Hotărârea nr. 191/2020

191/04.06.2020 Privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Timişoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialişti din domeniul sănătăţii"
Hotararea Consiliului Local 191/04.06.2020
Privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Timişoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialişti din domeniul sănătăţii"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2020 - 11357/26.05.2020 de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-11357 din data de 26.05.2020 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-11357/26.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin H.G. 962/2001;
Avînd în vedere prevederile art.14 alin 8 lit. c) din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe: "Pentru locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ sau din sănătate se pot propune şi criterii specifice, în suplimentarea celor stabilite conform lit. a) şi b)"
Avînd în vedere prevederile art.14 alin.8 lit.d) din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe: "Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, se adoptă sub formă de propuneri care se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma finală a criteriilor se adoptă după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi efectuarea eventualelor modificări şi completări solicitate prin avizul respectiv"
Având în vedere Hotărârea nr.420 din 08 iulie 2018 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152 /1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi (3) şi art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Timişoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialişti din domeniul sănătăţii, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2: Criteriile propuse se vor transmite spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţite de o copie conformă a hotărârii prin care au fost aprobate.

Art.3: Forma finală a criteriilor se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Locuinţe;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

PROPUNERI de CRITERII-CADRU

pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor

și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, destinate închirierii exclusiv tinerilor specialiști în sănătate, în municipiul Timișoara

A. Criterii de acces la locuință:

 • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

NOTĂ*:

Prin excepție, în cazul construcțiilor de locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, medicii rezidenți, medicii specialiști și cadrele didactice calificate, definiți conform prevederilor art. 3 alin. (4) și (5) din Normele metodologice, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii, și după împlinirea vârstei de 35 de ani.

 • 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Timișoara.

Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.

NOTĂ:

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia -soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

 • 3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Timișoara.

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

 • - Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

 • - Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

  B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:


 • 1. Situația locativă actuală

  • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat............ 10 puncte

  • 1.2. Tolerat în spațiu...............................................7 puncte

  • 1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar

 • a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv.......5 puncte

 • b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv 7 puncte

  • c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv...........................9 puncte

  • d) mai mică de 8 mp............................................ 10 puncte

  NOTĂ:


În cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. În cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la cap. A pct. 2.

 • 2. Starea civilă actuală

  • 2.1. Starea civilă:

 • a) căsătorit..........................................10 puncte

 • b) necăsătorit......................................8 puncte

 • c) căsătorit cu soț/soție medic......... 13 puncte

 • 2.2. Nr. de persoane în întreținere:

 • a) Copii

 • - 1 copil.............................................2 puncte

 • - 2 copii.............................................3 puncte

 • - 3 copii............................................4 puncte

 • - 4 copii.............................................5 puncte

 • - > 4 copii.......................................5 puncte +

 • 1 punct pentru fiecare copil

 • b) alte persoane, indiferent

de numărul acestora...........................2 puncte

 • 3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus........................................2 puncte

 • 4. Vechimea cererii solicitantului

  • 4.1. până la 1 an................................. 1 punct

  • 4.2. între 1 și 2 ani..............................3 puncte

  • 4.3. între 2 și 3 ani..............................6 puncte

  • 4.4. între 3 și 4 ani..............................9 puncte

  • 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani.......4 puncte

 • 5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

  • 5.1. fără studii și fără pregătire profesională...........5 puncte

  • 5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă..............8

puncte

 • 5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă................ 10

puncte

 • 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată.........................................13 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

 • 6. Situații locative sau sociale deosebite

  • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care

au împlinit 18 ani....................... 15 puncte

 • 6.2. tineri care au adoptat

sau adoptă copii......................10 puncte

 • 6.3. tineri evacuați

din case naționalizate...............5 puncte

 • 7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

  • 7.1. mai mic decât

salariul minim pe economie...... 15 puncte

 • 7.2. între salariul minim

pe economie și salariul mediu net pe economie...........10 puncte

NOTE:

 • - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

 • - În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

C. Criterii specifice:

1. Medic rezident

 • - rezident prin concurs.....................................18 puncte

 • - rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătății (fără concurs).................16 puncte

 • 2 Medic rezident în specialitate deficitară/specialist în activitate deficitară în județ.........20 puncte

 • 3 Alți tineri specialiști.................................................................15 puncte

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI

DOTĂRI DIVERSE II VEST

BIROUL LOCUINȚE

Nr. SC2020-11357/26.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind "Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din domeniul sănătății ”

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din domeniul sănătății

Facem următoarele precizări:

Pe terenul situat în str. Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, înscris în CF nr.444149 Timișoara - se află în derulare obiectivul de investiții construire bloc de locuințe în regim S+P+6E - 30 de unități locative, destinate închirierii tinerilor specialiști din sănătate, construit de către Agenția Națională pentru Locuințe. Acesta urmează a fi finalizat în cursul acestui an, urmând a fi repartizat persoanelor îndreptățite.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.7 din HG nr.962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe:

"Stabilirea solicitanților care au acces la locuințe și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor înregistrate în condițiile alin. (1) și (2), precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se realizează în mod obligatoriu după criterii care vor respecta criteriile-cadru cuprinse în anexa nr. 11 și care se adoptă, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de autoritățile administrației publice locale și/sau centrale care preiau în administrare aceste locuințe.”

Conform art.14 alin 8 lit. c) din HG nr.962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe:

”Pentru locuințele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialiști din învățământ sau din sănătate se pot propune și criterii specifice, în suplimentarea celor stabilite conform lit. a) și b)”

Potrivit art.14 alin.8 lit.d) din HG nr.962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe:

"Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, se adoptă sub formă de propuneri care se transmit spre avizare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, însoțite de o copie a actului prin care au fost adoptate. Forma finală a criteriilor se adoptă după primirea avizului favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și efectuarea eventualelor modificări și completări solicitate prin avizul respectiv”

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Luând în considerare prevederile legale enumerate, respectiv Criteriile-Cadru cuprinse în Anexa 11, precum și Ordinul Ministerului Sănătății nr.1.355/2008 - privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe pentru medicii rezidenți și alți tineri specialiști din sistemul de sănătate, propunem criteriile-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din domeniul sănătății, conform Anexei 1 la prezentul raport de specialitate.

Având în vedere cele prezentate, precum și prevederile legale, apreciem că „Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de cătreAgenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din domeniul sănătății ” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, Mihai Boncea

ȘEF BIROU, Simona Bălan


2    04 Timișoara2021

I Capitală Europeană a Culturii

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ                                             5

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                                  Hfef

PRIMAR                                   ^7

Nr. SC2020-11357/26.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

"Proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din domeniul sănătății ”

Având în vedere faptul că urmează a fi dat în folosință blocul de locuințe situat în str.Ion Ionescu de la Brad nr.1/E,- etapa I specialiști în sănătate, bloc de locuințe în regim S+P+6E - 30 de unități locative, destinate închirierii tinerilor specialiști din sănătate, se impune aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din domeniul sănătății", în vederea transmiterii acestora sprea avizare Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, IMRE FARKAS


DIRECTOR D.C.T.D.D.

Mihai Boncea

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii