Hotărârea nr. 18/2020

18/14.01.2020 Privind aprobarea Normelor pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timişoara pe domeniul public
Hotararea Consiliului Local 18/14.01.2020
Privind aprobarea Normelor pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timişoara pe domeniul public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobarea a Proiectului de Hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-557 din data de 13.01.2020 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2020- 557/13.01.2020 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.01.2020, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 557/13.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii;
În conformitate cu prevederile 129 alin. (2) lit. b) şi alin. 4 lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează a mai produce efecte Hotărârea Consiliului Local nr.13/27.01.2009, cu modificările ulterioare.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara- Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare şi Alimentare cu Apă şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ANEXA la H.C.L. nr._____/__________

PRIVIND NORMELE PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA PE DOMENIUL PUBLIC

ART.1 NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC LA INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ EXISTENTĂ ÎN ZONĂ ȘI CONSTRUCȚII NOI

 • a. Toate lucrările de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă se vor putea executa numai după obținerea Acordului Administratorului Drumului eliberat de Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități. Executantul lucrărilor tehnico-edilitare în municipiul Timișoara este obligat ca înaintea demarării lucrărilor să preia amplasamentul de la Primăria Municipiului Timișoara (modelele pentru Acordul Administratorului Drumului și Procesul Verbal sunt prezentate în Anexele nr.1 și 2 la prezentele Norme).Execuția se face numai cu respectarea legislației și condițiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare și execuție în vigoare în domeniul construcțiilor și a legislației specifice privind domeniul gazelor și energiei.

Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către Primăria Municipiului Timișoara către constructor, până la data predării amplasamentului respectiv, constructorul răspunde pentru prejudiciile cauzate terților din eventualele accidente de circulație din zona lucrării.

Executantul lucrărilor de săpătură înaintea începerii lucrărilor va avea obligația de a convoca la fața locului toți deținătorii de gospodărie subterană și va întocmi un Proces-Verbal de predare/primire a amplasamentului, pentru a evita degradarea sau distrugerea rețelelor subterane precum și pentru a evita producerea de accidente.

Cheltuielile aferente ce implică modificări sau devieri ale traseului drumului, sunt în sarcina celui care a solicitat lucrarea.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

În vederea emiterii Acordului Administratorului Drumului investitorul împreună cu executantul va întocmi o documentație pe care o va depune la registratura Primăriei Municipiului Timișoara și care va conține următoarele documente:

 • >  Cererea completată și semnată atât de către beneficar cât și de executantul lucrărilor - formular tip;

 • >  Extrasul CF;

 • >  Acord coproprietari (dacă este cazul);

 • >  Planul de situație întocmit de către un proiectant de specialitate (respectiv de apă, canalizare, gaze termice, energie electric, telefonie, etc.);

 • >  Profil transversal care să cuprindă poziția rețelei propuse și distanța față de cele existente;

 • >  Aviz tehnic de racordare;

 • > Aviz Unic;

 • >  Aviz Poliția Rutieră;

 • >  Contract de refacere pentru lucrările care afectează carosabilul sau trotuarele (dacă este cazul);

 • b. Toate lucrările tehnico-edilitare de extindere rețele și branșamente la construcțiile noi care afectează domeniul public (străzi, spații verzi, parcuri) se pot executa numai după obținerea Permisului de Spargere, eliberat de Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități. Societățile comerciale care execută lucrări tehnico-edilitare în municipiul Timișoara sunt obligate ca înaintea demarării lucrărilor să preia amplasamentul de la Primăria Municipiului Timișoara (modelele pentru Permisul de Spargere și Procesul Verbal sunt prezentate în Anexele nr. 3și 4 la prezentele Norme ).

Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către Primăria Municipiului Timișoara către constructor, până la data predării amplasamantului respectiv, constructorul răspunde pentru prejudiciile cauzate terților din eventualele accidente de circulație din zona lucrării.

Cheltuielile aferente ce implică modificări sau devieri ale traseului drumului, sunt în sarcina celui care a solicitat lucrarea.

Plata taxei pentru obținerea Permisului de Spargere se face la depunerea documentației.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

În vederea obținerii Permisului de Spargere care se va întocmi o documentație care se va depune la registratura Primăriei Municipiului Timișoara și care va conține următoarele documente:

 • >  Cererea tip semnată de repezentantul firmei (numele citeț și semnătura) care solicită Permisul de Spargere;

 • >  Copie Autorizație de Construire;

 • >  Plan de încadrare în zonă 1:5000;

 • >  Planul de situație conform Autorizației de Construire care să conțină viza Serviciului Avize Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

 • >  Profil transversal care să cuprindă poziția rețelei propuse și distanța față de cele existente;

 • >  Contract de refacere, original, pentru lucrările care afectează carosabilul și trotuarele ( dacă este cazul);

 • >  Copie chitanță de plată a Permisului de Spargere și a Procesului-Verbal de predare/primire amplasament:

c. Respectarea conditiilor cuprinse în Acordul Administratorului Drumului în Permisul de Spargere și în Procesul Verbal de predare/ primire amplasament emise de catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități al Primariei Municipiului Timisoara este obligatorie.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • d. Executantul lucrărilor care afectează domeniul public este obligat să respecte termenele de execuție impuse prin Acordul Administratorului Drumului și Permisul de Spargere.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționeaza cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • e. Executantul în perioada executării lucrărilor în zona străzilor va lua toate măsurile de semnalizare corespunzătoare și asigurare a siguranței circulației rutiere conform normativelor în vigoare.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • f. Executantul rămâne răspunzător de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligația de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • g. Beneficiarul și executantul au obligația de a asigura salubrizarea zonei aferente zonei de lucru pe toată perioada construirii precum și a luării măsurilor de semnalizare corespunzătoare și asigurare a siguranței circulației, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte conform normativelor în vigoare privind condițiile de închidere a circulației sau de instituire a restricțiilor în vedere executării de lucrări în zona drumurilor de utilitate publică și va fi în sarcina celui care a preluat amplasamentul pe toată perioada executării lucrărilor în zona străzilor.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • h. În cazul execuției de lucrări în zona drumului, executantul lucrării este obligat să aducă la starea inițială configurația și structura drumului.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • i. Executantul lucrării are obligația la terminarea lucrărilor să convoace reprezentanții administratorului drumului în vederea predării amplasamentului.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • j. Umplutura se execută numai cu balast până la nivelul superior al sistemului rutier, exceptând cazurile în care normativele instalațiilor prevăd umplutura cu pământ, care va fi compactat la umiditate optimă cu dispozitive adecvate (placă vibratoare, mai mecanic, etc.).

2 21

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă: 2.000 - 2.500 lei

 • k. În cazul lucrărilor tehnico-edilitare care afectează carosabilul sau trotuarele, executanții sau investitorii au obligația de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri și care fac dovada că îndeplinesc condițiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr.6 la prezentele Norme). După executarea lucrărilor, solicitanții Acordului Administratorului Drumului și/sau a Permisului de Spargere au obligația de a preda amplasamentul către societățile comerciale care execută refacerea pe baza unui Proces-Verbal.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă: 2.000 - 2.500 lei

 • l. Desfacerea pavajelor și executarea de săpături pe străzi, în piețe sau parcuri se poate executa numai cu avizul compartimentelor de specialitate din cadrul Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități al Primariei Municipiului Timișoara și cu respectarea condițiilor prevăzute în avizul acordat pentru lucrare.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • m. La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

1.000 - 2.500 lei

 • n. Pe perioada lucrărilor materialele de construcție, materialele rezultate din săpătură, utilajele,sculele, dispozitivele, et., necesare construcției vor fi depozitate în afara domeniului public.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • o. Punerea în funcțiune a noilor utilități de către administratorii de rețele se poate face numai cu dovada achitării de către beneficiar a contravalorii lucrărilor de refacere a domeniului public afectat la una din societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri și care fac dovada că îndeplinesc condițiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr. 6 la prezentele Norme).

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

ART.2. NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE INTERVENȚII ÎN CAZ DE AVARII

 • a. Toate interventiile de pe domeniul public în caz de avarie la retelele tehnico-edilitare subterane se execută în baza unui „Permis de intervenție" (modelul Permisului de intervenție este prezentat în Anexa nr. 5 la prezentele Norme) , eliberat de către Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități. Se vor respecta conditiile cuprinse în ,,Permisul de Intervenție" emis de către Serviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități al Primariei Municipiului Timisoara.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

În vederea obținerii Permisului de Intervenție se va întocmi o documentație care va conține următoarele documente:

 • >  Cerere semnată (numele citeț și semnătura), notă telefonică, email, etc. a solicitantului Permisului de Intervenție;

 • >  Planul de situație cu localizarea avariei ;

 • >  Contract de refacere, pentru lucrările care afectează carosabilul și trotuarele ( dacă este cazul);

 • b. Operatorii economici, societățile comerciale, asociațiile de proprietari, persoane fizice care au în proprietate sau în administrare rețele de distribuție sau canalizare sunt obligate sa execute în cel mult 48 de ore remedierea avariilor sau deranjamentelor apărute la rețelele proprii de distribuție.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • c. Executantul lucrarii de interventie în caz de avarii este obligat sa evacueze în totalitate pamântul si molozul rezultat din sapatura în locuri special amenajate pentru acest scop. Pentru strazi cu îmbracaminti rutiere umplutura se executa numai cu nisip si balast la gradul de compactare conform normativelor în vigoare, iar sistemul rutier se executa similar cu cel existent.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • d. Beneficiarii lucrărilor de intervenție în caz de avarii care afectează domeniul public au obligația de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri și care fac dovada că îndeplinesc condițiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr.6 la prezentele Norme) .

După executarea lucrărilor, beneficiarii Permiselor de Intervenții au obligatia de a preda amplasamentul către societățile comerciale care execută refacerea pe baza unui Proces-Verbal .

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • e. Operatorii economici, societățile comerciale, asociațiile de proprietari, persoane fizice sau alte unități care au în administrare sau exploatare rețele de distribuție sau canalizare sunt obligate să fixeze și să mențină piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranți, etc., la cota părții carosabile și trotuarelor.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

ART.3. NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT DE LUCRĂRILE DE SPARGERI

În cazul apariției unor modificări legislative sau a unor situații ce impun modificarea și/sau conținutul documentațiilor, precum și modelul documentului anexat, necesare obținerii documentelor prevăzute în prezenta Hotărâre, acesta se va face prin compartimentul de specialitate al Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități .

Societățile comerciale care execută lucrări de spargere au obligația să aducă la starea inițială domeniul public afectat.

În caz de nerefacere a domeniului public afectat,executantul va fi sancționat cu: amendă contravențională și cu plata cheltuielilor pentru refacerea tramei stradale, conform devizului întocmit de către contructorul care a executat lucrările de refacere.Dovada achitării amenzilor stabilite prin Procesul Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va prezenta Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, care a aplicat sancțiunea.

Lucrările de refacere a drumului se vor realiza de către executantul cu care Administratorul drumului a încheiat contractual de a întreținere străzi și/sau trotuare, iar contravaloarea lucrărilor se va recupera de la executantul în culpă.

 • a. Executarea lucrărilor de refacere drumuri se va face doar de catre societățile comerciale specializate în lucrări de drumuri și care fac dovada că îndeplinesc condițiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr. 6 la prezentele Norme) .

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

1.000 - 2.500 lei

 • b. Executanții lucrărilor de refacere drumuri în municipiul Timișoara sunt obligați să execute aceste lucrări, în conformitate cu normativele în vigoare în termen de 5 zile de la data primirii amplasamentului pe baza unui Proces-Verbal, întocmit între executantul lucrării tehnico-edilitare și executantul lucrării de refacere a tramei stradale.

Predarea amplasamentului va avea loc la data finalizarii lucrărilor, cel târziu la data expirării Acordului Adminsitratorului Drumului a Permisului de Spargere sau a Permisului de Intervenție, în conformitate cu normativele în vigoare. Procesul-Verbal întocmit va fi transmis în aceeași zi către Serviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități al Primariei Municipiului Timișoara.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • c. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent. Orice defecțiune apărută în timp la sectorul de drum refăcut cade în sarcina celui care a executat lucrarea de refacere.

Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • d. Societățile comerciale care execută lucrări de refacere drumuri în municipiul Timisoara sunt obligate să respecte tehnologiile de execuție și materialele adecvate îmbrăcăminților rutiere.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

1.000 - 2.500 lei

 • e. Societățile comerciale care execută lucrări tehnico-edilitare în municipiul Timișoara sunt obligate ca în termen de 48 de ore de la finalizarea lucrărilor să predea amplasamentul Primăriei Municipiului Timișoara. Invitația participării reprezentantului Primăriei Municipiului Timișoara se va face în scris, prin fax sau telefonic.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

1.000 - 2.500 lei

ART.4. OBLIGAȚII ALE CONSTRUCTORILOR

 • a. Să delimiteze clar perimetrul ocupat de organizarea de șantier.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

1.000 - 2.500 lei

 • b. Să respecte perimetrul delimitat și aprobat pentru organizarea de șantier. Pentru depășirea perimetrului se vor percepe taxe de ocupare a domeniului public în conformitate cu legislația în vigoare.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

2.000 - 2.500 lei

 • c. Să întrețină sistemele de dirijare a circulației în condițiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare, asigurând permanent condiții pentru buna circulație a vehiculelor și a pietonilor.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

1.000 - 2.500 lei

 • d. Să folosească pentru executarea lucrărilor de spargere a carosabilului numai mașini speciale de taiat beton și asfalt echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sancționeaza cu amendă:

1.000 - 2.500 lei

 • e. Să semnalizeze corespunzător punctele de lucru care afectează trotuarele și partea carosabilă a străzilor pentru a evita producerea de accidente de circulație.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sanctioneaza cu amendă:

1.000 - 2.500 lei

 • f. Să nu dezafecteze instalațiile edilitar gospodărești ( receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere și racord, hidranți, etc.) precum și mascarea acestora prin asfaltare și betonare.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

1.000 - 2.500 lei

 • g. Să amplaseze la punctele de lucru panouri care să indice:

- denumirea și adresa obiectivului;

- denumirea beneficiarului;

- denumirea proiectantului;

- denumirea constructorului;

- numărul Autorizației de Construire :

 • >  emisă de;

 • >  termen de execuție a lucrărilor

 • >  data începerii execuției lucrărilor

 • >  data finalizării lucrărilor.

Nerespectarea normei constituie contravenție și se sancționează cu amendă:

1.000 - 2.500 lei

DIRECTOR GENERAL D.P.P.R.U.

Ing. Culiță CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A

ȘEF BIROU D.P.P. Ing. Vasile OLAR


Ing. Ioan GANCIOV

Întocmit,

Consilier Rodica Albu

2*21

ANEXA NR. 1 LA NORMELE PRIVIND LUCRĂRILE

TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI,PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI

SERVICIUL DRUMURI,PODURI,PARCAJE,CANALIZARE,ALIMENTARE CU APĂ BIROUL DRUMURI,PODURI ȘI PARCAJE

Nr. cerere....................................

Către

ACORDUL ADMINISTRATORULUI DRUMULUI NR.....

La cererea dvs. nr................... din data .................. prin care solicitați Acordul Admnistratorului

Drumului pentru executarea lucrării: ............... la adresa str.......... nr....... vă facem cunoscut că avizăm

executarea lucrării în următoarele condiții:

 • •   Se vor respecta condițiile impuse de avizele de principiu emise în vederea executării acestei lucrări.

 • •   În perioada executării lucrărilor în zona străzilor se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare și asigurare a siguranței circulației rutiere conform normativelor în vigoare.

 • •   Beneficiarul împreună cu executantul rămân răspunzători de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligația de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent,

 • •   Zonele afectate vor fi preluate pe bază de Proces- Verbal de la PRIMĂRIE și vor fi predate la terminarea lucrărilor de refacere.

 • •  La terminarea lucrării executantul are obligația de a anunța Primăria Municipiului Timișoara.

 • •   La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier.

 • •   Executantul prezentului Acord al Administratorului Drumului are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel târziu la data expirării prezentului Acord al Administratorului Drumului să predea amplasamentul, pe bază de Proces -Verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul-Verbal va fi transmis în acceași zi către Seviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje, și Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timișoara.

 • •   Societatea comercială care execută lucrările de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunța în termen de 24 ore finalizarea lucrărilor efectuate, către Seviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje, și Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timișoara.

 • •   Alte condiții pe care trebuie să le respecte beneficiarul Acordului Administratorului Drumului:

-Lucrarea este sub incidența Legii nr.7/2020.Se va asigura continuitatea circulației pietonilor prin podețe provizorii. -Refacerea se va executa de către constructor.

 •  LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA ÎN CONFORMITATE CU H.C.L. nr.................... cu completările și

modificările ulterioare făcute prin H.C.L. nr.................................

Prezentul Acord al Administratorului Drumului este valabil de la data de: .............pînă la data de.........când

lucrarea va fi terminată.

DIRECTOR ,             ȘEF SERVICIU,           ȘEF BIROU,

Am primit Acordul Admistratorului Drumului și am luat la cunoștință de conținutul său. INVESTIRORUL LUCRĂRII: CONSTRUCTOR:

Termen de prelungire al Acordului Administratorului Drumului: -

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U

Ing. Culiță CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.                                 ȘEF BIROU D.P.P.

Ing. Ioan GANCIOV                                       Ing. Vasile OLAR

Consilier, Albu Rodica

ANEXA NR. 2

LA NORMELE PRIVIND LUCRĂRILE

TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI,PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI

SERVICIUL DRUMURI,PODURI,PARCAJE,CANALIZARE,ALIMENTARE CU APĂ BIROUL DRUMURI,PODURI ȘI PARCAJE

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Proces - verbal de predare-primire amplasament Acord Administratorul Drumului

Nr..........din......................

Încheiat azi ................. cu ocazia predării de către Primăria Timișoara către ........................ în

calitate de constructor a amplasamentului spargerii, menționat în anexa "FIȘA OBIECTIV", conform avizului de principiu nr........... din................

În acest scop, de comun acord, se stabilesc următoarele:

1. În vederea eliberării procesului verbal de predare a amplasamentului, constructorul va prezenta următoarele:

a. contracte de refacere încheiat cu una din firmele abilitate specializate în lucrări de drumuri care

îndeplinesc condițiile minime necesare executării unor astfel de lucrări conform H.C.L. nr........................ cu

completările și modificările ulterioare făcute prin H.C.L. nr................................. în vederea refacerii

sistemului rutier al părții carosabile și/sau trotuarului în cazul în care acestea vor fi afectate;

2. Lucrările se execută pe traseul aprobat în Acordul Administratorului Drumului nr....... din..............


Lucrările care afectează rețeaua stradală se vor executa numai cu dispozitive de tăiat echipate cu disc, astfel încât să nu fie afectat sistemul rutier decât pe lățimea intervenției. În caz contrar, constructorul se obligă să plătească refacerea trotuarului sau a părții carosabile după caz pe toată lățimea acestora.

 • 3. Constructorul.................are obligația evacuării pământului și molozului, rezultat din săpătura în totalitate în

locurile special amenajate pentru acest scop.

 • 4. Umplutura se execută numai cu balast până la nivelul superior al sistemului rutier, exceptând cazurile în care normativele instalațiilor prevăd umplutura cu pământ, care va fi compactat la umiditate optimă cu dispozitive adecvate (placă vibratoare, mai mecanic, etc.).

 • 5. Semnalizarea punctului de lucru și dirijarea circulației în zona spargerii, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, se va face conform normativelor în vigoare privind condițiile de închidere a circulației sau de instituire a restricțiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor de utilitate publică și va fi în sarcina celui care a preluat amplasamentul de la data reluării acestuia, către Primăria Municipiului Timișoara. Modificarea semnalizării rutiere în zona lucrărilor se va realiza pe baza avizului dat de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ; demontarea indicatoarelor de restricție și dirijare a circulației în zonă și montarea inițiale, cade în sarcina celui care a preluat amplasamentul.

 • 6. Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către Primăria Municipiului Timișoara către constructor,

până la data predării amplasamentului respectiv, constructorul ................răspunde pentru prejudiciile cauzate

terților din eventualele accidente de circulație din zona lucrării.

