Hotărârea nr. 189/2020

189/04.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 189/04.06.2020
privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, Nr.SC2020-10313/11.05.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10313 din data de 11.05.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate Nr.SC2020-10313/11.05.2020.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile art.59 alin.(1), lit.a),h),i) şi alin.(2) din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art.6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
Având în vedere prevederile art.2,alin.(2) şi art.15,alin.(2) din Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art.129,alin.(7) , lit.1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.139 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Regulamentul privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă punctul 2.3 Prezentarea metodologiei din Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 şi completat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 157/24.04.2012.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu - Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Poliţia Locală.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
-Instituţiei Prefectului-Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Generală Drumuri,Poduri,Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
-Direcţiei Generală de Urbanism;
-Direcţiei Poliţia Locală;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
-Direcţiei de Mediu;
-Serviciului Juridic;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ANEXĂ LA HCL nr.___________________

Pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara

CAPITOLUL I SECȚIUNEA 1 DISPOZIȚII GENERALE

ART.1 (1) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, condițiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță și protecție a mediului, creșterea gradului de valorificare și reciclare a acestora, precum și reducerea cantității și gradului de periculozitate a deșeurilor rezultate din activitățile de construcții și demolări.

 • (2) Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeurile rezultate din activitățile de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcțiilor civile, a construcțiilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport, precum și a activităților de dragare și decolmatare.

 • (3) Deșeurile care rezultă din lucrările de construcții și demolări sunt: betoane de ciment armate sau nearmate, mixturi asfaltice, materiale ceramice sub formă de cărămidă, blocuri ceramice, țiglă , moloz, elemente din betoane ușoare, piatră spartă și balast amestecate sau nu cu pământ, lemn, sticlă, metale, mase plastice, etc.

Toate aceste materiale pot fi recuperate, reciclate și refolosite prin tehnologii specifice.

 • (4) În municipiul Timișoara colectarea, transportul, valorificarea și depozitarea acestor tipuri de deșeuri se realizează numai de către operatori economici autorizați.

 • (5) Prezentul regulament s-a întocmit cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări.

ART.2 Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • - colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • - colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora;

-colector - orice întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate autorizată de colectare și acționează în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • - deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are intenția sau obligația să îl arunce;

 • - deșeuri periculoase - deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri și care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

 • - deșeuri din construcții și desființări - deșeuri provenite din activități de construcție și desființare;

 • - deșeuri municipale:

 • a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;

 • b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere.

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări;

 • - deținător de deșeuri - producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

 • - depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

 • spații interne de depozitare a deșeurilor, adică depozite în care un producător de deșeuri execută propria eliminare a deșeurilor la locul de producere;

 • o suprafață permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deșeurilor, dar exclusiv:

 • instalații unde deșeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte;

 • stocarea deșeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deșeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an;

- eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie. Anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește o listă a operațiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

 • - gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 • - pregătirea pentru reutilizare - operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără altă preprocesare;

 • - prevenire - măsurile luate înainte ca o substanță, un material sau un produs să devină deșeu, care reduc:

 • a) cantitatea de deșeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viață a acestora;

 • b) impactul negativ al deșeurilor generate asupra mediului și sănătății populației; sau

 • c) conținutul de substanțe nocive al materialelor și produselor;

 • - producător de deșeuri - producătorul inițial de deșeuri sau oricepersoană care efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

 • - producător inițial de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri;

 • - rambleiere - operațiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deșeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru scopurile menționate mai sus și să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri;

- reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;

 • - reutilizare - orice operațiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute;

 • - tratare - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

 • - trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deșeu prin identificări înregistrate;

 • - titularul activității de construcții - persoană fizică sau juridică pe numele căreia a fost emisă autorizația de construire/desființare, care desfășoară activități de construcții;

 • - valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. Anexa nr. 3 la Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește o listă a operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă;

 • - operator economic autorizat - operatorul economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului care desfășoară activități de colectare, transport, stocare, tratare, valorificare, depozitare finală sau incinerare;

 • - sortare - activitatea de separare pe sortimente și depozitare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați.

SECȚIUNEA 2

TIPURI DE DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI

ART.3 Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeurile rezultate din activități precum construcția de clădiri și obiective de infrastructură, construcția și întreținerea căilor rutiere, demolarea totală sau parțială a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură, putând include:

 • a) materiale rezultate din construcții și demolări clădiri - ciment, cărămizi, țigle, ceramică, roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluții de lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcții cu termen de valabilitate expirat, etc.

 • b) materiale rezultate din construcția și întreținerea drumurilor - smoală, nisip, pietriș, bitum, piatră construcții, substanțe gudronate, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici, covor asfaltic rezultat în urma lucrărilor de decapare/frezare;

 • c) materiale excavate în timpul activităților de construire, dezafectare, dragare, decontaminare etc. - sol, pietriș, argilă, nisip, roci, resturi vegetale.

ART.4 Deșeurile periculoase din deșeurile de construcții și demolări pot include:

 • a) materiale periculoase - azbest, gudroane și vopsele, metale grele (crom, plumb, mercur), lacuri, vopsele, adezivi, policlorură de vinil, solvenți, compuși bifenili policlorurați, diverse tipuri de rășini utilizate pentru conservare, ignifugare, impermeabilizare etc.;

 • b) materiale nepericuloase care au fost contaminate prin amestecare cu materiale periculoase (ex. materiale de construcții amestecate cu substanțe periculoase, materiale amestecate rezultate în urma activității de demolare neselectivă, etc.);

 • c) soluri și pietrișuri contaminate cu substanțe periculoase.

ART.5 Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeurile corespunzătoare codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE. Tipurile de deșeuri din construcții și demolări sunt prevăzute în anexa 1 la prezentul regulament.

CAPITOLUL II SECȚIUNEA 3 GESTIONAREA DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI

ART.6 (1) Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări cuprinde următoarele etape: colectarea, transportul, tratarea, sortarea, reciclarea, valorificarea, depozitarea finală sau tratarea/eliminarea în cazul deșeurilor periculoase din deșeurile din construcții și demolări.

 • (2) Deținătorul/'generatorul de deșeuri cu orice titlu legal al unei cantități de deșeuri din construcții și demolări poartă întreaga responsabilitate privind efectele negative potențiale.

 • (3) Titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din Legea nr. 211/2011,privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

ART.7 Colectarea deșeurilor din construcții și demolări

 • (1) În faza de colectare a deșeurilor, la sursa de producere, este obligatorie depunerea separată a deșeurilor reciclabile de deșeurile nereciclabile în vederea reducerii cantității de deșeuri destinate eliminării finale, valorificării și reintroducerii în circuitul economic a deșeurilor reciclabile și utilizarea lor ca sursă de materii secundare sau ca sursă de energie.

 • (2) Producătorii de deșeuri - persoane fizice și juridice - sunt obligați să asigure sortarea deșeurilor din construcții și demolări, stabilite prin Decizia Comisiei 2014/955/UE, pe tipuri de deșeuri, inclusiv a deșeurilor periculoase din deșeurile din construcții și demolări. Deșeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc.) se vor colecta în recipiente separate și vor fi predate operatorului economic autorizat sau valorificate la unitățile de profil. Este interzisă amestecarea diverselor tipuri de deșeuri rezultate din reparații, construcții și demolări.

 • (3) Producătorii și deținătorii (persoane fizice sau juridice) de deșeuri periculoase din deșeurile din construcții și demolări au obligația de a preda aceste tipuri de deșeuri unor societăți specializate în tratarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri.

 • (4) În Municipiul Timișoara colectarea și transportul deșeurilor din construcții, reabilitarea și demolarea clădirilor, din reparații în locuințe sau spații comerciale se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de diverse capacități.

 • (5) Deșeurile din construcții și demolări pot fi refolosite, prin reutilizare directă sau indirectă tot ca materiale de construcție pe același amplasament, sau valorificate prin reciclare/valorificare energetic, caz în care se face dovada trasabilității acestora.

 • (6) Deșeurile nereciclabile sau cele periculoase din deșeurile din construcții și demolări vor fi predate operatorilor economici autorizați și vor fi gestionate conform legislației în vigoare.

ART.8 Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări

 • (1) Deșeurile din construcții, reabilitarea și demolarea clădirilor, din reparații în locuințe sau spații comerciale, și anexele gospodărești, sunt de asemenea deșeuri solide (moloz, zidărie, pământ în amestec cu alte materiale sau din excavații, materiale din lemn, metale etc.) care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale și asimilabile acestora.

 • (2) Deșeurile din construcții și demolări se vor colecta de către operatori economici autorizați, la solicitarea și pe cheltuiala producătorilor/ deținătorilor de deșeuri.

 • (3) Producătorii și deținătorii de deșeuri care solicită colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări de către operatori economici autorizați, au obligația de a nu depozita aceste deșeuri în stradă, pe domeniul public, înainte de punerea la dispoziție a recipientelor standardizate, de tip containere, solicitate operatorului economic autorizat.

 • (4) Persoanele fizice care intenționează să se debaraseze de deșeurileprovenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitarea interioară și/sau exterioară a acestora(exclus materiale izolante/hidroizolante, deșeuri periculoase), în cantitate de sub 1 mc, au obligația de a sorta aceste deșeuri, pe tipuri de deșeuri, în vederea transportării și predării, gratuit, la unul din punctele de colectare de pe raza municipiului Timișoara, special amenajate în următoarele locații:

 • - Al. Avram Imbroane nr. 70;

 • - Calea Torontalului nr.94;

 • - Str. Torac, Nr.2-4.

 • (5) Tipurile de deșeuri rezultate din reparații și amenajări în locuințe în cantitate de sub 1 mc, care se preiau de la persoanele fizice, cu titlu gratuit, prin punctele de colectare sunt: resturi de materiale de construcții, care se pot concasa, urmând a fi folosite ulterior pentru acoperiri/aducere teren la nivel, materiale inerte.

 • (6) Deșeurile rezultate din reparații și amenajări în locuințe în cantitate de sub 1 mc, se preiau de la cetățeni pe baza buletinului sau a cărții de identitate și se înregistrează în registrul la punctul de operare a operatorului economic autorizat.

 • (7) Colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări se vor realiza folosind autovehicule compatibile cu sistemul de colectare, în funcție de tipul, cantitatea și originea deșeurilor.

 • (8) Transportul deșeurilor din construcții și demolări trebuie făcut cu personal instruit pentru încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente. Este interzisă abandonarea deșeurilor pe traseu.

 • (9) Transportul trebuie însoțit de toate documentele necesare, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri transportată, codificarea acestora, precum și de existența unui document încheiat între transportator și deținătorul deșeurilor (existența formularelor de încărcare-descărcare a deșeurilor nepericuloase, completate de către expeditor, potrivit anexei 3 din HG 1061 din 2008).Este interzisă abandonarea deșeurilor pe traseu.

