Hotărârea nr. 205/2020

205/04.06.2020 Privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 10.12.2019, către persoanele înscrise pe listele de priorităţi ale Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere
Hotararea Consiliului Local 205/04.06.2020
Privind aprobarea repartizării locuinţelor disponibile prezentate în şedinţa Comisiei de repartizare a locuinţelor din data de 10.12.2019, către persoanele înscrise pe listele de priorităţi ale Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-11778/29.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-11778/29.05.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-11778/29.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 38/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 60/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 37/02.02.2016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat şi a locuinţelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor chiriaşi, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 59/21.02.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 127/20.03.2018 privind aprobarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de repartizare a Locuinţelor, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 461/13.09.2018;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 136/27.03.2019 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 97/12.03.2019 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor chiriaşi, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara;
Având în vedere extrasul din Procesul Verbal al şedinţei Comisiei de locuinţe din data de 10.12.2019;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - legea locuinţei;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă repartizarea apartamentului 8 din str. Deliblata nr. 3 către Ghiuri Mariana, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 2: Se aprobă repartizarea apartamentului 13 din str. Dacilor nr. 8 către Novacovici Elena, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 3: Se aprobă repartizarea apartamentului 5 din str. Independenţei nr. 16 către Chiorcea Adriana Elena, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 4: Se aprobă repartizarea apartamentului 3 din str. Memorandului nr. 56 către Sârbu Loredana, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 5: Se aprobă repartizarea apartamentului 5 din str. Memorandului nr. 75 către Otvos Ema, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 6: Se aprobă repartizarea apartamentului 28 din str. Polonă nr. 2, cămin 8 sc. A către Gherasa Dorin, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 7: Se aprobă repartizarea apartamentului 27 din str. Polonă nr. 2 cămin 8 sc. B către Zakar Mircea, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 8: Se aprobă repartizarea apartamentului 73 din str. Polonă nr. 19 către Lakatos Tamas, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 9: Se aprobă repartizarea apartamentului 17 din str. Polonă nr. 23 (fost cămin 3) către Gaici Gordana, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 10: Se aprobă repartizarea apartamentului 12 din str. Polonă nr. 27 (fost cămin 5) către Lucaci Daniela, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 11: Se aprobă repartizarea apartamentului 8 din str. Titel Petrescu nr. 4 către Marincu Petru, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 12: Se aprobă repartizarea apartamentului 3 din str. Zlatna nr. 1 către Zaharia Silvia, în vederea încheierii contractului de închiriere.

Art. 13: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 14: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Locuinţe;
- Birpului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Centrul de Relaţionare Directă cu Cetăţenii;
- Numiţilor Ghiuri Mariana, Novacovici Elena, Chiorcea Adriana Elena, Sârbu Loredana, Otvos Ema, Gherasa Dorin, Zakar Mircea, Lakatos Tamas, Gaici Gordana, Lucaci Daniela, Marincu Petru, Zaharia Silvia;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE DIN DATA DE 10.12.2019

Nr. crt.

ADRESA

STRUCTURA LOCUINȚEI

OBSERAVȚII

HOTĂRÂREA COMISIEI

4

Deliblata nr.3 ap.8 parter -CF 1

1 cam. 18 mp dep. 13 mp

Sol. Ghiuri Mariana (1 pers.), listă evacuați poz.23/2019. CT2019-7374/19.11.2019

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Ghiuri Mariana, poziția 23 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

5

Dacilor nr.8 ap.13 -naționalizat

1 cam. 11 mp dep. 7 mp WC comun

Sol. Novacovici Elena (2 pers.), listă evacuați poz.78/2019. CT2019-6740/22.10.2019

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Novacovici Elena, poziția 78 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

7

Independenței nr.16 ap.5

-naționalizat

1 cam. 27 mp dep. 12 mp

Sol. Chiorcea Adriana Elena (2 pers.), listă evacuați poz.21/2019. CT2019-6250/02.10.2019,

CT2019-6335/07.10.2019

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Chiorcea Adriana Elena, poziția 21 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care

urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

Persoanei înscrisă la poziția 2 i s-a repartizat ap.3 din str. Zlatna nr.1, fiind prima opțiune a acestora (nr. crt.26)

8

Memorandului nr.56 ap.3 -naționalizat

1 cam. 16 mp dep. 17 mp

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Sarbu Loredana, poziția 39 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

Persoanei înscrisă la poziția 21 i s-a repartizat ap.5 din str. Independenței nr.7(nr. crt.7)

Vlădic Oprica urmează a fi transferată pe Lista de priorități în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, deoarece a fost înscrisă din eroare pe lista evacuaților, în fapt fiind evacuată din str. Ady Endre nr.3 care nu a fost în administrarea PMT.

