Hotărârea nr. 178/2020

178/18.05.2020 privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA
Hotararea Consiliului Local 178/18.05.2020
privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020-9034/ 21.04.2020 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2020-9034/ 21.04.2020 al Compartimentului Spaţii cu Altă Destinaţie II Vest- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2020 - 9034/21.04.2020;
Având în vedere Adresa nr . CT2020-333/23.01.2020, a CABINET DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA prin avocat titular Georgiu Ramona Alina.
Având în vedere Extrasul din Procesul Verbal al şedinţei din data de 06.02.2020 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 176/11.04.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 , alin.(1), lit.a), art.139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, pentru imobilul din Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, compus din 5 încăperi spaţiu cu altă destinaţie, în suprafaţă de 40,20 mp, cu 23,05% pci şi teren în folosinţă, înscris în CF nr. 406874-C1 Timişoara, unitate individuală CF nr. 406874-C1-U4, Top: 12255/IV, pe o perioada de 3 ani începând cu data 06.06.2020 până la data de 06.06.2023.

Art.2. Se aprobă încheierea actului adiţional.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST

COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE II VEST

SC2020-9034/ 21.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2020-333/23.01.2020, CABINET DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA prin avocat titular Gerogiu Ramona, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. nr.1581/15.05.2014, pentru imobilul din Timișoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, compus din 5 încăperi spațiu cu altă destinație, în suprafață de 40,20 mp, cu 23,05% pci și teren în folosință.

Menționăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului.

Imobilul situat în Timișoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, înscris în CF nr. 406874-C1 Timișoara, unitate individuală CF nr. 406874-C1-U4, Top: 12255/IV se află în proprietatea Statului Român și în administrarea Municipiului Timișoara.

Având în vedere referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020-9034/ 21.04.2020 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA.

Raportat la faptul că, CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, nu are datorii la bugetul local, în ședința din data de 06.02.2020 Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 06.06.2020 până la data de 06.06.2023.

Tariful de închiriere al imobilul din Timișoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, râmăne la prețul de 3 euro/mp/lună.

Situația imobilului din Timișoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, a fost verificată prin adresele :

  • - CT2020- 333/16.04.2020 Compartimentul Administrare Fond Funciar;

  • - CT2020- 333/08.04.2020 Servicul Juric;

  • - CT2020- 333/03.04.2020 Biroul Clădiri Terenuri II Vest;

Pentru a putea răspunde cerințelor solicitate de către CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA și având în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR

BONCEA MIHAI

CONSILIER, RUSĂNESCU-HARMATI EDINA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST COMPARTIMENT SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE II VEST

SC2020-9034/ 21.04.2020

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2020-333/23.01.2020, CABINET DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA prin avocat titular Georgiu Ramona, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. nr.1581/15.05.2014, pentru imobilul din Timișoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, compus din 5 încăperi spațiu cu altă destinație, în suprafață de 40,20 mp, cu 23,05% pci și teren în folosință.

Imobilul situat în Timișoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, înscris în CF nr. 406874-C1 Timișoara, unitate individuală CF nr. 406874-C1-U4, Top: 12255/IV se află în proprietatea Statului Român și în administrarea Municipiului Timișoara.

Raportat la faptul că, CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, nu are datorii la bugetul local, în ședința din data de 06.02.2020 Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 06.06.2020 până la data de 06.06.2023.

Considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 06.06.2020 până la data de 06.060.2023.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKASIMRE

DIRECTOR,

BONCEA MIHAI

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST

COMPARTIMENT  SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST

SC2020-9034/ 21.04.2020

 

REFERAT PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA

 

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2020-333/23.01.2020, CABINET DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA prin avocat titular Georgiu Ramona, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. nr.1581/15.05.2014, pentru imobilul din Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, compus din 5 încăperi spațiu cu altă destinație, în suprafață de 40,20 mp, cu 23,05% pci și teren în folosință.

Imobilul situat în Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, înscris în CF nr. 406874-C1 Timişoara, unitate individuală CF nr. 406874-C1-U4, Top: 12255/IV se află în proprietatea Statului Român şi în administrarea Municipiului Timişoara.

Raportat la faptul că, CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere  nr.1581/15.05.2014, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 06.06.2020  până la data de 06.06.2023.

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 06.06.2020  până la data de 06.060.2023.        

           

 

            PRIMAR,                                                                                               

      NICOLAE ROBU                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                     VICEPRIMAR,

                                                                                                                      FARKAS  IMRE

                   

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                     

DIRECTOR,

                                                                                                                      BONCEA MIHAI

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE II VEST

COMPARTIMENT  SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE II VEST

SC2020-9034/ 21.04.2020

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA

 

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2020-333/23.01.2020, CABINET DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA prin avocat titular Gerogiu Ramona, solicită prelungirea contractului de închiriere nr. nr.1581/15.05.2014, pentru imobilul din Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, compus din 5 încăperi spațiu cu altă destinație, în suprafață de 40,20 mp, cu 23,05% pci și teren în folosință.

Menţionăm faptul că cererea a fost depusă în perioada de valabilitate a contractului.

Imobilul situat în Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, înscris în CF nr. 406874-C1 Timişoara, unitate individuală CF nr. 406874-C1-U4, Top: 12255/IV se află în proprietatea Statului Român şi în administrarea Municipiului Timişoara.

Având în vedere referatul privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. SC2020-9034/ 21.04.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA.

Raportat la faptul că, CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019, a hotărât prelungirea contractului de închiriere  nr.1581/15.05.2014, pe o perioada de 3 ani începând cu data de 06.06.2020  până la data de 06.06.2023.

Tariful de închiriere al imobilul din Timișoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, râmăne la preţul de 3 euro/mp/lună.

            Situaţia imobilului din Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr.17, ap.4, a fost verificată prin adresele :

- CT2020- 333/16.04.2020 Compartimentul Administrare Fond Funciar;

- CT2020- 333/08.04.2020 Servicul Juric;

- CT2020- 333/03.04.2020  Biroul Clădiri Terenuri II Vest;

            Pentru a putea răspunde cerinţelor solicitate de către CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA şi având  în vedere prevederile legale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1581/15.05.2014 încheiat cu CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT GEORGIU RAMONA ALINA, îndeplineşte condiţiile  pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara.  

 

  

                            DIRECTOR

                        BONCEA MIHAI                                        

 

                                   

                                                                                                            CONSILIER,

                                                                                          RUSĂNESCU-HARMATI EDINA