Hotărârea nr. 203/2020

203/04.06.2020 Privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020
Hotararea Consiliului Local 203/04.06.2020
Privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 -10080/11.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 -10080/11.05.2020 al Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 -10080/11.05.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020 - 10080/18.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa nr. 2218 DT-SP din data de 29.04.2020 a S.C. AQUATIM S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2020-000489/08.05.2020;
Ţinând cont de Decizia nr. 1 din 25.02.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. şi aprobată de către Adunarea Generală a Administratorilor S.C. AQUATIM S.A. prin Hotărârea nr. 1 din 25.02.2020 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al AQUATIM S.A., pentru anul 2020;
În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 18, alin. 15 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
Având în vedere prevederile art. 10, alin (1) şi art. 12, alin (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. 3), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2020 în domeniul apă-canal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SERVICIUL D.P.P.C.A.A.

BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ

Nr. SC 2020-10080/11.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, din surse proprii, pentru anul 2020

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara,din surse proprii, pentru anul 2020;

Facem următoarele precizări:

Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu și, în același timp, contribuie substanțial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecția mediului.

Programul de investiții implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, pentru buna funcționare a serviciilor cât și pentru ca acestea să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b și art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competență exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce privește: aprobarea programelor de investiții privind înființarea, dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului.

În exercitarea atribuțiilor ce le revin autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea și modernizarea sistemelor existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile legii, precum și aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și S.C. AQUATIM S.A. , conform art. 18 fiind stabilite obligațiile operatorului, alin. 15 : ,,să întocmească programele anuale de reparații, dotări și investiții, pe care să le supună spre aprobare Autorității Delegante”.

Finanțarea obiectivelor de investiții cuprinse în Programul de investiții se asigură din fonduri proprii ale Operatorului Regional pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Timișoara, S.C. Aquatim S.A., astfel:

CAP. Lucrări în continuare:

CAP. Investiții noi:

CAP. Studii și proiecte

Total investiții din surse proprii :


  • - 19.899.269 lei

  • - 8.730.360 lei

  • -  1.697.000 lei

  • - 30.326.629 lei


Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a Programului de investiții pentru municipiul Timișoara al operatorul regional S.C. Aquatim S.A., din surse proprii de finanțare în valoare totală de 30.326.629 lei, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local

DIRECTOR GENERAL DIRECȚIA G.D.P.P.R.U., CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIUL D.P.P.C.A.A., IOAN GANCIOV


CONSILIER B.C.A.A., LUCUȚ MARINELA


ȘEF BIROUL C.A.A., CAMELIA CEAUȘESCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC 2020-10080/11.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, din surse proprii, pentru anul 2020

  • 1. Descrierea situației actuale

Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu și, în același timp, contribuie substanțial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecția mediului.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Urmare a înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, și ca urmare a aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Timișoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timișoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele și pe seama membrilor Asociației.

Operatorul regional privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș Aquatim S.A. are principalele obiective de investiții în Municipiul Timișoara , avându-se în vedere: extinderi de rețele de apă-canal, branșamente apă și racorduri canal, optimizarea și reabilitarea a stațiilor de epurare ape uzate menajere, respectiv stațiilor de tratare a apei potabile, reabilitarea rețelei de distribuție apă, optimizarea procesului de dezhidratare a nămolului la stația de epurare a apelor uzate, reabilitarea rețelei de canalizare.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b și art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competență exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce privește: aprobarea programelor de investiții privind înființarea, dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului.

  • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții pentru municipiul Timișoara al operatorul regional S.C. Aquatim S.A. pentru anul 2020, din surse proprii de finanțare în valoare totală de 30.326.629 lei, și-l supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U., CHIȘ CULITĂ

AQUATIM S.A. TIMIȘOARA SERVICIU PROIECTARE


PROGRAM DE INVESTIȚII PT MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CU FINANȚARE DIN SURSE PROPRII Z


DIRECTOR TEHNIC ^£b$INGHER NICOLAE


2 AQUATIM

S.A.

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

\\o< Valopre       //

Sucursala

Localitatea

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

^z/an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

......ifo........

10

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR DIN SURSE PROPRII, din care:

1

Surse proprii, din care:

a)- din disponibil sold inceput an

b)-amortizare

c) - profit

d)- restituiri UAL pt.fond IID

2

Alocații de la buget

-bugetul de Stat-pt.cofinantare POS MEDIU

-bugetul Local-pt.cofinantare POS MEDIU

3

Credite bancare, din care:

a)-interne

b) - externe

-MELF

-POS MEDIU

4

Alte surse, din care:

-din grant fd. POS MEDIU

-alte fonduri nerambursabile - PROIECTE

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII.-PROGRAM SURSE AQUATIM, din care:

36,796,242

7,834,155

30,326,629

26,790,577

11,654,000

1

INVESTIȚII IN CURS, (lucrări in continuare ) din care:

30,123,391

7,834,155

19,899,269

7,990,628

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

2,800,000

371,587

1,960,064

0

0

Lucrări de refacere fațade , lucrări de reamenajare acces clădire , lucrări de amenajare interioara la nivelul parter prin creearea de spatii pentru recepție si birouri relații clienti si lucrări de refacere instalații interioare in clădirea existenta pe str.E. Baader nr.11 , Realizare branșament apa si Demolare Clădire anexa C2(Garaje auto, ateliere si magazii) si construire clădire spatii birouri, str.Baader nr.11,mun.Timisoara.

Timișoara

Timișoara

2020

2,800,000

371,587

1,960,064

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale

27,323,391

7,462,568

17,939,205

7,990,628

0

Preluare si descărcare ape pluviale in zona Parc Industrial Freidorf-str.Paul Morand , mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2020

1,500,000

484,329

929,737

0

0

Extindere rețele apa- canal, branșamente apă și racorduri canal pe străzile:           LOT

1:str. Nera, B.P.Hasdeu, Circumvalatiunii, Dunarea, Bachus, Praf. AlexCisman, C. Irineu, Aurora, Teiului -mun.Timisoara;

LOT 2: Nicoresti, Letea, Ceferiștilor, Viitorului-mun.Timișoara;

LOT 3: Anton Katrein, Bela Lugosi, Parc Industrial Freidorf - mun. Timișoara;

Timișoara

Timișoara

2020

3,570,690

2,003,349

730,263

0

0

Extindere rețea de canalizare Calea Șagului, între Pod Cal. Șagului și bifurcație loc. Parța, Șag -municipiul Timișoara.Etapa I (Pod Calea Șagului -intersecție str.O.Cotrus)

Timișoara

Timișoara

2020

3,700,000

3,325,660

522,379

0

0

Extindere rețea de canalizare si apa pe Calea Șagului, între Pod Cal. Șagului și bifurcație loc. Parța, Șag - municipiul Timișoara.Etapa II (intersecție str.O.Cotrus- bifurcație loc. Parța, Șag)

Timișoara

Timișoara

2020

3,000,000

1,155,643

6,088,905

0

0

Execuție statii de pompare ape uzate menajere pe str.Nicolae de Hațeg si Dimitrie Dinicu

Timișoara

Timișoara

2020

400,000

8,392

632,297

0

0

Reabilitarea sistemelor de automatizare din STA Bega .Urseni si Ronat.             Etapa I.

STA RONAT.

Timișoara

Timișoara

2020

200,000

256,262

1,452,151

0

0

REAMPLASĂRI CĂMINE DE BRANȘAMENT APĂ Șl CĂMINE DE RACORD CANALÎN DOMENIU PUBLIC: BD. CETĂȚII NR. 1/1, STR. MILOȘ CIRNEANSKI NR.2, INTRAREA RÂULUI NR. 2, STR. SF. AP. PETRU Șl PAVEL NR. 10/A, BD. CETĂȚII NR. 24, STR. ARH. LASZLO SZEKELY NR. 3, STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 6, STR. SIMION BĂRNUȚIU NR. 11, STR. 16 DECEMBRIE 1989 NR. 3, STR. MESTEACĂNULUI NR. 30, STR. ETERNITĂȚII NR. 34, STR. TACIT NR. 3, STR. MEMORANDULUI NR. 59, STR. HERODOT NR. 2, STR. IULIU MANIU NR. 65 - MUNICIPIULTIMIȘOARA

Timișoara

Timișoara

2020

101,073

58,774

26,894

0

0

Statia de epurare Timișoara :Optimizarea procesului de deshidratare nămol

Timișoara

Timișoara

2021

10,990,628

0

3,000,000

7,990,628

0

Inteconectarea alimentarii cu energie electrica a surselor de apa , stafiilor de tratare , si gospodăriilor de apa cu generatoare electrice mobile

Timișoara

Timisoara+loc

2020

1,561,000

0

2,169,155

0

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Sucursala

Localitatea

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

STA BEGA : Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor alimentați din TGD U2 et4

Timișoara

2020

400,000

3,437

888,363

0

0

STA BEGA : Sistematizarea si suplimentarea alimentarii cu energie electrica

Timișoara

2020

1,900,000

166,722

1,499,061

0

0

2

INVESTIȚII NOI, din care:

5,602,851

0

8,730,360

18,669,949

11,654,000

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

5,602,851

0

8,730,360

18,669,949

11,654,000

MUNICIPIUL TIMIȘOARA:

5,602,851

0

8,730,360

18,669,949

11,654,000

înființare Muzeul Apei Timișoara

Timișoara

Timișoara

2021

500,000

0

1,500,000

6,074,591

0

Preluare si descărcare ape pluviale in situații de urgenta in zona Pasajului CFR str.Gh.Lazar -municipiul Timișoara

