Hotărârea nr. 194/2020

194/04.06.2020 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor intravilane înscrise în CF nr. 449880 Timişoara în suprafaţă de 804 mp, respectiv CF nr. 449881 Timişoara, în suprafaţă de 3810 mp, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC AGRO-CEN S.R.L prin Bude Zlatinca, în calitate de asociat şi administrator al societăţii şi trecerea acestora din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara având destinaţia de drum şi protecţie canal
Hotararea Consiliului Local 194/04.06.2020
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor intravilane înscrise în CF nr. 449880 Timişoara în suprafaţă de 804 mp, respectiv CF nr. 449881 Timişoara, în suprafaţă de 3810 mp, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC AGRO-CEN S.R.L prin Bude Zlatinca, în calitate de asociat şi administrator al societăţii şi trecerea acestora din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara având destinaţia de drum şi protecţie canal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020- 001446 /12.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020- 001446 din data de 12.05.2020 al Direcţiei Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-001446/13.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT 2020-001446/12.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/23.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de serviciile abilitate;
Având în vedere adresa nr. CT 2020-001446/07.05.2020, înregistrată la Primăria Timişoara de către SC AGRO-CEN S.R.L prin Bude Zlatinca pentru terenurile situate în Timişoara, înscrise în CF 449880 Timişoara în suprafaţă de 804 mp şi CF 449881 Timişoara în suprafaţă de 3810 mp, reprezentând terenuri intravilane, arabile cu destinaţie drum şi protecţie canal;
Având în vedere "Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr. 1026/27.04.2020, la Societatea Notarială Profesională NOVATIO de către Notar Public Bulgăr Vlad - Ioan;
În conformitate cu prevederile art. 553, alin. 2, art. 562, alin. 2 şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.129, alin. (2), lit. c) şi art. 296, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenurilor, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC AGRO-CEN S.R.L prin Bude Zlatinca, în calitate de asociat şi administrator, înscrise în CF nr. 449880 Timişoara, în suprafaţă de 804 mp şi a terenului înscris în CF nr. 449881 Timişoara, în suprafaţă de 3810 mp.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilelor- teren, menţionate la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia drum şi protecţie canal.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică-Biroul Evidenţa Patrimoniului şi Biroul Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC AGRO-CEN S.R.L prin Bude Zlatinca;
- Mass-media locale.






Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020- 001446 /12.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenurilor intravilane înscrise în CF nr. 449880 Timișoara în suprafață de 804mp, respectiv CF nr. 449881 Timișoara, în suprafață de 3810 mp ,ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC AGRO-CEN S.R.L prin Bude Zlatinca , în calitate de asociat și administrator al societății și trecerea acestora din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara având destinația de drum și protecție canal

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT 2020-001446/ 12.05.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenului intravilan în suprafață de 804mp, înscris în CF nr.449880 Timișoara și a terenului intravilan înscris în CF nr. 449881 Timișoara , ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC AGRO-CEN S.R.L prin asociat și administrator Bude Zlatinca și trecerea terenurilor respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, facem următoarele precizări :

Terenul situat în Timișoara, înscris în CF nr.449880 Timișoara , în suprafață de 804 mp este teren împrejmuit, lot. 10 , pentru drum , având categoria de folosință arabil.

Terenul situat în Timișoara, înscris în CF nr.449881 Timișoara , în suprafață de 3810 mp este teren împrejmuit, lot. 11 , pentru drum și zonă protecție canal ,de sub A1 și B2.1, având categoria de folosință arabil și dobândit prin cumpărare , conform contract de vânzare autentificat sub nr. 2592/14.10.2019 și actului de dezmembrare autentificat sub nr, 949/14.02.2020

În conformitate cu prevederile art. 562, alin.2 din Codul Civil și Ordinul 700/2014, art. 78, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015, în CF nr. 449880Timișoara precum și în CF nr. 449881 Timișoara a fost notată prin Declarația de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 1026 din 27.04.2020, la Uniunea Națională a Notarilor Publici- Societatea Profesională Notarială “NOVATIO” de către Notar Public Bulgăr Vlad-Ioan , Bude Zlatinca în calitate de asociat și administrator al SC AGRO-CEN S.R.L declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestuia și că terenul nu este grevat de sarcini sau servituți.

