Hotărârea nr. 20/2020

20/31.01.2020 Privind aprobarea proiectului "Extindere iluminat public in Parcul Botanic" si a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea Consiliului Local 20/31.01.2020
Privind aprobarea proiectului "Extindere iluminat public in Parcul Botanic" si a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

PROIECT: ,, Extindere iluminat public in Parcul Botanic";
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon;
Prioritatea de Investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor;
Operatiunea C - Iluminat Public;
Apel de proiecte POR2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI;
Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-1957/29.01.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.01.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-1957/29.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea de clarificare 4 - Adresa ADR Vest nr. 1780/27.01.2020;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. 4 lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic" în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operatiunea C, Apel de proiecte nr. POR2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI.

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic", în cuantum de 3.820.894,23 lei (inclusiv TVA).

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie în proiect a 107.294,84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 75.787,74 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic".

Art. 4: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic", pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6: Se împuterniceşte domnul Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică de către secretarul municipiului:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.

Presedinte de sedinta
SORIN IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-1957/29.01.2020

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea proiectului ,,Extinere iluminat public in Parcul Botanic” si a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. 1957/29.01.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Extinere iluminat public in Parcul Botanic” si a cheltuielilor legate de proiect, facem următoarele precizări:

Prin cererea cu nr. de inregistrare V/TM/2018/3/3.1/C/864/17.10.2018, cod SMIS 126909, s-a depus spre finantare proiectul cu titlul " Extindere iluminat public in Parcul Botanic", in conformitate cu cerințele Ghidului de finanțare POR 2014-2020 - Axa 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public. Ca urmare a aplicarii mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI pentru proiectul cu titlul "Extindere iluminat public in Parcul Botanic", solicitant UAT Municipiul Timisoara, se demareaza etapa precontractuala.

Proiectul are în vedere realizarea unui sistem de iluminat public de calitate care va aduce următoarele beneficii pentru comunitate:

 • - Realizarea unui iluminat public corect, în conformitate cu standardul EN 13201 / 2015, orientat către utilizarori, adaptat în funcțiunile spațiului public.

 • - Gestionarea centralizată, în timp real a sistemului de iluminat public care generează reducerea costurilor de întreținere.

 • - Realizarea unui iluminat controlat (prin posibilitatea modificării nivelului luminanței și/sau iluminării ca urmare a unui program stabilit, conducând la economii de energie electrică).

 • - Crearea unui iluminat interactiv, fără a compromite siguranța populației.

 • - Instalarea de aparate de iluminat performante, fiabile, cu garanție mare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public prin folosirea corpurilor de iluminat performante (cu leduri) și prin gestionarea centralizată în timp real a sistemului de iluminat public.

Obiectul de investiții urmareste obtinerea valorilor pentru parametrii luminotehnici conform standardelor in vigoare, prin folosirea unor aparate de iluminat performante, cu o distributie optimizata a intensitatii luminoase, echipate cu aparataj si surse de lumina cu o eficacitate foarte buna.

Potrivit art. 7 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

Conform art. 7 alin. (5) și (6) din HG nr. 907/2016 pentru indicatorii tehnico-economici: indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile și intervalele în care se pot încadra acestea, în funcție de specificul obiectivului de investiții și în conformitate cu normele și reglementările tehnice în vigoare. În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

In acest sens, prin HCL nr. 470/13.09.2018 a fost aprobata documentatia tehnico-economica - faza SF, indicatorii tehnico-economici si anexa privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul „Extindere iluminat public in Parcul Botanic”, ulterior fiind adoptata HCL nr. 330/14.06.2019 pentru modificarea HCL nr.470/13.09.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumara a investiției pentru obiectivul „Extindere iluminat public în Parcul Botanic”.

Astfel, in urma finalizarii etapei de evaluare si selectie a proiectului depus cu titlul ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic” prin Adresa ADR Vest nr.1780/27.01.2020, inregistrata la Primaria Timisoara sub nr. CDE2020-00078/27.01.2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest ne comunica in cuprinsul Solicitarii de clarificare 4, ca este necesară adoptarea unei hotărâri de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, conform solicitărilor din Ghidul Solicitantului.

