Hotărârea nr. 19/2020

19/14.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza DTAC+PTh şi a Devizului General pentru obiectivul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 "
Hotararea Consiliului Local 19/14.01.2020
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza DTAC+PTh şi a Devizului General pentru obiectivul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr SC2019 - 30058 / 22.11.2019 - privind oportunitatea Proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 30061 / 22.11.2019 al Biroului Construcţii -Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.01.2020, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 30061/22.11.2019;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2019 - 30061/22.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Programul de Dezvoltare 2019 , investiţii , cap 51.02.01.03 - Autorităţi executive;
În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
Având în vedere HCL nr. 218 /28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii "D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit.b) şi alin. (4) lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă Guvrnului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici -faza DTAC+PTh şi a Devizului General pentru obiectivul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1" prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general actualizat, pentru proiectul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1", prevazută în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Construcţii Instalaţii din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

ANEXĂ 1 LA PROIECTUL de HOTĂRÂRE NR......................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

Deviz General, revizuit Nov. 2019, pentru obiectivului de investiție „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1, întocmit de S.C. «PRODAO-ING» S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Valoarea totală estimată a investiției conform devizului general actualizat:

1.455.902,54 lei inclusiv TVA din care valoarea totala a investitiei C+M: 1.237.060,13 lei inclusiv TVA;

Capacitati fizice si functionale:

 • -  Nivel parter (cota +/- 0.00)

Capacitati fizice cota +/- 0.00

Arie utila parter: 194.30 mp, din care:

Arie la cota +/- 0.00 : 207.00 mp

Arie utila birouri parter: 140.35 mp

Arhiva parter: 7.10 mp

Circulatii parter: 46.85 mp

Capacitate functionala:

 • - 21 posturi de lucru + arhiva + 1 post informare

 • - 9 posturi de comunicare cu publicul (ghisee)

 • -  Nivel supanta:

o Capacitati fizice supanta:

Arie construita supanta: 175.40 mp

Arie utila supanta: 158.60 mp, din care:

Birouri supanta: 117.90 mp

Arhiva parter: 7.10 mp

Circulatii parter: 33.60 mp

Capacitate functionala:

+ 20 posturi de lucru + arhiva

9 posturi de comunicare cu publicul (ghisee)

Suprafata totala utila finala ( parter + supanta): 352.90 mp

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 8 luni

întocmit, Cosmin Preda

Red.: P.C.

Dact.: P.C.

Ex.: 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza DTAC+PTh și a Devizului General pentru obiectivul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului

Timișoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”;

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.

, a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) și a Devizului General (Anexa 2).

Conform Referatului de aprobare a proiectului de hotărâre. Ansamblul actual al Cladirii Primariei Timișoara formeaza o constructie unitara Sp+P+2E+Mp, cu un volum inchegat desfasurat in forrma de " L" cu front stradal compact pe strada C.D.LOGA si 20 Decembrie 1989, bine incadrat in contextul urban. Camera 30, cu caracter actual de sala, se afla in aripa est, spre curtea ansamblului istoric de corpuri cu front la strazile 20 Decembrie 1989 si curtea primariei.

Aripa respectiva are un regim de inaltime P+2E, cu parterul sub forma de sala, cu inaltimea de 5.52m fara compartimentari. Accesul se face din curte printr-un hol aflat la cota salii si sub nivelul genaral al cotei parterului al cladirii principale. Holul este legat prin intermediul unui coridor de restul spatiilor primariei si are o usa de 1.80x 2.75m spre sala.