 • 7. La lichidarea lucrărilor se vor prezenta de către constructor, toate procesele verbale de lucrări ascunse, cât și certificatele de calitate ale materialelor puse în operă, în vederea efectuării recepției preliminare, iar zona verde afectată va fi nivelată și gazonată.

 • 8. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent. Orice defecțiune apărută în timp la sectorul de drum refăcut cade în sarcina celui ce a executat lucrarea de refacere. Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea. Eventualele degradări apărute în această perioadă se vor remedia de către constructor, conform art. 25 lit. K, din Legea nr.10/1995, republicată, privind calitatea în construcții.

Nepredarea amplasamentului către Primăria Municipiului Timișoara, la data stabilită prin "GRA FIC UL DE EXECUȚIE" poate atrage după sine interdicția pentru constructor de a mai executa lucrări care afectează domeniul public.

10. Prezentul Proces -Verbal împreună cu anexa "FISA OBIECTIV" s-a întocmit în două exemplare: unul pentru constructor și unul pentru PRIMĂRIE.

11. LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA ÎN CONFORMITATE CU HCL nr.          cu completările și

modificările ulterioare făcute prin HCL nr.

FIȘA OBIECTIV

Investitor: .....................

Adresa investitor: ..................nr.:............bl.: ..........sc.:.......... ap.........:

Adresa obiectiv: ................nr.: .......bl.: .....sc.: ......ap.........:

Scop spargere: ......................................................

Obs. - Refacerea carosabilului se va executa de către constructor. Nu afectează trotuar-foraj; - Nu necesită raport de evaluare pentru distrugerea zonei verzi;

REFACERE OBIECTIV

Tip carosabil:...................................................................suprafața

fundație:

strat de bază:

îmbrăcăminte:

Tip bordură:                                                 lungimea (mp)

Tip trotuar:                                                       suprafața (mp)

fundație:

îmbrăcăminte:

Director,             Șef Serviciu,         Șef Birou,               Consilier,        Delegat,

GRAFIC DE EXECUȚIE

Perioada de execuție: ......zile de la data primirii Acordul Administratorului Drumului. Predarea

amplasamentului către DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI, PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI se face în maxim 5 zile de la expirarea Acordului Administratorului Drumului. Antreprenorul rămâne răspunzător pentru buna execuție a lucrărilor de refacere a tramei stradale pe perioada de 2 ani de zile de la data predării amplasamentului.

Data predării amplasamentului către DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI, PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI.

Observații:

Director,            Șef Serviciu,         Șef Birou,          Consilier, Delegat,

DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U.

Ing. Culiță CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.A.A.

ȘEF BIROU D.P.P

Ing. Vasile OLAR


Ing. Ioan GANCIOV

Consilier, Albu Rodica

ANEXA NR. 3

LA NORMELE PRIVIND LUCRĂRILE

TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI,PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI

SERVICIUL DRUMURI,PODURI,PARCAJE,CANALIZARE,ALIMENTARE CU APĂ BIROUL DRUMURI,PODURI ȘI PARCAJE

Nr. cerere........................................

Către

TIMIȘOARA PERMIS DE SPARGERE NR.......

privind executarea lucrărilor edilitare-subterane

La cererea dvs. nr....... din data......... prin care solicitați permisul de spargere pentru executarea lucrării:

...............la adresa str.......... nr.......vă facem cunoscut că avizăm executarea lucrării în următoarele condiții:

 • •   Se vor respecta condițiile impuse de avizele de principiu emise de către Primărie la întocmirea documentației.

 • •   În perioada executării lucrărilor în zona străzilor se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare și asigurare a siguranței circulației rutiere conform normativelor în vigoare.

 • •   Beneficiarul permisului rămâne răspunzător de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligația de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent,

 • •  Zonele afectate vor fi preluate pe bază de Proces-Verbal de la PRIMĂRIE și vor fi predate la terminarea lucrărilor de refacere.

 • •   La terminarea lucrării beneficiarul are obligația de a anunța Primăria Municipiului Timișoara.

 • •   La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier.

 • •   Beneficiarul prezentului permis are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel târziu la data expirării prezentului permis să predea amplasamentul, pe bază de Proces Verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul Verbal va fi transmis în acceași zi către Seviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje, și Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timișoara.

 • •   Societatea comercială care execută lucrările de refacere a carosabilului are obligativitatea dea anunța în termen de 24 ore finalizarea lucrărilor efectuate, către Seviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje, și Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timișoara.

 • •   Alte condiții pe care trebuie să le respecte beneficiarul permisului:

-Lucrarea este sub incidența Legii nr.50/91, republicată și actualizată.Se va asigura continuitatea circulației pietonilor prin podețe provizorii.

-Refacerea se va executa de către constructor.

 •  LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA ÎN CONFORMITATE CU H.C.L. nr..................cu completările și modificările

ulterioare făcute prin H.C.L. nr............................

Prezentul permis este valabil de la data de:.............până la data de.........când lucrarea va fi terminată.

DIRECTOR ,             ȘEF SERVICIU,              ȘEF BIROU,

Am primit permisul de spargere și am luat la cunoștință de conținutul său.

BENEFICIARUL LUCRĂRII: CONSTRUCTOR:

Termen de prelungire a permisului: -

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U

Ing. Culiță CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.                                  ȘEF BIROU D.P.P.

Ing. Ioan GANCIOV                                        Ing. Vasile OLAR

Consilier, Albu Rodica

Cod FO-11-02,ver.5

ANEXA NR. 4

LA NORMELE PRIVIND LUCRĂRILE TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI,PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI SERVICIUL DRUMURI,PODURI,PARCAJE,CANALIZARE,ALIMENTARE CU APĂ BIROUL DRUMURI,PODURI ȘI PARCAJE

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Proces - verbal de predare-primire amplasament spargere

Nr..........din......................

Încheiat azi ................. cu ocazia predării de către Primăria Timișoara către ........................ în

calitate de constructor a amplasamentului spargerii, menționat în anexa "FIȘA OBIECTIV", conform avizului de principiu nr........... din................

În acest scop, de comun acord, se stabilesc următoarele:

 • 1. În vederea eliberării procesului verbal de predare a amplasamentului, constructorul va prezenta următoarele:

a. contracte de refacere încheiat cu una din firmele abilitate specializate în lucrări de drumuri care îndeplinesc condițiile minime necesare executării unor astfel de lucrări conform H.C.L. nr ............... cu

completările și modificările ulterioare făcute prin H.C.L. nr....................... în vederea refacerii sistemului

rutier al părții carosabile și/sau trotuarului în cazul în care acestea vor fi afectate;

 • 2. Lucrările se execută pe traseul aprobat în Autorizația de Construcție nr....... din.............. Lucrările care

afectează rețeaua stradală se vor executa numai cu dispozitive de tăiat echipate cu disc, astfel încât să nu fie afectat sistemul rutier decât pe lățimea intervenției. În caz contrar, constructorul se obligă să plătească refacerea trotuarului sau a părții carosabile după caz pe toată lățimea acestora.

 • 3. Constructorul.................are obligația evacuării pământului și molozului, rezultat din săpătura în totalitate în

locurile special amenajate pentru acest scop.

 • 4. Umplutura se execută numai cu balast până la nivelul superior al sistemului rutier, exceptând cazurile în care normativele instalațiilor prevăd umplutura cu pământ, care va fi compactat la umiditate optimă cu dispozitive adecvate (placă vibratoare, mai mecanic, etc.).

 • 5. Semnalizarea punctului de lucru și dirijarea circulației în zona spargerii, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, se va face conform normativelor în vigoare privind condițiile de închidere a circulației sau de instituire a restricțiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor de utilitate publică și va fi în sarcina celui care a preluat amplasamentul de la data reluării acestuia, către Primăria Municipiului Timișoara.Modificarea semnalizării rutiere în zona lucrărilor se va realiza pe baza avizului dat de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara ; demontarea indicatoarelor de restricție și dirijare a circulației în zonă și montarea inițiale, cade în sarcina celui care a preluat amplasamantul.

 • 6. Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către Primăria Municipiului Timișoara către constructor,

până la data predării amplasamentului respectiv, constructorul ................răspunde pentru prejudiciile cauzate

terților din eventualele accidente de circulație din zona lucrării.

 • 7. Zona verde amenajată (arbori, arbiști, flori anuale, bienale sau perene) se va evalua înainte de spargere.

 • 8. La lichidarea lucrărilor se vor prezenta de către constructor, toate procesele verbale de lucrări ascunse, cât și certificatele de calitate ale materialelor puse în operă, în vederea efectuării recepției preliminare, iar zona verde afectată va fi nivelată și gazonată.

 • 9. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent. Orice defecțiune apărută în timp la sectorul de drum refăcut cade în sarcina celui ce a executat lucrarea de refacere. Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea. Eventualele degradări apărute în această perioadă se vor remedia de către constructor, conform art. 25 lit. K, din Legea nr.10/1995, republicată, privind calitatea în construcții.

Nepredarea amplasamentului către Primăria Municipiului Timișoara, la data stabilită prin "GRAFICUL DE EXECUȚIE" poate atrage după sine interdicția pentru constructor de a mai executa lucrări care afectează domeniul public.

 • 10. Prezentul Proces Verbal împreună cu anexa "FISA OBIECTIV" s-a întocmit în două exemplare: unul pentru constructor și unul pentru PRIMĂRIE.

 • 11. LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA ÎN CONFORMITATE CU HCL nr........... cu completările și

modificările ulterioare făcute prin HCL nr...........................

FIȘA OBIECTIV

Investitor: .....................

Adresa investitor: ..................nr.:............bl.: ..........sc.:.......... ap.........:

Adresa obiectiv: ................nr.: .......bl.: .....sc.: ......ap.........:

Scop spargere: ......................................................

Obs. - Refacerea carosabilului se va executa de către constructor. Nu afectează trotuar-foraj;

- Nu necesită raport de evaluare pentru distrugerea zonei verzi;

REFACERE OBIECTIV

Tip carosabil:...................................................................suprafața

fundație:

strat de bază:

îmbrăcăminte:

Tip bordură:                                                 lungimea (mp)

Tip trotuar:                                                       suprafața (mp)

fundație:

îmbrăcăminte:

Director,             Șef Serviciu,         Șef Birou,               Consilier,        Delegat,

GRAFIC DE EXECUȚIE

Perioada de execuție: .................zile de la data primirii permisului de spargere. Predarea amplasamentului

către DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI, PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI se face în maxim 5 zile de la expirarea permisului de spargere. Antreprenorul rămâne răspunzător pentru buna execuție a lucrărilor de refacere a tramei stradale pe perioada de 2 ani de zile de la data predării amplasamentului.

