Hotărârea nr. 185/2020

185/18.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş"
Hotararea Consiliului Local 185/18.05.2020
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-10635 /14.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10635 /14.05.2020, al Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.05.2020- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10635 /14.05.2020;
Având în vedere adresa Directiei Economice nr. SC2020-10635/15.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. CTE2020-AV14/14.05.2020 de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisa de Comisia Tehnico -Economică;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;
Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. f), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente obiectivului de investiţie "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş", întocmită de SC ArchiStudio SRL, conform Contractului de servicii nr. 115/26.08.2019.

Art. 2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici -faza D.A.L.I. pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş", prevazuţi în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare imobil Cinematograful Timiş", prevazută în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

SC2020-10635 /14.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiție “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”, prin care se propune aprobarea devizului aferent investiției în valoare de: 24.157.113,85 LEI (TVA inclus).

Facem urmatoarele precizari:

În conformitate cu HCL nr. 559/20.12.2017, Consiliul Local al Municipiului Timișoara și-a asumat Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiat între R. A. D. E. F. RomâniaFilm și Municipiul Timișoara. Prin acest document au fost preluate cinematografele Timiș, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf și Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt în stare avansată de deteriorare.

Având în vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu lipsa de spații cu destinații culturale, este necesar și oportun ca sălile și grădinile de spectacol cinematografic să fie redate circuitului cultural, locuitorilor Municipiului Timișoara, prin refuncționalizarea lor ca și spații culturale.

Necesitatea realizării investiției este justificată de necesitatea de a asigura orașului spații modernizate în care să se poată organiza evenimente socio-culturale de amploare, de deficiențele existente la construcția existentă în ceea ce privește cerințele esențiale de calitate și recomandările expertizei tehnice, precum și de importanța punerii în funcțiune a clădirii, care, prin poziția ultra-centrală, este un factor de aport al vizitatorilor și turiștilor în zonă.

Prin intervențiile propuse, se urmărește crearea unui cinematograf care să asigure locuitorilor și turiștilor condiții de recreere și educație artistică în concordanță cu standardele din România și UE. Aceasta va avea un impact social pozitiv prin promovarea desfășurării activităților culturale de diferite tipuri, într-un spațiu amenajat conform cerințelor de calitate și confort.

Investiția va fi făcută în spiritul clădirii și întregii zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potențialul, personalitatea, identitatea si substanța originară. Nu vor fi admise intervenții parțiale la fațade și la acoperișuri, acestea vor fi tratate în mod unitar.

Accesul principal în cinematograf pentru spectatori se face prin parterul comercial al unui bloc de locuințe. Două ieșiri laterale din foaier si două ieșiri laterale pentru spectatori prin intermediul unor scări din beton armat monolit sau holuri cu rampe care face legatura între exterior și sala de spectacole.

Imobilul are tâmplărie cu rame metalice cu foi de sticlă simplă de 5 mm si tâmplărie pvc cu geam termopan. La exterior este finisat cu tencuială stropită și tencuială lisă, pe bază de ciment-var de 2,5cm, căzută parțial.

Hidroizolația terasei și sistemul de colectare a apelor pluviale sunt degradate, ceea ce a produs infiltrații și deteriorări ale altor elemente de construcție.

Funcțiunea principală este cea de cinematograf, dar spațiile existente au mai adapostit si alte funcțiuni cum ar fi cafenea și bar.

Se propun următoarele lucrări de intervenție:

-Se va reface zona de acces în incinta obiectivului de investiții din fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial;

-În zonele de evacuare a vizitatorilor se vor realiza și monta pe structură metalică sisteme complete de grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate;

 • - Se vor realiza două goluri de uși din zona holului si al foaierului prin desfacerea tâmplăriei, a unei porțiuni de soclu pentru a facilita evacuarea din acea zonă;

 • - La nivelul parterului se vor desface toate închiderile ușoare și placările în vederea obținerii unui spațiu cat mai mare pentru a putea realiza noua compartimentare din gips-carton pe structura metalica pentru cafenea și pentru zona de foiaier, snack-bar, casierie și garderobă. Se vor folosi finisaje moderne, în pardoselile cafenelei și a foaierului se vor integra benzi led;

 • - Spațiile destinate grupurilor sanitare se vor reorganiza pentru a crea loc unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități pe langă grupurile sanitare pe sexe;

-Sala de sepectacole își va pastra forma. Se vor reconfigura treptele pentru a acomoda scaune noi, se va realiza o scenă noua pe structură metalică, cu o deschidere mai mare, se va monta o cortină noua, după noul contur al scenei. Se vor realiza două goluri de uși cu înălțimea de 2.40m pentru acces direct în culise. Tavanul se va reface într-o formă similar existentului, din același tip de material ca și pe pereți;

-Închiderile între sălile interactive și sala multicunțională vor fi retractabile, cu panouri mobile și ușă fixa de un metru încadrată unde este cazul. Cele trei spații principale de la demisol vor putea funcționa separat sau împreună;

-Spațiul liber rezultat în urma desfacerilor finisajelor aplicate pe tavane, pardoselilor și pereților, a tuturor închiderile ușoare, nestructurale, va fi compartimentat astfel: grupuri sanitare pe sexe și pentru persoanele cu disabilități, pozitionate sub grupurile sanitare de la cota +1,60, sala multifuncțională cu bar pentru evenimente, sală interactivă 1 și sală interactivă 2, depozitare, camera electrică si camere grup de pompare ape și rezervoare apă.

-Închiderile între sălile interactive și sala multicunțională vor fi retractabile;

-Pentru a facilita accesul persoanelor cu disabilități de vor monta 3 platforme mobile electrice; -Toate spațiile se vor dota cu mobilier nou și cu sisteme electronice moderne, necesare bunei funcționări a tuturor spațiilor în functie de noile lor destiantii;

-Se vor reproiecta și reface în întregime instalațiile electrice, sanitare, termice, de ventilare și climatizare;

-Se vor reface branșamentele la utilități;

În procesul de reabilitare a clădirii cinematografului se vor efectua lucrări de desfacere a finisajelor interioare: pardoseli, tavane false din gips carton sau placi din beton armat, placaje, corpuri de iluminat, corpuri sanitare.

Suprafețele orizontale și verticale se vor curața și igieniza pentru a se pregati pentru aplicarea noilor finisaje diferite în funcție de tipul spațiului. De asemenea, se vor curața pereții si tavanele și se vor reface tencuielile, în spatiile în care înălțimea permite și va fi necesar se vor monta tavane false de gips carton pentru a ascunde sistemele de iluminare, de ventilație și climatizare.

În ceea ce privește lucrările exerioare, suprafețele exterioare verticale se vor curața de tencuielile degradate, se va realiza anveloparea termică a imobilului și se va finisa cu tencuiala și zugraveală simiar existent.

Se va reface trotuarul de protecție 1m împrejurul clădirii și aleile din zona de evacuare din clădire cu pavaj dale similipiatră.

Regimul de înălțime a construcției după reabilitare nu se schimbă rămânând SP(tehnic)+D+P+1Ep, având înălțimea maximă de 12,52 m și înălțimea minimă de 3,99 m.

Suprafața totală construită a obiectivului de investiție după reabilitare nu se schimbă rămânând va fi de 1460 m2și suprafața desfășurată după reabilitare va rămâne de 2456,5 m2.

În concluzie, prin documentația DALI nr. 56/2019 - Reabilitare imobil Cinematograful Timiș” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele:

 • - valoarea totală estimată a investiției conform devizului general, ca fiind de 24.157.113,85 LEI (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 10.743.145,29 LEI (inclusiv TVA);

 • - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;

 • - descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aferent obiectivului de investiție “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”, a fost avizată cu nr.14/14.05.2020 în cadrul Comisiei Tehnico-Economice de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții și reparații capitale. Sursa de finanțare a investitiei: bugetul local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici - Anexa 1 și a descrierii sumare a investiției - Anexa 2, pentru proiectul -“Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

ȘEF SERVICIU S.U.I.P.I.C., SANDA GREBLĂ

CONSILIER S.U.I.P.I.C., BUDA MĂLINA

SC2020-10635 /14.05.2020

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

În anul 2016 Timișoara a câștigat titlul de Capitală europeană a culturii pentru 2021, astfel asumându-și revitalizarea și completarea infrastructurii culturale pe raza Municipiului. Rețeaua de cinematografe este parte integrantă a programului pentru intervenții de infrastructură culturală și este cuprinsă în Dosarul final de candidatură.

Prin HCL nr. 559/20.12.2017, a fost asumat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Protocolul de predare-primire a imobilelor cu destinația de săli și grădini de spectacol cinematografic din Municipiul Timișoara, încheiat între R. A. D. E. F. RomâniaFilm și Municipiul Timișoara. Prin acest document, Municipiul Timișoara a preluat cinematografele Timiș, Dacia, Victoria, Unirea, Fratelia, Freidorf și Arta. Aceste imobile nefiind folosite de foarte mult timp, sunt în stare avansată de deteriorare.

Prin preluarea acestor imobile/cinematografe conform protocolului mai sus amintit, Primăria Municipiului Timișoara și-a luat anagajamentul privind reabilitarea acestor spații întrucât sunt dezafectate, iar accesul persoanelor neautorizate este liber, astfel existând pericolul de accidente, incendii ori explozii de gaze, care pot duce la pierderi de vieți omenești și/sau distrugerea imobilelor.

Prin reabilitarea acestor spații, Primăria Municipiul Timișoara intenționează schimbarea acestora în centre multifuncționale în cadrul cărora să se desfășoare activități culturale, destinate tuturor vârstelor.

Construcția asupra căreia se intervine în vederea reabilitării și modernizării, Cinematograful ”Timiș”, este amplasată în municipiul Timișoara, cu acces principal din Piața Victoriei, aceasta fiind una dintre cele mai importante piețe din cadrul orașului.

Construcția este datată din anii ’80 și este amplasată pe un teren de 1920 m2 și 2456,5 m2 suprafață construită desfășurată. Momentan spațiul nu este folosit.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu lipsa de spații cu destinații culturale, este necesar și oportun ca sălile și grădinile de spectacol cinematografic să fie redate circuitului socio-cultural, locuitorilor Municipiului Timișoara, prin refuncționalizarea lor ca și spații culturale.

Scopul implementării proiectului constă în satisfacerea cerințelor de bunăstare și a exigențelor de calitate impuse de normele interne și europene în ceea ce privește condițiile găzduirii de evenimente din sfere culturale diferite.

Beneficiarul principal al proiectului este Municipiul Timișoara iat beneficiarii direcți ai investiției sunt cetățenii orașului, turiști, angajații instituției care desfășoară activități culturale. În momentul reabilitării imobilului, numărul de spectatori va crește atât prin concentrarea în zona centrală a cetățenilor cât și a numărului de turiști care vizitează orașul.

Reabilitarea cinematografului Timiș va crea pentru Municipiul Timișoara oportunități de inițiere și desfășurare a proiectelor și programelor culturale. Prin acest proiect, se dorește ca cinematograful Timiș să devenină un centru multifuncțional pentru activități culturale, acest fapt putând fi sprijinit și de amplasarea sa în centrul orașului dar și de capacitatea de care va putea dispune.

Reabiltarea va veni împreună cu dotările ce permit utilizarea acestuia nu numai pentru proiecții de film, dar și pentru spectacole de teatru, concerte, conferințe.

 • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș” și-l supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, DAN DIACONU


ȘEF SERVICIU U.I.P.I.C.

SANDA GREBLĂ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ

NR.CTE2020-AV14/14.05.2020

FIȘA TEHNICĂ

de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții

 • 1. Elemente de identificare a obiectivului de investiții

1 .DENUMIRE; ” Reabilitare imobil cinematograf Timiș ”

 • 2. AMPLASAMENT: Municipiul Timișoara, Piața Victoriei nr.7

 • 3. BENEFICIAR: Municipiul Timișoara

 • 4. FAZA: „DALI”

 • 5. DOCUMENTAȚIA : NR. 56/2019

 • 6. ELABORATOR: S.C.ARCHISTUDIO S.R.L.

ILCARACTERISTICILE PRINCIPALE ale obiectivului de investiții'.

 • a. Valoarea totala a investitiei(T.V.A. inclus) = 24.157.113,85 lei. (TVA inclus)lei

din care C.+M.(T.V.A.inclus) = 10.743.145,29 lei

 • b. Durata de realizare a lucrărilor : 20 luni

 • c. Statutul juridic: proprietar Municipiul Timișoara

 • d. Capacități (în unități fizice și valorice):

SITUAȚIE EXISTENTĂ:

CINEMATOGRAFUL TIMIȘ este situat în Municipiul Timișoara, PIAȚA VICTORIEI, NR.7 ( FOSTUL BD. 30 DECEMBRIE, NR.7), JUD. TIMIȘ. Destinația actuală a obiectivului este de cinematograf, zona de acces a inclus o cafenea si o bijuterie, iar demisolul un bar.

SITUAȚIE PROPUSĂ:

Se propun lucrări de reparații în ceea ce privește tencuielile degradate și în zonele de intervenți în urma lucrărilor de instalații.

Se vor reabilita și recondiționa aproape toate suprafețele placate cu travertin roșu, in vederea păstrii acestora. Corpurile de iluminat se vor demonta și se va realiza un sistem nou pentru iluminarea spatiilor Pardoselile se vor decapa în totalitate, iar pereții si vor curăța si se vor tencui corespunzător.

Echipamentele necesare instalațiilor de ventilare și climatizare vor fi amplasate pe structură metalică galvanizată din europrofile cu gratare tip la partea superioară amplasată pe învelitoarea corpului principal.

 • e. Surse de finanțare: Bugetul local al Municipiului Timișoara

 • III. CONSTATĂRILE COMISIEI: Avize lipsă: Avizele solicitate prin CU. Ca urmare documentația se va corela și completa în conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei.

 • IV. RECOMANDĂRILE COMISIEI:

Serviciul U.I.P.I.C.. va urmări completarea și corelarea documentației în conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei.

PRENUME, NUME

FUNCȚIA

5

PUNCT DE VEDERE

- DA sau NU -

SEMNĂTURĂ

PREȘEDINTE COMISIE:

CULIȚĂ CHIȘ

DIRECTOR

DIR.GEN.D.P.P.RU

\ a i;

l\n—~

/     i \

MEMBRI:

\    \j J \

IOAN GANCIOV

Șef Serviciu D.P.P.C. A. A.

Observații:

IOAN ZUBAȘCU

Sef Serviciu Energetic si Monitorizarea Servicii de Utilitati Publice

Observații:

ADRIAN COLOJOARĂ

Șef Serviciu Transport

Observații:

C\

LOREDANA SIBIAN

Sef Serviciu Poiecte Edilitare

vl__

Observații:

VASILE OLAR

Sef Birou Drumuri Poduri si Parcaje

Observații:                                                                                             (. '

NASTASIA POP

Șef Birou GMPE

Observații:

Specialist in domeniu

Observații:

AVIZ-FAVORABIL / AVIZ CONDIȚIONAT / SE-RES-HNGE

Serviciul U.I.P.I.C.. va urmări completarea și corelarea documentației în conformitate cu condițiile impuse prin avizele emise ulterior prezentei.

Secretar CTE:

Dodea Carmen

SC2020-10635 /14.05.2020;

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: /     2020

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

“Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiție “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”, întocmită de SC ArchiStudio SRL, conform contractului de servicii nr. 1 15/26.08.2019, are principalii indicatori tehnico - economici:

Durata de realizare a investiției: 20 luni, din care lucrări de execuție: 13 luni.

Valoarea totala a investiției : 24.157.113,85 LEI (inclusiv TVA)

Din care construcții montaj C+M 10.743.145,29 LEI (inclusiv TVA)

CAPACITĂȚI (ÎN UNITĂȚI FIZICE ȘI VALORICE):

Conform CF 449646

-suprafață teren: 2207 mp

-suprafață construită: 1338 mp

-suprafață desfășurată: 2456,5 mp

-P.O.T.: 60,63 %

-C.U.T.: 1,113

-regim de înălțime: Sptehnic+D+P+lEp

Conform CF 40 1251 ’

-suprafață teren: 1577 mp

-suprafață construită totală: 1577 mp

din care suprafață construită a cinematografului: 122mp

-suprafață desfășurată: 12060 mp

-P.O.T.: 100%

-C.U.T.: 7,647

-regim de înălțime: S+P+8E;

- suprafață construită totală: 1460 mp;

-suprafață desfășurată totală: 2578,5 mp;

-regim de înălțime: Sptehnic+D+P+lEp;

Indicatori calitativi

Conform expertizei tehnice, clădirea se comporta bine din punct de vedere structural.

După realizarea lucrărilor propuse, se vor obține următorii indicatori calitativi:

 • •  Din punct de vedere al clasei de risc seismic clădirea se va afla în clasa RS III;

 • •  Din punct de vedere al securității la incendiu, clădirea va avea gradul I.

Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiți:

Nr. ort.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare*2 (fara TVA)

1.1.

Obținerea terenului

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

Total Capitolul 1

0,00

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

143.626,80

3.1.

Studii

13.083,20

3.1.1 Studii de teren

4.025,60

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

9.057,60

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de a vize,acorduri si autorizații

5.032,00

3.3.

Expertiza tehnică

7.044,80

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirii

12.076,80

3.5.

Proiectare

125.800,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

30.192,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizaților

35.224,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de execuție

10.064,00

3.5.6. proiect tehnic si detalii de execuție

50.320,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

3.7.2. Audit financiar

0,00

3.8.

Asistenta tehnică

243.873,54

3.8.1 .Asistenta tehnica din partea proiectantului

88.599,20

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

53.173,92

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat re către Inspectoratul de Stat in Construcții

35.425,28

3.8.2. Dirigenție de șantier

155.274,34

Total Capitolul 3

406.910,34

4.1.

Construcții și instalații

8.780.554,30

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

22.392,90

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

2.010.152,00

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

4.5.

Dotări

5.442.737,00

4.6.

Active necorporale

0,00

Total Capitolul 4

16.255.836,20

5.1.

Organizare de șantier

81.279,18

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizări de șantier

81.279,18

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

99.306,38

5.2.1. Comisioanele si dobânzilor aferente creditului banei finanțatoare

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor in construcții

9.027,85

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

45.139,27

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor - CSC

45.139,27

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desfiintare

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

3.353.820,11

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

Total Capitolul 5

3.534.405,67

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

6.2.

Probe tehnologice

0,00

Total Capitolul 6

0,00

TOTAL

20.340.779,02

Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

9.027.853,18

ȘEF SERVICIU, Sanda Greblă


CONSILIER S.U.I.P.I.C., Buda Mălina

j»8405


ț> \


REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF ”TIMIȘ” MUNICIPIUL TIMIȘOARA

»


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


Beneficiar. MUNICIPIUL TIMIȘOARA


UKAS


Amplasament:


TIMIȘOARA, PIAȚA VICTORIEI, NR. 7 (Fostul Bd. 30 Decembrie, nr. 7), JUD. TIMIȘ »


UKAS MANACtMlNT SYÎTfMS 043


Data:


MAI 2020


URS îs a rncmber of Regiittar of Standardi iHoWngi) Itd


Elaborator:


S.C. ArchiStudio S.R.L.


Proiect nr.:


56/ Septembrie 2019

%

9 '■ X/

■^ni-hd


Proiectant general:

Sef proiect:

Arhitectură:

Structură:

Instalații electrice:

Instalații sanitare:

Instalații termice și climatizare:

Instalații de stingere a incendiilor:

Instalații de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu:

Grafică:

Redactare:ing. Simona CRISTUȚ


ing. Simona CRISTUȚ


ing. Andrei DIACONESCU


ing. Andrei DIACONESCU


arh. Camelia HÂRJEA

arh. Andreea TRUNKII. BORDEROU PIESE SCRISE Șl DESENATE

FOAIE DE CAPĂT

LISTA DE SEMNĂTURI

CUPRINS PARTE SCRISĂ D.A.L.I.

 • 1.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

 • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2. Ordonator principal de credite

 • 1.3. Beneficiarul investiției

 • 1.4. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII 7

» 1 >

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și

financiare

3.DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a) Descrierea amplasamentului


NR.08405


Al; A2


> | 9

12

12

13

16


16


17

17


 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusive servituți, drept de preempțiune

 • b) Destinația construcției existente

 • c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii natural protejate precum

și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate

 • d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici

 • a) Categoria și clasa de importanță

 • b) Cod în Lista monumentelor istorice

 • c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

 • d) Suprafața construită

 • e) Suprafața construită desfășurată

fi Valoarea de inventar a construcției

g) Alți parametri


3.4. Analiza stării construcției pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora de exemplu degradări produse de cutremure, acțiuni


climatice, tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurala inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiză

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic din punct de vedere al

asigurării cerințelor fundamentale aplicabile potrivit legii

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE, ALE AUDITULUI ENERGETIC Șl ALE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE                                            ’

 • a) Clasa de risc seismic

 • b) Prezentarea a minimum două soluții de intervenții

 • c) Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și auditorul energetic

 • d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și

exigențelor de calitate

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE Șl ANALIZA

DETALIATĂ A ACESTORA           ’                           ’

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic

 • a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • b) Descrierea și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă respectiv hidroizolații,

termoizolații, repararea/inlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.                                                                                                  3 7

INSTALAT!! ELECTRICE EXTERIOARE......................................................................................41

INSTALAȚIA DE PROTECȚIE PRIN LEGARE LA PĂMÂNT........................................................41

INSTALAȚIA DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETELOR INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE...

INSTALAȚIILE ELECTRICE DE FORȚA..

ILUMINAT NORMAL


ILUMINAT DE SECURITATE


Iluminat de siguranță pentru evacuare:........

Iluminat de siguranță pentru evitarea panicii:

Iluminat de siguranță pentru intervenție:.......

42

42

42

42

42

43

43

43

43


Va fi asigurat în spațiile în care sunt centralele de incendiu se desfumare și stația de pompe hidranți...........................................................................................................................................43

(A)
 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot

afecta investiția

 • d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe

amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nivel echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare. Sala este echipată cu instalație de iluminat și de ventilat în stare parțial funcțională dar învechite, instalație de sunet care cuprind boxe, mixer, instalații pentru

proiecția filmelor sunt învechite și nefuncționale.

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de

realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ amortizare a investiției

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

  • a) Impactul social și cultural

  • b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare,în:fazado.pperare

  • c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității șia^sjttjrilg/protejate

  5.6. Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intewe:ntie'.-r?-.-7^...''4<?\


81

81

82

.82

 • a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referința'șj^'rezenta^a scenariului de,^efennță

  \c/i/sî!vfprtogni


  • b) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensiona

  termen mediu și lung

  • c) Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

  • d) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor                                     -X

  6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RE6^AN^\T[(^^>:


  83

  83

  83

  85


  6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,Economic, financiar, al

  sustenabilității și riscurilor...............................................................................................................85


6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

 • a)   Indicatori maximali

 • b)   Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță elemente fizice/capacități fizice care să indice

atingerea țintei obiectivului de investiții - și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c)    Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare stabiliți în funcție de specificul și ținta

fiecărui obiectiv de investiții

 • d)   Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite


  externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.....................................................................................................................................105


  7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  • 7.1. Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii Autorizației de Construire........................

  • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară........................

  • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege...............

  • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente.......................

  • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului măsuri de diminuare a

  impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică..............................................................................106

  • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:... 106

  • a)   Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

  • b)

  • c)

  • d)

  • e)


  Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

  Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

  Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

  Studii de specialitate necesare în funcție de specificul inveștjțîeify


  B. Piese desenate

  FIȘĂ FINALĂ  106


  106


  106


  106


  106


  106

  107

  107

  107

  107

  108


  111


 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Reabilitare Imobil Cinematograful "Timiș”

 • 1.2. Ordonator principal de credite

  Denumire Investitor:

  MUNICIPIUL TIMIȘOARA

  Adresa investitor:

  Municipiul Timișoara, Str. C.D. Loga, Nr. 1, Jud. Timiș

  Telefon:

  0256/408300

  Fax:

  0256/490635

 • 1.3. Beneficiarul investiției

J

Denumire Investitor:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresa investitor:

Municipiul Timișoara, Str. C.D. Loga, Nr. 1, Jud. Timiș

Telefon:

0256/408300

Fax:

0256/490635

 • 1.4. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

Denumirea elaboratorului: S.C. ArchiStudio S.R.L.

Adresa elaboratorului:

Municipiul Petroșani, str. G-ral Vasile Milea, nr. 61A, județul Hunedoara

Persoană de contact:

arh. Adriana-Claudia FRĂȚILĂ

Telefon:

0747/525620

Fax:

0354/105693

E-mail:

tmproiectare2006@qmail.com • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Cinematograful “Timiș” este situat pe axa Opera Națională Română Timișoara -Catedrala Metropolitană, în spatele frontului ce a venit să întregească piața Victoriei, construit în anii 1961-1963 în spiritul perioadei cu o arhitectură modernă. Construcția cinematografului a fost realizată între anii 1975-1980. Ansamblul clădirilor din Piața Victoriei face parte din arhitectura realizată după 1900, cu scopul de a evidenția o axă între cele 2 cartiere principale losefin si Elisabetin. Cea mai veche clădire este cea a teatrului/operei, iar cea mai nouă este chiar clădirea din care se face accesul în sala de cinema.

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților și a J                                              J                                                                           ’                ’

deficientelor

9

Municipiul Timișoara este localitate de rangul II, stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a.


Timișoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părții de sud-est a Depresiunii Panonice, cu influențe submediteraneene. Trăsăturile sale generale sunt marcate de diversitatea și neregularitatea ale proceselor atmosferice.

în prezent municipiul are structurat în strategia de dezvoltare a acestuia multiple obiective prin care se dorește îmbunătățirea și dezvoltarea sectorului urban, economic, cultural, etc.

Având în vedere că în momentul actual Timișoara se confruntă cu o lipsă de spații cu destinații culturale este necesar și oportun ca sălile și grădinile de spectacol cinematografic

să fie redate circuitului cultural, locuitorilor Municipiului Timișoara, prin refuncționalizarea lor ca si spații culturale. Spațiile reabilitate ale cinematografului Timiș se adresează atât consumatorului cât și inițiatorului sau creatorului de evenimente culturale.

Prin acest proiect se dorește ca cinematograful Timiș să devină un centru multifuncțional pentu activități culturale, acest fapt putând fi sprijinit și de aplasarea sa în centrul orașului dar și de capacitatea de care va putea dispune.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin implementarea proiectului se dorește satisfacerea cerințelor de bunăstare și a exigențelor de calitate impuse de normele interne și europene în ceea ce privește condițiile găzduirii de evenimente din sfere culturale diferite.

Principiile care stau la baza soluției de reamenajare a spațiilor Cinematografului "Timiș” sunt următoarele:

 • -  multifuncționalitatea - modul de echipare și de organizare a spațiilor va face posibilă deschiderea acestora către evenimente și spectacole ce acoperă toate domeniile culturale;

 • -  modernitatea - soluțiie adoptate pentru realizarea primului deziderat sunt actuale;

 • -  adresabilitarea - integrarea, în amenajarea spațiului, a elementelor ce facilitează accesul în cinematograf al persoanelor cu dizabilități locomotorii face ca spectrul de populație care să acceadă la manifestările din cadrul acesteia să fie lărgit și prin această componentă;

 • -  deschidere - prin creșterea relației cu exteriorul tratată de soluția de reamenajare a zonei de acces se urmărește deschiderea spațiului către public, intenția fiind aceea de a chema spre arta locuitorii orașului;

 • -  utilitate - amenajarea propusă are în vedere maximizarea utilizării spațiului atât pe orizontală cât și pe verticală.

Reabilitarea Cinematografului Timiș va crea pentru municipiul Timișoara oportunități de inițiere și desfășurare a proiectelor și programelor culturale. în cadrul acestui proiect se dorește ca cinematograful Timiș să devină un centru multi-funcțional pentu activități culturale. Reabilitarea vine impreuna cu dotările ce permit utilizarea acestuia nu numai pentru proiecții de fim dar și pentru spectacole de teatru, concerte, conferințe.

Beneficiarul principal al proiectului este Municipiul Timișoara, iar beneficiarii direcți ai investiției sunt: cetățenii orașului, turiștii, angajații instituției care desfășoară activități culturale. Odată cu reabilitarea imobilului, numărul de spectatori va crește atât prin concentrarea în zona centrală a cetățenilor municipiului cât și a numărului de turiști care vizitează municipiul. Programul de bază va fi cel de cinematograf cu activități culturale conexe.