Sol. Vlădic Oprica (1 pers.), listă evacuați poz.33/2019. CT2019-6334/07.10.2019 ’

Sol. Sarbu Loredana (1 pers.), listă evacuați poz.39/2019. CT2019-6604/17.10.2019

9

Memorandului nr.75 ap.5

-naționalizat

1 cam. 19 mp dep. 16 mp

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Otvos Ema, poziția 34 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din

Sol. Otvos Ema (2 pers.), listă evacuați poz.34/2019.

CT2019-6386/08.10.2019

fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

Persoanei înscrisă la poziția 21 i s-a repartizat ap.5 din str. Independenței nr.7 (nr. crt.7)

10

Polonă nr.2 cămin nr.8 sc.A ap.28 -bloc de locuințe sociale

1 cam. 16 mp dep. 16 mp

Sol. Gherasa Dorin (1 pers.), listă priorități poz.55/2019. CT2019-6355/07.10.2019.

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Gherasa Dorin, poziția 55 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019. ’

11

Polonă nr.2 cămin nr.8 sc.B ap.27 et.IV -bloc de locuințe sociale

1 cam. 16 mp dep. 16 mp

Sol. Zakar Mircea (3 pers.), listă priorități poz.80/2019. CT2019-7044/31.10.2019 ’

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Zakar Mircea, poziția 80 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

13

Polonă nr.19 ap.17 parter -bloc de locuințe sociale

1 cam. 8 mp dep. 4 mp

Sol. Mihai Monica (3 pers.), listă priorități poz.83/2019. CT2019-6695/21.10.2019

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Mihai Monica, poziția 83 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019. ’

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

14

Polonă nr.19 ap.73 et.II -bloc de locuințe sociale

1 cam. 8 mp dep. 4 mp

Sol. Lakatos Tamas (1 pers.), listă priorități poz.78/2019. CT2019-6277/03.10.2019

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Lakatos Tamas, poziția 78 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea

privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019. ’

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

21

Polonă nr.23 (fost cămin 3) ap.3 parter -bloc de locuințe sociale

1 cam. 17 mp dep. 2 mp

Sol. Petrea Cristian (1 pers.), listă priorități poz.64/2019. CT2019-7210/11.10.2019

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Petrea Cristian, poziția 64 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019. ’

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

22

Polonă nr.23 cămin nr.3 ap.17 mansardă -bloc de locuințe sociale

1 cam. 17 mp dep. 3 mp

Sol. Gaici Gordana Delia (4 pers.), listă priorități poz.82/2019. CT2019-7248/12.11.2019.

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Gaici Gordana, poziția 82 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019. ’

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

Persoanei înscrisă la poziția 64 i s-a repartizat ap.3 din str. Polonă nr.23 (nr. crt.21)

23

Polonă nr.27 (fost cămin 5) ap.12 et.I -bloc de locuințe sociale

1 cam. 17 mp baie 3 mp

Sol. Lucaci Daniela (6 pers.), listă priorități poz.92/2019. CT2019-6454/10.10.2019

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Lucaci Daniela, poziția 92 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019. ’

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

Persoanei înscrisă la poziția 64 i s-a repartizat ap.3 din str. Polonă nr.23 (nr. crt.21)

Persoanei înscrisă la poziția 80 i s-a repartizat ap.27 din str. Polonă nr.2 sc.B (nr. crt.11)

Persoanei înscrisă la poziția 82 i s-a repartizat ap.17 din str. Polonă nr.23 (nr. crt.22)

25

Titel Petrescu nr.4 ap.8 -naționalizat

3 cam. 57 mp dep. 67 mp

Sol. Marincu Petru (4 pers.), listă evacuați poz.5/2019. CT2019-7029/31.10.2019

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Marincu Petru, poziția 5 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

26

Zlatna nr.1 ap.3 -naționalizat

2 cam. 52 mp dep. 25 mp logie 8 mp boxă 20 mp

Sol. Zaharia Silvia (2 pers.), listă evacuați poz.2/2019. CT2019-7137/06.11.2019

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Zaharia Silvia, poziția 2 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

DIRECTOR, Mihai Boncea

ȘEF BIROU, Simona Bălan


ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-11778/29.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 10.12.2019, către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 10.12.2019 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere;

Prin H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Prin H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași.

Prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisie de repartizare a Locuințelor.

Prin H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019 a fost aprobată lista de priorități pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, iar prin H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019 s-a aprobat lista de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Locuințele disponibilizate au fost repartizate către categoriile de liste de priorități întocmite pe anul 2019, în ședința Comisiei de locuințe din data de 01.10.2019, în vederea depunerii de către persoanele înscrise pe aceste liste a solicitărilor de repartizare nominală.

Astfel, locuințele disponibilizate au fost prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 10.12.2019, fiind repartizare solicitanților, în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 și a hotărârilor de mai sus, în ordinea de prioritate de pe listă.

Conform extrasului din Procesului Verbal al ședinței Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 10.12.2019, au fost repartizate:

 • -   Ap. 8 din str.Deliblata nr.3 către Ghiuri Mariana, înscrisă la poziția 23 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

 • -  Ap.13 din str. Dacilor nr.8 către Novacovici Elena, înscrisă la poziția 78 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

  2 21


  Timișoara 2021

  Capitală Europeană a Culturii


 • -  Ap.5 din str.Independenței nr.16 către Chiorcea Adriana Elena, înscrisă la poziția 21 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

 • -  Ap.3 din str. Memorandului nr.56 către Sârbu Loredana, înscrisă la poziția 39 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019

 • -  Ap.5 din str. Memorandului nr.75 către Otvos Ema, înscrisă la poziția 34 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019

 • -  Ap.28 din str. Polonă nr.2 cămin nr.8 sc.A către Gherasa Dorin, înscris la poziția 55 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

 • -  Ap. 27 din str. Polonă nr.2 cămin 8 sc.B către Zakar Mircea, înscris la poziția 80 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

 • -  Ap.17 din str.Polonă nr.19 către Mihai Monica, înscrisă la poziția 83 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HClMt nr.163/2019.

 • -  Ap.73 din str. Polonă nr.19 către Lakatos Tamas, înscris la poziția 78 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HClMt nr.163/2019.

 • -   Ap.3 din str. Polonă nr.23 (fost cămin 3) către Petrea Cristian, înscris la poziția 64 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

 • -  Ap.17 din str. Polonă nr.23 (fost cămin 3) către Gaici Gordana, înscrisă la poziția 82 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

 • -  Ap.12 din str. Polonă nr.27 (fost cămin 5) către Lucaci Daniela, înscris la poziția 92 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

 • -   Ap.8 din str. Titel Petrescu nr.4 către Marincu Petru, înscris la poziția 5 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019

2    04 Timișoara2021

 • -   Ap.3 din str. Zlatna nr.1 către Zaharia Silvia, înscrisă la poziția 2 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019

Dintre beneficiari, domnul Petrea Cristian, a refuzat atribuirea locuinței, prin cererea nr. CT2020-000188/17.01.2020 solicitând să i se atribuie o locuință mai mare, iar doamna Mihai Monica deși a luat la cunoștință prin adresa nr. CT2019-6695/06.01.2020 ca i-a fost atribuită locuința solicitată, nu a depus actele necesare pentru reconfirmarea criteriilor de acces.

Ceilalți beneficiarii au reconfirmat criteriile de acces la locuință, acceptând apartamentele solicitate, astfel:

 • -  D-na Ghiuri Mariana prin adresa CT2020-147/16.01.2020;

 • -  D-na Novacovici Elena prin adresa nr. CT2020-45/13.01.2020;

 • -  D-na Chiorcea Adriana prin adresa nr. CT2019-7914/18.12.2019;

 • -  D-na Sârbu Loredana prin adresa nr.CT2020-238/21.01.2020;

 • -  D-na Otvos Ema prin adresa nr.CT2020-380/28.01.2020;

 • -  D-nul Gherasa Dorin prin adresa nr.CT2020-112/15.01.2020;

 • -  D-nul Zakar Mircea prin adresa nr. CT2020-183/17.01.2020;

 • -  D-nul Lakatos Tamas prin adresa nr. CT2020-53/13.01.2020;

 • -  D-na Gaici Gordana Delia prin adresa nr. CT2020-401/28.01.2020;

 • -  D-na Lucaci Daniela prin adresa nr.CT2020-378/28.01.2020;

 • -  D-nul Marincu Petru prin adresa nr.CT2020-234/21.01.2020;

 • -  D-na Zaharia Silvia prin adresa nr. CT2019-7860/16.12.2019.