Data predării amplasamentului către DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI, PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI.

Observații:

Director,            Șef Serviciu,         Șef Birou,          Consilier, Delegat,

DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U. Ing. Culiță CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.A.A.

ȘEF BIROU D.P.P

Ing. Vasile OLAR


Ing. Ioan GANCIOV

Consilier, Albu Rodica

ANEXA NR. 5

LA NORMELE PRIVIND LUCRĂRILE

TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI,PARCAJE ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI SERVICIUL DRUMURI,PODURI,PARCAJE,CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ BIROUL DRUMURI,PODURI ȘI PARCAJE

Nr............../..................

PERMIS DE INTERVENȚIE

Către..................................

Urmare a adresei dvs. nr............. din data ...............vă acordăm permis de intervenție pe domeniul

public, necesar executării următoarelor lucrări: intervenție la............

Termenul de începere: ...................

Termenul de valabilitate: ...................

Termen de refacere domeniu public: ........... Termenul de prelungire: ............

Zona de valabilitate: ................Nr......................

Suprafața de carosabil afectată: ...........mp. Tipul carosabilului: ................

Suprafața de trotuar afectată: .............mp. Tipul trotuarului: .................

Suprafața de zonă verde afectată: ......................mp.

Prezentul permis este valabil cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) pe arterele centrale și cele intens circulate, lucrările sus menționate se vor executa numai cu avizul Serviciului Circulație din cadrul Poliției Rutiere.

 • b) beneficiarul prezentului permis este obligat să comunice intervenția și la S.C. DELGAZ GRID Timișoara situată pe str. Independenței nr. 26-28, telefon 0265200928 sau 0800800928 în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze ce pot să apară în timpul executării lucrărilor.

 • c) punctele de lucru vor fi semnalizate corespunzător, atât ziua cât și noaptea, în scopul evitării accidentelor. Constructorul este răspunzător de asigurarea siguranței circulației în zona afectată de lucrări până la refacerea integrală a tramei stradale și predarea la Primăria Municipiului Timișoara.

 • d) lucrările de spargere se vor executa după o formă geometrică cu muchiile vii.

 • e) la executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai mașini speciale de tăiat beton și asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistență a sistemului rutier.

 • f) dacă pe parcursul execuției lucrărilor se vor întâlni instalații edilitare subterane acestea vor fi protejate și va fi anunțat Serviciul Tehnic al administratorilor de rețele.

 • g) deșeurile sau materialele rezultate din săpătură vor fi depozitate în așa fel încât să nu stânjenească circulația.

 • h) lăzile cu scule, alte mijloace de lucru sau materiale, vor fi depozitate ordonat pe trotuar, astfel încât să nu stânjenească circulația pietonală.

 • i) la puctul de lucru va exista un panou cu numele firmei care execută lucrarea specificându-se toate datele referitoare la lucrare.

 • j) pavajele desfăcute pentru reparații vor fi refăcute în cursul aceleiași zile, nelăsându-se peste noapte lucrări neterminate care pot provoca accidente.

 • k) prezentul permis se va păstra la punctul de lucru pentru a fi prezentat la cererea organelor de control ale Primăriei Municipiului Timișoara.

 • l) beneficiarul prezentului permis are obligativitatea de a anunța încheierea lucrării în termen de 48 de ore sau neîncadrarea în termen la Servicul de specialitate din cadrul Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități pentru a fi luată în evidență.

 • m) beneficiarul prezentului permis are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel târziu la data expirării prezentului permis să predea amplasamentul, pe bază de proces verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul verbal va fi transmis în aceeași zi către Serviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timișoara la numărul de fax: 0256-408469.

 • n) Societatea comercială care execută lucrările de refacere a carosabilului -............. - are

obligativitatea de a anunța în termen de 24 de ore finalizarea lucrărilor efectuate, către Serviciul de specialitate din cadrul Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timișoara la numărul de fax: 0256-408469.

Am primit PERMISUL DE INTREVENȚIE și am luat la cunoștință conținutul său.

Director Direcția G.D.P.P.R.U                                           Șef Serviciu D.P.P.A.A.

DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U

Ing. Culiță CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.A.A.

ȘEF BIROU D.P.P.

Ing. Vasile OLAR


Ing. Ioan GANCIOV

Consilier, Albu Rodica

ANEXA NR. 6 LA NORMELE PRIVIND LUCRĂRILE

TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC

Condițiile minime care trebuie îndeplinite de către societățile comerciale pentru a executa lucrări de drumuri pe raza municipiului Timișoara sunt următoarele:

 • 1. Să aiba toate datoriile către stat achitate;

 • 2. Să aibă minim 3 recomandări de la beneficiari privind lucrări similare executate, atestate prin procese verbale de recepție finală;

 • 3. Să aibă responsabil tehnic cu execuția atestat M.L.P.T.L.

 • 4. Să aibă manualul calității;

 • 5. Să dețină ca mijloace fixe utilajele:

 • -     utilaje pentru încărcat și pentru săpături

 • -     cilindru compactor

 • -     placă vibratoare

 • -    mai compactor

 • -     mașină de tăiat îmbrăcăminți rutiere

 • -     dispozitive pentru împrăștiere soluție de amorsat.

DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U.

Ing. Culiță CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.A.A.

ȘEF BIROU D.P.P

Ing. Vasile OLAR


Ing. Ioan GANCIOV

Consilier,

Albu Rodica

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2020-557/13.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timișoara pe domeniul public

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public , prin care se propune aprobarea prezentelor Norme pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timișoara pe domeniul public.

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu modificările legislative recente recente aduse de Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. La art. 11alin. (7) din Legea nr.50/1991 se prevede că:

“ Se pot executa fără autoriza ție de construire:

e) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului.” Astfel, a apărut necesitatea obiectivă a adaptării cuprinsului actelor conform noilor cerințe legale, întrucât, orice referire la prevederi legale abrogate sau modificate prin efectul noilor legi să fie înlocuite în mod corespunzător.

Administrarea drumurilor din municipiul Timișoara se face de către Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă.

Execuția lucrărilor se face numai cu respectarea legislației și condițiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare și execuție în vigoare în domeniul construcțiilor și a legilației specifice privind domeniul gazelor și energiei.

Proiectul de Hotărâre precizează faptul că toate lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public se pot executa după caz numai după obținerea :

- Acordului Administratorului Drumului

- Permisului de Spargere

- Permisului de Intervenție ,eliberate de către Serviciul Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă din cadrul Direcției Generale Drumuri,Poduri,Parcaje și Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timișoara.

Prin eliberarea documentației mai sus menționate, în cadrul acestor documente sunt prevăzute obligații și răspunderi cu privire la modul de executare al lucrărilor, încadrarea în termenele prevăzute, semnalizarea corespunzătoare și asigurarea siguranței circulației rutiere conform normativelor în vigoare, refacerea domeniului public afectat.

Cod FO53-01,Ver.2

În caz de nerefacere a domeniului public afectat,executantul va fi sancționat cu: amendă contravențională și cu plata cheltuielilor pentru refacerea tramei stradale, conform devizului întocmit de către contructorul care a executat lucrările de refacere.Dovada achitării amenzilor stabilite prin Procesul-Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va prezenta Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, care a aplicat sancțiunea.

Lucrările de refacere a drumului se vor realiza de către executantul cu care administratorul drumului a încheiat contractul de întreținere străzi și/sau trotuare din zona afectată de execuția lucrărilor tehnico-edilitare în cauză, iar contravaloarea lucrărilor se va recupera de la executantul în culpă.

Prin emiterea documentelor prevăzute în Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public se va putea realiza o mai bună verificare a lucrărilor atât din punct de vedere al încadrării în termene precum și din punct de vedere al refacerii domeniului public afectat de aceste lucrări.

Structura Primăriei Municipiului Timișoara a fost reorganizată, de la data adoptării Hotărâri de Consiliu nr.13/2009, motiv pentru care se impune modificarea denumirii Direcției care răspunde de eliberarea actelor menționate în anexe, astfel că în loc de Direcția Tehnică se va trece Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități.

Având în vedere cele menționate anterior, se impune modificarea și completarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public aprobate prin HCL nr.13/27.01.2009.

Astfel în baza Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, Legii nr. 50/91, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor, Ordonantei 43/1997,republicată, privind regimul juridic al drumurilor, Legii nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții si OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si a celor prezentate anterior, propunem spre aprobare Consiliului Local “Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.13/27.01.2009.

În concluzie, având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR GENERAL D.P.P.R.U.

Ing. Culiță CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A

ȘEF BIROU D.P.P.

Ing. Vasile OLAR


Ing. Ioan GANCIOV

Consilier Rodica Albu

Cod FO53-01,Ver.2

2*21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a CulturiiREFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timișoara pe domeniul public

 • 1.  Descrierea situației actuale

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/27.01.2009 au fost reglementate Norme privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, a căror nerespectare constituie contravenții.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere modificările legislative recente aduse de Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. La art. 11alin. (7) din Legea nr.50/1991 se_prevede că:

“ Se pot executa fără autoriza ție de construire:

e) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului.”

Astfel, a apărut necesitatea obiectivă a adaptării cuprinsului actelor conform noilor cerințe legale, întrucât, orice referire la prevederi legale abrogate sau modificate prin efectul noilor legi să fie înlocuite în mod corespunzător.

Administrarea drumurilor din municipiul Timișoara se face de către Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă.

Execuția lucrărilor se face numai cu respectarea legislației și condițiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare și execuție în vigoare în domeniul construcțiilor și a legilației specifice privind domeniul gazelor și energiei.

Proiectul de Hotărâre precizează faptul că toate lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public se pot executa după caz numai după obținerea :

 • -  Acordului Administratorului Drumului

 • -  Permisului de Spargere

 • -   Permisului de Intervenție ,eliberate de către Serviciul Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă din cadrul Direcției Generale Drumuri,Poduri,Parcaje și Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timișoara.

