Hotărârea nr. 211/2020

211/04.06.2020 Pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz"
Hotararea Consiliului Local 211/04.06.2020
Pentru modificarea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-12023/02.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-12023/02.06.2020 al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
Având în vedere Fişa tehnică nr. 4 din data de 03.06.2020;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 03.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC.2020-12023/ 02.06.2020;
Având în vedere Adresa Directiei Economice nr. SC.2020-12023/03.06.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa din data de 28.05.2020 transmisă de Asociaţia GAL Timişoara, referitoare la solicitarea informaţiilor suplimentare Fişei de proiect nr.5/21.05.2020
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2), lit.b), alin.(4), lit. d), alin.(7), lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin.(1) şi alin.(3) şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul administrativ;HOTARASTE

Art.1: Se modifică Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz" conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se modifică Anexa 2 - parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Clădire în regim de înalţime P+2E cu funcţiunea centru cultural şi educaţional Kuncz" conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 38 din data de 07.02.2020 rămân neschimbate.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Faza:


S.F.


Proiect numar:   504/2019

STUDIU DE FEZA SILITA TE

DENUMIRE INVESTIȚIE:


AMPLASAMENT INVESTIȚIE:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (CF vechi: 447261)

BENEFICIAR:

Municipiul Timișoara

Data: Noiembrie 2019

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz.

Amplasament:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiectant general:

S.C. R.G. RAAL PROD-SERV S.R.L.

Nr. contract: 185/14.10.2019

Data elaborării:

Noiembrie 2019

Număr proiect:

504/2019

Faza de proiectare:

STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general: S.C. R.G. RAAL PROD-SERV S.R.L.

Șef de proiect: Ing. Golopenta Razvan

Arhitect: arh. Trif Vlad

Proiectant specialitatea rezistenta: Ing. Cebotari Maxim

Proiectant specialitatea instalatii: Ing. Uyhelyi Francisc

Consultant: Roman Claudiu Mihail

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Cuprins:

(A) PIESE SCRISE

l.Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

1.2.Ordonator principal de credite/investitor

1.3.Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 1.6. Data elaborarii

 • 1.7. Faza de proiectare

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind

situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale și financiare

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind

evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3.Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1.Particularități ale amplasamentului:

 • 3.1.1. Descrierea amplasamentului

 • 3.1.2. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • 3.1.3. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau

construite;

 • 3.1.4. Surse de poluare existente în zonă;

 • 3.1.5. Date climatice și particularități de relief;

 • 3.1.6. Existența unor:

 • 3.1.6.1. Rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în

care pot fi identificate;

 • 3.1.6.2. Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe

amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

 • 3.1.6.3. Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine

publică și siguranță națională;

 • 3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

 • 3.1.7.1. Date privind zonarea seismică;

 • 3.1.7.2. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea

convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

 • 3.1.7.3. Date geologice generale;

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:

 • 3.1.7.4. Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • 3.1.7.5. încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate

cu reglementările tehnice în vigoare;

 • 3.1.7.6. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a

documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: .. 29

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • 3.4. Studii de specialitate:

 • 3.4.1. Studiu topografic;

 • 3.4.2. Studiu geotehnic;

 • 3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic;

 • 3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată

pentru creșterea performanței energetice;

 • 3.4.5. Studiu de trafic și studiu de circulație;

 • 3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

 • 3.4.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații

verzi și peisajere;

 • 3.4.8. Studiu privind valoarea resursei culturale;

 • 3.4.9. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției;

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea

scenariului de referință

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

4.3.Situația utilităților și analiza de consum:

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.4.1. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

 • 4.4.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare,

în faza de operare;

 • 4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a

siturilor protejate, după caz;

 • 4.4.4. Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta

se integrează, după caz

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții 65

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul

cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea

actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,

al sustenabilității și riscurilor

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

 • 5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:

 • 5.3.1. Obținerea si amenajarea terenului;

 • 5.3.2. Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

 • 5.3.3. Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,

tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;.................................................................................................................103

 • 5.3.4. Probe tehnologice și teste

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei,

cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • 5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități

fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • 5.4.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție

de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • 5.4.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite...................................................................................................................................135

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 6.2. Extras de carte funciară

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare

a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții

și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

7.1.Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

7.2.Strategia de implementare

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:

7.3.Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4.Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8.Concluzii și recomandări

(B) PIESE DESENATE

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

(A) PIESE SCRISE

l.Informații generale privind obiectivul de investiții

 • l.l.Denumirea obiectivului de investiții

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz.

1.2.Ordonator principal de credite/investitor

Municipiul Timișoara

1.3.Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

Municipiul Timișoara

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. R.G. RAAL PROD-SERV S.R.L., Sediu Social Comuna Bozovici, nr. 315, Judet Caras-Severin, Telefon: 0723 694 214, e-mail: qolotim@yahoo.com , punct de lucru Mun. Timișoara, Strada Calea Bogdanestilor, nr. 42, Judet Timis. înregistrat la ORC Caras-Severin sub numarul J11/1164/1994 avand cod unic de inregistrare RO6773730, cont bancar RO02 RZBR 0000 0600 0191 9793 deschis la RAIFFEISEN BANK ORAVITA, reprezentant legal Golopenta Razvan in calitate de director general. Cod CAEN: 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

 • 1.6. Data elaborarii

Noiembrie 2019

 • 1.7. Faza de proiectare

STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu este cazul.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020, România și-a asumat ca țintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000, până în anul 2020. Principalul instrument strategic de realizare a acestui obiectiv îl reprezintă Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020. Una dintre intervențiile cheie pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale o reprezintă dezvoltarea de servicii sociale, urmărindu-se consolidarea și îmbunătățirea acestora la nivel comunitar, prin finanțarea din POR 2014-2020 a investițiilor în infrastructura necesară furnizării și dezvoltării lor.

Conform Studiului de fundamentare pentru Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, întocmit de Banca Mondială, ”trebuie sporit accesul anumitor grupuri vulnerabile la serviciile specializate, iar unele tipuri de servicii trebuie dezvoltate în continuare. Anumite categorii expuse riscului de excluziune ar trebui să beneficieze de acces mai mare la servicii sociale de calitate în România, precum persoanele defavorizate care trăiesc în comunități urbane marginalizate”. Prin intermediul Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei, se propun o serie de politici orientate către persoane, dintre care le enumerăm pe cele privitoare la serviciile sociale. Serviciile integrate, care includ servicii de protecție socială, ocupare, educație, sănătate, și alte servicii publice sunt extrem de rare.

Municipiul Timișoara intenționează realizarea proiectului ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” str. Satu Mare, nr. 1A din cartierul Kuncz Timișoara” și finanțarea acestuia în cadrul Programului Operațional POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban. Revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate.

Oportunitatea este determinată de lansarea apelului de proiecte și posibilitatea finanțării din fonduri structurale nerambursabile, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 9 -Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban- revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate pentru proiectul: ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” str.Satu Mare, nr. 1A din cartierul Kuncz Timișoara”.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

 • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Terenul pe care se va realiza obiectivul ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz” este situat în Municipiul Timișoara, cartierul Kuncz, str. Satu Mare nr. 1A și are o suprafață de 966 mp. Terenul nu este racordat la utilități.

Zona Kuncz pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate. Zona s-a dezvoltat în jurul unei fabrici de caramida, la periferia orasului, unde muncitorii si-au construit case de locuit in care au ramas si dupa inchiderea fabricii (1945). În zonă se întâlnesc probleme legate de capitalul uman (majoritatea locuitorilor fie au absolvit numai ciclul gimnazial, fie nu au fost scolarizați sau nu au finalizat ciclul gimnazial). Mulți locuitori nu au fost incadrați formal pe piața muncii, nu au o calificare profesională sau calificările profesionale pe care le dețin nu le permit să devină activi pe piața muncii). În zonă nu a fost dezvoltată o rețea de servicii sociale, medicale, educaționale ceea ce conduce la agravarea procesului de marginalizare socială. Membrii comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale: locuințe inadecvate, supraaglomerare, neșcolarizare sau abandon școlar, lipsa calificării profesionale, lipsa documentelor de identitate, resurse financiare scăzute. Investițiile propuse urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Zona Kuncz pentru care se propune investiția, se încadrează în categoria zonelor urbane marginalizate. Zona s-a dezvoltat în jurul unei fabrici de caramida, la periferia orasului, unde muncitorii si-au construit case de locuit in care au ramas si dupa inchiderea fabricii(1945). În zonă se întâlnesc probleme legate de capitalul uman (majoritatea locuitorilor fie au absolvit numai ciclul gimnazial, fie nu au fost scolarizați sau nu au finalizat ciclul gimnazial). Mulți locuitori nu au fost incadrați formal pe piața muncii, nu au o calificare profesională sau calificările profesionale pe care le dețin nu le permit să devină activi pe piața muncii). În zonă nu a fost dezvoltată o rețea de servicii sociale, medicale, educaționale ceea ce conduce la agravarea procesului de marginalizare socială. Membrii comunității dețin o poziție marginală în societate și se confruntă cu o largă paletă de probleme sociale: locuințe inadecvate, supraaglomerare, neșcolarizare sau abandon școlar, lipsa calificării profesionale, lipsa documentelor de identitate, resurse financiare scăzute. Investițiile propuse urmăresc combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat.

Clădirea propusă pentru construcție, obiect al proiectului, va fi destinată utilizării publice pentru activități de tip centru de zi urmând a fi înființate mai multe tipuri de servicii sociale, regăsite în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, după cum urmează:

 • -        Centru cultural pentru tineri.

 • -        Centru de zi pentru copii: Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți - cod nomenclator 8891CZ-C-II- „Centre de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți’ Serviciu social de zi, incluzând servicii educaționale (de tip after-school și activități culturale); În cadrul Centrului de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti se vor desfasura activitati educationale (incluzând

  STUDIU DE FEZABILITATE

  Titlu proiect:

  Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

  Adresa:

  Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

  Beneficiar:

  Municipiul Timișoara

  Proiect numar:

  504/2019                                   Faza:          S.F.

activități de educație formală și non-formală), recreative si de socializare, de orientare școlara si profesionala, de consiliere psihologica, de consiliere si sprijin pentru parinti, alte activități.

- Servicii de asistenta comunitara 8899 CZ-PN-V In cadrul serviciilor de asistenta comunitara se vor desfasura activitati de informare și consiliere, consiliere psihologica, educatie extracurriculara (educatie pentru sanatate, educație privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, educație pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educatie civica, educatie pentru dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta, educatie pentru prevenirea și combaterea comportamentelor anti-sociale), facilitare a accesului pe piata muncii, promovarea unui stil de viața sanatos si activ (facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea actiunilor și promovarea participarii la activitați de educație fizica sau sportive, organizarea evenimentelor si facilitarea accesului la activitati culturale si artistice), alte activitati.

Soluția tehnică va răspunde în totalitate scopului prezentat mai sus și va respecta standardele tehnice și va asigura toate cerințelor necesare pentru autorizarea funcționării.

2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Se vizează combaterea marginalizării sociale a acestei populații prin promovarea unei abordări de tip integrat, prin realizarea unei investiții în imbunătățirea mediului fizic precum și investiții pentru dezvoltarea funcțiilor sociale și comunitare (centru multifuncțional cu activități socio-educative, recreative și culturale). Grupul țintă vizat este format din aproximativ 100 de persoane din comunitatea urbană marginalizată, beneficiari direcți ai investițiilor realizate în cadrul priectului.

Se urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, insă fără a compromite posibilitatea de a-și satisface propriile nevoi.

Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creșterea sentimentului de apartenență la comunitate; dezvoltarea de acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate și familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii;

Se vor prevedea măsuri de colectare selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate.

Prin proiect se vor propune soluții tehnice, dotări și materiale în conformitate cu legislația privitoare la protecția mediului, protecția împortriva incendiilor și normativele/standardele în vigoare.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timisoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

3.Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se vor prezenta:

Având in vedere ca nu exista posibilitatea alegerii unor amplasamente cu condiții diferite, pentru ambele scenarii tehnice analizate, Scenariu I-recomandat de proiectant si Scenariul amplasamentului este identica.

Il-nerecomendat, descrierea


 • 3.1.Particularități ale amplasamentului:

 • 3.1.1. Descrierea amplasamentului

Tereren - intravilan;

Suprafața terenului totala - 966mp (Extras C.F. 449296) (CF vechi:447261);

Dimensiunile in plan - (forma neregulata)

Categoria de folosința - arabil;

Servituti - nu sunt;

Folosinta actuala - conform CF;

 • 1) Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018- Zona de locuințe pentru maxim doua familii si funcțiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de strazi. Regim de inaltime maxim P+2E. POT maxim 40 %. Spatii verzi si plantate, conform HCL nr. 62/2012. Utilizari premise: locuinte individuale, locuinte pentru maxim doua familii, conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit, functiuni complementare zonei de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanitate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, stationare autovehicule, instalatii tehnico-edilitare necesare zonei, birouri, sedii financiar-bancare.

Utilizari interzise: activitati industrial sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat, activitati de depozitare, comer ten-gros, antrepozite, spatii de intretinere auto, ferme agro-zootehnice, abatoare, anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, depozite de deseuri, amplasarea oricarei constructii in interiorul perimetrului de protective al forajelor de apa.

 • 2) Amplasarea constructiei se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri fata de limita posterioara( min. 6m in cazuri bine justificate) si cu asigurarea unui acces auto pe parcela.

împrejmuirea, pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2m). Spre drumurile publice imprejmuirile vor avea inaltimea maxima de 1.80metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu inaltimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioara a imprejmuirii va fi obligatoriu transparenta; stalpii imprejmuirii vor avea inaltimea maxima de 2.40 metri. Fundatiile imprejmuirii nu vor depasi limitele de proprietate. Portile imprejmuirilor se vor deschide fara afectarea domeniului public.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Se vor corela; cota ±0.00 a construcției, cota nivelmetrica, cota de nivel a drumului, cota canal-apa. Scurgerea si colectarea apei pluviale se va face in canalizarea proprie. Lucrarile nu vor afecta proprietatile invecinate si domeniul public. Se vor asigura locuri de parcare in incinta.

Se vor respecta: RLU afferent PUG, Legea nr. 114/1996, Codul civil, HCL nr. 62/2012, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, HCL nr. 455/2014 si intreaga legislatie in vigoare.

 • 3) Utilitati existente in zona: apa, canal, electricitate, gaz.

 • 4) Circulatia pietonala si a vehiculelor, accese auto si parcaje necesare in incinta conform RLU afferent PUG.

 • 3.1.2. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Terenul pe care se propune amplasarea construcției se afla in Municipiul Timișoara, Județul Timis. Accesul in incinta amplasamentului se face de pe strada Satu Mare, strada Aviatorilor si strada Calea Mosnitei.

 • 3.1.3. Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Vecinatati: -latura N 42,89 m - vecin str. Satu Mare, nr. 1

-latura E 24,73 m - front stradal, str. Satu Mare

-latura S 24,74 m - front stradal, Calea Moșniței / 16,18m - z.v., nr. top. 8189

-latura V 20,32 m - front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m - z.v., nr. top. 8189

 • 3.1.4. Surse de poluare existente în zonă;

In municipiul Timișoara există depășiri ale normelor în vigoare la unele specii de poluanți cu atingerea maximelor (CO, NOx, pulberi) în zonele limitrofe marilor intersecții și în special în zona centrală a Timișoarei;

 • - principala sursă de poluare cu CO, NOx și pulberi o constituie traficul rutier, iar cu SO2 CET Sud;

 • - se impune luarea următoarelor măsuri:

 • - optimizarea trafi cului rutier în oraș

 • - modernizarea intersecțiilor prin semaforizare

 • - izolarea parcurilor cu liziere verzi

 • - construirea de benzi pentru circulația mijloacelor de transport în

comun și a bicicliștilor

 • - sistematizarea zonelor de parcare (parcări subterane și/sau etajate)

 • - construirea de parcări ecologice

 • - reînnoirea parcului de autobuze cu autobuze mai puțin poluante

 • - extinderea rețelei de transport public (tramvai, autobuz, tren)

 • - modernizarea instalațiilor și poluatorilor staționari

 • - managementul clădirilor din punct de vedere energetic

Pe termen scurt și mediu, Primăria Municipiului Timișoara, prin Direcția de Mediu va demara următoarele acțiuni:

Realizarea Planului Local de Acțiune pe Mediu care, în problema calității aerului are următoarele obiective:

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • a. Reducerea emisiilor de poluanți de la CET Timișoara Sud și de la CET Centru (la UET Timișoara Sud cu 50% la particule și 60% la emisiile de GES; la CET Centru - cu 60 - 90% a emisiilor GES). Acest obiectiv se va realiza prin modernizarea cazanelor centralelor; creșterea randamentelor electrofi ltrelor la 98 - 99%, sisteme de reducere a noxelor de SO2 și NOx; înlocuirea păcurii de la ardere cu gaz metan și folosirea sistemelor de epurare a gazelor de ardere);

 • b. Reducerea emisiilor provenite de la trafi cul rutier până la limitele stabilite de legislația în vigoare prin: construirea rutei ocolitoare a municipiului Timișoara care să preia trafi cul greu de tranzit; reabilitarea infrastructurii rutiere urbane; amenajarea pistelor speciale pentru bicicliști; efectuarea de studii de trafi c în oraș; campanii de promovare a transportului în comun; extinderea rețelei de monitorizare a aerului;

 • c. Reducerea emisiilor de poluanți generați de activitățile industriale (cu 30 - 80%) prin: modernizarea echipamentelor, instalațiilor și tehnologiilor în procesele industriale; implementarea la aceste unități a prevederilor standardelor ISO 14000 privind managementul mediului; scoaterea unităților puternic poluatoare în afara orașului;

 • d. Evaluarea și managementul calității aerului prin: colaborări cu autoritățile de sănătate publică locală; identifi carea surselor de poluare; elaborarea de planuri și programe de gestionare a calității aerului; monitorizarea calității aerului și informarea publicului;

 • e. Reducerea emisiilor din sistemele individuale de producere a energiei pe bază de combustibili solizi sau lichizi prin: reducerea numărului gospodăriilor cu sistem propriu de producere a energiei pe această bază; elaborarea de programe care să promoveze economisirea consumului energetic casnic (iluminat, apă caldă, încălzire)

 • f. Realizarea unui sistem integrat privind prevenirea și controlul integrat al poluării în conformitate cu Directiva 96/61/CE

 • - Realizarea Strategiei de Mediu a municipiului Timișoara

 • - Continuarea cercetării științifi ce referitoare la calitatea aerului municipiului Timișoara în care să se cuprindă și cele privitoare la dioxidul de carbon;

 • - Continuarea extinderii perdelei forestiere a Timișoarei având în vedere rolul deosebit pe care acesta o are asupra dispersiei poluanților din atmosferă și a integrării aerului cu oxigen;

 • - Reactualizarea Cadastrului Verde și a Strategiei de dezvoltare a spațiilor verzi;

 • - Implementarea în continuare cu fermitate a prevederilor din conceptul Timișoara Ecologică;

 • - Aplicarea cu fermitate a legislației naționale și europene în domeniul protecției atmosferei;

 • - Monitorizarea atentă a marilor poluatori ai atmosferei Timișoara și luare de măsuri drastice împotriva poluatorilor care nu se conformează normelor și standardelor în vigoare;

 • - Colaborarea mai apropiată cu publicul prin educație ecologică, legislație locală în probleme de protecția mediului în general și a aerului în special.

 • 3.1.5. Date climatice și particularități de relief;

Geologia și geomorfologia zonei

Din punct de vedere geomorfologic, Timișoara este așezată în Câmpia Timișului, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega, într-unul din puținele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaștini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole și jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafața câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziașului și Câmpia Vingăi.

Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

detaliu însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2-3 m.

Relieful teritoriului administrativ al orașului și al comunelor periurbane face parte din Câmpia Timișoarei și cuprinde următoarele unități principale:

 • ■  În partea de nord și nord-est se află Câmpia înaltă Giarmata Vii - Dumbrăvița, cu înălțimea medie de 100 m.

 • ■  În partea de nord-vest se întinde Câmpia joasă a Torontalului, cu înălțime medie de 88 m, care intră în contact cu vatra orașului prin câmpia de la Cioreni;

 • ■   În partea de est se întinde Câmpia aluvionară a Begăi, cu altitudine medie de 90-95 m și soluri nisipoase și argilo-lutoase, afectate de gleizare.

 • ■   În partea de sud se află Câmpia Bega-Timiș, cu altitudini ce scad pe direcție nord-est și sud-vest, de la 96 m, la 91 m.

Din punct de vedere geologic, privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare (depozite fluvio-lacustre: argile, nisipuri, pietrișuri) cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - și cele daciene în facies lacustru și de mlaștină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formațiunile ponțianului și sarmațianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin.

Drept consecință a alcătuirii petrografice a formațiunilor de suprafață, pe teritoriul Timișoarei se produc și fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos. Fenomenul se evidențiază în cartierele Cetate și Elisabetin, dar și în alte părți unde s-au format crovuri (Ronaț).

Hidrografia zonei

Teritoriul zonei Timișoara dispune de o bogată rețea hidrografică, formată din râuri, lacuri și mlaștini. Cu excepția râurilor Bega și Timiș, celelalte râuri seacă adesea în timpul verii.

Principalul curs de apă este cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorând din Munții Poiana Ruscă, Bega este canalizată, iar de la Timișoara până la vărsare a fost amenajată pentru navigație (115 km).

Din mulțimea de brațe care existau înaintea canalizării Begăi, în interiorul orașului se mai păstrează doar Bega Moartă (în cartierul Fabric) și Bega Veche (spre vest, curgând prin Săcălaz).

Pe teritoriul orașului se găsesc și numeroase lacuri, fie naturale, formate în locul vechilor meandre sau în arealele detașate (cum sunt cele de lângă colonia Kuntz, de lângă Giroc, Lacul Șerpilor din Pădurea Verde, etc.), fie de origine antropică (spre Fratelia, Freidorf, Moșnița, Mehala, Ștrandul Tineretului, etc.), notabile prin situarea lor pe linia de contact cu localitățile periurbane.

Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata că pânza freatică a Timișoarei se găsește la o adâncime ce variază între 0,50 - 4,00 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m (până la 80 m adâncime) și conțin apă potabilă, asigurând astfel o parte din cerințele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate în Piața Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate și în Cartierul Fabric (mezotermale).

Regimul climatic și pluviometric

Timișoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părții de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influențe submediteraneene și oceanice.

Condițiile climatice din zona Timișoara se caracterizează prin următorii parametri:

 • ■   Media lunară minimă:                  -1 oC - Ianuarie;

 • ■   Media lunară maximă:                  +21,1 oC - lulie-August;

  Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)


  Beneficiar: Municipiul Timișoara


  Proiect numar: 504/2019


  Faza:


  S.F.


  Temperatura minimă absolută:

  Temperatura maximă absolută:

  Temperatura medie anuală:


  -35,3 oC la data de 24.01.1963;

  +40,0 oC la data de 16.08.1952;

  +10,6 oC ;


Aflându-se predominant sub influența maselor de aer maritim dinspre nord-vest, Timișoara primește o cantitate de precipitații mai mare decât orașele din Câmpia Română. Media anuală a precipitațiilor, de 592 mm, apropiată de media țării, este realizată îndeosebi ca urmare a precipitațiilor bogate din lunile mai, iunie, iulie (34,4% din totalul anual) și a celor din lunile noiembrie și decembrie, când se înregistreză un maxim secundar, reflex al influențelor climatice submediteraneene.

Regimul precipitațiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media și ani cu precipitații foarte puține.

Din punctul de vedere al căilor de comunicație din zonă, STAS 1709/1 - 90 (Fig. 2) situează amplasamentul în zona de tip climateric I, cu valoarea indicelui de umiditate Im = -20 ... 0.

Regimul eolian

Masele de aer dominante, în timpul primăverii și verii, sunt cele temperate, de proveniență oceanică, care aduc precipitații semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi și zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig.

Din septembrie până în februarie se manifestă frecvente pătrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, în Banat se resimte puternic și influența ciclonilor și maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică și Marea Mediterană, care iarna generează dezgheț complet, iar vara impun perioade de căldură înăbușitoare.

Urmare a poziției sale în câmp deschis, dar situat la distanțe nu prea mari de masivele carpatice și de principalele culoare de vale care le separă în această parte de țară (culoarul Timiș-Cerna, valea Mureșului etc.), Timișoara suportă, din direcția nord-vest și vest, o mișcare a maselor de aer puțin diferită de circulația generală a aerului deasupra părții de vest a României. Canalizările locale ale circulației aerului și echilibrele instabile dintre centrii barici impun o mare variabilitate a frecvenței vânturilor pe principalele direcții.

Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) și cele de vest (9,8%), reflex al activității anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. În aprilie-mai, o frecvență mare o au și vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcții înregistrează frecvențe reduse.

Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994). Distribuția vânturilor dominante afectează, într-o anumită măsură, calitatea aerului orașului Timișoara, ca urmare a faptului că sunt antrenați poluanții emanați de unitățile industriale de pe platformele din vestul și sudul localității, stagnarea acestora deasupra fiind facilitată atât de morfologia de ansamblu a vetrei, cu aspect de cuvetă, cât și de ponderea mare a calmului atmosferic (45,9%).

Adâncimea de îngheț

Adâncimea de îngheț în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054 - 77.

Valoarea maximă a indicelui de îngheț este I30max = 478, valoarea medie pentru cele mai aspre trei ierni este I3/30max = 429, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de 30 ani este I5/30max = 319, conform STAS 1709/1 - 90, prin hărțile prezentate în fig. 3.5.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • 3.1.6. Existența unor:

 • 3.1.6.1. Rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Pe amplasament exista doua conducte de canal, conform avizului tehnic de amplasament emis de catre Aquatim. Deoarece conductele existente influenteaza realizarea obiectivului propus, este necesara relocarea acestora;

 • 3.1.6.2. Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

În zona vizată, pentru realizarea Centrului Multifunctional, ce face obiectul studiului nu există monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice care să impiedice realizarea proiectului.

 • 3.1.6.3. Terenuri care aparțin unor instituții carefacparte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu sunt utilizate amplasamente, terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

 • 3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

 • 3.1.7.1. Date privind zonarea seismică;

Conform COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P 100-2013, accelerația terenului pentru proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurență IMR = 100 ani este ag = 0,20g, iar perioada de colț este Tc = 0,70 sec.

Din punct de vedere tectonic, orașul Timișoara este așezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existența vulcanului stins de la Șanovița, precum și de apele mineralizate din subsolul Timișoarei, cele de la Calacea spre nord și Buziaș-Ivanda în sud.

Din studiile seismologice efectuate începând cu ultimele decenii ale sec. al XIX-lea și până în prezent, rezultă că Banatul este o regiune cu numeroase focare seismice, care se grupează în două areale: unul în partea de sud-est a regiunii, al doilea în imediata apropiere a orașului Timișoara. În apropiere de Timișoara se intersectează liniile seismice Periam-Variaș-Vinga în nord-vest și Radna-Parța-Șag în sud-est. Un focar secundar se află chiar sub vatra orașului Timișoara.

Timișoara este un centru seismic destul de activ, dar din numeroasele cutremure observate, puține au depășit magnitudinea 6 pe scara Richter. Din informațiile istorice rezultă că înainte de 1901 au fost înregistrate 217 cutremure (cel mai puternic din Timișoara fiind cel din 1879); în perioada 1901-1950 au fost semnalate 129 cutremure, iar în perioada 1951-1999 au fost înregistrate 97 cutremure, provocând pagube minore clădirilor vechi. Cele mai importante mișcări seismice înregistrate au fost cele din 1991 (12 iulie M =

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar: Municipiul Timișoara

Proiect numar: 504/2019                                     Faza:           S.F.

5,7 ; 18 iulie M = 5,6 ; 2 decembrie M = 5,5). Se pare că cel mai puternic cutremur din zona Banat a fost cel din 10 octombrie 1879 de la Moldova Nouă, cu o intensitate de VIII grade pe scara MSK și numeroase replici. Cutremurele bănățene sunt caracterizate prin adâncimea mică a focarului (5-15 km), zonă redusă de influență în jurul epicentrului, mișcări orizontale și verticale de tip impuls cu durată scurtă, perioade lungi de revenire în aceeași zonă. La aceste tipuri de seisme sunt afectate mai mult structurile rigide (zidărie, diafragme, panouri mari) și mai puțin cele deformabile (cadre din beton armat sau metalice).

Încadrarea în zonele de risc în conformitate cu legea 575 / 2001

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 5 - Inundații, amplasamentul cercetat nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de inundații.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 7 - Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 3, amplasamentul cercetat este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensității cutremurelor.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

 • 3.I.7.2. Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Pentru investigarea geotehnică a amplasamentului s-a executat un foraj geotehnic F 1, până la adâncimea de -5,00 m, măsurată de la cota terenului natural, și o penetrare dinamică ușoară PDU 1, cu masa berbecului de 10 kg și înălțimea de cădere de 50 cm, cu suprafața conului de 10 cm2, condusă până la adâncimea de -8,00 m. În planul de situație din PIESE ANEXE din Studiul Geotehnic anexat sunt poziționate lucrările de investigare geotehnică executate pe amplasament.

Din forajul F 1 au fost recoltate un număr de 4 (patru) probe de pământ tulburate, asupra cărora s-au efectuat următoarele analize și determinări de laborator:

 • ■   Analiza granulometrică a pământurilor;

 • ■   Determinarea umidităților naturale (w) și a umidităților limită de plasticitate (wL, wP);

 • ■   Stabilirea consistenței pământurilor prin determinarea indicilor de consistență și de plasticitate (Ic, Ip).

 • ■   Analiza chimică a agresivității solului asupra betoanelor.

Rezultatele analizelor și determinărilor de laborator sunt prezentate în Fișa forajului F 1 și în buletinele de analiză de laborator din PIESE ANEXE din Studiu Geotehnic anexat.

Stratificația terenului de fundare conform Fișei forajului F 1 este următoarea:

+0,00 m.. .-0,50 m - Sol vegetal;

 • - 0,50 m...-0,80 m - Nisip mare cu pietriș;

 • - 0,80 m...-1,90 m - Praf nisipos maroniu brună, vârtos, consistent spre bază;

 • - 1,90 m...-2,40 m - Praf argilos nisipos cenușiu vinețiu, moale (fund de baltă);

 • - 2,40 m...-2,70 m - Praf argilos nisipos gri, vârtos;

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • - 2,70 m...-5,00 m - Nisip mijlociu gri, în stare de îndesare medie;

 • - 5,00 m.în jos - Stratul continuă.

Pe baza penetrării dinamice ușoare PDU 1, conform prescripțiilor din Normativul C 159 - 89, intitulat „Instrucțiuni tehnice pentru ceretarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare statică, penetrare dinamică, vibropenetrare”, și din normativul SR EN ISO 22476-2:2006 intitulat „Cercetări și încercări geotehnice. Încercări de teren. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică” au fost stabilite următoarele caracteristici geotehnice:

 • ■   N10    - nr. de lovituri necesare pentru pătrunderea conului cu 10 cm;

 • ■   e       -  indicele porilor;

 • ■   n       -  porozitatea;

 • ■   Rp     -  rezistența la penetrare statică;

 • ■   E      - modul de deformație liniară;

 • ■  M2-3   - modul de deformație edometric;

 • ■   Ic      - indice de consistență;

 • ■  Id     - gradul de îndesare.

Valorile acestor caracteristici sunt prezentate în fișa centralizatoare a penetrării dinamice cu con PDU 1, din PIESE ANEXE din Studiul Geotehnic anexat.

Terenul bun de fundare este situat la cota -2,50 m, de la suprafața terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m.

Conform ANEXA D, Tabelul D.4 și D.5 din normativul NP 112-2014 intitulat Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă, valoarea de bază a presiunii convenționale pentru:

 • ■  stratul de praf nisipos maroniu brună, vârtos, consistent spre bază situat între cotele -0,80 m ... -1,90 m, respectiv pentru stratul de praf argilos nisipos cenușiu vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ...-2,40 m (fund de baltă), este:

pconv = 150,00 kN/m2,

 • ■  stratul de umpluturi compactate realizate pe baza documentațiilor de execuție și controlate calitativ, situat între cotele -1,20 m ... -2,00 m, este:

Pconv = 220,00 kN/m2,

 • ■   stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m, este:

Pconv = 250,00 kN/m2,

la care se vor aplica corecțiile de lățime (Cb) și de adâncime (Cd), în conformitate cu algoritmul de calcul prevăzut de NP 112-2014, ANEXA D.

