare în mod explicit comportarea neliniară a elementelor structurale sub acțiunea cutremurelor severe.

în conformitate cu prevederile normativului P100-3/2019, Anexa D, metodologia de evaluarea aleasă pentru clădirea în studiu este de nivel 1.

Evaluarea calitativă se face ținând seama de:

 • (a) alcătuirea clădirii;

 • (b) degradarea clădirii.

8.1. Evaluarea calitativă pe baza conformării structurii și detalierea elementelor structurale și nestructurale - Indicatorul R1

Evaluarea indicatorului R1 ține seama de regimul de înălțimea al clădirii, rigiditatea planșeelor la acțiuni în plan orizontal și regularitatea geometrică și structurală.

Rezultatul evaluării calitative a gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică se cuantifică prin indicatorul Rl, unde 0 < Rl < 100. Valori maxime pentru indicatorul Ri sunt date în tabelul D.la și D.lb. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul adoptă valori pentru indicatorul Rl inferioare celor maxime. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor care respectă condițiile de alcătuire seismică din reglementările tehnice în vigoare, este 100.

Tabelul D.lb Valori maxime ale indicatorului Rl, zidărie confinată - metodologia de nivel 1

Rigiditate planșee

Regim de înălțime

Condiții de regularitate

Cu regularitate în plan și în elevație

Fără regularitate în plan sau în elevație

Fără regularitate în plan și în elevație

Rigide

<P+2E

100 (85)

100

85

> P+2E

90

85

75

Fără rigiditate semnificativă

<P+2E

85

70

60

> P+2E

70

55

35

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică

Valoarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, Rl, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, din anexa corespunzătoare tipului de material structural, în funcție de metodologia de evaluare utilizată.

Rl poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de Rl = 100 corespunde unei clădiri care îndeplinește integral toate condițiile de alcătuire.

Clasa de risc asociată indicatorului Rl se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă Rl <30;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 30 < Rl< 60;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 60 < Rl< 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < Rl < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului Rl este: Rl=85, care corespunde clasei de risc seismic RsIII.

 • 8.2. Evaluarea calitativă a gradului de afectare structurală - Indicatorul R2

Rezultatul evaluării calitative a gradului de afectare structurală se cuantifică prin indicatorul R2.

Indicatorul R2 se determină cu relația:

R2 = Ah + Av

unde

Av punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor verticale;

Ah punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor orizontale.

0<R2<100

Valorile maxime ale punctajelor Ah și Av sunt date în tabelul D.2. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul tehnic adoptă valorile Ah și Av pentru aprecierea realistă a efectelor diferitelor tipuri de degradări asupra siguranței structurale a clădirii examinate. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor fără degradări, este 100.

Tabelul D.2 Valori maxime Ah, Av - metodologia de nivel 1

Tipul avariilor

Elemente verticale (Av)

Elemente orizontale (Ah)

Nesemnificative

70

30

Moderate

60

20

Grave

45

15

Foarte grave

25

10

Avariile caracteristice în pereții din zidărie care se iau în considerare sunt:

 • (a) Fisuri verticale în parapete, buiandrugi și arce;

 • (b) Fisuri înclinate în parapete, buiandrugi și arce;

 • (c) Fisuri înclinate în șpaleți;

 • (d) Zdrobirea zidăriei provocată de concentrarea locală a eforturilor de compresiune, eventual cu expulzarea materialului;

 • (e) Fisuri orizontale la extremitățile șpaleților;

 • (f)  Avarii la intersecțiile pereților, cu tendință de desprindere;

 • (g) Fisuri sau crăpături verticale la legăturile dintre pereții perpendiculari;

 • (h) Expulzarea locală a zidăriei din elementele orizontale pe care reazemă planșeele.

Caracterizarea orientativă a severității avariilor elementelor structurale verticale, pentru utilizare în tabelul D.2, este următoarea:

 • (a) avarii nesemnificative ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale foarte subțiri în rosturile de la bază;

 • - fisuri diagonale și desprinderi minore la bază.

 • (b) avarii nesemnificative ale șpaleților între goluri:

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri cu traseu discontinuu, foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale și verticale (fără deplasări);

 • - fisuri diagonale subțiri în cărămizi în < 5% din asize.

 • (c) avarii moderate ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale sau mortar desprins la bază și în apropierea acesteia cu deplasări (< 5-^6 mm) în planul de fisurare;

 • - fisuri înclinate care pornesc de la bază și se extind pe câteva rânduri de cărămidă;

 • - fisuri înclinate în zonele superioare (inclusiv prin cărămizi);

 • (d) avarii moderate ale șpaleților între goluri

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități și, uneori, și în alte rosturi apropiate de extremități;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 5+6 mm); rupere în scară cu < 5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (< 5+6 mm), cele mai multe prin cărămizi, care ajung la colțuri sau în apropierea acestora; la extremități nu se produce zdrobirea zidăriei.

 • (e) Avarii grave ale pereților structurali:

 • - fisuri în rostul orizontal, la bază, < 10+12 mm;

 • - fisuri înclinate extinse pe mai multe asize;

 • - fisuri înclinate cu deschideri < 1CM-12 mm în partea superioară;

 • (f)  Avarii grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat și în alte rosturi orizontale apropiate de extremități;

 • - ieșirea din plan sau deplasări în plan;

 • - cărămizi zdrobite la colțuri;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 10+12 mm); rupere în scară cu >5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (> 6 mm), majoritatea prin cărămizi; câteva zone zdrobite la colțuri sau deplasări mici în lungul sau perpendicular pe planul de fisurare.

 • (g) Avarii foarte grave ale pereților structurali:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări în scară importante, cu lunecarea unor cărămizi de pe cele pe care erau zidite;

 • - secțiunea de la baza peretelui a început să se dezintegreze la extremități;

 • - deplasări laterale mari (în unele zone de margine zidăria a început să cadă).

 • (h) Avarii foarte grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări semnificative în plan sau perpendicular pe plan;

 • - zdrobirea extinsă a cărămizilor la colțuri;

 • - deplasări în scară mari (cu căderea unor cărămizi de pe cele inferioare);

 • - ruperea verticală a cărămizilor în majoritatea asizelor;

 • - deplasări laterale mari, în zonele de margine zidăria a început să cadă;

 • - deplasări și rotiri importante în lungul planurilor de fisurare

Structura este considerată cu avarii grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii grave reprezintă mai mult de 20-25% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii grave reprezintă mai mult de 20+25% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj. ()

Structura este considerată cu avarii foarte grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj.

La clădirile cu avarii foarte grave, care necesită intervenții imediate pentru punerea în siguranță provizorie a clădirii și interzicerea accesului tuturor persoanelor, evaluarea preliminară nu mai este necesară și se trece direct la evaluarea calitativă detaliată.

Caracterizarea orientativă a severității tipurilor de avarii prezentate în tabelul D.2, pentru elementele structurale orizontale, este următoarea:

 • (a) Avarii la planșee cu grinzi din lemn:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în tavan, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în tavan, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: separarea de perete la reazeme pentru un număr mic de grinzi;

 • - Avarii foarte grave: separarea majorității grinzilor principale de pereți la reazeme; deplasarea laterală urmată de căderea unor grinzi de pe reazeme.

 • (b) Avarii la planșee cu grinzi metalice și bolțișoare de cărămidă:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în bolțișoare, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în bolțișoare, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm în bolțișoare, paralele cu grinzile și însoțite de multe fisuri transversale;

 • - Avarii foarte grave: separarea parțială a grinzilor de zidăria boltișoarelor, zdrobirea zidăriei elementelor verticale în zonele de reazem ale grinzilor metalice, căderea boltișoarelor.

 • (c) Avarii la bolți și cupole:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii moderate: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole fără tiranți;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii foarte grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale la bolți sau cupole fără tiranți, fisuri cu deschideri mai mari ale elementelor verticale, la bază și la reazemul bolții, eventual cu zdrobirea zonei comprimate, deformații remanente importante ("coborârea" bolților sau deplasarea laterală a reazemelor).

Valoarea gradului de afectare structurală, R2, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții privind evaluarea stării de degradare a elementelor structurale dat în lista specifică din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat.

R2 poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de R2 = 100 corespunde unei clădiri neafectate de degradări seismice sau de altă natură.

Clasa de risc asociată indicatorului R2 se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R2 < 50;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 50 < R2 < 70;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 70 < R2 < 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < R2 < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R2 este: R2=80, care corespunde clasei de risc seismic Rs III.

 • 8.3. Evaluarea prin calcul - Indicatorul R3

Evaluarea efectelor acțiunii seismice de proiectare (eforturi și deformații) se face considerând structura încărcată cu forțe laterale statice echivalente (conform P 100-1), utilizând procedee simplificate de calcul pentru determinarea perioadelor proprii de vibrație, determinarea eforturilor, distribuția forțelor între elementele verticale ale structurii etc.

Se fac verificări numai la Starea Limită Ultimă.

Forța tăietoare de bază, corespunzătoare modului propriu fundamental de vibrație, pentru fiecare direcție orizontală principală considerată în calculul clădirii, se determină conform prevederilor privind metoda forțelor laterale statice echivalente din P 100-1/2013 și PI 00-3/2019.

Indicatorul R3 este calculat în anexa la prezenta expertiză.

Clasa de risc asociată indicatorului R3 (exprimat în %) se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R3 < 35%;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 35% < R3 < 65%;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 65% < R3 < 90%;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90% > R3.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R3 este: R3=96%, care corespunde clasei de risc seismic Rs IV.

 • 9. ÎNCADRAREA CLĂDIRII ÎN CLASA DE RISC SEISMIC

Normativul PI00-3/2019 definește următoarele patru clase de risc seismic:

 • (i)  Clasa de risc seismic Rs I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime;

 • (j)  Clasa de risc seismic Rs II, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;

 • (k) Clasa de risc seismic Rs III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;

 • (l)  Clasa de risc seismic Rs IV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Pe baza evaluării calitative efectuată la clădirea ce face obiectul prezentei expertize, indicatorul R1 și R2 au valorile:

R1 = 85 %

R2 = 80 %

Pe baza evaluării cantitative prin calcul, indicatorul R3 are valoare:

R3 = 96 %

Conform indicatorilor Rl, R2 și R3 stabiliți în urma evaluării calitative și cantitative clădirea se încadrează în clasa de risc seismic RS III, in care intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 • 10. MASURI DE INTERVENȚIE

A. Varianta I de intervenție (minimala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)   Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)    Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

B. Varianta II de intervenție (maximala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)   Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)   Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

 • 17)  Se tencuiesc pereții din beton de la subsol.

 • 11. CONCLUZII

 • ■   Programul beneficiarului privind REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30, poate fi efectuat numai în condițiile respectării măsurilor de intervenție de la capitolul 10.

 • ■    Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

 • ■    Varianta minimala este obligatorie. Varianta maximala asigura o mai buna igienizare a subsolului. Recomandam execuția proiectului in varianta minimala.

 • ■     Prezenta expertiză va fi cuprinsă în cartea tehnica a clădirii.

 • ■    Lucrările de intervenție se vor efectua doar pe baza unui proiect tehnic de execuție.

 • ■    In proiectul tehnic de execuție proiectantul va întocmi programul de control al calității si fazele determinante.

 • ■    Lucrările de execuție se vor realiza sub supravegherea unui personal tehnic de specialitate al constructorului și beneficiarului.

 • ■     Pentru orice viciu ascuns descoperit la execuția lucrărilor de reabilitare va fi anunțat inginerul expert.

ANEXA LA EXPERTIZA TEHNICA - CORP Cl-c Nr. 1414 / c / 02.2020

 • 1. EVALUAREA CANTITATIVĂ - INDICATORUL R3

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns pentru cutremure având IMR=100 ani, conform tabel 3.1 din PI00-1/2013 este:

Tb = 0,14 sec

Tc = 0,70 sec;

Td = 3,00 sec

Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură, conform PI00-1/2013 este:

0o = 2,50

Valoarea de vârf a accelerației terenului ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani conform PI00-1/2013 este:

ag = 0,20 g

Clasa de importanță și expunere la cutremur conform tabel 4.2 din PI00-1/2013 este: II;

Valoarea factorului de importanță conform tabel 4.2 din PI00-1/2013 este:

Y=l,20

Categoria de importanță, conform HG 766/1997: C

Tipul de alcătuire al construcției: zidărie din cărămidă eficientă și stâlpișori din beton armat.

Planșee din beton armat monolit.

Factorul de comportare pentru acțiuni seismice orizontale q pentru zidărie confiată cu forma regulată în plan și elevație conform PI00-3/2019, Anexa D, este:

q = 2,00

„             15.53             .                               31.42                               t 13.85 L 12.13


Corp CI-a


CorpCl-b

I l I I I

57.40


Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani • 2. SELECTAREA NIVELULUI HAZARDULUI SEISMIC PENTRU DIFERITE STĂRI LIMITA (Anexa A)

Nivelul de baza al hazardului seismic este cel corespunzător nivelului de performanța de siguranță a vieții din cadrul PI00-3/2019.

Pentru evaluarea construcției existente, valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este un interval mediu de recurența de 100 de ani (70% probabilitate de depășire in 50 de ani) conform tabel A.2 din PI00-3/2019.

Tabelul A.2: Intervale medii de recurență și probabilități de depășire

Intervalul mediu de recurență a valorii de vârf a accelerației terenului, IMR, (ani)

Probabilitatea de depășire a valorii de vârf a accelerației terenului în 50 de ani

30

80%

40

70%

100

40%

225

20%

475

10%

 • 3. INFORMAȚII SPECIFICE PENTRU EVALUAREA SIGURANȚEI CONSTRUCȚIILOR DIN CADRE, CONFORM ANEXA D DIN P100-3/2019

 • - Perioada execuției clădirii: 1975.

 • - Numărul de niveluri: Sp+P+2E.

 • - Forma și dimensiunile în plan: formă dreptunghiulară, cu dimensiunile generale de

21,38 m x 13,85 m.

 • - Forma și dimensiunile în elevație:

o înălțimea utilă a parterului: 3,25 m

o înălțimea utilă a etajelor: 3,25 m

o înălțimea la atic: +11,15 m

 • - Grosimea pereților exteriori la parter: 40 cm.

 • - Grosimea pereților interiori la parter: 25 cm.

 • - Tipul de zidărie: pereți din cărămidă eficientă.

 • - Tipul și materialele planșeelor: beton armat monolit.

 • - Tipul și materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă.

 • - Tipul și materialele fundațiilor: tip fâșie din beton.

 • 4. EVALUAREA PRIN CALCUL

Evaluarea încărcărilor conform SR EN 1991-1-1:2004/2009 și CR1-1-3-2013

Evaluarea încărcărilor de proiectare la acoperiș terasă:

încărcări permanente din învelitoare bituminoasă +

izolație termică BCA

încărcări permanente din placa de beton + beton de

pantă + tencuială tavan

Zăpadă (indicativ CRI-1-3/2013)   0,4x 1,50 =

Total

Evaluarea încărcărilor de proiectare la planșee peste parter și etaj 1: încărcări permanente: Planșeu din beton

Pardoseală + suport + tencuială

tavan

Exploatare                        0,4 x 2,00 =

Total

1,20 kN/m2

3,75 kN/m2

0,60 kN/m2

5,55 kN/m2


3,00 kN/m2

1,00 kN/m2

0,80 kN/m2

4,80 kN/m2


încărcarea verticală totala din acoperiș terasă:

Ed = 21,38 x 13,85 x 5,55 = 1643,4 kN

încărcarea verticală totala din planșeului peste etaj I:

Ed = 21,38 x 13,85 x 4,80 = 1421,3 kN

încărcarea verticală totala din planșeului peste parter:

Ed = 21,38 x 13,85 x 4,80 = 1421,3 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj II:

Ed = 78,24 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 48 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1826,7 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj I:

Ed = 75,3 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 48 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1783,7 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la parter:

Ed = 79,5 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 48 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1845,2 kN

încărcarea verticală totala:

Edtotai = 1643,4 + 1421,3 + 1421,3 + 1826,7 + 1783,7 + 1845,2 = 9941,7 kN

Forța tăietoare de bază Fb

Fb = yi x (0o x ag / q) x m x X x î]

Yi “ 1,2

X= 1,0

q = 2,0

Sd(Ti) = ag x P (Ti)/q x q = 0,2 x 2,5/(2,0 x 0,88) = 0,25

q = 0,88

m = 9941,7 kN

Ti = kT x H3/4 = 0,045 x 113/4 = 0,27

p(Ti) = p0v = 2,5

Tpv < T < Tev

Fb = 1,2 X (2,5 X 0,2 / 2,0) x 9941,7 x 1,0 x 0,88 = 2624,6 kN

Calculul forței tăietoare capabile pentru ansamblul clădirii

Conform PI00-1/2019, forța tăietoare capabila pentru ansamblul clădirii (Fbcap) se calculează pe direcția in care aria de zidărie este minima.

6k = 0,10 N/mm2 (10 tf/m2) pentru zidărie cu mortar de ciment

Aztotal = 23,85 + 16,80 = 40,65 m2

CJO = 994170 / 406500 = 2,44daN/cm2

p bxap


CFr.y N

Fcap = 406500 x (1,33 x 1,0) / (1,35 x 2,75) x V(1 + 2,44 x (1,35 x 2,75) / (2,0 x 1,0)) =

= 342149 daN = 3421,49 kN

Conform normativului PI00-1/2013, la preluarea forței tăietoare participa și betonul din stâlpișori.

