Hotărârea nr. 2/2020

2/14.01.2020 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în CF nr.446050 Timişoara, nr.top.446050, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către STEPANESCU LUCIAN ILIE
Hotararea Consiliului Local 2/14.01.2020
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în CF nr.446050 Timişoara, nr.top.446050, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către STEPANESCU LUCIAN ILIE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.CT2019-7203/02.12.2019 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr.CT2019-7203/02.12.2019 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.CT2019-007203/05.12.2019- Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2019 - 007203/02.12.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CT2019-7203 din 11.11.2019;
Având în vedere "Declaraţia"de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 767 din 08.11.2019, la Societatea Profesională Notarială "Zima Alexandra şi Cuc Maria-Cosmina", de către Notar Public, Cuc Maria-Cosmina;
În conformitate cu prevederile art.553, alin (2) , art. 562, alin.(2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 286, alin. (4) şi a pct. I din Anexa nr. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 446050-Timişoara, în suprafaţă de 100 m.p.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului - teren menţionat la art.1, din domeniul privat al Municipiului Timişoara, în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de "teren intravilan pentru drum".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est - Biroul Clădiri-Terenuri I Est şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- domnului Stepănescu Lucian Ilie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2019- 007203/02.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în CF nr.446050 Timișoara, nr.top.446050, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate

de către STEPANESCU LUCIAN ILIE

Având în vedere adresa nr.CT2019-007203 din 11.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Stepanescu Lucian-Ilie prin împuternicit Stepanescu Ana, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara, teren intravilan extins-arabil înscris în C.F. nr.446050-Timișoara, nr.top.446050 în suprafață de 100 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum .

Având în vedere, “Declarația”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.767 din 08.11.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”ZIMA ALEXANDRA și CUC MARIA-COSMINA”, de către Notar Public CUC MARIA-COSMINA, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul STEPANESCU LUCIAN-ILIE, în cota de 1/1, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini și servituți.

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.449069-Timișoara a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarația proprietarului și înscrisul din cărțile funciare, rezultă că, destinația imobilelor-teren este, ”teren intravilan pentru drum”, în temeiul art.286, alin.4 și a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 -privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în, C.F. nr.446050-Timișoara, în suprafață de 100 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de ”teren intravilan pentru drum”.

DIRECTOR, Ec.Florin Răvășilă

ȘEF BIROU, Călin N.Pîrva


ÎNTOCMIT, Dumitrașcu Viorel


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2019- 007203/02.12.2019

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului înscris în CF nr.446050 Timișoara, nr.top.446050, ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate

de către STEPANESCU LUCIAN ILIE

Având în vedere adresa nr.CT2019-007203 din 11.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara de către Stepanescu Lucian-Ilie prin împuternicit Stepanescu Ana, prin care ne înștiințează că renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara, teren intravilan extins-arabil înscris în C.F. nr.446050-Timișoara, nr.top.446050 în suprafață de 100 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum .

Având în vedere, “Declarația”, de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.767 din 08.11.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”ZIMA ALEXANDRA și CUC MARIA-COSMINA”, de către Notar Public CUC MARIA-COSMINA, prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menționat mai sus, reprezentat prin domnul STEPANESCU LUCIAN-ILIE, în cota de 1/1, declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini și servituți.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.446050 -Timișoara a fost notată declarația de renunțare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara , teren intravilan extins-arabil, pentru drum, înscris în C.F. nr.446050, nr.top. 446050, în suprafață de 100 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren intravilan pentru drum.

PRIMAR, Nicolae Robu


VICEPRIMAR, Farkas Imre

DIRECTOR, Florin Răvășilă

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2019-007203/02.12.20 19


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

CT2019-007203/05.12.2019

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului înscris în C.F.446050 Timișoara, nr.top.446050 ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către STEPĂNESCU LUCIAN ILIE

Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Clădiri Terenuri din cadrul Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I EST nr. CT2019-007203/02.12.2019 conform căruia este necesară aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului în suprafață de 100 mp înscris în C.F.44605O Timișoara, nr.top.446050 ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către STEPĂNESCU LUCIAN ILIE și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara cu destinația teren intravilan pentru drum;

Având în vedere adresa nr. CT2019-007203/11.11.2019, dn. STEPĂNESCU LUCIAN ILIE, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere Declarația autentificată nr. 767 din 08.11.2019 la Uniunea Națională a Notarilor Publici -Societate Profesională Notarială Zima Alexandra și Cus Maria-Cosmina prin care proprietarul imobilului-teren menționat mai sus, renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia și declară că este liber de sarcini.

