Hotărârea nr. 186/2020

186/18.05.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020
Hotararea Consiliului Local 186/18.05.2020
Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 10675/15.05.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 10675/15.05.2020, al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 10675/15.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier local DAN DIACONU - viceprimar, în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 18.05.2020;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 18.05.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020 conform Anexei nr. 1 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2A - Integral de la buget; Anexei nr. 2 - BUGET 2020 Sursa de finantare 2F - Integral venituri proprii; Anexei nr. 3 - Program Dezvoltare 2020 - investitii.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2020.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Şcoli Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

344.259,52

10.086,05

2.470,25

331.703,22

2.413.977,68

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

113.888,49

8.740,46

0,00

105.148,03

125.145,11

LUCRĂRI NOI - B

104.278,47

1.345,59

0,00

102.932,88

1.779.534,79

w

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

126.092,56

0,00

2.470,25

123.622,31

509.297,78

TOTAL GENERAL

344.259,52

10.086,05

2.470,25

331.703,22

2.413.977,68

din care pe capitole

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

14.042,31

0,00

0,00

14.042,31

10.420,13

51.02.01.03 Autorități executive

14.042,31

0,00

0,00

14.042,31

10.420,13

A.Lucrări în continuare

5.884,76

0,00

0,00

5.884,76

0,00

Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.l Timișoara HCL 79/2016

5.884,76

0,00

0,00

5.884,76

0,00

B. Lucrări noi

3.300,00

0,00

0,00

3.300,00

8.000,26

"Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga , nr.l" HCL 113/2019

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

7.044,26

Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul C.D.Loga nr. 1 HCL 218/2016

500,00

0,00

0,00

500,00

956,00

C. Dotări independente și alte investiții

4.857,55

0,00

0,00

4.857,55

2.419,87

b. Dotări independente

2.747,79

0,00

0,00

2.747,79

0,00

Dotări Direcția Fiscala

84,49

0,00

0,00

84,49

0,00

Dotări Primărie

2.663,30

0,00

0,00

2.663,30

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.109,76

0,00

0,00

2.109,76

2.419,87

Sistem infogeografic de administrare al Municipiului Timișoara (migrarea pe o alta platforma, actualizarea si completarea cu noi aplicații a Sistemului Informatic Geografic de administrare al Municipiului Timișoara

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2.419,87

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

DALI+ET+AE+DTAC+P.T. "Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga , nr. 1"

181,48

0,00

0,00

181,48

0,00

ET+DALI „ Reparații capitale la ansamblul „Primăria Veche” format din imobil înscris in CF nr. 416672 si imobil inscris in CF nr. 419709-C1”

261,80

0,00

0,00

261,80

0,00

DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din clădirea PMT b-dul CD Loga nr 1

___16,48

_________0,00

_________0,00

___________16,48

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU a clădirii situate B-dul C. D. Loga nr. 1 -PMT

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța națională

3.678,97

0,00

0,00

3.678,97

0,00

61.02.03.0rdine publică

3.678,97

0,00

0,00

3.678,97

0,00

61.02.03.04 Poliție locala

3.241,47

0,00

0,00

3.241,47

0,00

A. Lucrări în continuare

1.750,96

0,00

0,00

1.750,96

0,00

Monitorizarea video a unei porțiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018

1.750,96

0,00

0,00

1.750,96

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

1.490,51

0,00

0,00

1.490,51

0,00

b.Dotări independente

1.207,98

0,00

0,00

1.207,98

0,00

Dotări

1.207,98

0,00

0,00

1.207,98

0,00

Studii și proiecte

282,53

0,00

0,00

282,53

0,00

SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe"

47,43

0,00

0,00

47,43

0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitatea proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obținerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video rampe clandestine de deșeuri"

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitatea proiectelor si a altor studii aferente, inclusiv taxe si avize pentru obținerea SF aferent proiect "Sistem de supraveghere video sediu DPLT"

15,10

0,00

0,00

15,10

0,00

Studiu pentru construire ponton pe Canalul Bega

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

61.02.05. Protecție Civilă

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

b. Dotări independente

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

Dotări

437,50

0,00

0,00

437,50

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Capitolul 65.02 învățământ

62.576,14

4.626,05

26,00

57.924,09

125.289,28

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

1.423,99

0,00

0,00

1.423,99

2.516,67

65.02.03.01. învățământ preșcolar

1.423,99

0,00

0,00

1.423,99

2.516,67

A. Lucrări în continuare

332,63

0,00

0,00

332,63

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P. 27, str. Brindusei, nr. 15 HCL 114/2015

137,23

0,00

0,00

137,23

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Grădiniței P.P. 11, str. Versului, nr.

;             2 HCL 113/2015

195 40

0 00

0 00

195 40

0 00

C.Dotări independente și alte investiții

1.091,36

0,00

0,00

1.091,36

2.516,67

a. Achiziții imobile

100,00

0,00

0,00

100,00

1.801,20

Achiziție imobil din str. Odobescu nr. 56 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 14 HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

1.801,20

b. Dotări independente

56,88

0,00

0,00

56,88

0,00

Dotări invatamant preșcolar

56,88

0,00

0,00

56,88

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a

934,48

0,00

0,00

934,48

715,47

Expertiza +DALI Reabilitare corp clădire Grădiniță PP nr.l, Timișoara, str. Alunis nr.

41 A

15,56

0,00

0,00

15,56

0,00

Expertiza +DALI Reabilitare corp clădire GRĂDINIȚA PPNR. 10 TIMIȘOARA Str. luliu Maniu nr 42

10,41

0,00

0,00

10,41

17,30

Expertiza+DALI+PT Reabilitare grădiniță PP nr. 23, str. Musicescu nr.9

80,65

0,00

0,00

80,65

83,87

Expertiza+DALI+PT Reabilitare grădiniță PP nr. 30, str. Vasile Lupu nr.29A

74,29

0,00

0,00

74,29

0,00

AE+ET+DALI+SF+PT+AC Mansardare si reabilitare construcții instalații Grădiniță PP 22, str.semenic nr.8, Timișoara, jud. Timiș

5,00

0,00

0,00

5,00

382,25

SF+PT+AC Construire grădiniță, cu utilitati,Timișoara, jud.Timis

154,70

0,00

0,00

154,70

232,05

"Studii si proiecte - învățământ preșcolar"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

“Expertiza+DALl reabilitare la Grădiniță PP 26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA str. Teiului nr.3” Timișoara, jud. Timiș

65,20

0,00

0,00

65,20

0,00

“DALI+PT+DTAC reabilitare la Grădiniță PP 5 Municipiul Timișoara, str. Canal Bega nr.l” Timișoara, jud. Timiș

42,84

0,00

0,00

42,84

0,00

"Audit energetic + DALI reabilitare termica corp clădire Grădiniță PP nr.6, Timișoara, str. Ismail nr. 17

46,83

0,00

0,00

46,83

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

„Expertizare+AE + DALI+PT - reabilitare GRĂDINIȚA PP nr.48 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, str. Dragasani nr.l, din Timișoara, Jud. Timiș”

30,36

0,00

0,00

30,36

0,00

"Expertiza tehnica, Expertiza PSI (analiza riscului si scenariul de securitate la incendiu) +AE+ DTAC +DALI+ PT intabulare extindere si refunctionalizare clădire grădiniță program saptamanal, Timișoara, str. AL Odobescu nr. 46/A" jud. Timiș

___81,00

0,00

____0,00

----81,00

-------oȚia

ET+DALI+PT+DTAC+DDE+CS+AC Reparații capitale clădiri si inprejmuire pe amplasamentul situat in Timișoara str.Crisan nr.21-23(Grădiniță Caria Peltz)

52,69

0,00

0,00

52,69

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamnt preșcolar ( Grădinițe: PP nr. 22, PP nr. 27, PP nr. 48, PP nr.53) Timișoara

174,95

0,00

0,00

174,95

0,00

65.02.04 învățământ secundar

61.152,15

4.626,05

26,00

56.500,10

122.772,61

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

12.124,57

4.538,15

0,00

7.586,42

30.800,36

A. Lucrări in continuare

5.047,62

3.192,56

0,00

1.855,06

0,00

Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015

416,61

0,00

0,00

416,61

0,00

Extindere școala in regim P+2E Școala Gimnaziala nr.l6, str. București nr.l 1, HCL13/2015,HCL499/2017; PNDL

3.280,52

3.192,56

0,00

87,96

0,00

Reabilitare acoperiș tip șarpantă (corp C2) la Școala Gimnazială nr.l9, Bv. Cetății nr.24

Timișoara HCL 215/2015

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 25, str.

Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015

488,86

0,00

0,00

488,86

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem i pe fațada Scolii Generale nr. 24, str.

Brândușei nr. 7 HCL 108/2015

510,91

0,00

0,00

510,91

0,00

Reabilitare termica prin montare termosistem pe fațada Scolii Generale nr. 2, str. Mureș, ;            nr. 8 HCL 112/2015

349,72

0,00

0,00

349,72

0,00

1               B. Lucrări noi

2.955,90

1.345,59

0,00

1.610,31

30.372,36

Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+l E si P+2E - Etapa I Sc. Gimnaziala (Generala) nr. 25, Timișoara, str. Cosminului nr. 42, HCL 498/2017, HCL 42/2020 PNDL

2.455,90

1.345,59

0,00

1.110,31

0,00

Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr.l3 din Timișoara, str. Muzicescu nr. 14 -HCL 40/05.02.2019

200,00

0,00

0,00

200,00

3.775,64

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Construire sală sport la Școala Generală nr.

25 din Timișoara - HCL 274/22.05.2018

200,00

0,00

0,00

200,00

6.941,04

"Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”-HCL 316/15.09.2018

100,00

0,00

0,00

100,00

19.655,68

C. Dotări independente și alte investiții

4.121,05

0,00

0,00

4.121,05

428,00

—b. Dotări independente

3.064,33

0,00

0,00

3.064,33

0,00

Dotări invatamant secundar inferior

880,53

0,00

0,00

880,53

0,00

Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unități de învățământ din municipiul Timișoara

2.183,80

0,00

0,00

2.183,80

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

1.056,72

0,00

0,00

1.056,72

428,00

SF+PT+DTAC+AC Construire corp P+1E la Școala Gimnazială nr. 13 din Timișoar str.

Muzicescu nr. 14

48,91

0,00

0,00

48,91

0,00

DALI+PT realizare instalații curenti tari si slabi, tablouri electrice la Școala Gimnaziala nr.6. str. Vulturilor nr.89A, Tmisoara, Jud Timiș

78,30

0,00

0,00

78,30

0,00

D.A.L.I.+P.T. Extindere corp clădire CI Școala Generala nr.7, str.I.I de la Brad , nr.2, Timișoara

95,00

0,00

0,00

95,00

0,00

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri Școala cu clasele I-IV, nr 11, Timișoara str. Razboieni nr.2”

11,93

0,00

0,00

11,93

0,00

“Expertiza+DALI reabilitare la Școala Generala nr. 19 - corp clădire str. Avram lancu nr. 5” Timișoara,

54,00

0,00

0,00

54,00

0,00

Expertiza +DALI Reabilitare Corp Școala Generala nr. 2, str. Izlaz, nr. 44-46

17,60

0,00

0,00

17,60

28,00

"Studii si proiecte - învățământ secundar inferior"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Expertiza+AE+D.A.L.I.+P.T. Reabilitare construcții si instalații la Școala Generala nr.12 b-dul Regele Carol I (Tinereții) nrl7, Timișoara

126,00

0,00

0,00

126,00

0,00

„Expertizare+SF+DALI+PT Extindere corp clădire școala la Școala Generala nr.27, Aleea Corniștilor, nr.3, Timișoara, jud.

Timiș”

192,78

0,00

0,00

192,78

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamant secundar inferior ( Școala Gimnaziala nr.2, Școala generala nr. 12 ,Școala Gimnaziala nr.21, Școala gimnaziala nr. 24, Școala generala nr. 27, ) Municipiul Timișoara

323,00

0,00

0,00

323,00

400,00

SF+DALI construire clădire pentru relocare Centrala termica si modificare instalații aferente la Școala Gimnaziala nr. 20, Str.

Marții- Radu Constantin nr 23

9,20

0,00

0,00

9,20

0,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

49.027,58

87,90

26,00

48.913,68

91.972,25

A. Lucrări în continuare

31.699,58

87,90

0,00

31.611,68

56.778,95

Mansardare școala P.+ 1E. pentru amenajarea 4 săli de clasa, rezultind P.+IE.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015, HCL 243/2017, HCL 156/2018 ,HCL 167/11.04.2019 -PNDL

149,60

87,90

0,00

61,70

0,00

Reabilitare corp clădire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timișoara, str. Brediceanu nr. 35-39 HCL 584/2018

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

3.110,85

PT + Reabilitare fațade si invelitoare Colegiul I.C.Bratianu , P-ța Huniade nr.2 HCL717/2018

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

9.596,32

Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str.Popa Șapcă, nr.5 HCL 398/2015

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

40.167,54

Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare-acoperis si instalații corp I. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015

49,98

0,00

0,00

49,98

0,00

Reabilitare corp clădire școala D+P+2E din Timișoara, str. Regele Carol nr. 11 colt cu str. Dragalina nr.8 (înlocuire acoperiș nou)- cf.

> HG 673/2017) la Lic. de Arte Plastice Timișoara" HG 673/2018; HCL 560/2018

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

3.904,24

B. Lucrări noi

700,00

0,00

0,00

700,00

33.267,07

PT + Execuție Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara HCL 327/14.06.2019

200,00

0,00

0,00

200,00

11.850,35

PT + Execuție „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații la Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ", str.