Prin eliberarea documentației mai sus menționate, în cadrul acestor documente sunt prevăzute obligații și răspunderi cu privire la modul de executare al lucrărilor, încadrarea în termenele prevăzute, semnalizarea corespunzătoare și asigurarea siguranței circulației rutiere conform normativelor în vigoare, refacerea domeniului public afectat.

În caz de nerefacere a domeniului public afectat,executantul va fi sancționat cu: amendă contravențională și cu plata cheltuielilor pentru refacerea tramei stradale, conform devizului întocmit de către contructorul care a executat lucrările de refacere.Dovada achitării amenzilor stabilite prin Procesul-Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va prezenta Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, care a aplicat sancțiunea.

Lucrările de refacere a drumului se vor realiza de către executantul cu care s-a încheiat contractual de întreținere străzi și/sau trotuare din sectorul afectat de execuția lucrărilor tehnico-edilitare în cauză, iar contravaloarea lucrărilor se va recupera de la executantul în culpă.

 • 3.  Alte informații

Prin emiterea documentelor prevăzute în Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public se va putea realiza o mai bună verificare a lucrărilor atat din punct de vedere al încadrării în termene precum și din punct de vedere al refacerii domeniului public afectat de aceste lucrări.

 • 4.  Concluzii

Cod FO53-03,Ver.3

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


Structura Primăriei Municipiului Timișoara a fost reorganizată, de la data adoptării Hotărârii de Consiliu nr.13/2009, motiv pentru care se impune modificarea denumirii Direcției care răspunde de eliberarea actelor menționate în anexe, astfel că în loc de Direcția Tehnică se va trece Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități.

Având în vedere cele menționate anterior, se impune modificarea și completarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public aprobate prin HCL nr.13/27.01.2009.

Astfel în baza Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, Legii nr. 50/91, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor, Ordonantei 43/1997,republicată, privind regimul juridic al drumurilor, Legii nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții si OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si a celor prezentate anterior, propunem spre aprobare Consiliului Local “Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.13/27.01.2009.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR GENERAL

CULIȚĂ CHIȘ,

Cod FO53-03,Ver.3

2 21


Timișoara 2021

Capitală Europeană a Culturii


ANEXA NR. 6

LA NORMELE PRIVIND LUCRĂRILE

TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC

Condițiile minime care trebuie îndeplinite de către societățile comerciale pentru a executa lucrări de drumuri pe raza municipiului Timișoara sunt următoarele:

 • 1. Să aiba toate datoriile către stat achitate;

 • 2. Să aibă minim 3 recomandări de la beneficiari privind lucrări similare executate, atestate prin procese verbale de recepție finală;

 • 3. Să aibă responsabil tehnic cu execuția atestat M.L.P.T.L.

 • 4. Să aibă manualul calității;

 • 5. Să dețină ca mijloace fixe utilajele:

utilaje pentru încărcat și pentru săpături

cilindru compactor

placă vibratoare

mai compactor

mașină de tăiat îmbrăcăminți rutiere

dispozitive pentru împrăștiere soluție de amorsat.

DIRECTOR DIRECȚIA G.D.P.P.R.U.

Ing. Culiță CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.A.A.

ȘEF BIROU D.P.P

Ing. Vasile OLAR


Ing. Ioan GANCIOV

Consilier, Albu Rodica

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2020-557/13.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timișoara pe domeniul public

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public , prin care se propune aprobarea prezentelor Norme pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timișoara pe domeniul public.

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu modificările legislative recente recente aduse de Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. La art. 11alin. (7) din Legea nr.50/1991 se prevede că:

“ Se pot executa fără autorizație de construire:

e) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului.” Astfel, a apărut necesitatea obiectivă a adaptării cuprinsului actelor conform noilor cerințe legale, întrucât, orice referire la prevederi legale abrogate sau modificate prin efectul noilor legi să fie înlocuite în mod corespunzător.

Administrarea drumurilor din municipiul Timișoara se face de către Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă.

Execuția lucrărilor se face numai cu respectarea legislației și condițiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare și execuție în vigoare în domeniul construcțiilor și a legilației specifice privind domeniul gazelor și energiei.

Proiectul de Hotărâre precizează faptul că toate lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public se pot executa după caz numai după obținerea :

 • - Acordului Administratorului Drumului

 • - Permisului de Spargere

 • - Permisului de Intervenție ,eliberate de către Serviciul Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă din cadrul Direcției Generale Drumuri,Poduri,Parcaje și Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timișoara.

Prin eliberarea documentației mai sus menționate, în cadrul acestor documente sunt prevăzute obligații și răspunderi cu privire la modul de executare al lucrărilor, încadrarea în termenele prevăzute, semnalizarea corespunzătoare și asigurarea siguranței circulației rutiere conform normativelor în vigoare, refacerea domeniului public afectat.

În caz de nerefacere a domeniului public afectat,executantul va fi sancționat cu: amendă contravențională și cu plata cheltuielilor pentru refacerea tramei stradale, conform devizului întocmit de către contructorul care a executat lucrările de refacere.Dovada achitării amenzilor stabilite prin Procesul-Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va prezenta Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, care a aplicat sancțiunea.

Lucrările de refacere a drumului se vor realiza de către executantul cu care administratorul drumului a încheiat contractul de întreținere străzi și/sau trotuare din zona afectată de execuția lucrărilor tehnico-edilitare în cauză, iar contravaloarea lucrărilor se va recupera de la executantul în culpă.

Prin emiterea documentelor prevăzute în Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public se va putea realiza o mai bună verificare a lucrărilor atât din punct de vedere al încadrării în termene precum și din punct de vedere al refacerii domeniului public afectat de aceste lucrări.

Structura Primăriei Municipiului Timișoara a fost reorganizată, de la data adoptării Hotărâri de Consiliu nr.13/2009, motiv pentru care se impune modificarea denumirii Direcției care răspunde de eliberarea actelor menționate în anexe, astfel că în loc de Direcția Tehnică se va trece Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități.

Având în vedere cele menționate anterior, se impune modificarea și completarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public aprobate prin HCL nr.13/27.01.2009.

Astfel în baza Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, Legii nr. 50/91, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor, Ordonantei 43/1997,republicată, privind regimul juridic al drumurilor, Legii nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții si OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si a celor prezentate anterior, propunem spre aprobare Consiliului Local “Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.13/27.01.2009.

În concluzie, având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR GENERAL D.P.P.R.U.

Ing. Culiță CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A

ȘEF BIROU D.P.P.


Ing. Vasile OLAR


Ing. Ioan GANCIOV

Consilier Rodica Albu

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor pentru execuția lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timișoara pe domeniul public

 • 1. Descrierea situației actuale

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/27.01.2009 au fost reglementate Norme privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, a căror nerespectare constituie contravenții.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere modificările legislative recente aduse de Legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. La art. 11alin. (7) din Legea nr.50/1991 se prevede că:

 • “ Se pot executa fără autorizație de construire:

e) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului.”

Astfel, a apărut necesitatea obiectivă a adaptării cuprinsului actelor conform noilor cerințe legale, întrucât, orice referire la prevederi legale abrogate sau modificate prin efectul noilor legi să fie înlocuite în mod corespunzător.

Administrarea drumurilor din municipiul Timișoara se face de către Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități prin Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă.

Execuția lucrărilor se face numai cu respectarea legislației și condițiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare și execuție în vigoare în domeniul construcțiilor și a legilației specifice privind domeniul gazelor și energiei.

Proiectul de Hotărâre precizează faptul că toate lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public se pot executa după caz numai după obținerea :

 • - Acordului Administratorului Drumului

 • - Permisului de Spargere

 • - Permisului de Intervenție ,eliberate de către Serviciul Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă din cadrul Direcției Generale Drumuri,Poduri,Parcaje și Rețele de Utilități a Primăriei Municipiului Timișoara.

Prin eliberarea documentației mai sus menționate, în cadrul acestor documente sunt prevăzute obligații și răspunderi cu privire la modul de executare al lucrărilor, încadrarea în termenele prevăzute, semnalizarea corespunzătoare și asigurarea siguranței circulației rutiere conform normativelor în vigoare, refacerea domeniului public afectat.

În caz de nerefacere a domeniului public afectat,executantul va fi sancționat cu: amendă contravențională și cu plata cheltuielilor pentru refacerea tramei stradale, conform devizului întocmit de către contructorul care a executat lucrările de refacere.Dovada achitării amenzilor stabilite prin Procesul-Verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se va prezenta Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, care a aplicat sancțiunea.

Lucrările de refacere a drumului se vor realiza de către executantul cu care s-a încheiat contractual de întreținere străzi și/sau trotuare din sectorul afectat de execuția lucrărilor tehnico-edilitare în cauză, iar contravaloarea lucrărilor se va recupera de la executantul în culpă.

 • 3. Alte informații

Prin emiterea documentelor prevăzute în Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public se va putea realiza o mai bună verificare a lucrărilor atat din punct de vedere al încadrării în termene precum și din punct de vedere al refacerii domeniului public afectat de aceste lucrări.

 • 4. Concluzii

Structura Primăriei Municipiului Timișoara a fost reorganizată, de la data adoptării Hotărârii de Consiliu nr.13/2009, motiv pentru care se impune modificarea denumirii Direcției care răspunde de eliberarea actelor menționate în anexe, astfel că în loc de Direcția Tehnică se va trece Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități.

Având în vedere cele menționate anterior, se impune modificarea și completarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public aprobate prin HCL nr.13/27.01.2009.

Astfel în baza Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, Legii nr. 50/91, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor, Ordonantei 43/1997,republicată, privind regimul juridic al drumurilor, Legii nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții si OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si a celor prezentate anterior, propunem spre aprobare Consiliului Local “Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.13/27.01.2009.

PRIMAR

NICOLAE ROBU,


DIRECTOR GENERAL

CULIȚĂ CHIȘ,

ROMÂNIA                                                                                       

JUDETUL TIMIŞ                                                                             

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA                                                       

NR. SC2020-557/13.01.2020

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Normelor pentru execuţia  lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timişoara

 pe domeniul public

 

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public ,  prin care se propune aprobarea prezentelor Norme pentru execuţia lucrărilor     tehnico-edilitare din municipiul Timişoara pe domeniul public.