Calculul indicatorului R3

R3 = Fcap/Fb = 3421,49 / (2624,6 x 1,35) = 0,96

R3 = 96%întocmit, Ing. Cornel Crasovan


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR               / .    '      ?

Nr. 4.-C W~cJ6f*l

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind

Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș,

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr.258/31.12.2019 cu operatorul economic S.C. BAU PROIECT S.R.L., avand ca obiect realizarea documentației pentru ‘'Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș.

Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30. Amplasamentul se găsește în intravilan, intr-o zona cu funcțiunea de instituții si servicii publice. Teren cu construcții, în suprafață de 15045 mp.

Clădirea studiata este o clădire tip, destinata pentru invatamant iar in momemntul de fata este utilizat de Liceul Lenau clasele V-VII1 si in continuare va fi utilizata pentru spațiu de invatamant, dorindu-se doar reabilitarea lor

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a clădirii de pc teren din punct de vedere al siguranței si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect imediat, deteriorarea iremediabila a clădirii atat in interior cat si in exterior.

Prin realizarea acestei investiții se dorește readucerea clădirii in stare optima de exploatare, urmărind următoarele:

-reabilitarea întregii clădiri, menționate in tema de proiectare,

-refacerea in întregime a instalațiilor sanitare, termice si electrice,

-realizarea de instalații de telefonie, internet, wireless, rețea pentru conexiuni fixe la stațiile de lucru, supraveghere video interior si exterior,

-adaptarea construcției la normele ISU in vigoare,

-adaptarea construcției la cerința de siguranța in exploatare,

-optimizarea clădirii din punct de vedere al eficientei energetice.

Lucrările de reabilitare cuprind:

-refacerea completa a finisajelor interioare si exterioare,

-refacerea completa a instalațiilor,

-realizarea izolării termice a clădirii pentru creșterea eficientei energetice,

-asanarea subsolului tehnic.

Lucrări interioare

-se vor demola pereți ușori, nestructurali de compartimentare din grupele sanitare,

-se înlocuiesc instalațiile sanitare si termice,

-se înlocuiesc instalațiile electrice,

-se prevede izolarea termica la planseul peste ultimul nivel din vata bazaltica rigida(infoliata) de 25 cm. Grosime,

-se va amenaja grupuri sanitare pe sexe pe fiecare nivel,

-toti pereții noi de compartimentare se vor realiza din gipscarton-dublu strat cu fonoizolatie vata bazaltica,

-se va realiza tavan fals, doar parțial, de gipscarton la toate nivelele pentru mascarea traseelor de instalații,

-se vor reface complet finisajele interioare.

Lucrări exterioare:

-se va realiza izolarea termica a clădirii prin termosistem 10 cm.,

-se reface trotuarul din jurul clădirii, noul trotuar va fi cu panta spre exterior,

-se refac treptele exterioare,

-se sistematizează terenul din jur pentru evitarea staționarii apelor de suprafața,

-se inlocuieste tamplaria exterioara(ferestre si usi) cu termopan,

-se va amenaja o parcare in incinta din dale prefabricate,

-se va amenaja spațiul verde din incinta.

Clădirea este compusa din 3 corpuri de clădire, fiecare cu acces separat. Corpul de legătură are doua accese, unul fiind cu acces direct pe casa de scara. Clădirea are doua case de scara, fiind suficiente pentru cerința funcționala.

 • 3. Alte informații

Costurile pentru realizarea investitieiconform Devizului General sunt următoarele:

Valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de

11.379.908,86 lei inclusiv TVA

din care valoarea totala a investiției C+M:

8.992.830,00 lei inclusiv TVA;

Durata totala de implementare a proiectului este de 18 luni

 • 4. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotarare privind fazei DALI pentru obiectivul “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud.

Timiș,

PRIMAR

NICOLAE ROBUCONSILIER, FLORENTIN CIUREA


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII

Nr. fC - 9b

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-

30” jud. Timiș

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș prin care se propune realizarea investiției si aprobarea devizului general in valoare de 11.379.908,86 lei (TVA inclus).

Facem următoarele precizări:

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vieții locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastucturii privind asigurarea medicala reprezintă o parte componenta a planului de creștere a calitatii vieții cetățenilor urbei, pe acest considerent municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea si amenajarea unor spatii destinate pentru educație

Biroul Constructii-Instalatii a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr.258/3L12.2019 cu operatorul economic S.C. BAU PROIECT S.R.L., avand ca obiect realizarea documentației pentru “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș.

Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30. Amplasamentul se găsește în intravilan, intr-o zona cu funcțiunea de instituții si servicii publice. Teren cu construcții, în suprafață de 15045 mp.

Clădirea studiata este o clădire tip, destinata pentru invatamant iar in momemntul de fata este utilizat de Liceul Lenau clasele V-VIII si in continuare va fi utilizata pentru spațiu de invatamant, dorindu-se doar reabilitarea lor

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a clădirii de pe teren din punct de vedere al siguranței si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect imediat, deteriorarea iremediabila a clădirii atat in interior cat si in exterior.

Prin realizarea acestei investiții se dorește readucerea obiectivului la o imagine normala, eliminarea riscului de incidente urmare a degradărilor si neconformităților aparute în exploatare, redarea acestuia invatamantului.

De-a lugul timpului s-au realizat diverse intervenții superficiale, lucrări punctuale pentru funcționalizarea activitatii de invatamant cat si diverse reparații asupra caracteristicilor arhitecturale si de instalații ale imobilului. In prezent se poate observa diverse degradări pornind de la nivelul superior, precum si in spatiile interioare ale clădirii cu influente asupra stării instalaților.

In momentul de fata clădirea este utilizata ca școala, dar datorita timpului au aparut o serie de degradări:

-tencuiala exterioara este dezlipita local de suport si căzută la baza aticului si la braul orizontal de la cota 0,00

-tencuiala exterioara este dezlipita local si in câmp,

-paziile de tabla sunt ruginite si neetanse,

-armaturile din otel beton(in proporție de 55%) de la grinzile planseului peste subsol sunt dezvelite si afectate de rugina,

-trotuarul perimetral este denivelat, descompletat si neetas,

-izolația hidrofuga la acoperiș este neetansa,

-treptele exterioare din beton armat sunt degradate.

Cauzele degradărilor sunt:

-vechimea clădirii,

-infiltrații de apa,

-instalații sanitare si termice neetanse,

-invelitoare bituminoasa neetansa.

Prin realizarea acestei investiții se dorește readucerea clădirii in stare optima de exploatare, urmărind următoarele:

-reabilitarea întregii clădiri, menționate in tema de proiectare,

-refacerea in intregime a instalațiilor sanitare, termice si electrice,

-realizarea de instalații de telefonie, internet, wireless, rețea pentru conexiuni fixe la stațiile de lucru, supraveghere video interior si exterior,

-adaptarea construcției la normele ISU in vigoare,

-adaptarea construcției la cerința de siguranța in exploatare,

-optimizarea clădirii din punct de vedere al eficientei energetice.

Lucrările de reabilitare cuprind:

-refacerea completa a finisajelor interioare si exterioare,

-refacerea completa a instalațiilor,

-realizarea izolării termice a clădirii pentru creșterea eficientei energetice,

-asanarea subsolului tehnic.

Lucrări interioare

-se vor demola pereți ușori, nestructurali de compartimentare din grupele sanitare,

-se inlocuiesc instalațiile sanitare si termice,

-se inlocuiesc instalațiile electrice,

-se prevede izolarea termica la planseul peste ultimul nivel din vata bazaltica rigida(infoliata) de 25 cm. Grosime,

-se va amenaja grupuri sanitare pe sexe pe fiecare nivel,

-toti pereții noi de compartimentare se vor realiza din gipscarton-dublu strat cu fonoizolatie vata bazaltica,

-se va realiza tavan fals, doar parțial, de gipscarton la toate nivelele pentru mascarea traseelor de instalații,

-se vor reface complet finisajele interioare.

Lucrări exterioare:

-se va realiza izolarea termica a clădirii prin termosistem 10 cm.,

-se reface trotuarul din jurul clădirii, noul trotuar va fi cu panta spre exterior,

-se refac treptele exterioare,

-se sistematizează terenul din jur pentru evitarea staționarii apelor de suprafața,

-se înlocuiește tamplaria exterioara(ferestre si usi) cu termopan,

-se va amenaja o parcare in incinta din dale prefabricate,

-se va amenaja spațiul verde din incinta.

Clădirea este compusa din 3 corpuri de clădire, fiecare cu acces separat. Corpul de legătură are doua accese, unul fiind cu acces direct pe casa de scara. Clădirea are doua case de scara, fiind suficiente pentru cerința funcționala.

A fost avizat cu nr.l 1/16.04.2020 in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare si avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții si reparații capitale “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș, fiind condiționat de corelarea documentației in conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei si concluziile auditoriului energetic.

Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea DALI aferent obiectivului de “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion

Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș, conform proiect nr.2901/2020, întocmit de S.C. BAU PROIECT S.R.L., TIMIȘOARA, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

Având in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consililui local.

ROU, 4TIN PASCU

CONSILIER,

FLORENTIN CIUREA

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020- 9617/30.04.2020


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC

20.05.2020

AVIZ la Raportul de specialitate privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “ Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-

30 ” jud. Timiș

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș prin care se propune realizarea investiției si aprobarea devizului general in valoare de 11.379.908,86 lei (TVA inclus).

Obiectivele majore ale Primăriei Municipiului Timișoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o creștere a nivelului de trai si implicit o îmbunătățire a calitatii vieții locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastucturii privind asigurarea medicala reprezintă o parte componenta a planului de creștere a calitatii vieții cetățenilor urbei, pe acest considerent municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea si amenajarea unor spatii destinate pentru educație

Biroul Constructii-Instalatii a încheiat Contractul de prestări servicii de proiectare nr.258/31.12.2019 cu operatorul economic S.C. BAU PROIECT S.R.L., avand ca obiect realizarea documentației pentru “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș.

Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30. Amplasamentul se găsește în intravilan, intr-o zona cu funcțiunea de instituții si servicii publice. Teren cu construcții, în suprafață de 15045 mp.

Clădirea studiata este o clădire tip, destinata pentru invatamant iar in momemntul de fata este utilizat de Liceul Lenau clasele V-VIII si in continuare va fi utilizata pentru spațiu de invatamant, dorindu-se doar reabilitarea lor

Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a clădirii de pe teren din punct de vedere al siguranței si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

Nerealizarea lucrărilor de intervenție va avea ca efect imediat, deteriorarea iremediabila a clădirii atat in interior cat si in exterior.

Prin realizarea acestei investiții se dorește readucerea obiectivului la o imagine normala, eliminarea riscului de incidente urmare a degradărilor si neconformităților aparute în exploatare, redarea acestuia invatamantului.

De-a lugul timpului s-au realizat diverse intervenții superficiale, lucrări punctuale pentru funcționalizarea activitatii de invatamant cat si diverse reparații asupra caracteristicilor arhitecturale si de instalații ale imobilului. In prezent se poate observa diverse degradări pornind de la nivelul superior, precum si in spatiile interioare ale clădirii cu influente asupra stării instalaților.

întreaga documentație a fost avizată cu nr.l 1/16.04.2020 in cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare si avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții si reparații capitale “Expcrtiza+DALI l PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș, fiind condiționat de corelarea documentației in conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei si concluziile auditoriului energetic.

Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local.

Durata de realizare a investiei este de 18 luni.

Avand in vedere prevederile HG 907/2016.

în conformitate cu prevederile OUG 57/2019privind Codul administrativ:

Art. 129, al.(2), lit.b), al.4 lit.d) si e)

(2)Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b)atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

(4) In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) Ut. b), consiliul local:

 • d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii.

 • e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

Articolul 196-Tipurile de acte administrative

(1) In exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:

a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020- 9617/30.04.2020 privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “ Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30 ” jud. Timiș.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “ Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30 ” jud. Timiș și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, CRISTINABOZAN

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2O2O - 9617/30.04.2020

Către,

BIROUL CONSTRUCȚII INSTALAȚII

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2020 -9617/30.04.2020, privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școală - Liceul Nicolae Lenau (fost Colegiul Ion Mincu) Timișoara str.Gh.Lazăr nr.22-30" județul Timiș, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT și Devizul General pentru obiectivul de investiții.

Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, pe anul 2020, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.

DIRECT'

ana S


fANCIUSOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTĂRI

BAU PROIECT

str. I. Nemoianu nr.6ATIMISOARA: nr. J735/355 din 30.01.1992

cui. R1802G22 cont : RO11RNCB024904929842000 1 - BCR Timiș

tel,fax: 0256-201953: 0744-532642: 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau@mail.dnttm.rc: bau@rdstm.ro

FOAIE DE CAPĂT

Denumire lucrare:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU)

TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30

Proiect numărul:

Faza:

Amplasament:

Titularul investiției:

Beneficiarul investiției:

Ordonator de credite:

Elaboratorul doc. :

Director, ing. STERN TOMA


2901/2020


EXPERTIZA TEHNICA


Municipiul TIMIȘOARA, județul TIMIȘ str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC BAU PROIECT SRL Timișoara

Str. losif Nemoianu nr. 6a


Voi.


MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI

SE ATESTĂ DpMNUL/BeAMNA

.C.RASQVAM..,..1....C.QRU£.U...^

născutZâ' în anul ......ASjtVti..... luna QSJ3QM_ ziua

în -eff^fcomunay r - - _QDV _Q 5 3UK>.-. A RĂI?________________

de profesie----______________________

DIRECTOR GENERAL

o -a 4

în baza certificatului nr. •              r-g•uv-rț~ — ——-A&L

1) Pentru calitatea de. BKPeRTTEHHAC.....................

^Jn'dJme^ilT^

dk ASBXLt. ftCJW. ASW            .ClMUC A^.-r_________

3) Pentru următoarele cerințe                 ȘL__ȘTA_&LCijAT&_CĂ.^:'7_.


Valabilfvezi verso)

Prezentul certificat a fost eliberat în baza legii nr.10/1995


SERIA C NR. 1509


Prezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 în 5 ani


LEGITIMAȚIEPROIECT.


SOCIETATEA COMERCIALA DE PROIECTĂRI

BAU PROIECT

str. I. Nemoianu nr.6ATIMIȘOARA: nr.J/35/355 din 30.01.1992

cui. R1802622 cont : RO11RNCB0249049298420 001 - BCR Timiș

tel,fax: 0256-201953; 0744-532642; 0745-647532 ; 0740-013610 e-mail: bau@mail.dnttm.ro; bau@rdstm.ro

BORDEROU

 • 1)  Foaie de capat si semnaturi

 • 2)  Copie după actul de atestare si legitimație

 • 3)  Borderou

 • 4)  Raport Sintetic - Corp C1-a

 • 5)  Expertiza tehnica - Corp C1-a

 • 6) Anexa la expertiza - Corp C1-a

 • 7)  Raport Sintetic - Corp C1-b

 • 8)  Expertiza tehnica - Corp C1-b

 • 9) Anexa la expertiza - Corp C1-b

 • 10) Raport Sintetic - Corp C1-c

 • 11) Expertiza tehnica - Corp C1-c

 • 12) Anexa la expertiza - Corp C1-c

 • 13) Fotografii


EVALUARE SEISMICA

RAPORT SINTETIC

Denumirea lucrării:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30

Scopul expertizei:

Reabilitare clădire scoală - Corp Cl-a

Data expertizei:

Februarie 2020

Expert tehnic

Crașovan Cornel

Legitimație

1509

Adresa:

municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș

Categoria de importanta (HG 766/1997):

C

Clasa de importanta si expunere la cutremur (PI00-1):

II

Anul construirii:

1975

Funcțiunea clădirii:

Clădire Scoală

înălțimea supraterana totala (m):

11,15

Număr de niveluri:

Sp+P+2E

Suprafața construita (mp):

644,03

Suprafața desfășurată (mp):

2576,12

Sistemul structural:

Zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

Componente nestructurale:

Ziduri ușoare de compartimentare

Acțiunea seismica (probabilitatea de depășire in 50 ani):

ULS

Verificarea la Starea Limita Ultima:

Metodologia de evaluare folosita (PI 00-3):

1

2

3

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismica, R1:

85

Gradul de afectare structurala, R2:

80

Gradul de asigurare structurala seismica, R3:

94

Clasa de risc seismica in care a fost încadrată construcția, Rs:

I

II

III

IV

Descrierea clasei de risc seismic

în clasa de risc seismic RS III, intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Verificarea la Starea Limita de Serviciu

Nu este cazul

Concluzii:

Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

Necesitatea lucrărilor de intervenție

Da

Nu

Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție, Rs:

I

II

III

IV

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Nr. 1414 / a / 02.2020

Obiectul prezentei expertize tehnice îl constituie corp clădire școală-£fee^lCtfc,ei^ municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș.         //<j / P 4

Beneficiar: Municipiul Timișoara.


Motivul expertizei tehnice este următorul:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30


 • 1. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL PRIVIND CONSTRUCȚIA

Clădirea școlii este alcătuită din trei corpuri, separate prin rost antiseismic.