Timișoara

Timișoara

2020

500,000

0

1,405,239

0

0

Preluare si descărcare ape pluviale in situații de urgenta in zona Pasajului CFR str.C.Brediceanu -municipiul Timișoara

Timișoara

Timișoara

2020

500,000

0

1,129,686

0

0

Reabilitarea si optimizarea forajelor aferente fronturilor de captare pentru stafiile de tratarea apei Timișoara

Timișoara

Timișoara

2022

500,000

0

5,000

10,090,000

11,654,000

Documentație tehnica pentru obținerea autorizației de demolare (DTAD) pentru demolarea unor active din cadrul STA Bega

Timișoara

Timișoara

2021

814,992

0

430,364

384,628

0

STA URSENI: Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor TGD-0.4 KV din statia de conexiuni

Timișoara

Timișoara

2020

400,000

0

870,000

0

0

Reabilitare rețea canalizare si racorduri canal pe str.V.Hugo si str.Izlaz-mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2021

500,000

0

500,000

1,770,730

0

Extindere rețea apa potabila si canalizare .inclusiv branșamente si racorduri pe str. Aurel Buteanu .Dr.Liviu Cigareanu, Podgoriei si Maximilian Fremaut - mun.Timișoara

Timișoara

Timișoara

2020

1,147,058

0

1,147,059

0

0

Extindere rețea apa si canalizare str.Bobalna ,mun .Timișoara

Timișoara

Timișoara

2020

140,801

0

140,802

0

0

înlocuire parțiala gard de împrejmuire Statia de pompare (fosta Uzina nr.3) strada Mistral nr.1

Timișoara

Timișoara

2020

150,000

0

150,000

0

0

Reparații gard de împrejmuire Statia de tratare a apei Urseni

Timișoara

Timișoara

2020

350,000

0

350,000

0

0

Optimizarea sistemului de producere si alimentare cu agent termic necesar încălzirii spatiilor si preparării apei calde menajere din Statia de Tratare a Apei Bega”

Timișoara

Timișoara

2021

0

0

500,000

350,000

0

Reabilitarea rețelei de apa potabila pe str.Topologului -Mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2020

0

0

163,226

0

0

Reamplasare conducta alimentare cu apa a cartierului Plopi din mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2020

0

0

388,984

0

0

Lucrări intervenție, reabilitări si extinderi rețele apa si branșamente apa in mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2020

50,000

0

25,000

0

0

Lucrări intervenție, reabilitări si extinderi rețele canal si racorduri canal in mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2020

50,000

0

25,000

0

0

3

STUDII SI PROIECTE IN CURS (lucrări in continuare), din care :

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

4

STUDII SI PROIECTE NOI, din care :

1,070,000

0

1,697,000

130,000

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

1,070,000

0

1,697,000

130,000

0

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

1,070,000

0

1,697,000

130,000

0

Reabilitare rețea canalizare pe str.Bujorilor-mun.Timisoara

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Automatizarea dozării soluției de sulfat feric la St.Epurare - mun. Timișoara

Timișoara

2020

35,000

0

45,000

0

0

Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din mun. Timișoara. ETAPA 2 : SECTOR 1,4,5,6,7,8 si 9

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Preluare si descărcare ape pluviale in situații de urgenta din colectoarele adiacente canal Bega .Etapa I -Str.Nufar-municipiul Timișoara

Timișoara

2020

20000

0

5,000

0

0

Realizare instalație fibra optica conexiune internet pentru 8 stafii de epurare :Sannicolau Mare, Jimbolia.Buzias.Recas, Făget, Deta.Ciacova.Pischia.

Timisoara+LOC

2020

0

0

5,000

0

0

Realizare instalație fibra optica conexiune internet pentru 9 stafii de tratare :Sannicolau Mare, Jimbolia.Buzias.Recas. Făget, lzvin,Sacalaz,Gataia,Bobda

Timisoara+LOC

2020

0

0

5,000

0

0

Extindere rețea apă potabilă si branșamente pe str.Nicolae Stoica de Hațeg,Cercului ,loan Alexandru , Calatorilor .Calea Urseni -Mun.Timisoara

Timișoara

2020

20000

0

10,000

0

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Sucursala

Localitatea

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Reabilitare conducta de apa D 600mm pe str.Martir Sorinei Leia,P-ta V.Adamachi.Cosminului -mun.Timișoara

Timișoara

2020

20,000

0

5,000

0

0

Reabilitare conducta apa existenta /extinderea rețelei de apă potabilă pe str.Albăstrelelor, str.Gen.Magheru, str. Jokai Moor, str. Martir Cornel Popescu, str.Tata Oancea, str. canal Bega -municipiul Timișoara.

