Hotărârea nr. 184/2020

184/18.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 184/18.05.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. UR2020-005006; 5076/23.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-005006; 5076/23.04.2020 - al Directiei Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.05.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.UR2020-005006; 5076/23.04.2020;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. UR2019-017348/18.12.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 47/12.09.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 18/31.03.2020;
Având în vedere Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 46/09.03.2020;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, având ca beneficiar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, întocmit conform Proiectului nr. 109/2019, realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 18/31.03.2020:
Pentru UTR 1 - Subzona mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa:
- Funcţiuni predominante: - zonă mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 70% ;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;
- Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 32 m;
- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

Pentru UTR 2 - Subzona mixta, comert, servicii, si locuire colectiva propusa:
- Funcţiuni predominante: - zonă mixta, comert, servicii si locuire colectiva propusa;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 50% ;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;
- Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 30 m;
- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005793/05.12.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 836/01.10.2019.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 64.698 m, este înscris în CF 406302 nr. cad. 406302, Timişoara (extras CF vechi 6278 Chişoda nr. top. vechi 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/1), având ca proprietar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA cu antecontract de vânzare - cumpărare până la data de 15.12.2020 asupra cotei de 10.022/64.698 în favoarea LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ pentru care a fost obţinut acordul în data de 21.04.2020. Terenul este ocupat de constructii ce urmeaza a se desfiinta.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumului de acces la parcelele beneficiarului, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.
Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 45A08 ,,Obiective de utilitate publica" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA;
- Proiectantului S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inte

tel/fax +40 256 408435


rnet:www.primariatm.ro


UR2020-005006; 5076/23.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timișoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, funcțiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. UR2020-005006; 5076/23.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 -Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, prin care se propune modificarea PUZ - ului aprobat prin HCL 391/17.07.2018: "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er" în scopul extinderii UTR 1 - subzona mixta: comerț, servicii, functiuni administrative si birouri;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-005006/10.04.2020 completată cu nr. UR2020-005076/16.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 47/12.09.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 18/31.03.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2754/29.07.2019, precum si Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 46/09.03.2020 prin care anunță că planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu.

Documentația Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, beneficiar SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, proiectant

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna noiembrie 2019, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Având în vedere că s-au parcurs procedurileprevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,,Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, beneficiar SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, proiectant S.C.' 903 STUDIOARH S.R.L., a fost finalizată, s-a putut începe circuitul legal de avizare.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia Plan Urbanistic Zonal

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inte

tel/fax +40 256 408435


rnet:www.primariatm.ro


„Modificare PUZ aprobat cu HCL Timișoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, funcțiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timișoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara.

Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 -Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., proiect nr. 109/2019, la cererea SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA.

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, identificat prin CF 406302 nr. cad. 406302, în suprafață totală de 64.698 m2, este delimitat la nord de zona unitati industriale stabilita prin PUG Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 619/2018, la vest de liniile de liniile de cale ferata, la sud de limita teritoriala cu UAT GIROC, la est de strada Bujorilor.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z. este situat în partea de sud a municipiului Timișoara, in Zona Calea Sagului, la limita teritoriala cu UAT GIROC, fiind delimitat la nord de strada Intrarea Nicoresti, la vest de liniile de liniile de cale ferata, la sud de limita teritoriala cu UAT GIROC, la est de strada Bujorilor.

Terenul reglementat în suprafață totală de 64.698 m2 este înscris în CF 406302 nr. cad. 406302, Timișoara (extras CF vechi 6278 Chișoda nr. top.vechi 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/1), având ca proprietar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA cu antecontract de vânzare - cumpărare până la data de 15.12.2020 asupra cotei de 10.022/64.698 în favoarea LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ pentru care a fost obținut acordul în data de 21.04.2020. Terenul este ocupat de constructii ce urmeaza a se desfiinta.

Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 -Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, propune modificarea PUZ - ului aprobat prin HCL 391/17.07.2018: "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er" în scopul extinderii UTR 1 - subzona mixta: comerț, servicii, functiuni administrative si birouri.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2019-005793/05.12.2019.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul

Constantin Diaconovici Loga, nr.


e-mail:dezvoltareurbana@primari


1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 atm.ro, internet:www.primariatm.ro


Comisiei de Circulație nr. DT2019-005793/05.12.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuși prin documentație și in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef cu nr. 18/31.03.2020 sunt următorii:

Pentru UTR 1 - Subzona mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa:

 • - Funcțiuni predominante: - zonă mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 70% ;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;

 • - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 32 m;

 • - Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

Pentru UTR 2 - Subzona mixta, comert, servicii, si locuire colectiva propusa:

 • - Funcțiuni predominante: - zonă mixta, comert, servicii si locuire colectiva propusa;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 50% ;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;

 • - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 30 m;

 • - Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005793/05.12.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 836/01.10.2019.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumului de acces la parcelele beneficiarului, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public;

Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 45A08 „Obiective de utilitate publica” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, inte

tel/fax +40 256 408435


rnet:www.primariatm.ro


Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timișoara nr. 391/2018 -Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, funcțiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, având ca beneficiar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, întocmit conform proiectului nr. 109/2019, realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef nr. 18/31.03.2020:

Pentru UTR 1 - Subzona mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa:

 • - Funcțiuni predominante: - zonă mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 70% ;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;

 • - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 32 m;

 • - Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

Pentru UTR 2 - Subzona mixta, comert, servicii, si locuire colectiva propusa:

 • - Funcțiuni predominante: - zonă mixta, comert, servicii si locuire colectiva propusa;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 50% ;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;

 • - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 30 m;

 • - Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;

 • - Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005793/05.12.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U ;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare

  Constantin Diaconovici Loga, nr. e-mail:dezvoltareurbana@primari


  1, 3 0 0 0 3 0, tel/fax + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 atm.ro, internet:www.primariatm.ro


funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 836/01.10.2019.

 • 3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timișoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, funcțiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totală de 64.698 m2, este înscris în CF 406302 nr. cad. 406302, Timișoara (extras CF vechi 6278 Chișoda nr. top.vechi 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/1), având ca proprietar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA cu antecontract de vânzare - cumpărare până la data de 15.12.2020 asupra cotei de 10.022/64.698 în favoarea LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ pentru care a fost obținut acordul în data de 21.04.2020. Terenul este ocupat de constructii ce urmeaza a se desfiinta.

 • 4. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumului de acces la parcelele beneficiarului, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. 45A08 „Obiective de utilitate publica” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., proiect nr. 109/2019, la cererea beneficiarului SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, pentru a fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT ȘEF,

Emilian Sorin CIURARIU

ȘEF SERVICIU

CONSILIER

Liliana IOVAN


Gabriela BORCSI

Red. - L.I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

UR2020-005006; 5076/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timișoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, funcțiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara

Proiect emis la solicitarea proprietarului SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 -Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, documentație elaborată după obținerea Certificatului de urbanism nr. 2754/29.07.2019 cu termen de valabilitate până în data de 29.07.2020.

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat in cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, identificat prin CF 406302 nr. cad. 406302, în suprafață totală de 64.698 m2, este delimitat la nord de zona unitati industriale stabilita prin PUG Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 619/2018, la vest de liniile de liniile de cale ferata, la sud de limita teritoriala cu UAT GIROC, la est de strada Bujorilor.

Conform PUZ aprobat prin HCL 391/17.07.2018: "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", teren afectat de zona de protecție C.F.R..Indici urbanistici: Pentru UTR 1:- Regimul de înălțime de maxim = S+P+6E+Er, Hmax = 32,00 m; POTmax= 70%, CUTmax= 2,8. Spatii verzi amenajate minim 20,00 %; Pentru UTR 2: - Regimul de înălțime de maxim = S+P+6E+Er, Hmax = 30,00 m; POTmax= 50%, CUTmax= 2,8. Spatii verzi amenajate minim 20,00 %; Pentru UTR 3: - Regimul de înălțime = S+P+4E, POTmax= 70%, CUTmax= 2,5. Spatii verzi amenajate minim 20,00 %.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, propune modificarea PUZ - ului aprobat prin HCL 391/17.07.2018: "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er" în scopul extinderii UTR 1 - subzona mixta: comerț, servicii, functiuni administrative si birouri

Pe parcela studiată se va asigura acces auto și pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005793/05.12.2019.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, au fost obținute: Certificatului de Urbanism nr. 2754/29.07.2019, Avizul de Oportunitate nr. 47/12.09.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 18/31.03.2020;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 -Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., proiect nr. 109/2019 la cererea beneficiarului SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, poate fi supus analizării și aprobării în plenul consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ȘEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

ROMANIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-005006; 5076/12.05.2020


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC 12.05.2020

AVIZ

Ia raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL Timișoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comerț, servicii, funcțiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara

în considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism,

Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-005006; 5076/23.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comerț, cervicii, funcțiuni administrarive și birouri" str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, beneficiar fiind societatea Bega Minerale Industriale SA, proiectant societatea 903 Studioarh SRL, proiect nr. 109/2019, conform cerințelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 2754/29.07.2019 ,

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comerț, cervicii, funcțiuni administrarive și birouri” str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local,

în considerarea Avizului de Oportunitate nr. 47/12.09.2019 și Avizului Arhitectului Sef nr. 18/31.03.2020,

Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, eliberat în sistem informatic integrat ANCPI, la data de 24.04.2020, anexat documentației, aferent terenului reglementat prin documentație, în suprafață totală de 64698 mp, rezultă următoarea situație juridică:

Cartea funciară nr. 406302 Timișoara nr. cadastral 406302, referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 64698 mp, categorie de folosință „construcții industriale și edilitare", este proprietatea societății BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA . Este notat antecontractul de vânzare-cumpărare până la 15.12.2020 asupra cotei de 20022/64698 mp în favoarea Lidl România Societate în comandită, CIF 15300120, societate care și-a exprimat acordul cu privire la prezenta documentație, prin înscris sub semnătură privată, datat 21.04.2020 (copie la dosar). Potrivit mențiunilor din raportul de specialitate, terenul este ocupat de construcții ce urmeaza a se desființa.

Prin adresa nr. SC2020-2696/10.02.2020 a Municipiului Timișoara -Serviciul Juridic se menționează faptul că, pe rolul instanțelor judecătorești, nu figurează litigii, în curs de soluționare, cu privire la imobilele ce fac obiectul prezentei documentații, înscrise în cele două cărți funciare mai sus menționate, iar prin adresa nr. CT2020-000560/05.02.2020 se menționează faptul că aceste imobile nu au făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001 și OUG nr. 94/2000. Potrivit adresei nr. D02020-00190/11.02.2020 se menționează faptul că parcela cu nr. cad. 655/3 (655/3/2/1) a făcut obiectul unei cereri de retrocedare, respinsă și necontestată soluția.

în considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conținutul dreptului de proprietate privată -

"(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege.

(2) în condițiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalități și dezmembrăminte, după

— »

caz.

coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil “în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului roprietate se face cu extrasul de carte funciară”,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor native,

în considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. alin. 6 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, jmentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților"),

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-005006; 5076/23.04.2020 privind aprobarea Planului anistic Zonal „ Modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comerț, cervicii, ;țiuni administrarive și birouri” str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul id drepturi reale asupra imobilelor.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului anistic Zonal „ Modificare PUZ aprobat cu HCL nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comerț, cervicii, îțiuni administrarive și birouri" str. Bujorilor nr. 160, Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al starului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta umentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, F etc), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de laliza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

Adria


HAN


Cod FO53-13,Ver.l


Nr. UR2019-017348/18.12.2019

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - "Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTR1 "Subzona mixta comerț, servicii, funcțiuni administrative si birouri";

Amplasament: str. Bujorilor nr. 160, Timișoara;

Beneficiar: SC Bega Minerale Industriale SRL;

Proiectant: SC 903 STUDIOARH SRL.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 07.11.2019 -01.12.2019

In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-au expediat prin poștă anunțul cu privire la Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTR1 "Subzona mixta comerț, servicii, funcțiuni administrative si birouri" strada Bujorilor nr. 160, Timișoara, jud. Timiș - unui număr de 17 adrese - vecini, proprietari de pe străzile Cercului și Bujorilor: Asociațiile de Proprietari Bujorilor nr. 160 -bloc 1; bloc 2 scara A; bloc 2 scara B; RED MOTOR KARTODROM str. . Bujorilor nr. 160, SC PREFATIM SA Str. Bujorilor nr. 160, SC IMDO METALE PROD SRL Str. Bujorilor nr. 160, UNITATEA MILITARĂ Str. Bujorilor.

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de l persoană care nu a avut obsevații sau sesizări.

La întâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 19.11.2019, între orele 15,00-16,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, a participat un reprezentant al proiectantului SC 903 STUDIOARH SRL, iar din partea publicului au participat două persoane care nu au avut observații cu privire la documenație.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire Ia documentația Plan Urbanistic Zonal - "Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTR1 "Subzona mixta comerț, servicii, funcțiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, beneficiari SC Bega Minerale Industriale SRL, proiectant: SC 903 STUDIOARH SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

Red. dact, -S.P..-2 ex


ECj ȘEF iri-GLURARIU


CONSILIER Sorina Popa


UR2020-005006; 5076/23.04.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara

 

 

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. UR2020-005006; 5076/23.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, prin care se propune modificarea PUZ - ului aprobat prin HCL 391/17.07.2018: "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er" în scopul extinderii UTR 1 - subzona mixta: comerț, servicii, functiuni administrative si birouri;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-005006/10.04.2020 completată cu nr. UR2020-005076/16.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 47/12.09.2019, Avizul Arhitectului Sef nr. 18/31.03.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2754/29.07.2019, precum si Deciziei de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 46/09.03.2020 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, beneficiar SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, proiectant S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna noiembrie 2019, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a inregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentaţie.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de  H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,,Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, beneficiar SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, proiectant S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., a fost finalizată, s-a putut începe circuitul legal de avizare.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara.

Planul Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., proiect nr. 109/2019, la cererea SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA.