 • (10) Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea împrăștierii deșeurilor pe căile publice. Operatorii, agenții economici și persoanele fizice, sunt obligați să asigure acoperirea cu prelată sau cu plasă a deșeurilor din construcții și demolări transportate cu benă deschisă. Încărcarea deșeurilor în autovehiculele care le transportă se face direct din recipiente, fiind interzisă răsturnarea conținutului recipientelor pe stradă, trotuare, sau zone verzi în vederea reîncărcării manuale.

 • (11) Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al municipiului Timișoara.

 • (12) În cazul în care abandonările de deșeuri sau depozitările necontrolate de materiale de construcții,în afara spațiului de unde au fost generate, deteriorează spațiul verde și/sau materialul dendro-floricol existent, afectează negativ imaginea zonei, titularul autorizației de construire și/sau desființare va suporta aducerea terenului la starea inițială, prin salubrizare, refacere spațiu verde și plantare material dendro-floricol.

CAPITOLUL III SECȚIUNEA 4 PLAN ELIMINARE DEȘEURI

ART.9 (1) A. Pentru obținerea Autorizației de construire și/sau desființare, beneficiarii lucrărilor de construire și/sau demolare, așa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se obligă să solicite avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, condiție impusă în Certificatul de Urbanism.

 • B. Avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, este valabil numai însoțit de Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din realizarea investiției (dacă este cazul), precum și de Planul de situație propus al investiției vizat spre neschimbare.

Urmărirea punerii în aplicare și respectarea prevederilor Avizului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, se vor efectua de către persoanele desemnate din cadrul acestuia.

 • C. Beneficiarii și/sau executanții lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deșeurilor, pentru următoarele investiții:

 • -   pentru lucrările deja finalizate - intrare în legalitate;

 • -   pentru schimbări de destinație fără modificări interioare/exterioare și/sau structurale;

 • -   pentru branșamente și racorduri la rețelele de utilități;

 • -  pentru lucrările de construcții cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/copertină/marchize pe fațadă, construcții modulare/chioșcuri care nu au fundații);

 • -  PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate;

 • -  pentru lucrări care prin natura construcției nu se generează deșeuri, însoțite de declarația pe propria răspundere, în acest sens, a beneficiarului.

 • D. Beneficiarii și/sau executanții lucrărilor de construire și/sau demolare vor prezenta Planul de eliminare a deșeurilor, pentru următoarele investiții:

-pentru toate lucrările, așa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, inclusiv demolări;

 • - extinderi de rețele la utilitățipublice (gaz, apă, energie electrică,etc.), întrucât se generează surplus de pământ,pietre,asfalt,beton,etc...,pentru care se impune eliminarea/valorificarea lor.

 • (2) Conținutul Planului de eliminare a deșeurilor rezultate din lucrările de construire și/sau demolare, așa cum acestea sunt definite la art.3, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare este următorul:

 • a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;

 • b) locul generării deșeurilor (locația investiției);

 • c) tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menționa doar deșeurile care rezultă din lucrare;

 • d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - colectare, transport, valorificare, eliminare finală;

 • e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deșeurilor - containere de diverse capacități;

 • f) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia documentului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

 • g) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se va face dovada trasabilității deșeurilor, după caz, valorificarea/eliminarea deșeurilor cu societăți economice autorizate;

 • h) numele, prenumele și numărul de telefon al responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul investiției;

 • i) data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.

 • (3) Modelele de completare a Planurilor de eliminare a deșeurilor (2A, 2B, 2C, 2D) sunt prezentate în anexa nr.2 la prezentul regulament.

 • (4) Beneficiarii și/sau executanții lucrărilor au obligația de a respecta prevederile Planului de eliminare a deșeurilor avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

 • (5) La finalizarea investiției, beneficiarii și/ sau executanții lucrărilor au obligația de a întocmi un Raport final la Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din realizarea investiției, avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

 • (6) Raportul final se va prezenta compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, în termen de 10 zile, de la finalizarea investiției.

 • (7) Conținutul Raportului final este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

ART.10 (1) Deșeurile de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar -gospodărești, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligația să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitățile pe care le-a desfășurat anul precedent pe teritoriul municipiului Timișoara.

(2) Planul de eliminare a deșeurilor de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar-gospodărești va avea următorul conținut:

 • a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;

 • b) locul generării deșeurilor (locația investiției);

 • c) tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE)- exprimate în tone;

 • d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - colectare, transport, valorificare, eliminare finală;

 • e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deșeurilor - containere de diverse capacități;

 • f) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia documentului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

 • g) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se va face dovada trasabilității deșeurilor, după caz, valorificarea/eliminarea deșeurilor cu societăți economice autorizate;

 • h) numele, prenumele și numărul de telefon al responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității;

 • i) data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.

CAPITOLUL IV

OBLIGAȚIILE PRODUCĂTORILOR DE DEȘEURI

ART.11 Persoanele juridice, fizice și fizice autorizate care execută lucrări de construcții, reparații și demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodărești au următoarele obligații:

 • a) să nu depoziteze pământul rezultat din lucrările de construcții pe un alt amplasament fără acordul scris al proprietarului/titularului de drept al terenului/amplasamentului, decât în cazul în care pământul va fi folosit la aducerea terenului la nivel;

 • b) să nu murdărească căile publice (străzi, trotuare, alei, curți) ca urmare a activităților de încărcare - descărcare a mijloacelor de transport;

 • c) să nu desfășoare activități de preparare a mortarelor, betoanelor sau amestecurilor de materiale de construcție direct pe sol;

 • d) să nu aștearnă, pe traseul lucrărilor edilitar-gospodărești, care se execută în zonele verzi și care vorfi supuse refaceriiprin readucere la starea inițială,pământ care are în compoziție resturi materiale de orice fel, sau pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare - rezultat din excavații, săpături;

 • e) să efectueze lucrări de salubrizare a domeniului public și a amplasamentelor organizărilor de șantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor cât și la finalizarea lor;

 • f) să ia toate măsurile pentru împiedicarea producerii și răspândirii prafului în și din incinta organizărilor de șantier, pe traseul lucrărilor edilitar - gospodărești și pe amplasamentele de lucrări de demolare/construcții, prin realizarea stropirii și pulverizare cu apă, etc.;

 • g) să amenajeze căile de acces din organizările de șantier până la căile și drumurile publice, înainte de începerea lucrărilor pentru a preveni murdărirea străzilor, trotuarelor, la ieșirea din zona construibilă;

 • h) să ia măsuri de asigurare a unei rampe de spălare sau de curățare a roților autovehiculelor /utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de șantier pentru a preveni murdărirea căilor publice;

 • i) să ia măsuri de asigurare a recipientelor de colectare a deșeurilor menajere la punctele de lucru, organizările de șantier, pe traseul lucrărilor edilitar - gospodărești, pentru personalul propriu;

 • j) să asigure în incinta punctelor de lucru, organizărilor de șantier, grupuri sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu;

Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igienă și se vor goli și dezinfecta periodic de către operatorul de specialitate pentru a se evita răspândirea mirosurilor neplăcute.

 • k) să împrejmuiască cu panouri de protecție organizările de șantier și amplasamentele lucrărilor;

 • l) să nu depoziteze sau să nu abandoneze pe domeniul public al municipiului Timișoara rulote, tonete, chioșcuri, construcții metalice, construcții provizorii, aparate de orice fel ori utilaje defecte, caroserii de autovehicule degradate sau dezmembrate;

 • m) să nu depoziteze direct pe trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor și să nu ocupe domeniul public cu materiale de construcție (vrac sau ambalate): mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deșeuri amestecate/resturi rezultate din activități de reparații și amenajări la clădiri și locuințe și din demolarea unor construcții civile sau industriale, paleți/recipiente/ containere care conțin materiale de construcții, schele, barăci, macarale sau alte utilaje pentru construcții fără aprobarea serviciilor de specialitate și fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a domeniului public, stabilită prin hotărâre de consiliu local.Orice ocupare a domeniului public, în vederea realizării de investiții, se va face cu plata anticipată a suprafeței de teren propusă spre ocupare, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local de stabilire a impozitelor și taxelor locale în municipiul Timișoara și cu acordul Direcției de Mediu.

Depozitarea temporară a materialelor de construcții/deșeuri se va face în recipiente standardizate de tip container, iar depozitarea temporară pe sol a materialelor de construcție în vrac ce pot fi împrăștiate de vânt se va realiza pe material de protecție pe sol și cu acoperirea acestora împotriva spulberărilor/împrăștierii.

Amplasarea schelelor se va realiza cu plasă de protecție și cu respectarea condițiilor pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în deplină siguranță. În acest sens, schelele vor fi asigurate cu tunel de trecere acolo unde nu este posibilă asigurarea circulației pietonale prin amenajarea unui trotuar provizoriu din plăci de beton prefabricate sau podină de lemn, sau se va redirija circulația pietonală, cu aprobarea Comisiei de Circulație a Primăriei Municipiului Timișoara;

 • n) să nu amplaseze, să nu monteze și să nu ocupe domeniului public cu construcții improvizate (scene, corturi și alte construcții) fără aprobare și fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilite conform legii și fără respectarea condițiilor pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în deplină siguranță;

 • o) să nu amestece deșeurile din construcții și demolări cu alte tipuri de deșeuri;

 • p) persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizațiile de construcție/desființare au obligații anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale:

- minimum 70% din cantitatea de deșeuri provenite din activitățile de construcții în anul 2020.

Notă: Obligațiile anuale se calculează pe baza cantităților de deșeuri generate în anul respectiv.

r)  să amplaseze la loc vizibil, panoul de identificare a investiției (conform anexei/formularului 8 din Normele Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții);

s) să aducă la starea inițală zonele verzi afectate de lucrările edilitar-gospodărești.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

ART.12 (1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

 • (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500 - 2000 lei pentru persoane fizice și de la 2000 - 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 7, alin.2 - 4, art.8, alin. 2 - 3, 7 - 12, art.9, alin.4, 6, art.10, alin.1.

 • (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 - 1500 lei pentru persoane fizice nerespectarea prevederilor art.8, alin.4.

 • (4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500 - 2000 lei pentru persoane fizice și de la 2000- 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 11, lit.a - s.

 • (5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timișoara.

 • (6) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii procesului -verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenția săvârșită și prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 • (7) Împotriva procesului -verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.

 • (8) Procesul - verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum și hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

 • (9) Anexele nr.1, nr.2 și nr.3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ART.13 Cadrul legislativ

 • 1) Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări este reglementată de numeroase documente legislative atât la nivel european cât și la nivel național.

Cadrul legislativ național prin care este reglementată gestionarea deșeurilor din construcții și demolări cuprinde următoarele acte:

 • - Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, actualizată;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, actualizată;

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, actualizată;

 • - Ordonanța de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

 • - Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

 • 2) La nivel local gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, este reglementată în următoarele acte normative:

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.157/2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara.

 • - Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ȘEF SERVICIU R.M.P.A.M.

ALEXANDRU GHIULAI


CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

Tipurile de deșeuri din construcții și sunt prezentate în tabelul de mai jos.