Pe terenul pus la dispoziție se propune reabilitarea imobilului cinematografului “Timiș”, care presupune lucrări de reparații și consolidare pentru punerea în siguranță a imobilului, pentru acțiuni seismice. Reabillitarea construcției se face în scopul protejării clădirii de intemperii, respectiv pentru îmbunătățirea aspectuluui exterior și a confortului interior. Pentru reabilitare vor fi refolosite materiale compatibile, iar amenajările exterioare și dotările interioare vor fi adaptate respectivelor funcțiuni. • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. Particularități ale amplasamentului

 • a) Descrierea amplasamentului

Localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan

Investiția ce urmează a se realiza va fi amplasată în Municipiul Timișoara, județul Timiș, România.

Județul Timiș este un județ așezat în partea de vest a României, în centrul provinciei istorice Banat. Continuitatea vieții pe aceste meleaguri este atestată încă din cele mai vechi timpuri, județul Timiș aparținând Statului Dac (sec. II Î.Ch., iar, mai apoi, Imperiului Roman (sec. II - III d.Ch.).

Regiunea istorică a Banatului, din care face parte și județul Timiș, a cunoscut un fenomen de feudalizare timpurie, în secolul al Xl-lea, existând un Voievodat Românesc condus de Glad, cu capitala la Morisena (localitatea actuala Cenad). Două secole mai târziu, este consemnata existenta cetătii "Castrum Timissiensis" - Timișoara. în anul 1552, Banatul este cucerit de oștile otomane conduse de Soliman Pasa și rămâne timp de 164 de ani sub stăpânire turcească, respectiv până în anul 1716, când Timișoara este eliberată de Armata Imperială Austriacă.

După cucerirea Timișoarei de către trupele austriece, Banatul devine domeniu al Coroanei Habsburgice, având loc colonizări masive cu populație de origine germană, ceea ce modifică profilul etnic al regiunii și imprimă o nouă dinamică a dezvoltării economice.

Secolul al XVIll-lea este perioada marilor transformări, materializate în vaste lucrări de construcții, ceea ce face ca județul Timiș să se integreze zonei de civilizație a Europei Centrale.

După Primul Război Mondial și unirea cu Regatul României (1918), urmează o perioada prosperă în care se înființează primele instituții de învățământ superior și crește numărul instituțiilor culturale.

Această evoluție pozitivă este însă întreruptă brutal de cel de-al Doilea Război Mondial. Județul Timiș este reînființat în anul 1968, în structura și pe teritoriul pe care-l ocupă și în prezent.

Istoria contemporană este semnată de Timișoara în decembrie 1989 când timișorenii, nemaisuportând opresiunile si privațiunile regimului comunist au aprins scânteia revoluției din România. Timișoara devine astfel un simbol al curajului și sacrificiului uman primind titulatura de oraș martir al României.

Așezarea geografică a județului Timiș îi conferă acestuia o amplasare privilegiată, fiind cel mai vestic județ al României. Se învecinează la Vest cu județul Csongrad - Ungaria și la Sud-Vest cu provincia Voievodina - Serbia, legătura între cele două județe fiind asigurată de punctele de trecere a frontierei de la Cenad, respectiv cele de la Stamora Moravița și Jimbolia. Județele române vecine cu județul Timiș sunt Arad la Nord, Hunedoara la Est și Caraș-Severin la Sud-Est. Timișul, cel mai mare județ al tării (8697 km pătrați), beneficiază de un relief deosebit de variat: câmpie în partea vestică și centrală, zonă deluroasăcontinuată cu relief montan, în partea estică. Teritoriul județului este traversat de râurile Timiș și Bega, iar clima este plăcută, temperat-continentală cu influențe mediteraneene.


Reședința județului, municipiul Timișoara, supranumit și "orașul rozelor", este și cel mai important oraș al Regiunii de Vest a României. Acesta este așezat pe cursul râului Bega și este un oraș cosmopolit locuit de peste 350.000 de români, maghiari, sârbi, slovaci, bulgari și alte etnii. Simbol al democrației, solidarității, toleranței și spiritului de inițiativă, Timișoara este un oraș vestic nu numai prin așezare, ci și prin mentalitatea de vocație occidentală a locuitorilor săi, care se mândresc cu tradiția culturală și performanțele economice.

Construcția asupra căreia se intervine în vederea reabilitării și modernizării, Cinematograful "Timiș”, este amplasată în municipiul Timișoara, cu acces principal din Piața Victoriei, aceasta fiind una dintre cele mai importante piețe din cadrul orașului.

Construcția este datată din anii ’80 și este amplasată pe un teren de 1920 m2 și 2456,5 m2 suprafață construită desfășurată. Momentan spațiul nu este folosit.

Pentru aducerea întregului spațiu la o stare de funcționare optimă, precum și pentru a da valențe noi de funcționalitate acesteia se impune o amenajare completă și complexă a tuturor spațiilor aferente cinematografului. Cinematograful “Timiș” se află în centrul Municipiului Timișoara, în Piața Victoriei nr.7 și are regimul de înălțime SP(tehnic)+D+P+1Ep.

Cinematograful “Timiș" se află în proprietatea publică a Municipiului Timișoara, iar dreptul de administrare al acestuia aparține Consiliului Local al Municipiului Timișoara,

ARCHI^TUDIOConform extrasului de carte funciară nr. 449646, terenul este înscris cu nr. cadastral 449646, nr. top. 449646 si o suprafață teren de 2207 m2 și are o construcție Înregistrată cu nr. cad. 449646-C1, avand suprafața construită de 1338 m2 conform C.F., la care se adaugă o suprafața de 122 m2 suprafața înscrisă în cartea funciară nr. 401251, cu terenul este înscris cu nr. cadastral 401251, nr. top. 401251 si o suprafață teren de 1577 m2 și are o construcție Înregistrată cu nr. cad. 401251-C1, astfel însumând 1460 m2 ce fac obiectul prezentului obiectiv de investiții.

 • b) Relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile

Zona metropolitană Timișoara este un proiect care vizează crearea unei unități administrative integrate între municipiul Timișoara, orașul Recaș și alte 26 de comune învecinate. Odată înființată, zona metropolitană va mări de 18 ori suprafața Timișoarei și va avea o populație de cca. 470.000 de locuitori.

Mai multe comune învecinate cu municipiul Timișoara au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare semnificativă. Comunele Ghiroda, Giroc, Dumbrăvița, Chișoda, Moșnița Nouă și Utvin au ajuns suburbii ale municipiului datorită dezvoltării facilităților, utilităților și a infrastructurii, alipindu-se teritorial de oraș. Alte comune au cunoscut și ele o dezvoltare semnificativă, cel mai corect fiind încadrate la o zonă periurbană aflată în planul secund față de municipiul Timișoara, împrumutând, de asemenea, caracteristici urbane specifice. Printre acestea se numără: Giarmata, Săcălaz, Remetea Mare, Sânmihaiu Român, Sânandrei, Șag, Dudeștii Noi, Parța, Pădureni ș.a.

Clădirea Cinematografului “Timiș”, se învecinează cu:

 • -  Sud - bloc de locuințe colective cu parter comercial și domeniul public;

 • -  Sud-Vest - Piața Victoriei;

 • -  Vest - bloc de locuințe colective cu parter comercial și domeniul public;

 • -  Nord - alipită cu clădirea fostei bănci BancPost

 • -  Est - alipită cu clădirea Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

Cinematograful “Timiș” are aparatul de acces poziționat la parterul clădirii de locuințe colective, astfel intrarea principală se realizează din Piața Victoriei pentru circulația pietonală, însă cu posibilitatea de evacuare și în zona de parcare din spatele blocului de locuințe. Accesul auto se poate realiza din Bulevardul Constantin Diaconovici Loga prin intermediul unor cai de acces secundare.

 • c) Date seismice și climatice

Municipiul Timișoara este așezat la intersecția paralelei de 45° 47' latitudine nordică cu meridianul de 21° 17' longitudine estică, aflându-se în emisfera nordică, la distanțe aproape egale de polul nord și de ecuator și în emisfera estică, în fusul orar al Europei Centrale.

Timișoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părții de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influențe submediteraneene și oceanice.

Clima ce caracterizează amplasametul este temperat-continentală moderată cu influențe oceanice și submediteraene având:

- Temperatura medie anuală..................(+11 °C) • -  Temperatura medie a iernii..................(-1 + -3 °C)

 • -  Temperatura minimă absolută.............(-30,9 °C)

 • -  Temperatura medie a verii..................(+20 + +22°C)

 • -  Temperatura maximă absolută............(+42,5°C)

Hazardul seismic este descris prin valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului pe amplasament pentru intervalul mediu de recurență asociat (sau alternativ pentru probabilitatea de depășire a valorii de vârf a accelerației orizontale a terenului în 50ani).

Nivelul de bază al hazardului seismic este cel asociat nivelului de performanță de siguranță a vieții în codul P100-1/2013; pentru nivelul de bază al hazardului seismic valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului este definită cu un interval mediu de recurență de 100 de ani (sau 40% probabilitate de depășire în 50 de ani).

 • d) Studii de teren

(i) Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare conform reglementarilor tehnice în vigoare

Studiu geotehnic a fost executat de către S.C. Terrasoil Tehnica S.R.L., cu nr. 980/2019 în vederea obținerii informațiilor asupra stratificației, a caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului pentru stabilirea condițiilor de fundare pe amplasamentul cercetat în vederea reabilitării clădirii cinematografului "Timiș”.

Conform normativului NP 074-2014, stabilirea categoriei geotehnice pentru construcția proiectată se face astfel:

Factori de considerat

încadrarea

Puncte

1. Condiții de teren

Terenuri medii

3

2. Apa subterană

Fără epuismente

1

3. Categoria de importanță a construcției

Redusă

2

4. Vecinătăți

Fără riscuri

1

5. Zona seismică

ag=0,20 g; Tc=0,7 s

2

Risc geotehnic

redus

9

Ținând cont de factorii prezentați în tabelul de mai sus, lucrarea se încadrează categoria geotehnică 1 - risc geotehnic redus.

Conform P100-1/2013, amplasamentul cercetat este încadrat în zona seismică având: ag = 0,20 g, Tc = 0,7 s.

Adâncimea de îngheț este de 0,6 - 0,7 m (NP 112-2014).

Suprafața terenului este relativ plană nefiind observate fenomene fizico-mecanice care să prericliteze slabilitatea locală și generală a amplasamentului cercetat.STRATIFICAȚIA TERENULUI

Pentru stabilirea condițiilor de proiectare și execuție a lucrărilor de fundații pentru lucrarea propusă, în baza normativului NP074-2014 au fost executate următoarele lucrări de investigație a amplasamentului:

 • •  un foraj geotehnic de 5,0 m adâncime pentru identificarea succesiunii stratigrafice și prelevarea de probe de sol și/sau apă freatică;

 • •  un test de penetrare dinamică cu con de tip ușor (PDU) până la 5,0 m adâncime pentru estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de fundare;

 • •  un sondaj deschis de dezvelire a fundației sălii cinematografului;

 • •  încercări în laboratorul geotehnic pe probe extrase din foraj.

Forajul geotehnic (anexa 02) a fost executat cu o foreză semimecanizată având sapă de tip burghiu și recuperaj de circa 90%, stratificația întâlnită fiind corelată cu diagrama penetrării dinamice cu con. Testul de penetrare dinamică cu con (anexa 03), a fost executat cu ajutorul unui penetrometru dinamic ușor, pneumatic (PDU), care are următoarele caracteristici: mberbec = 10 kg, hcadere = 50 cm, Scon = 10 cm2, a vârf con = 90°). Prin numărul de căderi ale berbecului necesare înfigerii conului pe o adâncime de 10 cm (N10) rezultă rezistența la penetrare dinamică (qd), iar mai apoi pe cale indirectă, o serie de parametri necesari pentru aprecierea capacității portante a terenului.

Pe baza forajului F1 și a analizelor efectuate pe probele tulburate extrase din vecinătatea amplasamentului cercetat (anexa 06) stratificația amplasamentului poate fi descrisă astfel (cota 0,0 m fiind cota terenului natural din punctul de execuție al forajului):

 • •  Pardoseală din beton (între 0,0 - 0,1 m);

 • •  Nisip (între 0,1 - 0,2 m);

 • •  Umplutură din pământ argilos cu fragmente de materiale de construcții (între 0,2 - 1,4 m);

 • •  Argilă prăfoasă, cenușie, plastic moale, umedă (între 1,4 - 2,0 m);

 • •  Nisip mijlociu și fin, cenușiu, mediu îndesat, inundat (între 2,0 - 3,9 m);

 • •  Nisip mare, cenușiu, mediu îndesat, inundat (între 3,9 - 4,8 m);

 • •  Nisip argilos, cenușiu, mediu îndesat, inundat (între 4,8 - 5,0 m; strat neepuizat).

Rezultatele privind estimarea unor parametri fizico-mecanici ai terenului, obținute în cadrul testului de penetrare dinamică cu con PDU1, sunt prezentate în fișa penetrării din anexa 03.

în buletinul de analiză chimică (nr. 52355/2019 - anexa 06) emis de către laboratorul geotehnic Cenconstruct SRL, al probei de sol extrasă din forajul F1, rezultă că aceasta nu prezintă agresivitate chimică față de beton, conform NE 012-1:2007.

APA SUBTERANĂ

în forajul executat pe amplasament a fost interceptată apa freatică la adâncimea de 2,1 m față de cota subsolului (CS), pânza freatică fiind cu nivel, apa s-a stabilizat in foraj la adâncimea de 2,1 față de CS (NH= -2,1 m).

Nivelul hidrostatic maxim absolut al apelor subterane poate fi apreciat cu exactitate numai în urma unor studii hidrologice într-o perioadă îndelungată de timp. Totuși, pe baza înregistrărilor și a hărților existente în literatura de specialitate, în zona amplasamamentuluicercetat apreciem că nivel maxim al apelor subterane nu va depăși adâncimea de 1,5 m față de CS actual.

Ținând cont de condițiile de fundare recomandate în cele ce urmează, apreciem că apa freatică, în condiții hidrogeologice normale, asemănătoare cu cele din data execuției forajului nu va influența fundațiile construcției proiectate.

SONDAJE DESCHISE

Pentru identificarea condițiilor de fundare ale cinematograului S+P propus pentru reabilitare, a fost executat un sondaj deschis (Sd1) prezentat în anexa 04, și amplasat conform planului de situație din anexa 01.

Prin sondajul deschis Sd1 (anexa 04) a fost relevată fundația izolată din beton a unui stâlp median al sălii cinematografului. Adâncimea de fundare identificată prin sondaj este de 1,95 m față de cota subsolului (CS). Terenul de fundare de la talpa fundației este constituit din nisip mijlociu și fin, cafenie deschis, iar dimensiunile tălpii fundației au rezultat de 1,50x2,20 m (fundația s-a considerat simetrică).

RECOMANDĂRI

Pentru obiectivul propus (reabilitare cinematograf S+P), terenul bun de fundare va fi considerat stratul de nisip mijlociu și fin, cenușiu, mediu îndesat, caracterizat de următorii parametri fizico-mecanici:

• Grad de îndesare:

ID

0,39

• Unghi de frecare internă caracteristic:

f

30 0

• Greutate voi. submersată:

gsub

11,0-12,0 kN/m3

• Greutate volumică:

g

18,0-19,0 kN/m3

• Porozitate:

n

47,7 %

• Indicele porilor:

e

0,91

• Modul de deformație edometric

M

10000 kPa

• Modul de deformație liniară

E

9000 kPa

Din punct de vedere geotehnic pentru reabilitarea cinematografului se poate considera corespunzătoare actuala adâncime de fundare (Df min = Df actual = 1,95 m față de cota subsolului). Adâncimea definitivă de fundare va fi stabilită de proiectantul de specialitate în funcție de caracteristicile construcției proiectate (funcționalitate, tip de structură, încărcări transmise terenului, etc.).

Conform NP112-2014, pentru calculul terenului de fundare, pentru construcția proiectată, în gruparea fundamentală de încărcări se poate considera o presiune convenționale de bază = 230 kPa, valabilă pentru o lățime a tălpii fundației B = 1,0 m, și o adâncime de fundare față de nivelul terenului sistematizat Df = 2,0 m, la care se vor aplica corecțiile de lățime și de adâncime (vezi NP112-2014, anexa D).

Pe baza parametrilor estimați ai terenului de fundare, pentru condițiile de fundare recomandate mai sus, prezentăm în anexa 05 un exemplu de calcul al terenului la starea limită de deformații și la starea limită de capacitate portantă:

Tipul construcției

Adâncimea de fundare Dr față de cota subsol

Lățimea estimată a fundației (B)

Tipul fundației

pPi

per

-

m

m

-

kPa

kPa

Cu subsol

1,95

1,50

Fundație izolată

235

465

(A)
Conform CP 012-1:2007, tabelul 1a clasele de expunere a betonului din fundații pentru mediu înconjurător fără agresivitate chimică, sunt: XC2 pentru fundații exterioare situate sub adâncimea de îngheț și fundații interioare, respectiv XC4+XF1 pentru fundații exterioare situate deasupra nivelului de îngheț.

(ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice

Nr. Crt.

Denumire studiu

Elaboratorul documentației

1

Studiu Geotehnic

S.C. Terrasoil Tehnica S.R.L.

 • e) Situația utilităților tehnico-edilitare existente

Sistem centralizat de căldură a orașului: debranșat

Apă caldă: debranșat

Apă rece: branșat

Canalizare: branșat

Instalație electrică: funcțional

Instalație de gaz metan: nu există

Instalație de ventilație: nu este funcțională

> » »

 • f) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

în conformitate expertiza tehnică, clădirea se încadrează în clasa de risc seismic Rs III.

Clasa Rs III cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza seminificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Toate organizațiile, instituțiile se confruntă cu un anumit nivel de risc asociat cu diverse amenințări. Aceste amenințări pot fi rezultatul unor evenimente naturale, accidente sau acte intenționate pentru a provoca daune. Indiferent de natura amenințării, reprezentanții instituțiilor și organizațiilor au responsabilitatea de a limita sau de a gestiona riscurile provenite din aceste amenințări în măsura în care este posibil. Evaluarea de vulnerabilității consta în:

 • - identificarea;

 • - cuantificarea și probabilitatea apariției;

 • - tratarea, eliminarea.


ARCH I >TU OIO

Mun.Petroșani, jud.Hunedoara ;TEL:O722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006@qmail.com


Modalitatea de abordare a evaluării riscului este stabilită în conformitate cu cerințele de siguranță, mediul de afaceri, numărul posibil de persoane afectate, valoarea daunelor posibile.

Necesitatea analizei de riscuri

Este relativ ușor să evaluezi pierderile în urma unui incident, indiferent de cauza care l-a produs, dar dificil să justifici investițiile înainte de producerea incidentului.

 • g) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice, arii natural protejate precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate

Imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-ll-a-A-06115. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

 • 3.2. Regimul juridic

 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusive servituti, drept de preempțiune

Terenul și clădirea aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, cu dreptul de administrare al acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

 • b) Destinația construcției existente

Destinația actuală a obiectivului este de cinematograf, zona acces a inclus o cafenea si o bijuterie, iar demisolul un bar.

 • c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii natural protejate precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate

Imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-ll-a-A-06115. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

 • d) Informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism

Conform PUZ aprobat prin HCL nr. 292/1999 - Zona centrală, ansamblu istoric "Piața Victoriei Timișoara”. Imobil inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso” - LMI - 2010. Zona protejată a siturilor arheologice - conform adresei Direcției Județene pentru Cultură Timiș cu nr. RU 2019 - 000024/22.01.2019. Regim de înălțime maxim conform HG nr. 525/1996, art. 31. POT maxim 80% conform HG. 525/1996. Spații verzi minim conform HCL nr. 62/2012.

Indiferent de natura investiției (structurală, tehnico-edilitară, spațială sau de imagine), ea va fi făcută în spiritul clădirii și întregii zone în scopul de a-i pune la maxim în valoare potențialul, personalitatea, identitatea si substanța originară. Nu se admit intervenții parțiale la fațade și la acoperișuri, acestea vir fi tratate în mod unitar. La orice refacere a fațadei se va realiza restaurarea ei pe bază de material iconografic de epocă, în sensul reîntregirii ei cu detaliile de arhitectură si decorație dispărute. Cromatica fațadelor va păstra caracterul tradițional. Reabilitarea imobilului se va realiza în mod unitar, pentru toate fațadele, pentru

URS ls .1 n»wtw' c( RegiMrar of Stjr.-fw.l5          Itd.   URS >5 a mtmb*r qfReg îtrar of Sl.wdw<h iHuMlngiI 11±

acoperiș (șarpantă și învelitoare) și pentru interiorul clădirii (după caz), în concordanță cu funcțiunea imobilului. Lucările nu vor afecta proprietățile învecinate și domeniul public.

La clădiri se vor respecta : PUZ aprobat prin HCL nr. 292/1999, RLU aferent PUG, HCL nr. 161/2013 privind Regulamentul de identitate arhitecturală a Municipiului Timișoara, Legea nr. 422/2001, HG nr. 525/1996, OMS nr. 119/2014, Codul Civil, HCL nr. 455/2014, Legea nr. 185/2013 și întreaga legislație in vigoare.

Prin investiția de față se propune reabilitarea Cinematografului “Timiș” care va asigura locuitorilor și turiștilor condiții de recreere și educație artistică în concordanță cu standardele din România și UE.


URS I-. .1 m.-mtx' el RegrJ» Jr o( SuM«rd« ;l 'oldi'Mjil 113


URS ii A membrr of Rcg:«fir <;! StandMdț tlfo^ngU ttd.


 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici

 • a) Categoria și clasa de importanță

în conformitate cu „Codul de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri”, Indicativ P 100-1/2013, clasa de importanță a construcției, conform tabel 4.2, este II.

în conformitate cu H.G. 766 din 21.11.1997, art. 6, categoria de importanță a construcțiilor este “B” DEOSEBITĂ.

 • b) Cod în Lista monumentelor istorice

Imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-ll-a-A-06115. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.


 • c) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Imobilul Cinematografului „Timiș” din Municipiul Timișoara datează din anii 1975-1980.Blocul de locuințe cu parter comercial, amplasat în Piața Victoriei nr. 7, care conține aparatul de intrare în cinematograf a fost construit în anii 1961-1963.

 • d) Suprafața construită

Conform extrasului de carte funciară nr. 449646, terenul este înscris cu nr. cadastral 449646, nr. top. 449646 având o suprafață de 2207 m2 și are o construcție înregistrată cu nr. cad. 449646-C1, având suprafața construită de 1338 m2 conform C.F.

Conform extrasului de carte funciară nr. 401251, terenul este înscris cu nr. cadastral 401251, nr. top. 401251 având o suprafață de 1577 m2 și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 401251-C1, având suprafața construită de 1577 m2 conform C.F., din care Cinematograful Timiș utilizează 122 m2 din parterul comercial al construicției, cu acces din Piața Victoriei.

însumând cele doua suprafețe Cinematograful Timiș are o suprafață totală construită 1460 m2, suprafață desfășurată măsurată în proiect de 2456,5 m2, cu un regim de înălțime: SP(tehnic)+D+P+1 Ep.
 • e) Suprafața construită desfășurată

Conform Documentației Topografice realizate de ing. Loredana Beznnoska, S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2998/2020, Cinematograful „Timiș” are o suprafață desfășurată de: 2456,5 mp, având spații la subsol, demisol, parter și etaj parțial.

 • f) Valoarea de inventar a construcției

Cinematograful „Timiș" are o valoare estimată de inventar de 3.111.723,00 lei fără TVA.

 • g) Alți parametri

Regim de înălțime: SP(tehnic)+D+P+1Ep.

H max. cornișă = +12,52 m

Suprafața construită zonă intervenții conform obiectivului de investiții = 1460 m2 Suprafață desfășurată zonă intervenții conform obiectivului de investiții = 2456,5 m2 Conform extrasului de carte funciară nr. 449646, terenul este înscris cu nr. cadastral 449646, nr. top. 449646 si o suprafață de 2207 m2 și are o construcție înregistrată cu nr. cad. 449646-C1, avand suprafața construită de 1338 m2 conform C.F rezultă:

P.O.T.= 60,63%

C.U.T.= 1,113

Conform extrasului de carte funciară nr. 401251, terenul este înscris cu nr. cadastral 401251, nr. top. 401251 si o suprafață de 1577 m2 și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 401251-C1, avand suprafața construită de 1577 m2 conform C.F., din care Cinematograful Timiș utilizează 122 m2 din parterul comercial al construicției, cu acces din Piața Victoriei, rezultă:

P.O.T.= 100%

C.U.T.= 7,647

3.4. Analiza stării construcției pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora de exemplu degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurala inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiză

Având în vedere data execuției clădirii (anii ’75-’8O) și evenimentele seismice petrecute între timp, construcția, în ansamblu, s-a comportat bine în timpul acestor evenimente, precum și la acțiunea sarcinilor verticale.

Conform expertizei tehnice:

 • -  imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-ll-a-A-06115. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

 • -  imobilul expertizat nu este încadrat in clasa de risc seismic I și nu s-au executat / nu sunt în curs de execuție lucrări de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranța la acțiuni seismice al clădirii. Conform prezentei expertize, clădirea este încadrata in clasa III de risc seismic;

 • -  modificările care se aduc prin propunerea de proiect de reabilitare nu afecteaza rezistenta si stabilitatea structurii.;

 • -  pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii construcției nu sunt necesare măsuri de intervenție structurală;

 • -  se recomandă ca toți pereții tasați, fisurați, cu rol de compartimentare, să fie refacuti și executați în condiții normale. în situația în care se dorește numai reparația acestora se poate aplica metoda injectării cu rășini și tencuielilor armate cu mortare cu ciment.

 • -  ținând cont de concluziile expertizei realizate anterior și de faptul că modificările propuse prin prezentul proiect constă în reamenajarea spațiilor interioare, fără a modifica structura de rezistență și fără a interveni asupra acesteia, nu este necesară refacerea evaluării seismice.

 • -  se pot executa lucrările de intervenții,cu condiția respectării prevederilor din prezenta expertiză. Clădirea se încadrează în clasa de risc seismic III, și nu sunt necesare lucrări de consolidare ale structurii. Lucrările de intervenție nu afectează stabilitatea clădirii și nici clădirile învecinate. Din punct de vedere social sala este necesară pentru orașul Timișoara.

Conform auditului energetic:

Clădirea studiată este compusă dintr-o zonă de acces cu un spațiu comercial aflată la parterul unui bloc de locuințe cu parter comercial. Aceasta este racordată printr-un corp de legătură în regim P de volumul propriu-zis al cinematografului, care are regimul de înălțime Sp+Dp+P+1Ep.

Plăcile pe sol sunt realizate fără măsuri de izolare termică suplimentară și nu respectă valorile minime ale rezistențelor la transfer termic recomandate, toate celelalte elemente ale anvelopei clădirii nerespectând valorile minime ale rezistențelor la transfer termic.

Prin auditul energetic s-a propus reabilitarea termică a acesteia cu vată minerală bazaltică a suprafețelor opace verticale, orizontale și înclinate ale anvelopei exterioare, mai puțin în zona decorațiilor verticale ale fațadei, care vor fi termoizolate cu polistiren expandat de 5 cm, realizându-se o economie importantă de energie pentru încălzire. Plăcile pe sol se vor termoizola prin prin aplicarea a 10 cm polistiren extrudat XPS pe o fâșie de 1 m de jur împrejur, pe laturile în contact cu exteriorul din zona de acces principal și a corpului de legătură, sau, pentru a evita spargerile, pe întreaga suprafață a spațiilor adiacente exteriorului, acolo unde creșterea nivelului datorită straturilor de pardoseală în plus, nu pune probleme legate de acces, respectiv în zona subsolului, a băilor de la demisol, precum și în zona holurilor de evacuare.

xkflczi-ii • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile potrivit legii

Construcția existentă are regimul de înălțime SP(tehnic)+D+P+1Ep. Suprafața aferentă Cinematografului „Timiș” se află în proprietatea publică a Municipiului Timișoara, iar dreptul de administrare al acestuia aparține Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Conform extrasului de carte funciară nr. 449646, terenul este înscris cu nr. cadastral 449646, nr. top. 449646 si o suprafață teren de 2207 m2 și are o construcție înregistrată cu nr. cad. 449646-C1, avand suprafața construită de 1338 m2 conform C.F., la care se adaugă o suprafața de 122 m2 suprafața înscrisă în cartea funciară nr. 401251, cu terenul este înscris cu nr. cadastral 401251, nr. top. 401251 si o suprafață teren de 1577 m2 și are o construcție Înregistrată cu nr. cad. 401251-C1, astfel însumând 1460 m2 ce fac obiectul prezentului obiectiv de investiții.