Se recomandă următoarele soluții de fundare:

 • a. Fundare directă

  STUDIU DE FEZABILITATE

  Titlu proiect:

  Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

  Adresa:

  Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

  Beneficiar:

  Municipiul Timișoara

  Proiect numar:

  504/2019                                   Faza:          S.F.

Cota de fundare minimă recomandată pentru soluția de fundare directă (de suprafață) este Df = -2,50 m, de la suprafața terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m.

 • b. Fundare pe teren îmbunătățit

Datorită valorii modulului de deformație edometric foarte mic M2-3 = 5.610 kN/m2 care încadrează pământul în categoria pământurilor cu compresibilitate mare și foarte mare, a numărului mic de lovituri din penetrarea dinamică N10 < 5 lov/cm, a consistenței scăzute (IC = 0,50) a terenului de fundare între cotele -1,30 m ... -2,50 m, se recomandă executarea unei îmbunătățiri a terenului de fundare sub talpa fundației, după cum urmează:

 • ■   realizarea săpăturii până la cota -2,00 m, împănarea stratului de praf argilos nisipos cenușiu

vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ...       -2,40 m cu compresibilitate mare și foarte

mare, cu material granular grosier (piatră spartă, refuz de ciur etc.) până la obținerea refuzului de pătrundere;

 • ■  peste stratul împănat, se va realiza o umplutură din balast compactat, în straturi de 20 cm, până la cota de fundare Df = -1,20 m, pentru mărirea aportului de capacitate portantă a terenului de fundare; umpluturile vor fi realizate pe baza documentațiilor de execuție și controlate calitativ.

După realizarea acestei îmbunătățiri, cota de fundare minimă recomandată este Df = - 1,20 m, de la suprafața terenului natural.

 • c. Grinzi de fundare

O altă soluție de fundare este realizarea unei rețele de grinzi de fundare, pentru realizarea unei infrastructuri rigide care să asigure conlucrarea spațială a elementelor structurale, în condițiile unor valori foarte mici ale presiunilor efective pe teren.

Valoarea coeficientului de pat conform NP 112 - 2014, tabelul k.2, pentru B = 1,00 m și încăcări statice este ks = 34.000 - 63.000 kN/m3.

Analizele și determinările de laborator pun în evidență pentru pachetul de pământuri coezive format din praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m, următorii parametri geotehnici:

Granulometrie

Argilă - 10 % Praf - 49 % Nisip - 41 %

Umiditatea

Indicele de consistență

Greutatea volumică

Indicele porilor

Porozitatea

 • ■   Modulul de deformație edometric

 • ■   Unghiul de frecare interioară Coeziunea specifică

w   = 29,7 %

Ic   = 0,83

Y   = 18,5 kN/m3

e    = 0,84

n   = 45,8 %

M2-3 = 8.743 kN/m2

$    = 16 0

c     = 12,0 kN/m2.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Analizele și determinările de laborator pun în evidență pentru pachetul de pământuri coezive format din praf argilos nisipos cenușiu vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ... -2,40 m (fund de baltă), următorii

parametri geotehnici:

Granulometrie

Argilă - 7 % Praf - 45 % Nisip - 48 %

Umiditatea

w = 30,9 %

■   Limita superioară de plasticitate

wL = 42,1 %

Limita inferioară de plasticitate

wP = 19,9 %

Indicele de plasticitate

Ip   = 22,2 %

Indicele de consistență

Ic   = 0,50

■   Greutatea volumică

Y = 18,2 kN/m3

Indicele porilor

e = 1,11

Porozitatea

n = 52,5 %

Modulul de deformație edometric

M2-3 = 5.610 kN/m2

Unghiul de frecare interioară

$ = 10 0

■   Coeziunea specifică

c = 7,0 kN/m2.

Analizele și determinările de laborator pun în evidență pentru pachetul de pământuri coezive format din praf

nisipos maroniu brună, vârtos, consistent spre bază, situat între cotele -0,80 m ..

. -1,90 m, următorii

parametri geotehnici:

Granulometrie

Argilă - 5 %

Umiditatea

Praf - 45 % Nisip - 47 % Nisip - 3 % w = 30,9 %

Limita superioară de plasticitate

wl = 35,9 %

Limita inferioară de plasticitate

wp = 17,3 %

Indicele de plasticitate

Ip = 18,6 %

Indicele de consistență

Ic   = 0,93

Greutatea volumică

Y = 18,4 kN/m3

Indicele porilor

e = 0,90

Porozitatea

n = 47,3 %

Modulul de deformație edometric

M2-3 = 8.047 kN/m2

Unghiul de frecare interioară

$ = 13 0

Coeziunea specifică

c = 9,0 kN/m2.

Pentru evitarea apariției unor tasări diferențiate și preîntâmpinarea unor fenomene de contracție-umflare a terenului, se recomandă realizarea unor fundații armate atât la partea superioară a fundației construcției, cât și la partea inferioară a acesteia, conform prescripțiilor cuprinse în NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ, Indicativ NP 112-2014, (Paragraf II.6, II.7 si II.8).

Umpluturile de sub pardoseli, trotuare și platforme betonate se vor executa fie din pământuri lipsite de potențial de contracție-umflare, în straturi de 15 ... 20 cm grosime, compactate corespunzător.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Apa subterană. Agresivitatea chimică asupra betoanelor

La data executării forajului - 14.11.2019, apa subterană a fost interceptată la cota -2,70 m pe adâncimea forajului F 1. Sunt posibile și infiltrații în partea superioară a terenului de fundare, în perioadele cu precipitații abundente și de topire a zăpezilor.

Se apreciază un nivel maxim absolut al apelor subterane NHmax = -2,00 m.

Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit cu exactitate numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe, realizate pe baza unor observații asupra fluctuațiilor nivelului apelor subterane, dea lungul unei perioade îndelungate de timp (în funcție de anotimpuri, cantitatea de precipitații, etc).

Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura construcției s-a prelevat o probă de sol, recoltată din forajul F 1 la cota -1,00 m.

Conform buletinului de analiză chimică a solului eliberat de S.C. CENCONSTRUCT S.R.L. Timișoara, solul nu prezintă agresivitate chimică asupra betoanelor.

Conform codului de practică CP 012/1-2007 betoanele elementelor de infrastructură se încadrează în următoarele clase de expunere:

 • ■   Clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), pentru fundații situate sub nivelul de îngheț căreia îi corespunde o clasă de rezistență a betonului C 16/20 cu un dozaj minim de ciment de 260 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”;

 • ■  Combinația de clase de expunere XC 4 + XF 1 pentru elemente exterioare expuse la îngheț și în contact cu apa de ploaie, (fundații deasupra nivelului de îngheț) căreia îi corespunde o clasă de rezistență a betonului C 25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”.

 • 3.I.7.3. Date geologice generale;

Geologia și geomorfologia zonei

Din punct de vedere geomorfologic, Timișoara este așezată în Câmpia Timișului, în zona de divagare a râurilor Timiș și Bega, într-unul din puținele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaștini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole și jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafața câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziașului și Câmpia Vingăi.

Privit în ansamblu, relieful zonei Timișoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeței de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu însă, relieful orașului și al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularități locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuși modeste, care nu depășesc nicăieri 2-3 m.

Relieful teritoriului administrativ al orașului și al comunelor periurbane face parte din Câmpia Timișoarei și cuprinde următoarele unități principale:

 • ■  În partea de nord și nord-est se află Câmpia înaltă Giarmata Vii - Dumbrăvița, cu înălțimea medie de 100 m.

 • ■  În partea de nord-vest se întinde Câmpia joasă a Torontalului, cu înălțime medie de 88 m, care intră în contact cu vatra orașului prin câmpia de la Cioreni;

 • ■   În partea de est se întinde Câmpia aluvionară a Begăi, cu altitudine medie de 90-95 m și soluri nisipoase și argilo-lutoase, afectate de gleizare.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

În partea de sud se află Câmpia Bega-Timiș, cu altitudini ce scad pe direcție nord-est și sud-vest, de la 96 m, la 91 m.

Din punct de vedere geologic, privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare (depozite fluvio-lacustre: argile, nisipuri, pietrișuri) cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - și cele daciene în facies lacustru și de mlaștină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formațiunile ponțianului și sarmațianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin.

Drept consecință a alcătuirii petrografice a formațiunilor de suprafață, pe teritoriul Timișoarei se produc și fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos. Fenomenul se evidențiază în cartierele Cetate și Elisabetin, dar și în alte părți unde s-au format crovuri (Ronaț).

 • 3.I.7.4. Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

Datele geotehnice cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane si planul cu amplasamentul forajului este prezentat in PIESELE ANEXE ALE Studiului Geotehnic atasat.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

FIȘA FORAJULUI -FI-

Anțix-mnil                 LlldsE in icjcn ilc rilJ^riE P+ÎE ni âirajjm Ccrfrul Ciilinl ți rJuL^iruJ BCmoc, juJ. Tittej., mt Tint^in, sia Calea M~rp~i|nL. rr I Cf 44Z&I

FiLcljr Tiraj                     Cirefurni amili ile aluljr

Tiraj.               fiC. CENCCNSTRI.ICT

Dall-EUEiMar 5h*         L4I1MH9

a      ’          PSIMĂRIA MlJMJCIPTlJ1 JlU TIMT5CAHA

l

p^i-i4Wii'iii Jn Mu* coiraSaENlSCi 1453K.I pSREHESOlMBtî

1

1 4

I

1 5

a E

3

1

1

u

i

H 5 1

T ^“rm

£ E.

e

1

n

%

H

%

li

%

i -B

%

d

■y

%

Jhdtixi

■ Ie uaiutaț*

y

1 1

X7 ia

ii

© EEld

B 1 S 1

u fr kPa

t

yiiKiVtaJi4-G3..3]U fniiH

i

ri

fi

I

o® pi £

!

3 ■fii

8

i

B B

O ¥

$

43»

Niiț e2lk ni

Pnf niîipo; nmacdu Bonul, i"3rîD4. c-nnsutane șnu

JU2

1 IP

■T 1 X

3

4T

4A

1

«4

C'Z

473

Itl

jBt

1T3

ilil

1G4?

11=

■sa

Pzaf Ty'i'l       rjrmvn

TTTwi" medii Țfimd da

' tain;

: ■ :..

4A

4A

?

-M2

i ii

135

»;

-C 1

Itâ

m-j

il!4'

«>:

W=

ra

Pni 1TJL.C-L nmpcis DL,

■2 ro

CIX

: se

41

4t

tu

1!5

E> M

«B

w ?

0 E-2-

IMJ

w=

I2C

Nisț topeau. gri, ta. stana da totan zmdia

-UfL

7

ta a

C'-Z

4? 4

XI

rwi

M1

Cfl

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

În conformitate cu Normativul NP 074 / 2014 intitulat „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, totalul de 13 (treisprezece) puncte încadrează lucrarea în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2” tipul „MODERAT”.

Suprafața terenului este relativ plană. Terenul se prezintă în condiții maxime de stabilitate, nefiind afectat de fenomene de alunecare, eroziune sau alte fenomene geologice care ar putea pune în pericol stabilitatea generală a construcției.

Terenul bun de fundare este situat la cota -2,50 m, de la suprafața terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m.

Pentru determinarea clasei de expunere a betoanelor folosite la infrastructura construcției s-a prelevat o probă de sol, recoltată din forajul F 1 la cota -1,00 m.

Conform buletinului de analiză chimică a solului eliberat de S.C. CENCONSTRUCT S.R.L. Timișoara, solul nu prezintă agresivitate chimică asupra betoanelor.

Conform codului de practică CP 012/1-2007 betoanele elementelor de infrastructură se încadrează în următoarele clase de expunere:

 • ■   Clasa de expunere XC 2 (umed, rareori uscat), pentru fundații situate sub nivelul de îngheț căreia îi corespunde o clasă de rezistență a betonului C 16/20 cu un dozaj minim de ciment de 260 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”;

 • ■  Combinația de clase de expunere XC 4 + XF 1 pentru elemente exterioare expuse la îngheț și în contact cu apa de ploaie, (fundații deasupra nivelului de îngheț) căreia îi corespunde o clasă de rezistență a betonului C 25/30 cu un dozaj minim de ciment de 300 kg / m3, conform Tabelului F.1.1 din codul de practică CP 012/1-2007 intitulat „Cod de practică pentru producerea betonului”.

Se recomandă următoarele soluții de fundare:

 • a. Fundare directă

Cota de fundare minimă recomandată pentru soluția de fundare directă (de suprafață) este Df = -2,50 m, de la suprafața terenului natural, în stratul de praf argilos nisipos gri, vârtos, situat între cotele -2,40 m ... -2,70 m.

 • b. Fundare pe teren îmbunătățit

Datorită valorii modulului de deformație edometric foarte mic M2-3 = 5.610 kN/m2 care încadrează pământul în categoria pământurilor cu compresibilitate mare și foarte mare, a numărului mic de lovituri din penetrarea dinamică N10 < 5 lov/cm, a consistenței scăzute (IC = 0,50) a terenului de fundare între cotele -1,30 m ... -2,50 m, se recomandă executarea unei îmbunătățiri a terenului de fundare sub talpa fundației, după cum urmează:

 • ■   realizarea săpăturii până la cota -2,00 m, împănarea stratului de praf argilos nisipos cenușiu

vinețiu, moale, situat între cotele -1,90 m ...       -2,40 m cu compresibilitate mare și foarte

mare, cu material granular grosier (piatră spartă, refuz de ciur etc.) până la obținerea refuzului de pătrundere;

 • ■  peste stratul împănat, se va realiza o umplutură din balast compactat, în straturi de 20 cm, până la cota de fundare Df = -1,20 m, pentru mărirea aportului de capacitate portantă a

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

terenului de fundare; umpluturile vor fi realizate pe baza documentațiilor de execuție și controlate calitativ.

După realizarea acestei îmbunătățiri, cota de fundare minimă recomandată este Df = - 1,20 m, de la suprafața terenului natural.

 • c. Grinzi de fundare

O altă soluție de fundare este realizarea unei rețele de grinzi de fundare, pentru realizarea unei infrastructuri rigide care să asigure conlucrarea spațială a elementelor structurale, în condițiile unor valori foarte mici ale presiunilor efective pe teren.

Valoarea coeficientului de pat conform NP 112 - 2014, tabelul k.2, pentru B = 1,00 m și încăcări statice este ks = 34.000 - 63.000 kN/m3.                                                   '

Pentru evitarea apariției unor tasări diferențiate și preîntâmpinarea unor fenomene de contracție-umflare a terenului, se recomandă realizarea unor fundații armate atât la partea superioară a fundației construcției, cât și la partea inferioară a acesteia, conform prescripțiilor cuprinse în NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDAȚIILOR DE SUPRAFAȚĂ, Indicativ NP 112-2014, (Paragraf II.6, II.7 și II.8).

Umpluturile de sub pardoseli, trotuare și platforme betonate se vor executa fie din pământuri lipsite de potențial de contracție-umflare, în straturi de 15 ... 20 cm grosime, compactate corespunzător.

Lucrările de săpături, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor executa cu respectarea normativului C 169 -88 intitulat „Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale”.

Încadrarea terenului în funcție de rezistența la săpare se poate face astfel:

 • ■   săpătură manuală               - teren mijlociu

 • ■   săpătură mecanică              - teren categoria I.

Pentru evitarea modificării caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundației sub acțiunea factorilor climatici (precipitații abundente, uscarea excesivă), se recomandă ca ultimul strat de săpătură (cca. 20 cm) să fie îndepărtat imediat înainte de turnarea betonului.

Este de reținut faptul că forajul executat poate să nu reprezinte potențiale condiții defavorabile de fundare, care pot apărea în zone ale amplasamentului, altele decât cea în care s-au realizat investigațiile. Dacă cu ocazia executării săpăturilor se vor constata nepotriviri față de cele menționate, acestea vor fi aduse în timp util la cunoștință elaboratorului studiului geotehnic, pentru evaluarea efectelor asupra stabilității clădirii și terenului de fundare.

Pe timpul executării săpăturilor și turnării betonului în fundații, se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea stabilității pereților săpăturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate, dacă este cazul.

După realizarea lucrărilor de săpătură, înaintea turnării betonului în fundații, se va solicita prezența geotehnicianului pentru verificarea calității terenului de fundare și pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a naturii terenului de fundare.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • 3.I.7.5. încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Pentru determinarea Riscului Geotehnic și a Categoriei Geotehnice conform Normativului NP 074 / 2014 intitulat „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții”, se vor lua în considerare următorii factori de influență:

Tabelul 1

FACTORI DE INFLUENȚĂ

ÎNCADRAREA

PCT.

Condiții de teren

Terenuri dificile (COMPRESIBILE)

6

Apa subterană

Fără epuismente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanță

Normală

3

Vecinătăți

Fără riscuri

1

Zona seismică

ag = 0,20 g, Tc = 0,70 sec

2

TOTAL PUNCTAJ

13

Totalul de 13 (treisprezece) puncte încadrează amplasamentul din punct de vedere al riscului geotehnic în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2” tipul „MODERAT”.

Încadrarea în zonele de risc în conformitate cu legea 575 / 2001

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 5 - Inundații, amplasamentul cercetat nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de inundații.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 7 - Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului național - Sesiunea a V-a - Zone de risc natural” - ANEXA 3, amplasamentul cercetat este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensității cutremurelor.

 • 3.I.7.6. Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Teritoriul zonei Timișoara dispune de o bogată rețea hidrografică, formată din râuri, lacuri și mlaștini. Cu excepția râurilor Bega și Timiș, celelalte râuri seacă adesea în timpul verii.

Principalul curs de apă este cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorând din Munții Poiana Ruscă, Bega este canalizată, iar de la Timișoara până la vărsare a fost amenajată pentru navigație (115 km).

Din mulțimea de brațe care existau înaintea canalizării Begăi, în interiorul orașului se mai păstrează doar Bega Moartă (în cartierul Fabric) și Bega Veche (spre vest, curgând prin Săcălaz).

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Pe teritoriul orașului se găsesc și numeroase lacuri, fie naturale, formate în locul vechilor meandre sau în arealele detașate (cum sunt cele de lângă colonia Kuntz, de lângă Giroc, Lacul Șerpilor din Pădurea Verde, etc.), fie de origine antropică (spre Fratelia, Freidorf, Moșnița, Mehala, Ștrandul Tineretului, etc.), notabile prin situarea lor pe linia de contact cu localitățile periurbane.

Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata că pânza freatică a Timișoarei se găsește la o adâncime ce variază între 0,50 - 4,00 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m (până la 80 m adâncime) și conțin apă potabilă, asigurând astfel o parte din cerințele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate în Piața Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate și în Cartierul Fabric (mezotermale).

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

În continuare este realizată descrierea pentru Scenariul 1 (scenariul de bază) și Scenariul 2 (scenariul alternativ).

SCENARIUL 1 - recomandat:

1. AMPLASAMENTUL:

 • 1.1. REGIMUL JURIDIC

Teren intravilan. Proprietar MUNICIPIUL TIMIȘOARA, conform C.F. anexat, nu este inclus in listele monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora.

 • 1.2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: Teren în intravilanul Municipiului TIMIȘOARA. Destinație conform PUG: Zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi. Zona D.

 • 1.3. REGIMUL TEHNIC

SITUARE, VECINĂTĂȚI:

Conform PUG aprobat prin HCL or. 157/2002 prelungit prin HCL nr.: 619/2018 - Zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi .

Regim de înălțime maxim P+2E.

POT maxim 40%.

Spații verzi și plantate, conform HCL nr. 62/2012

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Amplasarea construcției se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri față de limita posterioară (min. 6m în cazuri bine justificate) și cu asigurarea unui acces auto pe parcelă.

Împrejmuirea pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2 m.). Spre drumurile publice împrejmuirile vor avea înălțimea maximă de 1.80 metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu înălțimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă; stâlpii imprejmuirii vor avea înălțimea maximă de 2.40 metri. Fundațiile imprejmuirii nu vor depăși limitele de proprietate. Porțile împrejmuirilor se vor deschide fără afectarea domeniului public.

ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,20 g, Tc = 0,7 s

FORMA ȘI DIMENSIUNILE ÎN PLAN

Terenul, cu suprafața de 966 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă poligonală, neregulată, cu următoarele dimensiuni și vecinătăți, conform planului de situație:

-latura N 42,89 m - vecin str. Satu Mare, nr. 1

-latura E 24,73 m - front stradal, str. Satu Mare

-latura S 24,74 m - front stradal, Calea Moșniței / 16,18m - z.v., nr. top. 8189 -latura V 20,32 m - front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m - z.v., nr. top. 8189

INDICI URBANISTICI:

 • a) Suprafața construită la sol este de 380,65 mp.

 • b) Suprafața construită desfășurată a construcțiilor este de 1163.95 mp

 • c) Procentul de ocupare a terenului (POT) este de 39.40%.

 • d) Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de 1.19

CĂI DE COMUNICAȚIE, ACCESE, PARCAJE

Construcția va dispune de un acces pietonal pe latura Est, dinspre str. Satu Mare, acces pietonal pe latura Sud, dinspre str. Calea Mosnitei, respectiv un acces pietonal și unul auto pe latura Vest a parcelei, dinspre str. Aviatorilor.

Se vor asigura 4 locuri de parcare în incintă.

UTILITĂȚI

Terenul nu este racordat la utilități.

Se vor corela: cota ±0.00 a construcției, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie. Lucrările nu vor afecta proprietățile invecinate și domeniul public.

Utilități existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

ARHITECTURA:

Municipiul Timișoara dorește realizarea pe amplasamentul propus a unui centru multifuncțional (clădire) de tip servicii sociale fără cazare, incluzand spații de odihnă, recreere și relaxare prin: amenajarea unor săli pentru cursuri artistice, sală de sport, activități de asistență la efectuarea temelor, denumite generic after school, sală de mese. cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism.

Programul este dedicat în special copiilor de vârstă școlară (7-12 ani).

Sala de mese va fi deservită de un serviciu de cathering, care va aduce mâncarea porționată și va fi prevăzută cu un oficiu pentru depozitarea temporară, spălare veselă.

Grupurile sanitare pentru personal se află la etajul I. Tot aici se află un oficiu cu spălătorie pentru fețe de masă, perdele, huse de scaune etc., prevăzut cu spații de depozitare pentru rufe curate / murdare.

Construcția va fi in regim de inaltime P+2E. Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 10,15m x 14,30m. Înălțimea de la cota trotuarului la atic este de min. 3,00m pe limita Nord și de max. 15,50 m în zona sălii de sport.

Cota ±0,00 reprezinta cota pardoselii parterului cladirii aflata la -0,60m față de cota terenului sistematizat. Cota pardoselii în zona sălii multifuncționale va fi cea a terenului sistematizat, -0,60m față de cota ±0,00. Între cele două corpuri de la parter se prevede un sistem de gradene cu cote variind între ±0,00 și -0,90m Alinierea construcției s-a raportat la aliniamentele existene, conform planului de încadrare și planurilor de situație:

0,00 m fata de limita de la N cu înălțimea la atic 3,00m și 2,97-3,41m cu înălțimea la atic de15,50m

0,00 m fata de limita de la E, front stradal str. Satu Mare

0,00 m fata de limita de la S, front stradal Calea Moșniței

0,00 m fata de limita de la V față de z.v., nr. top. 8189

Închiderile exterioare vor fi din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30cm, cu termoizolație din vată minerală la parter și parțial la etajele 1 și 2. În zona sălii de mese și a sălii de sport se prevăd închideri de tip perete cortină din panouri translucide și termoizolante, multicamerale, din policarbonat.

Acoperișul va fi de tip terasă, cu termoizolație din polistiren extrudat la planșeele din beton armat, respectiv vată minerală rigidă în zona sălii de sport. Învelitoarea se va realiza cu membrană PVC.

Se vor prevedea hidroizolații din membrană bituminoasă la partea superioară a elevațiilor, sub zidărie și minim 50cm spre interior și sub pereții de zidărie interiori pe o lățime de 1 m, pentru oprirea infiltrațiilor din capilaritate.

Compartimentările ușoare la interior se vor executa cu pereți din gips carton pe structură din profile ambutisate de tablă galvanizată.

Tâmplăriile exterioare vor fi realizate din profile P.V.C. cu barieră termică și geam termoizolant triplustrat clar. Nu se recomandă optarea pentru geam triplustratificat pentru grosimi ale pachetului acestuia mai mici de 40mm. Pentru îmbunătățirea rezistenței la transfer termic în special pe timp de iarnă se recomandă folosirea de sticlă cu strat low-e la partea situată spre interiorul pachetului de geam a foii interioare. La exterior se va folosi sticlă anti-efracție la toate nivelele.

Finisajele exterioare constau din:

Tencuiala decorativa la peretii exteriori.

Beton antiderapant la scări exterioare, rampe și podeste de acces, gradene

Tamplării din PVC cu geam clar la usile si ferestrele exterioare

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Pereți cortină translucizi din panouri termoizolante multicamerale din policarbonat la sala de mese și sala de sport.

Învelitoare din membrana PVC

Elemente de tinichigerie (jgheaburi, burlane, sorturi etc.) din tabla cu protectie multistrat.

Finisajele interioare constau din:

Zugrăveli lavabile pentru interior, pe un suport de glet de ipsos stabilizat cu amorsa la pereți și tavane Tavan suspendat acustic în sala multifuncțională, tavan suspendat casetat în sala de mese.

In zonele umede ale bailor și oficiilor (pe langa obiectele sanitare si in zonele de spalat) peretii vor fi placati cu faianta

Pardoselile interioare vor fi din rășini epoxidice.

In băi se vor prevedea sifoane de pardoseala.

La cabinetul medical și în zona izolatorului se vor prevedea finisaje antiseptice.

Se va acorda atenție deosebită detaliilor aflate la racordul dintre suprafețe sau materiale, hidroizolațiilor orizontale și verticale

Toate materialele care se pun în operă vor fi compatibile cu funcțiunea solicitată și vor fi însoțite de certificate de calitate, conformitate și de garanție care se anexează la cartea tehnică a construcției. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calității acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele și procedeele noi vor fi însoțite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se va asigura îndeplinirea cerințelor de calitate și performanță din documentațiile specifice, pe specialități, avizate de instituțiile abilitate.

La recepționarea fazelor conform programului de urmărire a calității, pentru orice inadvertență sau modificare se va solicita prezența, respectiv acordul proiectantului.

La executarea lucrărilor se vor respecta toate normele și normativele privind calitatea lucrărilor, normele și normativele sanitare, de protecția mediului, de protecția muncii și P.S.I. în vigoare.

Constructia in regim de inaltime P+2E este compusa din urmatoarele functiuni:

PARTER

S.U. PARTER

302,60mp

S.C. PARTER

380,65mp

PARTER CORP N

P/1

SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPARTIMENTABILĂ max. 50 LOCURI (43 pe scaune)

MOCHETĂ

87,20mp

P/2

DEPOZITARE MOBILIER / RECUZITĂ / ECHIPAMENTE

MOCHETĂ

28,45mp

P/3

HOL+SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

36,60mp

P/4

GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

4,00mp

P/5

GRUP SANITAR FEMEI

RĂȘINI EPOXI.

4,75mp

P/6

GRUP SANITAR BĂRBAȚI

RĂȘINI EPOXI.

5,05mp

P/7

CENTRALĂ TERMICĂ

RĂȘINI EPOXI.

8,95mp

P/8

GARDEROBĂ

RĂȘINI EPOXI.

3,65mp

P/9

CABINĂ POARTĂ

RĂȘINI EPOXI.

2,45mp

P/10

WINDFANG

RĂȘINI EPOXI.

2,90mp

P/11

GRUP SANITAR

RĂȘINI EPOXI.

2,20mp

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

S.U. PARTER - N

186,20mp

S.C. PARTER - N

219,90mp

PARTER CORP S

P/11

HOL+SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

27,50mp

P/12

GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

3,15mp

P/13

HOL

RĂȘINI EPOXI.

14,00mp

P/14

BIROU

RĂȘINI EPOXI.

9,15mp

P/15

BIROU

RĂȘINI EPOXI.

9,15mp

P/16

BIROU

RĂȘINI EPOXI.

9,15mp

P/17

AȘTEPTARE CU GRUP SANITAR

RĂȘINI EPOXI.

13,50mp

P/18

CABINET MEDICAL

RĂȘINI EPOXI.

15,70mp

P/19

IZOLATOR CU GRUP SANITAR

RĂȘINI EPOXI.

11,00mp

P/20

WINDFANG

RĂȘINI EPOXI.

4,10mp

S.U. PARTER - S

116,40mp

S.C. PARTER - S

160,75mp

ETAJ 1

S.U. ETAJ 1

297,85mp

S.C. ETAJ 1

363,70mp

E1/1

SALĂ DE MESE (max. 46 locuri)

RĂȘINI EPOXI.

62,00mp

E1/2

OFICIU

RĂȘINI EPOXI.

14,20mp

E1/3

SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

10,85mp

E1/4

HOL

RĂȘINI EPOXI.

45,95m

E1/5

SALĂ AFTERSCHOOL

RĂȘINI EPOXI.

29,60mp

E1/6

SALĂ DE CONSILIERE ÎN GRUP

RĂȘINI EPOXI.

18,60mp

E1/7

SALĂ DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

RĂȘINI EPOXI.

10,35mp

E1/8

ARHIVĂ

RĂȘINI EPOXI.

4,95mp

E1/9

SALĂ ACTIVITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

11,60mp

E1/10

HOL+SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

25,00mp

E1/11

SALĂ ACTIVITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

22,70mp

E1/12

GRUP SANITAR FEMEI

RĂȘINI EPOXI.

3,50mp

E1/13

GRUP SANITAR BĂRBAȚI

RĂȘINI EPOXI.

3,50mp

E1/14

LENJERE CURATĂ

RĂȘINI EPOXI.

3,45mp

E1/14

LENJERIE MURDARĂ

RĂȘINI EPOXI.

3,45mp

E1/15

OFICIU CU SPĂLĂTORIE

RĂȘINI EPOXI.

5,70mp

E1/16

SALĂ MULTIMEDIA

MOCHETĂ

22,45mp

ETAJ 2

S.U. ETAJ 2

363,95mp

S.C. ETAJ 2

419,60mp

E2/1

SALĂ DE SPORT

RĂȘINI EPOXI.

247,00mp

E2/2

HOL + SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

32,50mp

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

E2/3

HOL + SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

14,50mp

E2/4

VESTIAR F. CU GRUP SANITAR ȘI DUȘURI

RĂȘINI EPOXI.

22,00mp

E2/5

DEPOZITARE MATERIALE SPORTIVE

RĂȘINI EPOXI.

25,95mp

E2/6-SUPANTĂ

VESTIAR B. CU GRUP SANITAR ȘI DUȘURI

RĂȘINI EPOXI.

22,00mp

S.U. TOTALĂ

964,40mp

S.C. LA SOL

380,65mp

S.C. DESFĂȘURATĂ

1163,95mp

CATEGORII DE ÎNCADRARE ȘI CLASIFICARE

În conformitate cu prevederile normativului P100/2013, construcția se încadrează în clasa de importanță III (clădiri de importanță normală).

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 21.11.1997, construcția se încadrează în categoria de importanță „C” (clădiri de importanță normală).

În conformitate cu prevederile normativului P118/2013, construcția are gradul II de stabilitate la foc.

În conformitate cu regulamentul de verificare și expertizare a proiectelor, aprobat cu Ordinul MLPAT 77/N/28.10.1996.

