Hotărârea nr. 215/2020

215/04.06.2020 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timişoara pentru anul 2020
Hotararea Consiliului Local 215/04.06.2020
privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timişoara pentru anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8613/11.05.2020 a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8618/11.05.2020 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul juridic din data de 14.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 8618/11.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.(1) , lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Raportul final, la finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare şi Selecţie a finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timişoara, nr. 8567 din 08.05.2020, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:Se aprobă Lista proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/ 2005 de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de implicare a comunităţii în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timişoara pentru anul 2020, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri şi Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri şi Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Nr. 8567/08.05.2020


Anexa 1 la HCL___________________

RAPORT FINAL

La finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara din data de 08.05.2020

Au fost depuse la Primăria Minicipiului Timișoara, b-dul C. D. Loga, nr. 1, camera 12, pînă la data de 24.04.2020, ora 12,00, următoarele proiecte:

 • 1.  Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală “ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Ismail, nr. 8, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor cu nr. 59/18.05.2016, cu număr de înregistrare SC2020-009234/24.04.2020;

 • 2.  Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, avînd CIF 38539569, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor cu nr. 124/22.11.2017, cu număr de înregistrare SC2020-009235/24.04.2020;

În urma evaluării de către Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, cele două proiecte s-au calificat și sau obținut următoarele punctaje:

 • 1. Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală “ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Ismail, nr. 8, s-au acordat 81,86 puncte;

 • 2. Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, s-au acordat 87,43 puncte.

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com 2    0 4 Timișwra 2021

| Capilară Europeană a Cult tarii


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Conform precizărilor făcute în anunțul de participare, până la data de 06.05.2020 ora 12,00 nu au fost depuse contestații.

Suma solicitată de cele două ONG-uri:

 • -   Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara    - 349.992 lei

 • -   Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf     - 350.000 lei

totalizează 699.992 lei, sumă ce se încadrează în prevederea bugetară a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prevăzută la Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 59.11 Asociații și fundații, pentru anul 2020.

În concluzie, având în vedere prevederile Art. 34 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara, înaintăm Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, situația privind selecția și evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara pentru anul 2020, evaluare efectuată de Comisia de evaluare și selecție a proiectelor constituită în baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 511/13.04.2020.

1.

Comisie de evaluare și selecție:

Semnătura

SURDUCAN Rodica

- Președinte

2.

RUSET Vasile

- Membru

3.

DARIDA Codruța

- Membru

4.

RÂMNEANTU Gabriele

- Membru

5.

TÂRZIU Anca

- Membru

6.

BUZILĂ-PETRESCU Mihaela

- Membru

7.

SAVU Adrian

- Membru

Manolache Gheorghe

- Secretar

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

2     0 Timișoara 2021

| Capikalâ Europeană a Cult tar ii


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Anexa 2 la HCL nr._________________

Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/ 2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara pentru anul 2020

Semnătura


Nr.

Crt.

Nr. Înreg. Proiect/dată

Denumire proiect

Solicitant

Punctaj acordat

Suma solicitată

1

SC2020-009234/

24.04.2020

Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală

Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara

81,86

349.992

2

SC2019-020916/

20.08.2019

Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației

Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf

87,43

350.000

Comisie de evaluare și selecție:

1.

SURDUCAN Rodica

- Președinte

2.

RUȘEȚ Vasile

- Membru

3.

DARIDA Codruța

- Membru

4.

RÂMNEANȚU Gabriele

- Membru

5.

TÂRZIU Anca

- Membru

6.

BUZILĂ-PETRESCU Mihaela

- Membru

7.