Cota salii, considerata in documentatia întocmită cota ±0.00, se afla la 5-10 cm peste cota terenului sitematizat al curtii.Interventiile propuse vor afecta o suprafata contruita actuala de 262 mp, la suprafata utila existenta de 200.85mp (207mp incluzand nisele de ferestre) si un volum interior de 1142 mc. Suprafata utila actuala a salii de 207mp se va reamenaja integral. Având în vedere că indicatorii tehnico economici la faza D.A.L.I. au fost estimați la nivelul anului 2016 iar proiectul tehnic a fost realizat în anul 2016, este necesară actualizarea unor categorii de prețuri de la materiale,dotări, echipamente și manoperă la nivelul acestui an Realizarea investiției ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara , b-dul C.D.Loga , nr. 1 ” presupune o serie de lucrări de construire noi.

Prin HCL nr 218/ /2016 s-au aprobat indicatori tehnico economici la faza D.A.L.I din documentația nr.443/2015 ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ” în anexa la HCL fiind aprobate următoarele : Valoarea totală a investiției: 717.529,00 lei inclusiv TVA

din care valoarea totala a investitiei C+M: 549.864,00 lei inclusiv TVA,

În urma actualizării documentației economice (aprobate în data de 28.11.2016) de către S.C. PRODAO-ING S.R.L. și transmisă alături de nota justificativă la 15.11.2019 în baza solicitării nr.UR.2019 - 017758/08.11.2019 s-a ajuns la valoarea investiției de 1.455.902,54 lei (inclusiv TVA).

Majorarea sumei bugetate față de documentația economică aprobată în Hotărârea nr.218 din data 28.11.2016, în valoare de 717.529,00 lei (inclusiv TVA), se datorează următorilor factori :

 • 1)     În varianta inițială valoarea bugetată a fost 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj C+M 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA), dar prin Hotărârea nr.125 din data 10.05.2016 se respinge ,D.A.L.I.’ pentru obiectivul de investiții „D.A.L.I.”+P.T.+A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara,B-dul. C.D.Loga, nr.1 întocmit de către S.C. PRODAO-ING S.R.L.

Deasemenea și documentația economică redepusă prin Hotărârea nr.42 din data 29.07.2016, se respinge ,D.A.L.I.’ pentru obiectivul de investiții „D.A.L.I.”+P.T.+A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara,B-dul. C.D.Loga, nr.1 întocmit de către S.C. PRODAO-ING S.R.L., cu caracteristicile principale și următorii indicatori tehnico-economici ai investiției:-Valoarea totală a investiției 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj C+M 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA).

Pentru a se încadra în suma propusă de către consilierii din Consiliul Local, proiectantul S.C. PRODAO-ING S.R.L. a redus valoarea documentației economice de la 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA) la valoarea de 717.529,00 lei (inclusiv TVA), prin reducerea calității materialelor, în special pentru finisaje. Această valoare de 717.529,00 lei (inclusiv TVA) a fost aprobată prin Hotărârea nr.218 din data 28.11.2016 cu aprobarea , D.A.L.I.’ revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investiții „D.A.L.I.”+P.T.+A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara,B-dul. C.D.Loga, nr.1 întocmit de către S.C. PRODAO-ING S.R.L.

 • 2)     Tariful manoperei s-a majorat cu 95,5% față de anul 2016, întrucât s-a actualizat conform creșterii salariului de bază minim brut stabilit în sectorul construcțiilor, conform OUG nr.114/2018;

Conform H.G. nr. 1017/2015- începând cu data de 1 mai 2016 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată era stabilit la 1250 lei lunar, iar conform OUG nr.114/2018-de la 1 ianuarie 2019, în sectorul construcțiilor salariul de bază minim brut pe țară garantat se stabilește la suma de 3000 lei lunar.

 • 3)     Prin actualizarea prețurilor materialelor și a echipamentelor s-a majorat valoarea materialelor,din care amintim câteva materiale de bază :

 • •  prețul unitar la oțel beton se majorează de la 2,45lei/kg la 3,24 lei/kg;

 • •  prețul unitar la beton clasa C30/25 se majorează de la 250lei/mc la 350lei/mc;

 • •  prețul unitar la pietriș/nisip se majorează de la 45lei/mc la 55lei/mc;

 • •  prețul unitar la profile metalice-stâlpi se majorează de la 3,8lei/kg la 5,6 lei/kg;

 • •  prețul unitar la structura metalică gata confecționată se majorează de la 2,411lei/kg la 12,6 lei/kg.