Terenul reglementat in cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, identificat prin CF 406302 nr. cad. 406302, în suprafaţă totală de 64.698 m², este delimitat la nord de zona unitati industriale stabilita prin PUG Timisoara, aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 619/2018, la vest de liniile de liniile de cale ferata, la sud de limita teritoriala cu UAT GIROC, la est de strada Bujorilor.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Teritoriul studiat prin P.U.Z. este situat în partea de sud a municipiului Timişoara, in Zona Calea Sagului, la limita teritoriala cu UAT GIROC,   fiind delimitat la nord de strada Intrarea  Nicoresti, la vest de liniile de liniile de cale ferata, la sud de limita teritoriala cu UAT GIROC, la est de strada Bujorilor.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 64.698 m², este înscris în CF 406302 nr. cad. 406302, Timişoara (extras CF vechi 6278 Chişoda nr. top.vechi 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/1), având ca proprietar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA cu antecontract de vânzare – cumpărare până la data de 15.12.2020 asupra cotei de 10.022/64.698 în favoarea LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ pentru care a fost obținut acordul în data de 21.04.2020. Terenul este ocupat de constructii ce urmeaza a se desfiinta.

Planul Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, propune modificarea PUZ - ului aprobat prin HCL 391/17.07.2018: "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er" în scopul extinderii UTR 1 - subzona mixta: comerț, servicii, functiuni administrative si birouri.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005793/05.12.2019.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-005793/05.12.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

 

Indicii propuşi prin documentaţie şi in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 18/31.03.2020 sunt următorii:

Pentru UTR 1 – Subzona mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa:

            - Funcţiuni predominante: – zonă mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa;

            - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 70% ;

            - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;

            - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 32 m;

- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

 

            Pentru UTR 2 – Subzona mixta, comert, servicii,  si locuire colectiva propusa:

            - Funcţiuni predominante: – zonă mixta, comert, servicii si locuire colectiva propusa;

            - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 50% ;

            - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;

            - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 30 m;

- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

 

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005793/05.12.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 836/01.10.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumului de acces la parcelele beneficiarului, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public;

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 45A08 ,,Obiective de utilitate publica” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

 

PROPUNEM:

 

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, având ca beneficiar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, întocmit conform proiectului nr. 109/2019, realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Şef nr. 18/31.03.2020:

Pentru UTR 1 – Subzona mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa:

            - Funcţiuni predominante: – zonă mixta, comert, servicii, functiuni administrative si birouri propusa;

            - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 70% ;

            - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;

            - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 32 m;

- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

 

            Pentru UTR 2 – Subzona mixta, comert, servicii,  si locuire colectiva propusa:

            - Funcţiuni predominante: – zonă mixta, comert, servicii si locuire colectiva propusa;

            - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 50% ;

            - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,8;

            - Regim de construire: max S+P+6E+Er , H max = 30 m;

- Spatii verzi amenajate minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 46/09.03.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;

 

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005793/05.12.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 836/01.10.2019.

3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 64.698 m², este înscris în CF 406302 nr. cad. 406302, Timişoara (extras CF vechi 6278 Chişoda nr. top.vechi 655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1; 659/a/1/1; 659/b/2/1/1), având ca proprietar pe SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA cu antecontract de vânzare – cumpărare până la data de 15.12.2020 asupra cotei de 10.022/64.698 în favoarea LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ pentru care a fost obținut acordul în data de 21.04.2020. Terenul este ocupat de constructii ce urmeaza a se desfiinta.

4. Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumului de acces la parcelele beneficiarului, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 45A08 ,,Obiective de utilitate publica” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Modificare PUZ aprobat cu HCL Timisoara nr. 391/2018 - Extindere UTR 1 - Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L., proiect nr. 109/2019, la cererea beneficiarului SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT ȘEF,

Emilian Sorin CIURARIU

 

 

 

ȘEF SERVICIU                                                                        CONSILIER

Gabriela BORCSI                                                                     Liliana IOVAN

 

 

Red. – L.I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA URBANISM

Nr. UR2019-017348/18.12.2019

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ - "Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTR1 "Subzona mixta comerț, servicii, funcțiuni administrative si birouri";

Amplasament: str. Bujorilor nr. 160, Timișoara;

Beneficiar: SC Bega Minerale Industriale SRL;

Proiectant: SC 903 STUDIOARH SRL.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Direcției Urbanism și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 07.11.2019 -01.12.2019

In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcția Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

S-au expediat prin poștă anunțul cu privire la Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTR1 "Subzona mixta comerț, servicii, funcțiuni administrative si birouri" strada Bujorilor nr. 160, Timișoara, jud. Timiș - unui număr de 17 adrese - vecini, proprietari de pe străzile Cercului și Bujorilor: Asociațiile de Proprietari Bujorilor nr. 160 -bloc 1; bloc 2 scara A; bloc 2 scara B; RED MOTOR KARTODROM str. . Bujorilor nr. 160, SC PREFATIM SA Str. Bujorilor nr. 160, SC IMDO METALE PROD SRL Str. Bujorilor nr. 160, UNITATEA MILITARĂ Str. Bujorilor.

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de l persoană care nu a avut obsevații sau sesizări.

La întâlnirea cu proiectantul documentației, organizată în data de 19.11.2019, între orele 15,00-16,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, a participat un reprezentant al proiectantului SC 903 STUDIOARH SRL, iar din partea publicului au participat două persoane care nu au avut observații cu privire la documenație.

Nu au fost făcute obiecții în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire Ia documentația Plan Urbanistic Zonal - "Modificare PUZ aprobat cu HCL 391/2018, Extindere UTR1 "Subzona mixta comerț, servicii, funcțiuni administrative si birouri", str. Bujorilor nr. 160, Timișoara, beneficiari SC Bega Minerale Industriale SRL, proiectant: SC 903 STUDIOARH SRL, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ECj ȘEF m'CLURARIU

Red. dact, -S.P..-2 ex


Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

SC 903 STUDIOARH SRL

DUMBRAVITA STR. SIRIUS NR.2, SPATIU C2, TEL 0742026535

MEMORIU DE PREZENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018,

EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI

BIROURI

Proiect nr. 109/2019

i. Introducere

 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:       PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z

APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

Amplasament:

Str. Bujorilor, nr. 160, Timisoara

Inițiator:

S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

(Beneficiar)

Elaborator:

s.c.”903 STUDIOARH”S.R.L.D

(Proiectant)

Data elaborării:

FEBRUARIE 2020

Faza de proiectare:

P.U.Z.

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal: MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI ” a fost întocmită la comanda beneficiarului: SC Bega Minerale Industriale SA si propune modficiarea unui PUZ Aprobat cu HCL Timișoara nr.391/2018 DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er” Str. Bujorilor, nr. 160 CF nr. 406302, Timișoara, Documentația de față propune soluții și reglementări în scopul extinderii UTR1 „Subzona mixta, comert, servicii și functiuni administrative

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată - amplasată la limita intravilanului Municipiului Timisoaa cu localitataea Chisoda, pe strada Bujorilor se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan.

Conform Planului Urbanistic General în vigoare Categoria funcțională: unități industriale

Folosința actuala: teren curti construcții

 • 1.2.3. DISTANTE MINIME LIMITA DE PROPRITATEA FATA DE CLADIRI EXISTENTE

limita laterala nordica =6.96m fata de clădiri locuințe colective

limita laterala estica=0.59 m fata de clădiri locuinte colective

limita latrala sudica=10.98m fata de Calea ferata, 198.07m fata de clădire locuinta individuala

limita laterala vestica =69.56m fata de clădire depozitare existenta

 • 1.2.4. DISTANTE MINIME INTRE CLADIRILE PROPUSE PRIN PUZ SI CLADIRI EXISTENTE

limita nord =56.33m fata de clădire locuinte colective

limita esti=11.00 m fata de clădire locuinte colective

limita latrala sudica=20.98m fata de Calea ferata, 208.07m fata de clădire locuinta individuala

limita laterala vestica =82.56m fata de clădire depozitare existenta

1.3. SURSE DOCUMENTARE

 • 1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

 • •   Pentru terenul studiat a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr.2754/29.07.2019

 • • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat în intravilanul localității si are destinația de zona industriala

 • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3), terenul de față este situat in intravilan si este cuprins în restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixta (RiM )

 • Conform Planului urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr.391/2018 terenul are destinația de locuire colective/servicii/functiuni complementare

 • Terenul studiat este delimitat astfel:

 • >  la est terenul are front la sr. Bujorilor

 • > la sud terenul ese delimitat de calea ferata Timisoara - Buzias

 • > la vest și nord, terenul este marginit de terenuri aflate în proprietate privata care pana în prezent au avut caracter industrial.

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nnr.2754/29.07.2019 a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General

 • 1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Terenul studiat este accesibil din strada Bujorilor

Zona având caracter urbanizat beneficiază de întreaga infrastructura a Municipiului Timisoara.

Conform Planului Urbanistic General aflat in lucru, pentru zona studiata se propune investiția in dezvoltarea tramei stradale majore - str. Bujorilor este prevazuta la largirea sa la un prospect transversal de 20m

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

   • 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Dezvoltarea zonei a prezentat un caracter modest. O data cu incetarea activitatii fostei fabrici „Prefatim” singurele interventii remarcabile au fost la principalele cladiri existente pe amplsament, incercandu-se conversia lor in spatii care sa adaposteasca birouri si servicii.

 • 2.1.2.  CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Întreaga zona are un caracter inustrial - părăsit.

Evoluția localității a demonstrat necesitatea reinoirii fondului construit cu locuinte si imobile care sa corespunda necesitatilor actuale, cu un grad sporit de confort.

 • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat este situat în partea extrem - sudica a municipiului Timișoara, în intravilanul localității.

Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil din Str. Bujorilor si beneficiază de întreaga rețea de străzi a municipiului Timisoara, are front stradal de 232 m la Str.Bujorilor și o adâncime variabila de 200-400m

Terenul in suprafața totala de 64.698mp este inscris in CF nr. 406302,

- nu există sarcini

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

 • > Zona ce face obiectul studiului este favorizată prin prisma poziției în țesutul urban.

 • > Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv Str. Bujorilor.

 • > La nivel edilitar întreaga zona este echipată.

 • > Zona nu este dotata cu servicii de interes local și general

Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare și de reconversie în sensul dotării cu servicii si construirii de imobile cu regim de inaltime mai mare de P+4

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007.

 • 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de față se află în intravilanul Mun. Timișoara, jud. TIMIȘ, identificat prin planul de situație anexat.

Terenul are o suprafața relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare.

Suprafața relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe si zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcție de mărimea fragmentelor de baza.

In asemenea situații, stratificația poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrișuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adâncime si este străbătut de o rețea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timișoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului B0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g,

Adâncimea maxima de îngheț este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

 • a) Temperatura aerului:

 • - Media lunară minimă: -1oC - Ianuarie;

 • - Media lunară maximă:+20 oC ... 21oC - Iulie-August;

 • - Temperatura minimă absolută:           -35,3oC;

 • - Temperatura maximă absolută:    +40,0oC;

 • - Temperatura medie anuală:       +10,9oC;

 • b)  Precipitații:

- Media anuală:            631 mm.

Regimul eolian

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

 • 2.4. CIRCULAȚIA

  • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea extrem - sudica a municipiului Timișoara, în zona deservita de artere majore.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi considerați:

 • - existența traficului greu pe str. Bujorilor

 • - inexistența locurilor de parcare amenajate

 • 2.4.2. CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME.

Terenul are front la strada Bujorilor, strada de categoria a-II-a, care asigura legătura intre Municipiul Timisoara si localitatea Chisoda

în zona lipsește ci desavarsire rețea de străzi secundara, strda Bujorilor delimitind fosta platforma industriala

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Zona are un caracter prepoderent industrial - abandonat

 • -  locuire colectiva în imobile în regim de înălțime P+4 cu grad mic de confort

 • -   locuirea individuala sau locuirea în imobile în regim mic de înălțime este prezenta într-o zona îndepărtata aflata la o distanța de cca.150m.

 • -  vis-a vis de amplasamentul studiat, de cealalta parte a strazii Bujorilor se gaseste o zona cudestiantie speciala in proprietatea MAPN, unde la frontul strazii sunt ridicate cladiri in regim de inaltime P+4

 • 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Pe terenul cu numarul top 406302 se afla în prezent construite clădiri în suprafața de 11.242mp cu un regim maxim de înălțime de P+2e

Pe terenul cu numarul top 405825 se afla in prezent cosntruit un imobil de locuinte colective in regim de inaltime P+4E in suprafata construita de 486mp

 • 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Se remarca deficiente in asigurarea cu servicii a zonei, acestea lipsind cu desavarsire

Se propune dezvoltarea unei zone mixte comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva care sa raspunda necesitatii de echipare cu servicii a zonei.

 • 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Terenul studiat nu are în prezent spatii verzi amenajate.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

  • 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de rețele de canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare, telecomunicații.

 • 2.7. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt ansabluri rezidentiale cu parter comerciaal care sa adaposteasca si functiuni asociate locuirii

Potrivit legii propunerea de reglementare va fi supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare a populației ce vor fi organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

 • 3.Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan

 • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat in intravilan, zona industriala

 • • Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata “Mărirea fondului de locuințe si creșterea calității locuirii” prevede pentru zona studiata, dezvoltarea de zone rezidențiale cu funcțiuni complementare.

Prin propunerea de zone mixte locuinte colective și servicii , se preia programul 3 Politica 6 descrise in Masterplan.

• Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3), terenul de față este situat in intravilan si este cuprins în zona de restructurare a zonelor industriale - zona mixta (RiM )

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de abandonare a spatiului, fenomen datorat functiunii initiale de insudtrie, si contrar dezvoltarii urbanistice a orasului, lucru cel putin ciudat, considerind poziția din cadrul orașului.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de imbunatatirea fondului construit si de reconversia unei zone industriale parasite.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Se propune modernizarea accesului din Str. Bujorilor, ,relizarea unei trame stradale pe directia est-vest /nord-sud care sa genereze mai departe o solutie fiabila la nivelul intregii zone.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

 • 3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • -  Realizarea unei subzone mixte: comert, servicii, funcțiuni administrative si birouri in partea estica a amplasamentului care sa cuprinda constructiile existente pe amplasament ce au fost renovate.

 • -  Realizare unei subzone mixte: comert, servicii si locuire colectiva in imobile in regim de inaltime maxim S+P+6+Er

 • -  Realizarea unei trame stradale care sa fie coerenta si care sa genereze solutii pentru intreaga zona.

 • - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse.

 • -  asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor și avizelor, etc.

Documentația are drept obiect:

 • 1.  Realizarea pe un teren, în suprafață de 64.698mp, a unei lotizari care sa adaposteasca ansambluri rezidentiale cu parter comercial, spatii comerciale și locuinte colective la etajele superioare.

