Hotărârea nr. 181/2020

181/18.05.2020 Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările ulterioare (Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2019)
Hotararea Consiliului Local 181/18.05.2020
Privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, cu modificările ulterioare (Hotărârea Consiliului Local nr. 224/2019)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarâre nr. SC2020 - 9103/22.04.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 9104/22.04.2020, al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul nr. SC2020 - 9104/23.04.2020 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-9104/22.04.2020;
Având în vedere Adresa nr. SC2020 - 9104/23.04.2020 a Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 -9104/22.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedre Hotărârea Consiliului Local nr. 637/28.11.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza P.T., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi
reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6 cu modificările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 224/2019;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi a Instrucţiunii AM POR 112/08.03.2019;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), lit. e), alin. (4) lit. d) şi alin. (9) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 637/28.11.2018, care va avea următorul conţinut:
" Se aprobă documentaţia tehnico-economică, faza P.T., actualizată cu rata inflaţiei şi conform OUG114/2018 pentru investiţia: "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 4.4."

Art. 2: Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 637/28.11.2018, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizaţi cu rata inflaţiei şi conform OUG114/2018, ai investiţiei: "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M, reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr. 6, conform Anexei 1, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 4.4. " Anexa 2 - Descrierea investiţiei rămâne neschimbată."

Art. 3: Se aprobă asumarea integral de la bugetul local a diferenţei de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă conform art. 3, alin. 3 din Contractul de Finanţare nr. 4481/25.06.2019.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş:
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Scoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE

SC 2020-

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.637/2018 de aprobare a documentației tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, cu modificările ulterioare ( HCL nr. 224/2019 )

Pentru obiectivul de investiții "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, a fost întocmită documentația tehnico-economica de către proiectantul - SC PRODAO-ING SRL. cu respectarea prevederilor H.G. nr. 28/09.01.2008 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice în baza contractului de prestări servicii de proiectare nr. 312/11.11.2015.

Prin HCL nr. 224/23.04.2019 a fost aprobată modificărea Hotărârii Consiliului Local nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentației tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018 prin actualizarea manoperei.

Proiectul a fost depus in vederea obținerii finanțării nerambursabile in cadrul POR 20142020, apelul “POR/4/2017/4.4/4.4/1/Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare/Creșterea creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă” cu nr. de inregistrare V/TM/4/2017/4.4/4.4/1/887/21.12.2018, cod SMIS 121232 și în data de 25.06.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr.4481 în valoare de 3.894.963,18 lei ( TVA inclusă ) din care cofinanțarea Municipiului Timișoara este de 77.899,26 lei lei ( TVA inclusă ).

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare Municipiul Timișoara are obligția de a derula toate activitățile asumate prin Cererea de finanțare, printre care și încheierea contractului de execuție lucrări.

În acest sens procedura de achiziție execuție lucrări a fost derulată de 3 ori după cum urmează:

 • •  Anunț de participare simplificat nr. SCN1052771/10.09.2019; Procedura simplificata; Data limita depunere: 07.10.2019 15:00; Stare procedura: Anulata

 • •  Anunț  de  participare    simplificat  nr.  SCN1056347/21.10.2019;  Procedura

simplificata;Data limita depunere: 14.11.2019 15:00; Stare procedura: Anulata

 • •  Anunț  de  participare    simplificat  nr.  SCN1061144/07.01.2020;  Procedura

simplificata;Data limita depunere: 29.01.2020 15:00; Stare procedura: Anulata

Întrucât la niciuna dintre postările în SEAP nu au fost depuse oferte, dar nu au fost depuse nici solicitări de clarificări din care să rezulte că există probleme de natură tehnică în data de 11.02.2020, Municipiul Timișoara a transmis către proiectant adresa cu nr.SC2020-3247/11.02.2020, în vederea obținerii unui punct de vedere privind necesitatea actualizarii devizelor.

Prin adresa cu nr.1182/15.04.2020, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr.CDD2020-383/16.04.2020, SC PRODAO ING SRL - în calitate de proiectant, a transmis documentația economică aferentă investiției actualizată cu rata inflației pentru materiale, servicii, transport și funcționare utilaje ( perioada august 2018-martie 2020 ) utilizând formula de calcul a Institutului Național de Statistică:

Suma inițială de actualizat x Rata inflației + Suma inițială de actualizat 100

Rata Inflației = IPC-100.

În cazul de față Rata inflației a fost calculată la 6,32%.

Deasemenea manopera a fost actualizată conform OUG 114/2018 de la 17,93 lei/oră ( în aprilei 2019 ) la 20,00 lei/oră ( în martie 2020 ).

În urma actualizării transmise de SC PRODAO ING SRL, indicatorii tehnico-economici pentru obiectul de investiții "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 s-au modificat astfel:

Valoarea totala a investiției conform devizului general, inclusiv TVA, devine 4.233.424,62 lei față de 3.864.023,18 lei ( creștere de 9,56% )

din care C+M devine: 3.706.935,56 lei față de 3.340.917,48 lei ( creștere de 10,96% )

În această situație se va modifica valoarea Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019 de la 3.894.963,18 lei la 4.264.364,62 lei , iar diferența de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, va reprezenta cheltuială neeligibilă și va fi suportată integral de la bugetul local, conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare mai sus menționat.

În concluzie având în vedere cele mai sus menționate precum și prevedrile Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019, în temeiul căruia toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare sunt obligatorii sub sancțiunea pierderii finanțării

PROPUNEM:

 • (1) Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent" conform Anexei 1 “Indicatori tehnico-economici la faza PT”.

 • (2) Asumarea integral de la bugetul local a diferenței de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019.

  Manager proiect

  Dana Neacșu


Responsabil tehnic

Adina Șuiu

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.637/2018 de aprobare a documentației tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, cu modificările ulterioare ( HCL nr. 224/2019 )

 • 1. Descrierea situației actuale

Prin HCL nr. 224/23.04.2019 a fost aprobată modificărea Hotărârii Consiliului Local nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentației tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018 prin actualizarea manoperei.

Proiectul a fost depus in vederea obținerii finanțării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/4/2017/4.4/4.4/1/Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare/Creșterea creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă” cu nr. de inregistrare V/TM/4/2017/4.4/4.4/1/887/21.12.2018, cod sMlS 121232 și în data de 25.06.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr.4481 în valoare de 3.894.963,18 lei ( TVA inclusă ) din care cofinanțarea Municipiului Timișoara este de 77.899,26 lei lei ( TVA inclusă ).

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare Municipiul Timișoara are obligția de a derula toate activitățile asumate prin Cererea de finanțare, printre care și încheierea contractului de execuție lucrări.

În acest sens procedura de achiziție execuție lucrări a fost derulată de 3 ori după cum urmează:

 • •  Anunț de participare simplificat nr. SCN1052771/10.09.2019; Procedura simplificata; Data limita depunere: 07.10.2019 15:00; Stare procedura: Anulata

 • •  Anunț  de  participare     simplificat  nr.   SCN1056347/21.10.2019;  Procedura

simplificata;Data limita depunere: 14.11.2019 15:00; Stare procedura: Anulata

 • •  Anunț  de  participare     simplificat  nr.   SCN1061144/07.01.2020;  Procedura

simplificata;Data limita depunere: 29.01.2020 15:00; Stare procedura: Anulata

 • 2. Schimbari preconizate si rezultate așteptate

Întrucât la niciuna dintre postările în SEAP nu au fost depuse oferte, dar nu au fost depuse nici solicitări de clarificări din care să rezulte că există probleme de natură tehnică în data de 11.02.2020, Municipiul Timișoara a transmis către proiectant adresa cu nr.SC2020-11.02.2020, în vederea obținerii unui punct de vedere privind necesitatea actualizarii devizelor.

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare Municipiul Timișoara are obligția de a derula toate activitățile asumate prin Cererea de finanțare, printre care și încheierea contractului de execuție lucrări.

3.


Alte informații


În urma actualizării transmise de SC PRODAO ING SRL, indicatorii tehnico-economici pentru obiectul de investiții "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 s-au modificat astfel:

Valoarea totala a investiției conform devizului general, inclusiv TVA, devine 4.233.424,62 lei față de 3.864.023,18 lei ( creștere de 9,56% )

din care C+M devine: 3.706.935,56 lei față de 3.340.917,48 lei ( creștere de 10,96% )

În această situație se va modifica valoarea Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019 de la 3.894.963,18 lei la 4.264.364,62 lei , iar diferența de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, va reprezenta cheltuială neeligibilă și va fi suportată integral de la bugetul local, conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare mai sus menționat.

4. Concluzii

Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent", din Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 conform Anexei 1 “Indicatori tehnico-economici la faza PT.

Se aprobă asumarea integral de la bugetul local a diferenței de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019.