Materialele enumerate mai sus reprezintă materialele de bază privind executarea structurii supantei, pe lânga acestea se enumera și alte materiale ce au adus la majorarea valorii investiției. Față de anul 2016 valoarea materialelor s-a majorat cu 54,36%.

Prețul utilajelor/echipamentelor s-a majorat față de anul 2016 cu ~30%, întrucât furnizorii de echipamente nu mai pot produce anumite echipamente stabilite cu acele caracteristici, astfel a necesitat actualizarea acestora, conform normelor și normativelor în vigoare.

 • 4) Pentru eliberarea autorizației de construire pentru investiția în cauză a fost necesar obținerea avizului de securitate la incendiu pentru întreaga clădire a Primăriei Municipiului Timișoara, conform adresei nr. UR 2017-014011/06.09.2017-DIRECȚIA GENERALĂ de URBANISM și DEZVOLTARE URBANĂ;SERVICIUL CERTIFICĂRI și AUTORIZĂRI.

Astfel pentru obținerea acestui aviz s-a depus documentația pentru "Modernizare și securizare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu", pentru întreaga clădire și s-a obținut avizul ISU nr.320/19/SU-TM din 28.10.2019, ce include și Camera 30 din clădirea primăriei Timișoara. Conform acestui aviz a fost necesară recalcularea devizelor instalatiilor PSI ,rezultând o majorare de cca.15%.

În concluzie, prin actualizarea Devizului General la categorii de prețuri de la materiale,dotări, echipamente și a modificarilor legislative in conformitate cu art.71 din OUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in constructii, precum și conformarea cu OMAI nr.129 din 25.08.2016 pentru securitatea la incendiu s-au stabilit următoarele: Valoarea totală estimată a investiției conform devizului general actualizat, ca fiind de 1.455.902,54 lei inclusiv TVA

din care valoarea totala a investitiei C+M:

1.237.060,13 lei inclusiv TVA;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici - Anexa 1 și a Devizului General actualizat - Anexa 2, pentru proiectul „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

ADMINISTRATOR PUBLIC

ROBERT KRISTOF

SEF BIROU, CONSTANTIN PASCU

CONSILIER, COSMIN PREDA

Cod FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea. 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind

actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza DTAC+PTh și a Devizului General pentru obiectivul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”;

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

Ansamblul actual al Cladirii Primariei Timisoara formeaza o constructie unitara Sp+P+2E+Mp, cu un volum inchegat desfasurat in forrma de " L" cu front stradal compact pe strada C.D.LOGA si 20 Decembrie 1989, bine incadrat in contextul urban.

Camera 30, cu caracter actual de sala, se afla in aripa est, spre curtea ansamblului istoric de corpuri cu front la strazile 20 Decembrie 1989 si curtea primariei.

Aripa respectiva are un regim de inaltime P+2E, cu parterul sub forma de sala, cu inaltimea de 5.52m fara compartimentari.

Accesul se face din curte printr-un hol aflat la cota salii si sub nivelul genaral al cotei parterului al cladirii principale. Holul este legat prin intermediul unui coridor de restul spatiilor primariei si are o usa de 1.80x 2.75m spre sala.

Cota salii, considerata in documentatia întocmită cota ±0.00, se afla la 5-10 cm peste cota terenului sitematizat al curtii.

Interventiile propuse vor afecta o suprafata contruita actuala de 262 mp, la suprafata utila existenta de 200.85mp (207mp incluzand nisele de ferestre) si un volum interior de 1142 mc.

Suprafata utila actuala a salii de 207mp se va reamenaja integral.

