Hotărârea nr. 206/2020

206/04.06.2020 Privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 206/04.06.2020
Privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-11271/25.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF2020-022721 din data de 25.05.2020 al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Nota de Fundamentare nr. IF2020-022722/25.05.2020 - Anexa la raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 26.05.2020 -Anexa la Raportul de specialitate al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara nr.IF2020-22721/25.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art.V din Ordonanta de Urgenta nr.69 din 14 mai 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal , precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;
Tinand seama de prevederile Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si ale Decretului nr.240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
Avand in vedere Ordinul nr.791 din 24 martie 2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2;
Avand in vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, Titlul IX;
Avand in vedere prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori la bugetul local al Municipiului Timişoara de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, se aprobă acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, astfel:
a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, situate pe raza teritorială a Municipiului Timişoara, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;
b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, situate pe raza teritorială a Municipiului Timişoara, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Art.2:: (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1 lit. a), proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.
(2) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin.(1) o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
(3) În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin.(1) trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:
a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă;
b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.
(4) Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la alin.(3) lit.b) proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020.
(5) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin.(1) vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la alin.(3) lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.
(6) În cazul în care persoanele prevăzute la art.1 lit.a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


Art.3: (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1 lit.b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de urgenţă.
(2) În cazul în care persoanele prevăzute la art.1 lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


Art.4: În cazul contribuabililor persoane fizice, care beneficiază de prevederile art.1 lit.a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de 10% stabilită pentru anul 2020 prin art.2 al Hotărârii Consilului Local al Municipiului Timişoara nr.542/12.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2020.


Art.5: Facilităţile la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, prevăzute la art.2 şi art.3 din prezenta, vizează doar obligaţii aferente anului fiscal 2020, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020.


Art.6: Cererile de acordare a facilităţilor la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, prevăzute la art.2 şi art.3 din prezenta se soluţionează de către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.


Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.


Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Monumente;
- Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Scoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nr.                      ^-20

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind

Proiectul de hotărâre privind acordarea pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în

Municipiul Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, nr........................................,

al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind acordarea pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara, prin care se propune, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori la bugetul local al Municipiului Timișoara de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, astfel:

 • a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, situate pe raza teritorială a Municipiului Timișoara, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, situate pe raza teritorială a Municipiului Timișoara, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică,

în condițiile și în conformitate cu prevederile art.V din OUG nr.69/2020,

Facem următoarele precizări:

La data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 393, Ordonanța de Urgență nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale (OUG nr.69/2020).

Conform art. V din OUG nr.69/2020:

„Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

 • (1) Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/20152 cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:

 • a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS -CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

 • (2) în situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidențiale, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • (3) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (2) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • (4) în cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

 • (5) Pentru încadrarea în situația prevăzută la alin. (4) lit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

 • (6) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (2) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

 • (7) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) în situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere, în declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

 • (9) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • (10) în cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.”

în concluzie, prin alin. 1 al art. V din OUG nr.69/2020, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, consiliilor locale li s-au stabilit competențe în acordarea facilităților prevăzute la art.V alin.l lit.a și b, în condițiile prevăzute la art.V alin.2-10, prin posibilitatea de a adopta hotărâri în acest sens până la data de 14 august 2020 .

Facilitățile la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, vizează doar obligații aferente anului fiscal 2020, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020.

Cererile de acordare a facilităților la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, soluționează de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, ținând cont de atribuțiile și specificul activității Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, apreciem că Proiectul de hotărâre privind acordarea pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supuse dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO/7 __. 6 , / /

ROMÂNIA                                 Anexă la raportul de specialitate nr.IF2020-

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

NR.IF2020-^Z^                  ,

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind:

Proiectul de hotărâre privind acordarea pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara

Secțiunea 1

Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre

Proiectul de hotărâre are impact asupra:

DA

NU

l.Mediului macro-economic

NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele macro-economice produse in urma aplicării actului normativ)

1*. Mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat

NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat produse în urma aplicării actului normativ)

2. Mediului de afaceri

DA

Prin acordarea facilităților prevăzute la art.V din OUG nr.69/2020 se are în vedere: evitarea unui blocaj financiar în cazul contribuabililor care dețin în proprietate/folosință clădiri nerezidențiale, plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri^ care și-au întrerupt activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local; necesitatea acordării unor șanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, și evitarea deschiderii procedurilor de insolvență care din perspectiva recuperării creanțelor bugetare sunt ineficiente; susținerea resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât și ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, prin conformarea la plată a obligațiilor bugetare.

