Hotărârea nr. 182/2020

182/18.05.2020 Privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara
Hotararea Consiliului Local 182/18.05.2020
Privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2020- 6248/10 .03.2020 de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-6248/10.03.2020 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.05.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020-6248/10.03.2020 ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Conform Ordinului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;
Conform Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.576/2011;
În conformitate cu dispoziţiile art.129 alin.(1) şi alin. (2), lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 - privind Codul Administrativ;
In temeiul art.196 alin.(1),lit.a) şi art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă nivelul cuantumurilor pentru bursele şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi numărul acestora pentru anul 2020, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului Timişoara, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Pentru anul financiar 2020 propunem cuantumurile burselor şcolare pentru cele patru categorii (performanţă, merit, studiu şi sociale), să rămână la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului şcolar - adică 9 luni - cu excepţia categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic şi anume pe 12 luni, aşa cum este prevăzut în Hotărârea Consiliului Local nr. 159/24.04.2017.
Dat fiind faptul că suma alocată în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor sociale lit. a) şi c) (bolnavi, orfani şi venituri foarte mici), a burselor de studiu şi a burselor de performanţă, iar în cazul burselor de merit - art. 8. lit. a) - care sunt mult mai numeroase - acestea să se acorde la un procent de aproximativ 70% din numărul solicitat, în funcţie de fiecare unitate de învăţământ, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 40 de burse la această categorie, şi aceste burse să fie acordate integral.
Procentul propus rezultă raportând suma aprobata in buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse şi modul de acordare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă.
Vor fi acordate cu prioritate bursele sociale, bursele de studiu şi bursele de perfomanţă.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli , Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Tabel                             Anexa

privind cuantumul și numărul de BURSE pentru anul financiar 2020, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Bursele se vor acorda conform criteriilor stabilite în Ordinul nr. 5576/2011, art. 6 lit a), b), c), art. 8, art. 9,art. 13 lit. a) și c), cu modificările prevăzute în Ordinul 3.470/7.03.2012, astfel:________________________________________________________________

Nr.

Crt.

Felul bursei

Nr. burse aprobate

Perioada de acordare (luni)

Cuantum (lei)

Suma (■ei)

1

Art. 6.

Burse de performanță,

se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

314

9

100

282.600

Lit. a)

au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;

175

9

100

157.500

Lit b)

s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale;

5

9

100

4.500

Lit. c)

au obținut locurile I, 11 sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS

134

9

100

120.600

2

Art. 8

Burse de merit

8.791

9

75

5.892.300

Lit. a)

au obținut media generală de cel puțin 8.50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional

8.125

9

75

5.490.000

Lit. b)

au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;

320

9

75

216.000

Lit. c)

au obținut locurile 1, II sau 111 la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific. de nivel național, organizate de MECTS

346

9

75

233.550

3

Art. 9.

Burse de studiu

174

9

65

101.790

se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul

174

9

65

101.790

4

Art.

13.

Burse de ajutor social

1.151

12

70

966.840

Lit. a)

orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbțic grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom,

589

12

70

494.760

Lit. c)

elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:

562

12

70

472.080

 • 1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

 • 2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în

Total general

10.430

7.243.529

7.243.530

Suma alocată în bugetul 'local cu această destinație fiind de 7.243.529 lei, rezultă că se respectă încadrarea în bugetul aprobat.

DirectorEtpnomic,                                Șef B. F. Ș.,

SteliapăȘfatjciu                               Ramona Rosenblum

/XY' y                                                           Consilier,

\/i

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

SC2020-6248/10.03.2020

BFȘ nr. 375/09.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011, prin care sunt aprobate Criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat și cu Ordinului Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3470/03.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 5576/07.10.2011

și în temeiul art. 82 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, se pot acorda următoarele tipuri de burse:

 • 1) Burse de performanță - pentru elevii cu rezultate deosebite obținute la olimpiade, competiții și concursuri școlare la nivel național;

 • 2) Burse de merit - pentru elevii cu rezultate deosebite obținute la competiții, olimpiade și concursuri școlare la nivel județean;

 • 3) Burse de studiu - pentru elevii care provin din familii cu venituri mici; și

 • 4) Burse sociale - pentru elevii care se încadrează în categorii sociale defavorizate (orfani, cazuri medicale, elevii din mediul rural care sunt școlarizați în altă localitate, situații materiale grele).