În conformitate cu HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 560/15.06.2005 articolul 4 punctul a) construcțiile fără subsol sunt exceptate de la obligația realizării adăposturilor de protecție civilă

PROIECTUL SE VA VERIFICA LA CERINȚELE:

A1 - REZISTENTA SI STABILITATE ZIDARIE, BETON SI LEMN;

A2 - REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN;

B - SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

C - SECURITATEA LA INCENDIU

D - IGIENA, SĂNĂTATEA POPULAȚIEI ȘI MEDIUL INCONJURATOR

E - EFICIENȚA ENERGETICĂ

F - PROTECȚIA LA ZGOMOT

STRUCTURA:

Structura de rezistenta a cladirii este formata din:

Infrastructura: Fundatii continuie, grinzi de tip “T intors”

Suprastructura: Este formata din cadre de beton armat compuse din stalpi dreptunghiulari si grinzi. Planseele si scarile vor fi de beton armat. Deasupra golurilor de ferestre și uși se vor prevedea buiandrugi prefabricate sau buiandrugi din beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC.

Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti de zidarie de caramida si B.C.A..

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

INSTALAȚII:

Clădirea va fi utilată cu toate instalațiile necesare unei bune funcționări și se va racorda la toate rețelele existente.

Instalații electrice:

Obiectivul in cauza este o cladire noua, iar din acest motiv se propune o instalatie electrica care sa corespunda normelor in vigoare.

Pentru realizarea conditiilor tehnice si de confort interior se prevad urmatoarele categorii de instalatii electrice:

 • a) instalatii interioare de iluminat normal;

 • b) instalatii electrice de prize;

 • c) Iluminat de securitate

 • d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare

 • e) Instalatie de curenti slabi

 • a) Instalatii interioare de iluminat normal

Iluminatul artificial al incaperilor se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat tip LED.

Se vor utiliza corpuri de iluminat care sa asigure confortul vizual corespunzator la un consum minim de energie electrica.

Comanda iluminatului normal se face cu intrerupatoare simple, duble 10A/230V montate ingropat si cu grad de protectie specific categoriei de mediu a spatiului in care sunt montate.

Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta ingropat la inaltimea de min. 1,2 m de la pardoseala finita. Nivelele de iluminare adoptate sunt in functie de destinatia incaperilor si sunt conform normelor in vigoare. Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate pe tavan si pereti.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.

 • b) Instalatii electrice de prize

Circuitele de prize de 16A/230 se vor executa cu cabluri FY 3x2.5mm2 , pozate in tuburi montate ingropat pereti.Toate prizele vor avea contact contact de protectie legat la priza de pamant prin intermediul tabloului de distributie.

In tablou s-au prevazut circuite de rezerva pentru aparitia de noi consumatori in viitor.

Pozarea prizelor se va face la inaltimea de 0,3 m respectiv 1,5 m de la pardoseala finita.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.

 • c) Iluminat de securitate

Se prevede iluminat de securitate pentru circulatie si iluminat de securitate de evacuare, iluminatul de continuare a lucrului.

Intreaga instalatie de iluminat de securitate se va realiza ingropat.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate ingropat pe tavan si pereti.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesiriilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de evacuare se va face cu folosind corpuri de tip "indicator. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de urmat in caz de pericol. Iluminatul de siguranta de siguranta pentru evacuare este realizat de corpuri special tip CISA 02 2x8w inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respective cu sageti <—> care indica directia de evacuare. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acestea trec pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora amplasate la o inaltime de 20 cm deasupra de tocul usi.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de iluminat tip FIDI 19 LED dotat cu acumulator. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acesta trece pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora.

 • d) Instalație de paratrasnet si instalație de impamantare

Instalatia de paratrasnet consta in amplasarea unui paratrasnet de tip PDA pe cladirea proiectata.

Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui deal treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S.

Tabloul electric general va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2 . Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant.

Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel putin 10, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel 0 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m - maxim 5 metri distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 10.

 • e) Instalatie de curenti slabi

 • 1. Sistem antiefractie

Descrierea sistemului

Sistemul antiefractie va fi gestionat de o centrală. Centrala va fi amplasata in cladire . Centrala va dispune de un numar suficient de zone, astfel incat pe fiecare zona sa fie asigurata. Sistemul va fi modular, putand fi astfel extins prin conectarea mai multor module (extensii de zone) la linia de BUS.

Componenta sistemului:

Sistemul de detectie si avertizare la efractie va fi compus din:

 • • unitate centrala

 • • modul de extensie zone

 • • detector de miscare de interior

 • • contact magnetic

 • • buton de panica

 • • tastatura de comanda si control

 • • sirena de avertizare de exterior

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Realizarea instalației

Cablurile vor fi protejate de la locul de montaj al echipamentului pana la centrala. Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu.

 • 2. Instalație monitorizare video

Descrierea sistemului

Sistemul de moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta rezolutie si un DVR. Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui cablu coaxial si un cablu de alimentare.

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din firida de bransament cu B.M.P.T. echipat cu disjunctor modular.

Instalații sanitare:

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a localitatii. Reteaua de apa executata din polietilena de înalta densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, la cota -0,80 m de la CTA(cota terenului amenajat).Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata.

Alimentarea cu apa caldă

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata.

Instalatia solara este compusa din :

Panoul solar

“Inima” oricarui sistem solar este panoul solar. El absoarbe energia solară prin intermediul absorberului și o transformă în caldură. Absorberul încalzește capilarele din cupru prin care circulă agentul termic solar, tyfocor (amestec 45% propilenglicol și 55% apă). Acesta transportă cantitatea de căldură primită catre boilerul solar.

Boilerul solar

Este un boiler cu 2 serpentine de încălzire care va functiona concomitent cu centrala termica avand capacitatea de 200 de litri.

Automatizarea

Supraveghează și comandă funcționarea instalației solare.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Cladire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Stația de pompare solara

Este formata din:

 • - pompa solară, care transportă agentul termic solar de la panouri la boiler;

 • - grup de siguranță cu manometru

 • - vas de expansiune solar

 • - frână gravitațională (nu permite agentului termic încălzit să se ridice către panouri, răcind astfel boilerul - de ex. noaptea)

-izolație termică

înainte de a incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor.

Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare.

Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate.

Principiul de funcționare al instalației solare

Instalațiua solară are automatizare care are urmăoarele funcții:

Dacă diferența de temperatură dintre senzorul de pe panoul solar (S1) și senzorul din boiler (S2) este sub o valoare stabilită atunci se pornește pompa circuitului solar al boilerului Daca această diferență este peste o anumită valoare se dă comandă de oprire a pompei pompa se va opri si dacă temperatura apei din boiler depășește 90°C.

Canalizare

Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor.

Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre reteaua de canalizare a localitatii.

Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii întreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015.

Instalația de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a îî-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art.

 • 4.1, lit. e, pentru cladiri de învatamînt sau cultura, daca este indeplinita una dintre conditiile:

 • - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

 • - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti interiori.

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a îî-a - Instalatii de stingere” indicativ

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

P118-2/2013, art. 4.1, lit. g) clădiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor preșcolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

 • - au capacitatea simultana mai mare de 50 de persoane

 • - au volumul mai mare de 2000 m3, se prevad instalatii de hidranti interiori.

Pentru instalatia de hidranti interiori, conform Anexa 3 din P118/2-2013, se va utiliza 1 jet simultan.

Conform art. 4.35., lit. d) din P118/2-2013, timpul de functionare pentru instalatia de hidranti interiori va fi de 10 de minute.

Conform anexei nr. 3 din P118/2-2013, hidrantii interiori vor avea urmatoarele caracteristici:

 • •   debitul Qhi = 2,1 l/s

 • •  timpul de stingere The = 10 minute

Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori se va realiza din conducte de otel.

Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor.

Fiecare hidrant interior va fi compus din:

 • •   cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport pt. furtun, geam si cheder cauciuc,

 • •  660 x 550 x 210 mm (L x H x l),

 • •   rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip "C",

 • •   robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C",

 • •  teava refulare echipata cu racord refulare tip "C" cu ajutaj de 13 mm

 • •   racord refulare tip C (2")

Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori

Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art.

 • 6.1, lit. f), pentru cladiri de cultura sau învatamînt, daca este indeplinita una dintre conditiile:

 • - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

 • - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti exteriori.

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

 • - au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane

 • - au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 m2, se prevad instalatii de hidranti exteriori.

INSTALATII INTERIOARE ÎNCĂLZIRE CENTRALA

Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost calculat în concordanta cu prevederile STAS 1907-2014, pentru temperatura exterioara de calcul -15°C si zona eoliana IV, în care viteza vântului este v=4 m/s.

Instalatia interioara s-a prevazut pentru functionarea cu apa caldă 75/65 C.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Sistemul de incalzire folosit este bitubular cu radiatoare

Conductele de distributie se amplaseaza in pardoseala si in perete la o distanta de aproximativ 5 cm intre.

Legaturile retelei de distributie la radiatoare se vor monta ingropatsi sunt prevazute cu robinete cu reglaj.

Aerisirea instalatiei de incalzire centrala se face astfel:

-prin aerisitoare montate in radiatoare

La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile normativului I 13-2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala.

La executie se va respecta intocmai documentatia desenata si scrisa in vederea unei bune functionari a instalatiei interioare de incalzire centrala.

Acesta centrala va functiona pentru incalzire si preparare apa calda menajera. Centrala termica va fi prevazuta cu pompe de circulatie a agentului termic, cu vas de expansiune, cu supapa de siguranta si cu elemente de masura si control.

Pentru protectia echipamentelor si prelungirea duratei medii de utilizare, dar si pentru a asigura functionarea acestora la parametrii optimi, se va folosi apa dedurizata cu ajutorul unui filtru cu polifosfat. Acesta va asigura prepararea apei de umplere a instalatiei si adaos in circuitul de apa calda pentru incalzire.

Pentru transmisia caldurii in incaperi se vor folosi radiatoare tip DK 22.

Pentru transportul agentului termic de la centrala termica la distribuitoare se va folosi teava de cupru.

INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE

Pentru asigurarea conditiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip multisplit pe fiecare nivel. Incaperile climatizate situate in aceeazi zona a cladirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fatada cladirii desenate. Numarul de schimburi de aer necesar asigurarii calitatii aerului interior se realizeaza prin ventilare mecanica .

DOTĂRI CLĂDIRE SI DOTĂRI EXTERIOARE:

 • I .Dotări PARTER ( Corp S):

1. Cabinet medical = 15.70 mp

Medic si asistent medical

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

2

Scaun ergonomic

buc.

2

Scaun vizitator

buc.

2

Pat consultatie

buc.

1

Paravan medical

buc.

1

Casetiera

buc.

2

Dulap vitrina - metalic (medic)

buc.

2

Cuier pom

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Laptop + licențe

buc.

2

Imprimanta laser

buc.

1

Combina frigorifica

buc.

1

Inhalator de prim ajutor

buc.

2

Trusă medicală pentru pansat

buc.

2

Stetoscop

buc.

1

Tensiometru

Buc.

1

Glicometru cu teste

Buc.

1

Cântar electronic

Buc.

1

Taliometru telescopic

Buc.

1

Stativ perfuzii

Buc.

1

Lampă antibactericidă

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

Buc.

1

Sterilizator

Buc.

1

Trusă medicamente de prim-ajutor

Buc.

2

Termometru

Buc.

2

Apasator de limba

Buc.

2

Saltea piele ecologica

buc.

1

Cos de gunoi inox cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

2. Izolator = 11.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masa patrata 120 cm

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

Pat - izolator

buc.

1

Casetiera

buc.

1

Dulap cu 1 usa 200/45/52 cm

buc.

1

Cos de gunoi inox cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Cuier pom

buc.

1

3. Grup sanitar izolator

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

4. Sală de așteptare= 13.50 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masute 60 cm inaltime

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

8

Cuier pom

buc.

2

Cos de gunoi inox cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa

buc

1

5. Grup sanitar sala de așteptare

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

6. Birou personal de specialitate (Birou 1) = 9.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

2

Masa patrata 120 cm

buc.

1

Scaun ergonomic

buc.

2

Scaun vizitator

buc.

4

Casetiera

buc.

2

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187/ cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas

Buc

1

Laptop + licente

buc.

2

7. Birou personal de specialitate/administrativ (Birou 2) = 9.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

3

Scaun ergonomic

buc.

3

Scaun vizitator

buc.

4

Casetiera

buc.

3

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Cuier pom

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Imprimanta laser

Buc

1

Laptop + licente

buc.

3

8. Birou (șef /coordonator centru) (Birou 3)= 9.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masute 60 cm inaltime

buc.

1

Aparat foto

Buc

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas

Buc

1

Laptop + licente

buc.

1

Multifuncționala

buc.

1

9. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități (Corp S) =3.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Vas WC adaptat PD

Buc

1

Bara cu functionalitate mixta PD

Buc

2

Cos de gunoi cu capac

buc

1

Colac WC adaptat PD

buc.

1

10. Hol+casa scării+spațiu lift = 27.50+14.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancute hol

buc.

3

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Dotări PARTER ( Corp N):

11. Sală multifuncționala compartimentabila (Sală de educație și activități culturale de grup și seminarii;Sală activități pe piața muncii/multimedia;Sală activități copii) =87.20(43.15+44.05)mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masa conferinta modulara 10 persoane

buc

2

Scaun vizitator

buc

43

Biblioteca

buc

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc

2

Ecran proiectie

buc

1

Flipchart

buc

1

Videoproiector

buc

1

Sistem audio

buc

1

Carti

Buc

150

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

Buc

1

Cuier pom

buc.

3

Tabla alba

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

8

Instrumente de percutie tip shaker

buc

10

Muzicuta

Buc

4

Set bongo

Buc

2

Set tobe cu bete pentru copii

Set

2

Tamburina si toba de mana

Set

2

Jocuri pentru nevazatori

Set

2

Jucarii pentru nevazatori

Set

4

Ustensile de scris pentru nevazatori

set

4

Tabla inteligenta smartboard

buc.

1

Castaniete cu maner

Buc

4

Maracas

Buc

4

Chitara clasica

Buc

2

12. Grup sanitar = 2.20 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

13. Hol+casa scării = 36.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancute hol

buc.

3

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

14. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități =4.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Vas WC adaptat PD

Buc

1

Bara cu functionalitate mixta PD

Buc

2

Cos de gunoi cu capac

buc

1

Colac WC adaptat PD

buc.

1

15. Grupur sanitar (1F) = 4.75 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

2

16. Grupur sanitar (1B) = 5.05 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

17. Cabina poarta = 2.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Scaun ergonomic

buc.

1

Smart TV 80 cm

buc.

1

Suport TV perete

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

18. Garderoba = 3.65 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Cuier perete

Buc

3

 • II . Dotări ETAJ 1 (spațiiși dotări estimate):

19. Sala calculatoare = 22.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masa calculator cu raft tastatura

buc.

7

Periferice PC

Set

8

Scaun ergonomic

buc.

9

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

2

Computer + licente

buc.

8

Computer Braille cu licenta

Buc

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas

Buc

1

Audiobook

Buc.

20

20. Spalatorie = 5.70 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dulap metalic

buc.

1

Masină spălat rufe

buc.

1

Cos de gunoi

Buc

1

Masina de uscat rufe

buc.

1

21. Lenjerie murdara = 3.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dulap metalic

buc.

2

22. Lenjerie curata = 3.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dulap metalic

buc.

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

23. Grupur sanitar (1B) = 3.50 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

24. Grupur sanitar (1F) = 3.50 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

25. Sala de activități educative /socializare (sală activitățiadolescenți,) (Sala activitati 1) =

22.70 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

8

Ghilotina de hartie

Buc

1

Aparat de laminat

buc

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

20

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

2

Cuier pom

buc.

2

Tabla inteligentasmartboard

buc.

1

Tabla alba

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

26. Hol+casascării+spațiu lift = 25.00mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancute hol

buc.

3

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

27. Sala consiliere(sala consiliere socială)= 10.35 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masute 60cm inaltime

buc.

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

Scaunele copii

buc.

3

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Canapea 2 locuri

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Baterii teste psihologice

buc.

1

28. Sala consiliere grup (sala consiliere psihologica de grup)= 18.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masute 60cm inaltime

buc.

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

Scaunele copii

buc.

5

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Canapea 2 locuri

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Baterii teste psihologice

buc.

1

29. Arhivă = 4.95 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Rafturi metalice cu polițe

buc.

3

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

30. Sala de activități educative /socializare (Sala activitati2) =11.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

6

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

12

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

2

Cuier pom

buc.

2

Tabla inteligentasmartboard

buc.

1

Tabla alba

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

31. Sala de activități educative /socializare (sala pentru activități afterschool) = 29.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

8

Ghilotina de hartie

Buc

1

Aparat de laminat

buc

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

20

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

2

Cuier pom

buc.

2

Tabla inteligentasmartboard

buc.

1

Tabla alba

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

32. Sală de mese = 62.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masa patrata 120 cm

buc.

8

Scaun vizitator

buc.

46

Dulap 2 usi 70/35/122 cm

buc.

1

Dulap rafturi 70/32/122 cm

buc

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Set tacâmuri inox 24 piese

Set

10

Set vesela 12 persoane

Set

5

Set oale inox

Set

2

Polonic inox 0,5 l

Buc

2

Cutite bucatarie

Buc

4

Pahare de sticla

Buc

50

Cani de portelan pentru ceai

Buc

50

Palete/spatula servire

Buc

2

Bol de portelam pentru supa

Buc

10

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

Buc

1

33. Oficiu= 14.20 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Mobila bucatarie modulara

buc.

1

Combina frigorifica

buc.

1

Chiuveta mare cu robinet ptspalat marmite

buc.

1

Plita electrică+cuptor

buc.

1

Masina spălat vase

buc.

1

Cuptor microunde

buc.

1

Fierbator

buc.

1

Cafetiera

buc.

1

Hota

buc.

1

Sandwich maker

buc.

1

Blander cu cana de sticla

Buc

1

Termos 2 l

Buc

1

Tocator de lemn

Buc

2

Uscator de vase supraetajat

Buc

1

Organizator de tacamuri

Buc

2

Dispersor prosoape de hartie

Buc

1

Dispersor sapun lichid

Buc

1

Tava de inox

Buc

6

Cos de paine

Buc

8

Marmite de inox cu capac 20-40 L

Buc

4

Recipiente ermetice de inox pentru depozitare alimente

Buc

4

Platouri de portelan

Buc

8

Prosoape bumbac de bucatarie

Buc

50

Set oliviera de inox

Set

4

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

 • III . Dotări ETAJ 2 (spații și dotări estimate):

34. Sală de activități de educație fizică și sport = 247.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Saltele pentru sport

Buc

5

Mingi de baschet

Buc

4

Mingi de voilei

Buc

4

Mingi de fotbal

Buc

4

Spalier

buc.

4

Masa tenis pliabila

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

buc

1

Fileu de volei cu suport

Buc

1

Poarta mobila de fotbal

Buc

2

Cos baschet

Buc

2

35. Vestiar, grup sanitar si dusuri fete = 22.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancă vestiar

buc.

2

Cuier de perete

Buc

2

Cos de gunoi

Buc

1

Uscator de par cu prindere i perete

Buc

2

Suport prosoape

Buc

1

Prosoape de bumbac

Buc

25

Dulap vestiar modular(6 casete)

modul

2

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Colac WC

buc.

1

36. Vestiar, grup sanitar si dusuri baieti = 22.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancă vestiar

buc.

2

Cuier de perete

Buc

2

Cos de gunoi

Buc

1

Uscator de par cu prindere in perete

Buc

2

Suport prosoape

Buc

1

Prosoape de bumbac

Buc

25

Dulap vestiar modular(6 casete)

modul

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Colac WC

buc.

1

37. Hol+casascării+spațiu lift = 32.50 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Cuier perete

Buc

2

Bancute hol

buc.

2

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

Buc

1

Dulap vestiar modular( 6 casete)

modul

7

Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa

buc.

2

Tot mobilierul să conțină încuietori individuale.

IV. Dotari care deservesc întreg spațiul (spatii și dotări estimate) :

Denumire

U/m

Cantitate

Centrala telefonică

buc.

1

Telefon fix

buc.

10

Jaluzele

Mp.

100

Trusă de prim-ajutor perete

Buc.

2

Acces W-IFI

Buc

2

V

Dotări curte (dotări estimate):

Denumire

U/m

Cantitate

Ansamblu de joaca si fitness exterior

set

1

Cos baschet cu stâlp de exterior

Buc

1

VI. Dotari pentru intreaga clădire (dotări estimate):*

Denumire

U/m

Panouri solare pentru incalzirea apei in cladirile construite

cladire

Materiale incombustibile pentru anvelopare

cladire

Iluminat interior cu lampi eficiente

cladire

Iluminatul in parculetul public folosind energia solara - panouri solare

parculet

Sistem de încalzire si centrala termică

clădire

Sistem aer conditionat

cladire

Sistem supraveghere video

clădire

Sistem alarma si paza

clădire

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Interfon audio

clădire

Sistem detectie antiincendiu

clădire

Rețea calculatoare + Server

cladire

Lift (adaptat pt persoanele cu dizabilități)

clădire

Rampa fixă de acces pentru persoane cu dizabilități

cladire

Hidrant exterior

cladire

Stingatoare de incendiu conform normativelor

cladire

Retea internet, TV, telefonie

clădire

Dotare grupuri sanitare si dusuri cu obiectele sanitare necesare(chiuvete, baterii ptrchiuvete,vase de toaleta, dusuri etc.)

cladire

Racordare cladire la utilitatile necesare (energie electrica,termica/gaz, apa, canal,salubrizare, etc)

cladire

Covoare tactile (suprafețe tactilo-vizuale)

clădire

Indicatoare tactile braille (panouri tactile)

clădire

Coridor marcat cu banda in contrast

clădire

Detectoare de lumina si detectoare de culori

cladire

Pictograme pe usi

clădire

ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Execuția lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuția acestui tip de lucrări, cu personal calificat conform legii.

Organizarea de șantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face în locuri stabilite de comun acord executant - beneficiar. Se recomandă ca organizarea execuției lucrărilor să se facă numai în incinta proprietății, fără a afecta spațiile publice (carosabil etc.).

Toate materialele care se vor pune în operă vor fi compatibile cu funcțiunea solicitată și vor fi însoțite de certificate de calitate, conformitate și de garanție care se anexează la cartea tehnică a construcției. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calității acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele și procedeele noi vor fi însoțite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se vor asigura clasele de combustibilitate după cerințe, pe funcțiuni, în conformitate cu normativele în vigoare.

Transportul materialelor necesare se va face pe măsura executării lucrărilor, depozitarea făcându-se pe proprietate în afara incintei șantierului.

Transportul deșeurilor rezultate se va face numai în incinte autorizate în acest scop, transportul lor de pe șantier făcându-se pe măsura executării lucrărilor.

Utilajele, sculele și dispozitivele se vor aproviziona de la baza de producție a executantului și se vor aduce la lucrare numai când este necesară utilizarea lor.

Se interzice deversarea apelor uzate sau disponibilizarea oricărui material în spațiile naturale existente în zonă.

Întocmirea proiectului de execuție pentru organizarea de șantier cade în sarcina executantului, care va prevedea, în cadrul acestei documentații, și măsurile pentru protecția muncii, siguranța circulației și de PSI pentru perioada execuției lucrărilor. În cadrul lucrărilor de organizare de șantier se vor lua toate măsurile de semnalizare și dirijare a circulației pietonale și auto, pe timpul execuției.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

În proiectul tehnologic și de organizare de șantier precum și în fișele tehnologice întocmite de unitatea executantă de construcții-montaj, se vor explica detaliat toate fazele și operațiile de lucru, succesiunea lor, utilajele, dispozitivele și sculele utilizate, precum și măsurile de protecția muncii specifice fiecărui gen de lucrări.

Toate fazele determinante vor fi recepționate, prin grija beneficiarului și a inspectorului (dirigintelui) de șantier, conform programului pentru controlul calității anexat la prezenta documentație.

MĂSURAREA LUCRĂRILOR

Calculul cantităților de lucrări se va face pe baza planșelor din proiectele de arhitectură, rezistență și ale celorlalte specialități .

Listele de cantități de lucrări se vor întocmi pe baza indicatoarelor cu norme de deviz și pe baza cantităților calculate.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

În cadrul lucrărilor de organizare de șantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori.

Se interzice depozitarea materialelor pe spațiile verzi existente, adiacente proprietății. De asemenea se interzice circulația autovehiculelor de șantier peste spațiile verzi și alte terenuri, cu excepția celor destinate pentru organizarea de șantier.

Materialele și deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta și depozita în locuri special amenajate și pentru care s-au obținut toate avizele și acordurile organelor locale abilitate.

Curățenia pe șantier se va asigura prin grija executantului și va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de șantier.

Pe perioada execuției se interzice deversarea apelor uzate în spațiile naturale din zonă și se vor lua măsuri ca benzina și eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul.

După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spațiile verzi și împrejmuirile.

Realizarea lucrărilor nu creează condiții pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător.

CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Controlul lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucțiuni tehnice, etc., urmărindu-se totodată și programul de control al calității.

Utilajele, sculele și dispozitivele utilizate la execuția lucrărilor trebuie să fie performante și în conformitate cu specificațiile stabilite prin fișele tehnologice.

Nu se admite folosirea unor utilaje sau dispozitive neverificate din punct de vedere tehnic.

Controlul calității execuției lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui diriginte (inspector) de șantier de specialitate. Fazele de execuție supuse în mod obligatoriu controlului, precum și actele ce se vor întocmi în vederea atestării calității lucrărilor executate, sunt prezentate în „Programul pentru controlul calității”. Controlul calității lucrărilor se va face permanent, pe faze de execuție și categorii de lucrări.

La recepția lucrărilor, comisia de recepție va examina lucrările față de prevederile proiectului privind condițiile tehnice și de calitate ale execuției, precum și constatările consemnate în cursul execuției de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc. Pentru orice inadvertență sau modificare se va solicita prezența, respectiv acordul proiectantului.

La realizarea condițiilor de performanță în vederea obținerii autorizației de funcționare se va avea în vedere respectarea soluțiilor și recomandărilor din documentațiile specifice, precum și a celor din acorduri și avize.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

PROTECȚIA MUNCII

La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena și protecția muncii prevăzute în „Regulamentul pentru protecția muncii în construcții”, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 9/N/1993, planul de securitate și sănătate conform HG 300/2006 actualizată 2013 și orice alte prevederi specifice valabile la data execuției lucrărilor.

Beneficiarul se obligă să încheie cu ANTREPRENORUL GENERAL, angajat pentru executarea lucrărilor de construire, o CONVENȚIE DE PROTECȚIA MUNCII, prin care antreprenorul răspunde de asigurarea în șantier a tuturor măsurilor conform planului de securitate și sănătate și normelor de protecția muncii pentru personalul propriu, beneficiar și angajații acestuia, proiectanți și angajații acestora, reprezentanții instituțiilor specifice de control sau orice altă persoană abilitată prin lege să fie prezentă pe șantier. În lipsa acestei CONVENȚII răspunderea, în cazul producerii unui accident în incinta șantierului, revine BENEFICIARULUI.

De asemenea șeful punctului de lucru are obligația de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarii la rețele și instalații, în funcție de condițiile specifice de șantier.

Este obligatoriu ca zona de acțiune a utilajelor să fie astfel delimitată în fișele tehnologice, încât clădirile învecinate să nu fie supuse unor șocuri mecanice în timpul de acționare a utilajelor respective.

POSTUTILIZAREA

Prin grija proprietarului construcției se vor lua măsuri pentru respectarea Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor - H.G. 766/1997, a Normativului privind comportarea în timp a construcțiilor P 130/1999, precum și a altor norme elaborate pe perioada existenței construcției care fac referire la situații ce privesc obiectul acestei documentații.

Se vor lua toate măsurile prevăzute de lege pentru eliberarea terenului de construcții, atunci când această hotărâre va fi luată de proprietar sau alți factori de decizie.

SCENARIUL 2 - nerecomandat:

STRUCTURA:

Structura de rezistenta a cladirii este formata din:

Infrastructura: Fundatii izolate si grinzi de legatura

Suprastructura: Este formata din stalpi si grinzi metalice. Planseele vor fi realizate din tabla cutata (cofraj pierdut) si beton armat. Scarile vor fi de beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC.

Inchiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti din panouri sandwich.

Celelalte amenajari raman neschimbate.

S-a optat pentru prima varianta pentru toate specialitatile, din considerente legate de functionare, consumuri, mentenanta echipamentelor si a structurii de rezistenta, rezistenta sporita împotriva incendiilor si eficienta functionala si energetica.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar: Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice ale proiectului urmărind fiecare categorie de lucrări și echipamente necesare pentru realizarea obiectivului final. Valoarea totală a investiției pentru proiectul propus este detaliată în devizul general, anexat acestei documentații, pentru fiecare scenariu in parte (Scenariul 1-recomandat si Scenariul 2-nerecomandat).

 • 3.4. Studii de specialitate:

 • 3.4.1. Studiu topografic;

Studiul topografic este anexat prezentei documentații.

 • 3.4.2. Studiu geotehnic;

Studiul geotehnic este anexat prezentei documentații.

 • 3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

 • 3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul.

 • 3.4.5. Studiu de trafic și studiu de circulație;

A fost obtinut avizul comisiei de circulatie. Avizul este anexat prezentei documentații.

 • 3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul.

 • 3.4.7. Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi șipeisajere;

Nu este cazul.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

 • 3.4.8. Studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.

 • 3.4.9. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției; Nu este cazul.

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este de 24 de luni.

Durata estimata de executie a proiectului este de 20 de luni de la data semnarii contractului de executie. Stadiul

Luna


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


Proiectare si inginerie Organizare a licitatiei Constructii si montaj22

23

24


 • 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico - economic propus

  • 4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Analiza de tip cost-beneficiu este realizata conform “Ghidului pentru analiza costuri beneficii a proiectelor de investitii” emis de Comisia Europeana. Scopul analizei este de a determina daca este oportuna finantarea unui anumit proiect si daca este necesare implicarea fondurilor structurale in realizarea acestuia.

Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi:

 • - de a stabili măsura în care proiectul contribuie la obiectivele programului operational regional și în mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare în cadrul căreia se solicită fonduri;

 • - de a stabili măsura în care proiectul are nevoie de co-finanțare pentru a fi viabil financiar.

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performanței financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltata, în mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Scenariul de referință

Finanțarea lucrărilor din aceasta documentație se propune a se realiza prin Programului Operațional POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban-. În acest sens, în elaborarea documentației se vor respecta cerințele Ghidului general - Condiții generale de accesare POR 2014-2020, Ghidului specific al Solicitantului aferent Axei 9, Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Obiectiv Specific OS 9.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Perioada de referință reprezintă numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile sunt realizate pentru o perioadă apropiată de viața economică a investiției, dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu și lung al acesteia.

Având in vedere perioadele de referința recomandată pentru diferite sectoare de activitate, precum si cu practica uzitata, s-a considerat o perioada de referința de 14 ani. Scenariul de referința consta in construirea unui centru de furnizare de servicii de invatamant anteprescolar, asigurarea utilitatilor necesare funcționarii, precum si dotarea cu echipamente.

Perioada de referință

Perioada de referință este de 14 ani.

Această perioadă este împărțită în două etape:

 • -   Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (20 de luni execuția lucrărilor),

 • -   Etapă de operare a proiectului - cu durata de 12 ani, respectiv 2021 - 2032.

Prin proiect se urmăerește nemijlocit:

asigurarea accesului nediscriminatoriu la:

 • •        servicii medico-sociale de calitate;

 • •       un învățământ de calitate;

 • •       ocuparea forței de muncă;

 • •        servicii social-cultural-recreaționale, sportive etc.

 • 4.2.Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Scopul evaluarii riscurilor il constituie obtinerea unor standard masurabile prin care riscul poate fi comparat cu altele estimate similar.

Evaluarea vulnerabilitatii reprezinta rezultatul analizei riscului. Este totatlitatea riscurilor implicate de un eveniment extrem si poate fi considerata ca si insumarea tuturor riscurilor implicate, aceasta poate fi interna sau externa.

Riscurile naturale pot fi:

-riscuri climatice:furtuni,tornade, seceta, inundatii,inghet , avalanse

Riscul de avalanșe precum și de îngheț nu pot afecta proiectul investițional, în schimb Timișoara prezintă un risc de inundații. Cu toate acestea, datorită pantei domoale de curgere a apei, o clădire modern nu prezintă risc major de a fi afectată de inundații. Sistemul eficent de drenaj Bega/Timiș, cu stăvilarele aferente și cu canalele de comunicare, fac ca riscul de inundație să fie extrem de redus.