 • 2. MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMIȘOARA NR.391/2018, PRIN EXTINDEREA UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI”

 • 3. Asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare.

 • 4. Asigurarea de spații verzi amenajate, în suprafață totală de 20% din suprafața terenului.

BILANT TERITORIAL

Bilant teritorial propus

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

64.698,00

11.242 (17,37%)

53.456 (82,63%) 0 (0,00%)

-

UTR 1- Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri

SzM- subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri clădiri platforme, parcari

SzV-spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

-

19.806.mp      30,61%

19.806 mp 100.00%

13.864mp (70%)

1.980mp (10%)

3.962mp (20%)

UTR 2- Subzona mixta comert,

-

44.892mp      69,39%

servicii și locuire colectiva

Szc- subzona cai de comunicatie rutiera

SzL- subzona mixta comert, servicii, și locuire colectiva clădiri platforme, parcari, alei, locuri de joaca

SzV - subzona spatii verzi amenajate

spatii verzi independete

spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

7.680mp      17.11%

33.467mp      74.55%

16.733 mp (50%)

10.040 mp (30%)

10.439 mp 23.25%

3.745 mp       8.34%

6.694mp (20%)

TOTAL

64.698,00

64.698mp     100,00%

INDICI CARACTERISTICI

U.T.R.1

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

INDICI PROPUȘI

P.O.T. 70%

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+6E+Er

Spati verzi min. 20%

H.max=32.00m

U.T.R. 2

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

INDICI PROPUSI

P.O.T. 50% pentru comert, servicii

P.O.T. 40% pentru locuinte colective

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+6E+Er

Spati verzi min. 20%

H.max=30.00m

 • 3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

 • a. Alimentare cu apă

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui branșamet la rețeaua de apă a localității Timișoara atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât și pentru asigurarea necesarului de stingere a incendiilor. Legătura cu conducta de apă existentă a municipiului Timișoara, se va realiza din str.Bujorilor printr-un branșament propus.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med = 125,10 m3/zi = 1,44 l/s

Qzi max= 1,30 x Qzi med = 162,63 m3/zi = 1,88 l/s

Qorar max= (2,8 x Qzi max ) / T = 455,36 m3/zi = 18,97 m3/h = 5,27 l/s

Pentru parcelele propuse în planul urbanistic zonal alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unui branșament la rețeaua de apă a localității Timișoara cu o conductă din PE-HD având De 90 mm.

Rețeaua de apă propusă din cadrul obiectivului este formată dintr-o conductă PE-HD, PN6, De 90x6,3 mm în lungime de cca. L = 935m.

Fiecare clădire de pe amplasament a avea propriul bazin de acumulare a apei potabile cât și propriul cămin de contorizare a consumului de apă,

 • b. Stingerea incendiilor

In incinta parcelelor propuse în P.U.Z.-ul studiat s-au prevăzut 8 hidranti supraterani de incendiu exterior având DN 80 mm, (conform planului de situație ED -01) amplasati pe spațiul verde

Hidranții sunt alimentați din rețeaua de alimnetare cu apă de la Municipiul Timișoara.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • c. Canalizare

Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele:

Quz.zimed = Qzimed = 125,10 m3/zi = 1,44 l/s

Quz.zimax = Qzimax = 162,63 m3/zi = 1,88 l/s

Quz.orarmax = Qorarmax = 455,36 m3/zi = 18,97 m3/h = 5,27 l/s

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846-1:2006.

Avănd în vedere dezvolarea zonei, si a investiților ce se vor executa în zonă, s-a luat in calcul extinderea sistemului de canalizare a Municipiului Timișoara, motiv pentru care s-a ales ca diamentrul conductei colectoare de canalizare de pe amplasament sa aibe 300mm.

Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate și evacuate la reteaua de canalizare a localității Timișoara prin intermediul unei extinderi a rețelei de canalizare avînd De 300mm. Legătura la conducta de canalizare existentă se va realiza in Strada Bujorilor prin intermediul căminelor de racord.

Pentru apele uzate menajere de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o rețea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 300mm in lugiime de 320 ml cat si o rețea având De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 495 m. Pe această rețea s-au prevăzut 20 cămine de vizitare.

Traseul rețelelor de canalizare și pozițile căminelor de vizitare se vor urmări pe planul de situație (ED-01). Panta canalului este funcție de adâncimea de ieșire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocurățire.

Materialul utilizat pentru realizarea rețelei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN 4, Dext = 250, respectiv 300mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistență mare față de agresivitatea solului și o durată mare de existență (50 ani).

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (Z = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranță la transport și o etanșare absolută a rețelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 - 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă/material compozit carosabile, în teren cu apă subterană și vor fi protejate la exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire.

 • d. Apele pluviale de pe caile de circulație si parcari (subsol) se vor colecta prin intermediul rigolelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Apele pluviale de pe rampa ce duce la subsol vor fi colectate prin intermediul unei rigole, vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Apele pluviale de pe placa subsolului vor fi colectate prin intermediul unor rigole, aduse într-o basa dotata cu pompa, vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus

Apele pluviale de pe acoperiș se vor colecta prin intermediul gaigerelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Pentru apele pluviale de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o rețea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 683m. Pe această rețea s-au prevăzut 18 cămine de vizitare.

Decantarele-separatoarele de hidrocarburi (DSH) sunt dimensionate la un debit de 33,32 l/s respectiv un debit de 27,37 l/s și vor colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole.

Bazinele de retenție (BR) propuse, pot asigura stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 147 m3, respectiv a unui volum de 103 m3

> Bazinul de retentie din zona de locuinte va fi sub forma de iaz, unde se vor colecta apele pluviale provenite de pe acoperisuri si platforme betonate, ulterior epurarii acestora prin Decantorul-separatorul de hirdocarburi.

3

Acesta va avea un volum de 147 m

II. Dimensiunile celui de-al doilea bazin de retenție - din zona comerciala sunt:

- L = 6.90 m, l = 6.00 m, H = 2.5 m - pentru un volum de 103 m3

Ulterior, prin intermediul statiilor de pompare (SP) apele pluvialea cumulate in bazinul de retenție vor fi deversate in sistemul de canalziare de incinta cu ajutorul statii de pompare care refuleaza in CM8 - zona de locuinte, iar in zona comecriala va refula in caminul de linistire din imediata apropiere.

Apele vor trece prin sistemul de canalizare propus din incintă, ca apoi prin intermediul caminului de racord să ajunga in sistemul de canalizare centralizat al Municipiului Timișoara

Apele pluviale vor fi contorizate printr-un contor amplasat pe refularea pompei si cadrul statiei de pompare apa pluviala.

 • 3.7.PROTECȚIA MEDIULUI

 • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate.

 • 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanți pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuție a lucrărilor.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament. Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

 • 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, respectiv RETIM.

 • 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat.

Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi.

 • 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa și corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spații verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

 • 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare și rutiere în zonă, se vor elimina disfuncționalitățile existente privind traficul.

Se va asigura astfel fluența traficului la nivel de zonă.

 • 3.7.7. Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004

În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potențiale asupra mediului, situația propusă prin prezenta documentație, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menționată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului și cel referitor la caracteristici ale efectelor și ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ. În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:

Planul urbanistic zonal creează un cadru organizatoric și juridic pentru toate proiectele concrete de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat, cuprinzând toate investițiile din acest areal; prin natura activităților propuse -locuințe colective, dotării și servicii, se oferă celor interesați posibilități noi de amplasare a locuințelor private; nu există condiții de funcționare care să necesite atenție deosebită; transportul în comun spre zonă va crește în viitor; proiectul lămurește orizontul alocării resurselor pentru administrația publică Timișoara.

 • •  Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcții: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii și reciclarea deșeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activități, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă;

 • •  Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele:

 • -  alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin extindere de la rețeaua publică a Timișoarei;

 • -  evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat, prin racordare la canalizarea Timișoarei;

 • -  sunt de încurajat soluțiile de folosire a energiilor regenerabile în toate cazurile și la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei;

 • -  evacuarea deșeurilor se va face diferențiat pentru cele menajere, preluate de regia municipală Retim.

 • -  protecția ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin spații verzi și plantații de aliniament;

 • •   Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel național, preluate și detaliate la nivel județean în cadrul PATJ Timiș: strategia națională privind gestionarea deșeurilor, strategia națională privind gospodărirea apelor, strategia națională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naționale, europene și internaționale privind zonele naturale și construite protejate, ș.a.

În ceea ce privește caracteristicile efectelor și ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele:

 • •  efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu:

biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de față are categoria de folosinta curti constructii;

asupra populației existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce țin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, precum și premisele populării unui teren care la ora actuală este parasit, această intrevenție (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puțin 200-300 de ani, intervenția fiind reversibilă;

sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna și flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului;

solul natural va fi afectat de implementarea proiectului, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcțiilor și amenajărilor;

apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal;

aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influențat pozitiv;

factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influențați de implementarea planului;

valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materialelel de construcție ale clădirilor existente pe terenrul studiat, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potențialul terenului situat intr-o zona privilegiata a Municipiului Timișoara;

implementarea planului nu distruge topografia terenului;

nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;

 •  efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;

 • •  în context transfrontalier, nu există efecte semnificative;

 • •  riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;

 • •  se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o rază de 100 m;

 • 3.8.NORME DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

3.8.1. Tratarea criteriilor de igiena si sanatate publica conform OMS nr 119/2014

În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului urbanistic zonal ce face obiectul prezentului proiect, se precizează următoarele:

Art 3

Cladirile propuse a fi amplasate au o inaltime maxima de 30m pentru locuintele colective si 32m pentru cladirile care adapostesc servicii, distantele dintre cladirile propuse si claidrile invecinate care au destinatia de locuire este mai mare de 30m, evitandu-se astfel umbrirea lor.

La amplasarea cladirii pe parcela 2 se constata o distanta mai mica de 30 de m fata de fatada cladirii inveciante existente. Astfel s-a trecut la realizarea unui studiu de insorire. Concluzia studiului de insorire (anexat prezentei documentatii) este faptul ca sunt indeplinite conditiile de insorere stabilite de OMS 119/2014

Datorita orientari terenului pe directia nord-sud/est-vest si a temei de proiectare toate aprtamentele de locuit prevazute vor fi iluminate natural, cu obligatia asigurarii iluminarii natural a tuturor incaperilor de locuit pe durata a cel putin 1 ^ (90 de minute) la soltitiul de iarna

Finisajele ce se vor propune pentru fatade vor avea ca scop impiedicarea reflexiei suparatoare a luminii- placaje de sticla mata si geamuri reflexive cu indice de reflexivitate mai mare de 45%

Art 4.

 • a) la nivelul terenului, pentru fiecare parcela in parte se va amplasa o platforma pentru depozitarea recipientelor de colectare selective a deseurilor menajere la o distanta de minim 10m fata de ferestrele locuintelor. Platforma va fi imprejmuita si accesul restrictionat pe baza de cheie/cartel de acces.

 • b) spatiile de joaca vor fi dimensionate astfel:1,3mp/locuitor, vor fi imprejmuite, accesul controlat cu porti metalice prevazute cu deschidere lenta si greoaie/sistem protectie copii. La proiectarea spatiilor de joaca si a mobilierului urban se va pune accentual pe evitarea accidentarii utilizatorilor. Ele vor fi amplasate la o distanta minim de 5 m fata de ferestrele apartamentelor.

 • c) la nivelul terenului se vor executa platform parcare pentru accesul la biroul prevazut la parter (unde este cazul) si/sau la locuinte. Distanta parcarilor fata de ferestrele incaperilor de locuit este mai mare 5m, inaltimea minima a parterului va fi de de 5,00m , facand astfel ca disanta intre ferestrele incaperilor de locuit si locurile de parcare MASURATE IN PLAN OBLIC/VERTICAL PE LINIA DE CEA MAI MICA DISTANTA sa fie de minim 5,00 pentru incaperi cu inaltimea parapetului de geam 0.00m (repsectiv minim 6,00m pentru incaperi cu inaltimea parapetului de geam 1.00m)

marea majoritate a locurilor de parcare vor fi prevazute la nivelul subsolului cladirii, accesul la subsol facandu-se printr-o rampa care premite circulatia in dublu sens si care va fi prevazuta la o distanta minima de 5,00 m fata de ferestrele incaperilor de locuit MASURATA IN PLAN OBLIC/VERTICAL PE LINIA DE CEA MAI MICA DISTANTA

Art 5.

Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită Nu sunt prevazute a se desfasura activitati de productie de orice fel

Art.6

(1) spatiile comericale, servicii si functiuni administrative se vor prevedea cu conditia ca acestea prin functionarea lor sa nu creeze discomfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor de la etajele superioare sau cladirile invecinate

este interzisa amplasasarea a unitatilor de productie de orice fel indiferent de etaj sau pozititie pe terenul studiat.

Art.17.

Suprafetele minimale ale incaperilor se vor stabili cu respectarea normativelor Legii 114/1996 si OMS nr.119/2014 luindu-se in considerare legea care stabileste cele mai mari suprafete.

Iluminatul natural se va face prin suprafete vitrate conform STAS nr 6221-89 si OMS 119/2014 luindu-se in cosiderare normativul care stabileste cea mai mare suprafata vitrata

Art.47

Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de alimentare cu apa potabila.

Art. 48

Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de canalizare a apelor menajere

Pe limita de proprietate dinspre calea ferata se vor dispune panouri fonoabsorbante astefel incat la limita de proprietate zgomotul produs de catre calea ferata sa nu depaseasca 55 db (ziua si 45db noaptea)

3.9.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcții) din zonă, conform legii 213/1998

Terenul in suprafața totala de 64.698mp este inscris in CF nr. 406302,

 • - nu există sarcini

 • - proprietari: SC Bega Minerale Industriale SA

Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizării obiectivelor propuse - nu e cazul.

Drumurile odata utilate se intentioneaza a fi trecute în domeniul public

Întocmit,                                                    verificat

arhitect Lucian Stancu                         arhitect Laura Marculescu

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

SC 903 STUDIOARH SRL

DUMBRAVITA STR. SIRIUS NR.2, SPATIU C2, TEL 0742026535

MEMORIU DE PREZENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMIȘOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI

BIROURI

Proiect nr. 109/2019

 • 1. Introducere

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:       PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z

APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA

COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

Amplasament:


Str. Bujorilor, nr. 160, Timisoara

Inițiator:                S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A.

