Hotărârea nr. 180/2020

180/18.05.2020 Privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 180/18.05.2020
Privind modificarea si aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr.SC2020 - 008375/08.04.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.IF 2020-019580 din data de 08.04.2020 al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2020 - 8375/24.04.202;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 24.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 8375/08.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. SC -              Q(f JdAq

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlu! proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara

Secțiunea a2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

• In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara 3 funcționari publici debutanti si-au finalizat perioada de stagiu;

 • • In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, la Compartimentul Achiziții Publice isi desfasoara activitatea un consilier, clasa 1, gradul profesional superior care arc cuprinse in fisa postului activitati de achiziție publica intr-un procent mai mare de 50%.

 • • De asemenea, in cadrul instituției s-a vacantat un post corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I. grad profesional superior, la Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare, care poate fi transformat în consilier, clasa I, grad profesional debutant.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

 • • Având în vedere prevederile art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ este necesară:

 • - transformarea a 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa 1, gradul profesional debutant de la: Biroul Impuneri Mijloace de Transport. în funcție publica de execuție de consilier, clasa I. gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularilor acelor posturi;

 • - transformarea unei funcții publice de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant de la: Biroul Contencios - Soluționări Contestații si Metodologie, în funcție publica de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu a titularului acelui post.

 • • Având în vedere prevederile art. 610 alin. (1) si (2) coroborat cu art. 392 alin. (I) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ - Direcția Fiscala are obligația sa stabilească funcția publica de execuție de consilier achiziții publice prin schimbarea denumirii funcției publice de execuție care are in atribuțiile postului activitati de achiziție publică în proporție mai mare de 50%. Astfel, funcționarul public care ocupa funcția publica de consilier, clasa 1, gradul profesional superior la Compartimentul Achiziții Publice va fi numit in funcția publica de consilier achiziții publice, clasa 1, gradul profesional superior la Compartimentul Achiziții Publice.

 • •  De asemenea, funcția publica de execuție vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare se va transforma in funcție publica de grad profesional debutant in conformitate cu dipozitiile art. 409 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Menționăm că modificările propuse nu influențeză numărul de posturi aprobate la nivelul DFMT, ci se modifica doar Statul de funcții aprobat prin H.C.L. nr. 431/2019.

 • 3. Alte informații

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămân în forma aprobată prin H.C.L. nr. 422/2018, respectiv prin H.C.L. nr. 79/2017.

 • 4. Concluzii

Raportat la cele prezentate mai sus propunem:

- modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara conform Anexei I care face parte integrantă din prezentul referat.

PRIMAR

NICOLAE ROBII

VICEPRIMAR

FARKAS IMRENOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

NR. IF 2020 - fi W&d/O$- ■ XM

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotarare pentru modificarea si aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Având in vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea si aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara, facem următoarele precizări:

 • 1. In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara 3 funcționari publici debutanti si-au finalizat perioada de stagiu iar in urma evaluării au obtinut calificativul corespunzător .

In conformitate cu art. 388 alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 475 lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ s-a procedat la numirea definitiva a celor trei funcționari publici după cum urmeaza:.

 • - 2 consilieri debutanti din cadrul Biroului Impuneri Mijloace de Transport, au fost numiți definitiv in funcția publica de execuție de consilier, clasa 1, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu .

 • - 1 consilier juridic debutant din cadrul Biroului Contencios - Soluționări Contestații si Metodologie, a fos numit definitiv în funcția publica de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, la finalizarea perioadei de stagiu.

 • 2. Potrivit art. 610 alin. (1) si (2) din OUG 57/2019: autoritatile si instituțiile publice au obligația sa stabilească funcția publica de execuție de consilier achiziții publice prin schimbarea denumirii funcției publice de execuție care are in atribuțiile postului activitati de achiziție publică în proporție mai mare de 50%:

“(1) Autoritățile și instituțiile publice au obligația ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părții a Vl-a să stabilească funcția publică/funcțiile publice de execuție de consilier achiziții publice prin schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înființarea unei/unor funcții publice de consilier achiziții publice în situația în care nu există funcții publice de execuție cu atribuții aferente activității de achiziții publice mai mult de 50%.