 • a) Data execuției clădirii - 1975

 • b) Numărul de niveluri - Sp+P+2E

 • c) Forma si dimensiunile in plan: formă dreptunghiulară, cu dimensiunile generale de 57,40 m x 11,22 m

 • d) Forma și dimensiunile în elevație: clădirea păstrează regularitatea pe verticală, înălțimea minima la atic este de 11,15 m.

 • e) Tipul structurii: zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

 • f) Natura elementelor pentru zidărie și modul de zidire: cărămidă eficientă cu mortar de ciment la rosturi

 • g) Tipul si materialele planșeului: planșeu din beton cu centuri din beton armat

 • h) Tipul si materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă

 • i) Natura terenului de fundare: praf argilos nisipos

 • j) Tipul si materialele de fundare: tip continue din beton

 • k) Tipul și materialele finisajelor și decorațiilor exterioare: tencuială și zugrăveală exterioară

 • 2. DOCUMENTE CE STAU LA BAZA INFORMAȚIILOR GENERALE PREZENTATE MAI SUS

 • a) Vizualizarea clădirii de către expert;

 • b) Planuri relevee;

 • c) Sondaj de dezvelire la fundații;

 • d) Studiu geotehnic.

 • 3. DATE PRIVIND STAREA FIZICĂ A CLĂDIRII

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local de suport și căzută la baza aticului și la brâul orizontal de la cota ±0,00;

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local și în câmp;

 • -  Paziile de tablă sunt ruginite și neetanșe;

 • -  Armăturile din oțel beton (în proporție de cca 55%) de la grinzile planșeului peste subsol sunt dezvelite și afectate de rugină;

 • -  Trotuarul perimetral este denivelat, descompletat și neetanș;

 • -  Izolația hidrofugă la acoperiș este neetanșă;

 • -  Treptele exterioare din beton armat sunt degradate.

 • 4. DOCUMENTE NORMATIVE DE BAZA

 • -  Clasa de importanta a clădirii este II, conform PI00/2013, iar categoria de importanță este C, conform HG 766/1997

 • -  Clădirea este amplasata in zona seismica cu ag=0,20g. Timp de colț Tc=0.7sec.

 • -  Legea nr. 10/1995 - Privind Calitatea in construcții

 • -  Legea nr. 50/1991 - Privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

 • -  CR 0/2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții

 • - Normativ PI00-1/2013 - Cod de proiectare seismica

 • -  Normativ P100-3/2019 - Cod de proiectare seismica partea a-III-a

Indicativ NP 112/2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

Normativ CR 6/2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidărie

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

 • 5.  INFORMAȚII PRIVIND GEOMETRIA

 • a) Poziționarea în plan a pereților structurali și dimensiunile acestora: pereții structurali sunt dispuși pe ambele direcții; de asemenea stâlpișorii din beton armat sunt dispuși uniform pe cele două direcții;

 • b) Dimensiunile pereților exteriori: 40 cm;

 • c) Dimensiunile pereților interiori: 25 cm;

 • d) Continuitatea pe verticală a pereților structurali: pereții structurali respectă continuitatea pe verticală;

 • e) Poziționarea și dimensiunile în plan și în elevație ale golurilor (uși, ferestre) și ale zonelor de perete cu grosime redusă (nișe): nu se respectă în totalitate prevederile Normativului CR 6/2013;

 • f) Poziționarea în plan și în elevație a elementelor structurale din zidărie care generează împingeri (arce, bolți, cupole) cu stabilirea tipologiei și a principalelor dimensiuni (formă, grosime), precum și a elementelor care pot prelua împingerile (contraforți, tiranți): nu exista elemente structurale care să genereze împingeri;

 • g) Poziționarea în plan și dimensiunile elementelor principale ale planșeului: planșeul este din beton armat monolit.

 • h) Pozițiile și dimensiunile elementelor de confinare (stâlpișori și centuri), ale buiandrugilor și ale tiranților: stâlpișorii din beton armat sunt amplasați la uniform pe cele două direcții, iar centurile sunt dispuse la partea superioara a pereților structurali;

 • i) Dimensiunile și geometria fundațiilor: Fundații continue din beton sub ziduri.

 • 6.  CALITATEA MATERIALELOR ÎNGLOBATE ÎN STRUCTURĂ

 • a) Tipul și materialul elementelor pentru zidărie: blocuri ceramice;

 • b) Tipul și calitatea mortarului: mortar de ciment;

 • c) Legăturile (țeserea) la intersecțiile pereților: stâlpișori din beton armat;

 • d) Calitatea execuției pereților: pereții structurali respectă verticalitatea și planeitatea.

 • 7. NIVELUL DE CUNOAȘTERE

 • -  Geometria clădirii, configurația de ansamblu și dimensiunile elementelor structurale (ziduri, planșeu din lemn, elementele șarpantei din lemn) sunt cunoscute din planurile relevee și vizualizarea de către expert.

 • -  întrucât beneficiarul nu dispune de documentația tehnică de proiectare originală și nu sunt cunoscute caracteristicile mecanice ale materialelor înglobate în structură (blocuri ceramice, beton armat, oțel beton, țiglă ceramică), nivelul de cunoaștere adoptat în prezenta expertiză, conform normativului PI00-3/2019, Tabel 4.1, este cunoașterea limitată KL1.

 • -  Valoarea factorului de încredere este CF = 1,35

Tabelul: Niveluri de cunoaștere si metodele corespunzătoare de calcul (P100-3/2019)

Nivelul cunoașterii

Geometria clădirii

Alcătuirea de detaliu

Proprietățile mecanice ale materialelor

KL1

Din proiectul de ansamblu original si verificarea vizuala prin sondaj in teren sau dintr-un releveu complet al clădirii

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) pe baza proiectării simulate în acord cu practica la data realizării clădirii și pe baza unei inspecții limitate în teren

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) valori stabilite pe baza standardelor valabile sau practicilor de construire din perioada realizării clădirii si din încercări limitate în

_____2__________________________________________________________________________________________________

teren

KL2

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și dintr-o inspecție limitată în teren sau

 • (b) dintr-o inspecție extinsă în teren

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire

sau

 • (b) din specificațiile de proiectare originale și din încercări limitate în teren

sau

 • (c) din încercări extinse în teren

KL3

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și dintr-o inspecție limitată în teren

sau

 • (b) dintr-o inspecție cuprinzătoare în teren

 • (a) din documentația tehnică

de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și din încercări limitate în teren

sau

 • (b) din încercări cuprinzătoare în teren

Factori de încredere

Valorile de proiectare ale caracteristicilor materialelor din structura existentă se stabilesc în funcție de valorile factorilor de încredere, CF.

Valorile factorilor de încredere se aleg în funcție de nivelul de cunoaștere realizat, astfel:

 • (a) Nivel de cunoaștere realizat, KL1: CF = 1,35;

 • (b) Nivel de cunoaștere realizat, KL2: CF = 1,20;

 • (c) Nivel de cunoaștere realizat, KL3: CF = 1,00.

 • 8. EVALUAREA CALITATIVĂ

în conformitate cu prevederile Normativului PI00-3/2019, pentru evaluarea seismică a clădirilor sunt prevăzute trei metodologii diferite din punct de vedere al complexității:

 • a) Metodologia de nivel 1, de complexitate scăzută;

 • b) Metodologia de nivel 2, de complexitate medie;

 • c) Metodologia de nivel 3, de complexitate ridicată.

Metodologia de nivel 1

Metodologia de nivel 1 este o metodologie simplificată care se poate aplica la clădirile aparținând claselor de importanță și expunere la cutremur III și IV, cu regularitate în plan și în elevație, având următoarele caracteristici:

 • (a)   clădiri cu structura în cadre din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,15g;

 • (b)   clădiri cu structura cu pereți din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,20g;

 • (c)   clădiri cu structura din pereți de zidărie, cu sau fără planșee rigide și rezistente la acțiuni în planul lor, în condițiile precizate în anexa D a Normativului PI00-3/2019:

 • •  clădiri din zidărie confinată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșee din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag < 0,20 g, și P+4E, în zone seismice cu ag < 0,15 g;

 • •  clădiri din zidărie nearmată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșee din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag<0,15 g;

 • • clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu ag = 0,10 g.

 • (d) clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,10 g.

Metodologia de nivel 1 poate fi utilizată și pentru evaluarea altor clădiri decât cele prevăzute mai sus, în scopul obținerii unor informații preliminare, dar rezultatele acestei evaluări nu pot fi utilizate pentru fundamentarea concluziilor, încadrarea clădirii într-o clasă de risc seismic sau stabilirea lucrărilor de intervenție.

Prin excepție de la alineatul anterior, metodologia de nivel 1 poate fi utilizată la evaluarea seismică de ansamblu a clădirilor concepute numai pentru încărcări gravitaționale, fără un sistem structural clar pentru preluarea forțelor orizontale seismice, la care necesitatea lucrărilor de intervenție este evidentă expertului tehnic care stabilește această necesitate prin concluziile expertizei. In acest caz, la proiectarea lucrărilor de intervenție se vor utiliza metode de calcul mai complexe, în acord cu prevederile codului.

Metodologia de nivel 1 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă, utilizând metode simplificate de calcul structural și verificări globale ale structurii (ale efectelor acțiunii seismice), în elementele esențiale.

Metodologia de nivel 2

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri cu orice tip de structură, aparținând oricărei clase de importanță-expunere la cutremur.

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri care îndeplinesc condițiile pentru utilizarea metodologiei de nivel 1, pentru determinarea cu precizie mai mare a susceptibilității de avariere la acțiuni seismice.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 2 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiei de nivel 1.

Metodologia de nivel 2 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural static liniar și factori de comportare.

Metodologia de nivel 3

Metodologia de nivel 3 se aplică pentru evaluarea cu un grad de încredere mai ridicat a comportării seismice.

Metodologia de nivel 3 nu poate fi aplicată pentru clădiri la care, în urma colectării datelor pentru evaluarea structurală, nivelul de cunoaștere este KL1. Nivelul de cunoaștere recomandat pentru această metodologie este KL3.

Pentru clădirile cu structura de zidărie, condiții suplimentare de aplicare a metodologiei de nivel 3 sunt date în anexa D a Normativului PI 00-3/2019.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 3 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiilor de nivel 1 și 2.

Metodologia de nivel 3 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a clădirilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă care ia în considerare în mod explicit comportarea neliniară a elementelor structurale sub acțiunea cutremurelor severe.

în conformitate cu prevederile normativului P100-3/2019, Anexa D, metodologia de evaluarea aleasă pentru clădirea în studiu este de nivel 1.

Evaluarea calitativă se face ținând seama de:

 • (a) alcătuirea clădirii;

 • (b) degradarea clădirii.

 • 8.1. Evaluarea calitativă pe baza conformării structurii și detalierea elementelor structurale și nestructurale - Indicatorul R1

Evaluarea indicatorului R1 ține seama de regimul de înălțimea al clădirii, rigiditatea planșeelor la acțiuni în plan orizontal și regularitatea geometrică și structurală.

Rezultatul evaluării calitative a gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică se cuantifică prin indicatorul Rl, unde 0 < Rl < 100. Valori maxime pentru indicatorul Ri sunt date în tabelul D.la și D.lb. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul adoptă valori pentru indicatorul Rl inferioare celor maxime. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor care respectă condițiile de alcătuire seismică din reglementările tehnice în vigoare, este 100.

Tabelul D.lb Valori maxime ale indicatorului Rl, zidărie confinată - metodologia de nivel 1

Rigiditate planșee

Regim de înălțime

Condiții de regularitate

Cu regularitate în plan și în elevație

Fără regularitate în plan sau în elevație

Fără regularitate în plan și în elevație

Rigide

<P+2E

100 (85)

100

85

>P+2E

90

85

75

Fără rigiditate semnificativă

<P+2E

85

70

60

>P+2E

70

55

35

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică

Valoarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, Rl, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, din anexa corespunzătoare tipului de material structural, în funcție de metodologia de evaluare utilizată.

Rl poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de Rl = 100 corespunde unei clădiri care îndeplinește integral toate condițiile de alcătuire.

Clasa de risc asociată indicatorului Rl se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă Rl < 30;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 30 < Rl< 60;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 60 < Rl< 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < Rl < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului Rl este: Rl=85, care corespunde clasei de risc seismic RsIII.

 • 8.2. Evaluarea calitativă a gradului de afectare structurală - Indicatorul R2

Rezultatul evaluării calitative a gradului de afectare structurală se cuantifică prin indicatorul R2.

Indicatorul R2 se determină cu relația:

R2 = Ah + Av

unde

Av punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor verticale;

Ah punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor orizontale.

0<R2<100

Valorile maxime ale punctajelor Ah și Av sunt date în tabelul D.2. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul tehnic adoptă valorile Ah și Av pentru aprecierea realistă a efectelor diferitelor tipuri de degradări asupra siguranței structurale a clădirii examinate. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor fără degradări, este 100.

Tabelul D.2 Valori maxime Ah, Av - metodologia de nivel 1

Tipul avariilor

Elemente verticale (Av)

Elemente orizontale (Ah)

Nesemnificative

70

30

Moderate

60

20

Grave

45

15

Foarte grave

25

10

Avariile caracteristice în pereții din zidărie care se iau în considerare sunt:

 • (a) Fisuri verticale în parapete, buiandrugi și arce;

 • (b) Fisuri înclinate în parapete, buiandrugi și arce;

 • (c)  Fisuri înclinate în șpaleți;

 • (d) Zdrobirea zidăriei provocată de concentrarea locală a eforturilor de compresiune, eventual cu expulzarea materialului;

 • (e) Fisuri orizontale la extremitățile șpaleților;

 • (f)  Avarii la intersecțiile pereților, cu tendință de desprindere;

 • (g) Fisuri sau crăpături verticale la legăturile dintre pereții perpendiculari;

 • (h) Expulzarea locală a zidăriei din elementele orizontale pe care reazemă planșeele.

Caracterizarea orientativă a severității avariilor elementelor structurale verticale, pentru utilizare în tabelul D.2, este următoarea:

 • (a) avarii nesemnificative ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale foarte subțiri în rosturile de la bază;

 • - fisuri diagonale și desprinderi minore la bază.

 • (b) avarii nesemnificative ale șpaleților între goluri:

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri cu traseu discontinuu, foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale și verticale (fără deplasări);

 • - fisuri diagonale subțiri în cărămizi în < 5% din asize.

 • (c) avarii moderate ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale sau mortar desprins la bază și în apropierea acesteia cu deplasări (< 5^-6 mm) în planul de fisurare;

 • - fisuri înclinate care pornesc de la bază și se extind pe câteva rânduri de cărămidă;

 • - fisuri înclinate în zonele superioare (inclusiv prin cărămizi);

 • (d) avarii moderate ale șpaleților între goluri

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități și, uneori, și în alte rosturi apropiate de extremități;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 5+6 mm); rupere în scară cu < 5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (< 5+6 mm), cele mai multe prin cărămizi, care ajung la colțuri sau în apropierea acestora; la extremități nu se produce zdrobirea zidăriei.

 • (e) Avarii grave ale pereților structurali:

 • - fisuri în rostul orizontal, la bază, < 10+12 mm;

 • - fisuri înclinate extinse pe mai multe asize;

 • - fisuri înclinate cu deschideri <10+12 mm în partea superioară;

 • (f)  Avarii grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat și în alte rosturi orizontale apropiate de extremități;

 • - ieșirea din plan sau deplasări în plan;

 • - cărămizi zdrobite la colțuri;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 10+12 mm); rupere în scară cu >5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (> 6 mm), majoritatea prin cărămizi; câteva zone zdrobite la colțuri sau deplasări mici în lungul sau perpendicular pe planul de fisurare.

 • (g) Avarii foarte grave ale pereților structurali:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări în scară importante, cu lunecarea unor cărămizi de pe cele pe care erau zidite;

 • - secțiunea de la baza peretelui a început să se dezintegreze la extremități;

 • - deplasări laterale mari (în unele zone de margine zidăria a început să cadă).

 • (h) Avarii foarte grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări semnificative în plan sau perpendicular pe plan;

 • - zdrobirea extinsă a cărămizilor la colturi;

 • - deplasări în scară mari (cu căderea unor cărămizi de pe cele inferioare);

 • - ruperea verticală a cărămizilor în majoritatea asizelor;

 • - deplasări laterale mari, în zonele de margine zidăria a început să cadă;

 • - deplasări și rotiri importante în lungul planurilor de fisurare

Structura este considerată cu avarii grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii grave reprezintă mai mult de 20+25% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii grave reprezintă mai mult de 2025% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj. ()

Structura este considerată cu avarii foarte grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj.

La clădirile cu avarii foarte grave, care necesită intervenții imediate pentru punerea în siguranță provizorie a clădirii și interzicerea accesului tuturor persoanelor, evaluarea preliminară nu mai este necesară și se trece direct la evaluarea calitativă detaliată.

Caracterizarea orientativă a severității tipurilor de avarii prezentate în tabelul D.2, pentru elementele structurale orizontale, este următoarea:

 • (a) Avarii la planșee cu grinzi din lemn:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în tavan, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în tavan, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: separarea de perete la reazeme pentru un număr mic de grinzi;

 • - Avarii foarte grave: separarea majorității grinzilor principale de pereți la reazeme; deplasarea laterală urmată de căderea unor grinzi de pe reazeme.