(Beneficiar)

Elaborator: (Proiectant) Data elaborării:


s.c.”903 STUDIOARH”S.R.L.D

FEBRUARIE 2020

Faza de proiectare:       P.U.Z.

 • 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

  • 1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentația în fază de Plan Urbanistic Zonal: MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI ” a fost întocmită la comanda beneficiarului: SC Bega Minerale Industriale SA și propune modficiarea unui PUZ Aprobat cu HCL Timisoara nr.391/2018 DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er” Str. Bujorilor, nr. 160 CF nr. 406302, Timișoara, Documentația de față propune soluții și reglementări în scopul extinderii UTR1 „Subzona mixta, comert, servicii și functiuni administrative

 • 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂȚII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată - amplasată la limita intravilanului Municipiului Timisoaa cu localitataea Chisoda, pe strada Bujorilor se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan.

Conform Planului Urbanistic General în vigoare Categoria funcțională: unități industriale

Folosința actuala: teren curti construcții

 • 1.2.3. DISTANTE MINIME LIMITA DE PROPRITATEA FATA DE CLĂDIRI EXISTENTE

limita laterala nordica =6.96m fata de clădiri locuințe colective

limita laterala estica=0.59 m fata de clădiri locuinte colective

limita latrala sudica=10.98m fata de Calea ferata, 198.07m fata de clădire locuinta individuala

limita laterala vestica =69.56m fata de clădire depozitare existenta

 • 1.2.4. DISTANTE MINIME INTRE CLADIRILE PROPUSE PRIN PUZ SI CLADIRI EXISTENTE

limita nord =56.33m fata de clădire locuinte colective

limita esti=11.00 m fata de clădire locuinte colective

limita latrala sudica=20.98m fata de Calea ferata, 208.07m fata de clădire locuinta individuala

limita laterala vestica =82.56m fata de clădire depozitare existenta

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

  • 1.3.1. LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

 • • Pentru terenul studiat a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr.2754/29.07.2019

 • • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat în intravilanul localității si are destinația de zona industriala

 • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3), terenul de față este situat in intravilan si este cuprins în restructurarea zonelor cu caracter industrial - zona mixta (RiM )

 • Conform Planului urbanistic Zonal aprobat cu HCL nr.391/2018 terenul are destinația de locuire colective/servicii/functiuni complementare

 • Terenul studiat este delimitat astfel:

 • > la est terenul are front la sr. Bujorilor

 • > la sud terenul ese delimitat de calea ferata Timisoara - Buzias

 • > la vest și nord, terenul este marginit de terenuri aflate în proprietate privata care pana în prezent au avut caracter industrial.

 • 1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nnr.2754/29.07.2019 a fost obținut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilității Planului Urbanistic General

 • 1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Terenul studiat este accesibil din strada Bujorilor

Zona având caracter urbanizat beneficiază de întreaga infrastructura a Municipiului Timisoara.

Conform Planului Urbanistic General aflat in lucru, pentru zona studiata se propune investiția in dezvoltarea tramei stradale majore - str. Bujorilor este prevăzuta la largirea sa la un prospect transversal de 20m

 • 2. Stadiul actual al dezvoltării

  • 2.1. EVOLUȚIA ZONEI

   • 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ZONEI

Dezvoltarea zonei a prezentat un caracter modest. O data cu incetarea activitatii fostei fabrici „Prefatim” singurele interventii remarcabile au fost la principalele cladiri existente pe amplsament, incercandu-se conversia lor in spatii care sa adaposteasca birouri si servicii.

 • 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAȚIONATE CU EVOLUȚIA LOCALITĂȚII

Întreaga zona are un caracter inustrial - părăsit.

Evoluția localității a demonstrat necesitatea reinoirii fondului construit cu locuinte si imobile care sa corespunda necesitatilor actuale, cu un grad sporit de confort.

 • 2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

  • 2.2.1. POZIȚIA ZONEI FAȚĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂȚII

Terenul studiat este situat în partea extrem - sudica a municipiului Timișoara, în intravilanul localității.

Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil din Str. Bujorilor si beneficiază de întreaga rețea de străzi a municipiului Timisoara, are front stradal de 232 m la Str.Bujorilor și o adâncime variabila de 200-400m

Terenul in suprafața totala de 64.698mp este inscris in CF nr. 406302, - nu există sarcini

 • 2.2.2. RELAȚIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIȚIEI, ACCESIBILITĂȚII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUȚII DE INTERES GENERAL

 • > Zona ce face obiectul studiului este favorizată prin prisma poziției în țesutul urban.

 • > Accesibilitatea zonei este asigurată de existența arterelor majore, respectiv Str. Bujorilor.

 • > La nivel edilitar întreaga zona este echipată.

 • > Zona nu este dotata cu servicii de interes local și general

Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare și de reconversie în sensul dotării cu servicii si construirii de imobile cu regim de inaltime mai mare de P+4

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  • 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REȚEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIȚII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENȚELE ȘI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007.

 • 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ȘI CONSTRUCȚII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de față se află în intravilanul Mun. Timișoara, jud. TIMIȘ, identificat prin planul de situație anexat.

Terenul are o suprafața relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare.

Suprafața relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe si zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcție de mărimea fragmentelor de baza.

In asemenea situații, stratificația poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrișuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adâncime si este străbătut de o rețea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condițiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului Bo = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menționat) si accelerația terenului pentru proiectare ag=0,20g,

Adâncimea maxima de îngheț este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

 • a) Temperatura aerului:

 • - Media lunară minimă: -1oC - Ianuarie;

 • - Media lunară maximă:+20 oC ... 21oC - Iulie-August;

 • - Temperatura minimă absolută:           -35,3oC;

 • - Temperatura maximă absolută:    +40,0oC;

 • - Temperatura medie anuală:       +10,9oC;

 • b) Precipitații:

 • - Media anuală:            631 mm.

Regimul eolian

Regimul eolian indică o frecvență mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitații bogate și viteze medii ale acestora de 3 m/s ... 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

 • 2.4. CIRCULAȚIA

  • 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂȘURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAȚIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea extrem - sudica a municipiului Timișoara, în zona deservita de artere majore.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi considerați:

 • - existența traficului greu pe str. Bujorilor

 • - inexistența locurilor de parcare amenajate

 • 2.4.2. CAPACITĂȚI DE TRANSPORT, GREUTĂȚI ÎN FLUENȚA CIRCULAȚIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAȚIE, PRECUM ȘI DINTRE ACESTEA ȘI ALTE FUNCȚIUNI ALE ZONEI, NECESITĂȚI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ȘI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂȚI ȘI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECȚII CU PROBLEME.

Terenul are front la strada Bujorilor, strada de categoria a-II-a, care asigura legătura intre Municipiul Timisoara si localitatea Chisoda

în zona lipsește ci desavarsire rețea de străzi secundara, strda Bujorilor delimitind fosta platforma industriala

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  • 2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCȚIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Zona are un caracter prepoderent industrial - abandonat

 • - locuire colectiva în imobile în regim de înălțime P+4 cu grad mic de confort

 • - locuirea individuala sau locuirea în imobile în regim mic de înălțime este prezenta într-o zona îndepărtata aflata la o distanța de cca.150m.

 • - vis-a vis de amplasamentul studiat, de cealalta parte a strazii Bujorilor se gaseste o zona cudestiantie speciala in proprietatea MAPN, unde la frontul strazii sunt ridicate cladiri in regim de inaltime P+4

 • 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Pe terenul cu numarul top 406302 se afla în prezent construite clădiri în suprafața de 11.242mp cu un regim maxim de înălțime de P+2e

Pe terenul cu numarul top 405825 se afla in prezent cosntruit un imobil de locuinte colective in regim de inaltime P+4E in suprafata construita de 486mp

 • 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Se remarca deficiente in asigurarea cu servicii a zonei, acestea lipsind cu desavarsire

Se propune dezvoltarea unei zone mixte comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva care sa raspunda necesitatii de echipare cu servicii a zonei.

 • 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAȚII VERZI

Terenul studiat nu are în prezent spatii verzi amenajate.

 • 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

  • 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de rețele de canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare, telecomunicații.

 • 2.7. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Proprietatea este privată, construcțiile ce sunt propuse a se realiza sunt ansabluri rezidentiale cu parter comerciaal care sa adaposteasca si functiuni asociate locuirii

Potrivit legii propunerea de reglementare va fi supusă consultării populației în cadrul procedurilor de informare a populației ce vor fi organizate de Municipiul Timișoara, Direcția Urbanism, Serviciul Planificare Spațială.

 • 3.Propuneri de dezvoltare urbanistică

 • 3.1. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan

 • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara, terenul de față este situat in intravilan, zona industriala

 • • Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata “Mărirea fondului de locuințe si creșterea calității locuirii” prevede pentru zona studiata, dezvoltarea de zone rezidențiale cu funcțiuni complementare.

Prin propunerea de zone mixte locuinte colective și servicii , se preia programul 3 Politica 6 descrise in Masterplan.

 • • Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara - în lucru (revizia 3), terenul de față este situat in intravilan si este cuprins în zona de restructurare a zonelor industriale - zona mixta (RiM )

 • 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de abandonare a spatiului, fenomen datorat functiunii initiale de insudtrie, si contrar dezvoltarii urbanistice a orasului, lucru cel putin ciudat, considerind poziția din cadrul orașului.

În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de imbunatatirea fondului construit si de reconversia unei zone industriale parasite.

 • 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Se propune modernizarea accesului din Str. Bujorilor, ,relizarea unei trame stradale pe directia est-vest /nord-sud care sa genereze mai departe o solutie fiabila la nivelul intregii zone.

 • 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

 • 3. 5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE

Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

 • - Realizarea unei subzone mixte: comert, servicii, functiuni administrative si birouri in partea estica a amplasamentului care sa cuprinda constructiile existente pe amplasament ce au fost renovate.

 • - Realizare unei subzone mixte: comert, servicii si locuire colectiva in imobile in regim de inaltime maxim S+P+6+Er

 • - Realizarea unei trame stradale care sa fie coerenta si care sa genereze solutii pentru intreaga zona.

 • - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse.

 • - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor și avizelor, etc.

Documentația are drept obiect:

 • 1. Realizarea pe un teren, în suprafață de 64.698mp, a unei lotizari care sa adaposteasca ansambluri rezidentiale cu parter comercial, spatii comerciale și locuinte colective la etajele superioare.

 • 2. MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, PRIN EXTINDEREA UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI”

 • 3. Asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare.

 • 4. Asigurarea de spații verzi amenajate, în suprafață totală de 20% din suprafața terenului.

BILANT TERITORIAL

Bilant teritorial propus

suprafața teren

situația existenta mp

situația propusa mp

Szi- subzona industrie Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

64.698,00

11.242 (17,37%)

53.456 (82,63%) 0 (0,00%)

-

UTR 1- Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri

SzM- subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri clădiri platforme, parcari

SzV-spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

-

19.806.mp      30,61%

19.806 mp 100.00%

13.864mp (70%)

1.980mp (10%)

3.962mp (20%)

UTR 2- Subzona mixta comert,

-

44.892mp      69,39%

servicii și locuire colectiva

Szc- subzona cai de comunicatie rutiera

SzL- subzona mixta comert, servicii, și locuire colectiva

clădiri

platforme, parcari, alei, locuri de joaca

SzV - subzona spatii verzi amenajate spatii verzi independete spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

7.680mp      17.11%

33.467mp      74.55%

16.733 mp (50%)

10.040 mp (30%)

10.439 mp 23.25%

3.745 mp       8.34%

6.694mp (20%)

TOTAL

64.698,00

64.698mp     100,00%

INDICI CARACTERISTICI

U.T.R.1

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

INDICI PROPUSI

P.O.T. 70%

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+6E+Er

Spati verzi min. 20%

H.max=32.00m

U.T.R. 2

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

INDICI PROPUSI

P.O.T. 50% pentru comert, servicii

P.O.T. 40% pentru locuinte colective

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+6E+Er

Spati verzi min. 20%

H.max=30.00m

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

 • a. Alimentare cu apă

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui branșamet la rețeaua de apă a localității Timișoara atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât și pentru asigurarea necesarului de stingere a incendiilor. Legătura cu conducta de apă existentă a municipiului Timișoara, se va realiza din str.Bujorilor printr-un branșament propus.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med = 125,10 m3/zi = 1,44 l/s

Qzi max= 1,30 x Qzi med = 162,63 m3/zi = 1,88 l/s

Qorar max= (2,8 x Qzi max ) / T = 455,36 m3/zi = 18,97 m3/h = 5,27 l/s

Pentru parcelele propuse în planul urbanistic zonal alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unui branșament la rețeaua de apă a localității Timișoara cu o conductă din PE-HD având De 90 mm.

Rețeaua de apă propusă din cadrul obiectivului este formată dintr-o conductă PE-HD, PN6, De 90x6,3 mm în lungime de cca. L = 935m.

Fiecare clădire de pe amplasament a avea propriul bazin de acumulare a apei potabile cât și propriul cămin de contorizare a consumului de apă,

 • b. Stingerea incendiilor

In incinta parcelelor propuse în P.U.Z.-ul studiat s-au prevăzut 8 hidranti supraterani de incendiu exterior având DN 80 mm, (conform planului de situație ED -01) amplasati pe spațiul verde

Hidranții sunt alimentați din rețeaua de alimnetare cu apă de la Municipiul Timișoara.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheț conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Avizul de principiu obținut la faza P.U.Z. nu autorizează execuția lucrărilor de investiții.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

 • c. Canalizare

Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele:

Quz.zimed = Qzimed = 125,10 m3/zi = 1,44 l/s

Quz.zimax = Qzimax = 162,63 m3/zi = 1,88 l/s

Quz.orarmax = Qorarmax = 455,36 m3/zi = 18,97 m3/h = 5,27 l/s

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846-1:2006.

Avănd în vedere dezvolarea zonei, si a investiților ce se vor executa în zonă, s-a luat in calcul extinderea sistemului de canalizare a Municipiului Timișoara, motiv pentru care s-a ales ca diamentrul conductei colectoare de canalizare de pe amplasament sa aibe 300mm.

Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate și evacuate la reteaua de canalizare a localității Timișoara prin intermediul unei extinderi a rețelei de canalizare avînd De 300mm. Legătura la conducta de canalizare existentă se va realiza in Strada Bujorilor prin intermediul căminelor de racord.