Ținând cont de cele mai sus exprimate, propunem spre aprobarea Coniliului Local al Municipiului Timișoara următoarele:

 • - aprobarea proiectului „Extindere iluminat public in Parcul Botanic” in vederea finantarii acestuia;

 • - aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum de 3.820.894,23 lei (inclusiv TVA);

 • - aprobarea contribuției proprii în proiect a 107.294,84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 75.787,74 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic”;

 • - asigurarea din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic”, pentru implementarea proiectului în condiții optime;

- asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

- împuternicirea domnului Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Timișoara.

Ținând cont de cele mai sus prezentate considerăm că proiectul îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


SEF SERVICIU EMSUP IOAN ZUBASCU

CONSILIER,

TEODORA GENTIMIR

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatmro internet: www.yrimariatm.ro

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE Privind aprobarea proiectului ,,Extinere iluminat public in Parcul Botanic” si a cheltuielilor legate de proiect

1.Descrierea situatiei actuale

Iluminatul public reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizației moderne. El are rolul de a asigura atât orientarea și circulație în siguranță a pietonilor și vehiculelor pe timp de noapte, cât și crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală. Realizarea unui iluminat corespunzător determină, în special, reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților desfășurate pe durata nopții. Dintre premierele Timișoarei, care plasează orașul printre spațiile urbane europene competitive din punct de vedere economic, tehnologic și cultural, trebuie menționate cele legate de iluminatul public, respectiv:

 • - 1760 - primul oraș din Imperiul Habsburgic cu străzile iluminate cu lămpi;

 • - 1855 - primul oraș din Imperiul Habsburgic cu străzile iluminate cu gaz;

 • - 1884 - primul oraș din Europa cu străzile iluminate electric (731 de lămpi).

În prezent, întregul sistem de iluminat public din municipiu a fost modernizat prin înlocuirea lămpilor cu vapori de mercur cu surse de lumină cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune. Eficientizarea energetică a sistemului existent ridică noi provocări, bunele practici în domeniul eficienței energetice în iluminatul public al unor orașe europene demonstrând rezultate notabile în reducerea consumului de energie electrică prin implementarea corpurilor de iluminat cu tehnologiei LED, care sunt mai eficiente energetic și au costuri de mentenață minime.

In data de 17.10.2018 s-a depus " spre finantare proiectul cu titlul " Extindere iluminat public in Parcul Botanic”, in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare POR 2014-2020 -Axa 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public. Ca urmare a aplicarii mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI pentru proiectul cu titlul " Extindere iluminat public in Parcul Botanic", solicitant UAT Municipiul Timisoara, cu nr. de inregistrare V/TM/2018/3/3.1/C/864/17.10.2018, cod SMIS 126909, se demareaza etapa precontractuala.

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

In urma finalizarii etapei de evaluare si selectie a proiectului depus cu titlul ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic” este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea proiectului ,, Extindere iluminat public in Parcul Botanic” si a cheltuielilor legate de proiect conform solicitărilor din Ghidul Solicitantului si Adresei ADR Vest nr.1780/27.01.2020, inregistrata la Primaria Timisoara sub nr.CDE2020-000078/27.01.2020.

2*21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Cod FO 53-01, ver. 2


Ținând cont de cele mai sus exprimate, propunem spre aprobarea Coniliului Local al Municipiului Timișoara următoarele:

 • - aprobarea proiectului „Extindere iluminat public in Parcul Botanic” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/7 REGIUNI;

 • - aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum de 3.820.894,23 lei (inclusiv TVA);

 • - aprobarea contribuției proprii în proiect a 107.294,84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 75.787,74 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic”;

 • - asigurarea din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,, Extindere iluminat public in Parcul Botanic”, pentru implementarea proiectului în condiții optime;

 • - asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

 • - împuternicirea domnului Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Timișoara.