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticlă

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

Fier și oțel

17 04 06

Staniu

17 04 07

Amestecuri metalice

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01/17 09 02 și 17 09 03

 • A. PLAN DE ELIMINARE A DEȘEURILOR PENTRU LUCRARE EXECUTATĂ ÎN

REGIE PROPRIE (MODEL)

 • a) Denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri: (se va menționa

numele beneficiarului investiției)......................................................

 • b)   Locul generării deșeurilor: (se va menționa locația investiției)

c) Tipul și cantitatea deșeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menționa doar deșeurile care rezulta din lucrare_________________________________________________________________

Cod deșeu

Denumire

Cantitatea estimată (t)

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticlă

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

Fier și oțel

17 04 06

Staniu

17 04 07

Amestecuri metalice

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, '17 09 02 și 17 09 03

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

 • - deșeurile reciclabile - plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unitățile de profil;

 • - betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri, etc. se vor colecta in containere de diverse capacități și vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

 • - pământul se colectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

 • - materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat și se va menționa denumirea acestuia;

 • - deșeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unități specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri și se va menționa denumirea unității.

 • e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități;

 • f) Denumirea și adresa transportatorului deșeurilor: operatorul economic autorizat și alți operatori economici autorizați (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deșeuri rezultate din lucrare;

 • - pentru deșeurile periculoase și materialele izolante/hidroizolante se vor menționa denumirea unității/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deșeuri.

 • g)  Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deșeurilor periculoase și a altor deșeuri care nu se preiau în depozitele de deșeuri).

 • h) Numele, prenumele, nr. telefon și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor. Responsabil cu gestionarea deșeurilor rezultate din investiție este beneficiarul lucrării.

 • i) Data întocmirii planului.

 • B. PLAN DE ELIMINARE A DEȘEURILOR PENTRU L UCRARE EXECUTATĂ DE CATRE SOCIETĂȚI DE CONSTRUCȚII (MODEL)

 • a) Denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri: (se va menționa

societatea care executa lucrarea............................................................................

 • b)   Locul generării deșeurilor: (se va menționa locația investiției)

c) Tipul și cantitatea deșeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menționa doar deșeurile care rezultă din lucrare________________________________________________________________

Cod deșeu

Denumire

Cantitatea estimată (t)

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticlă

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

Fier și oțel

17 04 06

Staniu

17 04 07

Amestecuri metalice

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, '17 09 02 și 17 09 03

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

 • -   deșeurile reciclabile - plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unitățile de profil;

 • -  betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri, etc. se vor colecta in containere de diverse capacități și vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

 • -  pământul se colectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

 • -  materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat și se va menționa denumirea acestuia;

 • -   deșeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unități specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri și se va menționa denumirea unității.

 • e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități.

 • f) Denumirea și adresa transportatorului deșeurilor: operatorul economic autorizat și alți operatori economici autorizați (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deșeuri rezultate din lucrare;

- pentru deșeurile periculoase și materialele izolante/hidroizolante se vor menționa denumirea unității/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deșeuri.

 • g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deșeurilor periculoase și a altor deșeuri care nu se preiau în depozitele de deșeuri).

 • h) Numele, prenumele, nr. telefon și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor. Responsabil cu gestionarea deșeurilor rezultate din investiție este o persoană din cadrul societății de construcții care va executa lucrarea.

 • i) Data întocmirii planului.

NOTĂ: În cazul în care lucrarea se efectuează de către o societate de construcții se prezintă copia contractului/avizului favorabil încheiat cu operatorul economic autorizat pentru colectarea, transportul și depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) deșeurilor rezultate din investiție, precum și copia contractului încheiat între societatea de construcții și beneficiarul lucrării, din care să rezulte obligativitatea societății de a elimina deșeurile din lucrare.

De asemenea,titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020,potrivit Anexei nr. 6, din Legea nr. 211/2011,privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

 • C. PLAN DE ELIMINARE A DEȘEURILOR (ÎN SITUAȚIA ÎN CARE BENEFICIARUL INVESTIȚIEI VA ÎNCHEIA CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI CU O SOCIETATE DE CONSTRUCȚII, DOAR DUPĂ OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DEMOLARE) (MODEL)

 • a) Denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri: (se va menționa

numele beneficiarului investiției).........................................................................

 • b)   Locul generării deșeurilor: (se va menționa locația investiției)

c) Tipul și cantitatea deșeurilor generate (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menționa doar deșeurile care rezultă din lucrare_________________________________________________________________

Cod deșeu

Denumire

Cantitatea estimată (t)

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

țigle și produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticlă

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

Fier și oțel

17 04 06

Staniu

17 04 07

Amestecuri metalice

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01/17 09 02 și 17 09 03

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

 • -   deșeurile reciclabile - plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unitățile de profil;

 • -  betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri, etc. se vor colecta in containere de diverse capacități și vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

 • -  pământul se colectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

 • -  materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat și se va menționa denumirea acestuia;

 • -   deșeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unități specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri și se va menționa denumirea unității.

 • e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități.

 • f) Denumirea și adresa transportatorului deșeurilor: operatorul economic autorizat și alți operatori economici autorizați (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deșeuri rezultate din lucrare;

- pentru deșeurile periculoase și materialele izolante/hidroizolante se vor menționa denumirea unității/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deșeuri.

 • g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deșeurilor periculoase și a altor deșeuri care nu se preiau în depozitele de deșeuri).

 • h) Numele, prenumele, nr. telefon și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor. Până la desemnarea constructorului, responsabil cu gestionarea deșeurilor rezultate din investiție este beneficiarul investiției.

 • i) Data întocmirii planului.

Notă: În situația în care beneficiarul lucrării deleagă executantului investiției responsabilitatea gestionării deșeurilor rezultate din investiție, acesta din urmă este obligat să respecte prevederile Planului de eliminare a deșeurilor întocmit de beneficiar și să încheie contract cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul și depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) deșeurilor rezultate din lucrare.

Beneficiarul investiției va menționa cele expuse mai sus, în conținutul Planului de eliminare a deșeurilor rezultate din investiție.

De asemenea, titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020,potrivit Anexei nr. 6, din Legea nr. 211/2011,privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

 • D. PLAN DE ELIMINARE A DEȘEURILOR PROVENITE DIN LOCUINȚE, GENERATE DE ACTIVITĂȚI DE REAMENAJAREA ȘI REABILITAREA INTERIOARĂ ȘI/SAU EXTERIOARĂ A ACESTORA, EFECTUATE DE CĂTRE PERSOANE FIZICE, DIN CARE REZULTĂ DEȘEURI ÎN CANTITATE DE SUB 1 MC (MODEL)

 • a) Denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri: (se va menționa

numele beneficiarului investiției):...............................................................................................

 • b) Locul generării deșeurilor (locația investiției): .........................................

 • c) Tipul și cantitatea deșeurilor generate conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la cap. 17 din Anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE - se vor menționa doar deșeurile care rezultă din lucrare

  Cod deseu

  Denumire

  Cantitatea estimată (t)

  17 01

  beton, cărămizi, țigle si materiale ceramice

  17 01 01

  Beton

  17 01 02

  Cărămizi

  17 01 03

  țigle și produse ceramice

  17 01 06*

  amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

  17 01 07

  amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

  17 02

  lemn, sticlă si materiale plastice

  17 02 01

  Lemn

  17 02 02

  Sticlă

  17 02 03

  Materiale plastice

  17 02 04*

  sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

  17 03

  amestecuri bituminoase, gudron de huilă si produse gudronate

  17 03 01*

  asfalturi cu conținut de gudron de huilă

  17 03 02

  asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

  17 03 03*

  gudron de huilă și produse gudronate

  17 04

  metale (inclusiv aliajele lor)

  17 04 01

  cupru, bronz, alamă

  17 04 02

  Aluminiu

  17 04 03

  Plumb

  17 04 04

  Zinc

  17 04 05

  Fier și oțel

  17 04 06

  Staniu

  17 04 07

  Amestecuri metalice

  17 04 09*

  deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

  17 04 10*

  cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

  17 04 11

  cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

  17 05

  pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

  17 05 03*

  pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

  17 05 04

  pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

  17 05 05*

  nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

  17 05 06

  nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

  17 05 07*

  resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

  17 05 08

  resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

  17 06

  materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

  17 06 01*

  materiale izolante cu conținut de azbest

  17 06 03*

  alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

  17 06 04

  materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

  17 06 05*

  materiale de construcție cu conținut de azbest

  17 08

  materiale de construcții pe bază de ghips

  17 08 01*

  materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

  17 08 02

  materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

  17 09

  alte deșeuri de la construcții și demolări

  17 09 01*

  deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

  17 09 02*

  deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

  17 09 03*

  alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

  17 09 04

  deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate:

 • - deșeurile reciclabile - plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unitățile de profil.

 • - betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri, etc. se vor colecta in saci, containere, etc. care se vor depozita temporar in interiorul apartamentului până la transportul acestora la punctul de colectare;

 • - materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat și se va menționa denumirea acestuia.

 • e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - saci de rafie, recipienți pentru materiale reciclabile.

 • f) Denumirea și adresa transportatorului: transportul deșeurilor se va face cu autoturismul proprietate personală - se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

- pentru materialele izolante/hidroizolante se va menționa denumirea operatorului autorizat unde se vor preda aceste deșeuri.

 • g) Locul depozitării finale - punctul de colectare situat în municipiul Timișoara - se va menționa unul din cele 4 centre

 • ■  Calea Torontalului, nr. 94

 • ■  Al. Avram Imbroane, nr.70

 • ■  Str.Torac, Nr.2-4

- incinerator (în cazul deșeurilor periculoase și a altor deșeuri care nu se preiau în depozitele de deșeuri)

 • h) Numele, prenumele, nr. telefon si semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor (beneficiarul lucrării)

 • i) Data întocmirii planului.

ANEXA NR.3

RAPORT FINAL

din data de


**


la Planul de eliminare a deșeurilor avizat cu numărul

 • 1.  Denumirea și adresa/producătorului de deșeuri;

 • 2.  Locația investiției;

 • 3.  Responsabilul cu gestionarea deșeurilor rezultate din investiție;

 • 4.  Tipul și cantitatea reală a deșeurilor rezultate din investiție - se vor anexa chitanțele/facturile de la operatorul economic autorizat care a preluat deșeurile rezultate din investiție, conform legislației în vigoare, precum și documentul justificativ în cazul excepției.