Facem următoarele precizări:

            În conformitate cu modificările legislative recente recente aduse de Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. La art. 11alin. (7) din Legea nr.50/1991 se prevede că:

       “ Se pot executa fără autorizație de construire:

……

e) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului.”

            Astfel, a apărut  necesitatea obiectivă a adaptării cuprinsului actelor conform noilor cerinţe legale, întrucât, orice referire la prevederi legale abrogate sau modificate prin efectul noilor legi să fie înlocuite în mod corespunzător.

      Administrarea drumurilor din municipiul Timişoara se face de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi prin Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă.

      Execuţia lucrărilor se face numai cu respectarea legislaţiei şi condiţiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare în domeniul construcţiilor şi a legilaţiei specifice privind domeniul gazelor şi energiei.

       Proiectul de Hotărâre precizează faptul că toate lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public se pot executa după caz numai după obţinerea :

-          Acordului Administratorului Drumului

-          Permisului de Spargere

-          Permisului de Intervenţie ,eliberate de către Serviciul Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă din cadrul Direcţiei Generale Drumuri,Poduri,Parcaje şi Reţele de Utilităţi a Primăriei Municipiului Timişoara.

      Prin eliberarea documentaţiei mai sus menţionate, în cadrul acestor documente sunt prevăzute obligaţii şi răspunderi cu privire la modul de executare al lucrărilor, încadrarea în termenele prevăzute, semnalizarea corespunzătoare şi asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere conform normativelor în vigoare, refacerea domeniului public afectat.

       În caz de nerefacere a domeniului public afectat,executantul va fi sancţionat cu: amendă contravenţională şi cu plata cheltuielilor pentru refacerea tramei stradale, conform devizului întocmit de către contructorul care a executat lucrările de refacere.Dovada achitării amenzilor stabilite prin Procesul-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se va prezenta Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care a aplicat sancţiunea.

        Lucrările de refacere a drumului se vor realiza de către executantul cu care administratorul drumului a încheiat contractul de întreţinere străzi şi/sau trotuare din zona afectată de execuţia lucrărilor tehnico-edilitare în cauză, iar contravaloarea lucrărilor se va recupera de la executantul în culpă.

      Prin emiterea documentelor prevăzute în Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public se va putea realiza o mai bună verificare a lucrărilor atât din punct de vedere al încadrării în termene precum şi din punct de vedere al refacerii domeniului public afectat de aceste lucrări.

      Structura Primăriei Municipiului Timişoara a fost reorganizată, de la data adoptării Hotărâri de Consiliu nr.13/2009, motiv pentru care se impune modificarea denumirii Direcţiei care răspunde de eliberarea actelor menţionate în anexe, astfel că în loc de Direcţia Tehnică se va trece Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi.

      Având în vedere cele menţionate anterior, se impune modificarea şi completarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public aprobate prin HCL nr.13/27.01.2009.

      Astfel în baza Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, Legii nr. 50/91, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor, Ordonantei 43/1997,republicată, privind regimul juridic al drumurilor, Legii nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii si OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si a celor prezentate anterior, propunem spre aprobare Consiliului Local “Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”.

     Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.13/27.01.2009.

            În concluzie, având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

                                      

                                    DIRECTOR GENERAL    D.P.P.R.U.

                                                          Ing. Culiţă CHIŞ

 

 

 

  ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A                                                          ŞEF BIROU D.P.P.

       Ing. Ioan GANCIOV                                                                      Ing. Vasile OLAR

 

 

                                                                                                                            

                                                                                               Consilier                                                                                                                                                                                                                                              Rodica Albu     

JUDETUL TIMIŞ                                                                              

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

 

 

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timişoara

pe domeniul public

 

1.       Descrierea situaţiei actuale

       Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/27.01.2009  au fost reglementate Norme privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public, a căror nerespectare constituie contravenţii.

2.       Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

       Având în vedere modificările legislative recente aduse de Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. La art. 11alin. (7) din Legea nr.50/1991 se prevede că:

       “ Se pot executa fără autorizație de construire:

……

e) lucrări de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, cu acordul/autorizația administratorului drumului.”

      Astfel, a apărut  necesitatea obiectivă a adaptării cuprinsului actelor conform noilor cerinţe legale, întrucât, orice referire la prevederi legale abrogate sau modificate prin efectul noilor legi să fie înlocuite în mod corespunzător.

      Administrarea drumurilor din municipiul Timişoara se face de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi prin Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă.

      Execuţia lucrărilor se face numai cu respectarea legislaţiei şi condiţiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare în domeniul construcţiilor şi a legilaţiei specifice privind domeniul gazelor şi energiei.

       Proiectul de Hotărâre  precizează faptul că toate lucrările tehnico-edilitare care afectează domeniul public se pot executa după caz numai după obţinerea :

-          Acordului Administratorului Drumului

-          Permisului de Spargere

-          Permisului de Intervenţie ,eliberate de către Serviciul Serviciul Drumuri, Poduri,Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă din cadrul Direcţiei Generale Drumuri,Poduri,Parcaje şi Reţele de Utilităţi a Primăriei Municipiului Timişoara.

      Prin eliberarea documentaţiei mai sus menţionate, în cadrul acestor documente sunt prevăzute obligaţii şi răspunderi cu privire la modul de executare al lucrărilor, încadrarea în termenele prevăzute, semnalizarea corespunzătoare şi asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere conform normativelor în vigoare, refacerea domeniului public afectat.

      În caz de nerefacere a domeniului public afectat,executantul va fi sancţionat cu: amendă contravenţională şi cu plata cheltuielilor pentru refacerea tramei stradale, conform devizului întocmit de către contructorul care a executat lucrările de refacere.Dovada achitării amenzilor stabilite prin Procesul-Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se va prezenta Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care a aplicat sancţiunea.

      Lucrările de refacere a drumului se vor realiza de către executantul cu care s-a încheiat contractual de întreţinere străzi şi/sau trotuare din sectorul afectat de execuţia lucrărilor tehnico-edilitare în cauză, iar contravaloarea lucrărilor se va recupera de la executantul în culpă.

3.       Alte informaţii

      Prin emiterea documentelor prevăzute în Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public se va putea realiza o mai bună verificare a lucrărilor atat din punct de vedere al încadrării în termene precum şi din punct de vedere al refacerii domeniului public afectat de aceste lucrări.

4.       Concluzii

      Structura Primăriei Municipiului Timişoara a fost reorganizată, de la data adoptării Hotărârii de Consiliu nr.13/2009, motiv pentru care se impune modificarea denumirii Direcţiei care răspunde de eliberarea actelor menţionate în anexe, astfel că în loc de Direcţia Tehnică se va trece Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi.

      Având în vedere cele menţionate anterior, se impune modificarea şi completarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public aprobate prin HCL nr.13/27.01.2009.

      Astfel în baza Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, Legii nr. 50/91, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor, Ordonantei 43/1997,republicată, privind regimul juridic al drumurilor, Legii nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii si OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ si a celor prezentate anterior, propunem spre aprobare Consiliului Local “Normele privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”.

     Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.13/27.01.2009.

 

 

 

 

                       PRIMAR                                                                                              DIRECTOR GENERAL         

                 NICOLAE ROBU,                                                                                       CULIŢĂ CHIŞ,

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                   

                       

 

                              

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 6

LA  NORMELE PRIVIND LUCRĂRILE

 TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC

 

 

 

Condiţiile minime care trebuie îndeplinite de către societăţile comerciale pentru a executa lucrări de drumuri pe raza municipiului Timişoara sunt următoarele:

1. Să aiba toate datoriile către stat achitate;

2. Să aibă minim 3 recomandări de la beneficiari privind lucrări similare executate, atestate prin procese verbale de recepţie finală;

3. Să aibă responsabil tehnic cu execuţia atestat M.L.P.T.L.

          4. Să aibă manualul calităţii;

          5. Să deţină ca mijloace fixe utilajele:

                   -        utilaje pentru încărcat şi pentru săpături

                   -        cilindru compactor

                   -        placă vibratoare

                   -        mai compactor

                   -        maşină de tăiat îmbrăcăminţi rutiere

                   -        dispozitive pentru împrăştiere soluţie de amorsat.

 

 

DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U.

                                                          Ing. Culiţă CHIŞ

 

 

 

 

 

 

 ŞEF SERVICIU D.P.P.A.A.                                                                       ŞEF BIROU D.P.P

    Ing. Ioan GANCIOV                                                                               Ing. Vasile OLAR

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Consilier,

                                                                                                                                 Albu Rodica

 

ANEXA NR. 3

LA  NORMELE PRIVIND LUCRĂRILE

 TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI,PARCAJE ŞI REŢELE  DE UTILITĂŢI

SERVICIUL DRUMURI,PODURI,PARCAJE,CANALIZARE,ALIMENTARE CU APĂ

BIROUL DRUMURI,PODURI ŞI PARCAJE

Nr. cerere………………………………….

Către

…………………………………

TIMIŞOARA

PERMIS DE SPARGERE NR.  ……

privind executarea lucrărilor edilitare-subterane

 

                La cererea dvs. nr. …… din data ……… prin care solicitaţi permisul de spargere pentru executarea lucrării: …………… la adresa str……….   nr. …… vă facem cunoscut că avizăm executarea lucrării în următoarele condiţii:

·         Se vor respecta condiţiile impuse de avizele de principiu emise de către Primărie la întocmirea documentaţiei.

·         În perioada executării lucrărilor în zona străzilor se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare şi asigurare a siguranţei circulaţiei rutiere conform normativelor în vigoare.

·         Beneficiarul permisului rămâne răspunzător de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligaţia de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent,

·         Zonele afectate vor fi preluate pe bază de Proces-Verbal de la PRIMĂRIE şi vor fi predate la terminarea lucrărilor de refacere.

·         La terminarea lucrării beneficiarul are obligaţia de a anunţa Primăria Municipiului Timişoara.

·         La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai maşini speciale de tăiat beton şi asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistenţă a sistemului rutier.

·         Beneficiarul prezentului permis are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel târziu la data expirării prezentului permis să predea amplasamentul, pe bază de Proces Verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul Verbal va fi transmis în acceaşi zi către Seviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje, şi Reţele de Utilităţi a Primăriei Municipiului Timişoara.

