Hotărârea nr. 187/2020

187/18.05.2020 privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020
Hotararea Consiliului Local 187/18.05.2020
privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2020-10663/14.05.2020 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10663/14.05.2020 al Direcţiei Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-10663/14.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/08.05.2015 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara ca membru activ al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici;
Având în vedere scrisoarea de informare a Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici din data de 12.05.2020, privind taxa anuală de membru al asociaţiei pe anul 2020;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.d) şi alin. 3), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, alin.(1) şi (3) şi art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă achitarea taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020.

Art.2: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.528,66 euro pentru achitarea taxei prevăzute la art. 1 şi sumele pentru plata comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii de Transport Public Timişoara SA;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: w^vw. primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea plății taxei de membru a Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020

Uniunea Internațională a Transportatorilor Publici (UITP) este o asociație


internațională non-profit, recunoscuta pe plan international pentru activitatea sa în avansarea dezvoltării mobilității durabile. UITP are o istorie lungă, fiind singura retea la nivel mondial care aduce laolaltă întregul sector de transport public și toate modurile de transport durabile. Sediul central al UITP este situat în Bruxelles, Belgia și asociația numără 11 birouri regionale în întreaga lume.

UITP are 1.300 de companii membre care oferă acces la peste 14.000 de contacte din


92 de tari. Membrii acesteia sunt autorități publice de transport și operatori, factorii de decizie politică, institute de cercetare, de furnizare și de servicii pentru industria de transport public. Avand o prezenta globala UITP conectează mai bine sectorul de mobilitate durabilă și promovarea transportului public ca un motor de creștere ecologică și îmbunătățirea calității vieții.

În data de 02 martie 2015, UITP a transmis o adresă, înregistrată cu nr. CDT2015-000228/12.03.2015 prin care invită Municipiul Timișoara să devină membru activ. Prin aceeași adresă, UITP, precizează că urmărește cu mare interes dezvoltarea transportului public din Timișoara, unde municipalitatea este o componentă cheie în organizarea mobilității urbane și suburbane. Modernizarea parcului de tramvaie și autobuze, investițiile în mobilitatea ecologică prin autobuzele electrice, extinderea liniilor de troleibuz și a pistelor de biciclete, soluția de transport intermodal bine dezvoltată sau conceptul „Timișoara Verde” sunt bune exemple ale un sistem public de transport calitativ și modern.

De asemenea, ne asigură de faptul că organizația are un viu interes în promovarea transportului public în Timișoara și sprijinirea municipalității în dezvoltarea unor soluții de mobilitate eficiente și durabile în oraș. Mai mult, având în vedere recentele discuții despre introducerea transportului public gratuit în oraș, UITP este foarte interesată să sprijine Consiliul în analizarea, evaluarea și consilierea cu privire la deciziile optime privind schemele de finanțare și strategiile de taxare în contextul mobilității urbane din Timișoara.

Municipiul Timișoara a devenit membru al UITP din mai 2015.

Taxa de membru se calculează anual, cotizația pentru anul 2020 fiind în cuantum de 2.528,66 euro.

În urma efectuării plății taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici, Municipiul Timișoara va putea beneficia în continuare de:

 • -   acces la cunoștiințe, bune practici, schimburi de experiență, aplicații inovatoare și organizaționale, strategii operaționale;

 • -   crearea de noi contacte profesionale, găsirea de potențiali parteneri din domeniul transportului public, din întreaga lume;

 • -  primirea regulată de asistență din partea Diviziei pentru Europa Centrală și de Est, echipa UITP și experții din Sediul de la Bruxelles;

 • -  primirea de sprijin informațional și tehnic din partea centrelor pentru excelență în Transport din Daubai și Singapore;

 • -   acces complet și gratuit la cea mai mare librărie electronică publică în domeniul transportului și cel mai mare centru de informații (40 000 articole și materiale);

 • -  posibilitatea de a propune subiecte de discuție importante, pentru a fi discutate cu instituții ale UE (Directoratul general pentru transporturi, Comitetul pentru transport al Parlamentului etc);

 • -  posibilitatea de a deveni parte din prestigiosul Comitet UITP UE (dreptul de a fi ales ca delegat național), singura instituție ce reprezintă interesele sectorului de transport public în relația cu instituțiile UE;

 • -  posibilitatea de a a lua parte la evenimente organizate de Parlamentul sau Comisia Europeană (conferințe, seminarii, delegații, etc);

 • -  posibilitatea de a prezenta țara, orașul sau instituția marilor investitori europeni in domeniul transporturilor;

 • -  posibilitatea de a identifica parteneri și clienți in cadrul multelor evenimente organizate de UITP și beneficia de taxe reduse de înscriere la toate evenimentele organizate;

 • -  UITP este o platformă pentru promovarea orașului și regiunii în forumul european;

 • -   primesc rapoarte, studii, prezentări din congrese și conferințe, statistici, etc gratuit, sau cu discount;