Având în vedere că indicatorii tehnico economici la faza D.A.L.I. au fost estimați la nivelul anului 2016 iar proiectul tehnic a fost realizat în anul 2016, este necesară actualizarea unor categorii de prețuri de la materiale,dotări, echipamente și manoperă la nivelul anului curent.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico economici la faza DTAC+PTh, pentru obiectivul de investiții obiectivul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”, se va actualiza Devizul General cu prețurile la diferitele dotări și echipamente specifice la nivelul anului 2020 precum și punerea în accord cu modificările prevăzute prin OUG 114/2018, art.71, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019. și conformarea cu OMAI nr.129 din 25.08.2016 pentru securitatea la incendiu

 • 3.Alte informații

Majorarea sumei bugetate față de documentația economică aprobată în Hotărârea nr.218 din data 28.11.2016, în valoare de 717.529,00 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totala a investitiei C+M: 549.864,00 lei inclusiv TVA, se datorează următorilor factori :

 • 1)     În varianta inițială valoarea bugetată a fost 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj C+M 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA), dar prin Hotărârea nr.125 din data 10.05.2016 se respinge ,D.A.L.I.’ pentru obiectivul de investiții „D.A.L.I.”+P.T.+A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara,B-dul. C.D.Loga, nr.1 întocmit de către S.C. PRODAO-ING S.R.L.

Deasemenea și documentația economică redepusă prin Hotărârea nr.42 din data 29.07.2016, se respinge ,D.A.L.I.’ Pentru a se încadra în suma propusă de către consilierii din Consiliul Local, proiectantul S.C. PRODAO-ING S.R.L. a redus valoarea documentației economice de la 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA) la valoarea de 717.529,00 lei (inclusiv TVA), prin reducerea calității materialelor, în special pentru finisaje. Această valoare de 717.529,00 lei (inclusiv TVA) a fost aprobată prin Hotărârea nr.218 din data 28.11.2016 cu aprobarea , D.A.L.I.’ revizuit

 • 2)     Tariful manoperei s-a majorat cu 95,5% față de anul 2016, întrucât s-a actualizat conform creșterii salariului de bază minim brut stabilit în sectorul construcțiilor, conform OUG nr.114/2018;

Conform H.G. nr. 1017/2015- începând cu data de 1 mai 2016 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată era stabilit la 1250 lei lunar, iar conform OUG nr.114/2018-de la 1 ianuarie 2019, în sectorul construcțiilor salariul de bază minim brut pe țară garantat se stabilește la suma de 3000 lei lunar.

 • 3)     Față de anul 2016 valoarea materialelor s-a majorat cu 54,36%.

Prețul utilajelor/echipamentelor s-a majorat față de anul 2016 cu ~30%, întrucât furnizorii de echipamente nu mai pot produce anumite echipamente stabilite cu acele caracteristici, astfel a necesitat actualizarea acestora, conform normelor și normativelor în vigoare.

 • 4)     Pentru eliberarea autorizației de construire pentru investiția în cauză a fost necesar obținerea avizului de securitate la incendiu pentru întreaga clădire a Primăriei Municipiului Timișoara, conform adresei nr. UR 2017-014011/06.09.2017.Astfel pentru obținerea acestui aviz s-a depus documentația pentru "Modernizare și securizare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu", pentru întreaga clădire și s-a obținut avizul ISU nr.320/19/SU-TM din 28.10.2019, ce include și Camera 30 din clădirea primăriei Timișoara. Conform acestui aviz a fost necesară recalcularea devizelor instalatiilor PSI ,rezultând o majorare de cca. 15%.