PRIMAR DEZVOLTARE

NICOLAE ROBU


DIRECTOR DIRECTIA

MAGDALENA NICOARA


NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.3


Anexa 1 la HCL nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT actualizați

DENUMIRE PROIECT

"Extindere grădiniță în regim de înălțime P+1E+M , reparații și reabilitare termică corp existent"

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6

TITULARUL INVESTIȚIEI:

Primăria Municipiului 't imișoara, Bdul. C.D.Loga, nr.l

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Grădinița PP 33

NUMĂR PROIECT

449/2015

DATE TEHNICE

Regim de înălțime extindere : P+1E+M Suprafața construită extindere: 207,95 mp

Capacitate extindere:

Parter:cabinet medical cu izolator si grup sanitar, birouri, bucătărie cu spații pentru alimente;

Etaj: 2 săli de grupă, sal ă multifuncțională cu funcțiunea principală de sală de sport și joc sportiv, grupuri sanitare;

Mansardă: sală clasă, dormitor, spălătorie cu anexe, grup sanitar, birou și cabinet metodic.

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 4.233.424,62 lei

Din care C+M: 3.706.935,56 lei

Durata de realizare a investiției este de 14 luni.

Proiectant,

MUNICIPIUL  TIMISOARA                                                                    

DIRECTIA DEZVOLTARE                                                                        

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE                                                   

                                                                                                                                                 

SC 2020-

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, cu modificările ulterioare ( HCL nr. 224/2019 )

 

 

Pentru obiectivul de investiţii "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6,  a fost întocmita documentaţia tehnico-economica de către proiectantul - SC PRODAO-ING SRL. cu respectarea prevederilor H.G. nr. 28/09.01.2008 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice în baza contractului de prestări servicii de proiectare nr. 312/11.11.2015.

Prin HCL nr. 224/23.04.2019 a fost aprobată modificărea Hotărârii Consiliului Local nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018 prin actualizarea manoperei.

Proiectul a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/4/2017/4.4/4.4/1/Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare/Creşterea creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă” cu nr. de inregistrare V/TM/4/2017/4.4/4.4/1/887/21.12.2018, cod SMIS 121232 și în data de 25.06.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr.4481 în valoare de 3.894.963,18 lei ( TVA inclusă ) din care cofinanțarea Municipiului Timișoara este de 77.899,26 lei lei ( TVA inclusă ).

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare Municipiul Timișoara are obligția de a derula toate activitățile asumate prin Cererea de finanțare, printre care și încheierea contractului de execuție lucrări.

În acest sens procedura de achiziție execuție lucrări a fost derulată de 3 ori după cum urmează:

·         Anunț de participare  simplificat nr. SCN1052771/10.09.2019; Procedura simplificata; Data limita depunere: 07.10.2019 15:00; Stare procedura: Anulata

·         Anunț de participare  simplificat nr. SCN1056347/21.10.2019; Procedura simplificata;Data limita depunere: 14.11.2019 15:00; Stare procedura: Anulata

·         Anunț de participare  simplificat nr. SCN1061144/07.01.2020; Procedura simplificata;Data limita depunere: 29.01.2020 15:00; Stare procedura: Anulata

Întrucât la niciuna dintre postările în SEAP nu au fost depuse oferte, dar nu au fost depuse nici solicitări de clarificări din care să rezulte că există probleme de natură tehnică în data de 11.02.2020, Municipiul Timișoara a  transmis către proiectant adresa cu nr.SC2020-3247/11.02.2020, în vederea obținerii unui punct de vedere privind necesitatea actualizarii devizelor.

Prin adresa cu nr.1182/15.04.2020, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr.CDD2020-383/16.04.2020, SC PRODAO ING SRL – în calitate de proiectant, a transmis documentația economică aferentă investiției actualizată cu rata  inflației pentru materiale, servicii, transport și funcționare utilaje ( perioada august 2018-martie 2020 ) utilizând formula de calcul  a Institutului Național de Statistică:

Suma inițială de actualizat x Rata inflației + Suma inițială de actualizat

                           100

Rata Inflației = IPC-100.

În cazul de față Rata inflației a fost calculată la 6,32%.

Deasemenea manopera a fost actualizată conform OUG 114/2018 de la 17,93 lei/oră ( în aprilei 2019 ) la 20,00 lei/oră ( în martie 2020 ).

În urma actualizării transmise de SC PRODAO ING SRL, indicatorii tehnico-economici pentru obiectul de investiţii "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 s-au modificat astfel:

Valoarea totala a investiţiei conform devizului general, inclusiv TVA, devine 4.233.424,62  lei  față de 3.864.023,18 lei ( creștere de 9,56% )

din care C+M devine: 3.706.935,56 lei  față de 3.340.917,48 lei ( creștere de 10,96%  )

 

În această situație se va modifica valoarea Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019 de la 3.894.963,18 lei la 4.264.364,62 lei , iar diferența de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, va reprezenta cheltuială neeligibilă și va fi suportată integral de la bugetul local, conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare mai sus menționat.