SAVU Adrian

- Membru

*Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

Capikalâ lEuropeanâ a Culturii


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


Nr. 8567/08.05.2020

RAPORT FINAL

La finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara din data de 08.05.2020

Au fost depuse la Primăria Minicipiului Timișoara, b-dul C. D. Loga, nr. 1, camera 12, pînă la data de 24.04.2020, ora 12,00, următoarele proiecte:

 • 1.  Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală “ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Ismail, nr. 8, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor cu nr. 59/18.05.2016, cu număr de înregistrare SC2020-009234/24.04.2020;

 • 2.  Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, avînd CIF 38539569, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor cu nr. 124/22.11.2017, cu număr de înregistrare SC2020-009235/24.04.2020;

În urma evaluării de către Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, cele două proiecte s-au calificat și sau obținut următoarele punctaje:

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

2     0 Timișwra 24J21


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


 • 1. Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală “ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Ismail, nr. 8, s-au acordat 81,86 puncte;

 • 2. Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, s-au acordat 87,43 puncte.

Conform precizărilor făcute în anunțul de participare, până la data de 06.05.2020 ora 12,00 nu au fost depuse contestații.

Suma solicitată de cele două ONG-uri:

-Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara    - 349.992 lei

-Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf     - 350.000 lei

totalizează 699.992 lei, sumă ce se încadrează în prevederea bugetară a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prevăzută la Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 59.11 Asociații și fundații, pentru anul 2020.

În concluzie, având în vedere prevederile Art. 34 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara, înaintăm Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, situația privind selecția și evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara pentru anul 2020, evaluare efectuată de Comisia de evaluare și selecție a proiectelor constituită în baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 511/13.04.2020.

Semnătura


Comisie de evaluare și selecție:

1.

SURDUCAN Rodica

- Președinte

2.

RUȘEȚ Vasile

- Membru

3.

DARIDA Codruța

- Membru

4.

RÂMNEANȚU Gabriele

- Membru

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

2     0 Timișoara 2021


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


 • 5.  TÂRZIU Anca                - Membru

 • 6.  BUZILĂ-PETRESCU Mihaela    - Membru

 • 7.  SAVU Adrian                 - Membru

Manolache Gheorghe - Secretar

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara@gmail.com

2    0 “fl T.TKarjM?!


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Nr. 8618/11.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8513 din 11.05.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara, în anul 2020, prin care se propune finanțarea de la bugetul local a proiectelor evaluate și selectate conform Raportului final nr. 8567din 08.05.2020 al comisiei de evaluare și selecție,

facem următoarele precizări:

Prin bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, la Titlul XI - ALTE CHELTUIELI, articolul 59.11 - Asociații și fundații, a fost aprobată suma de 700.000 de lei pentru finanțarea nerambursabilă alocată pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara.

Sumele solicitate de cele două ONG-uri

 • - Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf    - 350.000 lei;

 • - Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara   - 349.992 lei;

totalizează suma de 699.992 lei și se încadrează în prevederile bugetare ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara.

Prin HCLMT nr. 376/15.07.2019 a fost aprobat Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, iar cu ducerea la îndeplinire a HCLMT mai sus menționat a fost încredințată Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Programul anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2020, în condițiile prevăzute de Legea 350/2005, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 52/ 19.03.2020, partea a VI-a, iar Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 53/20.03.2020, partea a VI-a.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Prin Dispoziția nr. 511/13.04.2020 a primarului Municipiului Timișoara privind constituirea comisiilor de evaluare și selecție, respectiv de soluționare a contestaților pentru proiectele finanțate din fonduri publice nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general în temeiul Legii nr. 350/2005. Prin aceeași Dispoziție a fost stabilit calendarul activităților privind depunerea proiectelor, evaluarea și selecția acestora, comunicarea rezultatelor intermediare, depunerea și soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor finale.

În urma parcurgerii tuturor activităților prevăzute în calendarul stabilit prin Dispoziția nr. 511/13.04.2020, comisia de evaluare și selecție a întocmit Raportul final nr. 8567 din 08.05.2020 care cuprinde Lista cu proiectele admise pentru finanțare.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport și prevederile art. 34 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara,

PROPUNEM:

 • 1.  Aprobarea Raportului final, la finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, nr. 8567 din 08.05.2020, conform Anexei nr.1;

 • 2.  Aprobarea Listei proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/ 2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara, conform Anexei nr.2.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECTOR GENERAL, JR. RODICA SURDUCAN

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME Codruța Darida


Întocmit,

Manolache Gheorghe

Constantin Maria Nicoleta

Nr. 8613/11.05.2020

REFERAT DE APROBARE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara

Secțiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale:

Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 stabilește regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, stabilește principiile, cadrul general și procedura pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, precum și căile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare.

