Hotărârea nr. 190/2020

190/04.06.2020 Privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 190/04.06.2020
Privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre Nr.SC2020-10311/11.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-10311 din data de 11.05.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020-10311/11.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art.59 alin.(1), lit.a),h),i) şi alin.(2) din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art.6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
Având în vedere prevederile art.2,alin.(2) şi art.15,alin.(2) din Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art.129,alin.(7), lit.i) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.3 şi art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu - Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată,se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
-Direcţiei Generală Drumuri,Poduri,Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
-Direcţiei Generală de Urbanism;
-Direcţiei Poliţia Locală;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
-Direcţiei de Mediu;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Serviciului Juridic;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ANEXĂ LA HCL______________

REGULAMENTUL PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CAPITOLUL I

SECȚIUNEA 1 DISPOZIȚII GENERALE

ART.1 (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță, acordându-se o atenție deosebită deșeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului și afectarea stării de sănătate.

 • (2) Producătorii de deșeuri medicale, au următoarele obligații:

 • - prevenirea producerii deșeurilor medicale sau reducerea gradului de periculozitate a acestora;

 • - separarea diferitelor tipuri de deșeuri la locul producerii/generării;

 • - tratarea și eliminarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deșeuri medicale produse.

 • (3) În municipiul Timișoara colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează numai de către operatori economici autorizați.

 • (4) Prezentul regulament s-a întocmit cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

ART.2 Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • - activitatea medicală - orice activitate de diagnostic, prevenție, tratament, cercetare, precum și de monitorizare și recuperare a stării de sănătate, care implică sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substanțe ori aparatură medicală;

 • - ambalajele pentru deșeuri rezultate din activitatea medicală - reprezintă recipiente și containere utilizate pentru colectarea, ambalarea, transportul, tratarea și eliminarea finală a deșeurilor rezultate din activitatea medicală

 • - colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • - colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

 • - colector - orice întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate autorizată de colectare și acționează în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • - deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;

 • - deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

 • - deșeurile anatomo-patologice sunt fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat. Aceste deșeuri sunt considerate infecțioase;

 • - deșeurile chimice și farmaceutice - substanțe chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile;

 • - deșeurile înțepătoare-tăietoare - obiecte ascuțite care pot produce leziuni mecanice prin înțepare sau tăiere; aceste deșeuri sunt considerate deșeuri infecțioase/periculoase, dacă au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanțe periculoase;

 • - deșeurile medicale nepericuloase - deșeurile a căror compoziție și ale căror proprietăți nu prezintă pericol pentru sănătatea umană și pentru mediu;

 • - deșeurile rezultate din activitatea medicală sunt toate deșeurile periculoase și nepericuloase care sunt generate de activități medicale și sunt clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • - eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie. Anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

 • -  gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 • - prevenire - măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc:

 • a) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;

 • b) impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației; sau

 • c) conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor;

 • - producător de deșeuri - producătorul inițial de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

 • - producător inițial de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri;

 • - tratare - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

 • - trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deșeu prin identificări înregistrate;

 • - depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

 • - deșeu cu regim special - deșeu a cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • - operator economic autorizat - operatorul economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului care desfășoară activități de colectare, transport, stocare, tratare, valorificare, depozitare finală sau incinerare.

SECȚIUNEA 2

CLASIFICAREA DEȘEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ

ART.3 Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

 • - Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

 • - Deșeurile rezultate din activitatea medicală sunt deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la anexa 2 din Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare, codul 18, precum și la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

 • - Tipurile de deșeuri rezultate din activitatea medicală sunt prevăzute în anexa 1, parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL II SECȚIUNEA 3 GESTIONAREA DEȘEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ

ART.4 (1) Gestionarea deșeurilor medicale cuprinde următoarele etape: colectarea, stocarea temporară, transportul, tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor.

 • (2) Colectarea separată a deșeurilor este prima etapă în gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

 • (3) Producătorii de deșeuri medicale au obligația colectării separate a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, în funcție de tipul și natura deșeului, cu scopul de a facilita tratarea/eliminarea specifică fiecărui deșeu.

