Hotărârea nr. 200/2020

200/04.06.2020 Privind închirierea spaţiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timişoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis şi patiserie) şi a unui copiator, respectiv un copiator în spaţiu (amplasament) disponibil din incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanei
Hotararea Consiliului Local 200/04.06.2020
Privind închirierea spaţiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timişoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis şi patiserie) şi a unui copiator, respectiv un copiator în spaţiu (amplasament) disponibil din incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-009605/30.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-009605/30.04.2020, al Compartimentului Spaţii cu altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-009605/30.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), alin. (6), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3), lit. g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă închirierea spaţiilor (amplasamente) situate în incinta sediului Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv în incinta Direcţiei de Evidenţă a Persoanei, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în scopul amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis şi patiserie) şi copiatoare, pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 2: Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. SC2020-007898/30.03.2020 privind valoarea de pornire a licitaţiei a preţului chiriei, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă documentele aferente procedurii de licitaţie publică deschisă cu strigare: Caiet de sarcini - Anexa nr. 2, Contract cadru de închiriere - Anexa nr. 3 şi Fişa de date - Anexa nr. 4, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv formularele.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează la Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

OFERTANTUL                                                       înregistrat la sediul

....................................................................................................Nr........................................................ (denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Ca urmare a anunțului de participare apărut în cotidianul din data...............................................

/invitației de participare nr...................................... /privind        organizarea în data

de...............................

a licitației pentru închirierea spațiului situat în sediul................................................................................

în vederea desfășurării activității de vânzare de cafea prin automate de cafea si/sau apa/sucuri/produse proaspete de tip sandvis si patiserie, dulciuri, prin aparate de tip snacky, noi (denumirea ofertantului) vă transmitem alăturat Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând :

 • I.     OFERTA completată în Formularul de ofertă;

 • II.   DOCUMENTELE CARE ÎNSOȚESC OFERTA:

 • 1.    Documentul reprezentând dovada depunerii garanției de   participare:    (tip,

serie/nr.)............................

 • 2. Documentele pentru demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale: certificat constatator serie/nr.

certificat de înregistrare serie/nr............................................., emitent

alt document (tip, serie/nr...................................., emitent) din care rezultă că are dreptul de a

desfășura

activitatea de vânzarea de cafea prin automate de cafea și/sau apă/sucuri/produse proaspete de tip sandvis

și patiserie, dulciuri, prin aparate de tip snacky și care certifică faptul că agentul economic este autorizat

să desfășoare activitatea impusa de îndeplinirea contractului)

 • 3. Documentele pentru demonstrarea situației personale a ofertantului:

Certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat: tip............................, serie/nr................................., emitent

tip............................, serie/nr................................., emitent

Declarație pe proprie răspundere că NU ne aflăm în litigiu cu ANAF sau DGRFP Timișoara Contractul cadru de închiriere, semnat și parafat, însușit fără obiecțiuni/cu obiecțiunile prezentate în anexă. - alte documente, dacă e cazul

Prin prezenta, împuternicim pe........................................................., posesor al

CI/BI....................................

să participe la procedura de licitație deschisă cu strigare în numele.................................................................

(denumirea ofertantului) Data completării........................................

Ofertantul (denumirea /numele, sediul/adresa, telefon, fax)

Ofertant, (semnătură autorizată și ștampilă)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

 • 1. În urma examinării documentației de licitație, subsemnații,.................................................................

reprezentanți ai ofertantului......................................................ne angajăm să participăm la licitația

privind închirierea spațiului.......................................amplasat în sediul...................................................

și să oferim cel puțin prețul de strigare de                      euro/mp/luna, fără TVA.

 • 2. În cazul în care suntem desemnați câștigătorii licitației ne obligăm să depunem, până la încheierea contractului de închiriere, garanția de buna execuție contractuală și să semnăm contractul de închiriere în termenul prevăzut în documentația de licitație și la valoarea adjudecată.

 • 3. Am luat cunoștință de prevederile contractuale, pe care ni l-am însușit fără/cu propuneri/obiecțiuni, numai în situatia în care există propuneri/obiecțiuni pe care le-am depus în documentele ce însoțesc oferta.

 • 4. Până la încheierea contractului de închiriere, oferta, inclusiv strigările de preț, constituie un acord de principiu între noi, în cazul în care contractul ae închiriere nu se încheie din culpa noastră, suntem de acord cu sancțiunea pierderii garanției de participare.

Data./..../

(numele în clar, semnătura și ștampila)

In calitate de........................................... deplin autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumirea/numele ofertantului)

CALCUL LUNAR /APARAT pentru energie electrică

In funcție de capacitatea tehnică a aparatului se va calcula consumul estimat de energie electrică/aparat /lună și se va factura consumul lunar de energie electrică/aparat

Ex: 1 aparat x nr. estimat de KW X/zi x prețul kwh x nr. zile calendaristice =

Cotele de întreținere (energie electrică) calculate conform normelor legale în vigoare), se vor achita până la sfârșitul lunii în care s-a emis factura pentru luna precedentă, în contul înscris pe factură.

ANEXA NR. 2

Valorile cotelor de participare la consumul de utilități ce revin locatarului

Consum energie electrică

Energia electrică necesară funcționării fiecărui aparat

va fi             calculată             de             către

..............................în baza specificațiilor  din fișa tehnică a aparatului/copiator.

În funcție de capacitatea tehnică a apartaului se va calcula consumul estimativ de energie electrică/aparat/lună care se va adăuga la factura de închiriere a spațiului.

Ex.

1 aparat x nr. estimat de KW x cu prețul kwh = .......................................

Utilitățile se vor fcatura lunar. Cuantumul utilităților se va factura rotunjit, la unitate întreagă ( nu mai puțin de 1 (una) unitate), pentru fiecare tip.

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENRUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST

CAIET DE SARCINI

privind închirierea spațiilor( amplasamente ) disponibile în incinta clădirii Primăriei

Municipiului Timișoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de tip snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui fotocopiator, respectiv a unui copiator în spațiu disponibil din incinta Direcției de Evidență a Persoanei

1. Informații generale privind descrierea și obiectul închirierii

 • 1.1. Obiectul închirierii - spații pentru amplasarea aparatelor de cafea, aparat de tip snacky, copiatoare, în suprafață utilă de 1 mp/fiecare/aparat cafea, 1 mp/fiecare/aparat tip snacky, respectiv 4 mp/fiecare/copiator, situate în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara, respectiv a Direcției de Evidență a Persoanei.

 • 1.2. Destinația bunurilor:

 • - 4 amplasamente- destinate amplasării automatelor (aparate) de preparare a băuturilor pe baza de cafea, situate în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara. Menționăm faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe, după cum urmează:

S l = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, ( hol -poarta 2) destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

 • 52 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, lângă cam. 8, Serviciul Resurse Umane destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

 • 53 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj I, lângă Sala de Consiliu destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

 • 54 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj II, între cam.221 și cam. 223 destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

-1 amplasament - destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/sucuri / produse proaspete de tip sandvis si patiserie, dulciuri), situat în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara:

 • 55 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter ( hol -poarta 2), destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/ sucuri / produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri)

 • -  2 amplasamente-destinate amplasării copiatorelor pentru desfășurarea activității de copy/print/scanare, după cum urmează:

 • 56 = 4 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, (hol -poarta 2) destinat amplasării unui fotocopiator pentru a deservi prestări de servicii de copy/print/scanare.

 • 57 = 4 mp, situat la parterul imobilului în sediul Direcției de Evidență a Persoanei, Bd. M. Eminescu nr. 15, în sala de așteptare destinat amplasării unui fotocopiator pentru desfășurarea activității de fotocopiere a documentelor.

  2. Condițiile generale ale închirierii


 • 2.1. Regimul bunurilor

 • 2.1.1. În derularea contractului de închiriere se va utiliza spațiile cu destinația de amplasare a aparatelor de cafea, aparat de tip snacky, copiatoare, puse la dispoziție chiriașului în starea fizică prevăzută în procesul - verbal de predare.

 • 2.1.2. Chiriașul este obligat sub sancțiunea plății de daune interese și a suportării altor cheltuieli, să notifice de îndată proprietarului necesitatea efectuării unor amenajări la bunul imobil închiriat.

 • 2.1.3. Amenajările rămân de plin drept, gratuit, libere de orice sarcini proprietarului la încetarea contractului de închiriere.

 • 3. Durata închirierii

  • 3.1. Termenul de închiriere este de 3 (trei) ani, cu drept de prelungire cu acordul părților, prin act adițional, pentru aceeași perioadă de timp, la solicitarea expresă a locatarului, cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirare a contractului.

  • 3.2. In situația în care nu se mai intenționează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, locatorul îi va notifica locatarului acest lucru, urmând ca la împlinirea termenului să ia masuri în sensul eliberării spațiului de către locatar, tacita relocațiune neoperând.

 • 4. Prețul de închiriere

  • 4.1. Prețul minim acceptat al ofertei este de 10 euro/m.p./lună.

  • 4.2. Contravaloarea utilităților corespunzătoare spațiilor închiriate va fi suportată de câștigătorii licitațiilor.

 • 5. Oligațiile principale ale părților

  • 5.1. Obligațiile părților și celelalte clauze contractuale obligatorii sunt stabilite prin contractul cadru de închiriere care face parte din documentația de atribuire, aferentă închirierii.

 • 6. Garanția de participare la licitație, taxa de participare și a caietului de sarcini

  • 6.1. Garanția pentru participare la licitație stabilită la nivelul contravalorii a două chirii minime este obligatorie pentru toți ofertanții și se poate constitui prin ordin de plată în contul RO12 TREZ 6215 006X XX00 0334 deschis la Trezoreria Timișoara sau cu scrisoare de garanție bancară.

  • 6.2. Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse.

  • 6.3. Garanția de participare se restituie ofertanților declarați necâștigători, în baza unei solicitări depuse de către ofertant la Serviciul de Relaționare cu Cetățenii, cam. 12, ghișeul 10 sau 11.

  • 6.4. Garanția pentru participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare se restituie de către organizatorul licitației în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care ofertantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

  • 6.5. Organizatorul procedurii are dreptul de a vira garanția pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urma se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de închiriere în perioada de valabilitate a ofertei, contravaloarea acesteia reprezentând daunele-interese stabilite în acest sens;

 • c) înainte de semnarea contractului de închiriere, nu achita garanția de bună execuție ce reprezintă contravaloarea a șase chirii lunare.

 • 6.6. Garanția de bună execuție a contractului va fi executată de către organizatorul procedurii în situația în care ofertantul nu își îndeplinește în totalitate, corespunzător și la termen, toate obligațiile contractuale.

 • 6.7. Garanția pentru participare la licitație, constituită de ofertanții ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câștigătoare, se returnează de către organizatorul procedurii în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea eventualelor contestații (5 zile de la data transmiterii adreselor de înștiințare asupra rezultatului licitației), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei, dacă ofertantul îndeplinește condiția prevăzută la punctul 6.3.

 • 6.8. Se stabilește o taxă în cuantum de 30 lei pentru punerea la dispoziția persoanelor interesate a documentației de atribuire, pe suport de hârtie, taxă ce se achită în baza unei note de plată întocmită de către Compartimentul Spații cu Altă destinație I Est, cam. 225 la caseria Primăriei Municipiului Timișoara;

 • 6.9. În vederea participării la licitație a persoanelor interesate se stabilește o taxă de participare în valoare de 100 lei și se poate achita la caseria Municipiului Timișoara, pe baza notei de plată întocmită de Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est, cam. 225, la caseria Primăriei Municipiului Timișoara sau prin ordin de plată în contul RO78 TREZ 6212 1360 250X XXXX, deschis la Trezoreria Timișoara.

 • 7. Reguli formale de prezentare a ofertelor

Participantul la licitație publică va avea în vedere la întocmirea ofertei, următoarele:

 • 7.1. Nivelul chiriei lunare în euro/mp/lună, care constituie baza de pornire la licitația publică;

 • 7.2. Activitatea pe care preconizează să o desfășoare în spațiul destinat închirierii;

 • 7.3. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de licitație;

 • 7.4. Ofertele se redactează în limba română.

 • 7.5. Ofertele - întocmite în baza Anexei nr. 2, se depun la sediul Municipiului Timișoara, proprietarul bunului menționat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează la sediul acesteia, Serviciul de Relaționare cu Cetățenii, în ordinea primirii lor, în sistemul informatic Lotus, precizându-se data și ora, până la data și ora limită de depunere, stabilită în anunțul de închiriere.

 • 7.6. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta.

Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform documentele obligatorii prevăzute la punctul 13.4 din prezentul caiet de sarcini;

 • c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

 • 7.6. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu: numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Plicul interior va conține oferta propriu -zisă în care se menționează nivelul chiriei oferit .

 • 7.7. Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către Municipiul Timișoara și prevăzut în anunțul de licitație. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

 • 7.8. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

 • 7.9. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe o perioadă de 60 de zile de la data depunerii acesteia.

 • 7.10. Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii de licitație.

 • 7.11. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • 7.12. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită și menționată în anunțul de licitație sau după expirarea datei-limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.

 • 7.13. Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, Municipiul Timișoara urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

 • 7.14. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la punctul 9.4 lit. c), de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

 • 7.15. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriul de valabilitate prevăzut în caietul de sarcini al licitației.

 • 7.16. În urma analizării ofertelor, de către comisia de evaluare, pe baza criteriului de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinește criteriul de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

 • 7.17. În baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul 9.4. lit. c), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite proprietarului.

 • 7.18. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, Municipiul Timișoara informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

 • 7.19. În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, Municipiul Timișoara este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, cu respectarea procedurii prevăzute la punctele 7.1 - 7.13.

 • 7.20. Oferta se elaborează în conformitate cu prevederile din documentația de închiriere și trebuie să cuprindă detaliat toate condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

Oferta și toate formularele depuse se semnează în original pe fiecare pagină.

 • 7.21. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și alte asemenea, trebuie transmise în scris către titularul dreptului de proprietate (Municipiul Timșoara).

 • 7.22. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

 • 7.23. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități :

 • a) prin poștă (cu confirmare de primire, dacă este cazul);

 • b) prin Serviciul Relaționare cu Cetățenii, cam. 12, ghișeul 10, 11.

 • c) Municipiul Timișoara va exclude din procedura de închiriere ofertantul care prezintă informații false în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare sau nu prezintă informațiile solicitate.

 • 7.24. Documentația de închiriere se obține prin ridicarea acesteia contra cost, de către cei interesați, de luni până vineri, între orele 13,00-15,00 în baza unei note de plată emisă la cam. 225, Compartimentul Spații cu altă destinație I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 1 și se achită la caserie.

 • 8. Reguli formale de depunere a ofertelor

Ofertele se vor depune la registratura Municipiului Timișoara, până în data de, ora.

Deschiderea ofertelor va avea loc la Primăria Municipiului Timișoara, Bvd. C.D. Loga nr. 1, în cadrul ședinței de licitație publică din data de______________, ora_______________.

Înscrierea la licitație se va face în perioada inclusiv, între orele 9,00

și 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C.D. Loga, nr. 1, cam. 12.

 • 9. Desfășurarea licitației publice

  • 9.1. Pot participa la ședința de licitație ofertanții care au dreptul de a oferta sau reprezentanți împuterniciți în scris ai acestora, care vor prezenta împuternicirea scrisă și o copie de pe actul de identitate.

Ședința de licitație este deschisă de președintele comisiei, care prezintă componența acesteia, membrii prezenți, tipul de licitație, modul de desfășurare a licitației și toate informațiile necesare desfășurării licitației.

La licitație pot participa persoane juridice înregistrate in Romania sau în orice stat al UE care fac dovada înregistrarii printr-un document emis de autoritatea competentă din statul respectiv.

Licitația se va desfășura conform procedurii de mai jos:

 • 9.2. În ziua și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, președintele comisiei dă citire publicațiilor în care a fost făcut anunțul de vânzare, lista participanților, prezintă modul de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea/neîndeplinirea condițiilor legale de desfășurare.

 • a) plicurile se înregistrează la Serviciul Relaționarea cu Cetățenii, cam. 12, ghișeul 10 sau 11, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora. Pe plicul exterior este indicat obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • b) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări,

 • c) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform solicitărilor autorității contractante,

 • d) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

 • 9.3. Se deschid plicurile exterioare în ședința publică:

 • a) pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute la art. 7.4 - 7.8 din caietul de sarcini. În caz contrar, se anulează procedura de licitație și se organizează una nouă.

 • b) după analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește Procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.

 • c) deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la lit. b) de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

 • 9.4. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

 • a) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un Proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul -verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

 • b) În baza Procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la lit. a), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • c) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

 • d) În cadrul comunicării prevăzute la lit. c), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

 • e) Raportul prevăzut la lit. b) se depune la dosarul licitației.

 • 9.5. În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație cu respectarea aceleiași proceduri.

 • 9.6. Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderea prevăzută la art. 10. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • 9.7. Dacă la licitație se prezintă sau se califică un singur ofertant, spațiul nu se supune licitării și nu se poate adjudeca prin respectiva licitație.

În urma desfășurării licitației se întocmește un Proces-verbal de adjudecare, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data și locul desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație prezenți, tipul licitației, obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație, ofertanții pentru spatiu și reprezentanții oficiali ai acestora, prețul de pornire a licitației, ultima ofertă făcută, câștigătorul licitației, termenul de încheiere a contractelor de inchiriere, observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației. Procesul-verbal al ședinței de licitație se semnează de către toți membrii comisiei de licitație prezenți si de reprezentanții operatorilor economici înscrisi la licitație.

 • 9.8. Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 9.9. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunț de atribuire a contractului, în cel puțin 20 zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.

 • 9.10. Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după îndeplinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prevăzute la punctual 9.4, lit. c).

 • 10. Criterii de atribuire a contractului de închiriere

10.1 Prețul cel mai mare ofertat, care are pondere de 100%.

 • 11. Încheierea contractului

  • 11.1. Municipiul Timișoara are obligația de a stabili oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire precizate în documentația de atribuire.

  • 11.2. Contractul de închiriere se încheie după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la punctul 9.4. lit. c) din prezentul caiet de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației.

  • 11.3. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul atrage după sine plata daunelor-interese stabilite.

  • 11.4. Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la punctual 9.4. lit. c), poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

  • 11.5. În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de licitație se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condițiile legii, caietul de sarcini păstrându-și valabilitatea.

  • 11.6. Daunele-interese prevăzute la alin. 11.3. și 11.4. se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul autorității contractante, la cererea părții interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel.

  • 11.7. În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de licitație se anulează, iar Municipiul Timișoara reia procedura, în condițiile legii, documentația aprobată păstrându-și valabilitatea.

  • 11.8. În cazul în care Municipiul Timișoara nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul, persoană fizică/persoană juridică sau ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea locală are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

  • 11.9. În cazul în care, în situația prevăzută la punctul 11.8 nu există o ofertă clasată pe locul doi, admisibilă, se aplică prevederile punctului 11.5.

  • 11.10. În situația în care au avut loc modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite naționale sau locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părți.

 • 12. Comisia de evaluare

  • 12.1. La nivelul Municipiului Timișoara se organizează o comisie de evaluare, componența acesteia fiind aprobată prin Dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara, care adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza criteriilor de selecție prevăzute în instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea licitației.

  • 12.2. Comisia de evaluare este compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

  • 12.3. Fiecăruia dintre membrii comisiei i se poate desemna un supleant.

  • 12.4. Președintele comisiei de evaluare este numit prin actul administrativ prevăzut la punctul

 • 12.1, din rândul membrilor acesteia.

 • 12.5. Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin dispoziție a Primarului.

 • 12.6. Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

 • 12.7. Membrii comisiei de evaluare, supleanții trebuie sa respecte regulile privind conflictul de interese potrivit art. 321 din O.U.G. nr.57/2019.

 • 12.8. Membrii comisiei de evaluare, supleanții sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul-limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

 • 12.9. Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • a) analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior;

 • b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;

 • c) analizarea și evaluarea ofertelor;

 • d) întocmirea raportului de evaluare;

 • e) întocmirea proceselor-verbale;

 • f) desemnarea ofertei câștigătoare.

 • 12.10. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

 • 12.11. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 12.12. Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informatiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

 • 13. Condițiile de participare la licitație

  • 13.1. Numărul de participanți este nelimitat. Participarea la procedura de licitație este permisă persoanelor juridice române și țări membre UE legal constituite, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția stabilită, prin caietul de sarcini;

 • b) au depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de licitație, în termenele prevăzute în documentația de licitație;

 • c) au îndeplinit la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu sunt în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

 • 13.2. Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile Municipiului Timișoara în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • 13.3. Ofertanții care îndeplinesc condițiile menționate mai sus sunt considerați eligibili.

 • 13.4. Ofertanții au obligația de a depune în vederea calificării următoarele documente:

a) Pentru societăți comerciale:

 • - certificat de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerțului care conține codul unic de înregistrare ce dovedește forma de înregistrare: copie lizibilă pe care este menționat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", semnată și parafată;

 • - ordinul de plată sau chitanță, după caz, în original, a taxei de participare și a taxei pentru obținerea documentației;

 • - chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanția de participare la licitație obligatorie stabilită prin caietul de sarcini, în original;

 • - Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice ( nu mai vechi de 30 zile);

 • - Certificat fiscal privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local al Municipiului Timișoara, eliberat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în original, nu mai vechi de 30 zile;

 • - declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale că nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • - certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comertului (ORC), numai vechi de 30 de zile, pentru persoane juridice, în oricare din formele: în original, copie legalizată sau copie lizibilă pe care este menționat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", datată, semnată și parafată;

 • - declarație pe proprie răspundere că modelul de contract însușit de ofertant pe care acesta va menționa : “Am citit și suntm de acord fără rezerve cu termenii și condițiile contractuale și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire”.

 • - ultima declarație fiscală înregistrată la ANAF din care să reiasă Cifra de afaceri, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului;

 • - actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului;

 • - împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publică în calitate de reprezentant cu puteri depline, în original, precum și Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului ( în cazul în care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului);

 • - actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului;

b) Pentru comercianți sau prestatori de servicii ( persoane fizice sau asociații familiale)

 • - copia actului de identitate;

 • - copia autorizației de funcționare eliberată sau copia actului legal de consituire, după caz;

 • - ordinul de plată sau chitanță, după caz, în original, a taxei de participare și a taxei pentru obținerea documentației;

 • - chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanția de participare la licitație obligatorie stabilită prin caietul de sarcini, în original;

 • - Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice ( nu mai vechi de 30 zile);

 • - Certificat fiscal privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local al Municipiului Timișoara, eliberat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în original, nu mai vechi de 30 zile;

 • - declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale că nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC), numai vechi de 30 de zile, pentru persoane juridice, original sau copie legalizată;

 • - declarație pe proprie răspundere că modelul de contract însușit de ofertant pe care acesta va menționa : “Am citit și sunt de acord fără rezerve cu termenii și condițiile contractuale și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire”.

 • - ultima declarație fiscală înregistrată la ANAF din care să reiasă Cifra de afaceri, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului;

 • - actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului;

 • - împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația public în calitate de reprezentant cu puteri depline, în original, precum și Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului ( în cazul în care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului);

 • - actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului

 • 13.5. Ofertanții vor depune anexat ofertei propriu - zise acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților conform criteriilor de atribuire stabilite, respectiv:

 • - accesul la resurse financiare -suma disponibilă (extras de cont bancar/scrisoare de bonitate bancară);

- declarație pe propria răspundere privind suma prevăzută în vederea efectuării unor lucrări de reparații/modernizare la spațiul ce face obiectul licitației.

 • 13.6. Se iau în considerare actele depuse de ofertant până la data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Nu se acceptă completări ulterioare, după data desfășurării licitației.

În cazul în care nu sunt depuse toate documentele solicitate, ofertantul este descalificat si nu va putea participa la etapa de licitație competitivă .

 • 14. Dispoziții finale

  • 14.1. Drepturile și îndatoririle părților sunt stabilite prin Contractul cadru de închiriere care reprezintă anexă la prezentul caiet de sarcini.

  • 14.2. Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

  • 14.3. Spațiile- amplasamentele se pot vizita, înainte de înscrierea la licitație, iar prin înscrierea la licitație, chiriașul acceptă spațiile- amplasamentele în condițiile în care se prezintă, fără a solicita, ulterior, proprietarului diverse îmbunătățiri, dotări, etc. Programul de vizitare al spațiilor este de luni până joi, în intervalul orar 10-14.

  • 14.4. Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare și cu fișa de date a procedurii.

  • 14.5. Data licitației va fi comunicată prin anunțul de participare la licitație.

  • 14.6. Drepturile și îndatoririle părților sunt stabilite prin Contractul cadru de închiriere care reprezintă anexă la prezentul caiet de sarcini.

  • 14.7. Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

  • 14.8. Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

  • 14.9. Prin înscrierea la licitație, ofertantul acceptă imobilul în condițiile în care se prezintă, fără ca ulterior, să solicite proprietarului diverse îmbunătățiri, dotări, etc

DIRECTOR, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

CONSILIER, MARINELA BANDI


Anexa nr.3

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr.din data de

CAPITOLUL I

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE :

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Bv. Constantin Diaconovici Loga, nr.1, telefon 0256/408300, ’ CUI RO32937000, având contul curent RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Timișoara, în calitate - locator, reprezentat prin Primar, NICOLAE ROBU pe de o parte și în calitate de LOCATOR, și

SC , cu sediul social în localitatea

,str.nr., tel fix/fax:, tel mobil: email: , având număr de inmatriculare la Registrul Comertului J //și cod fiscal RO reprezentată prin  având funcția de ___________________________________, în calitate de LOCATAR,

În temeiul HCLMT nr.---------------------------și având în vedere actul de adjudecare nr. -

-----------------------------------încheiat în urma licitației din data de ...................................organizată de Municipiul Timișoara, în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui spațiu disponibil situat în incinta sediului Primărie Municipiului Timișoara S1=1 mp , situat la parter--------------------------------------------------

s-a încheiat prezentul contract de închiriere cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Primul, în calitate de LOCATOR, închiriază, iar al doilea, în calitate de LOCATAR, preia în folosință spațiul (se înscriu datele de identificare a spațiului închiriat) în suprafață totală de — mp, situat în sediul Municipiului TIMIȘOARA, B-dul C.D.Loga nr. 1, ce constituie imobil aflat în administrarea Municipiului Timișoara, înregistrat in inventariuI propriu al Municipiului Timișoara sub nr. 18675 în "Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, sau privata a statului, dupa caz.

Spațiul închiriat este destinat desfășurării activității de vânzare de cafea prin automate de cafea (— spații) și/sau apa/sucuri/produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri, prin aparate de tip snacky (— spații), copiatoare ( --- spații)

Prezentul contract se încheie numai pentru închirierea spațiului sus-nominalizat, fără a putea fi extins la alte spații ale locatorului.

 • 2.2. Folosința efectivă a spațiului închiriat începe la data specificată în Procesul verbal de predare-primire, ce constituie Anexa 1 la prezentul contract și face parte integrantă din acesta.

 • 2.3. Locatorul se obligă să asigure locatarului folosința temporară în schimbul plății unei chirii a spațiilor având ca destinație „amplasare automate de cafea, aparate de tip snacky, copiatoare” situate în următoarele locații:

 • 2.3. Locatorul predă locatarului spațiile închiriate la data de

Predarea-primirea se va consemna în procesele verbale de predare/primire care vor fi încheiate, datate, semnate și ștampilate de părțile contractante, la începutul perioadei de inchiriere, respectiv la sfârțitul perioadei de închiriere, menționându-se totodată starea fizică a imobilului (eventuale depozitări de deșeuri menajere, etc), dotările și utilitățile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii; după primirea în folosință a bunului imobil, locatarul nu poate formula obiecții cu privire la starea bunului imobil închiriat.

 • 2.4. Părțile pot conveni prin act adițional micșorarea/suplimentarea numărului de automate de cafea precum și reamplasarea acestora în alte locatii ale instituției.

CAPITOLUL III

Art. 3. SCOPUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Spațiile închiriate sunt date în folosință temporară a locatarului cu destinația “ amplasare automate de cafea, aparate de tip snacky și a copiatoarelor”,

 • 3.2. Destinația spațiului închiriat nu poate fi schimbată.

CAPITOLUL IV

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Durata inchirierii este de 3 ani, cu începere de la data de și până la data de

 • 4.2. În cazul renunțării unilaterale a locatarului, acesta va transmite o notificare în scris cu 15 zile inainte, caz în care chiria se va plăti până la data eliberării spațiului.

 • 4.3. Orice prelungire sau modificare a contractului se face în formă scrisă, prin act adițional semnat de ambele părți.

 • 4.4. La expirarea termenului de valabilitatea a prezentului contractul de închiriere acesta poate fi prelungit prin acordul scris al părților prin act adițional, la cererea scrisă a locatarului, făcută cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirare, în situația în care locatarul și-a îndeplinit în totalitate obligațiile din contractul inițial și spațiul rămâne disponibil, stabilându-se chiria de comun acord, fără însă ca valoarea în euro a acesteia să poată fi diminuată.

 • 4.5. În situația în care, nu se mai intenționează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, locatorul va notifica locatarul despre acest lucru, urmând ca la împlinirea termenului să ia măsuri în sensul eliberării spațiului de către locatar.

 • 4.6. Tacita relocațiune nu operează.

 • 4.7. Locatarul se obligă să elibereze spațiul închiriat, în tot sau în parte, atunci când nevoile Municipiului Timișoara, în calitate de titular al dreptului de proprietate, impun acest lucru, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării scrise din partea locatorului, după caz, a denunțării unilaterale, sau a semnării actului adițional de modificare a obiectului contractului.

CAPITOLUL V

Art. 5 PREȚUL ÎNCHIRIERII

 • 5.1. Prețul închirierii spațiului - amplasament este de euro/mp/lună calendaristică, ața cum

a fost stabilită prin Procesul verbal de adjudecare nr.

5.2 Plata contravalorii utilităților consumate, aferente spațiilor închiriate, este în sarcina locatarului, se va face în baza facturii emise de către Biroul Evidență Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primariei Municipiului Timișoara și se va achita în contul RO62 TREZ 24A5 1010 3200 103X.                          ’ ’

 • 5.3. Cheltuielile aferente asigurării/furnizării acestor utilități/servicii se plătesc de Municipiul Timi;oara în mod global, în baza contractelor de furnizare/prestare încheiate cu furnizorii/prestatorii de utilități/servicii, iar de la locatar se va percepe ulterior contravaloarea acestora în baza prețurilor furnizorilor și respectiv a prestatorilor de servicii, în funcție de cota de participare ta consumul comun de utilități, stabilită pentru fiecare categorie în parte.

 • 5.4. Valorile cotelor de participare la consumul de utilități sunt cele înscrise în Anexa 3 la fișa de date a procedurii, calculate în baza datelor tehnice și funcționale ale spațiului, valori ce se pot actualiza periodic în funcție de modificările ce intervin în numărul consumatorilor, durata lor de utilizare precum și în modul de determinare a consumurilor.

 • 5.5. Locatarul are obligația să plătească chiria și cotele din utilitățile comune ce-i revin și care rezultă din folosința părților și instalațiilor comune ale clădirii, începând cu data preluării în folosință a spațiului.

CAPITOLUL VI

Art. 6.1. MODALITĂȚILE DE PLATĂ ȘI GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

6.1.1 Plata chiriei se va efectua în două rate anuale în contul cu numărul RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara pe numele locatorului sau prin casieria Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

 • 6.1.2. Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

 • 6.1.3. În situația în care contractul urmează a se executa dupa data primei scadențe, adică 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de împlinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiași an.

 • 6.1.4. În situația în care contractul urmează a se executa după data celei de a doua scadențe, adică 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiași an.

 • 6.1.5. Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5(cinci) zile lucrătoare de la data înmânării contractului de închiriere, garanția de bună execuție a contractului.

 • 6.1.6. Valoarea garanției de bună execuție reprezintă prețul chiriei calculat pentru 6 luni,

respectiv de ....................lei.

 • 6.1.7. Locatorul are dreptul de a executa garanția de bună execuție ori de câte ori locatarul nu își îndeplinește obligația de plată a chiriei in termen de maxim 90 de zile de la data scadenței.

 • 6.1.8. In termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către locator a garanției de bună execuție, locatarul, sub sancțiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie o noua garanție de bună execuție sau să suplinească diferența, după caz, până la nivelul prevăzut la alin. (6)

 • 6.1.9. Plata garanției se efectuează prin casieria Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara sau în contul nr. RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630, deschis la Trezoreria Timișoara.

 • 6.1.10. Corespondența aferentă prezentului contract, referitoare la indeplinirea obligațiilor de natura financiară, inclusiv comunicarea extraselor anuale de cont, se va purta pe adresele de email puse la dispoziție de părțile implicate.

 • 6.1.11. Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisă de către locator in forma electronică, in format pdf.

 • 6.1.12. Factura se va comunica locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email veniturinefiscale@dfmt.ro pe adresa de email validă, securizată și comunicată in mod oficial de către locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronică se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent.

 • 6.1.13. Părțile au obligația să intrețină funcționarea continuă a adreselor de email pe toată durata executarii contractului.

 • 6.1.14. Orice modificare sau nefuncționare a adresei de email se va comunica celeilalte părți in cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienței, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

 • 6.1.15.   Chiriașul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail: veniturinefiscale@dfmt.ro primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicării.

 • 6.1.16. In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la alin. 6.1.12, chiriașul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul menționat.

 • 6.1.17. In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmată de către chiriaș in termenul prevăzut la alin. 6.1.15, factura va fi considerată comunicată si acceptată.

 • 6.1.18. Pe cale de excepție, dacă factura nu poate fi comunicată in format electronic, deoarece locatarul fie nu deține adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcțională temporar, locatarul se obligă să se prezinte la sediul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara in vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevăzut la alin.

 • 6.1.19. În acest caz, comunicarea se consideră indeplinită la data la care locatarului i-a fost inmânată sub semnătură factura emisă pe suport de hârtie.

 • 6.1.20. In caz de neîndeplinire de către locatar a obligației prevazută la 6.1.8, factura se consideră comunicată in termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut alin. 6.1.12, cu toate consecințele ce decurg din acest fapt.

CAPITOLUL VII

Art. 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 7.1. Drepturile locatorului

 • 7.1.1. - Locatorul are dreptul:

 • a) să primească chiria în condițiile și la termenele stipulate în prezentul contract;

 • b) să controleze executarea obligațiilor locatarului și respectarea condițiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie și fără a stânjeni folosința bunului de către locatar, dacă acesta este folosit potrivit destinației stabilite;

 • c) să inspecteze bunurile închiriate, verificarea va fi făcută de către personalul cu atribuții din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara;

 • d) să denunțe în mod unilateral contractul de închiriere, atunci când înteresul public lacal sau național o impune, fără plata vreunei despăgubiri către locatar;

 • c) să rețină garanția de bună execuție in cazurile prevăzute la alin 6.1.7.

 • 7.2. Obligațiile locatorului

 • 7.2.1. - Locatorul se obligă:

 • a) la începutul perioadei de închiriere să predea bunul imobil închiriat, iar la sfârșitul perioadei de închiriere să preia bunul închiriat pe baza proceselor verbal de predare-primire care fac parte integrantă din contract;

 • b) să garanteze pentru liniștita și utila folosință a bunului închiriat;

 • c) să asigure accesul nelimitat la bunul închiriat;

 • d) să permită chiriașului accesul la utilități publice (electricitate, salubritate) în măsura posibilităților ;

 • e) să depună toate diligențele pentru rezolvarea oricăror probleme apărute în derularea prezentului contract.

 • f) Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit sau exploatat în conformitate cu specificul bunului închiriat și în scopul pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosința bunului imobil de către locatar.

 • g) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale.

 • h) Locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii contractului de închiriere și pe care locatarul nu le-a reclamat la momentul preluării bunului.

 • 7.3. Drepturile și obligatiile locatarului

 • 7.3.1. Locatarul are dreptul să primească spațiul închiriat și accesoriile acestuia în stare corespunzătoare spre a fi utilizat conform destinației stabilite potrivit prezentului contract.

 • 7.3.2. Locatarul se obligă:

 • a) la inceputul perioadei de închiriere să primeasca bunul imobil închiriat, iar la sfârșitul perioadei de închiriere să restituie bunul inchiriat în starea în care l-a primit, pe baza proceselor verbal de predare-primire care fac parte integrantă din contract;

 • b) să întrebuinteze pe toată durata închirierii bunul imobil închiriat ca un bun proprietar, cu bună-credință și potrivit destinației care rezultă din contract, evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcției, instalațiilor și accesoriilor aferente, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

 • c) să plătească chiria lunara și cotele părți de utilități la termenel stipulate în contract, pe toată durata contractului;

 • d) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al Primăriei Municipiului Timișoara, și cu respectarea legislatiei în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a reglementărilor privind documentatiile urbanistice aprobate;

 • e) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat si starea acestuia, la termenul stabilit în contract;

 • f) sa asigure respectarea normelor in domeniul prevenirii și stingerii incendiilor inclusiv prin instruirea corespunzătoare a personalului care iși desfășoara activitatea în spațiul închiriat și să răspundă de eventuale consecințe ;

 • g) să nu cedeze contractul și să nu subînchirieze bunul imobil ce constituie obiectul prezentului contract;

 • h) să nu schimbe destinația sau specificul bunului imobil închiriat ce face obiectul prezentului contract;

 • i) să nu angajeze și/sau să permită desfășurarea unor activități ilegale în spațiul închiriat;

 • j) să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării activităților pe spațiul închiriat, cu respectarea legislației în vigoare;

 • k) să predea spațiului închiriat la ajungerea la termen sau rezilierea contractului de închiriere;

 • l) să informeze imediat pe Locator asupra oricaror accidente și stricaciuni care s-au produs in spațiul inchiriat;

 • m) să suporte toate pagubele produse locatorului dacă din vina sa s-au produs incendii, inundații sau alte incidente în spațiul închiriat sau dacă au avut loc accidente de muncă in spațiul închiriat;

 • n) locatorul se obligă să asigure verificarea tehnică a tuturor automatelor de cafea, copiatoare din incinta Primăriei municipiului Timișoara, C.D. Loga nr.1, respectiv a Direcției de Evidență a Persoanei, Bd. M. Eminescu nr. 15;

 • o) locatarul se obligă să pună la dispoziția locatorului într-un termen de 10 zile de la incheierea contractului, documente privind autorizarea activității;

 • p) să asigure respectarea normelor igienico - sanitare, normelor tehnice, metrologice, de protecția muncii, P.S.I., Protecția mediului înconjurător, precum și a actelor normative specifice activității desfășurate;

r) se obligă să folosească/exploateze bunul închiriat cu respectarea condițiilor impuse în autorizația de construire, conform destinației pentru care a fost închiriat, cu respectarea amplasamentului, formei, dimensiunilor, culorii si materialelor aprobate prin Autorizația de construire;

s) se obligă să răspundă pentru distrugerea totală sau parțială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei sale;

t) nu poate subînchiria bunul ce face obiectul prezentului contract;

u) se obligă să nu solicite niciun fel de dăspăgubire la încetarea contractului, indiferent de cauzele acesteia;

CAPITOLUL VIII

Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, PENALITĂȚI ȘI DAUNE-INTERESE

 • 8.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legii.

 • 8.2.  Având in vedere prevederile art. 1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părțile de comun acord, au convenit după cum urmează:

"In cazul neplății chiriei la termenele scadente, chiriașul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015privind codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadență a impozitelor și taxelor locale"

 • 8.3. Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri care să acopere integral paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parțială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

 • 8.4. Locatorul nu este responsabil de bunul mers al activițatii comerciale desfășurate de către Locatar și nu poate fi tras la răspundere pentru rezultatele obținute de către Locatar în spațiul închiriat.

 • 8.5. La expirarea scadenței, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

 • 8.6. În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 zile de la data scadenței, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

 • 8.7. In conformitate cu prevederile art. 1831 alin. 2 NCC, locatarul este obligat la plata chiriei prevazută în contract până la data eliberării efective a imobilului precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la data eliberării efective a imobilului.

CAPITOLUL IX

Art. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 9.1. Contractul de închiriere încetează prin:

 • a) denunțare unilaterală din partea locatorului în cazul în care interesul public național sau local o impuna, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile calendaristice;

 • b) expirarea contractului de închiriere;

 • c) prin pieirea sau avarierea bunului de așa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuințat conform destinației;

 • d) acordul de voință exprimat în scris al părților contractante;

 • e) falimentul societății

 • f) pierderea de către Municipiul Timișoara / a calității de titular al dreptului de administrare a spațiului/imobilului

 • g) prin reziliere, în cazurile prevăzute în contract, sau în caz de neexecutare a obligațiilor stabilite în sarcina fiecăreia dintre părțile contractante;

 • 9.2. În accepțiunea prezentului contract părțile convin că interesul local să fie definit punctual prin Hotărâre a Consiliului Local fără nici un fel de restricții.

Încetarea contractului în cazul în care interesul local o impune se face fără intervenția instanței de judecată.

 • 9.3. Prin renunțare, dintr-o cauză de forță majoră sau când locatarul este în cazul imposibilității obiective de a exploata spațiul, fără plata unei despăgubiri, cu notificarea de îndată a locatorului.

 • 9.4. Renunțarea la contract de către locatar se face cu anunțarea în scris a locatorului, cu 30 zile înaintea disponibilizării spațiului.

 • 9.5. Atât locatarul cât și locatorul, vor putea solicita încetarea contractului numai după notificarea intenției sale, celeilalte părți, cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

CAPITOLUL X

Art. 10. ASIGURĂRI

 • 10.1. Locatarul este obligat să se ocupe personal de asigurarea automatelor de cafea, aparatele de tip snacky, copiatoarele existente în spațiul închiriat.

 • 10.2. Locatarul va trebui să-și asume propria Răspundere Civilă față de terți, inclusiv potențialii cumpărători, pentru evenimentele produse în incinta spațiului închiriat.

 • 10.3. Locatarul se obligă să subscrie asigurările cerute mai sus la companii de asigurări cunoscute și reputabile și să dovedească aceasta la prima cerere a Locatorului.

CAPITOLUL XI

Art. 11. FORȚA MAJORĂ

 • 11.1. Prin forță majoră, în sensul prezentului contract, se întelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă, constată de către o autoritate competentă.

 • 11.2.  Părțile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor condiții de forță majoră.

 • 11.3. Partea afectată de un caz de forță majoră are obligația de a anunța respectivul caz în scris celeilalte părți imediat ce a luat cunoștință de producerea acestuia.

Forța majoră se va proba prin documente eliberate de autoritățile și instituțiile abilitate în acest sens, în cel mult 15 zile de la data producerii cazului de forță majoră.

Forța majoră suspendă executarea prezentului contract-cadru de închiriere.

 • 11.4. Partea afectată de un caz de forță majoră are obligația de a anunța în scris celeilalte părți imediat ce a luat cunoștință despre încetarea respectivului caz și de a relua imediat executarea prezentului contract.

 • 11.5. Părțile vor depune toate diligentele pentru prevenirea si/sau limitarea efectelor cazurilor de fortă majoră.

 • 11.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL XII

Art. 12. SUBÎNCHIRIEREA SI CESIUNEA

Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț este interzisă.

CAPITOLUL XIII

Art. 13. Rezilierea contractului de închiriere

 • 13.1. Simplul fapt al neîndeplinirii de către locatar a obligațiilor prevăzute în contract, art. 6.2, atrage rezilierea de plin drept a contractului de închiriere, fără nicio notificare, fără punerea în întârziere a locatarului și fără intervenția instanțelor de judecată.

 • 13.2. În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 zile de la data scadenței, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă și fără intervenția instanțelor de judecată.

 • 13.3. În cazul neplății chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitați de întârziere calculate în cuantum de 1% pe luna sau fracțiune de lună.

 • 13.4. La expirarea scadenței, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

CAPITOLUL XIV

Art. 14. LITIGII, CARACTERUL EXECUTORIU

 • 14.1. Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluționa pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluționare instanțelor române competente.

 • 14.2. Părțile declară în mod expres și confirmă că prezentul Contract constituie titlu executoriu în coformitate cu dispozițiile art 1798 NCC și art. 1809 alin. 3 raportat la alin. 2 NCC.

CAPITOLUL XV

Art. 15. SUBÎNCHIRIEREA ȘI CESIUNEA

(1) Cedarea drepturilor rezultând din prezentul contract, subînchirierea totală sau parțială, sau utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participațiune, este interzisă.

CAPITOLUL XVI

Art. 16. DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI

(1) Locatorul își rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de închiriere, în situații ce privesc realizarea unor obiective de interes național sau local, după o prealabilă notificare a locatarului în termen de 30 zile .

CAPITOLUL XVII

14. RELOCAȚIUNEA TACITĂ

La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, neoperând tacita relocațiune.

Art. 15. DISPOZIȚII FINALE

Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat si ștampilat de ambele părți.

Orice comunicare între părți trebuie expediată la adresele menționate la cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia. În situația în care comunicarea se face prin poștă, aceasta va fi considerată primită la data menționată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată recepționată în a doua zi lucrătoare de la data expedierii acestuia.

După încetarea perioadei de închiriere, orice investitie sau modernizare adusă bunului imobil închiriat poate trece, în condițiile legii, cu acceptul locatorului și fără vreo pretenție pecuniară din partea locatarului, în proprietatea privată a locatorului.

Nici o modificare în structura interioară a spațiilor închiriate nu se poate efectua fără acordul proprietarului.

În cazul în care se produc stricăciuni sau alte pagube materiale legate de folosirea spațiului închiriat, provocate de locatar, acestea se vor recupera pe cheltuiala locatarului. Dacă este vorba de o reparație urgentă, iar locatarul nu-și îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, lucrările se pot executa și de locator, dar pe cheltuiala locatarului, contravaloarea acestora fiind adăugate la calculul chiriei.

Prezentul contract are valoare de înscris autentic și constituie titlu executoriu pentru încasarea chiriei restante și a majorărilor de întârziere la plată, precum și pentru evacuarea locatarului când nu și-a plătit chiria timp de 30 de zile sau a expirat valabilitatea contractului de închiriere, și din orice motiv nu s-a prelungit în continuare.

Anexa face parte integrantă din prezentul contract și se încheie în același număr de exemplare ca și contractul.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, (patru) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte, unul pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, unul pentru Biroul Evidență Patrimoniu.

LOCATOR,                              LOCATAR,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR, ’                           .......................................................

NICOLAE ROBU                   .................................................

DIRECȚIA ECONOMICĂ

dIrector

STELIANA STANCIU

SERVICIUL JURIDIC, DANIELA ȘTEFAN


DIRECTOR D.C.T.D.D I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ


ANEXA NR. 2


Valorile cotelor de participare la consumul de utilități ce revin locatarului

Consum energie electrică

Energia electrică necesară funcționării fiecărui aparat va fi calculată de către ..................................................................................................în  baza specificațiilor din fișa tehnică a aparatului/copiator.

În funcție de capacitatea tehnică a apartaului se va calcula consumul estimativ de energie electrică/aparat/lună care se va adăuga la factura de închiriere a spațiului.

Ex.

1 aparat x nr. estimat de KW x cu prețul kwh = .......................................

Utilitățile se vor fcatura lunar. Cuantumul utilităților se va factura rotunjit, la unitate întreagă ( nu mai puțin de 1 (una) unitate), pentru fiecare tip.

FIȘĂ DE DATE privind închirierea spațiilor (amplasamentelor) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasarii unor aparate de cafea, automate de tip snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și copiator, respectiv spațiu disponibil din incinta Direcției de Evidență a Persoanei

A. SECȚIUNEA A - INTRODUCERE

A.l.

Denumirea și sediul locatorului

Primăria Municipiului Timișoara,

Cod fiscal: 14756536

Adresa sediului : C.D. Loga nr.1, Timișoara, jud. Timiș, nr. de telefon/fax : 0256 408300; .

Persoana de contact la telefon: 0256/408300 int. 454,

e-mail: Marinela.Bandi@primariatm.ro

A.2.

Locul și data de desfășurare a licitației

Sediul Primăriei Municipilui Timișoara, C. D. Loga nr.1

 •  în data de               , ora , dacă sunt cel puțin 2 ofertanți calificați;

 • •  în situația. în care la. data, sus menționată nu se prezintă/nu se califică minimum 2 ofertanți, licitația se va relua.

A.3.

Legislația aplicabilă

 • 1. LEGE nr. 287 /din 17.07.2009 privind Codul civil

 • 2. OUG 57/2019 privind noul cod administrativ

A.4.

Scopul licitației și obiectul acesteia

Scopul licitației:

Închirierea a 6 spații în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara la parter, etaj I, respectiv etaj II, în vederea amplasării a 4 automate de cafea, a unui automat de tip snacky ( sucuri/produse proaspete tip sandvis și patiserie) și un fotocopiator, dupa cum urmeaza:

S l = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, ( hol -poarta 2) destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menționăm faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe.

 • 52 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, lângă cam. 8, Serviciul Resurse Umane destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menționam faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe.

 • 53 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj I, lângă Sala de Consiliu destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menționam faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe

 • 54 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj II, între cam.221 și cam. 223 destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menționam faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe

 • 55 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter ( hol -poarta 2), destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/ sucuri / produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri)

 • 56 = 4 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, (hol -poarta 2) destinat amplasării unui fotocopiator pentru a deservi prestări de servicii de copy/print/scanare.

Închirierea a unui spațiu în incinta sediului Direcției de Evidență a Persoanelor în vederea amplasării unui fotocopiator:

S7 = 4 mp, situat la parterul imobilului în sala de așteptare destinat amplasării unui fotocopiator pentru desfășurarea activității de fotocopiere a documentelor:

A.5.

Prețul

Prețul de pornire este de 10 euro/mp/lună si nu include valoarea TVA. Pasul de licitare: reprezintă 10% din prețul de pornire a licitației. Prețul de pornire reprezintă prețul unitar care va sta la baza desfășurării licitației cu strigare.

A.6.

Durata contractului

Durata contractului de închiriere este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, prin act adițional, pe maximum aceeași durată, la solicitarea expresă a locatarului, cu cel puțin 90 de zile calendaristice înainte de expirare a contractului.

In situația în care nu se mai intenționează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, locatorul îi va notifica locatarului acest lucru, urmând ca la împlinirea termenului să ia masuri în sensul eliberării spațiului de către locatar, tacita relocațiune neoperând.

B. SECȚIUNEA B - CONDIȚII DE PARTICIPARE

B.l.

Costuri asociate participării

Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării ofertei și a documentelor care o însoțesc, iar organizatorul licitației nu va fi în nici un fel responsabil sau răspunzător pentru respectivele costuri.

B.2.

Garanția de participare Ia licitație

Pentru a putea participa la licitație, fiecare ofertant este obligat să depună, până la data limită de depunere a ofertelor, o garanție de participare, care este necesară pentru a proteja locatorul față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, pe perioada dintre data de adjudecare a licitației și data semnării contractului.

Garanția de participare, constituită de ofertanții ale căror oferte nu au fost stabilite câștigătoare, se returnează de către organizatorul procedurii în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea eventualelor contestații (5 zile de la data transmiterii adreselor de înștiințare asupra rezultatului licitației), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei

Garanția de participare constituită de ofertant se reține de către titularul dreptului de administrare în următoarele situații, care nu se datorează celor de forță majoră sau de caz fortuit:

 • ofertantul nu se prezintă la licitație;

 • se revocă oferta după deschiderea acesteia și înainte de adjudecare;

 • se revocă oferta după adjudecare;

 • câștigătorul licitației nu constituie Garanția pentru buna execuție a contractului și/sau nu semnează contractul de închiriere în termenul de valabilitate a ofertei.

Valoarea garanției de participare este:

20 euro pentru spațiul SI ; 20 euro pentru spațiul S2 ; 20 euro pentru spațiul S3;

20 euro pentru spațiul S4; 20 euro pentru spațiul S5; 40 euro pentru spațiul S6; 40 euro pentru spațiul S7 și se plătește în lei la cursul de schimb al BNR din data efectuării plății, cu ordin de plată în contul R012 TREZ 6215 006X XX00 0334, deschis la Trezoreria Timișoara pe numele Municipiului Timișoara.

B.3.

Condiții de calificare

Cerințele de calificare a ofertanților se referă la:

 • (a) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: ofertantul trebuie să demonstreze apartenența la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului;

 • (b) Situația personală a ofertantului: vafi exclus din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de închiriere orice ofertant care:

 • se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare a spațiului

 • nu și-a îndeplinit obligațiile exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat până la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor.

B.4.

Dreptul de a solicita clarificări

Orice ofertant care a cumpărat un exemplar din documentația de licitație are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta, în termen de maximum 3 zile de la primirea invitației de participare la licitație/apariția în presă a anunțului referitor la organizarea licitației.

Locatorul are obligația:

 • de a răspunde în scris, în mod clar, complet și fară ambiguități, la orice clarificare solicitată, în maximum 5 zile de la primirea unei solicitări din partea unui ofertant, cu cel puțin 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor;

 • de a transmite răspunsurile -însoțite de întrebările aferente - către toți ofertanții care au cumpărat documentația de licitație luând măsuri de a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective;

 • să răspundă și la solicitările de clarificări care nu au fost transmise în timp util, numai dacă perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor;

Reguli de comunicare și transmitere a datelor:

 • orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, trebuie să se transmită în scris.

 • orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și în momentul primirii.

 • documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități:

 • a) prin poștă;

 • b) prin fax;

 • c) prin-mail.

SECȚIUNI

EA C - INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

C l Elaborare

Toate documentele solicitate prin documentația de licitație:

 • se redactează în limba română

 • trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă

 • trebuie să fie semnate de către reprezentanții legal autorizați să angajeze ofertantul în procedura de licitație și ștampilate.

Numele reprezentanților autorizați se scrie în clar.

Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte, sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana autorizată să semneze documentele.

C 2 Documentele care se prezintă de ofertanti nentru participarea. la. licitație cu strigare

Ofertanții care își manifestă interesul de a participa la licitație depun la data indicată mai jos, la registratura organizatorului licitației, următoarele:

 • 1.     Scrisoarea de înaintare - întocmită în 2 exemplare, pe baza anexei nr. 1, se înregistrează la registratura organizatorului licitației:

1 exemplar rămâne la registratură și 1 exemplar se păstrează de ofertant.

 • 2.     Coletul sigilat (conținând oferta și documentele care o însoțesc) pe care se va scrie clar și citeț "LICITAȚIE PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚII: Amplasamentul nr....la care se dorește participarea) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate tip snacky și copiator, denumirea spațiului la care se dorește participarea)". "A NU SE

DESCHIDE ÎNAINTE DE          ", iar pe verso numele, prenumele/denumirea

și adresa ofertantului.

In coletul sigilat se introduc:

 • 1.1. OFERTA - întocmită pe baza anexei nr. 2 - introdusă într-un plic separat, pe care se va scrie numele ofertantului, precum și inscripția « OFERTA ».

Oferta reprezintă valoarea inițială oferită de către ofertant la deschiderea licitației. Orice ofertant, prin depunerea ofertei, este de acord cu minimum prețul de pornire solicitat prin documentația de licitație.

DOCUMENTELE CARE ÎNSOȚESC OFERTA:

 • 1.1. a) Documentul reprezentând dovada depunerii garanției de participare: Dovada depunerii garanției de participare se depune în original (chitanța fiscală/ordinul de plată + extrasul de cont vizat de bancă), garanția de participare trebuie să fie prezentată pentru conformitate cel mai târziu la deschiderea ofertelor, comisiei de licitație.

Orice ofertă care nu este însoțită de dovada constituirii garanției de participare va fi respinsă la deschidere.

b) Documentele pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor de calificare:

Documente solicitate ofertanților pentru demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale:

Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerțului, eliberat în luna anterioară depunerii ofertelor, în oricare din formele: în original, copie legalizată sau copie lizibilă pe care este menționat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", datată, semnată și parafată;

Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului care conține codul unic de înregistrare ce dovedește forma de înregistrare: copie lizibilă pe care este menționat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", semnată și parafată;

Documente solicitate ofertanților pentru demonstarea situației personale:

Certificatele constatatoare eliberate de autoritățile competente privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat obținut de la Direcția Generală a Finanțelor Publice (nu mai vechi de 30 de zile), inclusiv cele local al Municipiului Timișoara (document original eliberat de, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara nu mai vechi de 30 de zile), precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat, din care să reiasă că ofertantul NU ARE datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor, în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul", datată, semnată și parafată.

Declarație pe proprie răspundere că ofertantul NU se află în litigiu cu Primăria Municipiului Timișoara (datată, semnată și parafată)

Declarație de însușire a modelului cadru a contractului de închiriere, însușit fară/cu obiecțiuni (datat, semnat și parafat).

In cazul în care există obiecțiuni la contract, acestea se vor prezenta concret. Neprezentarea tuturor documentelor solicitate atrage eliminarea necondiționată a ofertantului din licitație.

Document justificativ privind plata taxei de participare la licitație

Copie chitanță cumpărare caiet sarcini

Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

C.3.

Data limită de primire a ofertelor

Ofertele vor fi depuse până cel târziu la data de            , ora la cam. 12,

ghișeul 10, 11, Serviciul de Relaționare cu Cetățenii, Primăria Municipiului Timișoara, C.D. Loga nr. 1 și respectiv până la data de , ora , în cazul amânării licitației.

Ofertele depuse peste termen se resping și se returnează nedeschise ofertanților.

C.4.

Oferte întârziate

Se va refuza primirea coletelor prezentate după data și ora limită de depunere, prezentată prin documentația de licitație, respectiv a garanțiilor pentru acestea.

SECȚIUNEA D - DERULAREA LICITAȚIEI CU STRIGARE

D.l.

Comisia de licitație

Pentru analizarea, validarea ofertelor și derularea licitației, prin decizie a conducătorului Primăriei Municipiului Timișoara, se numește o Comisie de licitație, dintre membrii căreia o persoană este desemnată președinte.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de licitație i se desemnează un supleant.

In cazul în care, după depunerea documentelor de participare la licitație, există membrii în comisie, rude sau afini până la gradul al IV-lea, inclusiv, cu reprezentanții, asociații, administratorii operatorului economic ofertant, ori cu ofertantul persoană fizică, aceștia vor fi înlocuiți cu supleanții.

Comisia de licitație răspunde de modul de desfășurare a licitației, atribuțiile acesteia fiind:

 • analiza și selectarea ofertanților pe baza documentelor de participare la licitație, depuse de aceștia;

 • derularea licitației cu strigare;

 • întocmirea procesului-verbal al licitației cu strigare;

întocmirea hotărârii de adjudecare

D.2.

Desfășurarea licitației

Licitația se desfășoară la locul, data și ora stabilite prin anunțul publicitar dacă până la termenul-limită de depunere a ofertelor au fost depuse cel puțin2 documentații de participare la licitație, iar la data respectivă se prezintă cel puțin 2 ofertanți

In cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute mai sus, comisia de licitație:

 • solicită legitimarea reprezentanților ofertanților pe baza actului de identitate și confruntă cu împuternicirea scrisă

 • desface plicurile și verifică existența și conținutul documentelor de calificare solicitate prin caietul de sarcini

 • face cunoscut public numele ofertanțiilor calificați cât și al celor descalificați, precizându-se motivele descalificării

Dacă, în urma verificărilor, există cel puțin doi ofertanți calificați, comisia derulează licitația cu strigare:

 • se deschid ofertele admisibile și se anunța valorile înscrise în oferte

 • se stabilește valoarea ofertată care este mai mare decât prețul de pornire solicitat prin documentația de licitație și de la care se va porni strigarea; în lipsa unei asemenea oferte, prețul de la care se va porni strigarea va fi chiar cel anunțat prin documentația de licitație

 • se anunță prețul de pornire al licitației de la care pornește strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite, 10 % din prețul de pornire la licitație, 3 praguri.

 • se începe licitația efectivă, oferindu-se spre închiriere spațiul, prin strigări care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.

 • se adjudecă spațiul supus licitației în favoarea participantului care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită și supralicitări, oferă primul prețul cel mai mare.

In situația în care, până la termenul-limită de depunere a ofertelor NU au.fost

depuse cel puțin 2 documentații de participare la licitație, iar la data respectivă NU se prezintă cel puțin 2 ofertanți sau în situația în care nu există minimum 2 ofertanți calificați pentru spațiul propus spre închiriere, licitația se repetă după 7 zile lucrătoare, data se anunță prin anunțul de licitație.

In cazul în care, la prima licitație se califică doar un singur ofertant, oferta nedeschisă și documentele care o însoțesc, depuse de acesta și verificate de comisia de licitație se păstrează la sediul organizatorului licitației, rămânând valabile și pentru următoarea ședință de licitație.

A doua licitație se desfășoară la data și ora anunțate, stabilită, în aceleași condiții cu licitația anterioară, fără a urma însă regimul licitației amânate din lipsă de oferte. In situația repetării licitației, adjudecarea se va putea face chiar dacă există un singur ofertant care răspunde condițiilor de calificare și care oferă prețul de pornire.

In toate fazele, comisia întocmește un proces-verbal, în care se consemnează toate activitățile ce se desfășoară în timpul licitației, inclusiv valorile licitate de ofertanți la fiecare strigare. Procesul-verbal aferent derulării licitației propriu-zise se semnează de membrii comisiei și de reprezentanții participanților, se datează și toți participanții la licitație primesc câte o copie a acestuia.

In termen de maximum 3 zile lucrătoare de la închiderea procedurii, se întocmește hotărârea de adjudecare, în care se stipulează: denumirea și sediul locatorului, numărul și data procesului verbal de licitație, datele de identificare a spațiului, datele de identificare a ofertantului câștigător, prețul unitar la care s-a adjudecat precum și prețul total de închiriere al spațiului.

Hotărârea de adjudecare se supune aprobării conducătorului instituției și se comunică, în scris, cu confirmare de primire, atât ofertantului câștigător, cât și celor necâștigători.

D.3.

Căi de atac

Orice ofertant care participă la licitație poate formula o contestație, în scris, în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului licitației, ce se depune la registratura Primăriei Municipiului Timișoara. Nu se pot depune contestații în situația în care licitația respectivă se amână sau se anulează.

Organizatorul licitației este obligat să soluționeze contestația și să comunice rezultatul în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia. Pentru aceasta se numește, prin decizie a conducătorului Primăriei Municipiului Timițoara, o comisie de soluționare a contestațiilor care, în termen de 3 zile lucrătoare, trebuie să raporteze în scris conducerii, rezultatul analizării contestației.

In situația în care raportul comisiei de verificare a contestațiilor constată justețea contestației, conducătorul instituției organizatoare aprobă anularea licitației derulate și dispune repetarea procedurii.

Anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației, prin încălcarea prevederilor legale privind închirierea amplasamentelor, care au afectat concurența loială, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți;

In termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de verificare a contestațiilor, va comunica contestatarului decizia luată, în scris, cu confirmare de primire.