Ținând cont de prioritățile de dezvoltare ale orașului stabilite prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara 2014-2020 (aprobată prin HCLMT nr. 193/10.05.2016 și modificată prin HCLMT nr. 291/28.07.2017), corelate cu nevoia de dezvoltare a zonelor defavorizate, s-au analizat posibilitățile de finanțare ale acestora. Având în vedere că mecanismele de finanțare europene și naționale permit accesarea anumitor tipuri de finanțări din fonduri europene (axa 9 POR) necesare dezvoltării zonelor urbane defavorizate numai în urma stabilirii unor modalități de mobilizare și implicare a comunității, propunem finanțarea de programe/proiecte sau acțiuni care au la bază mobilizarea/implicarea comunității reprezentată de organizații publice și private și implicarea acesteia în procesul de concepere și selectare a celor mai eficiente intervenții. În ceea ce privește proiectele destinate zonelor defavorizate, cu populație aflată în risc de excluziune socială, mecanismele europene și naționale solicită mobilizarea comunității, reprezentată de organizații publice și private și implicarea acesteia în procesul de concepere și selectare a celor mai eficiente intervenții. Intervențiile destinate acestor zone trebuie să răspundă nevoilor legate de accesul redus sau lipsa accesului la condiții decente de locuire, la infrastructură și resurse educaționale, la ocupare și oportunități de ocupare, la servicii medicale de calitate în paralel cu propunerea unor soluții legate de amenajarea spațiului urban degradat și a altor spații publice urbane.

Ținând cont de prevederile Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 376 din 15.07.2019, care are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice precum și căile de atac ale actului sau deciziei autorităților finanțatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă acordată din bugetul local al municipiului Timișoara pentru activități nonprofit care contribuie la implicarea comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara și a obiectivelor specifice SIDU care pot fi implementate în cazul zonelor urbane defavorizate, numai ca urmare a stabilirii unui mecanism de consultare și mobilizare comunitară, astfel:

 • Obiectivul specific III. Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv și dinamic, favorabil incluziunii și progresului cuprinzând programele

 • Obiectivul specific IV. Asigurarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv cuprinzând programele:

 • Obiectivul specific V. Promovarea unei administrații inteligente, integratoare și transparente.

În urma evaluării de către Comisia de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, stabilită prin Dispoziția nr. 511/13.04.2020 a primarului Municipiului Timișoara, următoarele proiecte s-au calificat cu punctajele menționate în dreptul fiecăruia, astfel:

 • 1.    Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, s-au acordat 87,43 puncte;

 • 2.    Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Ismail, nr. 8, s-au acordat 81,86 puncte.

Ambele proiecte depuse s-au calificat pentru obținerea de finanțare nerambursabilă conform prevederilor din Nota de la art. 44 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, punctajul minim pentru a primi finanțare este de 65 puncte.

Prin bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, la Titlul XI - ALTE CHELTUIELI, articolul 59.11 - Asociații și fundații, a fost aprobată suma de 700.000 de lei pentru finanțarea nerambursabilă alocată pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara.

Sumele solicitate de cele două ONG-uri sunt:

 • - Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf    - 350.000 lei;

 • - Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara   - 349.992 lei;

totalizează suma de 699.992 lei și se încadrează în prevederile bugetare ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Aprobarea Raportului final, la finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, nr. 8567 din 08.05.2020, conform Anexei nr.1 și a Listei proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/ 2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara, conform Anexei nr.2.

 • 3. Alte informații: nu este cazul.