Brediceanu nr.37 HCL 326/2019

200,00

0,00

0,00

200,00

18.709,02

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Extindere corp clădire școala cu corp S(teh) +P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, str. Renașterii nr.24/A HCL237/2014

300,00

0,00

0,00

300,00

2.707,70

C. Dotări independente și alte investiții

16.628,00

0,00

26,00

16.602,00

1.926,23

a. Achiziții imobile

11.840,07

0,00

0,00

11.840,07

1.926,23

“Spatii modulare de invatamant pentru realizarea a 6 Săli clasa pe amplasamentul Liceului Waldorf, str. Uranus nr.10, Timișoara” j ud. Timiș

634,00

0,00

—(LQQ

634,00

___0,00

Achiziționarea imobilului situat în Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 30 în care funcționează cantina Colegiului Tehnic de Vest

100,00

0,00

0,00

100,00

1.926,23

Achiziție de dotări „Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 6 săli de clasă pentru Liceul Teologic Ortodox Antim Ivireanul, Timișoara”

707,00

0,00

0,00

707,00

0,00

Achiziție imobile in care funcționează Colegiul National Banatean si Liceul Teoretic D. Obradovici, Bv. 16 decembrie 1989 nr.26 HCL 205/2016

10.399,07

0,00

0,00

10.399,07

0,00

b. Dotări independente

1.121,26

0,00

26,00

1.095,26

0,00

Dotări invatamant secundar superior

1.121,26

0,00

26,00

1.095,26

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

3.666,67

0,00

0,00

3.666,67

0,00

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperiș si fațade la Colegiul Banatean- corp str. 16 Decembrie nr.4, jud Timiș"

63,30

0,00

0,00

63,30

0,00

ET+AE+DALI+PT Reabilitare clădire cămin internat I al Liceului Tehnologic Energetic "Regele Ferdinand I" (fost Liceu Tănăsescu) str. Lorena nr.35, Timișoara

141,38

0,00

0,00

141,38

0,00

"Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp ateliere si clase, Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 20” jud. Timiș

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

“Expertiza+DALl+PT reabilitare corp clădire școala Lic N. Lenau (fost Colegiul Ion Mincu), Timișoara, str. Ghe, Lazar nr. 22-30” jud. Timiș

228,60

0,00

0,00

228,60

0,00

“AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Reabilitare acoperiș la corp Sala festiva

Colegiul C.D. Loga, Timișoara"

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

“Expertiza+DALI +PT Reabilitare termica corp școala Colegiul National “Ana Aslan”, Timișoara, B-dul.Revoluției,nr. 15/ A, jud.

Timiș

177,60

0,00

0,00

177,60

0,00

“Expertiza+DALI reabilitare corp clădire internat la Colegiul Tehnic "ELECTROTIMIȘ", Str.Matei Millo nr.2/ a” Timișoara, jud. Timiș

120,00

0,00

0,00

120,00

0,00

„Expertizare+ DALI+PT reabilitare fațade, acoperiș si tamplarie la Liceul

Pedagogic"CARMEN SYLVA", B-dul C.D.Loga NR.45, Timișoara, jud. Timiș”

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

Documentație tehnica pentru conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Liceul teoretic Nikolaus Lenau, Timișoara

177,53

0,00

0,00

177,53

0,00

Documentație tehnica pentru conformare in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Colegiul National C.D.Loga

53,32

0,00

0,00

53,32

0,00

SF+PT realizare corp clădire P+1E, si spatii conexe de invatamant Ia Colegiul Banatean-fosta PP14, Timișoara

111,50

0,00

0,00

111,50

0,00

SF (avize) pentru realizarea investiției: “Creșterea eficientei energetice prin reabilitare termică construcții și instalații; amenajare mansarda in pod existent la Liceul Teoretic “Grigore Moisif’-pentru corp de clădire situat in Piața N.Balcescu, Nr.2-3, Timișoara

17,07

0,00

0,00

17,07

0,00

SF (avize) pentru realizarea investiției: “ Reabilitare fațade existente Corp A si B, mansardare si extindere corp clădire B existent cu doua corpuri de clădire in regim de inaltime maxim D+P+2E si amenajare incinta, la Liceul Teoretic Grigore Moisil, ;         corp Ghe, Doja, Timișoara

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare șarpanta, reabilitare finisaje corp școala Liceul de Arte

Plastice, TIMIȘOARA, str. Lorena nr.35, jud. Timiș

44,04

0,00

0,00

44,04

0,00

ET+DAL1+PT - Reabilitare acoperiș tip șarpantă la Căminul internat al Liceului Teoretic "Nikolaus Lenau, situat în Timișoara str. Dr. losif Nemoianu nr. 5

15,90

0,00

0,00

15,90

0,00

Expertiză+ DALI+PT - Refuncționalizarea atelierelor școală ale Colegiului Tehnic I.C. Brătianu, situate în str. Cuvin nr. 2, în spații pentru învățământul preșcolar

242,05

0,00

0,00

242,05

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

"studii si proiecte - învățământ secundar superior"

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

“ SF+PT Construire sala sport la LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES", Timișoara” jud. Timiș

137,00

0,00

0,00

137,00

0,00

‘'DALI+PT - realizare instalație climatizare LICEUL TEORETIC "GRIGORE

MOISIL", corp clădire str. Ghirlandei nr.4, Timișoara” jud. Timiș

31,32

0,00

0,00

31,32

0,00

„AE+expertiza+DALI+SF+PT+AC Extindere corp clădire CI (școala) la Colegiului Economic"FRANCESCO SAVERIO NITTI" Munucipiul Timișoara, Str.Corbului nr.7/C, Timișoara, jud. Timiș”

172,30

0,00

0,00

172,30

0,00

Expertiza+DALI +PT Realizare șarpanta, reabilitare finisaje corp școala Colegiul Național de Arta "ION VIDU", Municipiul

!            Timișoara, str. Cluj nr. 12

178,40

0,00

0,00

178,40

0,00

D.A.L.I.+P.T.-Reabilitare termica clădire internat Liceul Teoretic Bela Bartok

54,84

0,00

0,00

54,84

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații la Colegiul Tehnic "HENRI COANDĂ" str.

Brediceanu nr.37

57,47

0,00

0,00

57,47

0,00

DALI Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termica construcții si instalații Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara

43,47

0,00

0,00

43,47

0,00

Expertizare+DALI reabilitare acoperiș la Liceul Teoretic J.L.Calderon (corp fosta Școala Generala nr. 28) str.C. Salceanu, 11” Timișoara

100,29

0,00

0,00

100,29

0,00

Expertizare si reconstituire Carte Tehnica la imobilele apartinand unităților de invatamant superior:

(Liceul Tehnologic Transporturi Auto,Colegiul Tehnic "Electrotimis", Liceul Teoretic "W. SHAKESPEARE", Colegiul Economic "F. S. NITTI"), Timișoara

814,34

0,00

0,00

814,34

0,00

DALI+PT lucrări de "Reabilitare tablouri electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta , realizare prize de pamant si spor de putere la Liceul Teoretic „W.Shakespeare, str.I.L.Caragiale, nr.6, Timișoara, jud.Timiș

60,34

0,00

0,00

60,34

0,00

ET+DALI+PT Reabilitare corp clădire școala i D+P+2E (înlocuire acoperiș nou) din

Timișoara, str. Regele Carol nr. 11 colt cu str.

Dragalina nr.8

24,43

0,00

0,00

24,43

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

„Expertizare + AE + DALI + PT Reabilitare corp clădire internat apartinand Liceului Henri Coanda”, din Timișoara, str. Brediceanu nr. 35-39

31,86

0,00

0,00

31,86

0,00

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" - Timișoara, Str. Moise Nicoară”

22,90

0,00

0,00

22,90

0,00

„Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădire internat - Colegiul de Silvicultură și Agricultură ”CASA VERDE” - Timișoara,

Str. Aleea Padurea Verde nr. 5”

35,42

0,00

0,00

35,42

0,00

Capitolul 66.02 Sănătate

54.207,32

0,00

2.263,75

51.943,57

561.139,00

66.02.06 Spitale

54.207,32

0,00

2.263,75

51.943,57

561.139,00

A. Lucrări în continuare

16.759,01

0,00

0,00

16.759,01

47.593,66

Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta și lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015

2.581,13

0,00

0,00

2.581,13

967,59

Modernizare stație de abur la Spitalul de infectioase si pneumoftizologie V.Babeș, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015

335,97

0,00

0,00

335,97

0,00

Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revoluției nr.6 Timișoara

HCL 452/30.10.2015

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

PT +Executie„ Extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou laborator de radioterapie si acces principal pentru vizitatori si ambulatoriu - Timișoara, str. Gheorghe Dima nr.5, HCL 328/14.06.2019

1.710,62

0,00

0,00

1.710,62

0,00

Extindere Corp B, secțiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare clădire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timișoara ,str. I. Nemoianu -Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013

12.111,29

0,00

0,00

12.111,29

46.626,07

B. Lucrări noi

3.121,54

0,00

0,00

3.121,54

513.545,34

PT + Execuție Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare,Spital TBC, Spital Infecțioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală Termică, HCL 413/2018

200,00

0,00

0,00

200,00

12.056,14

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timișoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie HCL 301/2017, HCL 560/2019

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

36.555,17

Reparații capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timișoara HCL 528/2019

331,50

0,00

0,00

331,50

5.700,75

Construcție in regim maxim de inaltime cu

funcțiuni mixte (administrativ , birouri, spital) inprejmuire si amenajare incinta si realizarea branșamentelor la rețelele utilitare pentru,,Spitalul Clinic Municipal de Urgenta" , str.Balta Verde, nr.17, Timișoara , Timiș HCL 316/2019

300,00

0,00

0,00

300,00

356.574,12

Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la coip vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila HCL 300/2017, HCL468/2019

200,00

0,00

0,00

200,00

10.523,24

PT+ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timișoara, str.Gheoeghe Adam nr. 13

1.090,04

0,00

0,00

1.090,04

92.135,92

C. Dotări independente și alte investiții

34.326,77

0,00

2.263,75

32.063,02

0,00

b. Dotări independente

31.683,28

0,00

900,99

30.782,29

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu"

5.498,13

0,00

373,13

5.125,00

0,00

DOTĂRI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara

5.932,68

0,00

527,86

5.404,82

0,00

Dotări Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes

20.252,47

0,00

0,00

20.252,47

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.643,49

0,00

1.362,76

1.280,73

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU la Spitalul V. Babes (Spital V. Babes)

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

SF + DTAC + DDE+PT Laborator imagistica (SCMUT)

56,23

0,00

56,23

0,00

0,00

SF+DTAC+DDE+PT Radioterapie si farmacia 2(SCMUT)

103,89

0,00

103,89

0,00

0,00

Foraj Secția Balneo(SCMUT)

316,64

0,00

316,64

0,00

0,00

SF+DTAC+DDE Secție îngrijiri Paleative (SCMUT)

186,00

0,00

186,00

0,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Spor de putere Clinicile Noi (SCMUT)

700,00

0,00

700,00

0,00

0,00

“Expertiza+DALI refunctionalizare si reabilitare corp clădire internat, Timișoara, str. V. Babes nr.22” jud. Timiș

86,00

0,00

0,00

86,00

0,00

“Expertiza+AUDIT ENERGETIC+DALI+PT Refunctionalizare si reabilitare corp clinica la Spitalul Municipal, Clinica de Balneologie , Timișoara, str. C.D. Loga nr.42-44” jud.

Timiș

79,00

0,00

0,00

79,00

0,00

SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timișoara

134,75

0,00

0,00

134,75

0,00

DALI+PT+DTAC „Documentație pentru avizare si autorizare ISU, Refacere rețele exterioare si interioare, redimensionare si relocare rezervor apa pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului clinic de urgenta L. Turcanu, Timișoara - str.

I.Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str.Brăila”

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU, clădiri Secție Chirurgie - Ortopedie Pediatrica si ATI care aparțin de Spitalul Clinic de Urgenta Louis Țurcanu, Timișoara -str. I. Nemoianu nr.2

23,40

0,00

0,00

23,40

0,00

DALI+PT reparații capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgențe pentru copii "Louis Țurcanu" din Timișoara

35,62

0,00

0,00

35,62

0,00

Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timișoara, etapa I - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie

14,80

0,00

0,00

14,80

0,00

DALI+PT lucrări de "Reabilitare tablouri l electrice si redistribuire putere instalata in tablouri electrice de incinta la imobilele din ansamblul clădirilor Spitalului de boli infectioase "Victor Babes", Timișoara, jud.

Timiș

21,18

0,00

0,00

21,18

0,00

D.A.L.I.«Creșterea eficienței energetice prin reabilitare construcții și instalații la Spitalul clinic nr.4 V.Babeș Timișoara la corpurile C2-7 din CF - respectiv corpurile Administrativ,

Laboratoare,Spital Infectioase I și II și Spălătorie, Farmacie, Atelier, Centrală

Termică” din Timișoara, str. Ghe. Adam, nr.

13

54,74

0,00

0,00

54,74

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Studiu topografic de acces aerian pentru Realizare platforma de aterizare elicopter la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Turcanu" Timișoara

160,00

0,00

0,00

160,00

0,00

ET+ audit energetic+DALl+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timișoara str. Nemoianu -Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila

138,00

0,00

0,00

138,00

0,00

Studii si proiecte - spitale

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

SF +PT Maternitate SCMU Timișoara si Corp Administrativ

258,24

0,00

0,00

258,24

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

55.674,67

0,00

180,50

55.494,17

391.581,71

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

35.486,21

0,00

180,50

35.305,71

196.105,70

A. Lucrări în continuare

5.312,04

0,00

0,00

5.312,04

0,00

Refunctionalizarea clădirilor ce aparțin Palatului Culturii, Piața Victoriei HCL 286/2008

5.312,04

0,00

0,00

5.312,04

0,00

B. Lucrări noi

23.602,19

0,00

0,00

23.602,19

195.783,46

Reabilitare si refunctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. CD Loga nr.2, Timișoara, HCL 488/02.10.2019

500,00

0,00

0,00

500,00

113.155,13

Refunctionalizare imobil pentru Centru CulturaPTurnul de apa” losefin, str.

Gh.Baritiu, HCL 572/12.11.2019

500,00

0,00

0,00

500,00

8.208,73

Refunctionalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie in clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural HCL 403/2015,HCL 201/2016

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

23.743,00

Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8,Timișoara HCL 278/2019

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

6.268,50

Reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei, nr.7 Timișoara HCL

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

5.882,40

Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str.Izlaz nr.40,Timișoara HCL

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

5.741,70

Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timișoara HCL 615/2019

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

13.784,00

Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str.