Timișoara

2020

20,000

0

10,000

0

0

Reabilitare conducta apa Dn 400 mm si branșamente Calea Sever Bocu - mun.Timișoara

Timișoara

2020

20,000

0

10,000

0

0

Reabilitare conducta de apa potabila Calea Urseni intre str. G . Musicescu - str. Legumicultorii -mun Timișoara

Timișoara

2020

10,000

0

5,000

0

0

Reabilitare rețea de canalizare pe str.Miorita pt Blocurile nr.21,23 si 25 -Municipiul Timișoara

Timișoara

2020

20,000

0

5,000

0

0

REAMPLASĂRI CĂMINE DE BRANȘAMENT APĂ Șl CĂMINE DE RACORD CANALÎN DOMENIU PUBLIC: str.Rudolf Walter nr.l, Emanoil Gojdu nr.7, Nicolae Leonard nr.13 ,Moților nr.3 ,Moise Dobosan nr.14 ,Putna nr.l2A,Florimund Mercy nr.4 J.S.Bach nr.21 ,Pop de Basesti nr.43,Tudor Vladimirescu nr.22 ,Zlata nr.l, Comanesti nr. 1, Evlia Celebi nr. 8, Aurel Cosma nr. 3, bd. Revoluției 1989 nr.19, Simion Barnutiu nr.21, Mihai Viteazul nr. 40, Protopop G. Dragomir nr. 5, Cerna nr. 14, sc.A, Hebe nr. 59- MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Timișoara

2020

10,000

0

10,000

0

0

STA APA BEGA : Lucrări de intervenție /înlocuire tronsoane conducte de refulare Dn 1000 si legaturi rezervoare

Timișoara

2020

75,000

0

75,000

0

0

Reabilitare clădire Statie de clorinare din STA Bega -mun Timișoara

Timișoara

2020

0

0

100,000

0

0

Amenajare camera tehnica pentru serverele de funcționare ale Stației de epurare din Clădirea administrativă - mun. Timișoara

Timișoara

2020

0

0

100,000

0

0

Extinderea aplicației SCADA prin realizarea unui modul software care sa asigure monitorizarea mentenantei preventive si corective a echipamentelor tehnologice din cadrul Stafiei de Epurare Timișoara si a SPAU-rilor din aria de operare-faza STUDIU DE FEZABILITATE

Timișoara

2020

50,000

0

50,000

50,000

0

Marirea capacitatii stafiei de pompare ape pluviale la Stafia de epurare Timișoara- DALI

Timișoara

2020

70,000

0

100,000

0

0

Monitorizarea rețelei de canalizare inclusiv stafii pompare ape uzate a Mun.Timișoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

80,000

0

Modernizarea si automatizarea proceselor de aerare si filtrare si sistemul de recuperare a nămolului din apele de spalare din STA Urseni-faza DALI

Timișoara

2020

250,000

0

250,000

0

0

Statia de tratare apa Urseni: Automatizarea Centralei Termice

Timișoara

2020

50,000

0

50,000

0

0

Stafia de epurare Timișoara: Studiu de fezabilitate pentru realizare instalație de tratare a mirosurilor provenite de la uscarea nămolurilor

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a căminelor de monitorizare debit si presiune aferente rețelei de alimentare cu apa -Mun.Timișoara

Timișoara

2020

100,000

0

50,000

0

0

Extindere rețea canal si racorduri aferente precum si preluare receptori existent! la adresa Grigore T. Popa intre imobilele nr. 23 si 29, Timișoara

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Extindere capacitate de stocare si dozare reactivi de potabilizare STA Bega

Timișoara

2020

0

0

130,000

0

0

Reamplasarea si reabilitarea conductei Dn 800 OL de apa potabila intre străzile Banatul si Sofocle

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Reamplasarea conductei de apa Dn 250 OL de pe strada Polona

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Lucrări de extindere conducta de apa si canalizare pe străzile George Ardelean, Johann Wolf, Karoly Kos, Martin Gemeinhardt din municipiul Timișoara

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

închidere de inel a rețelei de apa pe străzile Toplita, Chisinau si Bogdanestilor din municipiul Timișoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

Reparații gard ce imprejmuieste Grupul de Fântâni nr. 3, 4,5 STA Urseni

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Reamplasarea si reabilitarea conductei de apa potabila Dn 400 OL de pe str. Constructorilor

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

Lucrări de deviere conducta de canalizare pe strada Macin in orașul Timișoara

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Lucrări de extindere conducta de canalizare pe străzile Nicolae Ghimboase, Intrarea Teodor Ungureanu. Intrarea Petre Puschita, George Popovici, Aurel Vernichescu, Intrarea Romulus Maritescu, Rezistenta Banateana, Garana, Aurel Peteanu din municipiul Timișoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

Reabilitare Statie de Pompare SP4U4 din cadrul STA Bega

Timișoara

2020

0

0

130,000

0

0

Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor situati in perimetrul TGD STA Bega, Alimentare servicii proprii PT1

Timișoara

2020

0

0

130,000

0

0

Reabilitare conducta apa si branșamente apa pe străzile Ana Ipatescu, Victor Hugo, (intre Calea Sagului si str. Emile Zola) si str. Izlaz (intre str Victor Hugo si str. Gavril Musicescu)-mun.