În baza art 553, alin 2, din Codul Civil , “imobilul cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin 2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului , prin hotărârea consiliului local”

Conform art 296 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 ”(2)Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeșean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei , al orașului sau al municipiului, după caz”

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara , în domeniul privat, al terenurilor situate în Timișoara , înscrise în CF 449880 Timișoara în suprafață de 804 și CF 449881 Timișoara , în suprafață de 3810 mp și trecerea acestora din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, având destinația de drum și protecție canal

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

DIRECTOR,

ȘEF BIROU,


CĂLIN N.PÎRVA


EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

ÎNTOCMIT,

DORINA DELIA NICOARĂ

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii



ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2019- 001363 /27.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind dezmembrarea imobilelor de mai jos în două loturi :

 • 1 Imobil situat în Timișoara, str. Târnava , UAT Timișoara ,înscris în CF 437583,

având număr cadastral 437583 , în suprafață de 1879 mp, în loturi :

 • a) 449757 imobil situat în Timișoara, str. Târnava , UAT Timișoara având suprafața măsurată 1607 mp

 • b) 449758 imobil situat în Timișoara, str. Târnava , UAT Timișoara având suprafața măsurată de 272 mp

 • 2 Imobil situat în Timișoara, str. Oltul , UAT Timișoara ,înscris în CF 449282, având număr cadastral 449282 , în suprafață de 3226 mp, în loturi:

 • a) 449765 imobil situat în Timișoara, str. Oltul , UAT Timișoara având suprafața măsurată 3139 mp

 • b) 449766 imobil situat în Timișoara, str. Oltul , UAT Timișoara având suprafața măsurată de 87 mp

 • 3 Imobil situat în Timișoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2, UAT Timișoara ,înscris în CF 428786, având număr cadastral 428786 , în suprafață de 1356 mp, în loturi:

 • a) 449760 imobil situat în Timișoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2 , UAT Timișoara având suprafața măsurată 1107 mp

 • b) 449761 imobil situat în Timișoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2 , UAT Timișoara având suprafața măsurată de 249 mp

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT 2020 001363/10.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a parcelelor din străzile :Oltul(actual Petre Râmneamțu), imobil situat în Timișoara, str. Oltul , UAT Timișoara ,înscris în CF 449282, având număr cadastral 449282 , în suprafață de 3226 mp, în loturi:

 • a) 449765 imobil situat în Timișoara, str. Oltul , UAT Timișoara având suprafața măsurată 3139 mp

 • b) 449766 imobil situat în Timișoara, str. Oltul , UAT Timișoara având suprafața măsurată de 87 mp

Traian Lalescu nr.2 (actual Plautius Andronescu), imobil situat în Timișoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2, UAT Timișoara ,înscris în CF 428786, având număr cadastral 428786 , în suprafață de 1356 mp, în loturi:

 • a) 449760 imobil situat în Timișoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2 , UAT Timișoara având suprafața măsurată 1107 mp

 • b) 449761 imobil situat în Timișoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2 , UAT Timișoara

Târnava , imobil situat în Timișoara, str. Tîrnava, UAT Timișoara, înscris în CF 437583,

având număr cadastral 437583 , în suprafață de 1879 mp, în loturi:

 • c) 449757 imobil situat în Timișoara, str. Târnava , UAT Timișoara având suprafața măsurată 1607 mp

 • d) 449758 imobil situat în Timișoara, str. Târnava , UAT Timișoara având suprafața măsurată de 272 mp

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 13/09.01.2020

Având în vedere adresa CT 2020-001363/08.04.2020 și CT2O19-006872/28.10 2019, prin care se înaintează documentația întocmită de SC AB-CAD SRL, proiect 9/2020 și avizată de OCPI , conform referat de admitere nr 56995/11.03.2020 nr. 57001/11.03.2020, nr. 57007/11.03.2020

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. CT2020-1363/24.03.2020, Compartimentului Administrare Fonf Funciar nr. CT2020-1363/23.04.2020, ni s-a adus la cunostință că asupra acestor imobile-teren nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu a făcut obiectul unor cereri de revendicare , nefiind solicitate de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Având în vedere că, în evidența Direcției Clădiri , Terenuri și Dotări Diverse, la data prezentei, nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000- privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, analizarea documentației privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilelor din străzile :Oltul (actual Petre Râmneamțu), cf 449282 Timișoara,str. Târnava (actual Plautius Andronescu) CF 437583 Timișoara, str. Traian Lalescu nr. 2, în două loturi.

Terenurile pentru care se solicită dezmembrarea , sunt în categoria de folosință "drum" și sunt în proprietatea Municipiului Timișoara,domeniul public.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către SC AB-CAD SRL pe baza măsurătorilor topografice.

În urma acestei operațiuni se poate înscrie geometria imobilelor în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilelor rezultate din dezmembrare. .