3.Concluzii

Având in vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic” si a cheltuielilior legate de proiect, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunean C - Iluminat Public.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR GENERAL, CULITA CHIȘ

2*21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Cod FO 53-01, ver. 2


ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL   TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-1957/29.01.2020           

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului ,,Extinere iluminat public in Parcul Botanic” si a cheltuielilor legate de proiect

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. 1957/29.01.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului Extinere iluminat public in Parcul Botanic” si a cheltuielilor legate de proiect, facem următoarele precizări:

 

            Prin cererea cu nr. de inregistrare V/TM/2018/3/3.1/C/864/17.10.2018, cod SMIS 126909, s-a depus spre finantare proiectul cu titlul " Extindere iluminat public in Parcul Botanic", in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare POR 2014-2020 – Axa 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C – Iluminat Public. Ca urmare a aplicarii mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI pentru proiectul cu titlul "Extindere iluminat public in Parcul Botanic", solicitant UAT Municipiul Timisoara, se demareaza etapa precontractuala.

            Proiectul are în vedere realizarea unui sistem de iluminat public de calitate care va aduce următoarele beneficii pentru comunitate:

- Realizarea unui iluminat public corect, în conformitate cu standardul EN 13201 / 2015, orientat către utilizarori, adaptat în funcțiunile spațiului public.

- Gestionarea centralizată, în timp real a sistemului de iluminat public care generează reducerea costurilor de întreținere.

- Realizarea unui iluminat controlat (prin posibilitatea modificării nivelului luminanței și/sau iluminării ca urmare a unui program stabilit, conducând la economii de energie electrică).

- Crearea unui iluminat interactiv, fără a compromite siguranța populației.

- Instalarea de aparate de iluminat performante, fiabile, cu garanție mare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta creşterea eficienţei energetice  a sistemului de iluminat public prin folosirea corpurilor de iluminat performante (cu leduri) și prin gestionarea centralizată în timp real a sistemului de iluminat public.

Obiectul de investiţii urmareste obtinerea valorilor pentru parametrii luminotehnici conform standardelor in vigoare, prin folosirea unor aparate de iluminat performante, cu o distributie optimizata a intensitatii luminoase, echipate cu aparataj si surse de lumina cu o eficacitate foarte buna. 

 

 

 

 

 

 

Potrivit art. 7  din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii.

Conform art. 7 alin. (5) şi (6) din HG nr. 907/2016 pentru indicatorii tehnico-economici: indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, proiectantul indică, în cadrul studiului de fezabilitate, valorile admisibile şi intervalele în care se pot încadra acestea, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi în conformitate cu normele şi reglementările tehnice în vigoare. În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

          In acest sens, prin HCL nr. 470/13.09.2018 a fost aprobata documentatia tehnico-economica – faza SF, indicatorii tehnico-economici si anexa privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul „Extindere iluminat public in Parcul Botanic”, ulterior fiind adoptata HCL nr. 330/14.06.2019 pentru modificarea HCL nr.470/13.09.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF,  a indicatorilor tehnico-economici  și a anexei privind descrierea sumarã a investiției pentru obiectivul ”Extindere iluminat public în Parcul Botanic”.

Astfel, in urma finalizarii etapei de evaluare si selectie a proiectului depus cu titlul ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic prin Adresa ADR Vest nr.1780/27.01.2020, inregistrata la Primaria Timisoara sub nr. CDE2020-00078/27.01.2020, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest ne comunica in cuprinsul Solicitarii de clarificare 4, ca este necesară adoptarea unei hotărâri de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, conform solicitărilor din Ghidul Solicitantului.