SECȚIUNEA E - ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

E.l.

Contractul de închiriere se încheie cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind

Încheierea contractului

câștigătoare în maximum 20 zile lucrătoare de la data:

 • -   adjudecării licitației de închiriere, dacă nu există contestații;

 • -   soluționării irevocabile a contestației, dacă o asemenea cale de atac a fost formulată.

In situația în care ofertantul câștigător renunță sau nu se prezintă în termenul stabilit pentru încheierea contractului, acesta pierde Garanția de participare, iar procedura de licitație se repetă.

E.2.

Garanții pentru executarea contractului de închiriere

In scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligației de plată a chiriei, precum și a obligației de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligațiilor prevăzute în contract, locatarul are obligația să constituie o garanție de bună execuție, egală cu valoarea totală a chiriei pe șase luni de zile.

Valoarea garanției constituite pentru buna desfășurare a contractului se actualizează periodic, în funcție de raportul leu/euro stabilit de Banca Națională a României.

In cazul în care, locatarul nu plătește chiria sau orice alta sumă de bani datorată locatorului, locatorul poate executa Garanția.

E.3.

Contractul de închiriere

Contractul de închiriere se perfectează la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, pe baza:

 • datelor din Hotărârea de adjudecare a spațiului emisă de comisia de licitație,

 • contractului-cadru din documentația de atribuire și a propunerilor/observațiilor depuse la ofertă, de ofertantul desemnat câștigător. In situația în care aceste propuneri/observații nu există, nici o negociere ulterioară a clauzelor contractuale nu va fi acceptată și se va semna contractul în forma prezentată în documentația de atribuire.

 • procesului-verbal de predare-primire a spațiului închiriat încheiat între unitatea de administrare și locatar în termen de maximum 30 zile de la data constituirii garanției

 • dovada constituirii garanției de bună execuție contractuală în contractul de închiriere sunt prevăzute clauze privind:

 • eliberarea spațiului închiriat, în tot sau în parte, în maximum 30 de zile calendaristice de la data notificării, după caz, a denunțării unilaterale a contractului ori de la data semnării actului adițional de modificare a obiectului contractului, atunci când nevoile titularului dreptului de administrare impun acest lucru.

 • obligația de restituire a bunului este prevăzută concomitent cu obligația de plată a unor penalități stabilite pentru fiecare zi de întârziere.

 • majorări de întârziere la plata chiriei și a utilităților, în cuantum de 1 % asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.

 • obligativitatea executării, de către locatar, a tuturor lucrărilor de reparații și/sau de întreținere la spațiile și instalațiile din folosință exclusivă și, să suporte, în cotă-parte cu locatorul, proporțional cu suprafața totală închiriată, costul lucrărilor de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și a instalațiilor de folosință comună.

 • subînchirierea în tot sau în parte a spațiului sau cesiunea contractului unui terț sunt interzise.

SECȚIUNEA F - DESCRIEREA SPAȚIULUI

F.l.

Statutul juridic al spațiului

Spațiile de închiriat ( SI, S2, S3, S4, S5, S6 ) sunt situate în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, imobil inregistrat în inventariul propriu al Municipiului Timișoara sub nr. 18675; Imobilul este înscris în Cartea funciara cu nr. 402772-C1 a Municipiului Timișoara.

Spațiul de închiriat S7 este situat în sediul Direcției de Evidență a Persoanei imobil înregistrat în inventariul propriu al Municipiului Timișoara sub nr. 19407; Imobilul este înscris în Cartea funciara cu nr. 403756-C2 a Municipiului Timișoara.

Valoarea totală de inventar a clădirilor și construcțiilor ce compun sediul Primăriei Municipiului Timișoara este de 1.610.676,8 lei, iar valoarea totală de inventar a clădirilor și construcțiilor ce compun sediul Direcției de Evidență a Persoanei este de 6.335.260,00 lei.

F.2.

Caracteristicile tehnice ale spațiului

Spațiile care constituie obiectul licitației:

 • 51 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, parter, poarta 2

 • 52 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, parter, lângă cam. 8

 • 53 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, etaj I, lângă Sala de Consiliu

 • 54 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, etaj II între cam. 221 și cam.223

 • 55 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, parter, poarta 2

 • 56 = 4 mp (2x2 ) situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, parter, poarta 2

 • 57 =4 mp (2x2) situat în sediul Direcției de Evidență a Persoanei, în sala de așteptare

F.3.

Descrierea utilităților sediului

Utilitățile sediului în care este integrat spațiul de închiriat sunt asigurate astfel:

Energia electrică

Utilitățile comune la care participă LOCATARUL (la comun alături de toți utilizatorii incintei) sunt: energia electrică (pt aparatele de cafea, snacky și copiatoare). Cheltuielile aferente asigurării/furnizării acestor utilități/servicii se plătesc de LOCATOR în mod global, în baza contractelor de furnizare/prestare încheiate cu furnizorii/prestatorii de utilități/servicii, iar de la LOCATAR se va percepe ulterior contravaloarea acestora în baza prețurilor furnizorilor, respectiv a prestatorilor de servicii, în funcție de cota de participare la consum stabilită.

Valoarea preliminară a cotei de participare la consumul de energie electrica ce revine LOCATARULUI este înscrisa în anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini și reprezintă: cota de participare la energie electrică este data în funcție de puterea instalata a aparatului respectiv.

Valoarea definitivă a cotei de participare la consumul de utilități (energie electrică) se va calcula după preluarea spațiului de către LOCATAR în funcție de consumul mediu lunar al fiecărui aparat conform cărții tehnice puse la dispoziție de ofertant și se va înscrie în Anexa nr. 2 la contractul de închiriere, fiind parte integrantă din

acesta. Plata utilităților se face lunar, în baza facturii emise de către Biroul Evidență Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și se achită în contul RO62 TREZ 24A5 1010 3200 103X, deschis la Trezoreria Timișoara în numele locatorului.

DIRECTOR, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

CONSILIER, MARINELA BANDI


OPIS cu Formularele necesare pentru depunerea ofertelor pentru licitația publică deschisă cu strigare în vederea închirierii spațiilor cu altă destinație decat aceea de locuință din Timișoara situate în zona I Est, cuprinse în anexa nr. 1 a caietului de sarcini

Formular nr. 1 - Declarație de participare la procedură;

Formular nr. 2 - Împuternicire;

Formular nr. 3 - Declarație;

Formular nr. 4 - Declarație privind eligibilitatea;

Formular nr. 5 - Declarația de însușire a contractului propus

Formular nr. 6 - Informații generale;

DECLARA ȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

Nr........./....................

 • 1. Denumirea completă a ofertantului (în situația în care oferta depusă este ofertă comună se vor menționa toți operatorii economici asociați, precum și liderul de asociație)

 • 2. Sediul ofertantului (adresa completă)

telefon.....................................................fax.......................................

 • 3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerțului și cod unic de

înregistrare)...................................................................................................

 • 4. Garanția de participare la procedură a fost constituită, în data de...........................prin

chitanța nr.: .........................;

 • 5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură este :

 • 6. Ne angajăm, ca, în cazul în care oferta noastră este adjudecată să încheiem cu organizatorul licitației contractul de închiriere și să constituim garanția de bună execuție a contractului, în termenele stipulate în documentația de licitație.

 • 7. Am luat cunoștință de faptul că, în cazul neîndeplinirii angajamentului stipulat la punctul a), vom fi decăzuți din drepturile câștigate în urma atribuirii contractului și vom pierde garanția de participare constituită.

 • 8. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancțiunile aplicate faptelor penale de fals și uz de fals, pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original și/sau copie, în vederea participării la procedură, precum și pentru realitatea informațiilor, datelor și angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

 • 9. Am luat cunoștință de prevederile Documentației de licitație și suntem de acord ca procedura să se desfășoare în conformitate cu acestea.

(Nume, prenume)

(Funcție)

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa............................................................................................., cu sediul în înmatriculată

la Registrul Comerțului sub nr............................, CUI.................., atribut fiscal......

reprezentată legal prin................................................................, în calitate de

..................................................., împuternicim prin prezenta pe .....................................................,domiciliat in.......................................... ......................................., identificat cu B.I./C.I. seria......, nr..................., CNP

....................., eliberat de ....................................,   la data de , având funcția de............................................................, să ne reprezinte

la procedura de licitație publică deschisă cu ofertă prin strigare inițiată de

în calitate de____________________.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Să semneze toate actele și documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la

procedură;

 • 2. Să participe în numele subscrisei la procedură și să semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau în urma desfășurării procedurii.

 • 3. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.

 • 4. Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport).

Data

Denumirea mandantului

Reprezentat legal prin

(Nume, prenume)

(Funcție)

Persoana juridică

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)...............................................................................................[se inserează numele persoanei

juridice], în calitate de ofertant la procedura de licitație publică deschisă cu ofertă prin strigare organizată de în vederea închirierii bunului

__________________________________________________________ aflat în proprietatea publică/ privată a mun. Timisoara, declar pe proprie răspundere următoarele:

 • a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau

activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.

 • b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);

 • c) la data prezentei mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale

în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit ;

ci) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situația neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligațiilor contractuale, din motive imputabile mie, și respectiv nu am săvârșit fapte care să producă sau să fie de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

 • d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o

faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării

Persoană juridică,

( denumire/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________________________________ (denumirea/numele societatii), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării......................

Ofertant/Participant,

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ÎNSUȘIREA MODELULUI DE CONTRACT

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________________________________ (denumirea/numele societatii), declar pe propria răspundere, că:

“Am citit și suntem de acord fără rezerve cu termenii și condițiile contractuale și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentația de atribuire

Data completării......................

Ofertant/Participant,

(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului :

 • 4. Telefon:

Fax:

E-mail:

 • 5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare

(numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare)

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:________________________________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

 • 7. Domeniul principal de activitate:

Ofertant/Participant,

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

,

COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST

NR. SC2020-009605/30.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind închirierea spațiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara in vederea amplasarii unor aparate de cafea, automate de tip snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui copiatoir , respectiv a unui copiator în sediul Direcției de Evidența Persoanei

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-009605/30.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasarii unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis si patiserie) și a unui, respectiv a unui copiator în sediul Direcției de Evidența Persoanei, prin licitație publică deschisă cu strigare, pe o perioadă de 3 ani.

Facem următoarele precizări:

In temeiul OUG 57/2019 - privind codul administrativ, art. 333 alin (1) lit. a “ închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local”.

Având în vedere prevederile mai sus menționate, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în calitate de administrator, poate valorifica spațiile (amplasamentele) disponibile, prin închiriere, urmând procedura licitației publice deschise cu strigare.

Pentru determinarea prețului chiriei a fost elaborat raportul de evaluare SC2020-007898/30.03.2020, prin care a fost determinat prețul chiriei de piață, aceste valori constituind prețul minim de pornire al licitației publice deschise cu strigare. Rapoartele de evaluare a fost elaborate de către SC Fidox SRL, prestatorul de serviciu cu care municipalitatea are încheiat contract, constituind Anexa 1 la prezenta HCLMT.

Spațiile (amplasamentele) sunt următoarele:

 • 51 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, ( hol -poarta 2) destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

 • 52 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, lângă cam. 8, Serviciul Resurse Umane destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

 • 53 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj I, lângă Sala de Consiliu destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

 • 54 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj II, între cam.221 și cam. 223 destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

 • 55 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter ( hol -poarta 2), destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/ sucuri / produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri)

 • 56 = 4 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, (hol -poarta 2) destinat amplasării unui fotocopiator pentru a deservi prestări de servicii de copy/print/scanare.

S7 = 4 mp, situat la parterul imobilului în sediul Direcției de Evidență a Persoanei, Bd. M. Eminescu nr. 15, în sala de așteptare destinat amplasării unui fotocopiator pentru desfășurarea activității de fotocopiere a documentelor.

În vederea demarării procedurii de licitație, în cadrul Compartimentului Spații cu Altă Destinație I Est, au fost elaborate următoarele documente: caiet de sarcini - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, contractul cadru de închiriere - Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, Fișă de date a procedurii - Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Subliniem faptul că la elaborarea acestor documente s-au respectat prevederile OUG 57/2019-privind codul administrativ și cele expuse mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor (amplasamente) prin licitație publică deschisă cu strigare și a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare în vederea stabilirii prețului de pornire la licitație, caiet de sarcini, contract cadru de închiriere și fișa de date, în scopul valorificării acestora, pe o perioadă de 3 ani, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

CONSILIER, MARINELA BANDI

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

compArtimentul spații cu Altă destinație i est

NR. SC2020-009605/30.04.2020

REFERAT DE APROBARE

privind închirierea spațiilor ( amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de tip snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui copiator, respectiv spațiu ( amplasament) disponibil din incinta Direcției de Evidență a Persoanei în

vederea amplasării unui copiator

In temeiul art. 333 alin. (1), alin. (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu privire la bunurile proprietate publică:

(1) "închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local";

(5) "Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se face pe bază de licitație publică".

Având în vedere art. 362 alin. (1) " Bunurile proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate".

Având în vedere art. 332 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Contractul de închiriere a unui bun proprietate publică se încheie de către autoritățile deliberative ale administrației publice locale sau de către titularul dreptului de administrare, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină.

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art.124, art.125, art.136, art.139 alin. (g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere raportul de evaluare elaborat de SC Fidox SRL înregistrat cu nr. SC2020-007898/30.03.2020, prin care a fost determinat prețul chiriei de piață, această valoare constituind prețul de pornire al licitației publice deschise cu strigare;

Conform cu cele expuse anterior, este necesară demararea procedurii privind licitația publică deschisă cu strigare privind închirierea spațiilor (amplasamente), în vederea amplasării aparatelor de cafea, aparate tip snacky, copiatoare, pe o perioadă de 3 ani.

Față de cele de mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui copiator, respectiv un spațiu ( amplasament) în sediul Direcției de Evidența Persoanei în vederea amplasării unui copiator, prin licitație publică deschisă cu strigare și a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a prețului de pornire la licitație, caiet de sarcini, contract cadru de închiriere și fișa de date, în scopul valorificării acestora, cu destinația de spații comerciale/prestări servicii, pe o perioadă de 3 ani.

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE

DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST, Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

j Primăria Municipiului Timișoara          SRDC/BMD

1 nrii-iuarii 20.1! C<i/.>ioil<i Hni'n/ifimfi ci Culturii

■ S-a înregistrat cu numărul: SC2020-007898 din 30.03.2020

SC 15 Corespondenta Direcția Economică

la Direcția Economica

Am preluat de la AWB 6086012110001

Firma: 4043 SC FJDOX SRL

: Cu adresa: Brașov,

Total file             Termen de rezolvare: 29.04.2020

Termen direcție: 14.04,2020

Obs. RAPORT DE EVALUARE

Timișoara, la 30.03.2020 Con/lier/ReferenL ______Roffica Radpsay,/1'__ Declar că sunt de acord Di îmi exprim consirnCăii-fentui în inod ^îfpres, neechivoe, liber Ui informat cu privire la prelucrarea datelor mele cAearacteijyMfsonal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind proLecE'lia persoanelor fizice în ceea ce priveUte prelucrarea datelor cu caracter personal Ui privind libera circulaCie a acestora, pentru a ti colectate, folosite, prelucrate Ui stocate de către Primăria TtmiOoara, în vederea îndeplinirii atribui": iilor legale ale acestei instituL ii.

Semnătura.................................

Cod FO-24-01, vor. 4

Solicitant MUNICIPIUL TIMIȘOARA JUDEȚ TIMIȘ

Evaluare proprietate imobiliară STABILIRE CHIRIE

Data: 23.02.2020

Referitor la: EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARĂ - STABILIRE CHIRIE

 • 1. Identificarea și competența evaluatorului - S.C. FIDOX S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/343/2001, având codul unic de înregistrare RO 13789500, membru corporativ ANEVAR autorizația nr.23/01.01.2019, reprezentată prin ing. PANȚEL OVIDIU ~ administrator, membru titular ANEVAR cu legitimația nr. 14997 având specializările EI, EPI și EBM, în baza Acord cadru nr.83/10.07.2018 și a contract subsecvent nr.85/27.07.2019 încheiate cu Primăria Municipiului Timișoara și a comenzii SC2020 - 2781/19.02.2020 emisă de Primăria Municipiului Timișoara, a efectuat raportul de evaluare al bunului imobil menționat mai sus.

 • 2. Identificarea clientului - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bulevardul C.D.Loga nr.l, având Codul Unic de înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar -NICOLAE ROBU și Director economic - STELIANA STANCIU.

 • 3. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost solicitat în vederea stabilirii chiriei de piață pentru amplasarea de automate de cafea și copiatoare.

 • 4. Obiectul supus evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară - imobil situat în Timișoara, B-ul C.D. Loga nr. 1 identificată în CF 402772 Timișoara Clădire Administrativă Primăria Timișoara și imobil situat în Timișoara, B-ul Mihai Eminescu nr. 15 identificată în CF 403576 Timișoara

 • 5. Tipul valorii - este valoarea de piață așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 104 - Tipuri ale valorii, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare și GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile.

 • 6. Proprietarul imobilului - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bulevardul C.D.Loga nr.l, având Codul Unic de înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar -NICOLAE ROBU și Director economic - STELIANA STANCIU.

 • 7. Data evaluării - 23.03.2020

Data inspectării bunurilor imobile - inspecția imobilului nu s-a putut efectua din cauza măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului COVID - 19, adoptate de către autoritățile publice, măsuri care limitează drastic interacțiunea umană.

 • 8. Documentele și informațiile ce stau la baza evaluării

 • - Standardele de evaluare a bunurilor din România

 • - CF 402772 Timișoara

-CF 403576 Timișoara

 • - Informațiile primite în zonă și publicațiile imobiliare

 • - Cursul RON/EUR din 23.03.2020

 • 9. Valoarea propusă - Raportul de evaluare determină valoarea chiriei de piață și a fost solicitat în vederea stabilirii valorii chiriei și a rezultat în urma calculelor efectuate și din analiza comparativă a datelor deținute de evaluator. Pentru proprietatea imobiliară susmenționată, evaluatorul propune următoarele valori:

Valoarea de chiriei de piață este: 48,00 Lei / mp / lună ~ 10,00 Euro /mp / lună Valoarea nu conține TVA

10. Argumente privind valoarea propusă

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport; Valoarea estimată se referă la bunurile menționate mai sus;

Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport;


Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

Raportul a fost pregătit pe baza standardelor, recomandărilor și metodologiei de către ANE VAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel Ovidiu

Declarație de certificare

Prin prezenta certificăm că :

 • •  Afirmațiile susținute în prezentul raport sunt reale și corecte.

 • •  Analizele, opiniile și concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele și condițiile limitative prezentate în acest raport.

 • •  Nu avem nici un interes actual sau de perspectivă în proprietatea asupra activelor ce fac obiectul acestui raport de evaluare și nu avem nici un interes personal și nu suntem părtinitori față de vreuna din părțile implicate.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu aceasta nu este acționar, asociat sau persoană afiliată sau implicată cu beneficiarul.

 • •  Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înțelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare.

 • •  Nici evaluatorul și nici o persoană afiliată sau implicată cu acesta nu are alt interes financiar legat de finalizarea tranzacției.

 • •  Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru recomandate de către ANE VAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România)

 • •  Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

 • •  Bunurile supuse evaluării a fost inspectate personal de către evaluator.

 • •  Prin prezenta certific faptul că sunt competent să efectuez acest raport de evaluare.

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel Ovidiu

Capitolul 1 TERMENI DE REFERINȚĂ AI EVALUĂRII

1.1 .Identificarea obiectului evaluării - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie imobil situat în Timișoara, B-ul C.D. Loga nr. 1 identificată în CF 402772 Timișoara Clădire Administrativă Primăria Timișoara și imobil situat în Timișoara, B-ul Mihai Eminescu nr. 15 identificată în CF 403576 Timișoara

 • 1.2. Scopul evaluării - Raportul de evaluare a fost solicitat în vederea stabilirii chiriei de piață pentru amplasarea de automate de cafea și copiatoare.

 • 1.3. Utilizarea evaluării - Prezentul raport de evaluare se adresează PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bd. C.D.Loga nr.l, având Codul Unic de înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar - NICOLAE ROBU și Director economic ~ STELIANA STANCIU, în calitate de client și destinatar. Având în vedere Statutul ANE VAR și Codul deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu își asumă răspunderea decât față de client și față de destinatarul lucrării.

 • 1.4. Baza de evaluare și tipul valorii estimate - Evaluarea executată conform prezentului raport, în concordanță cu scopul ei, reprezintă o estimare a valorii de piață a proprietății așa cum este definită în Standardele de evaluare a bunurilor din România 2018, conform SEV 100 - Cadru general, SEV 101 — Termeni de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportare, SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare și GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile.

Conform SEV 104 - Tipuri de valoare:

Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, intr-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Definiția valorii de piață se aplică în conformitate cu următorul cadru conceptual:

„suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific, „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

„la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

„între un cumpărător hotărât^ se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

„și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

„într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

„după un marketing adecvat4înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piață la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

„în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

„și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forjată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

Conceptul valoare de piață presupune un preț negociat pe o piață deschisă și concurențialăunde participanții acționează în mod liber. Piața unui activ ar putea fi o piață internațională sau o piață locală. Piața poate fi constituită din numeroși cumpărători și vânzători sau poate fi o piață caracterizată printr-un număr limitat de participanți de pe piață. Piața în care activul se presupune că este expus pentru vânzare este piața în care activul, schimbat din punct de vedere teoretic, se schimbă în mod normal.

Valoarea de piață a unui activ va reflecta cea mai bună utilizare a acestuia. Cea mai bună utilizare este utilizarea unui activ care îi maximizează potențialul și care este posibilă, permisă legal și fezabilă financiar. Cea mai bună utilizare poate fi continuarea utilizării curente a activului sau poate fi o altă utilizare. Aceasta este determinată de utilizarea pe care un participant de pe piață ar intenționa să o dea unui activ, atunci când stabilește prețul pe care ar fi dispus să îl ofere.

Natura și sursa datelor de intrare trebuie să fie consecvente cu tipul valorii, care, la rândul său, trebuie să țină cont de scopul evaluării. De exemplu, la elaborarea unei concluzii asupra valorii, se pot utiliza diferite abordări și metode, cu condiția să se bazeze pe informații extrase din piață. Prin definiție, abordarea prin piață se bazează pe informații extrase din piață. Pentru ca valoarea estimată prin abordarea prin venit să fie valoarea de piață, aceasta trebuie să se bazeze pe informațiile și ipotezele care ar fi împărtășite de participanții de pe piață. Pentru ca valoarea estimată prin abordarea prin cost să fie valoarea de piață, costul unui activ cu aceeași utilizare și o depreciere corespunzătoare ar trebui să fie determinate printr-o analiză a costurilor și deprecierilor de pe piață.

Informațiile disponibile și circumstanțele de piață pentru activul subiect sunt factorii care trebuie să determine care metodă sau metode de evaluare sunt cele mai relevante și adecvate. Dacă se bazează pe analiza adecvată a informațiilor derivate din piață, fiecare dintre abordările sau metodele utilizate ar trebui să aibă drept rezultat o estimare a valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică.

Informații din contractele de închiriere Informațiile necesare aplicării metodelor înscrise în abordarea prin venit sunt preluate, în general, din contracte și din operațiuni de închiriere.

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov_____________________________________________Nr.4.043/2020

Majoritatea contractelor de închiriere pot fi încadrate în una din următoarele categorii:

 • a) . Contracte cu chirie fixă - presupun un nivel constant al chiriei, menținut pe toată durata contractului;

 • b) . Contracte cu clauze de ajustare periodică a chiriei - presupun o modalitate concretă de ajustare a chiriei la unul sau mai multe momente definite în cadrul perioadei totale de închiriere:

 • - în funcție de un criteriu specificat;

 • - în funcție de un indice.

Chiria poate fi calculată ca venit brut/chirie brută, când proprietarul achită cheltuielile de exploatare a proprietății sau ca venit net/chirie netă, când cheltuielile de exploatare a proprietății sunt suportate de chiriaș.

Colectarea informațiilor necesare abordării prin venit:

 • a) . Chiria. Chiria pe care chiriașul o plătește proprietarului este un element important al contractului de închiriere. Analiza chiriei se face în funcție de forma precizată în contract: chiria minimă, de bază, procentuală, etc. Sursa din care vine chiria ar trebui clar identificată.

 • b) . Concesii privind chiria. Atunci când piața imobiliară este suprasaturată, proprietarii acordă chiriașilor anumite avantaje cum ar fi scutirea de la plata chiriei pe o perioadă sau diverse amenajări suplimentare.

 • c) . Repartizarea cheltuielilor. Fiecare contract cuprinde prevederi specifice privind suportarea cheltuielilor de exploatare și întreținere a proprietății de către chiriaș și proprietar (taxe, impozite, utilități, reparații, etc.)

 • d) Opțiunea de reînnoire. Aceste opțiuni permit chiriașului să prelungească perioada de ocupare a proprietății pentru una sau mai multe perioade prestabilite. Uzanța (cea mai des utilizată formulă) este ca un chiriaș să facă o notificare anticipată pentru manifestarea opțiunii de închiriere și stabilește durata pentru care se poate reînnoi contractul, precum și mărimea chiriei sau modul de determinare a chiriei în continuare. Chiria aferentă perioadei de reînnoire poate fi egală sau superioară chiriei inițiale, poate fi stabilită în contractul inițial sau se poate calcula pe baza unei anumite metodologii.

 • e) . Clauze de escaladare. Aceste clauze prevăd că eventualele creșteri ale cheltuielilor de funcționare a proprietății cad în sarcina chiriașului.

 • f) . Opțiunea de cumpărare. Anumite contracte prevăd clauze care acordă chiriașului posibilitatea de a opta pentru cumpărarea proprietății închiriate. Această opțiune poate fi manifestată la expirarea duratei de închiriere sau la anumite termene fixate în cadrul perioadei totale de închiriere sau chiar la orice moment.

 • g) . Clauza de ieșire. O asemenea clauză permite rezilierea unilaterală a contractului în situații speciale.

 • h) . Clauză de ocupare continuă. Pentru proprietăților închiriate mai multor chiriași, în contract poate fi inclusă o clauză care condiționează ocuparea în continuare de către un chiriaș de faptul ca un alt chiriaș să nu plece.

 • i) . Amenajările făcute de chiriași. Investițiile mari făcute de chiriași într-un spațiu influențează semnificativ chiria. Atunci când investițiile sunt efectuate de proprietar, recuperarea lor se poate face prin creșteri de chirie, care permit amortizarea investițiilor într-o perioadă mai lungă. Dacă investițiile sunt făcute de chiriași, proprietarul poate diminua chiria.

Analiza chiriilor. Când se evaluează fie un drept de proprietate afectat de locațiune, fie un drept creat de contractul de închiriere, este necesar să se ia în considerare chiria contractuală, iar în cazul în care aceasta este neobișnuită, chiria de piață.

Chiria de piață este suma estimată pentru care un drept asupra proprietății imobiliare ar putea fi închiriat, la data evaluării, între un locator hotărât și un locatar hotărât, cu clauze de închiriere adecvate, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

în particular, suma estimată exclude o chirie majorată sau micșorată de clauze, contraprestații sau facilități speciale. "Clauzele de închiriere adecvate" sunt clauzele care ar fi convenite în mod uzual pe piața tipului de proprietate imobiliară, la data evaluării, între participanții de pe piață. Mărimea chiriei de piață ar trebui să fie prezentată numai în corelație cu clauzele principale de închiriere care au fost asumate.

Chiria contractuală reprezintă chiria care se conformează clauzelor unui anumit contract efectiv de închiriere. Aceasta poate fi fixă sau variabilă pe durata contractului de închiriere. Frecvența plății chiriei și baza calculării variațiilor acestuia sunt stipulate în contractul de închiriere și trebuie să fie identificate și înțelese pentru a putea stabili beneficiile totale ce îi revin locatorului, precum și obligațiile locatarului.

Chiria excedentară reprezintă diferența dintre chiria contractuală și chiria de piață, la data evaluării. Acest excedent de chirie față de chiria de piață este generat de un contract avantajos pentru cel care dă cu chirie și poate fi rezultatul unui amplasament favorabil sau al faptului că un contract de închiriere a fost negociat pe o piață puternică. Excedentul de chirie poate fi menținut până la expirarea contractului, dar, din cauza riscului suplimentar asociat obținerii sale, cel mai adesea se calculează separat și se capitalizează cu o rată de capitalizare mai mare față de rata de capitalizare adecvată capitalizării chiriei de piață. întrucât excedentul de chirie rezultă dintr-o clauză favorabilă a contractului de închiriere și nu dintr-o calitate a proprietății imobiliare, acest excedent este uneori considerat ca fiind o componentă extra imobiliară a valorii.

Analiza chiriilor începe cu un studiu asupra nivelului chiriilor curente ale proprietății imobiliare subiect. Evaluatorul poate verifica nivelul chiriilor prin examinarea situațiilor financiare, a contractelor de închiriere și prin intervievarea unor chiriași selectați în timpul inspectării proprietății. După analiza nivelului chiriilor existente pentru proprietatea imobiliară subiect, sunt analizate informațiile despre chirii pentru spații comparabile pe piață.

Când este solicitată estimarea unei chirii de piață, evaluatorul adună, compară și ajustează informațiile de piață pentru a forma o concluzie privind chiria de piață pentru proprietatea imobiliară subiect. Informațiile din contractele de închiriere care nu includ clauze de închiriere adecvate, nu asigură indicii de încredere privind chiria pe piață.

Chiriile proprietăților imobiliare comparabile pot asigura o bază pentru estimarea chiriei de piață a proprietății subiect, după ce acestea au fost exprimate pe baza unui criteriu de comparație echivalent cu cel folosit la proprietatea imobiliară subiect. Evaluatorul trebuie să ajusteze chiriile comparabile doar în măsura în care prețurile de tranzacție ale proprităților imobiliare comparabile sunt ajustate în cadrul abordării prin piață.

Elementele de comparație pentru analiza chiriilor includ:

Drepturile asupra proprietății imobiliare care vor fi închiriate și condițiile de închiriere. Contractele de închiriere care nu reflectă negocieri nepărtinitoare vor fi eliminate din rândul comparabilelor.

Condițiile de piață. Condițiile economice se schimbă în timp, astfel încât chiriile negociate în trecut pot să nu reflecte chiriile curente predominante.

Localizarea. Localizarea proprietății în spațiu-timp.

Caracteristicile fizice. Dimensiune, înălțime, finisare interioară, amplasare funcțională, priveliștea amplasamentului, amenajările amplasamentului etc.

Repartizarea cheltuielilor stipulate în contract și în alte clauze de închiriere. Ce concesii (scutiri) de chirie s-au făcut? Cine plătește cheltuielile de exploatare? Care sunt prevederile referitoare la modificarea chiriei pe parcursul perioadei de închiriere?

Utilizarea proprietății. Chiriile de piață ar putea să fie ajustate pentru utilizarea desemnată sau pentru dimensiunile construcției, când acestea sunt diferite de cele ale proprietăților comparabile.

Componentele non-imobiliare. De exemplu, dacă este implicată o companie de leasing sau de management, venitul unui hotel, care face parte dintr-un lanț național, poate fi mai mare decât în cazul în care hotelul nu ar fi inclus în lanțul hotelier. Venitul mai mare provine din valoarea asociată cu numele hotelului francizor și nu din orice diferență a venitului potențial generat de proprietatea imobiliară.