(2) Funcționarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în condițiile alin. (1) ocupă funcții publice care implică desfășurarea de activități de achiziție publică, în proporție mai mare de 50% din atribuțiile aferente funcției publice, vor fi numiți în funcțiile publice de consilier achiziții publice în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1)”.

In cadrul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, la Compartimentul Achiziții Publice isi desfasoara activitatea un consilier, clasa I, gradul profesional superior care are cuprinse in fisa postului activitati de achiziție publica intr-un procent mai mare de 50%.

Aplicând prevederile legale invocate mai sus. se va schimba denumirea funcției publice aferente postului de consilier, clasa I, gradul profesional superior de la Compartimentul Achiziții Publice, in consilier achiziții publice, clasa I. gradul profesional superior, iar funcționarul public care ocupa funcția publica de consilier, clasa I, gradul profesional superior va fi numit in funcția publica de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul Achiziții Publice conform art. 610 alin. (2) din din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

 • 3. Potrivit art. 409 alin. (3) lit. b) din OUG 57/2019 „Modificările intervenite în situația funcțiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele situații: ... transformarea unei funcții publice vacante într-o funcție publică cu o altă denumire sau într-o funcție publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituția publică și în fondurile bugetare anuale alocate.”

Având in vedere cele de mai sus, funcția publica de execuție vacanta de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Biroul Evidenta Contribuabili si Incasari Bugetare se va transforma in funcție publica de grad profesional debutant in conformitate cu dipozitiile art. 409 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Menționam ca modificările propuse nu influențează numărul de posturi aprobat la nivelul DFMT.

De asemenea ,Organigrama instituției nu se modifică, aceasta rămânând în forma aprobată prin HCL nr. 422/ 13.09.2018. și nici Regulamentul de Organizare și Funcționare nu se modifică și rămâne în forma aprobată prin prin H.C.L. nr. 79/14.03.2017

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării plenului consiliului local.


COMPARTIMENT RESURSE UMANE EC. PĂUN FLOARE

DIRECȚIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Anexa I la HCL nr..................din................................


APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


STAT DE FUNCȚII

Nr.crt

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi

Clasa

. Grad

A . Funcții publice de conducere

1

Director executiv

S

1

II

2

Sef serviciu

S

5

II

3

Șef birou

s

4

II

Total funcții publice de conducere

10

B. Funcții publice de execuție

4

Consilier

s

71

I

superior

5

Consilier

s

30

I

principal

6

Consilier

s

12

1

asistent

7

Consilier

s

5

1

debutant

8

Consilier juridic

s

5

1

superior

9

Consilier juridic

s

1

I

principal

10

Consilier juridic

s

1

I

asistent

11

Consilier achiziții publice

s

1

1

superior

12

Referent

M

11

III

superior

13

Referent

M

0

III

principal

14

Referent

M

0

III

asistent

15

Referent

M

0

III

debutant

Total funcții publice de execute

137

Total funcții publice

147

C. /. Funcții personal contractual conducere

Grad

16

Șef birou

S

1

II

Total personal contractual de conducere

1

C.2   Funcții personal contractual execuție

Treapta

17

Inspector de specialitate

S

2

1

18

Inspector de specialitate

s

1

II

19

Referent

M

2

1

20

Referent

M

2

11

Total personal contractual de execuție

7

Total personal contractual

8

TOTAL GENERAL

155

Număr total posturi

155

din care :

1. Funcții publice

147

- de conducere

10

- de execuție

137

2. Personal contractual

8

- de conducere

1

- de execuție

7


COMPARTIMENT RESURSE UMANE

PĂUN FLOARE