Riscul de furtună puternică poate fi dimunat prin respectarea normativelor și proiectarea adecvată a acoperișului.

-cutremurile si eruptii vulcanice

Zona 1 seismică Timișoara este situată în nordul Regiunii Seismice Banat, una dintre cele mai active regiuni seismice ale Bazinului Panonic. Istoria seismică a zonei este marcată de seisme cu magnitudini maxime Mw = 5.6, care au provocat daune materiale semnificative fondului construit, atât în municipiul Timișoara cât și în localitățile apropiate. Seismicitatea zonei Timișoara este caracterizată prin tendința de grupare a epicentrelor în arii particulare, bine conturate („clustere”), care definesc principalele surse de hazard seismic pentru

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

municipiul Timișoara, confirmate istoric prin evenimente seismice majore, cu Mw>5.0 (SURSA: Seismicitatea, seismotectonica și hazardul seismic din zona Timișoara, Dr. Eugen OROS Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului)

Consderăm că prin realizarea unui proiect adecvat care ține cont de normative, acest risc poate fi minimizat. Cu toate acestea se ia în calcul ca risc informarea redusa a populatiei despre cutremure și faptul că la nivel comunitar, în mentalul colectiv, Timișoara nu este percepută ca zonă seismică.

-riscuri geomorfologice; alunecari de teren, tasari de teren, prabusiri de teren

Dată fiind situarea proiectului investițional în zonă de câmpie, aproximativ plană, riscul de alunecări de teren este teoretic nul.

Riscuri tehnologice si industriale (hazarde antropice); incendii de mari proportii; esecul utilitatilor publice; prabusirea a unor constructii, instalatii, amenajari.

Deși Timișoara are o industrie bine dezvoltată, axarea acesteia pe componente automotive și IT contribuie la diminuarea majoră a riscului de incendiu de mare proporții. În zona preconizată pentru desfășurarea investiției se află la o distanță considerabilă o singură facilitate industrială, potential problematică, o fabrică de detergenți dar care nu are un istoric periculos, desi are o existență de peste 50 de ani, nu au fost consemnate situații incidentale.

Riscurile de incendiu sunt manifestari periculoase pentru mediu si activitatile umane si determina distrugeri ale constructiei. Incendiile pot fi declansate de cauze naturale cum ar fi fulgerele, fenomenne de autoaprindere a vegetatiei si de activitatile omului, neglijenta folosirii focului, accidente tehnologice, incendieri intentionate. In perioadele secetoase, incendiile sunt favorizate adeseori de vanturi puternice asociate cu temperatura ridicata care contribuie la extinderea rapida a focului.

Masuri de reducere a riscului, proiectarea lucrarilor de investitii conform normelor de zonare seismice, informarea, pregatirea si antrenarea populatiei prinvind normele de comportament in caz de cutremur. Totodată se propune informarea personalului deservent al centrului cu acțiunile necesare în caz de cutremur.

4.3.Situația utilităților și analiza de consum:

Necesarul de utilitati:

Pentru asigurarea funcționalității ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” sunt necesare branșamente la următoarele utilități:

 • •   Energie electrică

 • •  Alimentarea cu apă

 • •   Instalații de comunicații

 • •  Evacuarea deșeurilor

 • •  Asigurarea gazelor naturale

 • •  Asigurarea agentului termic

 • •  Canalizare

Pe amplasament exista doua conducte de canal, conform avizului tehnic de amplasament emis de catre Aquatim. Deoarece conductele existente influenteaza realizarea obiectivului propus, este necesara relocarea acestora;

Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Terenul nu este racordat la utilități.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea orașului.

Mențiune: Lucrările nu vor afecta proprietățile invecinate și domeniul public.

Utilități existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz.

Energie electrică

Branșament de organizare de șatier, în faza de execuție si definitiv în faza de exploatare

Alimentarea cu apă

Faza de exploatare: - se va asigura alimentare prin branșament la rețeaua publică.

Faza de organizare executie: - se va asigura alimentare prin branșament la rețeaua publică.

Instalații de comunicații

Faza de exploatare: - se va realiza contract cu operatorului specializat prin achiziționarea pachetului cel mai avantajos (sau pachetelor, după caz)

Faza de organizare executie: - nu este cazul

Evacuarea deșeurilor

Faza de exploatare: - se va realiza platformă (punct gospodăresc) dotat cu pubele conform prevederilor legale și colectare cu operator local

Faza de organizare executie: - prin grija executantului prin transport cu mijloace proprii sau firma specializată

Asigurarea gazelor naturale

Faza de exploatare: - racordarea la rețeaua de gaze naturale

Faza de organizare executie: - nu este cazul.

Asigurarea agentului termic

Faza de exploatare: - se va asigura în sistem de producție locală prin racord la rețeaua de gaze natural și sistem de panouri solare pentru apă caldă.

Analiza de consum

Puterea instalata totala (estimata) si cea absorbita Pi=50 kW, Pi=35=kW

consumul orar : 2kW

consumul zilnic : 48 kW

consumul lunar : 1440kW

consumul anual : 17280 kW

Consumuri estimate de apa rece si apa calda menajera:

APA RECE:

Consum orar: 0,1 mc

consumul zilnic: 2,4 mc

consumul lunar: 72 mc

consumul annual: 864 mc

APA CALDA MENAJERA

consumul orar: 0,1 mc

consumul zilnic: 2,4 mc

consumul lunar : 72 mc

consumul anual : 864 mc

Pentru partea de gaz:

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

consumul orar 3 mc

consumul zilnic 72 mc consumul lunar 2160 mc consumul anual 12960 mc

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.4.1. Impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Clădirea propusă pentru construcție, obiect al proiectului, va fi destinată utilizării publice pentru activități de tip centru de zi urmând a fi înființate mai multe tipuri de servicii sociale, regăsite în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, după cum urmează:

-Centru cultural pentru tineri.

-Centru de zi pentru copii: Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți - cod nomenclator 8891CZ-C-II- „Centre de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți” Serviciu social de zi, incluzând servicii educaționale (de tip after-school și activități culturale); În cadrul Centrului de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti se vor desfasura activitati educationale (incluzând activități de educație formală și non-formală), recreative si de socializare, de orientare scolara si profesionala, de consiliere psihologica, de consiliere si sprijin pentru parinti, alte activități.

-Servicii de asistenta comunitara 8899 CZ-PN-V In cadrul serviciilor de asistenta comunitara se vor desfasura activitati de informare și consiliere, consiliere psihologica, educatie extracurriculara (educatie pentru sanatate, educație privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, educație pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educatie civica, educatie pentru dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta, educatie pentru prevenirea și combaterea comportamentelor anti-sociale), facilitare a accesului pe piata muncii, promovarea unui stil de viața sanatos si activ (facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea actiunilor și promovarea participarii la activitați de educație fizica sau sportive, organizarea evenimentelor si facilitarea accesului la activitati culturale si artistice), alte activitati.

Impactul socio-cultural al investiției în infrastructura de social și educațională are o magnitudine importantă în dezvoltarea plurilaterală a comunităților, sistemul social putând fi fiind considerat o component importantă a stării de bunăstare comunitară.

Starea de sănătatea a unei națiuni corelează cu multiple dimensiuni ale calității vieții: venit, loc de muncă, locuire și utilități, echitate și calitate a serviciilor de sănătate și educație și nu numai. Conform definițiilor Organizației Mondiale a Sănătății, adoptate în ultimii 30 de ani, sănătatea unui om nu ar trebui să se rezume doar la o lipsă a bolii, ci la o stare de prosperitate atât fizică, cât și mentală și socială. Prin această definire modernă, sănătatea individului este strâns legată de conceptul de calitate a vieții, mai mult ca niciodată. Pornind de la această viziune, în țările dezvoltate oferta de servicii de sănătate este combinată cu succes, în prezent, cu servicii de consiliere psihologică sau de asistare socială, cu servicii la domiciliul pacientului sau servicii eficiente medico-sociale, pentru persoane cu dizabilități sau persoane cu alte tipuri de probleme medicale și sociale, în același timp. Politicile sociale în domeniul sanitar se combină, eficient, cu alte tipuri de politică socială, pentru o investire cât mai adecvată în recuperarea capitalului uman al respectivei comunități.

Dezvoltarea economică rezolvă multe dintre problemele societăților sărace: aduce o îmbunătățire semnificativă a stării de bine a populației și a calității serviciilor oferite, însă, pe de altă parte, experiențe de

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

succes ale unor țări au demonstrat că și unele tipuri de politică socială, precum o strategie de investiție în educație, în general și în educație pentru prevenție, duce, pe termen lung, la un impact pozitiv asupra bunăstării populației

Fiind o institutie a administratiei publice locale pe de o parte sustenabilitatea institutionala a proiectului este asigurata pe termen lung, urmare a nevoilor reale identificate. Ca urmare a implementarii proiectului, se va crea si dezvolta o infrastructura socio-educațională care sa raspunda nevoilor comunității, respectiv celor 100 de beneficiari direcți.

Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creșterea sentimentului de apartenență la comunitate; dezvoltarea de acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate și familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii;

 • 4.4.2. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuție nu se creează locuri de munca, constructorul va veni cu personal propriu.

Constructorul va veni cu echipa proprie, dar este posibil sa fie necesare angajări de personal suplimetare la execuție. Echipa constructorului trebuie sa acopere toate specialitatile necesare si lucrările sa se realizeze simultan pentru amenajări si instalații interioare si exterioare, echipa estimata fiind de 10 - 20 persoane

În faza de operare, schema de personal propusă cuprinde:

 • •  Personal de conducere

 • - șef centru, 1 persoană

 • •   Personal de specialitate de îngrijire și asistență:

 • -   Medic medicină de familie - 1 persoană

 • -   Asistent medical generalist - 1 persoană

 • -   Asistent social - 2 persoane

 • -   Consilier în domeniul adicțiilor - 1 persoană

 • -   Pedagog social - 1 persoană

 • -   Psiholog - 1 pesoană

 • •   Personal cu funcții administrative, gosdpodărire, întreținere reparații, deservire:

 • -   Paznic, personal curățenie spații - 2 persoane

 • 4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Pentru realizarea investiției propuse, respectiv Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural și Educațional Kuncz, propus a fi ampalasat în Timișoara, str. Satu Mare, nr. 1A, CF 449296, nu vor fi tăiați arbori din spații verzi, fapt consemnat și în adresa Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform adresei Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului - proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Pe perioada perioadei de execuție, respectiv amplasarea organizării de șantier, se vor respecta prevederile OUG nr. 195.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Măsuri de reducere a impactului

În etapa de realizare a lucrărilor proiectate, pentru a nu fi produse perturbări grave ale echilibrelor ecologice sunt necesare adoptarea de măsuri de protecție a mediului, precum:

 • - respectarea graficului de lucrări a limita impactul asupra mediului natural al amplasamentului

 • - utilizarea de utilaje și mijloace de transport performante, pentru a diminua zgomotul datorat activităților de execuție a lucrărilor proiectate, precum și echiparea cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă

 • - evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate

 • - colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor domestic sau chiar sălbatice din zonă și reducerii riscurilor atât pentru oameni cât și pentru animale.

O scurtă descriere a impactului potențial cu luarea în considerare a următorilor factori:

impactul asupra:

populației: nesemnificativ

sănătății umane: nesemnificativ

faunei și floreii: inexistent

solului: nesemnificativ

folosințelor: inexistent

bunurilor materiale: inexistent

calității și regimului cantitativ al apei: inexistent

calității aerului: nesemnificativ

climei: inexistent

zgomotelor și vibrațiilor: semnificativ - limitat prin măsuri compensatorii dispozitive de protecție zgomot

peisajului și mediului vizual: normal

patrimoniului istoric și cultural: inexistent

asupra interacțiunilor dintre aceste elemente: nesemnificativ

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ).

Prin realizarea investiției nu se preconizează în impact care să aibă efecte degradante sau disturbatoare asupra terenului. Realizarea investiției este neutră din punct de vedere al impactului.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar: 504/2019                                     Faza:           S.F.

 • 4.4.4. Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.

Lucrarea se va desfășura în mediul urban construit unde există funcțiuni similare, fiind în deplină consonanță cu acestea - case, clădiri de locuit private.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public. - Nu este cazul.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

-tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate:

 • •   Deșeuri din demolări, moloz, resturi construcții: 0 Tone - nu este cazul

 • •   Deșeuri rezultate ca rest în execuție: 3 tone

 • •  Deșeuri menajere în exploatare: 1,2 tone/an

Modul de gospodărire a deșeurilor

 • •  faza de execuție: contract firmă specializată

 • •  faza de operare: punct gospodăresc pubele colectare separată pe categorii de deșeuri existent.

Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu;

 • •  Nu se propun echipamente pentru monitorizarea parametrilor de mediu. aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției.

În perioada de execuție pot apărea următoarelor forme de risc:

riscuri și accidente datorate circulației vehiculelor în incinta șantierului:

 • •  transport materiale de construcții, transport utilaje, transport pământ în exces etc.

 • •   existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe.

 • •  fiecare loc de munca va fi reglementat cu norme clare de exploatare; se vor elabora instructiuni clare de exploatare și întreținere. Normele de exploatare vor prevedea măsuri rapide de intrevenție în cazul declanșării unor accidente sau avarii.

 • •   zona obiectivului vizat va trebui astfel amenajată încât riscul producerii unor accidente printre membrii comunităților învecinate să fie eliminată.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar: Municipiul Timișoara Proiect numar: 504/2019                                     Faza:           S.F.

 • 4.5.Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

Cartierul Kuncz are un specific aparte, deoarece s-a conturat odată cu dezvoltarea platformei industriale Calea Buziașului, printr-o migrare populațională înspre Timișoara din zone defavorizate. Din nefericire, cartierul este și acum unul mai puțin favorizat. Aici locuiește și un mare număr de etnici rromi, cu diferite probleme sociale. Dintr-un studiu elaborat în 2007 de Primăria Timișoara în Kuncz a reieșit că majoritatea locuitorilor dorește ameliorarea condițiilor de viață, pentru că nu intenționează să părăsească acest cartier. Problemele semnalate sunt: lipsa actelor de identitate și a documentelor pentru terenurile și imobilele în care locuiesc, salubritatea, nerespectarea normelor de conviețuire, lipsa utilităților.

(SURSA: Monitorul_Primariei_Timisoara 03 Februarie 2008)

Zona crepusculară a Timișoarei. Locul unde nici salvarea nu intră fără un echipaj de Poliție: „E Vestul Sălbatic!

Cartierul Kuncz, aflat la marginea orașului, nu are nimic de-a face cu civilizația europeană de secol XX. Pentru majoritatea celor care trăiesc aici, regulile de conviețuire dispar.

În cartierul Kuncz funcționează legea junglei. Sunt străzi neasfaltate, iar mulți locuitori, de etnie romă, locuiesc în condiții greu de imaginat. Este multă mizerie. Strada principală din cartier se numește Satu Mare. Aici se află două birturi și un magazin alimentar.

(SURSA: Ziarul Adevărul, 26 ianuarie 2016)

Sunt două exemple datate la perioade diferite despre modul în care este percepută Zona Kuncz. În ansamblu, Municipiul Timișoara a avut o dezvoltare economică acceleerată fapt ce a generat și o creștere unitară a nivelulului de trai și a condițiilor generale de viață a cetățenilor. În totală disonanță cu restul orașului s-a situate zona Kuncz.

În perioada 7 - 18 mai 2018 reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, alături de studenți ai Universității de Vest Timișoara, au efectuat o cercetatre de teren în zona Kuncz. Scopul deplasării l-a constituit culegerea de mai multe date pentru a determina care este nivelul anumitor indicatori privind sărăcia și excluziunea socială în cartier, precum și de ce fel de servicii sociale ar fi nevoie în această zonă.

Au fost aplicate un total de 643 formulare de delimitare a zonei marginalizate la locuitorii a 157 apartamente/imobile/locuințe improvizate.

Din punct de vedere etnic, studiul menționat reliefează o populație eterogenă. În zona Kuncz în ceea ce privește etnia procentul majoritar de 54% este reprezentate de români urmat de persoanele de etnie roma - 42% , persoane de etnie maghiara - 3%. Alte etnii care locuiesc în zona investigată reprezintă 1%.

În urma aplicării formularelor de delimitare a zonei urbane marginalizate unui număr de 643 persoane reiese un procent de 25% copii cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani, persoane cu vârstă cuprinsă între 15-64 de ani în procent de 66 % și 8 % persoane vârstnice cu vârstă peste 65 de ani. 1% din populația investigată nu a oferit informații legate de vârsta/data nașterii.

Din totalul persoanelor cu vărsta între 15-64 ani (426 persoane) cărora li s-a aplicat formularul din zona Kuncz reiese un procent de 13% fără studii (56 persoane), 15% adică 62 persoane care au finalizat 1-4 clase/primare, 50% însemnând 214 persoane care au finalizat 1-8 clase/gimnaziale, doar 20% au terminat liceul (83 persoane) și 2% au studii superioare (10 persoane). Totalul persoanelor care au absolvit maxim 8 clase este de 332 reprezentând 78 % din persoanele având vârsta legală pentru încadrare pe piața muncii.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Din totalul locuitorilor chestionați din zona Kuncz, 136 de persoane au vârsta școlară iar dintre acestea 60% frecventează în prezent o formă de învățământ iar 40% nu frecventează o formă de învățământ în prezent.

În acest context socio-cultural, reliefat de diagnoza socială întreprinsă de persoane competente și care are valoare de cercetare științifică, reiese clar necesitatea unui astfel de centru, social-educațional-cultural-medical.

Totodată studiul reliefează un procent de 4% persoane cu dizabilități. Din totalul persoanelor intervievate un procent de 74% (persoane 473) sunt fără probleme de sănătate, 4% (27 persoane) persoane cu dizabilități, 19% (124 persoane) prezintă boli cronice, iar 3% (18 persoane) prezintă afecțiuni care îngreunează activitățile zilnice.

Pe de altă parte ponderea persoanelor încadrate profesional este extrem de redusă și aceste realități trebuie corelate cu șomajul extrem de redus din Timișoara. În pofida ofertei de muncă generoase și salariilor decente, în procent de 50% respondenții nu sunt încadrați pe piața muncii, 44% sunt încadrați pe piața muncii cu contract de muncă, 6% muncesc ocazional (fără contract de muncă). Rata mare de neocupare poate fi corelată direct cu fenomenul de marginalizare socială și de automarginalizare. Situția persoanelor cu vărsta între 15-24 ani care urmează o formă de învățământ sau sunt activi pe piața muncii: Din totalul celor 108 persoane cu vărsta între 15-24 ani 22 (25 %) urmează o formă de învățământ, 27 (20%) muncesc cu contract individual de muncă , 49 (46%) NU lucrează și nici nu urmează o formă de învățământ, 10 (9%) muncesc ocazional fără contract de muncă.

Conform studiului relevant menționat, situația de locuire denotă supraaglomerare și absența curentului electric în unele locuințe. Din cele 156 de locuințe 54 respectiv 35% sunt locuințe supraaglomerate având o suprafață locativă mai mica de 15,33mp/persoană iar restul de 102 locuințe reprezentând un procent de 65% au suprafețe locative/persoana peste limita de supraaglomerare. 10 locuințele totalul de 156 investigate nu sunt conectate la curent electric (1,55%).

Ca și formă de proprietate, 31% (49 locuințe) din cele 156 imobile supuse analizei nu se află în proprietatea persoanelor/familiilor care le locuiesc.

În ceea ce privește aprecierea gradului de răspândire a unor probleme în comunitate, locuitorii percep problemele legate de sărăcie și consum de alcool ca fiind cele mai răspândite, și consideră că nu există problemele legate conflicte între diferite etnii și de trafic de persoane.

În cazul tipurilor de activități desfășurate la nivelul servicilor sociale, majoritatea au ales ca primă opțiune acordarea de masă caldă, a doua opțiune consiliere și mediere pe piața muncii și a treia opțiune îngrijire la domiciliu.

Prin urmare, deși sărăcia este de trei ori mai crescută în zonele rurale decât în cele urbane, zona de interes prezintă caracteristricile unei sărăcii accentuate, un adevărat pol de vulnerabiliate socială.

În raport de datele statistice un centru cu funcțiuni multiple la nivelul zonei Kuncz ar putea contribui semnificativ la reducerea sărăciei și marginalizării sociale. Centrul poate functiona pe un teren favorabil, fiind dorit de către locuitori.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Nu este cazul.

 • 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

În cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate în locul analizei economice. Astfel, având în vedere că valoarea proiectului este sub 30 milioane lei, am procedat la efectuarea analizei cost-eficacitate.

Conform legislației in vigoare, analiza economică este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore.

În concluzie, drept urmare celor menționate anterior, pentru proiectul propus nu este necesar a se elabora o analiză economică.

De asemenea, in cadrul Regulamentului (UE) nr.1303/2013, in cuprinsul articolului 100 se mentioneaza definiția proiectului major si anume:

„[...] o operațiune care include un ansamblu de lucrări, activitati sau servicii, destinate sa îndeplinească prin ele insele o funcție indivizibila cu caracter economic sau tehnic precis, care urmareste obiective clar identificate si al cârei cost total eligibil depaseste 50 000 000 EUR si, in cazul operațiunilor care contribuie la obiectivul tematic prevăzut la articolul 9 primul paragraf punctul 7, al cârei cost total eligibil depaseste 75 000 000 EUR[...].”

Putem concluziona ca, drept urmare celor menționate anterior, proiectul propus nu reprezintă o investiție publica majora si, astfel, nu este necesar a se elabora o analiza economica.

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Analiza cost eficacitate in etapa de operare a proiectului:

Analiza cost eficacitate

UM

Anul 1

Anul 2

Număr de beneficiari direcți copii

Nr

40

100

Cost minim copil/an cf HG Nr. 978/2015 - STANDARDELE MINIME DE COST/AN pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copil

Standard minim de cost/an/beneficiar

- lei - 2600

104.000 lei

260.000 lei

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educational Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Se urmărește in special prin realizarea investiției:

 • -   Asigurarea unei infrastructuri adecvată/corespunzătoare scopului socio-educațional. Infrastructura este esențială pentru educație, prevenirea marginalizării sociale, a riscului de abandon școlar precum și dezvoltarea de deprinderi de viață independentă a copiilor, construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.

 • -   Accesul la educație cu facilitați de tip after school este menită să consolideze informațiile școlare șă să contribuie semnificativ la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație precum și la a o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Analiza cost eficacitate nu necesită exprimarea beneficiilor în termeni monetari; acest centru social are beneficii majore pe termen scurt dar deopotrivă mediu și lung prin crearea unei infrastructuri socio-educaționale, o punte pentru comunitate. Pe termen scurt obiectivele pot fi conceptualizate în:

 • -   prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din medii sociale defavorizate dar și din familii vulnerabile

 • -   creșterea numărului de copii care frecventează școala prin depistarea precoce și consilierea familiilor vulnerabile

 • -   consiliere și sprijin pentru situații punctuale dificile pe care le traversează familiile aflate în dificultate Pe termen mediu și lung beneficiile sociale includ:

 • -   prevenirea creării unui pol al sărăciei și marginalizării sociale în zona de interes

 • -   prevenirea infracționalității în special a celei juvenile

 • -   creșterea semnificativă a șanselor de intergare socio-profesională pentru copiii din grupul țintă Centrul își propune o abordare holistica a dezvoltarii copilului intr-un mediu familial protector, cu scopul ultim de a ghida familiile catre autonomie. Facand aceasta, centrul ofera un pachet de servicii pentru:

 • 1) A asigura accesul copiilor la serviciile esentiale;

 • 2) A sprijini familiile in dezvoltarea capacitatii lor de a-si proteja si ingriji copiii.

În fapt beneficiile în termeni de costuri sociale și comunitare pe termen lung, datorate prevenirii separării copilului de familie sunt semnificative. Astfel, cu o alocare bugetară constând în dezvoltarea infrastructurii, menținerea acesteia în termeni de resursă umană și costuri funcționale se contribuie semnificativ la scăderea abandonului și la menținerea familiei unitare.

Principalele tipuri de suport oferite beneficiarilor: suport educational, pentru ingrijirea sanatatii, social, psihologic, legal, pentru dezvoltarea abilitatilor parentale, contribuie la diminuarea ulterioară a unor costuri pe care societatea le-ar avea ca urmare a marginalizării sociale și a abandonului atât școlar cât și educational.

Abordarea centrului social este, așadar, una integrata vizand rezolvarea problemelor familiei (locuire, sanatate, ocupare, educatie) cu accent pe copil. Sunt oferite nu doar servicii sociale sau educationale, ci si mediere si consiliere pentru familii, suport pentru accesarea serviciilor medicale, sprijin pentru depășireas situațiilor de vulnerabilitate socială.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

Pentru proiectul propus nu este necesar a se elabora o analiză de senzitivitate.

De asemenea, in cadrul Regulamentului (UE) nr.1303/2013, in cuprinsul articolului 100 se mentioneaza definiția proiectului major si anume:

„[...] o operațiune care include un ansamblu de lucrări, activitati sau servicii, destinate sa îndeplinească prin ele insele o funcție indivizibila cu caracter economic sau tehnic precis, care urmareste obiective clar identificate si al cârei cost total eligibil depaseste 50 000 000 EUR si, in cazul operațiunilor care contribuie la obiectivul tematic prevăzut la articolul 9 primul paragraf punctul 7, al cârei cost total eligibil depaseste 75 000 000 EUR[...].”

Putem concluziona ca, drept urmare celor menționate anterior, proiectul propus nu reprezintă o investiție publica majora si, astfel, nu este necesar a se elabora o analiza de senzitivitate. Conform LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice Art. 42: Aprobarea proiectelor de investiții publice la care este necesara analiza economica (1)Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către:

 • a)Guvern, pentru valori mai mari de 30 milioane lei - 6.666.667 euro; b)ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 5 milioane lei și 30 milioane lei - 5.000.000 euro;

În concluzie, drept urmare celor menționate anterior, pentru proiectul propus nu este necesar a se elabora o analiză de senzitivitate.

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

 • 1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul ședințelor lunare de progress de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare ședință lunară.

 • 2. Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului.

 • 3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor. În prezenta analiză de risc se propune determinarea calitativă a factorilor ce pot provoca modificări semnificative ale variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii proiectului să sufere modificări majore.

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție.

Riscurile tehnice, care pot aparea in momentul in care prestatorul lucrarilor de constructii nu respecta specificatiile din proiectul tehnic, sau calitatea materialelor folosite si calitatea lucrarilor executate nu sunt corespunzatoare. Datorita faptului ca societatile care vor afecta aceste servicii vor fi alese prin intermediul sistemului de achizitie publica si vor trebui sa intruneasca anumite criterii specifice, riscurile se considera minime. Un alt risc tehnic ar putea aparea din cauze nerespectarii conditiilor contractuale vizavi de termenele de realizare a investitiei, fapt care ar decala termenul de predare a lucrarilor. Aceste risc a fost luat

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

in considerare in cadrul analizei financiare, estimandu-se durata de execuție a lucrărilor de 12 luni calendaristice.

Riscurile finanaciare

Un risc finanaciar identificat sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata implementarii si pe care autoritatea publia locala trebuie sa le suporte din bugetul local.

Riscurile institutionale vizeaza obtinerea diveselor autorizatii si acorduri pentru a putea desfasura investitia, risc minimizat datorita faptului ca toate avizele si acordurile pentru derularea acestor investiti, au fost deja obtinute.Iar faptul ca investitia nu are un impact semnificativ asupra mediului, a simplificat cu mult procedura de obtinere a acordurilor de mediu.

Riscul de depasire a costurilor ce apare in situtia in care nu s-au specificat in contractul de executie sau in bugetul investitiei actualizari ale consturilor sau cheltuieli neprevazute.

Prin umrare nu au fost identificate riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea proiectului. Planificarea corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.

 • 5. Scenariul tehnico-economic optim, recomandat

  • 5.1.Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

În continuare este realizată descrierea pentru Scenariul 1 (scenariul de bază) și Scenariul 2 (scenariul alternativ).

SCENARIUL 1 - recomandat:

1. AMPLASAMENTUL:

 • 1.1. REGIMUL JURIDIC

Teren intravilan. Proprietar MUNICIPIUL TIMIȘOARA, conform C.F. anexat, nu este inclus in listele monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora.

 • 1.2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: Teren în intravilanul Municipiului TIMIȘOARA. Destinație conform PUG: Zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi. Zona D.

 • 1.3. REGIMUL TEHNIC

SITUARE, VECINĂTĂȚI:

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Conform PUG aprobat prin HCL or. 157/2002 prelungit prin HCL nr.: 619/2018 - Zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi .

Regim de înălțime maxim P+2E.

POT maxim 40%.

Spații verzi și plantate, conform HCL nr. 62/2012

Amplasarea construcției se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri față de limita posterioară (min. 6m în cazuri bine justificate) și cu asigurarea unui acces auto pe parcelă.

Împrejmuirea pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2 m.). Spre drumurile publice împrejmuirile vor avea înălțimea maximă de 1.80 metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu înălțimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă; stâlpii imprejmuirii vor avea înălțimea maximă de 2.40 metri. Fundațiile imprejmuirii nu vor depăși limitele de proprietate. Porțile împrejmuirilor se vor deschide fără afectarea domeniului public.

ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,20 g, Tc = 0,7 s

FORMA ȘI DIMENSIUNILE ÎN PLAN

Terenul, cu suprafața de 966 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă poligonală, neregulată, cu următoarele dimensiuni și vecinătăți, conform planului de situație:

-latura N 42,89 m - vecin str. Satu Mare, nr. 1

-latura E 24,73 m - front stradal, str. Satu Mare

-latura S 24,74 m - front stradal, Calea Moșniței / 16,18m - z.v., nr. top. 8189 -latura V 20,32 m - front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m - z.v., nr. top. 8189

INDICI URBANISTICI:

 • a) Suprafața construită la sol este de 380,65 mp.

 • b) Suprafața construită desfășurată a construcțiilor este de 1163.95 mp

 • c) Procentul de ocupare a terenului (POT) este de 39.40%.

 • d) Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de 1.19

CĂI DE COMUNICAȚIE, ACCESE, PARCAJE

Construcția va dispune de un acces pietonal pe latura Est, dinspre str. Satu Mare, acces pietonal pe latura Sud, dinspre str. Calea Mosnitei, respectiv un acces pietonal și unul auto pe latura Vest a parcelei, dinspre str. Aviatorilor.

Se vor asigura 4 locuri de parcare în incintă.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

UTILITĂȚI

Terenul nu este racordat la utilități.

Se vor corela: cota ±0.00 a construcției, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie. Lucrările nu vor afecta proprietățile invecinate și domeniul public.

Utilități existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz.

ARHITECTURA:

Municipiul Timișoara dorește realizarea pe amplasamentul propus a unui centru multifuncțional (clădire) de tip servicii sociale fără cazare, incluzand spații de odihnă, recreere și relaxare prin: amenajarea unor săli pentru cursuri artistice, sală de sport, activități de asistență la efectuarea temelor, denumite generic after school, sală de mese. cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism.

Programul este dedicat în special copiilor de vârstă școlară (7-12 ani).

Sala de mese va fi deservită de un serviciu de cathering, care va aduce mâncarea porționată și va fi prevăzută cu un oficiu pentru depozitarea temporară, spălare veselă.

Grupurile sanitare pentru personal se află la etajul I. Tot aici se află un oficiu cu spălătorie pentru fețe de masă, perdele, huse de scaune etc., prevăzut cu spații de depozitare pentru rufe curate / murdare.

Construcția va fi in regim de inaltime P+2E. Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 10,15m x 14,30m. Înălțimea de la cota trotuarului la atic este de min. 3,00m pe limita Nord și de max. 15,50 m în zona sălii de sport.