  Cod deșeu

  Denumire

  Cantitate reală (kg/tone)

  Nr. chitanță/factură de la operatorul economic autorizat care a preluat deșeurile

  17 01

  beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

  17 01 01

  Beton

  17 01 02

  Cărămizi

  17 01 03

  țigle și produse ceramice

  17 01 06*

  amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

  17 01 07

  amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

  17 02

  lemn, sticlă și materiale plastice

  17 02 01

  Lemn

  17 02 02

  Sticlă

  17 02 03

  Materiale plastice

  17 02 04*

  sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

  17 03

  amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

  17 03 01*

  asfalturi cu conținut de gudron de huilă

  17 03 02

  asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

  17 03 03*

  gudron de huilă și produse gudronate

  17 04

  metale (inclusiv aliajele lor)

  17 04 01

  cupru, bronz, alamă

  17 04 02

  Aluminiu

  17 04 03

  Plumb

  17 04 04

  Zinc

  17 04 05

  Fier și oțel

  17 04 06

  Staniu

  17 04 07

  Amestecuri metalice

  17 04 09*

  deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

  17 04 10*

  cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

  17 04 11

  cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

  17 05

  pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

  17 05 03*

  pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

  17 05 04

  pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

  17 05 05*

  nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

  17 05 06

  nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

  17 05 07*

  resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

  17 05 08

  resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

  17 06

  materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

  17 06 01*

  materiale izolante cu conținut de azbest

  17 06 03*

  alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

  17 06 04

  materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

  17 06 05*

  materiale de construcție cu conținut de azbest

  17 08

  materiale de construcții pe bază de ghips

  17 08 01*

  materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

  17 08 02

  materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

  17 09

  alte deșeuri de la construcții și demolări

  17 09 01*

  deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

  17 09 02*

  deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

  17 09 03*

  alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

  17 09 04

  deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

  Excepții

  Se va atașa un document separat prin care se justifică contextul de încadrare ca și excepție

- deșeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

Notă: **se va înscrie numărul și data avizului gestiune deșeuri eliberat

ÎNTOCMIT (nume, prenume și semnătură)

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10313/11.05.2020


JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 11.05.2020

AVIZ

la Raportul de specialitate pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10313/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara întocmit de către Direcția de Mediu, însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului ,

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

Potrivit art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, autoritățile administrației publice locale elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor, asigură și răspund pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor, respectiv aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/județean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor;

În considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. alin. 7 lit. c) și i) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-10313/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara.

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

Alin Stoica

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2020-10313/11.05.2020

RAPORT DE ȘPECIALITATE

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara

Facem următoarele precizări:

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări,cu modificările și completările ulterioare și până în prezent, au intervenit modificări ale legislație în vigoare, privind modul în care sunt gestionate deșeurile din construcții și/sau demolări, potrivit legislației în vigoare.

Astfel, se impune abrogarea hotărârii mai sus menționate și emiterea unui alt act normativ local cu privire la modul de gestiune a deșeurilor din construcții și desființări și armonizarea cu legislația națională/internațională în domeniu.

În conformitate cu prevederile art.17, alin.3 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, ”Titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din legea menționată mai sus, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.”

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h și alin.2 din actul normativ menționat mai sus, autoritățile administrației publice locale au obligația de a acționa pentru refacerea și protecția mediului și aprobă prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor.

Direcția de Mediu prin compartimentul de specialitate eliberează aviz de principiu mediu urban și gestiune deșeuri pentru lucrările de construire și/sau demolare, așa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în vederea obținerii Autorizației de construire sau desființare, condiție impusă în Certificatul de Urbanism.

Pentru a urmări modul de gestionare a deșeurilor, la finalizarea investiției beneficiarii și/sau executanții lucrărilor vor întocmi un raport final care să conțină tipurile și cantitățile reale rezultate din lucrare, conform legislației în vigoare, precum și documente justificative privind eliminarea acestor deșeuri.

Având în vedere cele menționate mai sus, titularii autorizației de construcție și/sau desființări au obligația gestionării acestor deșeuri, precum și să facă dovada trasabilității deșeurilor de la locul generării până la eliminarea/valorificarea acestora.

De asemenea, deșeurile de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar-gospodăresți, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligația să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitățile desfășurate în anul precedent pe teritoriul municipiului Timișoara.

Pentru deșeurile generate în anul precedent, producătorul/generatorul de deșeuri de la lucrările menționate mai sus, se obligă să facă dovada trasabilității acestora, după caz, eliminare/valorificare cu societăți autorizate.

Pentru o evidențiere clară a trasabilității deșeurilor, transportul acestora trebuie să fie însoțit de toate documentele necesare, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri transportată, codificarea acestora, precum și de existența unui document încheiat între transportator și deținătorul deșeurilor, potrivit legislației în vigoare.

Conform art.6, alin.1 din Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

Prin Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 și completat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.157/2012, s-a introdus obligativitatea beneficiarului de a întocmi Declarația de metodologie pentru șantierele cu risc ridicat o dată cu anunțul de începere a lucrărilor, prin care sunt solicitate mai multe date care se regăsesc în conținutul Planului de eliminare a deșeurilor, precum și în alte acte normative locale.

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara, abrogarea vechiului regulament, precum și abrogarea punctului 2.3 Prezentarea metodologiei din Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/24.02.2009 și completat cu Hotărârea Consiliului Local nr.157/24.04.2012, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ȘEF SERVICIU R.M.P.A.M.

ALEXANDRU GHIULAI


CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

CodFO53-01,Ver.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020-10313/11.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări,cu modificările și completările ulterioare și până în prezent, au intervenit modificări cu privire la modul în care sunt gestionate deșeurile din construcții și/sau demolări, potrivit legislației în vigoare.

Astfel, se impune abrogarea hotărârii mai sus menționate și emiterea unui alt act normativ local cu privire la modul de gestiune a deșeurilor din construcții și desființări și armonizarea cu legislația națională/internațională în domeniu.

În conformitate cu prevederile art.17, alin.3 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, "Titularii (Persoanele juridice)pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din legea menționată mai sus, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.”

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h și alin.2 din actul normativ menționat mai sus, autoritățile administrației publice locale au obligația de a acționa pentru refacerea și protecția mediului și aprobă prin hotărâri ale consiliului local , măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor.

Direcția de Mediu prin compartimentul de specialitate eliberează aviz de principiu mediu urban și gestiune deșeuri pentru lucrările de construire și/sau demolare, așa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, în vederea obținerii Autorizației de construire sau desființare, condiție impusă în Certificatul de Urbanism.

Pentru a urmări modul de gestionare a deșeurilor, la finalizarea investiției beneficiarii și/sau executanții lucrărilor vor întocmi un raport final care să conțină tipurile și cantitățile reale rezultate din lucrare, conform legislației în vigoare, precum și documente justificative privind eliminarea acestor deșeuri.

Având în vedere cele menționate mai sus, titularii autorizației de construcție și/sau desființări au obligația gestionării acestor deșeuri, precum și să facă dovada trasabilității deșeurilor de la locul generării până la eliminarea/valorificarea acestora.

De asemenea, deșeurile de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar-gospodăresți, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligația să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurile pentru activitățile desfășurate în anul precedent pe teritoriul municipiului Timișoara.

Pentru deșeurile generate în anul precedent, producătorul/generatorul de deșeuri de la lucrările menționate mai sus, se obligă să facă dovada trasabilității acestora, după caz, eliminare/valorificare cu societăți autorizate.

Pentru o evidențiere clară a trasabilității deșeurilor, transportul acestora trebuie să fie însoțit de toate documentele necesare, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri transportată, codificarea acestora, precum și de existența unui document încheiat între transportator și deținătorul deșeurilor, potrivit legislației în vigoare.

Conform art.6, alin.1 din Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

Prin Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 și completat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.157/2012, s-a introdus obligativitatea beneficiarului de a întocmi Declarația de metodologie pentru șantierele cu risc ridicat o dată cu anunțul de începere a lucrărilor, prin care sunt solicitate mai multe date care se regăsesc în conținutul Planului de eliminare a deșeurilor, precum și în alte acte normative locale.

Urmare a celor expuse mai sus, considerăm necesară și oportună, aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara, abrogarea vechiului regulament, precum și abrogarea punctului 2.3 Prezentarea metodologiei din Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 și completat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 157/24.04.2012.

PRIMAR

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ROMANIA                                                                        Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10313/11.05.2020

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

SERVICIUL JURIDIC

11.05.2020

 

AVIZ

 

la Raportul de specialitate pentru aprobarea Regulamentului  privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

     

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10313/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara întocmit de către Direcţia de Mediu, însoţit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului ,

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

Potrivit art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, autorităţile administraţiei publice locale elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor, asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor, respectiv aprobă, prin hotărâri ale consiliului local/judeţean/general, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor;

În considerarea competenţelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. alin. 7 lit. c) şi i) din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020-10313/11.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara.

Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în Municipiul Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timişoara, reglementat de art. 243 alin.1 lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea inscrisurilor care au generat prezenta documentatie, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă.

 

 

CONSILIER  JURIDIC,

Alin Stoica

 

 

 

 

 

 

Cod FO53-13,Ver.1

ANEXĂ LA HCL nr.______________________

 

Pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

 

CAPITOLUL I

SECŢIUNEA 1

DISPOZIŢII GENERALE

 

ART.1 (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deşeuri în condiţii de siguranţă şi protecţie a mediului, creşterea gradului de valorificare şi reciclare a acestora, precum şi reducerea cantităţii şi gradului de periculozitate a deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii şi demolări.

(2) Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeurile rezultate din activităţile de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcţiilor civile, a construcţiilor industriale, a structurilor edilitare, a infrastructurii de transport, precum şi a activităţilor de dragare şi decolmatare.

(3) Deşeurile care rezultă din lucrările de construcţii şi demolări sunt: betoane de ciment armate sau nearmate, mixturi asfaltice, materiale ceramice sub formă de cărămidă, blocuri ceramice, ţiglă , moloz, elemente din betoane uşoare, piatră spartă şi balast amestecate sau nu cu pământ, lemn, sticlă, metale, mase plastice, etc.

Toate aceste materiale pot fi recuperate, reciclate şi refolosite prin tehnologii specifice.

(4) În municipiul Timişoara colectarea, transportul, valorificarea şi depozitarea acestor tipuri de deşeuri se realizează numai de către operatori economici autorizaţi.

(5) Prezentul regulament s-a întocmit cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări.

ART.2 Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

- colectare - strângerea deşeurilor, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a deşeurilor în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

            - colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora;

 -colector – orice întreprindere/operator economic care desfăşoară o activitate autorizată de colectare şi acţionează în nume propriu pentru strângerea deşeurilor de la terţi în vederea transportării la o instalaţie de tratare;

- deşeu - orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce;

- deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

            - deşeuri din construcţii şi desfiinţări – deşeuri provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare;

            - deşeuri municipale:

a) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila;

b) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere.

Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz şi deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări;

            - deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesia acestora;

            -  depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv;

– spaţii interne de depozitare a deşeurilor, adică depozite în care un producător de deşeuri execută propria eliminare a deşeurilor la locul de producere;

– o suprafaţă permanent amenajată (adică pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea temporară a deşeurilor, dar exclusiv:

– instalaţii unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte;

– stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an;

               - eliminare - orice operaţiune care nu este o operaţiune de valorificare, chiar şi în cazul în care una dintre consecinţele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanţe sau de energie. Anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte o listă a operaţiunilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă;

- gestionarea deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

            - pregătirea pentru reutilizare - operaţiunile de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără altă preprocesare;

            - prevenire - măsurile luate înainte ca o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu, care reduc:

            a) cantitatea de deşeuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viaţă a acestora;

            b) impactul negativ al deşeurilor generate asupra mediului şi sănătăţii populaţiei; sau

            c) conţinutul de substanţe nocive al materialelor şi produselor;

            - producător de deşeuri – producătorul iniţial de deşeuri sau orice persoană care efectuează operaţiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziţiei acestor deşeuri;

            -  producător iniţial de deşeuri – orice persoană ale cărei activităţi generează deşeuri;

            - rambleiere - operaţiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deşeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deşeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deşeuri, să fie adecvate pentru scopurile menţionate mai sus şi să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri;

         - reciclare - orice operaţiune de valorificare prin care deşeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi îndeplini funcţia lor iniţială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de rambleiere;

            - reutilizare - orice operaţiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deşeuri sunt utilizate din nou în acelaşi scop pentru care au fost concepute;

            - tratare - operaţiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

            -  trasabilitate - caracteristica unui sistem de a permite regăsirea istoricului, a utilizării sau a localizării unui deşeu prin identificări înregistrate;

            - titularul activităţii de construcţii – persoană fizică sau juridică pe numele căreia a fost emisă autorizaţia de construire/desfiinţare, care desfăşoară activităţi de construcţii;

            - valorificare - orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. Anexa nr. 3 la Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte o listă a operaţiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă;

            - operator economic autorizat – operatorul economic autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului care desfăşoară activităţi de colectare, transport, stocare, tratare, valorificare, depozitare finală sau incinerare;

            - sortare - activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporară a deşeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi.

 

 

SECŢIUNEA 2

TIPURI DE DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI

 

 

ART.3 Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeurile rezultate din activităţi precum construcţia de clădiri şi obiective de infrastructură, construcţia şi întreţinerea căilor rutiere, demolarea totală sau parţială a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură, putând include:

 a) materiale rezultate din construcţii şi demolări clădiri - ciment, cărămizi, ţigle, ceramică, roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluţii de lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcţii cu termen de valabilitate expirat, etc.

 b) materiale rezultate din construcţia şi întreţinerea drumurilor - smoală, nisip, pietriş, bitum, piatră construcţii, substanţe gudronate, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici, covor asfaltic rezultat în urma lucrărilor de decapare/frezare;

 c) materiale excavate în timpul activităţilor de construire, dezafectare, dragare, decontaminare etc. - sol, pietriş, argilă, nisip, roci, resturi vegetale.

 

 

ART.4 Deşeurile periculoase din deşeurile de construcţii şi demolări pot include:

a) materiale periculoase - azbest, gudroane şi vopsele, metale grele (crom, plumb, mercur), lacuri, vopsele, adezivi, policlorură de vinil, solvenţi, compuşi bifenili policloruraţi, diverse tipuri de răşini utilizate pentru conservare, ignifugare, impermeabilizare etc.;

            b) materiale nepericuloase care au fost contaminate prin amestecare cu materiale periculoase (ex. materiale de construcţii amestecate cu substanţe periculoase, materiale amestecate rezultate în urma activităţii de demolare neselectivă, etc.);

            c) soluri şi pietrişuri contaminate cu substanţe periculoase.

           

ART.5 Deşeurile din construcţii şi demolări sunt deşeurile corespunzătoare codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE. Tipurile de deşeuri din construcţii şi demolări sunt prevăzute în anexa 1 la prezentul regulament.

 

 

 

CAPITOLUL II

SECŢIUNEA 3

GESTIONAREA DEŞEURILOR DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI

 

ART.6 (1) Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări cuprinde următoarele etape: colectarea, transportul, tratarea, sortarea, reciclarea, valorificarea, depozitarea finală sau tratarea/eliminarea  în cazul deşeurilor periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări.

             (2)Deţinătorul/generatorul de deşeuri cu orice titlu legal al unei cantităţi de deşeuri din construcţii şi demolări poartă întreaga responsabilitate privind efectele negative potenţiale.

              (3)Titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

 

ART.7 Colectarea deşeurilor din construcţii şi demolări

(1) În faza de colectare a deşeurilor, la sursa de producere, este obligatorie depunerea separată a deşeurilor reciclabile de deşeurile nereciclabile în vederea reducerii cantităţii de deşeuri destinate eliminării finale, valorificării şi reintroducerii în circuitul economic a deşeurilor reciclabile şi utilizarea lor ca sursă de materii secundare sau ca sursă de energie.

(2) Producătorii de deşeuri – persoane fizice şi juridice – sunt obligaţi să asigure sortarea deşeurilor din construcţii şi demolări, stabilite prin Decizia Comisiei 2014/955/UE, pe tipuri de deşeuri, inclusiv a deşeurilor periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări. Deşeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc.) se vor colecta în recipiente separate şi vor fi predate operatorului economic autorizat sau valorificate la unităţile de profil. Este interzisă amestecarea diverselor tipuri de deşeuri rezultate din reparaţii, construcţii şi demolări.

(3) Producătorii şi deţinătorii (persoane fizice sau juridice)  de deşeuri periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări au obligaţia de a preda aceste tipuri de deşeuri unor societăţi specializate în tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri.

(4) În Municipiul Timişoara colectarea şi transportul deşeurilor din construcţii, reabilitarea şi demolarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe sau spaţii comerciale se efectuează numai în recipiente standardizate, de tip containere sau bene tip container de diverse capacităţi.

 (5) Deşeurile din construcţii şi demolări pot fi refolosite, prin reutilizare directă sau indirectă tot ca materiale de construcţie pe acelaşi amplasament, sau valorificate prin reciclare/valorificare energetic, caz în care se face dovada trasabilităţii acestora.

 (6) Deşeurile nereciclabile sau cele periculoase din deşeurile din construcţii şi demolări vor fi predate operatorilor economici autorizaţi şi vor fi  gestionate conform legislaţiei în vigoare.

 

 

 

 

 

 

ART.8 Colectarea şi transportul deşeurilor din construcţii şi demolări

(1) Deşeurile din construcţii, reabilitarea şi demolarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe sau spaţii comerciale, şi anexele gospodăreşti, sunt de asemenea deşeuri solide (moloz, zidărie, pământ în amestec cu alte materiale sau din excavaţii, materiale din lemn, metale etc.) care nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare a deşeurilor municipale şi asimilabile acestora.

(2) Deşeurile din construcţii şi demolări se vor colecta de către operatori economici autorizaţi, la solicitarea şi pe cheltuiala producătorilor/ deţinătorilor de deşeuri.

(3) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri care solicită colectarea, transportul şi depozitarea  deşeurilor din construcţii şi demolări de către operatori economici autorizaţi, au obligaţia de a nu   depozita aceste deşeuri în stradă, pe domeniul public, înainte de punerea la dispoziţie a recipientelor standardizate, de tip containere, solicitate operatorului economic autorizat.

(4) Persoanele fizice care intenţionează să se debaraseze de deşeurile provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitarea interioară şi/sau exterioară a acestora(exclus materiale izolante/hidroizolante, deşeuri periculoase), în cantitate de sub 1 mc, au obligaţia de a sorta aceste deşeuri, pe tipuri de deşeuri, în vederea transportării şi predării, gratuit, la unul din punctele de colectare de pe raza municipiului Timişoara, special amenajate în următoarele locaţii:

 - Al. Avram Imbroane nr. 70;

 - Calea Torontalului nr.94;

 - Str. Torac, Nr.2-4.

(5) Tipurile de deşeuri rezultate din reparaţii şi amenajări în locuinţe în cantitate de sub 1 mc, care se preiau de la persoanele fizice, cu titlu gratuit, prin punctele de colectare sunt: resturi de materiale de construcţii, care se pot concasa, urmând a fi folosite ulterior pentru acoperiri/aducere teren la nivel, materiale inerte.

            (6) Deşeurile rezultate din reparaţii şi amenajări în locuinţe în cantitate de sub 1 mc, se preiau de la cetăţeni pe baza buletinului sau a cărţii de identitate şi se înregistrează în registrul la punctul de operare a operatorului economic autorizat.

 (7) Colectarea şi transportul deşeurilor din construcţii şi demolări se vor realiza folosind autovehicule compatibile cu sistemul de colectare, în funcţie de tipul, cantitatea şi originea deşeurilor.

 (8) Transportul deşeurilor din construcţii şi demolări trebuie făcut cu personal instruit pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente. Este interzisă abandonarea deşeurilor pe traseu.

(9) Transportul trebuie însoţit de toate documentele necesare, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri transportată, codificarea acestora, precum şi de existenţa unui document încheiat între transportator şi deţinătorul deşeurilor (existenţa formularelor de încărcare-descărcare a deşeurilor nepericuloase, completate de către expeditor, potrivit anexei 3 din HG 1061 din 2008).Este interzisă abandonarea deşeurilor pe traseu.

 (10) Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât să nu existe posibilitatea împrăştierii deşeurilor pe căile publice. Operatorii, agenţii economici şi persoanele fizice, sunt obligaţi să asigure acoperirea cu prelată sau cu plasă a deşeurilor din construcţii şi demolări transportate cu benă deschisă. Încărcarea deşeurilor în autovehiculele care le transportă se face direct din recipiente, fiind interzisă răsturnarea conţinutului recipientelor pe stradă, trotuare, sau zone verzi în vederea reîncărcării manuale.

(11) Este interzisă abandonarea şi depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări pe domeniul public sau privat al municipiului Timişoara.

(12) În cazul în care abandonările de deşeuri sau depozitările necontrolate de materiale de construcţii,în afara spaţiului de unde au fost generate, deteriorează spaţiul verde şi/sau materialul dendro-floricol existent, afectează negativ imaginea zonei, titularul autorizaţiei de construire şi/sau desfiinţare va suporta aducerea terenului la starea iniţială, prin salubrizare, refacere spaţiu verde şi plantare material dendro-floricol.

 

CAPITOLUL III

SECŢIUNEA 4

PLAN ELIMINARE DEŞEURI

 

ART.9 (1) A. Pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau desfiinţare, beneficiarii  lucrărilor de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, se obligă să solicite avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism.

              B. Avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, este valabil numai însoţit de Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei (dacă este cazul), precum şi de Planul de situaţie propus al investiţiei vizat spre neschimbare.

Urmărirea punerii în aplicare şi respectarea prevederilor Avizului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, se vor efectua de către persoanele desemnate din cadrul acestuia.

                C. Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deşeurilor, pentru următoarele investiţii:

-     pentru lucrările deja finalizate – intrare în legalitate;

-     pentru schimbări de destinaţie fără modificări interioare/exterioare şi/sau structurale;

-     pentru branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi;

-     pentru lucrările de construcţii cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/copertină/marchize pe faţadă, construcţii modulare/chioşcuri care nu au fundaţii);

-     PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate;

pentru lucrări care prin natura construcţiei nu se generează deşeuri, însoţite de declaraţia pe propria răspundere, în acest sens, a beneficiarului.

