Hotărârea nr. 188/2020

188/04.06.2020 Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan
Hotararea Consiliului Local 188/04.06.2020
Privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr SC2020 - 11267 din 25.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 11267 din 25.05.2020, al Direcţiei Comunicare - Relaţionare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 25.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr SC2020 - 11267 din 25.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În baza Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din data de 18.10.2016;
Având în vedere prevederile art.129, alin.(13) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ
În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Articol unic: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara domnului Nicolae Secoşan, pentru întreaga carieră desfăşurată în slujba promovării Timişoarei şi a sportului timişorean.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2020- 11267/25.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Nicolae Secoșan

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

Titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” se acordă în baza HCL nr. 138 din data de 18.10.2016. Titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara și se decemează categoriilor de personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Timișoara, în țară și străinătate.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Imaginea Timișoarei, Capitală Europeană a Culturii în anul 2021, este construită și reprezentată la nivel local, național și internațional de personalitățile ei culturale, artistice, sportive, de medici, ingineri, specialiști cu rezultate deosebite, veterani de război, persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente grave, sau, prin sacrificiul suprem, au salvat viețile concetățenilor lor.

Menirea Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” este aceea de a-i descoperi, de a-i pune în valoare și de a acorda recunoșterea meritată tuturor acelora care și-au pus amprenta asupra dezvoltării municipiului Timișoara și promovării imaginii acestuia.

Domnul Nicolae Secoșan este unul dintre cei mai cunoscuți și remarcabili comentatorii sportivi de radio. S-a născut în municipiului Timișoara, la data de 15 mai 1945.

Devenind cel mai cunoscut comentator sportiv din vestul țări, mentor și îndrumătorul multor comentatori sportivi radio sau TV din România, domnul Nicolae Secoșan este îndreptățit să primească acest titlu pentru întreaga activitate jurnalistică.

 • 3. Alte informații:

Având în vedere notorietatea domnului Nicolae Secoșan, domnia sa fiind unul din cei mai reprezentativi și cunoscuți comentatori sportivi, cea mai importantă voce radio a sportului din Banat, propun promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetățean de onoare al Municipiului Timișoara”, fără anexarea Curriculum Vitae, cu xerocopia actului de identitate, a certificatului de cazier judiciar (original)Za declarației pe propria răspundere și a declarației pe propria răspundere că nu a avut calitatea de lucrător sau colaborator al securității și nu a făcut poliție politică.

 • 4. Concluzii

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea Titlului de “Cetățean de onoare al Municipiului Timișoara” domnului Nicolae Secoșan, pentru întreaga activitate jurnalistică și supun dezbaterii Cons                               entă.ui

o.


Direcția Comu i

Directe r


care-Relaționare, Executiv

Pintilie

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA - DIRECȚIA COMUNICARE - RELAȚIONARE

NR. SC2020 - 11267/25.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Nicolae Secosan

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr SC2020 - 7152 din 19.05.2020, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Nicolae Secoșan,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa cu nr . SC2020-006482 din 11.03.2020, a Sport Club Municipal Timișoara prin domnul Vasile Ruseț si Scrisoare de recomandare a Asociației Presei Sportive din România;

în conformitate cu Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”, aprobat prin HCL nr.138 din data de 18.10.2016;

Având în vedere prevederile 129 alin.(13) din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ în temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ;

Nicolae Secosan s-a născut la 15 mai 1945 la Timișoara si este absolvent al Academiei de î                                                                                                                  9                5

Studii Economice din București, promoția 1968. în același an a început colaborarea cu Radiodifuziunea Română, activitate ce a continuat timp de peste 50 de ani, pe post de reporter și redactor atât pentru emisiuni de actualități și știri cât și pentru emisiuni sportive.

în întreaga carieră a transmis peste 1100 de evenimente sportive interne și internaționale, a participat la campionate mondiale și olimpice, campionate europene și naționale precum și la alte categorii de evenimente sportive și nu numai, reușind să aducă în casele tuturor atât atmosfera evenimentului, cât și încărcătura emoțională a sportivilor români și timișoreni prezenți la acestea.

Este membru al Asociației Presei Sportive din România primind, de-a lungul întregii cariere, numeroase premii și distincții.

în 2007 și 2012 a primit Diploma de excelență din partea Primăriei Municipiului Timișoara.

în anii 1998 și 2002, domnul Nicolae Secoșan a fost distins cu premiul „Sebastian Domozină”, decernat de Asociația Presei Sportive din România celui mai bun comentator radio, iar în anul 2005 a primit premiul „loan Chirilă”, distincție acordata celui mai bun comentator radio al anului.

în activitatea de comentator sportiv, timp de 40 de ani, domnul Nicolae Secoșan a slujit cu pasiune sportul românesc și timișorean, făcând din comentariul sportiv un crez pe care l-a urmat timp de decenii.

