Hotărârea nr. 210/2020

210/04.06.2020 privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 210/04.06.2020
privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-11276/25.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF 2020 - 22704/25.05.2020 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. IF 2020 -22704/25.05.2020;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2020 - 11276/28.05.2020, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. SC                   kW

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

Secthoieaa2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1.  Descrierea situației actuale

  • •  In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara un funcționar public debutant si-a finalizat perioada de stagiu;

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

  • • Având în vedere prevederile ari. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ s-a procedat la numirea definitiva a unui funcționar public, astfel:

- un consilier clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Impuneri Mijloace de Transport a fost numit definitiv in funcția publica de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu

Menționăm că modificările propuse nu influențeză numărul de posturi aprobate la nivelul DFMT, ci se modifica doar Statul de funcții aprobat prin H.C.L. nr. 431/ 2019.

  • 3.  Alte informații

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămân în forma aprobată prin H.C.L. nr. 422/2018. respectiv prin H.C.L. nr. 79/2017.

2 21

  • 4. Concluzii

Raportat la cele prezentate mai sus propunem:

- modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara conform Anexei I care face parte integrantă din prezentul referat.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IM RE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN BODO .

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

2 21

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

NR. IF 2020 -         /

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotarare pentru modificarea si aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Având in vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea si aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara prin care se propune modificarea și aprobarea Statului de funcții, facem următoarele precizări:

in cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara un funcționar public debutant si-a finalizat perioada de stagiu, iar in urma evaluării a obtinut calificativul corespunzător.

In conformitate cu art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu ari. 475 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ s-a procedat la numirea definitiva a unui funcționar public, astfel:

- un consilier clasa I. gradul profesional debutant din cadrul Biroului Impuneri Mijloace de Transport a fost numit definitiv in funcția publica de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu

Menționam ca modificarea propusa nu influențează numărul de posturi aprobat la nivelul DFMT. De asemenea Organigrama instituției nu se modifică, aceasta rămânând în forma aprobată prin 1ICL nr. 422/ 13.09.2018. și de asemenea nici Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămâne în forma aprobată prin prin I I.C.L. nr. 79/14.03.2017

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local.


COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. PĂUN FLOARE

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Cod FO 53-01, ver. 2


DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Anexa II la HCL nr.


din


APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


STAT DE FUNCȚII

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi

Clasa

Grad

A . Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

2

Sef serviciu

S

5

II

3

Șef birou

s

4

II

Total funcții publice de conducere

10

B. Funcții publice de execuție

4

Consilier

s

71

1

superior

5

Consilier

s

30

1

principal

6

Consilier

s

13

1

asistent

7

Consilier

s

4

1

debutant

8

Consilier juridic

s

5

I

superior

9

Consilier juridic

s

1

1

principal

10

Consilier juridic

s

1

I

asistent

11

Consilier achiziții publice

s

1

1

superior

12

Referent

M

11

III

superior

13

Referent

M

0

III

principal

14

Referent

M

0

III

asistent

15

Referent

M

0

111

debutant

Total funcții publice de execuție

137

Total funcții publice

147

C. 1. Funcții personal contractual conducere

Grad

16

Șef birou

S

1

II

Total personal contractual de conducere

1

C. 2   Funcții personal contractual execuție

Treapta

17

Inspector de specialitate

s

2

1

18

Inspector de specialitate

s

1

II

19

Referent

M

2

I

20

Referent

M

2

II

Total personal contractual de execuție

7

«mm

Total personal contractual

8

TOTAL GENERAL

155

Număr total posturi

155

din care :

1. Funcții publice

147

- de conducere

10

- de execuție

137

2. Personal contractual

8

- de conducere

1

- de execuție

7

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO


COMPARTIMENT RESURSE UMANE PĂUN FLOARE

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

NR. IF 2020 – 22704/25.05.2020

                       

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind proiectul de hotarare pentru modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara

 

 

            Avand in vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre,  al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara prin care se propune modificarea și aprobarea Statului de funcţii, facem urmatoarele precizari:   

 

 

 In cadrul Direcţiei  Fiscale a Municipiului Timişoara un functionar public debutant si-a finalizat perioada de stagiu, iar in urma evaluarii a obtinut calificativul corespunzator.