În concluzie având în vedere cele mai sus menționate precum și prevedrile Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019, în temeiul căruia toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare sunt obligatorii sub sancțiunea pierderii finanțării

PROPUNEM:

 

(1) Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent" conform Anexei 1 “Indicatori tehnico-economici la faza PT”.

(2) Asumarea integral de la bugetul local a diferenței de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019.

 

 

 

Manager proiect                                                                                    Responsabil tehnic

Dana Neacșu                                                                                            Adina Şuiu

                                   

 

                                   

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ                                                                           

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

 

 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.637/2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, cu modificările ulterioare ( HCL nr. 224/2019 )

 

 

1.                   Descrierea situatiei actuale

Prin HCL nr. 224/23.04.2019 a fost aprobată modificărea Hotărârii Consiliului Local nr.637/28.11.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice - faza P.T. , a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6, în baza art.71 din OUG 114/2018 prin actualizarea manoperei.


Proiectul a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, apelul “POR/4/2017/4.4/4.4/1/Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare/Creşterea creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă” cu nr. de inregistrare V/TM/4/2017/4.4/4.4/1/887/21.12.2018, cod SMIS 121232 și în data de 25.06.2019 a fost semnat contractul de finanțare nr.4481 în valoare de 3.894.963,18 lei ( TVA inclusă ) din care cofinanțarea Municipiului Timișoara este de 77.899,26 lei lei ( TVA inclusă ).

 

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare Municipiul Timișoara are obligția de a derula toate activitățile asumate prin Cererea de finanțare, printre care și încheierea contractului de execuție lucrări.

În acest sens procedura de achiziție execuție lucrări a fost derulată de 3 ori după cum urmează:

·         Anunț de participare  simplificat nr. SCN1052771/10.09.2019; Procedura simplificata; Data limita depunere: 07.10.2019 15:00; Stare procedura: Anulata

·         Anunț de participare  simplificat nr. SCN1056347/21.10.2019; Procedura simplificata;Data limita depunere: 14.11.2019 15:00; Stare procedura: Anulata

·         Anunț de participare  simplificat nr. SCN1061144/07.01.2020; Procedura simplificata;Data limita depunere: 29.01.2020 15:00; Stare procedura: Anulata

 

2.       Schimbari preconizate si rezultate asteptate

Întrucât la niciuna dintre postările în SEAP nu au fost depuse oferte, dar nu au fost depuse nici solicitări de clarificări din care să rezulte că există probleme de natură tehnică în data de 11.02.2020, Municipiul Timișoara a  transmis către proiectant adresa cu nr.SC2020-11.02.2020, în vederea obținerii unui punct de vedere privind necesitatea actualizarii devizelor.

 

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare Municipiul Timișoara are obligția de a derula toate activitățile asumate prin Cererea de finanțare, printre care și încheierea contractului de execuție lucrări.

 

3.            Alte informatii

 

În urma actualizării transmise de SC PRODAO ING SRL, indicatorii tehnico-economici pentru obiectul de investiţii "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 s-au modificat astfel:

Valoarea totala a investiţiei conform devizului general, inclusiv TVA, devine 4.233.424,62  lei  față de 3.864.023,18 lei ( creștere de 9,56% )

din care C+M devine: 3.706.935,56 lei  față de 3.340.917,48 lei ( creștere de 10,96%  )

 

În această situație se va modifica valoarea Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019 de la 3.894.963,18 lei la 4.264.364,62 lei , iar diferența de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, va reprezenta cheltuială neeligibilă și va fi suportată integral de la bugetul local, conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare mai sus menționat.

 

4.                  Concluzii

Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Extindere grădiniţă în regim de înălţime P+1E+M , reparaţii şi reabilitare termică corp existent", din Timişoara, str. Martir Sebastian Iordan nr.6 conform Anexei 1 “Indicatori tehnico-economici la faza PT.

Se aprobă asumarea integral de la bugetul local a diferenței de 369.401,44 lei, inclusiv TVA, reprezentând cheltuială neeligibilă conform art.3, alin.3 din Contractului de Finanțare nr.4481/25.06.2019.

 

 

PRIMAR                                                                    DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE

NICOLAE ROBU                                                     MAGDALENA NICOARA                                                            

                                               

                                                                       

 

 

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune,  în nota de fundamentare.

                                                                                                            Cod FO53-03,Ver.3