 • (4) Producătorii de deșeuri medicale au obligația să nu amestece diferite tipuri de deșeuri periculoase și nici deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase.

 • (5) Deșeurile medicale se colectează în recipiente standardizate, conform Ordinului nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

 • (6) În scopul protejării personalului și a populației, transportul deșeurilor medicale periculoase până la locul de eliminare finală se realizează cu mijloace de transport autorizate și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • (7) Deșeurile medicale periculoase și nepericuloase se predau operatorilor economici autorizați, conform legislației specifice în vigoare. Dovada predării acestor deșeuri se face în baza actelor doveditoare între generatorul deșeurilor și operatorul economic autorizat.

 • (8) Abandonarea deșeurilor medicale, formarea de stocuri care depășesc capacitatea de depozitare la locul generării deșeurilor, precum și depozitarea acestora în afara punctului de lucru este interzisă.

CAPITOLUL III SECȚIUNEA 4 PLANUL DE ELIMINARE A DEȘEURILOR

ART.5 A. Deșeurile rezultate din activitatea medicală, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligația să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitățile pe care le-a desfășurat anul precedent pe teritoriul municipiului Timișoara.

B. Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală va avea următorul conținut:

 • a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;

 • b) locul generării deșeurilor;

 • c) tipul și cantitatea deșeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la anexa nr.2 din H.G.nr.856/2002 și la anexa Deciziei Comisiei 2014/955/UE);

 • d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - colectare, stocare temporară, transport, tratare, valorificare și eliminarea deșeurilor;

 • e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deșeurilor - se va specifica capacitatea recipientelor/containerelor utilizate;

 • f) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

 • g) numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității sanitare;

 • h) data întocmirii planului, numele și prenumele, semnătura conducătorului unității sanitare.

C. Producătorii de deșeuri medicale au obligația de a respecta prevederile Planului de eliminare a deșeurilor vizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE

ART.6 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500 - 2000 lei pentru persoane fizice și de la 2000 - 2500 lei pentru persoane juridice pentru nerespectarea prevederilor art. 4,alin.8 și art. 5, lit. A, C.

 • (3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timișoara.

 • (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii procesului -verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârșită și prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 • (5) Împotriva procesului -verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

 • (6) Procesul - verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

ART.7 Cadrul legislativ

Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală este reglementată de numeroase documente legislative atât la nivel european cât și la nivel național.

Cadrul legislativ național prin care este reglementată gestionarea deșeurilor din construcții și demolări cuprinde următoarele acte:

 • - Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată;

 • - Hotărârea Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, actualizată;

 • -  Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

 • - Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

 • - Ordonanța de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ȘEF SERRVICIU R.M.P.A.M.

ALEXANDRU GHIULAI


CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

ANEXA NR.1

Tipurile de deșeuri rezultate din activitatea medicală sunt prezentate în tabelul de mai jos. Deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc.

Cod deșeu

Tip deșeu

18 01

deșeuri rezultate din activitățile de prevenire, diagnostic și tratament desfășurate în unitățile sanitare

18 01 01

obiecte ascutite (cu excepția 18 01 03)

18 01 02

fragmente și organe umane, inclusiv recipienți de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03)

18 01 03*

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor

18 01 04

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)

18 01 06*

chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase

18 01 07

chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06

18 01 08*

medicamente citotoxice și citostatice

18 01 09

medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08

18 01 10*

deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

18 02

deșeuri din unitățile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament și prevenire a bolilor

18 02 01

obiecte ascutite (cu excepția 18 02 02)

18 02 02*

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infectiilor

18 02 03

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infectiilor

18 02 05*

chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase

18 02 06

chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05

18 02 07*

medicamente citotoxice și citostatice

18 02 08

medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10311/11.05.2020


JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 11.05.2020

AVIZ

la Raportul de specialitate pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10311/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara întocmit de către Direcția de Mediu, însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

Potrivit art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, autoritățile administrației publice locale elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor, asigură și răspund pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medical, respectiv aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/județean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor;

În considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. alin. 7 lit. c) și i) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-10311/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara”.