în conformitate cu prevederile art.562 alin.(2) Cod Civil , „Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau poate renunța, prin declarație autentică, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, înscris în cartea funciară. Dreptul se stinge în momentul părăsirii bunului mobil, iar dacă bunul este imobil, prin înscrierea în cartea funciară, în condițiile legii, a declarației de renunțare ”.

în baza art.553 alin (2) Cod Civil, „...Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin. (2) se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local, și art.889 Cod Civil, alin. (1) Proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroid de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptidui și alin. (2) „în acest caz, comuna, orașul sau municipiul, după caz, poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare, dacă o altă persoană nu a solicitat înscrierea în temeiul uzucapiunii”.

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c)” atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Având în vedere art. 296 alin. (2) și Anexa 4 pct. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ : ” Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.LISTA cuprinzând unele bunuri care aparțin domeniului public al comunei, al orașului sau al municipiului* 1. drumurile comunale, vicinale și străzile”;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. CT2019-007203/02.12.2019 conform căruia este necesară aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului în suprafață de 100 mp înscris în C.F.446050 Timișoara, nr.top.446050 ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către STEPĂNESCU LUCIAN ILIE;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind propunerea de „dobândirea de către Municipiul Timișoara a terenului în suprafață de 100 mp înscris în C.F.446050 Timișoara, nr.top.446050 ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către STEPĂNESCU LUCIAN ILIE” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara conform art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2019- 007203/02.12.2019

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE,

 

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr.446050 Timişoara, nr.top.446050, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către STEPANESCU LUCIAN ILIE

 

 

 

 

Având în vedere adresa nr.CT2019-007203 din 11.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Stepanescu Lucian-Ilie prin împuternicit Stepanescu Ana, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timişoara, teren intravilan extins-arabil înscris în C.F. nr.446050-Timişoara, nr.top.446050 în suprafaţă de 100 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum .  

 Având în vedere, Declaraţia”, de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.767 din 08.11.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”ZIMA ALEXANDRA şi CUC MARIA-COSMINA”, de către Notar Public CUC MARIA-COSMINA,  prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menţionat mai sus, reprezentat prin domnul STEPANESCU LUCIAN-ILIE, în cota de 1/1, declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini şi servituţi.  

              În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”proprietarul poate renunţa la dreptul său printr-o declaraţie autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispoziţiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.449069-Timişoara a fost notată declaraţia de renunţare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

            Având în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că, din declaraţia proprietarului şi înscrisul din cărțile funciare, rezultă că, destinaţia imobilelor-teren este, ”teren intravilan pentru drum”, în temeiul art.286, alin.4 şi a pct.I din Anexa nr.4, din OUG nr.57 din 03.07.2019 - privind Codul administrativ, înaintăm spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în, C.F. nr.446050-Timișoara, în suprafață de 100 m.p. şi totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de ”teren intravilan pentru drum”.

 

 

 

 

DIRECTOR,                                                                                                   ŞEF BIROU,

Ec.Florin Răvăşilă                                                                                           Călin N.Pîrva

 

 

 

 

                                                                                                                        ÎNTOCMIT,

                                                                                                                        Dumitraşcu Viorel

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

CT2019- 007203/02.12.2019

 

 

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

        privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr.446050 Timişoara, nr.top.446050, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către STEPANESCU LUCIAN ILIE

 

Având în vedere adresa nr.CT2019-007203 din 11.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către Stepanescu Lucian-Ilie prin împuternicit Stepanescu Ana, prin care ne înştiinţează că renunţă la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timişoara, teren intravilan extins-arabil înscris în C.F. nr.446050-Timişoara, nr.top.446050 în suprafaţă de 100 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum .

Având în vedere, Declaraţia”, de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr.767 din 08.11.2019, la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ ”ZIMA ALEXANDRA şi CUC MARIA-COSMINA”, de către Notar Public CUC MARIA-COSMINA,  prin care proprietarul tabular al imobilului-teren menţionat mai sus, reprezentat prin domnul STEPANESCU LUCIAN-ILIE, în cota de 1/1, declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia. Totodată declară că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini şi servituţi.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în C. F. nr.446050 -Timişoara a fost notată declaraţia de renunţare.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timişoara , teren intravilan extins-arabil, pentru drum, înscris în C.F. nr.446050, nr.top. 446050, în suprafaţă de 100 m.p. şi totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren intravilan pentru drum.

 

 

PRIMAR,                                                                                                       VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                                                                                    Farkas Imre

 

 

 

 

                                                                                                                        DIRECTOR,

                                                                                                                        Florin Răvăşilă