21 Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi

NU

(Dacă răspunsul este da. se vor prezenta consecințele asupra sarcinilor administrative produse în urma aplicării actului normativ)

22 întreprinderilor mici și mijlocii

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra întreprinderilor mici și mijlocii produse in urma aplicării actului normativ)

3. Mediului social

NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele sociale produse in urma aplicării actului normativ)

4. Mediului natural

NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecințele asupra mediului produse în urma aplicării actului normativ)

5.Altor domenii

NU

(Se va completa în cazul în care este necesară prezentarea unor informații în plus fată de cele prezentate la pct. 1-4 supra )

1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale Consiliului Local în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării in vigoare a proiectului de hotărâre)

NU

(Se vor preciza actele normative înscrise și în cuprinsul proiectului de hotărâre, care sunt modificate sau abrogate prin acesta )

Secțiunea a 3-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local?

DA

Dacă răspunsul este DA se va completa tabelul de mai jos:

Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local pe anul

- in mii lei (RON) -

Indicatori

Anul

Următorii

Media pe cinci ani

curent

patru ani

1

2

3

4

5

6

7

1.Modificări ale veniturilor bugetare,minus

2020

-

-

-

-

-

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

 • i. cheltuieli de personal -

 • ii. bunuri și servicii -

3. Impact financiar,minus asupra bugetului local:

2528,93

-

-

-

-

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare

1 7. Alte informații

Secțiunea a 6-a

Măsuri de implementare

 • 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de hotărâre de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente

 • - Proiectul de hotarare nu se referă la acest subiect.

 • 2. Alte informații

 • - Nu este cazul.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR SO o o - 1 \&l/l P oC

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Proiect de hotărâre privind privind acordarea pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara

Secțiunea a2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

La data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 393, Ordonanța de Urgență nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale (OUG nr.69/2020).

Dintre motivele care au stat la baza promovării acestui act normativ, reținem următoarele:

„Având în vedere hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și instituirea stării de urgență pe teritoriul României decretate potrivit legii,

(...)

având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și de măsurile adoptate prin care se restrâng unele drepturi și libertăți fundamentale, printre care libera circulație în vederea evitării aglomerației,

(...)

având în atenție necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri și sistemul economic și prin care să se injecteze în economie nu doar bani, ci și încredere și spirit mobilizator, loialitate contractuală și disponibilitate de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările și dificultățile severe pe care întreaga națiune le traversează,

ținând cont că prin instituirea stării de urgență au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici și mijlocii - persoane fizice întreprinzători și societăți de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei românești, ci și a pieței unice europene,

în condițiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privința serviciilor esențiale care le condiționează continuarea activității, și întrucât elementele mai sus prezentate constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

având în vedere necesitatea susținerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât și ale statului pentru asigurarea cheltuielilor, precum și faptul că în perioada stării de urgență mediul de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativă de lichidități financiare, ceea ce conduce la dificultatea acestora în a se conforma voluntar la plată,

(•••)

luând în considerare necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanșarea procedurilor de insolvență, necesitatea acordării unor șanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, și evitarea deschiderii procedurilor de insolvență care din perspectiva recuperării creanțelor bugetare sunt ineficiente,

ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecințe negative, în sensul că:

(...)

- neintroducerea competenței consiliilor locale de a hotărî reducerea impozitului pe clădiri și scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care și-au întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență poate genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență ”.

Conform art. V din OUG nr.69/2020:

„Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

 • (1) Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/20151 cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:

 • a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS -CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • b) scutirea de Ia plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

 • (2) în situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidențiale, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • (3) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (2) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • (4) în cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

 • (5) Pentru încadrarea în situația prevăzută la alin. (4) lit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

 • (6) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (2) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

 • (7) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) în situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere. în declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

 • (9) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • (10) în cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de până la 10% prevăzută Ia art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.”