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

Alin Stoica

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR.SC2020-10311/11.05.2020

RAPORT DE ȘPECIALITATE

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara, prin care se propune emiterea unei Hotărâri de Consiliului Local al Municipiului Timișoara care să aprobe Regulamentul privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea de Guvern nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, deșeurile se codifică conform Anexei 2 din respectivul act normativ.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h,i din actul normativ menționat mai sus, autoritățile administrației publice locale au obligația de a acționa pentru refacerea și protecția mediului, precum și de a asigura și de a răspunde pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală. La alin.2 al aceluiași articol se stipulează” autoritățile administrațieipublice locale a unităților administrativ-teritoriale aprobă prin hotărâri ale consiliului local , măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor”.

Astfel, se impune emiterea unui act normativ local, care să cuprindă o reglementare unitară cu privire la modul de gestiune a deșeurilor rezultate din activitatea medicală și armonizarea cu legislația națională/internațională în domeniu.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ȘEF SERVICIU R.M.P.A.M.

ALEXANDRU GHIULAI


CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-10311/11.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara

Prin Hotărârea de Guvern nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, deșeurile se codifică conform Anexei nr.2 din respectivul act normativ.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h,i din actul normativ menționat mai sus, autoritățile administrației publice locale au obligația de a acționa pentru refacerea și protecția mediului, precum și de a asigura și de a răspunde pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală. La alin.2 al aceluiași articol se stipulează '“autoritățile administrațieipublice locale a unităților administrativ-teritoriale aprobă prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor”.

Astfel, se impune emiterea unui act normativ local, care să cuprindă o reglementare unitară cu privire la modul de gestiune a deșeurilor rezultate din activitatea medicală și armonizarea cu legislația națională/internațională în domeniu.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

- Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara care să aprobe Regulamentul privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în municipiul Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

PRIMAR

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ROMANIA                                                                        Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10311/11.05.2020

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

SERVICIUL JURIDIC

11.05.2020

 

AVIZ

 

la Raportul de specialitate pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara

     

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10311/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara întocmit de către Direcţia de Mediu, însoţit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

Potrivit art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor, asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medical, respectiv aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor;

În considerarea competenţelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. alin. 7 lit. c) şi i) din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-10311/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara.

Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă.

 

 

CONSILIER  JURIDIC,

Alin Stoica

 

 

 

 

 

 

Cod FO53-13,Ver.1

ROMÂNIA                                                                                      

JUDETUL TIMIŞ                                                                              

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA                                                       

NR.SC2020-10311/11.05.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara

 

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara, prin care se propune emiterea unei Hotărâri de Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să aprobe Regulamentul privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea de Guvern nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile se codifică conform Anexei 2 din respectivul act normativ.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h,i din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona pentru refacerea şi protecţia mediului, precum şi de a asigura şi de a răspunde pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală. La alin.2 al aceluiaşi articol se stipuleazăautorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale aprobă prin hotărâri ale consiliului local , măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor”.

Astfel, se impune emiterea unui act normativ local, care să cuprindă o reglementare unitară  cu privire la modul de gestiune a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi armonizarea cu legislaţia naţională/internaţională în domeniu.

            Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

 

 

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU                                                    ŞEF SERVICIU R.M.P.A.M.

 ADRIAN BERE-SEMEREDI                                                           ALEXANDRU GHIULAI

 

 

 

 

 

                                                                                                                      CONSILIER

                                                                                                                 CLAUDIA DOBRE

 

 

 

 

 

 

CodFO53-01,Ver.2

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                            

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-10311/11.05.2020

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara

 

 

            Prin Hotărârea de Guvern nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, deşeurile se codifică conform Anexei nr.2 din respectivul act normativ.