Fig.6 Cinematograf Timiș, sala de cinema

Corpul de clădire ce adăpostește cinematograful are dimensiunile în plan: 25,21 m x 34,92m, înălțimea maximă 12,52m, iar cea minimă de 9,64m, iar corpul de legătură între acesta și clădirea blocului de locuințe de la parterul căruia se face accesul are înălțimea maximă 5,74m, iar cea minimă de 3,99m, și dimensiuni în plan 11,94m x 12,96m. în lateralele corpului principal se găsesc anexe ce adăpostesc spații tehnice si si circulații verticale. Există două ieșiri laterale pentru spectatori prin intermediul unor scări din beton armat monolit care face legătură între exterior și sala de spectacole.

Descrierea imobiluliui:

 • - fundații din beton continue sub zidurile de închidere;

 • - fundații izolate sub stâlpii din beton armat;

 • - stâlpi monoliți din beton armat cu înălțime variabilă (de la 7,4m-10,75m) în zona sălii de spectacole, cu secțiunea de 80x50 cm, peste care se sprijină grinzi prefabricate din beton de tip I cu deschiderea de 22 m;

 • - stâlpi monoliți din beton armat cu înălțime variabilă (2,75m-4m) în zona spațiului de la

URS i; .1 mmtw cl RcgiittM of Ssjr-dodt .HoldogM Lrd   URS ii .1 rembrr oi Regie ar of 5:andvd-, iHoviings) Ud.

demisol, cu secțiunea de 85x42 cm, peste care se sprijină grinzi din beton armat turnate monolit;

 • - stâlpi înalți de 2,93m în zona accesului, care fac parte din structura de rezistență a blocului cu parter comercial, cu secțiunea de 73x60 cm, peste care se sprijină grinzi din beton armat turnate monolit;

 • - stâlpi cu înălțime variabilă (2,93m-4,2m) în zona foaierului, cu secțiunea de 75x47 cm;

 • - închiderile perimetrale ale corpului principal al cinematografului sunt din fâșii prefabricate din beton armat;

 • - zona accesului, precum și corpul de legătură sunt preponderent vitrate, soclurile fiind realizate din BCA;

 • - plăcile pe sol sunt la înălțimi diferite: placa subsolului se afla la -2,24m iar cea a demisolului la -1,44m fata de cota 0,00 a parterului,

 • - structura tavanului aferent sălii de spectacole este alcătuită din casete de lemn furniruit, prinse de un planșeu din beton armat agățat de o structură metalică formată din profile de tip UNP, care e suspendată la rândul ei de grinzile prefabricate;

 • - acoperișurile sunt de tip terasă alcătuite din elemente prefabricate de tip cheson, cu învelitoare din carton bitumat;

 • - structura de rezistență a corpului de legătură este alcătuită din stâlpi și grinzi din beton armat dispuse în plan înclinat.

Fig.8 Cinematograf Timiș, foaier

Accesul principal pentru spectatori se face prin parterul comercial al blocului de locuințe Două ieșiri laterale din foaier si două ieșiri laterale pentru spectatori prin intermediul unor scări din beton armat monolit sau holuri cu rampe care face legătură între exterior și sala de spectacole.

Imobilul are tâmplărie cu rame metalice cu foi de sticlă simplă de 5 mm si tâmplărie pvc cu geam termopan. La exterior este finisat cu tencuială stropită și tencuială lisă, pe bază de ciment-var de 2,5cm, căzută parțial.

Hidroizolația terasei și sistemul de colectare a apelor pluviale sunt degradate, ceea ce a produs infiltrații și deteriorări ale altor elemente de construcție.

Funcțiunea principală este cea de cinematograf, dar spațiile existente au mai adăpostit si alte funcțiuni cum ar fi cafenea și bar.

Construcția existentă este împărțită în următoarele încăperi:

COD

DENUMIRE SPAȚIU

SUPRAFAȚĂ [m2]

ÎNĂLȚIME [m]

FINISAJ PARDOSELI

FINISAJ PEREȚI 2

FINISAJ TAVAN

1

Hol intrare

27,89

2.66

marmură

vopsea lavabilă și panouri PVC

tavan gips carton

2

Bijuterie

62,53

2.77

gresie

vopsea lavabilă și oglinzi

tavan gips carton

3

Spațiu seif

7,48

2.77

gresie

vopsea lavabilă

tavan gips carton

4

Hol

94,69

2.93

gresie

vopsea lavabilă și travertin

vopsea lavabilă

5

Recepție

5,98

3.14

gresie

vopsea lavabilă și plăci ceramice

vopsea lavabilă

6

Bar

8,96

3.14

gresie

vopsea lavabilă și plăci ceramice

vopsea lavabilă

7

Scară

18,45

Hmin=3.52,

Hmax=5.10

marmură

vopsea lavabilă și travertin

vopsea lavabilă

8

Hol

68,73

2.95

gresie

vopsea lavabilă și panouri de lemn

vopsea lavabilă

9

Grup sanitar femei

15,8

3.21

gresie

vopsea lavabilă și fainață

vopsea lavabilă

10

Spațiu tehnic

1,37

3.21

gresie

vopsea lavabilă și fainață

vopsea lavabilă

11

Grup sanitar bărbați

16,37

3.40

gresie

vopsea lavabilă și

vopsea lavabilă

fainață

12

Hol

3,93

3.40

gresie

vopsea lavabilă și fainață

vopsea lavabilă

13

Spațiu depozitare

15,91

4.78

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

14

Casa scării

7,33

10.55

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

15

Sală de cinematograf

569

Hmin=2.85,

Hmax=9.18

mocheta

panouri antifonice de lemn

profile panouri antifonic

e

16

Spațiu tehnic

5,48

8.45

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

17

Spațiu tehnic

9,27

8.21

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

18

Hol de circulație

22,36

Hmin=2.85,

Hmax=4.19

marmură

travertin și plăci ceramice

vopsea lavabilă

19

Spațiu tehnic

6,15

8.45

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

20

Spațiu tehnic

10,21

8.21

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

21

Hol de circulație

23

Hmin=2.85,

Hmax=4.19

marmură

travertin și plăci ceramice

vopsea lavabilă

22

Hol

8,27

2.41

gresie

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

23

Tablou electric

4,57

2.47

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

24

Spațiu depozitare

7,63

2.47

parchet

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

25

Tablou electric

7,67

2.70

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

26

Birou

7,14

2.70

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

27

Magazie

9,98

2.70

linoleum

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

28

Zona de servire

39,37

2.60

gresie

vopsea lavabilă și tapet

tavan gips carton

29

Zona de servire

5,26

2.60

gresie

vopsea lavabilă și tapet

tavan gips carton

30

Zonă club

200

2.77

pardosea lemn

vopsea lavabilă și tapet

tavan gips carton

31

Hol

7,45

2.77

gresie

vopsea lavabilă și tapet

tavan gips carton

32

Hol

6,25

2.77

linoleum

vopsea lavabilă și fainață

vopsea lavabilă

33

Magazie

11,07

2.77

beton

vopsea lavabilă și fainață

vopsea lavabilă34

Scenal

13,14

2.35

pardoseala lemn

vopsea lavabilă și tapet

tavan gips carton

35

Scena2

8,89

2.57

pardoseala lemn

vopsea lavabilă și tapet

tavan gips carton

36

Hol

18,62

2.07

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

37

Cameră tehnică

15,23

3.28

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

38

Hol evacuare

30,58

Hmin=2.27,

Hmax=4.19

marmură

travertin și plăci ceramice

vopsea lavabilă

39

Casa scării

15,8

Hmin=2.27,

Hmax=4.19

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

40

Subsol tehnic

16

4.70

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

41

Spațiu depozitare

6,67

2.57

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

42

Magazie

15,6

3.28

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

43

Hol evacuare

45,1

Hmin=2.27,

Hmax=4.19

marmură

travertin si plăci ceramice

vopsea lavabilă

44

Post trafo

51,84

2.66

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

45

Casa scării

6,33

12.15

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

46

Culise

31

Hmin=3.20,

Hmax=8.66

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

47

Culise

25,99

3.20

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

48

Hol

8,96

Hmin=3.20,

Hmax=8.66

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

49

Casa scării

6,49

12.15

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

50

Culise

59

3.44

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

51

Spațiu tehnic

30,28

5.30

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

52

Spațiu tehnic

2,35

5.30

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

53

Spațiu tehnic

30,69

5.30

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

54

Casa scării

5,25

10.55

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

55

Magazie

46,18

3.30

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

56

Hol

9,63

3.00

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

57

Spațiu depozitare

5,8

4.50

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

58

Spațiu depozitare

6

3.00

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

59

Arhivă

5,75

3.00

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

60

Tablou electric

6,31

3.00

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

61

Sala de proiecție

41,07

3.00

linoleum

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

62

Hol

4,42

3.00

gresie

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

63

Birou

6,04

3.00

gresie

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

64

Spațiu depozitare

9,35

3.00

gresie

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

65

Grup sanitar

5,33

3.00

gresie

vopsea lavabilă și fainață

vopsea lavabilă

66

Spațiu depozitare

6

4.50

beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

Total suprafețe utile: 1911,24m2.

Intervențiile prevăzute a fi realizate nu necesită efectuarea de încercări nedistructive.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore

 • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr.1 din 17 martie 2020

 • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr.2 din 21 martie 2020

>

 • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr.3 din 24 martie 2020

 • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr.4 din 29 martie 2020

 • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr.5 din 30 martie 2020

 • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr.6 din 30 martie 2020

 • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr.7 din 4 aprilie 2020

 • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr.8 din 9 aprilie 2020

 • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr.9 din 16 aprilie 2020

 • - ORDONANȚĂ MILITARĂ nr.10 din 24 aprilie 2020 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE, ALE AUDITULUI ENERGETIC SI ALE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • a) Clasa de risc seismic

Conform expertizei tehnice, clasa de risc seismic este Rs III.

în urma comparării solicitărilor actuale din încărcările utile și greutățile proprii față de situația propusă, rezulta că:

Lucrările propuse, nu afectează negativ, rezistența și stabilitatea construcției existente, în măsura în care se vor respecta detaliile din documentație.

 • b) Prezentarea a minimum două soluții de intervenții

Din punct de vedere al expertizei tehnice efectuate, datorită gradului în care intervenția afectează clădirea, efectuându-se doar intervenții nestructurale, nu s-au dat măsuri suplimentare de consolidare a clădirii.

Imobilul este executat individual fată de restul construcțiilor. Structura de rezistentă este în cadre și are configurația unei hale. Din punct de vedere structural pereții de compartimentare, rampele de scară și planseele intermediare, asigură stabilitatea și contravântuiesc structura în cadre, rigiditatea este asigurată atât în plan orizontal cât și în plan vertical. Din calcule rezultă că nu avem nevoie de consolidări ale structurii. Din analiza făcută la terenul de fundare rezultă că nu avem nevoie de intervenții întrucât terenul este stabilizat, răspunde actualelor încărcări propuse prin proiect. Betonul din fundații nu corespunde normelor actuale.

Actuala structură se încadrează în clasa de risc seismic R III, dacă beneficiarul dorește încardarea în clasă superioară, atunci se pot face intervenții de creștere a stabilității în caz de seism. Structura sălii de spectacole este legată de holul blocului din vecinătate cu un corp de clădire de legătură, care architectural formează foaierul cinematografului.

în urma analizei efectuate în starea actuală se impun următoarele categorii de lucrări pentru amenajare:

VARIANTA MINIMALĂ:

 • - desfacerea straturilor de tencuială care se desprind;

 • - desfacerea și refacerea tencuielilor în zonele în care se impune;

 • - se propun reparații capitale la izolațiile de la terasă;

 • - verificarea și reparații în toate zonele segregate cu mortare tip Sika sau Mapei;

 • - se vor curata suprafețele de toate betoanele care se desprind si se fac reparațiile necesare;

 • - amenajarea fațadei propuse cf planurilor de arhitectură;

 • - amenajari interioare în zona grupurilor sanitare și refacerea integrală a instalațiilor sanitare si de încălzire;- se recomandă ca toți pereții tasați, fisurați, cu rol de compartimentare, să fie refacuti și executați în condiții normale. în situația în care se dorește numai reparația acestora se poate aplica metoda injectării cu rășini și tencuielilor armate cu mortare cu ciment.

VARIANTA MAXIMALĂ:

- soluțiile din varianta minimală

Modificările propuse nu afecteaza stabilitatea clădirii analizate și nici pe a celei alăturate.

Pentru efectuarea lucrărilor se vor respecta normele de protecția muncii și se va avea o deosebită grijă pentru protejarea mediului.

Pentru urmărirea executării lucrărilor se va angaja un diriginte de șantier de către beneficiar.

Auditorul energetic a analizat două soluții:

Soluția 1 y
 • a.     izolarea termică a elementelor opace verticale în câmp cu 10 cm plăci din vată minerală bazaltică, fără strat de aer ventilat, peste care se aplică tencuieli decorative în strat subțire;

 • b.     izolarea termică a elementelor opace verticale decorative cu 5 cm polistiren expandat EPS 100, conform planșelor desenate;

 • c.     pentru evitarea punților termice se vor căptuși cu minim 3 cm polistiren extrudat XPS a glafurilor exterioare, inclusiv sub solbancuri;

 • d.     izolarea termică a plăcii pe sol prin aplicarea a 10 cm polistiren extrudat XPS pe o fâșie de 1 m de jur împrejur, pe laturile în contact cu exteriorul din zona de acces principal și a corpului de legătură, sau, pentru a evita spargerile, pe întreaga suprafață a spațiilor adiacente exteriorului, acolo unde creșterea nivelului datorită straturilor de pardoseală în plus, nu pune probleme legate de acces, respectiv în zona subsolului, a băilor de la demisol, precum și în zona holurilor de evacuare;

 • e.     izolarea termică a acoperișurilor tip terasă prin aplicarea de 15 cm plăci de vată minerală bazaltică, peste care se vor aplica restul straturilor terasei, care se va hidroizola cu cu material PVT de tip Fatrafol;

 • f.      înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie din aluminiu pentacamerală, cu geam tripan cu două foi de sticlă clară și una LOW-E, având R’=0,87 m2k/W.

Soluția 2 y
 • a.     izolarea termică a elementelor opace verticale cu 10 cm plăci de vată minerală rigidă, cu strat de aer ventilat, peste care se vor aplica plăci de vibrociment pe structură metalică, la distanță de maxim 10 cm (stratul de aer ventilat);

 • b.     pentru evitarea punților termice se vor căptuși cu minim 3 cm vată minerală rigidă și corniere de protecție a colțurilor, a glafurilor exterioare, inclusiv sub solbancuri; • c.     izolarea termică a plăcii pe sol prin aplicarea a 10 cm polistiren extrădat XPS pe o fâșie de 1 m de jur împrejur, pe laturile în contact cu exteriorul din zona de acces principal și a corpului de legătură, sau, pentru a evita spargerile, pe întreaga suprafață a spațiilor adiacente exteriorului, acolo unde creșterea nivelului datorită straturilor de pardoseală în plus, nu pune probleme legate de acces, respectiv în zona subsolului, a băilor de la demisol, precum și în zona holurilor de evacuare;

 • d.     izolarea termică a acoperișului tip terasă prin aplicarea de vată minerală rigidă de 15 cm, peste care se vor aplica restul straturilor terasei, care se va hidroizola cu membrane hidroizolante termosudabile cu protecție minerală;

 • e.     înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie din aluminiu pentacamerală, cu geam tripan cu două foi de sticlă clară și una LOW-E, având R'=0,87 m2k/W.

 • c) Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și auditorul energetic

în urma analizei efectuate în starea actuală se impun următoarele categorii de lucrări pentru amenajare:

 • - desfacerea straturilor de tencuială care se desprinde;

 • - desfacerea și refacerea tencuielilor în zonele în care se impune;

 • - se propun reparații capitale la izolațiile de la terasă;

 • - verificarea și reparații în toate zonele segregate cu mortare tip Sika sau Mapei;

 • - se vor curata suprafețele de toate betoanele care se desprind si se fac reparațiile necesare;

 • - amenajarea fațadei propuse cf planurilor de arhitectură;

 • - amenajari interioare în zona grupurilor sanitare și refacerea integrală a instalațiilor sanitare și de încălzire;

 • - se recomandă ca toți pereții tasați, fisurați, cu rol de compartimentare, să fie refacuti și executați în condiții normale. în situația în care se dorește numai reparația acestora se poate aplica metoda injectării cu rășini și tencuielilor armate cu mortare cu ciment.

în urma analizei efectuate, auditorul energetic a ales soluția 1, care are un raport cost/ beneficiu mai bun. Clădirea face parte dintr-un ansamblu istoric, prin urmare, soluția de termoizolare aleasă nu modifică caracterul acesteia, acesta fiind un argument în plus în alegerea acestei soluții.

 • d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și exigențelor de calitate

Pentru asigurarea cerințelor fundamentale de calitate, se recomanda următoarele lucrări de intervenție:

Cerința ”A” - Rezistentă si stabilitate »                                                            J 9

în conformitate cu prevederile legii 10/1995 (‘republicată și actualizată*) privind calitatea în construcții și cele în „Regulamentul de verificare și expertiză tehnică a proiectelor de construcții” aprobat prin H.G. 925/1995 (‘republicat și actualizat*), documentația va fisupusă verificării tehnice de către un verificator de proiecte atestat MLPAT, la următoarele cerințe:

„A1” - rezistență și stabilitate la solicitările statice, dinamice inclusiv la cele seismice pentru Construcții cu structură de rezistență din beton armat;

Se respectă prevederile Expertizei Tehnice.

Cerința “B” - Siguranță în exploatare:

în proiectarea clădirii se vor respecta obligatoriu prevederile normativul NP 068-2002 - „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” , NP 006-96 „Normativ privind proiectarea sălilor aglomerate cu vizitatori” și NP 051-2000 „Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap”.

în zonele sălilor destinate publicului toate muchiile vor fi rotunjite prin utilizarea unor profile speciale sau prin prelucrarea mecanică a materialului utilizat.

Dotările necesare unui cinematograf vor respecta normativele privind siguranța în exploatare.

Căile de evacuare sunt dimensionate conform reglementărilor generale și sunt luminate si ventilate natural. Ușile de acces de vor deschide în sensul ieșirii din clădire.

Scările de acces, inclusiv platformele după caz, au balustrade de protecție. Balustradele vor fi proiectate conform normativelor în vigoare, STAS 6131-79 si NP 063-02, în ceea ce privește distanța dintre elementele componente. Se vor lua măsuri încă de la faza de proiectare ca balustradele scărilor să nu constituie o sursă potențială de accidentare, iar mâna curentă să nu poată fi folosită drept tobogan.

Structura clădirii fiind din materiale durabile asigură o componentă viabilă, cu siguranța în exploatare. S-a asigurat menținerea integrității și rezistenței în timp prin măsuri constructive, prin folosirea de materiale și produse agrementate în subansamblurile de construcție.

Elementele de compartimentare și completare au fost alese din materiale durabile, iar prin elementele de închidere s-au prevăzut realizând etanșeități față de mediul exterior. Prin materialele de finisaj propuse ușor de întreținut și durabile se vor obține planeitatea suprafețelor, rectiliniaritatea muchiilor, omogenitatea culorii finisajelor. Toate acestea sunt garanția exploatării în condiții optime a clădirii.

La verificarea dimensionării sălii de cinema s-au luat în considerare atât numărul de scaune al cinefililor/ spectatorilor, cât și al persoanelor cu dizabilități.

Dimensionarea spațiilor, echiparea și mobilarea acestora determină aptitudinea de utilizare a încăperilor.

Alegerea materialelor pentru instalații și proiectarea s-a făcut luând în considerare asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenții agresanți din instalații. în instrucțiunile de urmărirea comportării în timp a clădirii se vor specifica toate măsurile necesare pentru exploatarea în siguranță a clădirii.

Accesele în clădire vor fi asigurate cu sisteme speciale de închidere, iluminare pe timp de noapte și va avea instalație de supraveghere video.

AccesibilitateSoluția arhitecturală prevede ca nivelul de acces la intrarea principală să fie la cota 0+00, care reprezintă și cota de acces din Piața Victoriei, astfel că persoanelor cu handicap locomotor li se va asigura accesul neîntrerupt până la nivelul spațiilor interioare, iar anumite scări interioare vor fi dotate cu platforme pentru persoane cu handicap montate în dreptul mâinii curente a scărilor, conform planurilor aferente. De asemenea culoarele de trecere sunt prevăzute și dimensionate pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor.

Suprafețele pardoselilor vor fi din materiale antiderapante care vor fi tratate fungicid, pentru a elimina pericolul alunecărilor.

Cerința “C” - Siguranță la foc:

Categoria de importanță este „B”- construcții de importanță deosebită rezultată conform „Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță” - Buletinul Construcțiilor volum 4/1996.

Concepția funcțională respectă cerințele normativului de prevenirea incendiilor pentru această categorie de construcții, acordând o atenție deosebită normativului P 118.

Clădirea va avea gradul I de rezistență la foc.

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite in tab. 2.1.9./P119/99

Spațiile vor fi luminate și ventilate natural (pe cât posibil).

Ușile de pe traseele de evacuare din sala cinema, sala multifuncțională și sălile interactive se deschid în sensul evacuare și sunt dotate cu bare de siguranță, conf. art. 4.1.66 din P118/99.

Zona de spectacole se încadrează în săli aglomerate de tip S2 (conform normativelor 068-2002 și P 118/1999) și i se va asigura evacuarea (65 persoane/flux conf. Normativului P 118, pg.77) astfel:

Din sala de spectacole - 484 persoane, 484 locuri (din care 10 locuri pentru persoane cu disabilitați) - necesar 5 fluxuri în interiorul sălii, respectiv 8 fluxuri din exteriorul sălii spre exteriorul clădirii. Se asigură 9 fluxuri în interiorul sălii și 20 fluxuri spre exteriorul clădirii.

Din sala multifuncțională - necesar 4 fluxuri, se asigură 8 fluxuri.

De la parter - necesar 9 fluxuri, se asigură peste 13 fluxuri.

De la demisol - necesar 3 flux, se asigură 22 fluxuri.

De la etaj 1 - necesar 2 flux, se asigură 1 flux.

Din punct de vedere al instalațiilor de stingere a incendiilor:

 • - conf. Normativ P 118/2/2013 cap. 4, art. 4.1, lit. a) cinematograful s-a prevăzut cu instalație de hidranti interiori;

 • - conf. Normativ P 118/2/2013 cap. 6, art. 6.1., lit a) cinematograful este prevăzut cu hidranti exteriori;

 • - conf. Normativ P 118/1999 - cinematograful necesită desfumare pe o suprafață de 1/100 din suprafața sălii, astfel că pe acoperișul sălii se vor monta 6 trape de desfumare de 1X1 m, uniform distrubuite.

 • - căi de evacuare în caz de incendiu spre exterior: 4 uși de evacuare cu dimensiunile de 2,10 x 2,00 m, 2 uși de evacuare cu dimensiunile de 1,40 x2,25 m.

Se prevăd toate mijloacele de intervenție conform reglementărilor și se asigură accesul autospecialelor de intervenție.

S-a prevăzut instalație pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, conformart.7.23.7.1 din Normativul 1-7/2011 cu lămpi monobloc inscripționate “IEȘIRE”.

Proiectul nu modifică caracteristicile inițiale ale construcției.

Cerința “D”- Igiena și sănătatea oamenilor și protecția mediului

Igiena și sănătatea oamenilor

Vor fi asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (ilumnat natural si artificial) și STAS 6472 (încălzire).

în vederea menținerii igienei aerului într-o stare de confort corespunzătoare sălii de cinema debitele de aer proaspăt introduse s-au determinat în funcție de numărul de persoane, respectând prescripțiile normativului 15-2010

Noxele provenite din respirație, arderile incomplete, scăpări de gaze, materiale de construcții sau pământ nu vor depăși concentrațiile admisibile în aerul încăperilor. încăperile vor fi ventilate natural și/sau mecanizat. în sala de spectacole, în sala multifuncțională și spațiile interactive de la demisol s-a prevăzut instalație de ventilare mecanică și climatizare.

Prin amenajările propuse la grupurile sanitare s-a urmărit asigurarea condițiilor de menținere a igienei apei și evacuarea apelor uzate, eliminând orice cauză care ar putea să afecteze sănătatea oamenilor.

Prin pardoselile propuse, ușor de întreținut, placaje de faianță și zugrăveli lavabile la pereți și obiecte sanitare noi, calitatea exploatării acestor spații ajunge la cerințele solicitate de instituțiile abilitate de control de sănătate și mediu. Echiparea galeriei cu instalații și echipamente sanitare s-a făcut conform STAS 1478/1990. La proiectarea evacuării apelor uzate se vor respecta prevederile normativului C90/1983 - Normativ pentru condiții de descărcare a apelor uzate în rețele de canalizare a centrelor populate.

Condițiile de calitate prevăzute pentru apa potabilă distribuită prin instalțiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

Rezistența minimă necesară la permeabilitatea la aer este asigurată prin folosirea materialelor durabile în principalele elemente de construcție.

în procesul de proiectare se va acorda o importanță deosebită asigurării etanșeității la apă. Astfel calitatea învelitorii va fi aleasă în așa fel încât să reziste la ciclurile de îngheț -dezgheț. Eliminarea și îndepărtarea apelor meteorice se va realiza prin sisteme de canalizare și amenajare a terenului.

Iluminatul artificial se realizează prin instalații electrice calculate pe baza normativelor și standardelor în vigoare.

Protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentală s-a asigurat prin legarea la nul și la pământ conform STAS 12604. Tipul corpurilor si nivelele de iluminare se vor alege astfel încât sa nu afecteze vederea utilizatorilor.

Tehnologii pentru protecția mediului

Prin executarea lucrărilor de reabilitare a Cinematografului „Timiș” nu se perturbă vecinătățile si nu sunt tăiati arbori.

Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător trebuie analizată în acord cu regulile și normele impuse în România armonizate cu normele și recomandările europene referitoare la protecția mediului.

Construcția se încadrează în spațiul natural și construit existent fără a aduce modificări semnificative la actuala formă de relief.

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va realiza cu Europubele care se vor asigura prin grija beneficiarului sau prin grija prestatorului de servicii.

Pe durata lucrărilor de construcție, beneficiarul va încheia un contract de prestări servicii cu prestatorul local pentru ridicarea deșeurilor rezultate din activitatea de construcții.

Nu se folosesc materiale la amenajarea spațiului ce pot avea un impact semnificativ asupra mediului, ecosistemelor naturale sau a oamenilor.

Se vor obține de la autoritățile abilitate limitele orare pentru desfășurarea lucrărilor de construcții.

Se vor respecta, de asemenea, prevederile legale privind protecția mediului, protecție sanitară și normele de igienă.

Cerința ”E” - Izolarea termică și economia de energie

Prin realizarea lucrărilor de termoizolare a clădirii și reabilitarea instalațiilor aferente se vor reduce substanțial consumurile energetice anuale precum și emisiile de CO2.

Prin această lucrare sunt prevăzute elemente de termoizolare cu rol în mărirea confortului interior, realizat în același timp cu scăderea consumurilor de energie.

Materialele recomandate pentru termoizolarea clădirii prezintă următoarele avantaje:

 • - coeficient scăzut de conductivitate termică, tradus prin economie energetică;

 • - proprietăți ecologice, ceea ce înseamnă că nu dăunează sănătății și nu poluează mediul. în plus, în timpul montajului nu există riscuri de intoxicare sau reacții alergice, în ceea ce privește manevrarea materialelor;

 • - compatibilitate cu majoritatea materialelor de construcții.

Prin realizarea lucrărilor de amenajare ce implica schimbarea tâmplăriei și a foilor de sticlă se va ridica gradul de confort și se va reduce consumul energetic.

Se va realiza termoizolarea învelitoriilor și a inchiderilor verticale cu vată bazaltică și polistiren expandat în grosimi variabile de la 5 la 35 cm, după indicațiile auditului energetic.

încălzirea se va face cu agent termic apă caldă. Sursa acestuia este regia de termoficare a orașului prin rețeaua existentă. Pentru gestionarea mai eficientă și mai rentabilă a agentului termic se va monta un schimbător de căldura cu plăci. Acesta va produce agent termic cu temperaturile de tur/retur 55/45°C. Corpurile de încălzire tip panou din otel se vor monta în toate spațiile, excepție făcând încăperile încălzite cu ajutorul instalației de ventialare.

Cerința ”F” - Protecția la zgomot

Protecția la zgomot stradal se asigură prin geamuri termoizolante. Activitatea desfășurată în clădire nu produce zgomote sau vibrații peste limitele normale.

ARCHI


 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic

J                                                           »

 • a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural

Nu este cazul.

 • - Protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz

Se propun lucrări de reparații în ceea ce privește tencuielile degradate și în zonele de interveniți în urma lucrărilor de instalații.

Se vor reabilita și recondiționa aproape toate suprafețele placate cu travertin roșu, în vederea păstrării acestora.

 • - Intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz

Nu se propun intervenții pentru protejarea elementelor naturale și antropice existente valoroase.

 • -  Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției

Intervențiile asupra spațiului constau în primul rând în degajarea acestuia de toate închiderile din rigips existente, atât la nivelul tavanului prin renunțarea la tavanul casetat, cât și desfacerea închiderilor de la nivelul stâlpilor structurali și a unor pereți despărțitori nestructurali. în urma tuturor desfacerilor propuse va rămâne un spațiu liber atât pe orizontală, cât și pe verticală în vederea folosirii la maxim a fiecărui spațiu.

Sistemele de ventilare și încălzire se vor demonta în totalitate, precum și a rețelei de alimentare ale acestora, datorită faptului că se va implementa o altă soluție de încălzire și ventilare a spațiului.

Corpurile de iluminat se vor demonta și se va realiza un sistem nou pentru luminarea spatiilor. Tabloul electric general de la parter se va muta într-o încăpere nou creată.

Tâmplăria existentă interioară și exterioară se va înlocui cu una ce va creste gradul de confort.

Pardoselile se vor decapa în totalitate, iar pereții se vor curăța și se vor tencui corespunzător.

 • - Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare

Elementele suplimentare introduse se refera la: • - compartimentarea cu gips carton si panouri HPL pentru a se acomoda grupuri sanitare pe sexe, precum și pentru persoane cu dizabilități locomotorii;

 • - compartimentarea cu gips-carton și închideri retractabile la nivelul demisolului în vedere obținerii de spații cât mai generoase potrivite multufuncționalității;

 • - compartimentarea cu gips-carton și panouri a zonei de acces și de foaier la nivelul parterului cu scopul de a acomoda funcțiuni publice necesare bunei funcționaări a ansamblului;

 • - montarea a trei platforme electrice pentru accesul si evacurarea persoanelor cu dizabilităti;

 • - realizarea unei copertine cu signalistică volumetrică luminată la accesul în imobil, în fațada principală a blocului de locuințe.

 • - Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente

Nu este cazul.

 • b) Descrierea și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.

Echipamentele necesare instalațiilor de ventilare și climatizare vor fi amplasate pe o structură metalică galvanizată din europrofile cu gratare tip la partea superioară amplasată pe învelitoarea corpului principal.

LUCRĂRI DE TERMOIZOLARE:

-fațadele se vor termoizola cu plăci de 10cm de vată bazaltică în câmp, 5cm polistiren expandat pe elementele decorative ale fațadelor, și se vor finisa cu tencuială și zugrăveala similar existent;

-sistemul de învelitoare va cuprinde o termoizolație compusă dintr-un strat de vată bazaltică de 15cm, peste care se vor aplica restul straturilor hidroizolatoare cu finisaj membrana PVC, tip Fatrafol;

-pentru evitarea punților termice se vor căptuși cu minim 3 cm polistiren extrudat XPS a glafurilor exterioare, inclusiv sub solbancuri;

-izolarea termică a plăcii pe sol prin aplicarea a 10 cm polistiren extrudat XPS pe o fâșie de 1 m de jur împrejur, perimetral, sau, pentru a evita spargerile, pe întreaga suprafață a spațiilor adiacente exteriorului;

-planșeul suspendat de deasupra sălii de specatcole se va termoizola suplimentar cu două straturi de vată minerală bazaltică de câte 10 cm;

-înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie de aluminiu cu geam tripan.

Tâmplăria exterioară va avea următoarele caracteristici minime: profil cu minim 5 camere, vitraj triplu cu 2 foi de geam simplu și o foaie de geam termoizolantă, armătură oțel zincat, feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct.Se vor monta glafuri exterioare din tabla zincată vopsită în câmp electrostatic și interioare lemn.

Se va curăți întreaga suprafață a pereților exteriori cu jet de aer și apa și se va izola termic cu materiale termoizolante prin lipire cu un mortar adeziv și fixare cu dibluri a plăcilor pe suprafața pereților exteriori existenți. Stratul termoizolator se va proteja cu o tencuială subțire armată cu țesătură din fibre de sticlă, urmată de aplicarea finisajelor - tencuielii decorative. Se va acorda o atenție deosebita acoperirii punților termice.

INSTALAȚII ELECTRICE

Prezentul memoriu are ca obiect stabilirea în fază D.A.L.I. a soluțiilor tehnice și condițiilor de realizare a instalațiilor electrice de 0,4 kV pentru obiectivul „REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF ”TIMIȘ”„ amplasat în Municipiul Timișoara, Piața Victoriei, nr.7, jud. Timiș, beneficiar MUNICIPIUL TIMIȘOARA, municipiul Timișoara, str. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș.

întocmit în urma studierii cerințelor beneficiarului, proiectul de instalații electrice în faza DALI respectă normele și standardele în vigoare, astfel încât să fie asigurate confortul utilizatorilor și nivelurile de performanță necesare.

Se menționează ca lucrarea trateaza instalațiile electrice situate în aval de punctul de separare furnizor/beneficiar (bornele contorului de enegie).

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici aferenți obiectivului, se va face din rețeaua furnizorului local de energie electrică (sursa de baza), conform fișei de soluție, pentru o putere electrică estimată instalată/consumată de 182/118.30 kW. Tensiunea nominală de alimentare este de 0.4kV, iar frecvența de 50Hz.

Distribuția și protecția circuitelor electrice se va face printr-un tablou de distribuție general TDG amplasat în camera electrică de la demisol și prin tablouri de distribuție secundare, conectate în TDG.

Pentru alimentarea consumatorilor vitali de siguranța, se va utiliza o a doua sursa de energie (de rezervă), reprezentată printr-un motogenerator trifazat, automatizat, care sa intre în funcțiune în maxim 5 secunde de la caderea sursei de baza de energie electrică

Instalațiile electrice trebuie realizate cu firme autorizate în acest scop și cu respectarea normativului 17/2011 (Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor).

Baza tehnică de proiectare

Proiectul s-a întocmit în baza:

 • -  soluțiilor de coordonare privind amplasarea și traseele în acord cu prevederile de arhitectură și cu celelalte specialități;

 • - soluțiilor de aplicare a prevederilor normativelor tehnice stabilite prin consultarea cu verificatorii autorizați.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripții in vigoare:

-1LJ-185-03 - Prescripții de coordonare a izolației în instalațiile de distribuție de joasă tensiune-17 - 2011 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pănâ la 1000V c.a. și 150 V c.c.

-NTE 401/03/00 - Metodologia privind determinarea secțiunii economice a conductoarelor instalațiilor electrice de distribuție de 1 - 110 kV

-NTE002/03/00 - Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice -NTE 006/06/00 - Normativ privind metodologia de calcul a curenților de scurtcircuit în rețelele electrice

-NTE 001/03/00 - Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electromagnetice împotriva supratensiunilor

-NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice

-IPSSM-01/12 - Instrucțiuni proprii de sănătate în muncă pentru instalații electrice în exploatare

-PE 006/81 - Instrucțiuni generale pentru protecția muncii pentru unitățile MEE

-STAS 2612/87 - Protecția împotriva electrocutărilor. Limite admisibile

-STAS 12604/5-90 - Protecția împotriva electrocutărilor. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție și verificare

-Legea 10/1995 privind calitatea în construcții

-Legea 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale

-Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

-Legea 319/06 - Legea securității și sănătății în muncă

-HG 28/08 - Privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții

-HG 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Sănătății și Securității în Muncă

-HG 856/2002 referitoare la evidența gestiunii deșeurilor

-HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

-HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

-HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

-HG 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manual a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare

-HG 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă

-HG 1136/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpurile electromagnetice, coroborat cu Ordinul MS nr. 1193/2006

-HG 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

-HG 1876/2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații

La aplicarea in execuție a proiectului, acesta va fi verificat din punct de vedere al cerințelor de calitate conform legii 10/1995,specialitatea instalații electrice „IE”.întrucât prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogări sau avize speciale.

Legislația de referință

Proiectul este întocmit în conformitate cu legislația română privind conținutul proiectului, normativele și standardele de referință și prescripțiile privind calitatea lucrărilor.

Instalațiile electrice proiectate și tratate în această documentație aferente obiectivului studiat se compun din:

Instalații electrice pentru curenti tari formate din:

 • - instalații electrice de iluminat;

 • - instalații electrice de prize și forță;

 • - tablouri de distribuție;

 • - instalații de protecție prin legare la pământ;

 • - instalație de protecție împotriva trăsnetelor.

Acestea sunt grupate în instalații electrice exterioare și instalații electrice interioare, după cum urmează:

Instalațiile electrice exterioare cuprind:

 • - instalația de protecție prin legare la pământ;

 • - instalația de protecție împotriva trăsnetelor.

Instalațiile electrice interioare cuprind:

 • - instalații electrice de forță;

 • - instalații de iluminat;

 • - instalații de prize;

 • - tablouri de distribuție.

Prin proiectare au fost respectate și realizate cerințele și specificațiile avizului nr.59/73-02.07 2019 emis de MDRAP precum și cerințele de calitate, conform Legii 10/95, astfel încât instalațiile electrice proiectate să realizeze și să mențină pe toată durata de utilizare, următoarele cerințe legate de: -rezistență și stabilitate;

-siguranță în exploatare;

-siguranță la foc;

-igiena, sănătatea, refacerea și protecția mediului;

-economia de energie electrică.

INSTALAȚII ELECTRICE EXTERIOARE
INSTALAȚIA DE PROTECȚIE PRIN LEGARE LA PĂMÂNT

Pentru protecția împotriva electrocutărilor accidentale, în instalația de utilizare, se va realiza o instalație exterioară artificială de legare la pământ, locală, alcătuită din electrozi verticali din țeava zincată sau profite 2L legați intre ei cu electrozi orizontali din platbandă de oțel zincat de 40x4mm conexată.

Pentru posibilitatea verificării periodice a rezistenței prizei de pământ pe conductoarele de legătură se va monta cate o eclisă de separație.

ARCHI
Rezistența de dispersie a prizei de pământ, , va fi de maxim 4Q (la determinarea acesteia se va ține cont de factorul de corecție specificat in 1 RE-lp 30-2004).

INSTALAȚIA DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETELOR

în conformitate cu breviarul de calcul pentru determinarea necesității instalației de protecție împotriva trăsnetelor, rezultă că aceasta instalație nu este necesară.

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE
INSTALAȚIILE ELECTRICE DE FORȚA

Cuprind circuitele și coloanele electrice de interconectare dintre tablourile electrice de distribuție și protecție, tablourile electrice de distribuție și protecție și consumatorii finali de forță, iluminat și prize.

Acestea vor fi realizate cu cabluri cu conductoare din cupru flexibile, cu izolație cu rezistență mărită la propagarea flăcării.

Secțiunile conductoarelor sunt determinate în coformitate cu cerințele normativelor în vigoare, astfel încât încărcarea circuitelor și coloanelor să nu depășească 0.70-0.80%.

Pozarea cablurilor se va face în funcție de condițiile arhitecturale și constructive, aparent pe jgheaburi metalice zincate, prevăzute cu capac, în pat PVC cu capac sau în tub copex pozat îngropat sub tencuială.

Conexiunile de derivație sau continuitate se vor face în doze de derivație în cleme de conexiune rapide.

INSTALAȚIILE ELECTRICE DE ILUMINAT

ILUMINAT NORMAL

Corpurile de iluminat utilizate sunt corpuri prevăzute cu lămpi LED, cu dispersor PMMA opal sau sticlă, cu puteri nominale și fluxuri luminoase, conform părții grafice. Tipul corpurilor de iluminat nu este restrictiv, la cererea beneficiarului acestea putându-se înlocui cu alte tipuri cu catracteristici luminotehnice și electrice similare.

Montajul corpurilor de luminat se va face pe tavan sau pe zid, aparent sau suspendat.

Traseele circuitelor electrice se vor alege astfel încât să fie cel mai scurte și să se evite afectarea armaturilor din stâlpi, grinzi sau planșee din beton.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri cu conductoare din cupru, introduse în jgheaburi, pat PVC sau copex.

Comanda iluminatului normal se va face prin intrerupatoare modulare introduse în doze de aparat, sau panou de comanda în cazul iluminatului sălii de spectacole.

ILUMINAT DE SECURITATE

Se va realiza în conformitate cu cerințele normativului 17/2011, cap.7.23. și va asigura următoarele tipuri de iluminat de siguranță:

-iluminat de siguranță pentru evacuare;

-iluminat de siguranță antipanică;

-iluminat de siguranță pentru intervenție;

-iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului;

-iluminat de siguranță pentru circulație.

Sursa de energie electrică o va reprezenta rețeaua furnizorului local de energie electrică, motogeneratorul amplasat în spațiul tehnic, acumulatorii locali.Circuitele electrice pentru iluminatul de siguranță vor fi realizate cu cabluri cu conductoare din cupru cu izolație PVC, cu întârziere la propagarea flăcării în mănunuchi, conf.SR EN 50266.

Intrarea în funcțiune a iluminatului de siguranță se va face automat după căderea sursei de bază a energiei electrice, în timpul stabilit în normativul 17/2011.

Iluminat de siguranță pentru evacuare:

Se va realiza o instalație de iluminat de siguranță pentru evacuare, prin montarea pe căile de evacuare de corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare, de tip luminobloc, cu autonomie de cel puțin 2 ore, inscripționate conform standardelor în vigoare, alimentate de pe circuitul de iluminat normal.

De asemenea în apropierea locurilor în care sunt aplasați hidranți interiori de incendiu și butoane de acționare sisteme de siguranță, se vor monta corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare, de tip luminobloc, cu autonomie de cel puțin 2 ore marcate cu simboluri grafice specifice.

în exterior, în zona ușilor utilizate pentru evacuare se vor monta corpuri de iluminat cu autonomie minimă de minim 2 ore, utilizabile și pentru iluminat normal.

Iluminat de siguranță pentru evitarea panicii:

în spațiile supuse specificațiilor articolului 7.23.9.1. din normativul 17/2011, se va asigura iluminatul împotriva panicii prin utilizarea de corpuri de iluminat similare cu cele utilizate pentru iluminatul normal, care asigura iluminatul pe o durata minima de ora, după caderea sursei de baza de energie electrică.

Energia electrică de rezervă va fi asigurată prin motogenerator.

Pe lângă intrarea automată în funcțiune a iluminatului antipanică, acesta va fi pus în funcțiune și prin butoane acționate de către personal instruit în acest scop.

Iluminat de siguranță pentru intervenție:

Va fi asigurat în spațiile în care sunt montate tablourile de distribuție, instalațiile de pompare aferente climatizării.

Durata de funcționare asigurată după căderea sursei de bază va fi de minim 1 ora.

Energia electrică de rezervă va fi asigurată prin motogenerator. Sau kit de emergență.

Iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului:

Va fi asigurat în spațiile în care sunt centralele de incendiu se desfumare și stația de pompe hidranți.

Durata de funcționare asigurată după căderea sursei de bază va fi de minim 3 ore.

Energia electrică de rezervă va fi asigurată prin motogenerator sau kit de emergență.

Iluminat de siguranță pentru circulație:

Va fi asigurat în sala de spectacole, căile de evacuare, cu corpuri de iluminat sau benzi LED montate încastrat în treptele scărilor, pardosea sau mână curentă a balustradelor.

Autonomia acestora va fi de minim 1 ora, după căderea sursei de bază.

INSTALAȚIA DE PRIZE

Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ficși sau mobili se va realiza o instalație electrică de prize.

Prizele utilizate vor fi prize bipolare sau tetrapolare cu contact de protecție, introduse în doza de aparat.Circuitele și coloanele de alimentare cu energie electrică a prizelor se vor realiza cu cablu cu conductoare din cupru, cu secțiune minimă de 2.5mm2 introdus în tub de protecție.

Toate conexiunile de derivație sau continuitate ale circuitelor se vor face numai în doze prevăzute cu cleme de conexiune rapide.

TABLOURI DE DISTRIBUȚIE

Pentru protecția și distribuția circuitelor electrice s-au prevăzut următoarele tablouri de distribuție și protecție, interconectate între ele, după cum urmează:

-tablou de distribuție general TDG amplasat în camera tehnică de la demisol, din care se vor alimenta:

 • - tabloul de distribuție secundar TD1, amplasat în camera electrică de la etaj.

 • - tablourile de distribuție, protecție și comandă din furnitura instalației de pompare din stația pompe hidranti.

-- instalațiile de iluminat, prize, forță de la demisol și parter.

Tabloul de distribuție TDG va avea în componență pe lângă aparatelele de protecție de tip disjunctor, întrerupătoare magnetotermice și un AAR automatizat care să facă comutarea automat de pe rețeaua furnizorului pe motogenerator.

Principalii consumatori de energie electrică aferenți obiectivului cu puterile instalate estimate sunt prezentați în tabelul următor:

Nr, crt.

CONSUMATOR

TENSIUNE NOMINALA [kV]

PUTERE INSTALATA ESTIMATA [kW]

OBSERVAȚII

1

Chiller

0.4/0.23

78.40

2

C.T.A.1-sala cinema

0.4/0.23

16

3

C.T.A.2-sala multifuncționala demisol

0.4/0.23

5.2

4

C.T.A.3-camera proiecție

0.4/0.23

1.1

5

Pompe circulație apa răcită

0.23

4.0

6

Unitate climatizare camera proiecție

0.23

3.0

7

Ventilatoare extracție aer viciat GS

0.23

0.80

8

Ventiloconvectoare ductabile foaier

0.23

0.27

9

Ventiloconvectoare casetate de tavan cafenea

0.23

0.42

10

Pompe circulație agent termic

0.4/0.23

4.9

11

Actuatoare difuzoare sala cinema

0.23

1.30

12

Electropompe statie pompe hidranti

0.4/0.23

5.50

13

Instalație proiectie/sonorizare

0.4/0.23

16.40

14

Instalație de iluminat si prize

0.4/0.23

32.60

15

Diverse si rezerva

0.4/0.23

12.00

16

TOTAL

0.4/0.23

181.89

Din tabloul de distribuție TD1, amplasat în camera electrică de la etaj, se vor alimenta: -instalația de climatizare și ventilare amplasată pe acoperiș sala de spectacole.

-instalația de proiecție și sonorizare prin cele trei tablouri de protecție și comandă furnizate de executant, amplasate în camera de proiecție.

-instalațiile de iluminat, prize, forță de la etaj și sala de spectacole.

INSTALAȚII DE PROTECȚIE

Acestea constau în:

 • - instalații și măsuri de protecție interioare împotriva supratensiunilor datorate loviturilor directe și indirecte ale trăsnetului, de comutație și datorate defectelor din instalația de utilizare;

 • - instalații și măsuri de protecție împotriva apariției și propagării incendiilor provocate de defecte în instalațiile electrice;

 • - instalații și măsuri de protecție împotriva accidentelor datorate șocurilor electrice

Instalația interioară de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice

Se va asigura protecție la supratensiuni provenite prin descărcări atmosferice, la intrarea în TDG prin descărcătoare SPD combinate, de tipul 2.

Instalația de protecție împotriva efectelor termice

Va fi asigurată prin utilizarea disjunctoarelor cu protecție diferențială de 30mA, pentru circuitele de iluminat și prize ce alimentează aparatele electronice sau aparate nesupravegheate în timpul funcționării.

Instalația de protecție împotriva șocurilor electrice

Va fi asigurată de:

 • - conductoare de legare la pământ;

 • - conductoare de protecție înglobate în cablurile coloanelor;

 • - conductoarele principale și de ramificație pentru echipotențializare de bază și suplimentară a maselor conductoare și a părților conductoare străine împotriva șocurilor electrice.

Se vor leaga la instalația de pământare toate masele conductoare, ce accidental pot ajunge sub tensiune, părțile conductoare aflate la mai puțin de 2,5m de masele conductoare și între care pot apărea accidental tensiuni periculoase.

EXIGENȚE DE CALITATE

Rezistența și stabilitatea se realizează prin:

 • •  Rezistența mecanică a elementelor instalației la eforturile exercitate în timpul utilizării;

 • •  Numărul minim de manevre mecanice și electrice asupra aparatelor electrice și a corpurilor de iluminat, care nu produc deteriorări și uzură;

 • •  Rezistența materialelor, aparatelor și echipamentelor la temperaturile de utilizare;

 • •  Adaptarea măsurilor de protecție antiseismică (asigurarea tabloului electric împotriva răsturnării, utilizarea cablurilor flexibili, cu rezervă la rosturi).

Siguranța în exploatare se realizează prin :

 • •  Protecția utilizatorului împotriva șocurilor electrice, prin atingere directă, sau indirectă;

 • •  Securitatea instalației electrice la funcționarea în regim anormal: protecția la suprasarcină și la scurtcircuit.

Siguranța la foc se realizează prin:

 • •  Adaptarea instalației electrice la gradul de rezistență la foc a elementelor de construcție;

 • •  încadrarea instalației electrice în categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol de explozie;

 • •  Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalației electrice. Protecția mediului se realizează prin adoptarea de echipamente (cabluri etc) care asigură evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltării de substanțe nocive sau insalubre.

Economia de energie se realizează prin:

 • •  Utilizarea de echipamente cu randament ridicat, echipamente cu agremente și certificate tehnice de calitate conform legii;

 • •  Dimensionarea corespunzătoare a echipamentelor folosite, respectându-se prevederile normativelor în vigoare.

Protecția împotriva zgomotului se realizează prin:

 • •  Utilizarea de echipamente moderne care să nu producă zgomote sau vibrații, echipamente cu agremente și certificate tehnice de calitate conform legii;

 • •  Elemente de prindere și susținere corect alese pentru a nu transmite elementelor de rezistență ale clădirii, vibrații și zgomote.

INSTALAȚII TERMICE

Prezenta documentație a fost elaborata pe baza normativelor și STAS-urilor în vigoare:

 • -  113-2015 Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire centrala

 • -  C56 Normativ pentru verificarea calitatii si recepției lucrărilor de construcții si instalații aferente

 • -  SR 1907-1/97 Instalații de încălzire; Necesarul de căldură de calcul; Prescripții de calcul

 • -  SR 1907-2/97 Instalații de încălzire; Necesarul de căldură de calcul; Temperaturi interioare convectionale de calcul

 • -  STAS7132-86 Instalații de încălzire centrala. Masuri de siguranța la instalațiile de incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de 115°C

 • -  Legea nr. 10-1995 Legea privind calitatea in construcții

 • -  Norme republicane de protecția muncii si Regulamentul privind protecția si igiena muncii in construcții.

Instalația de incalzire cu radiatoare si cea de climatizare cu ventiloconvectoare a fost proiectata avandu-se in vedere parametrii exteriori si interiori de calcul conform SR 1907/1-97, SR 1907/2-97, caracteristicile clădirii (structura, pereții, grosimile izolațiilor, înălțimile incaperilor fiind prezentate pe planurile de arhitectura) si exigentele beneficiarului.

Imobilul este amplasat în zona termică II și zona eoliană IV, motiv pentru care s-a luat în calcul o temperatură exterioară convențională de -15°C.

Instalațiile de alimentare cu agent termic ale clădirii sunt într-o avansată stare de degradare, în prezent nefuncționale. Alimentarea cu agent termic a fost asigurată de la rețeaua de termoficare a orașului, în prezent clădirea este debranșată de la aceasta.Prin prezentul proiect se prevede rebranșarea clădirii la rețeaua de termoficare a orașului.

Ventiloconvectoarele

Ventiloconvectoarele se vor monta in foaierul de la parter si in cafenea.

Dimensionarea corpurilor de incalzire s-a făcut conform STAS 1797/1-79. La dimensionarea corpurilor de incalzire s-a tinut cont de parametri de lucru ai instalației (55/45°C - agent termic de incalzire si 9/14°C - agent termic de racire), de coeficienții de corecție introduși de temperatura interioara din diferite incaperi, de poziția de montaj, de modul de racordare, de marimea acestora.

S-au dimensionat ventiloconvectoare de tavan, tip duet in foaier si tip caseta de tavan in cafenea. Puterile termice sunt prezentate pe planșe. Ventilovonvectoarele vor fi echipate cu robineti pe tur, robineti detentori pe retur, dezaeratoare manuale.

Racordarea la instalație a ventiloconvectoarelor se va face prin imbinari demontabile.

Ventilocnvectoarele se vor amplasa astfel incat sa asigure încălzirea tuturor spatiilor si pentru a asigura funcționarea lor cu eficienta termica maxima. De asemenea ele se vor corela cu elementele construcției si cu instalațiile electrice potrivit prevederilor din Normativul 17/2011 pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V curent alternativ si 1500V curent continuu, cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare.

Corpuri de incalzire

Corpurile de incalzire tip panou din otel se vor monta in restul spatiilor, excepție facand incaperile încălzite cu ajutorul instalației de ventialare.

Dimensionarea corpurilor de incalzire s-a făcut conform STAS 1797/1-79. La dimensionarea corpurilor de incalzire s-a tinut cont de parametri de lucru ai instalației (55/45°C), de coeficienții de corecție introduși de temperatura interioara din diferite incaperi, de poziția de montaj, de modul de racordare, de marimea acestora.

Corpurile de incalzire vor fi echipate cu robineti termostatati si cap termostatic pe tur, robineti detentori pe retur, dezaeratoare manuale. Puterile termice sunt prezentate pe planșe.

Racordarea la instalație a corpurilor de incalzire se va face prin imbinari demontabile si in diagonala pentru cele de tip panou, circulația agentului termic realizandu-se de sus in jos.

Corpurile de incalzire se vor amplasa in interiorul incaperilor pe cat posibil in vecinătatea suprafețelor reci, pentru a asigura funcționarea lor cu eficienta termica maxima. De asemenea ele se vor corela cu elementele construcției si cu instalațiile electrice potrivit prevederilor din Normativul 17/2011 pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V curent alternativ si 1500V curent continuu, cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare.

Conducte de alimentare a ventiloconvectoarelor si a corpurilor de incalzire

Pentru alimentarea corpurilor de incalzire s-a ales soluția cu distribuție ramificată, realizata din țeava din otel carbon pentru instalații sau cupru.

Traseele se aleg astfel incat sa asigure alimentarea tuturor corpurilor de incalzire, accesul la conducte si armaturi in timpul exploatării, autocompensarea dilatărilor precum si lungimile minime.

ARCHl5~rUDIODimensionarea conductelor se face ținând cont de vitezele economice recomandate in instalațiile interioare si de pierderile de presiune pentru traseul cel mai dezavantajat.

La trecerile conductelor prin pereți si plansee se vor prevedea tuburi de protecție avand in vedere necesitatea mișcării libere a conductelor datorita dilatării, iar spațiul dintre conducta si tubul de protecție se va etanșa cu material incombustibil pentru prevenirea extinderii incediilor. Fixarea si susținerea conductelor de pereți, stâlpi, grinzi se va face cu bratari, dispozitive de prindere sau console.

Armaturile de reglare vor fi insotite de certificarea variației caracteristicilor in funcție de gradul de inchidere.

Verificarea instalației de încălzire se va face pe întreaga instalație și va fi obligatorie înaintea punerii în funcțiune. Această verificare se va face prin efectuarea următoarelor probe:

 • -  la rece

 • -  la cald

 • -  de eficacitate

descrise in caietul de sarcini.

Aerisirea si golirea instalației

Aerisirea instalației se va realiza prin aerisitoare automate, montate in punctele cele mai inalte ale instalației si locurile in care exista pericolul formarii pernelor de aer.

Golirea instalației se va realiza prin robinete de golire montate la baza coloanelor.

Agentul termic de încălzire

Agentul termic de încălzire este apa calda. Sursa acestuia este regia de termoficare a orașului prin rețeaua existenta. La intrarea in clădire se va monta un contor de energie termica.

Pentru gestionarea mai eficienta si mai rentabila a agentului termic se va monta un schimbător de căldură cu placi. Acesta va produce agent termic cu temperaturile de tur/retur 55/45°C.

Agentul termic de răcire

Pentru prepararea agentului de răcire necesar răcirii spatiilor s-a dimensionat un chiller avand puterea nominala de 211 kW. Acesta va fi aplasat in exteriorul caldirii, pe invelitoare. Funcționarea acestuia va fi automatizata, necesitând intervenții minime din partea personalului de exploatare. Se va monta un schimbător de căldură cu placi la trecerea spre instalația de distribuție.

