Hotărârea nr. 202/2020

202/04.06.2020 privind prelungirea pe o perioadă de 1 an a contractului de închiriere nr. 690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA -NOTINGER TEODORA
Hotararea Consiliului Local 202/04.06.2020
privind prelungirea pe o perioadă de 1 an a contractului de închiriere nr. 690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA -NOTINGER TEODORA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de apobare a proiectului de hotărâre, nr. SC 10674/15.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de de specialitate nr. 10674/15.05.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2020-10674/15.05.2020;
Având în vedere adresa cu numărul SC2020-007252/20.03.2020, prin care Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr. 690/1999, având ca obiect spaţiul situat în Timişoara, Piaţa Tepes Vodă (fosta Piata Doiceşti), nr.1;
Având în vedere extrasul din Procesul Verbal al şedintei din 14.05.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012 si modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiulşui Timişoara nr. 176/11.04.2019, prin care comisia a avizat favorabil această solicitare şi a hotărât prelungirea pe o perioadă de 1an a contractului de închiriere nr. 690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana-Notinger Teodora;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile articolului 21 , alin. 5 din Legea nr. 10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) şi (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin (3), lit. g) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 690/1999, încheiat cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora, pe o perioadă de 1 an, de la data de 02.05.2020 până la data de 02.05.2021, pentru spaţiul în suprafaţă de 138,40 m.p, situat la parterul imobilului înscris în Cartea Funciara nr. 970, nr. top 381, în proprietatea Statului Român, în folosinţa Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii Profesionale Notariale Sichim Ioana -Notinger Teodora;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST compArtimentul spații cu Altă destinație i est SC2020- 10674/15.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea pe o perioada de 1 an a contractului de închiriere nr.690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA -NOTINGER TEODORA

Prin cererea cu numărul SC2020-007252/20.03.2020, Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.690/1999, având ca obiect spațiul situat în Timișoara, Piața Tepes Vodă (fosta Piata Doicești) , nr.1.

Contractul de închiriere 690/1999 , expiră la data de 01.05.2020 .

Precizăm faptul că spațiul închiriat are o suprafata de 138,40 m.p, fiind situat la parterul imobilului înscris în Cartea Funciara nr.970, nr.top 381, în proprietatea Statului Roman ,în folosința Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a fost închiriat pentru desfășurarea activităților specifice notariale .

Acest spațiu este în evidența Compartimentului Spații cu Altă Destinație I EST, așa cum rezultă din lista de inventariere a bunurilor din evidența Compartimentului SAD I Est din noiembrie -decembrie 2019 , fiind înscris ca sold scriptic și faptic la poziția 333 .

Cererea de prelungire a contractului de închiriere este depusă în termenul legal stabilit și are achitate la zi obligațiile bugetare.

Imobilul în care se află spațiul de mai sus are numărul de inventar 110 și valoarea de inventar 327.402 lei , nefiind clarificată situația juridică rezultată în urma apartamentării imobilului (spațiul despre care facem vorbire fiind identificat ca SAD.2).

Aratăm faptul că de la primirea solicitării cu numărul SC2020-007252/20.03.2020 de la Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora de prelungire a contractului de închiriere nr.690/1999 și având în vedere situația de urgență instituită pe teritoriul Romîniei , conform Decretului nr.195/16.03.2020 , nu s-a întrunit în ședință Comisia Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.176/11.04.2019 , astfel încât cererea depusă în termen de către chiriașul Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora a fost analizată în ședința Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință din data de 14.05.2020 .