            În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

            Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h,i din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona pentru refacerea şi protecţia mediului, precum şi de a asigura şi de a răspunde pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală. La alin.2 al aceluiaşi articol se stipulează autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale aprobă prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor”.

Astfel, se impune emiterea unui act normativ local, care să cuprindă o reglementare unitară  cu privire la modul de gestiune a deşeurilor rezultate din activitatea medicală şi armonizarea cu legislaţia naţională/internaţională în domeniu.

           

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem:

 

-         Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara care să aprobe Regulamentul privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

 

 

 

PRIMAR                                                                                            VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                                                                 DAN DIACONU

 

 

 

 

 

 

         DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU

                                                                                                     ADRIAN BERE-SEMEREDI

                                                                                                   

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Cod FO53-03,Ver.3

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ANEXĂ LA HCL___________________

 

REGULAMENTUL PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 

CAPITOLUL I

SECŢIUNEA 1

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

ART.1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deşeuri în condiţii de siguranţă, acordându-se o atenţie deosebită deşeurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului şi afectarea stării de sănătate.

(2) Producătorii de deşeuri medicale, au următoarele obligaţii:

- prevenirea producerii deşeurilor medicale sau reducerea gradului de periculozitate a acestora;

- separarea diferitelor tipuri de deşeuri la locul producerii/generării;

- tratarea şi eliminarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deşeuri medicale produse.

 (3) În municipiul Timişoara colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea acestor tipuri de deşeuri se realizează numai de către operatori economici autorizaţi.

(4) Prezentul regulament s-a întocmit cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

ART.2 Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

- activitatea medicală - orice activitate de diagnostic, prevenţie, tratament, cercetare, precum şi de monitorizare şi recuperare a stării de sănătate, care implică sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substanţe ori aparatură medicală;

 - ambalajele pentru deşeuri rezultate din activitatea medicală -  reprezintă recipiente şi containere utilizate pentru colectarea, ambalarea, transportul, tratarea şi eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală

- colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

- colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

- colectororice întreprindere/operator economic care desfăşoară o activitate autorizată de colectare şi acţionează în nume propriu pentru strângerea deşeurilor de la terţi în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

- deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce;

- deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

- deşeurile anatomo-patologice sunt fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge şi sânge conservat. Aceste deşeuri sunt considerate infecţioase;

- deşeurile chimice şi farmaceutice -  substanţe chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile;

- deşeurile înţepătoare-tăietoare - obiecte ascuţite care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri infecţioase/periculoase, dacă au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanţe periculoase;

            - deşeurile medicale nepericuloase - deşeurile a căror compoziţie şi ale căror proprietăţi nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi pentru mediu;

            - deşeurile rezultate din activitatea medicală sunt toate deşeurile periculoase şi nepericuloase care sunt generate de activităţi medicale şi sunt clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare;

- eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

- gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

- prevenire - măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care reduc:

a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;

b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau

c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor;

- producător de deşeuri – producătorul iniţial de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

- producător iniţial de deşeuri – orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri;

- tratare - operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

- trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate;

- depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

- deşeu cu regim special - deşeu a cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător;

- operator economic autorizat – operatorul economic autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului care desfăşoară activităţi de colectare, transport, stocare, tratare, valorificare, depozitare finală sau incinerare.

 

 

SECŢIUNEA 2

CLASIFICAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ

 

ART.3 Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:

- Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

- Deşeurile  rezultate din activitatea medicală sunt deşeurile corespunzătoare codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la anexa 2 din Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare, codul 18, precum şi la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea medicală sunt prevăzute în anexa 1, parte integrantă din prezentul regulament.

           

 

 

CAPITOLUL II

SECŢIUNEA 3

GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATEA MEDICALĂ

 

ART.4 (1) Gestionarea deşeurilor medicale  cuprinde următoarele etape: colectarea,  stocarea temporară, transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor.