Timișoara

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Reabilitarea conductelor de apa potabila pe str.Luceafărului,Mieriei,Bucegi,Pădurarilor,O.Goga si Calea Urseni-Mun.Timisoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

Reabilitarea conductelor de aductiune apa bruta de la forajele F1-F5 la STA Ronat, mun.Timișoara

Timișoara

2020

300,000

0

5,000

0

0

Reabilitarea conductei de apa potabila Dn 100 OL pe str Agricultorilor, mun.Timișoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Sucursala

Localitatea

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clădire P+2E, Sector apometre cu spatii pentru flux, birouri si garaje str. Enric Baader nr.11

Timișoara

2020

0

0

160,000

0

0

Extindere rețea canal si racorduri aferente la adresa str. Pastorilor intre str. Mărginenilor si str. Comoarei

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Amenajarea/Modemizarea parcului aferent fostei uzine de apa nr.3, str Mistral nr.1

Timișoara

2020

0

0

112,000

0

0

Sistem de supraveghere video la Statia de Epurare Timișoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

 

ROMÂNIA                                                                                                    

JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                           

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                          

PRIMAR

Nr. SC 2020-10080/11.05.2020

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara,

din surse proprii, pentru anul 2020

 

 

 

1.Descrierea situaţiei actuale

 

Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului.

 

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

 

Urmare a înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, şi ca urmare a aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Timişoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei.

Operatorul regional privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş Aquatim S.A. are principalele obiective de investiții în Municipiul Timișoara , avându-se în vedere: extinderi de reţele de apă-canal, branşamente apă şi racorduri canal, optimizarea şi reabilitarea a staţiilor de epurare ape uzate menajere, respectiv  stațiilor de tratare a apei potabile, reabilitarea rețelei de distribuție apă, optimizarea procesului de dezhidratare a nămolului la stația de epurare a apelor uzate, reabilitarea rețelei de canalizare.

În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,  autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în condiţiile <LLNK 12006    51 10 201   0 17>Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006  în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte:  aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului.

 

 3. Concluzii  

    

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre  privind aprobarea Programului de investiţii pentru municipiul Timişoara al operatorul regional S.C. Aquatim S.A. pentru anul 2020, din surse proprii de finanţare în valoare totală de 30.326.629 lei,  şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

 

                                                                     PRIMAR,

                                                              NICOLAE ROBU

 

 

 

                                                      DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U.,                                                                                                                               CHIŞ CULITĂ

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                Cod FO53-03,Ver.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

AQUATIM S.A. TIMIȘOARA SERVICIU PROIECTARE


PROGRAM DE INVESTIȚII PT MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CU FINANȚARE DIN SURSE PROPRII Z


DIRECTOR TEHNIC

^LhSINGHER NICOLAE


s AQUATIM B

S.A. I

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

\\o< Valopre       //

Sucursala

Localitatea

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

^z/an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

...........

10

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR DIN SURSE PROPRII, din care:

1

Surse proprii, din care:

a)- din disponibil sold inceput an

b)-amortizare

c) - profit

d)- restituiri UAL pt.fond IID

2

Alocații de la buget

-bugetul de Stat-pt.cofinantare POS MEDIU

-bugetul Local-pt.cofinantare POS MEDIU

3

Credite bancare, din care:

a)-interne

b) - externe

-MELF

-POS MEDIU

4

Alte surse, din care:

-din grant fd. POS MEDIU

-alte fonduri nerambursabile - PROIECTE

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII.-PROGRAM SURSE AQUATIM, din care:

36,796,242

7,834,155

30,326,629

26,790,577

11,654,000

1

INVESTIȚII IN CURS, (lucrări in continuare ) din care:

30,123,391

7,834,155

19,899,269

7,990,628

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

2,800,000

371,587

1,960,064

0

0

Lucrări de refacere fațade , lucrări de reamenajare acces clădire , lucrări de amenajare interioara la nivelul parter prin creearea de spatii pentru recepție si birouri reiatii clienti si lucrări de refacere instalatii interioare in clădirea existenta pe str.E. Baader nr.11 , Realizare branșament apa si Demolare Clădire anexa C2(Garaje auto, ateliere si magazii) si construire clădire spatii birouri, str.Baader nr.11,mun.Timisoara.