 • (b) Avarii la planșee cu grinzi metalice și bolțișoare de cărămidă:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în bolțișoare, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în bolțișoare, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm în bolțișoare, paralele cu grinzile și însoțite de multe fisuri transversale;

 • - Avarii foarte grave: separarea parțială a grinzilor de zidăria boltișoarelor, zdrobirea zidăriei elementelor verticale în zonele de reazem ale grinzilor metalice, căderea boltișoarelor.

 • (c) Avarii la bolți și cupole:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii moderate: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole fără tiranți;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii foarte grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale la bolți sau cupole fără tiranți, fisuri cu deschideri mai mari ale elementelor verticale, la bază și la reazemul bolții, eventual cu zdrobirea zonei comprimate, deformații remanente importante ("coborârea" bolților sau deplasarea laterală a reazemelor).

Valoarea gradului de afectare structurală, R2, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții privind evaluarea stării de degradare a elementelor structurale dat în lista specifică din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat.

R2 poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de R2 = 100 corespunde unei clădiri neafectate de degradări seismice sau de altă natură.

Clasa de risc asociată indicatorului R2 se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R2 < 50;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 50 < R2 < 70;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 70 < R2 < 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < R2 < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R2 este: R2=80, care corespunde clasei de risc seismic Rs III.

 • 8.3. Evaluarea prin calcul - Indicatorul R3

Evaluarea efectelor acțiunii seismice de proiectare (eforturi și deformații) se face considerând structura încărcată cu forțe laterale statice echivalente (conform P 100-1), utilizând procedee simplificate de calcul pentru determinarea perioadelor proprii de vibrație, determinarea eforturilor, distribuția forțelor între elementele verticale ale structurii etc.

Se fac verificări numai la Starea Limită Ultimă.

Forța tăietoare de bază, corespunzătoare modului propriu fundamental de vibrație, pentru fiecare direcție orizontală principală considerată în calculul clădirii, se determină conform prevederilor privind metoda forțelor laterale statice echivalente din P 100-1/2013 și PI 00-3/2019.

Indicatorul R3 este calculat în anexa la prezenta expertiză.

Clasa de risc asociată indicatorului R3 (exprimat în %) se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R3 < 35%;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 35% < R3 < 65%;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 65% < R3 < 90%;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90% > R3.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R3 este: R3=94%, care corespunde clasei de risc seismic Rs IV.

 • 9. ÎNCADRAREA CLĂDIRII ÎN CLASA DE RISC SEISMIC

Normativul PI00-3/2019 definește următoarele patru clase de risc seismic:

 • (i)  Clasa de risc seismic Rs I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime;

 • (j)  Clasa de risc seismic Rs II, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;

 • (k) Clasa de risc seismic Rs III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;

 • (l)  Clasa de risc seismic Rs IV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Pe baza evaluării calitative efectuată la clădirea ce face obiectul prezentei expertize, indicatorul R1 și R2 au valorile:

R1 = 85 %

R2 = 80 %

Pe baza evaluării cantitative prin calcul, indicatorul R3 are valoare:

R3 = 94 %

Conform indicatorilor Rl, R2 și R3 stabiliți în urma evaluării calitative și cantitative clădirea se încadrează în clasa de risc seismic RS III, in care intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 • 10. MASURI DE INTERVENȚIE

A. Varianta I de intervenție (minimala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)   Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)   Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

B. Varianta II de intervenție (maximala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)   Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)   Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

 • 17)  Se tencuiesc pereții din beton de la subsol.

 • 11. CONCLUZII

 • ■   Programul beneficiarului privind REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZ AR 22-30, poate fi efectuat numai în condițiile respectării măsurilor de intervenție de la capitolul 10.

 • ■    Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

 • ■    Varianta minimala este obligatorie. Varianta maximala asigura o mai buna igienizare a subsolului. Recomandam execuția proiectului in varianta minimala.

 • ■     Prezenta expertiză va fi cuprinsă în cartea tehnica a clădirii.

 • ■    Lucrările de intervenție se vor efectua doar pe baza unui proiect tehnic de execuție.

 • ■    în proiectul tehnic de execuție proiectantul va întocmi programul de control al calității si fazele determinante.

 • ■    Lucrările de execuție se vor realiza sub supravegherea unui personal tehnic de specialitate al constructorului și beneficiarului.

 • ■     Pentru orice viciu ascuns descoperit la execuția lucrărilor de reabilitare va fi anunțat inginerul expert.

ANEXA LA EXPERTIZA TEHNICA

Nr. 1414 / a / 02.2020

 • 1. EVALUAREA CANTITATIVĂ - INDICATORUL R3

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns pentru cutremure având IMR=100 ani, conform tabel 3.1 din PI00-1/2013 este:

Tb = 0,14 sec

Tc = 0,70 sec;

Td = 3,00 sec

Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură, conform PI00-1/2013 este:

po = 2,50

Valoarea de vârf a accelerației terenului ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani conform PI00-1/2013 este:

ag = 0,20 g

Clasa de importanță și expunere la cutremur conform tabel 4.2 din P100-1/2013 este: II;

Valoarea factorului de importanță conform tabel 4.2 din PI00-1/2013 este:

7 = 1,20

Categoria de importanță, conform HG 766/1997: C

Tipul de alcătuire al construcției: zidărie din cărămidă eficientă și stâlpișori din beton armat.

Planșee din beton armat monolit.

Factorul de comportare pentru acțiuni seismice orizontale q pentru zidărie confiată cu forma regulată în plan și elevație conform PI00-3/2019, Anexa D, este:

q = 2,00


Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani


 • 2. SELECTAREA NIVELULUI HAZARDULUI SEISMIC PENTRU DIFERITE STĂRI LIMITA (Anexa A)

Nivelul de baza al hazardului seismic este cel corespunzător nivelului de performanța de siguranță a vieții din cadrul PI00-3/2019.

Pentru evaluarea construcției existente, valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este un interval mediu de recurența de 100 de ani (70% probabilitate de depășire in 50 de ani) conform tabel A.2 din PI00-3/2019.

Tabelul A.2: Intervale medii de recurență și probabilități de depășire

Intervalul mediu de recurență a valorii de vârf a accelerației terenului, IMR, (ani)

Probabilitatea de depășire a valorii de vârf a accelerației terenului în 50 de ani

30

80%

40

70%

100

40%

225

20%                   i

475

10%

 • 3. INFORMAȚII SPECIFICE PENTRU EVALUAREA SIGURANȚEI CONSTRUCȚIILOR DIN CADRE, CONFORM ANEXA D DIN P100-3/2019

 • - Perioada execuției clădirii: 1975.

 • - Numărul de niveluri: Sp+P+2E.

 • - Forma și dimensiunile în plan: formă dreptunghiulară, cu dimensiunile generale de

57,40 m x 11,22 m.

 • - Forma si dimensiunile în elevație:

9                                                                            3

o înălțimea utilă a parterului: 3,25 m

o înălțimea utilă a etajelor: 3,25 m

o înălțimea la atic: +11,15 m

 • - Grosimea pereților exteriori la parter: 40 cm.

 • - Grosimea pereților interiori la parter: 25 cm.

 • - Tipul de zidărie: pereți din cărămidă eficientă.

 • - Tipul și materialele planșeelor: beton armat monolit.

 • - Tipul și materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă.

 • - Tipul și materialele fundațiilor: tip fâșie din beton.

 • 4. EVALUAREA PRIN CALCUL

Evaluarea încărcărilor conform SR EN 1991-1-1:2004/2009 și CR1-1-3-2013

Evaluarea încărcărilor de proiectare la acoperiș terasă:

încărcări permanente din învelitoare bituminoasă +                 1,20 kN/m2

izolație termică BCA

încărcări permanente din placa de beton + beton de                 3,75 kN/m2

pantă + tencuială tavan

Zăpadă (indicativ CRI-1-3/2013)   0,4x 1,50=                     0,60 kN/m2

Total                                                          5,55 kN/m2

Evaluarea încărcărilor de proiectare la planșee peste parter și etaj 1: încărcări permanente: Planșeu din beton

3,00 kN/m2

1,00 kN/m2

0,80 kN/m2

4,80 kN/m2


Pardoseală + suport + tencuială

tavan

Exploatare                       0,4 x 2,00 =

Total

încărcarea verticală totala din acoperiș terasă:

Ed = 57,4 x 11,22 x 5,55 = 3574,4 kN

încărcarea verticală totala din planșeele peste parter și etaj I:

Ed = 2 x 57,4 x 11,22 x 4,80 = 6182,7 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj II:

Ed = (7 x 5,81 + 56,0) x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 37 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1940,0 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj I:

Ed = (7 x 5,81 + 58,0) x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 37 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1969,0 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la parter:

Ed = (7 x 5,81 + 62,3) x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 37 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 2032,0 kN

încărcarea verticală totala:

Edtotai = 3574,4 + 6182,7 + 6182,7 + 1940,0 + 1969,0 + 2032,0 = 21880,8 kN

Forța tăietoare de bază Fb

Fb = yi x (po x ag / q) x m x X x q 71 = 1,2 7= 1,0

q = 2,0

Sd(Ti) = ag x p (Ti)/q x r| = 0,2 x 2,5/(2,0 x 0,88) = 0,25

r| = 0,88

m = 21880,8 kN

Ti = kT x H3/4 = 0,045 x 113/4 = 0,27

P (Ti) = pov = 2,5

Tpv < T < Tev

Fb = 1,2 X (2,5 X 0,2 / 2,0) x 21880,8 x 1,0 x 0,88 = 5776,5 kN

Calculul forței tăietoare capabile pentru ansamblul clădirii

Conform PI 00-1/2019, forța tăietoare capabila pentru ansamblul clădirii (Fbcap) se calculează pe direcția in care aria de zidărie este minima.

&k = 0,10 N/mm2 (10 tf/m2) pentru zidărie cu mortar de ciment

Aztotal = 30,89 + 71,30 = 102,2 m2

oo = 2188080 / 1022000 = 2,14 daN/cm2

i           A 1>33r*

° 2. Or*


b .cap      s, min «J/n      z ,min

CFYm

Fcap= 1022000 x (1,33 x 1,0) / (1,35 x 2,75) x ^(1 + 2,14 x (1,35 x 2,75) / (2,0 x 1,0)) =

= 730858,4 daN = 7308,584 kN

Conform normativului PI00-1/2013, la preluarea forței tăietoare participa și betonul din stâlpișori.

Calculul indicatorului R3

R3 = Fcap/Fb = 730858,4 / (577650 x 1,35) = 0,94

R3 = 94%


EVALUARE SEISMICA

RAPORT SINTETIC

Denumirea lucrării:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30

Scopul expertizei:

Reabilitare clădire scoală - Corp Cl-b

Data expertizei:

Februarie 2020

Expert tehnic

Crașovan Cornel

Legitimație

1509

Adresa:

municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș

Categoria de importanta (HG 766/1997):

C

Clasa de importanta si expunere la cutremur (PI00-1):

II

Anul construirii:

1975

Funcțiunea clădirii:

Clădire Scoală

înălțimea supraterana totala (m):

11,15

Număr de niveluri:

Sp+P+2E

Suprafața construita (mp):

313,30

Suprafața desfășurată (mp):

1252,20

Sistemul structural:

Zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

Componente nestructurale:

Ziduri ușoare de compartimentare

Acțiunea seismica (probabilitatea de depășire in 50 ani):

ULS

Verificarea la Starea Limita Ultima:

Metodologia de evaluare folosita (PI00-3):

I

2

3

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismica, R1:

85

Gradul de afectare structurala, R2:

80

Gradul de asigurare structurala seismica, R3:

96

Clasa de risc seismica in care a fost încadrată construcția, Rs:

I

II

III

IV

Descrierea clasei de risc seismic

în clasa de risc seismic RS III, intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Verificarea la Starea Limita de Serviciu

Nu este cazul

Concluzii:

Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

Necesitatea lucrărilor de intervenție

Da

Nu

Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție, Rs:

I

II

III

IV

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Nr. 1414 / b / 02.2020Obiectul prezentei expertize tehnice îl constituie corp clădire școa municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș.

Beneficiar: Municipiul Timișoara.

Motivul expertizei tehnice este următorul:

REABILITARE C( LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINC TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30


 • 1. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL PRIVIND CONSTRUCȚIA

Clădirea școlii este alcătuită din trei corpuri, separate prin rost antiseismic.

 • a) Data execuției clădirii - 1975

 • b) Numărul de niveluri - Sp+P+2E

 • c) Forma si dimensiunile in plan: formă poligonală, cu dimensiunile generale de 28,22 m x 15,53 m

 • d) Forma și dimensiunile în elevație: clădirea păstrează regularitatea pe verticală, înălțimea minima la atic este de 11,15 m.

 • e) Tipul structurii: zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

 • f) Natura elementelor pentru zidărie și modul de zidire: cărămidă eficientă cu mortar de ciment la rosturi

 • g) Tipul si materialele planșeului: planșeu din beton cu centuri din beton armat

 • h) Tipul si materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă

 • i) Natura terenului de fundare: praf argilos nisipos

 • j) Tipul si materialele de fundare: tip continue din beton

 • k) Tipul și materialele finisajelor și decorațiilor exterioare: tencuială și zugrăveală exterioară

 • 2. DOCUMENTE CE STAU LA BAZA INFORMAȚIILOR GENERALE PREZENTATE MAI SUS

 • a) Vizualizarea clădirii de către expert;

 • b) Planuri relevee;

 • c) Sondaj de dezvelire la fundații;

 • d) Studiu geotehnic.

 • 3. DATE PRIVIND STAREA FIZICĂ A CLĂDIRII

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local de suport și căzută la baza aticului și la brâul orizontal de la cota ±0,00;

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local și în câmp;

 • -  Paziile de tablă sunt ruginite și neetanșe;

 • -  Armăturile din oțel beton (în proporție de cca 55%) de la grinzile planșeului peste subsol sunt dezvelite și afectate de rugină;

 • -  Trotuarul perimetral este denivelat, descompletat și neetanș;

 • -  Izolația hidrofugă la acoperiș este neetanșă;

 • -  Treptele exterioare din beton armat sunt degradate.

 • 4. DOCUMENTE NORMATIVE DE BAZA

 • -  Clasa de importanta a clădirii este II, conform PI00/2013, iar categoria de importanță este C, conform HG 766/1997

 • -  Clădirea este amplasata in zona seismica cu ag=0,20g. Timp de colț Tc=0.7sec.

 • -  Legea nr. 10/1995 - Privind Calitatea in construcții

 • -  Legea nr. 50/1991 - Privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

 • -  CR 0/2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții

 • - Normativ P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica

 • -  Normativ P100-3/2019 - Cod de proiectare seismica partea a-III-a

 • -  Indicativ NP 112/2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

 • -  Normativ CR 6/2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidărie

Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

 • 5. INFORMAȚII PRIVIND GEOMETRIA

 • a) Poziționarea în plan a pereților structurali și dimensiunile acestora: pereții structurali sunt dispuși pe ambele direcții; de asemenea stâlpișorii din beton armat sunt dispuși uniform pe cele două direcții;

 • b) Dimensiunile pereților exteriori: 40 cm;

 • c) Dimensiunile pereților interiori: 25 cm;

 • d) Continuitatea pe verticală a pereților structurali: pereții structurali respectă continuitatea pe verticală;

 • e) Poziționarea și dimensiunile în plan și în elevație ale golurilor (uși, ferestre) și ale zonelor de perete cu grosime redusă (nișe): nu se respectă în totalitate prevederile Normativului CR 6/2013;

 • f) Poziționarea în plan și în elevație a elementelor structurale din zidărie care generează împingeri (arce, bolți, cupole) cu stabilirea tipologiei și a principalelor dimensiuni (formă, grosime), precum și a elementelor care pot prelua împingerile (contraforți, tiranți): nu exista elemente structurale care să genereze împingeri;

 • g) Poziționarea în plan și dimensiunile elementelor principale ale planșeului: planșeul este din beton armat monolit.

 • h) Pozițiile și dimensiunile elementelor de confinare (stâlpișori și centuri), ale buiandrugilor și ale tiranților: stâlpișorii din beton armat sunt amplasați la uniform pe cele două direcții, iar centurile sunt dispuse la partea superioara a pereților structurali;

 • i) Dimensiunile și geometria fundațiilor: Fundații continue din beton sub ziduri.

 • 6. CALITATEA MATERIALELOR ÎNGLOBATE ÎN STRUCTURA

 • a) Tipul și materialul elementelor pentru zidărie: blocuri ceramice;

 • b) Tipul și calitatea mortarului: mortar de ciment;

 • c) Legăturile (țeserea) la intersecțiile pereților: stâlpișori din beton armat;

 • d) Calitatea execuției pereților: pereții structurali respectă verticalitatea și planeitatea.

 • 7. NIVELUL DE CUNOAȘTERE

 • -  Geometria clădirii, configurația de ansamblu și dimensiunile elementelor structurale (ziduri, planșeu din lemn, elementele șarpantei din lemn) sunt cunoscute din planurile relevee și vizualizarea de către expert.

 • -  întrucât beneficiarul nu dispune de documentația tehnică de proiectare originală și nu sunt cunoscute caracteristicile mecanice ale materialelor înglobate în structură (blocuri ceramice, beton armat, oțel beton, țiglă ceramică), nivelul de cunoaștere adoptat în prezenta expertiză, conform normativului PI00-3/2019, Tabel 4.1, este cunoașterea limitată KL1.

