Hotărârea nr. 208/2020

208/04.06.2020 Privind aprobarea cheltuielilor aferente amenajării drumurilor de acces la şi în incinta Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţ㠄Dr.Victor Popescu" Timişoara
Hotararea Consiliului Local 208/04.06.2020
Privind aprobarea cheltuielilor aferente amenajării drumurilor de acces la şi în incinta Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţ㠄Dr.Victor Popescu" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.CDE2020 - 470/03.06.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.CDE2020 -000470/03.06.2020 al Direcţiei Generale Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.06.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CDE2020 - 00470/03.06.2020;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice din data de 03.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Decretul Preşedintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
Având în vedere Ordinul Comandantului Acţiunii - Secretar de Stat, Dr.Raed Arafat, Şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, cu nr.74600 din 21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil şi a taberei de carantinare din municipiul Timişoara;
Având în vedere solicitarea Comandantului Spitalului Clinic Militar de Urgenţă "Dr.Victor Popescu" Timişoara, de amenajare a drumurilor de acces la Sistemul modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţă "Dr.Victor Popescu" Timişoara, amplasat la Stadionul CFR din Timişoara, nr.348/A-7658/30.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDE2020-00470/04.05.2020;
Având în vedere Referatul de necesitate nr.CDE2020-000470/04.05.2020 întocmit de către Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi cu privire la necesitatea amenajării drumurilor de acces la şi în perimetrul Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19, aparţinând Spitalului Clinic Militar de Urgenţă "Dr.Victor Popescu" Timişoara, pentru asigurarea circulaţiei ambulanţelor în condiţii de siguranţă.
Având în vedere devizul ofertă emis de către SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA SA.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) şi lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin.1, lit(a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cheltuielile aferente lucrărilor de amenajare a drumurilor de acces necesare funcţionării Sistemului modular medical de izolare şi tratament a cazurilor de COVID -19 aparţinând Spitalului Militar de Urgenţă Timişoara, amplasat la Stadionul CFR din Timişoara, în valoare de 247.205,69 lei (TVA inclus), efectuate având ca temei Decretul preşedintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României


Art.2: Lucrările au fost executate de către SC DRUMURI MUNICIPALE Timişoara SA .


Art.3: Cheltuielile în valoare de 247.205,69 lei (TVA inclus) se vor face din Bugetul Local al Municipiului Timişoara Cap. 84.02.03.03.Străzi- cheltuieli materiale , din bugetul alocat contractului nr.10724/02.05.2017 având obiectul: "Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor, trotuarelor, aleilor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timişoara".


Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GEN.D.P.P.R.U.

SERVICIUL D.PPCAA

BIROU DRUMURI, PODURI ȘI PARCAJE

CDE2020-000470/03.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea cheltuielilor aferente amenajării drumurilor de acces

la și în incinta Sistemului modular medical de izolare și tratament a cazurilor De COVID -19, aparținând Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr.Victor Popescu” Timișoara

Având în vedere solicitarea Comandantului Spitalului Clinic Militar de urgență „Dr.Victor Popescu” Timișoara, de amenajare a drumurilor de acces în perimetrul Sistemului modular medical de izolare și tratament a cazurilor de COVID -19, aparținând Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr.Victor Popescu” Timișoara, amplasat la Stadionul CFR din Timișoara; nr.348/1-7658/30.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDE2020-00470/04.05.2020.

În conformitate cu Ordinul Comandantului Acțiunii Secretar de Stat, Dr.Raed Arafat, Șef al Departamentului pentru situații de urgență nr.74600 din 21.04.2020 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea amplasării spitalului modular mobil și a taberei de carantinare din municipiul Timișoara, asigurarea asistenței medicale și a condițiilor de hrană și odihnă în cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr.Victor Popescu” Timișoara pentru personalul medical și de suport care deservește obiectivul, art.1 alin.(2) Autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice, operatorii economici și toate celelalte entități juridice de la nivelul municipiului Timișoara, sprijină Ministerul Apărării Naționale pentru asigurarea facilităților necesare funcționării spitalului modular și a taberei de carantinare.

Având în vedere Decretul Președintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

În contextul amenajării Sistemul modular medical de izolare și tratament a cazurilor de COVID-19, aparținând Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr.Victor Popescu” Timișoara, amplasat la Stadionul CFR din Timișoara, ca urmare a solicitării menționate anterior și pentru respectarea ordinului și decretului emise ca urmare a existenței starii de urgență pe teritoriul României, pentru funcționarea în amplasament a sistemului modular, este necesar a se amenaja căi de acces asfaltate înspre și între module (corturile militare).

Având în vedere Referatul de necesitate nr.SC2020-000470/04.05.2020 întocmit de către Direcția Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități cu privire la necesitatea amenajării drumurilor de acces la și în perimetrul Sistemului modular medical de izolare și tratament a cazurilor de COVID -19, aparținând Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr.Victor Popescu” Timișoara, pentru asigurarea circulației ambulanțelor în condiții de siguranță.

Având în vedere faptul că aceste lucrări generează costuri în valoare de 247.205,69 lei (TVA inclus), conform devizului ofertă anexat întocmit de către SC Drumuri Municipale Timișoara SA, în cadrul Contractului nr.10724/02.05.2017 având obiectul: ”Lucrări de reparații și de întreținere a străzilor, trotuarelor, aleilor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timișoara’ încheiat cu SC Drumuri Municipale Timișoara SA

Ca urmare a celor prezentate anterior supunem Consiliului Local aprobarea cheltuielilor aferente lucrărilor de amenajare drumurilor de acces la și în perimetrul Sistemului modular medical de izolare și tratament a cazurilor de COVID -19, aparținând Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr.Victor Popescu” Timișoara, în valoare de 247.205,69 lei(TVA inclus). Cheltuielile vor fi cuprinse Bugetul Local Cap. 84.02.03.03.Străzi-Cheltuieli materiale, Contractul nr.10724/02.05.2017 având obiectul: ”Lucrări de reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, aleilor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timișoara” încheiat cu SC Drumuri Municipale Timișoara SA

DIRECTOR DGDPPRU

ȘEF SDPPCAA GANCIOV IOAN


CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF BIROU DPP VASILE OLAR


CONSILIER, DODEA CARMEN