 • -  posibilitatea de a-și asuma un rol activ (lider, partener sau observator într-un consorțiu) în proiectele europene și / sau în cadrul programului Horizon 2020;

 • -  posibilitatea de a propune proiecte de cercetare sau tehnice în colaborare cu operatorii, autoritățile, companiile sau centrele academice;

 • -  posibilitatea de a participa la programele de pregătire pentru Manageri de Transport Public și își pot astfel lărgi cunoștințele, înțelege mai bine chestiunile de mobilitate globală și pot avea o vedere de ansamblu asupra transportului public la nivel mondial;

 • -  posibilitatea de a analiza și discuta ultimele trenduri și dezvoltări, împreună cu experți in domeniul transportului public din întreaga lume;

 • -  posibilitatea de a dezvolta o rețea de contacte internaționale și facilita schimburile cu omologi și experți din diferite domenii conexe, etc.

Prin HCLMT nr. 212/08.05.2015 s-a aprobat participarea Municipiului Timișoara ca membru activ al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici.

Având în vedere cele prezentate consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind achitarea contravalorii taxei de membru pentru anul 2020 în cuantum de 2.528,66 euro și comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

DIRECTOR,                        ȘEF SERVICIU P.E.,

CULIȚĂ CHIȘ                     LOREDANA SIBIAN

CONSILIER, TEODORA GENTIMIR

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR.


ROMANIA


1918-2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂBd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256490 635 e-mail: primariatm@primariatmro internet: www.primariatm.ro


REFERAT PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării de taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020


1. Descrierea situatiei actuale

Prin HCLMT nr. 212/08.05.2015 s-a aprobat participarea Municipiului Timișoara ca membru activ al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici.

Prin scrisoarea de informare trasmisă la Primăria Municipiului Timișoara, din data de 12.05.2020, UITP solicită achitarea taxei de membru pe anul 2020 în cuantum de 2.528,66 euro.

 • 2.  Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Organizația are un viu interes în promovarea transportului public în Timișoara și sprijinirea municipalității în dezvoltarea unor soluții de mobilitate eficiente și durabile în oraș. Mai mult, UITP este foarte interesată să sprijine instituția în analizarea, evaluarea și consilierea cu privire la deciziile optime privind schemele de finanțare și strategiile de taxare în contextul mobilității urbane din Timișoara.

Proiectul propune achitarea taxei de membru pentru anul 2020.

 • 3. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 4. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării de taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020.


PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D.D.P.P.R.U.

CULIȚĂ CHIȘ


1 Timișoara 2021 £ I Capitală Europeană a Culturii


Cod FO53-03, Ver.2


ROMANIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

NR.

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

 

REFERAT PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea achitării de taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020

 

 

 

1.       Descrierea situatiei actuale

           

            Prin HCLMT nr. 212/08.05.2015 s-a aprobat participarea Municipiului Timişoara ca membru activ al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici.

Prin scrisoarea de informare trasmisă la Primăria Municipiului Timişoara, din data de 12.05.2020, UITP solicită achitarea taxei de membru pe anul 2020 în cuantum de 2.528,66 euro.

 

 1. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Organizaţia are un viu interes în promovarea transportului public în Timișoara și sprijinirea municipalităţii în dezvoltarea unor soluţii de mobilitate eficiente și durabile în oraș. Mai mult, UITP este foarte interesată să sprijine instituţia în analizarea, evaluarea și consilierea cu privire la deciziile optime privind schemele de finanţare și strategiile de taxare în contextul mobilităţii urbane din Timișoara.

            Proiectul propune achitarea taxei de membru pentru anul 2020.

 

3.      Alte informatii - Nu este cazul.

4.      Concluzii

Consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achitării de taxei de membru al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020.

 

 

 

PRIMAR,

 

DIRECTOR D.D.P.P.R.U.,

NICOLAE ROBU

 

CULIŢĂ CHIŞ

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL   TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

SC2020-           

 

 

 

 

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030   Timişoara,  tel: +40 256  408 300,  fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro  internet: www.primariatm.ro

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea plății taxei de membru a Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2020

 

               Uniunea Internaţională a Transportatorilor Publici (UITP) este o asociație internațională non-profit, recunoscuta pe plan international pentru activitatea sa în avansarea dezvoltării mobilităţii durabile. UITP are o istorie lungă, fiind singura retea la nivel mondial care aduce laolaltă întregul sector de transport public și toate modurile de transport durabile. Sediul central  al UITP este situat în Bruxelles, Belgia și asociația numără 11 birouri regionale în întreaga lume.Top of Form
               UITP are 1.300 de companii membre care oferă acces la peste 14.000 de contacte din 92 de tari. Membrii acesteia sunt autorități publice de transport și operatori, factorii de decizie politică, institute de cercetare, de furnizare și de servicii pentru industria de transport public. Avand o prezenta globala UITP conectează mai bine sectorul de mobilitate durabilă și promovarea transportului public ca un motor de creștere ecologică și îmbunătățirea calității vieții.