 • 4. Concluzii:

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea Raportului final, la finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, nr. 8567 din 08.05.2020, conform Anexei nr.1 și a Listei proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/ 2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara, conform Anexei nr.2.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR GENERAL jr. RODICA SURDUCAN

Nr. 8567/08.05.2020

 

 

RAPORT FINAL

La finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara din data de 08.05.2020

 

                                                          

Au fost depuse la Primăria Minicipiului Timișoara, b-dul C. D. Loga, nr. 1, camera 12, pînă la data de 24.04.2020, ora 12,00, următoarele proiecte:

1.         Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală “ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Ismail, nr. 8, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor cu nr. 59/18.05.2016,  cu număr de înregistrare SC2020-009234/24.04.2020;

2.         Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, avînd CIF 38539569, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor cu nr. 124/22.11.2017,  cu număr de înregistrare SC2020-009235/24.04.2020;

În urma evaluării de către Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, cele două proiecte s-au calificat și sau obținut următoarele punctaje:

1.      Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală “ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Ismail, nr. 8, s-au acordat 81,86 puncte;

2.      Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, s-au acordat 87,43 puncte.

Conform precizărilor făcute în anunțul de participare, până la data de 06.05.2020 ora 12,00 nu au fost depuse contestații.

Suma solicitată de cele două ONG-uri:

- Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara        - 349.992 lei

- Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf          - 350.000 lei

totalizează 699.992 lei, sumă ce se încadrează în prevederea bugetară a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prevăzută la Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 59.11 Asociații și fundații, pentru anul 2020.

În concluzie, având în vedere prevederile Art. 34 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara, înaintăm Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, situația privind selecția și evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara pentru anul 2020, evaluare efectuată de Comisia de evaluare și selecție a proiectelor constituită în baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 511/13.04.2020.

 

Comisie de evaluare și selecție:                                                    Semnătura

1.         SURDUCAN Rodica                        – Președinte                                                  

2.         RUȘEȚ Vasile                                   – Membru                                                     

3.         DARIDA Codruța                             – Membru                                                                            

4.         RÂMNEANȚU Gabriele                   – Membru                                                                               

5.         TÂRZIU Anca                                  – Membru                                                                              

6.         BUZILĂ-PETRESCU Mihaela         – Membru                                                                               

7.         SAVU Adrian                                    – Membru                                                              

 

Manolache Gheorghe                                - Secretar                                                      

 Nr. 8613/11.05.2020

 

REFERAT DE APROBARE

 

Secțiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată

de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității

în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara

 

Secțiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.      Descrierea situației actuale:

Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 stabileşte regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, stabileşte principiile, cadrul general şi procedura pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare.

Ținând cont de prioritățile de dezvoltare ale orașului stabilite prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara 2014-2020 (aprobată prin HCLMT nr. 193/10.05.2016 și modificată prin HCLMT nr. 291/28.07.2017), corelate cu nevoia de dezvoltare a zonelor defavorizate, s-au analizat posibilitățile de finanțare ale acestora. Având în vedere că mecanismele de finanțare europene și naționale permit accesarea anumitor tipuri de finanțări din fonduri europene (axa 9 POR) necesare dezvoltării zonelor urbane defavorizate numai în urma stabilirii unor modalități de mobilizare și implicare a comunității, propunem finanțarea de  programe/proiecte sau acțiuni care au la bază mobilizarea/implicarea comunității reprezentată de organizații publice și private și implicarea acesteia în procesul de concepere și selectare a celor mai eficiente intervenții. În ceea ce privește proiectele destinate zonelor defavorizate, cu populație aflată în risc de excluziune socială, mecanismele europene și naționale solicită mobilizarea comunității, reprezentată de organizații publice și private și implicarea acesteia în procesul de concepere și selectare a celor mai eficiente intervenții. Intervențiile destinate acestor zone trebuie să răspundă nevoilor legate de accesul redus sau lipsa accesului la condiții decente de locuire, la infrastructură și resurse educaționale, la ocupare și oportunități de ocupare, la servicii medicale de calitate în paralel cu propunerea unor soluții legate de amenajarea spațiului urban degradat și a altor spații publice urbane.