Așa cum rezultă din extrasul Procesului verbal al ședintei din 14.05.2020 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, comisia a avizat favorabil această solicitare și a hotărât prelungirea pe o perioadă de 1an a contractului de închiriere nr.690/1999, cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana--Notinger Teodora, începând de la data de 02.05.2020 până la data de 02.05.2021;

Spațiul a fost verificat prin următorele adrese ale serviciilor de specialitate:

  • -  Adresa SC2020-7252/26.03.2020 a Biroului Clădiri Terenuri I Est

  • -  Adresa CT 2020-007252/25.03.2020 a Compartimentului Fond Funciar

  • -  Adresa CT2020 -7252/09.04.2020 a Serviciului Juridic

Menționăm faptul că prin adresa serviciului juridic nr. CT2020-007252/09.04.2020 suntem învederați privind existența mai multor litigii pe rolul instanțelor judecătorești , nesoluționate până în prezent, motiv pentru care propunem prelungirea contractului de închiriere nr.699/1999 pe o perioadă de un an.

Arătăm că spațiul pentru care se solicită prelungirea închirierii este revendicat în baza Legii nr.10/2001 , iar titularul contractului de inchiriere este vechiul chiriaș al spațiului , închirierea nefiind în beneficiul unui nou chiriaș ,iar hotărârea comisiei este în consens cu prevederile articolului 21, aln.5 din Legea nr.10/2001.

În conformitate cu art.129 alin.(1) și (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin 3 lit. g) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile articolului 21 , aln.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

Având în vedere prevederile legale și necesitatea continuării activității de către Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora în spațiul situat în imobilul din Timișoara , Piața Țepeș Vodă (fostă Doicești ) , nr.1 , apreciem că Proiectul de hotărîre privind prelungirea pe o perioadă de 1 an a contractului de închiriere nr.690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR

CONSILIER

VIORICA IONICEANU


Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA _______ __—_________________—______________ DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST compArtimentul spații cu Altă destinație i est SC2020- 10674/15.05.2020

REFERAT DE APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea pe o perioada de 1 an a contractului de închiriere nr.690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA -NOTINGER TEODORA

Prin cererea cu numărul SC2020-007252/20.03.2020, Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora , reprezentată de doamna Sichim Ioana , a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.690/1999, având ca obiect spațiul situat în Timișoara, Piața Țepes Vodă (fosta Piata Doicești) , nr.1.

Contractul de închiriere 690/1999 , expiră la data de 01.05.2020 ,iar cererea de prelungire a contractului de închiriere este depusă în termenul legal stabilit , terțul având achitate la zi obligațiile bugetare.

Precizăm că spațiul închiriat are o suprafata de 138,40 m.p, fiind situat la parterul imobilului înscris în Cartea Funciara nr.970, nr.top 381, în proprietatea Statului Roman ,în folosința Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a fost închiriat pentru desfășurarea activităților specifice notariale .

Acest spațiu este în evidența Compartimentului Spații cu Altă Destinație I EST, așa cum rezultă din lista de inventariere a bunurilor din evidența Compartimentului SAD I Est din noiembrie -decembrie 2019 , fiind înscris ca sold scriptic și faptic la poziția 333.

Imobilul în care se află spațiul de mai sus are numărul de inventar 110 și valoarea de inventar 327.402 lei lei ,nefiind clarificată situația juridică rezultată în urma apartamentării imobilului (spațiul despre care facem vorbire fiind identificat ca SAD.2).

Aratăm faptul că de la primirea solicitării cu numărul SC2020-007252/20.03.2020 de la Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora de prelungire a contractului de închiriere nr.690/1999 și având în vedere situația de urgență instituită pe teritoriul României , conform Decretului nr.195/16.03.2020 , nu s-a întrunit în ședință Comisia Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.176/11.04.2019 , astfel încât cererea depusă în termen de către chiriașul Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora a fost analizată în ședința Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință din data de 14.05.2020 .