 • 4.Concluzii

În concluzie, prin actualizarea Devizului General la categorii de prețuri de la materiale,dotări, echipamente și a modificarilor legislative in conformitate cu art.71 din OUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in constructii, precum și conformarea cu OMAI nr.129 din 25.08.2016 pentru securitatea la incendiu s-au stabilit următoarele:

Valoarea totală estimată a investiției conform devizului general actualizat, ca fiind de

1.455.902,54 lei inclusiv TVA

din care valoarea totala a investitiei C+M:

1.237.060,13 lei inclusiv TVA;

Durata de realizare a investitiei este de 8 luni.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a indicatorilor tehnico-economici actualizați, prevăzuți in Anexa 1 și Devizului General actualizat prevazut în Anexa 2, pentru obiectivul de investitii ,, Reamenajare camera 30 din clădirea

Primăriei Municipiului Timișoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”

PRIMAR

NICOLAE ROBU

ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

ȘEF BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII CONSTANTIN PASCU

Cod FO53-03,Ver.1

Deviz general privind cheltuilile necesara realizării obiectivului de investiție REAMENAJARE CAMERA 30-faza DTAC+ PTh

in mii lei/mii euro la cursul BNR lei/EURO 4.7626 lei/'EURO (din 06.11.2019)

Nr c

rt          Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoaref fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1.0C

2.00

3.00

4.00

5.00

6 00

7.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

O.OC

0.00

0,00

0,00

0,00

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

o^ool

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului___________

2     | Utilitati

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

9400.00

1973.71

1786.00

11136.00

2348.72

3.3

Proiectare si inginerie

30964.76

6501.65

5883.30

36843.06

7736.96

34

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenta tehnica

15432.38

3250.32

2941.65

13424.03

3868 48

3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție

4644.71

975.25

882.50

5527,21

1160 54

3.6.2 Plata dirigintilor de șantier

10837.67

2275.58

2059.16

12896.32

2707.94

TOTAL CAPITOL 3

55847,14

11726,19

10610,96

66458,09

13954,16

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1032158,58

216721,66

196110.13

1228268.71

257898.78

4.1.001 LUCRĂRI DE ARHITECTURA

372805,00

78277,62

70832.95

443637,95

93150.37

4.1.002 LUCRĂRI STRUCTURA DE REZISTENTA

277905.57

58351.65

52802.06

330707.63

69438 46

4.1 003 LUCRĂRI DE INSTALAȚII

321363,44

67476.47

61059.05

382422.49'

80297,00

4.1.004 LUCRĂRI TRATARE DE UMIDITATE

60084.57

12615.92

11416.07

71500.64

15012.94

4 2

Montaj utilaj tehnologic

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fata montaj si echipamente de transport

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1032158,58

216721,66

196110.13

1228268,71

257898,78

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

20790,93

4365.46

3950.28

24741.20

5194,89

5.1.1 Lucrări de construcție si instalații aferente organizării de șantier

7387.75

1551.20

1403.67

3791,42

1845.93

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

13403.18

2814.26

2546,60

15949.78

3348,96

5.2

Comisioane, taxe,cote legale.costuri de finanțare

5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale

11435.01

2401,00

2172.65

13607.66

2857.19

Comisia Banca finanțatoare

0.00

0.00

0,00

o.ool

0.00

Taxa inspecție Control calitate

1039.55

218 27

197.51

1237.06

259.74

Taxa pentru inspecție in construcții

5197.73

1091.36

987.571

6185.30

1298.72

Contribuția pt Casa Sociala a Construcțiilor

5197,73

1091.36

987.57

6185.30

1298.72

Primele de asigurare

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

Alte cheltuieli

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Costul creditului

0.00

0.00

0.00

iuool

0.00

5 3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

103215.86

21672.17

19611,01

122826.87

25789.38

TOTAL CAPITOL 5

135441,79

28438,62

25733,94

161 175,741

33841,96

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

3regatirea personalului de exploatare

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

6.2

3robe tehnologice si teste

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

o.ool

0,00

o,oo'