·         Societatea comercială care execută lucrările de refacere a carosabilului are obligativitatea dea anunţa în termen de 24 ore finalizarea lucrărilor efectuate, către Seviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje, şi Reţele de Utilităţi a Primăriei Municipiului Timişoara.

·         Alte condiţii pe care trebuie să le respecte beneficiarul permisului:  

-Lucrarea este sub incidenţa Legii nr.50/91, republicată şi actualizată.Se va asigura continuitatea circulaţiei pietonilor prin podeţe provizorii.

-Refacerea se va executa de către constructor.

·         LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA ÎN CONFORMITATE CU H.C.L. nr……………… cu completările şi modificările ulterioare făcute prin H.C.L. nr. ……………………...

           Prezentul permis este valabil de la data de: …………. până la data de ……… când lucrarea va fi terminată.

           DIRECTOR ,                                ŞEF SERVICIU,                                      ŞEF BIROU,

Am primit permisul de spargere şi am luat la cunoştinţă de conţinutul său. 

BENEFICIARUL LUCRĂRII:     CONSTRUCTOR:

Termen de prelungire a permisului:  -

                                                                  DIRECTOR  D.G.D.P.P.R.U

                                                                          Ing. Culiţă CHIŞ

 

ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.                                                                           ŞEF BIROU D.P.P.

       Ing. Ioan GANCIOV                                                                                          Ing. Vasile OLAR

 

                                                                                                                                                                                       Consilier,

                                                                                                                                                                                    Albu Rodica

ANEXA NR. 1

 

LA  NORMELE PRIVIND LUCRĂRILE

 TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI,PARCAJE ŞI REŢELE  DE UTILITĂŢI

SERVICIUL DRUMURI,PODURI,PARCAJE,CANALIZARE,ALIMENTARE CU APĂ

BIROUL DRUMURI,PODURI ŞI PARCAJE

Nr. cerere ………………………………

Către

…………………………………

ACORDUL ADMINISTRATORULUI DRUMULUI NR…..

 

          La cererea dvs. nr. ……………… din data ……………… prin care solicitaţi Acordul Admnistratorului Drumului pentru executarea lucrării: …………… la adresa str……….   nr. …… vă facem cunoscut că avizăm executarea lucrării în următoarele condiţii:

·         Se vor respecta condiţiile impuse de avizele de principiu emise în vederea executării acestei lucrări.

·         În perioada executării lucrărilor în zona străzilor se vor lua măsuri de semnalizare corespunzătoare şi asigurare a siguranţei circulaţiei rutiere conform normativelor în vigoare.

·         Beneficiarul împreună cu executantul rămân răspunzători de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligaţia de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent,

·         Zonele afectate vor fi preluate pe bază de Proces- Verbal de la PRIMĂRIE şi vor fi predate la terminarea lucrărilor de refacere.

·         La terminarea lucrării executantul are obligaţia de a anunţa Primăria Municipiului Timişoara.

·         La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai maşini speciale de tăiat beton şi asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistenţă a sistemului rutier.

·         Executantul prezentului Acord al Administratorului Drumului are obligativitatea ca la finalizarea lucrărilor, cel târziu la data expirării prezentului Acord al Administratorului Drumului să predea amplasamentul, pe bază de Proces -Verbal, către societatea comercială care execută lucrarea de refacere. Procesul-Verbal va fi transmis în acceaşi zi către Seviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje, şi Reţele de Utilităţi a Primăriei Municipiului Timişoara.

·         Societatea comercială care execută lucrările de refacere a carosabilului are obligativitatea de a anunţa în termen de 24 ore finalizarea lucrărilor efectuate, către Seviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje, şi Reţele de Utilităţi a Primăriei Municipiului Timişoara.

·         Alte condiţii pe care trebuie să le respecte beneficiarul Acordului Administratorului Drumului:  

-Lucrarea este sub incidenţa Legii nr.7/2020.Se va asigura continuitatea circulaţiei pietonilor prin podeţe provizorii.

-Refacerea se va executa de către constructor.

·         LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA ÎN CONFORMITATE CU H.C.L. nr……………….. cu completările şi modificările ulterioare făcute prin H.C.L. nr. …………………………..

        Prezentul Acord al Administratorului Drumului este valabil de la data de: …………. pînă la data de ……… când lucrarea va fi terminată.

           DIRECTOR ,                                ŞEF SERVICIU,                        ŞEF BIROU,

Am primit Acordul Admistratorului Drumului şi am luat la cunoştinţă de conţinutul său. 

INVESTIRORUL LUCRĂRII:    CONSTRUCTOR:

Termen de prelungire al  Acordului Administratorului Drumului:  -

DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U

                                                                    Ing. Culiţă CHIŞ

ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.                                                                     ŞEF BIROU D.P.P.

       Ing. Ioan GANCIOV                                                                              Ing. Vasile OLAR

 

                                                                                                                                                  Consilier,

                                                                                                                                                Albu Rodica

ANEXA la H.C.L. nr._____/__________

PRIVIND NORMELE PENTRU  EXECUŢIA LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA PE DOMENIUL PUBLIC

 

            ART.1  NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC LA INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ EXISTENTĂ ÎN ZONĂ ŞI CONSTRUCŢII NOI

 

a. Toate lucrările de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă se vor putea executa numai după obţinerea Acordului Administratorului Drumului eliberat de Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi. Executantul lucrărilor tehnico-edilitare în municipiul Timişoara este obligat ca înaintea demarării lucrărilor să preia amplasamentul de la Primăria Municipiului Timişoara (modelele pentru Acordul Administratorului Drumului şi Procesul Verbal sunt prezentate în Anexele nr.1 şi 2 la prezentele Norme).Execuţia se face numai cu respectarea legislaţiei şi condiţiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare în domeniul construcţiilor şi a legislaţiei specifice privind domeniul gazelor şi energiei.

         Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către Primăria Municipiului Timişoara către constructor, până la data predării amplasamentului respectiv, constructorul răspunde pentru prejudiciile cauzate terţilor din eventualele accidente de circulaţie din zona lucrării.

         Executantul lucrărilor de săpătură înaintea începerii lucrărilor va avea obligaţia de a convoca la faţa locului toţi deţinătorii de gospodărie subterană şi va întocmi un Proces-Verbal de predare/primire a amplasamentului, pentru a evita degradarea sau distrugerea reţelelor subterane precum şi pentru a evita producerea de accidente.

         Cheltuielile aferente ce implică modificări sau devieri ale traseului drumului, sunt în sarcina celui care a solicitat lucrarea.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

2.000 – 2.500 lei

         În vederea emiterii Acordului Administratorului Drumului investitorul împreună cu executantul va întocmi o documentaţie pe care o va depune la registratura Primăriei Municipiului Timişoara şi care va conţine următoarele documente:

Ø  Cererea completată şi semnată atât de către beneficar cât şi de executantul lucrărilor – formular tip;

Ø  Extrasul CF;

Ø  Acord coproprietari (dacă este cazul);

Ø  Planul de situaţie întocmit de către un proiectant de specialitate (respectiv de apă, canalizare, gaze termice, energie electric, telefonie, etc.);

Ø  Profil transversal care să cuprindă poziţia reţelei propuse şi distanţa faţă de cele existente;

Ø  Aviz tehnic de racordare;

Ø  Aviz Unic;

Ø  Aviz Poliţia Rutieră;

Ø  Contract de refacere pentru lucrările care afectează carosabilul sau trotuarele (dacă este cazul);

 

b. Toate lucrările tehnico-edilitare de extindere reţele şi branşamente la construcţiile noi care afectează domeniul public (străzi, spaţii verzi, parcuri) se pot executa numai după obţinerea Permisului de Spargere, eliberat de Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi. Societăţile comerciale care execută lucrări tehnico-edilitare în municipiul Timişoara sunt obligate ca înaintea demarării lucrărilor să preia amplasamentul de la Primăria Municipiului Timişoara (modelele pentru Permisul de Spargere  şi Procesul Verbal sunt prezentate în Anexele nr. 3şi 4 la prezentele Norme ).

         Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către Primăria Municipiului Timişoara către constructor, până la data predării amplasamantului respectiv, constructorul răspunde pentru prejudiciile cauzate terţilor din eventualele accidente de circulaţie din zona lucrării.

        Cheltuielile aferente ce implică modificări sau devieri ale traseului drumului, sunt în sarcina celui care a solicitat lucrarea.

                    Plata taxei pentru obţinerea Permisului de Spargere se face la depunerea documentaţiei.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

       În vederea obţinerii Permisului de Spargere care se va întocmi o documentaţie care se va depune la registratura Primăriei Municipiului Timişoara şi care va conţine următoarele documente:

Ø  Cererea tip  semnată de repezentantul firmei (numele citeţ şi semnătura) care solicită Permisul de Spargere;

Ø  Copie Autorizaţie de Construire;

Ø  Plan de încadrare în zonă 1:5000;

Ø  Planul de situaţie conform Autorizaţiei de Construire care să conţină viza Serviciului Avize Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Ø  Profil transversal care să cuprindă poziţia reţelei propuse şi distanţa faţă de cele existente;

Ø  Contract de refacere, original, pentru lucrările care afectează carosabilul şi trotuarele ( dacă este cazul);

Ø  Copie chitanţă de plată a Permisului de Spargere şi a Procesului-Verbal de predare/primire amplasament:

     

          c. Respectarea conditiilor cuprinse în Acordul Administratorului Drumului în Permisul de Spargere şi în Procesul Verbal de predare/ primire amplasament emise  de catre Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi al Primariei Municipiului Timisoara este obligatorie.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

        d. Executantul lucrărilor care afectează domeniul public este obligat să respecte termenele de execuţie impuse prin Acordul Administratorului Drumului şi Permisul de Spargere.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţioneaza cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

        e. Executantul în perioada executării lucrărilor în zona străzilor va lua toate măsurile de semnalizare corespunzătoare şi asigurare a siguranţei circulaţiei rutiere conform normativelor în vigoare.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

         f. Executantul rămâne răspunzător de calitatea lucrărilor pe care le-a executat, având obligaţia de a reface lucrările ce se dovedesc necorespunzătoare. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

            g. Beneficiarul şi executantul au obligaţia de a asigura salubrizarea zonei aferente zonei de lucru pe toată perioada construirii precum şi a luării măsurilor de semnalizare corespunzătoare şi asigurare a siguranţei circulaţiei, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte conform normativelor în vigoare privind condiţiile de închidere a circulaţiei sau de instituire a restricţiilor în vedere executării de lucrări în zona drumurilor de utilitate publică şi va fi în sarcina celui care a preluat amplasamentul pe toată perioada executării lucrărilor în zona străzilor.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

         h. În cazul execuţiei de lucrări în zona drumului, executantul lucrării este obligat să aducă la starea iniţială configuraţia şi structura drumului.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

         i. Executantul lucrării are obligaţia la terminarea lucrărilor să convoace reprezentanţii administratorului drumului în vederea predării amplasamentului.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

          j. Umplutura se execută numai cu balast până la nivelul superior al sistemului rutier, exceptând cazurile în care normativele instalaţiilor prevăd umplutura cu pământ, care va fi compactat la umiditate optimă cu dispozitive adecvate (placă vibratoare, mai mecanic, etc.).