Așa cum rezultă din extrasul Procesului verbal al ședintei din 14.05.2020 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, comisia a avizat favorabil această solicitare și a hotărât prelungirea pe o perioadă de 1an a contractului de închiriere nr.690/1999, cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana--Notinger Teodora, începând de la data de 02.05.2020 până la data de 02.05.2021;

În conformitate cu art.129 alin.(1) și (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin 3 lit. g) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile articolului 21 , aln.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

Având în vedere prevederile legale și necesitatea continuării activității de către Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora în spațiul situat în imobilul din Timișoara , Piața Țepeș Vodă (fostă Doicești ) , nr.1 , apreciem că Proiectul de hotărîre privind prelungirea pe o perioadă de 1 an a contractului de închiriere nr.690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana -Notinger Teodora , îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR                                             VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                              FARKAS IMRE

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST  

COMPARTIMENTUL  SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST

SC2020- 10674/15.05.2020

 

REFERAT DE APROBARE a

                                                    PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea pe o perioada de 1 an a contractului  de închiriere nr.690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA –NOTINGER TEODORA 

 

 

Prin cererea cu numărul SC2020-007252/20.03.2020, Societatea  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora , reprezentată de doamna Sichim Ioana , a  solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.690/1999, având ca obiect spațiul situat în Timișoara, Piața Țepes Vodă (fosta Piata Doicești) ,  nr.1.

          Contractul de închiriere 690/1999 , expiră la data de 01.05.2020 ,iar cererea de prelungire a contractului de închiriere este depusă în termenul legal stabilit , terțul având achitate la zi obligațiile bugetare.

          Precizăm că spațiul închiriat are o  suprafata de 138,40 m.p, fiind situat la parterul imobilului înscris  în Cartea Funciara nr.970, nr.top 381, în proprietatea Statului Roman ,în folosința Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a fost închiriat pentru desfășurarea activităților specifice notariale .

Acest spațiu este în evidența Compartimentului Spații cu Altă Destinație I EST, așa cum rezultă din lista de inventariere a bunurilor din evidența Compartimentului SAD I Est din noiembrie –decembrie 2019 , fiind înscris ca sold scriptic și faptic la poziția 333.

 Imobilul în care se află spațiul de mai sus are numărul de inventar 110 și valoarea de inventar 327.402 lei lei ,nefiind clarificată situația juridică rezultată în urma apartamentării imobilului (spațiul despre care facem vorbire fiind identificat ca SAD.2).

            Aratăm faptul că de la primirea solicitării  cu numărul SC2020-007252/20.03.2020 de la  Societatea  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora de prelungire a contractului de închiriere nr.690/1999 și având în vedere situația de urgență instituită pe teritoriul României , conform Decretului nr.195/16.03.2020   , nu s-a întrunit în ședință Comisia Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.176/11.04.2019 , astfel încât cererea depusă în termen de către  chiriașul Societatea  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora a fost analizată în ședința Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință din data de 14.05.2020 .

            Așa cum rezultă din extrasul Procesului verbal al ședintei din 14.05.2020 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, comisia a avizat favorabil această solicitare și a hotărât  prelungirea pe o perioadă de 1an a contractului de închiriere nr.690/1999, cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana-–Notinger Teodora, începând de la data de 02.05.2020 până la data de 02.05.2021;

            În conformitate cu  art.129 alin.(1) și  (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

            În temeiul  art. 139 alin 3 lit. g) din Ordonaţa  de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  

            Având în vedere prevederile articolului 21 , aln.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

            Având  în vedere prevederile legale și necesitatea continuării activității de către Societatea  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora  în spațiul situat în imobilul din Timișoara , Piața Țepeș Vodă (fostă Doicești ) , nr.1 , apreciem că Proiectul de hotărîre privind prelungirea pe o perioadă de 1 an  a contractului de închiriere  nr.690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora   , îndeplinește condițiile pentru a fi supus  dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

 

              PRIMAR                                                                                                                           VICEPRIMAR

        NICOLAE ROBU                                                                                                                    FARKAS  IMRE

 

                                                                                                        

                                                                                                                                                            DIRECTOR

                                                                                                                                                   Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ      

                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                             Cod FO 53-03,Ver.3

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST       

COMPARTIMENTUL  SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST

SC2020- 10674/15.05.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea pe o perioada de 1 an a contractului  de închiriere nr.690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA –NOTINGER TEODORA 

 

 

Prin cererea cu numărul SC2020-007252/20.03.2020, Societatea  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora a  solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.690/1999, având ca obiect spațiul situat în Timișoara, Piața Tepes Vodă (fosta Piata Doicești) ,  nr.1.