                    D. Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor de construire şi/sau demolare vor prezenta Planul de eliminare a deşeurilor, pentru următoarele investiţii:

            - pentru toate lucrările, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, inclusiv demolări;

            - extinderi de reţele la utilităţi publice (gaz, apă, energie electrică,etc.), întrucât se generează surplus de pământ,pietre,asfalt,beton,etc…,pentru care se impune eliminarea/valorificarea lor.

            (2) Conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor rezultate din lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare este următorul:

a)denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;

            b) locul generării deşeurilor  (locaţia investiţiei);

c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar deşeurile care rezultă din lucrare;

d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate colectare, transport, valorificare,  eliminare finală;

e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi;

f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia documentului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se va face dovada trasabilităţii deşeurilor, după caz, valorificarea/eliminarea deşeurilor cu societăţi economice autorizate;

            h) numele, prenumele şi numărul de telefon al responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul investiţiei;

            i) data întocmirii planului şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.

            (3)Modelele de completare a Planurilor de eliminare a deşeurilor (2A, 2B, 2C, 2D) sunt prezentate în anexa nr.2 la prezentul regulament.

                        (4) Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor au obligaţia de a respecta prevederile Planului de eliminare a deşeurilor avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

                        (5) La finalizarea investiţiei, beneficiarii şi/ sau executanţii lucrărilor au obligaţia de a întocmi un Raport final la Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei, avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.

                        (6)Raportul final se va prezenta compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, în termen de 10 zile, de la finalizarea investiţiei.  

(7)Conţinutul Raportului final este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament.       

 

ART.10 (1) Deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile pe care le-a desfăşurat anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara.

           (2) Planul de eliminare a deşeurilor de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar-gospodăreşti va avea următorul conţinut:

a)denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;

            b) locul generării deşeurilor  (locaţia investiţiei);

c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE)- exprimate în tone;

d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate colectare, transport, valorificare,  eliminare finală;

e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi;

f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia documentului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor – se va face dovada trasabilităţii deşeurilor, după caz, valorificarea/eliminarea deşeurilor cu societăţi economice autorizate;

            h) numele, prenumele şi numărul de telefon al responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii;

            i) data întocmirii planului şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORILOR DE DEŞEURI

 

ART.11 Persoanele juridice, fizice şi fizice autorizate care execută lucrări de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, lucrări edilitar-gospodăreşti au următoarele obligaţii:

a) să nu depoziteze pământul rezultat din lucrările de construcţii pe un alt amplasament fără acordul scris al proprietarului/titularului de drept al terenului/amplasamentului, decât în cazul în care pământul va fi folosit la aducerea terenului la nivel;

b) să nu murdărească căile publice (străzi, trotuare, alei, curţi) ca urmare a activităţilor de încărcare – descărcare a mijloacelor de transport;

c) să nu desfăşoare activităţi de preparare a mortarelor, betoanelor sau amestecurilor de materiale de construcţie direct pe sol;

d) să nu aştearnă, pe traseul lucrărilor edilitar-gospodăreşti, care se execută în zonele verzi şi care vor fi supuse refacerii prin readucere la starea iniţială, pământ care are în compoziţie resturi materiale de orice fel, sau pământ nefertil, lutos, pământ provenit din straturile inferioare – rezultat din excavaţii, săpături;

e) să efectueze lucrări de salubrizare a domeniului public şi a amplasamentelor organizărilor de şantier aprobate, atât pe parcursul derulării lucrărilor cât şi la finalizarea lor;

f) să ia toate măsurile pentru împiedicarea producerii şi răspândirii prafului în şi din incinta organizărilor de şantier, pe traseul lucrărilor edilitar – gospodăreşti şi pe amplasamentele de lucrări de demolare/construcţii, prin realizarea stropirii şi pulverizare cu apă, etc.;

g) să amenajeze căile de acces din organizările de şantier până la căile şi drumurile publice, înainte de începerea lucrărilor pentru a preveni murdărirea străzilor, trotuarelor, la ieşirea din zona construibilă;

h) să ia măsuri de asigurare a unei rampe de spălare sau de curăţare a roţilor autovehiculelor /utilajelor de orice fel care părăsesc organizările de şantier pentru a preveni murdărirea căilor publice;

i) să ia măsuri de asigurare a recipientelor de colectare a deşeurilor menajere la punctele de lucru, organizările de şantier, pe traseul lucrărilor edilitar – gospodăreşti, pentru personalul propriu;

j) să asigure în incinta punctelor de lucru, organizărilor de şantier, grupuri sanitare (WC-uri ecologice) pentru personalul propriu;

Grupurile sanitare (WC-urile ecologice) vor fi folosite conform normelor de igienă şi se vor goli şi dezinfecta periodic de către operatorul de specialitate pentru a se evita răspândirea mirosurilor neplăcute.

k) să împrejmuiască cu panouri de protecţie organizările de şantier şi amplasamentele lucrărilor;

l) să nu depoziteze sau să nu abandoneze pe domeniul public al municipiului Timişoara rulote, tonete, chioşcuri, construcţii metalice, construcţii provizorii, aparate de orice fel ori utilaje defecte, caroserii de autovehicule degradate sau dezmembrate;

m) să nu depoziteze direct pe trotuar, sol, sau pe carosabilul străzilor şi să nu ocupe domeniul public cu materiale de construcţie (vrac sau ambalate): mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale, paleţi/recipiente/ containere care conţin materiale de construcţii, schele, barăci, macarale sau alte utilaje pentru construcţii fără aprobarea serviciilor de specialitate şi fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a domeniului public, stabilită prin hotărâre de consiliu local.Orice ocupare a domeniului public, în vederea realizării de investiţii, se va face cu plata anticipată a suprafeţei de teren propusă spre ocupare, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local de stabilire a impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara şi cu acordul Direcţiei de Mediu.

Depozitarea temporară a materialelor de construcţii/deşeuri se va face în recipiente standardizate de tip container, iar depozitarea temporară pe sol a materialelor de construcţie în vrac ce pot fi împrăştiate de vânt se va realiza pe material de protecţie pe sol şi cu acoperirea acestora împotriva spulberărilor/împrăştierii.

Amplasarea schelelor se va realiza cu plasă de protecţie şi cu respectarea condiţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă. În acest sens, schelele vor fi asigurate cu tunel de trecere acolo unde nu este posibilă asigurarea circulaţiei pietonale prin amenajarea unui trotuar provizoriu din plăci de beton prefabricate sau podină de lemn, sau se va redirija circulaţia pietonală, cu aprobarea Comisiei de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timişoara;

n) să nu amplaseze, să nu monteze şi să nu ocupe domeniului public cu construcţii improvizate (scene, corturi şi alte construcţii) fără aprobare şi fără plata taxei zilnice pentru ocuparea temporară a locurilor publice, stabilite conform legii şi fără respectarea condiţiilor pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în deplină siguranţă;

o) să nu amestece deşeurile din construcţii şi demolări cu alte tipuri de deşeuri;

p) persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/desfiinţare au obligaţii anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale:

- minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în anul 2020.

Notă: Obligaţiile anuale se calculează pe baza cantităţilor de deşeuri generate în anul respectiv.

r) să amplaseze la loc vizibil, panoul de identificare a investiţiei (conform anexei/formularului 8 din Normele Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii);

s) să aducă la starea iniţală zonele verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti.

 

 

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII FINALE

 

ART.12 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

 (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000 – 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 7, alin.2 – 4, art.8, alin. 2 – 3, 7 - 12, art.9, alin.4, 6,  art.10, alin.1.

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 – 1500 lei pentru persoane fizice nerespectarea prevederilor art.8, alin.4.

 (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 – 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000- 2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art. 11, lit.a – s.

(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Primarul Municipiului Timişoara.

(6) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 15 zile de la data încheierii procesului –verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii pentru contravenţia săvârşită şi prevăzută în prezentul Regulament, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(7) Împotriva procesului –verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

(8) Procesul – verbal, neatacat în termen de 15 zile de la înmânare sau de la comunicare, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(9) Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ART.13 Cadrul legislativ

1) Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări este reglementată de numeroase documente legislative atât la nivel european cât şi la nivel naţional.

Cadrul legislativ naţional prin care este reglementată gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări cuprinde următoarele acte:

- Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, actualizată;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, actualizată;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;

- Ordonanţa de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

- Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

2) La nivel local  gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări, este reglementată în următoarele acte normative:

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/2012 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara.

- Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 privind aprobarea Regulamentului privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara.

 

 

              

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU                                  ŞEF SERVICIU R.M.P.A.M.                                

      ADRIAN BERE-SEMEREDI                                         ALEXANDRU GHIULAI         

 

 

 

 

CONSILIER

CLAUDIA DOBRE    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1

 

Tipurile de deşeuri din construcţii şi sunt prezentate în tabelul de mai jos.

 

17 01

beton, cărămizi, ţigle și materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Cărămizi

17 01 03

ţigle şi produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, ţigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticlă şi materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticlă

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticlă, materiale plastice şi lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu conţinut de gudron de huilă

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huilă şi produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alamă

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

Fier şi oțel

17 04 06

Staniu

17 04 07

Amestecuri metalice

17 04 09*

deşeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

17 04 10*

cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriş și nămoluri de dragare

17 05 03*

pământ şi pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 04

pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu conţinut de substanțe periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante şi materiale de construcții cu conținut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu conţinut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanțe periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcţie cu conținut de azbest

17 08

materiale de construcţii pe bază de ghips

17 08 01*

materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

17 08 02

materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deşeuri de la construcții și demolări

17 09 01*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

17 09 02*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

17 09 03*

alte deşeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

17 09 04

deşeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2

 

 1. PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR  PENTRU LUCRARE EXECUTATĂ ÎN REGIE PROPRIE (MODEL)

 

a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri:   (se va menţiona numele beneficiarului investiţiei) ………………………………………………

b) Locul generării deşeurilor: (se va menţiona locaţia investiţiei) ……………………………………………………………………............................................

c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar deşeurile care rezulta din lucrare

Cod deșeu

Denumire

Cantitatea estimată (t)

17 01

beton, cărămizi, ţigle și materiale ceramice

 

17 01 01

Beton

 

17 01 02

Cărămizi

 

17 01 03

ţigle şi produse ceramice

 

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

 

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, ţigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

 

17 02

lemn, sticlă şi materiale plastice

 

17 02 01

Lemn

 

17 02 02

Sticlă

 

17 02 03

Materiale plastice

 

17 02 04*

sticlă, materiale plastice şi lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

 

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

 

17 03 01*

asfalturi cu conţinut de gudron de huilă

 

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

 

17 03 03*

gudron de huilă şi produse gudronate

 

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

 

17 04 01

cupru, bronz, alamă

 

17 04 02

Aluminiu

 

17 04 03

Plumb

 

17 04 04

Zinc

 

17 04 05

Fier şi oțel

 

17 04 06

Staniu

 

17 04 07

Amestecuri metalice

 

17 04 09*

deşeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

 

17 04 10*

cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

 

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

 

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriş și nămoluri de dragare

 

17 05 03*

pământ şi pietre cu conținut de substanțe periculoase

 

17 05 04

pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

 

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conţinut de substanțe periculoase

 

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

 

17 05 07*

resturi de balast cu conţinut de substanțe periculoase

 

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

 

17 06

materiale izolante şi materiale de construcții cu conținut de azbest

 

17 06 01*

materiale izolante cu conţinut de azbest

 

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanțe periculoase

 

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03

 

17 06 05*

materiale de construcţie cu conținut de azbest

 

17 08

materiale de construcţii pe bază de ghips

 

17 08 01*

materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

 

17 08 02

materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

 

17 09

alte deşeuri de la construcții și demolări

 

17 09 01*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

 

17 09 02*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

 

17 09 03*

alte deşeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

 

17 09 04

deşeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

 

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate:

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil;

- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de  beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor colecta in containere de diverse capacităţi şi vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

- pământul se colectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

- materialele izolante/hidroizolante  se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona denumirea acestuia;

- deşeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unităţi specializate in                                                          tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri şi se va menţiona denumirea unităţii.

e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de diverse  capacităţi;

f) Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor: operatorul economic autorizat şi alţi operatori economici autorizaţi (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deşeuri rezultate din lucrare;

- pentru deşeurile periculoase şi materialele izolante/hidroizolante se vor menţiona denumirea unităţii/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri).

h) Numele, prenumele, nr. telefon şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor. Responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este beneficiarul lucrării.

i) Data întocmirii planului.

