Hotărârea nr. 196/2020

196/04.06.2020 Privind privind dezlipirea şi alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timişoara, strada Renaşterii nr. 28, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 298/29.05.2019, care revocă Hotătârea Consiliului Local nr. 83/12.03.2019, precum şi darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale a imobilului -teren în suprafaţă de 362 mp., conform Hotărârii Consiliului Local nr. 401/31.10.2017, în vigoare
Hotararea Consiliului Local 196/04.06.2020
Privind privind dezlipirea şi alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timişoara, strada Renaşterii nr. 28, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 298/29.05.2019, care revocă Hotătârea Consiliului Local nr. 83/12.03.2019, precum şi darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale a imobilului -teren în suprafaţă de 362 mp., conform Hotărârii Consiliului Local nr. 401/31.10.2017, în vigoare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-2582/01.05.2020, privind oportunitatea proiectului de hotărăre al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NicolaeRobu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC 2020-2582 din data de 01.05.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotăti Diverse I Est - Biroul Clădiri Terenuri I Est din cadrul PrimărieiTimişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic nr.CT2020-2582 din data de 21.05.2020, Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Adresa nr. 806 din data de 31.01.2020 a Direcţiei Poliţiei Locale, înregistrată la noi cu nr. SC2020-2582 din 04.02.202, prin care solicită atribuirea în administrare a imobilului - teren , în suprafaţă de 362 mp, situat în Timişoara, str. Renaşterii nr. 28, înscris în CF nr.447752;
Având în vedere Proiectul nr.3016/2020 întocmit de către Black Light S.A şi înregistrat la OCPI -Timiş sub nr.64091/26.03.2020;
Având în vedere Adresa nr.CT2020/2582 din data de 30.04.2020 a Serviciului Juridic;
Având în vedere Adresa nr.SC 2020-2582 din data de 29.04.2020 a Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Având în vedere Ordinul nr. 700/2014, art. 78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.297, alin.1, lit a), art. 298-301 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1 şi alin. 2, lit.c), art.196, alin 1, lit. a) din Odonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.1 şi 3 din Odonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dezlipirea parcelei de 1281 mp. înscrisă în CF 447752 în două parcele: parcela cu nr. cadastral nou 449841, în suprafaţă de 919 mp. şi parcela cu numărul cadastral nou 449842 în suprafaţă de 362 mp.

Art.2: Se aprobă alipirea parcelei înscrisă in CF 446528 în suprafaţă de 6154 mp. cu parcela nr. cadastral nou 449841 în suprafaţă de 919 mp.

Art.3: Se însuşeşte documentaţia topo - cadastrală întocmită de către SC Black Light S.A., proiect nr.3016/2020 avizat OCPI prin referat de admitere nr. 64091/26.03.2020.

Art.4: Se aprobă darea în administrare Direcţiei Poliţiei Locale a imobilului - teren situat în Timişoara, str. Renaşterii nr.28, nr.top 449842, în suprafaţă de 362 mp, val. de inventar 161.090.

Art.5: Imobilul - teren va fi predat Direcţiei Poliţiei Locale prin proces verbal de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data înscrierii în Cartea Funciară.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Direcţia Evidenta Patrimoniu.

Art.7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri,Poduri,Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Politia Locală Timisoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.SC 2020- 2582 /01.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind dezlipirea și alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timișoara, strada Renașterii nr. 28, conform HCL 298/29.05.2019, care revocă HCL 83/12.03.2019, precum și darea în administrare către Direcția Poliției Locale a imobilului -teren în suprafață de 362 mp, conform HCL 401/31.10.2017, în vigoare

Prin referatul și adresa înregistrate cu nr. SC 2020-2582/11.02.2020, s-a solicitat demararea documentației topo - cadastrale de către SC Black Light , , pentru aducerea la forma inițială a parcelelor de pe strada Renașterii nr. 28, conform HCL 298/29.05.2019, care revocă HCL 83/12.03.2019 .

Având în vedere adresa nr.SC 2020-2582/04.02.2020, primită de la Direcția Poliției Locale Timișoara, prin care solicită dezlipirea suprafeței de 362 mp și darea în administrarea Direcția Poliției Locale (instituție publică de interes local) a imobilului -teren în suprafață de 362 mp, conform HCL 401/31.10.2017, nerevocată.

Având în vedere HCLMT nr. 83/12.03.2019 privind dezlipirea și alipirea parcelei în suprafață de 7.073 m.p., înscrisă în C.F. nr.444783-Timișoara str. Renașterii nr.28 și darea în administrare către Direcția Poliției Locale, a imobilului-teren în suprafață de 1281 m.p, rezultat în urma alipirii nr. cadastral 444784 cu nr. cadastral 446529, HCLMT nr.298/29.05.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83 din data de 12.03.2019

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1608/14.04.2020 emis în scopul dezlipirii imobilului înscris în CF 447752 Timișoara , iar ulterior alipirea lotului rezultat în suprafață de 919 mp cu imobilul înscris în CF 446528 Timișoara

Având în vedere documentația topo- cadastrală întocmită de de către SC BLACK LIGHT SA, proiect nr. 3016/2020 avizat OCPI prin referat de admitere nr. 64091/26.03.2020 se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de către SC BLACK LIGHT SA privind :