0,00

I(T001

TOTAL GENERAL

1223447,51

256886,47

232455,03

1455902,54

305694,90

Din care C+M

1039546.33

218272,36

197513.30

1237060,13

259744.71

Responsabil CPC Sef proiect Ing. Proiectant

014


ROMÂNIA                                                                                       

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

Nr.                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 Sectiunea 1
Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind

 actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza DTAC+PTh și a Devizului General pentru obiectivul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”;

Sectiunea a 2 - a
Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 

1.       Descrierea situaţiei actuale

 

       Ansamblul actual al Cladirii Primariei Timisoara formeaza o constructie unitara Sp+P+2E+Mp, cu un volum inchegat desfasurat in forrma de " L" cu front stradal compact pe strada C.D.LOGA si 20 Decembrie 1989, bine incadrat in contextul urban.

      Camera 30, cu caracter actual de sala, se afla in aripa est, spre curtea ansamblului istoric de corpuri cu front la strazile 20 Decembrie 1989 si curtea primariei.

      Aripa respectiva are un regim de inaltime P+2E, cu parterul sub forma de sala, cu inaltimea de 5.52m fara compartimentari.

      Accesul se face din curte printr-un hol aflat la cota salii si sub nivelul genaral al cotei parterului al cladirii principale. Holul este legat prin intermediul unui coridor de restul spatiilor primariei si are o usa de 1.80x 2.75m spre sala.

      Cota salii, considerata in documentatia întocmită cota ±0.00, se afla la 5-10 cm peste cota terenului sitematizat al curtii.

      Interventiile propuse vor afecta o suprafata contruita actuala de 262 mp, la suprafata utila

existenta de 200.85mp (207mp incluzand nisele de ferestre) si un volum interior de 1142 mc.

      Suprafata utila actuala a salii de 207mp se va reamenaja integral.

Având în vedere că indicatorii tehnico economici la faza D.A.L.I. au fost estimați la nivelul  anului 2016 iar proiectul tehnic a fost realizat în anul 2016, este necesară actualizarea unor categorii de prețuri de la materiale,dotări, echipamente și manoperă la nivelul anului curent.

 

2.       Schimbări preconizate și rezultate așteptate

 

    Ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico economici la faza DTAC+PTh, pentru obiectivul de investiții obiectivul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”, se va actualiza Devizul General cu  prețurile la diferitele dotări și echipamente specifice la nivelul anului 2020 precum și punerea în accord cu modificările prevăzute prin OUG 114/2018, art.71, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu aplicabilitate de la 01.01.2019. și conformarea cu  OMAI nr.129 din 25.08.2016 pentru securitatea la incendiu

 

3.Alte informatii

 

            Majorarea sumei bugetate față de documentația economică aprobată în Hotărârea nr.218 din data 28.11.2016, în valoare de 717.529,00 lei (inclusiv TVA) din care   valoarea totala a investitiei C+M: 549.864,00 lei inclusiv TVA, se datorează următorilor factori :

 

1)                  În varianta inițială valoarea bugetată a fost 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj C+M 1.074.296,00 lei (inclusiv TVA), dar prin Hotărârea nr.125 din data 10.05.2016 se respinge ‚D.A.L.I.’ pentru obiectivul de investiții „D.A.L.I.”+P.T.+A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timișoara” din Municipiul Timișoara,B-dul. C.D.Loga, nr.1 întocmit de către S.C. PRODAO-ING S.R.L.

Deasemenea și documentația economică redepusă prin Hotărârea nr.42 din data 29.07.2016, se respinge ‚D.A.L.I.’ Pentru a se încadra în suma propusă de către consilierii din Consiliul Local, proiectantul S.C. PRODAO-ING S.R.L. a redus valoarea documentației economice de la 1.263.074,00 lei (inclusiv TVA) la valoarea de 717.529,00 lei (inclusiv TVA), prin reducerea calității materialelor, în special pentru finisaje. Această valoare de 717.529,00 lei (inclusiv TVA) a fost aprobată prin Hotărârea nr.218 din data 28.11.2016  cu aprobarea ‚ D.A.L.I.’ revizuit