 • -  Valoarea factorului de încredere este CF = 1,35

Tabelul: Niveluri de cunoaștere si metodele corespunzătoare de calcul (P100-3/2019)

Nivelul cunoașterii

Geometria clădirii

Alcătuirea de detaliu

Proprietățile mecanice ale materialelor

KL1

Din proiectul de ansamblu original si verificarea vizuala prin sondaj in teren sau dintr-un releveu complet al clădirii

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) pe baza proiectării simulate în acord cu practica la data realizării clădirii și pe baza unei

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) valori stabilite pe baza standardelor valabile sau practicilor de construire din perioada realizării clădirii

inspecții limitate în teren

și din încercări limitate în teren

KL2

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și dintr-o inspecție limitată în teren sau

 • (b) dintr-o inspecție extinsă în teren

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire

sau

 • (b) din specificațiile de proiectare originale și din încercări limitate în teren

sau

 • (c) din încercări extinse în teren

KL3

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și dintr-o inspecție limitată în teren

sau

 • (b) dintr-o inspecție cuprinzătoare în teren

 • (a) din documentația tehnică

de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și din încercări limitate în teren

sau

 • (b) din încercări cuprinzătoare în teren

Factori de încredere

Valorile de proiectare ale caracteristicilor materialelor din structura existentă se stabilesc în funcție de valorile factorilor de încredere, CF.

Valorile factorilor de încredere se aleg în funcție de nivelul de cunoaștere realizat, astfel:

 • (a) Nivel de cunoaștere realizat, KL1: CF = 1,35;

 • (b) Nivel de cunoaștere realizat, KL2: CF = 1,20;

 • (c) Nivel de cunoaștere realizat, KL3: CF = 1,00.

 • 8. EVALUAREA CALITATIVĂ

în conformitate cu prevederile Normativului PI00-3/2019, pentru evaluarea seismică a clădirilor sunt prevăzute trei metodologii diferite din punct de vedere al complexității:

 • a) Metodologia de nivel 1, de complexitate scăzută;

 • b) Metodologia de nivel 2, de complexitate medie;

 • c) Metodologia de nivel 3, de complexitate ridicată.

Metodologia de nivel 1

Metodologia de nivel 1 este o metodologie simplificată care se poate aplica la clădirile aparținând claselor de importanță și expunere la cutremur III și IV, cu regularitate în plan și în elevație, având următoarele caracteristici:

 • (a)   clădiri cu structura în cadre din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,15g;

 • (b)   clădiri cu structura cu pereți din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,20g;

 • (c)   clădiri cu structura din pereți de zidărie, cu sau fără planșee rigide și rezistente la acțiuni în planul lor, în condițiile precizate în anexa D a Normativului PI00-3/2019:

 • •  clădiri din zidărie confinată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșcc din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag < 0,20 g, și P+4E, în zone seismice cu ag < 0,15 g;

 • •  clădiri din zidărie nearmată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșee din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag<0,15 g;

 • • clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu ag = 0,10 g.

 • (d) clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,10 g.

Metodologia de nivel 1 poate fi utilizată și pentru evaluarea altor clădiri decât cele prevăzute mai sus, în scopul obținerii unor informații preliminare, dar rezultatele acestei evaluări nu pot fi utilizate pentru fundamentarea concluziilor, încadrarea clădirii într-o clasă de risc seismic sau stabilirea lucrărilor de intervenție.

Prin excepție de la alineatul anterior, metodologia de nivel 1 poate fi utilizată la evaluarea seismică de ansamblu a clădirilor concepute numai pentru încărcări gravitaționale, fără un sistem structural clar pentru preluarea forțelor orizontale seismice, la care necesitatea lucrărilor de intervenție este evidentă expertului tehnic care stabilește această necesitate prin concluziile expertizei. în acest caz, la proiectarea lucrărilor de intervenție se vor utiliza metode de calcul mai complexe, în acord cu prevederile codului.

Metodologia de nivel 1 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă, utilizând metode simplificate de calcul structural și verificări globale ale structurii (ale efectelor acțiunii seismice), în elementele esențiale.

Metodologia de nivel 2

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri cu orice tip de structură, aparținând oricărei clase de importanță-expunere la cutremur.

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri care îndeplinesc condițiile pentru utilizarea metodologiei de nivel 1, pentru determinarea cu precizie mai mare a susceptibilității de avariere la acțiuni seismice.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 2 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiei de nivel 1.

Metodologia de nivel 2 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural static liniar și factori de comportare.

Metodologia de nivel 3

Metodologia de nivel 3 se aplică pentru evaluarea cu un grad de încredere mai ridicat a comportării seismice.

Metodologia de nivel 3 nu poate fi aplicată pentru clădiri la care, în urma colectării datelor pentru evaluarea structurală, nivelul de cunoaștere este KL1. Nivelul de cunoaștere recomandat pentru această metodologie este KL3.

Pentru clădirile cu structura de zidărie, condiții suplimentare de aplicare a metodologiei de nivel 3 sunt date în anexa D a Normativului PI00-3/2019.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 3 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiilor de nivel 1 și 2.

Metodologia de nivel 3 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a clădirilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă care ia în considerare în mod explicit comportarea neliniară a elementelor structurale sub acțiunea cutremurelor severe.

în conformitate cu prevederile normativului P100-3/2019, Anexa D, metodologia de evaluarea aleasă pentru clădirea în studiu este de nivel 1.

Evaluarea calitativă se face ținând seama de:

 • (a) alcătuirea clădirii;

 • (b) degradarea clădirii.

 • 8.1. Evaluarea calitativă pe baza conformării structurii și detalierea elementelor structurale și nestructurale - Indicatorul R1

Evaluarea indicatorului R1 ține seama de regimul de înălțimea al clădirii, rigiditatea planșeelor la acțiuni în plan orizontal și regularitatea geometrică și structurală.

Rezultatul evaluării calitative a gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică se cuantifică prin indicatorul Rl, unde 0 < Rl < 100. Valori maxime pentru indicatorul Ri sunt date în tabelul D.la și D.lb. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul adoptă valori pentru indicatorul Rl inferioare celor maxime. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor care respectă condițiile de alcătuire seismică din reglementările tehnice în vigoare, este 100.

Tabelul D.lb Valori maxime ale indicatorului Rl, zidărie confinată - metodologia de nivel 1

Rigiditate planșee

Regim de înălțime

Condiții de regularitate

Cu regularitate în plan și în elevație

Fără regularitate în plan sau în elevație

Fără regularitate în plan și în elevație

Rigide

<P+2E

100 (85)

100

85

>P+2E

90

85

75

Fără rigiditate semnificativă

<P+2E

85

70

60

> P+2E

70

55

35

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică

Valoarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, Rl, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, din anexa corespunzătoare tipului de material structural, în funcție de metodologia de evaluare utilizată.

Rl poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de Rl = 100 corespunde unei clădiri care îndeplinește integral toate condițiile de alcătuire.

Clasa de risc asociată indicatorului Rl se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă Rl < 30;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 30 < Rl< 60;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 60 < Rl< 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < Rl < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului Rl este: Rl=85, care corespunde clasei de risc seismic RsIIL

 • 8.2. Evaluarea calitativă a gradului de afectare structurală - Indicatorul R2

Rezultatul evaluării calitative a gradului de afectare structurală se cuantifică prin indicatorul R2.

Indicatorul R2 se determină cu relația:

R2 = Ah + Av

unde

Av punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor verticale;

Ah punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor orizontale.

0<R2<100

Valorile maxime ale punctajelor Ah și Av sunt date în tabelul D.2. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul tehnic adoptă valorile Ah și Av pentru aprecierea realistă a efectelor diferitelor tipuri de degradări asupra siguranței structurale a clădirii examinate. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor fără degradări, este 100.

Tabelul D.2 Valori maxime Ah, Av - metodologia de nivel 1

Tipul avariilor

Elemente verticale (Av)

Elemente orizontale (Ah)

Nesemnificative

70

30

Moderate

60

20

Grave

45

15

Foarte grave

25

10

Avariile caracteristice în pereții din zidărie care se iau în considerare sunt:

 • (a) Fisuri verticale în parapete, buiandrugi și arce;

 • (b) Fisuri înclinate în parapete, buiandrugi și arce;

 • (c) Fisuri înclinate în șpaleți;

 • (d) Zdrobirea zidăriei provocată de concentrarea locală a eforturilor de compresiune, eventual cu expulzarea materialului;

 • (e) Fisuri orizontale la extremitățile șpaleților;

 • (f)  Avarii la intersecțiile pereților, cu tendință de desprindere;

 • (g) Fisuri sau crăpături verticale la legăturile dintre pereții perpendiculari;

 • (h) Expulzarea locală a zidăriei din elementele orizontale pe care reazemă planșeele.

Caracterizarea orientativă a severității avariilor elementelor structurale verticale, pentru utilizare în tabelul D.2, este următoarea:

 • (a) avarii nesemnificative ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale foarte subțiri în rosturile de la bază;

 • - fisuri diagonale și desprinderi minore la bază.

 • (b) avarii nesemnificative ale șpaleților între goluri:

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri cu traseu discontinuu, foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale și verticale (fără deplasări);

 • - fisuri diagonale subțiri în cărămizi în < 5% din asize.

 • (c) avarii moderate ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale sau mortar desprins la bază și în apropierea acesteia cu deplasări (< 5+6 mm) în planul de fisurare;

 • - fisuri înclinate care pornesc de la bază și se extind pe câteva rânduri de cărămidă;

 • - fisuri înclinate în zonele superioare (inclusiv prin cărămizi);

 • (d) avarii moderate ale șpaleților între goluri

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități si, uneori, și în alte rosturi apropiate de extremități;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 5-^-6 mm); rupere în scară cu < 5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (< 5+6 mm), cele mai multe prin cărămizi, care ajung la colțuri sau în apropierea acestora; la extremități nu se produce zdrobirea zidăriei.

 • (e) Avarii grave ale pereților structurali:

 • - fisuri în rostul orizontal, la bază, < 10+1 2 mm;

 • - fisuri înclinate extinse pe mai multe asize;

 • - fisuri înclinate cu deschideri < 1 COI2 mm în partea superioară;

 • (f)  Avarii grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat și în alte rosturi orizontale apropiate de extremități;

 • - ieșirea din plan sau deplasări în plan;

 • - cărămizi zdrobite la colțuri;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 1CO12 mm); rupere în scară cu >5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (> 6 mm), majoritatea prin cărămizi; câteva zone zdrobite la colțuri sau deplasări mici în lungul sau perpendicular pe planul de fisurare.

 • (g) Avarii foarte grave ale pereților structurali:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări în scară importante, cu lunecarea unor cărămizi de pe cele pe care erau zidite;

 • - secțiunea de la baza peretelui a început să se dezintegreze la extremități;

 • - deplasări laterale mari (în unele zone de margine zidăria a început să cadă).

 • (h) Avarii foarte grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări semnificative în plan sau perpendicular pe plan;

 • - zdrobirea extinsă a cărămizilor la colțuri;

 • - deplasări în scară mari (cu căderea unor cărămizi de pe cele inferioare);

 • - ruperea verticală a cărămizilor în majoritatea asizelor;

 • - deplasări laterale mari, în zonele de margine zidăria a început să cadă;

 • - deplasări și rotiri importante în lungul planurilor de fisurare

Structura este considerată cu avarii grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii grave reprezintă mai mult de 20+25% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii grave reprezintă mai mult de 20+25% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj. ()

Structura este considerată cu avarii foarte grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj.

La clădirile cu avarii foarte grave, care necesită intervenții imediate pentru punerea în siguranță provizorie a clădirii și interzicerea accesului tuturor persoanelor, evaluarea preliminară nu mai este necesară și se trece direct la evaluarea calitativă detaliată.

Caracterizarea orientativă a severității tipurilor de avarii prezentate în tabelul D.2, pentru elementele structurale orizontale, este următoarea:

 • (a) Avarii la planșee cu grinzi din lemn:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în tavan, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în tavan, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: separarea de perete la reazeme pentru un număr mic de grinzi;

 • - Avarii foarte grave: separarea majorității grinzilor principale de pereți la reazeme; deplasarea laterală urmată de căderea unor grinzi de pe reazeme.

 • (b) Avarii la planșee cu grinzi metalice și bolțișoare de cărămidă:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în bolțișoare, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în bolțișoare, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm în bolțișoare, paralele cu grinzile și însoțite de multe fisuri transversale;

 • - Avarii foarte grave: separarea parțială a grinzilor de zidăria boltișoarelor, zdrobirea zidăriei elementelor verticale în zonele de reazem ale grinzilor metalice, căderea boltișoarelor.

 • (c) Avarii la bolți și cupole:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii moderate: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole fără tiranți;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii foarte grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale la bolți sau cupole fără tiranți, fisuri cu deschideri mai mari ale elementelor verticale, la bază și la reazemul bolții, eventual cu zdrobirea zonei comprimate, deformații remanente importante ("coborârea" bolților sau deplasarea laterală a reazemelor).

Valoarea gradului de afectare structurală, R2, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții privind evaluarea stării de degradare a elementelor structurale dat în lista specifică din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat.

R2 poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de R2 = 100 corespunde unei clădiri neafectate de degradări seismice sau de altă natură.

Clasa de risc asociată indicatorului R2 se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R2 < 50;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 50 < R2 < 70;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 70 < R2 < 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < R2 < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R2 este: R2=80, care corespunde clasei de risc seismic Rs III.

 • 8.3. Evaluarea prin calcul - Indicatorul R3

Evaluarea efectelor acțiunii seismice de proiectare (eforturi și deformații) se face considerând structura încărcată cu forțe laterale statice echivalente (conform P 100-1), utilizând procedee simplificate de calcul pentru determinarea perioadelor proprii de vibrație, determinarea eforturilor, distribuția forțelor între elementele verticale ale structurii etc.

Se fac verificări numai la Starea Limită Ultimă.

Forța tăietoare de bază, corespunzătoare modului propriu fundamental de vibrație, pentru fiecare direcție orizontală principală considerată în calculul clădirii, se determină conform prevederilor privind metoda forțelor laterale statice echivalente din P 100-1/2013 și PI 00-3/2019.

Indicatorul R3 este calculat în anexa la prezenta expertiză.

Clasa de risc asociată indicatorului R3 (exprimat în %) se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R3 < 35%;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 35% < R3 < 65%;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 65% < R3 < 90%;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90% > R3.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R3 este: R3=96%, care corespunde clasei de risc seismic Rs IV.

 • 9. ÎNCADRAREA CLĂDIRII ÎN CLASA DE RISC SEISMIC

Normativul PI00-3/2019 definește următoarele patru clase de risc seismic:

 • (i)  Clasa de risc seismic Rs I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime;

 • (j)  Clasa de risc seismic Rs II, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;

 • (k) Clasa de risc seismic Rs III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;

 • (l)  Clasa de risc seismic Rs IV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Pe baza evaluării calitative efectuată la clădirea ce face obiectul prezentei expertize, indicatorul R1 și R2 au valorile:

R1 = 85 %

R2 = 80 %

Pe baza evaluării cantitative prin calcul, indicatorul R3 are valoare:

R3 = 96 %

Conform indicatorilor Rl, R2 și R3 stabiliți în urma evaluării calitative și cantitative clădirea se încadrează în clasa de risc seismic RS III, in care intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 • 10. MASURI DE INTERVENȚIE

A. Varianta I de intervenție (minimala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)    Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)   Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

B. Varianta II de intervenție (maximala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)   Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)   Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

 • 17)  Se tencuiesc pereții din beton de la subsol.

 • 11. CONCLUZII

 • ■   Programul beneficiarului privind REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30, poate fi efectuat numai în condițiile respectării măsurilor de intervenție de la capitolul 10.

 • ■    Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

 • ■    Varianta minimala este obligatorie. Varianta maximala asigura o mai buna igienizare a subsolului. Recomandam execuția proiectului in varianta minimala.

  Prezenta expertiză va fi cuprinsă în cartea tehnica a clădirii.

  Lucrările de intervenție se vor efectua doar pe baza unui proiect tehnic de execuție.

  In proiectul tehnic de execuție proiectantul va întocmi programul de control al


calității si fazele determinante.

 • ■    Lucrările de execuție se vor realiza sub supravegherea unui personal tehnic de specialitate al constructorului și beneficiarului.

 • ■     Pentru orice viciu ascuns descoperit la execuția lucrărilor de reabilitare va fi anunțat inginerul expert.

  /^întocmit, sovan CornelANEXA LA EXPERTIZA TEHNICA - CORP Clb Nr. 1414/b / 02.2020

 • 1. EVALUAREA CANTITATIVĂ - INDICATORUL R3

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns pentru cutremure având IMR=100 ani, conform tabel 3.1 din PI00-1/2013 este:

Tb = 0,14 sec

Tc = 0,70 sec;

Td = 3,00 sec

Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură, conform PI00-1/2013 este:

Po = 2,50

Valoarea de vârf a accelerației terenului ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani conform PI00-1/2013 este:

ag = 0,20 g

Clasa de importanță și expunere la cutremur conform tabel 4.2 din PI00-1/2013 este: II;

Valoarea factorului de importanță conform tabel 4.2 din PI00-1/2013 este:

7 = 1,20

Categoria de importanță, conform HG 766/1997: C

Tipul de alcătuire al construcției: zidărie din cărămidă eficientă și stâlpișori din beton armat.