Burebista ,nr.7, Timișoara HCL 351/2019

2.143,54

0,00

0,00

2.143,54

14.000,00

Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL 585/2018

1.958,65

0,00

0,00

1.958,65

5.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

C. Dotări independente și alte investiții

6.571,98

0,00

180,50

6.391,48

322,24

b. Dotări independente

1.687,10

0,00

180,50

1.506,60

0,00

Dotări Teatrul German

197,00

0,00

0,00

197,00

0,00

Dotări Teatrul Maghiar

137,50

0,00

0,00

137,50

0,00

Dotări Filarmonica

1.352,60

0,00

180,50

1.172,10

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

obiectivelor de investiții

4.884,88

0,00

0,00

4.884,88

322,24

DALI pentru obiectivul "Imobil situat in Timișoara str. lancu Vacarescu nr.18, Refiinctionalizare clădire Cinematograf Arta" cf.,contract nr.2840/2018 (Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara)

118,00

0,00

0,00

118,00

0,00

DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare parțiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii

138,66

0,00

0,00

138,66

0,00

DALI +PT Re funcțional izarea fostelor ateliere școala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creație pentru Teatrul German de Stat Timișoara

133,88

0,00

0,00

133,88

0,00

DALI + PT corp D in vederea refunctionalizarii si schimbării destinației din funcțiune de spital in clădire cu funcțiune de spațiu multicultural

108,00

0,00

0,00

108,00

0,00

DALI+PT Reabilitare si refiinctionalizare imobil Filarmonica Banatul, str. CD Loga nr.2, Timișoara

222,77

0,00

0,00

222,77

99,01

Expertiza / Documentație pentru obținerea avizului de securitate la incendiu pentru clădirile ce aparțin Palatului Culturii

44,50

0,00

0,00

44,50

0,00

DALI+PT Refiinctionalizare imobil pentru Centru Culturaf’Tumul de apa” losefin, str. Gh.Baritiu HCL 572/2019

103,93

0,00

0,00

103,93

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei, nr.7

( fost Bulev.30 Decembrie,nr.7) Timișoara

314,87

0,00

0,00

314,87

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timișoara

69,51

0,00

0,00

69,51

0,00

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Victoria, str. C.Porumbescu nr.2, P-ta N.Balcescu nr.7-8,Timișoara

70,62

0,00

0,00

70,62

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare imobil Cinematograful Fratelia, str. Izlaz nr.40,Timișoara in centru cultural multifuncțional

68,16

0,00

0,00

68,16

0,00

Consultanta + DALI+PT "Centru pentru Arta, Tehnologie și Experiment, MultipleXity", în Timișoara HCL 1/2020

3.080,20

0,00

0,00

3.080,20

0,00

DALI+PT Consolidare, conservare si refunctionalizare -Sala de spectacole Sinagoga Fabric, Timișoara

378,20

0,00

________0,00

__378,20

223,23

DALI+PT Conservare si punere in siguranța a balconului de la etajul 1, str. Alba lulia-Palatul Culturii-Teatrul Maghiar

33,58

0,00

0,00

33,58

0,00

67.02.03.30 Alte servicii culturale

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

b. Dotări

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Restaurare bust din bronz a lui Emanoil Ungureanu si amplasarea lui pe soclul ramas liber din fata liceului situat in Piața Huniade nr.3 Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

67.02.03.06 Casa de cultură

277,41

0,00

0,00

277,41

500,00

B. Lucrări noi

211,58

0,00

0,00

211,58

500,00

Realizare fundație si amplasare CATARG in Piața Libertății din Timișoara HCL 538/2019

147,26

0,00

0,00

147,26

0,00

PT+Executie Reabilitare scena de spectacole in Parcul Rozelor HCL 530/2019

64,32

0,00

0,00

64,32

500,00

C. Dotări independente și alte investiții

65,83

0,00

0,00

65,83

0,00

Studii și proiecte

65,83

0,00

0,00

65,83

0,00

SF+PT Realizare fundație si amplasare CATARG in Piața Libertății din Timișoara

50,00

0,00

0,00

50,00

0,00

DALI "Reabilitarea scenei de spectacole din Parcul Rozelor"

15,83

0,00

0,00

15,83

0,00

67.02.05.01 Sport

7.898,21

0,00

0,00

7.898,21

191.976,01

A. Lucrări în continuare

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

10.921,00

Sala Polivalenta Universitatea Politehnica

2500 locuri, str.Dr.Podeanu,nr.4 cofinantare UPT HCL nr. 134/14.03.2013 HCL nr. 196/04.04.2013; HCL nr.344/2015

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

10.921,00

B. Lucrări noi

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

180.922,45

Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra — Zona Lipovei, Timișoara”, HCL 366/2019

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

25.238,09

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str.

P.Constantinescu, Alee Dedeman, HCL 12/2020

500,00

0,00

0,00

500,00

58.855,40

Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, HCL 13/2020

500,00

0,00

0,00

500,00

96.828,96

C. Dotări independente și alte investiții

2.898,21

0,00

0,00

2.898,21

132,56

c.Studii și proiecte

1.798,36

0,00

0,00

1.798,36

132,56

SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. Cocea, str.

Legumiculturii, str. Recoltei

286,79

0,00

0,00

286,79

70,21

SF+PT Zona sportiva si de agrement Calea Sagului (bazin de înot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis,alte amenajari exterioare), str. P.Constantinescu, Alee Dedeman

187,67

0,00

0,00

187,67

44,91

SF+PT „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren multifuncțional, alte amenajari interioare si exterioare) str. Verde, Silistra - Zona Lipovei, Timișoara”

17,43

0,00

0,00

17,43

17,44

Studii de fezabilitate - amenajare terenuri de sport multifuncționale de minifotbal, baschet, handbal în Timișoara

90,00

0,00

0,00

90,00

0,00

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș Complex Sportiv Bega, str. Intrarea Zânelor nr. 2, Timișoara

87,98

0,00

0,00

87,98

0,00

ET+DALI+PT - Reabilitare acoperiș și fațade clădire Sala Polivalentă Constantin Jude, str.

F.C. Ripensia nr. 11, Timișoara

320,32

0,00

0,00

320,32

0,00

SF - „Reabilitare si refîmctionalizare, inclusiv utilitati, baza sportiva in Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 17

214,61

0,00

0,00

214,61

0,00

SF - „Amenajare teren de fotbal in Timișoara, str. Mircea Cel Bătrân nr. 114

66,10

0,00

0,00

66,10

0,00

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul: „Amenajare terenuri de sport multifuncționale de minifotbal/baschet/handbal Calea Bogdanestilor/Ion Ratiu”

43,70

0,00

0,00

43,70

0,00

SF - „Realizare anexe sportive la teren rugby, inclusiv utilitati, in Timișoara str. Pictor Aman nr. 11

45,30

0,00

0,00

45,30

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

"ET+DALI+PT- Reabilitarea terenului de sport din Parcul Regina Maria(fost Parcul Poporului), Timișoara

28,70

0,00

0,00

28,70

0,00

DALI Sistem de iluminat cu LED Sala "Constantin Jude”

13,09

0,00

0,00

13,09

0,00

SF - Amenajare terenuri de sport -„Construire stadion pe structură metalică”

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

DALI+PT Reabilitare loc de joaca cu teren betonat existent in loc de joaca cu suprafața

sintetica teren baschet/streetball- in incinta Parcului Frații Constantin, str. Uzinei

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

Studiul Geotehnic cu referat Af pentru realizarea investiției "Construire bază sportivă TIP 1, Str. Costică Rădulescu, nr. 6, Timișoara, județul Timiș

25,00

0,00

0,00

25,00

0,00

Studiu geotehnic -Construire Sală Polivalentă 16.000 de locuri, str. Aleea F.C. Ripensia nr. 35-37, Municipiul Timișoara (inclusiv amenajări conexe: parcare, drumuri de incintă, alei, etc.)",

65,17

0,00

0,00

65,17

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare siguranța la incendii la Sala Polivalenta "Constantin Jude"(Olimpia), Aleea FC Ripensia nr. 11

91,50

0,00

0,00

91,50

0,00

"studii si proiecte - sport "

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

b. Dotări independente

1.099,85

0,00

0,00

1.099,85

0,00

Dotări Sala Polivalenta "Constantin Jude”:

846,32

0,00

0,00

846,32

0,00

Echipamente pentru terenuri multifuncționale

35,00

0,00

0,00

35,00

0,00

Dotări echipamente Complex Sportiv Bega

218,53

0,00

0,00

218,53

0,00

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

11.962,84

0,00

0,00

11.962,84

3.000,00

A. Lucrări în continuare

6.088,27

0,00

0,00

6.088,27

0,00

Modernizarea Parcului Cetății (Civic) HCL 78/2016

6.033,81

0,00

0,00

6.033,81

0,00

Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015

47,91

0,00

0,00

47,91

0,00

Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010

6,55

0,00

0,00

6,55

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

5.874,57

0,00

0,00

5.874,57

3.000,00

b. Dotări independente

362,83

0,00

0,00

362,83

0,00

Dotări Gradina Zoologica

178,38

0,00

0,00

178,38

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Achiziție Tomograf pentru evaluarea sanatatii arborilor

184,45

0,00

0,00

184,45

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

5.511,74

0,00

0,00

5.511,74

3.000,00

SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu

59,50

0,00

0,00

59,50

0,00

SF+PT+DE+CS+D'f AC Amenajare parc pe

Bulevardul Dâmbovița

142,80

0,00

0,00

142,80

0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac

56,43

0,00

0,00

56,43

0,00

Studiu de fezabilitate privind investiția Exproprierea si amenajarea spațiului verde de pe strada Verde

80,24

0,00

0,00

80,24

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte, Modernizarea Scuarului Piața Crucii

42,04

0,00

0,00

42,04

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC Modernizarea parcului Scudier (Central), HCL 291/2015

5,80

0,00

0,00

5,80

0,00

DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic)

3,81

0,00

0,00

3,81

0,00

DALI+PT+CS+DE+DTAC+ verificator proiecte , Modernizarea Parcului Copiilor Ion Creanga

127,84

0,00

0,00

127,84

0,00

Studiul de fezabilitate „Amenajare habitate feline mari (lei și tigrii) la Grădina Zoologică Timișoara”

48,20

0,00

0,00

48,20

0,00

Studiu - "Amenajament Silvic"

25,03

0,00

0,00

25,03

0,00

întocmirea Registrului Spaților Verzi în Municipiul Timișoara

4.920,05

0,00

0,00

4.920,05

3.000,00

i Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

2.781,79

0,00

0,00

2.781,79

7.075,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă

654,60

0,00

0,00

654,60

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

654,60

0,00

0,00

654,60

0,00

b. Dotări independente

638,03

0,00

0,00

638,03

0,00

Dotări pentru persoane vârstnice

638,03

0,00

0,00

638,03

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

16,57

0,00

0,00

16,57

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Documentație de proiectare si avizare centrala termica - Cămin persoane vârstnice M.Klein

DASMTM

16,57

0,00

0,00

16,57

0,00

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

Dotări independente

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

Dotări Servicii pentru petsoane cu dizabiiitati

345,83

0,00

0,00

345,83

0,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii

60,11

0,00

0,00

60,11

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

60,11

0,00

0,00

60,11

0,00

Dotări independente

54,16

0,00

0,00

54,16

0,00

Dotări Servicii pentru copii si familie

54,16

0,00

0,00

54,16

0,00

Studii și proiecte

5,95

0,00

0,00

5,95

0,00

PT Bransare la rețeaua de gaz Complexul de servicii pentru victimele violentei domestice si agresori, str. Simion Barnutiu nr. 11 a DASMTM

5,95

0,00

0,00

5,95

0,00

68.02. 11 Creșe

636,00

0,00

0,00

636,00

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

636,00

0,00

0,00

636,00

0,00

b. Dotări independente

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

Dotări creșe

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

600,00

0,00

0,00

600,00

0,00

DALI+PT Reabilitare si extindere pe vericala P+1E a imobilului situat in str. Brediceanu

nr.37A si refunctionalizare in creșă

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Documentație pentru avizare si autorizare ISU si sisteme antiincendiu la creșe

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

Sistem de supraveghere video pentru creșe

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

68.02.15 Prevenire excluderii sociale

1.085,25

0,00

0,00

1.085,25

7.075,00

68.02.15.01 Ajutor social

650,74

0,00

0,00

650,74

7.075,00

B. Lucrări noi

200,00

0,00

0,00

200,00

7.075,00

Centru Multifuncțional Kuncz HCL

200,00

0,00

0,00

200,00

7.075,00

C. Dotări independente și alte investiții

450,74

0,00

0,00

450,74

0,00

b. Dotări independente

302,58

0,00

0,00

302,58

0,00

Dotări Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

302,58

0,00

0,00

302,58

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

148,16

0,00

0,00

148,16

0,00

SF+PT " Centru Multifuncțional Kuncz"

148,16

0,00

0,00

148,16

0,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

C Dotări independente și alte investiții

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

Dotări independente

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

Dotări prevenirea excluderii sociale

434,51

0,00

0,00

434,51

0,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

19.330,35

0,00

0,00

19.330,35

91.722,57

70.02.03 Locuințe

6.854,16

0,00

0,00

6.854,16

46.290,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

6.854,16

0,00

0,00

6.854,16

46.290,00

A.Lucrări în continuare

2.824,65

0,00

0,00

2.824,65

0,00

Reabilitare clădiri istorice In Municipiul Timișoara - Lucrări exterioare de reabilitare a clădirii și a spațiilor adiacente clădirii Liceului Nikolaus Lenau, str Ghe. Lazar, Timișoara" HCL414/2009 HCL 74/2016

2.187,70

0,00

0,00

2.187,70

0,00

Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL 145 /31.10.2016

636,95

0,00

0,00

636,95

0,00

B. Lucrări noi

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

46.000,00

Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timișoara, aprobat prin HCL 158/.2016

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

46.000,00

C. Dotări independente și alte investiții

2.029,51

0,00

0,00

2.029,51

290,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente

2.029,51

0,00

0,00

2.029,51

290,00

1       DALI+PT Reabilitare și fațade

imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.30

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.32

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

DALI+PT Reabilitare și fațade imobil Str.Ștefan Cel Mare nr.34

80,00

0,00

0,00

80,00

0,00

DALI+PT reabilitare imobil Str.Deliblata nr.3

165,00

0,00

0,00

165,00

0,00

DALI+PT+ET Reabilitare SAD - Bv.