Anexat prezentăm situația centralizatoare privind necesarul de Burse pentru elevii din unitățile școlare din Timișoara, pentru anul 2020, conform propunerilor primite din partea unităților de învățământ, în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011 și cu Ordinul nr. 3470/07.03.2012.

Față de cele prezentate în tabelul anexat, menționăm următoarele informații suplimentare:

 • - Cuantumurile burselor pentru cele patru categorii (performanță, merit, studiu și sociale), până în anul 2018, au fost stabilite la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului școlar - adică 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic și anume pe 12 luni - conform HCL nr. 159/24.04.2017;

 • - Până la apariția Ordinului 5576/07.10.2011, bursele se acordau în conformitate cu HG 558/1998 și erau limitate ca număr astfel:

 • •  numărul beneficiarilor de burse de merit nu putea să depășească 1%, iar numărul beneficiarilor de burse de studiu nu putea să depășească 1.5% din numărul total al elevilor din cls. IX-XII;

 • •  bursele de ajutor social se acordă tuturor elevilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Conform art. 82, alin 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 “...cuantumul unei burse și numărul burselor se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean...”

Conform centralizării solicitărilor primite la început de an din partea unităților de învățământ a rezultat un total necesar în valoare de 9.084.705 lei.

Prin HCL nr. 70/28,02.2020, privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2020, pentru burse a fost alocată suma de 8.500.000 Ici, din care suma de 1.256.471 lei a fost utilizată pentru plata burselor restante din anul 2019. Rezultă așadar, suma de : 7.243.529 lei pentru bursele școlare pentru anul 2020.

Pentru anul financiar 2020 propunem cuantumurile burselor școlare pentru cele patru categorii (performanță, merit, studiu și sociale), să rămână la valoarea de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe lună, aceste burse fiind acordate pe perioada anului școlar - adică 9 luni - cu excepția categoriei de burse sociale care se acordă pe toată perioada anului calendaristic și anume pe 12 luni, așa cum este prevăzut în HCL nr. 159/24.04.2017.

Dat fiind faptul că suma alocată în buget este insuficientă pentru acoperirea necesarului de burse solicitat conform prevederilor Ordinului 3470/07.03.2012, propunem acordarea integrală a burselor sociale lit. a) și c) (bolnavi, orfani și venituri foarte mici), a burselor de studiu și a burselor de performanță, iar in cazul burselor de merit - art. 8. Iii. a) care sunt mult mai numeroase - acestea să se acorde la un procent de aproximativ 70% din numărul solicitat, în funcție de fiecare unitate de învățământ, cu particularitatea ca pentru solicitările mai mici de 40 de burse la această categorie, și aceste burse să fie acordate integral.

Procentul propus rezultă raportând suma aprobata in buget la suma necesară solicitată. Numărul de burse și modul de acordare. în limita fondurilor aprobate cu această destinație, rezultă prin calcul conform tabelului din anexă.

Vor fi acordate cu prioritate bursele sociale, bursele de studiu și bursele de perfomanță.

Propunem aprobarea nivelului cuantumurilor pentru bursele școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2020, precum și a unui număr de 10.430 de burse, în sumă totală de 7.2-13.520 lei. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având în vedere ; reve : ; :ie legale expuse în prezentul raport apreciem că Proiectul de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.


Di re               c,

Steli              U


ȘefB.F.Ș.,

Kamona ROSENBLUM


Consilier,ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2020-6248/10.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BURSELOR ȘCOLARE pentru elevii din unitățile de învățământ preunivcrsitar de stat din Timișoara pe anul 2020

Proiect de hotărâre privind


acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat


pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Timișoara


Având în vedere:

 • -   Solicitările unităților de înățământ preuniversitar de stat din Municipiului Timișoara, de necesitate în vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii sumelor în bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente burselor școlare, componente ale bugetului local;

Legea Educației Naționale nr. 1/2011; în conformitate cu Ordinul nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

 • -  Conform Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011;

 • -   în conformitate cu dispozițiile O.U.G nr.57/2019 art.129, alin.(l) si (2) lit.d) privind Codul Administrativ;

In temeiul art.196 alin.(l), lit.a), art.139 din O.U.G nr.57 privind Codul Administrativ.

Ținând cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportună promovarea proiectului de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara pe anul 2020 și supun dezbaterii Consiliului Local documentația aferentă.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR ECONOMIC, STELFANA STANCIU

STANCIU