          Contractul de închiriere 690/1999 , expiră la data de 01.05.2020 .

          Precizăm faptul că spațiul închiriat are o  suprafata de 138,40 m.p, fiind situat la parterul imobilului înscris  în Cartea Funciara nr.970, nr.top 381, în proprietatea Statului Roman ,în folosința Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a fost închiriat pentru desfășurarea activităților specifice notariale .

Acest spațiu este în evidența Compartimentului Spații cu Altă Destinație I EST, așa cum rezultă din lista de inventariere a bunurilor din evidența Compartimentului SAD I Est din noiembrie –decembrie 2019 , fiind înscris ca sold scriptic și faptic la poziția 333 .

Cererea de prelungire a contractului de închiriere este depusă în termenul legal stabilit și are achitate la zi obligațiile bugetare.

 Imobilul în care se află spațiul de mai sus are numărul de inventar 110 și valoarea de inventar 327.402 lei , nefiind clarificată situația juridică rezultată în urma apartamentării imobilului (spațiul despre care facem vorbire fiind identificat ca SAD.2).

            Aratăm faptul că de la primirea solicitării  cu numărul SC2020-007252/20.03.2020 de la  Societatea  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora de prelungire a contractului de închiriere nr.690/1999 și având în vedere situația de urgență instituită pe teritoriul Romîniei , conform Decretului nr.195/16.03.2020   , nu s-a întrunit în ședință Comisia Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.176/11.04.2019 , astfel încât cererea depusă în termen de către  chiriașul Societatea  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora a fost analizată în ședința  Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință din data de 14.05.2020 .

            Așa cum rezultă din extrasul Procesului verbal al ședintei din 14.05.2020 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, comisia a avizat favorabil această solicitare și a hotărât  prelungirea pe o perioadă de 1an a contractului de închiriere nr.690/1999, cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana-–Notinger Teodora, începând de la data de 02.05.2020 până la data de 02.05.2021;

Spațiul a fost verificat prin următorele adrese ale serviciilor de specialitate:

-          Adresa SC2020-7252/26.03.2020 a Biroului Clădiri Terenuri I Est

-          Adresa CT 2020-007252/25.03.2020 a Compartimentului Fond Funciar

-          Adresa CT2020 -7252/09.04.2020 a Serviciului Juridic

 Menționăm faptul că prin  adresa serviciului juridic nr. CT2020-007252/09.04.2020  suntem învederați privind existența mai multor  litigii  pe rolul instanțelor judecătorești , nesoluționate până în prezent,  motiv pentru care propunem prelungirea contractului de închiriere nr.699/1999 pe o perioadă de un an.

Arătăm că  spațiul pentru care se solicită prelungirea închirierii este revendicat în baza Legii nr.10/2001 , iar titularul contractului de inchiriere  este vechiul chiriaș al spațiului , închirierea nefiind în beneficiul unui nou chiriaș ,iar hotărârea comisiei este în consens cu  prevederile articolului 21, aln.5 din Legea nr.10/2001. 

            În conformitate cu  art.129 alin.(1) și  (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

            În temeiul  art. 139 alin 3 lit. g) din Ordonaţa  de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  

            Având în vedere prevederile articolului 21 , aln.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

            Având  în vedere prevederile legale și necesitatea continuării activității de către Societatea  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora  în spațiul situat în imobilul din Timișoara , Piața Țepeș Vodă (fostă Doicești ) , nr.1 , apreciem că Proiectul de hotărîre privind prelungirea pe o perioadă de 1 an  a contractului de închiriere  nr.690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora   , îndeplinește condițiile pentru a fi supus  dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

 

 

 

                DIRECTOR                                                                                   CONSILIER

        Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ                                                                 VIORICA IONICEANU