Ținând cont de prevederile Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 376 din 15.07.2019,

care are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordată din bugetul local al municipiului Timişoara pentru activități nonprofit care contribuie la implicarea comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara și a obiectivelor specifice SIDU care pot fi implementate în cazul zonelor urbane defavorizate, numai ca urmare a stabilirii unui mecanism de consultare și mobilizare comunitară, astfel:  

·      Obiectivul specific III. Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi dinamic, favorabil incluziunii și progresului cuprinzând programele

·      Obiectivul specific IV. Asigurarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv cuprinzând programele:

·      Obiectivul specific V. Promovarea unei administrații inteligente, integratoare și transparente.

În urma evaluării de către Comisia de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, stabilită prin Dispoziția nr. 511/13.04.2020 a primarului Municipiului Timișoara, următoarele proiecte s-au calificat cu punctajele menționate în dreptul fiecăruia, astfel:

1.              Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, s-au acordat 87,43 puncte;

2.              Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Ismail, nr. 8, s-au acordat 81,86 puncte.

Ambele proiecte depuse s-au calificat pentru obținerea de finanțare nerambursabilă conform prevederilor din Nota de la art. 44 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, punctajul minim pentru a primi finanțare este de 65 puncte.

Prin bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, la Titlul XI – ALTE CHELTUIELI, articolul 59.11 – Asociații și fundații, a fost aprobată suma de 700.000 de lei pentru finanțarea nerambursabilă alocată pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara.

Sumele solicitate de cele două ONG-uri sunt:

- Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf         - 350.000 lei;

- Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara     - 349.992 lei;

totalizează suma de 699.992 lei și se încadrează în prevederile bugetare ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara.

 

2.      Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Aprobarea Raportului final, la finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, nr. 8567 din 08.05.2020, conform Anexei nr.1 și a Listei proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/ 2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara, conform Anexei nr.2.  

 

3.   Alte informații: nu este cazul.

 

 1. Concluzii:

           Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea Raportului final, la finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, nr. 8567 din 08.05.2020, conform Anexei nr.1 și a Listei proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/ 2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara, conform Anexei nr.2.  

 

 

      PRIMAR                                                                                                    VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                                                                           FARKAS IMRE   

 

DIRECTOR GENERAL

jr. RODICA SURDUCAN

 

Nr.  8618/11.05.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/2005

de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității

în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara

 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8513 din 11.05.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara, în anul 2020, prin care se propune finanțarea de la bugetul local a proiectelor evaluate și selectate conform Raportului final nr. 8567din 08.05.2020 al comisiei de evaluare și selecție,

 

facem următoarele precizări:

 

Prin bugetul pe anul 2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, la Titlul XI – ALTE CHELTUIELI, articolul 59.11 – Asociații și fundații, a fost aprobată suma de 700.000 de lei pentru finanțarea nerambursabilă alocată pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara.

Sumele solicitate de cele două ONG-uri

- Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf         - 350.000 lei;

- Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara     - 349.992 lei;

totalizează suma de 699.992 lei și se încadrează în prevederile bugetare ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Timișoara.

 

Prin HCLMT nr. 376/15.07.2019 a fost aprobat Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, iar cu ducerea la îndeplinire a HCLMT mai sus menționat a fost încredințată Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 

Programul anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2020, în condițiile prevăzute de Legea 350/2005, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 52/ 19.03.2020, partea a VI-a, iar Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 53/20.03.2020, partea a VI-a. 

 

Prin Dispoziția nr. 511/13.04.2020 a primarului Municipiului Timișoara privind constituirea comisiilor de evaluare și selecție, respectiv de soluționare a contestaților pentru proiectele finanțate din fonduri publice nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general în temeiul Legii nr. 350/2005. Prin aceeași Dispoziție a fost stabilit calendarul activităților privind depunerea proiectelor, evaluarea și selecția acestora, comunicarea rezultatelor intermediare, depunerea și soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor finale.

 

În urma parcurgerii tuturor activităților prevăzute în calendarul stabilit prin Dispoziția nr. 511/13.04.2020, comisia de evaluare și selecție a întocmit Raportul final nr. 8567 din 08.05.2020 care cuprinde Lista cu proiectele admise pentru finanțare.

