Hotărârea nr. 183/2020

183/18.05.2020 Privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara, Piaţa Agroalimentară Timişoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral nou 449984 în suprafaţă de 7508mp cu construcţia C1-Piaţa Agroalimentară Timişoara 700 şi C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral nou 449985 în suprafaţă de 3141mp cu construcţia C1-Piaţa şi Lotul 3 cu număr cadastral nou 449986 în suprafaţă de 5803mp teren pentru drum
Hotararea Consiliului Local 183/18.05.2020
Privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara, Piaţa Agroalimentară Timişoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral nou 449984 în suprafaţă de 7508mp cu construcţia C1-Piaţa Agroalimentară Timişoara 700 şi C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral nou 449985 în suprafaţă de 3141mp cu construcţia C1-Piaţa şi Lotul 3 cu număr cadastral nou 449986 în suprafaţă de 5803mp teren pentru drum


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. CT2020-000905/11.05.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2020-000905 din data de 11.05.2020 al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2020-000905/11.05.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2020-000905/08.05.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere art. 78 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1)şi (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă operaţiunea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timişoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral nou 449984 în suprafaţă de 7508mp cu construcţia C1-Piaţa Agroalimentară Timişoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, pieţe acoperite, WC public, bazin de peşte, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piaţă, parcare, drumuri acces şi platforme betonate şi C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral nou 449985 în suprafaţă de 3141mp cu construcţia C1-Piaţa şi Lotul 3 cu număr cadastral nou 449986 în suprafaţă de 5803mp teren pentru drum.

Art. 2: Se aprobă şi se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală, întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL şi recepţionata de OCPI Timiş nr. 73909/27.04.2020.

Art. 3: Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Timişoara cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est şi Biroului Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST

BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020-000905/11.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timișoara, în suprafață de 16452 mp, situat în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-000905/08.05.2020 a Primarului Municipiului Timișoara privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timișoara, în suprafață de 16452 mp, situat în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

Precizăm că între Municipiul Timișoara și SC PIEȚE SA există contractul de concesiune înregistrat la Municipiul Timișoara cu nr. 7/03.05.1999, pe o perioadă de 15 ani și prelungit pe o perioadă de încă 7 ani și 6 luni, privind imobilului cu nr. cadastral 434477, înscris în CF nr. 434477 Timișoara, în suprafață de 16452 mp, situat în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700.

Conform adresei SC BLACK LIGHT SRL nr.389/07.05.2020, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. CT2020-001465/11.05.2020, prin care ne solicită emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local în scopul dezlipirii imobilului înscris în CF nr.434477, Timișoara.

Scopul prezentei documentații este dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timișoara, în suprafață de 16452 mp, situat în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. CT2020-000905/21.02.2020 a SC PIEȚE SA prin care ne solicită întocmirea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 434477, Timișoara, Piața Agroalimentară Timișoara 700.

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1613/21.04.2020 în scopul operațiunii de dezlipire imobil înscris în CF nr.434477 Timișoara - alocare număr cadastral.

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 73909/27.04.2020.

Conform adreseia Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2020-000905/28.02.2020 precizăm că imobilul nu a fost revendicat conform L18/1991, L1/2000 respectiv L165/2013.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr.SC 2020-905/28.02.2020, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Având în vedere că nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timișoara, în suprafață de 16452 mp, situat în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

În urma acestei operațiuni se poate înscrie geometria imobilelor în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilelor rezultate din dezlipire.

PROPUNEM:

Aprobarea operațiunii de privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timișoara, în suprafață de 16452 mp, situat în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum, documentație întocmită de SC BLACK LIGHT SRL și avizată la OCPI Timișoara, conform Referatului de admitere, cu nr. 73909/27.04.2020 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

DIRECTOR,                                           ȘEF BIROU,

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ                                 CĂLIN N.PÎRVA

ÎNTOCMIT,

IOANA GABRIELA SUCINEANȚU

Cod FO53-01, ver 1


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE I EST BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

NR.CT2020- 000905/11.05.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timișoara, în suprafață de 16452 mp, situat în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum

Descrierea situației actuale :

Parcela cu nr.cadastral 434477 înscrisă în cartea funciară nr.434477 este situată în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în suprafață de 16452 mp este proprietatea Municipiului Timișoara -domeniul public.

Imobilul proprietatea Municipiului Timișoara se va reglementa prin operațiunea de dezlipire, astfel încât Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilelor conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentații cu propunerea de dezlipire.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Scopul prezentei documentații este dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timișoara, în suprafață de 16452 mp, situat în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2- Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

Alte informatii:

"Documentația tehnică pentru dezlipire întocmită de SC BLACK LIGHT SRL a fost recepționată de către OCPI Timiș conform Referatului de Admitere nr. 73909/27.04.2020.