Circuitul de expansiune

Dilatările apei din circuitul de incalzire si răcire sunt preluate de vase de expansiune inchise cu membrana. Volumul acestora va asigura compensarea dilatărilor si a contractărilor din sistemul de incalzire pe toata durata de funcționare.

La dimensionarea vaselor de expansiune s-a respectat STAS 7132-86.

Dispoziții finale

Echipamentele proiectate și adoptate în această lucrare se vor monta conform prescripțiilor furnizorilor și se vor folosi numai echipamente agrementate la noi în țară.

In execuție se vor respecta indicațiile cu privire la tehnologia de execuție, modul de depozitare si manipulare a materialelor, precum si normele de protecția muncii.Verificarea instalației de încălzire se va face pe intreaga instalație și va fi obligatorie înaintea punerii în funcțiune. Această verificare se va face prin efectuarea următoarelor probe:

 • -  la rece

 • -  la cald

 • -  de eficacitate

descrise in caietul de sarcini.

Măsuri de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor

Se vor aplica de către executant la punerea în operă și de către beneficiar în timpul exploatării măsurile curente de protecția muncii și normele tehnico-sanitare, conform prevederilor din actele normative existente în vigoare.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative și prescripții privind protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor:

 • -  Norme republicane de protecție a muncii, ediția 1975, modificată și completată în 1977;

 • -  Norme de protecție a muncii în activitatea de construcții-montaj, aprobate prin ord. MEE nr. 1233/D-29.12.1980;

 • -  Norme generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor, aprobate prin DCS nr. 290/77;

 • -  Decret al Consiliului de Stat privind prevenirea și stingerea incendiilor în unitățile din ramura energiei electrice și termice, nr. 232/74 cu modificările 1/82 si 2,3/85.

Pe tot parcursul execuției lucrărilor, precum și în activitatea de exploatare și întreținere a instalațiilor proiectate se va urmări respectarea cu strictețe a prevederilor actelor normative menționate si cele care apar in timp, precum și luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea oricăror accidente. Responsabilitatea privind organizarea șantierului și a procesului de producție pentru evitarea accidentelor de orice fel revine în întregime antreprenorului.

INSTALAȚII SANITARE

Prezenta documentație a fost elaborata cu respecatarea următoarelor normative si standarde in vigoare:

 • -  19-2015 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare;

 • -  P118-99 - Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

 • -  STAS 1478-90 - Construcții civile si industriale. Alimentarea cu apa la construcții civile si industriale;

 • -  STAS 1795-87 - Canalizări interioare;

 • -  STAS 4273/83 - încadrare in clasa de importanta;

 • - STAS 9470/73 - Ploi maxime;

 • -  STAS 6054/77 - Terenuri de fundare. Adâncimi de inghet. Zonarea teritoriului României;

 • -  NP 084-03 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizând conducte si materiale plastice;

 • -  P118/3-2015- Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor;

 • -  Legea 458/2002 - Privind calitatea apei potabile;

 • -  NP 086-05 - Normativ pentru proiecatrea, execuția si exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor; • -  NTPA 002/2002 - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare ale localitatiilor;

 • -  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții.

Proiectul de fata trateaza următoarele tipuri de instalații sanitare:

 • -  instalații interioare de distribuție a apei reci si a apei calde de consum;

 • -  instalații interioare de canalizare a apelor uzate menajere;

 • -  instalații exterioare de alimentare cu apa rece si apa calda de consum;

 • -  instalații exterioare de canalizare a apelor uzate menajere si pluviale.

Instalațiile de alimentare cu agent termic ale clădirii sunt într-o avansată stare de degradare, în prezent nefuncționale. Alimentarea cu agent termic a fost asigurată de la rețeaua de termoficare a orașului, în prezent clădirea este debranșată de la aceasta.

Prin prezentul proiect se prevede rebranșarea clădirii la rețeaua de termoficare a orașului.

Instalații interioare de distribuție apa rece si apa calda

Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a căror apa îndeplinește condițiile de potabilitate - Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevăzut surse de apa nepotabila si nici soluții de folosire a acesteia.

Clădirea dispune de o echipare completa cu obiecte sanitare si accesorii: vase de closet cu rezervor montat la semiinaltime, lavoare, pisoare individual. Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 1504.

Alimentarea cu apa rece de consum menajer, precum si alimentarea cu apa calda menajera de consum se va realiza de la rețeaua exterioara existenta.

Rețeaua de alimentare cu apa calda si rece din interiorul grupurilor sanitare se va realiza din țeava de PPR si se va poza in pereți, cu diametrele indicate pe planșe. Coloanele verticale vor fi realizate din țeava de otel zincat si se vor izola.

Distribuția apei reci si apei calde de consum se va realiza ramificat pentru obiectele sanitare, conductele de distribuție a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de distribuție a apei calde si vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de construcție prin intermediul unor bratari de dimensiunea tronsonului calibrat.

Se vor alimenta cu apa calda menajera toate grupurile sanitare.

S-au prevăzut armaturi de inchidere si reglaj:

 • -  pe conducta de alimentare cu apa rece la intrarea in clădire;

 • -  pe conductele de legătură a obiectelor sanitare.

Dimensionarea instalațiilor

Diametrele conductelor de apa rece si apa calda menajera s-au determinat in funcție de suma echivalenților, comform STAS 1478, iar in cazul conductelor de legătură la obiectele sanitare s-au avut in vedere si particularitățile constructive ale obiectelor sanitare (diametrele armaturilor obiectelor sanitare). Diametrele conductelor de apa rece si apa calda de consum se pot citi de pe planșe.Porțiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 1%o in sensul curgerii pentru a permite golirea intalatiei.

Dilatarea conductelor de apa calda de consum vor fi preluate pe cat posibil natural, prin schimbări de direcție ale traseului, preferandu-se forma de L.

Instalații interioare de canalizare ape uzate menajere

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 - „Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare ale localităților”.

La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut seama de recomandările Normativului I9. Astfel s-a asigurat conductelor o panta continua, care sa permită scurgerea apelor uzate prin gravitație, respectandu-se gradul de umplere maxim admis de 0,65.

La realizarea instalațiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza țevi din PP pe coloane si țevi din PVC-KG pentru conductele îngropate sub placa, cu dimensiunile indicate pe planuri. Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse spre căminele exterioare.

Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare ale clădirii, prin sifoanele acestora si apoi orizontal pana la coloana. Toate conductele de legătură se vor monta cu panta prevăzută pe planșe pentru o corecta descărcare a apei uzate menajere din obiectul sanitar.

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătură a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din condițiile funcționale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din condiții constructive si hidraulice comform STAS 1795.

Pentru evacuarea apelor de pe suprafețele pardoselilor, din grupurile sanitare, s-au prevăzut sifoane de pardoseala, menținerea gărzii hidraulice la aceste sifoane se va realiza prin racordarea un obiect sanitar cu utilizare frecventa. Ventilarea coloanelor de canalizare se va face cu conducte de ventilare realizate prin prelungirera coloanelor verticale pana deasupra invelitorii si protejate la partea superioara cu o căciulă de protecție.

Se vor prevedea tuburi (piese) de curățire la schimburi de direcție, la ramificație greu accesibila pentru curatarea din alte locuri, precum si pe trasee rectilinii lungi, la distantele indicate in „Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare 19-2015”. Pe coloanele de scurgere s-au montat si piese de curățire la 0.3 m fata de suprafața finita a pardoselii.

Diametrele conductelor de canalizare ape menajere se pot citi de pe planșe.

Instalații exterioare de alimentare cu apa rece si apa calda

Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a căror apa Îndeplinește condițiile de potabilitate - Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevăzut surse de apa nepotabila si nici soluții de folosire a acesteia.

Alimentarea cu apa rece potabila si cu apa calda menajera de consum se va face de la rețeaua existenta, clădirea va avea un branșament distinct cu contor de apa rece si contor de apa calda, individuale.

Din căminul de racord, distribuția apei reci si a apei calde se va face ramificat, cu țeava PEHD PN10, avand diametrele si traseele notate pe planșe.Instalații exterioare de canalizare menajera

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 - „Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare ale localităților". La realizarea instalațiilor exterioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza țevi din PVC-KG .

Racordarea coloanelor de canalizare menajera interioare la rețeaua de canalizare menajera din incinta se va realiza din tuburi PVC-KG Dn 110 mm. In incinta se prevăd cămine de racord sau cămine de vizitare si cămine de schimbarea de direcție; acestea se vor fi prefabricate din PVC si vor fi acoperite cu capac si rama din fonta de tip carosabil sau necarosabil in funcție de locul in care se gaseste amplasat căminul. Legaturile dintre cămine se va face tot cu tuburi din PVC-KG.

Apele uzate menajere colectate prin rețeaua de canalizare din incinta vor fi conduse rețeaua de canalizare a orașului.

La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut seama de recomandările Normativului I9. Astfel s-a asigurat conductelor o panta continua, care sa permită scurgerea apelor uzate prin gravitație, respectandu-se gradul de umplere maxim admis de 0,65.

Instalații exterioare de canalizare pluviala

Se are în vedere preluarea apelor pluviale de pe clădire și de pe platformele carosabile si conducerea acestora spre rețeaua de canalizare pluviala proiectata in incinta.

Apa pluviala de pe clădiri si de pe alei se va dirija printr-un sistem de conducte, rigole si cămine de canalizare pluviala spre rețeaua de canalizare a orașului

Dimensiunile conductelor de apa pluviala si traseele acestora se pot citi de pe planurile si profilele cuprinse in acest volum.

Dispoziții finale

In execuție se vor respecta indicațiile cu privire la tehnologia de execuție, modul de depozitare si manipulare a materialelor, precum si normele de protecție a muncii cuprinse in:

 • -  Normativ 19-2015 - proiectarea si executarea instalațiilor sanitare;

 • -  Normativ C56 - pentru verificarea calitatii si recepției lucrărilor de construcții si instalații aferente;

 • -  Legea nr.10 - 1995 privind calitatea in construcții;

Norme republicane de protecția muncii si Regulamentului privind protecția si igiena muncii in construcții, beneficiarului îi revine responsabilitatea verificării proiectului la exigenta It (A, B, C, D, E, F).

FINISAJE INTERIOARE

în procesul de reabilitare a clădirii cinematografului se vor efectua lucrări de desfacere a finisajelor interioare: pardoseli, tavane false din gips carton sau placi din beton armat, placaje, corpuri de iluminat, corpuri sanitare.

Suprafețele orizontale și verticale se vor curăță și igieniza pentru a se pregăti pentru aplicarea noilor finisaje diferite în funcție de tipul spațiului.

Se vor curăță pereții si tavanele și se vor reface tencuielile, în spatiile în care înălțimea permite și va fi necesar se vor monta tavane false de gips carton pentru a ascunde sistemele de iluminare, de ventilație si climatizare.

Pardoselile vor fi finisate cu diferite tipuri de materiale: rășini epoxidice decorative, pardoseli poliuretanice, marmoleum, covor cauciuc electro-izolator, parchet vinii sau mocheta antifonică în funcție de destianția spațiului.

Tâmplăria ușilor interioare se va înlocui cu uși tâmplarie aluminiu, uși de lemn, uși metalice în funcție de destianția spațiului.

La demisol o parte din compartimentări vor fi realizate cu închideri mobile cu panouri fonoizolante retractabile cu usi încadrate.

Pereții si tavanele se vor gletui și se vor zugravi cu vopseli lavabile de culoare alba.

Deasupra tavanului din beton armat suspendat, situat deasupra sălii de spectacole, se vor dispune două straturi de termoizolație din vată minerală bazaltică de câte 10 cm grosime.

Finisajele grupurilor sanitare vor consta în: vopsea de tip latex, zona de protecție stropi din sticlă decorativă și zugrăveli lavabile de culoare albă la pereți si tavane.

Colțurile pereților și șpaleților se vor proteja cu colțare de aluminiu.

Scările metalice tehnice vor fi prevăzute cu balustrade metalice și vor fi vopsite cu vopsea de ulei. Balustrada metalică din casa scării (spațiul nr. 18) va fi vopsită cu vopsea de ulei și va avea montată mână curentă din lemn.

Cinematograful se dorește a se dota cu următoarele:

Elemente de mobilier:

 • •  Mobilier bar cafenea;

 • •  Pulturi de bar cafenea;

 • •  Scaune bar;

 • •  Mobilier snack-bar;

 • •  Mobilier casierie;

 • •  Stativ umerașe pentru garderobă dublu etajat;

 • •  Canapele foaier și hol de așteptare;

 • •  Obiecte sanitare pentru toate grupurile sanitare;

 • •  Scaune cinema;

 • •  Cortină sală de cinema;

 • •  Canapele cu fotolii și măsuțe culise;

 • •  Mese cu oglindă și scaune culise;

 • •  Dulapuri culise;

 • •  Mobilier birouri;

 • •  Scaune birou;

 • •  Dulapuri tip bibliotecă;

 • •  Dulapuri depozitare scunde cu uși;

 • •  Dulapuri depozitare cu uși;

 • •  Pult de lucru spațiu de proiecții;

 • •  Mobiler bar demisol; • •  Scaune bar;

 • •  Scaune sală multifuncțională;

 • •  Panouri lemn sistem de afișaj;

 • •  Polițe metalice pe sistem tiranți;

 • •  Scaune stackable rabatabile;

 • •  Masă de ședințe;

 • •  Scaune masă ședințe;

> > ’

 • •  Mese pliabile pe perete cu spațiu depozitare;

 • •  Scaune cu un picior ajustabile pe înălțime;

 • •  Scaune stackable cu măsuță;

 • •  Mese mobile ajustabile pe înălțime;

 • •  Cuiere.


Amenajare interioară:

 • •  Panouri de compartimentare retractabile;

 • •  Panouri fono-acustice;

 • •  Panouri decorative realizate din materiale fono-absorbante;

 • •  Panou decorative realizate din vegetație și corpuri de iluminat;

 • •  Panouri decorative cu licheni.
  Fig. 11 Imagine cu titlu informativ: panouri decorative cu licheni.

  Sursa: http://www.wabimoss.com/product/moss-wall-art-33x18/


  UPS Is a rwnbf» cf Regntrar nF Sur-dank          l ti   URS i$ a memlvr of Reg-«iai nF iiandwl; (lloMIngtl 11.1  Fig.12 Imagine cu titlu informativ: panouri decorative acustice fonoabsorbante Sursa: https://akara.ro/panouri-acustice-fonoabsorbante-textile.html

Amenajare exterioară:

• Grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate.


Dotări de accesibilitate:

 • •  Platforme mobile pentru persoane cu disabilități.

Dotări media:

 • •  Sistem proiecție cinema;

 • •  Scaune cinema

 • •  Sistem de sunet

 • •  Sistem Intercom Wireless

 • •  Sistem de lumini

 • •  Sistem mecanică de scenă;

 • •  Sistem de sonorizare pentru sala multifuncțională;

 • •  Sistem lumini pentru sala multifuncțională;

 • •  Sistem video pentru sala multifuncțională;

 • •  Sistem interactiv pentru sala interactiva 1;

 • •  Sistem interactiv pentru sala interactiva 2;

 • •  Sistem interactiv pentru sala interactiva 3;

 • •  Sistem de sunet pentru cafenea + foaier;

 • •  Sisteme de afisaj electronic pentru cafenea + foaier;

 • •  Cabluri pentru sistemul de sunet;

 • •  Cabluri pentu sistemul de lumini;

 • •  Accesorii.

  (A)


  ARCH I S>TU QI ODotări stingere incendii:

 • •  stingătoare de tip P.6.

 • •  stingătoare de tip G.5.

Lucrări exterioare:

Se vor desface tâmplăriile existente și grilajele. Tâmplăria propusă va fi din aluminiu cu geam tripan.

Ușile metalice alte postului trafo se vor recondiționa și se vor revopsi.

Suprafețele exterioare verticale se vor curăță de tencuielile degradate, se va realiza anveloparea termică a imobilului cu plăci de 10cm vata bazaltică în câmp, 5cm polistiren expandat pe elementele decorative ale fațadelor și se vor finisa cu tencuiala și zugrăveală simiar existent.

Se vor desface învelitorile tip terasă și se vor reface tip sistem cu material PVT de tip Fatrafol, și se vor termoizola cu vată minerală bazaltică cu grposimea de 15 cm.

Se va reface trotuarul de protecție 1m împrejurul clădirii și aleile din zona de evacuare din clădire cu pavaj dale similipiatră.

Regimul de înălțime a construcției după reabilitare nu se schimbă rămânând SP(tehnic)+D+P+1Ep, având înălțimea maximă de 12,52 m și înălțimea minimă de 3,99 m.

Suprafața totală construită a obiectivului de investiție după reabilitare nu se schimbă rămânând va fi de 1460 m2și suprafața desfășurată după reabilitare va rămâne de 2456,5 m2.

După reabilitare construcția va avea următoarele funcțiuni:

COD

DENUMIRE SPAȚIU

»

SUPRAFAȚĂ [m2]

ÎNĂLȚIME [m]

FINISAJ PARDOSELI

FINISAJ PEREȚI

FINISAJ TAVAN

1

Cafenea

80,27

2.93

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

tavan gips carton

2

Bar cafenea

15,18

2.93

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

tavan gips carton

3

Depozitare

4,88

2.93

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

tavan gips carton

4

Hol

12,17

2.93

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

tavan gips carton

5

Foaier

78,35

Hmin=2.93,

Hmax=4.15

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă și travertin

vopsea lavabilă

_

6

Snack Bar

11,84

2.93

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

7

Casă de bilete

3,71

2.93

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

8

Garderobă

8,21

2.93

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

9

Scară

20,48

Hmin=3.52,

Hmax=5.10

Marmură

vopsea lavabilă și travertin

vopsea lavabilă

10

Scară hol

7,3

Hmin=2.70,

Hmax=4.40

Marmură

vopsea lavabilă și travertin

vopsea lavabilă

11

Scară hol

7,12

Hmin=2.70,

Hmax=4.40

Marmură

vopsea lavabilă și travertin

vopsea lavabilă

12

Hol așteptare

65,5

2.95

Marmoleum

vopsea lavabilă și travertin

vopsea lavabilă

13

Grup sanitar femei

13,88

2.95

Rășină epoxidică decorativă

vopsea tip latex și plăci ceramice

tavan gips carton

14

Grup sanitar persoane cu disabilități

5,34

2.95

Rășină epoxidică decorativă

vopsea tip latex și plăci ceramice

tavan gips carton

15

Grup sanitar bărbați

14,22

2.95

Rășină epoxidică decorativă

vopsea tip latex și plăci ceramice

tavan gips carton

16

Sas

4,24

2.95

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

tavan gips carton

17

Birou

15,91

4.20

Parchet vinii

vopsea lavabilă

tavan gips carton

18

Casa scărilor

7,38

10.55

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

19

Culoar acces sală

30,95

Hmin=2.25,

Marmoleum

panouri lemn

panouri placaj de

spectacole

Hmax=6.60

furniruit

MDF perforat

20

Sală spectacole

444,44

Hmin=2.85,

Hmax=9.18

Mochetă antifonică

panouri placaj de MDF perforat

panouri placaj de MDF perforat

21

Scenă

62,76

8.03

Parchet vinii

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

22

Culise

32,96

3.2

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

23

Culise

26,72

3.20

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

24

Hol

9,77

Hmin=3.20,

Hmax=8.66

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

25

Culoar evacuare

16,8

Hmin=2.20,

Hmax=8.95

Marmoleum antiderapant

panouri placaj de MDF perforat

vopsea lavabilă

26

Culoar evacuare

16,73

Hmin=2.20,

Hmax=8.95

Marmoleum antiderapant

panouri placaj de MDF perforat

vopsea lavabilă

27

Sas

4,38

2.20

Mochetă antifonică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

28

Depozitare

5,83

8.45

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

29

Spațiu tehnic

9,12

8.21

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

30

Hol casa scărilor

34,53

Hmin=2.85,

Hmax=4.19

Marmură

vopsea lavabilă și rășină epoxidică decorativă

tavan gips carton

31

Hol evacuare

36,39

Hmin=2.27,

Hmax=4.19

Marmură

vopsea lavabilă și rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

32

Sas

4,71

2.20

Mochetă

vopsea

vopsea

antifonică

lavabilă

lavabilă

33

Depozitare

6,15

8.45

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

34

Spațiu tehnic

10,3

8.21

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

35

Hol casa scărilor

34,92

Hmin=2.85,

Hmax=4.19

Marmură

vopsea lavabilă și rășină epoxidică decorativă

tavan gips carton

36

Hol evacuare

40

Hmin=2.27,

Hmax=4.19

Marmură

vopsea lavabilă și rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

37

Hol

9,8

2.70

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

tavan gips carton

38

Grup sanitar femei

17,03

2.70

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

tavan gips carton

39

Grup sanitar persoane cu disabilități

5,14

2.70

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

tavan gips carton

40

Hol

9,1

2.70

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

tavan gips carton

41

Grup sanitar bărbați

18,56

2.70

Rășină epoxidică decorativă

vopsea lavabilă

tavan gips carton

42

Sas

3,84

2.70

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

43

Sală multifuncțională

163,44

2.70

Parchet vinii

vopsea lavabilă

tavan gips carton

44

Sală interactivă 1

36,64

2.70

Parchet vinii

vopsea lavabilă

tavan gips carton

45

Sală interactivă 2

42,83

2.70

Parchet vinii

vopsea

tavan gips

lavabilă

carton

46

Bar

13,27

2.70

Parchet vinii

vopsea lavabilă

tavan gips carton

47

Cameră grup de pompare apă și rezervor apă 2

11,75

Hmin=3.28,

Hmax=3.76

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

48

Zonă gradene

25,2

Hmin=2.27,

Hmax=2.70

Parchet vinii

vopsea lavabilă

tavan gips carton

49

Zonă gradene

19,83

Hmin=2.27,

Hmax=2.70

Parchet vinii

vopsea lavabilă

tavan gips carton

50

Depozitare

15,6

Hmin=3.28,

Hmax=3.76

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

51

Cameră grup de pompare apă și rezervor apă 1

21,14

Hmin=2.72,

Hmax=3.76

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

52

Casa scărilor

15,98

Hmin=2.27,

Hmax=4.29

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

53

Spațiu tehnic subsol

16,09

4.70

Beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

54

Casa scărilor

6,32

12.15

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

55

Casa scărilor

6,5

12.15

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

56

Culise

59,74

3.44

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

57

Spațiu tehnic

29,49

5.40

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

58

Spațiu tehnic

33,57

5.40

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

59

Post trafo

51,84

2.66

Beton

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

60

Hol

6,62

2.70

Parchet vinii

vopsea lavabilă

tavan gips carton

61

Cameră electrică

8,23

2.70

Covor cauciuc electro-

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

izolator

62

Casa scărilor

5,27

10.55

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

63

Sală interactivă 3

46,2

3.30

Parchet vinii

vopsea lavabilă

tavan gips carton

64

Sas

2,11

3.00

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

65

Hol

9,69

3.00

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă și fainață

vopsea lavabilă

66

Depozitare

6,76

4.50

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

67

Depozitare

6,39

3.00

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

68

Depozitare

5,77

3.00

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

69

Cameră electrică

6,32

3.00

Covor cauciuc electro-izolator

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

70

Cameră proiecție

41,08

3.00

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

71

Hol

4,41

3.00

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

72

Birou

6,03

3.00

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

73

Birou

9,36

3.00

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

74

Grup sanitar

5,52

3.00

Pardosea polioretanică

vopsea tip latex și plăci ceramice

vopsea lavabilă

75

Depozitare

5,88

4.50

Pardosea polioretanică

vopsea lavabilă

vopsea lavabilă

Total suprafețe utile: 2011,78m2.Organizare de șantier

Construcția existând deja, materialele principale vor fi depozitate în interiorul construcției în apropierea locului punerii în operă (plăci de rigips, schelet metalic din aluminiu, vata minerală sub formă de suluri, eurogletul în saci, finisajele de tip placi, etc.).

Prepararea mortarului pentru tencuieli și a betonului pentru pardoseli se va executa în curtea cinematografului, fiind vorba de cantități mici, sau aduse gata preparate, cu autovehicule.

Se atrage atenția că prin depozitarea interioară a materialelor să nu se blocheze circulația muncitorilor, astfel încât aceștia să-și poată desfășura activitatea în condiții bune.

Lucrările prevăzute la înălțime (gleturi, zugrăveli, tavane false, scafe) se vor executa de pe schele metalice tubulare, iar muncitorii obligatoriu vor folosi centuri de siguranță ce se vor fixa pe elemente rigide.

Lucrările de organizare de șantier propuse sunt:

 • - împrejmuire organizare de șantier;

 • - poarta de acces pietonala și poarta acces auto;

 • - montare banda de avertizare;

 • - montare panou organizare de șantier - 1 buc;

 • - montare panou PSI - 1 buc;

 • - montare WC ecologic - 2 buc;

 • - alimentarea cu energie electrica a organizării de șantier;

 • - dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și aducerea terenului la starea inițială;

La execuție se vor respecta prevederile documentației și a detaliilor de execuție cuprinse în faza de proiectare.

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele:

 • - Legea 319/1996 privind protecția muncii;

 • - Norme generale de protecția muncii;

 • - Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția și igiena muncii în construcții -ed.1995;

 • - Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime;

 • - Ord. MMPS 255/1955 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală;

-Ord. MLPAT 20N/11.07.1994- Normativ C300-1994;

 • - Alte acte normative în vigoare la data executării propriu-zise a lucrărilor.

Notă: Lucrările de execuție se vor desfășura numai în limitele incintei.

 • c) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Toate organizațiile, instituțiile se confruntă cu un anumit nivel de risc asociat cu diverse amenințări. Aceste amenințări pot fi rezultatul unor evenimente naturale, accidente sau acte intenționate pentru a provoca daune. Indiferent de natura amenințării, reprezentanții instituțiilor și organizațiilor au responsabilitatea de a limita sau de a gestiona riscurileprovenite din aceste amenințări în măsura în care este posibil. Evaluarea vulnerabilității consta în:

 • -  identificarea;

 • -  cuantificarea și probabilitatea apariției;

 • -  tratarea, eliminarea.

Modalitatea de abordare a evaluării riscului este stabilită în conformitate cu cerințele de siguranță, mediul de afaceri, numărul posibil de persoane afectate, valoarea daunelor posibile.

Necesitatea analizei de riscuri

Este relativ ușor să evaluezi pierderile în urma unui incident, indiferent de cauza care l-a produs, dar dificil să justifici investițiile înainte de producerea incidentului.

Analiza vulnerabilităților investiției, după realizarea lucrărilor propuse:

Nr. crt.

Identificarea vulnerabilităților

Cuantificarea si probabilitatea apariției vulnerabilităților f

Tratarea/eliminarea vulnerabilităților f

1.

Vulnerabi

lități cauzate de factori de risc antropici

1.1.

Riscul vandalizării

Estimam valoarea pagubelor (distrugere și sustragere) la aproximativ 10 % din valoarea de inventar a construcției Risc scăzut

Clădirea va avea montat un sistem de antiefracție, care va funcționa non-stop, după încheierea lucrărilor.

2.

Vulnerabilități cauzate de factori de risc naturali *

2.1.

Riscul alunecărilor de teren

Terenul se prezintă stabil. Estimam un risc foarte scăzut

Terenul nu ridica probleme de pierdere a stabilității.

2.2.

Schimbări climatice

Estimam un risc foarte scăzut

Prin înlocuirea elementelor deteriorate a acoperișurilor tip terasă cu atice protejate cu șorțuri de tablă se elimina efectele negative produse de evenimente climatice.

 • d) Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-ll-a-A-06115. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

 • e) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultați înurma realizării lucrărilor de intervenție

Confrom CF nr 449646

 • - Suprafață teren: 2207mp

 • - Suprafață construită: 1338mp

 • - Suprafață desfășurată: 2456,5mp

 • - POT: 60,63%

 • - CUT: 1,113

 • - Regim de înălțime: Sp(tehnic)+D+P+1E

Confrom CF nr 401251

 • - Suprafață teren: 1577mp

 • - Suprafață construită totală: 1577mp,

 • - din care suprafața consturită a Cinematografului Timiș: 122mp

 • - Suprafață desfășurată: 12060mp

 • - POT: 100%

 • - CUT: 7.647

 • - Regim de înălțime: S+P+8E

-Suprafață constuită totală: 1460mp

-Suprafață desfășurată totală: 2578,5mp

-Regim de înălțime: Sp(tehnic)+D+P+1E

-Categoria de importanță: B- deosebită;

-Clasa de importanță: II;

-Clasa de risc seismic: Rs III.

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nivel echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare. Sala este echipată cu instalație de iluminat și de ventilat în stare parțial funcțională dar învechite, instalație de sunet care cuprind boxe, mixer, instalații pentru proiecția filmelor sunt invechite și nefuncționale.

