Hotărârea nr. 21/2020

21/31.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr.448654 Timişoara, nr.top.448654, CF nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 şi CF nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea IULIUS REAL ESTATE S.R.L.
Hotararea Consiliului Local 21/31.01.2020
Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr.448654 Timişoara, nr.top.448654, CF nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 şi CF nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea IULIUS REAL ESTATE S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.CT2020-000013/16.01.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT2020-000013 din data de 16.01.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT2020 - 000013/16.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2020-000013 din 13.01.2020;
Având în vedere, "Declaraţia", de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 3348 din 20.12.2019, la Societatea Profesională Notarială "NOVATIO", de către Notar Public, Bulgăr Vlad-Ioan;
În conformitate cu prevederile art.553, alin (2) , art. 562, alin.(2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (4) şi a pct. I din Anexa nr. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ ;
În temeiul art. 139, alin. (2) şi art. 196, alin, (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren înscrise în C.F. nr.448654 Timişoara, nr.top.448654 în suprafaţă de 211 m.p., C.F. nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 în suprafaţă de 4010 m.p. şi C.F nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 în suprafaţă de 497 m.p.

Art.2: Se aprobă trecerea imobilelor - teren menţionate la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de "teren intravilan pentru căi de circulaţie rutieră".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-000013/16.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor înscrise în CF nr.448654 Timișoara, nr.top.448654, CF nr.448652 Timișoara, nr.top.448652 și CF nr.448898 Timișoara, nr.top.448898 ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2020-000013 din 13.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către SC Iulius Real Estate SRL, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilelor-teren situate în Timișoara, str.I.I. de la Brad înscrise în C.F. nr.448654 Timișoara, nr.top.448654 în suprafață de 211 m.p., C.F. nr.448652 Timișoara, nr.top.448652 în suprafață de 4010 m.p. și C.F nr.448898 Timișoara, nr.top.448898 în suprafață de 497 m.p. reprezentând teren intravilan pentru căi de circulație rutieră.

Având în vedere, “Declarația”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3348 din 20.12.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”NOVATIO”, de către Notar Public Bulgăr Vlad-Ioan, prin care proprietarul tabular al imobilelor-teren menționate mai sus, reprezentat prin doamna Kolozsi Terez, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini și servituți.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.448654 Timișoara, nr.top.448654, C.F. nr.448652 Timișoara, nr.top.448652 si C.F nr.448898 Timișoara, nr.top.448898 a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarația proprietarului și înscrisul din cărțile funciare, rezultă că, destinația imobilelor-teren este, ”teren pentru căi de circulație rutieră”, în temeiul art.286, alin.4 și a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 - privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren înscrise în C.F. nr.448654 Timișoara, nr.top.448654 în suprafață de 211 m.p., C.F. nr.448652 Timișoara, nr.top.448652 în suprafață de 4010 m.p. și C.F. nr.448898 Timișoara, nr.top.448898 în suprafață de 497 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de “teren pentru căi de circulație rutieră”.

DIRECTOR,

ȘEF BIROU, Călin N.Pîrva


Ec.Florin Răvășilă

ÎNTOCMIT, Dumitrașcu Viorel


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-000013/16.01.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor înscrise în

CF nr.448654 Timișoara, nr.top.448654, CF nr.448652 Timișoara, nr.top.448652 și CF nr.448898 Timișoara, nr.top.448898 ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Societatea IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

Având în vedere adresa nr.CT2020-000013 din 13.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către SC Iulius Real Estate SRL, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilelor-teren situate în Timișoara, str.I.I. de la Brad înscrise în C.F. nr.448654 Timișoara, nr.top.448654 în suprafață de 211 m.p., C.F. nr.448652 Timișoara, nr.top.448652 în suprafață de 4010 m.p. și C.F nr.448898 Timișoara, nr.top.448898 în suprafață de 497 m.p. reprezentând teren intravilan pentru căi de circulație rutieră.