PROPUNEM:

Analizarea și aprobarea operațiunii de dezmembrare a parcelelor, din străzile: Oltul(actual Petre Râmneamțu),Târnava (actual Plautius Andronescu),Traian Lalescu nr.2 (actual Plautius Andronescu), în vederea posibilității înscrierii în Cartea Funciară a parcelelor obținute , conform documentației întocmite de către SC AB-CAD SRL.- proiect nr. 9/2020,8/2020, 7/2020, avizată OCPI prin referat de admitere nr 56995/11.03.2020n nr. 57001/11.03.2020, nr. 57007/11.03.2020

DIRECTOR,

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ


ȘEF BIROU,

CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT,

DORINA DELIA NICOARĂ

Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020- 001446 /12.05.2020

REFERAT DE APROBARE A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenurilor intravilane înscrise în CF nr. 449880 Timișoara în suprafață de 804mp, respectiv CF nr. 449881 Timișoara, în suprafață de 3810 mp ,ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC AGRO-CEN S.R.L prin Bude Zlatinca , în calitate de asociat și administrator al societății și trecerea acestora din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara având destinația de drum și protecție canal

Prin adresa nr. CT 2020-001446/07.05.2020, doamna Bude Zlatinca în calitate de asociat și administrator al SC AGRO-CEN S.R.L solicită trecerea din domeniul privat al Municipiului a terenului intravilan înscris în CF 449880 Timișoara în suprafață de 804 mp, lot.10, precum și a terenului intravilan înscris în CF449881Timișoara în suprafață de 3810 mp , lot. 11, în vederea realizării drum și zonă protecției canal.

Prin Declarația de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 1026 din 27.04.2020 , la Uniunea Națională a Notarilor Publici- Societatea Profesională Notarială “NOVATIO” de către Notar Public Bulgăr Vlad- Ioan , Bude Zlatinca în calitate de asociat și administrator al SC AGRO-CEN S.R.L declară că renunță la dreptul de proprietate asupra acestor terenuri și că acestea nu este grevate de sarcini sau servituți.

În conformitate cu prevederile art. 562, alin.2 din Codul Civil, în CF nr. 449880 și CF 449881 Timișoara a fost notată declarația autentificată privind renunțarea la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Timișoara.

În baza art 553, alin 2, din Codul Civil , “imobilul cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin 2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului , prin hotărârea consiliului local”

Conform art 296 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 ”(2)Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeșean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local al comunei , al orașului sau al municipiului, după caz”

În temeiul art. 139 alin 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrative și având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara , în domeniul privat, al terenurilor situate în Timișoara , înscrise în CF 449880 Timișoara în suprafață de 804 mp și în CF 449881 Timișoara, în suprafață de 3810 mp și trecerea acestora din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, având destinația de drum și zonă protecție canal. .

PRIMAR

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

2        01 Timișoara2021

I Capitală Europeană a Culturii

  ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

             NR.CT2020-  001446 /12.05.2020             

 

 

 

                                            REFERAT DE APROBARE  A

                                         PROIECTULUI  DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor  intravilane înscrise în CF nr. 449880 Timişoara în suprafaţă de 804mp, respectiv   CF nr. 449881 Timişoara, în suprafaţă de 3810 mp ,ce fac  obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către  SC AGRO-CEN S.R.L  prin  Bude Zlatinca , în calitate de asociat şi administrator al societăţii şi trecerea  acestora din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara   având destinaţia de drum şi protecţie canal

 

 

 

           Prin adresa nr. CT 2020-001446/07.05.2020, doamna  Bude Zlatinca  în calitate de asociat şi  administrator al SC AGRO-CEN S.R.L   solicită trecerea din domeniul privat al Municipiului a terenului intravilan  înscris în CF 449880 Timişoara în suprafaţă de 804 mp, lot.10, precum şi a terenului intravilan înscris în CF449881Timişoara în suprafaţă de 3810 mp , lot. 11,  în vederea realizării  drum şi zonă protecţiei canal.

           Prin Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 1026 din 27.04.2020 , la Uniunea Naţională a Notarilor Publici- Societatea Profesională Notarială “NOVATIO” de către Notar Public Bulgăr Vlad- Ioan , Bude Zlatinca în calitate de asociat şi administrator al SC AGRO-CEN S.R.L   declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestor terenuri  şi că acestea  nu este grevate de sarcini sau servituţi.

           În conformitate cu prevederile art. 562, alin.2 din Codul Civil, în CF nr. 449880 şi CF 449881 Timişoara  a fost notată declaraţia autentificată privind renunţarea la dreptul de proprietate în favoarea Municipiului Timişoara.