Planșee din beton armat monolit.

Factorul de comportare pentru acțiuni seismice orizontale q pentru zidărie confiată cu forma regulată în plan și elevație conform PI00-3/2019, Anexa D, este:

q = 2,00


Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani • 2. SELECTAREA NIVELULUI HAZARDULUI SEISMIC PENTRU DIFERITE STĂRI LIMITA (Anexa A)

Nivelul de baza al hazardului seismic este cel corespunzător nivelului de performanța de siguranță a vieții din cadrul PI00-3/2019.

Pentru evaluarea construcției existente, valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este un interval mediu de recurența de 100 de ani (70% probabilitate de depășire in 50 de ani) conform tabel A.2 din PI00-3/2019.

Tabelul A.2: Intervale medii de recurență și probabilități de depășire

Intervalul mediu de recurență a valorii de vârf a accelerației terenului, IMR, (ani)

Probabilitatea de depășire a valorii de vârf a accelerației terenului în 50 de ani î

30

80%

40

70%

I                        100

40%

225

20%

475

10%

 • 3. INFORMAȚII SPECIFICE PENTRU EVALUAREA SIGURANȚEI CONSTRUCȚIILOR DIN CADRE, CONFORM ANEXA D DIN P100-3/2019

 • - Perioada execuției clădirii: 1975.

 • - Numărul de niveluri: Sp+P+2E.

 • - Forma și dimensiunile în plan: formă poligonală, cu dimensiunile generale de 28,88 m x 15,53 m.

 • - Forma și dimensiunile în elevație:

o înălțimea utilă a parterului: 3,25 m

o înălțimea utilă a etajelor: 3,25 m

o înălțimea la atic: +11,15 m

 • - Grosimea pereților exteriori la parter: 40 cm.

 • - Grosimea pereților interiori la parter: 25 cm.

 • - Tipul de zidărie: pereți din cărămidă eficientă.

 • - Tipul și materialele planșeelor: beton armat monolit.

 • - Tipul și materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă.

 • - Tipul și materialele fundațiilor: tip fâșie din beton.

 • 4. EVALUAREA PRIN CALCUL

Evaluarea încărcărilor conform SR EN 1991-1-1:2004/2009 și CR1-1-3-2013

Evaluarea încărcărilor de proiectare la acoperiș terasă:

încărcări permanente din învelitoare bituminoasă +

izolație termică BCA

încărcări permanente din placa de beton + beton de

pantă + tencuială tavan

Zăpadă (indicativ CRI-1-3/2013)   0,4x 1,50 =

Total

Evaluarea încărcărilor de proiectare la planșee peste parter și etaj I: încărcări permanente: Planșeu din beton

Pardoseală + suport + tencuială

tavan

Exploatare                        0,4 x 2,00 =

Total

1,20 kN/m2

3,75 kN/m2

0,60 kN/m2

5,55 kN/m2


3,00 kN/m2

1,00 kN/m2

0,80 kN/m2

4,80 kN/m2


încărcarea verticală totala din acoperiș terasă:

Ed = 313,3 x 5,55 = 1738,8 kN

încărcarea verticală totala din planșeului peste etaj I:

Ed = 313,3 x 4,80 = 1503,8 kN

încărcarea verticală totala din planșeului peste parter:

Ed = 313,3 x 4,80 = 1503,8 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj II:

Ed = 65,5 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 24 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1299,2 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj I:

Ed = 65,5 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 24 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1299,2 kN

Încărcarea verticală totala din zidurile de la parter:

Ed = 61,5 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 24 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1240,6 kN

încărcarea verticală totala:

Edtotai = 1738,8 + 1503,8 + 1503,8 + 1299,2 + 1299,2 + 1240,6 = 8585,4 kN

Forța tăietoare de bază Fb

Fb = yi x (po x ag / q) x m x I x q

yi = 1,2

X= 1,0

q = 2,0

Sd(Ti) = ag x p (Ti)/q x r| = 0,2 x 2,5/(2,0 x 0,88) = 0,25

T| = 0,88

m = 8585,4 kN

Ti = kT x H3/4 = 0,045 x 113/4 = 0,27

P (Ti) = Pov = 2,5

Tpv < T < Tev

Fb = 1,2 x (2,5 x 0,2 / 2,0) x 8585,4 x 1,0 x 0,88 = 2266,5 kN

Calculul forței tăietoare capabile pentru ansamblul clădirii

Conform PI00-1/2019, forța tăietoare capabila pentru ansamblul clădirii (Fbcap) se calculează pe direcția in care aria de zidărie este minima.

2 r = 0,10 N/mm2 (10 tf/m2) pentru zidărie cu mortar de ciment

Aztotal = 18,45 + 16,8 = 35,25 m2

ao = 585840 / 352500 = 2,43daN/cm2

Fcap = 353500 x (1,33 x 1,0) / (1,35 x 2,75) x ^(1 + 2,43 x (1,35 x 2,75) / (2,0 x 1,0)) =

= 296160 daN = 2961,60 kN

Conform normativului PI00-1/2013, la preluarea forței tăietoare participa și betonul din stâlpișori.

Calculul indicatorului R3

R3 = Fcap/Fb = 296160 / (226650 x 1,35) = 0,96

R3 = 96%

itocmit, CornelEVALUARE SEISMICA

RAPORT SINTETIC

Denumirea lucrării:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30

Scopul expertizei:

Reabilitare clădire scoală - Corp Cl-c

Data expertizei:

Februarie 2020

Expert tehnic

Crașovan Cornel

Legitimație

1509

Adresa:

municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș

Categoria de importanta (HG 766/1997):

C

Clasa de importanta si expunere la cutremur (PI00-1):

II

Anul construirii:

1975

Funcțiunea clădirii:

Clădire Scoală

înălțimea supraterana totala (m):

11,15

Număr de niveluri:

Sp+P+2E

Suprafața construita (mp):

296,11

Suprafața desfășurată (mp):

1184,44

Sistemul structural:

Zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

Componente nestructurale:

Ziduri ușoare de compartimentare

Acțiunea seismica (probabilitatea de depășire in 50 ani):

ULS

Verificarea la Starea Limita Ultima:

Metodologia de evaluare folosita (PI00-3):

1

2

3

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismica, R1:

85

Gradul de afectare structurala, R2:

80

Gradul de asigurare structurala seismica, R3:

96

Clasa de risc seismica in care a fost încadrată construcția, Rs:

I

II

III

IV

Descrierea clasei de risc seismic

în clasa de risc seismic RS III, intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Verificarea la Starea Limita de Serviciu

Nu este cazul

Concluzii:

Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

Necesitatea lucrărilor de intervenție

Da

Nu

Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție, Rs:

I

II

III

IV

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ Nr. 1414 / c / 02.2020

municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 22-30, jud. Timiș.


Beneficiar: Municipiul Timișoara.


Motivul expertizei tehnice este următorul:

REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOĂ^Ă LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MI TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30


 • 1. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL PRIVIND CONSTRUCȚIA

Clădirea școlii este alcătuită din trei corpuri, separate prin rost antiseismic.

 • a) Data execuției clădirii - 1975

 • b) Numărul de niveluri - Sp+P+2E

 • c) Forma si dimensiunile in plan: formă dreptunghiulară, cu dimensiunile generale de 21,38 m x 13,85 m

 • d) Forma și dimensiunile în elevație: clădirea păstrează regularitatea pe verticală, înălțimea minima la atic este de 11,15 m.

 • e) Tipul structurii: zidărie din cărămidă eficientă cu stâlpișori din beton armat

 • f) Natura elementelor pentru zidărie și modul de zidire: cărămidă eficientă cu mortar de ciment la rosturi

 • g) Tipul si materialele planșeului: planșeu din beton cu centuri din beton armat

 • h) Tipul si materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă

 • i) Natura terenului de fundare: praf argilos nisipos

 • j) Tipul si materialele de fundare: tip continue din beton

 • k) Tipul și materialele finisajelor și decorațiilor exterioare: tencuială și zugrăveală exterioară

 • 2. DOCUMENTE CE STAU LA BAZA INFORMAȚIILOR GENERALE PREZENTATE MAI SUS

 • a) Vizualizarea clădirii de către expert;

 • b) Planuri relevee;

 • c) Sondaj de dezvelire la fundații;

 • d) Studiu geotehnic.

 • 3. DATE PRIVIND STAREA FIZICĂ A CLĂDIRII

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local de suport și căzută la baza aticului și la brâul orizontal de la cota ±0,00;

 • -  Tencuiala exterioară este dezlipită local și în câmp;

 • -  Paziile de tablă sunt ruginite și neetanșe;

 • -  Armăturile din oțel beton (în proporție de cca 55%) de la grinzile planșeului peste subsol sunt dezvelite și afectate de rugină;

 • -  Trotuarul perimetral este denivelat, descompletat și neetanș;

 • -  Izolația hidrofugă la acoperiș este neetanșă;

 • -  Treptele exterioare din beton armat sunt degradate.

 • 4. DOCUMENTE NORMATIVE DE BAZA

 • -  Clasa de importanta a clădirii este II, conform PI00/2013, iar categoria de importanță este C, conform HG 766/1997

 • -  Clădirea este amplasata in zona seismica cu ag=0,20g. Timp de colț Tc=0.7sec.

 • -  Legea nr. 10/1995 - Privind Calitatea in construcții

 • -  Legea nr. 50/1991 - Privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare

 • -  CR 0/2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții

 • - Normativ P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica

 • -  Normativ PI00-3/2019 - Cod de proiectare seismica partea a-III-a

  • -  Indicativ NP 112/2014 - Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață

  • -  Normativ CR 6/2013 - Cod de proiectare pentru structuri de zidărie
 • 5. INFORMAȚII PRIVIND GEOMETRIA

 • a) Poziționarea în plan a pereților structurali și dimensiunile acestora: pereții structurali sunt dispuși pe ambele direcții; de asemenea stâlpișorii din beton armat sunt dispuși uniform pe cele două direcții;

 • b) Dimensiunile pereților exteriori: 40 cm;

 • c) Dimensiunile pereților interiori: 25 cm;

 • d) Continuitatea pe verticală a pereților structurali: pereții structurali respectă continuitatea pe verticală;

 • e) Poziționarea și dimensiunile în plan și în elevație ale golurilor (uși, ferestre) și ale zonelor de perete cu grosime redusă (nișe): nu se respectă în totalitate prevederile Normativului CR 6/2013;

 • f) Poziționarea în plan și în elevație a elementelor structurale din zidărie care generează împingeri (arce, bolți, cupole) cu stabilirea tipologiei și a principalelor dimensiuni (formă, grosime), precum și a elementelor care pot prelua împingerile (contraforți, tiranți): nu exista elemente structurale care să genereze împingeri;

 • g) Poziționarea în plan și dimensiunile elementelor principale ale planșeului: planșeul este din beton armat monolit.

 • h) Pozițiile și dimensiunile elementelor de confinare (stâlpișori și centuri), ale buiandrugilor și ale tiranților: stâlpișorii din beton armat sunt amplasați la uniform pe cele două direcții, iar centurile sunt dispuse la partea superioara a pereților structurali;

 • i) Dimensiunile și geometria fundațiilor: Fundații continue din beton sub ziduri.

 • 6.  CALITATEA MATERIALELOR ÎNGLOBATE ÎN STRUCTURĂ

 • a) Tipul și materialul elementelor pentru zidărie: blocuri ceramice;

 • b) Tipul și calitatea mortarului: mortar de ciment;

 • c) Legăturile (țeserea) la intersecțiile pereților: stâlpișori din beton armat;

 • d) Calitatea execuției pereților: pereții structurali respectă verticalitatea și planeitatea.

 • 7.  NIVELUL DE CUNOAȘTERE

 • -  Geometria clădirii, configurația de ansamblu și dimensiunile elementelor structurale (ziduri, planșeu din lemn, elementele șarpantei din lemn) sunt cunoscute din planurile relevee și vizualizarea de către expert.

 • -  întrucât beneficiarul nu dispune de documentația tehnică de proiectare originală și nu sunt cunoscute caracteristicile mecanice ale materialelor înglobate în structură (blocuri ceramice, beton armat, oțel beton, țiglă ceramică), nivelul de cunoaștere adoptat în prezenta expertiză, conform normativului PI00-3/2019, Tabel 4.1, este cunoașterea limitată KL1.

 • -  Valoarea factorului de încredere este CF = 1,35

Tabelul: Niveluri de cunoaștere si metodele corespunzătoare de calcul (P100-3/2019)

Nivelul cunoașterii

Geometria clădirii

Alcătuirea de detaliu

Proprietățile mecanice ale materialelor

KL1

Din proiectul de ansamblu original si verificarea vizuala prin sondaj in teren sau dintr-un releveu complet al clădirii

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) pe baza proiectării simulate în acord cu practica la data realizării clădirii și pe baza unei inspecții limitate în teren

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală

sau

 • (b) valori stabilite pe baza standardelor valabile sau practicilor de construire din perioada realizării clădirii si din încercări limitate în

teren

KL2

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și dintr-o inspecție limitată în teren sau

 • (b) dintr-o inspecție extinsă în teren

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală și rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire

sau

 • (b) din specificațiile de proiectare originale și din încercări limitate în teren

sau

 • (c) din încercări extinse în teren

KL3

 • (a) din documentația tehnică de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și dintr-o inspecție limitată în teren

sau

 • (b) dintr-o inspecție cuprinzătoare în teren

 • (a) din documentația tehnică

de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și din încercări limitate în teren

sau

 • (b) din încercări cuprinzătoare în teren

Factori de încredere

Valorile de proiectare ale caracteristicilor materialelor din structura existentă se stabilesc în funcție de valorile factorilor de încredere, CF.

Valorile factorilor de încredere se aleg în funcție de nivelul de cunoaștere realizat, astfel:

 • (a) Nivel de cunoaștere realizat, KL1: CF = 1,35;

 • (b) Nivel de cunoaștere realizat, KL2: CF = 1,20;

 • (c) Nivel de cunoaștere realizat, KL3: CF = 1,00.

 • 8. EVALUAREA CALITATIVĂ

în conformitate cu prevederile Normativului PI00-3/2019, pentru evaluarea seismică a clădirilor sunt prevăzute trei metodologii diferite din punct de vedere al complexității:

 • a) Metodologia de nivel 1, de complexitate scăzută;

 • b) Metodologia de nivel 2, de complexitate medie;

 • c) Metodologia de nivel 3, de complexitate ridicată.

Metodologia de nivel 1

Metodologia de nivel 1 este o metodologie simplificată care se poate aplica la clădirile aparținând claselor de importanță și expunere la cutremur III și IV, cu regularitate în plan și în elevație, având următoarele caracteristici:

 • (a)   clădiri cu structura în cadre din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,15g;

 • (b)   clădiri cu structura cu pereți din beton armat cu până la 3 niveluri supraterane, cu sau fără pereți de umplutură din zidărie, amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag < 0,20g;

 • (c)   clădiri cu structura din pereți de zidărie, cu sau fără planșee rigide și rezistente la acțiuni în planul lor, în condițiile precizate în anexa D a Normativului PI00-3/2019:

 • •  clădiri din zidărie confinată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșee din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag < 0,20 g, și P+4E, în zone seismice cu ag < 0,15 g;

 • •  clădiri din zidărie nearmată, cu regularitate în plan și în elevație, cu planșee din beton armat monolit, având regim maxim de înălțime P+2E, în zone seismice cu ag<0,15 g;

 • • clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu ag = 0,10 g.

 • (d) clădiri cu orice fel de structură amplasate în zone seismice cu valori ale accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,10 g.

Metodologia de nivel 1 poate fi utilizată și pentru evaluarea altor clădiri decât cele prevăzute mai sus, în scopul obținerii unor informații preliminare, dar rezultatele acestei evaluări nu pot fi utilizate pentru fundamentarea concluziilor, încadrarea clădirii într-o clasă de risc seismic sau stabilirea lucrărilor de intervenție.

Prin excepție de la alineatul anterior, metodologia de nivel 1 poate fi utilizată la evaluarea seismică de ansamblu a clădirilor concepute numai pentru încărcări gravitaționale, fără un sistem structural clar pentru preluarea forțelor orizontale seismice, la care necesitatea lucrărilor de intervenție este evidentă expertului tehnic care stabilește această necesitate prin concluziile expertizei. în acest caz, la proiectarea lucrărilor de intervenție se vor utiliza metode de calcul mai complexe, în acord cu prevederile codului.

Metodologia de nivel 1 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă, utilizând metode simplificate de calcul structural și verificări globale ale structurii (ale efectelor acțiunii seismice), în elementele esențiale.

Metodologia de nivel 2

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri cu orice tip de structură, aparținând oricărei clase de importanță-expunere la cutremur.

Metodologia de evaluare de nivel 2 se poate aplica la clădiri care îndeplinesc condițiile pentru utilizarea metodologiei de nivel 1, pentru determinarea cu precizie mai mare a susceptibilității de avariere la acțiuni seismice.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 2 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiei de nivel 1.