Cota ±0,00 reprezinta cota pardoselii parterului cladirii aflata la -0,60m față de cota terenului sistematizat. Cota pardoselii în zona sălii multifuncționale va fi cea a terenului sistematizat, -0,60m față de cota ±0,00. Între cele două corpuri de la parter se prevede un sistem de gradene cu cote variind între ±0,00 și -0,90m Alinierea construcției s-a raportat la aliniamentele existene, conform planului de încadrare și planurilor de situație:

0,00 m fata de limita de la N cu înălțimea la atic 3,00m

și 2,97-3,41m cu înălțimea la atic de15,50m

0,00 m fata de limita de la E, front stradal str. Satu Mare

0,00 m fata de limita de la S, front stradal Calea Moșniței

0,00 m fata de limita de la V față de z.v., nr. top. 8189

Închiderile exterioare vor fi din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30cm, cu termoizolație din vată minerală la parter și parțial la etajele 1 și 2. În zona sălii de mese și a sălii de sport se prevăd închideri de tip perete cortină din panouri translucide și termoizolante, multicamerale, din policarbonat.

Acoperișul va fi de tip terasă, cu termoizolație din polistiren extrudat la planșeele din beton armat, respectiv vată minerală rigidă în zona sălii de sport. Învelitoarea se va realiza cu membrană PVC.

Se vor prevedea hidroizolații din membrană bituminoasă la partea superioară a elevațiilor, sub zidărie și minim 50cm spre interior și sub pereții de zidărie interiori pe o lățime de 1 m, pentru oprirea infiltrațiilor din capilaritate.

Compartimentările ușoare la interior se vor executa cu pereți din gips carton pe structură din profile ambutisate de tablă galvanizată.

Tâmplăriile exterioare vor fi realizate din profile P.V.C. cu barieră termică și geam termoizolant triplustrat clar. Nu se recomandă optarea pentru geam triplustratificat pentru grosimi ale pachetului acestuia mai mici de 40mm. Pentru îmbunătățirea rezistenței la transfer termic în special pe timp de iarnă se recomandă folosirea

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

de sticlă cu strat low-e la partea situată spre interiorul pachetului de geam a foii interioare. La exterior se va folosi sticlă anti-efracție la toate nivelele.

Finisajele exterioare constau din:

Tencuiala decorativa la peretii exteriori.

Beton antiderapant la scări exterioare, rampe și podeste de acces, gradene

Tamplării din PVC cu geam clar la usile si ferestrele exterioare

Pereți cortină translucizi din panouri termoizolante multicamerale din policarbonat la sala de mese și sala de sport.

Învelitoare din membrana PVC

Elemente de tinichigerie (jgheaburi, burlane, sorturi etc.) din tabla cu protectie multistrat.

Finisajele interioare constau din:

Zugrăveli lavabile pentru interior, pe un suport de glet de ipsos stabilizat cu amorsa la pereți și tavane Tavan suspendat acustic în sala multifuncțională, tavan suspendat casetat în sala de mese.

In zonele umede ale bailor și oficiilor (pe langa obiectele sanitare si in zonele de spalat) peretii vor fi placati cu faianta

Pardoselile interioare vor fi din rășini epoxidice.

In băi se vor prevedea sifoane de pardoseala.

La cabinetul medical și în zona izolatorului se vor prevedea finisaje antiseptice.

Se va acorda atenție deosebită detaliilor aflate la racordul dintre suprafețe sau materiale, hidroizolațiilor orizontale și verticale

Toate materialele care se pun în operă vor fi compatibile cu funcțiunea solicitată și vor fi însoțite de certificate de calitate, conformitate și de garanție care se anexează la cartea tehnică a construcției. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calității acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele și procedeele noi vor fi însoțite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se va asigura îndeplinirea cerințelor de calitate și performanță din documentațiile specifice, pe specialități, avizate de instituțiile abilitate.

La recepționarea fazelor conform programului de urmărire a calității, pentru orice inadvertență sau modificare se va solicita prezența, respectiv acordul proiectantului.

La executarea lucrărilor se vor respecta toate normele și normativele privind calitatea lucrărilor, normele și normativele sanitare, de protecția mediului, de protecția muncii și P.S.I. în vigoare.

Constructia in regim de inaltime P+2E este compusa din urmatoarele functiuni:

PARTER

S.U. PARTER

302,60mp

S.C. PARTER

380,65mp

PARTER CORP N

P/1

SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPARTIMENTABILĂ max. 50 LOCURI (43 pe scaune)

MOCHETĂ

87,20mp

P/2

DEPOZITARE MOBILIER / RECUZITĂ / ECHIPAMENTE

MOCHETĂ

28,45mp

P/3

HOL+SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

36,60mp

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

P/4

GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

4,00mp

P/5

GRUP SANITAR FEMEI

RĂȘINI EPOXI.

4,75mp

P/6

GRUP SANITAR BĂRBAȚI

RĂȘINI EPOXI.

5,05mp

P/7

CENTRALĂ TERMICĂ

RĂȘINI EPOXI.

8,95mp

P/8

GARDEROBĂ

RĂȘINI EPOXI.

3,65mp

P/9

CABINĂ POARTĂ

RĂȘINI EPOXI.

2,45mp

P/10

WINDFANG

RĂȘINI EPOXI.

2,90mp

P/11

GRUP SANITAR

RĂȘINI EPOXI.

2,20mp

S.U. PARTER - N

186,20mp

S.C. PARTER - N

219,90mp

PARTER CORP S

P/11

HOL+SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

27,50mp

P/12

GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

3,15mp

P/13

HOL

RĂȘINI EPOXI.

14,00mp

P/14

BIROU

RĂȘINI EPOXI.

9,15mp

P/15

BIROU

RĂȘINI EPOXI.

9,15mp

P/16

BIROU

RĂȘINI EPOXI.

9,15mp

P/17

AȘTEPTARE CU GRUP SANITAR

RĂȘINI EPOXI.

13,50mp

P/18

CABINET MEDICAL

RĂȘINI EPOXI.

15,70mp

P/19

IZOLATOR CU GRUP SANITAR

RĂȘINI EPOXI.

11,00mp

P/20

WINDFANG

RĂȘINI EPOXI.

4,10mp

S.U. PARTER - S

116,40mp

S.C. PARTER - S

160,75mp

ETAJ 1

S.U. ETAJ 1

297,85mp

S.C. ETAJ 1

363,70mp

E1/1

SALĂ DE MESE (max. 46 locuri)

RĂȘINI EPOXI.

62,00mp

E1/2

OFICIU

RĂȘINI EPOXI.

14,20mp

E1/3

SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

10,85mp

E1/4

HOL

RĂȘINI EPOXI.

45,95m

E1/5

SALĂ AFTERSCHOOL

RĂȘINI EPOXI.

29,60mp

E1/6

SALĂ DE CONSILIERE ÎN GRUP

RĂȘINI EPOXI.

18,60mp

E1/7

SALĂ DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

RĂȘINI EPOXI.

10,35mp

E1/8

ARHIVĂ

RĂȘINI EPOXI.

4,95mp

E1/9

SALĂ ACTIVITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

11,60mp

E1/10

HOL+SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

25,00mp

E1/11

SALĂ ACTIVITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

22,70mp

E1/12

GRUP SANITAR FEMEI

RĂȘINI EPOXI.

3,50mp

E1/13

GRUP SANITAR BĂRBAȚI

RĂȘINI EPOXI.

3,50mp

E1/14

LENJERE CURATĂ

RĂȘINI EPOXI.

3,45mp

E1/14

LENJERIE MURDARĂ

RĂȘINI EPOXI.

3,45mp

E1/15

OFICIU CU SPĂLĂTORIE

RĂȘINI EPOXI.

5,70mp

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

E1/16

SALĂ MULTIMEDIA

MOCHETĂ

22,45mp

ETAJ 2

S.U. ETAJ 2

363,95mp

S.C. ETAJ 2

419,60mp

E2/1

SALĂ DE SPORT

RĂȘINI EPOXI.

247,00mp

E2/2

HOL + SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

32,50mp

E2/3

HOL + SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

14,50mp

E2/4

VESTIAR F. CU GRUP SANITAR ȘI DUȘURI

RĂȘINI EPOXI.

22,00mp

E2/5

DEPOZITARE MATERIALE SPORTIVE

RĂȘINI EPOXI.

25,95mp

E2/6-SUPANTĂ

VESTIAR B. CU GRUP SANITAR ȘI DUȘURI

RĂȘINI EPOXI.

22,00mp

S.U. TOTALĂ

964,40mp

S.C. LA SOL

380,65mp

S.C. DESFĂȘURATĂ

1163,95mp

CATEGORII DE ÎNCADRARE ȘI CLASIFICARE

În conformitate cu prevederile normativului P100/2013, construcția se încadrează în clasa de importanță III (clădiri de importanță normală).

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 21.11.1997, construcția se încadrează în categoria de importanță „C” (clădiri de importanță normală).

În conformitate cu prevederile normativului P118/2013, construcția are gradul II de stabilitate la foc.

În conformitate cu regulamentul de verificare și expertizare a proiectelor, aprobat cu Ordinul MLPAT 77/N/28.10.1996.

În conformitate cu HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 560/15.06.2005 articolul 4 punctul a) construcțiile fără subsol sunt exceptate de la obligația realizării adăposturilor de protecție civilă

PROIECTUL SE VA VERIFICA LA CERINȚELE:

A1 - REZISTENTA SI STABILITATE ZIDARIE, BETON SI LEMN;

A2 - REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN;

B - SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

C - SIGURANȚA LA FOC

D - IGIENA ȘI SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

E - EFICIENȚA ENERGETICĂ

F - PROTECȚIA LA ZGOMOT

STRUCTURA:

Structura de rezistenta a cladirii este formata din:

Infrastructura: Fundatii continuie, grinzi de tip “T intors”

Suprastructura: Este formata din cadre de beton armat compuse din stalpi dreptunghiulari si grinzi. Planseele si scarile vor fi de beton armat. Deasupra golurilor de ferestre și uși se vor prevedea buiandrugi prefabricate sau buiandrugi din beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

zăbrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC.

închiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti de zidarie de caramida si B.C.A..

INSTALAȚII:

Clădirea va fi utilată cu toate instalațiile necesare unei bune funcționări și se va racorda la toate rețelele existente.

Instalații electrice:

Obiectivul in cauza este o cladire noua, iar din acest motiv se propune o instalatie electrica care sa corespunda normelor in vigoare.

Pentru realizarea conditiilor tehnice si de confort interior se prevad urmatoarele categorii de instalatii electrice:

 • a) instalatii interioare de iluminat normal;

 • b) instalatii electrice de prize;

 • c) Iluminat de securitate

 • d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare

 • e) Instalatie de curenti slabi

 • a) Instalatii interioare de iluminat normal

Iluminatul artificial al incaperilor se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat tip LED.

Se vor utiliza corpuri de iluminat care sa asigure confortul vizual corespunzator la un consum minim de energie electrica.

Comanda iluminatului normal se face cu intrerupatoare simple, duble 10A/230V montate ingropat si cu grad de protectie specific categoriei de mediu a spatiului in care sunt montate.

Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta ingropat la inaltimea de min. 1,2 m de la pardoseala finita. Nivelele de iluminare adoptate sunt in functie de destinatia incaperilor si sunt conform normelor in vigoare. Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate pe tavan si pereti.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.

 • b) Instalatii electrice de prize

Circuitele de prize de 16A/230 se vor executa cu cabluri FY 3x2.5mm2 , pozate in tuburi montate ingropat pereti.Toate prizele vor avea contact contact de protectie legat la priza de pamant prin intermediul tabloului de distributie.

In tablou s-au prevazut circuite de rezerva pentru aparitia de noi consumatori in viitor.

Pozarea prizelor se va face la inaltimea de 0,3 m respectiv 1,5 m de la pardoseala finita.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • c) Iluminat de securitate

Se prevede iluminat de securitate pentru circulație si iluminat de securitate de evacuare, iluminatul de continuare a lucrului.

întreaga instalatie de iluminat de securitate se va realiza ingropat.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate ingropat pe tavan si pereti.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesiriilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de evacuare se va face cu folosind corpuri de tip "indicator. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de urmat in caz de pericol. Iluminatul de siguranta de siguranta pentru evacuare este realizat de corpuri special tip CISA 02 2x8W inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respective cu sageti <—> care indica directia de evacuare. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acestea trec pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora amplasate la o inaltime de 20 cm deasupra de tocul usi.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de iluminat tip FIDI 19 LED dotat cu acumulator. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acesta trece pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora.

 • d) Instalație de paratrasnet si instalatie de impamantare

Instalatia de paratrasnet consta in amplasarea unui paratrasnet de tip PDA pe cladirea proiectata.

Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui deal treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S.

Tabloul electric general va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2 . Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant.

Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel putin 10, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel 0 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m - maxim 5 metri distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 10.

 • e) Instalatie de curenti slabi

Sistem antiefractie

Descrierea sistemului

Sistemul antiefractie va fi gestionat de o centrală. Centrala va fi amplasata in cladire . Centrala va dispune de un numar suficient de zone, astfel incat pe fiecare zona sa fie asigurata. Sistemul va fi modular, putand fi astfel extins prin conectarea mai multor module (extensii de zone) la linia de BUS.

Componenta sistemului:

Sistemul de detectie si avertizare la efractie va fi compus din:

 • • unitate centrala

 • • modul de extensie zone

 • • detector de miscare de interior

 • • contact magnetic

 • • buton de panica

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • • tastatura de comanda si control

 • • sirena de avertizare de exterior

Realizarea instalatiei

Cablurile vor fi protejate de la locul de montaj al echipamentului pana la centrala. Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu.

Instalație monitorizare video

Descrierea sistemului

Sistemul de moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta rezolutie si un DVR. Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui cablu coaxial si un cablu de alimentare.

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din firida de bransament cu B.M.P.T. echipat cu disjunctor modular.

Instalații sanitare:

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a localitatii. Reteaua de apa executata din polietilena de înalta densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, la cota -0,80 m de la CTA(cota terenului amenajat).Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata.

Alimentarea cu apa caldă

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata.

Instalatia solara este compusa din :

Panoul solar

“Inima” oricarui sistem solar este panoul solar. El absoarbe energia solară prin intermediul absorberului și o transformă în caldură. Absorberul încalzește capilarele din cupru prin care circulă agentul termic solar, tyfocor (amestec 45% propilenglicol și 55% apă). Acesta transportă cantitatea de căldură primită catre boilerul solar.

Boilerul solar

Este un boiler cu 2 serpentine de încălzire care va functiona concomitent cu centrala termica avand capacitatea de 200 de litri.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Cladire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Automatizarea

Supraveghează și comandă funcționarea instalației solare.

Stația de pompare solara

Este formata din:

 • - pompa solară, care transportă agentul termic solar de la panouri la boiler;

 • - grup de siguranță cu manometru

 • - vas de expansiune solar

 • - frână gravitațională (nu permite agentului termic încălzit să se ridice către panouri, răcind astfel boilerul - de ex. noaptea)

-izolație termică

înainte de a incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor.

Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare.

Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate.

Principiul de funcționare al instalației solare

Instalațiua solară are automatizare care are urmăoarele funcții:

Dacă diferența de temperatură dintre senzorul de pe panoul solar (S1) și senzorul din boiler (S2) este sub o valoare stabilită atunci se pornește pompa circuitului solar al boilerului Daca această diferență este peste o anumită valoare se dă comandă de oprire a pompei pompa se va opri si dacă temperatura apei din boiler depășește 90°C.

Canalizare

Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor.

Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre reteaua de canalizare a localitatii.

Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii

întreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015.

Instalația de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a îî-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art.

 • 4.1, lit. e, pentru cladiri de învatamînt sau cultura, daca este indeplinita una dintre conditiile:

 • - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalații de hidranti interiori.

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. g) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

 • - au capacitatea simultana mai mare de 50 de persoane

 • - au volumul mai mare de 2000 m3, se prevad instalatii de hidranti interiori.

Pentru instalatia de hidranti interiori, conform Anexa 3 din P118/2-2013, se va utiliza 1 jet simultan.

Conform art. 4.35., lit. d) din P118/2-2013, timpul de functionare pentru instalatia de hidranti interiori va fi de 10 de minute.

Conform anexei nr. 3 din P118/2-2013, hidrantii interiori vor avea urmatoarele caracteristici:

 • •   debitul Qhi = 2,1 l/s

 • •  timpul de stingere The = 10 minute

Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori se va realiza din conducte de otel.

Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor.

Fiecare hidrant interior va fi compus din:

 • •   cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport pt. furtun, geam si cheder cauciuc,

 • •  660 x 550 x 210 mm (L x H x l),

 • •   rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip "C",

 • •   robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C",

 • •  teava refulare echipata cu racord refulare tip "C" cu ajutaj de 13 mm

 • •   racord refulare tip C (2")

Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori

Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art.

 • 6.1, lit. f), pentru cladiri de cultura sau învatamînt, daca este indeplinita una dintre conditiile:

 • - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

 • - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti exteriori.

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a ll-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

 • - au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane

 • - au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 m2, se prevad instalatii de hidranti exteriori.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

INSTALAȚII INTERIOARE ÎNCĂLZIRE CENTRALA

Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost calculat în concordanta cu prevederile STAS 1907-2014, pentru temperatura exterioara de calcul -15°C si zona eoliana IV, în care viteza vântului este v=4 m/s.

Instalatia interioara s-a prevazut pentru functionarea cu apa caldă 75/65 C.

Sistemul de incalzire folosit este bitubular cu radiatoare

Conductele de distributie se amplaseaza in pardoseala si in perete la o distanta de aproximativ 5 cm intre.

Legaturile retelei de distributie la radiatoare se vor monta ingropatsi sunt prevazute cu robinete cu reglaj.

Aerisirea instalatiei de incalzire centrala se face astfel:

-prin aerisitoare montate in radiatoare

La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile normativului I 13-2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala.

La executie se va respecta intocmai documentatia desenata si scrisa in vederea unei bune functionari a instalatiei interioare de incalzire centrala.

Acesta centrala va functiona pentru incalzire si preparare apa calda menajera. Centrala termica va fi prevazuta cu pompe de circulatie a agentului termic, cu vas de expansiune, cu supapa de siguranta si cu elemente de masura si control.

Pentru protectia echipamentelor si prelungirea duratei medii de utilizare, dar si pentru a asigura functionarea acestora la parametrii optimi, se va folosi apa dedurizata cu ajutorul unui filtru cu polifosfat. Acesta va asigura prepararea apei de umplere a instalatiei si adaos in circuitul de apa calda pentru incalzire.

Pentru transmisia caldurii in incaperi se vor folosi radiatoare tip DK 22.

Pentru transportul agentului termic de la centrala termica la distribuitoare se va folosi teava de cupru.

INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE

Pentru asigurarea conditiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip multisplit pe fiecare nivel. Incaperile climatizate situate in aceeazi zona a cladirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fatada cladirii desenate. Numarul de schimburi de aer necesar asigurarii calitatii aerului interior se realizeaza prin ventilare mecanica .

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

DOTĂRI CLĂDIRE SI DOTĂRI EXTERIOARE:

I .Dotări PARTER ( Corp S):

1. Cabinet medical = 15.70 mp

Medic si asistent medical

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

2

Scaun ergonomie

buc.

2

Scaun vizitator

buc.

2

Pat consultatie

buc.

1

Paravan medical

buc.

1

Casetiera

buc.

2

Dulap vitrina - metalic (medic)

buc.

2

Cuier pom

buc.

1

Laptop + licente

buc.

2

Imprimanta laser

buc.

1

Combina frigorifica

buc.

1

Inhalator de prim ajutor

buc.

2

Trusă medicală pentru pansat

buc.

2

Stetoscop

buc.

1

Tensiometru

Buc.

1

Glicometru cu teste

Buc.

1

Cântar electronic

Buc.

1

Taliometru telescopic

Buc.

1

Stativ perfuzii

Buc.

1

Lampă antibactericidă

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

Buc.

1

Sterilizator

Buc.

1

Trusă medicamente de prim-ajutor

Buc.

2

Termometru

Buc.

2

Apasator de limba

Buc.

2

Saltea piele ecologica

buc.

1

Cos de gunoi inox cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

2. Izolator = 11.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masa patrata 120 cm

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Pat - izolator

buc.

1

Casetiera

buc.

1

Dulap cu 1 usa 200/45/52 cm

buc.

1

Cos de gunoi inox cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Cuier pom

buc.

1

3. Grup sanitar izolator

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

4. Sală de așteptare= 13.50 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masute 60 cm inaltime

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

8

Cuier pom

buc.

2

Cos de gunoi inox cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa

buc

1

5. Grup sanitar sala de asteptare

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

6. Birou personal de specialitate (Birou 1) = 9.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

2

Masa patrata 120 cm

buc.

1

Scaun ergonomic

buc.

2

Scaun vizitator

buc.

4

Casetiera

buc.

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187/ cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas

Buc

1

Laptop + licente

buc.

2

7. Birou personal de specialitate/administrativ (Birou 2) = 9.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

3

Scaun ergonomic

buc.

3

Scaun vizitator

buc.

4

Casetiera

buc.

3

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Imprimanta laser

Buc

1

Laptop + licente

buc.

3

8. Birou (șef /coordonator centru) (Birou 3)= 9.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masute 60 cm inaltime

buc.

1

Aparat foto

Buc

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas

Buc

1

Laptop + licente

buc.

1

Multifuncționala

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

9. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități (Corp S) =3.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Vas WC adaptat PD

Buc

1

Bara cu functionalitate mixta PD

Buc

2

Cos de gunoi cu capac

buc

1

Colac WC adaptat PD

buc.

1

10. Hol+casascării+spațiu lift = 27.50+14.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancute hol

buc.

3

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Dotări PARTER ( Corp N):

11. Sală multifunctionala compartimentabila (Sală de educație și activități culturale de grup și seminarii;Sală activități pe piața muncii/multimedia;Sală activități copii)=87.20(43.15+44.05)mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masa conferinta modulara 10 persoane

buc

2

Scaun vizitator

buc

43

Biblioteca

buc

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc

2

Ecran proiectie

buc

1

Flipchart

buc

1

Videoproiector

buc

1

Sistem audio

buc

1

Carti

Buc

150

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

Buc

1

Cuier pom

buc.

3

Tabla alba

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

8

Instrumente de percutie tip shaker

buc

10

Muzicuta

Buc

4

Set bongo

Buc

2

Set tobe cu bete pentru copii

Set

2

Tamburina si toba de mana

Set

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Jocuri pentru nevazatori

Set

2

Jucării pentru nevazatori

Set

4

Ustensile de scris pentru nevazatori

set

4

Tabla inteligenta smartboard

buc.

1

Castaniete cu maner

Buc

4

Maracas

Buc

4

Chitara clasica

Buc

2

12. Grup sanitar = 2.20 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

13. Hol+casa scării = 36.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancute hol

buc.

3

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

14. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități =4.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Vas WC adaptat PD

Buc

1

Bara cu functionalitate mixta PD

Buc

2

Cos de gunoi cu capac

buc

1

Colac WC adaptat PD

buc.

1

15. Grupur sanitar (1F) = 4.75 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

16. Grupur sanitar (1B) = 5.05 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

17. Cabina poarta = 2.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Scaun ergonomic

buc.

1

Smart TV 80 cm

buc.

1

Suport TV perete

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

18. Garderoba = 3.65 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Cuier perete

Buc

3

II . Dotări ETAJ 1 (spațiiși dotări estimate):

19. Sala calculatoare = 22.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masa calculator cu raft tastatura

buc.

7

Periferice PC

Set

8

Scaun ergonomic

buc.

9

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

2

Computer + licente

buc.

8

Computer Braille cu licenta

Buc

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas

Buc

1

Audiobook

Buc.

20

20. Spalatorie = 5.70 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dulap metalic

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Masină spălat rufe

buc.

1

Cos de gunoi

Buc

1

Masina de uscat rufe

buc.

1

21. Lenjerie murdara = 3.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dulap metalic

buc.

2

22. Lenjerie curata = 3.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dulap metalic

buc.

2

23. Grupur sanitar (1B) = 3.50 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

24. Grupur sanitar (1F) = 3.50 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

25. Sala de activități educative /socializare (sală activitățiadolescenți,) (Sala activitati 1) =

22.70 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

8

Ghilotina de hartie

Buc

1

Aparat de laminat

buc

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

20

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Cuier pom

buc.

2

Tabla inteligentasmartboard

buc.

1

Tabla alba

buc.

1

Laptop + licențe

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

26. Hol+casascării+spațiu lift = 25.00mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancute hol

buc.

3

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

27. Sala consiliere(sala consiliere socială)= 10.35 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masute 60cm inaltime

buc.

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

Scaunele copii

buc.

3

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Canapea 2 locuri

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Baterii teste psihologice

buc.

1

28. Sala consiliere grup (sala consiliere psihologica de grup)= 18.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masute 60cm inaltime

buc.

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

Scaunele copii

buc.

5

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Laptop + licențe

buc.

1

Canapea 2 locuri

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Baterii teste psihologice

buc.

1

29. Arhivă = 4.95 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Rafturi metalice cu polițe

buc.

3

30. Sala de activități educative /socializare (Sala activitati2) =11.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

6

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

12

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

2

Cuier pom

buc.

2

Tabla inteligentasmartboard

buc.

1

Tabla alba

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

31. Sala de activități educative /socializare (sala pentru activități afterschool) = 29.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

8

Ghilotina de hartie

Buc

1

Aparat de laminat

buc

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

20

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

2

Cuier pom

buc.

2

Tabla inteligentasmartboard

buc.

1

Tabla alba

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Laptop + licențe

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

32. Sală de mese = 62.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masa patrata 120 cm

buc.

8

Scaun vizitator

buc.

46

Dulap 2 usi 70/35/122 cm

buc.

1

Dulap rafturi 70/32/122 cm

buc

1

Set tacâmuri inox 24 piese

Set

10

Set vesela 12 persoane

Set

5

Set oale inox

Set

2

Polonic inox 0,5 l

Buc

2

Cutite bucatarie

Buc

4

Pahare de sticla

Buc

50

Cani de portelan pentru ceai

Buc

50

Palete/spatula servire

Buc

2

Bol de portelam pentru supa

Buc

10

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

Buc

1

33. Oficiu= 14.20 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Mobila bucatarie modulara

buc.

1

Combina frigorifica

buc.

1

Chiuveta mare cu robinet ptspalat marmite

buc.

1

Plita electrică+cuptor

buc.

1

Masina spălat vase

buc.

1

Cuptor microunde

buc.

1

Fierbator

buc.

1

Cafetiera

buc.

1

Hota

buc.

1

Sandwich maker

buc.

1

Blander cu cana de sticla

Buc

1

Termos 2 l

Buc

1

Tocator de lemn

Buc

2

Uscator de vase supraetajat

Buc

1

Organizator de tacamuri

Buc

2

Dispersor prosoape de hartie

Buc

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Dispersor sapun lichid

Buc

1

Tava de inox

Buc

6

Cos de paine

Buc

8

Marmite de inox cu capac 20-40 L

Buc

4

Recipiente ermetice de inox pentru depozitare alimente

Buc

4

Platouri de portelan

Buc

8

Prosoape bumbac de bucatarie

Buc

50

Set oliviera de inox

Set

4

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

III . Dotări ETAJ 2 (spații și dotări estimate):

34. Sală de activități de educație fizică și sport = 247.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Saltele pentru sport

Buc

5

Mingi de baschet

Buc

4

Mingi de voilei

Buc

4

Mingi de fotbal

Buc

4

Spalier

buc.

4

Masa tenis pliabila

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

buc

1

Fileu de volei cu suport

Buc

1

Poarta mobila de fotbal

Buc

2

Cos baschet

Buc

2

35. Vestiar, grup sanitar si dusuri fete = 22.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancă vestiar

buc.

2

Cuier de perete

Buc

2

Cos de gunoi

Buc

1

Uscator de par cu prindere i perete

Buc

2

Suport prosoape

Buc

1

Prosoape de bumbac

Buc

25

Dulap vestiar modular(6 casete)

modul

2

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

| Colac WC| buc. |1|

36. Vestiar, grup sanitar si dusuri baieti = 22.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancă vestiar

buc.

2

Cuier de perete

Buc

2

Cos de gunoi

Buc

1

Uscator de par cu prindere in perete

Buc

2

Suport prosoape

Buc

1

Prosoape de bumbac

Buc

25

Dulap vestiar modular(6 casete)

modul

2

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Colac WC

buc.

1

37. Hol+casascării+spațiu lift = 32.50 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Cuier perete

Buc

2

Bancute hol

buc.

2

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

Buc

1

Dulap vestiar modular( 6 casete)

modul

7

Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa

buc.

2

Tot mobilierul să conțină încuietori individuale.

IV. Dotari care deservesc întreg spațiul (spatii și dotări estimate) :

Denumire

U/m

Cantitate

Centrala telefonică

buc.

1

Telefon fix

buc.

10

Jaluzele

Mp.

100

Trusă de prim-ajutor perete

Buc.

2

Acces W-IFI

Buc

2

V

Dotări curte (dotări estimate):

Denumire

U/m

Cantitate

Ansamblu de joaca si fitness exterior

set

1

Cos baschet cu stâlp de exterior

Buc

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

VI. Dotari pentru întreaga clădire (dotări estimate):*

Denumire

U/m

Panouri solare pentru incalzirea apei in cladirile construite

cladire

Materiale incombustibile pentru anvelopare

cladire

Iluminat interior cu lampi eficiente

cladire

Iluminatul in parculetul public folosind energia solara - panouri solare

parculet

Sistem de încalzire si centrala termică

clădire

Sistem aer conditionat

cladire

Sistem supraveghere video

clădire

Sistem alarma si paza

clădire

Interfon audio

clădire

Sistem detectie antiincendiu

clădire

Rețea calculatoare + Server

cladire

Lift (adaptat pt persoanele cu dizabilități)

clădire

Rampa fixă de acces pentru persoane cu dizabilități

cladire

Hidrant exterior

cladire

Stingatoare de incendiu conform normativelor

cladire

Retea internet, TV, telefonie

clădire

Dotare grupuri sanitare si dusuri cu obiectele sanitare necesare(chiuvete, baterii ptrchiuvete,vase de toaleta, dusuri etc.)

cladire

Racordare cladire la utilitatile necesare (energie electrica,termica/gaz, apa, canal,salubrizare, etc)

cladire

Covoare tactile (suprafețe tactilo-vizuale)

clădire

Indicatoare tactile braille (panouri tactile)

clădire

Coridor marcat cu banda in contrast

clădire

Detectoare de lumina si detectoare de culori

cladire

Pictograme pe usi

clădire

ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Execuția lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuția acestui tip de lucrări, cu personal calificat conform legii.

Organizarea de șantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face în locuri stabilite de comun acord executant - beneficiar. Se recomandă ca organizarea execuției lucrărilor să se facă numai în incinta proprietății, fără a afecta spațiile publice (carosabil etc.).

Toate materialele care se vor pune în operă vor fi compatibile cu funcțiunea solicitată și vor fi însoțite de certificate de calitate, conformitate și de garanție care se anexează la cartea tehnică a construcției. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calității acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele și procedeele noi vor fi însoțite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se vor asigura clasele de combustibilitate după cerințe, pe funcțiuni, în conformitate cu normativele în vigoare.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Transportul materialelor necesare se va face pe măsura executării lucrărilor, depozitarea făcându-se pe proprietate în afara incintei șantierului.

Transportul deșeurilor rezultate se va face numai în incinte autorizate în acest scop, transportul lor de pe șantier făcându-se pe măsura executării lucrărilor.

Utilajele, sculele și dispozitivele se vor aproviziona de la baza de producție a executantului și se vor aduce la lucrare numai când este necesară utilizarea lor.

Se interzice deversarea apelor uzate sau disponibilizarea oricărui material în spațiile naturale existente în zonă.

Întocmirea proiectului de execuție pentru organizarea de șantier cade în sarcina executantului, care va prevedea, în cadrul acestei documentații, și măsurile pentru protecția muncii, siguranța circulației și de PSI pentru perioada execuției lucrărilor. În cadrul lucrărilor de organizare de șantier se vor lua toate măsurile de semnalizare și dirijare a circulației pietonale și auto, pe timpul execuției.