în momentul de față clădirea este branșată la utilități și prin realizarea soluțiilor recomandate de reparații, înlocuirea elementelor deteriorate și aducerea de îmbunătățiri la sistemul de iluminat, de ventilat si climatizare (introducerea de corpuri de iluminat performante de tip LED), nu va duce la depășirea consumurilor inițiale.

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției: 20 luni, din care lucrări de execuție: 13 luni.

Durata de execuție a lucrărilor

Activitate

Obținere avize

Proiectare și inginerie Organizare achiziție publică

Comisioane, taxe

Asistența tehnică

Organizarea de șantier

Construcții și instalații

a. Desfaceri, demolări

b. Consolidare structură

c. Reparații acoperiș

d. Montare tâmplărie

e. Finisaje interioare

f. Finisaje exterioare

g. Instalații electrice

h. Instalații sanitare

i. Instalații hidranți

j. Instalații termice

k. Conducte și accesorii în CI

I. Instalație ventilație

Montaj utilaj tehnologic

Utilaje cu montaj

Dotări • 5.4. Costurile estimative ale investiției

Soluția I (Optimă)

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF "TIMIȘ”

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare*2 (fara TVA)

TVA

Valoare cuTVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

143.626,80

27.289,09

170.915,89

Total Capitolul 2

143.626,80

27.289,09

170.915,89

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

13.083,20

2.485,81

15.569,01

3.1.1 Studii de teren

4.025,60

764,86

4.790,46

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

9.057,60

1.720,94

10.778,54

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.032,00

956,08

5.988,08

3.3.

Expertiza tehnică

7.044,80

1.338,51

8.383,31

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirii

12.076,80

2.294,59

14.371,39

3.5.

Proiectare

125.800,00

23.902,00

149.702,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

30.192,00

5.736,48

35.928,48

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizaților

35.224,00

6.692,56

41.916,56

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de execuție

10.064,00

1.912,16

11.976,16

3.5.6. proiect tehnic si detalii de execuție

50.320,00

9.560,80

59.880,80

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Audit financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnică

243.837,54

16.827,01

260.664,55

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

88.563,20

16.827,01

105.390,21

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

53.137,92

10.096,20

63.234,12

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat re către Inspectoratul de Stat in Construcții

35.425,28

6.730,80

42.156,08

3.8.2. Dirigentie de șantier

155.274,34

0,00

155.274,34

Total Capitolul 3

406.874,34

47.804,00

454.678,34

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

8.780.554,30

1.668.305,32

10.448.859,62

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

22.392,90

4.254,65

26.647,55

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

2.010.152,00

381.928,88

2.392.080,88

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

5.442.737,00

1.034.120,03

6.476.857,03

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 4

16.255.836,20

3.088.608,88

19.344.445,08

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

81.279,18

15.443,04

96.722,23

5.1.1. Lucrări de construcții și instalata aferente organizări de șantier

81.279,18

15.443,04

96.722,23

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

99.306,38

0,00

99.306,38

5.2.1. Comisioanele si dobânzilor aferente creditului banei finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor in construcții

9.027,85

0,00

9.027,85

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

45.139,27

0,00

45.139,27

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor -CSC

45.139,27

0,00

45.139,27

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

3.353.820,11

637.225,82

3.991.045,93

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 5

3.534.405,67

652.668,87

4.187.074,54

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL

20.340.743,02

3.816.370,84

24.157.113,85

Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

9.027.853,18

1.715.292,10

10.743.145,29Data: 11.05.2020

Beneficiar, Municipiul Timișoara

*2) în prețuri la daa de 11.05.2020; 1 euro= 4,8295

întocmit

Deviz pe obiect conf. Anexa 8 din H.G. 907

DEVIZUL OBIECTULUI REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF "TIMIȘ

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

cap.4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

18.721,06

3.557,00

22.278,06

4.1.2

Rezistenta

1.298.753,70

246.763,20

1.545.516,90

4.1.3

Arhitectura

4.554.139,43

865.286,49

5.419.425,92

4.1.4

Instalații

2.908.940,11

552.698,62

3.461.638,73

4.1.4.1 Instalații electrice

1.560.188,44

296.435,80

1.856.624,24

4.1.4.2 Instalații sanitare

193.004,63

36.670,88

229.675,51

4.1.4.3 Instalații termice

463.096,75

87.988,38

551.085,13

4.1.4.4 Instalații ventilație si climatizare

692.650,29

131.603,56

824.253,85

TOTAL 1 - subcapitol 4.1

8.780.554,30

1.668.305,32

10.448.859,62

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice si funcționale

22.392,90

4.254,65

26.647,55

TOTAL II - subcapitol 4.2

22.392,90

4.254,65

26.647,55

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2.010.152,00

381.928,88

2.392.080,88

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

5.442.737,00

1.034.120,03

6.476.857,03

4.6

Active necorporale

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

7.452.889,00

1.416.048,91

8.868.937,91

Total deviz pe obiect (Total l+Total ll+Total III)

16.255.836,20

3.088.608,

U/ întocmit,!

S.C. ARKfilSoluția II (Maximală)

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF ”TIMIȘ”

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare*2 (fara TVA)

TVA

Valoare cuTVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

143.626,80

27.289,09

170.915,89

Total Capitolul 2

143.626,80

27.289,09

170.915,89

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

13.083,20

2.485,81

15.569,01

3.1.1 Studii de teren

4.025,60

764,86

4.790,46

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

9.057,60

1.720,94

10.778,54

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.032,00

956,08

5.988,08

3.3.

Expertiza tehnică

7.044,80

1.338,51

8.383,31

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirii

12.076,80

2.294,59

14.371,39

3.5.

Proiectare

125.800,00

23.902,00

149.702,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

30.192,00

5.736,48

35.928,48

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizaților

35.224,00

6.692,56

41.916,56

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de execuție

10.064,00

1.912,16

11.976,16

3.5.6. proiect tehnic si detalii de execuție

50.320,00

9.560,80

59.880,80

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Audit financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnică

248.122,52

16.827,01

264.949,52

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

88.563,20

16.827,01

105.390,21

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

53.137,92

10.096,20

63.234,12

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat re către Inspectoratul de Stat in Construcții

35.425,28

6.730,80

42.156,08

3.8.2. Dirigentie de șantier

159.559,32

0,00

159.559,32

Total Capitolul 3

411.159,32

47.804,00

458.963,32

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

9.066.219,22

1.722.581,65

10.788.800,87

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

22.392,90

4.254,65

26.647,55

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

2.010.152,00

381.928,88

2.392.080,88

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

5.442.737,00

1.034.120,03

6.476.857,03

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 4

16.541.501,12

3.142.885,21

19.684.386,33

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

82.707,51

15.714,43

98.421,93

5.1.1. Lucrări de construcții și instalata aferente organizări de șantier

82.707,51

15.714,43

98.421,93

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

102.464,41

0,00

102.464,41

5.2.1. Comisioanele si dobânzilor aferente creditului banei finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor in construcții

9.314,95

0,00

9.314,95

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

46.574,73

0,00

46.574,73

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor - CSC

46.574,73

0,00

46.574,73

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

3.411.810,09

648.243,92

4.060.054,00

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 5

3.596.982,00

663.958,34

4.260.940,35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL

20.693.269,24

3.881.936,65

24.575.205,89

Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

9.314.946,43

1.769.839,82

11.084.786,25Data: 11.05.2020

Beneficiar, Municipiul Timișoara *2) în preturi la daa de 11.05.2020; 1 euro= 4,8295

întocmit
ARCHI^>TUDIO

Mun.Petrosani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006@qmail.com


Deviz pe obiect conf. Anexa 8 din H.G. 907

DEVIZUL OBIECTULUI REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF "TIMIȘ"

întocmit, S.C. AF^


ITUDriS^R.


,.L


Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

cap.4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

47.287,55

8.984,63

56.272,19

4.1.2

Rezistenta

1.413.019,67

268.473,74

1.681.493,40

4.1.3

Arhitectura

4.696.971,89

892.424,66

5.589.396,55

4.1.4

Instalații

2.908.940,11

552.698,62

3.461.638,73

4.1.4.1 Instalații electrice

1.560.188,44

296.435,80

1.856.624,24

4.1.4.2 Instalații sanitare

193.004,63

36.670,88

229.675,51

4.1.4.3 Instalații termice

463.096,75

87.988,38

551.085,13

4.1.4.4 Instalații ventilație si climatizare

692.650,29

131.603,56

824.253,85

TOTAL 1 - subcapitol 4.1

9.066.219,22

1.722.581,65

10.788.800,87

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice si funcționale

22.392,90

4.254,65

26.647,55

TOTAL II - subcapitol 4.2

22.392,90

4.254,65

26.647,55

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2.010.152,00

381.928,88

2.392.080,88

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

5.442.737,00

1.034.120,03

6.476.857,03

4.6

Active necorporale

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

7.452.889,00

1.416.048,91

8.868.937,91

Total deviz pe obiect (Total l+Total ll+Total III)

16.541.501,12

3.142.885,21

1 19.684.386,33Soluția III (Minimală)

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF ”TIMIS”

y

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare*2 (fara TVA)

TVA

Valoare cuTVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

143.626,80

27.289,09

170.915,89

Total Capitolul 2

143.626,80

27.289,09

170.915,89

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1.

Studii

13.083,20

2.485,81

15.569,01

3.1.1 Studii de teren

4.025,60

764,86

4.790,46

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3 Alte studii specifice

9.057,60

1.720,94

10.778,54

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

5.032,00

956,08

5.988,08

3.3.

Expertiza tehnică

7.044,80

1.338,51

8.383,31

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirii

12.076,80

2.294,59

14.371,39

3.5.

Proiectare

125.800,00

23.902,00

149.702,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

30.192,00

5.736,48

35.928,48

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizaților

35.224,00

6.692,56

41.916,56

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de execuție

10.064,00

1.912,16

11.976,16

3.5.6. proiect tehnic si detalii de execuție

50.320,00

9.560,80

59.880,80

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Audit financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnică

242.932,03

16.827,01

259.759,04

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

88.563,20

16.827,01

105.390,21

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

53.137,92

10.096,20

63.234,12

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat re către Inspectoratul de Stat in Construcții

35.425,28

6.730,80

42.156,08

3.8.2. Dirigentie de șantier

154.368,83

0,00

154.368,83

Total Capitolul 3

405.968,83

47.804,00

453.772,83

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

8.720.186,80

1.656.835,49

10.377.022,29

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

22.392,90

4.254,65

26.647,55

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

2.010.152,00

381.928,88

2.392.080,88

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

5.442.737,00

1.034.120,03

6.476.857,03

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 4

16.195.468,70

3.077.139,05

19.272.607,75

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

80.977,34

15.385,70

96.363,04

5.1.1. Lucrări de construcții și instalata aferente organizări de șantier

80.977,34

15.385,70

96.363,04

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

98.639,02

0,00

98.639,02

5.2.1. Comisioanele si dobânzilor aferente creditului banei finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor in construcții

8.967,18

0,00

8.967,18

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

44.835,92

0,00

44.835,92

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor - CSC

44.835,92

0,00

44.835,92

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

3.341.565,51

634.897,45

3.976.462,95

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 5

3.521.181,87

650.283,14

4.171.465,01

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL

20.266.246,20

3.802.515,29

24.068.761,49

Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

8.967.183,84

1.703.764,93

10.670.948,77Data: 11.05.2020

Beneficiar, Municipiul Timișoara *2) în preturi la daa de 11.05.2020; 1 euro= 4,8295

întocmit

URS ii 3 mcir-br* .if Regia rar of S’andanfi O taMrngfl 414.


URS Ir a membw of Ik-g a-j> cf Sta.-xl.Mdi (Moidtnți) t td.


Deviz pe obiect conf. Anexa 8 din H.G. 907

DEVIZUL OBIECTULUI REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF "TIMIȘ"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

cap.4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

18.721,06

3.557,00

22.278,06

4.1.2

Rezistenta

1.262.533,20

239.881,31

1.502.414,51

4.1.3

Arhitectura

4.529.992,43

860.698,56

5.390.690,99

4.1.4

Instalații

2.908.940,11

552.698,62

3.461.638,73

4.1.4.1 Instalații electrice

1.560.188,44

296.435,80

1.856.624,24

4.1.4.2 Instalații sanitare

193.004,63

36.670,88

229.675,51

4.1.4.3 Instalații termice

463.096,75

87.988,38

551.085,13

4.1.4.4 Instalații ventilație si climatizare

692.650,29

131.603,56

824.253,85

TOTAL 1 - subcapitol 4.1

8.720.186,80

1.656.835,49

10.377.022,29

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice si funcționale

22.392,90

4.254,65

26.647,55

TOTAL II - subcapitol 4.2

22.392,90

4.254,65

26.647,55

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2.010.152,00

381.928,88

2.392.080,88

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

5.442.737,00

1.034.120,03

6.476.857,03

4.6

Active necorporale

TOTAL III - subcapitol 4.3+4.4+4.5+4.6

7.452.889,00

1.416.048,91

8.868.937,91

Total deviz pe obiect (Total l+Total ll+Total III)

16.195.468,70

3.077.139,05

19.272.607,75

întocmit

S.C. ARCHISTUDIO S.R.L.
 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare

f

Nu e cazul.

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ amortizare a investiției

Costurile operaționale sunt acele costuri generate în cursul activității curente.

Categoriile de cheltuieli de operare sunt următoarele:

 • •  costuri cu întreținerile anuale - se referă la cheltuielile pentru utilități ca urmare a consumului de apa, energie electrică;

 • •  costuri cu personalul - se referă la cheltuielile salariale pentru personalul angajat;

 • •  costuri de mentenanță - se referă la costurile cu reparațiile periodice care se realizează ca urmare a deteriorării lucrărilor.

Plățile acestor cheltuieli se vor face de către beneficiar.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

 • a) Impactul social și cultural

Realizarea investiției va avea un impact social pozitiv prin promovarea desfășurării activităților culturale de diferite tipuri, într-un spațiu amenajat conform cerințelor de calitate și confort.

Prin implementarea investiției se vor crea premisele creșterii importanței turismului și culturii, ca factori care stimulează creșterea economică, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului. De asemenea, prin implementarea proiectului se va asigura creșterea numărului de turiști, prin valorificarea potențialului turistic cultural local și regional pe piața turistică națională și internațională.

 • b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

Obiectul acestor estimări este evidențierea efectelor economice directe, indirecte și induse asupra locurilor de muncă. Toate persoanele ce lucrează pentru proiect (specialiști, ingineri, operatori de echipamente, proiectanți, muncitori) reprezintă angajarea directă a forței de muncă.

»

Persoanele care sunt incluse în circuitul economic al proiectului fără a avea o implicare directă, beneficiază de efecte indirecte asupra locurilor de muncă prin efectul multiplicator (ex. fabricanți de materiale de construcții, șoferi de camioane, personal administrativ).După integrarea clădirii în circuitul cultural și turistic al municipiului, ca și spațiu multifuncțional capabil să găzguiască evenimente socio-culturale simultane, se vor asigura locuri de muncă permanente pe durata de funcționare a acestuia prin necesitatea angajării de personal cafilicat și necalificat.

 • c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate

Nu este cazul.

 • 5.6. Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

 • a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Investiția se încadrează în Directivele Uniunii Europene, adoptate și de țara noastră, în ceea ce privește egalitatea de șanse prin asigurarea condițiilor minime de protecție a proprietății, a siguranței în exploatare, a securității la incendiu și a normelor de igiena și sănătate a oamenilor.

Imobilul și terenul aferent sunt situate în intravilan și aparțin domeniului public al Primăriei Municipiului Timișoara.

Conform extrasului de carte funciară nr. 449646, terenul este înscris cu nr. cadastral 449646, nr. top. 449646 si o suprafață de 2207 m2 și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 449646-C1, avand suprafața construită de 1338 m2 conform C.F.

Conform extrasului de carte funciară nr. 401251, terenul este înscris cu nr. cadastral 401251, nr. top. 401251 si o suprafață de 1577 m2 și are o construcție inregistrată cu nr. cad. 401251-C1, avand suprafața construită de 1577 m2 conform C.F., din care Cinematograful Timiș utilizează 122 m2 din parterul comercial al construicției, cu acces din Piața Victoriei.

însumând cele doua suprafețe Cinematograful Timiș are o suprafață totală construită 1460 m2, suprafață desfășurată măsurată în proiect de 2456,5 m2, cu un regim de înălțime: SP(tehnic)+D+P+1 Ep.

Nu este necesara întocmirea documentațiilor hidrologice și hidrogeotehnice.

Necesitatea realizării investiției este justificată de necesitatea de a asigura orașului spații modernizate în care să se poată organiza evenimente socio-culturale de amploare, de deficiențele existente la construcția existentă în ceea ce privește cerințele esențiale de calitate și recomandările expertizei tehnice, precum și de importanța punerii în funcțiune a clădirii, care, prin poziția ultra-centrală, este un factor de aport al vizitatorilor și turiștilor în zonă.

Perioada de referință: 20 ani. • b) Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Funcționalitatea obiectivului de investiții este de spațiu multi-funcțional socio-cultural și cafenea. Cererea de bunuri și servicii se referă în acest caz la asigurarea capacității obiectivului astfel încât să poată deservi populația existentă precum și pe cea preconizată în următoarea perioadă în ceea ce privește educația cinefilă, teatrală, muzicală și de artă vizuală.

 • c) Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Analiza Cost - Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct de vedere al beneficiilor și costurilor) impactul socio-economic datorat implementării proiectului. Impactul trebuie să fie evaluat în comparație cu obiective predeterminate, analiza realizându-se în mod uzual prin luarea în considerare a tuturor indivizilor afectați de acțiune, în mod direct sau indirect.

Costurile investiției sunt acele costuri generate prin punerea în funcțiune a proiectului.

 • •  Costuri cu terenul - nu este cazul.

 • •  Costuri de construcții/clădiri: reprezintă valoarea totala a lucrărilor stabilite de către proiectant pentru realizarea construcției.

 • •  Echipamente noi: valoarea de achiziție a dotărilor și utilajelor necesare implementării proiectului.

 • •  Costuri de înlocuire a echipamentelor/dotărilor - sunt acele costuri care apar ca urmare a uzurii normale și îmbătrânirii în timp a echipamentelor precum și datorită furturilor.

 • •  Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul perioadei de analiză este dată de valoarea potențială de valorificare.

 • d) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc vizează estimarea distribuției de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanță financiară și economică. Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată și deviație standard a acestor indicatori.

Managementul riscului presupune următoarele etape:

o Identificarea riscului

o Analiza riscului

o Reacția la risc

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali.

Reacția la Risc - cuprinde măsuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.Numim risc nesiguranța asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:

 • -  un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

 • -  efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigura;

 • -  atât evenimentul cat și efectul acestuia sunt incerte

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului Aceasta etapa este utila în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importantei riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru această etapa, esențială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de apariție și impactul produs.

Reacția la Risc. Tehnici de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii:

 • -  Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

 • -  Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de asigurare, garanții);

 • -  Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului.

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

S-au luat în calcul trei scenarii care au fost analizate din punct de vedere tehnic, economic, financiar si al sustenabilitătii riscurilor:

> Scenariul 1:

 • •  Se va reface zona de acces în incinta obiectivului de investiții din fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial. Se va desface tâmplăria pvc, soclul și zona de perete din partea dreaptă pentru a realiza un perete transparent de sticlă cu două uși duble, cu tâmplărie aluminiu și geam tripan. Se va monta un sistem de afișaj electronic tip TV în vitrină, încadrat de finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate;

 • •  Se va desface signalistica existentă și se va realiza o copertina pe structură metalică și finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate. în structura copertinei se va încadra signalistica compusă din litere volumetrice luminate din exterior;

 • •  Se vor verifica și se vor reabilita învelitorile de tip terasă. înainte de realizarea învelitorii noi de tip terasă cu sistem cu finisaj membrana PVC de tip Fatrafol și straturi de termoizolație realizate din vata minerală bazaltică în grosime însumată totală de 35cm se vor desface toate straturile de termo-hidroizolație actuale care nu mai sunt necesare;

 • •  Se vor desface și înlocui cu elemente noi sorturile de tablă de la atice;

 • •  Se vor curăță tencuielile exterioare degradate si se va realiza anveloparea termică a imobilului cu 10cm vata bazaltică în câmp, 5cm polistiren expandat pe elementele decorative ale fațadelor și se va tencui și zugrăvi cu materiale și culoare similare existent;

 • •  Tâmplăria și grilajele metalice de ventilare existente la postul trafo se vor păstră și se va recondiționa;

 • •  Se vor desface toate tâmplăriile și grilajele exterioare ale obiectivului de investiții și se vor înlocui cu tâmplărie nouă de aluminiu cu gream tripan;

 • •  Se va desface finisajul de călcare pe o lățime de 1m împrejurul clădirii și în zonele de evacurare a vizitatorilor și se va realiza un trotuar de protecție din pavaj dale similipiatră. în zonele de evacuare se vor monta corpuri de iluminat în pardoseaua exterioară;

 • •  în zonele de evacuare a vizitatorilor se vor realiza și monta pe structură metalică sisteme complete de grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate;

 • •  Se vor realiza două goluri de uși din zona holului si al foaierului (spațiul 05) prin desfacerea tâmplăriei, a unei porțiuni de soclu pentru a facilita evacuarea din acea zonă;

ARCHI^>TUDIO

Mun.Petroșani, jud.Hunedoara ;TEL:0722 /779324; FAX:0254/549096; proiectare2006@qmail.com


La interior se vor păstră și recondiționa placările cu travertin roșu de pe pereții si stâlpii din foaier în zona scărilor (spațiile 05, 09, 10, 11 și 12), și placarea de pe stâlpii din holurile de evacuare (spațiile 31 si 36);

Se vor desface toate finisajele interioare aplicate pe pereți, placările verticale și se vor curăța pereții de tencuielile degradate;

Se vor desface toate finisajele interioare ale pardoselilor, toate palcajele cu gips carton, lemn si alte materiale;

Se vor desface toate finisajele interioare ale tavanelor false, de gips carton, placi de beton armat, lemn, metal, alte materiale și se vor curăța de tencuielile degradate;

Se vor desface toate tâmplăriile interioare existente și se vor înlocui cu tâmplării noi: la grupurile sanitare se vor monta tâmplării de lemn celular, accesul în sala de spectacole și în sala multifuncțională uși de lemn cu toc ascuns, ușa acces din sala de spectacole în culise va fi placată cu panouri simialr sala spectacole, uși cu tâmplăria de aluminiu spre spațiile tehnice.

La nivelul parterului se vor desface toate închiderile ușoare și placările în vederea obținerii unui spațiu cat mai mare pentru a putea realiza noua compartimentare din gips-carton pe structura metalica pentru cafenea (spațiile 01 si 02) și pentru zona de foiaier, snack-bar, casierie și garderobă (spatiile 05, 06, 07 și 08). Se vor folosi finisaje moderne, în pardoselile cafenelei și a foaierului se vor integra benzi led.

Spațiile destinate grupurilor sanitare se vor reorganiza pentru a crea loc unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități pe lângă grupurile sanitare pe sexe.

Sala de spectacole își va păstră forma. Se vor desface toate finisajele interioare, inclusiv panourile ce alcătuiesc tavanul. Se vor reconfigura treptele pentru a acomoda scaune noi, pe alocuri vor fi necesare trepte suplimentare pentru a se menține înclinația existentă. Se va desface scena existentă și se va realiza o scenă noua pe structură metalică, cu o deschidere mai mare. Se va desface cortina existentă și se va monta o cortină noua pe o noua poziție, după noul contur al scenei. Se vor realiza două goluri de uși cu înălțimea de 2.40m pentru acces direct în culise. Se vor muta ușile de pe culoarul de evacuare și se vor realiza două goluri de geamuri pentru aport de aer proaspăt pe culoarele de evacuare. Pe pereți se vor aplica materiale profesionale destinate sălilor de spectacole, pe o structură metalică ce va încadra un sistem de iluminat arhitectural. Tavanul se va reface într-o formă similar existentului, din același tip de material ca și pe pereți. în tavan se vor realiza 6 găuri, prin desfacerea tuturor straturilor necesare cu excepția structurii, pentru 6 trape de desfumare.

Se vor verifica toate elementele metalice de ancorare a plafonului fals actual din sala de spectacole și se vor înlocui și completa cele degradate. Dacă în urma reverificării stării structurii de rezistență se constată că degradările au continuat, atrunci se recomandă înlocuirea totală a structurii plafonului suspendat. Verificarea ancorelor se va putea face și de pe podini de circulație din pod cu luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii (evitarea circulației pe plafonul suspendat, folosirea obligatorie a centurii de siguranță, remedierea operativă a fiecărei ancore).Toate spațiile tehnice se vor igieniza, se vor tencui si zugravi se vor aplica finisaje de pardoseli noi, se vor schimba tâmplăriile.

Toate scările metalice din spații tehnice și din casele scărilor de vor desface. Se vor realiza scări metalice noi (spațiile 29, 34, 54 și 55)

Spațiile tehnice de deasupra culiselor se vor igieniza.

La casele de scări circulare și holurile de evacuare se vor desface placările și se vor aplica materiale noi pentru finisajele pereților și a pardoselilor.

La demisol se vor desface toate finisajele aplicate pe tavane, pardoseli și pereți, toate închiderile ușoare, nestructurale pentru a putea realiza spații cat mai mari.

Spațiul liber ce va rezulta în urma desfacerilor, la demisol, va fi compartimentat astfel: grupuri sanitare pe sexe și pentru persoanele cu disabilități, poziționate sub grupurile sanitare de la cota +1,60, sala multifuncțională cu bar penru evenimente, sală interactivă 1 și sală interactivă 2, depozitare, camera electrică si camere grup de pompare ape și rezervoare apă.

închiderile între sălile interactive și sala multicunțională vor fi retractabile, cu panouri mobile și ușă fixa de un metru încadrată unde este cazul. Cele trei spații principale de la demisol vor putea funcționa separat sau împreună.

La demisol se va realiza un tavan fals de gips carton, pe el se vor monta corpurile de iluminat, iar în sala multifuncționlă se va monta un sistem de afisaj mobil cu montare pe șine amplasate în tavanul fals. Panourile de afisaj vor fi din lemn pe cardu metalic si vor putea fi stocate în depozitare.

Treptele dinspre holurile de evacuare se vor elibera de închiderile ușoare și se vor transforma în gradene, păstrând 1,20m lățime trepte pentru evacuare. La cota -0,22m se vor realiza închiderile dintre holurile de evacuare și sala multifuncționlă prin cu panouri mobile și uși fixe de un metru încadrate pentru evacuare.

Cu acces de la demisol spațiul casei scării (spațiul 62) ce facilitează accesul către sala interactivă 3 se va elibera de scara existentă în vederea realizării unei scări noi, arhitecturale, cu trepte în consolă, lumini integrate cu activate cu sistem tactil.

Spațiul interactiv 3 va fi igienizat și se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli.

Cu acces din exterior, casa scării (spațiul 18) se va igieniza, se va desface balustrada existentă și se va înlocui cu o balstradă nouă metalica cu mană curentă de lemn.

Accesul la biroul administrativ se va putea face și din exterior pe scara mai sus menționată dar și prin interior. Acest spațiu se va igieniza, se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli.

Spațiul de la subsol cu acces din holul de evacuare se va igieniza.

Pe scara mai sus menționată (spațiul 18) se va realiza accesul către etaj, care va fi igienizat. Se vor desface toate finisajele existente si se va tencui si zugravi, se va aplica pardosea nouă. Se va amenaja un grup sanitar pe poziția celui existent.

Spațiile tehnice cu acces de la nivelul etajului se vor igieniza.

 • •  Pentru a facilita accesul persoanelor cu disabilități de vor monta 3 platforme mobile electrice. Prima structură, cu acces din foaier va putea coborâ la demisol sau va putea urca in holul de așteptare. A doua structură va face legătură între culoarul de acces în sala de spectacole și sala de spectacle. A treia structură va realiza legătură între sala multifuncțională de la demisol si holul de evacuare.

> >

 • •  Toate spațiile se vor dota cu mobilier nou și cu sisteme electronice moderne, necesare bunei funcționări a tuturor spațiilor în funcție de noile lor destiantii.

 • •  Se vor reproiecta și reface în întregime instalațiile electrice, sanitare, termice, de ventilare și climatizare.

 • •  Se vor reface branșamentele la utilităti.