Astfel, prin alin.l al art.V din OUG nr.69/2020, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, consiliilor locale li s-au stabilit competențe în acordarea facilităților prevăzute la art.V alin.l lit.a și b, în condițiile prevăzute la art.V alin.2-10, prin posibilitatea de a adopta hotărâri în acest sens până la data de 14 august 2020 .

în ceea ce privește facilitatea prevăzută la art.V alin.l lit.a), se propune reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de la 50%.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Prin acordarea facilităților prevăzute la art.V din OUG nr.69/2020 se are în vedere: evitarea unui blocaj financiar în cazul contribuabililor care dețin în proprietate/folosință clădiri nerezidențiale, plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri2 care și-au întrerupt activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local; necesitatea acordării unor șanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, și evitarea deschiderii procedurilor de insolvență care din perspectiva recuperării creanțelor bugetare sunt ineficiente; susținerea resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât și ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, prin conformarea la plată a obligațiilor bugetare.

 • 3. Alte informații: -

 • 4. Concluzii:

Având în vedere cele expuse, propunem emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a hotărârii privind acordarea pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara,

prin care, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori la bugetul local al Municipiului Timișoara de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, să se aprobe acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, astfel:

 • a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, situate pe raza teritorială a Municipiului Timișoara, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, situate pe raza teritorială a Municipiului Timișoara, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică,

în condițiile și în conformitate cu prevederile art.V din OUG nr.69/2020.

Facilitățile la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, vizează doar obligații aferente anului fiscal 2020, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020.

Cererile de acordare a facilităților la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, se soluționează de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO /)

 

ROMÂNIA                                                    Anexă la raportul de specialitate nr.IF2020-_______________

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECȚIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA                                                                                      

NR.IF2020-_________________________

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind:

Proiectul de hotărâre privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara

 

 

Secţiunea 1

 

Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre

Proiectul de hotărâre are impact asupra:

DA

NU

 

1.Mediului macro-economic

 

NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele macro-economice produse în urma aplicării actului normativ)

11. Mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

 

NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat  produse în urma aplicării actului normativ)

2. Mediului de afaceri

 

DA

Prin acordarea facilităților prevăzute la art.V din OUG nr.69/2020 se are în vedere: evitarea unui blocaj financiar în cazul contribuabililor care dețin în proprietate/folosință clădiri nerezidențiale, plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri, care şi-au întrerupt activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă, cu consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii cât şi acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local; necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente;  susţinerea resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, prin conformarea la plată a obligaţiilor bugetare.

 

21  Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi

 

NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra sarcinilor administrative produse în urma aplicării actului normativ)

22 Intreprinderilor mici şi mijlocii  

 

 

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra întreprinderilor mici şi mijlocii produse în urma aplicării actului normativ)

 

3. Mediului social

 

NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele sociale produse în urma aplicării actului normativ)

4. Mediului natural  

 

NU

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului produse în urma aplicării actului normativ)

5.Altor domenii

 

NU

(Se va completa în cazul în care este necesară prezentarea unor informaţii în plus faţă de cele prezentate la pct. 1-4 supra )

1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale Consiliului Local în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării in vigoare a proiectului de hotărâre)

 

NU

(Se vor preciza actele normative înscrise şi în cuprinsul proiectului de hotărâre, care sunt modificate sau abrogate prin acesta )

 

 

Secţiunea a 3-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local?

DA

 

Dacă răspunsul este DA se va completa tabelul de mai jos:

 

Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local pe anul

- in mii lei (RON) -

Indicatori

Anul

Urmatorii

Media pe

curent

patru ani

cinci ani

1

2

3

4

5

6

7

1.Modificări ale veniturilor bugetare,minus

2020

-

-

-

-

-

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

   i.cheltuieli de personal -

   ii. bunuri şi servicii -

3. Impact financiar,minus asupra bugetului local:

 

De completat

 

-

-

-

-

-

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare

De completat

 

 

 

 

 

 

 

7. Alte informaţii

-

 

 

Secţiunea a 6-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de hotărâre de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţillor existente

- Proiectul de hotarare nu se referă la acest subiect.

 

2. Alte  informaţii

- Nu este cazul.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           DIRECTOR EXECUTIV

                                                ADRIAN BODO

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR SO o o - 1 \&l/l P oC

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Proiect de hotărâre privind privind acordarea pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în

Municipiul Timișoara

Secțiunea a2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

La data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 393, Ordonanța de Urgență nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale (OUG nr.69/2020).