 • 1.5. Data inspecției - inspecția imobilului nu s-a putut efectua din cauza măsurilor de protecție împotriva răspândirii virusului COVID - 19, adoptate de către autoritățile publice, măsuri care limitează drastic interacțiunea umană.

 • 1.6. Data estimării valorii - La baza efectuării evaluării au stat informațiile privind nivelul prețurilor și datele furnizate de client, dată la care sunt disponibile datele și informațiile și la care se consideră valabile ipotezele luate în considerare precum și valorile estimate de către evaluator.

Data evaluării este 23.03.2020.

 • 1.7. Proprietarul imobilului - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bulevardul C.D.Loga nr.l, având Codul Unic de înregistrare 14756536, reprezentată prin Primar -NICOLAE ROBU și Director economic - STELIANA STANCIU.

 • 1.8. Moneda raportului - Opinia finală a evaluării va fi prezentată în RON și EURO. Valorile exprimate nu conțin TVA. Curs de schimb leuro = 4,8443 lei

 • 1.9. Standardele aplicabile - Metodologia de calcul a valorii de piață a ținut cont de scopul evaluării, tipul proprietății și de recomandările standardelor ANE VAR :

Standardele de evaluare a bunurilor din România

SEV 100 - Cadru general

SEV 101 - Termeni de referință ai evaluării

SEV 102-Implementare

SEV 103 - Raportare

SEV 104 - Tipul ale valorii

SEV 230 - Drepturi asupra proprietății imobiliare

GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile

Baza evaluării realizate în prezentul raport este valoarea de piață așa cum a fost ea definită mai sus.

Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:

Documentarea, pe baza unei liste de informații solicitate clientului;

Inspecția proprietății imobiliare;

Stabilirea limitelor și ipotezelor care au stat la baza elaborării raportului;

Selectarea tipului de valoare estimată în prezentul raport;

Deducerea și estimarea condițiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie să se țină seama la derularea tranzacției;

Analiza tuturor informațiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

Aplicarea metodei de evaluare considerate oportună pentru determinarea valorii și fundamentarea opiniei evaluatorului.

Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările și metodologia de lucru adoptate de către ANE VAR.

 • 1.10. Sursele de informații care au stat la baza întocmirii raportului de evaluare

Informațiile și sursele de informații utilizate în acest raport sunt:

Informații culese pe teren de către evaluator (privind poziționarea, zona în care este amplasată proprietatea, etc.);

Informații preluate din baza de date a evaluatorului, de la evaluatori, vânzători și cumpărători imobiliari de pe piață, informații privind cererea și oferta preluate de la agenții imobiliare și din publicații de profil, informații care au fost sintetizate în analiza pieței imobiliare;

Adresele de pe internet www.imobiliare.ro

Responsabilitatea asupra veridicității informațiilor preluate de la solicitantul lucrării aparține celor care le-au pus la dispoziția evaluatorului.

 • 1.11. Ipoteze generale - Aspectele juridice se bazează exclusiv pe informațiile și documentele furnizate de către client și au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigații suplimentare. Se presupune că titlul de proprietate este bun și marketabil, îh afara cazului în care se specifică altfel;

Informațiile furnizate de terte părți sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții pentru acuratețe.

Se presupune că nu există condiții ascunse sau neevidențiate ale proprietății. Nu se asumă nici o răspundere pentru astfel de condiții sau pentru obținerea studiilor tehnice de specialitate necesare descoperirii lor.

Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru existența vreunui contaminant, nici nu ne angajăm pentru o expertiză sau o cercetare științifică necesară pentru a fi descoperit.

Evaluatorul nu are cunoștință de efectuarea unor inspecții sau a unor rapoarte care să indice prezența contaminanților sau materialelor periculoase și nici nu a efectuat investigații speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există așa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări sau că au fost sau sunt puse în funcțiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile în lumina informațiilor ce sunt disponibile la data evaluării; Evaluatorul nu a făcut o expertiză tehnică a bunurilor sau a părților componente, nici nu a inspectat acele părți care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate în stare tehnică bună corespunzătoare unei exploatări normale. Opinia asupra stării părților neexpertizate și acest raport nu trebuie înțeles că ar valida integritatea lor. Valoarea estimată este valabilă la data evaluării. întrucât condițiile de piață se pot schimba, valoarea estimată poate fi incorectă sau necorespunzătoare la un alt moment.

 • 1.12. Condiții limitative - Orice alocare a valorii totale estimate în acest raport, nu trebuie utilizată în combinație cu nici o altă evaluare, în caz contrar ele fiind nevalide. Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanță sau să depună mărturie în instanță referitor la proprietățile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de înțelegeri în prealabil.

Posesia acestui raport sau a unei copii nu conferă dreptul de publicare.

Raportul de evaluare este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea.

 • 1.13. Clauza de nepublicare - Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un document destinat publicității fără acordul scris și prealabil al evaluatorului cu specificarea formei și contextului în care urmează să apară. Publicarea, parțială sau integrală, precum și utilizarea lui de către alte persoane decât destinatarul și clientul, atrage după sine încetarea obligațiilor contractuale și acționarea în instanță a vinovaților.

 • 1.14. Responsabilitatea față de terți - Prezentul raport de evaluare a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de către client, corectitudinea și precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestora. Acest raport de evaluare este destinat scopului și destinatarului precizat. Raportul este confidențial, strict pentru client și destinatar iar evaluatorul nu acceptă nici o responsabilitate față de o terță persoană, în nici o circumstanță.

Capitolul 2 PREZENTAREA DATELOR

 • 2.1. Descrierea juridică a bunului imobil. Drepturi de proprietate evaluate - Dreptul asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

Dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

Drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de a poseda și de a folosi o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

Drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de a poseda și de a folosi, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de a-1 folosi numai pentru o anumită activitate.

 • 2.2. Situația juridică - Obiectul prezentului raport de evaluare îl constituie proprietatea imobiliară imobil situat în Timișoara, B-ul C.D. Loga nr.l identificată în CF 402772 Timișoara Clădire Administrativă Primăria Timișoara și imobil situat în Timișoara, B-ul Mihai Eminescu nr.15 identificată în CF 403576 Timișoara dreptul de proprietate este liber de sarcini.

 • 2.3. Descrierea amplasamentului proprietății imobiliare

Amplasamentul proprietății imobiliare evaluate se aflăîntr-o zonă ultracentrală. Tipul zonei - Cartier de locuințe și servicii în zonă se află

Rețea de transport în comun în apropiere

Unități comerciale în apropiere: magazine suficiente, bine aprovizionate cu mărfuri de calitate, unități de învățământ mediu, stadion, parcuri.

Unități edilitare’, curent electric, apă, gaz metan, canalizare.

Gradul de poluare (rezultat din observații ale evaluatorului, fără expertizare): absența poluării.

Concluzie privind zona de amplasare a proprietății imobiliare:

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov_____________________________________________Nr.4.043/2020

Zona de referință rezidențială, amplasare favorabilă. Poluare in limite normale. Ambient civilizat.

 • 2.4. Descrierea proprietății imobiliare

Obiectul prezentului raport de evaluare îl imobil situat în Timișoara, B-ul C.D. Log a nr. 1 identificată în CF 402772 Timișoara Clădire Administrativă Primăria Timișoara și imobil situat în Timișoara, B-ul Mihai Eminescu nr.15 identificată în CF 403576 Timișoara .Structura clădirii este formată din fundații continue, zidărie din cărămidă și planșee din beton, acoperiș tip șarpantă, tâmplărie PVC.

Starea tehnică a spațiului este bună.

Capitolul 3 ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

Definirea pieței. Oferta competitivă. Cererea probabilă

Piața imobiliară se definește ca un grup de persoane sau firme care intră în contact în scopul de a efectua tranzacții imobiliare. Participanții la această piață schimbă drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii.

Spre deosebire de piețele eficiente, piața imobiliară nu se autoreglează ci este deseori influențată de reglementările guvernamentale și locale. Cererea și oferta de proprietăți imobiliare pot tinde către un punct de echilibru, dar acest punct este teoretic și rareori atins, existând întotdeauna un decalaj între cerere și ofertă. Oferta pentru un anumit tip de cerere se dezvoltă greu iar cererea poate să se modifice brusc, fiind posibil astfel ca de multe ori să existe supraofertă sau exces de cerere și nu echilibru. De multe ori, informațiile despre prețuri de tranzacționare sau nivelul ofertei nu sunt imediat disponibile. Proprietățile imobiliare sunt durabile și pot fi privite ca investiții.

Oferta se referă la disponibilitatea produsului imobiliar. Pentru a analiza oferta, evaluatorul trebuie să facă un inventar de proprietăți competitive, care include stocul de proprietăți existente, cele aflate în construcție, precum și cele aflate în stadiu de proiect.

Cererea reflectă nevoile, dorințele, puterea de cumpărare și preferințele consumatorilor. Analiza cererii se axează pe identificarea utilizatorilor potențiali (cumpărători, chiriași) și, pentru un anume tip de proprietate, analiza urmărește produsul final pe care îl asigură proprietatea.

In cazul de față, piața imobiliară specifică se consideră piața proprietăților rezidențiale în 2018 am putea observa o așezare a prețurilor pe segmentul rezidențial, după creșterile înregistrate în ultimii ani, este de părere managerul Eugene Estate. „în România este dificil să faci previziuni în orice domeniu având în vedere cadrul legislativ care este într-o permanentă schimbare neputând oferi comfortul unei predictibilități. Evoluția prețurilor în ultimii ani a fost ascendentă și a fost determinată, în primul rând, de o cerere ridicată punând astfel presiune pe ofertă. Programul Prima Casă, care a avut o influență mare în piață în anii precendenți, va fi din ce în ce mai puțin prezent în piața de creditare. Privind acest aspect, precum și alți factori care pot influența cererea și oferta imobiliară, cred că anii următori vor fi determinați de o așezare a prețurilor cu fluctuații mici și corecții izolate.

Totodată, zonele care s-au dezvoltat vizibil pe parcursul ultimilor ani, cele periurbane, ar urma să fie privite în continuare cu interes de către dezvoltatori. Este vorba despre zonele arondate teritorial comunelor Giroc și Moșnița Nouă, aflate în sudul orașului, și despre cele arondate comunei Dumbrăvița, din nord.

Credem că acest trend va continua și în anul 2018 deoarece terenurile vizate spre dezvoltare au un preț mai accesibil și obținerea documentației aferente procesului de construcție este mai facilă.

Cât despre tipologia de apartamente predominantă în ansamblurile rezidențiale noi acesta a menționat că dezvoltările locale au urmărit în ultimii ani să targeteze cumpărătorii care accesează credite prin programul Prima Casă și că prețurile de vânzare în creștere și plafoanele de creditare limitate i-au determinat pe dezvoltatori să construiască locuințe cu o suprafață din ce în ce mai mică, dar că lucrurile au început deja să se schimbe.

în anul 2017, după apariția legii 143 care completează Legea locuinței nr 114/1996 am observat efectele transpuse în autorizațiile de construire unde avem suprafețe decente ale apartamentelor putând astfel oferi o calitate a locuirii îmbunătățit.

Cum vor evolua chiriile din Timișoara în 2018

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov_____________________________________________Nr.4.043/2020

în opinia lui noastră, ne putem aștepta ca anul viitor să vină cu o temperare a creșterii prețurilor chiriilor din Timișoara care s-a înregistrat pe parcursul anilor anteriori.

în anul 2018 se preconizeză o temperare a creșterii prețurilor chiriilor, aceasta fiind determinată și de introducerea unui număr semnificativ de locuințe în această piață. Cererea pentru cumpărarea imobilelor destinate închirierii este în creștere fiind influențată și de desemnarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru orașul Timișoara

Piața imobiliară a înregistrat o evoluție spectaculoasă in 2017, cu volume record de activitate în sectorul industrial și cel de birouri.

Nivelul chiriilor a fost în general stabil, cu ușoare creșteri în piața spațiilor comerciale și segmentul industrial, în timp ce prețurile rezidențiale s-au apreciat în medie cu 10%, conform unui raport de specialitate AGERPRES.

Segmentul industrial și logistic a înregistrat volume record de livrări și cerere la nivel național, 2017 devenind vârful evoluției pieței de până acum. A fost finalizat un stoc speculativ nou de 500.000 metri pătrați (mp), în creștere cu 42% față de anul precedent, dezvoltatorii internaționali (CTP In vest, WDP, P3, Logicor, Zacaria Group, Globalworth) răspunzând rapid la explozia cererii, conform raportului realizat de compania de consultanta imobiliara Activ Property Services.

Volumul tranzacțiilor majore de închiriere a crescut cu 70% într-un singur an, până la 730.000 mp la nivel național, peste 73% din cerere fiind reprezentată de activități de logistică/depozitare. Gradul de ocupare al stocului competitiv continua sa depașeasca 95%, majoritatea parcurilor dominante fiind integral ocupate, în timp ce nivelul chiriilor pentru spații industriale/logistice de clasa A a avut o tendință de ușoară creștere, cu valori medii cuprinse intre 3,5 - 4 euro/mp/luna la nivel național. Piața de birouri a raportat de asemenea o activitate în creștere. Stocul nou finalizat în București, de 147.800 metri pătrați, a rămas la un nivel mediu al ultimilor 8 ani, în schimb în provincie livrările au ajuns la 93.000 metri pătrați pe fondul activității record din Timișoara (42.000 mp), conform studiului. Tranzacții majore de închiriere însumând 460.000 mp au fost semnate la nivel național, cu peste 367.000 mp închiriați în București (al 2-lea nivel ca mărime din ultimii 10 ani) și un record de 90.000 mp în provincie. Cererea nouă a reprezentat aproape 50% din total, cea mai ridicată pondere a ultimilor ani. Sectorul IT&C și-a continuat creșterea, reprezentând 42% din volumul cererii în București și 50% în provincie.

Gradul de neocupare al principalelor piețe de birouri a scăzut sub 10%, în București disponibilitatea spatiilor libere micșorandu-se de la 11,5% în 2016 la 9,1% din stocul existent la sfârșitul anului trecut. Nivelul chiriilor s-a menținut stabil, având valori 'prime’, considerate pentru cele mai reprezentative clădiri centrale, de 17-19 euro/mp/lună în București, 12-14 euro/mp/luna (Cluj-Napoca, Timișoara), 10-12 euro/mp/luna (Iași, Brașov) și 8-10 euro/mp/luna în piețele secundare.

în schimb, piața spațiilor comerciale (piața de retail) a înregistrat o evoluție relativ contradictorie, cu un volum semnificativ de cerere potențială neacoperit de ofertă, în condițiile unor volume limitate de stoc nou finalizat. In 2017 au fost finalizate 66.700 mp de centre comerciale (-70% fata de 2016), respectiv 23.885 mp de spații în parcuri de retail, fiind primul an în care stocul de centre comerciale în funcțiune a înregistrat o ușoară scădere, volumul închiderilor depășind suprafața nouă inaugurată.

Volumul tranzacțiilor majore de investiții a crescut cu 56% în 2017, la peste 925 milioane euro, ca urmare a creșterii interesului din partea investitorilor internaționali, a majorării volumului de tranzacții cu spații comerciale (+65%) și a semnării a celei mai mari tranzacții hoteliere de până acum (complexul Radi s son Blu/Park Inn).

Bucureștiul a concentrat 43% din volumul total, menținându-se ca principală destinație de achiziții a investitorilor internaționali, responsabili pentru 97% din totalul tranzacțiilor majore la nivel național. Nivelul randamentelor 'prime’ (yield-urilor) a scăzut în medie cu 0,25%, ajungând în cazul centrelor comerciale și birourilor la valori de 7 - 7,5% în București și 8 - 8,25% în alte orașe majore, în ceea ce privește piața rezidențială, statisticile oficiale arată ca au fost finalizate 53.301 unități locative la nivel național, în creștere cu 2% față de anul precedent.

Au fost majorări ale livrărilor în partea centrală, de nord-vest și vest a României, în timp ce zona București-Ilfov a înregistrat o surprinzătoare scădere anuală de 4,9%.

în condițiile în care volumul cererii a dat semne de creștere și vânzările au accelerat, nivelul prețurilor a crescut în medie cu 10%, variind de la medii de 700 - 950 euro/mp util în reședințele de județ cu peste

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov_____________________________________________Nr.4.043/2020

100.000 locuitori, la medii de 1.100-1.350 euro/mp util în București și 1.300 - 1.400 euro/mp în Cluj-Napoca.

Prognoza evoluției pieței imobiliare în 2018 este una pozitivă, fiind așteptate creșteri ale activității de dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a chiriilor și scăderea randamentelor investiționale.

Livrările de spații comerciale sunt anunțate să includă 93.200 metri patrăți de centre comerciale și să accelereze pe segmentul de parcuri de retail până la un potențial total de 135.000 metri patrăți, însă nu toate proiectele sunt estimate sa fie finalizate în termen.

Stocul nou de birouri în construcție, cu finalizare anunțată pentru 2018, depășește 200.000 metri pătrați în București și un volum-record de peste 155.000 metri pătrați în provincie.

Pe piața industrială stocul în construcție depășește 315.000 metri pătrați, din care 75% este concentrat în zona Bucureștiului.

Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare în anul 2018, cu toate că situația la nivel macro nu se mai bucură de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arată într-o analiză realizată de o companie de consultanță imobiliară internațională. Situația economică din România anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criză, spun analiștii imobiliari care apreciază că România poate depăși performanțele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale și de Est și în 2018, marcând încă un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 în analiza realizată de Colliers International vizează evoluția pieței de investiții, rezultatele economice mai bune decât în majoritatea țărilor din UE, piața forței de muncă, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând în considerare reducerea stimulentelor fiscale și înăsprirea politicii monetare începând cu 2018, creșterea PIB va încetini până la un nivel mai sustenabil (spre 5%), însă România va continua să fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasă. După acumularea în 2017 a unui volum investițional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro și amânarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se așteaptă în 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro. O alta tendință, migrați a (internă și externă) va deveni din ce în ce mai relevantă. Tiparul migrației interne sugerează o preferință în creștere pentru principalele orașe din România - Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, în detrimentul Bucureștiului, astfel că marile companii vor viza extinderea sau Înființarea unor birouri în afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al românilor care lucrează în alte țări și care ar putea începe să se întoarcă în țară în număr mai mare.

în 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce în ce mai puternică, mai ales în condițiile intensificării comerțului electronic, în timp ce dezvoltările speculative vor crește în număr. Infrastructura slabă va constitui în continuare o problemă. In 2017, au fost livrați 24 km de autostradă, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritățile. Expeții în domeniu avertizează că 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spații de birouri vor fi mai mari în 2018 față de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, însă dezvoltatorii devin mai precauți.

Piața forței de muncă va fi mai încordată anul acesta. Dezechilibrul dintre cerere și ofertă pe piața forței de muncă a crescut, în timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesc a fi prea puțini în comparație cu nevoile angajatorilor.

Cererea pentru terenuri va continua să vină din partea segmentului rezidențial: Luând în considerare creșterea salariilor și a intenției de a achiziționa o locuință, proiectele rezidențiale vor continua să rămână principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale în zonele învecinate.

Anul 2017 a fost unul bun pentru dezvoltările imobiliare din Timișoara, atât pe segmentul rezidențial, cât și pe cel comercial, iar prețurile locuințelor s-au aflat pe un trend ascendent. Totodată, zonele care s-au dezvoltat vizibil pe parcursul ultimilor ani, cele periurbane, ar urma să fie privite în continuare cu

S.C. F1DOX S.R.L. Brașov_____________________________________________Nr.4.043/2020

interes de către dezvoltatori. Este vorba despre zonele arondate teritorial comunelor Giroc și Moșnita Nouă, aflate în sudul orașului, și despre cele arondate comunei Dumbrăvița, din nord.

Credem că acest trend va continua și în anul 2018 deoarece terenurile vizate spre dezvoltare au un preț mai accesibil și obținerea documentației aferente procesului de construcție este mai facilă. Cât despre tipologia de apartamente predominantă în ansamblurile rezidențiale noi acesta a menționat că dezvoltările locale au urmărit în ultimii ani să targeteze cumpărătorii care accesează credite prin programul Prima Casă și că prețurile de vânzare în creștere și plafoanele de creditare limitate i-au determinat pe dezvoltatori să construiască locuințe cu o suprafață din ce în ce mai mică, dar că lucrurile au început deja să se schimbe.

în anul 2017, după apariția legii 143 care completează Legea locuinței nr 114/1996 am observat efectele transpuse în autorizațiile de construire unde avem suprafețe decente ale apartamentelor putând astfel oferi o calitate a locuirii îmbunătățită

Ne putem aștepta ca anul viitor să vină cu o temperare a creșterii prețurilor chiriilor din Timișoara care s-a înregistrat pe parcursul anilor anteriori.

în anul 2018 preconizăm o temperare a creșterii prețurilor chiriilor, aceasta fiind determinată și de introducerea unui număr semnificativ de locuințe în aceasta piață. Cererea pentru cumpărarea imobilelor destinate închirierii este în creștere fiind influențată și de desemnarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru orașul Timișoara.

Analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate (prezentate la sursele de informații), la data evaluării nu există câteva oferte pentru tipul de imobil supus evaluării (boxă la subsol)

Echilibrul pieței este determinat de raportul dintre cerere și oferta. în comparație cu piețele de bunuri, de valori mobiliare sau de mărfuri, piețele imobiliare încă sunt considerate ineficiente. Această caracteristică este cauzată de mai mulți factori cum sunt o ofertă relativ inelastică și o localizare fixă a proprietății imobiliare. Ca urmare, oferta de proprietate imobiliară nu se adaptează rapid ca răspuns la schimbările de pe piață.

Prognoza evoluiței pieței imobiliare în 2018 este una pozitivă, fiind așteptate creșteri ale activității de dezvoltare, un nivel activ al cererii în toate segmentele, alături de o evoluție stabil/crescătoare a chiriilor și scăderea randamentelor investiționale.

Cartiere și zone din Timișoara

Cu un avans general de 1,2% la prețurile apartamentelor, capitala Banatului a ajuns, în ultimele trei luni din 2018, la o valoare medie de listare de 1.200 de euro pe metru pătrat util - păstrându-șî, astfel, locui în clasamentul național al orașelor ou cele mai scumpe apartamente. în orașul de pe Bega, marjele de creștere consemnate pe zone au fost mai mici decât in București, dar și decât în Cluj-Napoca. Astfel, cel mai mare avans, de 1,8%, a fost consemnat în arealul Bucovina-Simion Bărnuțiu-Gării-Dorabanților-Mircea cel Bătrân, o creștere similară (de 1,7%) având loc și în Giroculut-Soarelui-Buzlașului. Pe următoarele locuri se situează zonele Șagutul-Dâmbovița-losafin-Steaua (+1,%), Lipoveî-Araduîui (+0,7%), dar și Complex Studențesc -Dacia-Elisabețin-Olimpia-Stadion (+0,2%).

La fel ca în celelalte două mari piețe imobiliare ale țârii, București și Ciuj-Napoca, și în Timișoara au fost consemnate trimestrul trecut scăderi de prețuri pe segmentul apartamentelor. Cel mai semnificativ dedin (-4,1%) a avut, loc în Torontaiului, această zonă fiind urmata de Centrai-Băicescu-Tate tensscu-Piața Marte (-2,2%) și, respectiv, Sraytim (-0,6%), De menționat este și că, după un declin de 2,1% înregistrat trimestru! trecut, prețurile au


stagnat în arealul Ultracentral-Medicina-Piața Unirii.

Față de București și Cluj-Napoca, orașul de pe Bega se diferențiază și prin diferențele relativ mici de preț dintre cartiere, valorile medii de listare pentru un apartament variind între un maximum de 1.460 de euro pe metru pătrat și un minimum de 1,150 de auro pe metru pătrat. Cei mai mare nivel de preț se găsește, ca și trimestrul trecut, în zona Ultracentral-Medicină-Piața Unirii, unde pretențiile vânzătorilor s-au menținut la același nivel.

I a polul opus, cete mai accesibile apartamente din Timișoara sunt cete din Șagului-Dâmbovița-losefln-Steaua, pe următorul ioc situându-se cele din Braytim, cu o valoare medie de listare de 1.170 de euro pe metru pătrat util. Nu cu mult mai scumpe sunt și locuințele din Girocului- Soarelui-Buziașului (1.180 de europe metru pătrat), cele din Bucovina-Simion Bărnuțlu-Cârii -Dorobanților- Mi ceea cel Bătrân (tot 1.180 de euro pe metru pătrat) și, respectiv, Torontaiuiui (1.200 de euro pe metru pătrat util).


„310 de euro pe metru pătrat este diferența de preț dintre cea mai scumpă zonă din Timișoara (Ultracentral-Medicină ~ P-ța Unirii/J460€) și cea mal ieftină zonă (Șagului - Dâmbovița - losefin - Steaua/ L150€). ”

Cartierele cu cele mai mari prețuri/mp

Prețul mediu și evoluția în ultimele 3 luniL460€


1.260C


1.220C


Ultracentral Medicină P-ța Unirii


Complex Cîrcumvalațiunii

Studențesc

Dacia

Eiîsabetin

Olimpia-Stadion


1.220C

Central Bălcescu Take lonescu P-ța Maria


1.200€

Torontaiuiui


Surs^' Analize Imobiliare și Imobiliare ro

Capitolul 4 ESTIMAREA VALORII IMOBILULUI

Pentru exprimarea unei concluzii asupra valorii unei proprietăți imobiliare, evaluatorii utilizează metode de evaluare specifice, care sunt incluse în cele trei abordări în evaluare:

abordarea prin piață;

abordarea prin venit;

abordarea prin cost.

S,C. F1D0X S.R.L. Brașov_______________________._____________________Nr.4.043/2020

în estimarea valorii unei proprietăți imobiliare se pot utiliza una sau mai multe dintre aceste abordări. Alegerea lor depinde de tipul de proprietate imobiliară, de scopul evaluării, de termenii de referință ai evaluării, de calitatea și cantitatea datelor disponibile pentru analiză.

Toate cele trei abordări în evaluare se bazează pe date de piață.

Abordarea prin piață

Abordarea prin piață este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin compararea acesteia cu proprietăți similare care au fost vândute recent sau care sunt oferite pentru vânzare.

Abordarea prin piață este cunoscută și sub denumirea de comparația directă sau comparația vânzărilor.

Abordarea prin piață este aplicabilă tuturor tipurilor de proprietăți imobiliare, atunci când există suficiente informații credibile privind tranzacții și/sau oferte recente credibile.

Prin informații recente, în contextul abordării prin piață, se înțeleg acele informații referitoare la prețuri de tranzacționare care nu sunt afectate major de modificările intervenite în evoluția pieței specifice sau la oferte care mai sunt valabile la data evaluării.

Atunci când există informații disponibile privind prețurile bunurilor comparabile, abordarea prin piață este cea mai directă și adecvată abordare ce poate fi aplicată pentru estimarea valorii de piață.

Dacă nu există suficiente informații, aplicabilitatea abordării prin piață poate fi limitată. Neaplicarea acestei abordări nu poate fi însă justificată prin invocarea lipsei informațiilor suficiente în condițiile în care acestea puteau fi procurate de către evaluator printr-o documentare corespunzătoare.

Prin informații despre prețurile bunurilor comparabile se înțeleg informații privind prețurilor activelor similare care au fost tranzacționate sau oferite spre vânzare pe piață, cu condiția ca relevanta acestor informații să fie clar stabilită si analizată critic.

Elaborarea rapoartelor de evaluare prin utilizarea parțială sau exclusivă a ofertelor de piață, având ca obiect bunuri imobile comparabile, este conformă cu prezentele Standarde de evaluare.

Evaluatorul trebuie să se asigure că proprietățile comparabile sunt reale (adică pot fi identificate) și că au caracteristicile fizice conforme cu informațiile scriptice. In raportul de evaluare trebuie să se indice sursele de informațiii, datele utilizate și raționamentul pe baza cărora evaluatorul a selectat proprietățile comparabile.

Tehnicile recunoscute în cadrul abordării prin piață sunt:

tehnicile cantitative:

analiza pe perechi de date; analiza pe grupe de date; analiza datelor secundare; analiza statistică; analiza costurilor; capitalizarea diferențelor de venit.

tehnicile calitative:

analiza comparațiilor relative; analiza tendințelor; analiza clasamentului; interviuri.

Informațiile privind tranzacțiile sau ofertele care prezintă diferențe majore (cantitative și/sau calitative) față de proprietatea subiect nu pot fi utilizate ca surse de informații pentru proprietăți comparabile din cauza ajustărilor prea mari, necesare a fi aplicate.

în abordarea prin piață, analiza prețurilor proprietăților comparabile se aplică în funcție de criteriile de comparație adecvate specificului proprietății subiect.

în abordarea prin piață, se analizează asemănările și diferențele între caracteristicile proprietăților comparabile și cele ale proprietății subiccl și se fac ajustările necesare în funcție de elementele de comparație.

în abordarea prin piață, elementele de comparație recomandate a fi utilizate includ, fără a se limita la acestea: drepturile de proprietate transmise, condițiile de finanțare, condițiile de vânzare, cheltuielile necesare imediat după cumpărare, condițiile de piață, localizarea, caracteristicile fizice, caracteristicile economice, utilizarea, componentele non-imobiliare ale proprietății.

Selectarea concluziei asupra valorii este determinată de proprietatea imobiliară comparabilă care este cea mai apropiată din punct de vedere fizic, juridic și economic de proprietatea imobiliară subiect și asupra prețului căreia s-au efectuat cele mai mici ajustări. în această etapă, evaluatorul trebuie să considere următoarele:

intervalul de valori rezultate, numărul de ajustări aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, totalul ajustărilor aplicate prețului de vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă absolută (adică ajustare brută - valoric și procentual), totalul ajustărilor aplicate prețului de

S.C FIDOX S.R.L. Brașov__Nr.4.043/2020

vânzare al fiecărei proprietăți comparabile, calculat ca sumă algebrică (adică ajustare netă - valoric și procentual), orice ajustări deosebit de mari aplicate prețurilor proprietăților comparabile și orice alți factori care pentru o proprietate comparabilă pot avea o importanță mai mare.

Abordarea prin venit

Abordarea prin venit este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin aplicarea metodelor pe care un evaluator le utilizează pentru a analiza capacitatea proprietății subiect de a genera venituri și pentru a transforma aceste venituri într~o indicație asupra valorii proprietății prin metode de actualizare.

Abordarea prin venit este aplicabilă oricărei proprietăți imobiliare care generează venit la data evaluării sau care are acest potențial în contextul pieței (proprietăți vacante sau ocupate de proprietar).

Abordarea prin venit include două metode de bază:

capitalizarea venitului;

fluxul de numerar actualizat (analiza DCF).

Prin luarea în considerare a unor informații adecvate și printr-o aplicare corectă, metoda capitalizării venitului și metoda fluxului de numerar actualizat trebuie să conducă la indicații similare asupra valorii.

Capitalizarea venitului, numită și capitalizarea directă, se utilizează când există informații suficiente de piață, când nivelul chiriei și cel al gradului de neocupare sunt la nivelul pieței și când există informații despre tranzacții sau oferte de vânzare de proprietăți imobiliare comparabile. Capitalizarea directă constă în împărțirea venitului stabilizat, dintr-un singur an, cu o rată de capitalizare corespunzătoare.

Analiza DCF se utilizează pentru evaluarea proprietăților imobiliare pentru care se estimează că veniturile și/sau cheltuielile se modifică în timp. Metoda fluxului de numerar actualizat necesită luarea în considerare a veniturilor și cheltuielilor probabile din perioada de previziune. Când se folosește această metodă, evaluatorul trebuie să utilizeze previziuni ale veniturilor și cheltuielilor din această perioadă, precum și valoarea terminală, care apoi sunt convertite în valoare prezentă prin tehnici de actualizare. Previziunile sunt, de regulă, puse la dispoziția evaluatorului de către client.