           În baza art 553, alin 2, din Codul Civil , “imobilul cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin 2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului , prin hotărârea consiliului local”

           Conform art 296 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 ”(2)Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeşean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei , al oraşului sau al municipiului, după caz

           În temeiul art. 139 alin 2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrative şi  având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara , în domeniul privat, al terenurilor situate în Timişoara , înscrise în CF 449880 Timişoara în suprafaţă de 804 mp şi în CF 449881 Timişoara, în suprafaţă de 3810 mp şi trecerea acestora  din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, având destinaţia de drum şi zonă protecţie canal.        .

 

 

 

 

 

    PRIMAR                                                                          VICEPRIMAR

   NICOLAE ROBU                                                             IMRE FARKAS

                                                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                     DIRECTOR

                                                                                                     EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

 

 

                                                                                                             

  ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

             NR.CT2019-  001363 /27.04.2020             

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

                       privind dezmembrarea  imobilelor de mai jos în două loturi :

1    Imobil situat în Timişoara, str. Târnava , UAT Timişoara ,înscris în CF 437583,  având număr cadastral  437583 , în suprafaţă de 1879 mp, în  loturi :

a)     449757 imobil situat în Timişoara, str. Târnava , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată 1607 mp

b)    449758 imobil situat în Timişoara, str. Târnava , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată de 272 mp

       2  Imobil situat în Timişoara, str. Oltul , UAT Timişoara ,înscris în CF 449282,  având număr cadastral  449282 , în suprafaţă de 3226 mp, în  loturi:   

            a) 449765 imobil situat în Timişoara, str. Oltul  , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată 3139 mp

  b)  449766 imobil situat în Timişoara, str. Oltul  , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată de 87 mp

       3  Imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2,  UAT Timişoara ,înscris în CF 428786,  având număr cadastral  428786 , în suprafaţă de 1356 mp, în  loturi:   

            a) 449760 imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2   , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată 1107 mp

  b)  449761 imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2  , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată de 249 mp

 

      Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT 2020

001363/10.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a parcelelor  din străzile :Oltul(actual Petre Râmneamţu), imobil situat în Timişoara, str. Oltul , UAT Timişoara ,înscris în CF 449282,  având număr cadastral  449282 , în suprafaţă de 3226 mp, în  loturi:   

            a) 449765 imobil situat în Timişoara, str. Oltul  , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată 3139 mp

  b)  449766 imobil situat în Timişoara, str. Oltul  , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată de 87 mp

Traian Lalescu nr.2 (actual Plautius Andronescu), imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2,  UAT Timişoara ,înscris în CF 428786,  având număr cadastral  428786 , în suprafaţă de 1356 mp, în  loturi:   

            a) 449760 imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2   , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată 1107 mp

  b)  449761 imobil situat în Timişoara, str. Traian Lalescu ,nr. 2  , UAT Timişoara

Târnava , imobil situat în Timişoara, str. Tîrnava, UAT Timişoara, înscris în CF 437583,

  având număr cadastral  437583 , în suprafaţă de 1879 mp, în  loturi:

c)     449757 imobil situat în Timişoara, str. Târnava , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată 1607 mp

d)    449758 imobil situat în Timişoara, str. Târnava , UAT Timişoara având suprafaţa măsurată de 272 mp

 

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 13/09.01.2020

Având în vedere adresa CT 2020-001363/08.04.2020 şi CT2019-006872/28.10                                                                                                        2019, prin care se înaintează documentaţia întocmită de SC AB-CAD SRL, proiect 9/2020 şi avizată de OCPI , conform referat de admitere nr 56995/11.03.2020 nr. 57001/11.03.2020, nr. 57007/11.03.2020           

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. CT2020-1363/24.03.2020, Compartimentului Administrare Fonf  Funciar nr. CT2020-1363/23.04.2020, ni s-a adus la cunostinţă că asupra acestor  imobile-teren nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată şi nici nu a făcut obiectul unor cereri de revendicare , nefiind solicitate de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora.

Având în vedere că, în evidenţa Direcţiei Clădiri , Terenuri şi Dotări Diverse, la data prezentei,  nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001şi nici în baza O.U.G. nr. 94/2000- privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România.

 

          Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, analizarea documentaţiei privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilelor din străzile :Oltul (actual Petre Râmneamţu), cf 449282 Timişoara,str. Târnava (actual Plautius Andronescu) CF 437583 Timişoara, str. Traian Lalescu nr. 2, în două loturi.