Timișoara

Timișoara

2020

2,800,000

371,587

1,960,064

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale

27,323,391

7,462,568

17,939,205

7,990,628

0

Preluare si descărcare ape pluviale in zona Parc Industrial Freidorf-str.Paul Morand , mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2020

1,500,000

484,329

929,737

0

0

Extindere rețele apa- canal, branșamente apă și racorduri canal pe străzile:           LOT

1:str. Nera, B.P.Hasdeu, Circumvalatiunii, Dunarea, Bachus, Praf. AlexCisman, C. Irineu, Aurora, Teiului -mun.Timisoara;

LOT 2: Nicoresti, Letea, Ceferiștilor, Viitorului-mun.Timișoara;

LOT 3: Anton Katrein, Bela Lugosi, Parc Industrial Freidorf - mun. Timișoara;

Timișoara

Timișoara

2020

3,570,690

2,003,349

730,263

0

0

Extindere rețea de canalizare Calea Șagului, între Pod Cal. Șagului și bifurcație loc. Parța, Șag -municipiul Timișoara.Etapa I (Pod Calea Șagului -intersecție str.O.Cotrus)

Timișoara

Timișoara

2020

3,700,000

3,325,660

522,379

0

0

Extindere rețea de canalizare si apa pe Calea Șagului, între Pod Cal. Șagului și bifurcație loc. Parța, Șag - municipiul Timișoara.Etapa II (intersecție str.O.Cotrus- bifurcație loc. Parța, Șag)

Timișoara

Timișoara

2020

3,000,000

1,155,643

6,088,905

0

0

Execuție statii de pompare ape uzate menajere pe str.Nicolae de Hațeg si Dimitrie Dinicu

Timișoara

Timișoara

2020

400,000

8,392

632,297

0

0

Reabilitarea sistemelor de automatizare din STA Bega .Urseni si Ronat.             Etapa I.

STA RONAT.

Timișoara

Timișoara

2020

200,000

256,262

1,452,151

0

0

REAMPLASĂRI CĂMINE DE BRANȘAMENT APĂ Șl CĂMINE DE RACORD CANALÎN DOMENIU PUBLIC: BD. CETĂȚII NR. 1/1, STR. MILOȘ CIRNEANSKI NR.2, INTRAREA RÂULUI NR. 2, STR. SF. AP. PETRU Șl PAVEL NR. 10/A, BD. CETĂȚII NR. 24, STR. ARH. LASZLO SZEKELY NR. 3, STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 6, STR. SIMION BĂRNUȚIU NR. 11, STR. 16 DECEMBRIE 1989 NR. 3, STR. MESTEACĂNULUI NR. 30, STR.

ETERNITĂȚII NR. 34, STR. TACIT NR. 3, STR. MEMORANDULUI NR. 59, STR. HERODOT NR. 2, STR. IULIU MANIU NR. 65 - MUNICIPIULTIMIȘOARA

Timișoara

Timișoara

2020

101,073

58,774

26,894

0

0

Statia de epurare Timișoara :Optimizarea procesului de deshidratare nămol

Timișoara

Timișoara

2021

10,990,628

0

3,000,000

7,990,628

0

Inteconectarea alimentarii cu energie electrica a surselor de apa , stafiilor de tratare , si gospodăriilor de apa cu generatoare electrice mobile

Timișoara

Timisoara+loc

2020

1,561,000

0

2,169,155

0

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Sucursala

Localitatea

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

STA BEGA : Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor alimentati din TGD U2 et4

Timișoara

2020

400,000

3,437

888,363

0

0

STA BEGA : Sistematizarea si suplimentarea alimentarii cu energie electrica

Timișoara

2020

1,900,000

166,722

1,499,061

0

0

2

INVESTIȚII NOI, din care:

5,602,851

0

8,730,360

18,669,949

11,654,000

a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

5,602,851

0

8,730,360

18,669,949

11,654,000

MUNICIPIUL TIMIȘOARA:

5,602,851

0

8,730,360

18,669,949

11,654,000

înființare Muzeul Apei Timișoara

Timișoara

Timișoara

2021

500,000

0

1,500,000

6,074,591

0

Preluare si descărcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului CFR str.Gh.Lazar -municipiul Timișoara

Timișoara

Timișoara

2020

500,000

0

1,405,239

0

0

Preluare si descărcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului CFR str.C.Brediceanu

-municipiul Timișoara

Timișoara

Timișoara

2020

500,000

0

1,129,686

0

0

Reabilitarea si optimizarea forajelor aferente fronturilor de captare pentru stafiile de tratarea apei Timișoara

Timișoara

Timișoara

2022

500,000

0

5,000

10,090,000

11,654,000

Documentație tehnica pentru obținerea autorizației de demolare (DTAD) pentru demolarea unor active din cadrul STA Bega

Timișoara

Timișoara

2021

814,992

0

430,364

384,628

0

STA URSENI: Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor TGD-0.4 KV din statia de conexiuni

Timișoara

Timișoara

2020

400,000

0

870,000

0

0

Reabilitare rețea canalizare si racorduri canal pe str.V.Hugo si str.lzlaz -mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2021

500,000

0

500,000

1,770,730

0

Extindere rețea apa potabila si canalizare .inclusiv branșamente si racorduri pe str. Aurel Buteanu .Dr.Liviu Cigareanu, Podgoriei si Maximilian Fremaut - mun.Timișoara