            (2) Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

            (3) Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, în funcţie de tipul şi natura deşeului, cu scopul de a facilita tratarea/eliminarea specifică fiecărui deşeu.

            (4) Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia să nu amestece diferite tipuri de deşeuri periculoase şi nici deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase.

            (5) Deşeurile medicale se colectează în recipiente standardizate, conform Ordinului nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

            (6)În scopul protejării personalului şi a populaţiei, transportul deşeurilor medicale periculoase până la locul de eliminare finală se realizează cu mijloace de transport autorizate şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

            (7) Deşeurile medicale periculoase şi nepericuloase se predau operatorilor economici autorizaţi, conform legislaţiei specifice în vigoare. Dovada predării acestor deşeuri se face în baza actelor doveditoare între generatorul deşeurilor şi operatorul economic autorizat.

            (8) Abandonarea deşeurilor medicale, formarea de stocuri care depăşesc capacitatea de depozitare la locul generării deşeurilor, precum şi depozitarea acestora în afara punctului de lucru este interzisă.

 

 

CAPITOLUL III

SECŢIUNEA 4

PLANUL DE  ELIMINARE A DEŞEURILOR

 

ART.5 A. Deşeurile rezultate din activitatea medicală, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le-a desfăşurat anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara.

B. Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală va avea următorul conţinut:

a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;

b) locul generării deşeurilor;

c) tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la anexa nr.2 din H.G.nr.856/2002 şi la anexa Deciziei Comisiei 2014/955/UE);

d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate - colectare,  stocare temporară, transport, tratare, valorificare şi eliminarea deşeurilor;

e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor – se va specifica capacitatea recipientelor/containerelor utilizate;

f) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

g) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii sanitare;

h) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura conducătorului unităţii sanitare.

C. Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia de a respecta prevederile Planului de eliminare a deşeurilor vizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

 

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

 

ART.6 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională.

 (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice pentru nerespectarea prevederilor art. 4,alin.8 şi art. 5, lit. A, C.

 (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii procesului –verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenţia săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Împotriva procesului –verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

(6) Procesul – verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

 

ART.7 Cadrul legislativ

 Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală este  reglementată de numeroase documente legislative atât la nivel european cât şi la nivel naţional.

Cadrul legislativ naţional prin care este reglementată gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări cuprinde următoarele acte:

- Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deşeurilor, actualizată;

- Hotărârea Guvernului nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, actualizată;

- Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

 

 

 

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU                      ŞEF SERRVICIU R.M.P.A.M.                             ADRIAN BERE-SEMEREDI                                         ALEXANDRU GHIULAI

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIER

CLAUDIA DOBRE      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea medicală  sunt prezentate în tabelul de mai jos. Deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc.

 

Cod deşeu

Tip deşeu

18 01    

deşeuri rezultate din activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament desfăşurate în unităţile sanitare

 

          tratament desfăşurate în unităţile sanitare

 

          tratament desfăşurate în unităţile sanitare

 

 

 

 

         tratament desfăşurate în unităţile sanitare

18 01 01 

obiecte ascutite (cu excepţia 18 01 03)

Cărămizi

18 01 02 

fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge şi sânge conservat (cu excepţia 18 01 03)

 

          conservat (cu excepţia 18 01 03)

18 01 03*

deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri  speciale privind prevenirea infectiilor

 

18 01 04 

deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate  gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)

 

 

18 01 06*

chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase

18 01 07 

chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06

18 01 08*

medicamente citotoxice şi citostatice

18 01 09 

medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08

18 01 10*

deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

18 02    

deşeuri din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor

          şi prevenire a bolilor

18 02 01 

obiecte ascutite (cu excepţia 18 02 02)

18 02 02*

deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri  speciale pentru prevenirea infectiilor

 

18 02 03 

deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infectiilor

 

          speciale pentru prevenirea infectiilor

18 02 05*

chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase

18 02 06 

chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05

18 02 07*

medicamente citotoxice şi citostatice

18 02 08 

medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07