Având în vedere, “Declarația”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3348 din 20.12.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”NOVATIO”, de către Notar Public Bulgăr Vlad-Ioan, prin care proprietarul tabular al imobilelor-teren menționate mai sus, reprezentat prin doamna Kolozsi Terez, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini și servituți.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.448654 Timișoara, nr.top.448654, C.F. nr.448652 Timișoara, nr.top.448652 si C.F nr.448898 Timișoara, nr.top.448898 a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren înscrise în C.F. nr.448654 Timișoara, nr.top.448654 în suprafață de 211 m.p., C.F. nr.448652 Timișoara, nr.top.448652 în suprafață de 4010 m.p. și C.F. nr.448898 Timișoara, nr.top.448898 în suprafață de 497 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de “teren pentru căi de circulație rutieră”.

PRIMAR,                                            VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                                     Farkas Imre

DIRECTOR,

Florin Răvășilă

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-000013/16.01.2020

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE,

 

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr.448654 Timişoara, nr.top.448654, CF nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 şi CF nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

 

 

Având în vedere adresa nr.CT2020-000013 din 13.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către SC Iulius Real Estate SRL, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilelor-teren situate în Timişoara, str.I.I. de la Brad  înscrise în C.F. nr.448654 Timişoara, nr.top.448654 în suprafaţă de 211 m.p., C.F. nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 în suprafaţă de 4010 m.p. şi C.F nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 în suprafaţă de 497 m.p.  reprezentând teren intravilan pentru căi de circulaţie rutieră.

              Având în vedere, Declaraţia”, de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3348 din 20.12.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”NOVATIO”, de către Notar Public Bulgăr Vlad-Ioan,  prin care proprietarul tabular al imobilelor-teren menţionate mai sus, reprezentat prin doamna Kolozsi Terez, declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini şi servituţi.

              În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.448654 Timişoara, nr.top.448654,  C.F. nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 si C.F nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 a fost notată declaraţia de renunţare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

            Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că, din declaraţia proprietarului şi înscrisul din cărțile funciare, rezultă că, destinaţia imobilelor-teren este, ”teren pentru căi de circulaţie rutieră”, în temeiul art.286, alin.4 şi a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 - privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren înscrise în C.F. nr.448654 Timişoara, nr.top.448654 în suprafaţă de 211 m.p., C.F. nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 în suprafaţă de 4010 m.p. şi C.F. nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 în suprafaţă de 497 m.p.  şi totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de “teren pentru căi de circulaţie rutieră”.

 

 

 

 

DIRECTOR,                                                                                                   ŞEF BIROU,

Ec.Florin Răvăşilă                                                                                           Călin N.Pîrva

 

 

 

 

                                                                                                                        ÎNTOCMIT,

                                                                                                                        Dumitraşcu Viorel

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2020-000013/16.01.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

        privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr.448654 Timişoara, nr.top.448654, CF nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 şi CF nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

 

 

Având în vedere adresa nr.CT2020-000013 din 13.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către SC Iulius Real Estate SRL, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilelor-teren situate în Timişoara, str.I.I. de la Brad  înscrise în C.F. nr.448654 Timişoara, nr.top.448654 în suprafaţă de 211 m.p., C.F. nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 în suprafaţă de 4010 m.p. şi C.F nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 în suprafaţă de 497 m.p.  reprezentând teren intravilan pentru căi de circulaţie rutieră.

Având în vedere, Declaraţia”, de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.3348 din 20.12.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”NOVATIO”, de către Notar Public Bulgăr Vlad-Ioan,  prin care proprietarul tabular al imobilelor-teren menţionate mai sus, reprezentat prin doamna Kolozsi Terez, declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestora. Totodată declară că, imobilele-teren, nu sunt grevate de sarcini şi servituţi.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C.F. nr.448654 Timişoara, nr.top.448654,  C.F. nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 si C.F nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 a fost notată declaraţia de renunţare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren înscrise în C.F. nr.448654 Timişoara, nr.top.448654 în suprafaţă de 211 m.p., C.F. nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 în suprafaţă de 4010 m.p. şi C.F. nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 în suprafaţă de 497 m.p.  şi totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de “teren pentru căi de circulaţie rutieră”.

 

PRIMAR,                                                                                                       VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                                                                                  Farkas Imre

 

 

 

                                                                                                                        DIRECTOR,

                                                                                                                        Florin Răvăşilă