În proiectul tehnologic și de organizare de șantier precum și în fișele tehnologice întocmite de unitatea executantă de construcții-montaj, se vor explica detaliat toate fazele și operațiile de lucru, succesiunea lor, utilajele, dispozitivele și sculele utilizate, precum și măsurile de protecția muncii specifice fiecărui gen de lucrări.

Toate fazele determinante vor fi recepționate, prin grija beneficiarului și a inspectorului (dirigintelui) de șantier, conform programului pentru controlul calității anexat la prezenta documentație.

MĂSURAREA LUCRĂRILOR

Calculul cantităților de lucrări se va face pe baza planșelor din proiectele de arhitectură, rezistență și ale celorlalte specialități .

Listele de cantități de lucrări se vor întocmi pe baza indicatoarelor cu norme de deviz și pe baza cantităților calculate.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

În cadrul lucrărilor de organizare de șantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori.

Se interzice depozitarea materialelor pe spațiile verzi existente, adiacente proprietății. De asemenea se interzice circulația autovehiculelor de șantier peste spațiile verzi și alte terenuri, cu excepția celor destinate pentru organizarea de șantier.

Materialele și deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta și depozita în locuri special amenajate și pentru care s-au obținut toate avizele și acordurile organelor locale abilitate.

Curățenia pe șantier se va asigura prin grija executantului și va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de șantier.

Pe perioada execuției se interzice deversarea apelor uzate în spațiile naturale din zonă și se vor lua măsuri ca benzina și eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul.

După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spațiile verzi și împrejmuirile.

Realizarea lucrărilor nu creează condiții pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător.

CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Controlul lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucțiuni tehnice, etc., urmărindu-se totodată și programul de control al calității.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Utilajele, sculele și dispozitivele utilizate la execuția lucrărilor trebuie să fie performante și în conformitate cu specificațiile stabilite prin fișele tehnologice.

Nu se admite folosirea unor utilaje sau dispozitive neverificate din punct de vedere tehnic.

Controlul calității execuției lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui diriginte (inspector) de șantier de specialitate. Fazele de execuție supuse în mod obligatoriu controlului, precum și actele ce se vor întocmi în vederea atestării calității lucrărilor executate, sunt prezentate în „Programul pentru controlul calității”. Controlul calității lucrărilor se va face permanent, pe faze de execuție și categorii de lucrări.

La recepția lucrărilor, comisia de recepție va examina lucrările față de prevederile proiectului privind condițiile tehnice și de calitate ale execuției, precum și constatările consemnate în cursul execuției de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc. Pentru orice inadvertență sau modificare se va solicita prezența, respectiv acordul proiectantului.

La realizarea condițiilor de performanță în vederea obținerii autorizației de funcționare se va avea în vedere respectarea soluțiilor și recomandărilor din documentațiile specifice, precum și a celor din acorduri și avize.

PROTECȚIA MUNCII

La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena și protecția muncii prevăzute în „Regulamentul pentru protecția muncii în construcții”, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 9/N/1993, planul de securitate și sănătate conform HG 300/2006 actualizată 2013 și orice alte prevederi specifice valabile la data execuției lucrărilor.

Beneficiarul se obligă să încheie cu ANTREPRENORUL GENERAL, angajat pentru executarea lucrărilor de construire, o CONVENȚIE DE PROTECȚIA MUNCII, prin care antreprenorul răspunde de asigurarea în șantier a tuturor măsurilor conform planului de securitate și sănătate și normelor de protecția muncii pentru personalul propriu, beneficiar și angajații acestuia, proiectanți și angajații acestora, reprezentanții instituțiilor specifice de control sau orice altă persoană abilitată prin lege să fie prezentă pe șantier. În lipsa acestei CONVENȚII răspunderea, în cazul producerii unui accident în incinta șantierului, revine BENEFICIARULUI.

De asemenea șeful punctului de lucru are obligația de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarii la rețele și instalații, în funcție de condițiile specifice de șantier.

Este obligatoriu ca zona de acțiune a utilajelor să fie astfel delimitată în fișele tehnologice, încât clădirile învecinate să nu fie supuse unor șocuri mecanice în timpul de acționare a utilajelor respective.

POSTUTILIZAREA

Prin grija proprietarului construcției se vor lua măsuri pentru respectarea Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor - H.G. 766/1997, a Normativului privind comportarea în timp a construcțiilor P 130/1999, precum și a altor norme elaborate pe perioada existenței construcției care fac referire la situații ce privesc obiectul acestei documentații.

Se vor lua toate măsurile prevăzute de lege pentru eliberarea terenului de construcții, atunci când această hotărâre va fi luată de proprietar sau alți factori de decizie.

Impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Clădirea propusă pentru construcție, obiect al proiectului, va fi destinată utilizării publice pentru activități de tip centru de zi urmând a fi înființate mai multe tipuri de servicii sociale, regăsite în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, după cum urmează:

-Centru cultural pentru tineri.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

-Centru de zi pentru copii: Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți - cod nomenclator 8891CZ-C-II- „Centre de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți” Serviciu social de zi, incluzând servicii educaționale (de tip after-school și activități culturale); În cadrul Centrului de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti se vor desfasura activitati educationale (incluzând activități de educație formală și non-formală), recreative si de socializare, de orientare scolara si profesionala, de consiliere psihologica, de consiliere si sprijin pentru parinti, alte activități.

-Servicii de asistenta comunitara 8899 CZ-PN-V In cadrul serviciilor de asistenta comunitara se vor desfasura activitati de informare și consiliere, consiliere psihologica, educatie extracurriculara (educatie pentru sanatate, educație privind prevenirea și combaterea bolilor transmisibile, educație pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educatie civica, educatie pentru dezvoltarea abilitatilor pentru o viata independenta, educatie pentru prevenirea și combaterea comportamentelor anti-sociale), facilitare a accesului pe piata muncii, promovarea unui stil de viața sanatos si activ (facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea actiunilor și promovarea participarii la activitați de educație fizica sau sportive, organizarea evenimentelor si facilitarea accesului la activitati culturale si artistice), alte activitati.

Impactul socio-cultural al investiției în infrastructura de social și educațională are o magnitudine importantă în dezvoltarea plurilaterală a comunităților, sistemul social putând fi fiind considerat o component importantă a stării de bunăstare comunitară.

Starea de sănătatea a unei națiuni corelează cu multiple dimensiuni ale calității vieții: venit, loc de muncă, locuire și utilități, echitate și calitate a serviciilor de sănătate și educație și nu numai. Conform definițiilor Organizației Mondiale a Sănătății, adoptate în ultimii 30 de ani, sănătatea unui om nu ar trebui să se rezume doar la o lipsă a bolii, ci la o stare de prosperitate atât fizică, cât și mentală și socială. Prin această definire modernă, sănătatea individului este strâns legată de conceptul de calitate a vieții, mai mult ca niciodată. Pornind de la această viziune, în țările dezvoltate oferta de servicii de sănătate este combinată cu succes, în prezent, cu servicii de consiliere psihologică sau de asistare socială, cu servicii la domiciliul pacientului sau servicii eficiente medico-sociale, pentru persoane cu dizabilități sau persoane cu alte tipuri de probleme medicale și sociale, în același timp. Politicile sociale în domeniul sanitar se combină, eficient, cu alte tipuri de politică socială, pentru o investire cât mai adecvată în recuperarea capitalului uman al respectivei comunități.

Dezvoltarea economică rezolvă multe dintre problemele societăților sărace: aduce o îmbunătățire semnificativă a stării de bine a populației și a calității serviciilor oferite, însă, pe de altă parte, experiențe de succes ale unor țări au demonstrat că și unele tipuri de politică socială, precum o strategie de investiție în educație, în general și în educație pentru prevenție, duce, pe termen lung, la un impact pozitiv asupra bunăstării populației

Fiind o institutie a administratiei publice locale pe de o parte sustenabilitatea institutionala a proiectului este asigurata pe termen lung, urmare a nevoilor reale identificate. Ca urmare a implementarii proiectului, se va crea si dezvolta o infrastructura socio-educațională care sa raspunda nevoilor comunității, respectiv celor 100 de beneficiari direcți.

Realizarea obiectivului va contribui, de asemenea, la: creșterea sentimentului de apartenență la comunitate; dezvoltarea de acțiuni de informare la nivelul comunității în ceea ce privește serviciile oferite și beneficiile acestora pentru persoanele marginalizate și familiile acestora; asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire, educație, recreere - socializare, abilitare-reabilitare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru copii;

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

In faza de execuție nu se creează locuri de munca, constructorul va veni cu personal propriu.

Constructorul va veni cu echipa proprie, dar este posibil sa fie necesare angajări de personal suplimetare la execuție. Echipa constructorului trebuie sa acopere toate specialitatile necesare si lucrările sa se realizeze simultan pentru amenajări si instalații interioare si exterioare, echipa estimata fiind de 10 - 20 persoane

În faza de operare, schema de personal propusă cuprinde:

 • •  Personal de conducere

 • - șef centru, 1 persoană

 • •   Personal de specialitate de îngrijire și asistență:

 • -   Medic medicină de familie - 1 persoană

 • -   Asistent medical generalist - 1 persoană

 • -   Asistent social - 2 persoane

 • -   Consilier în domeniul adicțiilor - 1 persoană

 • -   Pedagog social - 1 persoană

 • -   Psiholog - 1 pesoană

 • •   Personal cu funcții administrative, gosdpodărire, întreținere reparații, deservire:

 • -   Paznic, personal curățenie spații - 2 persoane

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Pentru realizarea investiției propuse, respectiv Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural și Educațional Kuncz, propus a fi ampalasat în Timișoara, str. Satu Mare, nr. 1A, CF 449296, nu vor fi tăiați arbori din spații verzi, fapt consemnat și în adresa Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform adresei Nr. 7573/19.11.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului - proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Pe perioada perioadei de execuție, respectiv amplasarea organizării de șantier, se vor respecta prevederile OUG nr. 195.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Măsuri de reducere a impactului

În etapa de realizare a lucrărilor proiectate, pentru a nu fi produse perturbări grave ale echilibrelor ecologice sunt necesare adoptarea de măsuri de protecție a mediului, precum:

 • - respectarea graficului de lucrări a limita impactul asupra mediului natural al amplasamentului

 • - utilizarea de utilaje și mijloace de transport performante, pentru a diminua zgomotul datorat activităților de execuție a lucrărilor proiectate, precum și echiparea cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă

 • - evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

- colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor în scopul evitării atragerii animalelor domestic sau chiar sălbatice din zonă și reducerii riscurilor atât pentru oameni cât și pentru animale.

O scurtă descriere a impactului potențial cu luarea în considerare a următorilor factori:

impactul asupra:

populației: nesemnificativ

sănătății umane: nesemnificativ

faunei și floreii: inexistent

solului: nesemnificativ

folosințelor: inexistent

bunurilor materiale: inexistent

calității și regimului cantitativ al apei: inexistent

calității aerului: nesemnificativ

climei: inexistent

zgomotelor și vibrațiilor: semnificativ - limitat prin măsuri compensatorii dispozitive de protecție zgomot

peisajului și mediului vizual: normal

patrimoniului istoric și cultural: inexistent

asupra interacțiunilor dintre aceste elemente: nesemnificativ

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ).

Prin realizarea investiției nu se preconizează în impact care să aibă efecte degradante sau disturbatoare asupra terenului. Realizarea investiției este neutră din punct de vedere al impactului.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional etc.

Lucrarea se va desfășura în mediul urban construit unde există funcțiuni similare, fiind în deplină consonanță cu acestea - case, clădiri de locuit private.

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public. - Nu este cazul.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

-tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate:

 • •   Deșeuri din demolări, moloz, resturi construcții: 0 Tone - nu este cazul

 • •   Deșeuri rezultate ca rest în execuție: 3 tone

 • •  Deșeuri menajere în exploatare: 1,2 tone/an

Modul de gospodărire a deșeurilor

 • •  faza de execuție: contract firmă specializată

 • •  faza de operare: punct gospodăresc pubele colectare separată pe categorii de deșeuri existent. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu;

 • •  Nu se propun echipamente pentru monitorizarea parametrilor de mediu.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției.

În perioada de execuție pot apărea următoarelor forme de risc:

riscuri și accidente datorate circulației vehiculelor în incinta șantierului:

 • •  transport materiale de construcții, transport utilaje, transport pământ în exces etc.

 • •   existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotarea, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe.

 • •  fiecare loc de munca va fi reglementat cu norme clare de exploatare; se vor elabora instructiuni clare de exploatare și întreținere. Normele de exploatare vor prevedea măsuri rapide de intrevenție în cazul declanșării unor accidente sau avarii.

 • •   zona obiectivului vizat va trebui astfel amenajată încât riscul producerii unor accidente printre membrii comunităților învecinate să fie eliminată.

Analiza de risc cuprinde următoarele etape principale:

 • 1. Identificarea riscurilor. Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul ședințelor lunare de progress de către membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie să includă riscuri care pot apărea pe parcursul întregului proiect: financiare, tehnice, organizaționale, cu privire la resursele umane implicate, precum și riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare ședință lunară.

 • 2. Evaluarea probabilității de apariție a riscului. Riscurile identificate vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul acestora asupra proiectului.

 • 3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor. În prezenta analiză de risc se propune determinarea calitativă a factorilor ce pot provoca modificări semnificative ale variabilelor critice identificate astfel încât indicatorii proiectului să sufere modificări majore.

Pentru analiza proiectului de investiții s-au luat în considerare riscurile ce pot apărea atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de exploatare a obiectivului de investiție.

Riscurile tehnice, care pot aparea in momentul in care prestatorul lucrarilor de constructii nu respecta specificatiile din proiectul tehnic, sau calitatea materialelor folosite si calitatea lucrarilor executate nu sunt corespunzatoare. Datorita faptului ca societatile care vor afecta aceste servicii vor fi alese prin intermediul sistemului de achizitie publica si vor trebui sa intruneasca anumite criterii specifice, riscurile se considera minime. Un alt risc tehnic ar putea aparea din cauze nerespectarii conditiilor contractuale vizavi de termenele de realizare a investitiei, fapt care ar decala termenul de predare a lucrarilor. Aceste risc a fost luat in considerare in cadrul analizei financiare, estimandu-se durata de executie a lucrarilor de 12 luni calendaristice.

Riscurile finanaciare

Un risc finanaciar identificat sunt costurile conexe ale proiectului care apar pe durata implementarii si pe care autoritatea publia locala trebuie sa le suporte din bugetul local.

Riscurile institutionale vizeaza obtinerea diveselor autorizatii si acorduri pentru a putea desfasura investitia, risc minimizat datorita faptului ca toate avizele si acordurile pentru derularea acestor investiti, au

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

fost deja obtinute.Iar faptul ca investiția nu are un impact semnificativ asupra mediului, a simplificat cu mult procedura de obtinere a acordurilor de mediu.

Riscul de depasire a costurilor ce apare in situtia in care nu s-au specificat in contractul de executie sau in bugetul investitiei actualizari ale consturilor sau cheltuieli neprevazute.

Prin umrare nu au fost identificate riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea proiectului. Planificarea corectă a etapelor proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.

SCENARIUL 2 - nerecomandat:

STRUCTURA:

Structura de rezistenta a cladirii este formata din:

Infrastructura: Fundatii izolate si grinzi de legatura

Suprastructura: Este formata din stalpi si grinzi metalice. Planseele vor fi realizate din tabla cutata (cofraj pierdut) si beton armat. Scarile vor fi de beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC.

închiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti din panouri sandwich.

Diferenta intre cele doua scenarii propuse este din punct de vedere al sistemului structural (structura de rezistenta), celelalte amenajari, dotari, instalatii etc. raman neschimbate.

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului optim recomandat

Scenariul optim recomandat este SCENARIUL 1.

Conform analizei multicriteriale se observă că soluțiile tehnice propuse sunt apropiate ca raport input/ output, ceea ce evidențiază încă o data faptul că pentru investiție, soluțiile ecologice, cele de ultimă generație și la cele mai înalte standarde, reprezintă singurele opțiuni viabile din punct de vedere economic pe orizontul de timp analizat.

S-a optat pentru prima varianta pentru toate specialitatile, din considerente legate de functionare, consumuri, mentenanta echipamentelor si a structurii de rezistenta, rezistenta sporita impotriva incendiilor si eficienta functionala si energetica.

 • 5.3.Descrierea scenariului optim recomandat privind:

 • 5.3.1. Obținerea si amenajarea terenului;

Terenul inravilan de interes pentru edificarea Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz este situata la adresa Timișoara, Calea Moșniței nr. 1, reprezentând în suprafață de 966 mp, cu număr top 8190, este proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, conform Carte Funciară C.F. nr. 449296, (nr. CF vechi: 447261). Conform Certificat de Urbanism nr 206/17.01.2019, servituți asupra imobilului nu sunt precum si faptul că nu este înscris în lista monumentelor istorice sau ale nautrii ori în zona

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

de protecție a acestora. Terenul este, așadar, pretabil funcțiunii dezirabile Clădire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz.

Folosinta actuala - conform CF;

1) Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 619/2018- Zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizari de trasee/deschideri de strazi. Regim de inaltime maxim P+2e. POT maxim 40 %. Spatii verzi si plantate, conform HCL nr. 62/2012.

Utilizari premise: locuinte individuale, locuinte pentru maxim doua familii, conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona de locuit, functiuni complementare zonei de locuit: comert, alimentatie publica, servicii, administratie, cultura, culte, invatamant, sanitate, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii, stationare autovehicule, instalatii tehnico-edilitare necesare zonei, birouri, sedii financiar-bancare.

Utilizari interzise: activitati industrial sau alte tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat, activitati de depozitare, comer ten-gros, antrepozite, spatii de intretinere auto, ferme agro-zootehnice, abatoare, anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor, depozite de deseuri, amplasarea oricarei constructii in interiorul perimetrului de protective al forajelor de apa.

Amenajarea terenului: NU sunt necesare lucrări de demolare ale cosntrucțiilor existente pe amplasament.

Terenul este liber de sarcini si se afla in proprietate solicitantului.

 • 5.3.2. Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Necesarul de utilitati:

Pentru asigurarea funcționalității ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz” sunt necesare branșamente la următoarele utilități:

 • •   Energie electrică

 • •  Alimentarea cu apă

 • •   Instalații de comunicații

 • •  Evacuarea deșeurilor

 • •  Asigurarea gazelor naturale

 • •  Asigurarea agentului termic

 • •  Canalizare

Pe amplasament exista doua conducte de canal, conform avizului tehnic de amplasament emis de catre Aquatim. Deoarece conductele existente influenteaza realizarea obiectivului propus, este necesara relocarea acestora;

Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Energie electrică - Alimentarea cu energie electrica s-a prevazut a se face de la reteaua electrica de joasa tensiune existenta în zona de la un BMPT.

Solutia de alimentare de la reteaua publica de energie electrica se va alege in urma studiului facut de sucursala locala a furnizorului de energie electrica in jurisdictia careia se afla cladirea.

Contorizarea energiei active consumate se realizeaza in BMPT.

Servicii de apă/canal

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Apa rece va fi livrata la obiectele sanitare prin conducte exterioare de distribuție din polietilena de inalta densitate (PEID montate orizontal, sub adancimea de inghet, iar la interior, coloane verticale si legaturi. La interior conductele de distributie vor fi din material plastic, respectiv polipropilena (PP-R).

Pentru alimentarea cu apa rece se va realiza un racord la reteaua publica, in cadrul unui camin de vane, respectiv vanele de izolare, filtru impuritati si contorul de apa.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor.

Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre reteaua de canalizare a localitatii.

Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii

întreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015.

Alimentarea cu apa caldă

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete. Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata.

Servicii de salubritatea

Se va realiza platformă (punct gospodăresc) dotat cu pubele conform prevederilor legale și colectare cu operator local.

Instalații de comunicații

Se va realiza contract cu operatorului specializat prin achiziționarea pachetului cel mai avantajos (sau pachetelor, după caz).

Asigurarea gazelor naturale

Se va realiza racordarea la rețeaua de gaze naturale

 • 5.3.3. Soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economicipropuși;

1. AMPLASAMENTUL:

 • 1.4. REGIMUL JURIDIC

Teren intravilan. Proprietar MUNICIPIUL TIMIȘOARA, conform C.F. anexat, nu este inclus in listele monumentelor istorice și/sau ale naturii ori în zona de protecție a acestora.

 • 1.5. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala: conform C.F. Destinatie: Teren în intravilanul Municipiului TIMIȘOARA. Destinație conform PUG: Zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi. Zona D.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • 1.6. REGIMUL TEHNIC

SITUARE, VECINĂTĂȚI:

Conform PUG aprobat prin HCL or. 157/2002 prelungit prin HCL nr.: 619/2018 - Zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare. Teren posibil afectat de modernizări de trasee/deschideri de străzi .

Regim de înălțime maxim P+2E.

POT maxim 40%.

Spații verzi și plantate, conform HCL nr. 62/2012

Amplasarea construcției se va face conform RLU: cu respectarea aliniamentelor stradale existente sau cu retragere maxim 6.00 metri de la fronturile stradale, la minim 10.00 metri față de limita posterioară (min. 6m în cazuri bine justificate) și cu asigurarea unui acces auto pe parcelă.

Împrejmuirea pe limitele laterale, va respecta prevederile din Codul Civil (Hmax. 2 m.). Spre drumurile publice împrejmuirile vor avea înălțimea maximă de 1.80 metri de la nivelul trotuarului, cu un soclu plin cu înălțimea de 0.45-0.60 metri, iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă; stâlpii imprejmuirii vor avea înălțimea maximă de 2.40 metri. Fundațiile imprejmuirii nu vor depăși limitele de proprietate. Porțile împrejmuirilor se vor deschide fără afectarea domeniului public.

ZONA SEISMICA DE CALCUL:

coeficienți: a.g. = 0,20 g, Tc = 0,7 s

FORMA ȘI DIMENSIUNILE ÎN PLAN

Terenul, cu suprafața de 966 mp, format din parcela mai sus amintită are o formă poligonală, neregulată, cu următoarele dimensiuni și vecinătăți, conform planului de situație:

-latura N 42,89 m - vecin str. Satu Mare, nr. 1

-latura E 24,73 m - front stradal, str. Satu Mare

-latura S 24,74 m - front stradal, Calea Moșniței / 16,18m - z.v., nr. top. 8189

-latura V 20,32 m - front stradal, str. Aviatorilor / 6,16m - z.v., nr. top. 8189

INDICI URBANISTICI:

 • a) Suprafața construită la sol este de 380,65 mp.

 • b) Suprafața construită desfășurată a construcțiilor este de 1163.95 mp

 • c) Procentul de ocupare a terenului (POT) este de 39.40%.

 • d) Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de 1.19

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

CĂI DE COMUNICAȚIE, ACCESE, PARCAJE

Construcția va dispune de un acces pietonal pe latura Est, dinspre str. Satu Mare, acces pietonal pe latura Sud, dinspre str. Calea Mosnitei, respectiv un acces pietonal și unul auto pe latura Vest a parcelei, dinspre str. Aviatorilor.

Se vor asigura 4 locuri de parcare în incintă.

UTILITĂȚI

Terenul nu este racordat la utilități.

Se vor corela: cota ±0.00 a construcției, cota nivelmetrică, cota de nivel a drumului, cota canal-apă. Scurgerea și colectarea apelor pluviale se va face în canalizarea proprie. Lucrările nu vor afecta proprietățile invecinate și domeniul public.

Utilități existente în zonă: apă, canal, electricitate, gaz.

ARHITECTURA:

Municipiul Timișoara dorește realizarea pe amplasamentul propus a unui centru multifuncțional (clădire) de tip servicii sociale fără cazare, incluzand spații de odihnă, recreere și relaxare prin: amenajarea unor săli pentru cursuri artistice, sală de sport, activități de asistență la efectuarea temelor, denumite generic after school, sală de mese. cu respectarea prevederilor din certificatul de urbanism.

Programul este dedicat în special copiilor de vârstă școlară (7-12 ani).

Sala de mese va fi deservită de un serviciu de cathering, care va aduce mâncarea porționată și va fi prevăzută cu un oficiu pentru depozitarea temporară, spălare veselă.

Grupurile sanitare pentru personal se află la etajul I. Tot aici se află un oficiu cu spălătorie pentru fețe de masă, perdele, huse de scaune etc., prevăzut cu spații de depozitare pentru rufe curate / murdare.

Construcția va fi in regim de inaltime P+2E. Dimensiunile maxime in plan ale constructiei sunt de 10,15m x 14,30m. Înălțimea de la cota trotuarului la atic este de min. 3,00m pe limita Nord și de max. 15,50 m în zona sălii de sport.

Cota ±0,00 reprezinta cota pardoselii parterului cladirii aflata la -0,60m față de cota terenului sistematizat. Cota pardoselii în zona sălii multifuncționale va fi cea a terenului sistematizat, -0,60m față de cota ±0,00. Între cele două corpuri de la parter se prevede un sistem de gradene cu cote variind între ±0,00 și -0,90m Alinierea construcției s-a raportat la aliniamentele existene, conform planului de încadrare și planurilor de situație:

0,00 m fata de limita de la N cu înălțimea la atic 3,00m

și 2,97-3,41m cu înălțimea la atic de15,50m

0,00 m fata de limita de la E, front stradal str. Satu Mare

0,00 m fata de limita de la S, front stradal Calea Moșniței

0,00 m fata de limita de la V față de z.v., nr. top. 8189

Închiderile exterioare vor fi din zidărie de blocuri ceramice cu goluri verticale de 30cm, cu termoizolație din vată minerală la parter și parțial la etajele 1 și 2. În zona sălii de mese și a sălii de sport se prevăd închideri de tip perete cortină din panouri translucide și termoizolante, multicamerale, din policarbonat.

Acoperișul va fi de tip terasă, cu termoizolație din polistiren extrudat la planșeele din beton armat, respectiv vată minerală rigidă în zona sălii de sport. Învelitoarea se va realiza cu membrană PVC.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Se vor prevedea hidroizolații din membrană bituminoasă la partea superioară a elevațiilor, sub zidărie și minim 50cm spre interior și sub pereții de zidărie interiori pe o lățime de 1 m, pentru oprirea infiltrațiilor din capilaritate.

Compartimentările ușoare la interior se vor executa cu pereți din gips carton pe structură din profile ambutisate de tablă galvanizată.

Tâmplăriile exterioare vor fi realizate din profile P.V.C. cu barieră termică și geam termoizolant triplustrat clar. Nu se recomandă optarea pentru geam triplustratificat pentru grosimi ale pachetului acestuia mai mici de 40mm. Pentru îmbunătățirea rezistenței la transfer termic în special pe timp de iarnă se recomandă folosirea de sticlă cu strat low-e la partea situată spre interiorul pachetului de geam a foii interioare. La exterior se va folosi sticlă anti-efracție la toate nivelele.

Finisajele exterioare constau din:

Tencuiala decorativa la peretii exteriori.

Beton antiderapant la scări exterioare, rampe și podeste de acces, gradene

Tamplării din PVC cu geam clar la usile si ferestrele exterioare

Pereți cortină translucizi din panouri termoizolante multicamerale din policarbonat la sala de mese și sala de sport.

Învelitoare din membrana PVC

Elemente de tinichigerie (jgheaburi, burlane, sorturi etc.) din tabla cu protectie multistrat.

Finisajele interioare constau din:

Zugrăveli lavabile pentru interior, pe un suport de glet de ipsos stabilizat cu amorsa la pereți și tavane Tavan suspendat acustic în sala multifuncțională, tavan suspendat casetat în sala de mese.

In zonele umede ale bailor și oficiilor (pe langa obiectele sanitare si in zonele de spalat) peretii vor fi placati cu faianta

Pardoselile interioare vor fi din rășini epoxidice.

In băi se vor prevedea sifoane de pardoseala.

La cabinetul medical și în zona izolatorului se vor prevedea finisaje antiseptice.

Se va acorda atenție deosebită detaliilor aflate la racordul dintre suprafețe sau materiale, hidroizolațiilor orizontale și verticale

Toate materialele care se pun în operă vor fi compatibile cu funcțiunea solicitată și vor fi însoțite de certificate de calitate, conformitate și de garanție care se anexează la cartea tehnică a construcției. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calității acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele și procedeele noi vor fi însoțite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se va asigura îndeplinirea cerințelor de calitate și performanță din documentațiile specifice, pe specialități, avizate de instituțiile abilitate.

La recepționarea fazelor conform programului de urmărire a calității, pentru orice inadvertență sau modificare se va solicita prezența, respectiv acordul proiectantului.

La executarea lucrărilor se vor respecta toate normele și normativele privind calitatea lucrărilor, normele și normativele sanitare, de protecția mediului, de protecția muncii și P.S.I. în vigoare.

Constructia in regim de inaltime P+2E este compusa din urmatoarele functiuni:

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

PARTER

S.U. PARTER

302,60mp

S.C. PARTER

380,65mp

PARTER CORP N

P/1

SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COMPARTIMENTABILĂ max. 50 LOCURI (43 pe scaune)

MOCHETĂ

87,20mp

P/2

DEPOZITARE MOBILIER / RECUZITĂ / ECHIPAMENTE

MOCHETĂ

28,45mp

P/3

HOL+SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

36,60mp

P/4

GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

4,00mp

P/5

GRUP SANITAR FEMEI

RĂȘINI EPOXI.

4,75mp

P/6

GRUP SANITAR BĂRBAȚI

RĂȘINI EPOXI.

5,05mp

P/7

CENTRALĂ TERMICĂ

RĂȘINI EPOXI.

8,95mp

P/8

GARDEROBĂ

RĂȘINI EPOXI.

3,65mp

P/9

CABINĂ POARTĂ

RĂȘINI EPOXI.

2,45mp

P/10

WINDFANG

RĂȘINI EPOXI.

2,90mp

P/11

GRUP SANITAR

RĂȘINI EPOXI.

2,20mp

S.U. PARTER - N

186,20mp

S.C. PARTER - N

219,90mp

PARTER CORP S

P/11

HOL+SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

27,50mp

P/12

GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

3,15mp

P/13

HOL

RĂȘINI EPOXI.

14,00mp

P/14

BIROU

RĂȘINI EPOXI.

9,15mp

P/15

BIROU

RĂȘINI EPOXI.

9,15mp

P/16

BIROU

RĂȘINI EPOXI.

9,15mp

P/17

AȘTEPTARE CU GRUP SANITAR

RĂȘINI EPOXI.

13,50mp

P/18

CABINET MEDICAL

RĂȘINI EPOXI.

15,70mp

P/19

IZOLATOR CU GRUP SANITAR

RĂȘINI EPOXI.

11,00mp

P/20

WINDFANG

RĂȘINI EPOXI.

4,10mp

S.U. PARTER - S

116,40mp

S.C. PARTER - S

160,75mp

ETAJ 1

S.U. ETAJ 1

297,85mp

S.C. ETAJ 1

363,70mp

E1/1

SALĂ DE MESE (max. 46 locuri)

RĂȘINI EPOXI.

62,00mp

E1/2

OFICIU

RĂȘINI EPOXI.

14,20mp

E1/3

SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

10,85mp

E1/4

HOL

RĂȘINI EPOXI.

45,95m

E1/5

SALĂ AFTERSCHOOL

RĂȘINI EPOXI.

29,60mp

E1/6

SALĂ DE CONSILIERE ÎN GRUP

RĂȘINI EPOXI.

18,60mp

E1/7

SALĂ DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

RĂȘINI EPOXI.

10,35mp

E1/8

ARHIVĂ

RĂȘINI EPOXI.

4,95mp

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

E1/9

SALĂ ACTIVITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

11,60mp

E1/10

HOL+SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

25,00mp

E1/11

SALĂ ACTIVITĂȚI

RĂȘINI EPOXI.

22,70mp

E1/12

GRUP SANITAR FEMEI

RĂȘINI EPOXI.

3,50mp

E1/13

GRUP SANITAR BĂRBAȚI

RĂȘINI EPOXI.

3,50mp

E1/14

LENJERE CURATĂ

RĂȘINI EPOXI.

3,45mp

E1/14

LENJERIE MURDARĂ

RĂȘINI EPOXI.

3,45mp

E1/15

OFICIU CU SPĂLĂTORIE

RĂȘINI EPOXI.