în aplicarea fiecărei metode menționate anterior, este necesară corelarea tipului de venit/flux de numerar cu rata de capitalizare/ rata de actualizare.

în metoda capitalizării venitului, evaluarea se realizează, de regulă, utilizând venitul net din exploatare.

Venitul net din exploatare se estimează pornind de la venitul brut potențial și venitul brut efectiv. Venitul brut potențial reprezintă venitul total generat de proprietatea imobiliară în condițiile unui grad de ocupare de 100%. Pentru a estima venitul brut efectiv evaluatorul trebuie să ajusteze venitul brut potențial cu pierderile aferente gradului de neocupare și neîncasării chiriei. Pentru a estima venitul net din exploatare, evaluatorul trebuie să scadă din venitul brut efectiv cheltuielile de exploatare aferente proprietății, cheltuieli care cad în sarcina proprietarului, acestea fiind cheltuieli nerecuperabile. Cheltuielile care sunt suportate de către chiriași nu trebuie scăzute din venitul brut efectiv. Din venitul brut efectiv nu se scad taxele aferente veniturilor proprietarului (de exemplu, impozitul pe venit și alte taxe similare), plățile aferente creditului (serviciului datoriei) sau amortizarea contabilă a construcțiilor.

Abordarea prin cost

Abordarea prin cost este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect prin deducerea din costul de nou al construcției/construcțiilor a deprecierii cumulate și adăugarea la acest rezultat a valorii terenului estimată la data evaluării.

Utilizarea abordării prin cost poate fi adecvată atunci când proprietatea imobiliară include: construcții noi sau construcții relativ nou construite; construcții vechi, cu condiția să existe date suficiente și adecvate pentru estimarea deprecierii acestora; construcții aflate în faza de proiect; construcții care fac parte din proprietatea imobiliară specializată.

Evaluatorul trebuie să aleagă între cele două tipuri de cost de nou - costul de înlocuire și costul de reconstruire - și să utilizeze unul dintre aceste tipuri în mod consecvent în aplicarea acestei abordări. Evaluatorul trebuie să se asigure că toate datele de intrare pentru evaluare sunt corelate cu tipul de cost utilizat în evaluare.

S,C. FIDOX S.R.L. Brașov_____________________________________________Nr,4.043/2020

Se recomandă aplicarea costului de înlocuire, iar dacă nu este posibil, se aplică costul de reconstruire, argumentând de ce s-a ales acest tip de cost. In cazul construcțiilor speciale, atunci când nu sunt disponibile informații cu privire la costurile de reconstruire, pot fi utilizați indici de cost adecvați pentru a transforma costurile istorice într-o estimare a costului de reconstruire.

Metodele de estimare a costului de nou pentru evaluarea construcțiilor sunt: metoda comparațiilor unitare, metoda costurilor segregate și metoda devizelor.

Datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou trebuie să fie preluate din surse credibile care vor fi indicate în raportul de evaluare. Ori de câte ori este posibil, datele de intrare utilizate pentru estimarea costului de nou vor trebui verificate din două surse de date credibile diferite, înainte de a fi utilizate în raport. în abordarea prin cost se pot considera numai cheltuielile financiare din perioada construirii ce sunt incluse în costul de construire și sunt în sarcina constructorului. De regulă, nu apar aceste cheltuieli financiare din cauza ipotezei prin care construcția se realizează în mai puțin de un an.

Tipurile de deprecieri pe care le poate avea o construcție sunt următoarele: deprecierea (uzura) fizică, ce poate fi: recuperabilă (reparații neefectuate la timp);

nerecuperabilă - elemente cu viață scurtă;

nerecuperabilă - elemente cu viață lungă;

deprecierea (neadecvarea) funcțională, ce poate fi: recuperabilă;

nerecuperabilă;

deprecierea externă (economică).

Evaluatorul nu trebuie să confunde conceptul de depreciere din accepțiunea evaluării, cu conceptul contabil de depreciere care se referă la amortizarea imobilizărilor corporale.

Capitolul 5

EVALUAREA BUNULUI IMOBIL

 • 5.1. Generalități - Obiectul prezentului raport de evaluare îl proprietatea imobiliară - imobil situat în Timișoara, B-ul C.D. Loga nr.l identificată în CF 402772 Timișoara Clădire Administrativă Primăria Timișoara si imobil situat în Timișoara, B-ul Mihai Eminescu nr. 15 identificată în CF 403576

3                  5                                                                           5               7

Timișoara

 • 5.2. Cea mai bună utilizare - Conceptul de cea mai bună utilizare reprezintă alternativa de utilizare a proprietății selectată din diferite variante posibile care ar trebui sa constituie baza de pornire și să genereze ipotezele de lucru necesare operațiunii de evaluare.

Cea mai bună utilizare este utilizarea care, din perspectiva unui participant pe piață, are ca rezultat cea mai mare valoare a unui activ. Deși acest concept se aplică cel mai frecvent activelor nefinanciare, deoarece multe active financiare nu au utilizări alternative, pot totuși exista circumstanțe unde se impune luarea în considerare a celei mai bune utilizări a activelor financiare.

Cea mai bună utilizare trebuie să fie fizic posibilă (dacă este cazul), fezabilă din punct de vedere financiar, permisă din punct de vedere legal și să reprezinte cea măi măre valoare a activului. Dacă cea mai bună utilizare este diferită de utilizarea curentă, valoarea este influențată de costul conversiei activului la cea mai bună utilizare a sa.

Cea mai bună utilizare a unui activ poate fi utilizarea sa curentă sau existentă, atunci când activul este utilizat optim. Cu toate acestea, cea mai bună utilizare poate să difere de utilizarea curentă, putând fi chiar și o vânzare ordonată.

Cea mai bună utilizare a unui activ evaluat pe bază de sine-stătătoare poate să difere de cea mai bună utilizare a sa ca parte a unui grup de active, situație în care trebuie luată în considerare contribuția acelui activ la valoarea totală a grupului de active.

Determinarea celei mai bune utilizări implică luarea în considerare a următoarelor: pentru a stabili dacă utilizarea este fizic posibilă, trebuie avut în vedere ceea ce participanții la piață ar considera a fi rezonabil. Pentru a respecta cerința ca utilizarea să fie permisă din punct de vedere legal, trebuie luate în considerare orice constrângeri legale privind utilizarea activului, de exemplu,

S.C. F1DOX S.R.L. Brașov______________________________________________Nr.4.043/2020            (

planul de urbanism/zonare, precum și probabilitatea schimbării acestor constrângeri cerința ca                i

utilizarea să fie fezabilă din punct de vedere financiar ia în considerare dacă utilizarea alternativă, fizic posibilă și permisă din punct de vedere legal, va genera o rentabilitate suficientă pentru un participant tipic pe piață, superioară rentabilității generate de utilizarea curentă, după luarea în calcul a costurilor de conversie la acea utilizare.

Cea mai bună utilizare - este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare. Cea mai bună utilizare a unei parcele de teren nu este determinată printr-o analiză subiectivă a deținătorului proprietății imobiliare, a constructorului sau a evaluatorului; cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piața în care este localizată proprietatea.

Proprietatea este întotdeauna evaluată pe baza celei mai bune și profitabile utilizări, care poate fi sau nu poate fi utilizarea prezentă. Valoarea terenului este bazată pe cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind disponibilă și gata de a fi dezvoltată pentru acea utilizare. îmbunătățirile sunt evaluate conform modului în care ele contribuie (sau nu) la valoarea terenului. Cea mai bună utilizare trebuie să apară în ir-un viitor rezonabil și nu poate fi îndepărtată sau speculativă.

în cursul analizei, evaluatorul trebuie să facă distincția între cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber și cea mai bună utilizare a proprietății ca fiind construită.

Perioada de timp a unei utilizări specificate reprezintă un punct important al analizei celei mai bune utilizări. în multe cazuri, cea mai bună utilizare a unei proprietăți se poate schimba în viitorul apropriat. Tradițional, analiza celei mai bune utilizări a fost asociată cu analiza reziduală a terenului ce este cuprinsă în economia clasică. în această analiză, valoarea este dată de venitul ce rămâne după ce a fost amortizată construcția.

Cea mai bună utilizare este determinată de forțele competitive de pe piață. Analiza se poate realiza în două cazuri: (1) cea mai bună utilizare a terenului considerat liber și (2) cea mai bună utilizare a terenului construit. Există patru condiții care trebuie respectate simultan, prin prisma cărora se realizează această analiză. Cea mai bună utilizare trebuie să fie: admisibilă legal, fizic posibilă, financiar fezabilă și maxim productivă.

Criteriile analizei celei mai bune utilizări

 • a. Permisibilă legal - în toate cazurile, evaluatorul trebuie să determine care utilizări sunt permise de lege. El trebuie să analizeze reglementările privind zonarea, restricțiile de construire, normativele de construcții, restricțiile privind construcțiile din patrimoniu și siturile istorice, impactul asupra mediului, închirierea pe termen lung poate afecta cea mai bună utilizare a proprietății din cauza unor clauze în contractul de închiriere. Dacă nu există restricții cu caracter privat, atunci utilizările admise de certificatul de urbanism determină alternativele avute în vedere pentru cea mai bună utilizare.

Evaluatorul poate avea în vedere - cu riscurile aferente - și eventualele modificări ale planurilor de urbanism, elemente ce trebuie clar explicate în raportul de evaluare.

Normativele de construcții și condițiile de impact asupra mediului, pot avea influențe asupra fezabilității utilizării, dacă nu o scot în afara legii.

 • b. Posibilă fizic - Dimensiunile, forma, suprafața, structura geologică a terenului și accesibilitatea unui lot de teren și riscul unor dezastre naturale (cutremure, inundații) afectează utilizările unei anumite proprietăți imobiliare."Unele loturi de teren pot âtinge“cea măTbună“Utilizare numai na facând parte dintr-un ansamblu. în acest caz, evaluatorul va analiza și fezabilitatea ansamblului.

Evaluatorul va considera capacitatea și disponibilitatea utilităților publice (canalizare, apă, linie de transport energie electrică, gaze, agent termic, etc.). Structura geologică a terenului poate împiedica (sau face foarte scumpă) anumite utilizări ale proprietății, cum ar fi: clădiri cu regim mare de înălțime, subsoluri multiple, etc. Condițiile fizice influențează și costurile de conversie ale utilizării actuale în altă utilizare considerată mai bună.

 • c. Fezabilă financiar - Utilizările care au îndeplinit criteriile de permisibile legal și posibile fizic, sunt analizate mai departe pentru a determina dacă ele ar produce un venit care să acopere cheltuielile de exploatare, obligațiile financiare și amortizarea capitalului. Toate utilizările din care rezultă fluxuri financiare pozitive sunt considerate ca fiind fezabile financiar. Pentru a determina fezabilitatea financiară, evaluatorul va prognoza veniturile generate de proprietate, din care se va scădea cheltuielile

de exploatare (inclusiv impozitul pe profit), rezultând profitul net. Se va calcula rata de fructificare a          j

__                                         ■

S.C. FIDOX S.R.L. Brașov_____________________________________________Nr.4.043/2020

capitalului propriu și dacă aceasta este mai mare sau egală cu cea așteptată de investitori pe piață, atunci utilizarea este fezabilă.

 • d. Maximum productivă - Dintre utilizările fezabile financiar, cea mai bună utilizare este acea utilizare care conduce la cea mai mare valoare reziduală a terenului, în concordanță cu rata de fructificare a capitalului cerută de piață pentru acea utilizare. Valoarea reziduală a terenului poate fi găsită estimând valoarea utilizării propuse (teren și construcții) și scăzând costul materialelor, manoperei, regiei și al capitalului, necesare realizării construcției. Valoarea terenului poate fi estimată și prin capitalizarea venitului rezidual datorat terenului. Venitul datorat terenului este venitul rămas după scăderea cheltuielilor de exploatare și a recuperărilor capitalului investit în construcțiile alocate în proporțiile determinate pe piața imobiliară. Cea mai bună utilizare potențială a terenului este de obicei utilizare pe termen lung și se presupune că va rămâne aceeași pe durata de viață economică sau utilă a construcțiilor.

5.3. Evaluarea proprietății

5.3.1. Evaluarea chiriei de piață - Metoda comparațiilor de piață își are baza în analiza pieței și utilizează analiza comparativă, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietăți închiriabile similare, comparând apoi aceste proprietăți cu cea “de evaluat”. Premiza majoră a metodei este aceea că valoarea chiriei de piață a unei proprietăți imobiliare este în relație directă cu chiriile unor proprietăți competitive și comparabile. Analiza comparativă se bazează pe asemănările și diferențele între proprietăți, între elementele care influențează prețurile de închiriere. Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între proprietatea „de evaluat” și celelalte chirii deja tranzacționate, despre care există informații suficiente. Pentru estimarea valorii chiriei prin această metodă, evaluatorul a apelat la informațiile provenite din închirierile de proprietăți asimilabile celui de evaluat, analizând ofertele existente în publicațiile de specialitate și pe site-urile agențiilor imobiliare (www.imobiliare.ro), la data evaluării există câteva oferte pentru chirii de piață care sunt sintetizate în tabelul următor:

Nr.

Criterii

Proprietate de evaluat

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Comparabila 4

Preț (euro/mp/lună)

10,00

14,00

15,29

15,00

Tipul comparabilei

ofertă

ofertă

ofertă

ofertă

1

Dreptul de proprietate

integral

integral

integral

integral

integral

2

Condiții de închiriere

normale

normale

normale

normale

normale

3

Condițiile pieței

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

Curs valutar leuro =

4,8443

4

Adresă

5

Localizare

Ultracentral

Ultracentral

Mehala

Traian

Urseni

6

Caracteristici

Tip imobil

Imobil administartiv

Vila

Vila

Vila

Vila

Etaj

P

P

P

P

P

Teren aferent

în proprietate

în proprietate

în proprietate

în proprietate

în proprietate

PIF

înainte de 1989

similar

similar

similar

similar

Finisaje

medii

similar

similar

similar

similar

Sistem climatizare

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Centrală proprie

Da

Da

Da

Da

Da

Grup sanitar propriu

Da

Da

Da

Da

Da

Suprafață de închiriat

100,00

90,00

60,00

85,00

100,00

7

CMBU

comercial

comercial

comercial

comercial

comercial

Preț chirie/lună

900,00

840,00

1.299,65

1.500,00

valoarea chiriei proprietății evaluate - chiria proprietăților comparabile ± corecții Valoarea chiriei de piață prin abordarea comparației, este:

48,00 Lei / mp / lună ~ 10,00 Euro /mp / lună

Valoarea nu conține TVA

Justificarea corecțiilor:

Tipul informației - deoarece comparabilele sunt oferte s-a aplicat o ajustare de - 5% fiind considerată marja de negociere în stabilirea prețului de închiriere

Dreptul la proprietate - ajustările sunt nule deoarece subiectul și comparabilele sunt considerate cu dreptul de proprietate absolut.

Condiții de închiriere - nu s-au aplicat ajustări deoarece la momentul ofertării comparabilele sunt libere la închiriat

__

S.C. F1D0X S.R.L. Brașov__Nr.4.043/2020

Cheltuieli efectuate imediat după închiriere -s-au aplicat ajustări

Condițiile de piață - discuțiile cu proprietarii au avut loc la data evaluării ceea ce înseamnă o ajustare nulă.

Localizarea-s-au aplicat ajustări reieșite din studiul pieței

Caracteristici - criteriile de comparație sunt suprafață, tip imobil, regim de înălțime, teren aferent, an PIF, finisaje.

Suprafață - s-au aplicat ajustări pentru diferențele de suprafață

Tip imobil -nu s-au aplicat ajustări

An PIF - nu s-au aplicat ajustări

Finisaje - nu s-au aplicat ajustări, comparabilele fiind cu finisaje superioare subiectului

Dotări suplimentare - parcare proprie, sistem climatizare, centrală proprie, grup sanitar propriu, s-au aplicat ajustări

Cea mai bună utilizare ( CMBU) - nu s-au aplicat ajustări comparabilele având aceeași CMBU

Nr.4,043/2020


S.C. FIDOX S.R.L Brașov

Criterii și elemente de comparație

Apartament de evaluat

Comparabile

Comparabila 1

Comparabila 2

Comparabila 3

Comparabila 4

Ajustări

Ajustări

Ajustări

Ajustări

% |

€/mp

%    | €/mp

%    ] €/mp

% |

€/mp

Preț (Euro)

10,00

14,00

15,29

15,00

Tipul informației

oferta

oferta

oferta

oferta

Marja de negociere

-5%

-5%

-5%

-5%

Preț tranzacție (Euro/mp)

9,50

13,30

15,29

14,25

Drepturi de proprietate

depline

depline

depline

depline

depline

Ajustare

0,00% |

0,00

0,00% |    0,00

0,00% |    0,00

0,00% 1

0,00

Preț ajustat

9,50

13,30

15,29

14,25

Condiții de finanțare

numerar

numerar

numerar

numerar

numerar

Ajustare

0,00%   |

0,00

0,00% j 0,00

0,00% |    0,00

0,00% n

0,00

Preț ajustat

9,50

13,30

15,29

14,25

Condiții de închiriere

nepărtinitoare

nepărtinitoare

nepărtinitoare

nepărtinitoare

nepărtinitoare

Ajustare

0,00% |

0,00

0,00% |    0,00

0,00% |    0,00

0,00% |

0,00

Preț ajustat

9,50

13,30

15,29

14,25

Cheltuieli efectuate imediat după

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

nu este cazul

închiriere

Ajustare

0,00% |

0,00

0,00% |    0,00

0,00% |   0,00

0,00% I

0,00

Preț ajustat

9,50

13,30

15,29

14,25

Condiții de piață

curente

curente

curente

curente

curente

Ajustare

0%    |

0,00

0%    |    0,00

0%    [    0,00

0,00% [

0,00

Preț ajustat

9,50

13,30

15,29

14,25

Localizare

Ultracentral

Ultracentral

Mehala

Traian

Urseni

Ajustare

0,00%   |

0,00

5,00% |    0,67

5,00% 1   0,76

5,00% n

0,71

Preț ajustat

9,50

13,97

16,05

14,96

Caracteristici

1

1

[

[

Suprafață, mp

100,00

90,00

60,00

85,00

100,00

Ajustare

1,00%   |

0,10

4,00% |    0,53

1,50% |    0,23

0,00% 1

0,00

Tip imobil

mobil administarti

Vila

Vila

Vila

Vila

Ajustare

0,00%   |

0,00

0,00% |    0,00

0,00% |    0,00

0,00% |

0,00

Etaj

P

P

P

P

P

Ajustare

0,00%   1

0,00

0,00% |    0,00

0,00% 1    0,00

0,00% |

0,00

Teren aferent

în proprietate

în proprietate

în proprietate

în proprietate

în proprietate

Ajustare

0.00%   |

0,00

0,00% |    0,00

0,00% |    0,00

0,00% ]

0,00

PIF

înainte de 1989

similar

similar

similar

similar

Ajustare

0,00%   |

0,00

0,00% [    0,00

0,00% |    0,00

0,00% |

0,00

Finisaje

medii

similar

similar

similar

similar

Ajustare

0,00%   |

0,00

0,00% |    0,00

0,00% |    0,00

0,00% n

0,00

Sistem climatizare

Da

Da

Nu

Da

Da

Ajustare

0,00%   |

0,00

3,00% |    0,40

0,00% 1    0,00

0,00% |

0,00

Centrală proprie

Da

Da

Da

Da

Da

Ajustare

0,00%   |

0,00

0,00% |    0,00

0,00% |   0,00

0,00% [

0,00

Grup sanitar propriu

Da

Da

Da

Da

Da

Ajustare

0,00%   |

0,00

0,00% |    0,00

0,00% |    0,00

0,00% ]

0,00

CMBU

comercial

comercial

comercial

comercial

comercial

Ajustare

0,00%   |

0,00

0,00% |    0,00

0,00% |    0,00

0,00% |

0,00

Preț ajustat

9.60

14,90

16,28

14,96

Ajustare totală netă

Euro

0,10

1,60

0,99

0,71

Ajustare totală netă

%

1,00%

12,00%

6,50%

5,00%

Ajustare totală brută

Euro

0,10

1,60

0,99

0,71

Ajustare totală brută

%

1,00%

12,00%

6,50%

5,00%

Număr ajustări

6

6

5

4

Valoare de chirie piață

Euro/mp/lună

10,00

Valoare de chirie piață

Lei/mp/lună

48,00

_______ . .............       Ajustarea brută procentuală cea mai mică este la CI

deci valoarea propusă este

10,00 Euro/mp/lună


COMPARABILE FOLOSITE

3/26/2020


De închiriat spațiu comercial - 90 mp -zona Piața Unirii ■ spațiu comercial de închiriat, m Timișoara, iudetui Timiș •• X1BRî4<J3K - 900 EUR

(3C1 tmobiiiare.ro

De închiriat spațiu comercial - 90 mp -zona Piața Unirii

Timișoara, zona ultracentral

ID Anunț: #X1BR1403K


Actualizat. în 19,12.2019


900 EUR/lună

10 EUR / mp / lună


Caracteristici

Tip imobil:

Casa/Vila

90 mp

90 mp

P.1E


Suprafață totală disponibilă: Suprafață totală proprietate: Regim înălțime;

Spații disponibile

Suprafață comercială:

Chirie / mp /lună:

Disponibil:

Etaj:


90 mp

10 EUR/mp [total: 900 EUR/lună). Comision: standard imediat Parter

Specificații

De închiriat spațiu comercial situat in Timișoara, tona ultracentrala, structurat astfel:

 • - o începere principala

 • - spațiu oficiu

 • - grup sanitar

Spațiul este amenajat si beneficiază de finisaje cum ar fi parchet.vopsea lavabîla. mocheta, gresie si faiastta.

încălzirea spațiului se poate realiza cu ajutorul unei centralei proprii alimentata cu gaz. Confortul ambiental pe perioada verii este asigurat printr-o buna izolație termica oferita de zidurile groase din cărămidă si de instalațiile de aer condiționat ce deservesc spațiul. Securitatea spațiului este asigurata de un sistem de alarma.

Prețul de închiriere este de 99O euro + TVA/luna calendaristica, preț negociabil.

Propieiartif solicita o garanție de buna erre-cutie contractuala.

preț închiriere: 990

monedainchiriere: EUR

pretinchiriei ©unitar: 11

monedainchîriereunitar: EUR

Nr grupuri sanitare: 2

Suprafața construita: 108 mp

Nr încăperi: 1

nt'pr. mi».isuoPFliare.ro/nrciiineri-spani.comei ciule itimismorar'unracerrlraVspaUu-coiTierclat-rle-in chiria l-X WRi4&3K’?ltrșta= 18 1 ai I146

S,C. FIDOX S.R.L. Brașov

Nr.4.043/2020


3/26/2020


SAD. CENTRAL. DE ÎNCHIRIAT :CAB MEDICAL. FRIZERIE, BIROU. PLAVOSIN 3 - Spalill comercial Cte inchlfiai in Timișoara. Județul Timiș • XV0204AN9 • 900 EUR

SAD, CENTRAL, DE ÎNCHIRIAT :CAB MEDICAL, FRIZERIE, BIROU..PLAVOSIN 8

Timișoara, zona Mahala                                                                                                              Actualizat azi

840 EUR/lună

14 EUR/mp/lună


Caracteristici


Tip imobil:

SuprafațS totală disponibilă:

Suprafață totală proprietate:


Casa/Vîla

60 mp

60 mp


Spații disponibile

Suprafață comercială:

Chilie l mp / luns:


60 mp

14 EUR/mp (total; 840 EUR/lună), Comision O% cumpărător


Disponibil:


imediat


Specificații


Proprietar închiriez spatio in Timișoara, str Joan Plavosin nr 8, (căit cu strada Horia nr. 18) in clădire construcție noua 2019, Spațiu! se afla ia parter, are o suprafața utila de 60 mp si este pretabil pentru cabinet medical, frizerie, birou, cafe bar.

Spațiu! este dotat cu centrala proprie, încălzire in pardoseala si are o suprafața vitrata mare.


0 PROPRIETAR >-%.' ■ ■proprietăr"


0730.556.520


&2S/2020


Spaliu ccmerciiii de de închinat in zona Tfatan ■ spalsu comercial de închiriat in Tsmîșotua Județul Timiș - X ÎBRI4Q0G •• 1.300 lUR

Spațiu comercial de 85mp de închiriat în zona Tralan

Timișoara, zona Tratări

Actualizat tr> 19.12.2019


1.299,65 EUR / lună

ÎS,29 EUR / mp / lună


Caracteristici

Tip imobil;

Suprafață totala disponibilă:

Suprafață totală proprietate:

Regim fnălțime;

An construcție;


Casa/Vifa

85 mp

85 mp

D*P*1E+M

1980


Spații disponibile

Suprafață comercială:

Chirie / mp / lună:

Disponibil:

Etaj:


85 mp

15,29 EUR/mp (total: 1.299,65 EUR/lunăJ, Corni ciori, standard imediat

Parte r


Specificații

De Închiriat spațiu comercial situat la parterul unei clădirii din zona Pîetii Traian, cu o suprafața utila de 85mpr care poate fi extins; la 170 mp.

Compartimentare

-1 încăpere open-space

-1 grup sanitar


Prețui solicitat este de 15 Eurq/mp, ușor negociabil.


bir grupuri sanitare: 2

Preț negociabil

preț in chiri ere: 1300 monecfeinchiriere: EUR pretirichiriereunitar: 15.29

monedeinchiriereunitar: EU R

Disponibilitate proprietate: Imediat


frltjK ,'lrw#.! motel iare.toAncnirieri-spatii- comercial e/lim iscrara'tra iarVspatiu. comerc ial-de-mch iriat-x 1B R1400G?iista= 1319 >4144


3/25/2020


.R.L. Brașov


Nr.4.043/2020


Spațiu comercial de lOOmp de închiriat in zona Calea urneni - spațiu comercial de indii rial in tlmișorrra. județul Timș - X1BR140DC-1.500 EUR


tmobniare.ro


!D Anunț SXÎBRUOOC


Spațiu comercial de îOOmp de închiriat în zona Calea Urseni

Timișoara, zona Calea Urseni


Actualizat in 09.01,2020


1.500 EUR/mna

15 EUR/mp/lunăCaracteristici

Tip imobil:

Casa/Wa

ICO mp

100 mp

P+1E

10


Suprafață totală disponibilă:

Suprafață totală proprietate:

Regim înălțime:

bir. locuri parcare:

Spații disponibile

Suprafața comercială;

Chirie/mp/lună:

Disponibil:

Etaj:


100 mp

15 EUR/mp (total: L500 EUR/lună}. Comision: standard imediat

Parter

Specificații

De închiriat spațiu comercial pretabil pentru birouri, clinica, salon cosmetica, cu o suprafața utila de 100 mp, care prezintă următoarea compartimentare:

 • - 5 camere

 • - bucătărie

-chictneta

 • - baie

Spațiul interior a fost renovat in anul 2019 si prezinte finisări de calitate, precum: placaje cu gresie si faianța, ferestre cu profil PVC si geam termopan, vopsea lavabila.

încălzirea se realizează prin calorifere cu ajutorul centralei termice proprii si fiecare încăpere are sistem de aer condiționat. Deasemenea fiecare încăpere este prevăzută cu chiuveta, existând deja proiect pentru salon de cosmetica.

Prețul de închiriere solicitat este de 1500 Euro, negociabil.

Capitolul 6 RECONCILIEREA VALORILOR. OPINIA EVALUATORULUI

Reconcilierea este analiza unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea valorii finale.

Pentru a fi pregătit pentru reconciliere, eu, evaluator am făcut o reexaminare, o recapitulare a întregii evaluări, asigurându-mă că datele disponibile sunt autentice, pertinente și suficiente, tehnicile analitice, raționamentul și logica aplicată au condus la judecăți consecvente.

Opinia mea este bazată pe adecvarea abordărilor care sunt cele mai aplicabile; precizia măsurată de încrederea în corectitudinea datelor, de calculele efectuate și de corecțiile aduse prețurilor de vânzare ale proprietăților comparabile și cantitatea informațiilor.

Valoarea chiriei de piață a imobilului, în opinia evaluatorului este valoarea obținută prin abordarea prin piață, care reflectă cel mai bine valoarea chiriei.

Argumentele care au stat la baza elaborării acestei opinii precum și considerentele avute în vedere la determinarea acestei valori sunt:

Valoarea a fost exprimată ținând seama exclusiv de ipotezele, condițiile limitative și aprecierile exprimate în prezentul raport și este valabilă în condițiile economice și juridice menționate în raport. Valoarea este valabilă numai pentru destinația precizată în raport.

Valoarea reprezintă opinia evaluatorului privind valoarea de piață.

în concluzie :

Valoarea de chiriei de piață este:

48,00 Lei / mp / lună ~ 10,00 Euro /mp / lună

Valoarea nu conține TVA

Expert evaluator autorizat EI, EPI, EBM Ing. Panțel Ovidiu

ACTE PUSE LA DISPOZIȚIE


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI

CT2020-779/23.032020


CĂTRE,

S.C. FIDOX S.R.L.


Referitor la .A’ervfcrâZ de consultan(ă/expertiză privind elaborarea rapoartelor de evaluare/reevaluare a unor imobile din categoria activelor fixe corporale de natura tnijoacelor fixe, situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara fi aflate în patrimoniul Municipiului Timișoara, a Statului Român fi pentru imobilele la care Municipiul Timișoara prezintă un mieros

Având în vedere adresa înregistrată cu numărul CT2020-779/24.02.2020* transmisa


de către Compartimentul Spații cu Aha Destinație 1 Est, cu privire la scoaterea la licitație in vedrea amplasări de aparate de calea, copiatoare în incinta Primăriei Municipiului timișoara situat pe C.D. Loga, nr. 1 ;i a imobilului din Bd-ul Mihai Eminnesou, nr. 15, vă rugăm să întocmiți raportul de evaluare pentru stabilirea tarifului do pornire la licitatie-Euro/mp.

Anexam prezentei următoarele documente în copie:

 • *  Adresa înregistrată cu numărul CT2020-779/24.02.2020;

» CF nr. 403756, CE 402772;

 • •  Adresele de verificare de la compartimentele de specialitate: Compartimentul

Administrare Țond funciar, Serviciul Juridic. Biroul Clădiri, Terenuri I Est.

fĂ /

PIȚI^I


'U


DIRECTOR ECONOMIC.

,r.‘7

" StelianaBî^nciu


ȘEI- BJRpLk

ShvițmWibleș


£■


2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a CulturiiROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

M UNICIPIUL TI MIȘ O A R A

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI Șl. DOTĂRI D1VERSF I E'S I COMPARTIMENTUL SPATII CU ALT/Ă DESTINA UE I EST NR. CT202 04)00779-24.02,2020

Bd. C,D, Loș»a nr, L 300DJ0 Thnișțwn. lei: 41) 256 408 426, fax: 40 256 408 395, ww.oriitiariatni.rt>

CĂTRE,

BIROUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU

Având în vedere solicitarea de scoaterea la licitație în vederea amplasării aparate de cafea, copiatoare în incinta Primăriei Municipiului Timișoara situat pe C, D. Logo, nr. I și a imobilului în care își desfășoară activitatea Serviciul Evidența Persoanei, situat pe Bd. M. Eminescu nr. 15, vă rugam să obțineți raportul de evaluare a imobilelor mai sus menționare, respectiv stabilirea tarifului de pornire la Licitație Euro / mp

Anexăm următoarele documente:

- Adresele de verificare dc la compartimentele de specialitate: Compartiment Administrare fond Funciar; Serviciul Juridic; Biroul Clădiri, Terenuri 1 Est;

Extrasul CF;

DIRECTOR.