în concluzie, având în vedere întreaga carieră desfășurată în slujba promovării Timișoarei și a sportului timișorean, conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Nicolae Secoșan, ar răsplăti întreaga sa activitate și ar contribui la promovarea Municipiului Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Nicolae Secoșan, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.


irectoi EXecutiv


ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 11267/25.05.2020


JUDETULTIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC 25.05.2020

AVIZ

la raportul de specialitate privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Nicolae Secoșan

Având in vedere expunerea de motive si raportul de specialitate al Direcției Comunicare-Relaționare nr. SC2020 - 11267/25.05.2020 conform caruia se propune acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Nicolae Secoșan;

Având in vedere prevederile art. 129 alin.(l3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

” Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale. ”

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

Se avizeaza favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2020 - 11267/25.05.2020 privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Nicolae Secoșan.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Nicolae Secoșan și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.l lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz nu privește nominalizarea în sine a persoanei, nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu Înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumba.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoică

Cod FO53-13,Ver.l


spo;

ci

Aleea


SRDC/BMD


IBAN: CO


Nr. 859/11.03.2020


S C S le

A

F


Primăria Municipiului Timișoara

Timișoata 2021 Capitala Europeana a (Mimil

S-a înregistrat cu numărul: SC2020-006482 din 11.03.2020

SC67 Corespondență Direcția Comunicare-Relationaie

la Direcția Comunicare-Relationare tafe/U.03.2020 SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA

Cu adresa: Timișoara, ALEEA RIPENSIA NR. 11           ___


Total 1 file


Termen de rezolvare: 10.04.2020

Termeh direcție: 26.03.2020


Titlului de (


C S c T


Obs. PROPUNERE CETATEAN DE ONOARE NICOLAE SECOSAN                               1

Timișoara, la 11.03.2020


Consilier/Referent, MihaelațPoppsjtu


îmi exprim consimțământul în mod ^prei, (echivoc, liber și informat


în conformitate cu Re Municipiului Timișoara”, api 129 alin.(13) din OG. 57/2011 57/2019 - privind Codul a acordarea Titlului de Cetăți Secoșan, pentru întreaga 4 sportului timișoarean în mot


P h C PSemnătura


Cod FO-24-01, ver. 4


Nicolae Secoșan (nasc


al


. . ..’ '

Academiei de Studii Economice din București (promoția 1968), din același an începând colaborarea cu Radiodifuziunea Română, activitate ce a continuat timp de peste 50 de ani, pe post de reporter și redactor atât pentru emisiuni de sctualități și știri cât și pentru emisiuni sportive.

în întreaga carieră a transmis peste 1100 de evenimente sportive interne și internaționale, a participat la evenimente de tip campionate mondiale și olimpice, campionate europene și naționale precum și la alte categorii de evenimente sportive și nu numai, reușind să aducă în casele tuturor atât atmosfera evenimentului, cât și încărcătura emoțională a sportivilor români și timișoreni prezenți la acestea.


SPORT CLUB MUNICIPAL TIMIȘOARA CIF 35245313; CIS TM/A1/00002/2016 Aleea Ripensia, nr.l 1 Timișoara, județul Timiș Web: www.scmtimisoara.ro e-mail: sport.club@primariatm.ro

SCM

1


IBAN: CONT IBAN: R047TREZ24A670501200109X

Nr. 859/11.03.2020

PROPUNERE

privind acordarea

Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Nicolae SECOȘAN

în conformitate cu Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”, aprobat prin HCL nr.l38 din data de 18.10.2016, ale prevederile 129 alin.țl3) din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ și în temeiul art. 139 din din OG. 57/2019 - privind Codul administrativ, vă propunem inițierea demersurilor pentru acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Nicolae Secoșan, pentru întreaga carieră desfășurată în slujba promovării Timișoarei și a sportului timișoarean în mod special, precum și cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani.

Nicolae Secoșan (născut la 15 mai 1945 la Timișoara, România) este absolvent al Academiei de Studii Economice din București (promoția 1968), din același an începând colaborarea cu Radiodifuziunea Română, activitate ce a continuat timp de peste 50 de ani, pe post de reporter și redactor atât pentru emisiuni de sctualități și știri cât și pentru emisiuni sportive.

în întreaga carieră a transmis peste 1100 de evenimente sportive interne și internaționale, a participat la evenimente de tip campionate mondiale și olimpice, campionate europene și naționale precum și la alte categorii de evenimente sportive și nu numai, reușind să aducă în casele tuturor atât atmosfera evenimentului, cât și încărcătura emoțională a sportivilor români și timișoreni prezenți la acestea.

Este membru al Asociației Presei Sportive din România primind, de-a lungul întregii cariere, numeroase premii și distincții.

în 2007 și 2012 a primit Diploma de excelență din partea Primăriei Municipiului Timișoara.