Metodologia de nivel 2 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă a clădirii pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural static liniar și factori de comportare.

Metodologia de nivel 3

Metodologia de nivel 3 se aplică pentru evaluarea cu un grad de încredere mai ridicat a comportării seismice.

Metodologia de nivel 3 nu poate fi aplicată pentru clădiri la care, în urma colectării datelor pentru evaluarea structurală, nivelul de cunoaștere este KL1. Nivelul de cunoaștere recomandat pentru această metodologie este KL3.

Pentru clădirile cu structura de zidărie, condiții suplimentare de aplicare a metodologiei de nivel 3 sunt date în anexa D a Normativului PI00-3/2019.

Rezultatul evaluării prin metodologia de nivel 3 prezintă un grad de încredere superior celui obținut prin aplicarea metodologiilor de nivel 1 și 2.

Metodologia de nivel 3 implică:

 • (a)   evaluarea calitativă pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a clădirilor și a nivelului de degradare - listele de condiții sunt date în anexele specifice structurilor din diferite materiale;

 • (b)   evaluarea cantitativă care ia în considerare în mod explicit comportarea neliniară a elementelor structurale sub acțiunea cutremurelor severe.

în conformitate cu prevederile normativului P100-3/2019, Anexa D, metodologia de evaluarea aleasă pentru clădirea în studiu este de nivel 1.

Evaluarea calitativă se face ținând seama de:

 • (a) alcătuirea clădirii;

 • (b) degradarea clădirii.

8.1. Evaluarea calitativă pe baza conformării structurii și detalierea elementelor structurale și nestructurale - Indicatorul R1

Evaluarea indicatorului R1 ține seama de regimul de înălțimea al clădirii, rigiditatea planșeelor la acțiuni în plan orizontal și regularitatea geometrică și structurală.

Rezultatul evaluării calitative a gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică se cuantifică prin indicatorul Rl, unde 0 < Rl < 100. Valori maxime pentru indicatorul Ri sunt date în tabelul D.la și D.lb. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul adoptă valori pentru indicatorul Rl inferioare celor maxime. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor care respectă condițiile de alcătuire seismică din reglementările tehnice în vigoare, este 100.

Tabelul D.lb Valori maxime ale indicatorului Rl, zidărie confinată - metodologia de nivel 1

Rigiditate planșee

Regim de înălțime

Condiții de regularitate

Cu regularitate în plan și în elevație

Fără regularitate în plan sau în elevație

Fără regularitate în plan și în elevație

Rigide

<P+2E

100 (85)

100

85

> P+2E

90

85

75

Fără rigiditate semnificativă

<P+2E

85

70

60

> P+2E

70

55

35

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică

Valoarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, Rl, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții de alcătuire, din anexa corespunzătoare tipului de material structural, în funcție de metodologia de evaluare utilizată.

Rl poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de Rl = 100 corespunde unei clădiri care îndeplinește integral toate condițiile de alcătuire.

Clasa de risc asociată indicatorului Rl se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă Rl <30;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 30 < Rl< 60;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 60 < Rl< 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < Rl < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului Rl este: Rl=85, care corespunde clasei de risc seismic RsIII.

 • 8.2. Evaluarea calitativă a gradului de afectare structurală - Indicatorul R2

Rezultatul evaluării calitative a gradului de afectare structurală se cuantifică prin indicatorul R2.

Indicatorul R2 se determină cu relația:

R2 = Ah + Av

unde

Av punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor verticale;

Ah punctajul acordat în funcție de starea de avariere a elementelor orizontale.

0<R2<100

Valorile maxime ale punctajelor Ah și Av sunt date în tabelul D.2. în funcție de situația concretă a fiecărei clădiri, expertul tehnic adoptă valorile Ah și Av pentru aprecierea realistă a efectelor diferitelor tipuri de degradări asupra siguranței structurale a clădirii examinate. Punctajul maxim, corespunzător clădirilor fără degradări, este 100.

Tabelul D.2 Valori maxime Ah, Av - metodologia de nivel 1

Tipul avariilor

Elemente verticale (Av)

Elemente orizontale (Ah)

Nesemnificative

70

30

Moderate

60

20

Grave

45

15

Foarte grave

25

10

Avariile caracteristice în pereții din zidărie care se iau în considerare sunt:

 • (a) Fisuri verticale în parapete, buiandrugi și arce;

 • (b) Fisuri înclinate în parapete, buiandrugi și arce;

 • (c) Fisuri înclinate în șpaleți;

 • (d) Zdrobirea zidăriei provocată de concentrarea locală a eforturilor de compresiune, eventual cu expulzarea materialului;

 • (e) Fisuri orizontale la extremitățile șpaleților;

 • (f)  Avarii la intersecțiile pereților, cu tendință de desprindere;

 • (g) Fisuri sau crăpături verticale la legăturile dintre pereții perpendiculari;

 • (h) Expulzarea locală a zidăriei din elementele orizontale pe care reazemă planșeele.

Caracterizarea orientativă a severității avariilor elementelor structurale verticale, pentru utilizare în tabelul D.2, este următoarea:

 • (a) avarii nesemnificative ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale foarte subțiri în rosturile de la bază;

 • - fisuri diagonale și desprinderi minore la bază.

 • (b) avarii nesemnificative ale șpaleților între goluri:

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri cu traseu discontinuu, foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale și verticale (fără deplasări);

 • - fisuri diagonale subțiri în cărămizi în < 5% din asize.

 • (c) avarii moderate ale pereților structurali:

 • - fisuri orizontale sau mortar desprins la bază și în apropierea acesteia cu deplasări (< 5-^6 mm) în planul de fisurare;

 • - fisuri înclinate care pornesc de la bază și se extind pe câteva rânduri de cărămidă;

 • - fisuri înclinate în zonele superioare (inclusiv prin cărămizi);

 • (d) avarii moderate ale șpaleților între goluri

 • - fisuri foarte subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități și, uneori, și în alte rosturi apropiate de extremități;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 5+6 mm); rupere în scară cu < 5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (< 5+6 mm), cele mai multe prin cărămizi, care ajung la colțuri sau în apropierea acestora; la extremități nu se produce zdrobirea zidăriei.

 • (e) Avarii grave ale pereților structurali:

 • - fisuri în rostul orizontal, la bază, < 10+12 mm;

 • - fisuri înclinate extinse pe mai multe asize;

 • - fisuri înclinate cu deschideri < 1CM-12 mm în partea superioară;

 • (f)  Avarii grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat în rosturile orizontale de la extremități;

 • - fisuri subțiri sau mortar sfărâmat și în alte rosturi orizontale apropiate de extremități;

 • - ieșirea din plan sau deplasări în plan;

 • - cărămizi zdrobite la colțuri;

 • - fisuri orizontale și sfărâmarea mortarului cu deplasarea în plan în lungul fisurii și deschiderea rosturilor verticale (< 10+12 mm); rupere în scară cu >5% din asize cu crăpături în cărămizi;

 • - fisuri diagonale (> 6 mm), majoritatea prin cărămizi; câteva zone zdrobite la colțuri sau deplasări mici în lungul sau perpendicular pe planul de fisurare.

 • (g) Avarii foarte grave ale pereților structurali:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări în scară importante, cu lunecarea unor cărămizi de pe cele pe care erau zidite;

 • - secțiunea de la baza peretelui a început să se dezintegreze la extremități;

 • - deplasări laterale mari (în unele zone de margine zidăria a început să cadă).

 • (h) Avarii foarte grave ale șpaleților dintre goluri:

 • - degradări care indică un risc de prăbușire sub încărcări verticale;

 • - deplasări semnificative în plan sau perpendicular pe plan;

 • - zdrobirea extinsă a cărămizilor la colțuri;

 • - deplasări în scară mari (cu căderea unor cărămizi de pe cele inferioare);

 • - ruperea verticală a cărămizilor în majoritatea asizelor;

 • - deplasări laterale mari, în zonele de margine zidăria a început să cadă;

 • - deplasări și rotiri importante în lungul planurilor de fisurare

Structura este considerată cu avarii grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii grave reprezintă mai mult de 20-25% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii grave reprezintă mai mult de 20+25% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj. ()

Structura este considerată cu avarii foarte grave dacă este îndeplinită una din următoarele condiții:

 • (a) capacitatea de rezistență însumată a pereților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din capacitatea de rezistență totală a structurii pe una dintre direcțiile principale de la un etaj;

 • (b) numărul șpaleților cu avarii foarte grave reprezintă mai mult de 10+15% din numărul total al șpaleților pe una dintre direcțiile principale de la un etaj.

La clădirile cu avarii foarte grave, care necesită intervenții imediate pentru punerea în siguranță provizorie a clădirii și interzicerea accesului tuturor persoanelor, evaluarea preliminară nu mai este necesară și se trece direct la evaluarea calitativă detaliată.

Caracterizarea orientativă a severității tipurilor de avarii prezentate în tabelul D.2, pentru elementele structurale orizontale, este următoarea:

 • (a) Avarii la planșee cu grinzi din lemn:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în tavan, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în tavan, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: separarea de perete la reazeme pentru un număr mic de grinzi;

 • - Avarii foarte grave: separarea majorității grinzilor principale de pereți la reazeme; deplasarea laterală urmată de căderea unor grinzi de pe reazeme.

 • (b) Avarii la planșee cu grinzi metalice și bolțișoare de cărămidă:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri izolate în bolțișoare, paralele cu grinzile;

 • - Avarii moderate: fisuri numeroase în bolțișoare, paralele cu grinzile, însoțite de fisuri transversale izolate;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm în bolțișoare, paralele cu grinzile și însoțite de multe fisuri transversale;

 • - Avarii foarte grave: separarea parțială a grinzilor de zidăria boltișoarelor, zdrobirea zidăriei elementelor verticale în zonele de reazem ale grinzilor metalice, căderea boltișoarelor.

 • (c) Avarii la bolți și cupole:

 • - Avarii nesemnificative: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii moderate: fisuri vizibile, cu deschidere până la 1 mm, la bolți sau cupole fără tiranți;

 • - Avarii grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale, la bolți sau cupole cu tiranți;

 • - Avarii foarte grave: fisuri cu deschidere peste 1 mm, la cheie și la reazemele pe elementele verticale la bolți sau cupole fără tiranți, fisuri cu deschideri mai mari ale elementelor verticale, la bază și la reazemul bolții, eventual cu zdrobirea zonei comprimate, deformații remanente importante ("coborârea" bolților sau deplasarea laterală a reazemelor).

Valoarea gradului de afectare structurală, R2, se stabilește pe baza punctajului atribuit fiecărei categorii de condiții privind evaluarea stării de degradare a elementelor structurale dat în lista specifică din anexa corespunzătoare materialului structural utilizat.

R2 poate lua valori între 1 și 100. Valoarea de R2 = 100 corespunde unei clădiri neafectate de degradări seismice sau de altă natură.

Clasa de risc asociată indicatorului R2 se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R2 < 50;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 50 < R2 < 70;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 70 < R2 < 90;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90 < R2 < 100.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R2 este: R2=80, care corespunde clasei de risc seismic Rs III.

 • 8.3. Evaluarea prin calcul - Indicatorul R3

Evaluarea efectelor acțiunii seismice de proiectare (eforturi și deformații) se face considerând structura încărcată cu forțe laterale statice echivalente (conform P 100-1), utilizând procedee simplificate de calcul pentru determinarea perioadelor proprii de vibrație, determinarea eforturilor, distribuția forțelor între elementele verticale ale structurii etc.

Se fac verificări numai la Starea Limită Ultimă.

Forța tăietoare de bază, corespunzătoare modului propriu fundamental de vibrație, pentru fiecare direcție orizontală principală considerată în calculul clădirii, se determină conform prevederilor privind metoda forțelor laterale statice echivalente din P 100-1/2013 și PI 00-3/2019.

Indicatorul R3 este calculat în anexa la prezenta expertiză.

Clasa de risc asociată indicatorului R3 (exprimat în %) se stabilește astfel:

 • (a) Clasa de risc seismic Rs I, dacă R3 < 35%;

 • (b) Clasa de risc seismic Rs II, dacă 35% < R3 < 65%;

 • (c) Clasa de risc seismic Rs III, dacă 65% < R3 < 90%;

 • (d) Clasa de risc seismic Rs IV, dacă 90% > R3.

Pentru clădirea studiata, valorare indicatorului R3 este: R3=96%, care corespunde clasei de risc seismic Rs IV.

 • 9. ÎNCADRAREA CLĂDIRII ÎN CLASA DE RISC SEISMIC

Normativul PI00-3/2019 definește următoarele patru clase de risc seismic:

 • (i)  Clasa de risc seismic Rs I, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime;

 • (j)  Clasa de risc seismic Rs II, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;

 • (k) Clasa de risc seismic Rs III, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;

 • (l)  Clasa de risc seismic Rs IV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător Stării Limită Ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Pe baza evaluării calitative efectuată la clădirea ce face obiectul prezentei expertize, indicatorul R1 și R2 au valorile:

R1 = 85 %

R2 = 80 %

Pe baza evaluării cantitative prin calcul, indicatorul R3 are valoare:

R3 = 96 %

Conform indicatorilor Rl, R2 și R3 stabiliți în urma evaluării calitative și cantitative clădirea se încadrează în clasa de risc seismic RS III, in care intra construcțiile, care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

 • 10. MASURI DE INTERVENȚIE

A. Varianta I de intervenție (minimala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)   Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)    Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

B. Varianta II de intervenție (maximala)

 • 1)    Se curata de rugina armaturile dezvelite la grinzile planșeului peste subsol.

 • 2)   Se protejează cu mortar tip Sika armaturile dezvelite la grinzile planșeului de la subsol.

 • 3)   Se desface tencuiala exterioara de pe întreaga suprafață.

 • 4)   Se anvelopează cu termosistem pereții exteriori.

 • 5)   Se înlocuiesc paziile din tabla de la ancadramentele fațadei.

 • 6)   Se desface izolația hidrofuga de la acoperiș.

 • 7)   Se desface izolația termica din BCA de la acoperiș.

 • 8)   Se prevede izolație termica din vata bazaltica rigida de 25 cm la acoperiș, izolația termica va fi protejata la partea inferioara cu bariera de vapori.

 • 9)   Se prevede izolație hidrofuga din membrana cauciucata.

 • 10)  Se înlocuiește pazia din tabla la aticul de la acoperiș.

 • 11)  Se executa trotuar etanș perimetral, cu panta spre exterior.

 • 12)  Se sistematizează terenul in jurul clădirii pentru a evita staționarea apelor de suprafață.

 • 13)  Se vor reface finisajele interioare.

 • 14)  Se vor reface instalațiile termice, sanitare si electrice.

 • 15)  Se vor deschide golurile de ventilație de la subsol.

 • 16)  Se prevede izolație termica din polistiren la tavanul de la subsol.

 • 17)  Se tencuiesc pereții din beton de la subsol.

 • 11. CONCLUZII

 • ■   Programul beneficiarului privind REABILITARE CORP CLĂDIRE ȘCOALĂ LIC. N. LENAU (FOST COLEGIU ION MINCU) TIMIȘOARA, STR. GHE LAZAR 22-30, poate fi efectuat numai în condițiile respectării măsurilor de intervenție de la capitolul 10.

 • ■    Prin realizarea măsurilor de intervenție prevăzute la capitolul 10 sunt protejate elementele structurale ale clădirii (grinzi, pereți, stâlpișori) și se îmbunătățește confortul termic.

 • ■    Varianta minimala este obligatorie. Varianta maximala asigura o mai buna igienizare a subsolului. Recomandam execuția proiectului in varianta minimala.

 • ■     Prezenta expertiză va fi cuprinsă în cartea tehnica a clădirii.

 • ■    Lucrările de intervenție se vor efectua doar pe baza unui proiect tehnic de execuție.

 • ■    In proiectul tehnic de execuție proiectantul va întocmi programul de control al calității si fazele determinante.

 • ■    Lucrările de execuție se vor realiza sub supravegherea unui personal tehnic de specialitate al constructorului și beneficiarului.

 • ■     Pentru orice viciu ascuns descoperit la execuția lucrărilor de reabilitare va fi anunțat inginerul expert.

ANEXA LA EXPERTIZA TEHNICA - CORP Cl-c Nr. 1414 / c / 02.2020

 • 1. EVALUAREA CANTITATIVĂ - INDICATORUL R3

Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns pentru cutremure având IMR=100 ani, conform tabel 3.1 din PI00-1/2013 este:

Tb = 0,14 sec

Tc = 0,70 sec;

Td = 3,00 sec

Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură, conform PI00-1/2013 este:

0o = 2,50

Valoarea de vârf a accelerației terenului ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani conform PI00-1/2013 este:

ag = 0,20 g

Clasa de importanță și expunere la cutremur conform tabel 4.2 din PI00-1/2013 este: II;

Valoarea factorului de importanță conform tabel 4.2 din PI00-1/2013 este:

Y=l,20

Categoria de importanță, conform HG 766/1997: C

Tipul de alcătuire al construcției: zidărie din cărămidă eficientă și stâlpișori din beton armat.

Planșee din beton armat monolit.