Timișoara

Timișoara

2020

1,147,058

0

1,147,059

0

0

Extindere rețea apa si canalizare str.Bobalna ,mun .Timișoara

Timișoara

Timișoara

2020

140,801

0

140,802

0

0

înlocuire parțiala gard de împrejmuire Statia de pompare (fosta Uzina nr.3) strada Mistral nr.1

Timișoara

Timișoara

2020

150,000

0

150,000

0

0

Reparatii gard de împrejmuire Statia de tratare a apei Urseni

Timișoara

Timișoara

2020

350,000

0

350,000

0

0

Optimizarea sistemului de producere si alimentare cu agent termic necesar încălzirii spatiilor si preparării apei calde menajere din Statia de Tratare a Apei Bega”

Timișoara

Timișoara

2021

0

0

500,000

350,000

0

Reabilitarea rețelei de apa potabila pe str.Topologului -Mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2020

0

0

163,226

0

0

Reamplasare conducta alimentare cu apa a cartierului Plopi din mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2020

0

0

388,984

0

0

Lucrări intervenție, reabilitări si extinderi rețele apa si branșamente apa in mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2020

50,000

0

25,000

0

0

Lucrări intervenție, reabilitări si extinderi rețele canal si racorduri canal in mun.Timisoara

Timișoara

Timișoara

2020

50,000

0

25,000

0

0

3

STUDII SI PROIECTE IN CURS (lucrări in continuare), din care :

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

4

STUDII SI PROIECTE NOI, din care :

1,070,000

0

1,697,000

130,000

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

1,070,000

0

1,697,000

130,000

0

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

1,070,000

0

1,697,000

130,000

0

Reabilitare rețea canalizare pe str.Bujorilor-mun.Timisoara

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Automatizarea dozării soluției de sulfat feric la St.Epurare - mun. Timișoara

Timișoara

2020

35,000

0

45,000

0

0

Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din mun. Timișoara. ETAPA 2 : SECTOR 1,4,5,6,7,8 si 9

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Preluare si descărcare ape pluviale in situatii de urgenta din colectoarele adiacente canal Bega .Etapa I -Str.Nufar-municipiul Timișoara

Timișoara

2020

20000

0

5,000

0

0

Realizare instalație fibra optica conexiune internet pentru 8 statii de epurare :Sannicolau Mare, Jimbolia.Buzias.Recas, Făget, Deta,Ciacova,Pischia.

Timisoara+LOC

2020

0

0

5,000

0

0

Realizare instalație fibra optica conexiune internet pentru 9 statii de tratare :Sannicolau Mare, Jimbolia.Buzias.Recas, Făget, lzvin,Sacalaz,Gataia,Bobda

Timisoara+LOC

2020

0

0

5,000

0

0

Extindere rețea apă potabilă si branșamente pe str.Nicolae Stoica de Hațeg,Cercului ,loan Alexandru , Calatorilor .Calea Urseni -Mun.Timisoara

Timișoara

2020

20000

0

10,000

0

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Sucursala

Localitatea

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Reabilitare conducta de apa D 600mm pe str.Martir Sorinei Leia,P-ta V.Adamachi.Cosminului -mun.Timișoara

Timișoara

2020

20,000

0

5,000

0

0

Reabilitare conducta apa existenta /extinderea rețelei de apă potabilă pe str.Albăstrelelor, str.Gen.Magheru, str. Jokai Moor, str. Martir Cornel Popescu, str.Tata Oancea, str. canal Bega -municipiul Timișoara.

Timișoara

2020

20,000

0

10,000

0

0

Reabilitare conducta apa Dn 400 mm si branșamente Calea Sever Bocu - mun.Timișoara

Timișoara

2020

20,000

0

10,000

0

0

Reabilitare conducta de apa potabila Calea Urseni intre str. G . Musicescu - str. Legumicultorii -mun Timișoara

Timișoara

2020

10,000

0

5,000

0

0

Reabilitare rețea de canalizare pe str.Miorita pt Blocurile nr.21,23 si 25 -Municipiul Timișoara

Timișoara

2020

20,000

0

5,000

0

0

REAMPLASĂRI CĂMINE DE BRANȘAMENT APĂ Șl CĂMINE DE RACORD CANALÎN DOMENIU PUBLIC: str.Rudolf Walter nr.l, Emanoil Gojdu nr.7, Nicolae Leonard nr.13 ,Moților nr.3 ,Moise Dobosan nr.14 ,Putna nr.l2A,Florimund Mercy nr.4 J.S.Bach nr.21 ,Pop de Basesti nr.43,Tudor Vladimirescu nr.22 ,Zlata nr.l, Comanesti nr. 1, Evlia Celebi nr. 8, Aurel Cosma nr. 3, bd. Revoluției 1989 nr.19, Simion Barnutiu nr.21, Mihai Viteazul nr. 40, Protopop G. Dragomir nr. 5, Cerna nr. 14, sc.A, Hebe nr. 59- MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Timișoara

2020

10,000

0

10,000

0

0

STA APA BEGA : Lucrări de intervenție /înlocuire tronsoane conducte de refulare Dn 1000 si legaturi rezervoare