Pentru apele uzate menajere de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o rețea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 300mm in lugiime de 320 ml cat si o rețea având De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 495 m. Pe această rețea s-au prevăzut 20 cămine de vizitare.

Traseul rețelelor de canalizare și pozițile căminelor de vizitare se vor urmări pe planul de situație (ED-01). Panta canalului este funcție de adâncimea de ieșire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocurățire.

Materialul utilizat pentru realizarea rețelei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN 4, Dext = 250, respectiv 300mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistență mare față de agresivitatea solului și o durată mare de existență (50 ani).

Rețeaua de canalizare va fi poziționată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de 15 cm iar lateral de 20 cm.

Rugozitatea conductelor este foarte mică (Z = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranță la transport și o etanșare absolută a rețelei realizate.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, rețelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanță maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051 - 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcției, de intersecție cu alte canale și în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii și întreținerii acestora, pentru curățirea și evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din beton armat monolit, conform STAS 2448-82, având dimensiunile plăcii de bază 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă/material compozit carosabile, în teren cu apă subterană și vor fi protejate la exterior prin strat de bitum, iar la interior prin tencuire.

 • d. Apele pluviale de pe caile de circulație si parcari (subsol) se vor colecta prin intermediul rigolelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Apele pluviale de pe rampa ce duce la subsol vor fi colectate prin intermediul unei rigole, vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Apele pluviale de pe placa subsolului vor fi colectate prin intermediul unor rigole, aduse într-o basa dotata cu pompa, vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus

Apele pluviale de pe acoperis se vor colecta prin intermediul gaigerelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus.

Pentru apele pluviale de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o rețea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 683m. Pe această rețea s-au prevăzut 18 cămine de vizitare.

Decantarele-separatoarele de hidrocarburi (DSH) sunt dimensionate la un debit de 33,32 l/s respectiv un debit de 27,37 l/s și vor colecta nisipul și uleiurile provenite accidental de la autovehicole.

Bazinele de retenție (BR) propuse, pot asigura stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 147 m3, respectiv a unui volum de 103 m3.

 • > Bazinul de retentie din zona de locuinte va fi sub forma de iaz, unde se vor colecta apele pluviale provenite de pe acoperisuri si platforme betonate, ulterior epurarii acestora prin Decantorul-separatorul de hirdocarburi.

3

Acesta va avea un volum de 147 m

 • II. Dimensiunile celui de-al doilea bazin de retenție - din zona comerciala sunt: - L = 6.90 m, l = 6.00 m, H = 2.5 m - pentru un volum de 103 m3

Ulterior, prin intermediul statiilor de pompare (SP) apele pluvialea cumulate in bazinul de retenție vor fi deversate in sistemul de canalziare de incinta cu ajutorul statii de pompare care refuleaza in CM8 - zona de locuinte, iar in zona comecriala va refula in caminul de linistire din imediata apropiere.

Apele vor trece prin sistemul de canalizare propus din incintă, ca apoi prin intermediul caminului de racord să ajunga in sistemul de canalizare centralizat al Municipiului Timișoara

Apele pluviale vor fi contorizate printr-un contor amplasat pe refularea pompei si cadrul statiei de pompare apa pluviala.

 • 3.7. PROTECȚIA MEDIULUI

  • 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influențează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanți pentru apele subterane în perioada de execuție, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuție a lucrărilor.

Poluanții pentru aer în timpul execuției sunt: praful, zgomotul, gaze de eșapament. Praful rezultă de la execuția săpăturilor, împrăștierea nisipului, a pământului, din compactare etc.

 • 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR

Deșeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, respectiv RETIM.

 • 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat.

Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi.

 • 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE URBANĂ

Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa și corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spații verzi ce fac parte din prospectul drumurilor.

 • 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCȚIONALITĂȚILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAȚIE ȘI AL REȚELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare și rutiere în zonă, se vor elimina disfuncționalitățile existente privind traficul.

Se va asigura astfel fluența traficului la nivel de zonă.

 • 3.7.7. Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004

În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potențiale asupra mediului, situația propusă prin prezenta documentație, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menționată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului și cel referitor la caracteristici ale efectelor și ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ. În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:

 • Planul urbanistic zonal creează un cadru organizatoric și juridic pentru toate proiectele concrete de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat, cuprinzând toate investițiile din acest areal; prin natura activităților propuse -locuințe colective, dotării și servicii, se oferă celor interesați posibilități noi de amplasare a locuințelor private; nu există condiții de funcționare care să necesite atenție deosebită; transportul în comun spre zonă va crește în viitor; proiectul lămurește orizontul alocării resurselor pentru administrația publică Timișoara.

 • Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcții: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii și reciclarea deșeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activități, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă;

 • Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele:

 • - alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin extindere de la rețeaua publică a Timișoarei;

 • - evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat, prin racordare la canalizarea Timișoarei;

 • - sunt de încurajat soluțiile de folosire a energiilor regenerabile în toate cazurile și la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei;

 • - evacuarea deșeurilor se va face diferențiat pentru cele menajere, preluate de regia municipală Retim.

 • - protecția ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin spații verzi și plantații de aliniament;

 • Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel național, preluate și detaliate la nivel județean în cadrul PATJ Timiș: strategia națională privind gestionarea deșeurilor, strategia națională privind gospodărirea apelor, strategia națională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naționale, europene și internaționale privind zonele naturale și construite protejate, ș.a.

În ceea ce privește caracteristicile efectelor și ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele:

 • efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu:

biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de față are categoria de folosinta curti constructii;

asupra populației existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce țin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, precum și premisele populării unui teren care la ora actuală este parasit, această intrevenție (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puțin 200-300 de ani, intervenția fiind reversibilă;

sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna și flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului;

solul natural va fi afectat de implementarea proiectului, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcțiilor și amenajărilor;

apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal;

aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influențat pozitiv;

factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influențați de implementarea planului;

valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materialelel de constructie ale cladirilor existente pe terenrul studiat, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potențialul terenului situat intr-o zona privilegiata a Municipiului Timișoara;

implementarea planului nu distruge topografia terenului;

nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;

 • efectele nu au o natură cumulativă semnificativă;

 • în context transfrontalier, nu există efecte semnificative;

 • riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ;

 • se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o rază de 100 m;

 • 3.8. NORME DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

  • 3.8.1. Tratarea criteriilor de igiena si sanatate publica conform OMS nr 119/2014

În ceea ce privește caracteristicile semnificative ale planului urbanistic zonal ce face obiectul prezentului proiect, se precizează următoarele:

Art 3

Cladirile propuse a fi amplasate au o inaltime maxima de 30m pentru locuintele colective si 32m pentru cladirile care adapostesc servicii, distantele dintre cladirile propuse si claidrile invecinate care au destinatia de locuire este mai mare de 30m, evitandu-se astfel umbrirea lor.

La amplasarea cladirii pe parcela 2 se constata o distanta mai mica de 30 de m fata de fatada cladirii inveciante existente. Astfel s-a trecut la realizarea unui studiu de insorire. Concluzia studiului de insorire (anexat prezentei documentatii) este faptul ca sunt indeplinite conditiile de insorere stabilite de OMS 119/2014

Datorita orientari terenului pe directia nord-sud/est-vest si a temei de proiectare toate aprtamentele de locuit prevazute vor fi iluminate natural, cu obligatia asigurarii iluminarii natural a tuturor incaperilor de locuit pe durata a cel putin 1 ^ (90 de minute) la soltitiul de iarna

Finisajele ce se vor propune pentru fatade vor avea ca scop impiedicarea reflexiei suparatoare a luminii- placaje de sticla mata si geamuri reflexive cu indice de reflexivitate mai mare de 45%

Art 4.

a)la nivelul terenului, pentru fiecare parcela in parte se va amplasa o platforma pentru depozitarea recipientelor de colectare selective a deseurilor menajere la o distanta de minim 10m fata de ferestrele locuintelor. Platforma va fi imprejmuita si accesul restrictionat pe baza de cheie/cartel de acces.

b)spatiile de joaca vor fi dimensionate astfel:1,3mp/locuitor, vor fi imprejmuite, accesul controlat cu porti metalice prevazute cu deschidere lenta si greoaie/sistem protectie copii. La proiectarea spatiilor de joaca si a mobilierului urban se va pune accentual pe evitarea accidentarii utilizatorilor. Ele vor fi amplasate la o distanta minim de 5 m fata de ferestrele apartamentelor.

c)la nivelul terenului se vor executa platform parcare pentru accesul la biroul prevazut la parter (unde este cazul) si/sau la locuinte. Distanta parcarilor fata de ferestrele incaperilor de locuit este mai mare 5m, inaltimea minima a parterului va fi de de 5,00m , facand astfel ca disanta intre ferestrele incaperilor de locuit si locurile de parcare MASURATE IN PLAN OBLIC/VERTICAL PE LINIA DE CEA MAI MICA DISTANTA sa fie de minim 5,00 pentru incaperi cu inaltimea parapetului de geam 0.00m (repsectiv minim 6,00m pentru incaperi cu inaltimea parapetului de geam 1.00m)

marea majoritate a locurilor de parcare vor fi prevazute la nivelul subsolului cladirii, accesul la subsol facandu-se printr-o rampa care premite circulatia in dublu sens si care va fi prevazuta la o distanta minima de 5,00 m fata de ferestrele incaperilor de locuit MASURATA IN PLAN OBLIC/VERTICAL PE LINIA DE CEA MAI MICA DISTANTA

Art 5.

Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită

Nu sunt prevazute a se desfasura activitati de productie de orice fel

Art.6

(1) spatiile comericale, servicii si functiuni administrative se vor prevedea cu conditia ca acestea prin functionarea lor sa nu creeze discomfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor de la etajele superioare sau cladirile invecinate

este interzisa amplasasarea a unitatilor de productie de orice fel indiferent de etaj sau pozititie pe terenul studiat.

Art.17.

Suprafetele minimale ale incaperilor se vor stabili cu respectarea normativelor Legii 114/1996 si OMS nr.119/2014 luindu-se in considerare legea care stabileste cele mai mari suprafete.

Iluminatul natural se va face prin suprafete vitrate conform STAS nr 6221-89 si OMS 119/2014 luindu-se in cosiderare normativul care stabileste cea mai mare suprafata vitrata

Art.47

Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de alimentare cu apa potabila.

Art. 48

Cladirile propuse vor fi racordate la sistemul public centralizat de canalizare a apelor menajere

Pe limita de proprietate dinspre calea ferata se vor dispune panouri fonoabsorbante astefel incat la limita de proprietate zgomotul produs de catre calea ferata sa nu depaseasca 55 db (ziua si 45db noaptea)

 • 3.9.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcții) din zonă, conform legii 213/1998

Terenul in suprafața totala de 64.698mp este inscris in CF nr. 406302, - nu există sarcini

 • - proprietari: SC Bega Minerale Industriale SA

Determinarea circulației terenurilor între deținători, în vederea realizării obiectivelor propuse - nu e cazul.

Drumurile odata utilate se intentioneaza a fi trecute în domeniul public

Întocmit, arhitect Lucian Stancu

verificat

arhitect Laura Marculescu

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIS

Nr. cerere

72472

Ziua

22

Luna

04

Anul

2020


Cod verificare

17

IUI

iii ii

i

llllll


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timisoara

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 406302 Timisoara

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:6278 Chisoda

Nr. topografic:655/3/2/1; 655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/1/1/2; 655/2/1;

TEREN Intravilan                                                                      659/a/1/1; 659/b/2/1/1

Adresa: Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, Jud. Timis________________________________________________________


Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

A1

406302

64.698

Teren imprejmuit;


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

A1.1

406302-C1

Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, lud. Timis

Nr. niveluri:3; S. construita la sol:330 mp; clădire grup social - birouri P+2

A1.2

406302-C2

Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, lud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:2144 mp; clădire pentru armături

A1.3

406302-C3

Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, lud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:6612 mp; hală prefabricate

A1.4

406302-C4

Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, lud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:858 mp; centrală termică

A1.6

406302-C6

Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, lud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:692 mp; atelier mecanic

A1.7

406302-C7

Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, lud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:17 mp; casă poartă

A1.8

406302-C8

Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, lud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:569 mp; clădire magazie - post trafo și compresor

A1.11

406302-C11

Loc. Timisoara, Str Bujorilor, Nr. 160, lud. Timis

Nr. niveluri:1; S. construita la sol:20 mp; stație reglare, măsurare SRM pt gaz metan

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  29365 / 20/11/2001

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0;

  B1

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1

  A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.6, A1.

  7, A1.8, A1.11

  1) SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, CIF:6523939

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6278)

  112792 / 24/05/2016

  Act Normativ nr. ordonanta nr.20, din 27/01/1994 (raport de expertiza tehnica nr.16/2016);

  B6

  Se noteaza clasa de risc seismic in care au fost incadrate constructiile C1,C,2,C3,C4,C6,C7,C8 si C11, ca fiind "clasa Rs III".

  A1, A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.6, A1.

  7, A1.8, A1.11

  146541 / 15/07/2019

  Act Notarial nr. 1115, din 15/07/2019 emis de Mitiu Mihai Alexandru;

  B10

  Se noteaza antecontract de vanzare- cumparare pana la data de 15.12.2020, as.cotei de 10022/64698 mp, in favoarea :

  A1

  1) LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ, CIF:15300120

 • C. Partea III. SARCINI .