 

Ţinând cont de cele mai sus exprimate, propunem spre aprobarea Coniliului Local al Municipiului Timişoara următoarele:

- aprobarea proiectului „Extindere iluminat public in Parcul Botanic” in vederea finantarii acestuia;

- aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum de 3.820.894,23 lei (inclusiv TVA);

- aprobarea contribuției proprii în proiect a 107.294,84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 75.787,74 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic”;

 - asigurarea din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic”, pentru implementarea proiectului în condiții optime;

 

- asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

- împuternicirea domnului Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate considerăm că proiectul îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           DIRECTOR,                                        SEF SERVICIU EMSUP,

                        CULIŢĂ CHIŞ                                                IOAN ZUBASCU

 

 

 

                                                                                                

                                                                                        CONSILIER,

                                                                                 TEODORA GENTIMIR

 

 

 

 

                  

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL   TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-           

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE

Privind aprobarea proiectului ,,Extinere iluminat public in Parcul Botanic” si a cheltuielilor legate de proiect

 

 

      1.Descrierea situatiei actuale

     Iluminatul public reprezintă unul din criteriile de calitate ale civilizaţiei moderne. El are rolul de a asigura atât orientarea şi circulaţie în siguranţă a pietonilor şi vehiculelor pe timp de noapte, cât şi crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală. Realizarea unui iluminat corespunzător determină, în special, reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătăţirea climatului social şi cultural prin creşterea siguranţei activităţilor desfăşurate pe durata nopţii. Dintre premierele Timişoarei, care plasează oraşul printre spaţiile urbane europene competitive din punct de vedere economic, tehnologic şi cultural, trebuie menţionate cele legate de iluminatul public, respectiv:

- 1760 - primul oraş din Imperiul Habsburgic cu străzile iluminate cu lămpi;

- 1855 - primul oraş din Imperiul Habsburgic cu străzile iluminate cu gaz;

- 1884 - primul oraş din Europa cu străzile iluminate electric (731 de lămpi).

În prezent, întregul sistem de iluminat public din municipiu a fost modernizat prin înlocuirea lămpilor cu vapori de mercur cu surse de lumină cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune. Eficientizarea energetică a sistemului existent ridică noi provocări, bunele practici în domeniul eficienţei energetice în iluminatul public al unor oraşe europene demonstrând rezultate notabile în reducerea consumului de energie electrică prin implementarea corpurilor de iluminat cu tehnologiei LED, care sunt mai eficiente energetic şi au costuri de mentenaţă minime.

            In data de 17.10.2018 s-a depus " spre finantare proiectul cu titlul " Extindere iluminat public in Parcul Botanic”,  in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare POR 2014-2020 – Axa 3 - Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea C – Iluminat Public. Ca urmare a aplicarii mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI pentru proiectul cu titlul " Extindere iluminat public in Parcul Botanic", solicitant UAT Municipiul Timisoara, cu nr. de inregistrare V/TM/2018/3/3.1/C/864/17.10.2018, cod SMIS 126909, se demareaza etapa precontractuala.

           

 

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

In urma finalizarii etapei de evaluare si selectie a proiectului depus cu titlul ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru aprobarea proiectului ,, Extindere iluminat public in Parcul Botanicsi a cheltuielilor legate de proiect conform solicitărilor din Ghidul Solicitantului  si Adresei ADR Vest nr.1780/27.01.2020, inregistrata la Primaria Timisoara sub nr.CDE2020-000078/27.01.2020.

Ţinând cont de cele mai sus exprimate, propunem spre aprobarea Coniliului Local al Municipiului Timişoara următoarele:

- aprobarea proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/7 REGIUNI;

- aprobarea valorii totale a proiectului în cuantum de 3.820.894,23 lei (inclusiv TVA);

- aprobarea contribuției proprii în proiect a 107.294,84 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 75.787,74 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic”;

 - asigurarea din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,, Extindere iluminat public in Parcul Botanic”, pentru implementarea proiectului în condiții optime;

- asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

- împuternicirea domnului Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara.

 

3.Concluzii

Având in vedere cele de mai sus, supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotarâre privind aprobarea proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic” si a cheltuielilior legate de proiect, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunean C – Iluminat Public.

 

.

 

 

 

 

 

                                    PRIMAR,                                                            DIRECTOR GENERAL,

                              NICOLAE ROBU                                                             CULITA CHIŞ