Factorul de comportare pentru acțiuni seismice orizontale q pentru zidărie confiată cu forma regulată în plan și elevație conform PI00-3/2019, Anexa D, este:

q = 2,00

„             15.53             .                               31.42                               t 13.85 L 12.13


Corp CI-a


CorpCl-b

I l I I I

57.40


Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani • 2. SELECTAREA NIVELULUI HAZARDULUI SEISMIC PENTRU DIFERITE STĂRI LIMITA (Anexa A)

Nivelul de baza al hazardului seismic este cel corespunzător nivelului de performanța de siguranță a vieții din cadrul PI00-3/2019.

Pentru evaluarea construcției existente, valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este un interval mediu de recurența de 100 de ani (70% probabilitate de depășire in 50 de ani) conform tabel A.2 din PI00-3/2019.

Tabelul A.2: Intervale medii de recurență și probabilități de depășire

Intervalul mediu de recurență a valorii de vârf a accelerației terenului, IMR, (ani)

Probabilitatea de depășire a valorii de vârf a accelerației terenului în 50 de ani

30

80%

40

70%

100

40%

225

20%

475

10%

 • 3. INFORMAȚII SPECIFICE PENTRU EVALUAREA SIGURANȚEI CONSTRUCȚIILOR DIN CADRE, CONFORM ANEXA D DIN P100-3/2019

 • - Perioada execuției clădirii: 1975.

 • - Numărul de niveluri: Sp+P+2E.

 • - Forma și dimensiunile în plan: formă dreptunghiulară, cu dimensiunile generale de

21,38 m x 13,85 m.

 • - Forma și dimensiunile în elevație:

o înălțimea utilă a parterului: 3,25 m

o înălțimea utilă a etajelor: 3,25 m

o înălțimea la atic: +11,15 m

 • - Grosimea pereților exteriori la parter: 40 cm.

 • - Grosimea pereților interiori la parter: 25 cm.

 • - Tipul de zidărie: pereți din cărămidă eficientă.

 • - Tipul și materialele planșeelor: beton armat monolit.

 • - Tipul și materialele acoperișului: acoperiș tip terasă cu învelitoare bituminoasă.

 • - Tipul și materialele fundațiilor: tip fâșie din beton.

 • 4. EVALUAREA PRIN CALCUL

Evaluarea încărcărilor conform SR EN 1991-1-1:2004/2009 și CR1-1-3-2013

Evaluarea încărcărilor de proiectare la acoperiș terasă:

încărcări permanente din învelitoare bituminoasă +

izolație termică BCA

încărcări permanente din placa de beton + beton de

pantă + tencuială tavan

Zăpadă (indicativ CRI-1-3/2013)   0,4x 1,50 =

Total

Evaluarea încărcărilor de proiectare la planșee peste parter și etaj 1: încărcări permanente: Planșeu din beton

Pardoseală + suport + tencuială

tavan

Exploatare                        0,4 x 2,00 =

Total

1,20 kN/m2

3,75 kN/m2

0,60 kN/m2

5,55 kN/m2


3,00 kN/m2

1,00 kN/m2

0,80 kN/m2

4,80 kN/m2


încărcarea verticală totala din acoperiș terasă:

Ed = 21,38 x 13,85 x 5,55 = 1643,4 kN

încărcarea verticală totala din planșeului peste etaj I:

Ed = 21,38 x 13,85 x 4,80 = 1421,3 kN

încărcarea verticală totala din planșeului peste parter:

Ed = 21,38 x 13,85 x 4,80 = 1421,3 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj II:

Ed = 78,24 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 48 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1826,7 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la etaj I:

Ed = 75,3 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 48 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1783,7 kN

încărcarea verticală totala din zidurile de la parter:

Ed = 79,5 x 3,25 x 0,3 x 15,0 + 48 x 3,25 x 0,35 x 0,5 x 25,0 = 1845,2 kN

încărcarea verticală totala:

Edtotai = 1643,4 + 1421,3 + 1421,3 + 1826,7 + 1783,7 + 1845,2 = 9941,7 kN

Forța tăietoare de bază Fb

Fb = yi x (0o x ag / q) x m x X x î]

Yi “ 1,2

X= 1,0

q = 2,0

Sd(Ti) = ag x P (Ti)/q x q = 0,2 x 2,5/(2,0 x 0,88) = 0,25

q = 0,88

m = 9941,7 kN

Ti = kT x H3/4 = 0,045 x 113/4 = 0,27

p(Ti) = p0v = 2,5

Tpv < T < Tev

Fb = 1,2 X (2,5 X 0,2 / 2,0) x 9941,7 x 1,0 x 0,88 = 2624,6 kN

Calculul forței tăietoare capabile pentru ansamblul clădirii

Conform PI00-1/2019, forța tăietoare capabila pentru ansamblul clădirii (Fbcap) se calculează pe direcția in care aria de zidărie este minima.

6k = 0,10 N/mm2 (10 tf/m2) pentru zidărie cu mortar de ciment

Aztotal = 23,85 + 16,80 = 40,65 m2

CJO = 994170 / 406500 = 2,44daN/cm2

p bxap


CFr.y N

Fcap = 406500 x (1,33 x 1,0) / (1,35 x 2,75) x V(1 + 2,44 x (1,35 x 2,75) / (2,0 x 1,0)) =

= 342149 daN = 3421,49 kN

Conform normativului PI00-1/2013, la preluarea forței tăietoare participa și betonul din stâlpișori.

Calculul indicatorului R3

R3 = Fcap/Fb = 3421,49 / (2624,6 x 1,35) = 0,96

R3 = 96%întocmit, Ing. Cornel CrasovanROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL CONSTRUCȚII - INSTALAȚII

NR


/DATA

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:


.2020


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș,

„D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiții “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș, întocmit de S.C. BAU PROIECT S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de

11.379.908,86 lei inclusiv TVA

din care valoarea totala a investiției C+M:

8.992.830,00 lei inclusiv TVA;

Durata totala de implementare a proiectului este de 18 luni .

a. Capacitati (in unitati fizice si valorice):Situatia propusa

-Bilanț teritorial -S teren=15045 mp (conform C.F.)

-S construita c 1 = 1251,60 mp

-S desfasurata c 1 =4104.80 mp

-S construita totala =3078,5 I mp

-S desfasurata totala = 6801,32mp

-P.O.T. = 40,35%

-C.U.T. = 0,4520

-Indicatori principali ai construcțiilor:

Regim de inaltime Dp+P+2E

-Înălțime minima la atic: 11,15m


Consilier

Florentin CIUREA

Redactat C.F.

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

 

 

NR                            / DATA___________________________                                                        

 

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR:          /           .2020

 

 

            PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis,

 

 

            „D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiţii    “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis,  întocmit de S.C. BAU PROIECT  S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

 

Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de

                                               11.379.908,86  lei inclusiv TVA       

din care   valoarea totala a investitiei C+M:              

                                               8.992.830,00 lei inclusiv TVA;

 

      Durata totala de implementare a proiectului este de 18 luni .

 

a.            Capacitati (in unitati fizice si valorice):Situatia propusa

     -Bilant teritorial -S teren=15045 mp (conform C.F.)

                               -S construita c1 =1251,60 mp

                               -S desfasurata c1 =4104,80 mp

                               -S construita totala =3078,51 mp

                               -S desfasurata totala = 6801,32mp

                                  -P.O.T. = 40,35%

                                  -C.U.T. = 0,4520

  -Indicatori principali ai constructiilor:

              Regim de inaltime Dp+P+2E

  -Inaltime minima la atic: 11,15m

 

 

                        Şef birou Construcţii Instalaţii                                                        Consilier

 

                        Constantin PASCU                                                                      Florentin CIUREA

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat C.F.

ROMÂNIA                                                                                       

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr.                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind

       Aprobarea fazei DALI pentru  obiectivul “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis,

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.       Descrierea situaţiei actuale

     Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.258/31.12.2019 cu operatorul economic S.C. BAU  PROIECT S.R.L., avand ca obiect realizarea documentatiei  pentru  “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis.

       Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30. Amplasamentul se găsește în intravilan, intr-o zona cu functiunea de institutii si servicii publice. Teren cu construcții, în suprafață de 15045 mp.

      Cladirea studiata este o cladire tip, destinata pentru invatamant iar in momemntul de fata este utilizat de Liceul Lenau clasele V-VIII si in continuare va fi utilizata pentru spatiu de invatamant, dorindu-se doar reabilitarea lor

2.       Schimbări preconizate și rezultate așteptate

              Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a cladirii de pe teren din punct de vedere al sigurantei si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

           Nerealizarea  lucrarilor de interventie va avea ca efect  imediat, deteriorarea iremediabila a cladirii atat in interior cat si in exterior.

       Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea cladirii in stare optima de exploatare, urmarind urmatoarele:

       -reabilitarea intregii cladiri, mentionate in tema de proiectare,

       -refacerea in intregime a instalatiilor sanitare, termice si electrice,

       -realizarea de instalatii de telefonie, internet, wireless, retea pentru conexiuni fixe la statiile de lucru, supraveghere video interior si exterior,

      -adaptarea constructiei la normele ISU in vigoare,

      -adaptarea constructiei la cerinta de siguranta in exploatare,

      -optimizarea cladirii din punct de vedere al eficientei energetice.

     Lucrarile de reabilitare cuprind:

      -refacerea completa a finisajelor interioare si exterioare,

      -refacerea completa a instalatiilor,

      -realizarea izolarii termice a cladirii pentru cresterea eficientei energetice,

      -asanarea subsolului tehnic.

   Lucrari interioare

     -se vor demola pereti usori, nestructurali de compartimentare din grupele sanitare,

     -se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice,

     -se inlocuiesc instalatiile electrice,

     -se prevede izolarea termica la planseul peste ultimul nivel din vata bazaltica rigida(infoliata) de 25 cm. Grosime,

    -se va amenaja grupuri sanitare pe sexe pe fiecare nivel,

    -toti peretii noi de compartimentare se vor realiza din gipscarton-dublu strat cu fonoizolatie vata bazaltica,

    -se va realiza tavan fals, doar partial, de gipscarton la toate nivelele pentru mascarea traseelor de instalatii,

    -se vor reface complet finisajele interioare.

    Lucrari exterioare:

    -se va realiza izolarea termica a cladirii prin termosistem 10 cm.,

    -se reface trotuarul din jurul cladirii, noul trotuar va fi cu panta spre exterior,

    -se refac treptele exterioare,

    -se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata,

    -se inlocuieste tamplaria exterioara(ferestre si usi) cu termopan,

    -se va amenaja o parcare in incinta din dale prefabricate,

    -se va amenaja spatiul verde din incinta.

Cladirea este compusa din 3 corpuri de cladire, fiecare cu acces separat. Corpul de legatura are doua accese, unul fiind cu acces direct pe casa de scara. Cladirea are doua case de scara, fiind suficiente pentru cerinta functionala.

 

3.Alte informatii

Costurile pentru realizarea investitieiconform Devizului General sunt următoarele:

 

Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de

                                               11.379.908,86  lei inclusiv TVA       

din care   valoarea totala a investitiei C+M:              

                                               8.992.830,00 lei inclusiv TVA;

      Durata totala de implementare a proiectului este de 18 luni

 

4.Concluzii

   Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotarare privind fazei DALI pentru obiectivul “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis,

 

 

              PRIMAR

          NICOLAE ROBU

 

 

                                                                                  ADMINISTRATOR PUBLIC                                                                                                  ROBERT KRISTOF                                               

                                                                                     

                                                                           ȘEF BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII

                                                                                             CONSTANTIN PASCU

 

 

                                                                                                                  CONSILIER,

                                                                                                           FLORENTIN CIUREA

 

 

 

 

 

 

Cod FO53-03,Ver.1                                                                                                           

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII

Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea fazei DALI pentru obiectivul “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis

 

 Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis prin care se propune realizarea investitiei si aprobarea devizului general in valoare de 11.379.908,86 lei (TVA inclus) .

 

       Facem urmatoarele precizari:    

      Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastucturii privind asigurarea medicala reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei, pe acest considerent municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea si amenajarea unor spatii destinate pentru educatie

      Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.258/31.12.2019 cu operatorul economic S.C. BAU  PROIECT S.R.L., avand ca obiect realizarea documentatiei  pentru  “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis.

       Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30. Amplasamentul se găsește în intravilan, intr-o zona cu functiunea de institutii si servicii publice. Teren cu construcții, în suprafață de 15045 mp.

      Cladirea studiata este o cladire tip, destinata pentru invatamant iar in momemntul de fata este utilizat de Liceul Lenau clasele V-VIII si in continuare va fi utilizata pentru spatiu de invatamant, dorindu-se doar reabilitarea lor

       Prin prezentul proiect se dorește luarea si executarea masurilor in vederea punerii in siguranță a cladirii de pe teren din punct de vedere al sigurantei si realizarea condițiilor optime de funcționare a acestora, respectând normele in vigoare.

       Nerealizarea  lucrarilor de interventie va avea ca efect  imediat, deteriorarea iremediabila a cladirii atat in interior cat si in exterior.

       Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea obiectivului la o imagine normala, eliminarea riscului de incidente urmare a degradarilor si neconformităţilor aparute în exploatare, redarea acestuia invatamantului. 

       De-a lugul timpului s-au realizat diverse interventii superficiale, lucrari punctuale pentru functionalizarea activitatii de invatamant cat si diverse reparatii asupra caracteristicilor arhitecturale si de instalatii ale imobilului. In prezent  se poate observa diverse degradari pornind de la nivelul superior, precum si in spatiile interioare ale cladirii cu influente asupra starii instalatilor.

       In momentul de fata cladirea este utilizata ca scoala, dar datorita timpului au aparut o serie de degradari:

     -tencuiala exterioara este dezlipita local de suport si cazuta la baza aticului si la braul orizontal de la cota 0,00

    -tencuiala exterioara este dezlipita local si in camp,

    -paziile de tabla sunt ruginite si neetanse,

    -armaturile din otel beton(in proportie de 55%) de la grinzile planseului peste subsol sunt dezvelite si afectate de rugina,

       -trotuarul perimetral este denivelat, descompletat si neetas,

       -izolatia hidrofuga la acoperis este neetansa,

       -treptele exterioare din beton armat sunt degradate.

    Cauzele degradarilor sunt:

       -vechimea cladirii,

       -infiltratii de apa,

       -instalatii sanitare si termice neetanse,

       -invelitoare bituminoasa neetansa.

    Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea cladirii in stare optima de exploatare, urmarind urmatoarele:

       -reabilitarea intregii cladiri, mentionate in tema de proiectare,

       -refacerea in intregime a instalatiilor sanitare, termice si electrice,

       -realizarea de instalatii de telefonie, internet, wireless, retea pentru conexiuni fixe la statiile de lucru, supraveghere video interior si exterior,

      -adaptarea constructiei la normele ISU in vigoare,

      -adaptarea constructiei la cerinta de siguranta in exploatare,

      -optimizarea cladirii din punct de vedere al eficientei energetice.

     Lucrarile de reabilitare cuprind:

      -refacerea completa a finisajelor interioare si exterioare,

      -refacerea completa a instalatiilor,

      -realizarea izolarii termice a cladirii pentru cresterea eficientei energetice,

      -asanarea subsolului tehnic.

   Lucrari interioare

     -se vor demola pereti usori, nestructurali de compartimentare din grupele sanitare,

     -se inlocuiesc instalatiile sanitare si termice,

     -se inlocuiesc instalatiile electrice,

     -se prevede izolarea termica la planseul peste ultimul nivel din vata bazaltica rigida(infoliata) de 25 cm. Grosime,

    -se va amenaja grupuri sanitare pe sexe pe fiecare nivel,

    -toti peretii noi de compartimentare se vor realiza din gipscarton-dublu strat cu fonoizolatie vata bazaltica,

    -se va realiza tavan fals, doar partial, de gipscarton la toate nivelele pentru mascarea traseelor de instalatii,

    -se vor reface complet finisajele interioare.

    Lucrari exterioare:

    -se va realiza izolarea termica a cladirii prin termosistem 10 cm.,

    -se reface trotuarul din jurul cladirii, noul trotuar va fi cu panta spre exterior,

    -se refac treptele exterioare,

    -se sistematizeaza terenul din jur pentru evitarea stationarii apelor de suprafata,

    -se inlocuieste tamplaria exterioara(ferestre si usi) cu termopan,

    -se va amenaja o parcare in incinta din dale prefabricate,

    -se va amenaja spatiul verde din incinta.

Cladirea este compusa din 3 corpuri de cladire, fiecare cu acces separat. Corpul de legatura are doua accese, unul fiind cu acces direct pe casa de scara. Cladirea are doua case de scara, fiind suficiente pentru cerinta functionala.

 

            A fost avizat cu nr.11/16.04.2020 in cadrul Comisiei   Tehnico-Economice de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru  lucrarile de investitii si reparatii capitale “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis, fiind conditionat de corelarea documentatiei in conformitate cu conditiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei si concluziile auditoriului energetic.

 

             Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local

 

             Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea DALI aferent obiectivului de “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis, conform proiect nr.2901/2020, intocmit de S.C. BAU  PROIECT S.R.L.,  TIMISOARA, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

          

        Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Expertiza+DALI+PT reabilitare corp cladire scoala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timisoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timis, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consililui local.

 

 

 

 

 

                        SEF BIROU,                                                                      

                  CONSTANTIN PASCU                                                     

                                                                                                                    CONSILIER,

                                                                                                                FLORENTIN CIUREA

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Cod FO53-01,Ver.1