Dintre motivele care au stat la baza promovării acestui act normativ, reținem următoarele: „Având în vedere hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și instituirea stării de urgență pe teritoriul României decretate potrivit legii,

(...)

având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și de măsurile adoptate prin care se restrâng unele drepturi și libertăți fundamentale, printre care libera circulație în vederea evitării aglomerației,

(...)

având în atenție necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri și sistemul economic și prin care să se injecteze în economie nu doar bani, ci și încredere și spirit mobilizator, loialitate contractuală și disponibilitate de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările și dificultățile severe pe care întreaga națiune le traversează,

ținând cont că prin instituirea stării de urgență au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici și mijlocii - persoane fizice întreprinzători și societăți de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei românești, ci și a pieței unice europene,

în condițiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privința serviciilor esențiale care le condiționează continuarea activității, și întrucât elementele mai sus prezentate constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

având în vedere necesitatea susținerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât și ale statului pentru asigurarea cheltuielilor, precum și faptul că în perioada stării de urgență mediul de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativă de lichidități financiare, ceea ce conduce la dificultatea acestora în a se conforma voluntar la plată,

(•••)

luând în considerare necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanșarea procedurilor de insolvență, necesitatea acordării unor șanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, și evitarea deschiderii procedurilor de insolvență care din perspectiva recuperării creanțelor bugetare sunt ineficiente,

ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecințe negative, în sensul că:

(...)

- neintroducerea competenței consiliilor locale de a hotărî reducerea impozitului pe clădiri și scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care și-au întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență poate genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență ”.

Conform art. V din OUG nr.69/2020:

„Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

 • (1) Pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/20151 cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:

 • a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS -CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • b) scutirea de Ia plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

 • (2) în situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidențiale, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • (3) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) vor menționa fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (2) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • (4) în cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

 • (5) Pentru încadrarea în situația prevăzută la alin. (4) lit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

 • (6) Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (2) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

 • (7) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) în situația în care autoritățile administrației publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere. în declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

 • (9) în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • (10) în cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere și a bonificației de până la 10% prevăzută Ia art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.”

Astfel, prin alin.l al art.V din OUG nr.69/2020, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, consiliilor locale li s-au stabilit competențe în acordarea facilităților prevăzute la art.V alin.l lit.a și b, în condițiile prevăzute la art.V alin.2-10, prin posibilitatea de a adopta hotărâri în acest sens până la data de 14 august 2020 .

în ceea ce privește facilitatea prevăzută la art.V alin.l lit.a), se propune reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de la 50%.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Prin acordarea facilităților prevăzute la art.V din OUG nr.69/2020 se are în vedere: evitarea unui blocaj financiar în cazul contribuabililor care dețin în proprietate/folosință clădiri nerezidențiale, plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri2 care și-au întrerupt activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea pe viitor a activității cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local; necesitatea acordării unor șanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, și evitarea deschiderii procedurilor de insolvență care din perspectiva recuperării creanțelor bugetare sunt ineficiente; susținerea resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât și ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, prin conformarea la plată a obligațiilor bugetare.

 • 3. Alte informații: -

 • 4. Concluzii:

Având în vedere cele expuse, propunem emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a hotărârii privind acordarea pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020 a unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara,

prin care, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori la bugetul local al Municipiului Timișoara de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, să se aprobe acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, astfel:

 • a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidențiale, situate pe raza teritorială a Municipiului Timișoara, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, situate pe raza teritorială a Municipiului Timișoara, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică,

în condițiile și în conformitate cu prevederile art.V din OUG nr.69/2020.

Facilitățile la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, vizează doar obligații aferente anului fiscal 2020, pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020.

Cererile de acordare a facilităților la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, se soluționează de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU


ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                           

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1
Proiect de hotărâre
privind privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara

 

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.       Descrierea situației actuale

            La data de 14 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 393, Ordonanța de Urgență nr. 69 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale (OUG nr.69/2020).