Republicii nr.6

50,00

0,00

0,00

50,00

290,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str.Ion lonescu de la Brad nr. 1/E CF 444151

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str.ion lonescu de la Brad nr.l/E CF 444153

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF în vederea construirii unui bloc de locuințe ANL teren str.ion lonescu de la Brad nr. 1/E CF 444150

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF în vederea construirii de locuințe de către ANL teren înscris în CF 446813

188,40

0,00

0,00

188,40

0,00

SF în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

Studiu privind evaluarea vulnerabilității clădirilor istorice in caz de seism

150,00

0,00

0,00

150,00

0,00

ET+DALI+PT +AUDIT +Consultanta pentru reabilitare termica blocuri de locuințe din Municipiul Timișoara POR 2014-2020

931,11

0,00

0,00

931,11

0,00

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

3.515,00

0,00

0,00

3.515,00

22.720,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă

3.515,00

0,00

0,00

3.515,00

22.720,00

A. Lucrări în continuare

1.326,00

0,00

0,00

1.326,00

700,00

Alimentare cu apa industriala prin foraje publice HCL 130/18.10.2016

576,00

0,00

0,00

576,00

0,00

PT+ Fantana Ornamentala cu Pești HCL 192/2018

50,00

0,00

0,00

50,00

700,00

PT+ Fantana ornamentala DACIA HCL 411/31.10.17

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

B. Lucrări noi

2.105,00

0,00

0,00

2.105,00

22.020,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str. D. Dinicu HCL 437/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str.

Neajlov HCL 438/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Execuție podeț canal desecare CCP263 str. N.

Stoica de Hațeg HCL 436/21.11.17

275,00

0,00

0,00

275,00

0,00

Execuție Fântâni publice forate in municipiul Timișoara HCL605/16.11.2018

970,00

0,00

0,00

970,00

0,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Piața Balcescu HCL 404/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

930,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Galeria 1

HCL

50,00

0,00

0,00

50,00

470,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Calea Lipovei HCL 370/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

240,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Selgros HCL372/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

940,00

PT+Executie Fantana Ornamentala Piața luliu Maniu HCL373/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

450,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

PT+Executie Fantana Ornamentala Praktiker

HCL371/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

700,00

PT+Executie Fantana ornamentala muzicala in municipiul Timișoara HCL

10,00

0,00

0,00

10,00

18.290,00

C. Dotări independente și alte investiții

84,00

0,00

0,00

84,00

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

QA AA

o4,Uu

u,UU

U,UU

o4,UU

0,00

SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timișoara

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

SF +PT Execuție de fântâni publice forate in Mun. Timișoara

14,00

0,00

0,00

14,00

0,00

SF- Fantana Ornamentala Galeria 1

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări

2.051,89

0,00

0,00

2.051,89

3.712,57

B. Lucrări noi

1.729,82

0,00

0,00

1.729,82

3.712,57

PT + Execuție lucrări extindere iluminat public în Parcul Botanic HCL 470/2018

100,00

0,00

0,00

100,00

3.712,57

PT + Execuție lucrări - Extindere iluminat publci în parcare Calea Buziașului -str.Siemens HCL

801,05

0,00

0,00

801,05

0,00

PT+Executie lucrări - Extindere iluminat public Calea Aradului Est HCL

536,70

0,00

0,00

536,70

0,00

PT+Executie lucrări - Extindere iluminat public str. Drubeta nr. 97 (parcare în spatele blocului), str. losif Sârbu HCL

292,07

0,00

0,00

292,07

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

322,07

0,00

0,00

322,07

0,00

Studii și proiecte

322,07

0,00

0,00

322,07

0,00

SF - Extindere iluminat public Extindere iluminat public în parcare Calea Buziașului -str.Siemens

34,99

0,00

0,00

34,99

0,00

SF - Extindere iluminat public zona Calea Aradului Est

26,18

0,00

0,00

26,18

0,00

SF- Extindere iluminat public str. Drubeta nr.

97 (parcare în spatele blocului) și str. losif Sarbu

14,28

0,00

0,00

14,28

0,00

SF - Extindere iluminat public pe str. Radu Tudoran (parțial) și Calea Dorobanților (porțiunea de la Hotel 2000 până la ieșirea din oraș)

7,50

0,00

0,00

7,50

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

SF - Extindere iluminat public pe str. Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între Calea Torontalului și Calea Aradului

20,74

0,00

0,00

20,74

0,00

SF - Extinderea iluminatului public pe str.de legătură cuprinsă între Biv.dr.I.Bulbuca până la str. Prof.dr. A Păunescu Podeanu

17.98

0,00

0,00

17,98

0,00

SF - Extindere iluminat public cu 1000 puncte luminoase in municipiul Timișoara

l 1 Q IA

A AA

A AA

11 y, i v

v,vv

u,uu

1 iy, iu

u,uu

Proiect luminotehnic+devize - Modernizarea iluminat public Calea Șagului, Calea Martirilor

22,38

0,00

0,00

22,38

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public biv. Take lonescu și biv.

Simion Bamuțiu

11,31

0,00

0,00

11,31

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu

31,78

0,00

0,00

31,78

0,00

Proiect luminotehnic+devize - Modernizare iluminat publicpe străzile: M. Eminescu, C.D.Loga, Acad. Alex.Borza, Michelangelor, I.C. Brătianu, 20 Decembrie 1989

15,83

0,00

0,00

15,83

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

6.909,30

0,00

0,00

6.909,30

19.000,00

C.Dotări independente și alte investiții

6.909,30

0,00

0,00

6.909,30

19.000,00

a. Achiziții imobile

4.559,00

0,00

0,00

4.559,00

18.200,00

Achiziție imobile

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

18.200,00

Exproprierea terenului in suprafața de 3769 mp situat in Timișoara, str. Bistrei nr. 5

2.618,00

0,00

0,00

2.618,00

0,00

Achiziții imobile/expopriere pentru cauza de utilitate publică Str.Mureș nr.52

941,00

0,00

0,00

941,00

0,00

b. Dotări independente

299,30

0,00

0,00

299,30

800,00

Mecanism pentru Ceas Floral situat in zona centrala a Timișoarei

97,30

0,00

0,00

97,30

0,00

Camera tehnică si dotări pentru Serviciul Public de Administrare a C.E.R.C.

42,00

0,00

0,00

42,00

0,00

Reabilitarea panourilor informative din cadrul sistemului de informare si comunicare facil pentru cetateni

160,00

0,00

0,00

160,00

800,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

2.051,00

0,00

0,00

2.051,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Elaborare studii de urbanism (PUZ , PUD, )

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

Alte studii si proiecte

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

PUZ Regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul cuprins intre străzile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Studii si proiecte de regenerare urbana in zona Calea Aradului Vest, sectorul

cuprins intre străzile Liege, Felix, Calea Aradului, Calea Torontalului

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Polului de Creștere Timișoara

206,00

0,00

0,00

206,00

0,00

Realizare PUZ în vederea construirii de locuințe ANL teren Calea Aradului colt cu Grigore Alexandrescu

282,00

0,00

0,00

282,00

0,00

Revizuire Planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant

48,80

0,00

0,00

48,80

0,00

Plan Urbanistic General - municipiul Timișoara (PUG) + documentații pentru elaborare si avizare

614,20

0,00

0,00

614,20

0,00

Capitolul 74.02 Protecția mediului

1.111,14

0,00

0,00

1.111,14

570,00

74.02.03 Reducerea si controlul poluării

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

C. Dotări independente și alte investiții

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

Sudiu privind Planul de calitate a aerului pentru aglomerarea Timișoara

130,13

0,00

0,00

130,13

0,00

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

981,01

0,00

0,00

981,01

570,00

C. Dotări independente și alte investiții

981,01

0,00

0,00

981,01

570,00

Dotări independente

531,01

0,00

0,00

531,01

0,00

Dotări salubritate

531,01

0,00

0,00

531,01

0,00

Studii și proiecte

450,00

0,00

0,00

450,00

570,00

DALI+PT Retehnologizare si modernizarea Statiei de sortare deșeuri din Municipiul Timișoara, str. Mile Cărpenișan nr.3

450,00

0,00

0,00

450,00

570,00

Capitolul 81.02 Combustibili si energie

24.920,98

0,00

0,00

24.920,98

29.140,00

81.02.06 Energie termică

24.920,98

0,00

0,00

24.920,98

29.140,00

A. Lucrări în continuare

428,97

0,00

0,00

428,97

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

PT+ Execuție lucrări privind maximizarea puterii termice livrate din CET Sud, în rețeaua de transport, prin funcționarea interconectată cu CET Centru

HCL 263/2016

423,46

0,00

0,00

423,46

0,00

PT+ Execuție lucrări privind Eficientizarea producerii de energie termică la CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile HCL 91/2017

5,51

0,00

0,00

5,51

0,00

B. Lucrări noi

200,00

0,00

0,00

200,00

29.140,00

PT + Execuție lucrări de Retehnologizare rețea primară de termoficare în municipiul Timișoara - Zona centrală și Zona Constantin cel Mare. HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

26.972,00

PT + Execuție lucrări de retehnologizare gospodărie de combustibil CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

2.168,00

C. Dotări independente și alte investiții

24.292,01

0,00

0,00

24.292,01

0,00

Studii și proiecte

421,01

0,00

0,00

421,01

0,00

Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timișoara

46,83

0,00

0,00

46,83

0,00

Consultanță privind revizuirea/actualizarea cererii de finanțare si a documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publica aferente proiectului - Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în

Municipiul Timișoara - etapa Il-a.

52,88

0,00

0,00

52,88

0,00

Asistenta tehnica pentru întocmirea SF si cerere de finanțare pentru proiectul "Realizarea unei noi instalații de cogenerare care sa producă energie termica si electrica prin arderea biomasei, cu o putere termica instalata de 15 MW"

160,65

0,00

0,00

160,65

0,00

Asistenta tehnica pentru intocmirea SF si cerere de finanțare pentru proiectul "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana" etapa III

160,65

0,00

0,00

160,65

0,00

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

23.871,00

0,00

0,00

23.871,00

0,00

Majorare capital social SC Colterm SA HCL 202/2016

23.871,00

0,00

0,00

23.871,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

105.935,85

5.460,00

0,00

100.475,85

1.197.039,99

84.02.03 Transport rutier

105.935,85

5.460,00

0,00

100.475,85

1.197.039,99

84.02.03.02 Transportul în comun

13.278,86

0,00

0,00

13.278,86

783.992,42

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

I=2+3+4

2

3

4

5

B. Lucrări noi

8.507,84

0,00

0,00

8.507,84

306.022,86

Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuzele electrice HCL

500,00

0,00

0,00

500,00

22.967,00

Ml6a.Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a Il-a HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

26.603,60

PT+execuție "Tunelul Luminii" HCL

500,00

0,00

0,00

500,00

4.300,00

PT+ Execuție "Reabilitarea liniilor de tramvai

si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dul Cetatii" HCL 186/2016 -PMUD

1.808,37

0,00

0,00

1.808,37

85.077,81

PT+execuție "Linie nouă de tramvai: Solventul - Gara de Nord" HCL

2.229,74

0,00

0,00

2.229,74

54.828,74

PT+execuție "Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timișoara, Traseul 2, Calea Stan

Vidrighin" HCL

2.369,73

0,00

0,00

2.369,73

88.940,36

Amenajare parcare P+4E+etaj Retras HCL 629/2019

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

23.305,35

C. Dotări independente și alte investiții

4.771,02

0,00

0,00

4.771,02

477.969,56

b.Dotări independente

1.262,50

0,00

0,00

1.262,50

477.569,56

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.262,50

0,00

0,00

1.262,50

477.569,56

Reabilitare tramvaie HCL 328/2015

97,50

0,00

0,00

97,50

0,00

Achiziție autobuze de capacitate mică (21 buc.) + autocar

500,00

0,00

0,00

500,00

24.004,48

M7a.Innoirea flotei de tramvaie

115,00

0,00

0,00

115,00

301.259,00

Achiziție statii de transport public

100,00

0,00

0,00

100,00

13.539,78

Achiziție ambarcațiune

50,00

0,00

0,00

50,00

445,10

Achiziție autobuze hibride (30 buc.)

100,00

0,00

0,00

100,00

54.735,20

Achiziție troleibuze (15 buc. troleibuze articulate și 15 buc. troleibuze scurte)

50,00

0,00

0,00

50,00

81.346,00

Achiziție navă turistică

200,00

0,00

0,00

200,00

1.450,00

Sistem proiecție holografică Poarta Cetății

50,00

0,00

0,00

50,00

790,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

3.508,52

0,00

0,00

3.508,52

400,00

Studii si proiecte

3.508,52

0,00

0,00

3.508,52

400,00

Actualizare SF +elaborare PT M4 Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS)

293,52

0,00

0,00

293,52

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

l=2+3+4

2

3

4

5

Actualizarea Modelului de Transport pentru Polul de Creștere Timișoara

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

SF+PT - Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete STP Timișoara", situat în str. Gării, nr. 17

50,00

0.00

0,00

50,00

400,00

SPF privind realizarea unui sistem de transport in comun de tip metrou

145,00

0,00

0,00

145,00

0,00

Studiu de oportunitate privind înființarea Portului Timișoara; Elaborare regulament de

navigație portuară

410,00

0,00

0,00

410,00

0,00

SF+PT - Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și platformă de garare pentru autobuzele electrice

1.666,00

0,00

0,00

1.666,00

0,00

SF+PT Ml6a.Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a Il-a

714,00

0,00

0,00

714,00

0,00

SPF Amenajare autostrada pentru biciclete in Municipiul Timișoara, pe relația E-V, respectiv pe relația N-S

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

84.02.03.01 Drumuri si poduri

23.802,81

5.460,00

0,00

18.342,81

222.428,47

A. Lucrări în continuare

8.099,02

5.460,00

0,00

2.639,02

0,00

Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015

PNDL

4.459,02

2.150,00

0,00

2.309,02

0,00

Reabilitare Podul Ștefan cel Mare ( General Ion Dragalina) HCL 346/.2015 PNDL

3.640,00

3.310,00

0,00

330,00

0,00

B. Lucrări noi

15.125,61

0,00

0,00

15.125,61

222.428,47

Construire Pod peste Bega - str. Jiul HCL 845/2018

2.627,32

0,00

0,00

2.627,32

20.000,00

Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții)

HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

11.900,00

Reabilitare Podul luliu Maniu (Muncii) HCL 455/2019

50,00

0,00

0,00

50,00

48.115,00

Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019

12.148,29

0,00

0,00

12.148,29

120.000,00

PT+Executie Pasarela Indragostitilor HCL

100,00

0,00

0,00

100,00

9.900,00

Pasarela Gelu Crizantemelor HCL 2019

100,00

0,00

0,00

100,00

12.513,47

C. Dotări independente și alte investiții

578,18

0,00

0,00

578,18

0,00

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

578,18

0,00

0,00

578,18

0,00

SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul

54,88

0,00

0,00

54,88

0,00

SF+PT Pasarelă îndrăgostiți lor ( Parcul Copiilor)