  Pagina 1 din 3


  Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

406302

64.698

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curti constructii

DA

64.698

-

-

655/3/2/1;

655/4/2/1; 656-657/2/1; 573/a/1/1/16/ 1/1/2;

655/2/1;

659/a/1/1;

659/b/2/1/1

Teren intravilan

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

A1.1

406302-C1

constructii administrative si social culturale

330

Cu acte

S. construita la sol:330 mp; clădire grup social

- birouri P+2

A1.2

406302-C2

constructii industriale si edilitare

2.144

Cu acte

S. construita la sol:2144 mp; clădire pentru armături

A1.3

406302-C3

constructii industriale si edilitare

6.612

Cu acte

S. construita la sol:6612 mp; hală prefabricate

A1.4

406302-C4

constructii industriale si edilitare

858

Cu acte

S. construita la sol:858 mp; centrală termică

Pagina 2 din 3

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

A15

406302-C5

constructii industriale si edilitare

-

Cu acte

clădire pod bascul

A1.6

406302-C6

constructii industriale si edilitare

692

Cu acte

S. construita la sol:692 mp; atelier mecanic

A1.7

406302-C7

constructii industriale si edilitare

17

Cu acte

S. construita la sol:17 mp; casă poartă

A1.8

406302-C8

constructii industriale si edilitare

569

Cu acte

S. construita la sol:569 mp; clădire magazie -post trafo și compresor

Al Q

A1.9

406302-C9

constructii industriale si edilitare

-

Cu acte

hală de silicați

A1.10

406302-C10

constructii industriale si edilitare

-

Cu acte

depozit de carburanți

A1.11

406302-C11

constructii industriale si edilitare

20

Cu acte

S. construita la sol:20 mp; stație reglare, măsurare SRM pt gaz metan

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

3.849

2

3

18.045

3

4

19.674

4

5

16.262

5

6

26.888

6

7

64.829

7

8

32.8

8

9

49.543

9

10

6.564

10

11

34.458

11

12

10.904

12

13

10.626

13

14

4.465

14

15

6.23

15

16

2.82

16

17

50.08

17

18

18.856

18

19

3.618

19

20

2.861

20

21

20.577

21

22

3.672

22

23

12.094

23

24

34.921

24

25

32.15

25

26

9.737

26

27

40.751

27

28

11.655

28

29

8.314

29

30

11.842

30

31

18.073

31

32

13.26

32

33

61.844

33

34

64.512

34

35

8.181

35

36

3.021

36

37

14.728

37

38

22.109

38

39

138.247

39

40

28.133

40

41

6.428

41

42

39.299

42

43

15.994

43

44

17.086

44

45

5.789

45

46

4.96

46

47

8.06

47

48

16.08

48

49

23.7

49

50

21.37

50

51

55.882

51

52

72.552

52

53

4.776

53

54

8.851

54

1

19.94

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

22/04/2020, 09:26

Pagina 3 din 3


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

SC 903 STUDIOARH SRL

DUMBRAVITA STR. SIRIUS NR.2, SPATIU C2, TEL 0742026535

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI Proiect nr. 109/2019

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • -  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • -  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  Planul de Amenajarea Teritoriului Județean Timiș - P.A.T.J. Timiș aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

 • -  H.C.L. nr.43/2011 privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza municipiului Timișoara.

 • -  și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

 • -  Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012

- Etapa 3 PUG - în curs de aprobare

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 65.670 mp, situată in StradaBujorilor, nr.160, identificată prin CF nr.406302, 405825 Timișoara, proprietar S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa

“Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA

REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA DRUM SI CURTI CONSTRUCTII

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • 2.1.2. Resursele subsolului

 • ■ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.3. Resursele de apă

 • ■ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

 • 2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■  Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate.

 • ■  Consiliul Județean Timiș va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • ■  În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

 • 2.1.6. Zonele construite protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■ Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • ■ Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■ Construcțiile și amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■ Unitățile de construcțiile și amenajările propuse prin prezenta documentație, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.);

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • ■ Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr.1587/12.09.1997.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • 2.2.7. Lucrări de utilitate publică

■ Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

 • 3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul localității Timisoara și are o suprafața totala de 65.670 mp. Suprafața mare a zonei studiate precum diversitatea funcțiunilor propuse a condus la propunerea a trei Unități Teritoriale de Referință.

 • UTR 1     - SUBZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCȚIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI

 • U.T.R. 2 - SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 1 -

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI , are următoarele subzone funcționale:

SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

- subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și birouri destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ comerical, servicii, bitouri, in regim de înălțime S+P+6E+Er

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Szc - subzona cai de comunicație rutieră

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

SzM -subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

Se permit amplasarea următoarelor funcțiuni pentru SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

Structură funcțională dedicată exclusiv activităților economice de tip terțiar:

 • ■  administrative - birouri, sedii de companii etc

 • ■  financiar-bancare

 • ■  comerciale, alimentație publică

 • ■  servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere

 • ■  cazare turistică

 • ■  cercetare științifică

 • ■  culturale

 • ■  căi de acces carosabile și pietonale private,

 • ■  parcaje supraterane

 • ■  spații plantate

 • ■  spații pentru sport și recreere

 • ■  construcții pentru echipare tehnică

 • ■  împrejmuiri

 • ■  comerț alimentar si nealimentar

 • ■  unități de comerț cu amănuntul, baruri si restaurante

 • ■  Parterele orientate spre spațiile publice vor avea de regulă funcțiuni de interes pentru public.

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Szv - subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  spații verzi amenajate

 • ■  spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • ■  căi de comunicație - acces carosabil și pietonal la parcele;

 • ■  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si spatii de joc pentru copii;

 • ■  constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene

 • ■  piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane de mici dimensiuni cum ar fi stații de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenție, firide telecomunicații, etc.;

Szc - subzona cai de comunicație rutieră

Se permite amplasarea următoarelor construcții (functiuni) pentru zona Szc -subzonă căi de comunicație rutieră:

 • ■  căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție);

 • ■  amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

 • ■  Garaje publice sau private sub- și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

să nu ocupe frontul spre spațiul public (să fie retrase spre interiorul parcelei cu minimum 8 m, sau să fie dispuse în spatele unui tract dedicat altor funcțiuni)

accesul autovehiculelor să se realizeze din străzi cu circulație redusă și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

 • ■  Activități de mică producție, cu următoarele condiții:

să fie parte a unei activități de tip comercial - producția să fie desfăcută preponderent în această locație

spațiile de producție să nu fie dispuse spre spațiile publice nivelul de poluare să se încadreze în limitele admise pentru această zonă

 • ■  dotări sportive

 • ■  stații comercializare produse petroliere din clădirile dedicate parcărilor colective

 • ■  dotări pentru sănătate si agrement

 • ■   servicii

 • ■  locuințe de serviciu

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

Zonele afectate de rețele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul).

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

 • 3.5. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 1- ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

 • ■   activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • ■  activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 • ■  stații de reparatii auto cu capacitate peste 5 mașini;

 • ■  ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • ■  depozite de deșeuri

 • ■  depozitare en gros

 • ■  depozitare de materiale refolosibile

 • ■  comerț en detail cu suprafața mai mare de 10000 mp în clădire independenta de tip big box

 • ■  comerț și alimentație publică practicate prin vitrine

 • ■   clădiri provizorii de orice natură

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szv- subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

 • ■  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szc- subzonă căi de comunicație rutieră:

■ sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

 • 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spații verzi, cu conditia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.536/1997.

 • ■ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor conexe zonei de agrement cât și a celor pentru public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și 1 oră și %, potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planșa conținând “Reglementări Urbanistice”;

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de 5,0 m fata de aliniament.

 • ■ Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice

 • ■ Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

 • ■  Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil,

respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • ■  Distanța cladirilor față de proprietățile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P * (S+)P+2E,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă.

 • ■  Nu se admit calcane spre vecini

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • ■  Se permite modificarea regimului de înălțime al cladirilor existente cu pastrarea amplasamentului existent (suprainaltare) până la un regim maxim de înălțime de (S+)P+2E

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■ Construcțiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 6,00m față de limita posterioară a parcelelor.

 • ■ Extinderea cladirilor existente se va putea face cu conditia ca limitele corpului nou de clădire sa respecte o retragere de minim 4.50m fata de limita posterioara a parcelei dar nu mai puțin de h/2 pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Construcțiile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accese carosabile

 • ■ Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției și de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accese pietonale

 • ■ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

 • ■ De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■ Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz.

 • ■ Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi și sunt apoi colectate în bazinul de retenție.

 • ■ Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari

 • ■ Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

Alimentarea cu energie electrică

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■ ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■ Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul).

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul).

 • ■ Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor (dacă e cazul).

 • ■ Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■ Rețelele de apă, de canalizare, drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localitatii sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■ Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

 • ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie și în situația comasărilor de parcele.

 • ■ Sunt permise reparcelări cu condiția obtinerii de parcele cu suprafață mai mare de 1000 mp.

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

 • ■ Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • ■ Ca regulă generală, înălțimea construcțiilor nu va depăși distanța dintre aliniamente.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate;

 • ■ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

Regimul de înălțime general impus construcțiilor din SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

 • ■ Regimul de înălțime maxim al construcțiilor este S+P+6E+Er

 • ■ Înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor este max.32,00m;

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■ Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■ Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

 • ■  La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

 • Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila

 • Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 10 grade

 • Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului;

 • Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălțuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita țigla;

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu depășească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

In cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc la

SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri P.O.T. maxim 70%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate și este raportul între suprafața construită la sol și suprafața terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere și înălțime și formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcțiilor.

CUT maxim reprezintă un indicator de calitate și este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului CUT = Scd / St.

SzM - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si birouri

C.U.T. maxim 2,8

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje

 • ■ Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției. Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității după cum urmează:

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 10-100mp: un loc de parcare la 25 mp; activități desfășurate pe o suprafață de 100-1000mp: un loc de parcare la 150 mp; activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1000mp: un loc de parcare la 100 mp;

 • -  pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • ■ Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■ Căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, în funcție de categorie, destinație construcțiile adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

 • ■ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile și numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

 • ■ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

 • ■ Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■ Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■ Se vor asigura spații verzi în procentul de minim 20% din suprafața totală a terenului;

 • ■ Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate la nivelul solului sau pe clădiri sub forma de terase inierbate;

 • ■ Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

 • 4.5.3. Împrejmuiri

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • ■ Gardurile vor avea înălțimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă.

 • ■ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atât spre aliniamentul stradal, cât și între proprietăți. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăți va avea o înălțime de minim 1,50m, fiind poziționat la 0,50m de linia despărțitoare a celor două proprietăți

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

 • ■ Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

64.698,00

11.242 (17,37%)

53.456 (82,63%) 0 (0,00%)

-

UTR 1- Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri

SzM- subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri clădiri platforme, parcari

SzV-spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

-

19.806.mp      30,61%

19.806 mp 100.00%

13.864mp (70%)

1.980mp (10%)

3.962mp (20%)

UTR 2- Subzona mixta comert, servicii și locuire colectiva

Szc- subzona cai de comunicatie rutiera

SzL- subzona mixta comert, servicii, și locuire colectiva

clădiri

platforme, parcari, alei, locuri de joaca

SzV - subzona spatii verzi amenajate

spatii verzi independete

spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

-

44.892mp      69,39%

7.680mp      17.11%

33.467mp      74.55%

16.733 mp (50%)

10.040 mp (30%)

10.439 mp 23.25%

3.745 mp       8.34%

6.694mp (20%)

TOTAL

64.698,00

64.698mp     100,00%

INDICI CARACTERISTICI

U.T.R.1

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

INDICI PROPUSI

P.O.T. 70%

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+6E+Er

Spati verzi min. 20%

H.max=32.00m

 • 5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

• Suprafața mare a terenului a dus la realizarea a 2 Unități Teritoriale de Referință, prezentul regulament fiind aplicabil DOAR pentru terenul reglementat UTR 1 -ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCȚIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI

Întocmit,

arhitect Lucian Stancu

verificat

arhitect Laura Marculescu

SC 903 STUDIOARH SRL

DUMBRAVITA STR. SIRIUS NR.2, SPATIU C2, TEL 0742026535

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI Proiect nr. 109/2019

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • -  stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • -  precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • -  Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • -  Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • -  Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • -  Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • -  Ordinul Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

 • -  Hotărârea C.J. Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  Planul de Amenajarea Teritoriului Județean Timiș - P.A.T.J. Timiș aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

 • -  H.C.L. nr.43/2011 privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza municipiului Timișoara.

 • -   și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • -  P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

 • -  Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012

- Etapa 3 PUG - în curs de aprobare

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 65.670 mp, situată in StradaBujorilor, nr.160, identificată prin CF nr.406302, 405825 Timișoara, proprietar S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA DRUM SI CURTI CONSTRUCTII

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • 2.1.2. Resursele subsolului

 • ■ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.3. Resursele de apă

 • ■ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

 • 2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • ■  Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate.

 • ■  Consiliul Județean Timiș va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • ■  În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

 • 2.1.6. Zonele construite protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■ Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • ■ Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■ Construcțiile și amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■ Unitățile de construcțiile și amenajările propuse prin prezenta documentație, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.);

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • ■ Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr.1587/12.09.1997.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • 2.2.7. Lucrări de utilitate publică

■ Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

 • 3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul localității Timisoara și are o suprafața totala de 65.670 mp. Suprafața mare a zonei studiate precum diversitatea funcțiunilor propuse a condus la propunerea a trei Unități Teritoriale de Referință.

 • UTR 1     - SUBZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCȚIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI

 • U.T.R. 2 - SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 2 -

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA , are următoarele subzone funcționale:

SzL - subzona colectiva


mixta comert servicii, functiuni administrative și locuire

subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și locuire colectiva destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ

comerical, servicii si locuire colectiva in regim de înălțime S+P+6E+Er

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate Szc - subzona cai de comunicație rutieră


 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

  mixta comert servicii, functiuni administrative și locuire


SzL -subzona colectiva

Se permit amplasarea următoarelor funcțiuni pentru SzL - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative și locuire colectiva

 • ■  activitati financiar-bancare

 • ■  activitati administrative, de administrarea afacerilor

 • ■  activitati comerciale

 • ■  activitati comerciale cu caracter tertiar

 • ■  locuire - doar la etaje

 • ■  activitati culturale

 • ■  invatamant

 • ■  sanantate cu character ambulatoriu

 • ■  turism

 • ■  cladiri de locuit cu parter comercial

 • ■  cladiri administrative/birouri

 • ■  clădiri sociale

 • ■   edificii de cult

 • ■  unități de comerț cu amănuntul, baruri și restaurante, pensiuni turistice

 • ■  împrejmuiri

 • ■  comerț alimentar si nealimentar

 • ■  unități de comerț cu amănuntul, baruri si restaurante

 • ■  Parterele orientate spre spațiile publice vor avea de regulă funcțiuni de interes pentru public.