5,70mp

E1/16

SALĂ MULTIMEDIA

MOCHETĂ

22,45mp

ETAJ 2

S.U. ETAJ 2

363,95mp

S.C. ETAJ 2

419,60mp

E2/1

SALĂ DE SPORT

RĂȘINI EPOXI.

247,00mp

E2/2

HOL + SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

32,50mp

E2/3

HOL + SCARĂ

RĂȘINI EPOXI.

14,50mp

E2/4

VESTIAR F. CU GRUP SANITAR ȘI DUȘURI

RĂȘINI EPOXI.

22,00mp

E2/5

DEPOZITARE MATERIALE SPORTIVE

RĂȘINI EPOXI.

25,95mp

E2/6-SUPANTĂ

VESTIAR B. CU GRUP SANITAR ȘI DUȘURI

RĂȘINI EPOXI.

22,00mp

S.U. TOTALĂ

964,40mp

S.C. LA SOL

380,65mp

S.C. DESFĂȘURATĂ

1163,95mp


CATEGORII DE ÎNCADRARE ȘI CLASIFICARE

În conformitate cu prevederile normativului P100/2013, construcția se încadrează în clasa de importanță III (clădiri de importanță normală).

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/ 21.11.1997, construcția se încadrează în categoria de importanță „C” (clădiri de importanță normală).

În conformitate cu prevederile normativului P118/2013, construcția are gradul II de stabilitate la foc.

În conformitate cu regulamentul de verificare și expertizare a proiectelor, aprobat cu Ordinul MLPAT 77/N/28.10.1996.

În conformitate cu HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI NR. 560/15.06.2005 articolul 4 punctul a) construcțiile fără subsol sunt exceptate de la obligația realizării adăposturilor de protecție civilă

PROIECTUL SE VA VERIFICA LA CERINȚELE:

A1 - REZISTENTA SI STABILITATE ZIDARIE, BETON SI LEMN;

A2 - REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN;

B - SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

C - SIGURANȚA LA FOC

D - IGIENA ȘI SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

E - EFICIENȚA ENERGETICĂ

F - PROTECȚIA LA ZGOMOT


STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Cladire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

STRUCTURA:

Structura de rezistenta a clădirii este formata din:

Infrastructura: Fundatii continuie, grinzi de tip “T intors”

Suprastructura: Este formata din cadre de beton armat compuse din stalpi dreptunghiulari si grinzi. Planseele si scarile vor fi de beton armat. Deasupra golurilor de ferestre și uși se vor prevedea buiandrugi prefabricate sau buiandrugi din beton armat. Structura de rezistenta a acoperisului va fi realizata din grinzi cu zabrele din otel. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata cu cuta inalta, termoizolata cu vata minerala sau bazaltica si hidroizolata cu membrana PVC.

închiderile se vor realiza cu pereti cortina si pereti de zidarie de caramida si B.C.A..

INSTALAȚII:

Clădirea va fi utilată cu toate instalațiile necesare unei bune funcționări și se va racorda la toate rețelele existente.

Instalații electrice:

Obiectivul in cauza este o cladire noua, iar din acest motiv se propune o instalatie electrica care sa corespunda normelor in vigoare.

Pentru realizarea conditiilor tehnice si de confort interior se prevad urmatoarele categorii de instalatii electrice:

 • a) instalatii interioare de iluminat normal;

 • b) instalatii electrice de prize;

 • c) Iluminat de securitate

 • d) Instalatie de paratrasnet si instalatie de impamantare

 • e) Instalatie de curenti slabi

 • a) Instalatii interioare de iluminat normal

Iluminatul artificial al incaperilor se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat tip LED.

Se vor utiliza corpuri de iluminat care sa asigure confortul vizual corespunzator la un consum minim de energie electrica.

Comanda iluminatului normal se face cu intrerupatoare simple, duble 10A/230V montate ingropat si cu grad de protectie specific categoriei de mediu a spatiului in care sunt montate.

Aparatele de conectare a iluminatului se vor monta ingropat la inaltimea de min. 1,2 m de la pardoseala finita. Nivelele de iluminare adoptate sunt in functie de destinatia incaperilor si sunt conform normelor in vigoare.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate pe tavan si pereti.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.

 • b) Instalatii electrice de prize

Circuitele de prize de 16A/230 se vor executa cu cabluri FY 3x2.5mm2 , pozate in tuburi montate ingropat pereti.Toate prizele vor avea contact contact de protectie legat la priza de pamant prin intermediul tabloului de distributie.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

In tablou s-au prevăzut circuite de rezerva pentru apariția de noi consumatori in viitor.

Pozarea prizelor se va face la inaltimea de 0,3 m respectiv 1,5 m de la pardoseala finita.

Protectia circuitelor se va realiza cu intrerupatoare automate bipolare cu protectie magnetotermica, cu protectie diferentiala 30mA, montate in tabloul de distributie. Cablurile, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor CE si ISO.

 • c) Iluminat de securitate

Se prevede iluminat de securitate pentru circulatie si iluminat de securitate de evacuare, iluminatul de continuare a lucrului.

întreaga instalatie de iluminat de securitate se va realiza ingropat.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi montate ingropat pe tavan si pereti.

Iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesiriilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de evacuare se va face cu folosind corpuri de tip "indicator. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de urmat in caz de pericol. Iluminatul de siguranta de siguranta pentru evacuare este realizat de corpuri special tip CISA 02 2x8W inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respective cu sageti <—> care indica directia de evacuare. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acestea trec pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora amplasate la o inaltime de 20 cm deasupra de tocul usi.

Iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului se va realiza cu corpuri de iluminat tip FIDI 19 LED dotat cu acumulator. La eventuala disparitie a tensiunii din reteaua electrica acesta trece pe sursa proprie accumulator Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim o ora.

 • d) Instalație de paratrasnet si instalatie de impamantare

Instalatia de paratrasnet consta in amplasarea unui paratrasnet de tip PDA pe cladirea proiectata.

Instalatiile de protectie consta in legarea la pamant a instalatiilor, a tabloului electric prin intermediul celui deal treilea respectiv al cincilea conductor al coloanelor electrice, sistemul TN-S.

Tabloul electric general va fi legat la priza de pamant prin intermediul unei cutii echipate cu piese de separatie, utilizand conductor de tip Myf 1x4mm2 . Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant.

Protectia instalatiilor se face prin realizarea unei prize de pamant. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie cel putin 10, daca instalatia depaseste aceasta valoare se va folosi platbanda OL Zn 40x4 mm si electrozi de otel 0 2 1/2", l=3m si la minim 1.5 m - maxim 5 metri distanta fata de fundatia constructiei ingropata in pamant, pana se va ajunge la 10.

 • e) Instalatie de curenti slabi

Sistem antiefractie

Descrierea sistemului

Sistemul antiefractie va fi gestionat de o centrală. Centrala va fi amplasata in cladire . Centrala va dispune de un numar suficient de zone, astfel incat pe fiecare zona sa fie asigurata. Sistemul va fi modular, putand fi astfel extins prin conectarea mai multor module (extensii de zone) la linia de BUS.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Componenta sistemului:

Sistemul de detectie si avertizare la efracție va fi compus din:

 • • unitate centrala

 • • modul de extensie zone

 • • detector de miscare de interior

 • • contact magnetic

 • • buton de panica

 • • tastatura de comanda si control

 • • sirena de avertizare de exterior

Realizarea instalatiei

Cablurile vor fi protejate de la locul de montaj al echipamentului pana la centrala. Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate conform normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara pericol de incendiu.

Instalație monitorizare video

Descrierea sistemului

Sistemul de moniorizare video va fi compus din camere de supraveghere video de inalta rezolutie si un DVR. Legatura intre DVR si camera se va realiza cu ajutorul unui cablu coaxial si un cablu de alimentare.

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din firida de bransament cu B.M.P.T. echipat cu disjunctor modular.

Instalații sanitare:

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa potabila a tuturor punctelor de consum cât si alimentarea centralei termice a obiectivului proiectat se va face de la reteaua de apa a localitatii. Reteaua de apa executata din polietilena de înalta densitate 50 mm, se va poza direct în pamânt, pe pat de nisip de 10 cm, la cota -0,80 m de la CTA(cota terenului amenajat).Conductele de distributie de apa rece se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei recise folosesc tevi polipropilena reticulata.

Alimentarea cu apa caldă

Apa calda pentru consum menajer va fi preparata de o centrala termica pe gaz si de un sistem solar cu tuburi vidate. Conductele de distributie de apa caldă se monteaza in pardoseala si in perete.Pentru distributia interioara a apei calde se folosesc tevi de polipropilena reticulata.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Instalația solara este compusa din :

Panoul solar

“Inima” oricărui sistem solar este panoul solar. El absoarbe energia solară prin intermediul absorberului și o transformă în caldură. Absorberul încalzește capilarele din cupru prin care circulă agentul termic solar, tyfocor (amestec 45% propilenglicol și 55% apă). Acesta transportă cantitatea de căldură primită catre boilerul solar.

Boilerul solar

Este un boiler cu 2 serpentine de încălzire care va functiona concomitent cu centrala termica avand capacitatea de 200 de litri.

Automatizarea

Supraveghează și comandă funcționarea instalației solare.

Stația de pompare solara

Este formata din:

 • - pompa solară, care transportă agentul termic solar de la panouri la boiler;

 • - grup de siguranță cu manometru

 • - vas de expansiune solar

 • - frână gravitațională (nu permite agentului termic încălzit să se ridice către panouri, răcind astfel boilerul - de ex. noaptea)

-izolație termică

înainte de a incepe executia se vor coordona planurile de instalatii sanitare cu celorlalte tipuri de instalatii, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai rationale a intersectiilor. De asemenea se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta si cu planurile de arhitectura pentru a se verifica si daca este cazul a se preciza si dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor.

Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele in vigoare.

Traseele si dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate.

Principiul de functionare al instalației solare

Instalațiua solară are automatizare care are urmăoarele funcții:

Dacă diferența de temperatură dintre senzorul de pe panoul solar (S1) și senzorul din boiler (S2) este sub o valoare stabilită atunci se pornește pompa circuitului solar al boilerului Daca această diferență este peste o anumită valoare se dă comandă de oprire a pompei pompa se va opri si dacă temperatura apei din boiler depășește 90°C.

Canalizare

Evacuarea apelor uzate menajere provenite din cladire se face prin intermediul tevilor de PVC. Pe reteaua de canalizare se vor executa camine de vizitare în punctele de racord si de schimbare a directiei conform STAS 2448 si STAS 3051. Reteaua de canalizare de incinta a apelor uzate menajere se va executa din PVC-KG. Pozarea retelei exterioare de canalizare se face la o adâncime ce asigura protectia la înghet ( min. -0,80 m) si continuitatea pantelor.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Evacurea apelor uzate menajere se vor directiona catre rețeaua de canalizare a localitatii.

Apele pluviale vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a localitatii

întreaga lucrare de instalatie sanitara inferioara s-a proiectat in conformitate cu normativul I 9- 2015.

Instalația de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a îî-a - înstalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art.

 • 4.1, lit. e, pentru cladiri de învatamînt sau cultura, daca este indeplinita una dintre conditiile:

 • - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

 • - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti interiori.

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a îî-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. g) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

 • - au capacitatea simultana mai mare de 50 de persoane

 • - au volumul mai mare de 2000 m3, se prevad instalatii de hidranti interiori.

Pentru instalatia de hidranti interiori, conform Anexa 3 din P118/2-2013, se va utiliza 1 jet simultan.

Conform art. 4.35., lit. d) din P118/2-2013, timpul de functionare pentru instalatia de hidranti interiori va fi de 10 de minute.

Conform anexei nr. 3 din P118/2-2013, hidrantii interiori vor avea urmatoarele caracteristici:

 • •   debitul Qhi = 2,1 l/s

 • •  timpul de stingere The = 10 minute

Reteaua interioara a instalatiilor de stingere a incendiilor a hidrantilor interiori se va realiza din conducte de otel.

Hidrantii interiori se vor amplasa aparent pe pereti, conform planurilor.

Fiecare hidrant interior va fi compus din:

 • •   cutie de protectie, metalica, vopsita in camp electrostatic si prevazuta cu rola suport pt. furtun, geam si cheder cauciuc,

 • •  660 x 550 x 210 mm (L x H x l),

 • •   rola furtun (D=2", L=20m) echipata la capete cu o pereche de racorduri de refulare tip "C",

 • •   robinet hidrant (D=2") echipat la un capat cu racord refulare tip "C",

 • •  teava refulare echipata cu racord refulare tip "C" cu ajutaj de 13 mm

 • •   racord refulare tip C (2")

Instalatia de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori

Conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a îî-a - înstalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art.

 • 6.1, lit. f), pentru cladiri de cultura sau învatamînt, daca este indeplinita una dintre conditiile:

 • - au capacitatea maxima simultana mai mare de 200 de persoane

 • - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 (doua) niveluri supraterane, se prevad instalatii de hidranti exteriori.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

De asemenea conform Ordinului nr. 6026/15.11.2018 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere” indicativ P118-2/2013, art. 4.1, lit. e) cladiri de sanatate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adapostirea copiilor prescolari, a batrânilor, persoanelor cu dizabilitati sau lipsite de adapost, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

 • - au capacitatea maxima simultana mai mare de 100 de persoane

 • - au peste 2 (doua) niveluri si aria construita mai mare de 600 m2, se prevad instalatii de hidranti exteriori.

INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE CENTRALA

Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost calculat în concordanta cu prevederile STAS 1907-2014, pentru temperatura exterioara de calcul -15°C si zona eoliana IV, în care viteza vântului este v=4 m/s.

Instalatia interioara s-a prevazut pentru functionarea cu apa caldă 75/65 C.

Sistemul de incalzire folosit este bitubular cu radiatoare

Conductele de distributie se amplaseaza in pardoseala si in perete la o distanta de aproximativ 5 cm intre.

Legaturile retelei de distributie la radiatoare se vor monta ingropatsi sunt prevazute cu robinete cu reglaj.

Aerisirea instalatiei de incalzire centrala se face astfel:

-prin aerisitoare montate in radiatoare

La intocmirea documentatiei s-au respectat prevederile normativului I 13-2015 pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala.

La executie se va respecta intocmai documentatia desenata si scrisa in vederea unei bune functionari a instalatiei interioare de incalzire centrala.

Acesta centrala va functiona pentru incalzire si preparare apa calda menajera. Centrala termica va fi prevazuta cu pompe de circulatie a agentului termic, cu vas de expansiune, cu supapa de siguranta si cu elemente de masura si control.

Pentru protectia echipamentelor si prelungirea duratei medii de utilizare, dar si pentru a asigura functionarea acestora la parametrii optimi, se va folosi apa dedurizata cu ajutorul unui filtru cu polifosfat. Acesta va asigura prepararea apei de umplere a instalatiei si adaos in circuitul de apa calda pentru incalzire.

Pentru transmisia caldurii in incaperi se vor folosi radiatoare tip DK 22.

Pentru transportul agentului termic de la centrala termica la distribuitoare se va folosi teava de cupru.

INSTALATII CLIMATIZARE-VENTILARE

Pentru asigurarea conditiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip multisplit pe fiecare nivel. Incaperile climatizate situate in aceeazi zona a cladirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fatada cladirii desenate. Numarul de schimburi de aer necesar asigurarii calitatii aerului interior se realizeaza prin ventilare mecanica .

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

DOTĂRI CLĂDIRE SI DOTĂRI EXTERIOARE:

I .Dotări PARTER ( Corp S):

1. Cabinet medical = 15.70 mp

Medic si asistent medical

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

2

Scaun ergonomie

buc.

2

Scaun vizitator

buc.

2

Pat consultatie

buc.

1

Paravan medical

buc.

1

Casetiera

buc.

2

Dulap vitrina - metalic (medic)

buc.

2

Cuier pom

buc.

1

Laptop + licente

buc.

2

Imprimanta laser

buc.

1

Combina frigorifica

buc.

1

Inhalator de prim ajutor

buc.

2

Trusă medicală pentru pansat

buc.

2

Stetoscop

buc.

1

Tensiometru

Buc.

1

Glicometru cu teste

Buc.

1

Cântar electronic

Buc.

1

Taliometru telescopic

Buc.

1

Stativ perfuzii

Buc.

1

Lampă antibactericidă

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

Buc.

1

Sterilizator

Buc.

1

Trusă medicamente de prim-ajutor

Buc.

2

Termometru

Buc.

2

Apasator de limba

Buc.

2

Saltea piele ecologica

buc.

1

Cos de gunoi inox cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

2. Izolator = 8.57 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masa patrata 120 cm

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Pat - izolator

buc.

1

Casetiera

buc.

1

Dulap cu 1 usa 200/45/52 cm

buc.

1

Cos de gunoi inox cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Cuier pom

buc.

1

3. Grup sanitar izolator = 2.14 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

4. Sală de așteptare= 11.65 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masute 60 cm inaltime

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

8

Cuier pom

buc.

2

Cos de gunoi inox cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa

buc

1

5. Grup sanitar sala de asteptare = 1.90 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

6. Birou personal de specialitate (Birou 1) = 9.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

2

Masa patrata 120 cm

buc.

1

Scaun ergonomic

buc.

2

Scaun vizitator

buc.

4

Casetiera

buc.

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187/ cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas

Buc

1

Laptop + licente

buc.

2

7. Birou personal de specialitate/administrativ (Birou 2) = 9.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

3

Scaun ergonomic

buc.

3

Scaun vizitator

buc.

4

Casetiera

buc.

3

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Imprimanta laser

Buc

1

Laptop + licente

buc.

3

8. Birou (șef /coordonator centru) (Birou 3)= 9.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masute 60 cm inaltime

buc.

1

Aparat foto

Buc

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas

Buc

1

Laptop + licente

buc.

1

Multifuncționala

buc.

1

9. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități (Corp S) =3.15 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Vas WC adaptat PD

Buc

1

Bara cu functionalitate mixta PD

Buc

2

Cos de gunoi cu capac

buc

1

Colac WC adaptat PD

buc.

1

10. Hol+casascării+spațiu lift = 27.50+14.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancute hol

buc.

3

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Dotări PARTER ( Corp N):

11. Sală multifunctionala compartimentabila (Sală de educație și activități culturale de grup și seminarii;Sală activități pe piața muncii/multimedia; Sală activități copii ) = 43.15+44.05 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masa conferinta modulara 10 persoane

buc

2

Scaun vizitator

buc

43

Biblioteca

buc

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc

2

Ecran proiectie

buc

1

Flipchart

buc

1

Videoproiector

buc

1

Sistem audio

buc

1

Carti

Buc

150

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

Buc

1

Cuier pom

buc.

3

Tabla alba

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

8

Instrumente de percutie tip shaker

buc

10

Muzicuta

Buc

4

Set bongo

Buc

2

Set tobe cu bete pentru copii

Set

2

Tamburina si toba de mana

Set

2

Jocuri pentru nevazatori

Set

2

Jucarii pentru nevazatori

Set

4

Ustensile de scris pentru nevazatori

set

4

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Tabla inteligenta smartboard

buc.

1

Castaniete cu maner

Buc

4

Maracas

Buc

4

Chitara clasica

Buc

2

12. Grup sanitar = 2.20 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

13. Hol+casa scării = 36.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancute hol

buc.

3

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

14. Grup sanitar adaptat pentru persoane cu dizabilități =4.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Vas WC adaptat PD

Buc

1

Bara cu functionalitate mixta PD

Buc

2

Cos de gunoi cu capac

buc

1

Colac WC adaptat PD

buc.

1

15. Grupur sanitar (1F) = 4.75 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

2

16. Grupur sanitar (1B) = 5.05 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

17. Cabina poarta = 2.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Scaun ergonomic

buc.

1

Smart TV 80 cm

buc.

1

Suport TV perete

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

18. Garderoba = 3.65 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Cuier perete

Buc

3

II . Dotări ETAJ 1 (spațiiși dotări estimate):

19. Sala calculatoare = 22.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masa calculator cu raft tastatura

buc.

7

Periferice PC

Set

8

Scaun ergonomic

buc.

9

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

2

Computer + licente

buc.

8

Computer Braille cu licenta

Buc

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas

Buc

1

Audiobook

Buc.

20

20. Spalatorie = 5.70 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dulap metalic

buc.

1

Masină spălat rufe

buc.

1

Cos de gunoi

Buc

1

Masina de uscat rufe

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

21. Lenjerie murdara = 3.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dulap metalic

buc.

2

22. Lenjerie curata = 3.45 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dulap metalic

buc.

2

23. Grupur sanitar (1B) = 3.50 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

24. Grupur sanitar (1F) = 3.50 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Colac WC

buc.

1

25. Sala de activități educative /socializare (sală activitățiadolescenți,) (Sala activitati 1) =

22.70 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

8

Ghilotina de hartie

Buc

1

Aparat de laminat

buc

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

20

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

2

Cuier pom

buc.

2

Tabla inteligentasmartboard

buc.

1

Tabla alba

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

26. Hol+casascării+spațiu lift = 25.00mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancute hol

buc.

3

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

27. Sala consiliere(sala consiliere socială)= 10.35 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masute 60cm inaltime

buc.

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

Scaunele copii

buc.

3

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Canapea 2 locuri

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

Baterii teste psihologice

buc.

1

28. Sala consiliere grup (sala consiliere psihologica de grup)= 18.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Masute 60cm inaltime

buc.

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

2

Scaunele copii

buc.

5

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

1

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

1

Cuier pom

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Canapea 2 locuri

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

| Baterii teste psihologice

| buc.

1

29. Arhivă = 4.95 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Rafturi metalice cu polițe

buc.

3

30. Sala de activități educative /socializare (Sala activitati2) =11.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

6

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

12

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

2

Cuier pom

buc.

2

Tabla inteligentasmartboard

buc.

1

Tabla alba

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

31. Sala de activități educative /socializare (sala pentru activități afterschool) = 29.60 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Birou

buc.

1

Banca școlară cu 2 locuri

buc.

8

Ghilotina de hartie

Buc

1

Aparat de laminat

buc

1

Scaun ergonomic

buc.

1

Scaun vizitator

buc.

20

Casetiera

buc.

1

Dulap 2 usi 80/36/185 cm

buc.

2

Dulap cu rafturi 75/40/187 cm

buc.

2

Cuier pom

buc.

2

Tabla inteligentasmartboard

buc.

1

Tabla alba

buc.

1

Laptop + licente

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

32. Sală de mese = 62.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Masa patrata 120 cm

buc.

8

Scaun vizitator

buc.

46

Dulap 2 usi 70/35/122 cm

buc.

1

Dulap rafturi 70/32/122 cm

buc

1

Set tacâmuri inox 24 piese

Set

10

Set vesela 12 persoane

Set

5

Set oale inox

Set

2

Polonic inox 0,5 l

Buc

2

Cutite bucatarie

Buc

4

Pahare de sticla

Buc

50

Cani de portelan pentru ceai

Buc

50

Palete/spatula servire

Buc

2

Bol de portelam pentru supa

Buc

10

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

Buc

1

33. Oficiu= 14.20 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Mobila bucatarie modulara

buc.

1

Combina frigorifica

buc.

1

Chiuveta mare cu robinet ptspalat marmite

buc.

1

Plita electrică+cuptor

buc.

1

Masina spălat vase

buc.

1

Cuptor microunde

buc.

1

Fierbator

buc.

1

Cafetiera

buc.

1

Hota

buc.

1

Sandwich maker

buc.

1

Blander cu cana de sticla

Buc

1

Termos 2 l

Buc

1

Tocator de lemn

Buc

2

Uscator de vase supraetajat

Buc

1

Organizator de tacamuri

Buc

2

Dispersor prosoape de hartie

Buc

1

Dispersor sapun lichid

Buc

1

Tava de inox

Buc

6

Cos de paine

Buc

8

Marmite de inox cu capac 20-40 L

Buc

4

Recipiente ermetice de inox pentru depozitare

Buc

4

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

alimente

Platouri de porțelan

Buc

8

Prosoape bumbac de bucătărie

Buc

50

Set oliviera de inox

Set

4

Cos de gunoi cu capac

Buc

1

Ceas de perete

Buc

1

III . Dotări ETAJ 2 (spații și dotări estimate):

34. Sală de activități de educație fizică și sport = 247.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Saltele pentru sport

Buc

5

Mingi de baschet

Buc

4

Mingi de voilei

Buc

4

Mingi de fotbal

Buc

4

Spalier

buc.

4

Masa tenis pliabila

buc.

1

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

buc

1

Fileu de volei cu suport

Buc

1

Poarta mobila de fotbal

Buc

2

Cos baschet

Buc

2

35. Vestiar, grup sanitar si dusuri fete = 22.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancă vestiar

buc.

2

Cuier de perete

Buc

2

Cos de gunoi

Buc

1

Uscator de par cu prindere i perete

Buc

2

Suport prosoape

Buc

1

Prosoape de bumbac

Buc

25

Dulap vestiar modular(6 casete)

modul

2

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Colac WC

buc.

1

36. Vestiar, grup sanitar si dusuri baieti = 22.00 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Bancă vestiar

buc.

2

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Cladire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Cuier de perete

Buc

2

Cos de gunoi

Buc

1

Uscator de par cu prindere in perete

Buc

2

Suport prosoape

Buc

1

Prosoape de bumbac

Buc

25

Dulap vestiar modular(6 casete)

modul

2

Dispersor hârtie igienică

buc.

1

Dispersor săpun lichid

buc.

1

Dispersor prosoape de hârtie

buc.

1

Colac WC

buc.

1

37. Hol+casascării+spațiu lift = 32.50 mp

Denumire

U/m

Cantitate

Cuier perete

Buc

2

Bancute hol

buc.

2

Cos de gunoi cu capac

Buc

2

Ceas de perete

Buc

1

Dulap vestiar modular( 6 casete)

modul

7

Dozator filtrare apa cu alimentare de la sursa

buc.

2

Tot mobilierul să conțină încuietori individuale.

IV. Dotari care deservesc întreg spațiul (spatii și dotări estimate) :

Denumire

U/m

Cantitate

Centrala telefonică

buc.

1

Telefon fix

buc.

10

Jaluzele

Mp.

100

Trusă de prim-ajutor perete

Buc.

2

Acces W-IFI

Buc

2

V

Dotări curte (dotări estimate):

Denumire

U/m

Cantitate

Ansamblu de joaca si fitness exterior

set

1

Cos baschet cu stâlp de exterior

Buc

1

VI. Dotari pentru intreaga cladire (dotări estimate):*

Denumire

U/m

Panouri solare pentru incalzirea apei in cladirile construite

cladire

Materiale incombustibile pentru anvelopare

cladire

Iluminat interior cu lampi eficiente

cladire

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Iluminatul in parculetul public folosind energia solara - panouri solare

parculet

Sistem de încalzire si centrala termică

clădire

Sistem aer conditionat

cladire

Sistem supraveghere video

clădire

Sistem alarma si paza

clădire

Interfon audio

clădire

Sistem detectie antiincendiu

clădire

Rețea calculatoare + Server

cladire

Lift (adaptat pt persoanele cu dizabilități)

clădire

Rampa fixă de acces pentru persoane cu dizabilități

cladire

Hidrant exterior

cladire

Stingatoare de incendiu conform normativelor

cladire

Retea internet, TV, telefonie

clădire

Dotare grupuri sanitare si dusuri cu obiectele sanitare necesare(chiuvete, baterii ptrchiuvete,vase de toaleta, dusuri etc.)

cladire

Racordare cladire la utilitatile necesare (energie electrica,termica/gaz, apa, canal,salubrizare, etc)

cladire

Covoare tactile (suprafețe tactilo-vizuale)

clădire

Indicatoare tactile braille (panouri tactile)

clădire

Coridor marcat cu banda in contrast

clădire

Detectoare de lumina si detectoare de culori

cladire

Pictograme pe usi

clădire

ORGANIZAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Execuția lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuția acestui tip de lucrări, cu personal calificat conform legii.

Organizarea de șantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se va face în locuri stabilite de comun acord executant - beneficiar. Se recomandă ca organizarea execuției lucrărilor să se facă numai în incinta proprietății, fără a afecta spațiile publice (carosabil etc.).

Toate materialele care se vor pune în operă vor fi compatibile cu funcțiunea solicitată și vor fi însoțite de certificate de calitate, conformitate și de garanție care se anexează la cartea tehnică a construcției. Pentru materialele care sunt furnizate de constructor este obligatorie certificarea calității acestora fie prin laboratoarele proprii atestate fie prin laboratoare exterioare. Materialele și procedeele noi vor fi însoțite de agrementul tehnic eliberat potrivit prevederilor legale. Se vor asigura clasele de combustibilitate după cerințe, pe funcțiuni, în conformitate cu normativele în vigoare.

Transportul materialelor necesare se va face pe măsura executării lucrărilor, depozitarea făcându-se pe proprietate în afara incintei șantierului.

Transportul deșeurilor rezultate se va face numai în incinte autorizate în acest scop, transportul lor de pe șantier făcându-se pe măsura executării lucrărilor.

Utilajele, sculele și dispozitivele se vor aproviziona de la baza de producție a executantului și se vor aduce la lucrare numai când este necesară utilizarea lor.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

Se interzice deversarea apelor uzate sau disponibilizarea oricărui material în spațiile naturale existente în zonă.

Întocmirea proiectului de execuție pentru organizarea de șantier cade în sarcina executantului, care va prevedea, în cadrul acestei documentații, și măsurile pentru protecția muncii, siguranța circulației și de PSI pentru perioada execuției lucrărilor. În cadrul lucrărilor de organizare de șantier se vor lua toate măsurile de semnalizare și dirijare a circulației pietonale și auto, pe timpul execuției.

În proiectul tehnologic și de organizare de șantier precum și în fișele tehnologice întocmite de unitatea executantă de construcții-montaj, se vor explica detaliat toate fazele și operațiile de lucru, succesiunea lor, utilajele, dispozitivele și sculele utilizate, precum și măsurile de protecția muncii specifice fiecărui gen de lucrări.

Toate fazele determinante vor fi recepționate, prin grija beneficiarului și a inspectorului (dirigintelui) de șantier, conform programului pentru controlul calității anexat la prezenta documentație.

MĂSURAREA LUCRĂRILOR

Calculul cantităților de lucrări se va face pe baza planșelor din proiectele de arhitectură, rezistență și ale celorlalte specialități .

Listele de cantități de lucrări se vor întocmi pe baza indicatoarelor cu norme de deviz și pe baza cantităților calculate.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

În cadrul lucrărilor de organizare de șantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori.

Se interzice depozitarea materialelor pe spațiile verzi existente, adiacente proprietății. De asemenea se interzice circulația autovehiculelor de șantier peste spațiile verzi și alte terenuri, cu excepția celor destinate pentru organizarea de șantier.

Materialele și deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta și depozita în locuri special amenajate și pentru care s-au obținut toate avizele și acordurile organelor locale abilitate.

Curățenia pe șantier se va asigura prin grija executantului și va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de șantier.

Pe perioada execuției se interzice deversarea apelor uzate în spațiile naturale din zonă și se vor lua măsuri ca benzina și eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul.

După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spațiile verzi și împrejmuirile.

Realizarea lucrărilor nu creează condiții pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător.

CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

Controlul lucrărilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale cuprinse în standarde, norme, instrucțiuni tehnice, etc., urmărindu-se totodată și programul de control al calității.

Utilajele, sculele și dispozitivele utilizate la execuția lucrărilor trebuie să fie performante și în conformitate cu specificațiile stabilite prin fișele tehnologice.

Nu se admite folosirea unor utilaje sau dispozitive neverificate din punct de vedere tehnic.

Controlul calității execuției lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui diriginte (inspector) de șantier de specialitate. Fazele de execuție supuse în mod obligatoriu controlului, precum și actele ce se vor întocmi în vederea atestării calității lucrărilor executate, sunt prezentate în „Programul pentru controlul calității”. Controlul calității lucrărilor se va face permanent, pe faze de execuție și categorii de lucrări.

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

La recepția lucrărilor, comisia de recepție va examina lucrările față de prevederile proiectului privind condițiile tehnice și de calitate ale execuției, precum și constatările consemnate în cursul execuției de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc. Pentru orice inadvertență sau modificare se va solicita prezența, respectiv acordul proiectantului.