75,00

0,00

0,00

75,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

DALI+PT Reabilitare Podul Mihai Viteazu (Tinereții)

56,74

0,00

0,00

56,74

0,00

DALI+PT Reabilitare Podul luliu Maniu (Muncii)

71,41

0,00

0,00

71,41

0,00

DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor

20,15

0,00

0,00

20,15

0,00

Alte studii si proiecte

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

84.02.03.03 Străzi

68.854,18

0,00

0,00

68.854,18

190.619,10

A. Lucrări în continuare

114 QQ

a aa

A AA

114 OQ

v,vu

V. 131,30

PT+ Execuție Modernizare si extindere Biv. Sudului HCL 26/2010, HCL 250/2018

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

7.654,50

Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013

5.220,18

0,00

0,00

5.220,18

700,00

Amenajare strada Gr. Antipa -Margaretelor HCL 2010/2016

23,53

0,00

0,00

23,53

0,00

Amenajare drum de legătură între Calea. Moșniței și DC 149 HCL 388/2015 HCL 34/2017

15.797,69

0,00

0,00

15.797,69

797,00

PT+Executie utilitati bloc locuințe ANL str. I. lonescu de la Brad 1/E etapa I- pt.specialisti in sanatate HCL 384/2017

293,58

0,00

0,00

293,58

0,00

B. Lucrări noi

38.518,99

0,00

0,00

38.518,99

180.744,95

Realizarea drumurilor de legătură si a utilităților aferente, intre str.Popa Șapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.886,26

Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - C. Aradului HCL 96/2018 HCL 583/2018

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

4.932,96

Modernizare si extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 318/2018

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

44.609,53

Modernizarea străzilor din piatra cubica din municipiul Timișoara, HCL 389/22.09.2015

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

1.712,34

Modernizare străzi zona Orastie - Alpinistilor HCL 454/2019

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

3.918,96

Amenajare str. Spătarul Nicolae Milescu HCL 527/2019

528,99

0,00

0,00

528,99

0,00

Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu -Demetriade HCL 92/2019

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

45.693,20

Extindere Calea Buziașului HCL 505/2019

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00

31.456,00

PT+Executie Inel IV tronson Calea

Buziașului - Malul stâng al Canalului Bega

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

PT+Executie Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

1=2+3+4

2

3

4

5

Inelul II: închidere estica cu intersecții Ia nivel (Str.A.Demetriade-Splaiul Nistrului-Str.J.H.Pestalozzi) HCL 564/2018

4.490,00

0,00

0,00

4.490,00

44.535,70

C. Dotări independente și alte investiții

5.000,21

0,00

0,00

5.000,21

722,65

c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

5.000,21

0,00

0,00

5.000,21

722,65

DALI+PT Reabilitare Piața Victoriei

100,00

0,00

0,00

100,00

350,65

SF+PT+DE Amenajare drum de legătură intre Calea Mosnitei si DC 149

79,10

0,00

0,00

79,10

0,00

SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului

35,81

0,00

0,00

35,81

0,00

SF+PT Modernizarea străzilor din piatra cubica din Mun. Timișoara

25,53

0,00

0,00

25,53

0,00

SF+PT Amenajare legătură intre str.

Constructorilor - LI. de la Brad

84,10

0,00

0,00

84,10

0,00

SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus

107,48

0,00

0,00

107,48

0,00

SF+PT Modernizare străzi zona Xenopol, Banul Severinului - Mickiewicz

54,42

0,00

0,00

54,42

0,00

SF+PT Modernizare străzi zona Orastie -Alpinistilor

108,60

0,00

0,00

108,60

0,00

SF+PT Amenajare str. Spătarul Nicolae Milescu

18,26

0,00

0,00

18,26

0,00

SF+PT Viabilizare zona cu destinație sportiva, cuprinsa intre Bv. Liviu Rebreanu -str. Costica Radulescu - Aleea F.C. Ripensia, in vederea realizării obiectivelor CNI

250,00

0,00

0,00

250,00

0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe Ovidiu Balea

110,00

0,00

0,00

110,00

0,00

SF+PT Amenajare străzi Zona Blașcovici

150,25

0,00

0,00

150,25

0,00

SF+PT Extindere la 4 benzi str. Pictor Zaicu -Demetriade

119,96

0,00

0,00

119,96

0,00

DALI+PT Reabilitare str.Gospodarilor-Apicultorilor - Cehov

81,02

0,00

0,00

81,02

0,00

SF+PT Extindere Calea Buziasului

158,58

0,00

0,00

158,58

0,00

SF+PT Amenajare zona Procopiu (str.

S.Procopiu, E.Coseriu, T.Tzara, FI. Hulubei)

218,10

0,00

0,00

218,10

0,00

SF +PT Amenajare zona Emanuel de Martonne

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Buziașului - Malul stâng al Canalului Bega

353,00

0,00

0,00

353,00

0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL

2020

BUGET STAT

SURSE

PROPRII (ale inst. subordonate)

BUGET

LOCAL

Credit de angajament

0

I=2+3+4

2

3

4

5

SF Inel IV tronson Malul stâng al Canalului Bega - Calea Lugojului

443,00

0,00

0,00

443,00

0,00

SF+PT Amenajare zona Torac-Rudolf Walter Canal Bega

405,00

0,00

0,00

405,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Lugojului - str. Măcin

159,00

0,00

0,00

159,00

372,00

SF Inel IV tronson Calea Sever Bocu - str. Armoniei

115,00

0,00

0,00

115,00

0,00

SF Inel IV tronson Calea Torontalului - Str. Cloșca

246,00

0,00

0,00

246,00

0,00

SF Inel IV tronson str. Cloșca - Calea

Bogdăneștilor

130,00

0,00

0,00

130,00

0,00

SF+PT Amenajare zona Paul Constantinescu

71,00

0,00

0,00

71,00

0,00

SF+PT Amenajare drum de legătură între str.Aurel Pop și Calea Torontalului

34,00

0,00

0,00

34,00

0,00

SF Amenajare strada Ștefan Szonyi

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

SF Amenajarezona Azaleelor- Anemonelor

85,00

0,00

0,00

85,00

0,00

SF Modernizare strada Ovidiu Cotruș

225,00

0,00

0,00

225,00

0,00

SF+PT Viabilizare zona de locuințe ANL str. Chișodei

65,00

0,00

0,00

65,00

0,00

SF+PT Zona Calea Urseni

60,00

0,00

0,00

60,00

0,00

SF+PT Amenajare zona Kuntz

175,00

0,00

0,00

175,00

0,00

DALI Reabilitare pasaj Slavici Polona

145,00

0,00

0,00

145,00

0,00

DALI Amenajare străzi Crizantemelor, Capitan Damsescu, Barac

163,00

0,00

0,00

163,00

0,00

Alte studii și proiecte parcări

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Alte studii și proiecte drumuri

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

DIRECTOR DI RE'

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE

Comică


Stelianâ STAN’


SEF SERVICIUL M.I.P.


întocmit,

Consilier SERVICUL M.I.P.

Gabrie


:a
fa^Ch

dk /6z)57


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

sc 2020- JOGfy/ J$03202o.

Program Dezvoltare 2020 - investiții

HCL /<££ / /<? 05.2O<2o.

rectificare 5 cu amendament


Cod FO-03-07, ver.l

Municipiul Timișoara                                                                                            Anexa nr.2

BUGET 2020 Sursa de finanțare 2F - Integral Venituri Pro

Sursa de finanțare: 02F                 /z . . Q

Rectificare nr.6

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

683.612.344,00

5.664.640,00

689.276.984,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

443.892.444,00

0,00

443.892.444,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

443.892.444,00

0,00

443.892.444,00

CI VENITURI DIN

16.00.04

PROPRIETATE

217.700,00

0,00

217.700,00

30.02F

Venituri din proprietate

217.700,00

0,00

217.700,00

30.02F.05

Venituri din concesiuni si închirieri

158.700,00

0,00

158.700,00

30.02F.05.30

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

158.700,00

0,00

158.700,00

30.02F.50

Alte venituri din proprietate

59.000,00

0,00

59.000,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

443.674.744,00

0,00

443.674.744,00

33.02F

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

441.838.484,00

0,00

441.838.484,00

33.02F.08

Venituri din prestări de servicii

2.610.960,00

0,00

...

2.610.960,00

33.02F.20

Venituri din cercetare

80.000,00

0,00

80.000,00

33.02F.21

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

298.557.524,00

0,00

i î

298.557.524,00

33.02F.30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

139.420.000,00

0,00

139.420.000,00

33.02F.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.170.000,00

0,00

1.170.000,00

36.02F

Diverse venituri

600.000,00

0,00

600.000,00

36.02F.50

. .... . ..

Alte venituri

600.000,00

0,00

600.000,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

1.236.260,00

0,00

1.236.260,00

37.02F.01

Donații si sponsorizări

766.400,00

0,00

766.400,00

37.02F.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-2.263.750,00

0,00

-2.263.750,00

37.02F.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

2.263.750,00

0,00

2.263.750,00

37.02F.50

Alte transferuri voluntare

469.860,00

0,00 i 469.860,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

226.124.900,00

5.664.640,00

231.789.540,00

u

42.02F

Subvenții de la bugetul de stat

2.172.250,00

0,00

2.172.250,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

42.02F.70

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.172.250,00

0,00

2.172.250,00

■ I

43.02F

Subvenții de la alte administrații

223.952.650,00

5.664.640,00

229.617.290,00

43.02F.10

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

10.200.000,00

0,00

10.200.000,00

43.02F.14

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

30.192.650,00

664.640,00

30.857.290,00

43.02F.33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

183.560.000,00

5.000.000,00

—, j

j

188.560.000,00

46.02F

Alte sume primite de la UE

733.000,00

0,00

733.000,00

46.02F.04

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00

0,00

733.000,00

48.02F

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

12.862.000,00

0,00

12.862.000,00

48.02F.01

. .. . .. ...

Fondul European de

Dezvoltare Regionala (FEDR)

8.380.290,00

0,00

8.380.290,00

48.02F.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

8.180.290,00

0,00

/ l

8.180.290,00

48.02F.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

200.000,00

0,00

200.000,00

48.02F.02

Fondul Social European (FSE)

960.160,00

0,00

960.160,00

48.02F.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

407.610,00

0,00

407.610,00

48.02F.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

552.550,00

0,00

552.550,00

48.02F.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

3.521.550,00

0,00

3.521.550,00

48.02F.il.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

3.472.370,00

0,00

3.472.370,00

48.02F.il.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

49.180,00

0,00

49.180,00

TOTAL CHELTUIELI

683.612.344,00

5.664.640,00

689.276.984,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

01

CHELTUIELI CURENTE

651.155.944,00

5.000.000,00

656.155.944,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.429.000,00

5.000.000,00

435.429.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

204.959.694,00

0,00

204.959.694,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

0,00

15.767.250,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32.456.400,00

664.640,00

33.121.040,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

32.456.400,00

664.640,00

33.121.040,00

64.02F

Partea a IlI-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

683.612.344,00

5.664.640,00

689.276.984,00

66.02F

Sanatate

683.612.344,00

5.664.640,00

689.276.984,00

01

CHELTUIELI CURENTE

651.155.944,00

5.000.000,00

656.155.944,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.429.000,00

5.000.000,00

435.429.000,00

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

204.959.694,00

0,00

204.959.694,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

0,00

15.767.250,00

0

70                      CHELTUIELI DE CAPITAL

32.456.400,00

664.640,00

33.121.040,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

32.456.400,00

664.640,00

33.121.040,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

683.612.344,00

5.664.640,00

. ....____

689.276.984,00

66.02F.06.01

Spitale generale

683.612.344,00

5.664.640,00

689.276.984,00

96.02F

Partea a VILa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02F

REZERVE

0,00

.. .......... '

0,00

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02F

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

. .       .     4«

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

00.01

TOTAL VENITURI

635.388.694,00

5.000.000,00

640.388.694,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

441.628.694,00

0,00

441.628.694,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

441.628.694,00

0,00

441.628.694,00

16.00.04

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

217.700,00

0,00

217.700,00

30.02F

Venituri din proprietate

217.700,00

0,00

217.700,00

30.02F.05

Venituri din concesiuni si Închirieri

158.700,00

0,00

158.700,00

30.02F.05.30

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

158.700,00

0,00

158.700,00

30.02F.50

Alte venituri din proprietate

59.000,00

0,00

59.000,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

441.410.994,00

0,00

441.410.994,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

33.02F

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

441.838.484,00

0,00

441.838.484,00

33.02F.08

Venituri din prestări de servicii

2.610.960,00

0,00

2.610.960,00

33.02F.20

Venituri din cercetare

80.000,00

0,00

80.000,00

33.02F.21

Venituri din contractele Încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

298.557.524,00

0,00

298.557.524,00

33.02F.30

Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

139.420.000,00

0,00

0

139.420.000,00

*

Alte venituri din prestări de

JJ.UZF.5U

servicii si alte activitati

1.1 ZO.UUUjUU

u,uu

1.1 /O.UUOjUO

0

36.02F

Diverse venituri

600.000,00

0,00

600.000,00

36.02F.50

Alte venituri

600.000,00

0,00

600.000,00

37.02F

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-1.027.490,00

0,00

-1.027.490,00

37.02F.01

Donații si sponsorizări

766.400,00

0,00

766.400,00

37.02F.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-2.263.750,00

0,00

-2.263.750,00

•U

37.02F.50

Alte transferuri voluntare

469.860,00

0,00

469.860,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

193.760.000,00

5.000.000,00 198.760.000,00

L-l

43.02F

Subvenții de la alte administrații

193.760.000,00

5.000.000,00

198.760.000,00

43.02F.10

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

10.200.000,00

0,00

10.200.000,00

43.02F.33

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

183.560.000,00

5.000.000,00

188.560.000,00

■y

TOTAL CHELTUIELI

635.388.694,00

5.000.000,00

640.388.694,00

01

CHELTUIELI CURENTE

635.388.694,00

5.000.000,00

640.388.694,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.429.000,00

5.000.000,00

435.429.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

204.959.694,00

0,00

204.959.694,00

64.02F

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

635.388.694,00

5.000.000,00

640.388.694,00

66.02F

Sanatate

635.388.694,00

5.000.000,00

640.388.694,00

01

CHELTUIELI CURENTE

635.388.694,00

5.000.000,00

640.388.694,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

430.429.000,00

5.000.000,00

435.429.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

204.959.694,00

0,00

204.959.694,0Q

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

635.388.694,00

5.000.000,00

640.388.694,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

66.02F.06.01

Spitale generale

635.388.694,00

5.000.000,00

640.388.694,00

f'

