Hotărârea nr. 199/2020

199/04.06.2020 Privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr. 32
Hotararea Consiliului Local 199/04.06.2020
Privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr. 32


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 -1650 / 26.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020 -1650 / 26.05.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-1650/27.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT2020 -1650 / 26.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/23.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de serviciile abilitate;
Luând în considerare Ordinul 700/2014, art. 78 - privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) şi art. 361, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de rectificare a suprafeţei imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr. 32, cu nr. cad. 413089 (nr. top. vechi 16928), înscris în CF nr. 413089 Timişoara (CF vechi 8465) de la 904 mp (suprafaţa înscrisă în cartea funciară), la 896 mp (suprafaţa măsurată), în vederea înscrierii imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, conform documentaţiei întocmite de SC AB-CAD SRL, Proiect nr. 13/2020, recepţionată la O.C.P.I. Timiş cu Procesul Verbal de Recepţie nr. 1229/19.05.2020, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre constituind Anexa 1 şi Anexa 2.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara, pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

_      _   JUDEȚUL TIMIȘ

î î'iry  MUNICIPIUL TIMIȘOARA

=^-~ ~ ~ DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2020 -1650 / 26.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 -1650/26.05.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32, facem următoarele precizări:

Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiului Timișoara, fiind situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32, identificat prin documentația cadastrală întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L., imobil înscris în CF nr. 413089 (CF vechi 8465 Timișoara) cu nr.top. 413089 (top. vechi 16928) și suprafața de 904 mp (măsurată 896 mp), proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, cota de 63/113. Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către S.C. AB-CAD S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului de la 904 mp la 896 mp, așa cum a fost aprobată prin Certificatul de Urbanism nr. 247/11.02.2020 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara pentru alocare număr cadastral în vederea rectificării suprafeței, în acest mod se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren și se poate înscrie geometria imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, respectiv în baza de date ANCPI.

Responsabilitatea identificării corecte a suprafețelor parcelelor de teren, respectiv a limitelor de proprietate, revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI, completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, art. 29 și art.33.

Conform prevederilor Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru, în baza de date ANCPI, este necesară punerea în concordanță a suprafeței înscrise în cartea funciară cu suprafața măsurată.

Se va lua în considerare Proiectul nr.13/2020, respectiv Documentația tehnică nr. 70059/19.05.2020, întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L., transmisă prin adresa nr. CT2020 -1650/22.05.2020 și avizată de O.C.P.I. Timiș cu Proces verbal de recepție nr. 1229/19.05.2020.

De asemenea, se va lua în considerare Actul Adițional nr.2/14.10.2014 la Contractul de Credit nr.3-ATM/13.02.2014, modificat și completat prin Actul adițional nr.1//09.05.2014, între Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA și S.C. GRAFOPRINT SRL, art.8, alin. (u), în care se solicită rectificarea erorilor din actul de reapartamentare autentificat sub nr. 221/01.02.2012 de BNP Bora Maria din care să rezulte că suprafața măsurată a terenului este de 896 mp.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. SC2020-1650/26.05.2020 asupra imobilului nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată.

Conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT2020-1650/26.05.2020, parcela de teren înscrisă în CF nr. 413089 (CF vechi 8465 Timișoara) cu nr.top. 413089 (top. vechi 16928), nu este revendicată în baza legilor fondului funciar.

În evidența informatizată a Biroului Clădiri Terenuri II Vest nu figurează depuse cereri de revendicare conform Legii 10/2001, art.21, alin.2,3 și nici cereri depuse în baza O.U.G. nr. 94/2000 republicată, modificată și completată cu O.U.G.nr. 209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în str. Tudor Vladimirescu nr.32, înscris în CF 413089 Timișoara, conform documentației anexate.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

CONSILIER B.C.T. II VEST

MIHAI BONCEA

DIANA ROF


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

"^.=>■■1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

=2--■= PRIMAR

CT2020 -1650 / 26.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32

 • 1. Descrierea situației actuale:

Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiului Timișoara, fiind situat în spl. Vladimirescu nr.32, identificat prin documentația cadastrală întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L. , imobil înscris în CF nr. 413089 (CF vechi 8465 Timișoara) cu nr.top. 413089 (top. vechi 16928) și suprafața de 904 mp (măsurată 896 mp), proprietatea Municipiului Timișoara-domeniu public, cota de 63/113.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către S.C. AB-CAD S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului așa cum a fost aprobată prin Certificatul de Urbanism nr. 247/11.02.2020 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara pentru alocare număr cadastral în vederea rectificării suprafeței, în acest mod se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren și se poate înscrie geometria imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, respectiv în baza de date ANCPI.

 • 3. Alte informații:

Se va lua în considerare Proiectul nr. 13/2020, respectiv documentația tehnică nr. 70059/19.05.2020, întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L., transmisă prin adresa nr. CT2020 -1650 / 22.05.2020 și avizată de O.C.P.I. Timiș cu Proces verbal de recepție nr. 1229/19.05.2020.