            Terenurile  pentru care se solicită dezmembrarea ,  sunt  în categoria de folosinţă drumşi sunt  în proprietatea Municipiului Timişoara,domeniul public.

         Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către SC AB-CAD SRL pe baza măsurătorilor topografice.

         În urma acestei operaţiuni se poate înscrie geometria imobilelor în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilelor rezultate din dezmembrare.

         .

 

                                                                       PROPUNEM:

             Analizarea şi aprobarea operaţiunii de dezmembrare a parcelelor, din străzile:

 Oltul(actual Petre Râmneamţu),Târnava (actual Plautius Andronescu),Traian Lalescu nr.2 (actual Plautius Andronescu), în vederea posibilităţii înscrierii în Cartea Funciară a parcelelor obţinute , conform documentaţiei întocmite de către SC AB-CAD SRL.- proiect nr. 9/2020,8/2020, 7/2020, avizată OCPI prin  referat de admitere nr 56995/11.03.2020n nr. 57001/11.03.2020, nr. 57007/11.03.2020           

 

 

 

 

 

          DIRECTOR,                                                                                             ŞEF BIROU,

         EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                       CĂLIN N.PÎRVA

 

 

                    ÎNTOCMIT,

                                                                                                                  DORINA DELIA NICOARĂ

 

 

                                                                                                             

  ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

             NR.CT2020-  001446 /12.05.2020             

 

 

                                            RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor  intravilane înscrise în CF nr. 449880 Timişoara în suprafaţă de 804mp, respectiv   CF nr. 449881 Timişoara, în suprafaţă de 3810 mp ,ce fac  obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către  SC AGRO-CEN S.R.L  prin  Bude Zlatinca , în calitate de asociat şi administrator al societăţii şi trecerea  acestora din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara   având destinaţia de drum şi protecţie canal

 

 

          Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre  nr. CT 2020-001446/ 12.05.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului intravilan  în suprafaţă de 804mp, înscris în CF nr.449880  Timişoara şi a terenului intravilan înscris în CF nr. 449881 Timişoara ,  ce fac  obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către  SC AGRO-CEN S.R.L    prin asociat şi administrator Bude Zlatinca şi trecerea terenurilor respective din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, facem următoarele precizări :

          Terenul situat în Timişoara, înscris în CF nr.449880 Timişoara , în suprafaţă de 804 mp este teren împrejmuit, lot.10 ,  pentru  drum , având categoria de folosinţă arabil.

         Terenul situat în Timişoara, înscris în CF nr.449881 Timişoara , în suprafaţă de 3810 mp este teren împrejmuit, lot.11 ,  pentru  drum şi zonă protecţie canal ,de sub A1 şi B2.1, având categoria de folosinţă arabil şi dobândit prin cumpărare , conform contract de vânzare autentificat sub nr. 2592/14.10.2019 şi actului de dezmembrare autentificat sub nr, 949/14.02.2020

         În conformitate cu prevederile art. 562, alin.2 din Codul Civil şi Ordinul 700/2014, art. 78, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015, în CF nr. 449880Timişoara precum şi în CF nr. 449881 Timişoara  a fost notată  prin Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 1026 din 27.04.2020, la Uniunea Naţională a Notarilor Publici- Societatea Profesională Notarială “NOVATIO” de către Notar Public Bulgăr Vlad- Ioan , Bude Zlatinca în calitate de asociat şi  administrator al SC AGRO-CEN S.R.L   declară că renunţă la dreptul de proprietate asupra acestuia şi că terenul nu este grevat de sarcini sau servituţi.

          În baza art 553, alin 2, din Codul Civil , “imobilul cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform art. 562 alin 2, intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului , prin hotărârea consiliului local”

         Conform art 296 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 ”(2)Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia se face prin hotărâre a consiliului judeşean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local al comunei , al oraşului sau al municipiului, după caz

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul privind  iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara , în domeniul privat, al terenurilor  situate  în Timişoara , înscrise  în CF 449880 Timişoara în suprafaţă de 804 şi CF 449881 Timişoara , în suprafaţă de 3810 mp  şi trecerea acestora  din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, având destinaţia de drum şi protecţie canal

           Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menţionat  mai sus, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării în plenul consiliului local.

 

        DIRECTOR,                                                                                             ŞEF BIROU,

         EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                       CĂLIN N.PÎRVA

 

 

 

 

 

                    ÎNTOCMIT,

                                                                                                                  DORINA DELIA NICOARĂ