EC. FLORIN RĂVĂȘILĂ

rȚ-z


CONSILIER, MAR1NELABANDI
ROMÂNEA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

BIROUL CONTENCIOS

Nr.SC2020-5969/10.03.2020


CĂTRE,

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST

Referitor la adresa dvs, cu nr. de mai sus vă comunicam că în prezent, în evidențele Serviciului Juridic nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare, cu privire la imobilele situate în Timișoara:

B-dul C.D.Loga nr. 1, județul Timiș, înscris în CF nr. 402772 Timișoara (CF vechi nr. 1, nr. top. 12/1) teren nr. cad. 402772 și construcții nr. cad. 402772-C1;

- B-diil Mihai Eminescu nr. 15, județul Timiș, înscris în CF nr, 403756 Timișoara (CF vechi nr. 1, nr. top. 175) teren nr. cad. 403756 și construcții nr, cad. 403756-C2.

Menționăm ca verificarea s-a făcut strict după elementele comunicate de dvs., nu și după numărul eventualelor dispoziții emise în baza I ugi i nr. 10/2001 sau a altui act normativ de restituire, fiind necesar ca pe viitor să ne comunicați și acest aspect.

ȘETdBIROU,

MIHASLA DUMITRUCONSILIER JURIDIC, VESNA NESTOROjVlCI


COWO.EIȚ IAURAWATEI

VN/MG/2


ROM AM A

JU DEȚUL TIMIȘ                      ' i ■ <:> L "-v ; ~

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚ! A S!-X”P.! ARI AR CENTRAL

COM.PARTIMENILL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR NR. SC2020-5969/11.()3.2020

M.B.(154)

CăLre,

DIRECȚIA CLĂDIRE TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

Referitor la adresa dvs„ hiregixTrată sub numărul de mai sus. vT comunicăm faptul ca, potrivit evidențelor Compartiment ului Administrare Fond Funciar, în momentul de fală. respectiv din dosarele depuse în temeiul Legilor fondului funciar (Legea /ir. 1R/199L Legea nr. 169/1997, legea nr.1/2000. Talul IV. V și Vldiii Legea nr. 247/2005. Legea nr. 165/2013 și Legea nr. 231/2018/ completate pana în prezent cu nctolc solicitate de către Comisia municipala de 'fond funciar, rezultă faptul că pa reda cu nr. top. 12LL uctual parcela cu nr, cadastru Ertr. topografic 402772, înscrisa în C.F, Nr. 402J72 - L’tmișonra, C.E. vecin nr. 1 situată în Timișoara. B-duI C.D. Luga, nr. 1 și. parcela cu nr. lup, 1.75, actual parcela cu nr. ca.dastrai/nr. mpugrafic 403756, înscrisa în C.F. Nr. 403756- Timișoara, C.F. vechi nr, 1 situată în. Timișoara, B-dul Mihai Eminescu, tir. 15, nu staul solicitate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

.Menționăm faptul că, verificarea parcelelor s-a făcut strict pe datele comunicate de, ihimneavoastră prin adiesa (C. F -uri anexate).

în cazul. în care terenurile se identifică pian alte riiiEucrc topografice, rezultate în mina reambufarilor, sau prin nr. cadastrale, este neccssr să ne- comunicați aceste numere topografice/cadastralu, în vederea verificării,

Responsabil compartiment.

CONSILIER,

CONSILIER,


JOSAN CRISTIAN


OANCEA DACIAN A LIANAROMĂ MIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUEICÎPIUL TEM1ȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI. DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2O2O-5 969/09.03.2020

CĂTRE,

COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE l EST

Referitor Ia solicitarea dvs„ înregistrată sub nr. de mai sus, va comunicam făptui că nu a fost depusă cerere dc revendicare, prin notificare, conform prevederilor Legii nr, (0/21001 și nici în baza O,U.ti. nr. 94/2000, republicată, modificata și completata prin O.U.G. nr, 209/2005. privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, pentru :

imobilul din Timișoara, B-duî. Mibai. Erainescu nr.15 înscris în CF.nv. 403756 Timișoara, nr.cad. 403756 , nr, top. 175 .

- imobilul din Timișoara, B-duI. DJ .oga ur.l înscris în CF.nr. 402772 Timișoara, nr.cad. 402772 , fir. top, 12/1.


ÎNToqyllT, ANDIq&A PIIĂU

/ IU

frirnpsanâ a Cuilui'H

p .,r|!t,,n i^j-ura Ti


A^CJIL              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

■L:.?<(?* ■ um.jdrt                     < .7»',’,'

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN -ntri'/ ian

Nf. ~.F yecXc.]

Nr :c,pcyra’i<1:'175

Adresa: Loc. TinusCMrs, g-Ju( MPsai Cm'ncscu. M'. ..n, I.jT. T'iii î --- ——    ^T" ------------------n----------—“  ---"—-——

1 Nr, j Crt

cadastral '

Nr. topografic, 1

...................... T................

Suprafața" (mp) i

Observații ! Referințe                      |

1 Al

>'i-3?P56      1

St8         ’

j

Construcții

Ol

1 Mr cadastral

'       Mr,

Adresa

Observații / Referințe

Al. 2

4i)j756<'2

Loc. Timuoafa, dc’ui Minsi Ltriinaîci.;,

S, con-r

Lite 'ă          mp' Luciri pșrt

J mst

n.itjy i

...N'". 1.5. Î’.H,!. TimjS

p jbiica

llPrlE

<

3. Partea *L Proprietari și acte

I inst-ner; privitoare l-a dreptul de proprietate și uita drepturi reale ■ 3 tT7~LG7o2/1 949   “  ~~~   “  —“Referințe


1 Contract


HnTaRuTcj k, drept de PR.C?P>I?TAi"Enc5ăj<;-r la ■i-’rttficare. șc'i'iȚb si donștis. doda.-idit prin Co j 1) PRIMĂRIA MUN.’tJMISQARA


ixproprere,!


.a:.153 657"! 7/01/2UI.?,      ____' " '   "                                          "

jAct Administra‘?î>- nr. UAROIl-l£Q2/l3,77iO'U, 7?> 7 1 /IQ/2G11,

| -R. iintăbL-șri.ARRpt dTT'XC:Î^KTFTa 17'DîTî5d7iZl’F7“!''a CmT?RyiT?7ro5'tJJ~^ "~ÂT7 t hețuma l/i __________ .        ______|

I i li RfttMAfi.A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

C. Partea (li. SARCINI

i Inscrier; privind dezmsrr.brămintele dreptului du proprietate, j                  drepturi renle de cpiranție și sarcini

RefarÎHțm


AL Al.2|7322T/ i37o^2QÎ~~~~~ "       2ZZ7ZZT

|Act Administrativ nr. HCL ~>77. din W12/2d0’j emis fl7l IMLSCarâ;

f ,., ’'nlmhu'ar-ș. d'-epî. de rOLOSTFrTÂnrnluA» oe i.’”’p'îi'o3da d j    d-s ?.n

ț __________ ___ ,____ _ _

[Tf DIRECȚIA DE, EVIDENTA PERSOANELOR JL ~ ~

Lgr ?           c/d'JS JG c-Ji JCrd.'" b* SlV\î;,. ^tL-r                         u-' jit hc *tf?Q£}l>

^Ml'.r.țtR frCHtitj u'hji n*,},’/           j i-.H Lj S.Jjay, Jfirrji. r^

lir. Tld Partea l Terenpate referitoare ta teren

Cft

Categorie

fofcsîn

rt.-» vila n

Suprarșrg |

:W,! i

s

N~ tape

Observat1! / Referința

£

CUCti c ât stnj ct.'l

DA ___

SIS f

Ț

175

.. ____

Pate referitoare la construcții

' 1

Crri

Număr

Destinație 1 ^arxtrycție j

Suprșf, irrrjt

Observații / Refer;nts jjntrc?:;

i

censSru?tr[ |

5'. cpngtrJită .a soniâ'? mp; fiabil pentru

Al 2 1 _____L

4£J3756’r2

=jdminr5i:*’âUv5 _5o:idî r.uft’,(ri3[.('

492

Cu acta ifTdttuUs-          d+.s+i.h

1) Valorile! lungimilor se jnisnteior|sunt cbțlnute din praiecț^ în plan.

" l’Uri ct început:

Punct sfârșit

LungQne segment

î            (m)|

______L

. ____

26.W;

3

3

'4.543-

4

5

4.249!

| Punct’’                     Lunqinti; seqnienti

încep: ;t

sDiirțk'

t- Im; |

•1

J

4.2-ri1

cJ

6

______11 ____

>S.iM ')

■«■■■« Uungimi.fe s ag ™.i Iii Iu.- 511.1t de“arni n Ste in ptaiiu) prn <L *** ih■,i.1,-’ț.r dinir-e puncte estik t'tu'mstâ din 5->grsiant>s cumula


, !t.> ț;,-,7ft .5>,ni rului’pLi-s la 1 tulii-iretriu te « Sunt mal mici decât valoarea I midni^it;


Sat JCiy Câ prfi zsnr-ul coi=spurde ■'...' pozif i:^ in d gri .-..re din ca-teta "iJ-'chn origi-s S. I.dstrs


piroj.

rT't^enhi} SMt'raî 'Js co/fy iu--irvă est* Ia rnjli*';'jfkartd de Ude riolai ui i-iuJic a acxkr juridice prir cor* be dree"unie rnj’j ;jrg ."enr'u ■.■-e^bareroe, iuccesiijiA lor, ia * îivoi'r’rsrîi e p'eienta:c sun


susceptibile ds □rîca rriQCifkare, in .:c;'td:lii:e legii.

S-s dctiicat tar r>J 20 =4ON, -Ch-fanta interna n<’.5547356/C2-0*-20i8 i’ publ citase irncbî'iarâ c . codu' -r. 47ă.


nats sol ..ți o."â rjl, 02-O2-i>rn3 Data s'JhiȚ-răr'i,


AsisUrtl kg.țj.i^ti’ățor,

/ “k . "1‘ u1.


rteikriV'’.


I.


Urir.i.'rrTenc care cu.-iji.-ic dare c.j t.u-,icter rrerepr, jj. fim^sr.s                ;fe‘ ;.y?ir.


Pagp’ne J 3


S C. !-lf)()X S.R.L Brasoy.

C-jilaatru și f’ub:t~ii.aie iifiobilia-''S fiitusuara


EXTRAS CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Ni-, țenrr» > _W5i>

7.1.) I ‘“'"'țM."

Lijpă^ j ,02

Afi:d 'Strai»


Carte r'jnc/î.vrj Art 402772 Tiir^^zica
A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr, CF vechi; 1

Nr. r,upngraftc:12/l


TEREN Int.-avi.An

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Ai

402772

4.Z3C

Construcții

Crt

Nr cadastral

Nr.

Adresa

ț             Observații / Referințe

Al.X

4(J2772<1

Lac. Tmf’SDara, SriLif D, Lngu, Nr. 1, _ ___________

ud.js. construita la sniilSHO mp; (ilĂDiRE ADMINISTRAPVĂ -

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul da proprietate șî -alte drepturi reale

Referințe


245574/21/11/2018            _    _______ __

[Contract De Vânzaoa-CumpSîir^fiîTTH'in T?7o'27T57â"emls ck: Act Administrativ nr, ADRESA 27§T6l dfn 21/11/2018 gmla de MUNICÎPIUL HWSOARA,

I g4 intaoulare, drepCSâ pRopriftateposc


7\T£pasaso71i-Tijcaflzîu'e, ftxpr unificare sl srhîmb, dobândit prin Lege, cota actuala VI__

1) MUNICIPIUL TIMIȘOARA, CJF;14756b36 "damenlul ou'blic

OB$£iWĂT'l: iongi// lachd&rii nr. 371/1.5.02..W3      "âtht"


C, Partea ÎIJ. SARCINI .


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, ~         <jrgptun reale de garanție și sarcini


Referințe


NU SUNTPcscarne/it care conține rfate c<r csraciar-perjOr;#/, prpte/flte -M' ,rjrgvgtfe.,'itt'j Legtl Afr. ^77!2Wi.


Pagina 1 din 3


£WSS3     WwnUr»


epay.ancpLrcr


?onhiuU- /mi cu®» l.Z


-8£~


& ANEVAR*

ASOCIA HATfQ^AtA a EVALUATORAUTORIZAȚI Dfbi ROMANA


AUTORIZAȚIA DE MEMBRU CORPORATIV

JfNr. 0023

Se acordă societății:

FIDOX SRL

Cu sediul în județul Brașov, cod unic de înregistrare 13789500

Data emiterii: 01. 01.2020


Valabil până Ia; 31.12. 2020


Președinte,

Sorin Adrian PetreS.C. FIDOX S.R.L. Brașov_____________________________________________Nr.4.043/2020


   DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

   COMPARTIMENRUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST

 

 

                                                     CAIET DE SARCINI

privind închirierea spațiilor( amplasamente ) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de tip snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui fotocopiator, respectiv a unui copiator în spațiu disponibil din incinta Direcției de Evidență a Persoanei

 

 

 

1. Informații generale privind descrierea și obiectul închirierii

1.1. Obiectul închirierii - spații pentru amplasarea aparatelor de cafea, aparat de tip snacky,  copiatoare, în suprafață  utilă de 1 mp/fiecare/aparat cafea, 1 mp/fiecare/aparat tip snacky, respectiv 4 mp/fiecare/copiator,  situate în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara, respectiv a  Direcției de Evidență a Persoanei.

1.2. Destinația bunurilor:

 - 4 amplasamente– destinate amplasării automatelor (aparate) de preparare a băuturilor pe baza de cafea, situate în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara. Menţionăm faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe, după cum urmează:

S l = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, ( hol –poarta 2) destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

S2 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, lângă cam. 8, Serviciul Resurse Umane destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

S3 = 1 mp, situat în sediul   Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj I, lângă Sala de Consiliu destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

S4 = 1 mp, situat în sediul  Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj II, între cam.221 și cam. 223 destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

 -1 amplasament – destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/sucuri / produse proaspete de tip sandvis si patiserie, dulciuri),  situat în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara:

S5 = 1 mp, situat în sediul  Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter ( hol –poarta 2), destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/ sucuri / produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri)

- 2 amplasamente–destinate amplasării copiatorelor pentru desfășurarea activității de copy/print/scanare, după cum urmează:

S6 = 4 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, (hol –poarta 2) destinat amplasării unui fotocopiator pentru a deservi prestări de servicii de copy/print/scanare.

S7 = 4 mp, situat la parterul imobilului în sediul Direcției de Evidență a Persoanei, Bd. M. Eminescu nr. 15,  în sala de așteptare destinat amplasării unui fotocopiator pentru desfășurarea activității de fotocopiere a documentelor.

 

 

 

2. Condițiile generale ale închirierii

2.1. Regimul bunurilor

2.1.1. În derularea contractului de închiriere se va utiliza spațiile cu destinația de amplasare a aparatelor de cafea, aparat de tip snacky, copiatoare,  puse la dispoziție chiriașului în starea fizică prevăzută în procesul – verbal de predare.

2.1.2. Chiriașul este obligat sub sancțiunea plății de daune interese și a suportării altor cheltuieli, să notifice de îndată proprietarului necesitatea efectuării unor amenajări la bunul imobil închiriat.

2.1.3. Amenajările rămân de plin drept, gratuit, libere de orice sarcini proprietarului la încetarea contractului de închiriere.

 

                                                            3. Durata închirierii

3.1.Termenul de închiriere este de 3 (trei) ani, cu drept de prelungire cu acordul părților, prin act adițional, pentru aceeași perioadă de timp,  la solicitarea expresă a locatarului, cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirare a contractului.

3.2. In situaţia în care nu se mai intenţionează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, locatorul îi va notifica locatarului acest lucru, urmând ca la împlinirea termenului să ia masuri în sensul eliberării spaţiului de către locatar, tacita relocaţiune neoperând.

4. Prețul de închiriere

4.1. Prețul minim acceptat al ofertei este de 10 euro/m.p./lună.

4.2. Contravaloarea utilităţilor corespunzătoare spaţiilor închiriate va fi suportată de câştigătorii licitaţiilor.

 

5. Oligațiile principale ale părților

5.1. Obligațiile părților și celelalte clauze contractuale obligatorii sunt stabilite prin contractul cadru de închiriere care face parte din documentația de atribuire, aferentă închirierii.

 

6. Garanția de participare la licitație, taxa de participare și a caietului de sarcini

6.1. Garanția pentru participare la licitație stabilită la nivelul contravalorii a două chirii minime este obligatorie pentru toți ofertanții și se poate constitui prin ordin de plată în contul RO12 TREZ 6215 006X XX00 0334 deschis la Trezoreria Timișoara sau cu scrisoare de garanție bancară.

6.2. Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse.

6.3. Garanția de participare se restituie ofertanților declarați necâștigători, în baza unei solicitări depuse de către ofertant la Serviciul de Relaționare cu Cetățenii, cam. 12, ghișeul 10 sau 11.

6.4. Garanția pentru participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare se restituie de către organizatorul licitației în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care ofertantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

6.5. Organizatorul procedurii are dreptul de a vira garanția pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urma se află în oricare dintre următoarele situații:

a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de închiriere în perioada de valabilitate a ofertei, contravaloarea acesteia reprezentând daunele-interese stabilite în acest sens;

c) înainte de semnarea contractului de închiriere, nu achita garanția de bună execuție ce reprezintă contravaloarea a șase chirii lunare.

6.6. Garanția de bună execuție a contractului va fi executată de către organizatorul procedurii în situația în care ofertantul nu își îndeplinește în totalitate, corespunzător și la termen, toate obligațiile contractuale.

6.7. Garanția pentru participare la licitație, constituită de ofertanții ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câștigătoare, se returnează de către organizatorul procedurii în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea eventualelor contestații (5 zile de la data transmiterii adreselor de înștiințare asupra rezultatului licitației), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei, dacă ofertantul îndeplinește condiția prevăzută la punctul 6.3.

6.8. Se stabilește o taxă în cuantum de 30 lei pentru punerea la dispoziția persoanelor interesate a documentației de atribuire, pe suport de hârtie, taxă ce se achită în baza unei note de plată întocmită de către Compartimentul Spații cu Altă destinație I Est, cam. 225 la caseria Primăriei Municipiului Timișoara;

6.9. În vederea participării la licitație a persoanelor interesate se stabilește o taxă de participare în

valoare de 100 lei și se poate achita la caseria Municipiului Timișoara, pe baza notei de plată întocmită de Compartimentul Spații cu Altă Destinație I Est, cam. 225, la caseria Primăriei Municipiului Timișoara sau prin ordin de plată în contul RO78 TREZ 6212 1360 250X XXXX, deschis la Trezoreria Timișoara.

 

 

                                           7. Reguli formale de prezentare a ofertelor

Participantul la licitație publică va avea în vedere la întocmirea ofertei, următoarele:

7.1. Nivelul chiriei lunare în euro/mp/lună, care constituie baza de pornire la licitația publică;

7.2. Activitatea pe care preconizează să o desfășoare în spațiul destinat închirierii;

7.3. Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de licitație;

7.4. Ofertele se redactează în limba română.

7.5. Ofertele - întocmite în baza Anexei nr. 2, se depun la sediul Municipiului Timișoara, proprietarul bunului menționat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează la sediul acesteia, Serviciul de Relaționare cu Cetățenii, în ordinea primirii lor, în sistemul informatic Lotus, precizându-se data şi ora, până la data și ora limită de depunere, stabilită în anunțul de închiriere.

7.6. Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta.

Plicul exterior va trebui să conţină:

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform documentele obligatorii prevăzute la punctul 13.4 din prezentul caiet de sarcini;

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

7.6. Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu: numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Plicul interior va conține oferta propriu –zisă în care se menționează nivelul chiriei oferit .

7.7. Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către Municipiul Timișoara şi prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

7.8. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

7.9. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 60 de zile de la data depunerii acesteia.

7.10.  Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii de licitație.

7.11. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

7.12. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită și menționată în anunțul de licitație sau după expirarea datei-limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.

7.13. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, Municipiul Timișoara urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.

7.14. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la punctul 9.4 lit. c), de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

7.15. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriul de valabilitate prevăzut în caietul de sarcini al licitaţiei.

7.16. În urma analizării ofertelor, de către comisia de evaluare, pe baza criteriului de valabilitate, secretarul acesteia întocmeşte un proces-verbal în care menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinește criteriul de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitaţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare.

7.17. În baza procesului-verbal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul 9.4. lit. c), comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite proprietarului.

7.18. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, Municipiul Timișoara informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

7.19. În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, Municipiul Timișoara este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la punctele 7.1 – 7.13.

7.20. Oferta se elaborează în conformitate cu prevederile din documentaţia de închiriere şi trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.

Oferta şi toate formularele depuse se semnează în original pe fiecare pagină.

7.21. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi alte asemenea, trebuie transmise în scris către titularul dreptului de proprietate  (Municipiul Timșoara).

7.22. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

7.23. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități :

a) prin poștă (cu confirmare de primire, dacă este cazul);

b) prin Serviciul Relaționare cu Cetățenii, cam. 12, ghișeul 10, 11.

c) Municipiul Timișoara va exclude din procedura de închiriere ofertantul care prezintă informații false în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare sau nu prezintă informațiile solicitate.

7.24. Documentația de închiriere se obține prin ridicarea acesteia contra cost, de către cei interesați, de luni până vineri, între orele 13,00-15,00 în baza unei note de plată emisă la cam. 225, Compartimentul Spații cu altă destinație I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 1 și se achită la caserie.

 

8. Reguli formale de depunere a ofertelor

Ofertele se vor depune la registratura Municipiului Timișoara, până în data de ______________ , ora __________.

Deschiderea ofertelor va avea loc la Primăria Municipiului Timișoara, Bvd. C.D. Loga nr. 1, în cadrul ședinței de licitație publică din data de___________, ora ____________.

Înscrierea la licitaţie se va face în perioada ______________________ inclusiv, între orele 9,00 şi 16,00 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C.D. Loga, nr. 1, cam. 12.

 

                                                 9. Desfășurarea licitației publice

9.1. Pot participa la şedinţa de licitație ofertanţii care au dreptul de a oferta sau reprezentanţi împuterniciţi în scris ai acestora, care vor prezenta împuternicirea scrisă şi o copie de pe actul de identitate.

Şedinţa de licitaţie este deschisă de preşedintele comisiei, care prezintă componenţa acesteia, membrii prezenţi, tipul de licitaţie,  modul de desfăşurare a licitaţiei şi toate informaţiile necesare desfăşurării licitaţiei.

La licitaţie pot participa persoane juridice înregistrate in Romania sau în orice stat al UE care fac dovada înregistrarii printr-un document emis de autoritatea competentă din statul respectiv.

Licitația se va desfășura conform procedurii de mai jos:

9.2. În ziua și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, președintele comisiei dă citire publicațiilor în care a fost făcut anunțul de vânzare, lista participanților, prezintă modul de desfășurare a licitației și constată îndeplinirea/neîndeplinirea condițiilor legale de desfășurare.

a) plicurile se înregistrează la Serviciul Relaționarea cu Cetățenii, cam. 12, ghișeul 10 sau 11, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora. Pe plicul exterior este indicat obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

b) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări,

c) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform solicitărilor autorității contractante,

d) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

9.3.  Se deschid plicurile exterioare în ședința publică:

a) pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute la art. 7.4 - 7.8 din caietul de sarcini. În caz contrar, se anulează procedura de licitație și se organizează una nouă.

b) după analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește Procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.

c) deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la lit. b) de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

9.4. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

a) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un Proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul –verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

b) În baza Procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la lit. a), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

c) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

d) În cadrul comunicării prevăzute la lit. c), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

e) Raportul prevăzut la lit. b) se depune la dosarul licitației.

9.5. În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație cu respectarea aceleiași proceduri.

9.6. Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderea prevăzută la art. 10. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

9.7. Dacă la licitaţie se prezintă sau se califică un singur ofertant, spațiul nu se supune licitării şi nu se poate adjudeca prin respectiva licitaţie.

În urma desfășurării licitației se întocmește un Proces-verbal de adjudecare, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, ofertanţii pentru spatiu şi reprezentanţii oficiali ai acestora, preţul de pornire a licitaţiei, ultima ofertă făcută, câştigătorul licitaţiei, termenul de încheiere a contractelor de inchiriere, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi si de reprezentanții operatorilor economici înscrisi la licitație.

9.8. Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

9.9. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului, în cel puțin 20 zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.

9.10. Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după îndeplinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării prevăzute la punctual  9.4, lit. c).

                                                10. Criterii de atribuire  a contractului de închiriere

10.1 Prețul cel mai mare ofertat, care are pondere de 100%.

 

                                          11. Încheierea contractului

11.1. Municipiul Timișoara are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizate în documentaţia de atribuire.

11.2. Contractul de închiriere se încheie după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la punctul 9.4. lit. c) din prezentul caiet de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitației.

11.3. Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul atrage după sine plata daunelor-interese stabilite.

11.4. Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la punctual 9.4. lit. c), poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

11.5. În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de licitaţie se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii, caietul de sarcini păstrându-şi valabilitatea.

11.6. Daunele-interese prevăzute la alin. 11.3. şi 11.4. se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul autorităţii contractante, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel.

11.7.  În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de licitaţie se anulează, iar Municipiul Timișoara reia procedura, în condiţiile legii, documentația aprobată păstrându-și valabilitatea.

11.8. În cazul în care Municipiul Timișoara nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din cauza faptului că ofertantul, persoană fizică/persoană juridică sau ofertantul se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea locală are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă.

11.9. În cazul în care, în situaţia prevăzută la punctul 11.8 nu există o ofertă clasată pe locul doi, admisibilă, se aplică prevederile punctului 11.5.

11.10. În situaţia în care au avut loc modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite naţionale sau locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părţi.

 

 

                                            12. Comisia de evaluare

12.1. La nivelul Municipiului Timișoara se organizează o comisie de evaluare, componenţa acesteia fiind aprobată prin Dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara, care adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

12.2. Comisia de evaluare este compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

12.3. Fiecăruia dintre membrii comisiei i se poate desemna un supleant.

12.4. Președintele comisiei de evaluare este numit prin actul administrativ prevăzut la punctul 12.1, din rândul membrilor acesteia.

12.5. Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin dispoziție a Primarului.

12.6. Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

12.7. Membrii comisiei de evaluare, supleanții trebuie sa respecte regulile privind conflictul de interese potrivit art. 321 din O.U.G. nr.57/2019.

12.8. Membrii comisiei de evaluare, supleanții sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate,  imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul-limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

12.9.  Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

a) analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior;

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;

c) analizarea și evaluarea ofertelor;

d) întocmirea raportului de evaluare;

e) întocmirea proceselor-verbale;

f) desemnarea ofertei câștigătoare.

12.10. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

12.11. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

12.12. Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informatiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

 

                                          13. Condițiile de participare la licitație

13.1. Numărul de participanți este nelimitat. Participarea la procedura de licitație este permisă persoanelor juridice române și țări membre UE legal constituite, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia stabilită, prin caietul de sarcini;

b) au depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de licitație, în termenele prevăzute în documentaţia de licitație;

c) au îndeplinit la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;

d) nu sunt în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.

13.2. Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile Municipiului Timișoara în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit preţul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.

13.3. Ofertanții care îndeplinesc condițiile menționate mai sus sunt considerați eligibili.

13.4.  Ofertanții au obligația de a depune în vederea calificării următoarele documente:

a) Pentru societăți comerciale:

- certificat de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care conţine codul unic de înregistrare ce dovedeşte forma de înregistrare: copie lizibilă pe care este menţionat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", semnată şi parafată;

- ordinul de plată sau chitanță, după caz, în original, a taxei de participare și a taxei pentru obținerea documentației;

- chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanția de participare la licitație obligatorie stabilită prin caietul de sarcini, în original;

- Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice ( nu mai vechi de 30 zile);

- Certificat fiscal privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local al Municipiului Timișoara, eliberat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în original, nu mai vechi de 30 zile;

- declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale că nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Național al  Registrului Comertului (ORC), numai vechi de  30 de zile, pentru persoane juridice, în oricare din formele: în original, copie legalizată sau copie lizibilă pe care este menţionat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", datată, semnată şi parafată;

- declarație pe proprie răspundere că modelul de contract însuşit de ofertant pe care acesta va menționa : “Am citit şi suntm de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire”.

- ultima declarație fiscală înregistrată la ANAF din care să reiasă Cifra de afaceri, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului;

- actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului;

- împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publică în calitate de reprezentant cu puteri depline, în original,  precum și Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului ( în cazul în care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului);

- actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului;

b) Pentru comercianți sau prestatori de servicii ( persoane fizice sau asociații familiale)

- copia actului de identitate;

- copia autorizației de funcționare eliberată sau copia actului legal de consituire, după caz;

- ordinul de plată sau chitanță, după caz, în original, a taxei de participare și a taxei pentru obținerea documentației;

- chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă pentru garanția de participare la licitație obligatorie stabilită prin caietul de sarcini, în original;

- Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul de stat, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice ( nu mai vechi de 30 zile);

- Certificat fiscal privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local al Municipiului Timișoara, eliberat de Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în original, nu mai vechi de 30 zile;

- declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale că nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (ORC), numai vechi de  30 de zile, pentru persoane juridice, original sau copie legalizată;

- declarație pe proprie răspundere că modelul de contract însuşit de ofertant pe care acesta va menționa : “Am citit şi sunt de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire”.

- ultima declarație fiscală înregistrată la ANAF din care să reiasă Cifra de afaceri, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului;

- actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului;

- împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația public în calitate de reprezentant cu puteri depline, în original, precum și Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului ( în cazul în care persoana împuternicită nu este reprezentantul legal al ofertantului);

- actul de identitate al reprezentantului legal, în copie cu mențiunea “conform cu originalul ” și semnătura reprezentantului

13.5. Ofertanții vor depune anexat ofertei propriu – zise acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților conform criteriilor de atribuire stabilite, respectiv:

- accesul la resurse financiare –suma disponibilă (extras de cont bancar/scrisoare de bonitate bancară);

- declarație pe propria răspundere privind suma prevăzută în vederea efectuării unor lucrări de reparații/modernizare la spațiul ce face obiectul licitației.

13.6. Se iau în considerare actele depuse de ofertant până la data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Nu se acceptă completări ulterioare, după data desfășurării licitației.

În cazul în care nu sunt depuse toate documentele solicitate, ofertantul este descalificat si nu va putea participa la etapa de licitație competitivă .

 

                                                14. Dispoziții finale

14.1. Drepturile şi îndatoririle părţilor sunt stabilite prin Contractul cadru de închiriere care reprezintă anexă la prezentul caiet de sarcini.

14.2. Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însuşite de ofertant.

14.3. Spaţiile- amplasamentele se pot vizita, înainte de înscrierea la licitaţie, iar prin înscrierea la licitaţie, chiriaşul acceptă spaţiile- amplasamentele în condiţiile în care se prezintă, fără a solicita, ulterior, proprietarului diverse îmbunătăţiri, dotări, etc. Programul de vizitare al spațiilor este de luni până joi, în intervalul orar 10-14.

14.4. Prevederile  prezentului  Caiet  de  Sarcini  se  completează  de  drept  cu  prevederile actelor  normative în vigoare și cu fișa de date a procedurii.