 

2)                  Tariful manoperei s-a majorat cu 95,5%  față de anul 2016, întrucât s-a actualizat conform creșterii salariului de bază minim brut stabilit în sectorul construcțiilor, conform OUG nr.114/2018;

            Conform H.G. nr. 1017/2015- începând cu data de 1 mai 2016 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată era stabilit la 1250 lei lunar, iar conform OUG nr.114/2018-de la 1 ianuarie 2019, în sectorul construcțiilor salariul de bază minim brut pe țară garantat se stabilește la suma de 3000 lei lunar.

 

3)                   Față de anul 2016 valoarea materialelor s-a majorat cu 54,36%.

            Prețul utilajelor/echipamentelor s-a majorat față de anul 2016 cu ~30%,  întrucât furnizorii de echipamente nu mai pot produce anumite echipamente stabilite cu acele caracteristici, astfel a necesitat actualizarea acestora, conform normelor și normativelor în vigoare.

 

4)                  Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru investiţia în cauză a fost necesar obţinerea avizului de securitate la incendiu pentru întreaga clădire a Primăriei Municipiului Timişoara, conform adresei nr. UR 2017-014011/06.09.2017.Astfel pentru obținerea acestui aviz s-a depus documentația pentru "Modernizare și securizare în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu", pentru întreaga clădire și s-a obținut avizul ISU nr.320/19/SU-TM  din 28.10.2019, ce include și Camera 30 din clădirea primăriei Timișoara. Conform acestui aviz a fost necesară recalcularea devizelor instalatiilor PSI ,rezultând o majorare de cca.15%.

 

4.Concluzii

 

În concluzie, prin actualizarea Devizului General la categorii de prețuri de la materiale,dotări, echipamente și a modificarilor legislative in conformitate cu art.71 din OUG 114/2018 cu privire la majorarea salariului minim in constructii, precum și conformarea cu  OMAI nr.129 din 25.08.2016 pentru securitatea la incendiu s-au stabilit următoarele:

Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general actualizat, ca fiind de

                                               1.455.902,54  lei inclusiv TVA         

din care   valoarea totala a investitiei C+M:              

                                               1.237.060,13 lei inclusiv TVA;

 

Durata de realizare a investitiei este de  8 luni.

    

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a indicatorilor tehnico-economici actualizați, prevăzuți in Anexa 1 și Devizului General actualizat prevazut în Anexa 2, pentru obiectivul de investitii ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 ”

 

 

 

 

              PRIMAR

          NICOLAE ROBU

 

 

 

 

 

                                                                                  ADMINISTRATOR PUBLIC                                                                                                  ROBERT KRISTOF                       

 

 

 

 

                                   

                                                                                     

                                                                           ȘEF BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII

                                                                                             CONSTANTIN PASCU

 

 

 

 

 

 

 

Cod FO53-03,Ver.1                                                                                                             

Deviz general

privind cheltuilile necesara realizării obiectivului de investiție

REAMENAJARE CAMERA 30-faza DTAC+ PTh

in mii lei/mii euro la cursul BNR iei/EURO 4,7626 Iei/EURO (din 06.11.2019)

Nr c

rt          Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoaref fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1.0C