Timișoara

2020

75,000

0

75,000

0

0

Reabilitare clădire Statie de clorinare din STA Bega -mun Timișoara

Timișoara

2020

0

0

100,000

0

0

Amenajare camera tehnica pentru serverele de funcționare ale Stației de epurare din Clădirea administrativă - mun. Timișoara

Timișoara

2020

0

0

100,000

0

0

Extinderea aplicației SCADA prin realizarea unui modul software care sa asigure monitorizarea mentenantei preventive si corective a echipamentelor tehnologice din cadrul Stafiei de Epurare Timișoara si a SPAU-rilor din aria de operare-faza STUDIU DE FEZABILITATE

Timișoara

2020

50,000

0

50,000

50,000

0

Marirea capacitatii stafiei de pompare ape pluviale la Stafia de epurare Timișoara- DALI

Timișoara

2020

70,000

0

100,000

0

0

Monitorizarea rețelei de canalizare inclusiv statii pompare ape uzate a Mun.Timișoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

80,000

0

Modernizarea si automatizarea proceselor de aerare si filtrare si sistemul de recuperare a nămolului din apele de spalare din STA Urseni-faza DALI

Timișoara

2020

250,000

0

250,000

0

0

Statia de tratare apa Urseni: Automatizarea Centralei Termice

Timișoara

2020

50,000

0

50,000

0

0

Stafia de epurare Timișoara: Studiu de fezabilitate pentru realizare instalație de tratare a mirosurilor provenite de la uscarea nămolurilor

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a căminelor de monitorizare debit si presiune aferente rețelei de alimentare cu apa -Mun.Timișoara

Timișoara

2020

100,000

0

50,000

0

0

Extindere rețea canal si racorduri aferente precum si preluare receptori existenti la adresa Grigore T. Popa intre imobilele nr. 23 si 29, Timișoara

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Extindere capacitate de stocare si dozare reactivi de potabilizare STA Bega

Timișoara

2020

0

0

130,000

0

0

Reamplasarea si reabilitarea conductei Dn 800 OL de apa potabila intre străzile Banatul si Sofocle

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Reamplasarea conductei de apa Dn 250 OL de pe strada Polona

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Lucrări de extindere conducta de apa si canalizare pe străzile George Ardelean, Johann Wolf, Karoly Kos, Martin Gemeinhardt din municipiul Timișoara

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

închidere de inel a rețelei de apa pe străzile Toplita, Chisinau si Bogdanestilor din municipiul Timișoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

Reparatii gard ce imprejmuieste Grupul de Fântâni nr. 3, 4,5 STA Urseni

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Reamplasarea si reabilitarea conductei de apa potabila Dn 400 OL de pe str. Constructorilor

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

Lucrări de deviere conducta de canalizare pe strada Macin in orașul Timișoara

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Lucrări de extindere conducta de canalizare pe străzile Nicolae Ghimboase, Intrarea Teodor Ungureanu. Intrarea Petre Puschita, George Popovici, Aurel Vernichescu, Intrarea Romulus Maritescu, Rezistenta Banateana, Garana, Aurel Peteanu din municipiul Timișoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

Reabilitare Statie de Pompare SP4U4 din cadrul STA Bega

Timișoara

2020

0

0

130,000

0

0

Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor situati in perimetrul TGD STA Bega, Alimentare servicii proprii PT1

Timișoara

2020

0

0

130,000

0

0

Reabilitare conducta apa si branșamente apa pe străzile Ana Ipatescu, Victor Hugo, (intre Calea Sagului si str. Emile Zola) si str. Izlaz (intre str Victor Hugo si str. Gavril Musicescu)-mun.

Timișoara

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Reabilitarea conductelor de apa potabila pe str.Luceafărului,Mieriei,Bucegi,Pădurarilor,O.Goga si Calea Urseni-Mun.Timisoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

Reabilitarea conductelor de aductiune apa bruta de la forajele F1-F5 la STA Ronat, mun.Timișoara

Timișoara

2020

300,000

0

5,000

0

0

Reabilitarea conductei de apa potabila Dn 100 OL pe str Agricultorilor, mun.Timișoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

2019

Valoare

Sucursala

Localitatea

Aprobat

Realizat/

Preliminat

an curent 2020

an 2021

an 2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clădire P+2E, Sector apometre cu spatii pentru flux, birouri si garaje str. Enric Baader nr.11

Timișoara

2020

0

0

160,000

0

0

Extindere rețea canal si racorduri aferente la adresa str. Pastorilor intre str. Mărginenilor si str. Comoarei

Timișoara

2020

0

0

10,000

0

0

Amenajarea/Modemizarea parcului aferent fostei uzine de apa nr.3, str Mistral nr.1

Timișoara

2020

0

0

112,000

0

0

Sistem de supraveghere video la Statia de Epurare Timișoara

Timișoara

2020

0

0

5,000

0

0