Dezlipirea parcelei de 1281 mp în două parcele: parcela cu nr. cadastral nou 449841, în suprafață de 919 mp și parcela cu numărul cadastral nou 449842 în suprafață de 362 mp și alipirea parcelei înscrise in CF 446528 în suprafață de 6154 mp cu parcela nr. cadastral nou 449841 în suprafață de 919 mp.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SC 2020-2582/08.050.2020, Compartimentului Administrare Fonf Funciar nr. SC2020-2582/29.04.2020, ni s-a adus la cunoștință că asupra acestor imobile-teren nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu a făcut obiectul unor cereri de revendicare , nefiind solicitate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Având în vedere că, în evidența Direcției Clădiri , Terenuri și Dotări Diverse, la data prezentei, nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000- privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

Conform prevederilor art.108, lit.a) din OUG 57/2019 , privind Codul Administriv, “Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca, bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județen, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice , să fie concesionate ori să fie închiriate”.

Conform art. 867, alin. 1, din Legea nr. 287/2009- privind Codul Civil, “Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local”

Conform prevederilor art.129 alin. 2, lit.c și art. 29, alin. 6, lit a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, “Consiliul Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului”

Conform art.297, alin.1, lit a), art. 298-301 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, se dă în administrare Direcției Poliției Locale imobilul - teren situat în Timișoara, str. Renașterii nr. 28,nr.top 449842 , în suprafață de 362 mp, val de inventar 161.090 . Imobilul -teren va fi predat Direcției Poliției Locale prin proces verbal de predare-primire , în termen de 30 de zile de la data înscrierii în Cartea Funciară;

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre privind dezlipirea și alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timișoara, strada Renașterii nr. 28, conform HCL 298/29.05.2019, care revocă HCL 83/12.03.2019, precum și darea în administrare către Direcția Poliției Locale a imobilului-teren în suprafață de 362 mp, conform HCL 401/31.10.2017, învigoare

DIRECTOR,

ȘEF BIROU,


CĂLIN N.PÎRVA


EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ÎNTOCMIT,

DORINA DELIA NICOARĂ

2    04 Timișoara2021

£ I Capitala Europeana a Culturii


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.SC2020- 2582/ 01.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind dezlipirea și alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timișoara, strada Renașterii nr. 28, conform HCL 298/29.05.2019, care revocă HCL 83/12.03.2019, precum și darea în administrare către Direcția Poliției Locale a imobilului -teren în suprafață de 362 mp, conform HCL 401/31.10.2017, în vigoare

Descrierea situației actuale :

Conform HCL 83/12.03.2019:

  • I. parcela înscrisă în CF 446528 Timișoara , în suprafață de 6154 mp

  • II. parcela înscrisă în CF 447752 Timișoara ,în suprafață de 1281 mp, formată din două loturi

  • a) LOT 1- nr. cadastral 447752/1, teren intravilan curți - construcții , în suprafață de 919 mp, str. Renașterii nr. 28

  • b) LOT 2 - nr. cadastral 447752/2, teren intravilan curți - construcții, în suprafață de 362mp,

str. Renașterii nr. 28

  • III. radiat drept de administrare a suprafeței de 1281 mp care servește drept curte operativă și loc de garare a mijloacelor auto pentru Poliția Locală , prin încheierea nr. 275111 emisă de OCPI din data de 16.12.2019.

Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Având în vedere HCL 298/29.05.2019

Având în vedere documentației topo - cadastrală de dezlipire și alipire înregistrată cu nr. 3016/2020

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1608/14.04.2020

Având în vedere adresa Poliției Locale înregistrată cu nr. SC 2020-2582/04.02.2020

Se solicită :

l.Parcela de 1281 mp se dezmembrează în două parcele: parcela cu nr. cadastral nou 449841, în suprafață de 919 mp și parcela cu numărul cadastral nou 449842 în suprafață de 362 mp

2.Se alipește parcela înscrisă in CF 446528 în suprafață de 6154 mp cu parcela nr. cadastral nou 449841 în suprafață de 919 mp.

Având în vedere adresa nr.SC 2020-2582/04.02.2020, primită de la Direcția Poliției Locale Timișoara, propunem darea în administrarea Direcția Poliției Locale a imobilului -terenului în suprafață de 362 mp.

.                                   Alte informații:

Documentația tehnică , privind aducerea la forma inițială a parcelelor pentru imobilul situat în Timișoara, strada Renașterii nr. 28, conform HCL 298/29.05.2019, care revocă HCL83/12.03.2019 , a fost executată de către S.C. Black Light S.R.L, în calitate de societate prestatoare către P.M.T , prin comanda emisă către BDU și înregistrată cu numărul SC 2020-2582/13.02.2020

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre pentru înscrierea în cartea funciară a ultimei HCL , nr.298/29.05.2019, care revocă HCL83/12.03.2019 și care prevede dezlipirea și alipirea parcelelor pentru imobilul situat în Timișoara, strada Renașterii nr. 28, conform HCL 298/29.05.2019, care revocă HCL 83/12.03.2019, precum și darea în administrare către Direcția Poliției Locale a imobilului -teren în suprafață de 362 mp, conform HCL 401/31.10.2017, în vigoare.

PRIMAR

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