La realizarea condițiilor de performanță în vederea obținerii autorizației de funcționare se va avea în vedere respectarea soluțiilor și recomandărilor din documentațiile specifice, precum și a celor din acorduri și avize.

PROTECȚIA MUNCII

La executarea lucrărilor se vor respecta măsurile de igiena și protecția muncii prevăzute în „Regulamentul pentru protecția muncii în construcții”, aprobat prin ordinul MLPAT nr. 9/N/1993, planul de securitate și sănătate conform HG 300/2006 actualizată 2013 și orice alte prevederi specifice valabile la data execuției lucrărilor.

Beneficiarul se obligă să încheie cu ANTREPRENORUL GENERAL, angajat pentru executarea lucrărilor de construire, o CONVENȚIE DE PROTECȚIA MUNCII, prin care antreprenorul răspunde de asigurarea în șantier a tuturor măsurilor conform planului de securitate și sănătate și normelor de protecția muncii pentru personalul propriu, beneficiar și angajații acestuia, proiectanți și angajații acestora, reprezentanții instituțiilor specifice de control sau orice altă persoană abilitată prin lege să fie prezentă pe șantier. În lipsa acestei CONVENȚII răspunderea, în cazul producerii unui accident în incinta șantierului, revine BENEFICIARULUI. De asemenea șeful punctului de lucru are obligația de a lua toate măsurile necesare evitării oricărui tip de accidente sau avarii la rețele și instalații, în funcție de condițiile specifice de șantier.

Este obligatoriu ca zona de acțiune a utilajelor să fie astfel delimitată în fișele tehnologice, încât clădirile învecinate să nu fie supuse unor șocuri mecanice în timpul de acționare a utilajelor respective.

POSTUTILIZAREA

Prin grija proprietarului construcției se vor lua măsuri pentru respectarea Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor - H.G. 766/1997, a Normativului privind comportarea în timp a construcțiilor P 130/1999, precum și a altor norme elaborate pe perioada existenței construcției care fac referire la situații ce privesc obiectul acestei documentații.

Se vor lua toate măsurile prevăzute de lege pentru eliberarea terenului de construcții, atunci când această hotărâre va fi luată de proprietar sau alți factori de decizie.

 • 5.3.4. Probe tehnologice și teste.

Se vor realiza probe tehnologice pentru instalatii.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv,fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Devizul General este atasat prezentei documentatii.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

 • 5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicator

Propus

U.M.

Suprafața teren

966

mp

(At)

Suprafața

380.65

mp

construită (Ac)

Suprafața desfășurată (Ad) ’

1163.95

mp

Suprafață utilă totala

964.40 mp

P.O.T.

39.40%

%

C.U.T.

1.19

-

Categoria de importanță

C(normala)

Clasa de importanță

III

Gradul de rezistență la

II

foc

Regim de înălțime

P+2E

nivel

Dimensiuni maxime in plan

10.15x14.30

m

H max. atic

15.50m

H min. atic

3.00

m

Accelerația

0.20

'g

terenului ag

Perioada de

0.7

s

colț Tc

Zona climatică

C

Presiunea din

0.6

kPa

vânt

Încărcarea din

1.5

kN/m2

zăpadă

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

Prin lucrările de investiție se urmărește atingerea obiectivelor minime privind satisfacerea cerințelor esențiale de calitate în construcții dar și atingerea parametrilor tehnici specifici prevăzuți în:

 • - NP 068 - 2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare

 • - P118/1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

 • - NP 051 - 2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

 • - NP 060 - 2002 Normativ privind stabilirea performanțelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice.

 • - NP 040 - 2002 - Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri

 • - C125 -2013 - Normativ privind acustica în constructii si zone urbane

 • - C107/0 - 2002 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri

 • - P100-1/2013 - Cod de proiectare seismică- Partea I-Prevederi de proiectare pentru clădiri

 • 5.4.3. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator financiar minim, raport cost-eficacitate in perioada de referința 14 ani (2 ani - etapa de implementare a proiectului; 12 ani - etapa de operare a proiectului) 31.200,00 lei/copil

Indicator socio-economic: 40 beneficiari direcți/an (in primul an de operare, urmad ca numarul lor sa ajunga la 100 beneficiari directi/an);

Indicator de rezultat operare: VAN număr copii - 500 beneficiari in 14 ani (2 ani - etapa de implementare a proiectului; 12 ani - etapa de operare a proiectului)

 • 5.4.4. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni.

Durata estimata de executie a proiectului este de 20 de luni de la data semnarii contractului de executie.

Stadiul

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Proiectare si inginerie

Organizare a licitatiei

Constructii si montaj

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • 5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

În conformitate cu prevederile legii 177/2015 , respectiv OUG 46/2015, pentru modificarea legii 10/1995, pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existenta a construcțiilor, a următoarelor cerințe esențiale:

A1 - REZISTENTA SI STABILITATE ZIDĂRIE, BETON SI LEMN;

A2 - REZISTENTA SI STABILITATE METAL SI LEMN;

Cerința de "rezistență și stabilitate" se referă la toate părțille componente ale clădirii, și anume:

 • •  teren de fundare;

 • •   infrastructura (fundații directe, fundații indirecte, ziduri de sprijin, etc.);

 • •   suprastructura (elemente portante verticale și orizontale);

 • •  elemente nestructurale de închidere;

 • •  elemente nestructurale de compartimentare;

 • •   instalații diverse aferente clădirii;

 • •   echipamente electromecanice aferente clădirii;

Pentru a fi apte pentru utilizare, clădirile centrelor trebuie să răspundă unor performanțe structurale precum și eventualelor efecte psihologice produse de comportarea structurii sub încărcări.

Aceste exigențe se referă la:

 • a) Siguranța structurală;

 • b) Funcționalitatea structurii în raport cu destinația ei;

 • c) Durabilitatea necesară a construcției în raport cu durata ei de viață.

Exigențele de siguranță structurală au în vedere evitarea cedării unor elemente de construcții sau a structurii în ansamblu care ar pune în pericol viața sau sănătatea utilizatorilor și integritatea unor bunuri materiale sau culturale.

Siguranța structurală implică performanța privind rezistența, stabilitatea și ductibilitatea structurii și a elementelor componente.

Rezistenta si stabilitatea constructiei se va asigura prin conceptul architectural-structural, cu elemente dimensionate conform normativelor in vigoare, de catre un inginer proiectant in constructii civile. Calitatea materialelor și a prefabricatelor puse în operă va fi atestată prin buletine de calitate care însoțesc materialele livrate de alți furnizori, în cazul utilizării unor materiale din surse locale, se vor face în mod obligatoriu analize de laborator pentru stabilirea calității acestor materiale. Analizele se vor face obligatoriu într-un laborator de specialitate autorizat. Semifabricatele preparate în bazele de producție ale executantului sau ale altor furnizori de specialitate vor fi verificate din punct de vedere al calității în laboratorul de șantier sau în laboratorul furnizorului respectiv. Se interzice punerea în operă a materialelor sau a semifabricatelor care nu corespund din punct de vedere calitativ. Controlul calității execuției lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui inspector de șantier de specialitate. Fazele de execuție supuse în mod obligatoriu controlului, precum și actele ce se vor întocmi în vederea atestării calității lucrărilor executate. Controlul calității lucrărilor se va face permanent, pe faze de categorii de lucrări conform Normativului C56-

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

85. Se vor respecta prevederile Ordinului IGSIC Nr. 20/1982 si 1984, privind recepția calitativă a lucrărilor, cu privire la stabilirea fazelor determinante pentru asigurarea rezistenței, durabilității și siguranței în exploatare a lucrărilor proiectate. La recepția lucrărilor, comisia de recepție va examina lucrările față de prevederile proiectului privind condițiile tehnice și de calitate ale execuției, precum și constatările consemnate în cursul execuției de către organele de control, beneficiar, proiectant, diriginte, etc.

B - SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

Cerința de siguranță în exploatare se referă la protecția utilizatorilor împotriva riscului de accidentare în timpul exploatării clădirii precum și în timpul utilizării spațiului imediat înconjurător.

Prin proiect se prevede adoptarea tuturor masurilor necesare satisfacerii cerintei de siguranta in exploatare, si anume:

-accesul în clădire este retras din circulația stradală (cazul clădirilor adiacente căilor de circulație);

-rampele, scările și platforma de acces vor avea balustrade/parapete de protecție, conformate și dimensionate corespunzător reglementărilor specific;

-stratul de uzură al scărilor, rampelor, platformelor de acces, vor fi astfel realizate, încât să se evite alunecarea (inclusiv în condiții de umiditate);

-lățimea liberă a golului de ușă va respecta dimensiunile minime necesare.

-stratul de uzură al pardoselilor va fi realizat încât să se evite accidentarea prin alunecare;

-înălțimea liberă de trecere (pe sub obstacole izolate) va fi minim h=2.00m;

 • - suprafața pereților nu va trebuie să prezinte proeminențe ascuțite, muchii tăioase, sau alte surse de rănire sau lovire;

 • - ușile și pereții vitrați vor fi astfel rezolvați și atenționați încât, să nu provoace accidente, în caz de contact neprevăzut (conform prevederilor normativului CE 1);

 • - pentru persoanele blocate în scaun rulant, pe parcursul căilor de circulație având lățimea mai mică de 1,50 m, se va prevedea un spațiu de manevră și anume: min. 1,50 x 1,50 m;

-parapetele ferestrelor, balcoanelor, logiilor, galeriilor deschise spre exterior, vor avea înălțimea de siguranță corespunzătoare înălțimii la care se află, conform prevederilor STAS 6131.

 • - Se va respecta siguranța cu privire la deplasarea pe scări, si anume: relația între trepte și contratrepte, numărul de trepte al unei rampe de scară, etc.

-scările vor fi prevăzute, cu parapete (balustrade) de protecție conformate corespunzător normelor specifice NP 063, având înălțimea de siguranță: hcurent = 0,90 m;

-Parcajele pentru autoturisme se vor rezolva astfel încât să nu afecteze circulația pietonală.

C - SECURITATEA LA INCENDIU

Se vor respecta Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, respective OUG 52/2015, OMAI nr.163/2007 și Normativul P-118 - 2013 privind siguranța la foc.

Pentru investiție se va întocmi scenariu de securitate la incendiu care se include in documentatia tehnica a constructiilor si se pastreaza de catre utilizatori pe toata durata de existenta a constructiilor.

Scenariul de securitate la incendiu se actualizeaza periodic in functie de modificarile intervenite pe parcursul exploatarii.

Conform Normativ P 118-2/2013 clădirea se încadrează în GRADUL II DE REZISTENȚĂ

LA FOC ȘI RISC „MIC” LA INCENDIU.

Constructia este prevazuta cu:

Sistem de detecție și semnalizare incendiu

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • •  Hidranți interior

 • •  Hidranți exteriori

 • •  Stingatoare portabile.

Condițiile si masurile necesar a fi luate, potrivit reglementarilor tehnice:

 • - Plan de interventie impotriva incendiului conf. anexa la Normele generale PSI;

 • - Program de supraveghere a activitatilor in vederea respectarii prevederilor din proiect si respectiv din Scenariul de securitate la incendiu precum si de intretinere si reparare a instalatiilor si echipamentelor electrice si de combatere a incendiilor;

 • - Desemnarea unei persoane responsabile PSI;

 • - Organizarea unei echipe de interventie la locul de munca;

 • - Instruirea periodica a personalului.

Conditii specifice pe timpul exploatarii

 • - Se va respecta densitatea sarcinii termice prevazute si se va verifica periodic aceasta valoare.

 • - Se va respecta programul de intretinere al instalatiilor si echipamentelor de combatere a incendiilor.

 • - Se va tine seama de potentialele surse de incendiu si se va instrui personalul pentru evitarea incendiilor.

 • - Nu se vor executa lucrari de vopsitorie sau sudura autogena.

D - IGIENA, SĂNĂTATEA POPULAȚIEI ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Se vor respecta Ordinul ministrului sănătății nr.331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor, obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice, STAS 6472 privind microclimatul; nP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 și STAS 6646 privind iluminarea naturală și artificială. Construcția va fi iluminată și ventilată natural.

Refacerea și protecția mediului:

Se vor respecta Legea 137/1995 (republicată) privind protecția mediului, Legea 107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protecția atmosferei, HGR 188/2002, Ord. MAPPM 462/1993, Ord. MAPPM 125/1996, Ord. MAPPM 756/1997.

Funcțiunea prevăzută prin proiect - centru multifunctional - nu generează noxe sau alți factori de poluare a mediului. Conform destinației și zona în care se află amplasamentul, imobilul nu afectează, nici local, nici zonal, factorii de mediu, flora și fauna sau comunitățile învecinate. Nu sunt necesare măsuri sau dotări de supraveghere a factorilor de mediu.

Nu se taie arbori, nu se modifică semnificativ geometria terenului.

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se face prin prevederea Europubelelor - colectare selectivă.

E - EFICIENȚA ENERGETICĂ

Izolarea termică și economia de energie: se respectă prevederile din OG 29/2000 aprobată prin Legea 325/2002 si din Normativele tehnice C107/1,2,3,4 - 1997.

Izolarea hidrofugă: Se respectă normativele C 112-2003 privind proiectarea și executarea hidroizolațiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcție și C 37-1998 privind alcătuirea și executarea învelitorilor la construcții.

F - PROTECȚIA LA ZGOMOT

Se respectă normativul C 125-1987 privind proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri. Se asigură izolarea fonică între nivele și la nivelul pereților.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timisoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timisoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Documentația se elaborază în vederea atragerii finanțării nerambursabile din fonduri structurale în cadrul Programului Operațional POR 2014-2020, prin Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban-. În acest sens, în elaborarea documentației se vor respecta cerințele Ghidului general - Condiții generale de accesare POR 2014-2020, Ghidului specific al Solicitantului aferent Axei 9, Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban.

Municipiul Timișoara dorește depunerea Cererii de finanțare la faza studiu de fezabilitate, respectiv semnarea Contractului de finanțare , în vederea accesării fondurilor nerambursabile în cadrul POR 20142020 și realizarea obiectivelor propuse în cel mai scurt timp posibil.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificat de Urbanism nr. 206 din 17.01.2019, eliberat de Primaria Municipiului Timisoara, anexat prezentei documentatii.

 • 6.2. Extras de carte funciară

Carte Funciara (C.F.) Nr. 449296 (nr. CF vechi: 447261), Timisoara, anexat prezentei documentatii.

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Conform avizului emis de AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TIMIS, proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Titularul avand urmatoarele obligatii:

-respectarii art. 71 (1) din OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

“Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevăzute ca atare in documentațiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora”;

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

-amplasarii organizării de șantier cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobata cu modificarile prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

-de a nu degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;

-respectarii prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-respectarii nivelului de zgomot maxim admis conform prevederilor SR 10009/2017;

se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG 188/2002 modificat si completat prin HG 352/2005 privind conditiile de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate;

-pentru deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructii/demolari, beneficiarul are obligatia de a asigura valorificarea/eliminarea acestora prin mijloace proprii sau sa predea deseurile unor agenti economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare/eliminare, conform Legii 211/2011® privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-respectarii Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentul este anexat prezentei documentatii.

Prin proiect se prevede PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, adoptand urmatoarele masuri:

-În cadrul lucrărilor de organizare de șantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar pentru muncitori.

-Se interzice depozitarea materialelor pe spațiile verzi existente, adiacente proprietății.

-De asemenea se interzice circulația autovehiculelor de șantier peste spațiile verzi și alte terenuri, cu excepția celor destinate pentru organizarea de șantier.

-Materialele și deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor, etc., se vor transporta și depozita în locuri special amenajate și pentru care s-au obținut toate avizele și acordurile organelor locale abilitate.

-Curățenia pe șantier se va asigura prin grija executantului și va fi controlată de beneficiar prin intermediul dirigintelui (inspectorului) de șantier.

-Pe perioada execuției se interzice deversarea apelor uzate în spațiile naturale din zonă și se vor lua măsuri ca benzina și eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze solul.

-După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate, se vor realiza trotuarele, traseele carosabile din incintă, spațiile verzi și împrejmuirile.

-Conform planului de situatie anexat, sunt prevazute zone pentru spatii verzi.

Realizarea lucrărilor nu creează condiții pentru producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător.

 • 6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităților

Avize conform Certificatului de Urbanism, anexate prezentei documentatii.

6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiul topografic anexat prezentei documentatii.

 • 6.6.Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Nu este cazul;

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • 7. Implementarea investiției

7.1.Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este PRIMARIA TIMIȘOARA, cu sediul in Timișoara, bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal 14756536, tel 0256.408.300, fax. 0256.490635 care este atat titularul cat si beneficiarul investitiei.

7.2.Strategia de implementare

Conform graficului de implementare a obiectivului de investiții prezentat anterior:

Durata de realizare a investitiei este de 24 de luni.

Durata estimata de executie a proiectului este de 20 de luni de la data semnarii contractului de executie.

Beneficiarul va nominaliza o persoană din cadrul instituției ce va asigura poziția de manager de proiect.

Va asigura necesarul de logistică: tehnică de calcul, telefonie, fax, etc.__________________________________________

Stadiul

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Proiectare si inginerie

Organizare a licitatiei

Constructii si montaj

7.3.Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Se va urmări respectarea prevederilor programelor de urmărire și control și a masurilor de urmărire a comportării în timp a construcțiilor pe perioada de execuție conform prevederilor legale.

Din perspectiva asigurării funcționalității centrului, resursele umane necesare sunt:

 • •  Personal de conducere

 • - șef centru, 1 persoană

 • •   Personal de specialitate de îngrijire și asistență:

 • -   Medic medicină de familie - 1 persoană

 • -   Asistent medical generalist - 1 persoană

 • -   Asistent social - 2 persoane

 • -   Consilier în domeniul adicțiilor - 1 persoană

 • -   Pedagog social - 1 persoană

 • -   Psiholog - 1 pesoană

 • •   Personal cu funcții administrative, gosdpodărire, întreținere reparații, deservire:

 • -   Paznic, personal curățenie spații - 2 persoane

Adresa:           Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:        Municipiul Timișoara

Proiect numar:   504/2019                                     Faza:           S.F.

 • 7.4.Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Obiectivul de interes va fi exploatat funcțional de specialiști cu formare adecvat din cadrul PRIMĂRIEI TIMIȘOARA, prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara

Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara este serviciul public de interes local, înființat prin HCLMT nr. 218/27.06.2017.                     ’

Conform Regulament de organizare si functionare al serviciului public Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara, sa este de a servi interesul comunității prin realizarea la nivelul municipiului a măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Pentru îndeplinirea misiunii sale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Timișoara acordă beneficii și servicii sociale persoanelor eligibile, elaborează politici și strategii, derulează proiecte de dezvoltare comunitară și colaborează cu organizații ale societății civile și alte entități din comunitate.

Se recomandă ca beneficiarul să pună la dispoziția proiectului o persoană sau o echipă care să asigure poziția de management sau sa externalizeze serviciul.

 • 8.Concluzii și recomandări

Investiția preconizată răspunde unor nevoi și cerințe comunitare și va contribui semnificativ la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Recomandăm respectarea prevederilor ORDINULUI Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, a prevederilor LEGII Nr. 197/2012 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, LEGII nr. 272/2004 care la art.120 prevede “Serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi, pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa”

Conform prevederilor legale, Furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenței de funcționare, cât și ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcționare a serviciilor sociale.

Se recomandă respectarea legislației în domeniu pentru buna exploatare a obiectivului, din punct de vedere social, maximizându-se beneficiile sociale ale investiției propuse.

Din punct de vedere constructiv, se recomandă realizare investiției în varianta determinată de elaborator.

STUDIU DE FEZABILITATE

Titlu proiect:

Clădire in regim de inaltime P+2E cu funcțiunea Centru Cultural si Educațional Kuncz

Adresa:

Jud. Timis, Mun. Timișoara, str. Satu Mare nr.1A, C.F. nr. 449296, nr.top./cad. 8190 (nr. CF vechi: 447261)

Beneficiar:

Municipiul Timișoara

Proiect numar:

504/2019                                   Faza:          S.F.

(B)PIESE DESENATE

PARTE DESENATA - ARHITECTURA

A00. Simulare 3D

A01. Plan de incadrare in teritoriu sc. 1:5000

A02. Plan de situatie existent sc. 1: 500

A03. Plan de situatie propus sc. 1: 500

A04. Plan parter sc. 1: 100

A05. Plan etaj 1 sc. 1: 100

A06. Plan etaj 2 sc. 1: 100

A07. Plan invelitoare sc. 1:200

A08. Sectiune sc. 1:100

A09. Fatade sc. 1: 200

PARTE DESENATA - REZISTENTA

R01. Plan fundatii sc. 1:50

R02.   Cadru longitudinal sc. 1:50

R03.   Cadru transversal sc. 1:50

PARTE DESENATA - INSTALATII

I01. Plan de situatie cu retele exterioare

Data:

Noiembrie 2019


Intocmit:

Sef proiect

Ing. Golopenta Razvan

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

S.U.I.P.I.C.

SC2020-12023/02.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC.2020- 12023/ 02.06.2020 și Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz;

Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 -Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Prin HCL nr. 38 din data de 07.02.2020 au fost aprobate: documentația tehnico-economică-faza S.F. pentru obiectivul ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz”, indicatorii tehnico-economici -faza S.F. pentru obiectivul ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz”, prevazuți în Anexa 1, parte integrantă din hotărâre și descrierea sumară a investiției prevazută în Anexa 2.

Având în vedere adresa din data de 28.05.2020 transmisă de Asociația GAL Timișoara, referitoare la solicitarea informațiilor suplimentare Fișei de proiect nr.5/21.05.2020, este necesar a clarifica anumite subiecte, printre care și corelarea sumei din anexa 1- parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 cu cea din devizul general corespunzătoare valorii totale a investiției.

În urma modificării, Anexa nr. 1 care face are face parte integrantă din proiectul de hotărâre va avea următorul conținut: : „[...] Valoarea totala a investitiei : 7.021.544,13 lei (inclusiv TVA); Din care constructii montaj C+M : 6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA) [...]”.

De asemenea, ținând cont de solicitărea clarificărilor de către evaluatorii GAL Timișoara, s-a constatat faptul că, din cauza unei erori de redactare, unele suprafețe din partea desenată nu corespund cu cele din partea scrisă, este necesară modificarea Anexei 2- parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020. Anexa 2 modificată va fi anexată prezentului proiect de hotărâre.

Având în vedere cele menționate în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

ȘEF SERVICIU U.I.P.I.C., SANDA GREBLĂ

CONSILIER S.U.I.P.I.C.,

BUDA MALINA

SC2020- 12023/ 02.06.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

Pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

Prin HCL nr. 38/ 07.02.2020 a fost aprobată documentația tehnico-economică-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, întocmita de R.G. RAAL PRODSERV S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr.185 din 14.10.2019, anexa 1 privind indicatorii tehnico-economici -faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, precum și anexa 2 referitoare la descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Municipiul Timișoara a depus spre finanțare proiectul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 -Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Prin adresa din data de 28.05.2020 transmisă de Asociația GAL Timișoara, referitoare la solicitarea informațiilor suplimentare Fișei de proiect nr.5/21.05.2020, ne-a fost transmisă necesitatea clarificării anumitor subiecte.

În urma analizei solicitărilor transmise, am constatat că s-a produs o eroare de rotunjire a sumelor din anexa 1- parte integrantă din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020. În respective anexă, valoarea totala a investitiei era de 7.021.544,12 lei (inclusiv

TVA), din care construcții montaj C+M : 6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA)”. Această sumă nu se corela cu cea din devizul general, diferența fiind de 0,01 lei.

După modificare, anexa 1 privind indicatorii tehnico-economici - faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, va fi anexată proiectului de hotărâre și avea următorul conținut:

„[...] Valoarea totala a investitiei :        7.021.544,13 lei (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M : 6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA) [...]”.

De asemenea, în urma solicitării clarificărilor de către evaluatorii GAL Timișoara, s-a constatat faptul că, din cauza unei erori de redactare, unele suprafețe din partea desenată nu corespund cu cele din partea scrisă, fiind necesar modificarea Anexei 2 referitoare la descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”- parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020.

Anexa 2 modificată privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” va fi anexată proiectului de hotărâre.

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, propunem modificarea Anexei 1 cu sumele corespunzătoare din devizul general și a Anexei 2 și consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” și-l supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, DAN DIACONU


Șef Serviciu U.I.P.I.C.

SANDA GREBLĂ

ROMANIA                                             Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-12023/02.06.2020

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

03.06.2020

AVIZ

la Raportul de specialitate privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-12023/02.06.2020 privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, întocmit de către S.U.I.P.I.C., însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului,

Având în vedere avizul Direcției Economice nr. SC2020-12023/03.06.2020, prin care se menționează că, urmare a emiterii hotărârii de consiliu local, “cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale”.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d ), coroborate cu cele ale art. 129 alin. (6) lit.c) și alin. 7 lit. m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere și în considerarea respectării avizului condiționat nr. 04/03.02.2020 al Comisiei Tehnico-Economice de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții, conform căruia S.U.I.P.I.C. va urmări completarea și corelarea documentației, în conformitate cu avizele impuse prin Crtificatul de Urbanism, se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-12023/02.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „SF+PT Centru Multifuncțional Kuncz”.

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului privind modificarea Anexelor 1 și 2 Ia Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.l lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentație, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica

[ROMÂNIA

(JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

S.U.LP.LC


SC.2020-12023/ 02.06.2020


ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: /


.2020


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI


„Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” S.F. pentru obiectivul de „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” întocmit de S.C. R.G. RAAL PROD-SERV S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Durata de realizare a investiției se va face pe parcursul a 24 luni.

Valoarea totala a investiției :       7.021.544,13 LEI (inclusiv TVA)

Din care construcții montaj C+M 6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA)

Capacități (în unități fizice și valorice):

Suprafață teren = 966mp.


ȘEF SERVICE


Sanda Gr<


CONSILIER S.U.LP.LC., Buda Mălina fi >


ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2020- 12023/03.06.2020

Către,

S.U.LP.LC

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2020 - 12023/02.06.2020, pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” , vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a modificării Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38/07.02.2020.

Urmare a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, pe anul 2020, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferent proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.

DIRECTOBMECONOMIC

StelfanZsTÂ'N.C’lU

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-12023/02.06.2020


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 03.06.2020

AVIZ la Raportul de specialitate privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-12023/02.06.2020 privind modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, întocmit de către S.U.I.P.I.C., însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului,

Având în vedere avizul Direcției Economice nr. SC2020-12023/03.06.2020, prin care se menționează că, urmare a emiterii hotărârii de consiliu local, “cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale”.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d ), coroborate cu cele ale art. 129 alin. (6) lit.c) și alin. 7 lit. m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere și în considerarea respectării avizului condiționat nr. 04/03.02.2020 al Comisiei Tehnico-Economice de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții, conform căruia S.U.I.P.I.C. va urmări completarea și corelarea documentației, în conformitate cu avizele impuse prin Crtificatul de Urbanism, se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-12023/02.06.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „SF+PT Centru Multifuncțional Kuncz”.

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului privind modificarea Anexelor 1 și 2 Ia Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.l lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentație, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica

[ROMÂNIA

(JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

S.U.LP.LC

SC.2020-12023/ 02.06.2020

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: /    .2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”

S.F. pentru obiectivul de „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” întocmit de S.C. R.G. RAAL PROD-SERV S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Durata de realizare a investiției se va face pe parcursul a 24 luni.

Valoarea totala a investiției :       7.021.544,13 LEI (inclusiv TVA)

Din care construcții montaj C+M  6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA)

Capacități (în unități fizice și valorice):

Suprafață teren = 966mp.


ȘEF SERVICI Sanda Gr


CONSILIER S.U.LP.LC

Buda Mălina fi >

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2020- 12023/03.06.2020

Către,

S.U.LP.LC

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2020 - 12023/02.06.2020, pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” , vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local a modificării Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38/07.02.2020.

Urmare a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, pe anul 2020, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferent proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.

DIRECTOBMECONOMIC StelfanfeTCtou

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 S.U.I.P.I.C.

SC2020-12023/02.06.2020                                                                  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”

 

            Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. SC.2020- 12023/ 02.06.2020 şi Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz;

Municipiul Timişoara a depus spre finanţare proiectul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1  –Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

            Prin HCL nr. 38 din data de 07.02.2020 au fost aprobate: documentația tehnico-economică-faza S.F. pentru obiectivul ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz”, indicatorii tehnico-economici -faza S.F. pentru obiectivul ”Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea Centru Cultural si Educational Kuncz”, prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din hotărâre și descrierea sumară a investiţiei prevazută în Anexa 2.

            Având în vedere adresa din data de 28.05.2020 transmisă de Asociația GAL Timișoara, referitoare la solicitarea informațiilor suplimentare Fișei de proiect nr.5/21.05.2020, este necesar a clarifica anumite subiecte, printre care și corelarea sumei din anexa 1- parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 cu cea din devizul general corespunzătoare valorii totale a investiției.

            În urma modificării, Anexa nr. 1 care face are face parte integrantă din proiectul de hotărâre va avea următorul conținut: : […] Valoarea totala a investitiei : 7.021.544,13 lei (inclusiv TVA);  Din care constructii montaj C+M : 6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA) [...].

            De asemenea, ținând cont de solicitărea clarificărilor de către  evaluatorii GAL Timișoara, s-a constatat faptul că, din cauza unei erori de redactare,  unele suprafețe din partea desenată nu corespund cu cele din partea scrisă, este necesară modificarea Anexei 2- parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020. Anexa 2 modificată va fi anexată prezentului proiect de hotărâre.

            Având în vedere cele menţionate în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

 

 

 

Şef Serviciu U.I.P.I.C.,                                                       Consilier S.U.I.P.I.C.,

SANDA GREBLĂ                                                                   Buda malina

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 S.U.I.P.I.C.

 

SC2020- 12023/ 02.06.2020                                                              

 

 

Referat de aprobare a proiectului de hotarare

Pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”

 

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1.        Descrierea situaţiei actuale

            Prin HCL nr. 38/ 07.02.2020 a fost aprobată documentația tehnico-economică-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, întocmita de R.G. RAAL PRODSERV S.R.L., conform Contractului de prestare de servicii nr.185 din 14.10.2019, anexa 1 privind indicatorii tehnico-economici -faza S.F. pentru obiectivul Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, precum și anexa 2 referitoare la descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”.

           

2.     Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

            Municipiul Timişoara a depus spre finanţare proiectul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1  –Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

     

            Prin adresa din data de 28.05.2020 transmisă de Asociația GAL Timișoara, referitoare la solicitarea informațiilor suplimentare Fișei de proiect nr.5/21.05.2020, ne-a fost transmisă  necesitatea clarificării anumitor subiecte.

            În urma analizei solicitărilor transmise, am constatat că s-a produs o eroare de rotunjire a sumelor din anexa 1- parte integrantă din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020.  În respective anexă,  valoarea totala a investitiei era de 7.021.544,12 lei (inclusiv TVA), din care constructii montaj C+M : 6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA)”. Această sumă  nu se corela cu cea din devizul general, diferența fiind de 0,01 lei.

    După modificare, anexa 1 privind indicatorii tehnico-economici - faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”, va fi anexată proiectului de hotărâre și avea următorul conținut:

 […] Valoarea totala a investitiei :              7.021.544,13 lei (inclusiv TVA)

          Din care constructii montaj C+M :     6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA) [...]”.

           

De asemenea, în urma solicitării clarificărilor de către  evaluatorii GAL Timișoara, s-a constatat faptul că, din cauza unei erori de redactare,  unele suprafețe din partea desenată nu corespund cu cele din partea scrisă, fiind necesar modificarea Anexei 2 referitoare la descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”- parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020.

Anexa 2 modificată privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” va fi anexată proiectului de hotărâre.

 

 3.  Concluzii       

 

            Urmare a celor prezentate mai sus, propunem modificarea Anexei 1 cu sumele corespunzătoare din devizul general și a Anexei 2 și consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                              VICEPRIMAR,                   

NICOLAE ROBU                                                                 DAN DIACONU

 

 

 

Șef Serviciu U.I.P.I.C.

SANDA GREBLĂ