Având în vedere prevederile legale și opțiunea exprimată în scris de către solicitanți, precum și reconfirmarea de către aceștia a criteriilor de acces la locuință, considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 01.10.2019 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Prtimăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, Mihai Boncea

ȘEF BIROU, Simona Bălan


2    04 Timișoara2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-11778/29.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 10.12.2019 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere

Având în vedere faptul că în ședința Comisiei de locuințe din data de 10.12.2019 au fost repartizate locuințele disponibilizate, în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019 și H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019, se impune prezentarea deciziei Comisiei de repartizare a locuințelor Consiliului Local, în vederea aprobării încheierii contractelor de închiriere.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR,

IMRE FARKAS


DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMĂRIA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-11778/29.05.2020

_________________________________________________________________________________                                                               

                                                          

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința

Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 10.12.2019,  către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara,

în vederea încheierii contractelor de închiriere

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 10.12.2019 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara,  în vederea încheierii contractelor de închiriere;

            Prin H.C.L.M.T. nr.38/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.60/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Prin H.C.L.M.T. nr.37/02.02.2016, modificată prin H.C.L.M.T. nr.59/21.02.2018 au fost stabilite criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași.

Prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018, modificat prin H.C.L.M.T. nr.461/13.09.2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisie de repartizare a Locuințelor.

Prin H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019 a fost aprobată lista de priorități pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, iar prin H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019 s-a aprobat lista de priorități pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara.

Locuințele disponibilizate au fost repartizate către categoriile de liste de priorități întocmite pe anul 2019, în ședința Comisiei de locuințe din data de 01.10.2019, în vederea depunerii de către persoanele înscrise pe aceste liste a solicitărilor de repartizare nominală.

            Astfel, locuințele disponibilizate au fost prezentate în ședința Comisiei de locuințe din data de 10.12.2019, fiind repartizare solicitanților, în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 și a hotărârilor de mai sus, în ordinea de prioritate de pe listă.

Conform extrasului din Procesului Verbal al ședinței Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 10.12.2019, au fost repartizate:

-          Ap. 8 din str.Deliblata nr.3 către Ghiuri Mariana, înscrisă la poziția 23 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

-          Ap.13 din str. Dacilor nr.8 către Novacovici Elena, înscrisă la poziția 78 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

-          Ap.5 din str.Independenței nr.16 către Chiorcea Adriana Elena,  înscrisă la poziția 21 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

-          Ap.3 din str. Memorandului nr.56 către Sârbu Loredana, înscrisă la poziția 39 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019

-          Ap.5 din str. Memorandului nr.75 către Otvos Ema, înscrisă la poziția 34 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019

-          Ap.28 din str. Polonă nr.2 cămin nr.8 sc.A către Gherasa Dorin, înscris la poziția 55 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

-          Ap. 27 din str. Polonă nr.2 cămin 8 sc.B către Zakar Mircea, înscris la poziția 80 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

-          Ap.17 din str.Polonă nr.19 către Mihai Monica, înscrisă la poziția 83 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

-          Ap.73 din str. Polonă nr.19 către Lakatos Tamas, înscris la poziția 78 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

-          Ap.3 din str. Polonă nr.23 (fost cămin 3) către Petrea Cristian, înscris la poziția 64 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

-          Ap.17 din str. Polonă nr.23 (fost cămin 3) către Gaici Gordana, înscrisă la poziția 82 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

-          Ap.12 din str. Polonă nr.27 (fost cămin 5) către Lucaci Daniela, înscris la poziția 92 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019 în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

-          Ap.8 din str. Titel Petrescu nr.4 către Marincu Petru, înscris la poziția 5 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019

 

 

-          Ap.3 din str. Zlatna nr.1 către Zaharia Silvia, înscrisă la poziția 2 pe lista de priorități întocmită pentru anul 2019, pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019

 

Dintre beneficiari, domnul Petrea Cristian, a refuzat atribuirea locuinței, prin cererea nr. CT2020-000188/17.01.2020 solicitând să i se atribuie o locuință mai mare, iar doamna Mihai Monica deși a luat la cunoștință prin adresa nr. CT2019-6695/06.01.2020 ca i-a fost atribuită locuința solicitată, nu a depus actele necesare pentru reconfirmarea criteriilor de acces.