14.5. Data licitaţiei  va fi comunicată  prin anunţul de participare la licitație.    

14.6. Drepturile  şi   îndatoririle  părţilor  sunt  stabilite  prin  Contractul  cadru  de  închiriere care reprezintă anexă la prezentul caiet de sarcini.

14.7. Depunerea   cererii   de    participare  la  licitaţie  şi  a  documentelor  solicitate  are  ca  efect acceptarea necondiţionată a preţului de pornire la licitaţie.

14.8. Prin  înscrierea la  licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însuşite  de ofertant.

14.9. Prin înscrierea la licitaţie, ofertantul acceptă imobilul   în   condiţiile   în   care   se   prezintă, fără ca ulterior, să solicite proprietarului diverse îmbunătăţiri, dotări, etc             

 

 

 

 

 

                DIRECTOR,                                                                         CONSILIER,

    Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ                                                             MARINELA BANDI

 

 

 

 

 

 

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

ROMÂNIA                                                                                                          APROBAT,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                                                               PRIMAR

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST         NICOLAE ROBU

COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST

NR. SC2020-009605/30.04.2020

 

                                                       REFERAT DE APROBARE

 

privind închirierea spațiilor ( amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de tip  snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui copiator, respectiv

     spațiu  ( amplasament) disponibil din incinta Direcției de Evidență a Persoanei în  

                                                           vederea amplasării unui copiator

 

        In temeiul art. 333 alin. (1),  alin. (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu privire la  bunurile proprietate publică:

(1) "închirierea   bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă,  după  caz, prin  hotărâre  a  Guvernului,  a  Consiliului  Județean, a Consiliului General al Municipiului  București  sau  a  consiliului  local";

(5) "Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se face pe bază de licitaţie publică".   

      Având în vedere art. 362 alin. (1) " Bunurile proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate".

      Având în vedere art. 332 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Contractul de închiriere a unui bun proprietate publică se încheie de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale sau de către titularul dreptului de administrare, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină.

      Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de art.124, art.125, art.136, art.139 alin. (g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, privind convocarea și avizarea proiectelor de hotărâri în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere raportul de evaluare elaborat de SC Fidox SRL înregistrat cu nr. SC2020-007898/30.03.2020, prin care a fost determinat prețul chiriei de piață, această valoare constituind prețul de pornire al licitației publice deschise cu strigare;

Conform  cu  cele  expuse  anterior,  este  necesară  demararea procedurii privind licitația publică deschisă cu strigare privind închirierea spațiilor (amplasamente), în vederea amplasării aparatelor de cafea, aparate tip snacky, copiatoare,  pe o perioadă de 3 ani.

Față   de   cele  de  mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui copiator, respectiv un spațiu ( amplasament) în sediul Direcției de Evidența Persoanei în vederea amplasării unui copiator, prin licitație publică deschisă cu strigare și a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare a prețului de pornire la licitație, caiet de sarcini, contract cadru de închiriere și fișa de date, în scopul valorificării acestora, cu destinația de spații comerciale/prestări servicii, pe o perioadă de 3 ani.

 

 

            VICEPRIMAR,

           FARKAS  IMRE                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  DIRECTOR D.C.T.D.D. I EST,

                                                                                                       Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

COMPARTIMENTUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE I EST

NR.  SC2020-009605/30.04.2020

 

                                                RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind închirierea spațiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara in vederea amplasarii unor aparate de cafea, automate de tip snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și a unui copiatoir , respectiv a

unui  copiator în sediul Direcției de Evidența Persoanei

 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-009605/30.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor (amplasamente) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasarii unor aparate de cafea, automate de snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis si patiserie) și a unui, respectiv a unui copiator în sediul Direcției de Evidența Persoanei, prin licitație publică deschisă cu strigare, pe o perioadă de 3 ani.

Facem următoarele precizări:

In temeiul OUG 57/2019 – privind codul administrativ, art. 333 alin (1) lit. a “ închirierea    bunurilor  proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă,  după  caz, prin  hotărâre  a  Guvernului, a  Consiliului  Județean,  a  Consiliului  General al Municipiului  București  sau  a  consiliului local”.

Având în vedere prevederile mai sus menționate, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în calitate de administrator, poate valorifica spațiile (amplasamentele) disponibile, prin închiriere, urmând procedura licitației publice deschise cu strigare.

Pentru    determinarea  prețului   chiriei a  fost  elaborat  raportul  de  evaluare  SC2020-007898/30.03.2020, prin  care  a fost determinat prețul chiriei de piață, aceste valori constituind prețul minim de pornire al licitației publice deschise cu strigare. Rapoartele  de  evaluare  a fost elaborate de către SC Fidox SRL, prestatorul de serviciu cu care municipalitatea are încheiat contract, constituind Anexa 1 la prezenta HCLMT.

Spațiile (amplasamentele) sunt următoarele:

S1 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, ( hol –poarta 2) destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

S2 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, lângă cam. 8, Serviciul Resurse Umane destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

S3 = 1 mp, situat în sediul   Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj I, lângă Sala de Consiliu destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

S4 = 1 mp, situat în sediul  Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj II, între cam.221 și cam. 223 destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea;

S5 = 1 mp, situat în sediul  Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter ( hol –poarta 2), destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/ sucuri / produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri)

S6 = 4 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, (hol –poarta 2) destinat amplasării unui fotocopiator pentru a deservi prestări de servicii de copy/print/scanare.

S7 = 4 mp, situat la parterul imobilului în sediul Direcției de Evidență a Persoanei, Bd. M. Eminescu nr. 15, în sala de așteptare destinat amplasării unui fotocopiator pentru desfășurarea activității de fotocopiere a documentelor.

    În  vederea  demarării  procedurii  de  licitație, în cadrul Compartimentului Spații cu Altă Destinație I Est, au  fost  elaborate următoarele documente: caiet de sarcini - Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, contractul cadru de închiriere - Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, Fișă de date a procedurii - Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

    Subliniem faptul că la elaborarea acestor documente s-au respectat prevederile OUG 57/2019- privind codul administrativ și cele expuse mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor (amplasamente) prin licitație publică deschisă cu strigare și a documentelor aferente acesteia: raport de evaluare în vederea stabilirii prețului de pornire la licitație, caiet de sarcini, contract cadru de închiriere și fișa de date, în scopul valorificării acestora, pe o perioadă de 3 ani, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

 

        DIRECTOR  D.C.T.D.D.  I EST,        

           Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ                               

 

                              CONSILIER,  

                                                                                                             MARINELA BANDI

Anexa nr.3

      

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr.__________din data de______________

 

CAPITOLUL I

 

 

Art. 1.PĂRȚILE CONTRACTANTE :

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, Bv. Constantin Diaconovici Loga, nr.1, telefon 0256/408300,  CUI RO32937000, având contul curent RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Timișoara, în calitate - locator, reprezentat prin Primar, NICOLAE ROBU  pe de o parte și în calitate de LOCATOR, şi

SC ________________________, cu sediul social în localitatea ______________________________,str.________________________________ nr._______, tel fix/fax:__________________,  tel mobil: email:_____________________ , având număr de inmatriculare la Registrul Comertului  J____/_________/___________și cod fiscal RO ________________ reprezentată prin _______________________________ având funcţia de ________________________________, în calitate de LOCATAR,

         În temeiul HCLMT nr. ---------------------------și având în vedere actul de adjudecare nr. ------------------------------------încheiat în urma licitației din data de ……………………………..organizată de Municipiul Timișoara, în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui spaţiu disponibil situat în incinta sediului Primărie Municipiului Timișoara S1=            1 mp , situat la parter--------------------------------------------------

s-a încheiat prezentul contract de închiriere cu respectarea următoarelor clauze:

 

CAPITOLUL II

 

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Primul, în calitate de LOCATOR, închiriază, iar al doilea, în calitate de LOCATAR, preia în folosinţă spaţiul (se înscriu datele de identificare a spaţiului închiriat) în suprafaţă totală de ----

 mp, situat în sediul Municipiului TIMIŞOARA, B-dul C.D.Loga nr. 1, ce constituie imobil aflat în administrarea Municipiului Timișoara, înregistrat in inventariuI propriu al Municipiului Timişoara sub nr. 18675 în ”Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, sau privata a statului, dupa caz.

 Spaţiul închiriat este destinat desfăşurării activității de vânzare de cafea prin automate de cafea (--- spații) și/sau apa/sucuri/produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri, prin aparate de tip snacky  (--- spații), copiatoare ( --- spații)

 Prezentul contract se încheie numai pentru închirierea spaţiului sus-nominalizat, fără a putea fi extins la alte spaţii ale locatorului.

2.2. Folosinţa efectivă a spaţiului închiriat începe la data specificată în Procesul verbal de predare-primire, ce constituie Anexa 1 la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta.

2.3. Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa temporară în schimbul plății unei chirii a spaţiilor având ca destinație ,,amplasare automate de cafea, aparate de tip snacky, copiatoare” situate în următoarele locații:

2.3.  Locatorul predă locatarului spațiile închiriate la data de __________________

Predarea-primirea se va consemna în procesele verbale de predare/primire care vor fi încheiate, datate, semnate şi ştampilate de părţile contractante, la începutul perioadei de inchiriere, respectiv la sfârțitul perioadei de închiriere, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului (eventuale depozitări de deșeuri menajere, etc), dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii; după primirea în folosinţă a bunului imobil, locatarul nu poate formula obiecţii cu privire la starea bunului imobil închiriat.

2.4. Părțile pot conveni prin act adițional micșorarea/suplimentarea numărului de automate de cafea precum și reamplasarea acestora în alte locatii ale instituției.

 

CAPITOLUL III

 

Art. 3. SCOPUL CONTRACTULUI

 3.1. Spațiile închiriate sunt date în folosință temporară a locatarului cu destinația “ amplasare automate de cafea, aparate de tip snacky și a copiatoarelor,

 3.2.  Destinaţia spaţiului  închiriat nu poate fi schimbată.

 

CAPITOLUL IV

 

Art. 4. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Durata inchirierii este de 3 ani, cu începere de la data de ___________ şi până la data de _______________

4.2. În cazul renunţării unilaterale a locatarului, acesta va transmite o notificare în scris cu 15 zile inainte,  caz în care chiria se va plăti până la data eliberării spaţiului.

4.3. Orice prelungire sau modificare a contractului se face în formă scrisă, prin act adițional semnat de ambele părți.

4.4. La expirarea termenului de valabilitatea a prezentului contractul de închiriere acesta poate fi prelungit prin acordul scris al părților prin act adiţional, la cererea scrisă a locatarului, făcută cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirare, în situaţia în care locatarul şi-a îndeplinit în totalitate obligaţiile din contractul iniţial şi spaţiul rămâne disponibil, stabilându-se chiria de comun acord, fără însă ca valoarea în euro a acesteia să poată fi diminuată.

4.5. În situația în care, nu se mai intenţionează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, locatorul va notifica locatarul despre acest lucru, urmând ca la împlinirea termenului să ia măsuri în sensul eliberării spaţiului de către locatar.

4.6. Tacita relocaţiune nu operează.

4.7. Locatarul se obligă să elibereze spaţiul închiriat, în tot sau în parte, atunci când nevoile Municipiului Timișoara, în calitate de titular al dreptului de proprietate, impun acest lucru, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării scrise din partea locatorului, după caz, a denunţării unilaterale, sau a semnării actului adiţional de modificare a obiectului contractului.

 

                                                 CAPITOLUL V

     

 

Art. 5 PREŢUL ÎNCHIRIERII

5.1. Prețul închirierii spațiului – amplasament este de _____euro/mp/lună calendaristică, ața cum a fost stabilită prin Procesul verbal de adjudecare nr.

5.2 Plata contravalorii utilităţilor consumate, aferente spaţiilor închiriate, este în sarcina locatarului, se va face în baza facturii emise de către Biroul Evidență Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primariei Municipiului Timișoara și se va achita în contul RO62 TREZ 24A5 1010 3200 103X.

5.3. Cheltuielile aferente asigurării/furnizării acestor utilităţi/servicii se plătesc de Municipiul Timi;oara în mod global, în baza contractelor de furnizare/prestare încheiate cu furnizorii/prestatorii de utilităţi/servicii, iar de la locatar se va percepe ulterior contravaloarea acestora în baza preţurilor furnizorilor şi respectiv a prestatorilor de servicii, în funcţie de cota de participare ta consumul comun de utilităţi, stabilită pentru fiecare categorie în parte.

5.4. Valorile cotelor de participare la consumul de utilităţi sunt cele înscrise în Anexa 3 la fișa de date a procedurii, calculate în baza datelor tehnice şi funcţionale ale spaţiului, valori ce se pot actualiza periodic în funcţie de modificările ce intervin în numărul consumatorilor, durata lor de utilizare precum şi în modul de determinare a consumurilor.

5.5. Locatarul are obligaţia să plătească chiria şi cotele din utilităţile comune ce-i revin şi care rezultă din folosinţa părţilor şi instalaţiilor comune ale clădirii, începând cu data preluării în folosinţă a spaţiului.

 

                                       CAPITOLUL VI

 

 

Art. 6.1. MODALITĂŢILE DE PLATĂ ȘI GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

6.1.1 Plata chiriei se va efectua în două rate anuale în contul cu numărul  RO17TREZ621502205X020362, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara pe numele locatorului sau prin casieria Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

6.1.2. Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

6.1.3. În situația în care contractul urmează a se executa dupa data primei scadențe, adică 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de împlinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiași an.

6.1.4. În situația în care contractul urmează a se executa după data celei de a doua scadențe, adică 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plată scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiași an.

6.1.5. Pentru buna executare a prezentului contract, locatarul va constitui în termen de cel mult 5(cinci) zile lucrătoare de la data înmânării contractului de închiriere, garanţia de bună execuţie a contractului.

6.1.6. Valoarea garanţiei de bună execuţie reprezintă prețul chiriei calculat pentru 6 luni, respectiv de .................... lei.

6.1.7.  Locatorul are dreptul de a executa garanția  de bună execuţie ori de câte ori locatarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a chiriei in termen de maxim 90 de zile de la data scadenței.

6.1.8. In termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data executării de către locator a garanției de bună execuție, locatarul, sub sancțiunea rezilierii de drept a prezentului contract, este obligat să constituie o noua garanție de bună execuție sau să suplinească diferența, după caz, până la nivelul prevăzut la alin. (6)

6.1.9. Plata garanţiei se efectuează prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul nr. RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630, deschis la Trezoreria Timişoara.

6.1.10. Corespondența aferentă prezentului contract, referitoare la indeplinirea obligațiilor de natura financiară, inclusiv comunicarea extraselor anuale de cont, se va purta pe adresele de email puse la dispoziție de părțile implicate.

6.1.11. Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisă de către locator in forma electronică, in format pdf.  

6.1.12. Factura se va comunica locatarului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email veniturinefiscale@dfmt.ro pe adresa de email validă, securizată și comunicată in mod oficial de către locatar. Comunicarea facturii prin modalitate electronică se va efectua cu cel putin 20 de zile inainte de implinerea termenului scadent.

6.1.13.  Părțile au obligația să intrețină funcționarea continuă a adreselor de email pe toată durata executarii contractului.

6.1.14. Orice modificare sau nefuncționare a adresei de email se va comunica celeilalte părți in cel mult 24 de ore de la data modificării sau deficienței, in acest ultim caz, cu indicarea timpului pentru remediere.

6.1.15. Chiriașul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail: veniturinefiscale@dfmt.ro  primirea facturii, in 5 cinci zile de la data comunicării.

6.1.16. In cazul neprimirii facturii in termenul prevazut la alin. 6.1.12, chiriașul va informa proprietarul despre acest aspect in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a expirat termenul menționat.

6.1.17. In cazul in care comunicarea facturii nu este confirmată de către chiriaș in termenul prevăzut  la alin. 6.1.15, factura va fi considerată comunicată si acceptată.

6.1.18. Pe cale de excepție, dacă factura nu poate fi comunicată in format electronic, deoarece locatarul fie nu deține adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcțională temporar, locatarul se obligă să se prezinte la sediul Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara in vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevăzut la alin. 6.1.19. În acest caz, comunicarea se consideră indeplinită la data la care locatarului i-a fost inmânată sub semnătură factura emisă pe suport de hârtie.  

6.1.20. In caz de neîndeplinire de către locatar a obligației prevazută la 6.1.8, factura se consideră comunicată in termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut alin. 6.1.12, cu toate consecințele ce decurg din acest fapt.

 

CAPITOLUL VII

 

Art. 7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR

 

7.1. Drepturile locatorului

7.1.1. - Locatorul are dreptul:

a) să primească chiria în condiţiile şi la termenele stipulate în prezentul contract;

b) să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii, având dreptul să constate, ori de câte ori este nevoie şi fără a stânjeni folosința bunului de către locatar, dacă acesta este folosit potrivit destinaţiei stabilite;

c) să inspecteze bunurile închiriate, verificarea va fi făcută de către personalul cu atribuții din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timișoara;

d) să denunțe în mod unilateral contractul de închiriere, atunci când înteresul public lacal sau național o impune, fără plata vreunei despăgubiri către locatar;

c) să rețină garanția de bună execuție in cazurile prevăzute la alin 6.1.7.

 

            7.2. Obligațiile locatorului

7.2.1. - Locatorul se obligă:

a) la începutul perioadei de închiriere să predea bunul imobil închiriat, iar la sfârșitul perioadei de închiriere să preia bunul închiriat pe baza  proceselor verbal de predare-primire care fac parte integrantă din contract;

b) să garanteze pentru liniștita și utila folosință a bunului închiriat;

c) să asigure accesul nelimitat la bunul închiriat;

           d) să permită chiriașului accesul la utilități publice (electricitate, salubritate) în măsura posibilităților ;

e) să depună toate diligențele pentru rezolvarea oricăror probleme apărute în derularea prezentului contract.

 f) Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit sau exploatat în conformitate cu specificul bunului închiriat și în scopul pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar.

             g) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale.

  h)  Locatorul nu răspunde pentru viciile care erau aparente la data încheierii contractului de închiriere și pe care locatarul nu le-a reclamat la momentul preluării bunului.

 

7.3. Drepturile și obligatiile locatarului

7.3.1. Locatarul are dreptul să primească spaţiul închiriat şi accesoriile acestuia în stare corespunzătoare spre a fi utilizat conform destinaţiei stabilite potrivit prezentului contract.

 7.3.2.  Locatarul se obligă:

a)   la inceputul perioadei de închiriere să primeasca bunul imobil închiriat, iar la sfârșitul perioadei de închiriere să restituie bunul inchiriat în starea în care l-a primit, pe baza  proceselor verbal de predare-primire care fac parte integrantă din contract;

b)   să întrebuinteze pe toată durata închirierii bunul imobil închiriat ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei care rezultă din contract, evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcției, instalațiilor și accesoriilor aferente, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

c) să plătească chiria lunara și cotele părți de utilități  la termenel stipulate în contract, pe toată durata contractului;

d) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al Primăriei Municipiului Timișoara, şi cu respectarea legislatiei în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a reglementărilor privind documentatiile urbanistice aprobate;

e) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat si starea acestuia, la termenul stabilit în contract;

f) sa asigure respectarea normelor in domeniul prevenirii și stingerii incendiilor inclusiv prin instruirea corespunzătoare a personalului care iși desfășoara activitatea în spațiul închiriat și să răspundă de eventuale consecințe ;

g) să nu cedeze contractul și să nu subînchirieze bunul imobil ce constituie obiectul prezentului contract;

h) să nu schimbe destinația sau specificul bunului imobil închiriat ce face obiectul prezentului contract;

i) să nu angajeze și/sau să permită desfășurarea unor activități ilegale în spațiul închiriat;

j) să obțină avizele și autorizațiile necesare desfășurării activităților pe spațiul închiriat, cu respectarea legislației în vigoare;

            k) să predea spațiului închiriat la ajungerea la termen sau rezilierea contractului de închiriere;

l) să informeze imediat pe Locator asupra oricaror accidente și stricaciuni care s-au produs in spațiul inchiriat;

m) să suporte toate pagubele produse locatorului dacă din vina sa s-au produs incendii, inundații sau alte incidente în spațiul închiriat sau dacă au avut loc accidente de muncă in spațiul închiriat;

            n) locatorul se obligă să asigure verificarea tehnică a tuturor automatelor de cafea, copiatoare  din incinta Primăriei municipiului Timișoara, C.D. Loga nr.1, respectiv a Direcției de Evidență a Persoanei, Bd. M. Eminescu nr. 15;

            o) locatarul se obligă să pună la dispoziția locatorului într-un termen de 10 zile de la incheierea contractului, documente privind autorizarea  activității;

p) să asigure respectarea normelor igienico - sanitare, normelor tehnice, metrologice, de protecţia muncii, P.S.I., Protecţia mediului înconjurător, precum şi a actelor normative specifice activităţii desfăşurate;

            r)  se obligă să folosească/exploateze bunul închiriat cu respectarea condițiilor impuse în autorizaţia de construire, conform destinaţiei pentru care a fost închiriat, cu respectarea amplasamentului, formei, dimensiunilor, culorii si materialelor aprobate prin Autorizaţia de construire;

            s) se obligă să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei sale;

            t) nu poate subînchiria bunul ce face obiectul prezentului contract;

             u) se obligă să nu solicite niciun fel de dăspăgubire la încetarea contractului, indiferent de cauzele acesteia;

 

CAPITOLUL VIII

 

Art. 8. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ, PENALITĂTI ȘI DAUNE-INTERESE

8.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legii.

8.2.  Având in vedere  prevederile art. 1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părțile de comun acord, au convenit după cum urmează:

"In cazul neplății chiriei la termenele scadente, chiriașul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadență a impozitelor și taxelor locale"

8.3. Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri care să acopere integral paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parțială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

8.4. Locatorul nu este responsabil de bunul mers al activițatii comerciale desfășurate de către Locatar și nu poate fi tras la răspundere pentru rezultatele obținute de către Locatar în spațiul închiriat.

8.5. La expirarea scadenţei, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

8.6. În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

8.7. In conformitate cu prevederile art. 1831 alin. 2 NCC, locatarul este obligat la plata chiriei prevazută în contract până la data eliberării efective a imobilului precum și la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la data eliberării efective a imobilului.

 

 

CAPITOLUL IX

 

Art. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

9.1.  Contractul de închiriere încetează prin:

a) denunţare unilaterală din partea locatorului în cazul în care interesul public național sau local o impuna, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile calendaristice;

b) expirarea contractului de închiriere;

c) prin pieirea sau avarierea bunului de așa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuințat conform destinației;

d)  acordul de voinţă exprimat în scris al părţilor contractante;

e)  falimentul societăţii

f)  pierderea de către Municipiul Timișoara / a calităţii de titular al dreptului de administrare a spaţiului/imobilului

 g) prin reziliere, în cazurile prevăzute în contract, sau în caz de neexecutare a obligaţiilor stabilite în sarcina fiecăreia dintre părţile contractante;

9.2. În accepţiunea prezentului contract părţile convin că interesul local să fie definit punctual prin Hotărâre a Consiliului Local fără nici un fel de restricţii.

Încetarea contractului în cazul în care interesul local o impune se face fără intervenţia instanţei de judecată.

9.3. Prin renunţare, dintr-o cauză de forţă majoră sau când locatarul este în cazul imposibilităţii obiective de a exploata spațiul, fără plata unei despăgubiri, cu notificarea de îndată a locatorului.

9.4.  Renunţarea la contract de către locatar se face cu anunţarea în scris a locatorului, cu 30 zile înaintea disponibilizării spațiului.

9.5. Atât locatarul cât şi locatorul, vor putea solicita încetarea contractului numai după notificarea  intenţiei sale, celeilalte părţi, cu precizarea cauzelor care  au determinat-o.

 

                                                            CAPITOLUL X

 

Art. 10.  ASIGURĂRI

10.1. Locatarul este obligat să se ocupe personal de asigurarea automatelor de cafea, aparatele de tip snacky, copiatoarele existente în spațiul închiriat.

10.2. Locatarul va trebui să-și asume propria Răspundere Civilă față de terți, inclusiv potențialii cumpărători, pentru evenimentele produse în incinta spațiului închiriat.

10.3. Locatarul se obligă să subscrie asigurările cerute mai sus la companii de asigurări cunoscute și reputabile și să dovedească aceasta la prima cerere a Locatorului.

 

                                                              CAPITOLUL XI

 

Art. 11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Prin forță majoră, în sensul prezentului contract, se întelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă, constată de către o autoritate competentă.

11.2. Părțile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor condiții de forță majoră.

11.3. Partea afectată de un caz de forță majoră are obligația de a anunța respectivul caz în scris celeilalte părți imediat ce a luat cunoștință de producerea acestuia.

Forța majoră se va proba prin documente eliberate de autoritățile și instituțiile abilitate în acest sens, în cel mult 15 zile de la data producerii cazului de forță majoră.

Forța majoră suspendă executarea prezentului contract-cadru de închiriere.

11.4. Partea afectată de un caz de forță majoră are obligația de a anunța în scris celeilalte părți imediat ce a luat cunoștință despre încetarea respectivului caz și de a relua imediat executarea prezentului contract.

11.5. Părțile vor depune toate diligentele pentru prevenirea si/sau limitarea efectelor cazurilor de fortă majoră.

11.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

CAPITOLUL XII

 

 

Art. 12. SUBÎNCHIRIEREA SI CESIUNEA

          Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terț este interzisă.

 

CAPITOLUL XIII

 

Art. 13. Rezilierea  contractului de închiriere

13.1. Simplul fapt al neîndeplinirii de către locatar a obligațiilor prevăzute în contract, art. 6.2, atrage rezilierea de plin drept a contractului de închiriere, fără nicio notificare, fără punerea în întârziere a locatarului și fără intervenţia instanțelor de judecată.

13.2.  În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 zile de la data scadenţei, prin simplul fapt al neexecutării, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă și fără intervenţia instanțelor de judecată.

13.3.  În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitaţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe luna sau fracțiune de lună.

13.4. La expirarea scadenţei, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

 

                                                        CAPITOLUL XIV

 

Art. 14. LITIGII, CARACTERUL EXECUTORIU

14.1. Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluționa pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluționare instanțelor române competente.

14.2. Părţile declară în mod expres și confirmă că prezentul Contract constituie titlu executoriu în coformitate cu dispozițiile art 1798 NCC și art. 1809 alin. 3 raportat la alin. 2 NCC.

 

                                                          CAPITOLUL XV

 

Art. 15. SUBÎNCHIRIEREA ŞI CESIUNEA

(1)  Cedarea   drepturilor  rezultând  din   prezentul  contract,  subînchirierea   totală  sau   parţială,    sau utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participaţiune, este interzisă.

 

 

 

 

                                                        CAPITOLUL XVI

 

Art. 16. DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI

(1) Locatorul îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de închiriere, în situaţii ce privesc realizarea unor obiective de interes naţional sau local, după o prealabilă notificare a  locatarului în termen de 30 zile .

 

                                                        CAPITOLUL XVII

 

                                    

14. RELOCAŢIUNEA TACITĂ

           La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, neoperând tacita relocaţiune.

 

Art. 15.  DISPOZIȚII FINALE

           Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

           Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat si ștampilat de ambele părți.

           Orice comunicare între părți trebuie expediată la adresele menționate la cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia. În situația în care comunicarea se face prin poștă, aceasta va fi considerată primită la data menționată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată recepționată în a doua zi lucrătoare de la data expedierii acestuia.

După încetarea perioadei de închiriere, orice investitie sau modernizare adusă bunului imobil închiriat poate trece, în condițiile legii, cu acceptul locatorului și fără vreo pretenție pecuniară din partea locatarului, în proprietatea privată a locatorului.

Nici o modificare în structura interioară a spaţiilor închiriate nu se poate efectua fără acordul proprietarului.

            În cazul în care se produc stricăciuni sau alte pagube materiale legate de folosirea spaţiului închiriat, provocate de locatar, acestea se vor recupera pe cheltuiala locatarului. Dacă este vorba de o reparaţie urgentă, iar locatarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract, lucrările se pot executa şi de locator, dar pe cheltuiala locatarului, contravaloarea acestora fiind adăugate la calculul chiriei.

            Prezentul contract are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu pentru încasarea chiriei restante şi a majorărilor de întârziere la plată, precum şi pentru evacuarea locatarului când nu şi-a plătit chiria timp de 30 de zile sau a expirat valabilitatea contractului de închiriere, şi din orice motiv nu s-a prelungit în continuare.

 Anexa face parte integrantă din prezentul contract și se încheie în același număr de exemplare ca și contractul.

 Prezentul contract s-a încheiat astăzi _______________, (patru) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte, unul pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, unul pentru Biroul Evidență Patrimoniu.

 

 

                  LOCATOR,                                                                          LOCATAR,

      MUNICIPIUL TIMIȘOARA                 

                   PRIMAR,                                                                     .......................................................

           NICOLAE ROBU                                                     .................................................

   

 

 

       DIRECȚIA ECONOMICĂ

                  DIRECTOR

          STELIANA STANCIU

 

 

 

 

             SERVICIUL JURIDIC,

            DANIELA ȘTEFAN

                                                 

 

              

      DIRECTOR D.C.T.D.D I EST,

       Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        ANEXA NR. 2

 

 

 

Valorile cotelor de participare la consumul de utilităţi ce revin locatarului

 

 

 

Consum energie electrică

 

 

 

             Energia electrică necesară funcționării fiecărui aparat va fi calculată de către ..................................................................................................în baza specificațiilor din fișa tehnică a aparatului/copiator.

În funcție de capacitatea tehnică a apartaului se va calcula consumul estimativ de energie electrică/aparat/lună care se va adăuga la factura de închiriere a spațiului.

 

Ex.

    1 aparat   x    nr. estimat de KW   x   cu prețul kwh =  .......................................

            Utilitățile se vor fcatura lunar. Cuantumul utilităților se va factura rotunjit, la unitate întreagă ( nu mai puțin de 1 (una) unitate), pentru fiecare tip.

           

 

 

OPIS

cu Formularele necesare pentru depunerea ofertelor pentru licitaţia publică deschisă cu strigare în vederea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă din Timișoara situate în zona I Est, cuprinse în anexa nr. 1 a caietului de sarcini

 

 

 

Formular nr. 1 -  Declaraţie de participare la procedură;

Formular nr. 2 – Împuternicire;

Formular nr. 3 – Declaraţie;

Formular nr. 4 – Declaraţie privind eligibilitatea;

Formular nr. 5 -  Declarația de însușire a contractului propus

Formular nr. 6 – Informaţii generale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Formular nr.1

 

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

Nr. ......../....................

 

1. Denumirea completă a ofertantului

.............................................................................................................................................................

(în situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, precum şi liderul de asociaţie)

2. Sediul ofertantului (adresa completă)

...............................................................................................................................................

telefon …………………………………..………… fax …………………………………

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de

înregistrare) ………………………………………………………………………………………

4. Garanţia de participare la procedură a fost constituită, în data de ……………………… prin

chitanţa nr.: …………………….;

5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură este :

...............................................................................................................................................

……………………………………………………………………..…………………….…

6. Ne angajăm, ca, în cazul în care oferta noastră este adjudecată să încheiem cu organizatorul

licitaţiei contractul de închiriere şi să constituim garanţia de bună execuţie a contractului, în termenele stipulate în documentaţia de licitaţie.

7. Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii angajamentului stipulat la punctul a), vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului şi vom pierde garanţia de participare constituită.

8. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunile aplicate faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

9. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de licitaţie şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

 

 

___________________________

(Nume, prenume)

_________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

 

 

 

                                                                                                          Formular nr. 2

 

 

ÎMPUTERNICIRE

 

 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în

…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată

la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……,

reprezentată legal prin …..................................………………………, în calitate de

………….........…………………………, împuternicim prin prezenta pe

.............…………..........………………,domiciliat in ……..................………………

…………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP

…….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de licitaţie publică deschisă cu ofertă prin strigare iniţiată de _________________ în calitate de _______________.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la

procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe

parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

4. Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei

cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite

(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

 

Data                                             

 

Denumirea mandantului

 

…………… …………………………………

Reprezentat legal prin

 

____________________________

(Nume, prenume)

 

____________________________

(Funcţie)

 

____________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

                                    Formular nr. 3

 

 

Persoana juridică

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)........................................................... ………………………………[se inserează numele persoanei juridice], în calitate de ofertant la procedura de licitaţie publică deschisă cu ofertă prin strigare organizată de_______________________________________________ în vederea închirierii bunului

______________________________________________ aflat în proprietatea publică/ privată a mun. Timisoara, declar pe proprie răspundere următoarele:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau

activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) la data prezentei mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale

în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit ;

c1) în ultimii 2 ani nu m-am aflat în situaţia neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a obligaţiilor

contractuale, din motive imputabile mie, şi respectiv nu am săvârşit fapte care să producă sau să fie de

natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o

faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

 

Data completării

………………….

Persoană juridică,

 

 

 

 

OFERTANT /PARTICIPANT                                                                   Formular nr. 4

                                                                                                           

 --------------------------------------                                                         

     ( denumire/numele)

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 

  

 

Subsemnatul____________________________________________, reprezentant împuternicit al __________________________________________ (denumirea/numele societatii), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

    Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

 

  

 Data completării ......................                                                

 

                                                                 Ofertant/Participant,

 

 

                                                                       ......................

                                                                 (semnătură autorizată)

 

 

 

  OFERTANT/PARTICIPANT                                                                      Formular nr. 5

                                                       

………………………………..

(denumirea/numele)

 

                                                                                                                           

 

 

                      

 

                DECLARAŢIE PRIVIND ÎNSUȘIREA MODELULUI  DE CONTRACT

 

 

 

 

Subsemnatul____________________________________________, reprezentant împuternicit al __________________________________________ (denumirea/numele societatii), declar pe propria răspundere, că:

“Am citit şi suntem de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire

 

  

 Data completării ......................                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ofertant/Participant,

 

 

 

                                                                                   _______________

                                                                             (semnătura autorizată)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OFERTANT/PARTICIPANT                                                                      Formular nr. 6

                                                       

………………………………..

(denumirea/numele)

 

                                                                                                                           

 

 

INFORMAŢII GENERALE

 

 

1. Denumirea/numele:

 

2. Codul fiscal:

 

3. Adresa sediului :

 

4. Telefon:

 

Fax:

 

E-mail:

 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________

 (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

7. Domeniul principal de activitate:

          

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ofertant/Participant,

 

 

 

                                                                                   _______________

                                                                             (semnătura autorizată)

 

                                                                                                                                    Anexa nr. 1

 

 

OFERTANTUL                                                                                                         înregistrat la sediul

....................................................................................................Nr........................................................

(denumirea/numele)

                                                     SCRISOARE DE ÎNAINTARE

                                    Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în cotidianul din data...............................................

/invitaţiei de participare nr......................................    /privind organizarea în data de...............................

a licitaţiei pentru închirierea spaţiului situat în sediul................................................................................

în vederea desfăşurării activității de vânzare de cafea prin automate de cafea si/sau apa/sucuri/produse

proaspete de tip sandvis si patiserie, dulciuri, prin aparate de tip snacky, noi ..........................................

(denumirea ofertantului) vă transmitem alăturat Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând :

I.                    OFERTA completată în Formularul de ofertă;

II.         DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC OFERTA:

 1. Documentul reprezentând dovada depunerii garanţiei de participare: (tip, serie/nr.)............................

 2. Documentele pentru demonstrarea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

certificat constatator serie/nr.

certificat de înregistrare serie/nr............................................., emitent

alt document (tip, serie/nr...................................., emitent) din  care rezultă că  are  dreptul de a  desfăşura

activitatea de vânzarea de cafea prin automate de cafea și/sau apă/sucuri/produse proaspete de tip sandvis

și patiserie, dulciuri, prin aparate de tip snacky şi care certifică  faptul  că agentul economic este autorizat  

să desfăşoare activitatea impusa de îndeplinirea contractului)

 3. Documentele pentru demonstrarea situaţiei personale a ofertantului:

Certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat:

tip ............................, serie/nr................................., emitent

tip ............................, serie/nr................................., emitent

 Declaraţie pe proprie răspundere că NU ne aflăm în litigiu cu ANAF sau DGRFP Timişoara

Contractul cadru de închiriere, semnat şi parafat, însuşit fără obiecţiuni/cu obiecţiunile prezentate în anexă.

- alte documente, dacă e cazul

Prin prezenta, împuternicim pe........................................................., posesor al CI/BI....................................

să participe la procedura de licitaţie deschisă cu strigare în numele.................................................................

(denumirea ofertantului)

Data completării........................................

Ofertantul (denumirea /numele, sediul/adresa, telefon, fax)

 

 

 

Ofertant,

(semnătură autorizată şi ştampilă)

                                                                                                                                    Anexa nr. 2

 

              FORMULAR DE   OFERTĂ

 

 

                                    Către,

                                             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

 

 

 

 

1. În urma examinării documentaţiei de licitaţie, subsemnaţii,.................................................................

reprezentanţi ai ofertantului......................................................ne angajăm să participăm la licitaţia privind închirierea spaţiului.......................................amplasat în sediul...................................................

şi să oferim cel puţin preţul de strigare de                                    euro/mp/luna, fără TVA.

2. În cazul în care suntem desemnaţi câştigătorii licitaţiei ne obligăm să depunem, până la încheierea contractului de închiriere, garanţia de buna execuţie contractuală şi să semnăm contractul de închiriere în termenul prevăzut în documentaţia de licitaţie şi la valoarea adjudecată.

3. Am luat cunoştinţă de prevederile contractuale, pe care ni l-am însuşit fără/cu propuneri/obiecţiuni, numai în situatia în care există propuneri/obiecţiuni pe care le-am depus în documentele ce însoţesc oferta.

4. Până la încheierea contractului de închiriere, oferta, inclusiv strigările de preţ, constituie un acord de principiu între noi, în cazul în care contractul ae închiriere nu se încheie din culpa noastră, suntem de acord cu sancţiunea pierderii garanţiei de participare.

 

Data./..../                    

(numele în clar, semnătura şi ştampila)

 

In calitate de...........................................         deplin autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

(denumirea/numele ofertantului)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

 

                          CALCUL LUNAR /APARAT pentru energie electrică

 

 

 

In funcţie  de capacitatea tehnică  a aparatului se va calcula consumul estimat de energie electrică/aparat /lună și se va factura consumul lunar de energie electrică/aparat

 

Ex: 1 aparat x nr. estimat de KW X/zi x preţul kwh x nr. zile calendaristice   =      

 

Cotele de întreţinere (energie electrică) calculate conform normelor legale în vigoare), se vor achita până la sfârşitul lunii în care s-a emis factura pentru luna precedentă, în contul înscris pe factură.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2

 

 

 

Valorile cotelor de participare la consumul de utilităţi ce revin locatarului

 

 

 

Consum energie electrică

 

 

 

             Energia electrică necesară funcționării fiecărui aparat va fi calculată de către ..................................................................................................în baza specificațiilor din fișa tehnică a aparatului/copiator.

În funcție de capacitatea tehnică a apartaului se va calcula consumul estimativ de energie electrică/aparat/lună care se va adăuga la factura de închiriere a spațiului.

 

Ex.

    1 aparat   x    nr. estimat de KW   x   cu prețul kwh =  .......................................

     Utilitățile se vor fcatura lunar. Cuantumul utilităților se va factura rotunjit, la unitate întreagă ( nu mai puțin de 1 (una) unitate), pentru fiecare tip.

    

 

 

 


 

 FIȘĂ DE DATE privind închirierea spațiilor (amplasamentelor) disponibile în incinta clădirii Primăriei Municipiului Timișoara în vederea amplasarii unor aparate de cafea, automate de tip snacky (sucuri/ produse proaspete tip sandvis și patiserie) și copiator, respectiv spațiu disponibil din incinta Direcției de Evidență a Persoanei

 

 

A. SECȚIUNEA A – INTRODUCERE

A.l.

Denumirea şi sediul locatorului

Primăria Municipiului Timişoara,

Cod fiscal: 14756536

Adresa sediului : C.D. Loga nr.1, Timişoara, jud. Timiş, nr. de telefon/fax :

0256 408300; .

Persoana de contact la telefon: 0256/408300 int. 454,

e-mail: Marinela.Bandi@primariatm.ro

A.2.

Locul şi data de desfăşurare a licitaţiei

Sediul Primăriei Municipilui Timişoara, C. D. Loga nr.1

        în data de                       , ora              , dacă sunt cel puţin 2 ofertanţi calificaţi;

        în situaţia în care la data sus menţionată nu se prezintă/nu se califică minimum 2 ofertanţi, licitaţia se va relua.

A.3.

Legislaţia

aplicabilă

1.      LEGE nr. 287 /din 17.07.2009 privind Codul civil

2.      OUG 57/2019 privind noul cod administrativ

A.4.

Scopul licitaţiei şi obiectul acesteia

Scopul licitaţiei:

Închirierea a  6 spații în incinta sediului Primăriei Municipiului Timișoara la parter, etaj I, respectiv etaj II, în vederea amplasării a 4 automate de cafea, a unui automat de tip snacky ( sucuri/produse proaspete tip sandvis și patiserie) și un fotocopiator, dupa cum urmeaza:

S l = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, ( hol –poarta 2) destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menţionăm faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe.

S2 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, lângă cam. 8, Serviciul Resurse Umane destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menţionam faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe.

S3 = 1 mp, situat în sediul   Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj I, lângă Sala de Consiliu destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menţionam faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe

S4 = 1 mp, situat în sediul  Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, etaj II, între cam.221 și cam. 223 destinat amplasării unui automat (aparat) de preparare a băuturilor pe baza de cafea. Menţionam faptul că unul din produsele distribuite de către aparat să fie din cafea boabe

S5 = 1 mp, situat în sediul  Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter ( hol –poarta 2), destinat amplasării unui automat de tip snacky (apa/ sucuri / produse proaspete de tip sandvis și patiserie, dulciuri)

S6 = 4 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, C. D. Loga nr. 1, parter, (hol –poarta 2) destinat amplasării unui fotocopiator pentru a deservi prestări de servicii de copy/print/scanare.

Închirierea a unui spațiu în incinta sediului Direcției de Evidență a Persoanelor în vederea amplasării unui fotocopiator:

S7 = 4 mp, situat la parterul imobilului în sala de așteptare destinat amplasării unui fotocopiator pentru desfășurarea activității de fotocopiere a documentelor:

A.5.

Preţul

Preţul de pornire este de 10 euro/mp/lună şi nu include valoarea TVA. Pasul de licitare: reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Preţul de pornire reprezintă preţul unitar care va sta la baza desfăşurării licitaţiei cu strigare.

A.6.

 Durata contractului

Durata contractului de închiriere este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, prin act adiţional, pe maximum aceeaşi durată, la solicitarea expresă a locatarului, cu cel puţin 90 de zile calendaristice înainte de expirare a contractului.

In situaţia în care nu se mai intenţionează prelungirea contractului de închiriere, anterior împlinirii termenului de expirare, locatorul îi va notifica locatarului acest lucru, urmând ca la împlinirea termenului să ia masuri în sensul eliberării spaţiului de către locatar, tacita relocaţiune neoperând.

B. SECŢIUNEA B CONDIŢII DE PARTICIPARE

B.l.

Costuri asociate participării

Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării ofertei şi a documentelor care o însoţesc, iar organizatorul licitaţiei nu va fi în nici un fel responsabil sau răspunzător pentru respectivele costuri.

B.2.

Garanţia de participare Ia licitaţie

Pentru a putea participa la licitaţie, fiecare ofertant este obligat să depună, până la data limită de depunere a ofertelor, o garanţie de participare, care este necesară pentru a proteja locatorul faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului, pe perioada dintre data de adjudecare a licitaţiei şi data semnării contractului.

Garanţia de participare, constituită de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite câştigătoare, se returnează de către organizatorul procedurii în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea eventualelor contestații (5 zile de la data transmiterii adreselor de înștiințare asupra rezultatului licitației), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei

Garanţia de participare constituită de ofertant se reţine de către titularul dreptului de administrare în următoarele situaţii, care nu se datorează celor de forţă majoră sau de caz fortuit:

 ofertantul nu se prezintă la licitaţie;

   se revocă oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare;

   se revocă oferta după adjudecare;

   câştigătorul licitaţiei nu constituie Garanţia pentru buna execuţie a contractului și/sau nu semnează contractul de închiriere în termenul de valabilitate a ofertei.

Valoarea garanţiei de participare este:

20 euro pentru spaţiul SI ;  20 euro pentru spaţiul S2 ; 20 euro pentru spaţiul S3;

20 euro pentru spaţiul S4; 20 euro pentru spaţiul S5;  40 euro pentru spațiul S6;  40 euro pentru spațiul S7 și se plăteşte în lei la cursul de schimb al BNR din data efectuării plăţii, cu ordin de plată în contul R012 TREZ 6215 006X XX00 0334, deschis la Trezoreria Timişoara pe numele Municipiului Timișoara.

B.3.

 Condiţii de calificare

Cerinţele de calificare a ofertanţilor se referă la:

(a)    Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: ofertantul trebuie să demonstreze apartenenţa la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului;

(b)     Situaţia personală a ofertantului: va fi exclus din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de închiriere orice ofertant care:

  se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare a spaţiului

  nu şi-a îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat până la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor.

B.4.

Dreptul de a solicita clarificări

Orice ofertant care a cumpărat un exemplar din documentaţia de licitaţie are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta, în termen de maximum 3 zile de la primirea invitaţiei de participare la licitaţie/apariţia în presă a anunţului referitor la organizarea licitaţiei.

Locatorul are obligaţia:

    de a răspunde în scris, în mod clar, complet şi fară ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, în maximum 5 zile de la primirea unei solicitări din partea unui ofertant, cu cel puţin 5 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor;

  de a transmite răspunsurile -însoţite de întrebările aferente - către toţi ofertanţii care au cumpărat documentaţia de licitaţie luând măsuri de a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective;

  să răspundă şi la solicitările de clarificări care nu au fost transmise în timp util, numai dacă perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor;

Reguli de comunicare şi transmitere a datelor:

  orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, trebuie să se transmită în scris.

orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii.

  documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi:

a)     prin poştă;

b)     prin fax;

c)     prin-mail.

SECŢIUNEA C - INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI

PREZENTARE A OFERTELOR

C.l.

Elaborare

Toate documentele solicitate prin documentaţia de licitaţie:

  se redactează în limba română

trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă

trebuie să fie semnate de către reprezentanţii legal autorizaţi să angajeze ofertantul în procedura de licitaţie şi ştampilate.

Numele reprezentanţilor autorizaţi se scrie în clar.

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte, sunt valide doar dacă sunt vizate de persoana autorizată să semneze documentele.

C.2.

Documentele care se prezintă de ofertanţi pentru participarea la licitaţie cu strigare

Ofertanţii care îşi manifestă interesul de a participa la licitaţie depun la data indicată mai jos, la registratura organizatorului licitaţiei, următoarele:

1.                 Scrisoarea de înaintare - întocmită în 2 exemplare, pe baza anexei nr. 1, se înregistrează la registratura organizatorului licitaţiei:

1 exemplar rămâne la registratură și 1 exemplar se păstrează de ofertant.

2.                 Coletul sigilat (conţinând oferta şi documentele care o însoţesc) pe care se va scrie clar şi citeţ "LICITAŢIE PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚII: Amplasamentul nr....la care se doreşte participarea) disponibile în incinta clădirii  Primăriei Municipiului  Timişoara în vederea amplasării unor aparate de cafea, automate tip snacky și copiator, denumirea spaţiului la care se doreşte participarea)". "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE                 ", iar pe verso numele, prenumele/denumirea şi adresa ofertantului.

In coletul sigilat se introduc:

1.1. OFERTA - întocmită pe baza anexei nr. 2 - introdusă într-un plic separat, pe care se va scrie numele ofertantului, precum şi inscripţia « OFERTA ».

Oferta repr Oferta reprezintă valoarea iniţială oferită de către ofertant la deschiderea licitaţiei.

Orice ofer Orice ofertant, prin depunerea ofertei, este de acord cu minimum preţul de pornire solicitat prin documentaţia de licitaţie.

1.2. D          DOCUMENTELE CARE ÎNSOŢESC OFERTA:

1.1.a) Documentul reprezentând dovada depunerii garanţiei de participare: Dovada depunerii garanţiei de participare se depune în original (chitanţa fiscală/ordinul de plată + extrasul de cont vizat de bancă), garanţia de participare trebuie să fie prezentată pentru conformitate cel mai târziu la deschiderea ofertelor, comisiei de licitaţie.

Orice ofertă care nu este însoţită de dovada constituirii garanţiei de participare va fi respinsă la deschidere.

1.1.             b)  Documentele pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare:

b.l.             Documente solicitate ofertanţilor pentru demonstrarea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale:

b.1.1. Ce   Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comerţului, eliberat în luna anterioară depunerii ofertelor, în oricare din formele: în original, copie legalizată sau copie lizibilă pe care este menţionat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", datată, semnată şi parafată;

b.l.2.         Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care conţine codul unic de înregistrare ce dovedeşte forma de înregistrare: copie lizibilă pe care este menţionat pe fiecare pagina în parte "conform cu originalul", semnată şi parafată;

Documente solicitate ofertanţilor pentru demonstarea situaţiei personale:

   Certificatele constatatoare eliberate de autorităţile competente privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat obținut de la Direcția Generală a Finanțelor Publice (nu mai vechi de 30 de zile), inclusiv cele local al Municipiului Timişoara (document original eliberat de, Direcţia Fiscală a Municipiului Timișoara nu mai vechi de 30 de zile), precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, din care să reiasă că ofertantul NU ARE datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor, în oricare din formele: original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul", datată, semnată şi parafată.

b.2.2           Declaraţie pe proprie răspundere că ofertantul NU se află în litigiu cu Primăria Municipiului Timişoara (datată, semnată şi parafată)

b.2.3          Declarație de însușire a modelului cadru a contractului de închiriere, însuşit fară/cu obiecţiuni (datat, semnat şi parafat).

In cazul în care există obiecţiuni la contract, acestea se vor prezenta concret. Neprezentarea tuturor documentelor solicitate atrage eliminarea necondiţionată a ofertantului din licitaţie.

    Document justificativ privind plata taxei de participare la licitație

    Copie chitanță cumpărare caiet sarcini

    Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

C.3.

Data limită de primire a ofertelor

Ofertele vor fi depuse până cel târziu la data de               , ora         la cam. 12, ghișeul 10, 11, Serviciul de Relaționare cu Cetățenii, Primăria Municipiului Timişoara, C.D. Loga nr. 1 şi respectiv până la data de              , ora             , în cazul amânării licitaţiei.

Ofertele depuse peste termen se resping şi se returnează nedeschise ofertanţilor.

C.4.

Oferte întârziate

Se va refuza primirea coletelor prezentate după data și ora limită de depunere, prezentată prin documentaţia de licitaţie, respectiv a garanţiilor pentru acestea.

SECŢIUNEA D - DERULAREA LICITAŢIEI CU STRIGARE

D.l.

Comisia de licitaţie

Pentru analizarea, validarea ofertelor şi derularea licitaţiei, prin decizie a conducătorului Primăriei Municipiului Timișoara, se numeşte o Comisie de licitaţie, dintre membrii căreia o persoană este desemnată preşedinte.

Fiecăruia dintre membrii comisiei de licitaţie i se desemnează un supleant.

In cazul în care, după depunerea documentelor de participare la licitaţie, există membrii în comisie, rude sau afini până la gradul al IV-lea, inclusiv, cu reprezentanţii, asociaţii, administratorii operatorului economic ofertant, ori cu ofertantul persoană fizică, aceştia vor fi înlocuiţi cu supleanţii.

Comisia de licitaţie răspunde de modul de desfăşurare a licitaţiei, atribuţiile acesteia fiind:

analiza şi selectarea ofertanţilor pe baza documentelor de participare la licitaţie, depuse de aceştia;

derularea licitaţiei cu strigare;

întocmirea procesului-verbal al licitaţiei cu strigare;

   întocmirea hotărârii de adjudecare

D.2.

Desfăşurarea

licitaţiei

Licitaţia se desfăşoară la locul, data şi ora stabilite prin anunţul publicitar dacă până la termenul-limită de depunere a ofertelor au fost depuse cel puţin2 documentaţii de  participare la licitaţie, iar la data respectivă se prezintă cel puţin 2 ofertanţi

In cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute mai sus, comisia de licitaţie:

  solicită legitimarea reprezentanţilor ofertanţilor pe baza actului de identitate şi confruntă cu împuternicirea scrisă

  desface plicurile şi verifică existenţa şi conţinutul documentelor de calificare solicitate prin caietul de sarcini

  face cunoscut public numele ofertanţiilor calificaţi cât şi al celor descalificaţi, precizându-se motivele descalificării

Dacă, în urma verificărilor, există cel puţin doi ofertanţi calificaţi, comisia derulează licitaţia cu strigare:

  se deschid ofertele admisibile şi se anunţa valorile înscrise în oferte

  se stabileşte valoarea ofértată care este mai mare decât preţul de pornire solicitat prin documentaţia de licitaţie şi de la care se va porni strigarea; în lipsa unei asemenea oferte, preţul de la care se va porni strigarea va fi chiar cel anunţat prin documentaţia de licitaţie

  se anunţă preţul de pornire al licitaţiei de la care porneşte strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite, 10 % din prețul de pornire la licitație, 3 praguri.

  se începe licitaţia efectivă, oferindu-se spre închiriere spaţiul, prin strigări care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.

  se adjudecă spaţiul supus licitaţiei în favoarea participantului care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită şi supralicitări, oferă primul preţul cel mai mare.

In situaţia în care, până la termenul-limită de depunere a ofertelor NU au fost depuse cel puţin 2 documentaţii de participare la licitaţie, iar la data respectivă NU se prezintă cel puţin 2 ofertanţi sau în situaţia în care nu există minimum 2 ofertanţi calificaţi pentru spaţiul propus spre închiriere, licitaţia se repetă după 7 zile lucrătoare, data se anunță prin anunțul de licitație.

In cazul în care, la prima licitaţie se califică doar un singur ofertant, oferta nedeschisă şi documentele care o însoţesc, depuse de acesta şi verificate de comisia de licitaţie se păstrează la sediul organizatorului licitaţiei, rămânând valabile şi pentru următoarea şedinţă de licitaţie.

A doua licitaţie se desfăşoară la data și ora anunțate, stabilită, în aceleaşi condiţii cu licitaţia anterioară, fără a urma însă regimul licitaţiei amânate din lipsă de oferte. In situaţia repetării licitaţiei, adjudecarea se va putea face chiar dacă există un singur ofertant care răspunde condiţiilor de calificare şi care oferă prețul de pornire.

In toate fazele, comisia întocmeşte un proces-verbal, în care se consemnează toate activităţile ce se desfăşoară în timpul licitaţiei, inclusiv valorile licitate de ofertanţi la fiecare strigare. Procesul-verbal aferent derulării licitaţiei propriu-zise se semnează de membrii comisiei şi de reprezentanţii participanţilor, se datează şi toţi participanţii la licitaţie primesc câte o copie a acestuia.

In termen de maximum 3 zile lucrătoare de la închiderea procedurii, se întocmeşte hotărârea de adjudecare, în care se stipulează: denumirea şi sediul locatorului, numărul şi data procesului verbal de licitaţie, datele de identificare a spaţiului, datele de identificare a ofertantului câştigător, preţul unitar la care s-a adjudecat precum şi preţul total de închiriere al spaţiului.

Hotărârea de adjudecare se supune aprobării conducătorului instituției şi se comunică, în scris, cu confirmare de primire, atât ofertantului câştigător, cât şi celor necâştigători.

D.3.

Căi de atac

Orice ofertant care participă la licitaţie poate formula o contestaţie, în scris, în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului licitaţiei, ce se depune la registratura Primăriei Municipiului  Timişoara. Nu se pot depune contestaţii în situaţia în care licitaţia respectivă se amână sau se anulează.

Organizatorul licitaţiei este obligat să soluţioneze contestaţia şi să comunice rezultatul în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia. Pentru aceasta se numeşte, prin decizie a conducătorului Primăriei Municipiului Timițoara, o comisie de soluţionare a contestaţiilor care, în termen de 3 zile lucrătoare, trebuie să raporteze în scris conducerii, rezultatul analizării contestaţiei.

In situaţia în care raportul comisiei de verificare a contestaţiilor constată justeţea contestaţiei, conducătorul instituției organizatoare aprobă anularea licitaţiei derulate şi dispune repetarea procedurii.

Anularea licitaţiei se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestaţii întemeiate privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, prin încălcarea prevederilor legale privind închirierea amplasamentelor, care au afectat concurenţa loială, nu au asigurat transparenţa procedurilor de licitaţie sau au produs discriminări între ofertanţi;

In termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de verificare a contestaţiilor, va comunica contestatarului decizia luată, în scris, cu confirmare de primire.

SECŢIUNEA E - ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

E.l.

Încheierea contractului

Contractul de închiriere se încheie cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare în maximum 20 zile lucrătoare de la data:

-          adjudecării licitaţiei de închiriere, dacă nu există contestaţii;

-          soluţionării   irevocabile  a  contestaţiei,  dacă  o asemenea cale de atac a fost

formulată.

In situaţia în care ofertantul câştigător renunţă sau nu se prezintă în termenul stabilit pentru încheierea contractului, acesta pierde Garanţia de participare, iar procedura de licitaţie se repetă.

E.2.

Garanţii pentru executarea contractului de închiriere

In scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligaţiei de plată a chiriei, precum şi a obligaţiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligaţiilor prevăzute în contract, locatarul are obligaţia să constituie o garanţie de bună execuţie, egală cu valoarea totală a chiriei pe șase luni de zile.

Valoarea garanţiei constituite pentru buna desfăşurare a contractului se actualizează periodic, în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţională a României.

In cazul în care, locatarul nu plăteşte chiria sau orice alta sumă de bani datorată locatorului, locatorul poate executa Garanţia.

E.3.

Contractul de închiriere

Contractul de închiriere se perfectează la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, pe baza:

  datelor din Hotărârea de adjudecare a spaţiului emisă de comisia de licitaţie,

  contractului-cadru din documentaţia de atribuire şi a propunerilor/observaţiilor depuse la ofertă, de ofertantul desemnat câştigător. In situaţia în care aceste propuneri/observaţii nu există, nici o negociere ulterioară a clauzelor contractuale nu va fi acceptată şi se va semna contractul în forma prezentată în documentaţia de atribuire.

procesului-verbal de predare-primire a spaţiului închiriat încheiat între unitatea de administrare şi locatar în termen de maximum 30 zile de la data constituirii garanției

dovada constituirii garanţiei de bună execuţie contractuală în contractul de închiriere sunt prevăzute clauze privind:

  eliberarea spaţiului închiriat, în tot sau în parte, în maximum 30 de zile calendaristice de la data notificării, după caz, a denunţării unilaterale a contractului ori de la data semnării actului adiţional de modificare a obiectului contractului, atunci când nevoile titularului dreptului de administrare impun acest lucru.

  obligaţia de restituire a bunului este prevăzută concomitent cu obligaţia de plată a unor penalităţi stabilite pentru fiecare zi de întârziere.

  majorări de întârziere la plata chiriei şi a utilităţilor, în cuantum de 1 % asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.

obligativitatea executării, de către locatar, a tuturor lucrărilor de reparaţii şi/sau de întreţinere la spaţiile şi instalaţiile din folosinţă exclusivă şi, să suporte, în cotă-parte cu locatorul, proporţional cu suprafaţa totală închiriată, costul lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi a instalaţiilor de folosinţă comună.

subînchirierea în tot sau în parte a spaţiului sau cesiunea contractului unui terţ sunt interzise.

 

 

SECȚIUNEA F – DESCRIEREA SPAŢIULUI

F.l.

Statutul juridic al spaţiului

 

Spaţiile de închiriat ( SI, S2, S3, S4, S5, S6 ) sunt situate în sediul Primăriei Municipiului Timișoara, imobil inregistrat în inventariul propriu al Municipiului Timişoara sub nr. 18675; Imobilul este înscris în Cartea funciara cu nr. 402772-C1  a Municipiului Timişoara.

Spațiul de închiriat S7 este situat în sediul Direcției de Evidență a Persoanei imobil înregistrat în inventariul propriu al Municipiului Timişoara sub nr. 19407; Imobilul este înscris în Cartea funciara cu nr. 403756-C2  a Municipiului Timişoara.

Valoarea totală de inventar a clădirilor şi construcţiilor ce compun sediul Primăriei Municipiului Timișoara este de 1.610.676,8 lei, iar valoarea totală de inventar a clădirilor şi construcţiilor ce compun sediul Direcției de Evidență a Persoanei este de  6.335.260,00 lei.                          

F.2.

Caracteristicile tehnice ale spaţiului

Spaţiile care constituie obiectul licitaţiei:

S1 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, parter, poarta 2

S2 = 1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, parter, lângă cam. 8

S3 =  1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, etaj I, lângă Sala de Consiliu

S4 =  1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, etaj II între cam. 221 și cam.223

 S5 =  1 mp, situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, parter, poarta 2

 S6 = 4 mp (2x2 ) situat în sediul Primăriei Municipiului Timişoara,

parter, poarta 2

 S7 =  4 mp (2x2) situat în sediul Direcției de Evidență a Persoanei, în sala de așteptare

F.3.

Descrierea

utilităţilor

sediului

Utilităţile sediului în care este integrat spaţiul de închiriat sunt asigurate astfel:

                   Energia electrică

Utilităţile comune la care participă LOCATARUL (la comun alături de toţi utilizatorii incintei) sunt: energia electrică (pt aparatele de cafea, snacky și copiatoare). Cheltuielile aferente asigurării/furnizării acestor utilităţi/servicii se plătesc de LOCATOR în mod global, în baza contractelor de furnizare/prestare încheiate cu furnizorii/prestatorii de utilităţi/servicii, iar de la LOCATAR se va percepe ulterior contravaloarea acestora în baza preţurilor furnizorilor, respectiv a prestatorilor de servicii, în funcţie de cota de participare la consum stabilită.

Valoarea preliminară a cotei de participare la consumul de energie electrica ce revine LOCATARULUI este înscrisa în anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini şi reprezintă: cota de participare la energie electrică este data în funcţie de puterea instalata a aparatului respectiv.

Valoarea definitivă a cotei de participare la consumul de utilităţi (energie electrică) se va calcula după preluarea spaţiului de către LOCATAR în funcţie de consumul mediu lunar al fiecărui aparat conform cărții tehnice puse la dispoziţie de ofertant şi se va înscrie în Anexa nr. 2 la contractul de închiriere, fiind parte integrantă din acesta. Plata utilităţilor se face lunar, în baza facturii emise de către Biroul Evidență Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și se achită în contul RO62 TREZ 24A5 1010 3200 103X, deschis la Trezoreria Timişoara în numele locatorului.

 

 

 

 

           DIRECTOR,                                                                                       CONSILIER,

Ec. FLORIN RĂVĂȘILĂ                                                                       MARINELA BANDI