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timișoara, în suprafață de 16452 mp, situat în Timișoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția Cl-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția Cl-Piața și Lotul 1 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

PRIMAR

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

DIRECTOR

EC.FLORIN RĂVĂȘILĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020-000905/11.05.2020

 

                                                                         

 

                                                                                RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața  și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum

 

       Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-000905/08.05.2020 a Primarului Municipiului Timişoara  privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața  și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

      Precizăm că între Municipiul Timișoara și SC PIEȚE SA există contractul de concesiune  înregistrat la Municipiul Timișoara cu nr. 7/03.05.1999, pe o perioadă de 15 ani și prelungit pe o perioadă de încă 7 ani și 6 luni, privind imobilului cu nr. cadastral 434477, înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700.

      Conform adresei SC BLACK LIGHT SRL nr.389/07.05.2020, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr. CT2020-001465/11.05.2020, prin care ne solicită emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local în scopul dezlipirii imobilului înscris în CF nr.434477, Timișoara.

       Scopul prezentei documentații este dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața  și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

      Facem următoarele precizări:

                                                                                                                                                                                     

       Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. CT2020-000905/21.02.2020 a SC PIEȚE SA prin care ne solicită întocmirea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, privind aprobarea documentației de dezlipire a imobilului înscris în CF nr. 434477, Timișoara, Piața Agroalimentară Timișoara 700.

 Având în vedere Certificatul de Urbanism nr. 1613/21.04.2020  în scopul  operațiunii de dezlipire imobil înscris în CF nr.434477 Timișoara – alocare număr cadastral.

      Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de către SC BLACK LIGHT SRL, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 73909/27.04.2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

        Conform adreseia Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2020-000905/28.02.2020 precizăm că imobilul nu a fost revendicat conform L18/1991,  L1/2000 respectiv L165/2013.                                                                                                                                                                                 

      Conform adresei Serviciului Juridic cu nr.SC 2020-905/28.02.2020, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată în curs de soluţionare.  

       Având în vedere  că nu au fost depuse notificări conform prevederilor L10/2001.                                                                                                                                                                        

       Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața  și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

       În urma acestei  operaţiuni se poate înscrie geometria imobilelor în cartea funciară, în acest fel asigurându-se o mai bună gestionare a imobilelor rezultate din dezlipire.

 

PROPUNEM:

 

           Aprobarea operaţiunii de privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața  și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum, documentaţie întocmită de SC BLACK LIGHT  SRL şi avizată la OCPI Timişoara, conform Referatului de admitere, cu nr. 73909/27.04.2020 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

 

             DIRECTOR,                                                                                                        ŞEF BIROU,

      EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ                                                                                 CĂLIN N.PÎRVA

 

 

 

 

 

 

                        ÎNTOCMIT,

                                                                                                                IOANA GABRIELA SUCINEANŢU

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                   Cod FO53-01, ver 1

 

 ROMÂNIA

 JUDEŢUL TIMIŞ

 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

 DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE I EST

 BIROUL CLĂDIRI TERENURI I EST

 NR.CT2020- 000905/11.05.2020

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața  și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum

 

Descrierea situaţiei actuale :

 

           Parcela cu nr.cadastral 434477 înscrisă în cartea funciară nr.434477 este situată în Timişoara Piața Agroalimentară Timișoara 700, în suprafaţă de 16452 mp este  proprietatea Municipiului Timişoara – domeniul public.

           Imobilul proprietatea Municipiului Timișoara se va reglementa prin operațiunea de dezlipire, astfel încât Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața  și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

         Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilelor conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentaţii cu propunerea de dezlipire.

 

Schimbari  preconizate şi rezultate aşteptate:

 

           Scopul prezentei documentații este dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2- Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața  și Lotul 3 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

Alte informatii:

 

             "Documentaţia tehnică pentru dezlipire  întocmită de SC BLACK LIGHT SRL a fost recepţionată de către OCPI Timiş conform Referatului de Admitere nr. 73909/27.04.2020.

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii:

 

            Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 434477, teren intravilan înscris în CF nr. 434477 Timişoara, în suprafaţă de 16452 mp, situat în Timişoara Piaţa Agroalimentară Timișoara 700, în 3 Loturi: Lotul 1 cu număr cadastral 449984 în suprafață de 7508mp cu construcția C1-Piața Agroalimentară Timișoara 700 cu Restaurant Cramă 700 cu grădina de vară, piețe acoperite, WC public, bazin de pește, bazin ornamental, alimentară, magazin, florărie, sediu administrativ, piață, parcare, drumuri acces și platforme betonate și C2-Capela Ortodoxă, Lotul 2 cu număr cadastral 449985 în suprafață de 3141mp cu construcția C1-Piața  și Lotul 1 cu număr cadastral 449986 în suprafață de 5803mp teren pentru drum.

 

 

   PRIMAR                                                                                                  VICEPRIMAR                                                                          

    NICOLAE ROBU                                                                                       IMRE FARKAS                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       DIRECTOR

                                                                                                                                   EC.FLORIN RĂVĂŞILĂ

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cod FO53-03,Ver.2