Ceilalți beneficiarii au reconfirmat criteriile de acces la locuinţă, acceptând apartamentele solicitate, astfel:

-          D-na Ghiuri Mariana prin adresa CT2020-147/16.01.2020;

-          D-na Novacovici Elena prin adresa nr. CT2020-45/13.01.2020;

-          D-na Chiorcea Adriana prin adresa nr. CT2019-7914/18.12.2019;

-          D-na Sârbu Loredana prin adresa nr.CT2020-238/21.01.2020;

-          D-na Otvos Ema prin adresa nr.CT2020-380/28.01.2020;

-          D-nul Gherasa Dorin prin adresa nr.CT2020-112/15.01.2020;

-          D-nul Zakar Mircea prin adresa nr. CT2020-183/17.01.2020;

-          D-nul Lakatos Tamas prin adresa nr. CT2020-53/13.01.2020;

-          D-na Gaici Gordana Delia prin adresa nr. CT2020-401/28.01.2020;

-          D-na Lucaci Daniela prin adresa nr.CT2020-378/28.01.2020;

-          D-nul Marincu Petru prin adresa nr.CT2020-234/21.01.2020;

-          D-na Zaharia Silvia prin adresa nr. CT2019-7860/16.12.2019.

Având în vedere prevederile legale şi opţiunea exprimată în scris de către solicitanți, precum și reconfirmarea de către aceștia a criteriilor de acces la locuință, considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor disponibile prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 01.10.2019 către persoanele înscrise pe listele de priorități ale Prtimăriei Municipiului Timișoara, în vederea încheierii contractelor de închiriere, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

                 DIRECTOR,                                                                                    ȘEF BIROU,

                Mihai Boncea                                                                                    Simona Bălan

 

 

                                                                                                                                               

 

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

 

 

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI COMISIEI DE LOCUINȚE

DIN DATA DE 10.12.2019

 

 

Nr. crt.

ADRESA

STRUCTURA LOCUINŢEI

OBSERAVȚII

HOTĂRÂREA COMISIEI

4

Deliblata nr.3 ap.8 parter

-CF 1

1 cam. 18 mp dep. 13 mp

Sol. Ghiuri Mariana (1 pers.), listă evacuați poz.23/2019. CT2019-7374/19.11.2019

………………………..

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Ghiuri Mariana, poziția 23 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

5

Dacilor nr.8 ap.13

-naționalizat

1 cam. 11 mp dep. 7 mp

WC comun

Sol. Novacovici Elena (2 pers.), listă evacuați poz.78/2019. CT2019-6740/22.10.2019

………………………..

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Novacovici Elena, poziția 78 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

7

Independenței nr.16 ap.5

-naționalizat

1 cam. 27 mp dep. 12 mp

…………..

Sol. Chiorcea Adriana Elena (2 pers.), listă evacuați poz.21/2019. CT2019-6250/02.10.2019,

CT2019-6335/07.10.2019

 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Chiorcea Adriana Elena, poziția 21 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

 

Persoanei înscrisă la poziția 2 i s-a repartizat ap.3 din str. Zlatna nr.1, fiind prima opțiune a acestora (nr. crt.26)

8

Memorandului nr.56 ap.3

-naționalizat

1 cam. 16 mp

dep. 17 mp

……………………….

Sol. Vlădic Oprica (1 pers.), listă evacuați poz.33/2019. CT2019-6334/07.10.2019

Sol. Sarbu Loredana (1 pers.), listă evacuați poz.39/2019. CT2019-6604/17.10.2019

………………………….

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Sarbu Loredana, poziția 39 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

 

Persoanei înscrisă la poziția 21 i s-a repartizat ap.5 din str. Independenței nr.7(nr. crt.7)

 

Vlădic Oprica urmează a fi transferată pe Lista de priorități în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, deoarece a fost înscrisă din eroare pe lista evacuaților, în fapt fiind evacuată din str. Ady Endre nr.3 care nu a fost în administrarea PMT.

9

Memorandului nr.75 ap.5

-naționalizat

1 cam. 19 mp dep. 16 mp

…………………

Sol. Otvos Ema (2 pers.), listă evacuați poz.34/2019. CT2019-6386/08.10.2019

……………………………………

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Otvos Ema, poziția 34 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

 

Persoanei înscrisă la poziția 21 i s-a repartizat ap.5 din str. Independenței nr.7 (nr. crt.7)

10

Polonă nr.2 cămin nr.8 sc.A ap.28

-bloc de locuințe sociale

1 cam. 16 mp dep. 16 mp

Sol. Gherasa Dorin (1 pers.), listă priorități poz.55/2019. CT2019-6355/07.10.2019.

…………………………………..