I                                                                           5

> Soluția 2:
 • •  Se va reface zona de acces în incinta obiectivului de investiții din fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial. Se va desface tâmplăria pvc, soclul și zona de perete din partea dreaptă pentru a realiza un perete transparent de sticlă cu două uși duble, cu tâmplărie aluminiu și geam tripan. Se va monta un sistem de afișaj electronic tip TV în vitrină, încadrat de finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate;

 • •  Se va desface signalistica existentă și se va realiza o copertina pe structură metalică și finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate. în structura copertinei se va încadra signalistica compusă din litere volumetrice luminate din exterior;

 • •  Se vor verifica și se vor reabilita învelitorile de tip terasă. înainte de realizarea învelitorii noi de tip terasă cu sistem cu finisaj membrana PVC de tip Fatrafol și straturi de termoizolație realizate din vata minerală bazaltică în grosime însumată totală de 35cm se vor desface toate straturile de termo-hidroizolație actuale care nu mai sunt necesare;

 • •  Se vor desface și înlocui cu elemente noi sorturile de tablă de la atice;

 • •  Se vor curăță tencuielile exterioare degradate si se va realiza anveloparea termică a imobilului cu 10cm vata bazaltică în câmp, 5cm polistiren expandat pe elementele decorative ale fațadelor și se va tencui și zugrăvi cu materiale și culoare similare existent;

 • •  Tâmplăria și grilajele metalice de ventilare existente la postul trafo se vor păstră și se va recondiționa;

 • •  Se vor desface toate tâmplăriile și grilajele exterioare ale obiectivului de investiții și se vor înlocui cu tâmplărie nouă de aluminiu cu gream tripan.

 • •  Se va desface finisajul de călcare pe o lățime de 1m împrejurul clădirii și în zonele de evacurare a vizitatorilor și se va realiza un trotuar de protecție din pavaj dale similipiatră. în zonele de evacuare se vor monta corpuri de iluminat în pardoseaua exterioară;

 • •  în zonele de evacuare a vizitatorilor se vor realiza și monta pe structură metalică sisteme complete de grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate;Se vor realiza două goluri de uși din zona holului si al foaierului (spațiul 04 si 05) prin desfacerea tâmplăriei, a unei porțiuni de soclu și a unei zone de perete pentru a facilita evacuarea din acea zonă;

Golul realizat din spațiul hol (spațiul 04) ca fi continuat cu un sas din sticlă pe structură metalică cu ieșire pe terasa neînchisă si neclimatizată;

Terasa va avea ca finisaj de calcare dale tip piatră și va fi bordată pe o latură de o structrură metalică închisă cu tablă perforată, vopsita alb, ce va conține corpuri de iluminat și mici grădini verticale. Evacuarea de pe terasa în exterior se va face printr-o usa metalică cu deschidere manuală și automată;

La interior se vor păstră și recondiționa placările cu travertin roșu de pe pereții si stâlpii din foaier în zona scărilor (spațiile 05, 09, 10, 11 și 12), și placarea de pe stâlpii din holurile de evacuare (spațiile 31 si 36);

Se vor desface toate finisajele interioare aplicate pe pereți, placările verticale și se vor curăța pereții de tencuielile degradate;

Se vor desface toate finisajele interioare ale pardoselilor, toate palcajele cu gips carton, lemn si alte materiale;

Se vor desface toate finisajele interioare ale tavanelor false, de gips carton, placi de beton armat, lemn, metal, alte materiale și se vor curăța de tencuielile degradate;

Se vor desface toate tâmplăriile interioare existente și se vor înlocui cu tâmplării noi: la grupurile sanitare se vor monta tâmplării de lemn celular, accesul în sala de spectacole și în sala multifuncțională uși de lemn cu toc ascuns, ușa acces din sala de spectacole în culise va fi placată cu panouri simialr sala spectacole, uși cu tâmplăria de aluminiu spre spațiile tehnice.

La nivelul parterului se vor desface toate închiderile ușoare și placările în vederea obținerii unui spațiu cat mai mare pentru a putea realiza noua compartimentare din gips-carton pe structura metalica pentru cafenea (spațiile 01 si 02) și pentru zona de foiaier, snack-bar, casierie și garderobă (spatiile 05, 06, 07 și 08). Se vor folosi finisaje moderne, în pardoselile cafenelei și a foaierului se vor integra benzi led.

Spațiile destinate grupurilor sanitare se vor reorganiza pentru a crea loc unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități pe lângă grupurile sanitare pe sexe.

Sala de sepectacole își va păstră forma. Se vor desface toate finisajele interioare, inclusiv panourile ce alcătuiesc tavanul. Se vor reconfigura treptele pentru a acomoda scaune noi, pe alocuri vor fi necesare trepte suplimentare pentru a se menține înclinația existentă. Se va desface scena existentă și se va realiza o scenă noua pe structură metalică, cu o deschidere mai mare. Se va desface cortina existentă și se va monta o cortină noua pe o noua poziție, după noul contur al scenei. Se vor realiza două goluri de uși cu înălțimea de 2.40m pentru acces direct în culise. Se vor muta ușile de pe culoarul de evacuare și se vor realiza două goluri de geamuri pentru aport de aer proaspăt pe culoarele de evacuare. Pe pereți se vor aplica materiale profesionale destinate sălilor de spectacole, pe o structură metalică ce va încadra un sistem de iluminat arhitectural. Tavanul se va reface într-o formă similar existentului, din același tip de material ca și pe pereți. în tavan se vor realiza 6 găuri, prindesfacerea tuturor straturilor necesare cu excepția structurii, pentru 6 trape de desfumare.

Se vor verifica toate elementele metalice de ancorare a plafonului fals actual din sala de spectacole și se vor înlocui și completa cele degradate. Dacă în urma reverificării stării structurii de rezistență se constată că degradările au continuat, atrunci se recomandă înlocuirea totală a structurii plafonului suspendat. Verificarea ancorelor se va putea face și de pe podini de circulație din pod cu luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii (evitarea circulației pe plafonul suspendat, folosirea obligatorie a centurii de siguranță, remedierea operativă a fiecărei ancore).

Toate spațiile tehnice se vor igieniza, se vor tencui si zugravi se vor aplica finisaje de pardoseli noi, se vor schimba tâmplăriile.

Toate scările metalice din spații tehnice și din casele scărilor de vor desface. Se vor realiza scări metalice noi (spațiile 29, 34, 54 și 55)

Spațiile tehnice de deasupra culiselor se vor igieniza.

La casele de scări circulare și holurile de evacuare se vor desface placările și se vor aplica materiale noi pentru finisajele pereților și a pardoselilor.

La demisol se vor desface toate finisajele aplicate pe tavane, pardoseli și pereți, toate închiderile ușoare, nestructurale pentru a putea realiza spații cat mai mari.

Spațiul liber ce va rezulta în urma desfacerilor, la demisol, va fi compartimentat astfel: grupuri sanitare pe sexe și pentru persoanele cu disabilități, poziționate sub grupurile sanitare de la cota +1,60, sala multifuncțională cu bar penru evenimente, sală interactivă 1 și sală interactivă 2, depozitare, camera electrică si camere grup de pompare ape și rezervoare apă.

închiderile între sălile interactive și sala multicunțională vor fi retractabile, cu panouri mobile și ușă fixa de un metru încadrată unde este cazul. Cele trei spații principale de la demisol vor putea funcționa separat sau împreună.

La demisol se va realiza un tavan fals de gips carton, pe el se vor monta corpurile de iluminat, iar în sala multifuncționlă se va monta un sistem de afisaj mobil cu montare pe șine amplasate în tavanul fals. Panourile de afisaj vor fi din lemn pe cardu metalic si vor putea fi stocate în depozitare.

Treptele dinspre holurile de evacuare se vor elibera de închiderile ușoare și se vor transforma în gradene, păstrând 1,20m lățime trepte pentru evacuare. La cota -0,22m se vor realiza închiderile dintre holurile de evacuare și sala multifuncționlă prin cu panouri mobile și uși fixe de un metru încadrate pentru evacuare.

Cu acces de la demisol spațiul casei scării (spațiul 62) ce facilitează accesul către sala interactivă 3 se va elibera de scara existentă în vederea realizării unei scări noi, arhitecturale, cu trepte în consolă, lumini integrate cu activate cu sistem tactil.

Spațiul interactiv 3 va fi igienizat și se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli.

Cu acces din exterior, casa scării (spațiul 18) se va igieniza, se va desface balustrada existentă si se va înlocui cu o balstradă nouă metalica cu mană curentă de lemn.

»

ZKRCZI-II
 • •  Accesul la biroul administrativ se va putea face și din exterior pe scara mai sus menționată dar și prin interior. Acest spațiu se va igieniza, se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli.

 • •  Spațiul de la subsol cu acces din holul de evacuare se va igieniza.

 • •  Pe scara mai sus menționată (spațiul 18) se va realiza accesul către etaj, care va fi igienizat. Se vor desface toate finisajele existente si se va tencui si zugravi, se va aplica pardosea nouă. Se va amenaja un grup sanitar pe poziția celui existent.

 • •  Spațiile tehnice cu acces de la nivelul etajului se vor igieniza.

 • •  Pentru a facilita accesul persoanelor cu disabilități de vor monta 3 platforme mobile electrice. Prima structură, cu acces din foaier va putea coborâ la demisol sau va putea urca in holul de așteptare. A doua structură va face legătură între culoarul de acces în sala de spectacole și sala de spectacle. A treia structură va realiza legătură între sala multifuncțională de la demisol și holul de evacuare.

 • •  Toate spațiile se vor dota cu mobilier nou și cu sisteme electronice moderne, necesare bunei funcționări a tuturor spațiilor în funcție de noile lor destiantii.

 • •  Se vor reproiecta și reface în întregime instalațiile electrice, sanitare, termice, de ventilare și climatizare.

 • •  Se vor reface branșamentele la utilități.

> Soluția 3:
 • •  Se va reface zona de acces în incinta obiectivului de investiții din fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial. Se va desface tâmplăria pvc, soclul și o porțiune de perete din partea dreaptă pentru a realiza un perete transparent, inclinat, de sticlă cu o ușă duble, cu tâmplărie aluminiu și geam tripan.

 • •  Se va desface signalistica existentă și se va realiza o signalistică noua compusă din litere volumetrice luminate din exterior, aplicate pe fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial.

 • •  Se vor verifica și se vor reabilita învelitorile de tip terasă. înainte de realizarea învelitorii noi de tip terasă cu sistem cu finisaj membrana PVC de tip Fatrafol și straturi de termoizolație realizate din vata minerală bazaltică în grosime însumată totală de 35cm se vor desface toate straturile de termo-hidroizolație actuale care nu mai sunt necesare;

 • •  Se vor desface și înlocui cu elemente noi sorturile de tablă de la atice;

 • •  Se vor curăță tencuielile exterioare degradate si se va realiza anveloparea termică a imobilului cu 10cm vata bazaltică în câmp, 5cm polistiren expandat pe elementele decorative ale fațadelor și se va tencui și zugrăvi cu materiale și culoare similare existent;

 • •  Tâmplăria și grilajele metalice de ventilare existente la postul trafo se vor păstră și se va recondiționa;

 • •  Se vor desface toate tâmplăriile și grilajele exterioare ale obiectivului de investiții și se vor înlocui cu tâmplărie nouă de aluminiu cu gream tripan.Se va desface finisajul de călcare pe o lățime de 1m împrejurul clădirii și în zonele de evacurare a vizitatorilor și se va realiza un trotuar de protecție din pavaj dale similipiatră. în zonele de evacuare se vor monta corpuri de iluminat în pardoseaua exterioară;

în zonele de evacuare a vizitatorilor se vor realiza și monta pe structură metalică sisteme complete de grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate;

Se vor realiza două goluri de uși din zona holului si al foaierului (spațiul 05) prin desfacerea tâmplăriei, a unei porțiuni de soclu pentru a facilita evacuarea din acea zonă;

La interior se vor păstră și recondiționa placările cu travertin roșu de pe pereții si stâlpii din foaier în zona scărilor (spațiile 05, 09, 10, 11 și 12), și placarea de pe stâlpii din holurile de evacuare (spațiile 31 si 36);

Se vor desface toate finisajele interioare aplicate pe pereți, placările verticale și se vor curăța pereții de tencuielile degradate;

Se vor desface toate finisajele interioare ale pardoselilor, toate palcajele cu gips carton, lemn si alte materiale;

Se vor desface toate finisajele interioare ale tavanelor false, de gips carton, placi de beton armat, lemn, metal, alte materiale și se vor curăța de tencuielile degradate;

Se vor desface toate tâmplăriile interioare existente și se vor înlocui cu tâmplării noi: la grupurile sanitare se vor monta tâmplării de lemn celular, accesul în sala de spectacole și în sala multifuncțională uși de lemn cu toc ascuns, ușa acces din sala de spectacole în culise va fi placată cu panouri simialr sala spectacole, uși cu tâmplăria de aluminiu spre spațiile tehnice.

La nivelul parterului se vor desface toate închiderile ușoare și placările în vederea obținerii unui spațiu cat mai mare pentru a putea realiza noua compartimentare din gips-carton pe structura metalica pentru cafenea (spațiile 01 si 02) și pentru zona de foiaier, snack-bar, casierie și garderobă (spatiile 05, 06, 07 și 08). Se vor folosi finisaje moderne, în pardoselile cafenelei și a foaierului se vor integra benzi led.

Spațiile destinate grupurilor sanitare se vor reorganiza pentru a crea loc unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități pe lângă grupurile sanitare pe sexe.

Sala de sepectacole își va păstră forma. Se vor desface toate finisajele interioare, inclusiv panourile ce alcătuiesc tavanul. Se vor reconfigura treptele pentru a acomoda scaune noi, pe alocuri vor fi necesare trepte suplimentare pentru a se menține înclinația existentă. Se va desface scena existentă și se va realiza o scenă noua pe structură metalică, cu o deschidere mai mare. Se va desface cortina existentă și se va monta o cortină noua pe o noua poziție, după noul contur al scenei. Se vor realiza două goluri de uși cu înălțimea de 2.40m pentru acces direct în culise. Se vor muta ușile de pe culoarul de evacuare și se vor realiza două goluri de geamuri pentru aport de aer proaspăt pe culoarele de evacuare. Pe pereți se vor aplica materiale profesionale destinate sălilor de spectacole, pe o structură metalică ce va încadra un sistem de iluminat arhitectural. Tavanul se va reface într-o formă similar existentului, din același tip de material ca și pe pereți. în tavan se vor realiza 6 găuri, prindesfacerea tuturor straturilor necesare cu excepția structurii, pentru 6 trape de desfumare.

Se vor verifica toate elementele metalice de ancorare a plafonului fals actual din sala de spectacole și se vor înlocui și completa cele degradate. Dacă în urma reverificării stării structurii de rezistență se constată că degradările au continuat, atrunci se recomandă înlocuirea totală a structurii plafonului suspendat. Verificarea ancorelor se va putea face și de pe podini de circulație din pod cu luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii (evitarea circulației pe plafonul suspendat, folosirea obligatorie a centurii de siguranță, remedierea operativă a fiecărei ancore).

Toate spațiile tehnice se vor igieniza, se vor tencui si zugravi se vor aplica finisaje de pardoseli noi, se vor schimba tâmplăriile.

Toate scările metalice din spații tehnice și din casele scărilor de vor desface. Se vor realiza scări metalice noi (spațiile 29, 34, 54 și 55)

Spațiile tehnice de deasupra culiselor se vor igieniza.

La casele de scări circulare și holurile de evacuare se vor desface placările și se vor aplica materiale noi pentru finisajele pereților și a pardoselilor.

La demisol se vor desface toate finisajele aplicate pe tavane, pardoseli și pereți, toate închiderile ușoare, nestructurale pentru a putea realiza spații cat mai mari.

Spațiul liber ce va rezulta în urma desfacerilor, la demisol, va fi compartimentat astfel: grupuri sanitare pe sexe și pentru persoanele cu disabilități, poziționate sub grupurile sanitare de la cota +1,60, sala multifuncțională cu bar penru evenimente, sală interactivă 1 și sală interactivă 2, depozitare, camera electrică si camere grup de pompare ape și rezervoare apă.

închiderile între sălile interactive și sala multicunțională vor fi retractabile, cu panouri mobile și ușă fixa de un metru încadrată unde este cazul. Cele trei spații principale de la demisol vor putea funcționa separat sau împreună.

La demisol se va realiza un tavan fals de gips carton, pe el se vor monta corpurile de iluminat, iar în sala multifuncționlă se va monta un sistem de afisaj mobil cu montare pe șine amplasate în tavanul fals. Panourile de afisaj vor fi din lemn pe cardu metalic si vor putea fi stocate în depozitare.

Treptele dinspre holurile de evacuare se vor elibera de închiderile ușoare și se vor transforma în gradene, păstrând 1,20m lățime trepte pentru evacuare. La cota -0,22m se vor realiza închiderile dintre holurile de evacuare și sala multifuncționlă prin cu panouri mobile și uși fixe de un metru încadrate pentru evacuare.

Cu acces de la demisol spațiul casei scării (spațiul 62) ce facilitează accesul către sala interactivă 3 se va elibera de scara existentă în vederea realizării unei scări noi, arhitecturale, cu trepte în consolă, lumini integrate cu activate cu sistem tactil.

Spațiul interactiv 3 va fi igienizat și se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli.

Cu acces din exterior, casa scării (spațiul 18) se va igieniza, se va desface balustrada existentă și se va înlocui cu o balstradă nouă metalica cu mană curentă de lemn. • •  Accesul la biroul administrativ se va putea face și din exterior pe scara mai sus menționată dar și prin interior. Acest spațiu se va igieniza, se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli.

 • •  Spațiul de la subsol cu acces din holul de evacuare se va igieniza.

 • •  Pe scara mai sus menționată (spațiul 18) se va realiza accesul către etaj, care va fi igienizat. Se vor desface toate finisajele existente si se va tencui si zugravi, se va aplica pardosea nouă. Se va amenaja un grup sanitar pe poziția celui existent.

 • •  Spațiile tehnice cu acces de la nivelul etajului se vor igieniza.

 • •  Pentru a facilita accesul persoanelor cu disabilități de vor monta 3 platforme mobile electrice. Prima structură, cu acces din foaier va putea coborâ la demisol sau va putea urca in holul de așteptare. A doua structură va face legătură între culoarul de acces în sala de spectacole și sala de spectacle. A treia structură va realiza legătură între sala multifuncțională de la demisol și holul de evacuare.

 • •  Toate spațiile se vor dota cu mobilier nou și cu sisteme electronice moderne, necesare bunei funcționări a tuturor spațiilor în funcție de noile lor destiantii.

 • •  Se vor reproiecta și reface în întregime instalațiile electrice, sanitare, termice, de ventilare și climatizare.

 • •  Se vor reface branșamentele la utilități.

Cele trei soluții se diferențiază prin amenajarea parterului și a zonei de acces.

SOLU1

fia 1

SOLUȚIA 2

SOLU

riA3

Avantaje

Dezavantaje

Avantaje

Dezavantaje

Avantaje

Dezavantaje

Perioadă de utilizare mare.

Nivel de dificultate crescut al execuției.

Perioadă de utilizare mare.

Nivel de dificultate crescut al execuției.

Perioadă de utilizare mare.

Nivel de dificultate crescut al execuției.

Semnalistica fațadei marchează puternic accesul în obiectiv.

Costuri mari.

Semnalistica fațadei marchează puternic accesul în obiectiv.

Costuri mai mari, într-o proporție redusă.

Costuri puțin mai scăzute.

Multifuncționa-litatea clădirii permite ca aceasta să devină un pol cultural major.

Lucrările de execuție necesită un personal calificat și un control riguros.

Multifuncționa-litatea clădirii permite ca aceasta să devină un pol cultural major.

Lucrările de execuție necesită un personal calificat și un control riguros.

Multifuncționa-litatea clădirii permite ca aceasta să devină un pol cultural major.

Lucrările de execuție necesită un personal calificat și un control riguros.

Posibilitatea de a avea un spațiu amenajat în aer liber.în conformitate cu cerințele - necesitățile beneficiarului și respectarea normelor și standardelor în vigoare se alege prima variantă de reabilitare și modernizare a clădirii.

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Din considerente tehnico-economice s-a ales soluția 1:

> Scenariul 1:
 • •  Se va reface zona de acces în incinta obiectivului de investiții din fațada principală a clădirii bloc de locuințe cu parter comercial. Se va desface tâmplăria pvc, soclul și zona de perete din partea dreaptă pentru a realiza un perete transparent de sticlă cu două uși duble, cu tâmplărie aluminiu și geam tripan. Se va monta un sistem de afișaj electronic tip TV în vitrină, încadrat de finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate;

 • •  Se va desface signalistica existentă și se va realiza o copertina pe structură metalică și finisaje metalice cu corpuri de iluminat încadrate. în structura copertinei se va încadra signalistica compusă din litere volumetrice luminate din exterior;

 • •  Se vor verifica și se vor reabilita învelitorile de tip terasă. înainte de realizarea învelitorii noi de tip terasă cu sistem cu finisaj membrana PVC de tip Fatrafol și straturi de termoizolație realizate din vata minerală bazaltică în grosime însumată totală de 35cm se vor desface toate straturile de termo-hidroizolație actuale care nu mai sunt necesare;

 • •  Se vor desface și înlocui cu elemente noi sorturile de tablă de la atice;

 • •  Se vor curăță tencuielile exterioare degradate si se va realiza anveloparea termică a imobilului cu 10cm vata bazaltică în câmp, 5cm polistiren expandat pe elementele decorative ale fațadelor și se va tencui și zugrăvi cu materiale și culoare similare existent;

 • •  Tâmplăria și grilajele metalice de ventilare existente la postul trafo se vor păstră și se va recondiționa;

 • •  Se vor desface toate tâmplăriile și grilajele exterioare ale obiectivului de investiții și se vor înlocui cu tâmplărie nouă de aluminiu cu gream tripan;

 • •  Se va desface finisajul de călcare pe o lățime de 1m împrejurul clădirii și în zonele de evacurare a vizitatorilor și se va realiza un trotuar de protecție din pavaj dale similipiatră. în zonele de evacuare se vor monta corpuri de iluminat în pardoseaua exterioară;

 • •  în zonele de evacuare a vizitatorilor se vor realiza și monta pe structură metalică sisteme complete de grădini verticale cu corpuri de iluminat integrate;

 • •  Se vor realiza două goluri de uși din zona holului si al foaierului (spațiul 05) prin desfacerea tâmplăriei, a unei porțiuni de soclu pentru a facilita evacuarea din acea zonă;La interior se vor păstră și recondiționa placările cu travertin rosu de pe pereții si stâlpii din foaier în zona scărilor (spațiile 05, 09, 10, 11 și 12), și placarea de pe stâlpii din holurile de evacuare (spațiile 31 si 36);

Se vor desface toate finisajele interioare aplicate pe pereți, placările verticale și se vor curăța pereții de tencuielile degradate;

Se vor desface toate finisajele interioare ale pardoselilor, toate palcajele cu gips carton, lemn si alte materiale;

Se vor desface toate finisajele interioare ale tavanelor false, de gips carton, placi de beton armat, lemn, metal, alte materiale și se vor curăța de tencuielile degradate;

Se vor desface toate tâmplăriile interioare existente și se vor înlocui cu tâmplării noi: la grupurile sanitare se vor monta tâmplării de lemn celular, accesul în sala de spectacole și în sala multifuncțională uși de lemn cu toc ascuns, ușa acces din sala de spectacole în culise va fi placată cu panouri simialr sala spectacole, uși cu tâmplăria de aluminiu spre spațiile tehnice.

La nivelul parterului se vor desface toate închiderile ușoare și placările în vederea obținerii unui spațiu cat mai mare pentru a putea realiza noua compartimentare din gips-carton pe structura metalica pentru cafenea (spațiile 01 si 02) și pentru zona de foiaier, snack-bar, casierie și garderobă (spatiile 05, 06, 07 și 08). Se vor folosi finisaje moderne, în pardoselile cafenelei și a foaierului se vor integra benzi led. Spațiile destinate grupurilor sanitare se vor reorganiza pentru a crea loc unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități pe lângă grupurile sanitare pe sexe.

Sala de sepectacole își va păstră forma. Se vor desface toate finisajele interioare, inclusiv panourile ce alcătuiesc tavanul. Se vor reconfigura treptele pentru a acomoda scaune noi, pe alocuri vor fi necesare trepte suplimentare pentru a se menține înclinația existentă. Se va desface scena existentă și se va realiza o scenă noua pe structură metalică, cu o deschidere mai mare. Se va desface cortina existentă și se va monta o cortină noua pe o noua poziție, după noul contur al scenei. Se vor realiza două goluri de uși cu înălțimea de 2.40m pentru acces direct în culise. Se vor muta ușile de pe culoarul de evacuare și se vor realiza două goluri de geamuri pentru aport de aer proaspăt pe culoarele de evacuare. Pe pereți se vor aplica materiale profesionale destinate sălilor de spectacole, pe o structură metalică ce va încadra un sistem de iluminat arhitectural. Tavanul se va reface într-o formă similar existentului, din același tip de material ca și pe pereți. în tavan se vor realiza 6 găuri, prin desfacerea tuturor straturilor necesare cu excepția structurii, pentru 6 trape de desfumare.

Se vor verifica toate elementele metalice de ancorare a plafonului fals actual din sala de spectacole și se vor înlocui și completa cele degradate. Dacă în urma reverificării stării structurii de rezistență se constată că degradările au continuat, atunci se recomandă înlocuirea totală a structurii plafonului suspendat. Verificarea ancorelor se va putea face și de pe podini de circulație din pod cu luarea tuturor măsurilor de securitate a muncii (evitarea circulației pe plafonul suspendat, folosirea obligatorie a centurii de siguranță, remedierea operativă a fiecărei ancore).

Toate spațiile tehnice se vor igieniza, se vor tencui si zugravi se vor aplica finisaje de pardoseli noi, se vor schimba tâmplăriile.

Toate scările metalice din spații tehnice și din casele scărilor de vor desface. Se vor realiza scări metalice noi (spațiile 29, 34, 54 și 55)

Spațiile tehnice de deasupra culiselor se vor igieniza.

La casele de scări circulare și holurile de evacuare se vor desface placările și se vor aplica materiale noi pentru finisajele pereților și a pardoselilor.

La demisol se vor desface toate finisajele aplicate pe tavane, pardoseli și pereți, toate închiderile ușoare, nestructurale pentru a putea realiza spații cat mai mari.

Spațiul liber ce va rezulta în urma desfacerilor, la demisol, va fi compartimentat astfel: grupuri sanitare pe sexe și pentru persoanele cu disabilități, poziționate sub grupurile sanitare de la cota +1,60, sala multifuncțională cu bar penru evenimente, sală interactivă 1 și sală interactivă 2, depozitare, camera electrică si camere grup de pompare ape și rezervoare apă.

închiderile între sălile interactive și sala multicunțională vor fi retractabile, cu panouri mobile și ușă fixa de un metru încadrată unde este cazul. Cele trei spații principale de la demisol vor putea funcționa separat sau împreună.

La demisol se va realiza un tavan fals de gips carton, pe el se vor monta corpurile de iluminat, iar în sala multifuncționlă se va monta un sistem de afisaj mobil cu montare pe șine amplasate în tavanul fals. Panourile de afisaj vor fi din lemn pe cardu metalic si vor putea fi stocate în depozitare.

Treptele dinspre holurile de evacuare se vor elibera de închiderile ușoare și se vor transforma în gradene, păstrând 1,20m lățime trepte pentru evacuare. La cota -0,22m se vor realiza închiderile dintre holurile de evacuare și sala multifuncționlă prin cu panouri mobile și uși fixe de un metru încadrate pentru evacuare.

Cu acces de la demisol spațiul casei scării (spațiul 62) ce facilitează accesul către sala interactivă 3 se va elibera de scara existentă în vederea realizării unei scări noi, arhitecturale, cu trepte în consolă, lumini integrate cu activate cu sistem tactil.

Spațiul interactiv 3 va fi igienizat și se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli.

Cu acces din exterior, casa scării (spațiul 18) se va igieniza, se va desface balustrada existentă si se va înlocui cu o balstradă nouă metalica cu mană curentă de lemn.

Accesul la biroul administrativ se va putea face și din exterior pe scara mai sus menționată dar și prin interior. Acest spațiu se va igieniza, se va realiza un tavan fals de gips carton și se va finisa cu materiale noi pe pereți și pardoseli.

Spațiul de la subsol cu acces din holul de evacuare se va igieniza.

Pe scara mai sus menționată (spațiul 18) se va realiza accesul către etaj, care va fi igienizat. Se vor desface toate finisajele existente si se va tencui si zugravi, se va aplica pardosea nouă. Se va amenaja un grup sanitar pe poziția celui existent.