96.02F

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02F

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02F

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

00.01

TOTAL VENITURI

48.223.650,00

664.640,00

48.888.290,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

2.263.750,00

_________0,00

2.263.750,00

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

2.263.750,00

0,00

2.263.750,00

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

2.263.750,00

0,00

2.263.750,00

JA

37.02F

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

2.263.750,00

0,00

2.263.750,00

’         .t

37.02F.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

2.263.750,00

0,00

2.263.750,00

\ i

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

32.364.900,00

664.640,00

33.029.540,00

42.02F

Subvenții de la bugetul de stat

2.172.250,00

0,00

2.172.250,00

42.02F.70

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

2.172.250,00

0,00

2.172.250,00

43.02F

Subvenții de la alte administrații

30.192.650,00

664.640,00

30.857.290,00

43.02F.14

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

30.192.650,00

664.640,00

30.857.290,00

46.02F

Alte sume primite de la UE

733.000,00

0,00

733.000,00

46.02F.04

Alte sume primite si fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

733.000,00

0,00

733.000,00

48.02F

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

12.862.000,00

0,00

12.862.000,00

48.02F.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

8.380.290,00

0,00

8.380.290,00

48.02F.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

8.180.290,00

0,00

8.180.290,00

48.02F.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

200.000,00

0,00

200.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

48.02F.02

Fondul Social European (FSE)

960.160,00

0,00

960.160,00

48.02F.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

407.610,00

0,00

407.610,00

48.02F.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

552.550,00

0,00

552.550,00

48.02F.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

3.521.550,00

0,00

3.521.550,00

48.02F.il.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

3.472.370,00

0,00

3.472.370,00

Sume primite în contul

48.02F.il.02

plăților efectuate în anii anteriori

49.180,00

0,00

49.180,00

TOTAL CHELTUIELI

48.223.650,00

664.640,00

48.888.290,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.767.250,00

0,00

15.767.250,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

0,00

15.767.250,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32.456.400,00

664.640,00

33.121.040,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

32.456.400,00

664.640,00

33.121.040,00

V

64.02F

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

48.223.650,00

664.640,00

48.888.290,00

66.02F

Sanatate

48.223.650,00

664.640,00

48.888.290,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15.767.250,00

0,00

_

15.767.250,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

15.767.250,00

0,00

15.767.250,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

32.456.400,00

664.640,00

33.121.040,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

32.456.400,00

664.640,00

33.121.040,00

66.02F.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

48.223.650,00

664.640,00

48.888.290,00

66.02F.06.01

Spitale generale

48.223.650,00

664.640,00

48.888.290,00

96.02F

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

uL

0,00

97.02F

REZERVE

0,00         0,00

0,00

98.02F

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02F

DEFICIT

0,00

0,00

0,00
CONOMIC ariciuMunicipiul Timișoara


Anexa nr.l

CU

BUGET 2020 Sursa de finanțare 2A - Integral de la buget ® Sursa de finanțare: 02A

Rectificare nr.6

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENITURI

1.460.562.695,00

2.216.803,08

1.462.779.498,08

00.02

VENITURI PROPRII

830.645.434,00

4.618,90

830.650.052,90

00.03

I. VENITURI CURENTE

898.439.434,00

-368.193,05

898.071.240,95

00.04

A. VENITURI FISCALE

849.594.134,00

-1.127.000,00

848.467.134,00

00.05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

506.853.000,00

-1.127.000,00

505.726.000,00

03.00.01

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

505.853.000,00

-1.127.000,00

504.726.000,00

03.02A

Impozit pe venit

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

03.02A.18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

-1.127.000,00

501.226.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

-1.127.000,00

501.226.000,00

05.00.01

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

05.02A

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

05.02A.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

capital

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

201.800.000,00

0,00

201.800.000,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

201.800.000,00

0,00

201.800.000,00

07.02A.01

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri

Impozit pe clădiri - PF

168.700.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

168.700.000,00

30.000.000,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

138.700.000,00

0,00

138.700.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

22.600.000,00

0,00

22.600.000,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

600.000,00

0,00

600.000,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

07.02A.50

Alte impozite si taxe de proprietate

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

138.441.134,00

0,00

138.441.134,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

67.749.000,00

0,00

67.749.000,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

57.814.000,00

0,00

57.814.000,00

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00

0,00

9.935.000,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

90.000,00

0,00

90.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

30.000,00

0,00

30.000,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

60.000,00

0,00

60.000,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

67.602.134,00

0,00

67.602.134,00

16.02A.02

Taxa asupra mijloacelor de transport

48.602.134,00

0,00

48.602.134,00

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33.587.134,00

0,00

33.587.134,00

(l

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

15.015.000,00

0,00

15.015.000,00

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXF FT9CAT F

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

X ZTuZYXj X IOCTILjIj

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

48.845.300,00

758.806,95

49.604.106,95

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.000.000,00

0,81

18.000.000,81

30.02A

Venituri din proprietate

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

... .

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

30.02A.08

Venituri din dividente

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

țj

30.02A.08.03

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societățile cu capital majoritar de stat

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00”

2

31.02A

Venituri din dobânzi

0,00

0,81

0,81

31.02A.03

Alte venituri din dobânzi

0,00

0,81

0,81

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

30.845.300,00

758.806,14

31.604.106,14

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in crese

500.000,00

0,00

500.000,00

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

100.000,00

0,00

100.000,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.100.300,00

0,00

20.100.300,00

•j

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

20.000.000,00

0,00

4)

20.000.000,00

35.02A.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

Penalitati pentru nedepunerea sau

35.02A.02

depunerea cu intarziere a declarației de impozite si taxe

300,00

0,00

300,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

100.000,00

0,00

100.000,00

36.02A

Diverse venituri

7.600.000,00

748.806,14

8.348.806,14

36.02A.06

Taxe speciale

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

100.000,00

0,00

100.000,00

36.02A.23

Taxa de reabilitare termica

0,00

360.154,68

360.154,68;

36.02A.50

Alte venituri

2.000.000,00

388.651,46

2.388.651,46

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

45.000,00

10.000,00

55.000,00

37.02A.01

Donații si sponsorizări

25.000,00

10.000,00

35.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (TI+T2+ ..

T3+T4)

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-99.975.000,00

2.164.981,61

-97.810.018,39

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

99.975.000,00

-2.164.981,61

97.810.018,39

37.02A.50

Alte transferuri voluntare

20.000,00

0,00

20.000,00

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

0,00

372.595,75

372.595,75

39.02A

Venituri din valorificarea unor bunuri

0,00

372.595,75

372.595,75

39.02A.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

0,00

353.354,89

353.354,89

39.02A.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

0,00

18.325,86

18.325,86

39.02A.10

Depozite speciale pentru construcții de construinte

0,00

915,00

915,00

40.00.01

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0,00

10.216,20

10.216,20

40.02A

Incasari din rambursarea Împrumuturilor acordate

0,00

10.216,20

10.216,20

i           ■?.>'

40.02A.16

... .. .. _____ . _

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

0,00

10.216,20

10.216,20

42.00.01

IV. SUBVENȚII

39.041.983,00

1.002.852,24

40.044.835,24

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39.041.983,00

1.002.852,24

40.044.835,24

j

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

39.041.983,00

1.002.852,24

40.044.835,24

42.02A.20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

0,00

216.235,62

0

216.235,62

• G‘

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

0,00

180,00

■ a

180,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

16.077.370,00

0,00

16.077.370,00

■’f

42.02A.65

Finanțarea Programul National de Dezvoltare Locala

21.044.613,00

0,00

21.044.613,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

0,00

221.386,62

221.386,62

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

1.920.000,00

0,00

1.920.000,00

42.02A.81

Sume alocate pentru indemniza?ii aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva

0,00

565.050,00

565.050,00

45.02A

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

0,00

984.392,74

984.392,74

45.02A.01

Fondul European de Dezvoltare regionala

0,00

984.392,74

984.392,74

45.02A.01.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

0,00

984.392,74

984.392,74

47.02A

Sume in curs de distribuire

0,00

214.939,20

214.939,20

47.02A.04

Sume Încasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire

0,00

214.939,20

214.939,20

48.02A

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

523.081.278,00

0,00

523.081.278,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

441.890.584,00

0,00

441.890.584,00

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

441.890.584,00

-131.612,01

(j

441.758.971,99

48.02A.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

0,00

131.612,01

131.612,01

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

17.528.594,00

0,00

17.528.594,00

0

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

17.528.594,00

0,00

17.528.594,00

48.02A.03

Fondul de Coeziune (FC)

62.350.430,00

0,00

62.350.430,00

48.02A.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

62.350.430,00

0,00

62.350.430,00

48.02A.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

739.970,00

0,00

739.970,00

48.02A.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

739.970,00

-2.946,77

737.023,23

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

48.02A.11.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

0,00

2.946,77

2.946,77

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00

0,00

571.700,00

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571.700,00

0,00

571.700,00

TOTAL CHELTUIELI

1.460.920.604,00

2.216.803,08

1.463.137.407,08

01

CHELTUIELI CURENTE

1.135.404.714,00

2.881.443,08

1.138.286.157,08

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.157.370,00

0,00

200.157.370,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

345.572.010,00

1.651.753,08

347.223.763,08

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

44.397.650,00

664.640,00

45.062.290,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

0,00

10.994.594,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35.201.000,00

565.050,00

35.766.050,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302.669.530,00

0,00

' ti

302.669.530,00

0

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

41.771.690,00

0,00

41.771.690,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

308.596.620,00

-664.640,00

307.931.980,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

284.725.620,00

-664.640,00

284.060.980,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

0,00

23.871.000,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

140.944.210,00

300.000,00

141.244.210,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

120.805.340,00

300.000,00

121.105.340,00

01

CHELTUIELI CURENTE

106.763.030,00

300.000,00

107.063.030,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62.967.000,00

0,00

62.967.000,00

»

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.806.720,00

300.000,00

25.106.720,00

■q

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00

0,00

236.210,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.753.100,00

0,00

18.753.100,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.042.310,00

0,00

14.042.310,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.042.310,00

0,00

14.042.310,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

120.805.340,00

300.000,00

121.105.340,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

120.805.340,00

300.000,00

121.105.340,00

54.02A

Alte servicii publice generale

2.498.000,00

0,00

2.498.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.498.000,00

0,00

2.498.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

498.000,00

0,00

498.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.000,00

0,00

- -b

2.000.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

498.000,00

0,00

498.000,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

01

CHELTUIELI CURENTE

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

17.640.870,00

0,00

tt

17.640.870,00

Partpa a TT-a APARARF

59.02A

ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA

NAȚIONALA

39.442.360,00

0,00

39.442.360,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

39.442.360,00

0,00

39.442.360,00

01

CHELTUIELI CURENTE

35.763.390,00

0,00

35.763.390,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.037.000,00

0,00

30.037.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.941.390,00

0,00

2.941.390,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000,00

0,00

* !

15.000,00

59

TITLUL XI ALTE

CHELTUIELI

2.770.000,00

0,00

2.770.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetai'

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

61.02A.03

Ordine publica

35.433.230,00

0,00

35.433.230,00

61.02A.03.04

Politie locala

35.433.230,00

0,00

35.433.230,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

4.009.130,00

0,00

4.009.130,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

557.909.304,00

-694.900,92

557.214.403,08

65.02A

Invatamant

135.796.214,00

0,00

135.796.214,00

01

CHELTUIELI CURENTE

73.246.074,00

0,00

73.246.074,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

300.000,00

0,00

300.000,00 ij

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42.895.350,00

0,00

42.895.350,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

0,00

10.994.594,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

3.018.000,00

0,00

3.018.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.488.130,00

0,00

7.488.130,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.550.000,00

0,00

8.550.000,00

70

...

CHELTUIELI DE CAPITAL

62.550.140,00

0,00

62.550.140,00

71

TITLUL XIII ACTIVE

NEFINANCIARE .... . ....

62.550.140,00

0,00

62.550.140,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

15.606.187,00

0,00

15.606.187,00

< !

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

14.349.252,00

0,00

14.349.252,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.256.935,00

0,00

1.256.935,00

65.02A.04

Invatamant secundar

120.190.027,00

0,00

120.190.027,00

65.02A.04.01 ---

Invatamant secundar inferior

26.645.906,00

0,00

26.645.906,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

93.544.121,00

0,00

93.544.121,00

?

66.02A

Sanatate

92.910.820,00

195.000,00

93.105.820,00

01

CHELTUIELI CURENTE

71.159.900,00

859.640,00

72.019.540,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.077.370,00

0,00

16.077.370,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.492.890,00

195.000,00

3.687.890,00

51

....

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

40.112.650,00

664.640,00

40.777.290,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,00

0,00

■ ’ it

10.276.990,00

fj

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterioi' (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.750.920,00

-664.640,00

21.086.280,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.750.920,00

-664.640,00

21.086.280,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

76.265.560,00

0,00

76.265.560,00

66.02A.06.01

Spitale generale

76.265.560,00

0,00

76.265.560,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

16.645.260,00

195.000,00

16.840.260,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

202.078.690,00

-889.900,92

201.188.789,08

01

CHELTUIELI CURENTE

149.584.520,00

-889.900,92

148.694.619,08

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.563.000,00

0,00

31.563.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

113.989.200,00

-1.454.950,92

112.534.249,08

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

Q

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

0,00

565.050,00

565.050,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634.360,00

0,00

634.360,00

59 _

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

397.960,00

0,00

397.960,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.494.170,00

0,00

52.494.170,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52.494.170,00

0,00

52.494.170,00

67.02A.03

Servicii culturale

108.636.500,00

-1.504.950,92

107.131.549,08

67.02A.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

69.159.140,00

0,00

69.159.140,00

67.02A.03.06

Case de cultura

39.427.360,00

-1.599.950,92

37.827.409,08

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

50.000,00

95.000,00

145.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

92.037.190,00

615.050,00

92.652.240,00

67.02A.05.01

Sport

33.374.350,00

565.050,00

33.939.400,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

58.662.840,00

50.000,00

58.712.840,00

67.02A.06

Servicii religioase

370.000,00

0,00

370.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00

0,00

1.035.000,00

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

127.123.580,00

0,00

127.123.580,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a) ( °^erio?) 1

Total (T1+T2+ T3+T4)

01

CHELTUIELI CURENTE

124.341.790,00

0,00

124.341.790,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

58.785.000,00

0,00

58.785.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.971.290,00

0,00

11.971.290,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.270.000,00

0,00

ti

1.270.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

32.183.000,00

0,00

32.183.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.031.870,00

0,00

10.031.870,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.100.630,00

0,00

10.100.630,00

■■

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.781.790,00

0,00

2.781.790,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.781.790,00

0,00

2.781.790,00

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

7.517.849,00

0,00

7.517.849,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

70.028.489,00

0,00

70.028.489,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

70.028.489,00

0,00

70.028.489,00

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

2.712.894,00

0,00

2.712.894,00

68.02A.il

Crese

16.949.800,00

0,00

16.949.800,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

29.914.548,00

0,00

29.914.548,00

68.02A.15.01

Ajutor social

20.606.978,00

0,00

20.606.978,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

9.307.570,00

0,00

9.307.570,00

69 02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

191 911 K1 o nn

2.611.704,00

194.523.314,00

LOCUINȚE, MEDIU SI APE

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

145.896.360,00

2.611.704,00

148.508.064,00

01

CHELTUIELI CURENTE

109.646.740,00

2.611.704,00

112.258.444,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

428.000,00

0,00

428.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.121.310,00

2.611.704,00

43.733.014,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.097.430,00

0,00

68.097.430,00

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.330.350,00

0,00

19.330.350,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.330.350,00

0,00

19.330.350,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

Influente

Total (T1+T2+

Indicator bugetar

indicatorului bugetar

(Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

T3+T4)

81

TITLUL XVII

RAMBURSĂRI DE

CREDITE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

70.02A.03

Locuințe

74.951.590,00

0,00

74.951.590,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

74.951.590,00

0,00

74.951.590,00

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

7.815.000,00

0,00

7.815.000,00

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

7.815.000,00

0,00

7.815.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

17.051.890,00

0,00

17.051.890,00

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

46.077.880,00

2.611.704,00

48.689.584,00

9

74.02A

Protecția mediului

46.015.250,00

0,00

46.015.250,00

01

CHELTUIELI CURENTE

44.904.110,00

0,00

44.904.110,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43.770.110,00

0,00

43.770.110,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.134.000,00

0,00

1.134.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.111.140,00

0,00

1.111.140,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.111.140,00

0,00

1.111.140,00

74.02A.03

Reducerea si controlul poluării

955.130,00

0,00

955.130,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

44.751.120,00

0,00

44.751.120,00

74.02A.05.01

Salubritate

35.730.470,00

0,00

35.730.470,00

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

9.020.650,00

0,00

9.020.650,00

74.02A.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309.000,00

0,00

309.000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

530.713.120,00

0,00

530.713.120,00

81.02A

Combustibili si energie

148.267.860,00

0,00

148.267.860,00

01

CHELTUIELI CURENTE

123.346.880,00

0,00

123.346.880,0Q

40

TITLUL IV SUBVENȚII

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

73.346.880,00

0,00

q

73.346.880,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.920.980,00

„ ..

0,00

24.920.980,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.049.980,00

0,00

1.049.980,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

0,00

23.871.000,00

81.02A.06

Energie termica

148.267.860,00

0,00

148.267.860,0Q

Influente

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

Total (T1+T2+

T3+T4)

•J

84.02A

Transporturi

382.445.260,00

0,00

382.445.260,00

01

CHELTUIELI CURENTE

276.509.410,00

0,00

276.509.410,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.085.750,00

0,00

60.085.750,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

131.423.660,00

0,00

131.423.660,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

105.935.850,00

0,00

105.935.850,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

105.935.850,00

0,00

105.935.850,00

84.02A.03

Transport rutier

382.445.260,00

0,00

382.445.260,00

84.02A.03.01

Drumuri si poduri

23.802.810,00

0,00

23.802.810,00

84.02A.03.02

Transport in comun

229.788.270,00

0,00

229.788.270,00

84.02A.03.03

Străzi

128.854.180,00

0,00

128.854.180,00

96.02A

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

357.909,00

0,00

357.909,00

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

____

........•        iț

00.01

TOTAL VENITURI

816.461.804,00

2.216.803,08

818.678.607,08

00.02

VENITURI PROPRII

830.645.434,00

-738.347,73

829.907.086,27

00.03

I. VENITURI CURENTE

798.464.434,00

1.436.633,88

799.901.067,88

00.04

_ .... ... .

A. VENITURI FISCALE

849.594.134,00

-1.127.000,00

848.467.134,00

00.05

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

506.853.000,00

-1.127.000,00

505.726.000,00

A12. IMPOZIT PE VENIT,

03.00.01

PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

505.853.000,00

-1.127.000,00

504.726.000,00

03.02A

Impozit pe venit

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

Imnozitnl r>p vpnitnrilp

ii

03.02A.18

din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

04.02A

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

-1.127.000,00

501.226.000,00

04.02A.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

502.353.000,00

-1.127.000,00

501.226.000,00

05.00.01

Al3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

05.02A

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

05.02A.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

07.00.01

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

201.800.000,00

0,00

201.800.000,00

07.02A

Impozite si taxe pe proprietate

201.800.000,00

0,00

201.800.000,00

07.02A.01

Impozit pe clădiri

168.700.000,00

0,00

168.700.000,00

07.02A.01.01

Impozit pe clădiri - PF

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

07.02A.01.02

Impozit pe clădiri - PJ

138.700.000,00

0,00

138.700.000,00

07.02A.02

Impozit pe terenuri

22.600.000,00

0,00

22.600.000,00

07.02A.02.01

Impozit pe terenuri - PF

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

07.02A.02.02

Impozit pe terenuri - PJ

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

07.02A.02.03

Impozit pe terenurile extravilane

600.000,00

0,00

600.000,00

07.02A.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

07.02A.50

Alte impozite si taxe de proprietate

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

11.00.01

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

138.441.134,00

0,00

138.441.134,00

11.02A

Sume defalcate din TVA (se scad)

67.749.000,00

0,00

67.749.000,00

11.02A.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

57.814.000,00

0,00

0

57.814.000,00

‘i 4

11.02A.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

9.935.000,00

0,00

i 7

9.935.000,00

12.02A

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

3.000.000,00

0,00

■ți'

3.000.000,00

12.02A.07

Taxe hoteliere

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

15.02A

Taxe pe servicii specifice

90.000,00

0,00

90.000,00

15.02A.01

Impozit pe spectacole

30.000,00

0,00

30.000,00

15.02A.50

Alte taxe pe servicii specifice

60.000,00

0,00

60.000,00

16.02A

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

67.602.134,00

0,00

67.602.134,00

16.02A.02

-

Taxa asupra mijloacelor de transport

48.602.134,00

0,00

48.602.134,00

•*V7

16.02A.02.01

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33.587.134,00

0,00

33.587.134,00

16.02A.02.02

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

15.015.000,00

0,00

15.015.000,00

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+T3a+T4a)

Influente

Total (T1+T2+ T3+T4)

Indicator bugetar

(Total - Total anterior)

16.02A.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

18.00.01

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

18.02A

Alte impozite si taxe fiscale

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

18.02A.50

Alte impozite si taxe

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

-51.129.700,00

2.563.633,88

-48.566.066,12

30.00.02

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.000.000,00

0,81

18.000.000,81

30.02A

Venituri din proprietate

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

30.02A.05

Venituri din concesiuni si Închirieri

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

30.02A.05.30

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

30.02A.08

Venituri din dividente

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

30.02A.08.03

Dividende de la societățile °i companiile naționale °i societățile cu capital majoritar de stat

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

31.02A

Venituri din dobânzi

0,00

0,81

0,81

31.02A.03

Alte venituri din dobânzi

0,00

0,81

0,81

33.00.01

C2. VÂNZ ARI DE BUNURI SI SERVICII

-69.129.700,00

2.563.633,07

-66.566.066,93

33.02A

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

33.02A.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor in crese

500.000,00

0,00

500.000,00

■ 1

33.02A.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1.000.000,00

0,00

b

1.000.000,00

33.02A.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

100.000,00

0,00

100.000,00

34.02A

Venituri din taxe administrative, eliberări

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

permise

y

34.02A.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

35.02A

Amenzi, penalitati si confiscări

20.100.300,00

0,00

20.100.300,00

35.02A.01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

20.000.000,00

0,00

9

20.000.000,00

1              f

Venituri din amenzi si alte

35.02A.01.02

sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

(Total - Total anterior)

1 otai (1 i+1 z+ T3+T4)

■■ 1

35.02A.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu Întârziere a declarației de impozite si taxe

300,00

0,00

300,00

35.02A.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

100.000,00

0,00

100.000,00

36.02A

Diverse venituri

7.600.000,00

388.651,46

7.988.651,46

36.02A.06

Taxe speciale

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

36.02A.14

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

100.000,00

0,00

100.000,00

36.02A.50

Alte venituri

2.000.000,00

388.651,46

2.388.651,46

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-99.930.000,00

2.174.981,61

-97.755.018,39

37.02A.01

Donații si sponsorizări

25.000,00

10.000,00

35.000,00

37.02A.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-99.975.000,00

2.164.981,61

-97.810.018,39

37.02A.50

Alte transferuri voluntare

20.000,00

0,00

20.000,00

42.00.01

IV. SUBVENȚII

17.997.370,00

565.230,00

18.562.600,00

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17.997.370,00

565.230,00

18.562.600,00

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

17.997.370,00

565.230,00

18.562.600,00

42.02A.34

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

0,00

180,00

180,00

42.02A.41

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea

16.077.370,00

0,00

16.077.370,00

sanatatii

3

42.02A.80

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

1.920.000,00

0,00

1.920.000,00

42.02A.81

Sume alocate pentru indemniza?ii aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportiva

0,00

565.050,00

565.050,00

vi

47.02A

Sume in curs de distribuire

0,00

214.939,20

214.939,20

47.02A.04

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire

0,00

214.939,20

.1

214.939,20

TOTAL CHELTUIELI

816.461.804,00

2.216.803,08

818.678.607,08

01

CHELTUIELI CURENTE

799.542.534,00

2.216.803,08

801.759.337,08

Influente

Indicatei' bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.157.370,00

0,00

200.157.370,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

345.572.010,00

1.651.753,08

347.223.763,08

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11.205.000,00

0,00

11.205.000,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

0,00

10.994.594,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

35.201.000,00

565.050,00

35.766.050,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

41.771.690,00

0,00

41.771.690,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.919.270,00

0,00

16.919.270,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

126.665.690,00

300.000,00

126.965.690,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

106.526.820,00

300.000,00 106.826.820,00

01

CHELTUIELI CURENTE

106.526.820,00

300.000,00

106.826.820,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

62.967.000,00

0,00

62.967.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.806.720,00

300.000,00

25.106.720,00

**

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.753.100,00

0,00

18.753.100,00

51.02A.01

Autoritati executive si

106.526.820,00

300.000,00

106.826.820,00

legislative

51.02A.01.03

Autoritati executive

_ _.. _ . ..

106.526.820,00

300.000,00

106.826.820,00

54.02A

Alte servicii publice generale

CHELTUIELI CURENTE

2.498.000,00

0,00

2.498.000,00

01

2.498.000,00

0,00

2.498.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

498.000,00

0,00

498.000,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

54.02A.05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

54.02A.50

Alte servicii publice generale

498.000,00

0,00

498.000,00

55.02A

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

01

CHELTUIELI CURENTE

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

55.02A.00

Tranzacții privind datoria publica si Împrumuturi

17.640.870,00

0,00

17.640.870,00

59.02A

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

35.763.390,00

0,00

35.763.390,00

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

35.763.390,00

0,00

35.763.390,00

01

CHELTUIELI CURENTE

35.763.390,00

0,00

35.763.390,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

30.037.000,00

0,00

37

30.037.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.941.390,00

0,00

2.941.390,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.000,00

0,00

15.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.770.000,00

0,00

2.770.000,00

61.02A.03

Ordine publica

32.191.760,00

0,00

32.191.760,00

61.02A.03.04

Politie locala

32.191.760,00

0,00

32.191.760,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

3.571.630,00

0,00

3.571.630,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

356.708.284,00

-694.900,92

356.013.383,08

65.02A

Invatamant

65.757.944,00

0,00

65.757.944,00

01

CHELTUIELI CURENTE

65.757.944,00

0,00

65.757.944,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

300.000,00

0,00

300.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

42.895.350,00

0,00

42.895.350,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.994.594,00

0,00

10.994.594,00

57

TITLUL IX ASISTENTA QnriAT a

3.018.000,00

0,00

3.018.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

8.550.000,00

0,00

8.550.000,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

11.904.207,00

0,00

11.904.207,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

10.647.272,00

0,00

10.647.272,00

65.02A.03.02

Invatamant primar

1.256.935,00

0,00

1.256.935,00

65.02A.04

Invatamant secundar

53.853.737,00

0,00

53.853.737,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

14.521.336,00

0,00

14.521.336,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

39.332.401,00

0,00

39.332.401,00

_

66.02A

Sanatate

30.690.260,00

195.000,00

30.885.260,00

Influente

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

01

CHELTUIELI CURENTE

30.690.260,00

195.000,00

30.885.260,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.077.370,00

0,00

16.077.370,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3.492.890,00

195.000,00

3.687.890,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.920.000,00

0,00

9.920.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

14.045.000,00

0,00

14.045.000,00

66.02A.06.01

Spitale generale

14.045.000,00

0,00

14.045.000,00

66.02A.08

Servicii de sanatate publica

16.645.260,00

195.000,00

16.840.260,00

0

67.02A

Cultura, recreere si religie

145.950.160,00

-889.900,92

145.060.259,08

01

CHELTUIELI CURENTE

145.950.160,00

-889.900,92

145.060.259,08

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

31.563.000,00

0,00

31.563.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

113.989.200,00

-1.454.950,92

112.534.249,08

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

0,00

565.050,00

565.050,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

397.960,00

0,00

397.960,00

67.02A.03

Servicii culturale

72.369.020,00

-1.504.950,92

70.864.069,08

67.02A.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

33.219.070,00

0,00

33.219.070,00

67.02A.03.06

Case de cultura

39.149.950,00

-1.599.950,92

37.549.999,08

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

0,00

95.000,00

95.000,00

Servicii recreative si

615.050,00

72.791.190,00

67.02A.05

sportive

72.176.140,00

67.02A.05.01

Sport

25.476.140,00

565.050,00

26.041.190,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

46.700.000,00

50.000,00

46.750.000,00

67.02A.06

Servicii religioase

370.000,00

0,00

370.000,00

67.02A.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

1.035.000,00

0,00

1.035.000,00

ti

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

114.309.920,00

0,00

114.309.920,00

01

CHELTUIELI CURENTE

114.309.920,00

0,00

114.309.920,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

58.785.000,00

0,00

58.785.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.971.290,00

0,00

11.971.290,00

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente (Total-Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.270.000,00

0,00

1.270.000,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

32.183.000,00

0,00

32.183.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.100.630,00

0,00

10.100.630,00

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

5.806.749,00

0,00

5.806.749,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

69.682.659,00

0,00

69.682.659,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

69.682.659,00

0,00

69.682.659,00

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

1.771.094,00

0,00

1.771.094,00

68.02A.il

Crese

10.358.290,00

0,00

10.358.290,00

26.691.128,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

0,00   26.691.128,00

68.02A.15.01


68.02A.15.02


Ajutor social

Cantine de ajutor social


17.847.358,00


8.843.770,00


0,00   17.847.358,00


0,00     8.843.770,00


69.02A


Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE


102.238.690,00


2.611.704,00 104.850.394,00


70.02A


01


10


20


79


81


70.02A.05


Locuințe, servicii si dezvoltare publica


CHELTUIELI CURENTETITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII

RAMBURSĂRI DE

CREDITE


Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice


70.02A.05.01


Alimentare cu apa


70.02A.06


Iluminat public si electrificări rurale


58.468.580,00 2.611.704,00


61.080.284,00


41.549.310,00 2.611.704,00   44.161.014,0b


428.000,00


41.121.310,00


16.919.270,00


16.919.270,00


4.300.000,00


4.300.000,00


15.000.000,00


0,00


428.000,00


2.611.704,00    43.733.014,00


0,00    16.919.270,0Q


0,00    16.919.270,00


0,00    4.300.000,00


0,00    4.300.000,00


0,00   15.000.000,00


70.02A.50


Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

39.168.580,00 2.611.704,00   41.780.284,00


74.02A

Protecția mediului

43.770.110,00

0,00

43.770.110,00

01

CHELTUIELI CURENTE

43.770.110,00

0,00

43.770.110,00

43.770.110,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43.770.110,00

0,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

43.770.110,00

0,00

43.770.110,00

74.02A.05.01

Salubritate

35.199.460,00

0,00

35.199.460,00

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

8.570.650,00

0,00

8.570.650,00

________________________._______________________________

Influente

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

195.085.750,00

0,00

195.085.750,00

81.02A

Combustibili si energie

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

81.02A.06

Energie termica

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

84.02A

Transporturi

145.085.750,00

0,00

145.085.750,00

01

CHELTUIELI CURENTE

145.085.750,00

0,00

145.085.750,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.085.750,00

0,00

60.085.750,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

84.02A.03

Transport rutier

145.085.750,00

0,00

145.085.750,00

84.02A.03.02

Transport in comun

85.085.750,00

0,00

85.085.750,00

84.02A.03.03

Străzi

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

'           u

96.02A

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

0,00

0,00

0,00

■*r-i

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Q

00.01

TOTAL VENITURI

644.100.891,00

0,00

644.100.891,00

00.02

VENITURI PROPRII

0,00

742.966,63

742.966,63

00.03

I. VENITURI CURENTE

99.975.000,00

-1.804.826,93

98.170.173,07

30.00.01

C. VENITURI NEFISCALE

...

99.975.000,00

-1.804.826,93

98.170.173,07

33.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

99.975.000,00

-1.804.826,93

98.170.173,07

36.02A

Diverse venituri

0,00

360.154,68

360.154,68

36.02A.23

Taxa de reabilitare

0.00   360 154.68

360.154 68

termica

37.02A

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

99.975.000,00

-2.164.981,61

97.810.018,39

37.02A.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

99.975.000,00

-2.164.981,61

97.810.018,39

39.00.01

II. VENITURI DIN CAPITAL

0,00

372.595,75

372.595,75

39.02A

Venituri din valorificarea unor bunuri

0,00

372.595,75

372.595,75

39.02A.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

0,00

353.354,89

353.354,89

39.02A.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

0,00

18.325,86

18.325,86

39.02A.10

Depozite speciale pentru construcții de construinte

0,00

915,00

915,00

40.00.01

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0,00

10.216,20

10.216,20

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

11 lllUlvllLV (Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

40.02A

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

0,00

10.216,20

10.216,20

40.02A.16

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

0,00

10.216,20

10.216,20

42.00.01

IV. SUBVENȚII

21.044.613,00

437.622,24

21.482.235,24

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21.044.613,00

437.622,24

21.482.235,24

42.02A

Subvenții de la bugetul de stat

21.044.613,00

437.622,24

21.482.235,24

42.02A.20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

0,00

216.235,62

216.235,62

42.02A.65

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

_______ .

21.044.613,00

0,00

21.044.613,00

42.02A.69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

0,00

221.386,62

-4

221.386,62

45.02A

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

0,00

984.392,74

984.392,74

45.02A.01

Fondul European de Dezvoltare regionala

0,00

.......

984.392,74

984.392,74

45.02A.01.02

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

0,00

984.392,74

984.392,74

Sume primite de la UE/alti donatori în contul nlatilor

48.02A

efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

523.081.278,00

0,00

523.081.278,00

48.02A.01

Fondul European de Dezvoltare Regionala

441.890.584,00

0,00

441.890.584,00

(FEDR)

4

48.02A.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

441.890.584,00

-131.612,01

441.758.971,99

48.02A.01.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

0,00

_

131.612,01

131.612,01

48.02A.02

Fondul Social European (FSE)

17.528.594,00

0,00

..

17.528.594,00

. •

48.02A.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

17.528.594,00

0,00

17.528.594,00

48.02A.03

Fondul de Coeziune (FC)

62.350.430,00

0,00

62.350.430,00

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

Influente

Total (T1+T2+

T3+T4)

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

(Total - Total anterioi')

48.02A.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

62.350.430,00

0,00

62.350.430,00

48.02A.il

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPAII)

739.970,00

0,00

739.970,00

48.02A.il.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

739.970,00

-2.946,77

737.023,23

48.02A.11.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

0,00

2.946,77

2.946,77

48.02A.15

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

571.700,00

0,00

571.700,00

48.02A.15.01

Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent

571.700,00

0,00

0

571.700,00

■ ■

TOTAL CHELTUIELI

644.458.800,00

0,00

644.458.800,00

01

CHELTUIELI CURENTE

335.862.180,00

664.640,00

336.526.820,00

3.

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

33.192.650,00

664.640,00

33.857.290,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

302.669.530,00

0,00

302.669.530,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

308.596.620,00

-664.640,00

307.931.980,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

284.725.620,00

-664.640,00

284.060.980,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

0,00

23.871.000,00

50.02A

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

14.278.520,00

0,00

14.278.520,00

51.02A

Autoritati publice si acțiuni externe

14.278.520,00

0,00

14.278.520,00

0

01

CHELTUIELI CURENTE

236.210,00

0,00

236.210,00

TITLUL X Proiecte cu

58

finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

236.210,00

0,00

236.210,00 u

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

14.042.310,00

0,00

14.042.310,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14.042.310,00

0,00

14.042.310,00

51.02A.01

Autoritati executive si legislative

14.278.520,00

0,00

14.278.520,00

51.02A.01.03

Autoritati executive

14.278.520,00

0,00

14.278.520,00

59.02A

Partea a Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

Influente

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

Total (T1+T2+ T3+T4)

61.02A

Ordine publica si siguranța naționala

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.678.970,00

0,00

3.678.970,00

61.02A.03

Ordine publica

3.241.470,00

0,00     3.241.470,00

61.02A.03.04

Politie locala

3.241.470,00

0,00

3.241.470,00

61.02A.05

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

437.500,00

0,00

437.500,00

64.02A

Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

201.201.020,00

0,00

201.201.020,00

65.02A

Invatamant

70.038.270,00

0,00

70.038.270,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.488.130,00

0,00

7.488.130,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7.488.130,00

0,00

7.488.130,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

62.550.140,00

0,00

62.550.140,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

62.550.140,00

0,00

62.550.140,00

65.02A.03

Invatamant preșcolar si primar

3.701.980,00

0,00

3.701.980,00

65.02A.03.01

Invatamant preșcolar

3.701.980,00

0,00

3.701.980,00

65.02A.04

Invatamant secundar

66.336.290,00

0,00

66.336.290,00

65.02A.04.01

Invatamant secundar inferior

12.124.570,00

0,00

12.124.570,00

65.02A.04.02

Invatamant secundar superior

54.211.720,00

0,00

54.211.720,00

66.02A

Sanatate

62.220.560,00

0,00

62.220.560,0(i

01

CHELTUIELI CURENTE

40.469.640,00

664.640,00

41.134.280,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30.192.650,00

664.640,00

■b

30.857.290,00

TITT UT X Proipctp cu

j___1}

58

XXX X_J J—J J. X XX \J X X/ X* L Xs X* vl finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.276.990,00

0,00

10.276.990,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.750.920,00

-664.640,00

21.086.280,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.750.920,00

-664.640,00

21.086.280,00

66.02A.06

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

62.220.560,00

0,00

62.220.560,00

66.02A.06.01

Spitale generale

62.220.560,00

0,00

62.220.560,00

67.02A

Cultura, recreere si religie

56.128.530,00

0,00

56.128.530,00

Influente

Total (TI+T2+ T3+T4)

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

01

CHELTUIELI CURENTE

3.634.360,00

0,00

3.634.360,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

634.360,00

0,00

634.360,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.494.170,00

0,00

52.494.170,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52.494.170,00

0,00

52.494.170,00

67.02A.03

Servicii culturale

36.267.480,00

0,00

36.267.480,00

67.02A.03.04

Instituții publice de spectacole si concerte

35.940.070,00

0,00

35.940.070,00

67.02A.03.06

Case de cultura

277.410,00

0,00

277.410,00

67.02A.03.30

Alte servicii culturale

50.000,00

0,00

50.000,00

67.02A.05

Servicii recreative si sportive

19.861.050,00

0,00

19.861.050,00

67.02A.05.01

Sport

7.898.210,00

0,00

7.898.210,00

67.02A.05.03

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

11.962.840,00

0,00

11.962.840,00

q

IU

68.02A

Asigurări si asistenta sociala

12.813.660,00

0,00

12.813.660,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.031.870,00

0,00

10.031.870,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

10.031.870,00

0,00

10.031.870,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.781.790,00

0,00

2.781.790,00

TITLUL XIII ACTIVE

NEFINANCIARE

2.781.790,00

0,00

2.781.790,00

68.02A.04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.711.100,00

0,00

1.711.100,00

68.02A.05

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

345.830,00

0,00

345.830,00

68.02A.05.02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

345.830,00

0,00

345.830,00

68.02A.06

Asistenta sociala pentru familie si copii

941.800,00

0,00

941.800,00

68.02A.il

Crese

6.591.510,00

0,00

6.591.510,00

68.02A.15

Prevenirea excluderii sociale

3.223.420,00

0,00

3.223.420,00

68.02A.15.01

Ajutor social

2.759.620,00

0,00

2.759.620,00

68.02A.15.02

Cantine de ajutor social

463.800,00

0,00

463.800,00

69.02A

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

89.672.920,00

0,00

89.672.920,00

Influente

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total anterior (Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

lotal (T1+T2+

T3+T4)

70.02A

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

87.427.780,00

0,00

87.427.780,00

01

CHELTUIELI CURENTE

68.097.430,00

0,00

68.097.430,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68.097.430,00

0,00

68.097.430,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.330.350,00

0,00

19.330.350,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19.330.350,00

0,00

19.330.350,00

70.02A.03

Locuințe

74.951.590,00

0,00

74.951.590,00

70.02A.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

74.951.590,00

0,00

74.951.590,00

70.02A.05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

3.515.000,00

0,00

3.515.000,00

70.02A.05.01

Alimentare cu apa

3.515.000,00

0,00

3.515.000,00

70.02A.06

Iluminat public si electrificări rurale

2.051.890,00

0,00

2.051.890,06

70.02A.50

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

6.909.300,00

0,00

6.909.300,00

............- - - A

74.02A

Protecția mediului

2.245.140,00

0,00

2.245.140,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.134.000,00

0,00

1.134.000,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1.134.000,00

0,00

1.134.000,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.111.140,00

0,00

1.111.140,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.111.140,00

0,00

1.111.140,00

ii

74.02A.03

Reducerea si controlul poluării

955.130,00

0,00

955.130,00

74.02A.05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

981.010,00

0,00

981.010,00

74.02A.05.01

Salubritate

531.010,00

0,00

531.010,00

74.02A.05.02

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

450.000,00

0,00

450.000,00

74.02A.06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

309.000,00

0,00

309.000,00

79.02A

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

335.627.370,00

0,00

335.627.370,00

81.02A

Combustibili si energie

98.267.860,00

0,00

98.267.860,00

01

CHELTUIELI CURENTE

73.346.880,00

0,00

73.346.880,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

73.346.880,00

0,00

73.346.880,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.920.980,00

0,00

24.920.980,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.049.980,00

0,00

1.049.980,00

Influente

Total (T1+T2+

Indicator bugetar

indicatorului bugetar

(Tla+T2a+ T3a+T4a)

(Total - Total anterior)

T3+T4)

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

23.871.000,00

0,00

23.871.000,00

81.02A.06

Energie termica

98.267.860,00

0,00

98.267.860,00

84.02A

Transporturi

237.359.510,00

0,00

237.359.510,00

01

CHELTUIELI CURENTE

131.423.660,00

0,00

131.423.660,00

58

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

131.423.660,00

0,00

131.423.660,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

105.935.850,00

0,00

105.935.850,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

105.935.850,00

0,00

105.935.850,00

84.02A.03

Transport rutier

237.359.510,00

0,00

237.359.510,00

84.02A.03.01

Drumuri si poduri

23.802.810,00

0,00

23.802.810,00

84.02A.03.02

Transport in comun

144.702.520,00

0,00

144.702.520,00

84.02A.03.03

Străzi

68.854.180,00

0,00

68.854.180,00

96.02A

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0,00

0,00

0,00

97.02A

REZERVE

0,00

0,00

0,00

98.02A

EXCEDENT

0,00

0,00

0,00

99.02A

DEFICIT

357.909,00

0,00

357.909,00

PRIMAR

Nicolae Robu/>•

_ A

o

yV o

& §SEF SERVICIU BUGET