Hotărârea nr. 192/2020

192/04.06.2020 Privind aprobarea modelului de Contract de atribuire în folosinţă gratuită şi Proces verbal de atribuire teren, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003
Hotararea Consiliului Local 192/04.06.2020
Privind aprobarea modelului de Contract de atribuire în folosinţă gratuită şi Proces verbal de atribuire teren, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2020-9384 din 18.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9384 din data de 18.05.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-9384 din data de 21.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/23.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de serviciile abilitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 04.06.2020;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Orza Adrian şi doamna consilier Ţundrea Luminiţa;
În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2), lit.c). din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 196, alin.(1), lit.a) şi art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modelul Contractului de atribuire în folosinţă gratuită conform Anexei 1.

Art.2: Se aprobă modelul Procesului verbal de atribuire teren conform Anexei 2.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Anexa 1 cu amendamente la HCLMT nr.192 din 04.06.2020

CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

Nr................................din..................

TEMEI LEGAL : Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, H.C.L.M.T. nr.25/31.01.2020, H.C.L.M.T. nr. 127/27.03.2019, H.C.L.M.T. nr.301/14.06.2019,

 • H. C.L.M.T.  nr.609 /10.12.2019, H.C.L.M.T. nr. 107/31.03.2020  și O.U.G.

nr.57/03.07.2019 privind codul administrativ.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • I. 1. MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str. C.D. Loga nr.l, reprezentată prin Primarul Municipiului Timișoara , în calitate de PROPRIETAR, pe de o parte și:

1.2.............................................................................domiciliat în Timișoara,

str.....................................nr...... , având C.I. seria............ nr.......................,

eliberată de SPCLEP-Timiș la data de...........................CNP..............................................,

în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de folosință gratuită a terenului pe durata existenței locuinței proprietate personală în conformitate cu Legea nr.l5/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie atribuirea de către proprietar a dreptului de

folosință gratuită a terenului pe durata existenței construcției înscris în C.F. nr. ................., nr.cad..................., în suprafață de...............mp,

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Prezentul contract produce efecte de la data semnării Procesului Verbal de atribuire în folosință a terenului și se menține pe toată durata existenței locuinței proprietate personală, conform art. 1 alin (2) din Legea 15/2003 republ.;

 • IV. DREPTURI $1 OBLIGAȚII

 • 4.1. Drepturile proprietarului

 • a) proprietarul are dreptul să inspecteze imobilul, precum și modul în care beneficiarul își respectă obligațiile asumate prin contract. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a beneficiarului în termen de 15 zile, de către reprezentanții proprietarului;

 • b) proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a beneficiarului din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • c) atribuirea în folosință gratuită a terenului acordat în condițiile Legii nr.l5/2003 republicate și a Regulamentului aprobat conform HCLMTnr.l93din 15.11.2016, constituie un drept intuituu personae;

 • 4.2. Obligațiile beneficiarului

 • a) să se îngrijească, să păzească și să conserve bunul cu prudența și diligența unui bun proprietar;

 • b) să respecte dispozițiile legale în vigoare în domeniul construcțiilor de imobile, să comunice Inspectoratului Județean în Construcții începerea edificării locuinței, precum și o copie a acestui anunț Primăriei Municipiului Timișoara (Comisiei pentru punerea în aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003 precum și Direcției Urbanism);

 • c) în termen de maxim trei luni de la semnarea contractului de către ambele părți, să împrejmuiască parcela atribuită cu gard provizoriu împotriva ocupării acesteia cu materiale de construcții sau cu materiale rezultate ca urmare a lucrărilor din vecinătate, în caz contrar Primăria Municipiului Timișoara nu își asumă răspunderea în acest sens;

 • d) conform art.6 din Legea nr. 15/2003, beneficiarul terenului atribuit în conformitate cu această lege, este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului și să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991. în cazul nerespectării acestei condiții, prin Hotărâre de Consiliu Local i se retrage beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului acordat conform Legii nr. 15/2003;

 • e) să finalizeze construcția în termen de 5 ani de la data atribuirii în folosință gratuită a terenului, în caz contrar se retrage dreptul de folosință gratuită pe durata existenței construcției;

 • f) să folosească terenul primit în folosință gratuită în baza prezentului contract potrivit destinației sale, în condițiile Legii nr. 15/2003;

 • g)  să suporte, de la data preluării imobilului, cheltuielile necesare folosinței, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la proprietar;