Spațiile tehnice cu acces de la nivelul etajului se vor igieniza.

AF^CZMI
 • •  Pentru a facilita accesul persoanelor cu disabilități de vor monta 3 platforme mobile electrice. Prima structură, cu acces din foaier va putea coborâ la demisol sau va putea urca in holul de așteptare. A doua structură va face legătură între culoarul de acces în sala de spectacole și sala de spectacle. A treia structură va realiza legătură între sala multifuncțională de la demisol și holul de evacuare.

 • •  Toate spațiile se vor dota cu mobilier nou și cu sisteme electronice moderne, necesare bunei funcționări a tuturor spațiilor în funcție de noile lor destiantii.

 • •  Se vor reproiecta și reface în întregime instalațiile electrice, sanitare, termice, de ventilare si climatizare.

 • •  Se vor reface branșamentele la utilități.

La alegerea soluției s-a ținut cont de: calitatea lucrărilor de rezultat, de soluția tehnică și de costurile de punere în operă.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

 • a) Indicatori maximali

Respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare*2 (fără TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

Lei

Lei

Lei

TOTAL

20.340.743,02

3.816.370,84

24.157.113,85

Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

9.027.853,18

1.715.292,10

10.743.145,29

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Confrom CF nr 449646

 • - Suprafață teren: 2207mp

 • - Suprafață construită: 1338mp

 • - Suprafață desfășurată: 2456,5mp

 • - POT: 60,63%

 • - CUT: 1,113

 • - Regim de înălțime: Sp(tehnic)+D+P+1 Ep

Confrom CF nr 401251

 • - Suprafață teren: 1577mp

 • - Suprafață construită totală: 1577mp,

 • - din care suprafața consturită a Cinematografului Timiș: 122mp

 • - Suprafață desfășurată: 12060mp

 • - POT: 100%

 • - CUT: 7.647

 • - Regim de înălțime: S+P+8E

-Suprafață constuită totală: 1460mp

-Suprafață desfășurată totală: 2578,5mp

-Regim de înălțime: Sp(tehnic)+D+P+1 Ep

-Categoria de importanță: B- deosebită;

-Clasa de importanță: II;

-Clasa de risc seismic: Rs III.

Indicatori calitativi

Conform expertizei tehnice, clădirea se comporta bine din punct de vedere structural.

După realizarea lucrărilor propuse, se vor obține următorii indicatori calitativi:

S Din punct de vedere al clasei de risc seismic clădirea se va afla în clasa RS III;

v' Din punct de vedere al securității la incendiu, clădirea va avea gradul I.

 • c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

  Nr. crt.

  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

  Valoare*2 (fara TVA)

  1.1.

  Obținerea terenului

  0,00

  1.2.

  Amenajarea terenului

  0,00

  1.3.

  Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

  0,00

  1.4.

  Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

  0,00

  Total Capitolul 1

  0,00

  2.1

  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

  143.626,80

  3.1.

  Studii

  13.083,20

  3.1.1 Studii de teren

  4.025,60

  3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

  0,00

  3.1.3 Alte studii specifice

  9.057,60

  3.2.

  Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize,acorduri si autorizații

  5.032,00

  3.3.

  Expertiza tehnică

  7.044,80

  3.4.

  Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirii

  12.076,80

  3.5.

  Proiectare

  125.800,00

  3.5.1. Tema de proiectare

  0,00

  3.5.2. Studiu de prefezabilitate

  0,00

  3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

  30.192,00

  3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizaților

  35.224,00  3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de execuție

  10.064,00

  3.5.6. proiect tehnic si detalii de execuție

  50.320,00

  3.6.

  Organizarea procedurilor de achiziție

  0,00

  3.7.

  Consultanta

  0,00

  3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

  0,00

  3.7.2. Audit financiar

  0,00

  3.8.

  Asistenta tehnică

  243.873,54

  3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

  88.599,20

  3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

  53.173,92

  3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat re către Inspectoratul de Stat in Construcții

  35.425,28

  3.8.2. Dirigenție de șantier

  155.274,34

  Total Capitolul 3

  406.910,34

  4.1.

  Construcții și instalații

  8.780.554,30

  4.2.

  Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

  22.392,90

  4.3.

  Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

  2.010.152,00

  4.4.

  Utilaje fără montaj și echipamente de transport

  0,00

  4.5.

  Dotări

  5.442.737,00

  4.6.

  Active necorporale

  0,00

  Total Capitolul 4

  16.255.836,20

  5.1.

  Organizare de șantier

  81.279,18

  5.1.1. Lucrări de construcții și instalata aferente organizări de șantier

  81.279,18

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

  0,00

  5.2.

  Comisioane, cote, taxe, costul creditului

  99.306,38

  5.2.1. Comisioanele si dobânzilor aferente creditului banei finanțatoare

  0,00

  5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor in construcții

  9.027,85

  5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

  45.139,27

  5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructilor - CSC

  45.139,27

  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desfiintare

  0,00

  5.3.

  Cheltuieli diverse si neprevăzute 20%

  3.353.820,11

  5.4.

  Cheltuieli pentru informare si publicitate

  0,00

  Total Capitolul 5

  3.534.405,67

  6.1.

  Pregătirea personalului de exploatare

  0,00

  6.2.

  Probe tehnologice

  0,00

  Total Capitolul 6

  0,00

  TOTAL

  20.340.779,02

  Din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

  9.027.853,18 • d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimată de execuție a lucrărilor: 13 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Prin realizarea lucrărilor așa cum au fost proiectate prin prezenta documentație, cerințele esențiale aplicate construcției vor fi asigurate în felul următor:

Cerința ”A” - Rezistentă si stabilitate

în conformitate cu prevederile legii 10/1995 (‘republicată și actualizată*) privind calitatea în construcții și cele în „Regulamentul de verificare și expertiză tehnică a proiectelor de construcții” aprobat prin H.G. 925/1995 (‘republicat și actualizat*), documentația va fi supusă verificării tehnice de către un verificator de proiecte atestat MLPAT, la următoarele cerințe:

„A1" - rezistență și stabilitate la solicitările statice, dinamice inclusiv la cele seismice pentru Construcții cu structură de rezistență din beton armat;

Se respectă prevederile Expertizei Tehnice.

Cerința “B” - Siguranță în exploatare:

în proiectarea clădirii se vor respecta obligatoriu prevederile normativul NP 068-2002 - „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” , NP 006-96 „Normativ privind proiectarea sălilor aglomerate cu vizitatori” și NP 051-2000 „Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap”.

în zonele sălilor destinate publicului toate muchiile vor fi rotunjite prin utilizarea unor profile speciale sau prin prelucrarea mecanică a materialului utilizat.

Dotările necesare unui cinematograf vor respecta normativele privind siguranța în exploatare.

Căile de evacuare sunt dimensionate conform reglementărilor generale și sunt luminate si ventilate natural. Ușile de acces de vor deschide în sensul ieșirii din clădire.

Scările de acces, inclusiv platformele după caz, au balustrade de protecție. Balustradele vor fi proiectate conform normativelor în vigoare, STAS 6131-79 si NP 063-02, în ceea ce privește distanța dintre elementele componente. Se vor lua măsuri încă de la faza de proiectare ca balustradele scărilor să nu constituie o sursă potențială de accidentare, iar mâna curentă să nu poată fi folosită drept tobogan.

Structura clădirii fiind din materiale durabile asigură o componentă viabilă, cu siguranța în exploatare. S-a asigurat menținerea integrității și rezistenței în timp prin măsuri constructive, prin folosirea de materiale și produse agrementate în subansamblurile de construcție.

Elementele de compartimentare și completare au fost alese din materiale durabile, iar prin elementele de închidere s-au prevăzut realizând etanșeități față de mediul exterior. Prin materialele de finisaj propuse ușor de întreținut și durabile se vor obține planeitatea suprafețelor, rectiliniaritatea muchiilor, omogenitatea culorii finisajelor. Toate acestea sunt garanția exploatării în condiții optime a clădirii.

La verificarea dimensionării sălii de cinema s-au luat în considerare atât numărul de scaune al cinefililor/ spectatorilor, cât și al persoanelor cu dizabilități.

Dimensionarea spațiilor, echiparea și mobilarea acestora determină aptitudinea de utilizare a încăperilor.

Alegerea materialelor pentru instalații și proiectarea s-a făcut luând în considerare asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenții agresanți din instalații. în instrucțiunile de urmărirea comportării în timp a clădirii se vor specifica toate măsurile necesare pentru exploatarea în siguranță a clădirii.

Accesele în clădire vor fi asigurate cu sisteme speciale de închidere, iluminare pe timp de noapte și va avea instalație de supraveghere video.

Accesibilitate

Soluția arhitecturală prevede ca nivelul de acces la intrarea principală să fie la cota 0+00, care reprezintă și cota de acces din Piața Victoriei, astfel că persoanelor cu handicap locomotor li se va asigura accesul neîntrerupt până la nivelul spațiilor interioare, iar anumite scări interioare vor fi dotate cu platforme pentru persoane cu handicap montate în dreptul mâinii curente a scărilor, conform planurilor aferente. De asemenea culoarele de trecere sunt prevăzute și dimensionate pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor.

Suprafețele pardoselilor vor fi din materiale antiderapante care vor fi tratate fungicid, pentru a elimina pericolul alunecărilor.

Cerința “C” - Siguranță la foc:

Categoria de importanță este „B”- construcții de importanță deosebită rezultată conform „Metodologiei de stabilire a categoriei de importanță” - Buletinul Construcțiilor volum 4/1996.

Concepția funcțională respectă cerințele normativului de prevenirea incendiilor pentru această categorie de construcții, acordând o atenție deosebită normativului P 118.

Clădirea va avea gradul I de rezistență la foc.

Elementele constructive îndeplinesc condițiile stabilite in tab. 2.1.9./P119/99

Spațiile vor fi luminate și ventilate natural (pe cât posibil).

Ușile de pe traseele de evacuare din sala cinema, sala multifuncțională și sălile interactive se deschid în sensul evacuare și sunt dotate cu bare de siguranță, conf. art. 4.1.66 din P118/99.

Zona de spectacole se încadrează în săli aglomerate de tip S2 (conform normativelor068-2002 și P 118/1999) și i se va asigura evacuarea (65 persoane/ flux conf. Normativului P 118, pg.77) astfel:

Din sala de spectacole - 484 persoane, 484 locuri (din care 10 locuri pentru persoane cu disabilitați) - necesar 5 fluxuri în interiorul sălii, respectiv 8 fluxuri din exteriorul sălii spre exteriorul clădirii. Se asigură 9 fluxuri în interiorul sălii și 20 fluxuri spre exteriorul clădirii.

Din sala multifuncțională - necesar 4 fluxuri, se asigură 8 fluxuri.

De la parter - necesar 9 fluxuri, se asigură peste 13 fluxuri.

De la demisol - necesar 3 flux, se asigură 22 fluxuri.

De la etaj 1 - necesar 2 flux, se asigură 1 flux.

Din punct de vedere al instalațiilor de stingere a incendiilor:

 • - conf. Normativ P 118/2/2013 cap. 4, art. 4.1, lit. a) cinematograful s-a prevăzut cu instalație de hidranți interiori;

 • - conf. Normativ P 118/2/2013 cap. 6, art. 6.1., lit a) cinematograful este prevăzut cu hidranți exteriori;

 • - conf. Normativ P 118/1999 - cinematograful necesită desfumare pe o suprafață de 1/100 din suprafața sălii, astfel că pe acoperișul sălii se vor monta 6 trape de desfumare de 1X1 m, uniform distrubuite.

 • - căi de evacuare în caz de incendiu spre exterior: 4 uși de evacuare cu dimensiunile de 2,10 x 2,00 m, 2 usi de evacuare cu dimensiunile de 1,40 x 2,25 m.

Se prevăd toate mijloacele de intervenție conform reglementărilor și se asigură accesul autospecialelor de intervenție.

S-a prevăzut instalație pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, conform art.7.23.7.1 din Normativul 1-7/2011 cu lămpi monobloc inscripționate “IEȘIRE”.

Proiectul nu modifică caracteristicile inițiale ale construcției. ?                                                                     J

Cerința “D”- Igiena și sănătatea oamenilor și protecția mediului

Igiena și sănătatea oamenilor

Vor fi asigurate condițiile de microclimat normate conform STAS 6221 și 6646 (ilumnat natural si artificial) și STAS 6472 (încălzire).

în vederea menținerii igienei aerului într-o stare de confort corespunzătoare sălii de cinema debitele de aer proaspăt introduse s-au determinat în funcție de numărul de persoane, respectând prescripțiile normativului 15-2010

Noxele provenite din respirație, arderile incomplete, scăpări de gaze, materiale de construcții sau pământ nu vor depăși concentrațiile admisibile în aerul încăperilor. încăperile vor fi ventilate natural și/sau mecanizat. în sala de spectacole, în sala multifuncțională și spațiile interactive de la demisol s-a prevăzut instalație de ventilare mecanică și climatizare.

Prin amenajările propuse la grupurile sanitare s-a urmărit asigurarea condițiilor de menținere a igienei apei și evacuarea apelor uzate, eliminând orice cauză care ar putea să afecteze sănătatea oamenilor.Prin pardoselile propuse, ușor de întreținut, placaje de faianță și zugrăveli lavabile la pereți și obiecte sanitare noi, calitatea exploatării acestor spații ajunge la cerințele solicitate de instituțiile abilitate de control de sănătate și mediu. Echiparea galeriei cu instalații și echipamente sanitare s-a făcut conform STAS 1478/1990. La proiectarea evacuării apelor uzate se vor respecta prevederile normativului C90/1983 - Normativ pentru condiții de descărcare a apelor uzate în rețele de canalizare a centrelor populate.

Condițiile de calitate prevăzute pentru apa potabilă distribuită prin instalțiile sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

Rezistența minimă necesară la permeabilitatea la aer este asigurată prin folosirea materialelor durabile în principalele elemente de construcție.

în procesul de proiectare se va acorda o importanță deosebită asigurării etanșeității la apă. Astfel calitatea învelitorii va fi aleasă în așa fel încât să reziste la ciclurile de îngheț -dezgheț. Eliminarea și îndepărtarea apelor meteorice se va realiza prin sisteme de canalizare și amenajare a terenului.

Iluminatul artificial se realizează prin instalații electrice calculate pe baza normativelor și standardelor în vigoare.

Protecția utilizatorilor împotriva electrocutării prin atingere accidentală s-a asigurat prin legarea la nul și la pământ conform STAS 12604. Tipul corpurilor si nivelele de iluminare se vor alege astfel încât sa nu afecteze vederea utilizatorilor.

Tehnologii pentru protecția mediului

Prin executarea lucrărilor de reabilitare a Cinematografului „Timiș” nu se perturbă vecinătățile și nu sunt tăiați arbori.

Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător trebuie analizată în acord cu regulile și normele impuse în România armonizate cu normele și recomandările europene referitoare la protecția mediului.

Construcția se încadrează în spațiul natural și construit existent fără a aduce modificări semnificative la actuala formă de relief.

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va realiza cu Europubele care se vor asigura prin grija beneficiarului sau prin grija prestatorului de servicii.

Pe durata lucrărilor de construcție, beneficiarul va încheia un contract de prestări servicii cu prestatorul local pentru ridicarea deșeurilor rezultate din activitatea de construcții.

Nu se folosesc materiale la amenajarea spațiului ce pot avea un impact semnificativ asupra mediului, ecosistemelor naturale sau a oamenilor.

Se vor obține de la autoritățile abilitate limitele orare pentru desfășurarea lucrărilor de construcții.

Se vor respecta, de asemenea, prevederile legale privind protecția mediului, protecție sanitară și normele de igienă.

Cerința ”E” - Izolarea termică și economia de energie

Prin realizarea lucrărilor de termoizolare a clădirii și reabilitarea instalațiilor aferente se vor reduce substanțial consumurile energetice anuale precum și emisiile de CO2.

Prin această lucrare sunt prevăzute elemente de termoizolare cu rol în mărirea confortului interior, realizat în același timp cu scăderea consumurilor de energie.

Materialele recomandate pentru termoizolarea clădirii prezintă următoarele avantaje:

 • - coeficient scăzut de conductivitate termică, tradus prin economie energetică;

 • - proprietăți ecologice, ceea ce înseamnă că nu dăunează sănătății și nu poluează mediul. în plus, în timpul montajului nu există riscuri de intoxicare sau reacții alergice, în ceea ce privește manevrarea materialelor;

 • - compatibilitate cu majoritatea materialelor de construcții.

Prin realizarea lucrărilor de amenajare ce implica schimbarea tâmplăriei și a foilor de sticlă se va ridica gradul de confort și se va reduce consumul energetic.

Se va realiza termoizolarea învelitoriilor și a inchiderilor verticale cu vata bazaltică și polistiren expandat în grosimi variabile de la 5 la 35 cm, după indicațiile auditului energetic.

încălzirea se va face cu agent termic apă caldă. Sursa acestuia este regia de termoficare a orașului prin rețeaua existentă. Pentru gentionarea mai eficientă și mai rentabilă a agentului termic se va monta un schimbător de căldura cu plăci. Acesta va produce agent termic cu temperaturile de tur/retur 55/45°C. Corpurile de încălzire tip panou din otel se vor monta în toate spațiile, excepție făcând încăperile încălzite cu ajutorul instalației de ventialare.

Cerința ”F” - Protecția la zgomot

Protecția la zgomot stradal se asigură prin geamuri termoizolante. Activitatea desfășurată în clădire nu produce zgomote sau vibrații peste limitele normale.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finanțare este asigurată de bugetul local - Programul de Dezvoltare -Investiții 2019 Capitolul 62.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte, pentru întocmire ”DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Timiș, Piața Victoriei, nr. 7, Timișoara”.

 • 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

  • 7.1. Certificatul de Urbanism emis în vederea obținerii Autorizației de

y                                                y

Construire

S-a obținut Certificatul de Urbanism nr. 1248 din 25.03.2020.

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Realizat de Ing. Cracoveanu Adrian, KDR Geomatics SRL.

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Există extrasul de carte funciară nr. 401653 Timișoara (nr. C.F. vechi 28338).

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Prin Certificatul de Urbanism 1248 din 25.03.2020 s-au cerut următoarele avize de utilități:

 • -  aviz de Principiu Mediu Urban și Gestiune Deșeuri (PMT);

 • -  aviz tehnic Aquatim și aviz tehnic Enel ( dacă se modifică branșamentul existent), aviz tehnic Delgaz Grid (dacă este cazul).

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Nu este cazul.

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul. • b) Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

Nu este cazul.

 • c) Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

Nu este cazul.

 • d) Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

Imobilul este inclus în Ansamblul urban interbelic "Corso" - LMI TM-ll-a-A-06115. Se află sub incidența Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

 • e)  Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției Nu este cazul.
B. Piese desenate

NR.

CRT.

DENUMIREA PLANȘEI

>

SIMBOL

1.

PLAN DE ÎNCADRARE -EXTRAS GOOGLE

A-01

2.

PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT

A-02

3.

PLAN DEMISOL EXISTENT

A-03

4.

PLAN PARTER EXISTENT

A-04

5.

PLAN ETAJ PARTIALȘI SALĂ CINEMATOGRAF EXISTENT

A-05

6.

PLAN ÎNVELITOARE EXISTENT

A-06

7.

SECȚIUNE EXISTENT

A-07

8.

FAȚADĂ PRINCIPALĂ IMOBIL EXISTENT

A-08

9.

FAȚADĂ PRINCIPALĂ-ZONĂ DE INTERVENȚIE EXISTENT

A-09

10.

FAȚADĂ PRINCIPALĂ FOTO EXISTENT

A-10

11.

FAȚADĂ LATERALĂ VEST EXISTENT

A-11

12.1

FAȚADĂ LATERALĂ SUD EXISTENT

A-12

13.

PLAN DE SITUAȚIE PROPUS - SCENARIU 1 Șl 3

A-13

14.

PLAN DE SITUAȚIE PROPUS - SCENARIU 2

A-14

15.

PLAN DEMISOL PROPUS - SCENARIU 1,2 Șl 3

A-15

16.

PLAN DEMISOL DESFACERI - SCENARIU 1, 2 Șl 3

A-16

17.

PLAN DEMISOL INTERVENȚII SI ADĂUGIRI - SCENARIU 1,2 SI 3

A-17

18.

PLAN DEMISOL MOBILARE Șl ECHIPAMENTE - SCENARIU 1, 2 Șl 3

A-18

19.

PLAN PARTER PROPUS - SCENARIU 1

A-19

20.

PLAN PARTER PROPUS - SCENARIU 2

A-20

21.

PLAN PARTER PROPUS - SCENARIU 3

A-21

22.

PLAN PARTER DESFACERI - SCENARIU 1, 2 Șl 3

A-22

23.

PLAN PARTER INTERVENȚII Șl ADĂUGIRI - SCENARIU 1

A-23

24.

PLAN PARTER MOBILARE Șl ECHIPAMENTE - SCENARIU 1

A-24

25.

PLAN PARTER INTERVENȚII Șl ADĂUGIRI - SCENARIU 2

A-25

26.

PLAN PARTER MOBILARE Șl ECHIPAMENTE - SCENARIU 2

A-26

27.

PLAN PARTER INTERVENȚII Șl ADĂUGIRI - SCENARIU 3

A-27

28.

PLAN PARTER MOBILARE Șl ECHIPAMENTE - SCENARIU 3

A-28

29.

PLAN ETAJ PARTIALȘI SALĂ CINEMATOGRAF PROPUS - SCENARIU 1,2 Șl 3

A-29

30.

PLAN ETAJ PARTIALȘI SALĂ CINEMATOGRAF DESFACERI -SCENARIU 1,2 Șl 3

A-30

31.

PLAN ETAJ PARTIALȘI SALĂ CINEMATOGRAF INTERVENȚII Șl ADĂUGIRI - SCENARIU 1,2 Șl 3

A-31

32.

PLAN ETAJ PARTIALȘI SALĂ CINEMATOGRAF MOBILARE Șl ECHIPAMENTE-SCENARIU 1,2 Șl 3

A-32

33.

PLAN ÎNVELITOARE PROPUS - SCENARIU 1 Șl 3

A-33

34.

PLAN ÎNVELITOARE PROPUS - SCENARIU 2

A-34

35.

PLAN ÎNVELITOARE DESFACERI - SCENARIU 1,2 Șl 3

A-35

36.

PLAN ÎNVELITOARE INTERVENȚII Șl ADĂUGIRI - SCENARIU 1 Șl 3

A-36

37.

PLAN ÎNVELITOARE INTERVENȚII Șl ADĂUGIRI - SCENARIU 2

A-37

38.

SECȚIUNE PROPUS - SCENARIU 1 Șl 2

A-38

39.

SECȚIUNE PROPUS - SCENARIU 3

A-39

40.

FAȚADĂ PRINCIPALĂ IMOBIL PROPUS - SCENARIU 1 Șl 2

A-40

41.

FAȚADĂ PRINCIPALĂ - ZONĂ DE INTERVENȚIE PROPUS -

SCENARIU 1 Șl 2

A-41

42.

FAȚADĂ PRINCIPALĂ MONTAJ FOTO PROPUS - SCENARIU 1 SI 2

>                                                                                                                                                                                                         1

A-42

43.

FAȚADĂ PRINCIPALĂ IMOBIL PROPUS - SCENARIU 3

A-43

44.

FAȚADĂ PRINCIPALĂ - ZONĂ DE INTERVENȚIE PROPUS -

SCENARIU 3

A-44

45.

FAȚADĂ PRINCIPALĂ MONTAJ FOTO PROPUS - SCENARIU 3

A-45

46.

FAȚADĂ LATERALĂ VEST PROPUS - SCENARIU 1,2 Șl 3

A-46

47.

FAȚADĂ LATERALĂ SUD PROPUS - SCENARIU 1 Șl 3

A-47

48.

FAȚADĂ LATERALĂ SUD PROPUS - SCENARIU 2

A-48

49.

ZONA ACCES. INSTALAȚII ELECTRICE DE ILUMINAT, PRIZE.

IE.01

50.

SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ, DEMISOL. INSTALAȚII ELECTRICE DE ILUMINAT, PRIZE.

IE.02

51.

SALĂ CINEMA, ETAJ. INSTALAȚII ELECTRICE DE ILUMINAT, PRIZE.

IE.03

52.1

INSTALAȚII TERMICE PLAN DEMISOL

IT.1

53.

INSTALAȚII TERMICE PLAN PARTER »

IT.2

54.

INSTALAȚII TERMICE PLAN ETAJ

IT.3

55.

INSTALAȚII TERMICE PLAN ÎNVELITOARE

IT.4

56.

INSTALAȚII SANITARE PLAN DEMISOL PARȚIAL

IS.1

57.

INSTALAȚII SANITARE PLAN PARTER PARȚIAL

IS.2

58.

INSTALAȚII SANITARE PLAN ETAJ PARȚIAL

IS.3

XFtCLI-l
FISĂ FINALĂ

REABILITARE IMOBIL CINEMATOGRAF ”TIMIS”

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PROIECT NR. 56/ 2019

FAZA: D.A.L.I.

BENEFICIAR: MUNICIPIUL Timișoara

AMPLASAMENT: TIMIȘOARA, PIAȚA VICTORIEI, NR. 7 (Fostul Bd. 30 Decembrie, nr. 7), JUD. TIMIȘ

PROIECTANT GENERAL: S.C. ARCHISTUDIO S.R.L.

Prezenta documentație conține:

> 109 (osutănouă) pagini scrise

> 58 (cincizecișiopt) planșe desenate, și este multiplicată în doua exemplare.

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2020 -10635/15.05.2020

Către, S.U.I.P.I.C.

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2020 -9617/30.04.2020, privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT și Devizul General pentru obiectivul de investiții.

Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, pe anul 2020, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.

DIRECTOB^CONOMIC

SteHa

CIU


ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10635/14.05.2020


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

14.05.2020

AVIZ

la Raportul de specialitate privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.L, pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10635/14.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.L, pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”, întocmit de către S.U.I.P.I.C., însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului,

Având în vedere avizul Direcției Economice nr. SC2020-10635/14.05.2020, prin care se menționează că, urmare a emiterii hotărârii de consiliu local, “cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale”.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d ), coroborate cu cele ale art. 129 alin. (6) lit.c) și alin. 7 lit. m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Avizul se emite în considerarea respectării avizului condiționat nr. 14 din 14.05.2020 al Comisiei Tehnico-Economice de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții, conform căruia S.U.I.P.I.C. va urmări completarea și corelarea documentației, în conformitate cu concluziile impuse prin avizele emise ulterior prezentei și aferente imobilului Cinematograf Timiș.

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.L, pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.l lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea Înscrisurilor care au generat prezenta documentație, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica


Cod FO53-13,Ver.I

ROMÂNIA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIREȚIA ECONOMICĂ

Nr. SC2020 -10635/15.05.2020

Către, S.U.I.P.I.C.

Având în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2020 -9617/30.04.2020, privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcției Economice la data prezentei, deoarece reprezintă aprobarea Consiliului Local privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT și Devizul General pentru obiectivul de investiții.

Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timișoara, cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, pe anul 2020, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finanțele Publice Locale.

DIRECTOEW&ONOMIC

SteHa

CIU


ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-10635/14.05.2020


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 14.05.2020

AVIZ

la Raportul de specialitate privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.L, pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-10635/14.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.L, pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș”, întocmit de către S.U.I.P.I.C., însoțit de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind oportunitatea demersului,

Având în vedere avizul Direcției Economice nr. SC2020-10635/14.05.2020, prin care se menționează că, urmare a emiterii hotărârii de consiliu local, “cheltuiala va fi cuprinsă în bugetul Municipiului Timișoara, defalcată pe surse de finanțare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale”.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în considerarea competențelor Consiliului local, stabilite conform prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și d ), coroborate cu cele ale art. 129 alin. (6) lit.c) și alin. 7 lit. m) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Avizul se emite în considerarea respectării avizului condiționat nr. 14 din 14.05.2020 al Comisiei Tehnico-Economice de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții, conform căruia S.U.I.P.I.C. va urmări completarea și corelarea documentației, în conformitate cu concluziile impuse prin avizele emise ulterior prezentei și aferente imobilului Cinematograf Timiș.

Menționăm că prezentul aviz nu privește aspecte tehnico-organizatorice, financiare sau oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.L, pentru obiectivul “Reabilitare imobil Cinematograful Timiș” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului General al Municipiului Timișoara, reglementat de art. 243 alin.l lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea Înscrisurilor care au generat prezenta documentație, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC, Alin Stoica


Cod FO53-13,Ver.I