Anexăm prezentei propuneri și CV-ul domnului Nicolae Secoșan și recomandarea' Asociației Presei Sportive din Romțnia.

Jurist


Director Silvia Țăranu

Vasile RușețASOCIAȚIA PRESEI SPORTIVE DIN ROMÂNIA

SCRISOARE DE RECOMANDARE


INTOARF,,. .7 â

WNr'..............................

Ziua Luna Anul^.?^?


Vă adresăm această scrisoare de recomandare pentru a-1 prezenta pe dl. Nicolae Secoșan și pentru a susține demersurile de acordare a titlului de "Cetățean de Onoare” al municipiului Timișoara.

Nicolae Secoșan este unul dintre cei mai cunoscuți comentatori radio ai României, cu patru decenii de experiență în acest domeniu. A realizat peste 1.100 de transmisiuni fotbalistice din prima ligă în cadrul emisiunii ”Fotbal minut cu minut” la Radio București, devenit ulterior Radio România.

Născut în 15 mai 1945, la Timișoara, a absolvit Academia de Studii Economice din București, însă pasiunea pentru sport l-a propulsat în echipa de comentatori radio, care a transmis jocuri ale Diviziei A din acei ani.

Din decembrie 1989, a activat la Radio Timișoara și a înființat Divizia Sport împreună cu coordonatorul din acea vreme al postului teritorial, Bogdan Herzog. A inițiat, pe plan regional, transmisiunile Diviziei B de fotbal, devenită ulterior Liga a doua; studiourile din Timișoara, Cluj, Craiova și Târgu Mureș au format "multiplexul” prin care au reflectat meciurile desfășurate în jumătatea vestică a României.

In anii 90 a devenit membru al Asociației Presei Sportive din România, iar din această postură i s-au recunoscut meritele profesionale prin acordarea câtorva premii prestigioase: premiul „Sebastian Domozină" în anii 1998 și 2002, respectiv premiul „loan Chirilă"jn anul 2005, pentru comentariile sportive.

Pe lângă transmisiile radio efectuate în campionatul intern, rămân de referință meciurile Politehnicii Timișoara în cupele europene; cele mai importante sunt cele cu Celtic Glagow și West Ham United din_1980, cu ^Atletico Madrid din 1990, cu Real Madrid înT992.


’JpapsrȚinând cont de realizările deosebite pe plan profesional în domeniul jurnalismului radio și al presigiului de care se bucură Nicolae Secoșan în Asociația Presei Sportive din România, recomandăm cu toată căldura acordarea titlului de "Cetățean de Onoare" al municipiului Timișoara.

24 februarie 2020


ffA Radio

// /I România

f jKfl Timișoara

r

Str. I.H. Pestalozzi, Nr. 14A, RO-300115, Timișoara, România

tel: + 40256 49 10 85 / fax: + 40256 29 33 64/ E-mail: office@radiotimisoara.ro

MEMORIU DE ACTIVITATE

Nicolae Secoșan - publicist comentator

 • -  Născut la Timișoara in 15 mai 1945;

 • -  Absolvent al Scolii Medii nr. 3 Timișoara (in prezent Liceul Carmen Sylva) in 1963 si apoi al Academiei de Studii Economice București, promoția 1968;

 • -  Ca economist a fost repartizat la OCL Alimentara Timișoara. După aceea s-a transferat la Direcția Comerciala a Județului Timiș unde, in urma Revoluției din decembrie 1989, a ocupat postul de director adjunct;

 • -  Din anul 1968 a colaborat cu Radiodifuziunea Română;

 • -  La 31 martie 1969 a transmis primul din cele 1100 meciuri interne și internaționale, relatate de-a lungul anilor;

 • -  In 1976 si 1981, pe perioada Jocurilor Olimpice de la Montreal, respectiv Universiadei de la București, a fost detașat la Radio Romînia pentru a relata și comenta acele evenimente sportive;

 • -  In 1990 devine angajat cu carte de munca la Radio Timișoara liberă;

 • -  Realizează transmisii directe și emisiuni complexe in cadrul redacției Actualități, coordonează acțiunile Diviziei SPORT;

 • -  Asociația Presei Sportive din România ii conferă in anii 1998 si 2002, Trofeul "Sebastian Domozină”- locul I

 • -  In 1998, 2006 si 2007 Direcția Județeană pentru Sport Timiș ii atribuie Premiul de excelență pentru presa sportivă

 • -  In anul 2005 câștigă Marele Premiu "loan Chirilă’’\a secțiunea radio

 • -  In august 2007 si decembrie 2012 Primăria Timișoara ii acorda Diploma de excelență pentru întreaga activitate pe tărâmul presei vorbite

 • -  In anul 2013 Consiliul Județean Timiș ii conferă Distincția Pro Cultura

 • -  In anul 2018 primește Premiul "Aurel Neagu” din partea Asociației Presei Sportive din România, pentru intreaga activitate radiofonica