 

 In  conformitate cu  art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ s-a procedat la numirea definitiva a unui functionar  public, astfel:

- un consilier clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Biroului Impuneri Mijloace de Transport a fost numit definitiv in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu

 

               Mentionam ca modificarea propusa nu influenteaza numarul de posturi aprobat la nivelul DFMT. De asemenea  Organigrama instituţiei nu se modifică, aceasta rămânând în forma aprobată prin HCL nr. 422/ 13.09.2018, şi de asemenea nici Regulamentul de Organizare şi Funcţionare nu se modifică și rămȃne ȋn forma aprobată prin prin H.C.L. nr. 79/14.03.2017

 

             Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timisoara indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consiliului local.

 

 

 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV                                               COMPARTIMENT RESURSE UMANE

   EC. BODO ADRIAN                                                                      EC. PAUN FLOARE              

     

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA
Anexa II la HCL nr………………din…………..…………..….APROBAT
PRIMAR
NICOLAE ROBU
STAT DE FUNCŢII
Nr.crtDenumirea funcţiei Nivel studii"Din care
ocupate"Vacante
Nr. posturiClasaGrad
A . Funcţii publice de conducere
1Director executivS1II4-3
2Sef serviciuS5II19-14
3Şef birouS4II8-4
Total functii publice de conducere1031-21
B. Funcţii publice de execuţie
4Consilier S71Isuperior
5Consilier S30Iprincipal327
6Consilier S13Iasistent
7Consilier S4Idebutant
8Consilier juridicS5Isuperior23
9Consilier juridicS1Iprincipal2-1
10Consilier juridicS1Iasistent10
11Consilier achizitii publiceS1Isuperior
12ReferentM11IIIsuperior53-42
13ReferentM0IIIprincipal4-4
14ReferentM0IIIasistent1-1
15ReferentM0IIIdebutant
Total funcţii publice de execuţie137 66-18
Total functii publice147
C.1. Funcţii personal contractual conducereGrad
16Şef birouS1II01
Total personal contractual de conducere1
C.2 . Functii personal contractual executie C.2 Funcţii personal contractual execuţieTreapta
17Inspector de specialitateS2I60
18Inspector de specialitateS1II
19ReferentM2I
20ReferentM2II
Total personal contractual de execuţie7
Total personal contractual861
TOTAL GENERAL155
Număr total posturi 155
din care :
1. Funcţii publice147
- de conducere10
- de execuţie137
2. Personal contractual8
- de conducere1
- de execuţie7
DIRECTOR EXECUTIV COMPARTIMENT RESURSE UMANE
ADRIAN BODO PAUN FLOARE

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Anexa II la HCL nr..................din................................


APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


STAT DE FUNCȚII

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi

Clasa

Grad

A . Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

2

Sef serviciu

S

5

II

3

Șef birou

s

4

II

Total funcții publice de conducere

10

B. Funcții publice de execuție

4

Consilier

s

71

1

superior

5

Consilier

s

30

1

principal

6

Consilier

s

13

1

asistent

7

Consilier

s

4

1

debutant

8

Consilier juridic

s

5

I

superior

9

Consilier juridic

s

1

1

principal

10

Consilier juridic

s

I

I

asistent

11

Consilier achiziții publice

s

1

1

superior

12

Referent

M

11

III

superior

13

Referent

M

0

III

principal

14

Referent

M

0

III

asistent

15

Referent

M

0

111

debutant

Total funcții publice de execuție

137

Total funcții publice

147

W////////A

C. 1. Funcții personal contractual conducere

Grad

16

Șef birou

S

1

II

Total personal contractual de conducere

1

C. 2   Funcții personal contractual execuție

Treapta

17

Inspector de specialitate

S

2

1

18

Inspector de specialitate

S

1

II

19

Referent

M

2

I

20

Referent

M

2

II

Total personal contractual de execuție

7

Total personal contractual

8

TOTAL GENERAL

155

Număr total posturi

155

din care ;

1. Funcții publice

147

- de conducere

10

- de execuție

137

2. Personal contractual

8

- de conducere

1

- de execuție

7

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO


COMPARTIMENT RESURSE UMANE PĂUN FLOARE