            Dintre motivele care au stat la baza promovării acestui act normativ, reținem următoarele:

„Având în vedere hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, precum şi instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României decretate potrivit legii,

(…)

având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi de măsurile adoptate prin care se restrâng unele drepturi şi libertăţi fundamentale, printre care libera circulaţie în vederea evitării aglomeraţiei,

       (…)

având în atenţie necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic şi prin care să se injecteze în economie nu doar bani, ci şi încredere şi spirit mobilizator, loialitate contractuală şi disponibilitate de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările şi dificultăţile severe pe care întreaga naţiune le traversează,

ţinând cont că prin instituirea stării de urgenţă au fost luate măsuri care au afectat activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii - persoane fizice întreprinzători şi societăţi de dimensiuni reduse, care reprezintă coloana vertebrală nu doar a economiei româneşti, ci şi a pieţei unice europene,

în condiţiile în care este imperios necesar ca micile afaceri să beneficieze de sprijin suplimentar, de o perioadă de moratoriu (legal), în special în privinţa serviciilor esenţiale care le condiţionează continuarea activităţii, şi întrucât elementele mai sus prezentate constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

având în vedere necesitatea susţinerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale statului pentru asigurarea cheltuielilor, precum şi faptul că în perioada stării de urgenţă mediul de afaceri s-a confruntat cu o diminuare semnificativă de lichidităţi financiare, ceea ce conduce la dificultatea acestora în a se conforma voluntar la plată,

(…)

luând în considerare necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul general consolidat care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative, în sensul că:

(…)

- neintroducerea competenţei consiliilor locale de a hotărî reducerea impozitului pe clădiri şi scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor folosite de contribuabilii care şi-au întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă poate genera un blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii, cât şi acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă ”.

 

Conform art. V din OUG nr.69/2020:

„Acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

(1) Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS -CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

(2) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidenţiale, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. a), proprietarii clădirilor au obligaţia ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

(3) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) vor menţiona fie întreruperea totală a activităţii economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parţială a activităţii economice. Proprietarii care şi-au întrerupt parţial activitatea anexează la cererea prevăzută la alin. (2) o copie a certificatului pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

(4) În cazul proprietarilor care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceştia se regăsesc concomitent în următoarele situaţii:

a) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă;

b) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică.

(5) Pentru încadrarea în situaţia prevăzută la alin. (4) lit. b) proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale verifică dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020.

(6) Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la alin. (2) vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.

(7) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru a beneficia de prevederile alin. (1) lit. b), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local în a cărei rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere contribuabilii vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de urgenţă.

(9) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) În cazul contribuabililor care beneficiază de prevederile alin. (1) lit. a), impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.”

Astfel, prin alin.1 al art.V din OUG nr.69/2020, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, consiliilor locale li s-au stabilit competențe în acordarea facilităţilor prevăzute la art.V alin.1 lit.a și b, în condițiile prevăzute la art.V alin.2-10, prin posibilitatea de a adopta hotărâri în acest sens până la data de 14 august 2020 .

În ceea ce privește facilitatea prevăzută la art.V alin.1 lit.a), se propune reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de la 50%.

 

2.    Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Prin acordarea facilităților prevăzute la art.V din OUG nr.69/2020 se are în vedere: evitarea unui blocaj financiar în cazul contribuabililor care dețin în proprietate/folosință clădiri nerezidențiale, plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri, care şi-au întrerupt activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă, cu consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii cât şi acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local; necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente;  susţinerea resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, prin conformarea la plată a obligaţiilor bugetare.

 

3. Alte informații : -

 

       4. Concluzii:

   Având în vedere cele expuse, propunem emiterea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a hotărârii privind acordarea pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 a unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, în Municipiul Timișoara,

prin care, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori la bugetul local al Municipiului Timișoara de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, să se aprobe acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, astfel:

a) reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, situate pe raza teritorială a Municipiului Timișoara, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;

b) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, situate pe raza teritorială a Municipiului Timișoara, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică,

în condițiile și în conformitate cu prevederile art.V din OUG nr.69/2020.

Facilitățile la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, vizează doar obligații aferente anului fiscal 2020, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020.

Cererile de acordare a facilităţilor la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri, se soluționează de către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

 

PRIMAR                                                                                                       VICEPRIMAR               NICOLAE ROBU                                                                                              FARKAS IMRE 

                                                                        

 

DIRECTOR EXECUTIV

ADRIAN BODO