2.00

3.00

4.00

5.00

6 00

7.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

O.OC

0.00

0.00

0,00

0,00

1 3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2 |Utilitati

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

9400.00

1973.71

1786.00

11136.00

2348.72

3.3

Proiectare si inginerie

30964.76

6501.65

5883.30

36843.06

7736.96

34

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenta tehnica

15432.38

3250.32

2941.65

13424.03

3868 48

3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de execuție

4644,71

975.25

882.50

5527,21

1160 54

3.6.2 Plata dirigintilor de șantier

10837,67

2275.58

2059.16

12896.32

2707.94

TOTAL CAPITOL 3

55847,14

11726,19

10610,96

66458,09

13954,16

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1032158,58

216721,66

196110,13

1228268.71

257898.78

4.1.001 LUCRĂRI DE ARHITECTURA

372805,00

78277,62

70832.95

443637,95

93150.37

4.1.002 LUCRĂRI STRUCTURA DE REZISTENTA

277905.57

58351.65

52802.06

330707,63

69438 46

4.1 003 LUCRĂRI DE INSTALAȚII

321363,44

67476,47

61059.05

382422.49

80297,00

4.1.004 LUCRĂRI TRATARE DE UMIDITATE

60084.57

12615,92

11416.07

71500.64

15012.94

4 2

Montaj utilaj tehnologic

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fata montaj si echipamente de transport

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1032158,58

216721,66

196110.13

1228268,71

257898,78

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

20790,93

4365.46

3950.28

24741.20

5194,89

5.1.1 Lucrări de construcție si instalatii aferente organizării de șantier

7387,75

1551,20

1403,67

3791,42

1845,93

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

13403.18

2814.26

2546,60

15949.78

3348,96

5.2

Comisioane, taxe,cote legale.costuri de finanțare 5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale

11435.01

2401,00

2172.65

13607,66

2857,19

Comisia Banca finanțatoare

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Taxa inspecție Control calitate

1039.55

218 27

197.51

1237.06

259.74

Taxa pentru inspecție in construcții

5197.73

1091.36

987.57

6185.30

1298.72

Contribuția pt Casa Sociala a Construcțiilor

5197,73

1091.36

987.57

6185.30

1298.72

Primele de asigurare

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Alte cheltuieli

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Costul creditului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

103215.86

21672,17

19611,01

122826.87

25789.38

TOTAL CAPITOL 5

135441,79

28438,62

25733,94

161175,74

33841,96

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

3regatirea personalului de exploatare

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

6.2

3robe tehnologice si teste

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

TOTAL GENERAL

1223447,51

256886,47

232455,03

1455902,54

305694,90

Din care C+M

1039546.33

218272,36

197513.30

1237060,13

259744.71

Responsabil CPC

Sef proiect

Ing. Proiectant

.014


                                                                                  

                                ANEXĂ 1 LA PROIECTUL de  HOTĂRÂRE NR………………….

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI

Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

 

Deviz General, revizuit Nov. 2019, pentru obiectivului de investitie „Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara” din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1, întocmit de S.C. «PRODAO-ING» S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

 

     Valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general actualizat:

                           1.455.902,54  lei inclusiv TVA       

din care   valoarea totala a investitiei C+M:              

                           1.237.060,13 lei inclusiv TVA;

               

            Capacitati fizice si functionale:

-          Nivel parter (cota +/- 0.00)

Capacitati fizice cota +/- 0.00

Arie utila parter: 194.30 mp,  din care:

Arie la cota  +/- 0.00 : 207.00 mp

Arie utila birouri parter: 140.35 mp

Arhiva parter: 7.10 mp

Circulatii parter: 46.85 mp

           

Capacitate functionala:

- 21 posturi de lucru + arhiva + 1 post informare

- 9 posturi de comunicare cu publicul (ghisee)

-          Nivel supanta:

o   Capacitati fizice supanta:

Arie construita supanta: 175.40 mp

Arie utila supanta: 158.60 mp, din care:

Birouri supanta: 117.90 mp

Arhiva parter: 7.10 mp

Circulatii parter: 33.60 mp

Capacitate functionala:

+ 20 posturi de lucru + arhiva

9 posturi de comunicare cu publicul (ghisee)

 

Suprafata totala utila finala ( parter + supanta): 352.90 mp

 

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 8 luni                                                                 

 

 

 

                                                                                                                           Intocmit,

                                                                                                                         Cosmin Preda

                                   

 

 

 

 

       Red.: P.C.

         Dact.: P.C.                                                                                                                                                                       

Ex.: 2