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Szv - subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  spații verzi amenajate

 • ■  spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • ■  căi de comunicație - acces carosabil și pietonal la parcele;

 • ■  mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si spatii de joc pentru copii;

 • ■  constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene

 • ■  piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane de mici dimensiuni cum ar fi stații de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenție, firide telecomunicații, etc.;

Szc - subzona cai de comunicație rutieră

Se permite amplasarea următoarelor construcții (functiuni) pentru zona Szc -subzonă căi de comunicație rutieră:

 • ■  căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție);

 • ■  amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 • ■  construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru SzL - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

 • ■  Garaje publice sau private sub- și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

 • ■  să nu ocupe frontul spre spațiul public

 • ■  accesul autovehiculelor să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

 • ■  Activități de tip tertiar ale locatarilor desfasurate in interiorul locuintelor, fara ca acest fapt sa implice o conversie functionala, servicii profesionale sau manufacturiere cu urmatoarele conditii:

 • ■  să se desfășoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcțiunea de locuire suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 50 mp

 • ■  să implice maximum 5 persoane

 • ■  să aibă acces public limitat (ocazional)

 • ■  să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală

 • ■  activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul locuinței

 • ■  Alimentatie publica cu urmatoarele conditii

 • ■  evacuarea aerului uzat să se facă peste nivelul golurilor de geam al ultimului nivel locuit

 • ■  atât accesul publicului, cât și accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deșeurilor etc) să se facă direct din spațiul public și să fie separate de accesele locuințelor.

 • ■  Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor

 • ■  Statii de cosmetica auto cu conditia sa nu depaseasca 8 posturi

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

Zonele afectate de rețele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul).

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

 • 3.5. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 2- SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

 • ■  Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

 • ■  Depozitare en gros.

 • ■  Depozitare de materiale refolosibile.

 • ■  Comerț en gros.

 • ■  Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall cu suprafata mai mare de 2.500 mp etc.

 • ■  Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre.

 • ■  Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.

 • ■  Elemente terane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public.

 • ■  Ansambluri monofuncționale rezidențiale.

 • ■  Locuire de tip individual.

 • ■  Constructii provizorii de orice natură.

 • ■  Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor.

 • ■  antrepozite;

 • ■  stații de întreținere auto

 • ■  ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • ■  depozite de deșeuri

 • ■  spălătorii chimice

 • ■  clădiri provizorii de orice natură

 • ■  activități/surse producătoare de perturbații în funcționarea mijloacelor de navigație aeriană (acționări electrice de forță, sudură electrică etc.)

 • ■  lansare de focuri de artificii, înălțare de baloane sau aeromodele etc.;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szv- subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • ■  sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

 • ■  panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szc- subzonă căi de comunicație rutieră:

 • ■ sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

 • 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spații verzi, cu conditia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.536/1997.

 • ■ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor conexe zonei de agrement cât și a celor pentru public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și 1 oră și %, potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planșa conținând “Reglementări Urbanistice”;

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de 5,0 m fata de aliniament.

 • ■ Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice

 • ■ Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

 • ■  Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil,

respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • ■  Distanța cladirilor față de proprietățile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P * (S+)P+2E,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă.

 • ■  Nu se admit calcane spre vecini

 • ■  Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • ■  Se permite modificarea regimului de înălțime al cladirilor existente cu pastrarea amplasamentului existent (suprainaltare) până la un regim maxim de înălțime de (S+)P+2E

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■ Construcțiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 10,00m față de limita posterioară a parcelelor.

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Construcțiile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accese carosabile

 • ■ Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției și de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accese pietonale

 • ■ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

 • ■ De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

- se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■ Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz.

 • ■ Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi și sunt apoi colectate în bazinul de retenție.

 • ■ Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari

 • ■ Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

Alimentarea cu energie electrică

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■ ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■ Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul).

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul).

 • ■ Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor (dacă e cazul).

 • ■ Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■ Rețelele de apă, de canalizare, drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localitatii sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■ Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

 • ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie și în situația comasărilor de parcele.

 • ■ Sunt permise reparcelări cu condiția obtinerii de parcele cu suprafață mai mare de 1000 mp.

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

 • ■ Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform

Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • ■ Ca regulă generală, înălțimea construcțiilor nu va depăși distanța dintre aliniamente.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime

să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate;

 • ■ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

Regimul de înălțime general impus construcțiilor din SzL - subzona mixta comert servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva

 • ■ Regimul de înălțime maxim al construcțiilor este S+P+6E+Er

 • ■ Înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor este max.30,00m;

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■ Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■ Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

 • ■  La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

 • Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila

 • Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 10 grade

 • Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului;

 • Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălțuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita țigla;

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu depășească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

In cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc la

SzL - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

P.O.T. maxim 70%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate și este raportul între suprafața construită la sol și suprafața terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere și înălțime și formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcțiilor.

CUT maxim reprezintă un indicator de calitate și este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului CUT = Scd / St.

SzL - subzona mixta comert servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva

C.U.T. maxim 2,8

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

  • 4.5.1. Parcaje

 • ■ Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției. Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității după cum urmează:

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 10-100mp: un loc de parcare la 25 mp; activități desfășurate pe o suprafață de 100-1000mp: un loc de parcare la 150 mp; activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1000mp: un loc de parcare la 100 mp;

 • -  pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • ■ Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■ Căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, în funcție de categorie, destinație construcțiile adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

 • ■ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile și numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

 • ■ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

 • ■ Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■ Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■ Se vor asigura spații verzi în procentul de minim 20% din suprafața totală a terenului;

 • ■ Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate la nivelul solului sau pe clădiri sub forma de terase inierbate;

 • ■ Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

 • 4.5.3. Împrejmuiri

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • ■ Gardurile vor avea înălțimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă.

 • ■ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atât spre aliniamentul stradal, cât și între proprietăți. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăți va avea o înălțime de minim 1,50m, fiind poziționat la 0,50m de linia despărțitoare a celor două proprietăți

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

 • ■ Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

 • 4.6. BILANT TERITORIAL

BILANT TERITORIAL

Bilant teritorial propus

SUPRAFATA TEREN

SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

64.698,00

11.242 (17,37%)

53.456 (82,63%) 0 (0,00%)

-

UTR 1- Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri

SzM- subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri clădiri platforme, parcari

SzV-spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

-

19.806.mp      30,61%

19.806 mp 100.00%

13.864mp (70%)

1.980mp (10%)

3.962mp (20%)

UTR 2- Subzona mixta comert, servicii și locuire colectiva

Szc- subzona cai de comunicatie rutiera

SzL- subzona mixta comert, servicii, și locuire colectiva

clădiri

platforme, parcari, alei, locuri de joaca

-

44.892mp      69,39%

7.680mp      17.11%

33.467mp      74.55%

16.733 mp (50%)

10.040 mp (30%)

SzV - subzona spatii verzi amenajate

10.439 mp 23.25%

spatii verzi independete

3.745 mp       8.34%

spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

6.694mp (20%)

TOTAL

64.698,00

64.698mp     100,00%

INDICI CARACTERISTICI

UBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

INDICI PROPUȘI


P.O.T. 50% pentru comert, servicii

P.O.T. 40% pentru locuințe colective

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+6E+Er Spati verzi min. 20%

H.max=30.00m


 • 5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

• Suprafața mare a terenului a dus la realizarea a 2 Unități Teritoriale de Referință, prezentul regulament fiind aplicabil DOAR pentru terenul reglementat UTR 2 -SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

Întocmit,

arhitect Lucian Stancu

verificat

arhitect Laura Marculescu

STUDIU DE INSOREIRE PRIVIND AMPALSAREA DE CLĂDIRI PE PARCELA NR.2

CONFORM PROPUNERII ILUSTRATE IN PLANS NR.109A07

DATA SOLSTIIULUI DE IARNA 21.DECEMBRIE

LOCAȚIE: LATITUDINE 45.721486N, LONGITUDINE 21.211625E

CONCLUZIE

FATADA OPUSA STRAZII BUJORILOR A IMOBILULUI EXISTENT PERMITE INSORIREA MINIMA DE 1+1/2 ORE CONFORM OMS 119/2014, INDIFERENT DE AMPLASAREA INCAPERILOR DE LOCUIT PE ACEASTA FATADA SAU NU.

CLADIREA PROPUSA A FI REALIZAT PE PARCELA 2 -CU INALTIME MAXMA DE30M SI REGIM DE INALTIME PROPUS (S)+P+6E+ER PERMITE INSORIREA FATADEI CLADIRII INVECINATA AFLATA LA O DISTANTA DE 11.24M PENTRU O PERIAODA MINIMA DE 1ORA SI 45 DE MINUTE LA DATA SOLSITIULUI DE IARNA

LA AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR PE PARCELA 2 SE VA AVEA IN VEDERE LA FAZELE ULTERIOARE AMPALSAREA UNEI CLADIRI LA O DISTNATA DE MINIM H/2 FATA DE LIMITA LATERALA A PARCELEI COMUNA CU PARCELA PE CARE SE AFLA CONSTRUCTIA EXISTENTA IN REGIM DE INALTIME P=4E, UNDE H REPREZINTA INALTIMEA MAXIMA A CLADIRII MASURATA IN PUNCTUL CEL MAI INALT FIE AL ATTICULUI FIE AL COAMEI.

INTOCMIT

ARH. LUCIAN STANCU

(SUPORT DIGITAL SKETCHUP PRO 2017 LICENTIAT)

SC 903 STUDIOARH SRL

DUMBRAVITA STR. SIRIUS NR.2, SPATIU C2, TEL 0742026535

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMIȘOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI Proiect nr. 109/2019

 • 1. GENERALITĂȚI

  • 1.1. Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentație cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice și juridice modul de realizare a construcțiilor și prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 și constituie un ansamblu de norme și reglementări obligatorii pentru administrația publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizații de construire) pentru realizarea construcțiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

 • - stabilește reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configurația parcelelor, natura proprietății, amplasarea și conformarea construcțiilor și amenajărilor aferente) precum și condițiile de ocupare și utilizare a terenului);

 • - precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General și Regulamentul General de Urbanism) și impune condițiile și restricțiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

 • 1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

 • - Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului urbanistic Zonal - indicativ GM - 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

 • - Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, modificată și completată;

 • - Legea nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

 • - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;

 • - Ghid privind elaborarea și aprobarea Regulamentelor locale de urbanism -indicativ GM - 007 - 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viață al populației;

 • - Hotărârea C.J. Timiș nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice și indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele orașelor și comunelor din județul Timiș;

 • - Hotărârea C.J. Timiș nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor și indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potențial de edificare urbană din județul Timiș;și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • - Planul de Amenajarea Teritoriului Județean Timiș - P.A.T.J. Timiș aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

 • - H.C.L. nr.43/2011 privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal - terase sezoniere pe raza municipiului Timișoara.

 • - și are la bază prevederile cuprinse în studiile și documentațiile de urbanism avizate și aprobate care au tangență cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

 • - P.U.G. al Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

 • - Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012

 • - Etapa 3 PUG - în curs de aprobare

 • 1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal MODIFICARE P.U.Z APROBAT CU HCL TIMISOARA NR.391/2018, EXTINDERE UTR 1”SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI BIROURI, TIMISOARA, STRADA BUJORILOR NR.160 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor și acordurilor prevăzute de lege și devine act de autoritate publică al Administrației Publice Locale.

 • 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor ce vor fi amplasate pe suprafața de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timișoara, jud. Timiș, având o suprafață totală de 65.670 mp, situată in StradaBujorilor, nr.160, identificată prin CF nr.406302, 405825 Timișoara, proprietar S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea și realizarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea funcțională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinația construcțiilor și funcțiunea dominantă a zonei și este prezentată în planșa

Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor.

 • 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ȘI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTUULUI LOCAL ȘI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCȚIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

 • 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT

  • 2.1.1. Terenuri agricole din intravilan

IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA DRUM SI CURTI CONSTRUCTII

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

 • 2.1.2. Resursele subsolului

 • ■ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

 • 2.1.3. Resursele de apă

 • ■ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcțiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităților de gospodărire a apelor, după caz și cu asigurarea măsurilor de apărare a construcțiilor respective împotriva inundațiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane, de respectarea zonelor de protecție față de lucrările de gospodărire și de captare a apelor (dacă e cazul).

 • 2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate

 • Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate.

 • Consiliul Județean Timiș va identifica și va delimita, în funcție de particularitățile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecție pentru valoarea lor peisagistică și va stabili condițiile de autorizare a executării construcțiilor, având în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic.

 • În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

 • 2.1.6. Zonele construite protejate

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes local, declarate și delimitate prin Hotărâre a Consiliului Județean Timiș, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din județul Timiș, subordonate Ministerului Culturii și Cultelor și Patrimoniului național și al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

 • 2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

  • 2.2.1. Siguranța în construcții

 • ■ Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizației de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

 • ■ Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

 • 2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

 • ■ Construcțiile și amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

 • 2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice

 • ■ Unitățile de construcțiile și amenajările propuse prin prezenta documentație, se pot amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele și zonele de protecție ale rețelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a stațiilor de reglare-măsurare etc.);

 • 2.2.4. Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, pot genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat și aprobat conform prevederilor legale.

 • ■ Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei și Comerțului nr.1587/12.09.1997.

 • 2.2.5. Asigurarea echipării edilitare

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor poate fi condiționată de obligația efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • 2.2.6. Asigurarea compatibilității funcțiunilor

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei.

 • 2.2.7. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

 • 3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

  • 3.1. DOMENIUL DE APLICARE

Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul localității Timișoara și are o suprafața totala de 65.670 mp. Suprafața mare a zonei studiate precum diversitatea funcțiunilor propuse a condus la propunerea a trei Unități Teritoriale de Referință.

 • UTR 1     - SUBZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCȚIUNI

ADMINISTRATIVE SI BIROURI

 • U.T.R. 2 - SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 2 -

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA , are următoarele subzone funcționale:

SzL - subzona mixta comert servicii, funcțiuni administrative și locuire colectiva

 • subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și locuire colectiva destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter administrativ comerical, servicii si locuire colectiva in regim de înălțime S+P+6E+Er

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate Szc - subzona cai de comunicație rutieră

 • 3.2. UTILIZĂRI PERMISE

SzL -subzona mixta comert servicii, functiuni administrative și locuire colectiva

Se permit amplasarea următoarelor funcțiuni pentru SzL - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative și locuire colectiva

 • activitati financiar-bancare

 • activitati administrative, de administrarea afacerilor

 • activitati comerciale

 • activitati comerciale cu caracter tertiar

 • locuire - doar la etaje

 • activitati culturale

 • invatamant

 • sanantate cu character ambulatoriu

 • turism

 • cladiri de locuit cu parter comercial

 • cladiri administrative/birouri

 • clădiri sociale

 • edificii de cult

 • unități de comerț cu amănuntul, baruri și restaurante, pensiuni turistice

 • împrejmuiri

 • comerț alimentar si nealimentar

 • unități de comerț cu amănuntul, baruri si restaurante

 • Parterele orientate spre spațiile publice vor avea de regulă funcțiuni de interes pentru public.