 • h)  să obțină acordul prealabil și în scris al Primăriei Municipiului Timișoara pentru înstrăinarea construcției sau schimbarea destinației locuinței construită pe terenul atribuit. La schimbarea proprietarului construcției sau la modificarea folosinței acesteia în spațiu cu altă destinație decât locuință, se pierde dreptul de folosință gratuită asupra terenului. în aceste cazuri beneficiarul, proprietar al locuinței edificate pe terenul ce face obiectul prezentului contract, are posibilitatea de cumpărare directă a terenului conform art. 8 din Legea nr. 15/2003

 • i) să restituie bunul împrumutat în situația prevăzute de art. 5.1. lit. a) - d) din contract;

 • j) să solicite acordul scris al proprietarului pentru efectuarea oricăror modificări aduse;

 • k) la încetarea contractului, să pună la dispoziția proprietarului bunul primit în folosință în starea în care acesta se găsește la momentul respectiv, eventualele investiții, îmbunătățiri, construcții, efectuate în perioada de derulare a contractului neputând fi solicitată;

 • l)  beneficiarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunului (protecția mediului și alte obligații derivate din legislație);

 • m) încălcarea prevederilor art.3, alin.(2) din Legea nr. 15/2003 de către beneficiar, prin nedeclararea că deține sau a deținut în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii de locuințe, constituie infracțiune de fals în declarații și se pedepsește potrivit prevederilor Codului penal;

 • V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 5.1. Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri:

 • a) reziliere, în situația în care una din părți nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract sau în lege;

 • b) prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze la cerere;

 • c)  în cazul nerespectării obligațiilor de către beneficiar, contractul se desființează de plin drept, fără acțiune injustiție, în condițiile legii;

 • d) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Municipiul Timișoara; în această situație încetarea contractului se face în condițiile legii;

 • e) în cazul cumpărării terenului de către beneficiar;

 • VI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

 • 6.1. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele;

 • 6.2. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul respectiv adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract;

 • VII. LITIGII

 • 7.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor;

 • 7.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente;

 • VIII. CLAUZE FINALE

8.1 Prezentul contract a fost încheiat în patru exemplare, dintre care unui pentru proprietar;

PROPRIETAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                 BENEFICIAR

Primar

Direcția Economică

Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest

Serviciul juridic

Consilier juridic

întocmit

Anexa 2 HCLMT nr. ..Z£2.. din ...<?.

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMISIA TEHNICĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A LEGII NR. 15/2003

NR................................din................................

PROCES VERBAL DE ATRIBUIRE TEREN

în conformitate cu H.C.L.M.T. nr.25/31.01.2020, H.C.L.M.T. nr. 127/27.03.2019, H.C.L.M.T. nr.301/14.06.2019, H.C.L.M.T. nr.609 /10.12.2019 și H.C.L.M.T. nr. 107/31.03.2020, se atribuie în folosință gratuită pe durata existenței locuinței, parcela nr. cad.............................. , C.F. nr..................... Timișoara C.F. vechi nr. 140492

Timișoara, reconfirmată pe amplasament de reprezentant SC BLACK LIGHT SRL; Beneficiar:..........................................................................

Carte de identitate seria TM, nr......................., CNP.................................., eliberat de

Poliția municipiului Timișoara la data.....................................

în conformitate cu art.6, alin.l Legea nr. 15/2003 beneficiarul este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului și să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art.5, alin.l, conform art.5 alin.2 Legea nr. 15/2003, prin Hotărâre de Consiliu Local, i se retrage beneficiarului dreptul de folosință asupra terenului atribuit.

ȘEF COMISIE


REPREZENTANT

SC BLACK LIGHT SRL


SECRETARIAT TEHNIC


Beneficiar(numele /prenumele):

Data:

red/dact.MH

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-9384/18.05.2020


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

SC2020-9384/21.05.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea modelului de contract de atribuire în folosință gratuită și Proces verbal de atribuire teren, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003

Având în vedere raportul de specialitate al Biroului Clădiri Terenuri din cadrul Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest nr. SC2020-9384/18.05.2020 conform căruia este necesară aprobarea modelului de contract de atribuire în folosință gratuită și Proces verbal de atribuire teren, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 ;