De asemenea, se va lua în considerare Actul Adițional nr.2/14.10.2014 la Contractul de Credit nr.3-ATM/13.02.2014, modificat și completat prin Actul adițional nr.1//09.05.2014, între Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA și S.C. GRAFOPRINT SRL.

 • 4. Concluzii:

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32 , înscris în CF 413089 Timișoara, conform documentației anexate.

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

MIHAI BONCEA

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

CT2020 -1650 / 26.05.2020

 

REFERAT DE APROBARE  A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței  imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32

 

1. Descrierea situaţiei actuale:

             Imobilul  care face obiectul  acestui proiect  aparține intravilanului Municipiului Timişoara, fiind situat în spl. Vladimirescu nr.32,  identificat prin documentația cadastrală  întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L. , imobil înscris în CF nr. 413089 (CF vechi 8465 Timişoara) cu nr.top. 413089 (top. vechi 16928) și suprafața de 904 mp (măsurată 896 mp), proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public, cota de 63/113.

            Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către  S.C. AB-CAD S.R.L.  pe baza măsurătorilor topografice.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

            Scopul prezentei documentaţii este rectificarea suprafeţei terenului aşa cum a fost aprobată prin Certificatul de Urbanism  nr. 247/11.02.2020 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara pentru alocare număr cadastral în vederea rectificării suprafeței, în acest mod se aduce în concordanţă situaţia din cartea funciară cu situaţia din teren şi se poate înscrie geometria imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, respectiv în baza de date ANCPI.

3. Alte informații:

            Se va lua în considerare Proiectul nr. 13/2020, respectiv documentația tehnică nr. 70059/19.05.2020, întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L., transmisă prin adresa nr. CT2020 -1650 / 22.05.2020 și avizată de O.C.P.I. Timiș cu Proces verbal de recepție nr. 1229/19.05.2020.

            De asemenea, se va lua în considerare Actul Adițional nr.2/14.10.2014 la Contractul de Credit nr.3-ATM/13.02.2014,  modificat și completat prin Actul adițional nr.1//09.05.2014, între Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA și S.C. GRAFOPRINT SRL.

  4. Concluzii:

            Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32 , înscris în CF 413089 Timișoara, conform documentației anexate.

 

                 PRIMAR                                                                                            VICEPRIMAR

              NICOLAE ROBU                                                                                     FARKAS  IMRE

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                                   DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST

                                                                                                                                         MIHAI BONCEA                                                                                                                               

 

 

 

 

  Cod FO53-03,Ver.2

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI II VEST

CT2020 -1650 / 26.05.2020

 

                                                                                    

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței  imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32

 

              Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020 -1650/26.05.2020 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței  imobilului situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32, facem următoarele precizări:

            Imobilul  care face obiectul  acestui proiect  aparține intravilanului Municipiului Timişoara, fiind situat în spl. Tudor Vladimirescu nr.32,  identificat prin documentația cadastrală  întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L., imobil înscris în CF nr. 413089 (CF vechi 8465 Timişoara) cu nr.top. 413089 (top. vechi 16928) și suprafața de 904 mp (măsurată 896 mp), proprietatea Municipiului Timişoara-domeniu public, cota de 63/113. Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către  S.C. AB-CAD S.R.L.  pe baza măsurătorilor topografice.

          Scopul prezentei documentaţii este rectificarea suprafeţei terenului de la 904 mp la 896 mp, aşa cum a fost aprobată prin Certificatul de Urbanism  nr. 247/11.02.2020 eliberat de Primăria Municipiului Timişoara pentru alocare număr cadastral în vederea rectificării suprafeței, în acest mod se aduce în concordanţă situaţia din cartea funciară cu situaţia din teren şi se poate înscrie geometria imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, respectiv în baza de date ANCPI.

Responsabilitatea identificării corecte a suprafețelor parcelelor de teren, respectiv a limitelor de proprietate, revine persoanelor autorizate să execute lucrări de cadastru conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI, completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, art. 29 și art.33.

 Conform prevederilor Ordinului 700/2014  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru, în baza de date ANCPI, este necesară punerea în concordanță a suprafeței înscrise în cartea funciară cu suprafața măsurată.

            Se va lua în considerare Proiectul nr.13/2020, respectiv Documentația tehnică nr. 70059/19.05.2020, întocmită de S.C. AB-CAD S.R.L., transmisă prin adresa nr. CT2020 -1650/22.05.2020 și avizată de O.C.P.I. Timiș cu Proces verbal de recepție nr. 1229/19.05.2020.

          De asemenea, se va lua în considerare Actul Adițional nr.2/14.10.2014 la Contractul de Credit nr.3-ATM/13.02.2014, modificat și completat prin Actul adițional nr.1//09.05.2014, între Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA și S.C. GRAFOPRINT SRL, art.8, alin. (u), în care se solicită rectificarea erorilor din actul de reapartamentare autentificat sub nr. 221/01.02.2012 de BNP Bora Maria din care să rezulte că suprafața măsurată a terenului este de 896 mp.

            Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. SC2020-1650/26.05.2020 asupra imobilului nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată.

          Conform adresei Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT2020-1650/26.05.2020, parcela de teren înscrisă în CF nr. 413089 (CF vechi 8465 Timişoara) cu nr.top. 413089 (top. vechi 16928),  nu este revendicată în baza legilor fondului funciar.

          În evidența informatizată a Biroului Clădiri Terenuri II Vest nu figurează depuse cereri de revendicare conform Legii 10/2001, art.21, alin.2,3 și nici cereri depuse în baza O.U.G. nr. 94/2000 republicată, modificată și completată cu O.U.G.nr. 209/2005 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

             În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului situat în str. Tudor Vladimirescu nr.32, înscris în CF 413089 Timișoara, conform documentației anexate.

          Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

 

 

     DIRECTOR D.C.T.D.D.II VEST                                                                             CONSILIER B.C.T. II VEST

             MIHAI BONCEA                                                                                                       DIANA ROF

 

 

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr. IC, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1229 / 2020

întocmit astăzi, 19/05/2020, privind cererea 70059 din 13/04/2020 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

 • 1. Beneficiar: SOCIETATEA "GRAFOPRINT” S.R.L.

 • 2. Executant: Bora Constantin

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentație tehnica pentru alocare nr. cadastral pentru rectificare suprafața, imobil inscris in c.f. 413089 Timișoara, str. T. Vladimirescu nr.32, conform Certificatului de Urbanism nr. 247/11.02.2020 emis de Primăria Timișoara, S=896mp

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

pad

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

memoriu

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

pad

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

calcul

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

calcul

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

cerere

10.04.2020

certificat grefa

Bora Constantin

plan c.f.

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

dxf

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

plan c.f.

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

247

11.02.2020

act administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

413089

05.12.2019

act administrativ

BCPI TIMIȘOARA

borderou

10.04.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1229 au fost recepționate 1 propuneri:

* Documentație tehnică pentru obținerea Hotărârii Consiliului Local în scopul "Alocare număr cadastral pentru rectificare suprafață", conform Certificat de urbanism nr. 247/11.02.2020, localitatea Timișoara, U.A. T. Timișoara.

Ridicarea topografică privește imobilul cu nr. cadastral 413089 (nr.top.16928), Splaiul Tudor Vladimirescu, nr.32, localitatea Timișoara, U.A.T. Timișoara.

Suprafața măsurată 896 mp (suprafața din act 904mp).

Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator [Tip eroare |Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef                                 Inspector


LENUTA RODINA


Lenuta Rodma c=RO. o=OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIȘ, cn=Lenuta Rodina, serialNumber=RLlS5,


2O2O.OS.19 1043:22 +03'00'

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 1ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr. IC, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1229 / 2020

întocmit astăzi, 19/05/2020, privind cererea 70059 din 13/04/2020 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

 • 1. Beneficiar: SOCIETATEA "GRAFOPRINT" S.R.L.

 • 2. Executant: Bora Constantin

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentație tehnica pentru alocare nr. cadastral pentru rectificare suprafața, imobil inscris in c.f. 413089 Timișoara, str. T. Vladimirescu nr.32, conform Certificatului de Urbanism nr. 247/11.02.2020 emis de Primăria Timișoara, S-896mp 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

pad

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

memoriu

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

pad

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

calcul

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

calcul

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

cerere

10.04.2020

certificat grefa

Bora Constantin

plan c.f.

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

dxf

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

plan c.f.

19.05.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

247

11.02.2020

act administrativ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

413089

05.12.2019

act administrativ

BCPI TIMIȘOARA

borderou

10.04.2020

nscris sub semnătură privata

Bora Constantin

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1229 au fost recepționate 1 propuneri:

 • * Documentație tehnică pentru obținerea Hotărârii Consiliului Local în scopul "Alocare număr cadastral pentru rectificare suprafață", conform Certificat de urbanism nr. 247/11.02.2020, localitatea Timișoara, U.A. T. Timișoara.

Ridicarea topografică privește imobilul cu nr. cadastral 413089 (nr.top.16928), Splaiul Tudor Vladimirescu, nr.32, localitatea Timișoara, U.A.T. Timișoara.

Suprafața măsurată 896 mp (suprafața din act 904mp).

Documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator [Tip eroare |Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef


Inspector

LENUTA RODINA

Lenuta

Rodina


Lenuta Rodina c=RO. o=OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA TIMIȘ, cn=Lenuta Rodina, serialNumber=RLlS5, givenName=Lenuta.

sn=Rodina, 2.5.4 97-10149310 2O2O.OS.19 10:43:22 +0300'


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.           Pagina 1 din 1