Hotărârea nr. 209/2020

209/04.06.2020 Privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale
Hotararea Consiliului Local 209/04.06.2020
Privind numirea persoanei care va ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 10842/19.05.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 10842/19.05.2020 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10842/19.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În baza punctului 9, capitolul I - anexa din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1059/2008, modificate şi completate;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se numesc persoanele pentru a ţine Registrul datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale:
- doamna Bupte Irina - consilier superior la Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice;
- doamna Radu Ramona - consilier principal la Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice, ca si inlocuitor.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA


DIRECȚIA ECONOMICA


19.05.2020

Am predat,

Andron Liviu


Nr.

Crt.

Felul actului

Nr. inregistrare

Date de identificare

Data de raspuns

Responsabil mapa

Nr.tel int.

1.

Referat de aprobare a proiectului de hotarare privind privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

ANDRON LIVIU

344

2.

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

ANDRON LIVIU

344

3.

Proiect de Hotarare , privind privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

ANDRON LIVIU

344

SERVICIUL JURIDIC

SECRETAR

PRIMAR

Data intrare/semnatura

Data iesire/semnatura

Data intrare/semnatura

Data iesire/semnatura

Am primit,

FO 55-04, ver.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICA

NR. SC2020 - 10842/19.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

În Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 1059 /07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, capitolul I, punctul 9 din anexa se menționează că ,, Persoana care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrative - teritoriale și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale se numește și se înlocuiește, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București,după caz.”

În acest sens persoanele numite care vor ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale vor fi:

  • - doamna Bupte Irina - consilier superior la Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice

  • - doamna Radu Ramona - consilier principal la Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice, ca si inlocuitor.

Față de cele prezentate mai sus supunem Consiliului Local Timisoara spre aprobare proiectul de hotărâre privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale.

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

Pt. SEF SERVICIU BUGET,

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020 - 10842/19.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

Avand in vedere:

Raportul de specialitate nr.SC2020-10842/19.05.2020 la proiectul de hotărâre privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale.

  • -  În baza punctului 9, capitolul I - anexa din Normele metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1059/2008, modificate și completate;

  • -  Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal -bugetare și Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale.

PRIMAR


NICOLAE ROBU


DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.3