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

          k.  În cazul lucrărilor tehnico-edilitare care afectează carosabilul sau trotuarele, executanţii sau investitorii au obligaţia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societăţile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi care fac dovada că îndeplinesc condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr.6 la prezentele Norme). După executarea lucrărilor, solicitanţii Acordului Administratorului Drumului şi/sau a Permisului de Spargere au obligaţia de a preda amplasamentul către societăţile comerciale care execută refacerea pe baza unui Proces-Verbal.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

          l.  Desfacerea pavajelor şi executarea de săpături pe străzi, în pieţe sau parcuri se poate executa numai cu avizul compartimentelor de specialitate din cadrul Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi al Primariei Municipiului Timişoara şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în avizul acordat pentru lucrare.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

        m. La executarea lucrărilor de spargere se vor folosi numai maşini speciale de tăiat beton şi asfalt, echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistenţă a sistemului rutier.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            1.000 – 2.500 lei

 

         n. Pe perioada lucrărilor materialele de construcţie, materialele rezultate din săpătură, utilajele,sculele, dispozitivele, et., necesare construcţiei vor fi depozitate în afara domeniului public.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

          o. Punerea în funcţiune a noilor utilităţi de către administratorii de reţele se poate face numai cu dovada achitării de către beneficiar a contravalorii lucrărilor de refacere a domeniului public afectat la una din societăţile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi care fac dovada că îndeplinesc condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr. 6 la prezentele Norme).

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

         

ART.2. NORME PRIVIND LUCRĂRILE DE INTERVENŢII ÎN CAZ DE AVARII

a. Toate interventiile de pe domeniul public în caz de avarie la retelele tehnico-edilitare subterane se execută în baza unui ,,Permis de intervenţie“ (modelul Permisului de intervenţie este prezentat în Anexa nr. 5 la prezentele Norme) , eliberat de către Serviciul de specialitate din cadrul Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi. Se vor respecta conditiile cuprinse în ,,Permisul de Intervenţie" emis  de către Serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi al Primariei Municipiului Timisoara.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

           În vederea obţinerii Permisului de Intervenţie se va întocmi o documentaţie care va conţine următoarele documente:

Ø  Cerere semnată (numele citeţ şi semnătura), notă telefonică, email, etc. a solicitantului Permisului de Intervenţie;

Ø  Planul de situaţie cu localizarea avariei ;

Ø  Contract de refacere,  pentru lucrările care afectează carosabilul şi trotuarele ( dacă este cazul);

 

b. Operatorii economici, societăţile comerciale, asociaţiile de proprietari, persoane fizice care au în proprietate sau în  administrare reţele de distribuţie sau canalizare sunt obligate sa execute în cel mult 48 de ore remedierea avariilor sau deranjamentelor apărute la reţelele proprii de distribuţie.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

c. Executantul lucrarii de interventie în caz de avarii este obligat sa evacueze în totalitate pamântul si molozul rezultat din sapatura în locuri special amenajate pentru acest scop. Pentru strazi cu îmbracaminti rutiere umplutura se executa numai cu nisip si balast la gradul de compactare conform normativelor în vigoare, iar sistemul rutier se executa similar cu cel existent.

 

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

d. Beneficiarii lucrărilor de intervenţie în caz de avarii care afectează domeniul public au obligaţia de a încheia contracte de refacere a domeniului public cu una din societăţile comerciale  specializate în lucrări de drumuri şi care fac dovada că îndeplinesc condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr.6 la prezentele Norme) .

După executarea lucrărilor, beneficiarii Permiselor de Intervenţii au obligatia de a preda amplasamentul către societăţile comerciale care execută refacerea pe baza unui Proces-Verbal .

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

e. Operatorii economici, societăţile comerciale, asociaţiile de proprietari, persoane fizice sau alte unităţi care au în administrare sau exploatare reţele de distribuţie sau canalizare sunt obligate să fixeze şi să menţină piesele vizibile cum ar fi: capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze, receptori de ape pluviale, hidranţi, etc., la cota părţii carosabile şi trotuarelor.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

 

ART.3. NORME PRIVIND REFACEREA DOMENIULUI PUBLIC AFECTAT  DE LUCRĂRILE DE SPARGERI

            În cazul apariţiei unor modificări legislative sau a unor situaţii ce impun modificarea şi/sau conţinutul documentaţiilor, precum şi modelul documentului anexat,  necesare obţinerii documentelor prevăzute în prezenta Hotărâre, acesta se va face prin compartimentul de specialitate al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi .

             Societăţile comerciale care execută lucrări de spargere au obligaţia să aducă la starea iniţială domeniul public afectat.

             În caz de nerefacere a domeniului public afectat,executantul va fi sancţionat cu: amendă contravenţională şi cu plata cheltuielilor pentru refacerea tramei stradale, conform devizului întocmit de către contructorul care a executat lucrările de refacere.Dovada achitării amenzilor stabilite prin Procesul Verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se va prezenta Serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, care a aplicat sancţiunea.

            Lucrările de refacere a drumului se vor realiza de către executantul cu care Administratorul drumului a încheiat contractual de a întreţinere străzi şi/sau trotuare, iar contravaloarea lucrărilor se va recupera de la executantul în culpă.

a. Executarea lucrărilor de refacere drumuri se va face doar de catre societăţile comerciale specializate în lucrări de drumuri şi care fac dovada că îndeplinesc condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări (conform Anexei nr. 6 la prezentele Norme) .

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

          1.000 – 2.500 lei

b. Executanţii lucrărilor de refacere drumuri în municipiul Timişoara sunt obligaţi să execute aceste lucrări, în conformitate cu normativele în vigoare în termen de 5 zile de la data primirii amplasamentului pe baza unui Proces-Verbal, întocmit între executantul lucrării tehnico-edilitare şi executantul lucrării de refacere a tramei stradale.

Predarea amplasamentului va avea loc la data finalizarii lucrărilor, cel târziu la data expirării Acordului Adminsitratorului Drumului a Permisului de Spargere sau a Permisului de Intervenţie, în conformitate cu normativele în vigoare. Procesul-Verbal  întocmit va fi transmis în aceeaşi zi către Serviciul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi al Primariei Municipiului Timişoara.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

c. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent. Orice defecţiune apărută în timp la sectorul de drum refăcut cade în sarcina celui care a executat lucrarea de refacere.

Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

            2.000 – 2.500 lei

d. Societăţile comerciale care execută lucrări de refacere drumuri în municipiul Timisoara sunt obligate să respecte tehnologiile de execuţie şi materialele adecvate îmbrăcăminţilor rutiere.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

          1.000 – 2.500 lei

e. Societăţile comerciale care execută lucrări tehnico-edilitare în municipiul Timişoara sunt obligate ca în termen de 48 de ore de la finalizarea lucrărilor să predea amplasamentul Primăriei Municipiului Timişoara. Invitaţia participării reprezentantului Primăriei Municipiului Timişoara se va face în scris, prin fax sau telefonic.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

          1.000 – 2.500 lei

 

ART.4. OBLIGAŢII ALE CONSTRUCTORILOR

 

a.Să delimiteze clar perimetrul ocupat de organizarea de şantier.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

          1.000 – 2.500 lei

 

b. Să respecte perimetrul delimitat şi aprobat pentru organizarea de şantier. Pentru depăşirea perimetrului se vor percepe taxe de ocupare a domeniului public în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

2.000 – 2.500 lei

 

c. Să întreţină sistemele de dirijare a circulaţiei în condiţiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare, asigurând permanent condiţii pentru buna circulaţie a vehiculelor şi a pietonilor.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

           1.000 – 2.500 lei

 

d. Să folosească pentru executarea lucrărilor de spargere a carosabilului numai maşini speciale de taiat beton şi asfalt echipate cu disc, care să nu afecteze structura de rezistenţă a sistemului rutier.

Nerespectarea normei constituie contraventie si se sancţioneaza cu amendă:

 1.000 – 2.500 lei

 

e. Să semnalizeze corespunzător punctele de lucru care afectează trotuarele şi partea carosabilă a străzilor pentru a evita producerea de accidente de circulaţie.

      Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sanctioneaza cu amendă:

                 1.000 – 2.500 lei

 

f. Să nu dezafecteze instalaţiile edilitar gospodăreşti ( receptori pentru ape pluviale, cămine de scurgere şi racord, hidranţi, etc.)  precum şi mascarea acestora prin asfaltare şi betonare.

Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

             1.000 – 2.500 lei

 

 g. Să amplaseze la punctele de lucru panouri care să indice:

   - denumirea şi adresa obiectivului;

   - denumirea beneficiarului;

   - denumirea proiectantului;

   - denumirea constructorului;

   - numărul Autorizaţiei de Construire :

Ø  emisă de;

Ø  termen de execuţie a lucrărilor

Ø  data începerii execuţiei lucrărilor

Ø  data finalizării lucrărilor.

                           Nerespectarea normei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă:

                             1.000 – 2.500 lei

 

                                           DIRECTOR GENERAL    D.P.P.R.U.

                                                          Ing. Culiţă CHIŞ

 

 

 

  ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A                                                                 ŞEF BIROU D.P.P.

       Ing. Ioan GANCIOV                                                                         Ing. Vasile OLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Întocmit,

                                                                                                                Consilier                                                                                                                                                                                                                                                         Rodica Albu