Szv- subzonă pentru spatii verzi amenajate

Se permite amplasarea următoarelor funcțiuni pentru Szv - subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • spații verzi amenajate

 • spații verzi și plantate cu rol decorativ și de protecție, plantații de protecție;

 • căi de comunicație - acces carosabil și pietonal la parcele;

 • mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si spatii de joc pentru copii;

 • constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene

 • piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului

 • construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane de mici dimensiuni cum ar fi stații de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenție, firide telecomunicații, etc.;

Szc - subzona cai de comunicație rutieră

Se permite amplasarea următoarelor construcții (functiuni) pentru zona Szc -

subzonă căi de comunicație rutieră:

 • căi de comunicație (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru cicliști, spații verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecția împotriva poluării vizuale și fonice (parapeți de protecție, plantații de protecție);

 • amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiția ca acestea să nu perturbe desfășurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

 • construcții pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

 • 3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚII

Profil funcțional admis cu condiționări pentru SzL - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

 • Garaje publice sau private sub- și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții:

 • să nu ocupe frontul spre spațiul public

 • accesul autovehiculelor să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

 • Activități de tip tertiar ale locatarilor desfasurate in interiorul locuintelor, fara ca acest fapt sa implice o conversie functionala, servicii profesionale sau manufacturiere cu urmatoarele conditii:

 • să se desfășoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcțiunea de locuire suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 50 mp

 • să implice maximum 5 persoane

 • să aibă acces public limitat (ocazional)

 • să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală

 • activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul locuinței

 • Alimentatie publica cu urmatoarele conditii

 • evacuarea aerului uzat să se facă peste nivelul golurilor de geam al ultimului nivel locuit

 • atât accesul publicului, cât și accesele de serviciu (pentru aprovizionare / evacuarea deșeurilor etc) să se facă direct din spațiul public și să fie separate de accesele locuințelor.

 • Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor

 • Statii de cosmetica auto cu conditia sa nu depaseasca 8 posturi

 • 3.4. INTERDICȚII TEMPORARE

Zonele afectate de rețele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse interdicției temporare de construire până la implementarea soluțiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulație, prin grija operatorului de rețea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul).

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile.

 • 3.5. INTERDICȚII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcțional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 2- SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

 • Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

 • Depozitare en gros.

 • Depozitare de materiale refolosibile.

 • Comerț en gros.

 • Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall cu suprafata mai mare de 2.500 mp etc.

 • Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre.

 • Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.

 • Elemente terane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public.

 • Ansambluri monofuncționale rezidențiale.

 • Locuire de tip individual.

 • Constructii provizorii de orice natură.

 • Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor.

 • antrepozite;

 • stații de întreținere auto

 • ferme agro - zootehnice, abatoare;

 • depozite de deșeuri

 • spălătorii chimice

 • clădiri provizorii de orice natură

 • activități/surse producătoare de perturbații în funcționarea mijloacelor de navigație aeriană (acționări electrice de forță, sudură electrică etc.)

 • lansare de focuri de artificii, înălțare de baloane sau aeromodele etc.;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szv- subzonă pentru spații verzi amenajate:

 • sunt interzise orice alt tip de construcții decât cele enumerate la funcțiuni permise;

 • panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri;

Profil funcțional interzis de ocupare și utilizare a terenului pentru Szc- subzonă căi de comunicație rutieră:

 • ■ sunt interzise construcțiile care prin amplasare, configurație sau exploatare împiedică buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului de pe drumuri și prezintă riscuri de accidente.

 • 3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spații verzi, cu conditia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcțiunii și afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituți de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabilește prin documentațiile tehnice și studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

 • 4. CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

  • 4.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

   • 4.1.1. Orientarea față de punctele cardinale

 • ■ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr.536/1997.

 • ■ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfășoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spațiilor conexe zonei de agrement cât și a celor pentru public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor se va face cu asigurarea condițiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră și 1 oră și %, potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației.

 • 4.1.2. Amplasarea față de aliniament

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

 • ■ Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planșa conținând “Reglementări Urbanistice”;

 • ■ Construcțiile se vor amplasa cu o retragere de 5,0 m fata de aliniament.

 • ■ Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile și pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare

 • 4.1.3. Amplasarea față de drumurile publice

 • ■ Construcțiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condițiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

 • 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse față de limitele laterale și de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerințelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condițiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimității pentru locuire a construcțiilor învecinate.

 • Amplasarea în interiorul parcelei față de limitele laterale ale parcelei se va face ținând cont de distanțele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condițiilor minime de însorire și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu;

 • Distanța cladirilor față de proprietățile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P * (S+)P+2E,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asigura o distanta de minimum h/2 unde h este înălțimea maximă la cornișă.

 • Nu se admit calcane spre vecini

 • Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

 • Se permite modificarea regimului de înălțime al cladirilor existente cu pastrarea amplasamentului existent (suprainaltare) până la un regim maxim de înălțime de (S+)P+2E

 • 4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei - Amplasarea față de limita posterioară a parcelei

 • ■ Construcțiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 10,00m față de limita posterioară a parcelelor.

 • 4.1.6. Lucrări de utilitate publică

 • ■ Construcțiile și echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare și care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicație, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicații, etc.)

 • 4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  • 4.2.1. Accese carosabile

 • ■ Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărare contra incendiilor.

 • ■ Numărul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției și de capacitatea acesteia și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

 • ■ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență.

 • 4.2.2. Accese pietonale

 • ■ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri.

 • ■ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțeleg căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

 • ■ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare.

 • 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

  • 4.3.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele tehnico-edilitare existente ale localității și anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră și alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

 • ■ De la dispozițiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administrației publice competente în situația în care rețelele publice de echipare edilitară nu există, astfel:

 • - se vor realiza soluții de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare și de protecția mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcția (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la rețeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa (dacă e cazul);

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condițiile aliniatului precedent (dacă e cazul).

 • 4.3.2. Realizarea de rețele tehnico-edilitare

 • ■ Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către proprietari, parțial sau în întregime, după caz.

 • ■ Colectarea apelor pluviale de pe drumuri se face prin guri de scurgere laterale. Apele pluviale se trec prin separatoare de nămol-hidrocarburi și sunt apoi colectate în bazinul de retenție.

 • ■ Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari

 • ■ Toate rețelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepția celor aflate deja în curs de execuție și a căror extindere se preconizează (dacă e cazul).

Alimentarea cu energie electrică

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

 • ■ ansamblul de lucrări inginerești care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul național, aparținând domeniului public și exploatată de instituția publică specializată va cuprinde: posturi de transformare și rețea de distribuție a energiei electrice.

Telecomunicații

 • ■ Instalațiile trebuie să permită racordul subteran la rețelele stradale. Instalațiile

de alimentare și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Rețele termice, alimentare cu gaze

 • ■ Centralele și punctele termice vor fi înglobate în construcție, fiind concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare (dacă e cazul).

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze și racordul la acestea se va realiza subteran (dacă e cazul).

 • ■ Firidele de branșare vor fi amplasate în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor și împrejmuirilor (dacă e cazul).

 • ■ Toate construcțiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanțele impuse de funcțiunile pe care le adăpostesc.

 • 4.3.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

 • ■ Rețelele de apă, de canalizare, drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localitatii sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

 • ■ Rețelele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

 • 4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENULUI ȘI ALE CONSTRUCȚIILOR

  • 4.4.1. Parcelarea

 • ■ Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

 • ■ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor

respecta prescripțiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. și Cap. II 9 din R.L.U.

 • ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • ■ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie și în situația comasărilor de parcele.

 • ■ Sunt permise reparcelări cu condiția obtinerii de parcele cu suprafață mai mare de 1000 mp.

 • 4.4.2. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

 • ■ Protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;

 • ■ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform

Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

 • ■ Ca regulă generală, înălțimea construcțiilor nu va depăși distanța dintre aliniamente.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate;

 • ■ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

Regimul de înălțime general impus construcțiilor din SzL - subzona mixta comert servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva

 • ■ Regimul de înălțime maxim al construcțiilor este S+P+6E+Er

 • ■ Înălțimea maximă la cornișă a construcțiilor este max.30,00m;

 • 4.4.3. Aspectul exterior al construcțiilor

 • ■ Autorizația de Construire nu se va emite dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților, peisajului urban.

 • ■ Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • ■ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

 • La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

 • Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila

 • Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa nu depaseasca 10 grade

 • Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului;

 • Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălțuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita țigla;

 • 4.4.4. Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare al terenului

 • ■ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafața construită la sol și suprafața terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului.

 • ■ Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare al terenului să nu depășească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU .

In cazul prezentului regulament, POT și CUT se stabilesc la

SzL - subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

P.O.T. maxim 70%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate și este raportul între suprafața construită la sol și suprafața terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100.

Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere și înălțime și formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcțiilor.

CUT maxim reprezintă un indicator de calitate și este raportul dintre suprafața construită desfășurată și suprafața terenului CUT = Scd / St.

SzL - subzona mixta comert servicii, funcțiuni administrative si locuire colectiva

C.U.T. maxim 2,8

 • 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

  • 4.5.1. Parcaje

 • ■ Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției. Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activității după cum urmează:

 • - activități desfășurate pe o suprafață de 10-100mp: un loc de parcare la 25 mp; activități desfășurate pe o suprafață de 100-1000mp: un loc de parcare la 150 mp; activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1000mp: un loc de parcare la 100 mp;

 • - pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • ■ Eliberarea Autorizației de Construire pentru construcții ce necesită spații de parcare, este condiționată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

 • ■ Căile de comunicație vor beneficia de spații de parcare aferente, în funcție de categorie, destinație construcțiile adiacente și de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

 • ■ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile și numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

 • ■ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

 • ■ Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

 • 4.5.2. Spații verzi și plantate

 • ■ Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

 • ■ Se vor asigura spații verzi în procentul de minim 20% din suprafața totală a terenului;

 • ■ Aceste spații verzi vor fi asigurate sub formă de spații verzi amenajate la nivelul solului sau pe clădiri sub forma de terase inierbate;

 • ■ Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

 • 4.5.3. Împrejmuiri

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietățile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porțile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

 • ■ Gardurile vor avea înălțimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă.

 • ■ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetație, atât spre aliniamentul stradal, cât și între proprietăți. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăți va avea o înălțime de minim 1,50m, fiind poziționat la 0,50m de linia despărțitoare a celor două proprietăți

 • 4.5.4. Gestionarea deșeurilor

 • ■ Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract și transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

 • 4.6. BILANT TERITORIAL

BILANT TERITORIAL

Bilant teritorial propus

SUPRAFAȚA TEREN

SITUAȚIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

Szi- subzona industrie Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

64.698,00

11.242 (17,37%)

53.456 (82,63%) 0 (0,00%)

-

UTR 1- Subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri

SzM- subzona mixta comert, servicii, functiuni administrative și birouri clădiri platforme, parcari

SzV-spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

-

19.806.mp      30,61%

19.806 mp 100.00%

13.864mp (70%)

1.980mp (10%)

3.962mp (20%)

UTR 2- Subzona mixta comert, servicii și locuire colectiva

Szc- subzona cai de comunicatie rutiera

SzL- subzona mixta comert, servicii, și locuire colectiva

clădiri

platforme, parcari, alei, locuri de joaca

-

44.892mp      69,39%

7.680mp      17.11%

33.467mp      74.55%

16.733 mp (50%)

10.040 mp (30%)

SzV - subzona spatii verzi amenajate spatii verzi independete

10.439 mp 23.25%

3.745 mp       8.34%

6.694mp (20%)

spatii verzi amenajate în cadrul parcelei

TOTAL

64.698,00

64.698mp     100,00%

INDICI CARACTERISTICI

SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

INDICI PROPUȘI

P.O.T. 50% pentru comert, servicii

P.O.T. 40% pentru locuințe colective

C.U.T. 2,8

regim de de inaltime S+P+6E+Er Spati verzi min. 20%

H.max=30.00m

 • 5. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

 • • Suprafața mare a terenului a dus la realizarea a 2 Unități Teritoriale de Referință, prezentul regulament fiind aplicabil DOAR pentru terenul reglementat UTR 2 -SUBZONA MIXTA COMERT, SERVICII SI LOCUIRE COLECTIVA

Întocmit, arhitect Lucian Stancu

verificat

arhitect Laura Marculescu

STUDIU DE INSOREIRE PRIVIND AMPALSAREA DE CLADIRI PE PARCELA NR.2

CONFORM PROPUNERII ILUSTRATE IN PLANS NR.109A07

DATA SOLSTIIULUI DE IARNA 21.DECEMBRIE

LOCATIE: LATITUDINE 45.721486N, LONGITUDINE 21.211625E

CONCLUZIE

FATADA OPUSA STRAZII BUJORILOR A IMOBILULUI EXISTENT PERMITE INSORIREA MINIMA DE 1+1/2 ORE CONFORM OMS 119/2014, INDIFERENT DE AMPLASAREA INCAPERILOR DE LOCUIT PE ACEASTA FATADA SAU NU.

CLADIREA PROPUSA A FI REALIZAT PE PARCELA 2 -CU INALTIME MAXMA DE30M SI REGIM DE INALTIME PROPUS (S)+P+6E+ER PERMITE INSORIREA FATADEI CLADIRII INVECINATA AFLATA LA O DISTANTA DE 11.24M PENTRU O PERIAODA MINIMA DE 1ORA SI 45 DE MINUTE LA DATA SOLSITIULUI DE IARNA

LA AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR PE PARCELA 2 SE VA AVEA IN VEDERE LA FAZELE ULTERIOARE AMPALSAREA UNEI CLADIRI LA O DISTNATA DE MINIM H/2 FATA DE LIMITA LATERALA A PARCELEI COMUNA CU PARCELA PE CARE SE AFLA CONSTRUCTIA EXISTENTA IN REGIM DE INALTIME P=4E, UNDE H REPREZINTA INALTIMEA MAXIMA A CLADIRII MASURATA IN PUNCTUL CEL MAI INALT FIE AL ATTICULUI FIE AL COAMEI.

INTOCMIT

ARH. LUCIAN STANCU

(SUPORT DIGITAL SKETCHUP PRO 2017 LICENTIAT)