 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport și prevederile art. 34 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara,

 

PROPUNEM:

 

1.      Aprobarea Raportului final, la finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, nr. 8567 din 08.05.2020, conform Anexei nr.1;

2.   Aprobarea Listei proiectelor cu finanțare nerambursabilă alocată în baza Legii nr. 350/ 2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara, conform Anexei nr.2.  

 

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECTOR GENERAL,

JR. RODICA SURDUCAN

 

 

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME                                                                             Codruța Darida                                       

                                                                                                                                              Întocmit,

Manolache Gheorghe

Constantin Maria Nicoleta

Nr. 8567/08.05.2020                                                                                                   Anexa 1 la HCL_________________

 

 

RAPORT FINAL

La finalizarea lucrărilor Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara din data de 08.05.2020

 

Au fost depuse la Primăria Minicipiului Timișoara, b-dul C. D. Loga, nr. 1, camera 12, pînă la data de 24.04.2020, ora 12,00, următoarele proiecte:

1.         Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală “ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Ismail, nr. 8, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor cu nr. 59/18.05.2016,  cu număr de înregistrare SC2020-009234/24.04.2020;

2.         Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, avînd CIF 38539569, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor cu nr. 124/22.11.2017,  cu număr de înregistrare SC2020-009235/24.04.2020;

În urma evaluării de către Comisiei de Evaluare și Selecție a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități non profit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, cele două proiecte s-au calificat și sau obținut următoarele punctaje:

1.      Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală “ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara, cu sediul în Timișoara, str. Ismail, nr. 8, s-au acordat 81,86 puncte;

2.      Pentru Proiectul „Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației“ depus de Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, cu sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 25, s-au acordat 87,43 puncte.

Conform precizărilor făcute în anunțul de participare, până la data de 06.05.2020 ora 12,00 nu au fost depuse contestații.

Suma solicitată de cele două ONG-uri:

-            Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara         - 349.992 lei

-            Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf           - 350.000 lei

totalizează 699.992 lei, sumă ce se încadrează în prevederea bugetară a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, prevăzută la Titlul XI Alte cheltuieli, articolul 59.11 Asociații și fundații, pentru anul 2020.

În concluzie, având în vedere prevederile Art. 34 din Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara, înaintăm Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, situația privind selecția și evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă alocată de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timisoara pentru anul 2020, evaluare efectuată de Comisia de evaluare și selecție a proiectelor constituită în baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 511/13.04.2020.

 

Comisie de evaluare și selecție:                                                    Semnătura

1.         SURDUCAN Rodica                        – Președinte                                                  

2.         RUȘEȚ Vasile                                   – Membru                                                     

3.         DARIDA Codruța                             – Membru                                                                            

4.         RÂMNEANȚU Gabriele                   – Membru                                                                               

5.         TÂRZIU Anca                                  – Membru                                                                              

6.         BUZILĂ-PETRESCU Mihaela         – Membru                                                                               

7.         SAVU Adrian                                    – Membru                                                              

 

Manolache Gheorghe                                - Secretar                                                      

Anexa 2 la HCL nr. __________________

 

Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă

alocată în baza Legii nr. 350/ 2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de implicare a

comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Timișoara pentru anul 2020

Nr. Crt.

Nr. Înreg. Proiect/dată

Denumire proiect

Solicitant

Punctaj acordat

Suma solicitată

1

SC2020-009234/ 24.04.2020

Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală

Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișoara

81,86

349.992

2

SC2019-020916/ 20.08.2019

Sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf în domeniul sănătății și educației

Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf

87,43

350.000

 

Comisie de evaluare și selecție:                                                    Semnătura

1.         SURDUCAN Rodica                        – Președinte                                                  

2.         RUȘEȚ Vasile                                   – Membru                                                     

3.         DARIDA Codruța                             – Membru                                                                            

4.         RÂMNEANȚU Gabriele                   – Membru                                                                               

5.         TÂRZIU Anca                                  – Membru                                                                              

6.         BUZILĂ-PETRESCU Mihaela         – Membru                                                                               

7.         SAVU Adrian                                    – Membru