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Gherasa Dorin, poziția 55 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

11

Polonă nr.2 cămin nr.8 sc.B ap.27 et.IV

-bloc de locuințe sociale

1 cam. 16 mp dep. 16 mp

………………………

Sol. Zakar Mircea (3 pers.), listă priorități poz.80/2019. CT2019-7044/31.10.2019

…………………………………..

 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Zakar Mircea, poziția 80 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

 

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

13

Polonă nr.19 ap.17 parter

-bloc de locuințe sociale

1 cam. 8 mp dep. 4 mp

……………………….

Sol. Mihai Monica (3 pers.), listă priorități poz.83/2019. CT2019-6695/21.10.2019

 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Mihai Monica, poziția 83 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

 

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

14

Polonă nr.19 ap.73 et.II

-bloc de locuințe sociale

1 cam. 8 mp dep. 4 mp

…………………………

Sol. Lakatos Tamas (1 pers.), listă priorități poz.78/2019. CT2019-6277/03.10.2019

………………………….

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Lakatos Tamas, poziția 78 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

 

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

21

Polonă nr.23 (fost cămin 3) ap.3 parter

-bloc de locuințe sociale

1 cam. 17 mp dep. 2 mp

………………………….

Sol. Petrea Cristian (1 pers.), listă priorități poz.64/2019. CT2019-7210/11.10.2019

……………………………

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Petrea Cristian, poziția 64 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

 

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

22

Polonă nr.23 cămin nr.3 ap.17 mansardă

-bloc de locuințe sociale

1 cam. 17 mp dep. 3 mp

………………………

Sol. Gaici Gordana Delia (4 pers.), listă priorități poz.82/2019. CT2019-7248/12.11.2019.

…………………………………

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Gaici Gordana, poziția 82 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

 

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

 

Persoanei înscrisă la poziția 64 i s-a repartizat ap.3 din str. Polonă nr.23 (nr. crt.21)

23

Polonă nr.27 (fost cămin 5) ap.12 et.I

-bloc de locuințe sociale

1 cam. 17 mp baie 3 mp

…………………….

Sol. Lucaci Daniela (6 pers.), listă priorități poz.92/2019. CT2019-6454/10.10.2019

……………………………….

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Lucaci Daniela, poziția 92 pe Lista de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin HCLMT nr.163/2019.

 

Persoanei înscrisă la poziția 55 i s-a repartizat ap.28 din str. Polonă nr.2 sc.A (nr. crt.10)

 

Persoanei înscrisă la poziția 64 i s-a repartizat ap.3 din str. Polonă nr.23 (nr. crt.21)

 

Persoanei înscrisă la poziția 80 i s-a repartizat ap.27 din str. Polonă nr.2 sc.B (nr. crt.11)

 

Persoanei înscrisă la poziția 82 i s-a repartizat ap.17 din str. Polonă nr.23 (nr. crt.22)

25

Titel Petrescu nr.4 ap.8

-naționalizat

3 cam. 57 mp dep. 67 mp

Sol. Marincu Petru (4 pers.), listă evacuați poz.5/2019. CT2019-7029/31.10.2019

 

Se aprobă cererea de repartizare a numitului Marincu Petru, poziția 5 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

26

Zlatna nr.1 ap.3

-naționalizat

2 cam. 52 mp dep. 25 mp

logie 8 mp

boxă 20 mp

Sol. Zaharia Silvia (2 pers.), listă evacuați poz.2/2019. CT2019-7137/06.11.2019

 

Se aprobă cererea de repartizare a numitei Zaharia Silvia, poziția 2 pe Lista de priorități pe anul 2019 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foștilor chiriași, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara, aprobată prin H.C.L.M.T. nr.97/2019.

 

 

 

                   DIRECTOR,                                                                                                                       ȘEF BIROU,

                  Mihai Boncea                                                                                                                       Simona Bălan

 

 

 

                                                                                                           

                                                                       

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-11778/29.05.2020

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în ședința

Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 10.12.2019  către persoanele înscrise pe listele

de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara,

în vederea încheierii contractelor de închiriere

 

 

 

Având în vedere faptul că în ședința Comisiei de locuințe din data de 10.12.2019 au fost repartizate locuințele disponibilizate, în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.136/27.03.2019 și H.C.L.M.T. nr.97/12.03.2019, se impune prezentarea deciziei Comisiei de repartizare a locuințelor Consiliului Local, în vederea aprobării încheierii contractelor de închiriere.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                    VICEPRIMAR,

                       NICOLAE ROBU                                                           IMRE FARKAS

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                            DIRECTOR D.C.T.D.D.

                                                                                                                    Mihai Boncea