B.        PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR  PENTRU LUCRARE EXECUTATĂ DE CATRE SOCIETĂŢI DE CONSTRUCŢII (MODEL)

 

a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri:   (se va menţiona  societatea care executa lucrarea …………………………………………………………….......

b) Locul generării deşeurilor: (se va menţiona locaţia investiţiei) ……………………………………………………………………...............................................

c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar deşeurile care rezultă din lucrare

Cod deşeu

Denumire

Cantitatea estimată (t)

17 01

beton, cărămizi, ţigle și materiale ceramice

 

17 01 01

Beton

 

17 01 02

Cărămizi

 

17 01 03

ţigle şi produse ceramice

 

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

 

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, ţigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

 

17 02

lemn, sticlă şi materiale plastice

 

17 02 01

Lemn

 

17 02 02

Sticlă

 

17 02 03

Materiale plastice

 

17 02 04*

sticlă, materiale plastice şi lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

 

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

 

17 03 01*

asfalturi cu conţinut de gudron de huilă

 

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

 

17 03 03*

gudron de huilă şi produse gudronate

 

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

 

17 04 01

cupru, bronz, alamă

 

17 04 02

Aluminiu

 

17 04 03

Plumb

 

17 04 04

Zinc

 

17 04 05

Fier şi oțel

 

17 04 06

Staniu

 

17 04 07

Amestecuri metalice

 

17 04 09*

deşeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

 

17 04 10*

cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

 

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

 

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriş și nămoluri de dragare

 

17 05 03*

pământ şi pietre cu conținut de substanțe periculoase

 

17 05 04

pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

 

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conţinut de substanțe periculoase

 

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

 

17 05 07*

resturi de balast cu conţinut de substanțe periculoase

 

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

 

17 06

materiale izolante şi materiale de construcții cu conținut de azbest

 

17 06 01*

materiale izolante cu conţinut de azbest

 

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanțe periculoase

 

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03

 

17 06 05*

materiale de construcţie cu conținut de azbest

 

17 08

materiale de construcţii pe bază de ghips

 

17 08 01*

materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

 

17 08 02

materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

 

17 09

alte deşeuri de la construcții și demolări

 

17 09 01*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

 

17 09 02*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

 

17 09 03*

alte deşeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

 

17 09 04

deşeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

 

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate:

-          deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil;

-          betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de  beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor colecta in containere de diverse capacităţi şi vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

-          pământul se colectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

-          materialele izolante/hidroizolante  se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona denumirea acestuia;

-          deşeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unităţi specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri şi se va menţiona denumirea unităţii.

e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi.

f) Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor: operatorul economic autorizat şi alţi operatori economici autorizaţi (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deşeuri rezultate din lucrare;

- pentru deşeurile periculoase şi materialele izolante/hidroizolante se vor menţiona denumirea unităţii/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri).

h) Numele, prenumele, nr. telefon şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.  Responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este o persoană din cadrul societăţii de construcţii care va executa lucrarea.

i) Data întocmirii planului.

NOTĂ: În cazul în care lucrarea se efectuează de către o societate de construcţii se prezintă copia contractului/avizului favorabil încheiat cu operatorul economic autorizat pentru colectarea, transportul şi depozitarea/incinerarea (dacă e cazul) deşeurilor rezultate din investiţie, precum şi copia contractului încheiat între societatea de construcţii şi beneficiarul lucrării, din care să rezulte obligativitatea societăţii de a elimina deşeurile din lucrare.

        De asemenea,titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR (ÎN SITUAŢIA ÎN CARE BENEFICIARUL INVESTIŢIEI VA ÎNCHEIA CONTRACT DE EXECUŢIE LUCRĂRI CU O SOCIETATE DE CONSTRUCŢII, DOAR DUPĂ OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DEMOLARE) (MODEL)

 

a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri:   (se va menţiona  numele beneficiarului investiţiei) ………………………………………………………….......

b) Locul generării deşeurilor: (se va menţiona locaţia investiţiei) ……………………………………………………………………...............................................

c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE) - se vor menţiona doar deşeurile care rezultă din lucrare

Cod deşeu

Denumire

Cantitatea estimată (t)

17 01

beton, cărămizi, ţigle și materiale ceramice

 

17 01 01

Beton

 

17 01 02

Cărămizi

 

17 01 03

ţigle şi produse ceramice

 

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

 

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, ţigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

 

17 02

lemn, sticlă şi materiale plastice

 

17 02 01

Lemn

 

17 02 02

Sticlă

 

17 02 03

Materiale plastice

 

17 02 04*

sticlă, materiale plastice şi lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

 

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

 

17 03 01*

asfalturi cu conţinut de gudron de huilă

 

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

 

17 03 03*

gudron de huilă şi produse gudronate

 

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

 

17 04 01

cupru, bronz, alamă

 

17 04 02

Aluminiu

 

17 04 03

Plumb

 

17 04 04

Zinc

 

17 04 05

Fier şi oțel

 

17 04 06

Staniu

 

17 04 07

Amestecuri metalice

 

17 04 09*

deşeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

 

17 04 10*

cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

 

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

 

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriş și nămoluri de dragare

 

17 05 03*

pământ şi pietre cu conținut de substanțe periculoase

 

17 05 04

pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

 

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conţinut de substanțe periculoase

 

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

 

17 05 07*

resturi de balast cu conţinut de substanțe periculoase

 

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

 

17 06

materiale izolante şi materiale de construcții cu conținut de azbest

 

17 06 01*

materiale izolante cu conţinut de azbest

 

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanțe periculoase

 

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03

 

17 06 05*

materiale de construcţie cu conținut de azbest

 

17 08

materiale de construcţii pe bază de ghips

 

17 08 01*

materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

 

17 08 02

materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

 

17 09

alte deşeuri de la construcții și demolări

 

17 09 01*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

 

17 09 02*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

 

17 09 03*

alte deşeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

 

17 09 04

deşeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

 

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate:

-          deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil;

-          betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de  beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor colecta in containere de diverse capacităţi şi vor fi colectate si transportate de către operatorul economic autorizat;

-          pământul se colectează în containere si va fi transportat de operatorul economic autorizat sau se va folosi la umpluturi;

-          materialele izolante/hidroizolante  se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona denumirea acestuia;

-          deşeurile periculoase (dacă e cazul) se vor preda unor unităţi specializate in tratarea/eliminarea acestor tipuri de deşeuri şi se va menţiona denumirea unităţii.

e) Tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor – containere de diverse capacităţi.

f) Denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor: operatorul economic autorizat şi alţi operatori economici autorizaţi (dacă e cazul) pentru toate tipurile de deşeuri rezultate din lucrare;

- pentru deşeurile periculoase şi materialele izolante/hidroizolante se vor menţiona denumirea unităţii/operatorului economic autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale: Depozit autorizat, incinerator (în cazul deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri).

h) Numele, prenumele, nr. telefon şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.  Până la desemnarea constructorului, responsabil cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie este beneficiarul investiţiei.

i) Data întocmirii planului.

     Notă: În situaţia în care beneficiarul lucrării deleagă executantului investiţiei responsabilitatea gestionării deşeurilor rezultate din investiţie, acesta din urmă este obligat să respecte prevederile Planului de eliminare a deşeurilor întocmit de beneficiar şi să încheie contract cu un operator economic autorizat pentru colectarea, transportul şi depozitarea/incinerarea (dacă e cazul)  deşeurilor rezultate din lucrare.

            Beneficiarul investiţiei va menţiona cele expuse mai sus, în conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor rezultate din investiţie.

         De asemenea, titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PLAN DE ELIMINARE A DEŞEURILOR PROVENITE DIN LOCUINŢE, GENERATE DE ACTIVITĂŢI DE REAMENAJAREA ŞI REABILITAREA INTERIOARĂ ŞI/SAU EXTERIOARĂ A ACESTORA, EFECTUATE DE CĂTRE

PERSOANE FIZICE,  DIN CARE REZULTĂ DEŞEURI ÎN CANTITATE DE SUB 1 MC (MODEL)

 

a) Denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri: (se va menţiona numele beneficiarului investiţiei): ...............................................................................................

b) Locul generării deşeurilor (locaţia investiţiei):   ……………………………….....

c) Tipul şi cantitatea deşeurilor generate conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la cap. 17 din Anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE - se vor menţiona doar deşeurile care rezultă din lucrare

 

Cod deșeu

Denumire

Cantitatea estimată (t)

17 01

beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice

 

17 01 01

Beton

 

17 01 02

Cărămizi

 

17 01 03

țigle și produse ceramice

 

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, țigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

 

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

 

17 02

lemn, sticlă și materiale plastice

 

17 02 01

Lemn

 

17 02 02

Sticlă

 

17 02 03

Materiale plastice

 

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

 

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă și produse gudronate

 

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

 

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

 

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

 

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

 

17 04 01

cupru, bronz, alamă

 

17 04 02

Aluminiu

 

17 04 03

Plumb

 

17 04 04

Zinc

 

17 04 05

Fier și oțel

 

17 04 06

Staniu

 

17 04 07

Amestecuri metalice

 

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

 

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

 

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

 

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriș și nămoluri de dragare

 

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

 

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

 

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

 

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

 

17 05 07*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

 

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

 

17 06

materiale izolante și materiale de construcții cu conținut de azbest

 

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

 

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

 

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

 

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

 

17 08

materiale de construcții pe bază de ghips

 

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

 

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

 

17 09

alte deșeuri de la construcții și demolări

 

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

 

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

 

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

 

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

 

 

- deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

 

d) Descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate:

- deşeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticla, metal, diverse ambalaje, etc se vor colecta in recipiente separate si vor fi predate operatorului economic autorizat sau se vor valorifica la unităţile de profil.

- betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de  beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deşeuri, etc. se vor colecta in saci, containere, etc. care se vor depozita temporar in interiorul apartamentului până la transportul acestora la punctul de colectare;

- materialele izolante/hidroizolante se vor preda unui operator specializat autorizat şi se va menţiona denumirea acestuia.

e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor - saci de rafie, recipienţi  pentru materiale reciclabile.

f) Denumirea şi adresa transportatorului:  transportul deşeurilor se va face cu autoturismul proprietate personală - se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

- pentru materialele izolante/hidroizolante se va menţiona denumirea operatorului autorizat unde se vor preda aceste deşeuri.

g) Locul depozitării finale – punctul de colectare situat în municipiul Timişoara - se va menţiona unul din cele 4 centre

  • Calea Torontalului, nr. 94
  • Al. Avram Imbroane, nr.70
  • Str.Torac, Nr.2-4

- incinerator (în cazul deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri care nu se preiau în depozitele de deşeuri)

h) Numele, prenumele, nr. telefon si semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor (beneficiarul lucrării)

i) Data întocmirii planului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.3

 

 

RAPORT FINAL

la Planul de eliminare a deşeurilor avizat cu numărul______  din data de______**

 

 

 1. Denumirea şi adresa/producătorului de deşeuri;
 2. Locaţia investiţiei;
 3. Responsabilul cu gestionarea deşeurilor rezultate din investiţie;
 4. Tipul şi cantitatea reală a deşeurilor rezultate din investiţie - se vor anexa chitanţele/facturile de la operatorul economic autorizat care a preluat deşeurile rezultate din investiţie, conform legislaţiei în vigoare, precum şi documentul justificativ în cazul excepţiei.

 

 

Cod deşeu

Denumire

Cantitate reală (kg/tone)

Nr. chitanţă/factură de la operatorul economic autorizat care a preluat deșeurile

17 01

beton, cărămizi, ţigle și materiale ceramice

 

 

17 01 01

Beton

 

 

17 01 02

Cărămizi

 

 

17 01 03

ţigle şi produse ceramice

 

 

17 01 06*

amestecuri de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase sau fracții separate din acestea

 

 

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, ţigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

 

 

17 02

lemn, sticlă şi materiale plastice

 

 

17 02 01

Lemn

 

 

17 02 02

Sticlă

 

 

17 02 03

Materiale plastice

 

 

17 02 04*

sticlă, materiale plastice şi lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

 

 

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

 

 

17 03 01*

asfalturi cu conţinut de gudron de huilă

 

 

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

 

 

17 03 03*

gudron de huilă şi produse gudronate

 

 

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

 

 

17 04 01

cupru, bronz, alamă

 

 

17 04 02

Aluminiu

 

 

17 04 03

Plumb

 

 

17 04 04

Zinc

 

 

17 04 05

Fier şi oțel

 

 

17 04 06

Staniu

 

 

17 04 07

Amestecuri metalice

 

 

17 04 09*

deşeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

 

 

17 04 10*

cabluri cu conţinut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

 

 

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

 

 

17 05

pământ (inclusiv pământ excavat din situri contaminate), pietriş și nămoluri de dragare

 

 

17 05 03*

pământ şi pietre cu conținut de substanțe periculoase

 

 

17 05 04

pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

 

 

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conţinut de substanțe periculoase

 

 

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

 

 

17 05 07*

resturi de balast cu conţinut de substanțe periculoase

 

 

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

 

 

17 06

materiale izolante şi materiale de construcţii cu conținut de azbest

 

 

17 06 01*

materiale izolante cu conţinut de azbest

 

 

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanțe periculoase

 

 

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03

 

 

17 06 05*

materiale de construcţie cu conținut de azbest

 

 

17 08

materiale de construcţii pe bază de ghips

 

 

17 08 01*

materiale de construcţii pe bază de ghips, contaminate cu substanțe periculoase

 

 

17 08 02

materiale de construcţii pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

 

 

17 09

alte deşeuri de la construcţii și demolări

 

 

17 09 01*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

 

 

17 09 02*

deşeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu, masticuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatori cu conținut de PCB)

 

 

17 09 03*

alte deşeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

 

 

17 09 04

deşeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

 

 

Excepţii

Se va ataşa un document separat prin care se justifică contextul de încadrare ca și excepție

 

 

 

-          deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

 

Notă: **se va  înscrie numărul şi data avizului gestiune deşeuri eliberat

 

 

 

 

ÎNTOCMIT

(nume, prenume şi semnătură)

 

ROMÂNIA                                                                                       

JUDETUL TIMIŞ                                                                             

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA                                                       

NR. SC2020-10313/11.05.2020                                            

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

pentru aprobarea Regulamentului  privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

Facem următoarele precizări:

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări,cu modificările şi completările ulterioare și până în prezent, au intervenit modificări ale legislaţie în vigoare, privind modul în care sunt gestionate deşeurile din construcţii şi/sau demolări, potrivit legislaţiei în vigoare.

Astfel, se impune abrogarea hotărârii mai sus menţionate şi emiterea unui alt act normativ local cu privire la  modul de gestiune a deşeurilor din construcţii şi desfiinţări şi armonizarea cu legislaţia naţională/internaţională în domeniu.

În conformitate cu prevederile art.17, alin.3 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, ”Titularii (Persoanele juridice) pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din legea menţionată mai sus, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.”

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h şi alin.2  din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona pentru refacerea şi protecţia mediului  şi aprobă prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.

Direcţia de Mediu prin compartimentul de specialitate eliberează aviz de principiu mediu urban şi gestiune deşeuri pentru lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire sau desfiinţare, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism.

Pentru a urmări modul de gestionare a deşeurilor, la finalizarea investiţiei beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor vor întocmi un raport final care să conţină tipurile şi cantităţile reale rezultate din lucrare, conform legislaţiei în vigoare, precum şi documente justificative privind eliminarea acestor deşeuri.

Având în vedere cele menţionate mai sus, titularii autorizaţiei de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia gestionării acestor deşeuri, precum şi să facă dovada trasabilităţii deşeurilor de la locul generării până la eliminarea/valorificarea acestora.

De asemenea, deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar-gospodăresţi, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activităţile desfăşurate în anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara. 

Pentru deşeurile generate în anul precedent, producătorul/generatorul de deşeuri de la lucrările menţionate mai sus, se obligă să facă dovada trasabilităţii acestora, după caz, eliminare/valorificare cu societăţi autorizate.

            Pentru o evidenţiere clară a trasabilităţii deşeurilor, transportul acestora trebuie să fie însoţit de toate documentele necesare, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri transportată, codificarea acestora, precum şi de existenţa unui document încheiat între transportator şi deţinătorul deşeurilor, potrivit legislaţiei în vigoare.

            Conform art.6, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

Prin Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 şi completat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/2012, s-a introdus obligativitatea beneficiarului de a întocmi  Declaraţia de metodologie pentru şantierele cu risc ridicat o dată cu anunţul de începere a lucrărilor, prin care sunt solicitate mai multe date care se regăsesc în conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor, precum şi în alte acte normative locale.

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea  Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, abrogarea vechiului regulament, precum şi abrogarea punctului 2.3 Prezentarea metodologiei din Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.43/24.02.2009 şi completat cu Hotărârea Consiliului Local nr.157/24.04.2012, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

 

 

 

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU                                                           ŞEF SERVICIU R.M.P.A.M.

 ADRIAN BERE-SEMEREDI                                                                    ALEXANDRU GHIULAI

 

 

 

 

                                                                                                                        CONSILIER

                                                                                                                   CLAUDIA DOBRE

 

 

 

CodFO53-01,Ver.2

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                          

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

SC2020-10313/11.05.2020

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara

 

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări,cu modificările şi completările ulterioare și până în prezent, au intervenit modificări cu privire la modul în care sunt gestionate deşeurile din construcţii şi/sau demolări, potrivit legislaţiei în vigoare.

Astfel, se impune abrogarea hotărârii mai sus menţionate şi emiterea unui alt act normativ local  cu privire la  modul de gestiune a deşeurilor din construcţii şi desfiinţări şi armonizarea cu legislaţia naţională/internaţională în domeniu.

În conformitate cu prevederile art.17, alin.3 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, ”Titularii (Persoanele juridice)pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit Anexei nr. 6, din legea menţionată mai sus, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.”

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h şi alin.2 din actul normativ menţionat mai sus, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a acţiona pentru refacerea şi protecţia mediului  şi  aprobă prin hotărâri ale consiliului local , măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor.

Direcţia de Mediu prin compartimentul de specialitate eliberează aviz de principiu mediu urban şi gestiune deşeuri pentru lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire sau desfiinţare, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism.

Pentru a urmări modul de gestionare a deşeurilor, la finalizarea investiţiei beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor vor întocmi un raport final care să conţină tipurile şi cantităţile reale rezultate din lucrare, conform legislaţiei în vigoare, precum şi documente justificative privind eliminarea acestor deşeuri.

Având în vedere cele menţionate mai sus, titularii autorizaţiei de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia gestionării acestor deşeuri, precum şi să facă dovada trasabilităţii deşeurilor de la locul generării până la eliminarea/valorificarea acestora.

De asemenea, deşeurile de la lucrările de intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar-gospodăresţi, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurile pentru activităţile desfăşurate în anul precedent pe teritoriul municipiului Timişoara. 

Pentru deşeurile generate în anul precedent, producătorul/generatorul de deşeuri de la lucrările menţionate mai sus, se obligă să facă dovada trasabilităţii acestora, după caz, eliminare/valorificare cu societăţi autorizate.

            Pentru o evidenţiere clară a trasabilităţii deşeurilor, transportul acestora trebuie să fie însoţit de toate documentele necesare, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri transportată, codificarea acestora, precum şi de existenţa unui document încheiat între transportator şi deţinătorul deşeurilor, potrivit legislaţiei în vigoare.

            Conform art.6, alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

Prin Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2009 şi completat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/2012, s-a introdus obligativitatea beneficiarului de a întocmi Declaraţia de metodologie  pentru şantierele cu risc ridicat o dată cu anunţul de începere a lucrărilor, prin care sunt solicitate mai multe date care se regăsesc în conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor, precum şi în alte acte normative locale.

Urmare a celor expuse mai sus, considerăm necesară și oportună, aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara,  abrogarea vechiului regulament, precum şi abrogarea punctului 2.3 Prezentarea metodologiei  din Regulamentul privind factorii de mediu din zona metropolitană Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/24.02.2009 şi completat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 157/24.04.2012.

 

 

 

 

                       

PRIMAR                                                                                         VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                                                              DAN DIACONU

 

 

 

 

 

         DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU

                                                                                                     ADRIAN BERE-SEMEREDI

                                                                                                  

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Cod FO53-03,Ver.3