în temeiul Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat între 18 și 35 de ani pentru constituirea unei locuințe proprietate personală;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c)" atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-9384/18.05.2020 conform căruia este necesară aprobarea modelului de contract de atribuire în folosință gratuită și Proces verbal de atribuire teren, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003; Prezentul aviz juridic vizează doar posibilitatea strict legală de aprobare a unei documentații de alipire prin act administrativ al autorității publice locale.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind propunerea de „aprobarea modelului de contract de atribuire în folosință gratuită și Proces verbal de atribuire teren, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara conform art. 243 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație nu privește aspectele tehnice, de specialitate ale documentației și nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL CLĂDIRI, TERENURI II VEST

NR. SC2020-9384 din 18.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea modelului de Contract de atribuire în folosință gratuită și Proces verbal de atribuire teren, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 609 din 10.12.2019, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.127 din 27.03.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.301 din 14.06.2019, privind aprobarea Tabelului nr.SC2019-10983 din 06.05.2019 și a Tabelului nr. SC2O19-12127 din 20.05.2019, care cuprind opțiunile beneficiarilor aprobați conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 127 din 27.03.2019;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.107 din31.03.2020, privind aprobarea repartizării a 4 parcele în baza Tabelului nr.SC2019-30599 din 16.12.2019, conform cu HCLMT nr.609 din 10.12.2019 și anularea repartizării a 4 din cele 128 de parcele aprobate prin HCLMT nr.301 din 14.06.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.25 din 31.01.2019, prin care au fost aprobate terenurile care pot fi atribuite conform Legii nr. 15/2003;

în conformitate cu O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere Procesul verbal nr. SC2020-9384 din 12.05.2020 al Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003;

Având in vedere cele de mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de Contract de atribuire în folosință gratuită și Proces verbal de atribuire teren, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003;


ÎNTOCMIT

Mircea Hărăbor

red/dact MH

Cod FO 53-01,ver.l


ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI, TERENURI II VEST

NR. SC2020-9384 din 18.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de Contract de atribuire în folosință gratuită și Proces verbal de atribuire teren, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 609 din 10.12.2019, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.127 din 27.03.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.301 din 14.06.2019, privind aprobarea Tabelului nr.SC2019-10983 din 06.05.2019 și a Tabelului nr. SC2019-12127 din 20.05.2019, care cuprind opțiunile beneficiarilor aprobați conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 127 din 27.03.2019;

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.107 din31.03.2020, privind aprobarea repartizării a 4 parcele în baza Tabelului nr.SC2019-30599 din 16.12.2019, conform cu HCLMT nr.609 din 10.12.2019 și anularea repartizării a 4 din cele 128 de parcele aprobate prin HCLMT nr.301 din 14.06.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.25 din 31.01.2019, prin care au fost aprobate terenurile care pot fi atribuite conform Legii nr. 15/2003;

în conformitate cu O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere Procesul verbal nr. SC2020-9384 din 12.05.2020 al Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003;

Având in vedere cele de mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de Contract de atribuire în folosință gratuită și Proces verbal de atribuire teren, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003;


PRIMAR

NICOLAE ROBU

DIREC             VESTCod FO 53-03,ver.2


red/dact MH

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMISIA TEHNICĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A LEGII NR. 15/2003

NR. SC2020-9384 din 12.05.2020

PROCES VERBAL

Domnul viceprimar Imre Farkas, președintele Comisiei pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a contactat membri acestei comisii în vederea elaborării unui proiect de hotărâre a Consiliului Local, prin care să se aprobe formularele pentru Contractul de atribuire în folosință gratuită și Procesul verbal de atribuire teren.

 • 1- Formularele propuse au fost comunicate membrilor comisiei pe programul Lotus la data de 08.05.2020, pentru analiză și eventuale înbunătățiri;

 • 2- în urma analizării de către membrii comisiei a celor două formulare propuse, acestea au fost avizate sub forma pe care o anexăm la prezentul proces verbal;

 • 3- S-a mai hotărât ca aceste două formulare să se întocmească în trei exemplare, dintre care, câte un exemplar din fiecare să se înmâneze beneficiarului în momentul atribuirii parcelei, celelalte două^exemplare să rămână la Comisia pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii npfl5/2003^

Imre Farkas........................./..........Viceprimar-Președintele comisiei

Caius Șuii...................Secretar General

Ștefan Brihac................................Biroul Banca de Date Urbane

Călin N. Pîrva................................Șef Birou Clădiri,Terenuri I Est

Râul Stroescu.....................................Direcția Urbanism

Secretariat Tehnic: Mircea Hărăbor /AcțU

red/dact MH