            În data de 02 martie 2015, UITP a transmis o adresă, înregistrată cu nr. CDT2015-000228/12.03.2015 prin care invită Municipiul Timişoara să devină membru activ. Prin aceeaşi adresă, UITP, precizează că urmărește cu mare interes dezvoltarea transportului public din Timișoara, unde municipalitatea este o componentă cheie în organizarea mobilităţii urbane și suburbane. Modernizarea parcului de tramvaie și autobuze, investiţiile în mobilitatea ecologică prin autobuzele electrice, extinderea liniilor de troleibuz și a pistelor de biciclete, soluţia de transport intermodal bine dezvoltată sau conceptul „Timişoara Verde” sunt bune exemple ale un sistem public de transport calitativ și modern.

De asemenea, ne asigură de faptul că organizaţia are un viu interes în promovarea transportului public în Timișoara și sprijinirea municipalităţii în dezvoltarea unor soluţii de mobilitate eficiente și durabile în oraș. Mai mult, având în vedere recentele discuţii despre introducerea transportului public gratuit în oraș, UITP este foarte interesată să sprijine Consiliul în analizarea, evaluarea și consilierea cu privire la deciziile optime privind schemele de finanţare și strategiile de taxare în contextul mobilităţii urbane din Timișoara.

            Municipiul Timișoara a devenit membru al UITP din mai 2015.

            Taxa de membru se calculează anual, cotizația pentru anul 2020 fiind în cuantum de 2.528,66 euro.

            În urma efectuării plății taxei de membru al Uniunii Internaționale a Transportatorilor Publici, Municipiul Timișoara va putea beneficia în continuare de:

-          acces la cunoștiinţe, bune practici,  schimburi de experienţă, aplicaţii inovatoare și organizaţionale, strategii operaţionale;

-          crearea de noi contacte profesionale, găsirea de potenţiali parteneri din domeniul transportului public, din întreaga lume;

-          primirea regulată de asistenţă din partea Diviziei pentru Europa Centrală și de Est, echipa UITP și experţii din Sediul de la Bruxelles;

-          primirea de sprijin informaţional și tehnic din partea centrelor pentru excelenţă în Transport din Daubai și Singapore;

-          acces complet și gratuit la cea mai mare librărie electronică publică în domeniul transportului și cel mai mare centru de informaţii (40 000 articole și materiale);

-          posibilitatea de a propune subiecte de discuţie importante, pentru a fi discutate cu instituţii ale UE (Directoratul general pentru transporturi, Comitetul pentru transport al Parlamentului etc);

-          posibilitatea de a deveni parte din prestigiosul Comitet UITP UE (dreptul de a fi ales ca delegat naţional), singura instituţie ce reprezintă interesele sectorului de transport public în relaţia cu instituţiile UE;

-          posibilitatea de a a lua parte la evenimente organizate de Parlamentul sau Comisia Europeană (conferinţe, seminarii, delegaţii, etc);

-          posibilitatea de a prezenta ţara, orașul sau instituţia marilor investitori europeni in domeniul transporturilor;

-          posibilitatea de a identifica parteneri și clienţi in cadrul multelor evenimente organizate de UITP şi beneficia de taxe reduse de înscriere la toate evenimentele organizate;

-          UITP este o platformă pentru promovarea orașului și regiunii în forumul european;

-          primesc rapoarte, studii, prezentări din congrese și conferinţe, statistici, etc gratuit, sau cu discount;

-          posibilitatea de a-și asuma un rol activ (lider, partener sau observator într-un consorţiu) în proiectele europene și / sau în cadrul programului Horizon 2020;

-          posibilitatea de a propune proiecte de cercetare sau tehnice în colaborare cu operatorii, autorităţile, companiile sau centrele academice;

-          posibilitatea de a participa la programele de pregătire pentru Manageri de Transport Public și își pot astfel lărgi cunoștinţele, înţelege mai bine chestiunile de mobilitate globală și pot avea o vedere de ansamblu asupra transportului public la nivel mondial;

-          posibilitatea de a analiza și discuta ultimele trenduri și dezvoltări, împreună cu experţi in domeniul transportului public din întreaga lume;

-          posibilitatea de a dezvolta o reţea de contacte internaţionale și facilita schimburile cu omologi și experţi din diferite domenii conexe, etc.

             Prin HCLMT nr. 212/08.05.2015 s-a aprobat participarea Municipiului Timişoara ca membru activ al Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Publici.

Având în vedere cele prezentate consider necesar și oportun  aprobarea proiectului de hotărâre privind achitarea contravalorii taxei de membru pentru anul 2020 în cuantum de 2.528,66 euro şi comisioanelor necesare efectuării transferului bancar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

 

ŞEF SERVICIU P.E.,

CULIŢĂ   CHIŞ

 

LOREDANA SIBIAN

 

 

 

 

 

CONSILIER,

 

 

TEODORA GENTIMIR